Fundamentele analyse per aandeel (Bron: Reuters)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fundamentele analyse per aandeel (Bron: Reuters)"

Transcriptie

1 Fundamentele analyse per aandeel (Bron: Reuters) Deze informatie is afkomstig van derden in de zin van artikel 24.8 en 24.9 van de Algemene Voorwaarden van BinckBank en is dus niet afkomstig van BinckBank. Deze informatie is indicatief en kan niet worden beschouwd als enige vorm van advies of aanbeveling. BinckBank oefent geen enkele inhoudelijke controle uit over de informatie. Deze informatie kan auteursrechtelijk beschermd zijn en is enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk commercieel gebruik.

2 2 Inhoudsopgave 1 Tabblad Verwachting analisten Evolutie van het koersdoel over 18 maanden 3 2 Tabblad Resultaten Kwaliteit van de jaarlijkse schattingen 4 3 Tabblad Verwachting Financiële gegevens Herzieningen van de schattingen over 18 maanden 5 4 Tabblad Financiële gegevens Koers/Winst verhouding (K/W) WPA en Dividend Evolutie van de resultatenrekening Evolutie van de financiële balans 8 5 Beursterminologie 9

3 3 1 Tabblad Verwachting analisten 1.1 Evolutie van het koersdoel over 18 maanden Deze grafiek presenteert twee soorten informatie: enerzijds geven de curves de geschatte waarden weer van een item; anderzijds beschrijft het histogram de evolutie van het aantal schattingen en hun richting (omhoog, omlaag of stabiel). In de eerste plaats zijn de beschreven waarden de volgende: De hoge waarde die overeenkomt met de hoogste schatting van de analisten; De lage waarde die overeenkomt met de laagste schatting van de analisten; De gemiddelde waarde die overeenkomt met het gemiddelde van alle schattingen van de analisten. Op die manier kunnen we de spreiding van de schattingen bestuderen. Als de drie waarden dicht bij elkaar liggen, zijn de analisten het eens over hun schattingen wat meer geloofwaardigheid verleent aan deze schattingen. In het omgekeerde geval kunnen we concluderen dat er grote volatiliteit bestaat wat de informatie minder geloofwaardig maakt. Vervolgens geeft het histogram ons informatie over de herzieningen van de schattingen. Hoe meer schattingen, hoe betrouwbaarder de gegeven informatie. Bovendien kan een groot deel opwaartse herzieningen duiden op een waardestijging. In het omgekeerde geval kan een groot deel neerwaartse herzieningen wijzen op een feitelijke waardedaling. Voorbeeld van een grafiek van de evolutie van het koersdoel:

4 4 2 Tabblad Resultaten 2.1 Kwaliteit van de jaarlijkse schattingen Met deze grafiek kunnen we de juistheid van de analyses van het bedrijf nagaan door de geschatte gegevens te vergelijken met de feitelijke gegevens. Het aangegeven percentage geeft het procentueel verschil tussen de gegevens weer. Zwakke en regelmatige percentages kunnen betekenen dat de geschatte gegevens voor de komende jaren realistisch zijn. Voorbeeld van de grafiek verrassingspercentage van de Omzetcijfers: Voorbeeld van de grafiek verrassingspercentage van het Nettoresultaat:

5 5 3 Tabblad Verwachting Financiële gegevens 3.1 Herzieningen van de schattingen over 18 maanden Deze grafiek presenteert twee soorten informatie: enerzijds geven de curves de geschatte waarden weer van een item; anderzijds beschrijft het histogram de evolutie van het aantal schattingen en hun richting (omhoog, omlaag of stabiel). In de eerste plaats zijn de beschreven waarden de volgende: De hoge waarde die overeenkomt met de hoogste schatting van de analisten; De lage waarde die overeenkomt met de laagste schatting van de analisten; De gemiddelde waarde die overeenkomt met het gemiddelde van alle schattingen van de analisten. Op die manier kunnen we de spreiding van de schattingen bestuderen. Als de drie waarden dicht bij elkaar liggen, zijn de analisten het eens over hun schattingen, wat meer geloofwaardigheid verleent aan deze schattingen. In het omgekeerde geval kunnen we concluderen dat er grote volatiliteit bestaat wat de informatie minder geloofwaardig maakt. Vervolgens geeft het histogram ons informatie over de herzieningen van de schattingen. Hoe meer schattingen, hoe betrouwbaarder de gegeven informatie. Bovendien kan een groot deel opwaartse herzieningen duiden op een waardestijging. In het omgekeerde geval kan een groot deel neerwaartse herzieningen wijzen op een feitelijke waardedaling. Voorbeeld van de grafiek herzieningen van de schattingen over 18 maanden:

