AAN HET WERK MET DE (W)EOR. Een uitgave van de EOR-Service van de FNV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AAN HET WERK MET DE (W)EOR. Een uitgave van de EOR-Service van de FNV."

Transcriptie

1 AAN HET WERK MET DE (W)EOR Een uitgave van de EOR-Service van de FNV.

2 Colofon Auteur: Paz Campos Ponce (Industriebond FNV) Eindredactie: Boudewijn Berentsen (EOR-Service) Vormgeving: Frank Langedijk, Almere Druk: Drukkerij Stolwijk, Amsterdam Deze brochure is een uitgave van de EOR-Service van de FNV en kan daar en/of bij bonden worden besteld. Voor adressen, zie achterin deze brochure.

3 Inleiding Wie in een concern of onderneming werkt met vestigingen in de rest van Europa, kan te maken krijgen met de Europese ondernemingsraad. Wat is nu precies zo'n Europese ondernemingsraad? Wanneer is een bedrijf verplicht om een Europese Ondernemingsraad in te stellen? Hoe stel je een Europese Ondernemingsraad in? De antwoorden op deze en andere vragen vindt u in deze brochure. In het eerste hoofdstuk gaan we kort in op de Europese richtlijn. Hoofdstuk 2 behandelt de Nederlandse Wet op de Europese Ondernemingsraden. Het laatste hoofdstuk gaat in op de ondersteuning die van de vakbeweging verwacht kan worden. Hoofdstuk 1 Achtergrond van de Europese Ondernemingsraad Op 22 september 1994 is in Brussel door de Europese ministers van Sociale Zaken de richtlijn inzake de Europese ondernemingsraad aangenomen. De richtlijn verplicht ondernemingen en concerns, met meerdere vestigingen in de Europese Unie, een medezeggenschapsorgaan op Europees niveau in te stellen. De richtlijn geeft hiervoor een aantal regels. Grofweg gezegd schetst een Europese richtlijn een algemeen kader, waarna de verschillende Europese landen de richtlijn moeten vertalen in hun eigen wetgeving. Dit geldt ook voor deze richtlijn. In de richtlijn wordt gesproken over het informeren en raadplegen van werknemers in ondernemingen en concerns met grensoverschrijdende activiteiten. De werkgever en de werknemers kunnen besluiten om een Europese ondernemingsraad (EOR) of een Informatie en Raadplegingsprocedure (IRP) in het leven te roepen. De IRP is geen permanent orgaan, de informatievoorziening wordt op ad hoc basis geregeld. Voor het instellen van een EOR of IRP moet een overeenkomst worden gesloten. De richtlijn stelt nauwelijks eisen aan de inhoud van een dergelijke overeenkomst. Het is aan betrokken partijen om dit naar eigen inzicht in te vullen. Worden partijen het niet eens of wil de directie niet met werknemers onderhandelen dan zorgt de richtlijn voor een vangnetregeling. De vangnetregeling zorgt ervoor dat er een Europese ondernemingsraad wordt opgericht met voorgeschreven

4 rechten en plichten. Deze vangnetregeling moet ook als minimum worden beschouwd als men nog in de onderhandelingsfase over een Europese ondernemingsraad zit. Waarom een Europese ondernemingsraad Steeds meer ondernemingen hebben vestigingen in verschillende landen. Nederlandse multinationals kopen bedrijven op in andere landen. Maar omgekeerd worden Nederlandse bedrijven ook door buitenlandse bedrijven opgekocht. Produktie wordt van het ene naar het andere land verplaatst, bedrijven reorganiseren of fuseren. Steeds vaker worden beslissingen aan de top van multinationals genomen. Beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor werknemers in verschillende landen. Overleg tussen het topmanagement van de multinational en werknemersvertegenwoordigers uit de verschillende betrokken landen was tot voor kort niet mogelijk. Met de komst van de richtlijn is daar verandering in gekomen. Werknemers moeten op tijd over belangrijke gebeurtenissen worden geïnformeerd en geraadpleegd door de directie van een multinational. Een neveneffect van de EOR is dat werknemers uit de verschillende landen elkaar leren kennen. Dus van elkaar kunnen leren. Geïnformeerd worden door de directie is belangrijk, maar net zo belangrijk is het geïnformeerd te worden door je collega's uit het buitenland. Een netwerk van contacten opbouwen in het buitenland. Dit netwerk komt bijvoorbeeld van pas als je in Nederland te horen krijgt dat je op zaterdag moet gaan werken omdat ze dat in Duitsland ook doen. Eén telefoontje kan genoeg zijn om te checken of ze in Duitsland wel echt op zaterdag werken. Bovendien voorkom je door elkaar goed te informeren dat je tegen elkaar wordt uitgespeeld. Welke landen vallen onder de richtlijn? De richtlijn geldt voor de landen van de Europese Unie, met uitzondering van Groot Brittannië. Dit zijn Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Griekenland, Ierland. Groot Brittannië heeft een voorbehoud gemaakt als het gaat om Europese wetgeving op sociaal gebied. Zij zullen de richtlijn ook niet in eigen wetgeving omzetten. Formeel gezien hoeven Engelse werknemers dan ook niet te worden betrokken in de onderhandelingen over een EOR. In de praktijk worden de Engelse collega's zowel bij de onderhandelingen als bij de vorming van een EOR betrokken.

5 Wel moeten Engelse multinationals mits ze aan de criteria voldoen (zie verder) voor de vestigingen buiten Engeland een EOR oprichten. Zij moeten één van de vestigingen op het continent aanwijzen die daarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast geldt de richtlijn ook voor de landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER). Liechtenstein, Noorwegen en IJsland behoren tot de EER. Vanaf nu noemen we de landen die onder de richtlijn vallen: lidstaten. De richtlijn is niet alleen van toepassing op ondernemingen met een Europese moeder, zoals Philips en Akzo/Nobel. Ook bedrijven met een niet-europese moeder vallen onder de richtlijn. Bedrijven zoals Sony en Ford, die vestigingen hebben in verschillende Europese landen, moeten een vertegenwoordiger in één van die landen aanwijzen. Deze vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van Europese medezeggenschap. Meestal zal het management van de vestiging met de meeste werknemers als vertegenwoordiger worden aangewezen. De richtlijn gaf de lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten. Februari 1997 heeft dit in Nederland zijn beslag gekregen in de Wet op de Europese Ondernemingsraden.

6 Hoofdstuk 2 De Wet op de Europese Ondernemingsraad (WEOR) 2.1. Welke ondernemingen zijn EOR-plichtig? De wet is van toepassing op ondernemingen en concerns en groepen van ondernemingen die voldoen aan de volgende eisen: 1) de onderneming of het concern moet ten minste 1000 werknemers in de lidstaten hebben; 2) in twee van de betrokken lidstaten moeten elk ten minste 150 werknemers werkzaam zijn. Voor het berekenen van het aantal werknemers wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal werknemers in de afgelopen twee jaar. Hoe komt een EOR tot stand? In de WEOR worden drie manieren beschreven om tot een EOR te komen. 1) Er wordt een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG) ingesteld waarna BOG en directie het eens worden. 2) Directie wil niet met BOG onderhandelen. 3) Directie en BOG worden het niet eens. De wet spreekt over hoofdbestuur van de onderneming in plaats van directie. Wat is een Bijzondere Onderhandelingsgroep? Het hoofdbestuur van de onderneming en werknemers kunnen een BOG instellen. Hoewel de verantwoordelijkheid voor het instellen van een BOG wettelijk gezien bij de het hoofdbestuur ligt kunnen werknemers een verzoek bij het hoofdbestuur indienen. Het hoofdbestuur van de onderneming moet een BOG instellen als ten minste 100 werknemers of hun vertegenwoordigers hiertoe een verzoek indienen. Deze 100 werknemers moeten afkomstig zijn uit ten minste twee lidstaten. Elk land moet met minimaal één lid in de BOG vertegenwoordigd zijn. Voorts kunnen op basis van aantallen werknemers, werkzaam in de verschillende landen, aanvullende leden in de BOG worden gekozen. Elk betrokken land waar ten minste een kwart, de helft of driekwart van de werknemers werkt, heeft recht op aanvullende leden. De werknemers in dat land krijgen respectievelijk één, twee of drie extra zetels. (In kadertje tabel opnemen)

7 Multinational X heeft werknemers verdeeld over 8 lidstaten. De zetels voor de BOG worden als volgt verdeeld. Aantal werknemers Aantal zetels Duitsland Spanje Italië Zweden Nederland IJsland Portugal 80 1 Denemarken 20 1 Het aantal zetels dat een BOG telt is niet zozeer afhankelijk van het aantal werknemers, als wel van de verdeling van de werknemers over de lidstaten. Ondernemingsraden spelen een hoofdrol Ondernemingsraden bepalen in principe wie de Nederlandse vestigingen vertegenwoordigen in de BOG. Dit geldt ook voor ondernemingen met een niet- Nederlandse moeder, maar met slechts één vestiging in Nederland. Is er een Centrale Ondernemingsraad (COR) dan kiest de COR het lid voor de BOG. Is er geen COR maar wel een groepsondernemingsraad (GOR), dan kiest de GOR een vertegenwoordiger voor de BOG. Ondernemingsraden kunnen ook besluiten iemand van buiten de onderneming naar de BOG af te vaardigen. Dit betekent dat ook vakbondsbestuurders in de BOG kunnen worden gekozen. De BOG moet onderhandelen op Europees niveau. Bonden hebben daar ervaring mee en kunnen hun kennis en ervaring beschikbaar stellen. Is er geen ondernemingsraad dan moeten werknemers toch een vertegenwoordiger voor de BOG kiezen. Dat gebeurt middels verkiezingen, waarbij ook in het bedrijf

8 vertegenwoordigde vakbonden een kandidatenlijst kunnen indienen. Wat doet een BOG? De BOG onderhandelt namens alle betrokken werknemers. Met de directie van de multinational moeten afspraken gemaakt worden over de manier waarop werknemers het best door de directie kunnen worden geïnformeerd en geraadpleegd. De BOG kan een drietal beslissingen nemen: 1) de onderhandelingen met de directie aan te gaan; 2) de onderhandelingen met de directie niet aan te gaan; 3) de onderhandelingen met de directie af te breken. De besluiten onder 2 en 3 moeten met een tweederde meerderheid worden genomen. (in kader) In de WEOR wordt de term 'Europese ondernemingsraad' op twee verschillende manieren gebruikt. Ten eerste als het gaat om een Europese ondernemingsraad die tot stand komt door onderhandelingen. Daarnaast wordt ook in de vangnetregeling over een Europese Ondernemingsraad gesproken. Bovendien wordt ook gesproken van een informatie en raadplegingsprocedure (IRP). Deze vorm van informatieverstrekking wordt zelden of nooit gebruikt. Gemakshalve laten wij de IRP in deze brochure verder buiten beschouwing. De BOG besluit de onderhandelingen aan te gaan. Wat kan/moet het resultaat zijn van de onderhandelingen? Een BOG moet een reeks van afspraken maken met de directie. Ten eerste moet er gekozen worden tussen het oprichten van één of meerdere Europese ondernemingsraden. In multinationals met zeer uiteenlopende divisies kan er voor gekozen worden meerdere EOR'en in te stellen. De divisies hebben dan vaak zo weinig met elkaar te maken dat één EOR voor het hele concern weinig zinvol is. Het is wel aan te raden om te regelen dat die verschillende EOR'en de kans hebben bij elkaar te komen. Ze behoren toch tot dezelfde multinational die ook een algemeen beleid heeft. Als het management dat wil kan worden gekozen voor een centrale EOR met daaronder per divisie een EOR. Kiest men voor het oprichten van een EOR of EOR'en dan moet er een overeenkomst komen.

9 (kader) In deze overeenkomst moeten een aantal zaken geregeld worden, te weten: 1) voor welke delen van het concern een EOR of EOR'en worden opgericht; 2) de omvang, zittingsduur, en samenstelling van de EOR of EOR'en; 3) het werkterrein en de bevoegdheden van de EOR of EOR'en; 4) de wijze waarop de directie de EOR ('en) moet informeren en raadplegen; 5) hoe vaak, hoe lang en waar de vergaderingen plaatsvinden; 6) de financiële en materiële middelen waarover de EOR('en) de beschikking heeft; 7) de duur van de overeenkomst en de wijze van onderhandelen over een nieuwe overeenkomst; 8) de wijze waarop de overeenkomst wordt aangepast aan wijzigingen in de structuur en grootte van de ondernemingen en in aantallen werknemers die in de onderneming werkzaam zijn. Dit zijn allemaal randvoorwaarden in het belang van het goed functioneren van een EOR('en). De wet zegt niets over de onderwerpen waarover moet worden geïnformeerd en geraadpleegd. Het is daarom van belang dat een BOG daar goede afspraken over maakt. We komen daar later in deze brochure op terug. Welke faciliteiten staan de BOG ter beschikking? Elke BOG kan zich in de onderhandelingen bij laten staan door één of meerdere deskundigen. Zo kan de BOG ertoe besluiten zich in de onderhandelingen te laten bijstaan door een ervaren onderhandelaar. Dit kan bijvoorbeeld een vakbondsbestuurder zijn. De kosten van het raadplegen van een deskundige komen voor rekening van de onderneming. De BOG moet dit vooraf wel aan de directie melden. Kosten in verband met een gerechtelijke procedure komen ook voor rekening van de onderneming. In het algemeen kan gesteld worden dat kosten die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de BOG voor rekening van de onderneming komen Waar moet je aan denken als je een overeenkomst sluit? Zorg voor een evenwichtige samenstelling van de EOR. Houdt rekening met de verschillende landen in relatie

10 tot de zetelverdeling in de EOR. Zorg ook voor een goede verdeling tussen mannen en vrouwen. Houdt in gedachten dat in de wet wordt uitgegaan van een werknemersorgaan. In de EOR zitten alleen werknemersvertegenwoordigers. Dit moet dan ook tot uitdrukking komen in de overeenkomst. Tijdens de bijeenkomst met de directie moeten de leden van de EOR zoveel mogelijk in de eigen taal kunnen communiceren. Daarom moeten afspraken over tolken en vertalingen worden gemaakt. EOR-leden dienen ruimschoots de tijd hebben om met de achterban te overleggen en vroegtijdig schriftelijke informatie te ontvangen over de vergadering met het management. Deze overlegvergadering moet ten minste één, maar liever twee keer per jaar plaatsvinden. De EOR moet voorafgaand aan de overlegvergadering ook onderling de tijd en gelegenheid hebben om samen te komen. Ook na afloop van de vergadering moet de EOR de gelegenheid hebben om de uitkomsten van de vergadering en eventuele vervolgactiviteiten te bespreken. In de overeenkomst moeten de onderwerpen benoemd worden waarover de EOR geïnformeerd en geraadpleegd moet worden. Dus: alle onderwerpen met een grensoverschrijdend karakter. Kies voor een nietlimitatieve opsomming. Nader gespecificeerd zijn dat de volgende onderwerpen: structuur van het concern, financieel-economische positie, vermoedelijke ontwikkelingen van de activiteiten, productie en afzet, investeringen, wezenlijke veranderingen in de organisatie, invoering van nieuwe arbeids-of produktiewijzen, zorg voor het milieu, fusie, verplaatsing, inkrimping of sluiting van ondernemingen en/of vestigingen, stand en ontwikkeling van werkgelegenheid, collectief ontslag, sociaal beleid. Neem daarnaast bijvoorbeeld de formulering "en alle andere grensoverschrijdende onderwerpen die belangen van werknemers raken" op. Het opstellen van de agenda voor de overlegvergaderingen en de notulen ervan moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn, van werknemers en hoofdbestuur. In geval van bijzondere omstandigheden moet het mogelijk zijn dat er extra vergaderingen gehouden worden. Deze vergaderingen moeten tijdig bijeen worden geroepen. Ook moet de EOR een (ongevraagd) advies kunnen geven. Regel het recht om zelf externe deskundigen te kiezen en in te schakelen, op kosten van de onderneming. Tevens moet de EOR over vertaal- en vertolkingsfaciliteiten kunnen beschikken.

11 De EOR moet een dagelijks bestuur (3-5 personen) kunnen kiezen, dat over voldoende faciliteiten en middelen beschikt. De EOR moet over secretariële ondersteuning kunnen beschikken. Zorg voor onderlinge communicatie tussen de EOR-leden. De EOR moet scholing kunnen genieten. Heeft de onderneming vestigingen in Engeland en Oost Europa, zorg er dan voor dat ook deze werknemers in de EOR vertegenwoordigd zijn. Bovendien moeten alle kosten voor het goed functioneren van de EOR voor rekening komen van de directie. Niet afgegrendeld in de vorm van een budget, tenzij dat budget zo ruim is dat alle kosten gemoeid met het goed functioneren ervan betaald kunnen worden. (in kader) Alle in Nederland werkzame werknemers die lid zijn van een BOG of een EOR, behouden hun aanspraak op loon voor de tijd die ze kwijt zijn voor het bijwonen van vergaderingen van de BOG of de EOR. Indien redelijkerwijs noodzakelijk voor de vervulling van hun taken krijgen zij ook de tijd om met hun achterban te overleggen en hebben zij recht op scholing. Verder staat er in de WEOR dat BOG- en EOR-leden niet mogen worden benadeeld in hun positie in de onderneming, als gevolg van het lidmaatschap van de BOG. Zij genieten dezelfde ontslagbescherming als ORleden. Ook geldt voor hen een geheimhoudingsplicht analoog aan die in de WOR. 2.3 De vangnetregeling: de subsidiaire bepalingen Als de directie binnen zes maanden na een verzoek als eerder genoemd geen BOG wil oprichten of niet wil onderhandelen of er na drie jaar onderhandelen nog steeds geen resultaat bereikt is, treden de zogenaamde subsidiaire bepalingen in werking (artikel 15 tot en met 22 WEOR). Dat wil zeggen dat er een EOR moet komen zoals de wet die voorschrijft (de vangnetregeling). Hoe ziet de wettelijke EOR er uit? In de WEOR staat duidelijk beschreven wat in zo'n geval geregeld moet worden. De basisregel die geldt bij samenstelling van de BOG is ook hier van toepassing. Iedere lidstaat waar de onderneming vestigingen heeft moet met minimaal een lid in de EOR vertegenwoordigd zijn.

12 Daarnaast maakt de WEOR onderscheid tussen concerns met meer of minder 5000 werknemers. Heeft een concern meer dan 5000 werknemers dan kunnen er meer EOR-leden worden gekozen. Elke lidstaat waar een tiende, een kwart, de helft of driekwart van het aantal werknemers werkt, krijgt er respectievelijk één, drie zes, of negen aanvullende leden bij. Voor concerns met minder dan 5000 werknemers geldt dat de EOR één, twee of drie aanvullende leden krijgt, als er in een lidstaat een kwart, de helft of driekwart van de werknemers werkzaam is (gelijk aan de BOG-regeling). Elk lid wordt gekozen of aangewezen in overeenstemming met de wetgeving van de lidstaat waar hij/zij werkzaam is. Alleen werknemers van het concern kunnen lid zijn van de wettelijke EOR. De zittingsduur van Nederlandse werknemers in de EOR is vier jaar. De EOR kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervanger. Daarnaast kan de EOR een Beperkt Comité kiezen van maximaal drie leden. Dit kan gezien worden als een soort dagelijks bestuur. De EOR moet ook een reglement van orde vast stellen. Voordat het reglement wordt vastgesteld wordt de directie in de gelegenheid gesteld zijn standpunt hierover kenbaar te maken. Waarover moet de EOR volgens de vangnetregeling worden geïnformeerd en geraadpleegd? De bevoegdheid van de wettelijke EOR is beperkt tot informatieverschaffing en raadpleging over onderwerpen van belang voor: 1) de gehele onderneming of 2) voor ten minste twee vestigingen in verschillende lidstaten. De Europese ondernemingsraad heeft het recht om minimaal één keer per jaar met de directie bijeen te komen. In deze vergadering wordt de EOR, aan de hand van een schriftelijk rapport door de directie geïnformeerd en geraadpleegd. De vergadering moet gaan over de ontwikkeling van de werkzaamheden en de vooruitzichten van de onderneming. Voorafgaand aan de vergadering met de directie heeft de EOR het recht om onderling te vergaderen. (in kader) Onderwerpen die in de vergadering aan de orde moeten komen zijn: 1) de structuur van het concern; 2) de financieel-economische positie; 3) de vermoedelijke ontwikkelingen van de activiteiten;

13 4) de productie en afzet; 5) de investeringen; 6) wezenlijke veranderingen in de organisatie; 7) de invoering van nieuwe arbeids-of produktiewijzen; 8) de zorg voor het milieu; 9) fusie, verplaatsing, inkrimping of sluiting van ondernemingen en/of vestigingen; 10) de stand en ontwikkeling van werkgelegenheid; 11) collectief ontslag. Bijzondere omstandigheden De directie licht zo spoedig mogelijk de EOR of het Beperkt Comité in over alle bijzondere omstandigheden en voorgenomen besluiten die aanzienlijke gevolgen hebben voor de belangen van werknemers. Wat zijn bijzondere omstandigheden die aanzienlijke gevolgen hebben voor werknemers? Dat zijn gebeurtenissen die gevolgen hebben voor de belangen van werknemers van ten minste twee vestigingen/ondernemingen in verschillende lidstaten. Het gaat daarbij in het bijzonder om verplaatsing of sluiting van vestigingen of collectief ontslag van werknemers. Als de EOR of het Beperkt Comité hiertoe een verzoek doet, komt de directie met de EOR of Beperkt Comité bijeen. En wel op een zodanig tijdstip dat de informatie en raadpleging nog zinvol is. Voor deze vergadering worden ook die EOR-leden uit de lidstaten uitgenodigd die rechtstreeks betrokken zijn bij de bijzondere omstandigheden. Vertrouwelijke informatie De directie hoeft geen informatie te verstrekken die het redelijk functioneren van het concern ernstig belemmert dan wel schaadt. Bovendien hebben EOR-leden geheimhoudingsplicht. De directie moet vooraf duidelijk maken dat geheimhouding noodzakelijk is, voor hoe lang en tegenover wie de geheimhoudingsplicht geldt. Welke faciliteiten heeft de wettelijke EOR tot zijn beschikking? In het algemeen geldt dat de kosten die gemaakt worden voor het goed vervullen van de taken van de EOR, voor rekening van het concern komen. Het gaat hier bijvoorbeeld om reis- en verblijfkosten, vertolkingsen vertaalwerkzaamheden. Tevens kan de EOR kan zich laten bijstaan door deskundigen. Per agendapunt kan een deskundige worden ingeschakeld. De kosten gemoeid met het inschakelen van een deskundige zijn voor rekening van het concern. De directie moet wel vooraf van de te maken kosten in

14 kennis worden gesteld. Dit geldt ook voor het voeren van rechtsgedingen. Evalueren Na vier jaar evalueert de EOR de gang van zaken. Zou er aanleiding zijn om (opnieuw) te onderhandelen dan heeft de EOR het recht de onderhandelingen op dit punt te (her)openen. De EOR kan ook besluiten om door te gaan op basis van de regels rondom de wettelijke EOR. 2.4 Vrijwillige overeenkomsten Overeenkomsten die voor 22 september 1996 gesloten zijn (de zogenoemde vrijwillige of artikel 13 overeenkomsten) blijven van kracht. Deze overeenkomsten konden worden gesloten in de periode tussen het aannemen van de richtlijn en het van kracht worden van nationale wetgeving volgens de richtlijn. Dus tussen 22 september 1994 en 22 september Er zijn in Europa een kleine 400 van deze overeenkomsten afgesloten. In Nederland zijn dat er ongeveer 15 (multinational met hoofdvestiging in Nederland). Deze overeenkomsten blijven van kracht, mits ze aan de volgende voorwaarden voldoen: 1) de overeenkomst moet de informatieverstrekking en raadpleging over grensoverschrijdende onderwerpen regelen; 2) alle werknemers moeten onder de overeenkomst vallen; 3) de overeenkomst moet zijn afgesloten met een representatieve groep werknemers uit de betrokken lidstaten. Hoofdstuk 3 Vakbonden en de Europese ondernemingsraad De Europese vakbeweging maakt zich al jaren sterk voor Europese medezeggenschap. Niet alleen door zich in de lobby-sfeer in te zetten voor de EOR-richtlijn. Met kaderleden is de discussie aangegaan over het opzetten van Europese netwerken en verdere invulling van Europese medezeggenschap. Wat betekent de WEOR voor de relatie (kader) leden en ondernemingsraden? Hoe ziet de vakbeweging de samenwerking tussen EOR en bonden? Om met die laatste vraag te beginnen. De rol die de vakbeweging voor de EOR wil spelen ligt in het verlengde van de ondersteuning aan COR'en en OR'en. Uitgangspunt daarbij is dat we er samen voor zorgen dat de belangen van werknemers zo optimaal mogelijk worden behartigd. Wij noemen dat het bondgenootschap tussen bonden en ondernemingsraden. In die visie past het ook de EOR en de daarin zitting hebbende kaderleden zo goed

15 en deskundig mogelijk te ondersteunen. De FNV gaat ervan uit dat EOR-en autonoom en zelfstandig opererende instituties zijn. Wij willen EOR-en dan ook op deze manier benaderen en ondersteunen. (in kader) Voor de ondersteuning die de FNV aan EOR-en biedt wordt geput uit opgebouwde en aanwezige expertise bij de bonden. Voorbeelden daarvan zijn: * vraagbaak voor alle vragen waar EOR'en hulp bij nodig hebben; * uitgeven van brochures en folders over onderwerpen die van belang zijn voor EOR'en; * putten uit een netwerk van deskundigen, dat ingezet kan worden bij bijvoorbeeld reorganisaties en fusies; * onderhandelen in de BOG als daarom gevraagd wordt; * EOR-trainingen die een belangrijk deel uit maken van het totale scholingspakket van de vakbeweging; * juridisch advies bij reorganisaties, uitleg WEOR; * het mede-organiseren van Europese conferenties voor werknemers werkzaam bij multinationals, het faciliteren van contacten over de grenzen heen. Om deze ondersteuning op een adequate manier te verlenen is eind 1995 de EOR-Service door bonden en vakcentrale opgericht. De EOR-Service kijkt in overleg met de vragende partij naar de ondersteuningsbehoefte om vervolgens een passend aanbod te doen. De EOR- Service is ondergebracht bij het FNV Centrum Ondernemingsraden en werkt nauw samen met de bij de FNV aangesloten bonden en het FNV Scholingsinstituut. De bedoeling is om op zoveel mogelijk terreinen ondernemingsraden te ondersteunen. Dus ook als het gaat om de Europese dimensie van ondernemingsraadswerk.

16 Meer informatie Wilt u nog meer weten over het opzetten van een EOR en het werken in een EOR dan kunt u onderstaande publicaties bestellen. Daarnaast kunt u met al uw vragen en problemen terecht bij de EOR-Service. Hier volgen adressen en telefoonnummers.

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd.

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd. EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE WERKNEMERS VAN GROEP AUTOGRILL DE OVEREENKOMST Tussen de Hoofddirectie van de Groep Autogrill, overeenkomstig art. 2 van Wetsbesluit 74/2002 vertegenwoordigd door de Chief

Nadere informatie

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Wat zijn de taken van Europese ondernemingsraden? Europese ondernemingsraden (EOR s) zijn organen die de Europese werknemers

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 361 Wet van 5 juli 2006, houdende wijziging van de Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap in verband met de uitvoering van richtlijn

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen Nr. AV/CAM/2003/83883 s -Gravenhage, 10 november 2003 Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende uitvoering van de richtlijn

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 62 VAN 6 FEBRUARI 1996 BETREFFENDE DE INSTELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD OF VAN EEN PROCEDURE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 62 VAN 6 FEBRUARI 1996 BETREFFENDE DE INSTELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD OF VAN EEN PROCEDURE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 62 VAN 6 FEBRUARI 1996 BETREFFENDE DE INSTELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD OF VAN EEN PROCEDURE IN ONDERNEMINGEN MET EEN COMMUNAUTAIRE DIMENSIE OF IN CON- CERNS

Nadere informatie

Hoofdlijnen nieuwe richtlijn

Hoofdlijnen nieuwe richtlijn HOOFDSTUK 2 Hoofdlijnen nieuwe richtlijn 2.1 De doelstelling van de nieuwe EOR-richtlijn De oude EOR-richtlijn had tot doel het verbeteren van het recht op informatie en raadpleging van werknemers. Uit

Nadere informatie

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur?

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur? Stroomschema medezeggenschap in een ondernemingspensioenfonds De Stichting van de Arbeid (hierna STAR) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (hierna CSO) hebben een medezeggenschapsconvenant

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 1 Diro Besproken 2010-2011 MR Instemming 20-06-2011 Bestuur Vastgesteld 21-06-2011 Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 2 Inhoud Preambule 3

Nadere informatie

Avec le soutien financier de la Commission Européenne With the financial support of the European Commission

Avec le soutien financier de la Commission Européenne With the financial support of the European Commission De nieuwe gewijzigde EOR richtlijn 2009/38/EU : Ontwerp van aanbevelingen met betrekking tot de onderhandelingen tijdens de periode van omzetting (van 5 juni 2009 tot 5 juni 2011) [vertaald door AC-ABVV]

Nadere informatie

Avis juridique important 31994L0045

Avis juridique important 31994L0045 Avis juridique important 31994L0045 Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 386 Wijziging van de Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap in verband met de uitvoering van richtlijn nr. 2003/72/EG van de Raad van

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de BIJLAGE 1: DE ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Hun rechten (en plichten) staan beschreven in de wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

BEI. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus LV DEN HAAG. Geachte heer Kamp,

BEI. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus LV DEN HAAG. Geachte heer Kamp, C N BEI Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 9080 1 2509 LV DEN HAAG T 070-3 499 577 F 070-3 499 796 E

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Taken en bevoegdheden van OR, GOR of COR voortvloeiend uit enkele andere wetten en regelingen

Taken en bevoegdheden van OR, GOR of COR voortvloeiend uit enkele andere wetten en regelingen Bijlage A Taken en bevoegdheden van OR, GOR of COR voortvloeiend uit enkele andere wetten en regelingen 1 Algemeen De taken en bevoegdheden van de OR (de GOR en de COR daaronder mede begrepen) worden niet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5.0. Inleiding over het opstarten van een BOG Opstarten van een bijzondere onderhandelingsgroep (BOG) Wetenschappelijk onderzoek en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 101 VAN 21 DECEMBER 2010 BETREFFENDE DE INFORMATIE EN RAADPLEGING VAN DE WERK-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 101 VAN 21 DECEMBER 2010 BETREFFENDE DE INFORMATIE EN RAADPLEGING VAN DE WERK- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 101 VAN 21 DECEMBER 2010 BETREFFENDE DE INFORMATIE EN RAADPLEGING VAN DE WERK- NEMERS IN ONDERNEMINGEN OF CONCERNS MET EEN COMMUNAUTAIRE DIMENSIE --------------- Gelet

Nadere informatie

Reglement Ouderplatform Albeda College

Reglement Ouderplatform Albeda College Reglement Ouderplatform Albeda College Dit reglement is vastgesteld op 31-05-17 en geldig tot 31-05-22 Artikel 1: begripsomschrijving en toelichting op begrippen In dit ouderplatform reglement wordt verstaan

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG de Ring

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Reglement van het verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen Voor dit reglement zijn de volgende begripsomschrijvingen van toepassing:

Nadere informatie

Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen internationale vergelijking 1

Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen internationale vergelijking 1 Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen - internationale vergelijking Bijlage 6 Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen internationale vergelijking 1 Algemeen Van de in het EIRR-rapport onderzochte

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

3 Ondernemingspensioenfondsen

3 Ondernemingspensioenfondsen 3 Ondernemingspensioenfondsen 3.1 Medezeggenschap van gepensioneerden Ondernemingspensioenfondsen worden in het convenant opgeroepen om een (wettelijke) raad op te richten of directe bestuursvertegenwoordiging

Nadere informatie

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden.

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden. VOORWOORD Om het functioneren van een ondernemingsraad mogelijk te maken, zullen de ondernemer en de werknemers de nodige voorbereidende werkzaamheden moeten verrichten. Om overzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

Commissie Bevordering Medezeggenschap. Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden

Commissie Bevordering Medezeggenschap. Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden Commissie Bevordering Medezeggenschap Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden Uit het SER-advies Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad van maart 2011 vloeit een wijziging van

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel

Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel Vestiging: Het Kinderkasteel 1 Inhoudsopgave Algemeen 1. Doelstelling 2. Samenstelling 3. Totstandkoming en beëindiging lidmaatschap 4. Werkwijze

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 62 VAN 6 FEBRUARI 1996 BETREFFENDE DE IN- STELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD OF VAN EEN PROCEDURE IN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 62 VAN 6 FEBRUARI 1996 BETREFFENDE DE IN- STELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD OF VAN EEN PROCEDURE IN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 62 VAN 6 FEBRUARI 1996 BETREFFENDE DE IN- STELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD OF VAN EEN PROCEDURE IN ONDERNEMINGEN MET EEN COMMUNAUTAIRE DIMENSIE OF IN CONCERNS

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging ondernemingsraad Personeelsvertegenwoordiging Oprichting en werkwijze 2 Personeelsvertegenwoordiging 1. Wat is een PVT? 5 2. Waarom een PVT? 6 3. Hoe richt je een PVT op? 7 Hoe start je een PVT? 4. Hoe

Nadere informatie

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden 150217 DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden voorwoord: Gezien de discussie binnen Sevenwolden over de opleidingen die Sevenwolden verzorgt en de plaatsen, locaties

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Stichting Pensioenfonds NIBC 1 juli 2014 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds NIBC van toepassing.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel 1 juli 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

AAN HET WERK MET DE EOR

AAN HET WERK MET DE EOR AAN HET WERK MET DE EOR INHOUDSOPGAVE 1. HET OPRICHTEN VAN EEN EOR 6 Het recht op een EOR 6 Voorbeeld Brief voor verzoek tot onderhandelen 7 De Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG) 8 Onderhandelingen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap

Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Harderwijk, 27 september 2007 wdu med 07-002 1 Preambule Het bestuur van de Stichting proo en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Gemeente Elburg:

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD VAN GAZ DE FRANCE

OVEREENKOMST INZAKE DE EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD VAN GAZ DE FRANCE 14 november 2001 OVEREENKOMST INZAKE DE EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD VAN GAZ DE FRANCE DE EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GAZ DE FRANCE Artikel 1 : DOEL VAN DE OVEREENKOMST: De Europese Ondernemingsraad

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Preambule Medezeggenschapsstatuut van ALLURE Stichting voor openbaar primair onderwijs Het bestuur van STICHTING ALLURE en

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/38/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/38/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 122/28 Publicatieblad van de Europese Unie 16.5.2009 RICHTLIJN 2009/38/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 6 mei 2009 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure

Nadere informatie

3.1.1 Stand van zaken medezeggenschap gepensioneerden

3.1.1 Stand van zaken medezeggenschap gepensioneerden 3 BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDSEN In dit hoofdstuk gaan we in op de vertegenwoordiging van gepensioneerden bij bedrijfstakpensioenfondsen na invoering van het convenant. We vergelijken deze gegevens met de

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in.

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. Voorwoord Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. De wettelijk vereisten staan in de Jeugdwet, paragraaf 4.2b Medezeggenschap. Entrea is een organisatie voor

Nadere informatie

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden OR-SYLLABUS Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden Voorwoord Met deze syllabus willen we je graag ter introductie een handreiking bieden om wegwijs te raken in de regelgeving over

Nadere informatie

Afspraken tussen ondernemingsraad en ondernemer over het achterbanberaad van de OR

Afspraken tussen ondernemingsraad en ondernemer over het achterbanberaad van de OR Bijlage C Afspraken tussen ondernemingsraad en ondernemer over het achterbanberaad van de OR 1 Inleiding Per 4 maart 1998 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) op diverse onderdelen gewijzigd. Een van

Nadere informatie

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4.1 Algemene toelichting aantekening 1 COR en GOR In het geval van een samenwerkingsverband van ondernemingen (door één ondernemer in stand gehouden of deel uitmakend

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk.

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk. Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van De Regenboog, school voor katholiek basisonderwijs en peuterspeelzaal, te Rotterdam en vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 10 november 2014.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE Medezeggenschap Nummer 1 - September 2015 PERSONEELSVERWOORDIGING (PVT) OPRICHTING EN WERKWIJZE VOORAF Werknemers die meebeslissen zijn waardevol

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 De gevolmachtigden van: DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" te noemen, en van HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad

FNV Bondgenoten. Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad FNV Bondgenoten Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Het oprichten van een EOR 6 Hoofdstuk 2: De EOR-overeenkomst 10 Hoofdstuk 3: Het juridisch kader van een Europese

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad. Zorgcentrum Vincent Depaul

Reglement Cliëntenraad. Zorgcentrum Vincent Depaul Reglement Cliëntenraad Zorgcentrum Vincent Depaul Panningen, juli 2014 Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 2 PARAGRAAF 2 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 PARAGRAAF 3 FUNCTIES... 5 PARAGRAAF 4 VERGADERINGEN...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 84 VAN 6 OKTOBER 2004 BETREFFENDE DE ROL VAN DE WERKNEMERS IN DE EUROPESE VENNOOTSCHAP, GEWIJZIGD DOOR DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 84 VAN 6 OKTOBER 2004 BETREFFENDE DE ROL VAN DE WERKNEMERS IN DE EUROPESE VENNOOTSCHAP, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 84 VAN 6 OKTOBER 2004 BETREFFENDE DE ROL VAN DE WERKNEMERS IN DE EUROPESE VENNOOTSCHAP, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 84 BIS VAN 21 DECEMBER

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN Preambule Het bestuur van de bovengenoemde vereniging heeft overlegd met de

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut GMR

Medezeggenschapsstatuut GMR Medezeggenschapsstatuut GMR Preambule Het bestuur van stichting StAIJ en de (voorlopige) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR van de volgende scholen: 1. JP Coen, 2. SBO het Spectrum, 3. Daltonschool

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Reglement ouderraad Kids2b Gastouderopvang

Reglement ouderraad Kids2b Gastouderopvang Reglement Ouderraad Pagina 1 van 5 Reglement ouderraad Kids2b Gastouderopvang Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Statuut GMR Contactpersoon A. Juli,

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd

Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd Artikel 1 Begripsbepaling Stichting Kinderopvang Landerd: Bestuur: Kindercentrum: Coördinator: Centrale oudercommissie: Oudercommissie : Beroepskracht:

Nadere informatie

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1. (begripsbepalingen) In dit besluit wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Florence te Rijswijk; b. instelling

Nadere informatie

Werknemersvertegenwoordiging in Europa. Verschillen en gelijkenissen

Werknemersvertegenwoordiging in Europa. Verschillen en gelijkenissen Werknemersvertegenwoordiging in Europa Verschillen en gelijkenissen ETUI Education 2012 European Trade Union Institute Bd du Roi Albert II, 5 1210 Brussels www.etui.org ETUI geniet financiële steun van

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a) Adviesraad: het adviesorgaan van de CUR, zoals ingesteld door de CUR op basis van artikel 25 lid 2 van het Reglement

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Reglement Centrale ouderraad Kids2b

Reglement Centrale ouderraad Kids2b Reglement Centrale Ouderraad Pagina 1 van 5 Reglement Centrale ouderraad Kids2b Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Jacobs Marie (december 2014) 1 Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 10.7.2017 JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij het Gezamenlijk voorstel voor een Besluit

Nadere informatie

STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK!

STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK! STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK! Versie 1-1-2014 In werking 1-3-2014 Geldig tot 1-1-2016 PREAMBULE Het bestuur van Leerrijk! en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Het

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 1 Inhoudsopgave Preambule... 3 Reglement... 3 I.

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie