ESF OPROEP Innovatie door exploratie (IDE) Brussel, 11 juni 2015 ESF Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ESF OPROEP Innovatie door exploratie (IDE) Brussel, 11 juni 2015 ESF Vlaanderen"

Transcriptie

1 ESF OPROEP Innovatie door exploratie (IDE) Brussel, 11 juni 2015 ESF Vlaanderen

2 INFOSESSIE: Agenda 10u00 Toelichting oproep door ESF-Vlaanderen 12u15 Lunchpauze 12u45 Voorstelling organisaties die innovatie ondersteunen 14u00 Speeddating 16u00 Einde

3 Toelichting oproep door ESF Vlaanderen 1. Wat is ESF? 2. Inhoudelijke schets oproep IDE 3. Financiële bepalingen 4. Overheidsopdrachten en de minimis 5. Documenten indiening 6. Projectregistratie 7. Toelichting vragen projectvoorstel 8. Ondersteuning door ESF Vlaanderen 9. Vragen

4 1. Wat is ESF? ESF = Europees Sociaal Fonds Subsidieagentschap Doel is om maximaal de uitvoering en vernieuwing van het Vlaamse Werkgelegenheidsbeleid te versterken via middelen van de Europese Unie en de Vlaamse overheid Het ESF verdeelt deze middelen in de vorm van subsidies - onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt versterken en de werkgelegenheid vergroten

5 1. Wat is ESF? 5 prioriteiten in het Operationeel Programma Prioriteit 1: Loopbaanbeleid curatief Werkzaamheid Werkzoekende jongeren Ondernemerschap Prioriteit 2: Loopbaanbeleid preventief Ongekwalificeerde uitstroom Leven lang leren Prioriteit 3: Sociale inclusie en armoedebestrijding Actieve inclusie Gemarginaliseerde groepen Ondersteuning sociale economie Prioriteit 4: Mensgericht ondernemen Prioriteit 5: Innovatie en transnationale samenwerking

6 1. Wat is ESF? Levensloop project Opmaak projectvoorstel door promotor Beoordeling projectvoorstel door ESF Vlaanderen Projectbeslissing Managementcomité ESF Vlaanderen Projectovereenkomst (getekend door promotor en ESF Vlaanderen) Uitvoering en monitoring project Indiening rapportering door promotor Beoordeling rapportering door ESF Vlaanderen (projectbeheerder) Bezwaar/beroepsmogelijkheden door promotor Conceptvalidering

7 1. Wat is ESF? Evaluatie projectvoorstellen voor fase 1 2 evaluatoren Beoordeling aan de hand van analysestramien Uitdaging en visie Plan Positie en team Coherentie Evaluatiecollege (voorstel tot projectbeslissing) Managementcomité (projectbeslissing) minimaal 60% op elk beoordelingscriterium

8 1. Wat is ESF? Minimale kwaliteitsvereisten Binnen het beleidsdomein Werk en Sociale economie kwaliteitskader met minimale kwaliteitsvoorwaarden Enkel geldig voor intermediaire dienstverstrekkers Organisaties met een project binnen deze oproep vallen hier onder Komt verder aan bod

9 2. Inhoudelijke schets oproep IDE WAT? Versterking van dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt. Twee fasen:. FASE 1: Maatschappelijke uitdaging, waar vandaag geen antwoord voor bestaat, onderzoeken en een antwoord definiëren. (6 maanden) FASE 2: De innovatieve oplossing, in de vorm van een nieuwe dienstverlening, ontwikkelen en testen. (18 maanden) In eerste instantie wordt enkel een projectvoorstel ingediend voor fase 1

10 2. Inhoudelijke schets oproep IDE - WAT? U I T D A G I N G Fase 1 Fase 2 Evaluat Ontdek Definieer Pitch Ontwikkel Evalueer e Inzichten Concepten Testend ontwikkelen 1 piloot tijd

11 2. Inhoudelijke schets oproep IDE Acties fase 1? Ontdek fase = inspiratie Voorbereiding veldwerk Veldwerk Analyse van informatie uit veldwerk Definieer fase Formuleren van opportuniteiten Ideegeneratie en selectie Werk ideeën uit tot concepten die rechtstreeks gericht zijn op het verbeteren van de situatie van de finale doelgroep Test concepten en herzie

12 2. Inhoudelijke schets oproep IDE Resultaten fase 1? Op te leveren bij de conceptvalidering Concept Experience map Businessmodel Resultaten van concept test met gebruikers (= finale doelgroep) en met belanghebbenden Planning fase 2 (incl. evaluatieplan en beschrijving partnerschap) Zie bijlagen bij de oproep, Handleiding bij fase 1 Na een positieve conceptvalidering, kan meteen gestart worden met fase 2. Na een negatieve conceptvalidering wordt het project stopgezet.

13 2. Inhoudelijke schets oproep IDE Acties fase 2?!!! Enkel na positieve conceptvalidering Testend ontwikkelen Impactevaluatie van piloot Codificeren

14 2. Inhoudelijke schets oproep IDE Alternatieve oproep 315 IDA Versterking van dienstverleners op de Vlaamse arbeidsmarkt. Door goede praktijken (uit Vlaanderen of het uit buitenland) te vertalen naar een grotere schaal of naar andere contexten. Goede praktijk aanpassen, testen en implementeren in de nieuwe omgeving. Vertrekken vanuit goede praktijk, dus heel ander uitgangspunt!