6 6 4 Tabblad Financiële gegevens 4.1 Koers/Winst verhouding (K/W) Enerzijds geeft deze grafiek de evolutie weer van de geschatte K/W voor de volgende vijf jaar, met andere woorden de evolutie van zijn rijkdom. Een daling van de K/W kan wijzen op een gebrek aan vertrouwen in het vermogen van het bedrijf om winstgroei te behouden. Omgekeerd kan een stijging erop wijzen dat men een winstgroei verwacht. Anderzijds wordt het aantal gegeven ramingen weergegeven. Dus, hoe meer schattingen er zijn voor een gegeven, hoe groter de kans dat de geschatte waarde dichtbij de werkelijke waarde zal liggen. Voorbeeld van een grafiek Evolutie van K/W: Terminologie: K/W = Beurskoers / Winst per aandeel De K/W (koers/winst) is zonder twijfel een van de meest gebruikte beursratio s. Het meet het aantal keren dat de winst per aandeel vervat is in de beurskoers of met andere woorden, de prijs die de aandeelhouder wil betalen voor een rentabiliteit gelijk aan N keer het nettoresultaat. Het is het aantal keer dat de winst per aandeel gekapitaliseerd is in de beurskoers. Het wordt vooral gebruikt om de waarde van een bedrijf ten opzichte van andere bedrijven binnen zijn activiteitensector te vergelijken, of om het te situeren in verhouding tot zijn hoge en lage historische waarde. Voorbeeld: Neem een bedrijf waarvan het kapitaal samengesteld is uit een miljoen aandelen met een nettowinst van een miljoen ; het zal een nettowinst per aandeel (WPA) hebben van 1. Indien de beurskoers 17 is, zal de WPA 17 keer (17/1) bedragen; als de koers 25 is, zal de WPA 25 keer bedragen. 4.2 WPA en Dividend Deze grafiek geeft de evolutie van de WPA weer en van het dividend van de voorbije twee jaren en de volgende drie jaren, alsook de ratio dividend / WPA (pay-out ratio). We kunnen de evolutie van de WPA van een bedrijf bestuderen om te bepalen of dit zijn winsten kan verhogen: een WPA groei voorspelt een toename van de winst en een WPA daling een vermindering van de winst. Maar een toename van de WPA betekent niet noodzakelijkerwijze dat er meer dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Een bedrijf kan immers beslissen om een beleid te voeren waarbij een fors dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, ofwel een investeringsbeleid voeren.

7 7 Voorbeeld van een grafiek Evolutie WPA en dividend: Terminologie : WPA = nettoresultaat / Aantal aandelen (in het Engels: Earning Per Share) Hiermee kunnen we het gedeelte winst per aandeel te weten komen. Hiermee kunnen we een vergelijking maken over meerdere jaren, zelfs als het aantal aandelen veranderd is. Het is aan te raden om de evolutie van de WPA te bestuderen van jaar tot jaar om te bepalen of een bedrijf zijn winst kan verhogen. Maar met deze ratio kunnen we geen vergelijking maken van twee verschillende bedrijven omdat we rekening moeten houden met het aantal aandelen van elk bedrijf. De WPA geeft ook de theoretische verrijking weer van een aandeelhouder die gedurende een jaar over een aandeel beschikt, maar beantwoordt niet aan de uitgekeerde dividenden aan de aandeelhouders. Tenslotte bewaren de bedrijven een deel van hun winsten om te kunnen investeren. 4.3 Evolutie van de resultatenrekening De resultatenrekening is de barometer van de activiteiten van het bedrijf. De resultatenrekening geeft ons op bedrijfsniveau informatie over het omzetcijfer en het bedrijfsresultaat (EBIT). Enerzijds laat deze grafiek toe de gezondheid van het bedrijf te beoordelen door de beweging van het omzetcijfer te bestuderen. Het reflecteert de handelsprestaties van het bedrijf en verwijst bovendien naar de omvang van het bedrijf en de evolutie van zijn activiteiten. De EBIT / Omzetmarge geeft het vermogen van het bedrijf weer om inkomsten te genereren louter uit zijn activiteiten. In de grafiek toont de curve EBIT / Omzet dus de evolutie van de rentabiliteit van het bedrijf: hoe hoger de marge, hoe meer winst er uit de activiteiten wordt gegenereerd. Tenslotte kan men het nettoresultaat bestuderen om te weten of de activiteiten van een bedrijf winstgevend of verlieslatend zijn. Een positief nettoresultaat geeft aan dat een bedrijf winst maakt en een negatief nettoresultaat geeft aan dat het verlieslatend is. De rentecurve van de nettorentabiliteit geeft de evolutie weer van het nettoresultaat ten opzichte van de omzetcijfers. Dit is een indicator van de winstgevendheid van het bedrijf: hoe hoger, hoe rendabeler het bedrijf.

8 8 Voorbeeld van de grafiek van de evolutie van de resultatenrekening: Tenslotte kan men de EBIT vergelijken met het nettoresultaat om te bepalen of het nettoresultaat uit de bedrijfsactiviteiten zelf voorkomt, of dat dit het gevolg is van de financiële toestand van het bedrijf en uitzonderlijke elementen 4.4 Evolutie van de financiële balans De evolutie van de financiële toestand van een bedrijf wordt weergegeven door dit type van grafiek (zie hieronder). Met deze grafiek kunnen we de gezondheid van het bedrijf evalueren en de bewegingen van zijn omzetcijfer bestuderen en deze vergelijken met de evolutie van zijn kasmiddelen (of, wanneer deze negatief zijn, van zijn nettoschulden) en met zijn EBITDA (Bruto Bedrijfsoverschot). De hefboomcurve meet het vermogen van het bedrijf om zijn schulden terug te betalen. Hij drukt uit in hoeveel jaren het bedrijf zijn schulden kan terugbetalen met zijn EBITDA. Als deze ratio groter is dan 5, is men van mening dat het bedrijf te veel schulden heeft in verhouding tot zijn vermogen om winst te maken. Voorbeeld van een grafiek van de financiële balans:

9 9 5 Beursterminologie Omzetcijfer Engels: Revenue Het omzetcijfer is het totaalbedrag van verkoop van goederen en diensten gedurende een boekjaar. Door zijn evolutie te bestuderen, kunnen we een gedeeltelijk oordeel vellen over de gezondheid van een bedrijf: Als het omzetcijfer stijgt, is het bedrijf dynamisch; Als het constant is, heeft het bedrijf een stabiele activiteit; Als het daalt, kent het bedrijf moeilijkheden. EBITDA Afkorting van Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Nederlands: Resultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en herwaarderingen Dit is het resultaat vóór de lasten en financiële producten, belastingen, afschrijvingen en provisies. Het stemt overeen met het resultaat dat gegenereerd wordt uit de activiteit van het bedrijf. Het is een indicator van de rentabiliteit van het bedrijf en van zijn vermogen om kasmiddelen te genereren: het is dus een indicator van de winstgevende capaciteit van het bedrijf. EBIT Afkorting van Earnings before Interest and Taxes Nederlands: Resultaat voor rente en belastingen, Bedrijfsresultaat EBIT = EBITDA - (herwaarderingen, afschrijvingen, provisies) Het is het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten. Dit resultaat geeft de opbrengst weer verkregen uit de commerciële en industriële activiteiten van het bedrijf gedurende een boekjaar. Het geeft de feitelijke economische rentabiliteit van het bedrijf weer, met andere woorden zijn capaciteit om winst te maken uit zijn hoofdactiviteiten. Als we de herwaarderingen en afschrijvingen in aanmerking nemen, kunnen we met dit resultaat ook de herwaarderings- en investeringsstrategie van het bedrijf evalueren. Beurskapitalisatie Dit is de beurswaarde van een bedrijf; het resultaat van de koers van een aandeel vermenigvuldigd met het aantal aandelen die het kapitaal vormen. Het is de theoretische prijs die op een bepaald moment betaald zou moeten worden als een belegger alle aandelen van een bedrijf zou willen kopen. Als de aandelenkoers verhoogt, stijgt de beurskapitalisatie. De beurskapitalisatie laat toe bedrijven binnen dezelfde sector te vergelijken, maar ook om de tijdelijke beurswaarde van een bedrijf te vergelijken met de lopende transacties binnen de sector. Er kunnen ook sectorale ratio s opgemaakt worden. Bedrijfswaarde De bedrijfswaarde is een theoretische maatstaf berekend op de som van de beurskapitalisatie en de nettoschuld van een bedrijf op een bepaald moment. Het vertegenwoordigt de minimum theoretische aankoopwaarde van het bedrijf door een belegger op een bepaald moment. De bedrijfswaarde houdt rekening met de bedrijfsschulden die eveneens in de aankoop opgenomen zijn voor de koper. Anderzijds, als het bedrijf geen schulden heeft, dus kasmiddelen heeft, betekent de bedrijfswaarde dat de koper de kasmiddelen van het bedrijf verwerft. Een bedrijf met schulden zal een belangrijkere bedrijfswaarde hebben dan een bedrijf met kasmiddelen. Kapitalisatie / Omzetcijfer Engels: PSR (Price to Sales Ratio) De ratio Kapitalisatie / Omzetcijfer meet in hoeveel jaar omzetcijfer het bedrijf zich terugbetaalt. Het wordt gebruikt om de waarde van een bedrijf te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector. Een zwakke PSR betekent over het algemeen dat het bedrijf een goede belegging is. Het omzetcijfer geeft echter niet aan of het bedrijf rendabel is. We moeten dus de PSR gelijktijdig met de PER gebruiken om een beter zicht te krijgen.

10 Bedrijfswaarde / Omzetcijfer De ratio Bedrijfswaarde / Omzetcijfer bestaat erin de waarde van het bedrijf te evalueren ten opzichte van zijn verkooptotaal. Met deze verhouding kunnen we een norm bepalen per activiteitensector waardoor we de bedrijven binnen eenzelfde sector kunnen vergelijken. Een bedrijf met schulden zal dus een belangrijke bedrijfswaarde hebben en bijgevolg een hoge Bedrijfswaarde / Omzetcijfer ratio en duurder beschouwd worden. Bedrijfswaarde / EBITDA We gebruiken de ratio Bedrijfswaarde / EBITDA en niet Bedrijfswaarde / EBIT omdat het concept van afschrijvingen zo sterk verschilt van land tot land dat het beter is de vergelijking tussen bedrijven te maken vóór de afschrijvingen. Deze ratio wordt gebruikt om de waarde van een bedrijf te bepalen. Een zwakke ratio betekent dat het bedrijf ondergewaardeerd moet worden. Deze ratio wordt niet beïnvloed door de kapitaalstructuur van het bedrijf. Dit is interessant voor de potentiële kopers omdat het rekening houdt met de schuld van het bedrijf. REV: Rentabiliteit eigen vermogen Nederlands: Rentabiliteit van de kapitalen, winstpercentage REV = Nettoresultaat / Eigen kapitaal De REV stemt overeen met de rentabiliteit van het geld dat door de aandeelhouders in het bedrijf wordt geïnvesteerd: het kwantificeert het procentuele bedrag van de winst van de belegging in kapitaal en daarmee het vermogen van het bedrijf om de aandeelhouders te belonen. Deze ratio wordt berekend door het nettoresultaat te delen door het eigen kapitaal. Hoe hoger de REV, hoe rendabeler het eigen kapitaal van het bedrijf. Sommige bedrijven gaan over tot het opkopen van eigen aandelen om de rentabiliteit van hun eigen kapitaal te verhogen. RTV Rentabiliteit totaal vermogen Nederlands: Rendement op geïnvesteerd vermogen RTV = Nettoresultaat / Totale activa 10 Fundamentele analyse per aandeel De RTV meet de procentuele verhouding tussen het nettoresultaat en de netto- activa van de onderneming, die het vermogen van het bedrijf weergeeft om resultaat te boeken met zijn eigen middelen. Hiermee kunnen we de prestaties vergelijken van verschillende bedrijven binnen hun eigen sector. Nettomarktwaarde per aandeel / Net Asset Value Per share Nederlands: nettomarktwaarde per aandeel Nettomarktwaarde = aangepaste boekwaarde De aangepaste boekwaarde is de waarde na aanpassing. Ze houdt dus rekening met mogelijke meerwaarden (eigendom, participaties...). De nettomarktwaarde per aandeel = nettomarktwaarde / aantal aandelen Over het algemeen is dit het bedrag dat een belegger zou ontvangen als hij zijn aandelen zou verkopen aan het bedrijf. Deze indicator wordt gebruikt om te bepalen of een aandeel overgewaardeerd is of ondergewaardeerd ten opzichte van de waarde van het actief. Boekwaarde per aandeel / Book Value Per Share Nederlands: Boekwaarde per aandeel (BVPS) BV = eigen kapitaal - minderheidsbelangen* + provisies De BV (Book Value = Boekwaarde) vertegenwoordigt de kapitalen die overblijven in het bedrijf nadat al zijn schulden en verplichtingen afgelost zijn. Als het bedrijf winst boekt die niet volledig wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders (i.e. in reserve wordt gehouden), stijgt de BV. Als het bedrijf verlies maakt, vermindert de BV. Als de BV negatief is, wil dit zeggen dat er minder investeringen zijn dan schulden en dan is het bedrijf insolvabel. * Minderheidsbelangen: het betreft het deel van het nettoresultaat of het eigen kapitaal van de geconsolideerde dochterondernemingen van het bedrijf dat behoort aan minderheidsaandeelhouders en niet aan het moederbedrijf.

11 Boekwaarde per aandeel (BVPS) = Boekwaarde / Aantal aandelen Als de BVPS hoger is dan de actuele koerswaarde van het aandeel, is het aandeel ondergewaardeerd. Omgekeerd, als de koers ruim boven de boekwaarde van het aandeel ligt, is het aandeel overgewaardeerd. Sommige analisten beschouwen de BVPS als de bodemprijs van het aandeel. Er bestaat een ratio, de price-to-book ratio (P/B) die de verhouding tussen de aandelenkoers en de BVPS meet. Een zwakke P/B is interessanter voor een belegger dan een hoge P/B. Maar opgelet, een zeer zwakke P/B kan ook betekenen dat het bedrijf in moeilijkheden is. We moeten deze indicator dus gelijktijdig gebruiken met de REV. Cashflow per aandeel Dit is de cashflow van het bedrijf gedeeld door het aantal aandelen. De cashflow beschrijft de geldstromen binnen een bedrijf per jaaractiviteit: het betreft de inkomsten, afschrijvingen en provisies op vaste activa. Dit geld wordt gebruikt om schulden af te lossen, de aandeelhouders te vergoeden en te investeren. Het concept Cashflow vertegenwoordigt het vermogen van autofinanciering van een bedrijf; het evalueert zijn vermogen om zijn financiering te realiseren. Een negatieve cashflow duidt erop dat het bedrijf risico loopt op staking van betalingen. Fundamentele analyse per aandeel 11

12 Bijkantoor België BTW BE RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan HN Amsterdam Nederland BinckBank Quellinstraat Antwerpen (informatie betreffende het openen van een rekening) (klantenservice) f e i BB/BE/FR/FAPA/0214 BinckBank is een handelsnaam van BinckBank N.V.

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

2. Aandelen. Dossier. 2.1.1. Omschrijving. 2.1.2. Het rendement. Dividend. Koerswinst - koersverlies. Rendement

2. Aandelen. Dossier. 2.1.1. Omschrijving. 2.1.2. Het rendement. Dividend. Koerswinst - koersverlies. Rendement 2. Aandelen 2.1. Enkele algemeenheden 2.1.1. Omschrijving Aandelen zijn risicokapitaal. Wie een aandeel koopt, is voor een klein deel mede-eigenaar van het bedrijf. De aandeelhouder profiteert mee wanneer

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basiskenmerken aandelen 3 2. Sterke punten van aandelen 5 3. Zwakke punten van

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

FINANCIAL STATEMENTS 2012

FINANCIAL STATEMENTS 2012 FINANCIAL 2012 STATEMENTS BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro 2008 2009 (1) 2010 (2) 2011 2012 Revenue 1.228 1.103 1.079 1.273 1.260 RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA)

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Als u meer informatie wenst, bel dan ons Investor Services Team op het nummer +44 (0) 800 718 777 of bezoek ons online op www.schroders.co.uk.

Als u meer informatie wenst, bel dan ons Investor Services Team op het nummer +44 (0) 800 718 777 of bezoek ons online op www.schroders.co.uk. Deze gids werd opgesteld om de beleggingsliteratuur begrijpelijker te maken en enkele van de meest gebruikte termen te verduidelijken. De nadruk werd gelegd op een heldere en beknopte uitleg. Het is niet

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Dossier Geprogrammeerd beleggen. Deutsche Bank - December 2012

Dossier Geprogrammeerd beleggen. Deutsche Bank - December 2012 Deutsche Bank - December 2012 Dossier Geprogrammeerd beleggen 1 Inleiding Iedereen zal het erover eens zijn dat op lange termijn een kapitaal opbouwen een verstandige keuze is. Of het nu gaat om de aankoop

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2012 2/150 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie