Duurzaam Aandeelhouderschap door Werknemers. Een Nederlands Model

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam Aandeelhouderschap door Werknemers. Een Nederlands Model"

Transcriptie

1 Duurzaam Aandeelhouderschap door Werknemers Een Nederlands Model

2 3 Voorwoord Ondernemingen die hun personeel door middel van aandelen laten participeren in de onderneming waar zij werken, presteren structureel beter dan ondernemingen die dit niet doen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen, dat is uitgevoerd met steun van de stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI). Deze positieve conclusies zijn voor het SNPI aanleiding om meer aandacht te vragen voor dit onderwerp. Het belang van meer aandacht voor werknemersaandeelhouderschap is zeer actueel in de zoektocht naar de duurzame aandeelhouder en de aandacht die er anno 2010 in Brussel voor het onderwerp bestaat. Bedrijven met interesse in aandelenparticipatie hebben behoefte aan een model, waarmee het eenvoudiger wordt om een werknemersaandelenplan in hun eigen onderneming in te voeren. Daarom is het Nederlands Model ontwikkeld door de werkgroep Financiële Werknemersparticipatie (FWP). Deze werkgroep bestaat uit adviesorganisaties, vertegenwoordigers uit de wetenschap, enkele ondernemingen en het SNPI. Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus GT Utrecht Eerste druk: 2010 SNPI Teksten: Verhaallijnen, Sigrid van Iersel Vormgeving: Noinoloi, Nanda Reinders Fotografie: istockphoto, Jurgen Huiskes Druk: Druno en Dekker Drukkers Gegevens uit deze publicatie mogen uitsluitend met toestemming van het SNPI worden overgenomen. In dit model staan onder meer richtlijnen voor het invoeren van een verantwoord en duurzaam aandelenplan voor werknemers. De werkgroep heeft tevens nagedacht over de mogelijkheden om hier fiscale faciliteiten aan te koppelen. Ter gelegenheid van de presentatie aan de Tweede Kamer heeft de stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) deze speciaal vormgegeven uitgave laten maken met daarin het Nederlands Model- Duurzaam Aandeelhouderschap door Werknemers. Ook leest u in dit boekwerk de verhalen van drie verschillende ondernemingen met een bedrijfsbrede aandelenregeling, namelijk Koninklijke BDU in Barneveld, Sligro Food Group in Veghel en Geodan in Amsterdam. Deze verhalen laten zien wat werknemersaandeelhouderschap voor het bedrijf en haar werknemers in de praktijk betekent, evenals de problemen waar de ondernemingen en werknemers tegen aanlopen bij de invoering en de instandhouding van de regeling. Het is duidelijk dat werknemersparticipatie ondersteuning verdient in de vorm van toegesneden richtlijnen, fiscale faciliteiten en eenduidige beoordeling door de belastingdienst. Op dit moment zijn die er niet of nauwe-

3 5 lijks. Daar vraagt het SNPI via deze publicatie eveneens aandacht voor. Wij zien graag dat hierover een nieuw dialoog op gang komt. Ten slotte bedanken wij de leden van de Werkgroep FWP, Eppie Fokkema (Attrivé), Don Jol (Deloitte), Sander Michaël (Deloitte), Aloy Soppe (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Max van der Wegen (Stichting Lovinklaan, Arcadis) voor hun geweldige inzet voor de werkgroep en de bijdrage aan het resultaat zoals het nu voor u ligt. Verder willen wij de bedrijven Koninklijke BDU, Sligro Food Group en Geodan danken voor hun bijdrage aan deze publicatie. SNPI Pascale Nieuwland-Jansen en Marjon Westerhof-van Gelder Initiatief van de werkgroep Financiële werknemersparticipatie (FWP)* Werkgroepleden: Eppie Fokkema (Atrivé) Don Jol (Deloitte) Sander Michael (Deloitte) Pascale Nieuwland-Jansen (Stichting Nederlands Participatie Instituut) Aloy Soppe (Erasmus Universiteit Rotterdam) Max van der Wegen (Arcadis/St. Lovinklaan) Marjon Westerhof-van Gelder (Stichting Nederlands Participatie Instituut) * De werkgroep FWP heeft als doel een eenduidige koers te bepalen voor een meer duurzaam financieel participatief klimaat voor werknemers in Nederland. De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van betrokken partijen bij financiële werknemersparticipatie, zoals ondernemingen met financiële werknemersparticipatie, adviseurs en wetenschappers.

4 7 Achtergrond In Nederland bestaat, in tegenstelling tot landen om ons heen als Frankrijk en Groot-Brittannië, geen traditie van financiële werknemersparticipatie. Uit recent onderzoek 1 van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Nederlands Participatie Instituut blijkt dat ongeveer tien procent van de AEX-genoteerde ondernemingen een bedrijfsbrede financiële participatieregeling voor werknemers heeft. Ander onderzoek 2 geeft aan dat van de niet-beursgenoteerde bedrijven in Nederland ongeveer vier procent een dergelijke regeling heeft. Het animo voor bedrijfsbrede werknemersparticipatie neemt wel toe, blijkt uit datzelfde onderzoek. Europees gezien liggen de cijfers veel hoger. Het jaarlijkse EFES economisch survey (2008) 3 toont dat meer dan de helft van alle grote Europese ondernemingen een bedrijfsbreed aandelenplan voor werknemers heeft. Participatieaandeel werknemers Financiële werknemersparticipatie kan bestaan uit aandelenplannen, winstdeling of optieregelingen. De werkgroep FWP heeft een sterke voorkeur voor bedrijfsbrede werknemersaandelenplannen. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat die een positieve invloed hebben op het bedrijfsresultaat. Bedrijfsbrede optieplannen hebben juist een negatieve invloed op het bedrijfsresultaat. Door veranderingen in de fiscale wetgeving is het animo voor optieregelingen sinds 2001 bovendien sterk gedaald. Winstdeling, ten slotte, is een zeer passieve vorm van werknemersparticipatie. Het is een financiële stimulans, maar de werknemer wordt niet inhoudelijk bij de onderneming betrokken. Nut en noodzaak De werkgroep FWP pleit voor een toename van het aantal bedrijfsbrede aandelenplannen. De werkgroep is van mening dat het vertrouwen in de Nederlandse economie en in Nederlandse ondernemingen daardoor kan toenemen. Werknemers die tevens aandeelhouder zijn, hebben een duurzame verbintenis met hun onderneming en zullen zich meer betrokken voelen bij de langetermijnstrategie. De cijfers liegen er niet om. Het onderzoek van de Radboud Universiteit toont aan dat beursgenoteerde ondernemingen met een bedrijfsbreed werknemersaandelenplan beter presteren dan ondernemingen zonder een dergelijk plan. Sterker nog: AEX-ondernemingen met alleen een financieel participatieplan voor het (hoger) management presteren slechter dan ondernemingen zonder regeling. Nog meer redenen om een bedrijfsbreed werknemersaandelenplan in te voeren zijn een mogelijk hogere productiviteit, een betere concurrentiepositie en een grotere kans om innovatieve werknemers aan te trekken en te binden. Voor internationale kenniswerkers is het hebben van een aandelenplan ook zeer gebruikelijk. Maatregelen Om bedrijfsbrede werknemersaandelenplannen op grote schaal te kunnen invoeren, zijn duidelijke richtlijnen en een fiscale stimulans nodig. Uit de praktijk van het SNPI blijkt dat er veel verschillende, soms slechte, aandelenplannen naast elkaar bestaan, vooral door een gebrek aan richtlijnen 4. Daarnaast toetst de belastingdienst de plannen in de praktijk 5 op verschillende manieren. Dat kan geïnteresseerde ondernemingen afschrikken. Feit Duurzaam aandeelhouderschap door medewerkers versterkt de internationale concurrentiepositie van Nederland. 1 Database Financial Participation , 2008, E.Poutsma e.a., Nijmegen University/ SNPI 2 Werknemersaandeelhouderschap in Nederland, 2009, E. Kaarsemaker 3 Annual Economic Survey of Employee Ownership in European Countries 2008, M. Mathieu, EFES 4 Dit was nooit de bedoeling 13 juni 2008, Financieel Dagblad 5 Praktijkvoorbeelden op te vragen bij het SNPI

5 9 Europa De meeste Europese landen hebben meer of minder gunstige fiscale faciliteiten die financiële werknemersparticipatie bevorderen. Zo zijn in Groot- Brittannië binnen de belastingwetgeving speciale regelingen met fiscale voordelen opgenomen. In Italië is de waarde van de aandelen tot een bedrag van tweeduizend euro per jaar onbelast en in Spanje geldt, onder bepaalde voorwaarden, een jaarlijkse vrijstelling voor de inkomstenbelasting van twaalfduizend euro voor werknemersopties. België introduceerde een korting van twintig procent op de marktwaarde van werknemersaandelen waarover geen belasting is verschuldigd. En recent heeft ook Duitsland nieuwe fiscale wetgeving geïntroduceerd met belastingsubsidies voor het bevorderen van werknemeraandeelhouderschap. Sinds eind vorige eeuw wordt al aangestuurd op het stroomlijnen van wetgeving voor financiële werkne mersparticipatie in de lidstaten 6. Nederland blijft hier vooralsnog bij achter. Conclusie Financiële werknemersparticipatie in de vorm van bedrijfsbrede aandelenplannen is een belangrijk instrument voor duurzaam aandeelhouderschap, verbetering van de Nederlandse concurrentiepositie en aansluiting bij Europese ontwikkelingen. Ook vanuit het perspectief van het bestuur van een onderneming zijn loyale aandeelhouders erg belangrijk. Om werknemersaandelenparticipatie in Nederland te bevorderen komt de werkgroep FWP in dit rapport met algemene principes (1) en eenduidige voorwaarden voor een goed aandelenplan (2), gekoppeld aan stimulerende fiscale maatregelen (3). Een Nederlands model voor een duurzaam werknemersaandelenplan Richtlijnen voor invoering van een verantwoord en duurzaam aandelenplan voor werknemers in een onderneming. 6 PEPPER IV- rapport. blz , J. Lowitsch, University of Berlin

6 Algemene principes De hieronder genoemde algemene principes voor het ontwerpen en invoeren van een aandelenplan voor werknemers dienen ter aanvulling op de aanwezige Nederlandse wetgeving en de Corporate Governance code. De principes bouwen onder meer voort op de Europese en Amerikaanse principes en richtlijnen van IAFP 7, Eric Poutsma e.o. 8, NCEO 9 : Hoofddoelstelling is (langdurige) betrokkenheid bij de onderneming en niet puur (korte termijn) financieel gewin voor werknemers. Participatie is op vrijwillige basis. Inkomsten uit het aandelenplan vormen geen vervanging van de primaire beloning (loon) van werknemers. Het aandelenplan is toegankelijk voor alle werknemers van de onderneming (bedrijfsbreed). Ondernemingen hanteren principes van good governance en passen deze toe, in het bijzonder de bepalingen van besturing en verantwoording. Er is een afgewogen allocatie (verdeling) van beschikbare aandelen onder de verschillende werknemers. De zeggenschap van deelnemers is gewaarborgd als aandelen gecertificeerd zijn. Er vindt duidelijke en heldere communicatie plaats over het aandelenplan, de bedrijfsresultaten en de gevolgen van deelname aan het aandelenplan voor werknemers. Het aandelenplan invoeren is onderdeel van het human resource beleid van de onderneming. Het aandelenplan wordt regelmatig geëvalueerd. Nederland loopt achter! De helft van alle grote Europese bedrijven heeft een bedrijfsbreed aandelenplan tegen 10% in Nederland. 7 Zie Common Elements of an adaptable model plan for financial participation in the European Union (Draft) 2005, IAFP 8 Practises of financial participation in Europe Features of best practises 2001, E. Poutsma a.o. 9 Employee Ownership Groups Set Guidelines for Responsible Equity Pay 2005, NCEO 2. Voorwaarden voor een duurzaam werknemersaandelenplan Een duurzaam en verantwoord werknemersaandelenplan voldoet aan de voorgaande algemene principes en volgt de volgende richtlijnen. Doelstelling aandelenplan De hoofddoelstelling is het stimuleren van betrokkenheid van werknemers bij de onderneming. Toelichting: Dit uit zich voor de werknemer in een aandeel in het resultaat van de onderneming waar hij/zij een bijdrage aan heeft geleverd. Implementatie aandelenplan Bij het implementeren van het plan worden in een vroeg stadium werknemers, vertegenwoordigers van werknemers en overige sleutelspelers betrokken. Toelichting: Sleutelspelers kunnen de afdeling HR / P&O, Legal en Finance zijn. Ook zijn werknemers bij het bestuur of administratie van het plan betrokken. Bedrijfsbreed Het aandelenplan is toegankelijk voor minimaal vijfenzeventig procent van de werknemers met een dienstverband. Toelichting: Advies is om de het aandelenplan voor alle werknemers open te stellen. Inclusief werknemers van deelnemingen van meer dan de helft. Participanten Minimaal de werknemers met een vast dienstverband komen in aanmerking voor deelname aan het aandelenplan. Toelichting: Deelname van overige werknemers kan door de onderneming worden toegestaan. Hierbij valt te denken aan minimaal een tijdelijk dienstverband van één jaar en eventueel gepensioneerden.

7 2 13 Zeggenschap Er bestaat een mate van directe of indirecte zeggenschap voor de aandeelhoudende werknemers. Toelichting: De zeggenschap is direct via de aandeelhoudersvergadering ofwel indirect via een certificaathoudervergadering. Bij indirecte zeggenschap via certificaten van aandelen is minimaal de helft van de certificaathouders vertegenwoordigd in het bestuur van het Stichtingadministratiekantoor (eventueel toevoeging in overeenstemming met het kapitaal dat zij vertegenwoordigt). Omvang participaties per werknemer Maximaal tien procent van het jaarlijkse brutoloon kan worden gebruikt om aandelen of certificaten in de eigen onderneming te kopen tot een plafond effectenbezit van hooguit 4,99 procent van het totaal aantal uitstaande aandelen (i.v.m. aanmerkelijk belang). Toelichting: Om het plan verantwoord te houden, wordt de werknemer beschermd door een maximum te stellen aan het percentage van het brutoloon dat per jaar gebruikt mag worden voor deelname aan het aandelenplan. Tevens wordt voorkomen dat de werknemer een zogenoemd aanmerkelijk belang krijgt, hetgeen een afwijkend fiscaal regime met zich mee zou brengen. Blokkeringregeling De werknemersaandelen zijn voor minimaal twee en maximaal vier jaar geblokkeerd. Toelichting: Om speculatie tegen te gaan en de loyaliteit aan de onderneming te bevorderen is het gedurende de blokkeringperiode niet mogelijk de aandelen te verkopen. In het aandelenplan kunnen dezelfde soort uitzonderingen worden opgenomen als de deblokkeringmogelijkheden bij de spaarloonregeling. Waardeformule Intrinsiek + winst + branchecorrectie. Toelichting: Stukje verleden met korte termijnverwachting + multiplier. Moet stabiel zijn, bedoeld voor interne aandelenhandel en niet voor cashflow. Dividendbeleid In de aandelenregeling is een intentieverklaring opgenomen van het beoogde dividendbeleid. Toelichting: Aanbevolen wordt een ruimhartig dividendbeleid voor optimale betrokkenheid van de werknemer met een goede balans met de waardeontwikkeling van het aandeel. Het uitkeren van dividend blijft een ondernemingsbeslissing. Verhandelbaarheid Minimaal één keer per jaar heeft de werknemer, na de in acht genomen blokkeringtermijn, de gelegenheid de aandelen intern aan te kopen en/of te verkopen. Toelichting: Vaker handelen is ook mogelijk, maar brengt extra kosten met zich mee. Geen mogelijkheid tot handelen is niet in het belang van het welzijn van de werknemer en dus geen onderdeel van een verantwoord plan. Tevens stimuleert het niet tot deelname. Terugkoopregeling Bij beëindiging van het dienstverband en bij onvoldoende interne vraag naar de aandelen, verplicht de onderneming zich tot het terugkopen van de aandelen, tenzij de continuïteit van de onderneming in het geding is of komt. Toelichting: Een tweede waarderingsformule wordt gehanteerd waarvan de waarde lager ligt dan de uitkomst van de waardeformule. Bijvoorbeeld 10%. Overaanbod/overvraag In de aandelenregeling wordt duidelijk opgenomen wat het beleid is in geval van overaanbod en overvraag. Toelichting: Het beleid geeft details over de volgorde van aankoop en de volgorde van verkoop. Bijvoorbeeld voorrang naar rato bij aankoop voor nieuwe werknemers, dienstjaren en participatiejaren. En voorrang bij verkoop voor verplichte verkoop en dan naar rato vrijwillige verkoop.

8 4 15 Financieringsmogelijkheden Een verantwoord aandelenplan biedt medewerkers de volgende mogelijkheden voor aankoop van aandelen: het loon, de bonus, de winstuitkering, het spaarloon, een gratificatie en overige eigen middelen. Toelichting: Financiering in de vorm van een bedrijfslening behoort niet tot een verantwoord veilig aandelenplan voor werknemers, tenzij onder zeer stringente voorwaarden. Communicatie De communicatie van de aandelenregeling vindt plaats via een vooraf opgesteld communicatieplan met helder geformuleerd informatiemateriaal en informatieve personeelsbijeenkomsten. Toelichting: Het informatiemateriaal is in de vorm van een jaarlijkse brochure in heldere begrijpbare taal en door het jaar heen regelmatig via intranet. Het personeel vergaart de noodzakelijke financiële kennis en informatie over de aandelenregeling in speciale trainingsbijeenkomsten. Ten slotte is het raadzaam om een centraal aanspreekpunt aan te stellen. 3. Stimulerende fiscale maatregelen De werkgroep FWP benadrukt het belang van meer eenduidigheid en duurzaamheid in Nederlandse werknemersaandelenplannen én een overzichtelijk traject van beoordeling door de belastingdienst. De werkgroep FWP stelt dat aandelenregelingen die voldoen aan de algemene principes (1) en de voorwaarden voor een duurzaam en verantwoord aandelenparticipatieplan (2) in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor fiscale faciliteiten. De werkgroep heeft concrete voorstellen voor fiscale faciliteiten op een rij gezet. Deze fiscale faciliteiten zijn te verdelen in faciliteiten ten gunste van de werknemer en faciliteiten ten gunste van de werkgever. De voorstellen van de werkgroep zijn via het SNPI op te vragen. Evaluatie Er vindt jaarlijks een evaluatie plaats van de aandelenregeling. Toelichting: Geëvalueerd wordt onder meer de participatiegraad, of de aandelenregeling nog aan de doelstelling voldoet en of de aandelenregeling nog in overeenstemming is met de actuele situatie van de onderneming. De cijfers liegen er niet om. Het onderzoek van de Radboud Universiteit toont aan dat beursgenoteerde ondernemingen met een bedrijfsbreed werknemersaandelenplan beter presteren dan ondernemingen zonder een dergelijk plan. Sterker nog: AEX-ondernemingen met alleen een financieel participatieplan voor het (hoger) management presteren slechter dan ondernemingen zonder regeling.

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers 1 Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers Duurzaam aandeelhouderschap begint met een goede voorbereiding Een beter bedrijfsresultaat, een hogere productiviteit en

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst

10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst Als uw onderneming wil

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 Uw aanspreekpunt voor Financiële Participatie door Werknemers Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 1 Over de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) Het SNPI is Het SNPI is een non-profit

Nadere informatie

Conferentie Voorbij het snelle geld

Conferentie Voorbij het snelle geld Conferentie Voorbij het snelle geld Hedge funds, private equity, aandeelhouders die snel in en uitstappen, gigantische bonussen voor resultaten op de korte termijn, zo langzamerhand is vrijwel iedereen

Nadere informatie

Samenwerken met extra dimensie

Samenwerken met extra dimensie Samenwerken met extra dimensie Informatiebrochure participatieplan medewerkers Extra Dimensies Holding BV, Deventer 1 van 10 [ leeg ] 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. AANDEELHOUDER WORDEN EN

Nadere informatie

Participatieregelingen: beloning of investering?

Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen zijn een veel voorkomend instrument om management te binden en te belonen, zowel in corporate- als privateequity-omgevingen. Ondernemingen

Nadere informatie

Het succes van medewerkersparticipatie

Het succes van medewerkersparticipatie 11/13 Het succes van medewerkersparticipatie In welk economisch klimaat dan ook Het succes van medewerkersparticipatie In welk economisch klimaat dan ook Een onderzoek van Van Lanschot Bankiers naar medewerkersparticipatie

Nadere informatie

Algemene informatie Deze informatie gaat over de mogelijkheden van deelneming van werknemers in het bedrijf en de alternatieven daarvoor.

Algemene informatie Deze informatie gaat over de mogelijkheden van deelneming van werknemers in het bedrijf en de alternatieven daarvoor. 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Vorige week Introductie financieel management Investeringsplan, financieringsplan en exploitatiebegroting Balans Liquiditeitsbegroting (meer in week 6) Berekening inkomen en vermogen

Nadere informatie

Het belang van werknemersaandeelhouderschap is vanuit verschillende management theorieën te benaderen.

Het belang van werknemersaandeelhouderschap is vanuit verschillende management theorieën te benaderen. Werknemersaandeelhouderschap Een vergelijking tussen Nederland en de Verenigde Staten In de VS komt werknemersaandeelhouderschap veel meer voor dan in Nederland. In de VS is werknemersaandeelhouderschap

Nadere informatie

Aandelen en andere opties

Aandelen en andere opties Aandelen en andere opties Hoe zit het in grensoverschrijdende situaties? Het gaat weer beter met de Nederlandse economie. Dit zien we onder meer terug in de toenemende behoefte van Nederlandse werkgevers

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 Achmea Pensioen- en Levensverzekering inzake gesepareerd beleggingsdepot Stichting Pensioenfonds Achmea Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2012

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

2 Financiële medewerkersparticipatie voor mijn onderneming

2 Financiële medewerkersparticipatie voor mijn onderneming 2 Financiële medewerkersparticipatie voor mijn onderneming Waar te beginnen? Wat zijn de vragen die u verder helpen in het vinden van een uiteindelijk antwoord op de vraag of financiële participatie iets

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Regeling betreffende de winstuitkering aan de werknemers in dienst van Howden Thomassen Compressors B.V. te Rheden.

Regeling betreffende de winstuitkering aan de werknemers in dienst van Howden Thomassen Compressors B.V. te Rheden. # Howden WINSTDELINGSREGELING VANAF 2016 Regeling betreffende de winstuitkering aan de werknemers in dienst van B.V. te Rheden. Artikel 1: DEFINITIES A. de BV : B.V. te Rheden B. directie : de directie

Nadere informatie

Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen internationale vergelijking 1

Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen internationale vergelijking 1 Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen - internationale vergelijking Bijlage 6 Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen internationale vergelijking 1 Algemeen Van de in het EIRR-rapport onderzochte

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2013 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Themabijeenkomst ouderenbeleid

Themabijeenkomst ouderenbeleid MHP, Culemborg, Rob Gründemann, senior TNO Arbeid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht De opzet van de presentatie Stand van zaken Arbeidsmarkt Kwaliteit van de arbeid Gewenst preventief HR-beleid

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness WGA-hiaatverzekering voor extra inkomenszekerheid Risk. Reinsurance. Human Resources. Corporate Wellness Werknemers zijn cruciaal voor uw continuïteit

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Werknemersaandeelhouderschap in Nederland Is er een rol weggelegd voor werknemersaandeelhouderschap in Nederland?

Werknemersaandeelhouderschap in Nederland Is er een rol weggelegd voor werknemersaandeelhouderschap in Nederland? Is er een rol weggelegd voor werknemersaandeelhouderschap in Nederland? Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Master: Faculteit: Sectie: Student: Master Financieel Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties 3 november 24 Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Drs. J.L. Gebraad De Stichting Leerstoel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA Agendapunten: 2. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2004 Dit agendapunt bestaat uit de reguliere onderwerpen zoals het verslag van de Directie, het verslag van de Raad

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== Het

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

European Sick Leave Index Voorbeeldklant

European Sick Leave Index Voorbeeldklant European Sick Leave Index Voorbeeldklant Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Medewerkersparticipatie

Medewerkersparticipatie 1 Beleggen bij Van Lanschot Medewerkersparticipatie in portfolio-ondernemingen van private equity Voorwoord Colofon Rapport Medewerkersparticipatie in portfolioondernemingen van private equity Een onderzoek

Nadere informatie

Verhoging pensioenleeftijd in praktijk

Verhoging pensioenleeftijd in praktijk Verhoging pensioenleeftijd in praktijk Claudette Blankestijn Elianne Janssen 30 januari 2012 Pensioenseminar Maastricht University Verhoging pensioenleeftijd in praktijk Onderzoek onder werkgevers Wat

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 253 HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau :

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 ==========================================================

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Bijlage: minimumjeugdloon in historisch en internationaal perspectief

Bijlage: minimumjeugdloon in historisch en internationaal perspectief Bijlage: minimumjeugdloon in historisch en internationaal perspectief Historische ontwikkeling van het wettelijk minimumjeugdloon De ontstaansgeschiedenis van het wettelijk minimumloon in Nederland gaat

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE MET DE HEREN MINISTERS ERIC TOMAS EN PHILIPPE COURARD REDDEN VAN ONDERNEMINGEN DE WEG VOOR OVERNAME DOOR DE WERKNEMERS

PERSCONFERENTIE MET DE HEREN MINISTERS ERIC TOMAS EN PHILIPPE COURARD REDDEN VAN ONDERNEMINGEN DE WEG VOOR OVERNAME DOOR DE WERKNEMERS PERSCONFERENTIE MET DE HEREN MINISTERS ERIC TOMAS EN PHILIPPE COURARD Woensdag 18 februari 2004 op 11 uur Voltaire Centrum, Voltairelaan 135 te 1030 Brussel DE WEG VOOR OVERNAME DOOR DE WERKNEMERS Sobelair,

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 0,15 0,12 100% = 25%

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

H1: Economie gaat over..

H1: Economie gaat over.. H1: Economie gaat over.. 1: Belangen Geld is voor de economie een smeermiddel, door het gebruik van geld kunnen we handelen, sparen en goederen prijzen. Belangengroep Belang = Ze komen op voor belangen

Nadere informatie

European Sick Leave Index Klant

European Sick Leave Index Klant European Sick Leave Index Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten in het effect

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Deel 1 Pijlers van het Belgische pensioenstelsel...7 I. De Belgische pensioenpijlers gedefinieerd...9

Deel 1 Pijlers van het Belgische pensioenstelsel...7 I. De Belgische pensioenpijlers gedefinieerd...9 Inleiding.........................................................3 Deel 1 Pijlers van het Belgische pensioenstelsel.......7 I. De Belgische pensioenpijlers gedefinieerd.......9 1. Het concept sociale

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014 Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Den Haag, 1 juli 2014 Rob Gründemann, TNO Hoofddorp HU University of Applied Sciences Utrecht Opzet

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Spotlight Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Renate de Lange - Family Business/Private Wealth, Tax & Human Resource Services Jan Nieuwenhuizen - Family Business/Private Wealth,

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

Bestuursstructuur en management

Bestuursstructuur en management Directie De directie van CoMore en de bedrijfseenheden bestaat uit een algemeen directeur met statutaire bevoegdheid en een operationeel directeur. De directie kenmerkt zich door een collegiale samenwerking

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Datum 20 april 2012 Betreft Openbare consultatie 'Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingsbesturen in de EU'

Datum 20 april 2012 Betreft Openbare consultatie 'Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingsbesturen in de EU' a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA Bedrijfssparen in de grafimedia branche Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt voor de grafimedia branche de collectieve

Nadere informatie