15 2. Inhoudelijke schets oproep IDE Alternatieve oproep 315 IDA Hoe? Wat? Vertrekken vanuit een goede praktijk die onderbenut wordt Begrijpen binnen context naar Aanpassen Tonen van potentieel in andere contexten Evaluatie Codificeren tijd

16 2. Inhoudelijke schets oproep IDE WIE? Dienstverleners op de Vlaamse arbeidsmarkt Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de vakbonden Vlaamse arbeidsmarktactoren iedere organisatie die een rol heeft op de arbeidsmarkt, dus ook sociale partners, bedrijven, Overheidsadministraties en diensten kunnen niet deelnemen aan deze oproep indien: de finale doelgroep het eigen personeel is of de doelstelling het verbeteren van de eigen organisatie/dienstverlening is

17 2. Inhoudelijke schets oproep IDE HOEVEEL? Oproepbudget oproep IDE: 3 miljoen EUR EUR uit het Europees Sociaal Fonds EUR uit het Vlaams cofinancieringsfonds Maximale subsidie van EUR per project Maximaal EUR ESF (50%) Maximaal EUR VCF (50%)

18 2. Inhoudelijke schets oproep IDE HOEVEEL? FASE 1: Maximaal EUR per project Maximaal EUR ESF (50%) Maximaal EUR VCF (50%) FASE 2: EUR per project Maximaal EUR ESF (50%) Maximaal EUR VCF (50%) Jaarlijks voorschot van 70% van de toegewezen middelen uit het Vlaams Cofinancieringsfonds

19 2. Inhoudelijke schets oproep IDE HOE? Online via de ESF applicatie Oproep IDE: Oproepnummer 316 Nieuwe promotor registratie via Organisatiebeheer Beantwoorden inhoudelijke vragen samen met de opmaak van een plan van aanpak en het opstellen van een begroting

20 2. Inhoudelijke schets oproep IDE WANNEER? Vanaf 1 mei 2015 met als uiterste indieningsdatum 31 augustus 2015 Goedgekeurde projecten kunnen van start gaan op 1 december 2015 Fase 1: looptijd van 6 maanden Fase 2: looptijd van 18 maanden Verlengingen zijn niet mogelijk!

21 2. Inhoudelijke schets Criteria organisatieniveau? Promotor en partners moeten over rechtspersoonlijkheid beschikken (ontvankelijkheidscriterium) De promotor moet voldoende kredietwaardig zijn om het ingediende project te dragen Deze check gebeurt via een koppeling met Digiflow van de federale overheid De promotor moet aan minimale kwaliteitsvereisten voldoen (ontvankelijkheidscriterium) Hiervoor dient de promotor als bijlage een attest op te leveren

22 2. Inhoudelijke schets Kwaliteitsbewijs Mogelijkheden kwaliteitsbewijs Kwaliteitsopstap die geldig was tot eind september 2013 via een goedgekeurde kwaliteitspaper of een geldend ESFkwaliteitslabel. Deze geldigheid werd namelijk verlengd tot eind 2015 Voor OCMW s kan het inspectie/visitatierapport gelden Gemandateerden door VDAB Een overig kwaliteitslabel uit de lijst van gelijkgestelde labels, erkend door ESF Vlaanderen zie lijst op: Dit attest is essentieel voor de opstart van het project en dient bezorgd te worden bij indiening van het projectvoorstel

23 2. Inhoudelijke schets Criteria projectniveau? Het projectvoorstel moet opgesteld zijn in het Nederlands (ontvankelijkheidscriterium) Het projectvoorstel moet opgeladen worden via de ESFapplicatie (ontvankelijkheidscriterium)

24 2. Inhoudelijke schets TIPS! Enkel wat op papier staat, telt Evaluatoren kennen thema, maar niet specifieke achtergrond Handleiding doornemen Projectvoorstel laten lezen Zelf beoordelen en scoren

25 2. Inhoudelijke schets Informatie Oproepfiche Financiële nota standaardschalen Handleiding bij het indienen van een projectvoorstel Handleiding bij fase 1 (en bijhorende annexen) Beschikbaar op: ESF-applicatie (Oproep 316 Bijlagen)

26 3. Financiële bepalingen Kosten Binnen deze oproep wordt gewerkt met een standaardschaal op basis van de interne personeelskosten Een gerealiseerd VOLTIJDS EQUIVALENT op jaarbasis (= uren inhoudelijke werking door een intern personeelslid) wordt als eenheid beschouwd De inhoudelijke werking omvat de uren voor de activiteiten, zoals goedgekeurd in het actieplan

27 3. Financiële bepalingen Kosten De activiteiten verbonden aan de acties vermeld bij acties fase 1 worden beschouwd als inhoudelijke werking van het project!uren die door interne personeelsleden besteed worden aan administratieve taken tellen niet mee als eenheid Standaardschalen voor 4 niveaus in combinatie met 3 anciënniteitscategorieën Bedragen zie oproepfiche en financiële nota standaardschalen (Bijlagen bij de oproep)

28 3. Financiële bepalingen Kosten Bewijslast niveau en anciënniteit Niveau aan de hand van het diploma van het personeelslid en indien niet voorhanden aan de hand van het contract of het functieprofiel Anciënniteit aan de hand van de arbeidsovereenkomst of de jaarloonfiche indien dit hierop vermeld staat

29 3. Financiële bepalingen Kosten Forfait van 40% werd opgenomen in de standaardschaal voor alle andere kosten die binnen het project gemaakt worden Dit forfait omvat dus zowel loonkosten extern personeel, kosten deelnemers, directe en indirecte kosten. Er kunnen dan ook geen andere kosten meer ingebracht worden in deze oproep

30 3. Financiële bepalingen Kosten De directe relatie tussen het opgebouwde plan van aanpak en de personeelsinzet moet duidelijk blijken In het kosten- en financieringsschema worden best de fasen en activiteiten overgenomen die opgenomen werden in het plan van aanpak Berekeningswijze Maak een inschatting van het aantal benodigde personeelsleden op basis van de uit te voeren fasen en de samenhangende activiteiten Maak een inschaling van niveau en anciënniteit

31 3. Financiële bepalingen Financiering Maximale subsidie van EUR per project Maximaal EUR ESF (50%) Maximaal EUR VCF (50%) Geen minimale private cofinanciering vereist Additionaliteit ESF bedrag kan pas berekend worden na vastlegging van de andere financieringsbronnen Met andere woorden: de andere financieringsbronnen dienen eerst berekend en benut te worden

32 4. Overheidsopdrachten en de minimis Overheidsopdrachten: 4 Categorieën : De overheid Organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen Privaatrechtelijke universiteiten Privaatrechtelijke ondernemingen die bepaalde werken laten uitvoeren (bouwwerken die niet gesubsidieerd worden door ESF)

33 4. Overheidsopdrachten en de minimis Overheid: Gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten Organisaties van algemeen nut, publiekrechtelijke verenigingen, OCMW s en verenigingen die opgericht zijn door verschillende aanbestedende overheden onder deze categorie.

34 4. Overheidsopdrachten en de minimis Organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen Opgericht met specifiek doel te voorzien in behoeften die niet louter van industriële of commerciële aard zijn (een algemeen belang hebben) EN met een overwegende overheidsinvloed => Doel van algemeen belang: Opgericht of wijzigende doelstelling Staat tegenover een doel van commerciële of industriële aard, komt ten goede aan de gemeenschap Een commercieel/ industrieel doel sluit een algemeen doel niet uit =>Overwegende overheidsinvloed: Organisatie voor meer dan de helft gefinancierd wordt door de overheid Het beheer onderworpen is aan de overheid Directie of de raad van toezicht samengesteld is door de overheid.

35 4. Overheidsopdrachten en de minimis Indien wetgeving van toepassing: Schriftelijke Overeenkomsten Ten bezwarende titel Met derden Wetgeving van toepassing voor aankopen van: diensten (extern personeel) leveringen (directe kosten) werken Procedure volgen, afhankelijk van grootte bedrage en type aankoop

36 4. Overheidsopdrachten en de minimis De minimis: Uitgangspunt: verbod op staatssteun Staatssteun is steun die mogelijks de vrije markt verstoord, doordat bepaalde organisaties voordelen kregen ten opzichte van andere Uitzondering: De minimis Als steunbedrag te laag is om de markt te verstoren Maximum euro in de laatste 3 boekjaren per organisatie

37 4. Overheidsopdrachten en de minimis Bedrag is uitbetaalde bedrag per organisatie, tenzij nog geen uitbetaling, dan bedrag van goedkeuring Tijdstip is moment van aanvraag van de steun DUS hier is dit 31 augustus 2015

38 4. Overheidsopdrachten en de minimis 2 mogelijkheden Verklaring op eer Sluitende motivering dat je geen enkel voordeel zal halen uit het project ten opzichte van anderen. Voordeel is niet enkel winst maken!

39 5. Documenten indiening Verplichte bijlagen bij projectvoorstel Inhoudelijke analyse Plan van aanpak Projectbegroting Partnerschapsovereenkomsten Kwaliteitsbewijs Verklaring op eer in het kader van de minimis Goedkeuring OR of advies SERR (indien bedrijven promotor zijn)

40 5.1. Inhoudelijke analyse Sjabloon inhoudelijke vragen Oproep IDE_Inhoudelijke vragen projectvoorstel (aan te vullen en op te laden als bijlage).docx Handleiding bij projectvoorstel 316_Handleiding bij projectvoorstel.pdf Handleiding bij fase 1 316_Handleiding bij fase 1.pdf Beoordelingsformulier Bijlage Projectvoorstel en beoordelingsvragen - IDE.xlsx

41 5.2. Projectbegroting Sjabloon kosten- en financiering 316_Oproep IDE_Detaillering kosten&financiering Fase 1.xlsx Berekening standaardkosten Voorstel tot standaardkosten bij financiering oproep IDE.pdf

42 5.2. Projectbegroting Gedetailleerde begroting van kosten die gemaakt zullen worden gedurende fase 1 Kosten voor fase 2 moeten gereserveerd worden. Een gedetailleerde begroting voor fase 2 lever je op bij de conceptvalidering. Gekoppeld aan fasen en activiteiten uit plan van aanpak Wijzigingen mogelijk in overleg met ESF

43 5.2. Projectbegroting Sjabloon invullen Tabblad SAMENVATTING Tabblad Invoeren gegevens personeel Tabblad Financiering Tabblad Reservering fase 2 Kosten en financiering ingeven in applicatie Overnemen uit tabblad In te vullen in applicatie Voorbeeld

44 5.3. Partnerschapsovereenkomst Globale partnerschapsovereenkomst of afzonderlijke partnerschapsovereenkomsten Een partnerschapsovereenkomst dient minstens het volgende te bevatten: naam, adres, ondernemingsnummer en vestigingsnummer van de partner(s) een inhoudelijk luik met o.a. een projectplan, een beschrijving van de projectresultaten en/of producten, alsook een taakverdeling. een financieel luik met o.a. een beschrijving van de kostenverdeling tussen de partners en de verdeling van de financiële verantwoordelijkheden datum van ondertekening van de partnerschapsovereenkomst handtekeningen van de Promotor en de partner(s).

45 5.4. Kwaliteitsbewijs Zie criteria organisatieniveau

46 5.5. Goedkeuring OR of SERR Enkel indien bedrijven promotor zijn

47 5.6. Verklaring op eer de minimis Zie overheidsopdrachten en de minimis

48 6. Projectregistratie Tijdsregistratie intern personeel Een sluitende registratie is verplicht! Verantwoording van de ingediende kosten Sjabloon tijdsregistratie Op basis van dagdelen (4u) Ondertekenen personeelslid en tegentekenen leidinggevende per maand Tip: gebruik hierbij de activiteiten zoals benoemd in de planning bij het projectvoorstel Voorbeeld

49 7. Toelichting vragen projectvoorstel

50 Uitdaging en visie: hoe beoordelen we dit? In welke mate wordt een belangrijke maatschappelijke uitdaging benoemd die ingekaderd is in een bredere visie en dynamiek? En die zowel voor de finale doelgroep en het beleidsdomein WSE relevant is?

51 Uitdaging en visie Wat is de maatschappelijke uitdaging die u wil aanpakken met uw project? Voor welke finale doelgroep (uit de bredere groep werkenden en /of werkzoekenden) geldt deze uitdaging? In hoeverre kreeg deze uitdaging al aandacht in het verleden?

52 TIPS Ga voor uitdagingen! Nog geen oplossingen! Ga ervoor om echt het verschil te maken in het leven van burgers (werkzoekenden / werkenden)! Ga voor onderbelichte / nog niet eerder (zo) geformuleerde uitdagingen!

53 Uitdaging en visie Beschrijf de finale doelgroep. Hoe groot is deze finale doelgroep? Wat zijn de relevante kenmerken van deze finale doelgroep? Gaat het om een kwetsbare groep betreffende deze uitdaging (omwille van hun socio-economische situatie, geografische situering, taal of cultuur, mentale of fysieke handicap)? Hoe evolueert deze finale doelgroep in de huidige situatie ten opzichte van de uitdaging (bvb. wordt de problematiek alsmaar groter, groeit de doelgroep, )?

54 TIPS Grote, groeiende groepen? Groeiende intensiteit van de problematiek voor elk individu? Kwetsbare groepen (dienstverlening voldoet voor anderen, maar faalt of ontbreekt voor deze groep) tav de uitdaging (niet absoluut)!

55 Uitdaging en visie Waarom is dit een uitdaging die prioritair aangepakt moet worden? Argumenteer hiervoor ook op basis van maatschappelijke kosten en baten

56 TIPS Directe monetaire kosten: bvb. de uitkeringen, gezondheidskosten. Indirecte monetaire kosten: bvb. inschattingen van verlies van productieve capaciteit. Menselijke kosten/baten: baten zoals een goede levenskwaliteit versus kosten zoals criminaliteit, verslaving, ziekte,

57 Uitdaging en visie Is er een langere termijn visie die er u toe brengt om de uitdaging te formuleren? Zo ja, beschrijf deze. Wat is er reeds gebeurd in het verleden? Wat staat er in de steigers? Zijn er reeds andere belanghebbenden die deze visie delen? Is er een bredere dynamiek bezig rond deze visie? Zo ja, beschrijf deze: wie is reeds betrokken en hoe?

58 TIPS Er moet geen visie uitgevonden worden! Er moet wel onderbouwd worden dat er al zo n visie is (indien ze er is) en dat er anderen bij betrokken zijn: wees specifiek en documenteer! Niet nodig om de inhoud van zo n bredere visie te rechtvaardigen! Vergeet niet de uitdaging in deze visie te kaderen!

59 Plan: hoe beoordelen we dit? In welke mate wordt een heldere aanpak uitgetekend waarbij cruciale belanghebbenden voluit betrokken worden? Stoelt deze aanpak vooral op het innemen van verschillende perspectieven (incl. vanuit de finale doelgroep) op de uitdaging? Vloeien deze verschillende perspectieven op de uitdaging voort uit doorgedreven veldwerk?

60 Plan Maak uw projectplanning op voor fase 1. Vermeld hierbij wanneer u volgende activiteiten inplant: veldwerk, analyse, formuleren inzichten, ideeëngeneratie en selectie, conceptformulering, concepttest, opmaak planning fase 2 en conceptvalidering. Geef tevens aan welke persoon uit welke organisatie welke acties uitvoert, wanneer deze uitgevoerd worden welke output deze opleveren. Hoe wordt elke stap ingevuld (methode, tool, )?

61 TIPS Toon uw kennis van de tools voor elk van de stappen in fase 1 zonder een handleiding te schrijven maar door concreet te zijn: hoe gaat u het doen, waarom, met wie? Ga voor empathie met de beoogde doelgroep! Dit kan enkel door hun realiteit mee te beleven: veldwerk primeert boven studeren Gebruik enkele kritische mijlpalen om weer te geven hoe fase 1 zal verlopen: dit is een insteek om met je projectbeheerder afspraken te maken voor opvolging

62 Plan Welke belanghebbenden (intern en extern, organisaties en personen) worden betrokken gedurende fase 1? Beschrijf hoe en wanneer u wie zal betrekken.

63 TIPS Van belang is om duidelijk te maken wie je wanneer / waarom zal betrekken: link de concrete belanghebbenden aan de tools die je in fase 1 gaat gebruiken Gebruik een tool zoals SCIN van Flanders In Shape Design Toolkit van Design Vlaanderen

64 Positie en team: hoe beoordelen we dit? In welke mate hebben de promotor/ partners een sterke achtergrond zowel wat betreft innovatie als de thematiek die in de uitdaging vervat zit?

65 Positie en team Wat is de missie en wat zijn de kerncompetenties van promotor en partners? Hoe sluit dit aan bij de uitdaging?

66 TIPS Maak duidelijk wie je bent en waarom het dan logisch is dat je op de uitdaging wil werken! Maak ook duidelijk waarom je eventueel uniek goed geplaatst bent (tov andere actoren) om de uitdaging aan te pakken!

67 Positie en team Wat is de ervaring van de projectuitvoerders bij promotor en partners met innovatie in het algemeen (niet enkel in ESF)? Beschrijf indien mogelijk enkele innovaties waar de projectuitvoerders aan hebben meegewerkt en licht toe waarom u deze al dan niet succesvol acht.

68 TIPS Toon je ervaring met innovatie aan, focus op wat nodig is voor fase 1 maar geef ook weer wat je in huis hebt voor fase 2 Gebruik een tool zoals

69 Positie en team In welke relevante netwerken zijn de promotor en partners actief? Zal u hier beroep op doen in kader van het project? Zo ja, hoe zal u hen betrekken?

70 TIPS Lijst niet gewoon netwerken of lidmaatschap op: maak duidelijk welke rol u daar in speelt verhelder hoe deze netwerken effectief ingezet zullen worden in het project

71 Coherentie In welke mate vormt het voorstel als geheel een coherent en overtuigend verhaal?

72 8. Ondersteuning door ESF Vlaanderen

73 FASE 1 FASE 2 PITCH Evaluat Ontdek Definieer Ontwikkel Evalueer Evaluate e Veel inzichten Enkele concepten Testend ontwikkelen 1 piloot Project manager Start Verloop Inzichten Concepten Every 3 months Evaluatie kick-off Evaluatie interim Evaluatie finaal time Gemeensch. sessies Intro sessie Pitching workshop 1 Pitching workshop 2 Seminarie over impact evaluatie Themawerking Uitwisseling ervaringen

74 Wie doet wat? ESF projectbeheerder: Maakt afspraken met promotor Volgt project op, op basis van afspraken en rapporteringen Zorgt voor financiële en administratieve aspecten Kan hulp inroepen van ESF innovatie ondersteuning indien nodig geacht

75 Wie doet wat? ESF innovatie ondersteuning: Eens project van start gaat, ondersteuning op vraag: vragen over methoden en benaderingen ( hoe kan ik ) in contact brengen met anderen die verder kunnen helpen aftoetsen projectverloop ( zijn we goed bezig met ) Ondersteuning kan ook op vraag zijn van projectbeheerder Deze ondersteuning verleent geen rechten ten opzichte van de projectbeheerder moet gezien worden als (gratis) externe consultant, NIET als ESF projectbeheerder

76 9. Vragen VRAGEN?

77 Ondersteuning Inhoudelijke en financiële ondersteuning bij de oproep Catherine Bonnarens en Eline Vermeersch Aftoetsen van projectideeën Catherine Bonnarens, Eline Vermeersch en Benedict Wauters Ondersteuning bij de handleiding en de te hanteren tools en methodieken Benedict Wauters Technische problemen met ESF-applicatie ESF support

78 Contact Catherine Bonnarens 02/ Eline Vermeersch 02/ Benedict Wauters 02/ ESF support

79 Toelichting ondersteuners innovatie Sociale InnovatieFabriek Flanders Inshape Design Vlaanderen Ashoka 7E-team Innovatiecentrum Oksigen lab

Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Oproep Anders organiseren

Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Oproep Anders organiseren Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Oproep Anders organiseren Infosessie 24/02/2015 INFOSESSIE: agenda 1. Wat is ESF? 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid 3. Opmaak

Nadere informatie

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Infosessie oproep 307 Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Oproep 307 Kader Wat Wie Hoe Wanneer Kader ESF Vlaanderen ESF = Europees Sociaal Fonds Subsidieagentschap in het domein Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april 2015. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 316 Innovatie door exploratie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april

Nadere informatie

Oproep Focus op Talent

Oproep Focus op Talent Oproep Focus op Talent OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Infosessie 12 juli 2016 Agenda Wat is ESF? Toelichting oproep Focus op Talent

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

Ondersteuning voor bedrijven

Ondersteuning voor bedrijven Ondersteuning voor bedrijven OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Infosessie 28 maart 2017 West4Work Agenda Wat is ESF? Een ESF project Oproep

Nadere informatie

2. Worden laatstejaarsstudenten ook gezien als leden van de arbeidsbevolking?

2. Worden laatstejaarsstudenten ook gezien als leden van de arbeidsbevolking? 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Wat is de contractuele band tussen ESF Vlaanderen en de partner? ESF Vlaanderen heeft een

Nadere informatie

Oproep Innovatie door exploratie Oproep Innovatie door adaptatie

Oproep Innovatie door exploratie Oproep Innovatie door adaptatie Oproep Innovatie door exploratie Oproep Innovatie door adaptatie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Infosessie 15 mei 2017 Kind & Gezin Agenda 9u00 Onthaal

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april 2015. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april

Nadere informatie

Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren

Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Infosessie 1 februari 2017 VAC Gent Agenda 9u

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit

0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Wat is de contractuele band tussen ESF Vlaanderen en de partner? ESF Vlaanderen heeft een

Nadere informatie

ESF Vlaanderen Ondersteuning naar bedrijven

ESF Vlaanderen Ondersteuning naar bedrijven ESF Vlaanderen Ondersteuning naar bedrijven Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren Oproep Opleiding in bedrijven OP ESF Vlaanderen 2014-2020 WEST4WORK Zorg voor Werkbaar Werk 31 oktober

Nadere informatie

Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren

Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Infosessie 23 oktober 2017 Brussel Agenda 13u00

Nadere informatie

Oproep 264. Finaliteit- en functiegerichte opleidingen voor werknemers in de sociale economie

Oproep 264. Finaliteit- en functiegerichte opleidingen voor werknemers in de sociale economie Oproep 264 Finaliteit- en functiegerichte opleidingen voor werknemers in de sociale economie Finaliteit- en functiegerichte opleidingen sociale economie Toelichting ESF-Agentschap Oproep Inhoudelijk kader

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Opbouw OP 2014-2020 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende jongeren); 8iii (ondernemerschap) Prioriteit 2,

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 28 januari 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 28 januari 2015. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 28 januari 2015. Korte

Nadere informatie

Slotevent EVC 10/12/2015

Slotevent EVC 10/12/2015 Slotevent EVC 10/12/2015 Agenda Event 9u30-10u00 10u00-10u30 10u30-11u00 11u00-11u15 11u15-12u15 12u15-13u30 Toelichting oude oproepen en nieuwe oproep Joeri Colson en Simon Swennen, ESF Vlaanderen Stand

Nadere informatie

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL FAQ Saldoseminarie Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL VRAAG: Wat moeten we doen met de opmerkingen die in de goedkeuring gemaakt werden m.b.t. de kwaliteitsopstap

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020 ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers caroline.meyers@esf.vlaanderen.be Opbouw OP 2014-2020 1 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende

Nadere informatie

De oproepfiche werd goedgekeurd door het Management Comité op XX/XX/XXXX.

De oproepfiche werd goedgekeurd door het Management Comité op XX/XX/XXXX. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 3XX Armoede Prioriteit uit OP: 3 - investeringsprioriteit Sociale Inclusie en Armoedebestrijding De oproepfiche werd goedgekeurd door het Management

Nadere informatie

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 320 Proeftuinen Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen Korte samenvatting

Nadere informatie

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Agenda Waarover gaat de oproep? Doelstellingen van de oproep Doelgroep Verwachte acties Wie kan indienen? Promotoren, partners, lokale

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 30 maart 2017.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 30 maart 2017. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 393 Innovatie door exploratie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 30 maart

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Innovatieve projecten Duaal Leren Pagina 2 van

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Innovatieve projecten Duaal Leren Pagina 2 van Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren Prioriteit uit OP: prioriteit 2, preventief loopbaanbeleid De fiche van de oproep werd goedgekeurd door

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Innovatieve projecten Duaal Leren Pagina 2 van

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Innovatieve projecten Duaal Leren Pagina 2 van Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren Prioriteit uit OP: prioriteit 2, preventief loopbaanbeleid De fiche van de oproep werd goedgekeurd door

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen FAQ Oproep 342 en Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid SALK en Anders Organiseren SALK

OP ESF Vlaanderen FAQ Oproep 342 en Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid SALK en Anders Organiseren SALK OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ Oproep 342 en 343 - Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid SALK en Anders Organiseren SALK Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen 1. Indien je als organisatie valt

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 309 Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 23 april 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 23 april 2015. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 317 Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 23

Nadere informatie

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 321 Proeftuinen Centrale begeleiding voor 16-18-jarige nieuwkomers uit derde landen Korte samenvatting van

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen GTI Kempen. Oproep 379 Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen GTI Kempen. Oproep 379 Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 GTI Kempen Oproep 379 Oproepfiche Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 3 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep?... 3 1.2 Welke acties

Nadere informatie

AGENDA: 1. Procedure 2. Inhoudelijk 3. Financieel 4. Registratie 5. Overheidsopdrachten

AGENDA: 1. Procedure 2. Inhoudelijk 3. Financieel 4. Registratie 5. Overheidsopdrachten Saldoseminarie 2013 AGENDA: 1. Procedure 2. Inhoudelijk 3. Financieel 4. Registratie 5. Overheidsopdrachten 1. Procedure rapportering Vooraf Q-opstap en projectvoorstel Projectbeslissing + opmerkingen

Nadere informatie

Standaardschalen en registratie projectuitvoering

Standaardschalen en registratie projectuitvoering Standaardschalen en registratie projectuitvoering Ontstaan Sinds eind mei 2009 gebruik van standaardschalen/lump sums binnen ESF- Agentschap Vandaag toegepast in bijna alle oproepen Algemene principes

Nadere informatie

ESF-OPROEP Begeleiding artikel 60. Infosessie 10/02/2015

ESF-OPROEP Begeleiding artikel 60. Infosessie 10/02/2015 ESF-OPROEP Begeleiding artikel 60 Infosessie 10/02/2015 INFOSESSIE: agenda 1. Wat is ESF? 2. Inhoudelijke schets oproep Begeleiding artikel 60 3. Verdeling percelen 4. Financiële bepalingen 5. Projectregistratie

Nadere informatie

Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap. Infosessie 9/04/2015

Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap. Infosessie 9/04/2015 Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Infosessie 9/04/2015 Historiek & Kadering Ondernemen Werkt I II III ( Unizo ) Maatpak Ondernemerschap Maak Werk van je Zaak ( Syntra Limburg in partnerschap andere

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 310 Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015. Korte samenvatting

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese

Nadere informatie

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 320 Proeftuinen Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen Korte samenvatting

Nadere informatie

ESF DOELSTELLING 2-2007-2013 PRIORITEIT 4: INNOVATIE HANDLEIDING BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL DISSEMINATIE

ESF DOELSTELLING 2-2007-2013 PRIORITEIT 4: INNOVATIE HANDLEIDING BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL DISSEMINATIE ESF DOELSTELLING 2-2007-2013 PRIORITEIT 4: INNOVATIE HANDLEIDING BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL DISSEMINATIE INLEIDING... 3 I. AANMAAK PROJECTVOORSTEL ESF-APPLICATIE... 5 II. KOSTEN EN FINANCIERING...

Nadere informatie

Deze oproepfiche werd ter advies voorgelegd aan het Management Comité op 15 december 2015.

Deze oproepfiche werd ter advies voorgelegd aan het Management Comité op 15 december 2015. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014 2020 Fiche Oproep Versterkt Streekbeleid Deze oproepfiche werd ter advies voorgelegd aan het Management Comité op 15 december 2015. 1 Waarover gaat de oproep?...

Nadere informatie

Youth Employment Initiative (YEI) Voorstelling oproepfiche 08/01/2015

Youth Employment Initiative (YEI) Voorstelling oproepfiche 08/01/2015 Youth Employment Initiative (YEI) Voorstelling oproepfiche 08/01/2015 Inhoud 1. Waarover gaat de oproep? 2. Wie kan een project indienen? 3. Wanneer kan je een project indienen? 4. Hoe maak je een projectvoorstel

Nadere informatie

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren?

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren? OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 308 Begeleiding Artikel 60 FAQ 27/02/2015 Kan een OCMW-ve vereniging als promotor optreden? Een OCMW vereniging kan indienen, mits deze een rechtspersoonlijkheid heeft.

Nadere informatie

Korte samenvatting van de oproep

Korte samenvatting van de oproep Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 359 Vluchtelingen en Werk Antwerpen - Gent Prioriteit 3, sociale inclusie en armoedebestrijding, 9i (actieve inclusie) De fiche van de oproep

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproep 360 Armoede Oproepfiche. Prioriteit uit OP: 3 - investeringsprioriteit Sociale Inclusie en Armoedebestrijding

OP ESF Vlaanderen Oproep 360 Armoede Oproepfiche. Prioriteit uit OP: 3 - investeringsprioriteit Sociale Inclusie en Armoedebestrijding OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit uit OP: 3 - investeringsprioriteit Sociale Inclusie en Armoedebestrijding Oproep 360 Armoede Oproepfiche Korte samenvatting van de oproep... 2 1 Waarover gaat de

Nadere informatie

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 339 Proeftuinen Loopbaanaanpak voor hoogopgeleide nieuwkomers uit derde landen Korte samenvatting van de

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september?

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september? OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ Oproep 309 - Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Oproep 310 - Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen 1. Stel dat je de oefening maakt rond het

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Transnationaliteit. Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Transnationaliteit. Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 357 Transnationaliteit Oproepfiche Korte samenvatting van de oproep... 3 1. Waarover gaat de oproep?... 6 1.1 Binnen welke thema s kunnen projectvoorstellen worden ingediend?...

Nadere informatie

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma Vlaams luik

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma Vlaams luik EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 384 Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen Korte samenvatting van

Nadere informatie

Deze fiche werd positief geadviseerd door het Managementcomité op 27/04/2017.

Deze fiche werd positief geadviseerd door het Managementcomité op 27/04/2017. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 ESF-oproep 404 Werkinleving voor Jongeren (WIJ3) Prioriteit 3 Deze fiche werd positief geadviseerd door het Managementcomité op 27/04/2017. 1 Korte samenvatting

Nadere informatie

Een OCMW vereniging kan indienen, mits deze een rechtspersoonlijkheid heeft.

Een OCMW vereniging kan indienen, mits deze een rechtspersoonlijkheid heeft. OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 308 Begeleiding Artikel 60 FAQ 19/03/2015 Partnerschappen Kan een OCMW-ve vereniging als promotor optreden? Een OCMW vereniging kan indienen, mits deze een rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 28 januari 2014.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 28 januari 2014. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 307 Opleidingen in bedrijven Prioriteit uit OP: 2 loopbaanbeleid preventief investeringsprioriteit 10iii. Een leven lang leren De fiche van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Roma

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Roma OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche Begeleiding Roma Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep?... 4 1.2 Welke acties heeft

Nadere informatie

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september?

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september? OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ Oproep 317 - Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Oproep 318 - Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen 1. Stel dat je de oefening maakt rond het

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door de Thematische Commissie op 28 maart 2013.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door de Thematische Commissie op 28 maart 2013. ESF-programma doelstelling 2 2007-2013 Fiche oproep 274-275 Mensgericht ondernemen Prioriteit uit OP: 3 - Ondernemings- en organisatiestructuur focussen op mens en maatschappij De fiche van de oproep werd

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Innovatie door exploratie

Handleiding bij projectvoorstel Innovatie door exploratie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij projectvoorstel Innovatie door exploratie Deze handleiding bestaat uit twee onderdelen: ten eerste uitleg

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 september 2016.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 september 2016. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 376 Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité

Nadere informatie

Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie

Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie Deze handleiding schetst het projectverloop voor fase 1 van de oproep

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 april 2017.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 april 2017. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 403 SCOPE Strategische competentieprognoses voor erkende organisaties Prioriteit uit OP: 10.iv Investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche WerkInleving voor Jongeren WIJ!

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche WerkInleving voor Jongeren WIJ! OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche WerkInleving voor Jongeren WIJ! Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep?... 4 1.2 Welke acties heeft

Nadere informatie

Hoe weet je of je projectvoorstel is goedgekeurd?...

Hoe weet je of je projectvoorstel is goedgekeurd?... Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 391 Duaal Leren en Werken Prioriteit 2, loopbaanbeleid preventief, 10i (ongekwalificeerde uitstroom) De fiche van de oproep kwam tot stand na

Nadere informatie

Waarover gaat de oproep?

Waarover gaat de oproep? OP ESF Vlaanderen 2014 2020 GTI West Vlaanderen Oproep 365 Oproepfiche Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep?... 5 1.2 Welke

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 juni 2016.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 juni 2016. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 343 Anders organiseren SALK Prioriteit uit OP: 4 partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Innovatie

Handleiding bij projectvoorstel Innovatie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij projectvoorstel Innovatie Analyse De bedoeling is dat je bij het beantwoorden van de vragen helder en to

Nadere informatie

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma Vlaams luik

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma Vlaams luik ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 370 Integratiepact: inhoudelijke omkadering en ondersteuning Korte samenvatting van de oproep... 2 1 Waarover

Nadere informatie

JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK OPROEP 414: OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN

JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK OPROEP 414: OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK : OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN FORTIO-bedrijfsopleidingen staat al jaren bekend als partner voor opleidingen op maat, maar wist u dat wij ook experten in huis hebben om

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproep 415 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent. Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen Oproep 415 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent. Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 3, Investeringsprioriteit 9 i Sociale Inclusie en Armoedebestrijding Oproep 415 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent Oproepfiche 1 Waarover

Nadere informatie

VR MED.0529/2

VR MED.0529/2 VR 2015 2711 MED.0529/2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche Oproep Streekbeleid (ontwerp versie 3) De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 1 Waarover gaat

Nadere informatie

Oproep 284 Voortrajecten kwetsbare groepen FAQ

Oproep 284 Voortrajecten kwetsbare groepen FAQ Oproep 284 Voortrajecten kwetsbare groepen FAQ Voor sommige deelnemers is het doel van de oproep onduidelijk. Enerzijds legt het een strakke caseload op van 60 deelnemers per begeleider, anderzijds geeft

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Begeleiding Roma -Herkansing

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Begeleiding Roma -Herkansing OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche Begeleiding Roma -Herkansing Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep?... 4 1.2 Welke

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 september 2016.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 september 2016. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 397 Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Artikel 60

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Artikel 60 OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche Begeleiding Artikel 60 Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van deze oproep?... 4 1.2 Welke acties

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Transnationaliteit III. Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Transnationaliteit III. Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 409 Transnationaliteit III Oproepfiche Korte samenvatting van de oproep... 3 1. Waarover gaat de oproep?... 6 1.1 Binnen welke thema s kunnen projectvoorstellen worden

Nadere informatie

Oproepfiche - Focus op Talent

Oproepfiche - Focus op Talent OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Fiche oproep 371 Focus op Talent Prioriteit uit OP: 4 partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche. Prioriteit 3 - Sociale Inclusie en Armoedebestrijding Investeringsprioriteit 9ii - Sociaaleconomische

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche. Prioriteit 3 - Sociale Inclusie en Armoedebestrijding Investeringsprioriteit 9ii - Sociaaleconomische OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 3 - Sociale Inclusie en Armoedebestrijding Investeringsprioriteit 9ii - Sociaaleconomische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma Oproep 367

Nadere informatie

Draaiboek. The Youth Employment Initiative YEI NL: De begeleiding van NEET-jongeren in Brussel. 08/07/2015

Draaiboek. The Youth Employment Initiative YEI NL: De begeleiding van NEET-jongeren in Brussel. 08/07/2015 The Youth Employment Initiative YEI NL: De begeleiding van NEET-jongeren in Brussel. 08/07/2015 ESF-Agentschap Gasthuisstraat 31, 5e verdieping 1000 BRUSSEL Draaiboek Korte samenvatting van de oproep...

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Handleiding ESF-applicatie

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche 333: Doorstroom Sociale Economie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche 333: Doorstroom Sociale Economie OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche 333: Doorstroom Sociale Economie Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van deze oproep?... 4 1.2

Nadere informatie

Faq Bij oproep 285 Werkinleving voor Jongeren WIJ! - Limburg

Faq Bij oproep 285 Werkinleving voor Jongeren WIJ! - Limburg Faq Bij oproep 285 Werkinleving voor Jongeren WIJ! - Limburg 1. Vragen doelgroep Hoe wordt de doelgroep afgebakend? De doelgroep bestaat uit ongekwalificeerde schoolverlaters met een grote afstand tot

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Thema s van belang voor

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Transnationaliteit II. Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Transnationaliteit II. Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 392 Transnationaliteit II Oproepfiche De inhoudelijke contouren van de oproep kwamen tot stand na consultatie van het Departement WSE, Syntra Vlaanderen, VDAB en werd

Nadere informatie

Handleiding bij oproep Innovatie door exploratie

Handleiding bij oproep Innovatie door exploratie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij oproep Innovatie door exploratie Deze handleiding schetst het projectverloop voor een project binnen de

Nadere informatie

BIJLAGE 1 : VRAAGSTELLING BIJ DEZE OPROEP...

BIJLAGE 1 : VRAAGSTELLING BIJ DEZE OPROEP... ESF-programma doelstelling 2 2007-2013 Fiche oproep 297 Kortlopende Beroepsopleidingen voor Werkenden binnen KMO s Prioriteit uit OP: 1 Talentactivering en duurzame integratie De fiche van de oproep werd

Nadere informatie

Faq Bij oproep Werkinleving

Faq Bij oproep Werkinleving Faq Bij oproep 259 - Werkinleving 1. Vragen doelgroep Hoe wordt de doelgroep afgebakend? De doelgroep bestaat uit ongekwalificeerde schoolverlaters met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Duurzaam loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Duurzaam loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep 375 Duurzaam loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Duurzaam loopbaanbeleid

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 juni 2016.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 juni 2016. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 342 Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid SALK Prioriteit uit OP: 4 partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproep 382 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent. Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen Oproep 382 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent. Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 3, Investeringsprioriteit 9 i Sociale Inclusie en armoedebestrijding Oproep 382 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent Oproepfiche Korte

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00772 Onderwerp: Partnerschapsovereenkomsten in het kader van het ESF-project 'Mind the Gap', periode 1

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproep Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg.

OP ESF Vlaanderen Oproep Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg. OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 1, Investeringsprioriteit 8i Loopbaanbeleid curatief Oproep Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg. Oproepfiche

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

1. WIE? PROMOTOR EN PARTNERS DOELGROEPEN VAN DE OPROEP WAT? WAAROM? BELEIDSKADER VAN DE OPROEP...

1. WIE? PROMOTOR EN PARTNERS DOELGROEPEN VAN DE OPROEP WAT? WAAROM? BELEIDSKADER VAN DE OPROEP... ESF-programma doelstelling 2 2007-2013 Fiche oproep 256 werkplekleren Prioriteit uit OP: prioriteit 1 - Talentenactivering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Deze oproepfiche kwam tot stand na

Nadere informatie