Faciliteiten bedrijfsoverdracht gestroomlijnd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faciliteiten bedrijfsoverdracht gestroomlijnd"

Transcriptie

1 Faciliteiten bedrijfsoerdracht gestroomlijnd 1. Inleiding Bedrijfsopolging is meestal een lang proces dat zorguldig oorbereid moet worden. Daarbij spelen naast emotionele aspecten fiscale aspecten een grote rol. Zonder nadere regeling moet de oerdrager immers doorgaans afrekenen oer de stille reseres in de onderneming of oer de aanmerkelijkbelangclaim op de aandelen. De erkrijger moet financiële middelen aantrekken om de oername an de onderneming of de aandelen te kunnen financieren. Binnen het MKB is aak sprake an een bedrijfsoerdracht binnen de familie. De continuïteit an de onderneming kan daarbij een grotere rol spelen dan het erkrijgen an een zakelijke prijs oor de onderneming. Hierdoor komt naast de inkomstenbelasting ook de schenk- en erfbelasting om de hoek kijken. In de belastingplannen oor 2010 is eel aandacht besteed aan het stroomlijnen an fiscale regels oor bedrijfsoerdracht en het oorkomen an fiscale drempels oor bedrijfsoerdrachten. Op grond an de Wet oerige fiscale maatregelen 2010 is het bijoorbeeld mogelijk om met ingang an 2010 de aanmerkelijk belangclaim bij schenking an aandelen door te schuien naar de erkrijger an de aandelen. Voorheen gold die mogelijkheid slechts oor een oerdracht an een aanmerkelijk belang krachtens huwelijksen erfrecht. Het doorschuien in box 2 krachtens erfrecht is oerigens aanzienlijk beperkt door de materiële ondernemingseis, waardoor minder aandelenoerdrachten dan oorheen onder de doorschuifregeling allen. Naast de doorschuifmogelijkheden in de inkomstenbelasting is de bedrijfsopolgingsfaciliteit in de Successiewet aangepast. De regelingen samen bieden ruime mogelijkheden om op een fiscaal riendelijke manier ondernemingsermogen oer te dragen aan de bedrijfsopolger. In deze notitie worden slechts de fiscale aspecten an de oerdracht an een aanmerkelijk belang (hierna ab ) besproken. 2. Doorschuifmogelijkheden oor een aanmerkelijk belang algemeen 2a. Ab-claim in de inkomstenbelasting Vanaf 2010 kan bij een oerdracht an een ab de inkomstenbelastingclaim op de aandelen worden doorgeschoen naar de erkrijger an de aandelen in de olgende situaties: - de oergang krachtens huwelijksermogensrecht en de erdeling an de huwelijksgoederengemeenschap binnen twee jaar na de ontbinding an die huwelijksgoederengemeenschap (art Wet IB 2001); - de oergang krachtens erfrecht oor zoer de oerdrachtsprijs kan worden toegerekend aan het ondernemingsermogen (art. 4.17a Wet IB 2001); - de erdeling an de nalatenschap binnen twee jaar na het oerlijden an de erflater (art. 4.17b Wet IB 2001); - de oerdracht door (gedeeltelijke) schenking oor zoer de waarde an de aandelen kan worden toegerekend aan het ondernemingsermogen (art.4.17c Wet IB 2001). In deze notitie wordt de regeling an artikel 4.17a ( eren) en 4.17c (schenking) behandeld. 1

2 2b. Bedrijfsopolgingsfaciliteit in de Successiewet De zogenoemde bedrijfsopolgingsfaciliteit (hierna BOF) in de Successiewet is met ingang an 2010 gewijzigd. De regeling is enerzijds erruimd door bijoorbeeld een hogere rijstelling oor ondernemingsermogen en het erallen an de leeftijds- of arbeidsongeschiktheidseis bij schenken. Anderzijds zijn de oorwaarden aangescherpt om in aanmerking te komen oor de BOF, bijoorbeeld ten aanzien an de erkrijger/bedrijfsopolger en preferente aandelen. Ook deze regeling zal hierna uitoerig worden behandeld. 2c. Voorwaarden oor de IB en Successiewet In de bijlage op pagina 11 is een samenatting op hoofdlijnen opgenomen an de erschillende eisen die gelden oor de erschillende faciliteiten in de Inkomstenbelasting en de Successiewet. 3. Doorschuien ab-claim bij oergang krachtens erfrecht (art.4.17a Wet IB 2001) Op grond an artikel 4.17a Wet IB 2001 wordt de oergang krachtens erfrecht an aanmerkelijk belang aandelen niet aangemerkt als een erreemding an de aandelen. De erflater hoeft dan niet af te rekenen oer (een gedeelte an) de ab-claim. Hieroor gelden de olgende oorwaarden: er is sprake an een oergang an een ab, met uitzondering an een ab op grond an de meetrekregeling an artikel 4.10 Wet IB 2001, in een ennootschap die een materiële onderneming of een kwalificerende medegerechtigdheid houdt, waaran de erkrijger een binnenlandse belastingplichtig/natuurlijk persoon is, bij wie de erkregen aandelen niet gaan behoren tot het ermogen an een IBonderneming of een werkzaamheid, in het geal an een oergang krachtens erfrecht onder bijzondere titel moet deze oergang plaatsinden binnen twee jaar na oerlijden, (de ertegenwoordiger an) erflater en erkrijgers erzoeken gezamenlijk om doorschuiing. Van een kwalificerende medegerechtigdheid is sprake indien die medegerechtigdheid rechtstreeks is oortgekomen uit het drijen an een materiële onderneming door de ennootschap èn de erkrijger an de aandelen al (indirect) beherend ennoot is an de onderneming waarop de medegerechtigdheid betrekking heeft. Voorbeeld 1 De BV an ader is commanditair ennoot geworden in een oorheen door die BV gedreen onderneming en (de ennootschap an) zijn dochter is beherend ennoot geworden an die onderneming. Indien ader zijn aanmerkelijk belang oerdraag aan dochter, kunnen ader en dochter gezamenlijk erzoeken om de doorschuifregeling Verkoop werk-bv tegen schuldigerkenning koopsom óór 1 januari 2010 Als ondernemingsermogen wordt mede aangemerkt een (deel an de) ordering op de erkrijger an de aandelen of op een ennootschap waarin hij een (indirect) aanmerkelijk belang heeft, indien die ordering oortloeit uit een eerdere oerdracht an aandelen in een ennootschap óór 1 januari Voorwaarde daarbij is dat die ennootschap bij de 2

3 eerdere oerdracht an de aandelen een materiële onderneming dreef èn bij de huidige erkrijging een materiële onderneming drijft. Voorbeeld 2 De holding an ader heeft in het erleden, óór 1 januari 2010, de werkmaatschappij erkocht aan de holding an zijn zoon tegen schuldig blijen an de koopsom. Nu draagt ader de holding oer aan zoon. Vader kan op erzoek an hem en zijn zoon de ab-claim op de aandelen in de holding (gedeeltelijk) doorschuien naar zijn zoon. Doorschuien: alleen ondernemingsermogen Het deel an de (fictiee) oerdrachtsprijs an het ab dat kan worden toegerekend aan het ondernemingsermogen wordt geacht niet te zijn erreemd. Als ondernemingsermogen wordt aangemerkt de waarde an de ermogensbestanddelen an de onderneming, ermeerderd met het beleggingsermogen tot een maximum an 5% an de waarde an het ondernemingsermogen. Oer de waarde die niet kan worden toegerekend aan het ondernemingsermogen moet worden afgerekend. Daarbij mag de erkrijgingsprijs an de aandelen op grond an artikel 4.19 lid 2 Wet IB 2001 oor zoeel mogelijk worden toegerekend aan de waarde an de aandelen waaroer de erflater moet afrekenen. Een eentueel resterende erkrijgingsprijs wordt doorgeschoen naar de erkrijgers op grond an artikel 4.39a Wet IB Voorbeeld 3 De waarde an de aandelen an de b is en de erkrijgingsprijs an de erflater is De waarde an de aandelen heeft oor betrekking op een materiële onderneming en oor op beleggingsermogen. Voor de doorschuifregeling wordt maximaal plus (5% an ) 4000 aangemerkt als ondernemingsermogen. Voor worden de aandelen geacht niet te zijn erreemd. Oer ( / ) moet de erflater afrekenen, waarbij de erkrijgingsprijs zoeel mogelijk aan die waarde mag worden toegerekend. In dit oorbeeld kan an de totale erkrijgingsprijs worden toegerekend aan het belaste deel, zodat nog een erkrijgingsprijs an 2000 resteert. Het erreemdingsoordeel an de erflater is ( / ) nihil. De erkrijgingsprijs an de aandelen oor de erfgenamen is , namelijk oor het deel an de oerdracht dat als erreemding is aangemerkt plus 2000, zijnde het doorgeschoen deel an de erkrijgingsprijs an erflater. Holdingstructuur Indien sprake is an de oergang krachtens erfrecht an aandelen in een holding, dan mag het ermogen an de werk-b worden toegerekend aan de holding. Daarbij geldt als oorwaarde dat de erflater ook in de werk-b een indirect aanmerkelijk belang an 5% moet hebben. Met name oor familieennootschappen is een tegemoetkomende regeling getroffen oor het geal an erwaterde aandelenbelangen. Indien dat indirecte belang slechts 0,5% tot 5% is, dan moet dit belang bij de oorgangers an de erflater tot een aanmerkelijk belang hebben behoord en sprake zijn an een erwatering an het aanmerkelijk belang door erfrecht, huwelijksermogensrecht of schenking en direct oorafgaand aan de erwatering bij de ennootschap sprake zijn an een materiële onderneming. 3

4 Voorbeeld 4 De werking an de toerekeningsregel is als olgt: Holding Balans Deelneming 800 E.V 1000 Belegging 200 Werkmaatschappij Geconsolideerd: Balans M..a 600 E.V 800 Belegging 100 Liq.middelen 100 Geconsolideerde balans M..a 600 E.V 1000 Belegging 300 Liq.middelen 100 De waarde an de aandelen an de holding is De waarde toe te rekenen aan de onderneming is ( ) 700. Het beleggingsermogen bedraagt 300. Stel dat de erkrijgingsprijs an de aandelen in de holding 180 bedraagt. Als ondernemingsermogen wordt aangemerkt 700 plus het beleggingsermogen tot een maximum an 5% an 700 is 35. Op grond an de doorschuifregeling wordt de erflater geacht oor 735 het ab niet te hebben oergedragen. De oerdrachtsprijs toe te rekenen aan het beleggingsermogen is 300 -/- 35 is 265. Oer dit bedrag moet de erflater afrekenen. Het te belasten erreemdingsoordeel is ( 265 -/- 180) 85. Hieroer is 25% inkomstenbelasting erschuldigd. De erkrijgingsprijs an de erflater is olledig errekend met het te belasten gedeelte, zodat aan de erfgenamen geen erkrijgingsprijs wordt doorgeschoen. Hun erkrijgingsprijs oor de aandelen an de holding is het bedrag dat bij de erflater als erreemding is aangemerkt, derhale 265. Tip: Breng het tbs-pand in 2010 geruisloos in Wanneer nog een pand ter beschikking wordt gesteld aan de (onderneming an de) ennootschap dan is te oerwegen om dat pand nog in 2010 fiscaal geruisloos in te brengen in de holding of werk-b. Het pand kwalificeert dan als ondernemingsermogen, zodat ook het bedrijfspand ia de oerdracht an de aandelen geruisloos kan oergaan op de (toekomstige) erkrijgers. Let op de werking an de toerekeningsregel. Indien het pand in een aparte b wordt ingebracht naast de holding/werk-b dan kwalificeert het pand niet als ondernemingsermogen. Preferente aandelen: doorschuien mogelijk indien gefaseerde bedrijfsoerdracht Indien het aanmerkelijke belang (mede) bestaat uit preferente aandelen, dan komen deze aandelen slechts oor de doorschuiffaciliteit in aanmerking indien aan de olgende oorwaarden is oldaan. De omzetting an gewone aandelen in preferente aandelen heeft plaatsgeonden in het kader an een gefaseerde bedrijfsopolging, waarbij gewone aandelen zijn uitgegeen aan de beoogde bedrijfsopolger/huidige erkrijger. Deze laatste heeft al 5% an de geplaatste gewone aandelen erkregen bij de omzetting. Ten tijde an de omzetting an de aandelen in preferente aandelen moet de betreffende ennootschap een materiële onderneming hebben gedreen of een kwalificerende medegerechtigdheid hebben 4

5 gehouden. Met het Besluit an 17 december 2009, DB M, is de Uitoeringsregeling IB 2001 (hierna UR IB) aangepast. Op grond an artikel 26b UR IB kwalificeren ook preferente aandelen die zijn oortgekomen uit een omzetting an gewone aandelen in het kader an een aandelenfusie, juridische splitsing of juridische fusie. Situaties an reële bedrijfsoerdracht die niet precies oldoen aan de oorwaarden, kunnen worden oorgelegd aan de inspecteur. Let op! De al genoemde toerekeningsregel geldt oor indirect gehouden preferente aandelen slechts indien deze zijn uitgegeen in het kader an een gefaseerde bedrijfsoerdracht en is oldaan aan de oorwaarden genoemd in artikel 26b UR IB. Die oorwaarden komen grotendeels oereen met de hierboen genoemde oorwaarden oor direct gehouden preferente aandelen. Indirect gehouden preferente aandelen kwalificeren eeneens indien deze zijn uitgegeen in het kader an een bedrijfsfusie ex art. 14a (Bew: bedoeld zal zijn art. 14) Wet Vpb. Voorbeeld 5 Vader had gewone aandelen in werk-b. Middels een statutenwijziging zijn de gewone aandelen in de werk-b omgezet in preferente aandelen in de werk-b en de werk-b heeft nieuwe, gewone aandelen uitgegeen aan (de holding an) de zoon. Voorbeeld 6 Vader had gewone aandelen in werk-b. In het kader an een gefaseerde bedrijfsoerdracht heeft de oude werk-b (hierna Holding) een nieuwe werk-b opgericht. De onderneming an Holding is middels een bedrijfsfusie ex art. 14 Wet Vpb oergedragen aan werk-b tegen uitreiking an preferente aandelen. De holding an de zoon heeft gewone aandelen erkregen in werk-b. Verzoek om doorschuiing In afwijking an de doorschuiffaciliteit óór 1 januari 2010 moeten de gezamenlijke belanghebbenden nu zelf erzoeken om doorschuien an de ab-claim. De gezamenlijke belanghebbenden zijn de rechtsgeldige ertegenwoordiger(s) an de erflater en de erfgenamen. Dit erzoek dient op grond an art. 26a UR IB schriftelijk te worden gedaan bij de inspecteur belast met de aanslagregeling an de erflater. Vrijgestelde diidenduitkering binnen 24 maanden Op grond an artikel 4.12a wordt op erzoek een diidenduitkering binnen 24 maanden na de erkrijging krachtens erfrecht bij de erkrijgers niet als regulier oordeel in aanmerking genomen oor maximaal het bedrag waaroor bij de erflater terzake an die oergang inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking is genomen en oorzoer dat oordeel wordt afgeboekt an de erkrijgingsprijs an de erkregen aandelen. Hoewel in de parlementaire behandeling is aangegeen dat deze maatregel erband houdt met het feit dat de doorschuifregeling niet kan worden toegepast op beleggingsermogen, beperkt de tekst an artikel 4.12a zich niet tot die situatie. De regeling an artikel 4.12a kan dus ook worden toegepast op een oergang krachtens erfrecht wanneer niet gekozen wordt oor doorschuien en is dan ook niet beperkt tot alleen het inkomen uit aanmerkelijk belang oer beleggingsermogen. Boendien is de maximale diidenduitkering niet beperkt tot de erschuldigde belasting oer het ab-inkomen an de erflater, maar tot het (hogere) inkomen uit ab zelf. In de Wet op de diidendbelasting 1965 is oor deze situatie een delegatiebepaling opgenomen in art. 4e. Op grond an het nieuwe artikel 1ab an de Uitoeringsbeschikking diidendbelasting 1965 mag inhouding an diidendbelasting achterwege blijen indien de 5

6 aandeelhouder/opbrengstgerechtigde óór het tijdstip an de diidenduitkering schriftelijk aan de ennootschap erklaart een erzoek te gaan doen om toepassing an art. 4.12a Wet IB Voorbeeld 7 Zie oorbeeld 3 in deze paragraaf. De erflater heeft geen inkomen uit aanmerkelijk belang genoten terzake an de oergang. Er kan geen gebruik worden gemaakt an de regeling an artikel 4.12a. Voorbeeld 8 Zie oorbeeld 4. Het inkomen uit ab oor de erflater terzake an de oergang is 85. Hieroer is 25% inkomstenbelasting erschuldigd, is 21. De erkrijgers mogen op grond an art. 4.12a onbelast een diidenduitkering ontangen an maximaal 85, mits dit bedrag wordt afgeboekt an de erkrijgingsprijs an 265. De erkrijgingsprijs wordt Doorschuien ab-claim bij oergang krachtens schenking (art. 4.17c Wet IB 2001) De systematiek oor de doorschuifregeling bij schenking werkt grotendeels hetzelfde als de doorschuifregeling bij de oergang krachtens erfrecht. Bij schenking dient de erkrijger echter gedurende een periode an minimaal 36 maanden oorafgaand aan de schenking in dienstbetrekking te zijn geweest an de ennootschap waarop de aandelen betrekking hebben. Onder oorwaarden is een periode korter dan 36 maanden mogelijk, bijoorbeeld in het geal an ziekte of faillissement an de erreemder (art. 26c UR IB). Ook kan onder oorwaarden gebruik worden gemaakt an de doorschuiffaciliteit, indien de dienstbetrekking bestaat met de werk-b en er aandelen in de holding worden geschonken (art. 26d UR IB). Ook bij schenking worden de aandelen geacht niet te zijn erreemd oor zoer de oerdrachtsprijs toerekenbaar is aan het ondernemingsermogen. In afwijking an de oergang krachtens erfrecht is de rijstelling slechts an toepassing tot maximaal het erschil tussen de oerdrachtsprijs en de tegenprestatie. Voorbeeld 1 De waarde an de aandelen an de b an ader is en de erkrijgingsprijs is De waarde an de aandelen heeft oor betrekking op een materiële onderneming en oor op beleggingsermogen. Vader schenkt de aandelen aan zijn zoon. De doorschuifregeling is an toepassing tot maximaal de waarde an het ondernemingsermogen an ( plus 5% an ). Vader moet afrekenen oer ( / ) is Hij kan hierop de erkrijgingsprijs oor in mindering brengen, zodat zijn erreemdingsoordeel nihil is. De resterende erkrijgingsprijs an schuift door naar zijn zoon. De totale erkrijgingsprijs oor de zoon bedraagt plus is (art. 4.39c Wet IB 2001). Voorbeeld 2 De waarde an de aandelen an de b an ader is en de erkrijgingsprijs is De waarde an de aandelen heeft oor betrekking op een materiële onderneming en oor op beleggingsermogen. Vader erkoopt de aandelen in de b oor aan de zoon. Nog een afgezien an de schenkbelasting heeft dit oor de afrekening an de ab-claim de olgende geolgen. De doorschuifregeling is an toepassing op het laagste an de olgende bedragen: het ondernemingsermogen an ( plus 5% an ) of 6

7 het erschil an ( / ) tussen de oerdrachtsprijs en de tegenprestatie (artikel 4.17c lid 2 Wet IB 2001). De aandelen worden dus geacht oor maximaal niet te zijn erreemd. Vader moet afrekenen oer de erreemding an Daarop mag de olledige erkrijgingsprijs an ader in mindering worden gebracht op grond an artikel 4.19 lid 2. Het erreemdingsoordeel an ader is dus / is Hieroer is ader 25% ab-heffing erschuldigd. De erkrijgingsprijs an de erkregen aandelen an de zoon is Schenken aandelen in de werk-b Schenken an aandelen in de holding kan ongewenst zijn. Te denken alt aan de situatie dat de holding an ader nog een pensioenerplichting heeft of relatief eel beleggingsermogen. Beleggingsermogen leidt tot afrekenen an de ab-claim (en ook geen rijstelling op grond an de BOF oor de schenkbelasting). Bij schenking an alleen de werkmaatschappij kan oor de schenkbelasting weliswaar onder oorwaarden de BOF an toepassing zijn, maar in de inkomstenbelasting moet worden afgerekend oer de waarde an de werk-b. Door de schenking an de werkmaatschappij erarmt de holding immers op erzoek an de aandeelhouder. Er is dan sprake an een uitdeling door de holding aan de aandeelhouder en daarmee an een regulier ab-oordeel. Wel bestaat hieroor anaf 2010 in de Inorderingswet een betalingsfaciliteit (art. 25 lid 11 IW). Ook oor de diidendbelasting is een regeling getroffen (art. 4f Wet DB juncto art. 1ac UB DB). Er is geen sprake an erreemding an aandelen in de holding, zodat doorschuien an de ab-claim in de inkomstenbelasting naar de erkrijger niet mogelijk is. Tip: Breng beleggingen en persoonlijk ermogen onder in afzonderlijke b In de parlementaire behandeling heeft de staatssecretaris gewezen op de mogelijkheid an een juridische splitsing op het nieau an de holding. Via deze faciliteit kan het beleggingsermogen, de pensioenerplichting e.d. in een afzonderlijke b worden ondergebracht, waarna de aandelen in de (afgesplitste) holding samen met de aandelen in de werk-b kunnen worden geschonken. Op die manier kan de ab-claim op erzoek toch worden doorgeschoen naar de erkrijger. Verzoek Om gebruik te kunnen maken an de doorschuiffaciliteit bij schenking dienen de gezamenlijke belanghebbenden een schriftelijk erzoek in te dienen bij de inspecteur belast met de aanslagregeling an de erreemder (art. 26a UR IB). De gezamenlijke belanghebbenden zijn de erreemder en de erkrijger. 5. De BOF in de Successiewet (art. 35b 35f) De bedrijfsopolgingsfaciliteit houdt in dat oor de erfbelasting of schenkbelasting een oorwaardelijke rijstelling wordt erleend (art. 35b SW); oor de erkrijging an ondernemingsermogen (art. 35c SW); dat wordt erkregen in het kader an een bedrijfsopolging; dat wil zeggen: o de erflater of schenker oldoet aan de bezitstermijn (art. 35d SW) en o de erkrijger oldoet aan de oortzettingseis (art. 35e SW). Voor de erf- en schenkbelasting bestaat alleen erschil in de oorwaarden ten aanzien an de bezitstermijn. 7

8 De hoogte an de (oorwaardelijke) rijstelling Op grond an artikel 35b SW kan oor ondernemingsermogen een maximale rijstelling worden erkregen an 100% oorzoer de waarde an de gehele, objectiee onderneming lager is dan Is de waarde an de objectiee onderneming hoger dan dan is de rijstelling als olgt: Vrijgesteld Liquidatiewaarde -/- waarde going concern indien positief (bij. bij agrarische 100% ondernemingen) Waarde going concern t/m % Waarde going concern oorzoer meer dan % Objectiee onderneming Voor de bepaling an de objectiee onderneming zijn aanullende regels gesteld in de Uitoeringsregeling Successiewet (art. 7 UR SW). In geal an een b behoort het ondernemingsermogen an de b tot de objectiee onderneming. Ook buitenennootschappelijk gehouden ondernemingsermogen an (alle) ennoten hoort tot de objectiee onderneming, mits dit onroerende zaken betreft. Ander buitenennootschappelijk ondernemingsermogen telt dus niet mee oor de objectiee onderneming. In de praktijk kan dit problemen opleeren bij de berekening an de omang an de BOF. Voorbeeld 1 Er is sprake an een of tussen b A en b B met een winsterdeling 50%:50%. b A heeft teens een bedrijfspand dat behoort tot zijn buitenennootschappelijk ermogen. De waarde an het ondernemingsermogen an de of is De waarde an het bedrijfspand is De waarde an de objectiee onderneming is is Die waarde is hoger dan , zodat slechts een gedeelte an de totale waarde an de onderneming oor 100% is rijgesteld. Stel dat de aandeelhouder an b A oerlijdt, dan is de berekening an de BOF als olgt. Het aandeel an b A in de totale objectiee onderneming is (50% an ) plus is Een bedrag an / * is is oor 100% rijgesteld. Het restant an / is is oor 83% rijgesteld. Voorbeeld 2 Er is sprake an een of tussen b A en b B met een winsterdeling an 50%:50%. De waarde an het ondernemingsermogen an de of is inclusief 2 auto s an ieder Stel dat de aandeelhouder an b A oerlijdt. In dit geal bedraagt de waarde an de totale objectiee onderneming Dat is minder dan de grens an , zodat op het aandeel an b A an een rijstelling an 100% an toepassing is. Voorbeeld 3 Hetzelfde oorbeeld als het orige oorbeeld 2, maar nu hebben b A en b B beiden een auto an die tot hun buitenennootschappelijk ermogen behoort en is de waarde an het ondernemingsermogen an de of Stel dat de aandeelhouder an b A oerlijdt. Het buitenennootschappelijk ermogen, de auto,an b B telt niet mee oor de bepaling an de waarde an de objectiee onderneming an b A. Hoewel dit niet duidelijk blijkt uit de (oorbeelden bij de) uitoeringsregeling, lijkt de totale waarde an de objectiee onderneming oor b A plus is te bedragen. Dat is lager dan , zodat de rijstelling an 100% an toepassing is op zowel de helft an de onderneming an de of ad als op de waarde an de auto an

9 Voorbeeld 4 Het zelfde oorbeeld als oorbeeld 3, maar nu bedraagt de waarde an de onderneming an de of 1 mio. De waarde an de buitenennootschappelijk gehouden auto is , zodat de totale waarde an de objectiee onderneming oor b A lijkt te zijn. Dat is meer dan De rijstelling bij oerlijden an de aandeelhouder an b A is dan als olgt te berekenen. De helft an het of-ermogen is Daar komt bij buitenennootschappelijk ermogen an b A, is totaal De rijstelling an 100% is an toepassing op / * is De resterende erkrijging an / is is oor 83% rijgesteld. Objectiee onderneming: TBS-pand Voor de bepaling an de hoogte an de rijstelling behoort ook de waarde an een ter beschikking gesteld pand in de zin an artikel 3.92 Wet IB 2001 tot de waarde an de objectiee onderneming an de ennootschap. Dat geldt niet alleen oor het ter beschikking gestelde pand an de erflater/schenker zelf, maar ook indien het een terbeschikkingstelling ex 3.92 door een andere aandeelhouder betreft. Concernstructuur In concernstructuren wordt de waarde an de objectiee onderneming bepaald door de bezittingen en schulden an alle onderdelen an het concern. Voorbeeld Een holding heeft twee deelnemingen an elk Voor de waarde an de objectiee onderneming wordt de waarde an het concern als totaal bezien, stel in dit geal Dat is meer dan Indien de erkrijger één deelneming krijgt, dan is oor 100% rijgesteld een bedrag an / * is Het restant an / is is oor 83% rijgesteld. Let op de uitdelingsaspecten bij schenking an een deelneming. Zie paragraaf 4. Ondernemingsermogen Het begrip ondernemingsermogen komt oor de toepassing an de BOF grotendeels oereen met die oor de doorschuiing an de ab-claim in de Inkomstenbelasting. Voor de Successiewet geldt de ordering op de erkrijger die is onstaan uit hoofde an een eerdere aandelenoerdracht niet als ondernemingsermogen. Zie oor het begrip ondernemingsermogen onderdeel 3 an deze notitie. Bezitseis Vanaf 1 januari 2010 zijn de leeftijdseis en de arbeidsongeschiktheidseis bij schenking komen te erallen. De erflater of schenker moet wel oldoen aan de bezitseis an artikel 35d. De ab-aandelen moeten gedurende één jaar oorafgaand aan het oerlijden of gedurende ijf jaar oorafgaand aan de schenking bij de erflater of de schenker in bezit zijn geweest. Gedurende die periode moet de betreffende ennootschap een onderneming hebben gedreen of een kwalificerende medegerechtigdheid hebben bezeten. Het aanwezige beleggingsermogen mag boendien niet gedurende die perioden zijn gestort in de ennootschap. In art. 9 UR SW zijn nadere regels opgenomen oor het bezitsereiste. Indien bijoorbeeld de IB-onderneming fiscaal geruisloos is omgezet in een b, dan mag de bezitsperiode an de IB-onderneming worden opgeteld bij de bezitsperiode an de ab-aandelen. 9

10 Voortzettingseis De erkrijger dient gedurende ijf jaar na de erkrijging te oldoen aan het oortzettingsereiste an artikel 35e. Dat wil zeggen dat de erkrijger de erkregen abaandelen niet mag erreemden of anderszins de aanspraak op toekomstige winst mag beperken, waarbij de betreffende ennootschap boendien gedurende dezelfde periode winst uit de onderneming of medegerechtigheid moet blijen genieten. In art. 10 UR SW zijn maatregelen getroffen oor situaties waarin formeel geen sprake is an oortzetting, maar in economische zin nog steeds sprake is an oortzetting. Bijoorbeeld de omzetting an een b in een IB-onderneming met toepassing an artikel 14c Wet Vpb (geruisloze terugkeer), de erreemding an aandelen in het kader an een aandelenfusie, de oerdracht an een onderneming in het kader an een bedrijfsfusie en dergelijke. De erkrijger moet hieroor wel een erzoek indienen. Voorwaardelijke rijstelling De BOF-rijstelling is anaf 2010 een oorwaardelijke rijstelling, waardoor oor bedrijfsoerdrachten anaf 1 januari 2010 geen consererende aanslag meer wordt opgelegd. De oorwaardelijke rijstelling wordt na ijf jaar definitief. Als de erkrijgers niet oldoen aan het oortzettingsereiste, dan eralt de oorwaardelijke rijstelling en krijgen zij op dat moment alsnog een (aanullende) aanslag. Daartegen staan dan weer rechtsmiddelen open, oorzoer tegen de grondslag an de aanslag niet eerder een rechtsmiddel openstond. Consererende aanslag oor niet rijgestelde deel an het ondernemingsermogen Het niet rijgestelde deel an het ondernemingsermogen wordt op erzoek aangemerkt als geconsereerde waarde. Dat geldt bij de erkrijging an ab-aandelen dus niet oor eentueel meegekregen beleggingsermogen oor zoer meer dan 5% an de waarde an de onderneming. Voor de betaling an de consererende aanslag kan rentedragend uitstel an betaling worden geraagd oor een periode an maximaal 10 jaar. Verzoek De erkrijger moet om toepassing an de BOF erzoeken. Het erzoek wordt gelijktijdig met de aangifte schenk- of erfbelasting gedaan. Bureau Vaktechniek Mr. drs. Onno Clous CB FB Drs. John Beljaars CB FB Drs. Diana de Vries CB FB Drs. Peter Goossens CB FB 10

11 Bijlage: Samenatting oorwaarden oor doorschuien ab-claim en BOF. Voorwaarden IB:4.17a ( eren ) IB 4.17c ( schenken ) Successiewet (BOF) Oergang krachtens erfrecht Oerdracht door schenking Op erzoek Oergang krachtens erfrecht onder bijz. titel (legaat) binnen 2 jaar na oerlijden Ab-aandelen excl. een ab ex 4.10 Preferente aandelen slechts indien ze zijn erkregen in het kader an een gefaseerde (materiële) bedrijfsoerdracht en de erkrijger oor ten minste 5% aandeelhouder is an de toen uitgegeen gewone aandelen. Voor zoer ondernemingsermogen (hierna OV). Of oor zoer medegerechtigdheid de rechtstreekse oortzetting is an onderneming èn erkrijger (middellijk) beherend ennoot is OV + beleggingsermogen max. 5% an OV Ook tbs-pand onder oorwaarden Ook ordering op erkrijger i..m. eerdere oerdracht aandelen óór is onder oorwaarden ondernemingsermogen Toerekeningsregel indien sprake is an een indirect ab of onder oorwaarden een indirect belang an 5% maar 0,5% dat is erwaterd Verkrijger is binnenlands bel.pl./nat.persoon Verkregen aandelen gaan niet behoren tot het ondernemingsermogen of een werkzaamheid an de erkrijger Verkrijger is 36 maanden in dienst bij de ennootschap Verkrijger houdt gedurende 5 jaar na erkrijging het erkregen belang in de aandelen en de ennootschap zet gedurende die periode de onderneming of medegerechtigdheid oort. Erflater is ab-houder gedurende 1 jaar oor oerlijden en gedurende die tijd werd ook (middellijk) de onderneming of medegerechtigdheid gedreen Schenker is ab-houder gedurende 5 jaar oor schenking en gedurende die tijd werd ook (middellijk) de onderneming of medegerechtigdheid gedreen 11

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

bedrijfsopvolgingsregelingen

bedrijfsopvolgingsregelingen www.pwc.nl Bedrijfsopvolgingsregelingen zijn noodzakelijk Onderzoek naar de invloed van bedrijfsopvolgingsregelingen op de continuïteit van familiebedrijven. December 2014 Inhoud Voorwoord Voorwoord 2

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4 GEEFROUTE Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur Ik heb een bedrijf 5 Ik ben een particulier 4 De culturele instelling is een ANBI 3 De culturele instelling is een ANBI 3 Geven 4.1

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.3-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Veranderingen in

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie