Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten; Afnemer: Eindklant welke leverancier betaalt voor software en diensten; Software: De door ABC E BUSINESS aangeboden software zijnde in elk geval maar niet uitsluitend: Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Office 365, Microsoft SQL, alle andere, hier niet genoemde Microsoft software, aanvullende modules van ISV s, aanvullende modules van ABC E BUSINESS, aanvullende modules van andere bronnen, aanvullende derden software. Ook het online platform Microsoft Azure hoort expliciet tot de software. Diensten: Helpdesk, Consulting, Projectleiding, Development en alle andere soorten diensten welke uitgevoerd worden voor afnemer, daarbij opgenomen ook reis- en verblijfskosten. Overeenkomst: de overeenkomst welke wordt gesloten om de software en diensten te gebruiken. Website: de website van de leverancier van de software. Documentatie: door leverancier aangeleverde documentatie omtrent het inrichten van en het werken met de software. Deze documentatie betreft digitale documentatie in de vorm van bijvoorbeeld beeldmateriaal en geschreven teksten. 1.2 Indien artikelen in deze aanvullende voorwaarden strijdig zijn met artikelen uit de van toepassing zijnde andere voorwaarden, dan prevaleren de artikelen in deze aanvullende voorwaarden. 2. Aanbieding en overeenkomst 2.1 Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op de Microsoft Dynamics NAV Cloud, ERP Software Online, ABC E BUSINESS overeenkomst waaronder begrepen bijstellingen en op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten met leverancier die betrekking hebben op Microsoft en ABC E BUSINESS diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 2.2 Leverancier is gerechtigd alle voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Afnemer zal zichzelf aangaande dergelijke wijzigingen moeten informeren via de website erpsoftware-online.nl. Afnemer is per definitie akkoord met de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website. Indien afnemer niet akkoord is met de gewijzigde voorwaarden, kan afnemer de overeenkomst opzeggen met in acht neming van reguliere verwerkings- en opzegtermijnen. 2.3 Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de software en diensten zijn vrijblijvend en herroepbaar. 2.4 Afnemer kan een order plaatsen rechtstreeks via de website en/of via andere wijze(n) zoals door leverancier akkoord zijn bevonden. Leverancier bevestigt de door afnemer geplaatste order langs elektronische weg waarop de overeenkomst tot stand komt. 2.5 Leverancier mag zonder opgave van reden een nieuw aangemelde afnemer weigeren. Leverancier zal de geweigerde afnemer hierover informeren. Daardoor komt er geen overeenkomst tot stand. Indien leverancier afnemer wel aanneemt, mag leverancier zonder opgave van reden de overeenkomst beëindigen, met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand. 3. Gebruiksrecht 3.1 Leverancier verleent afnemer hierbij het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht om de software gedurende de looptijd van de overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van afnemer, voor het aantal gebruikers en modules zoals in de overeenkomst opgenomen, als ook ten behoeve van eventuele bijbestellingen die tijdens de overeenkomst worden geplaatst. Het gebruiksrecht houdt ook in het recht de bij de software behorende documentatie te gebruiken. 3.2 Het gebruiksrecht begint op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. 3.3 Afnemer zal de software slechts gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden. 3.4 Leverancier mag, naar eigen inzicht, vernieuwingen aanbrengen in de software. Leverancier hoeft afnemer niet op de hoogte te stellen van de verwerking van updates en/of upgrades, hij is hiertoe echter wel gerechtigd. 4. Reikwijdte van het gebruiksrecht 4.1 Afnemer mag niet toestaan dat de software wordt gebruikt ten behoeve van en/of door enige andere (rechts)persoon dan afnemer en haar medewerkers. 4.2 Het is afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de software te gebruiken voor of door meer dan het aantal overeengekomen gebruikers. 4.3 Het is afnemer niet toegestaan rechten of verplichtingen uit de overeenkomst of de voorwaarden over te dragen aan derden. 5. Duur en einde van de overeenkomst 5.1 De overeenkomst vangt aan op het moment dat aan de voorwaarden van artikel 2.4 van deze voorwaarden is voldaan en wordt aangegaan voor de periode van 1 (één) maand, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de overeenkomst. Indien de overeenkomst aanvangt op een andere dag dan de eerste dag van een kalendermaand, waardoor de overeenkomst niet gelijk loopt met reguliere kalendermaanden, kan de leverancier op enig moment facturatie gaan synchroniseren met volledige kalendermaanden, resulterende in een eenmalige verrekening. 5.2 Na afloop van de termijn bedoeld in artikel 5.1, waaronder dus ook begrepen een afwijkende termijn die uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opvolgende periodes van telkens één (1) maand. De overeenkomst kan door partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, welke periode begint te lopen op de eerste dag van de termijn volgend op de termijn waarin de opzegging is ontvangen. 5.3 Bij beëindiging van de overeenkomst heeft afnemer tot op de laatste dag van de overeenkomst de mogelijkheid al zijn gegevens te gebruiken. Indien de afnemer een volledige backup wil hebben van zijn gegevens, dan kan deze door leverancier worden aangeleverd. Dit betreft een betaalde dienst.

2 5.4 Leverancier mag de overeenkomst per direct beëindigen op het moment dat afnemer aan leverancier meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of op het moment dat leverancier uit de omstandigheden moet afleiden dat de afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of op het moment dat (de onderneming van) afnemer zijn activiteiten staakt. Zulks is in elk het geval indien afnemer een of meer facturen of een deel of delen daarvan onbetaald laat, cq. storneert waardoor de vervaldatum van de factuur of facturen is overschreden. De overeenkomst eindigt van rechtswege en per direct op het moment dat de (onderneming van) afnemer geliquideerd wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard. 5.5 Bij gebreke van tijdige voldoening aan verplichtingen door de afnemer heeft leverancier te allen tijde het recht haar verplichtingen op te schorten en toegang tot de software en diensten te blokkeren. Voorts kan de overeenkomst alsdan zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden als de afnemer, na een ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. 5.6 Leverancier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van een beëindiging als beschreven in artikel 5.2, 5.4 en Bij beëindiging van de overeenkomst zal afnemer geen toegang meer hebben tot de software en zijn gegevens. Leverancier zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen, in welke vorm dan ook, aan afnemer terugbetalen. 5.8 De looptijd van de overeenkomst wordt niet gewijzigd door het plaatsen van bijstellingen door afnemer. 5.9 Opzegging van een deel van de overeenkomst door afnemer is alleen mogelijk voor zover het de opzegging van één of meerdere gebruikers en/of modules betreft en/of andere mogelijk los opzegbare extra software en /of onderdelen daarvan. Afnemer moet uitdrukkelijk aangeven welke specifieke gebruikers en/of modules en/of andere mogelijk los opzegbare extra software en /of onderdelen daarvan opgezegd dienen te worden. Na bevestiging van leverancier is de opzegging pas definitief. De opzeggingstermijn als bedoeld in artikel 5.2 is hierop van toepassing De deelopzegging conform artikel 5.9 heeft niet geldig plaatsgevonden als afnemer niet heeft aangegeven welke specifieke gebruikers en/of modules en/of andere mogelijk los opzegbare extra software en /of onderdelen daarvan opgezegd dienen te worden. Zolang afnemer niet (tijdig) aangeeft welke specifieke gebruikers en/of modules en/of andere mogelijk los opzegbare extra software en /of onderdelen daarvan opgezegd dienen te worden, moet afnemer voor genoemde onderdelen de maandelijkse vergoeding betalen. 6. Prijs en betaling 6.1 Alle door leverancier gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de afnemer komen. 6.2 Leverancier mag de vergoeding als genoemd in artikel 7 maandelijks aanpassen. Afnemer kan alsdan de overeenkomst opzeggen tegen de eerst volgende mogelijke datum zoals vastgelegd in artikel 5.2 van deze voorwaarden. 6.3 De vergoeding (inhoudende het maandelijks abonnementstarief) en de vergoeding voor de bijstellingen kunnen uitsluitend vooraf automatisch worden geïncasseerd, waarvoor afnemer verplicht is een machtiging te verlenen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Eventuele andere vergoedingen (zoals diensten) behorende bij de overeenkomst worden voor zover mogelijk automatisch geïncasseerd na afloop van een kalendermaand. Dit betekent dat afnemer in een enkel geval na beëindiging van de overeenkomst nog een bedrag dient te voldoen. Indien automatische incasso in deze gevallen niet mogelijk is, of tenzij hier uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient het in rekening gebrachte bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 6.4 Incasso van software vindt normaal gesproken maandelijks plaats. Diensten worden normaal gesproken wekelijks gefactureerd en geïncasseerd. 6.5 Als afnemer de machtiging voor automatische incasso zonder gegronde reden intrekt, of als de automatische incasso om andere niet aan leverancier toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, zal leverancier afnemer daarvan op de hoogte stellen en zal leverancier de toegang tot de software blokkeren. Zulks is ook het geval wanneer afnemer een reeds door leverancier geïncasseerd bedrag storneert. 6.6 Op verzoek van afnemer kan de toegang tot de software die conform artikel 6.5 is geblokkeerd, binnen drie (3) maanden geheractiveerd worden tegen betaling van de openstaande vergoedingen, vermeerderd met een extra vergoeding conform artikel 6.7 en Als afnemer zijn betalingsverplichtingen uit dit artikel 6 niet en/of niet volledig en/of niet tijdig nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Afnemer is dan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte van een maand. Leverancier is in dit geval gerechtigd de toegang tot de software te blokkeren. 6.8 Alle kosten die leverancier zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, inclusief advocaatkosten, doordat afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt zijn voor rekening van afnemer. De door leverancier gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van 50, Naast het bepaalde in dit artikel 6 en artikel 7, is leverancier gerechtigd indien de in artikel 5.4 bedoelde gevallen zich voordoen, per direct vooruitbetaling van afnemer te verlangen tot het einde van de (beoogde) looptijd van de overeenkomst. Deze totaalvergoeding is onmiddellijk opeisbaar Artikel 6.9 is ook van toepassing wanneer betaling door afnemer uitblijft nadat leverancier de in artikel 6.5 omschreven procedure heeft gevolgd. 7. Vergoeding 7.1 Afnemer betaalt voor de software een maandelijkse vergoeding, met uitzondering van diensten, waarvoor apart een vergoeding in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding wordt bepaald in de overeenkomst. De vergoeding zal worden betaald aan leverancier.

3 7.2 De vergoeding is verschuldigd vanaf het moment waarop de overeenkomst conform artikel 2.4 tot stand is gekomen, ongeacht of afnemer gebruik maakt van de software. 8. Verplichtingen van de leverancier 8.1 Leverancier staat ervoor in dat er regelmatig een backup wordt gemaakt van de in de software aanwezige gegevens. Deze backup wordt alleen gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen bij leverancier (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten). Deze backup wordt niet aan afnemer verstrekt. Indien afnemer wel een dergelijke backup opgeleverd wil krijgen, dan wel geactiveerd wil hebben in zijn software, betreft dit een betaalde dienst. 8.2 Leverancier staat ervoor in dat de gegevens die afnemer via de software heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-gebruikers. 8.3 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 10.1 en artikel 26 stelt leverancier geen gegevens ter beschikking aan derden (met uitzondering van dochterondernemingen van leverancier), welke gegevens door afnemer zijn geplaatst in software welke zij afneemt bij leverancier, tenzij leverancier hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is. 9. Verplichtingen en medewerking afnemer 9.1 Afnemer moet een bankrekening hebben bij een (internationale) bank, geregistreerd bij de lokale centrale bank. 9.2 Afnemer zal een wijziging in haar adres- en/of betalingsgegevens onmiddellijk aan leverancier doorgeven. Na bevestiging van leverancier zijn de doorgegeven wijzigingen definitief. 9.3 Afnemer is verplicht de gebruiksregels van artikel 11 in acht te nemen. 9.4 Als Afnemer zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de voorwaarden niet nakomt, mag leverancier de toegang en het gebruik van de software door afnemer zonder voorafgaande aankondiging blokkeren zoals aangegeven in artikel Afnemer zorgt voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de software. 9.6 Afnemer staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de software gebruikte apparatuur en software voldoen aan de systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden. 9.7 Afnemer zal leverancier alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan leverancier van correcte en actuele NAW-gegevens, verschaffen die leverancier nodig heeft voor de instandhouding van de software en overeenkomst. 10. Gegevens 10.1 De gegevens die afnemer via de software heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door leverancier ingeschakelde derde staat Afnemer blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens. Toegang tot de software benodigd om de gegevens te gebruiken, kan geblokkeerd worden volgens artikel Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg-) schade of gederfde winsten van afnemer Tot drie (3) maanden na het einde van de overeenkomst kan afnemer leverancier verzoeken om de overeenkomst te heractiveren vanaf het moment dat de eerste betaling van de vergoeding met betrekking tot de heractivering is ontvangen. Na heractivering heeft afnemer weer inzicht in zijn gegevens zoals die ten tijde van de beëindiging in de momentopname zoals omschreven in artikel 8.1 waren opgenomen Leverancier hoeft geen gehoor te geven, en zal ook geen gehoor geven aan het in dit artikel 10.4 bedoelde verzoek indien de vergoeding niet is betaald Afnemer moet zorgdragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De verplichting voor afnemer ziet op de administratie(s) en de daarbij behorende gegevens die via de software zijn ingevoerd. Op leverancier rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door afnemer ingevoerde administratie(s) en gegevens. 11. Gebruiksregels 11.1 Afnemer zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) leverancier bij het gebruik van de software. Het is afnemer niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) leverancier Het is Afnemer niet toegestaan de software te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de voorwaarden Leverancier is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die de afnemer via de software bij leverancier heeft geplaatst. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid en/of werkbaarheid van een standaard inrichtingssjabloon Afnemer zal de software zodanig gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het door leverancier aangegeven gemiddelde gebruik van de software door andere afnemers. Indien dit gebruik door afnemer naar het oordeel van leverancier significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal leverancier contact opnemen met afnemer om specifieke voorwaarden met afnemer overeen te komen voor het extra gebruik. Als partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden is leverancier gerechtigd om het gebruik van de software door afnemer na voorafgaande aankondiging te beperken. 12. Support 12.1 Voor de duur van de overeenkomst heeft afnemer recht op support Support omvat het recht op het raadplegen van documentatie Afnemer mag 24 uur per dag vragen indienen via door de leverancier beschikbare wijze(n), zoals . Verder heeft afnemer gedurende kantooruren (op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00

4 uur) recht op telefonische helpdeskondersteuning met betrekking tot het gebruik en het functioneren van de software. Het raadplegen van dergelijke andere bronnen dan de documentatie zoals bedoeld in artikel 12.2, betreft t.a.t. een betaalde dienst, welke uitdrukkelijk niet onder de maandelijkse software vergoeding valt. Hiervoor wordt apart een vergoeding in rekening gebracht, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen Als leverancier in opdracht van afnemer werkzaamheden met betrekking tot de onder 12.3 genoemde onderwerpen verricht, zal leverancier deze werkzaamheden naast de vergoeding als bedoeld in artikel 7, aan afnemer apart in rekening brengen conform de op dat moment bij leverancier geldende prijzen en de gemaakte kosten. 13. Diensten 13.1 Indien de afnemer in het kader van de overeenkomst gebruik wil maken van diensten van leverancier (bijvoorbeeld voor assistentie bij implementatie), dan zal afnemer dit kenbaar maken aan leverancier. In overleg met afnemer zal leverancier de levering van de diensten inplannen en de aanvraag voor de diensten aan de afnemer bevestigen, daarbij voor zover mogelijk rekening houdend met de door de afnemer gewenste planning. De leverancier kan de door de afnemer gewenste planning niet garanderen De afnemer kan de diensten tot 3 (drie) werkdagen voor de (aanvangs-)datum annuleren, dan wel de leverancier verzoeken om een nieuwe (aanvangs-)datum te bepalen. Indien de afnemer de hiervoor genoemde termijn van 3 (drie) werkdagen niet in acht neemt, dan heeft de leverancier het recht de niet op de oorspronkelijke datum afgenomen diensten volledig bij de afnemer in rekening te brengen Leverancier zal zich inspannen om de diensten naar beste kunnen te verrichten binnen de daarvoor overeengekomen termijnen. Alle door leverancier genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de diensten aan leverancier bekend waren en voor zover schriftelijk aangeleverd door afnemer en bevestigd door leverancier. De overschrijding van een genoemde (leverings-)termijn brengt leverancier niet in verzuim Leverancier zal de vergoedingen voor de diensten na afloop van de diensten bij afnemer in rekening brengen, tenzij anders is overeengekomen. Deze vergoeding en dienen in overeenstemming met artikel 6.3 te worden voldaan Leverancier is steeds gerechtigd de persoon die de diensten uitvoert te vervangen, ook door (externe) deskundigen indien leverancier zulks noodzakelijk en/of wenseijk acht voor de uitvoering van de diensten De diensten worden op werkdagen tijdens normale kantoortijden verricht, met recht op dertig (30) minuten lunchtijd tijdens de overeengekomen duur van de diensten Afnemer is ervoor verantwoordelijk dat zijn computersysteem voldoet aan de systeemeisen. Mocht bij aanvang van de diensten blijken dat zulks niet het geval is, dan is leverancier gerechtigd de diensten volledig te factureren, dan wel (ter discretie van de leverancier) de kosten door te berekenen die leverancier heeft moeten maken om het computersysteem werkend te krijgen conform de systeemeisen Afnemer zal leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de diensten schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie. 14. Beschikbaarheid 14.1 Leverancier spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de software Leverancier mag, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot de software en de software te blokkeren of het gebruik ervan beperken als dit noodzakelijk is voor de veiligheid en bescherming van de software en bijbehorende gegevens(opslag), alsook voor (preventief-) onderhoud of voor het verrichten van aanpassingen of verbeteringen van één of meer software componenten. Dit brengt geen recht op schadevergoeding van afnemer ten opzichte van leverancier met zich mee. leverancier zal proberen om de termijn tot een minimum te beperken Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen van) de software. Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de (gevolg-) schade omtrent het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen van) de software. 15. Log-in procedure 15.1 Gebruiker is verplicht de door de leverancier aangereikte log-in procedure te volgen Leverancier mag de log-in procedure naar eigen inzicht aanpassen. Leverancier zal afnemer hiervan op tijd op de hoogte stellen Afnemer zal zorgvuldig omgaan met en is verantwoordelijk voor de log-in gegevens. De login gegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van afnemer. Gebruikers zijn verplicht de log-in gegevens volstrekt geheim te houden. afnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn log-in gegevens. Alle handelingen van de gebruikers met betrekking tot de log-in gegevens zijn voor rekening en risico van afnemer. 16. Gebruik van documentatie 16.1 Leverancier geeft afnemer toegang tot de website waarop afnemer de documentatie kan inzien. Documentatie kan ook op andere elektronische wijze worden aangeboden De documentatie, inzage er van, gebruik er van is strikt voorbehouden aan afnemer De documentatie blijft t.a.t. eigendom van leverancier; afnemer heeft het gebruiksrecht, voor zo lang de overeenkomst geldig is Kopiëren, verspreiden, verveelvoudigen en/of op elke andere wijze inbreuk maken op het intellectueel eigendom aangaande de documentatie, is strikt verboden Het in strijd met bovenstaande bepalingen gebruiken van de documentatie, kan resulteren in een blokkade conform artikel 6.5, naar inzicht en bepaling van leverancier. 17. Intellectueel eigendom 17.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op en alle soortgelijke rechten ter bescherming

5 van (informatie met betrekking tot) de software en de documentatie, zijn het exclusieve eigendom van everancier of diens licentiegever(s). Geen van de in de overeenkomst en/of voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan gebruiker en/of afnemer Gebruiker zal geen enkele aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van leverancier op of in de software of documentatie wijzigen, verwijderen of onherkenbaar maken. Afnemer zal geen enkel merk, ontwerp of domeinnaam van leverancier of een daarmee overeenstemmende naam of teken gebruiken of registreren, waar dan ook ter wereld Leverancier vrijwaart afnemer voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe afnemer als gevolg van een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden door het gebruik door afnemer, overeenkomstig de overeenkomst, de voorwaarden en de documentatie, van de software of enig deel daarvan, op voorwaarde dat afnemer leverancier onmiddellijk elektronisch, conform artikel 28.2 van deze voorwaarden, van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aan hem wordt aangekondigd, afnemer aan leverancier toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen en afnemer daarbij op eerste verzoek van leverancier alle relevante informatie en andere medewerking aan leverancier verstrekt Als een gerechtelijk verbod op het gebruik door afnemer van de software is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling zoals bedoeld in artikel 17.3 of naar het oordeel van leverancier, de kans bestaat dat de software het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft leverancier het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening (I) voor afnemer het recht te verkrijgen de software te blijven gebruiken zoals bepaald in deze voorwaarden; (II) de software te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of (III) indien de voorgaande opties (I) en (II) redelijkerwijs naar oordeel van leverancier - niet haalbaar zijn, de overeenkomst en/of deze voorwaarden, evenals de in de overeenkomst en/of deze voorwaarden toegekende rechten met betrekking tot die inbreuk makende software, te beëindigen Naast het in artikel 17.3 bepaalde, is leverancier op grond van dit artikel niet aansprakelijk ten opzichte van afnemer voor zover een vordering verband houdt met (I) gebruik van de software en samenhang met niet door leverancier geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de software op zichzelf geen inbreuk zou maken of op een andere manier onderwerp van de vordering zou zijn; (II) onjuist gebruik van de software of gebruik op een niet in de documentatie omschreven wijze; (III) een aanpassing van de software die door een andere (rechts)persoon dan leverancier is doorgevoerd; of (IV) het opvolgen door leverancier van de uitdrukkelijke instructies van afnemer. Afnemer vrijwaart leverancier tegen vorderingen als omschreven in de punten (I) tot en met (IV) van dit artikel Afnemer erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van leverancier voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit artikel 17 en in artikel Leverancier mag technische voorzieningen treffen en in stand houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) software en de documentatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de software. Afnemer zal dergelijke technische voorzieningen niet omzeilen of verwijderen Leverancier kan een controle en/of inspectie (laten) uitvoeren om na te gaan of afnemer de voorwaarden van de overeenkomst en de voorwaarden naleeft. Deze controle en/of inspectie kan tijdens de gebruikelijke kantooruren worden uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de afnemer hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een onafhankelijke door leverancier geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd en afnemer is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door afnemer afgegeven rapporten en de naleving door afnemer van de overeenkomst en de voorwaarden. De onafhankelijke deskundige verschaft leverancier in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van leverancier, tenzij de controle aantoont dat afnemer de voorwaarden niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van afnemer zijn. 18. Aansprakelijkheid 18.1 Leverancier, haar medewerkers, haar wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden in de uitvoering van haar verplichtingen, kunnen slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade aan zaak of persoon welke het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier, haar medewerkers, haar wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden. Voor zover wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is leverancier, haar werknemers, haar wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel In het geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is de aansprakelijkheid van leverancier in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 1.000,00 per schade toebrengende gebeurtenis. In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van leverancier in ieder geval beperkt tot EUR 500,00 per schade toebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet uitsluitend, wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van afnemer, verminking

6 of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door afnemer aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door afnemer aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs als leverancier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door afnemer die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de software Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door afnemer die verband houdt met het (niet) functioneren van programmatuur van afnemer of van derden, van apparatuur van afnemer, leverancier of derden, of van internetverbindingen van afnemer, leverancier of derden Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die via of andere wijze(n) worden gecommuniceerd tussen leverancier en afnemer Voor zover Leverancier geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 25% van alle in de 3 (drie) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan afnemer gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door leverancier aan afnemer in die periode. Voor zover leverancier ook geen aanspraak kan maken op de hiervoor in dit artikel 18.7 genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van leverancier in ieder geval beperkt is tot EUR 2.500, Afnemer erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de software en voor de diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel Afnemer erkent en aanvaardt dat de software nooit perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kunnen zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of de voorwaarden, tenzij afnemer deze aanspraken ten opzichte van leverancier met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken als afnemer de schade zelf zou hebben geleden De aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met afnemer ontstaat in alle gevallen slechts als afnemer leverancier onmiddellijk en deugdelijk elektronisch, conform artikel 28.2 van deze voorwaarden, in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om zijn verplichtingen alsnog (juist) na te komen, en leverancier na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren. In gebreke stelling dient binnen 7 dagen na toerekenbare tekortkoming te geschieden Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval als afnemer geen maatregelen neemt om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) als afnemer nalaat leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is over de schade te informeren en hem van alle relevante informatie te voorzien Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt na 24 maanden na het ontstaan van de vordering. 19. Privacy 19.1 Voor zover afnemer met gebruikmaking van de softare persoonsgegevens verwerkt is afnemer daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Afnemer staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. Leverancier zal de persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van afnemer en volgens de instructies van afnemer, waaronder mede begrepen het bepaalde in d overeenkomst Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst tussen leverancier en afnemer en/of de door afnemer in het kader van de overeenkomst verwerkte gegevens die tegen leverancier mochten worden ingesteld wegens een niet aan leverancier toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens Leverancier mag delen van de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan een derde partij met inachtneming van artikel 26.1, waarbij leverancier verantwoordelijk blijft voor de naleving van de overeenkomst. Leverancier ziet er op toe dat de derde partij geheimhouding in acht neemt met betrekking tot de persoonsgegevens als ook de noodzakelijke instructies en beveiligingsmaatregelen in acht neemt zoals bepaald in de overeenkomst en deze voorwaarden. 20. Geheimhouding 20.1 Beide partijen zullen Vertrouwelijke Informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is verkregen Beide partijen nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie indien die informatie of gegevens: (I) al het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen; (II) onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij; III) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of (IV) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting ten opzichte van de betrokken partij wordt geschonden.

7 20.3 De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking Partijen staan er voor in dat hun medewerkers en door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen. 21. (Leverings-)termijnen 21.1 Alle (leverings-)termijnen worden door leverancier naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra leverancier weet van een omstandigheid die tijdige levering misschien in de weg staat, zal hij overleggen met afnemer over een nieuwe (leverings)termijn. Afnemer heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. Leverancier heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten. 22. Uitsluiting 22.1 Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, geeft leverancier geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de Software. Leverancier wijst hierbij alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of op grond van de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de software en diensten af In sommige landen en/of staten is het niet toegestaan om impliciete garanties uit te sluiten, als gevolg waarvan de in artikel 22.1 opgenomen uitsluiting niet op alle klanten van toepassing is. In zulke gevallen zal de volgens lokale regelgeving minimaal toegestane garantie van toepassing zijn. 23. Overmacht 23.1 Als er sprake is van overmacht is een partij niet verplicht tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de overeenkomst of de voorwaarden. Onder overmacht wordt onder andere maar niet alleen verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van leverancier, transportproblemen en stakingen Als leverancier bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door de overmacht alleen gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, mag zij de al geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk factureren en is de wederpartij dan wel afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. 24. Gegevens afnemer 24.1 Afnemer geeft leverancier toestemming om zijn gegevens intern en extern te gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden en voor doeleinden als bepaald in artikel 26.2 van deze voorwaarden. Afnemer kan deze toestemming te allen tijde schriftelijk intrekken Tevens mag leverancier gegevens, met uitzondering van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, die afnemer richting leverancier communiceert gebruiken voor externe analyse doeleinden, waarbij deze gegevens door leverancier geanonimiseerd zullen worden Afnemer geeft leverancier expliciet toestemming om de elektronische contacten ( adressen) te gebruiken die afnemer aan leverancier heeft gegeven of zal geven, om deze te (doen) gebruiken voor commerciële, niet-commerciële en charitatieve doeleinden met betrekking tot gerelateerde producten en/of diensten van leverancier. Afnemer erkent dat hij duidelijk en expliciet de mogelijkheid heeft om vrij en op een gemakkelijke manier zich te verzetten tegen elektronisch contact zoals beschreven in dit artikel Software en componenten van derden 25.1 Indien en voor zover de software, software van een derde bevat, dan zullen de voorwaarden die van toepassing zijn tussen leverancier en die bedoelde derde ook gelden tussen leverancier en afnemer Indien en voor zover de cloud hardware, oftewel het online platform, een online platform van een derde betreft (zoals in elk geval maar niet uitsluitend: het Microsoft Azure platform), dan zullen de voorwaarden die van toepassing zijn tussen leverancier en die bedoelde derde ook gelden tussen leverancier en afnemer. 26. Overige bepalingen 26.1 Leverancier kan zijn rechten of plichten op grond van de voorwaarden of de overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding blijven deze voorwaarden van toepassing op (de overeenkomst met) afnemer Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de overeenkomst of de voorwaarden wordt via of andere door de leverancier bepaalde wijze gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de overeenkomst Als enige bepaling uit de overeenkomst of uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval overleggen om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking die niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de overeenkomst of deze voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht Vertraging of verzuim door leverancier met betrekking tot het tegenover de afnemer geldend maken van enig recht dat leverancier op grond van de overeenkomst of de voorwaarden heeft, houdt nooit afstand van recht in. Als een partij afstand doet van een recht dat hij op

8 grond van de overeenkomst of voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen De overeenkomst en de voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de software en diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Naast het bepaalde in artikel 2.2 en artikel 6.2 kan de overeenkomst alleen worden gewijzigd door middel van een op elektronische wijze tot stand gekomen overeenkomst tussen afnemer en leverancier De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die door leverancier uitdrukkelijk zijn aanvaard De door leverancier opgeslagen versie van communicatie geldt als bewijs van de betreffende communicatie, behoudens tegenbewijs door afnemer Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet is ontvangen door afleverings- en/of toegankelijkheids-problemen met betrekking tot de box van afnemer, komt dit voor risico van afnemer, ook als de box bij een derde is gehuisvest Als afnemer en leverancier in de overeenkomst een beperking zijn overeengekomen voor wat betreft het aantal en de grootte van de door afnemer geregistreerde transacties, mutaties, aangeleverde documenten, of database omvang, al dan niet per tijdseenheid, mag leverancier bij overschrijding, de overschreden aantallen of grootte achteraf in rekening brengen tegen het overeengekomen tarief. Om te bepalen of het door partijen overeengekomen aantal of grootte is overschreden, zal leverancier het aantal door afnemer geregistreerde transacties, mutaties, aangeleverde documenten, of database omvang door middel van rapportages inzichtelijk maken. De administratie van leverancier geldt als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door afnemer. Leverancier neemt bij het opstellen van de benodigde rapportages het bepaalde in artikel 8.3 van de voorwaarden in acht In elk geval zijn ook van toepassing, de voorwaarden aangaande: Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Office 365, Microsoft Azure. De voorwaarden aangaande Microsoft Dynamics NAV zijn integraal onderdeel van deze voorwaarden, zoals aangegeven in de sectie Addendum MICROSOFT- SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN.

9 Addendum MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van waar u zich bevindt, een van haar gelieerde ondernemingen) en u. Lees deze bepalingen zorgvuldig door. Uitgezonderd waar uitdrukkelijk anders is bepaald, is deze overeenkomst van toepassing op alle software die hierboven wordt vermeld, met inbegrip van de media waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing). Ze zijn tevens van toepassing op alle updates, aanvullingen, op internet gebaseerde services, en ondersteuningsservices van Microsoft voor de software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden zijn meegeleverd. In dat geval gelden de meegeleverde voorwaarden. Deze overeenkomst heeft voorrang op de licentiebepalingen die in de software zijn opgenomen. Door de software te installeren, te laten installeren, u erop te abonneren of de software te gebruiken aanvaardt u deze overeenkomst (met inbegrip van alle eventuele wijzigingen die van tijd tot tijd erin worden aangebracht). Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, mag u de software niet installeren, laten installeren, u erop abonneren of de software gebruiken. Indien een natuurlijke persoon deze overeenkomst namens een rechtspersoon aangaat, verklaart deze persoon dat hij of zij bevoegd is om die rechtspersoon aan deze overeenkomst te binden. Kennisgeving ten aanzien van validatie van abonnementen. Servers waarop de software is geïnstalleerd, kunnen periodiek informatie verstrekken zodat de licentie voor de software kan worden geverifieerd en kan worden gecontroleerd of de licentietermijn niet is verlopen. Deze informatie omvat het abonnementsnummer van de klant, de productnaam, het licentieserienummer, het productversienummer en de laatste gebruiksdatum van het product. Gegevens van afzonderlijke klanten worden maximaal 270 dagen in de Verenigde Staten bewaard. Samengestelde totaalgegevens kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van onze validatievoorzieningen te beoordelen, worden eveneens in de Verenigde Staten opgeslagen en kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard. Door de software te gebruiken, gaat u akkoord met het verzenden van de in dit artikel genoemde informatie. Als u deze overeenkomst naleeft, hebt u de onderstaande rechten met betrekking tot elke licentie die u voor de toepasselijke software aanschaft. 1. OVERZICHT. a. Software. In de software kan zijn inbegrepen serversoftware; clientsoftware die op apparaten kan worden geïnstalleerd en/of kan worden gebruikt in combinatie met de serversoftware; aanvullende ERP-componenten waarop een afzonderlijke licentie van toepassing kan zijn; en updates of supplementen voor de software. b. Licentie. De software wordt in licentie gegeven op basis van het aantal exemplaren van de ERP-oplossing dat u op locatie installeert of als gehoste service gebruikt; het aantal gebruikers dat toegang verkrijgt tot de ERP-oplossing; en aanvullende ERP-componenten waarvoor u een licentie afneemt. c. Licentiemodel. De software wordt in licentie gegeven op basis van twee modellen: Eeuwigdurende-licentiemodel Bij dit model hebt u de toepasselijke software onder eeuwigdurende licentievoorwaarden in licentie gekregen, als code die op uw locatie is geïnstalleerd of die voor u wordt gehost door een derde partij die als uw agent optreedt ( Eeuwigdurende-licentiemodel ). Abonnementslicentiemodel Bij dit model hebt u de toepasselijke software voor een gelimiteerde periode per gebruiker in licentie gekregen, zoals omschreven in uw overeenkomst met uw partner. De software wordt op uw locatie geïnstalleerd of wordt voor u gehost door een derde partij die als uw agent optreedt ( Abonnementslicentiemodel ). o Op het moment dat uw licentie verloopt of wordt beëindigd, eindigt uw recht om de software te gebruiken onmiddellijk. Indien u hierna doorgaat met het gebruik van de software, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, hetgeen kan resulteren in een vordering tot schadevergoeding of ander verhaal. 2. DEFINITIES. gelieerde onderneming betekent elke rechtspersoon die direct of indirect eigenaar is van, of die direct of indirect eigendom is van, of die direct of gezamenlijk eigendom is van een partij in deze overeenkomst. uitbesteding van bedrijfsprocessen betekent het uitbesteden van een specifieke essentiële of niet-essentiële zakelijke taak of functie of een zakelijk proces aan een externe serviceprovider, waarbij de directe of indirecte toegang is vereist voor het leveren van de betreffende diensten. CAL staat voor Client Access License (licentie voor clienttoegang). clientsoftware betekent de onderdelen van de software die het voor een apparaat mogelijk maken toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de serversoftware, of gebruik te maken van bepaalde aspecten van de serversoftware. apparaat betekent een personal computer, werkstation, terminal, handheld computer, mobiele telefoon, personal digital assistant, of ander elektronisch apparaat. directe toegang vindt plaats wanneer een gebruiker zich bij de software aanmeldt met een Microsoft Dynamics-client. ERP staat voor Enterprise Resource Planning. ERP-oplossing betekent de onderdelen van de software die uw gebruikers en financiële rapporteringeenheden regelen. Externe Accountant-gebruiker is een gebruiker in dienst van een derde partij die toegang

10 wordt verleend tot de software, uitsluitend voor het verlenen van aanvullende professionele accountants- of boekhouddiensten in verband de controle van de boekhouding. externe gebruiker (External User) betekent uw klanten die niet onder de definitie van u vallen. volledige gebruiker (Full User) betekent een gebruiker die onbeperkte toegang heeft tot alle functionaliteit van de serversoftware, inclusief installatie, beheer, en instelling van alle parameters of functionele processen voor de gehele ERP-oplossing. Instance is een software-image die wordt gemaakt door de installatieprocedure van de software uit te voeren of door een bestaande Instance te kopiëren. interne bedrijfsdoeleinden betekent het beheer van uw bedrijf, maar niet dat van een onafhankelijke derde. Beperkte Gebruiker (Limited User) betekent een gebruiker die indirect of indirect toegang heeft tot uw ERP-oplossing, uitsluitend voor het uitvoeren van de onderstaande taken. Voor alle toegang die verder gaat dan deze beperkingen, moet de gebruiker een Volledige Gebruiker zijn. (i) Leestoegang tot de gegevens in de ERP-oplossing met behulp van een client; of (ii) Schrijftoegang via de tijd- en onkostenfunctionaliteit (alleen Microsoft Dynamics GP) of timesheet-functionaliteit (alleen Microsoft Dynamics NAV); of (iii) Schrijftoegang (alleen Microsoft Dynamics NAV) via een client die toegang heeft tot de ERP-oplossing via de Microsoft Dynamics NAV API tot maximaal 3 tabelobjecten, met de volgende uitzonderingen: beperkte gebruikers zijn niet gemachtigd om in de volgende tabellen te schrijven: Grootboekvermelding (tabelnummer 17), Toestemmingsset (tabelnummer ), Toestemming (tabelnummer ) of Toegangscontrole (tabelnummer ); en tabellen die in Bijlage A van de Licentiebeschrijving van de software worden aangeduid als Limited User Included Tables (Tabellen met inbegrip van beperkte gebruikers) tellen niet mee als een van de 3 tabelobjecten. Microsoft kan Bijlage A van de Licentiebeschrijving van tijd tot tijd naar eigen inzicht bijwerken om nieuwe tabellen toe te voegen. Zie de Licentiebeschrijving op go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (iv) Leestoegang (alleen Microsoft Dynamics GP) via vensters die niet door Microsoft zijn gemaakt, via een client die toegang heeft tot de ERP-oplossing. besturingssysteemomgeving of OSE (Operating System Environment) betekent een volledige of gedeeltelijke Instance van een besturingssysteem, of een volledige of gedeeltelijke Instance van een virtueel (of anderszins geëmuleerd) besturingssysteem, dat een aparte machine-identiteit (primaire computernaam of vergelijkbare unieke identificatie) of aparte beheerrechten mogelijk maakt, en instances van toepassingen (indien van toepassing) die zodanig zijn geconfigureerd dat deze op de bovengenoemde volledige of gedeeltelijke Instance van een besturingssysteem kunnen worden uitgevoerd. Er zijn twee soorten besturingssysteemomgevingen: fysiek en virtueel. Een fysiek hardwaresysteem kan bestaan uit één fysieke besturingssysteemomgeving en/of een of meer virtuele besturingssysteemomgevingen. eigendom betekent eigendom van meer dan 50%. partner betekent een entiteit die een channelpartnerovereenkomst met Microsoft heeft afgesloten die de channelpartner het recht geeft de software te verkopen en te distribueren. fysieke besturingssysteemomgeving of fysieke OSE betekent een besturingssysteem omgeving die is geconfigureerd om rechtstreeks te worden uitgevoerd op een fysiek hardwaresysteem. De Instance van het besturingssysteem die wordt gebruikt om de hardwarevirtualisatiesoftware uit te voeren (bijvoorbeeld Microsoft Hyper-V Server of een vergelijkbare technologie) of om de hardwarevirtualisatieservices te verzorgen (bijvoorbeeld Microsoft-virtualisatietechnologie of een vergelijkbare technologie), wordt beschouwd als onderdeel van de fysieke besturingssysteemomgeving. server betekent een fysiek hardwaresysteem waarmee serversoftware kan worden uitgevoerd. Server Farm betekent een of twee datacenters die zich beide bevinden: o in een tijdzone die zich binnen vier uur van de lokale tijdzone bevindt (standaardtijd (UTC), niet zomertijd (DST)), en/of o binnen de Europese Unie (EU) en/of Europese Vrijhandelsassociatie (EVA, EFTA). serversoftware betekent de componenten van de software die diensten of functionaliteit levert op uw server. Systeembeheerdergebruiker betekent een gebruiker die toegang heeft tot de software, uitsluitend voor het installeren, configureren en onderhouden van de serversoftware, met inbegrip van de gebruiksrechten. virtuele besturingssysteemomgeving of virtuele OSE betekent een besturingssysteem omgeving die is geconfigureerd om te worden uitgevoerd op een virtueel hardwaresysteem. u betekent de rechtspersoon die deze overeenkomst aanvaardt, uw gelieerde ondernemingen, en de medewerkers, opdrachtnemers, agenten en leveranciers van u en uw gelieerde ondernemingen. 3. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN. a. Serversoftware. U dient een serversoftwarelicentie aan te schaffen om de serversoftware te mogen gebruiken. U mag een onbeperkt aantal exemplaren van de serversoftware installeren voor het verkrijgen van toegang tot de ERP-oplossing. U mag echter slechts het aantal exemplaren gebruiken dat uw licentiecode toestaat. b. Clientsoftware. U mag de clientsoftware alleen gebruiken in combinatie met de ERPoplossing.

11 U mag een onbeperkt aantal exemplaren van de clientsoftware installeren voor het verkrijgen van toegang tot de ERP-oplossing. De clientsoftware mag slechts worden gebruikt door het aantal gelicentieerde gebruikers dat door uw licentiecode wordt toegestaan. c. Aanvullende ERP-componenten. Indien er voor u aanvullende ERP-componenten beschikbaar zijn, moet u voor elke ERP-oplossing een afzonderlijke licentie verkrijgen als u voor meerdere ERP-oplossingen een aanvullende component wilt installeren. Zie de licentiebeschrijving op go.microsoft.com/fwlink/?linkid= voor meer informatie over de licentiebeperkingen die gelden voor aanvullende ERP-componenten. 4. TYPEN GEBRUIKERSLICENTIES. Met uitzondering van waar anders is gespecificeerd, worden de volgende typen gebruikerslicenties gebruikt voor de software: a. CAL's. Naast de serversoftwarelicentie dient u een CAL te verkrijgen en toe te wijzen voor elke gebruiker die direct of indirect toegang heeft tot de ERP-oplossing. U hebt een CAL nodig voor elke gebruiker die via een toepassing van derden direct of indirect toegang tot de ERPoplossing heeft. Gebruikerslicenties zijn specifiek voor een ERP-oplossing en mogen niet worden gebruikt met of gedeeld met andere ERP-oplossingen. Typen CAL s. Er zijn twee typen CAL's: Volledige CAL's en Beperkte CAL s. Een Volledige CAL (Full CAL) is een licentie waarmee een gebruiker het recht heeft om de taken van een Volledige gebruiker uit te voeren. Een Beperkte CAL (Limited CAL) is een licentie waarmee een gebruiker alleen het recht heeft om de taken van een Beperkte gebruiker uit te voeren. b. Gelijktijdige CAL s (Concurrent CAL) zijn licenties waarmee een gebruiker toegang kan verkrijgen tot de ERP-oplossing. Het aantal gelijktijdige CAL s waarvoor een licentie is verkregen bepaalt het maximumaantal gebruikers dat tegelijkertijd toegang mag verkrijgen tot de ERPoplossing. U kunt de Volledige CAL of de Beperkte CAL kiezen als type gelijktijdige CAL. Gelijktijdige CAL s kunnen alleen onder het Eeuwigdurende-licentiemodel worden afgenomen. c. Gebruikers-CAL s (User CAL) zijn licenties die gelden voor specifieke gebruikers en die niet mogen worden gedeeld met andere gebruikers. U kunt de Volledige CAL of de Beperkte CAL kiezen als type gebruikers-cal. Voor het gebruik van een Beperkte CAL gelden de beperkingen die worden vermeld in de definitie van een Beperkte Gebruiker. Microsoft verleent u zonder kosten twee Volledige CAL s: één specifiek voor een Externe Accountant-gebruiker en één specifiek voor een Systeembeheerdergebruiker. U mag uw gebruikers-cal permanent toewijzen aan een andere gebruiker. U mag uw gebruikers-cal tijdelijk toewijzen aan een tijdelijke gebruiker wanneer de permanente gebruiker niet aanwezig is. De Externe Accountant-gebruiker en de Systeembeheerdergebruiker mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Gebruikers-CAL s kunnen alleen worden afgenomen onder het Abonnementslicentiemodel. d. Externe Gebruikers U hebt geen CAL s nodig voor externe gebruikers. Externe gebruikers moeten worden aangewezen in de gebruikerstabel voor Microsoft Dynamics NAV, en mogen geen gebruik maken van de clients op basis van de Microsoft Dynamics NAV Application Programming Interface (API), zoals de Microsoft Windows client voor Microsoft Dynamics NAV, de webclient voor Microsoft Dynamics NAV, of het Microsoft Dynamics NAV Portal-framework voor Microsoft SharePoint. Licenties voor externe gebruikers mogen niet worden gebruikt voor het uitbesteden van bedrijfsprocessen. Externe gebruikers zijn niet beschikbaar voor Microsoft Dynamics GP. Zie de licentiebeschrijving op go.microsoft.com/fwlink/?linkid= voor meer informatie over de verschillende typen gebruikerslicenties en de licentiebeperkingen die gelden voor gebruikerslicenties. 5. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR HET EEUWIGDURENDE-LICENTIEMODEL. Uw rechten op het gebruik van de software zijn eeuwigdurend, maar kunnen worden ingetrokken indien u de bepalingen in deze overeenkomst niet naleeft. Indien u gelijktijdige CAL s hebt afgenomen voor Microsoft Dynamics GP ontvangt u tevens een licentiecode voor een onbeperkt aantal gebruikers voor Management Reporter, Microsoft Forecaster en Business Portal ( Secundaire clients ), waarvoor geen gelijktijdige CAL s beschikbaar zijn. Tevens mag u elke gebruiker toestaan de Secundaire clients te gebruiken. Voor het gebruik van de Secundaire clients in combinatie met andere Microsoft-programma's is wellicht een afzonderlijk aan te schaffen CAL vereist. De licentievoorwaarden bij de Secundaire clients zijn van toepassing op uw gebruik daarvan. Deze overeenkomst verleent u geen rechten om deze programma s te gebruiken. 6. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR HET ABONNEMENTSLICENTIEMODEL. Validatie van abonnementen. o Van tijd tot tijd wordt door de servers waarop de toepasselijke software is geïnstalleerd, een validatiecontrole van de software verricht. Het validatieproces controleert of de software is geactiveerd en een juiste licentie heeft. Ook wordt geverifieerd of er geen ongeautoriseerde wijzigingen zijn aangebracht aan de validatiefuncties van de software. o De validatie kan worden gestart door de software zelf of door Microsoft. Om de validatiecontroles mogelijk te maken, vereist de software mogelijk van tijd tot tijd updates of aanvullende downloads voor de validatiefuncties. De updates of downloads zijn nodig voor het juist functioneren van de software en worden soms zonder nader bericht aan u gedownload en geïnstalleerd. Tijdens een validatiecontrole zendt de server informatie over de software, de computer en de resultaten van de validatiecontrole naar Microsoft. Deze informatie omvat het abonnementsnummer van de klant, de productnaam, het licentieserienummer, het productversienummer en de laatste gebruiksdatum van het product. Microsoft gebruikt deze informatie uitsluitend voor het controleren van de naleving van de licentie. Door de software te gebruiken, gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. Meer informatie over de validatie en wat er tijdens of na de validatiecontrole wordt verzonden vindt u op go.microsoft.com/fwlink/?linkid=

12 o In na validatie blijkt dat de software niet over de juiste licentie beschikt, zal Microsoft of uw partner u in kennis stellen van het feit dat de software geen juiste licentie heeft en is het mogelijk dat u een herinnering krijgt dat u een exemplaar van de software met de juiste licentie moet verkrijgen, of de instructies in de kennisgeving dient te volgen om toestemming te krijgen de software te gebruiken en opnieuw te activeren. Looptijd. De looptijd van uw abonnementslicentie is in uw overeenkomst met uw partner vastgesteld. 7. AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN. a. Multiplexing. Multiplexing (soms ook wel pooling genoemd) is een manier van indirecte toegang tot hardware of software ( indirecte toegang ) voor de volgende doeleinden: verbindingen bij elkaar brengen, informatie omleiden, het aantal gebruikers dat rechtstreeks toegang heeft tot de software of dat de software gebruikt verlagen, het aantal gebruikers dat rechtstreeks met de software wordt beheerd beperken. Voor gebruikers die toegang verkrijgen tot de ERP-oplossing via een multiplexverbinding moet met een passende CAL worden afgenomen. b. Bedrijfsprocessen uitbesteden. U mag de software niet gebruiken voor het leveren van diensten voor het uitbesteden van bedrijfsprocessen aan uw clients of klanten. U mag echter uw CAL's beschikbaar maken voor uitbesteders van bedrijfsprocessen die namens u handelen en die diensten leveren aan uw bedrijf. c. Overdraagbaarheid van licenties en uitbesteding van softwarebeheer. Overdraagbaarheid van licenties. U mag de licenties voor uw ERP-oplossing, waarvoor u over een actief onderhoudsplan beschikt, hertoewijzen aan (i) servers waarop fysieke of virtuele besturingssysteemomgevingen worden uitgevoerd die aan u zijn toegewezen en die zich binnen dezelfde Server Farm bevinden (zo vaak als nodig), of (ii) van een Server Farm aan een andere, maar niet op korte termijn (dat wil zeggen, niet binnen 90 dagen na de laatste toewijzing). Uitbesteding van softwarebeheer. U mag toegestane kopieën van de software installeren en gebruiken op servers en andere apparaten die onder dagelijks beheer en zeggenschap van derde partijen staan, mits deze servers en andere apparaten volledig en blijvend zijn toegewezen voor uw gebruik. U bent verantwoordelijk voor alle verplichtingen op grond van uw licentieovereenkomst, ongeacht de fysieke locatie van de hardware waarop de software wordt gebruikt. d. Verlening van licentie voor sjablonen. U mag de sjablonen die bij de software zijn geleverd kopiëren en gebruiken in de documenten en projecten die u maakt, mits ze zijn aangeduid voor dergelijk gebruik. U mag deze documenten en projecten distribueren voor niet-commerciële doeleinden. e. Inbegrepen Microsoft-programma's. De Microsoft Dynamics NAV-software bevat andere Microsoft-programma's. Als deze onderdelen vergezeld gaan van afzonderlijke licentievoorwaarden, gelden voor deze onderdelen de licentievoorwaarden die bij de onderdelen worden geleverd in plaats van deze licentievoorwaarden. Onderdelen die vallen onder de naam Microsoft SQL Server. Bij de Microsoft Dynamics NAV-software worden onderdelen geleverd die onder de merknaam Microsoft SQL Server vallen. Deze worden aan u in licentie gegeven onder de voorwaarden van de respectieve SQL Server-licenties die zich bevinden in de map Licenties in de installatiemap van de software. Als u de toepasselijke licentievoorwaarden van een onderdeel dat onder de merknaam Microsoft SQL Server valt niet aanvaardt, mag u het betreffende onderdeel niet gebruiken. Microsoft SQL Server Report Builder voor Microsoft SQL Server De Microsoft Dynamics NAV-software gaat vergezeld van Microsoft SQL Server Report Builder voor Microsoft SQL Server 2012 ( Report Builder ), dat aan u in licentie wordt gegeven onder eigen licentievoorwaarden die u aantreft in de volgende installatiemap van Microsoft Dynamics NAV: Program Files (x86)\common Files\Microsoft Dynamics NAV\71\Setup\Licenses. U mag Report Builder alleen gebruiken in combinatie met Microsoft Dynamics NAV. Indien u de licentievoorwaarden voor Report Builder niet aanvaardt, mag u Report Builder niet gebruiken. Microsoft Exchange Web Services Managed API 1.2. De Microsoft Dynamics NAVsoftware gaat vergezeld van Exchange Web Services Managed API 1.2 (EWSMA), dat aan u in licentie wordt gegeven onder eigen licentievoorwaarden die u aantreft in de volgende installatiemap van Microsoft Dynamics NAV: Program Files (x86)\common Files\Microsoft Dynamics NAV\71\Setup\Licenses. U mag EWSMA alleen gebruiken in combinatie met Microsoft Dynamics NAV. Indien u de licentievoorwaarden voor EWSMA niet aanvaardt, mag u EWSMA niet gebruiken. Microsoft Chart Controls voor Microsoft.NET Framework 3.5 en 4.5 voor Microsoft Windows-besturingssystemen. De Microsoft Dynamics NAV-software gaat vergezeld van Microsoft Chart Controls voor Microsoft.NET Framework 3.5 voor Microsoft Windowsbesturingssystemen ( Chart Controls ), dat aan u in licentie wordt gegeven onder eigen licentievoorwaarden die u aantreft in de volgende installatiemap van Microsoft Dynamics NAV: Program Files (x86)\common Files\Microsoft Dynamics NAV\71\Setup\Licenses. U mag Chart Controls alleen gebruiken in combinatie met Microsoft Dynamics NAV. Indien u de licentievoorwaarden voor Chart Controls niet aanvaardt, mag u Chart Controls niet gebruiken. Microsoft Report Viewer 2012 Runtime. De Microsoft Dynamics NAV-software gaat

13 vergezeld van Microsoft Report Viewer 2012 Runtime ( Report Viewer ). Kaartrapportitem van Microsoft SQL Server Reporting Services. De Report Viewer bevat mogelijk functies die inhoud als kaarten, afbeeldingen en andere gegevens ophalen via de application programming interface (API) van Bing Maps (of een opvolger daarvan) (de Bing Maps-API s ). Het doel van deze onderdelen is om rapporten te maken die gegevens op kaarten, luchtfoto s en gecombineerde beelden weergeven. Als u over deze functies beschikt, mag u deze gebruiken om dynamisch of statische documenten te maken en te bekijken. Dit mag uitsluitend gebeuren in verband met en via de toegangsmethoden die in de software zijn geïntegreerd. U mag niet op andere wijze een database kopiëren, opslaan, archiveren of maken van de inhoud die beschikbaar is via de Bing Maps-API s. U mag de volgende zaken niet gebruiken voor welk doeleinde dan ook, zelfs als deze beschikbaar zijn via de Bing Maps API: Bing Maps API om richtingaanwijzingen/routes op basis van sensoren te leveren, of verkeersgegevens of panoramabeelden (of verwante metagegevens). Ook zijn op uw gebruik van de Bing Maps-API en geassocieerde inhoud de aanvullende voorwaarden op go.microsoft.com/fwlink/?linkid=21969 van toepassing. Microsoft-programma s waarin Te Distribueren Code is opgenomen. In Report Viewer en de Microsoft Token Validation Extensions voor Microsoft.NET Framework 4.5 ( Token Validation Extensions ) kan code zijn opgenomen die u mag distribueren in programma s die u ontwikkelt ( Te Distribueren Code ) mits u zich houdt aan de onderstaande voorwaarden. a. Het recht van gebruik en distributie. U mag de objectcode van de Te Distribueren Code kopiëren en distribueren in programma s die u ontwikkelt; en u mag distributeurs van uw programma s toestaan de Te Distribueren Code te kopiëren en te distribueren als onderdeel van die programma s. b. Distributievereisten. Voor elke Te Distribueren Code die u distribueert, moet u hieraan noemenswaardige primaire functionaliteit toevoegen in uw programma s; voor alle Te Distribueren Code met de bestandsextensie.lib alleen de resultaten distribueren van het uitvoeren van dergelijke Te Distribueren Code door middel van een koppeling met uw programma; de Te distribueren code die is openomen in een installatieprogramma uitsluitend distribueren als onderdeel van dat installatieprogramma zonder wijzigingen; distributeurs en externe eindgebruikers vragen in te stemmen met licentievoorwaarden die de Te Distribueren Code ten minste dezelfde mate van bescherming biedt als deze overeenkomst; uw geldige auteursrechtvermelding weergeven op uw programma s; en Microsoft vrijwaren van en verdedigen tegen alle claims, inclusief advocatenkosten, die betrekking hebben op het gebruik van uw programma s. c. Distributiebeperkingen. Het is niet toegestaan auteursrecht-, merk- of octrooivermeldingen in de Te distribueren code te wijzigen; de handelsmerken van Microsoft te gebruiken in de namen van uw programma s of op een manier die suggereert dat uw programma s afkomstig zijn van of goedgekeurd zijn door Microsoft; Te distribueren code te distribueren voor gebruik op een ander platform dan het Windows-platform; de Te Distribueren Code toe te voegen aan schadelijke, misleidende of onrechtmatige programma s; of de broncode van de Te Distribueren Code te wijzigen of te distribueren zodat een gedeelte ervan valt onder een Uitgesloten Licentie. Een Uitgesloten Licentie is een licentie waarvoor als voorwaarde voor gebruik, wijziging of distributie wordt geëist dat de code wordt bekendgemaakt of gedistribueerd in broncodevorm, of dat anderen het recht hebben de code te wijzigen. f. Uitsluitingsbepaling betreffende modificaties. U mag de software uitsluitend aanpassen voor zover dat nodig is om deze te kunnen gebruiker voor uw interne zakelijke doeleinden, en uitsluitend indien u deze in broncodevorm hebt ontvangen, of u of een derde partij handelend in uw naam gelicentieerde tools van Microsoft heeft verkregen die u of de betreffende in uw naam handelende derde partij het recht geven de objectcode van de software te modificeren. U stemt ermee in dat Microsoft niet verantwoordelijk is voor enige problemen die voortkomen uit aanpassingen die door u, een partner of een andere in uw naam handelende derde partij zijn aangebracht, of die worden veroorzaakt voor hardware of software van een derde partij. Microsoft biedt geen technische of andere ondersteuning voor modificaties die door u, door een partner of door een andere derde partij in de software zijn aangebracht, en is daartoe ook niet verplicht. Microsoft doet geen uitspraken over en geeft geen goedkeuring, garantie of verzekering van de geschiktheid van de software voor uw bedrijf, de geschiktheid van de partner of een andere derde partij voor het aanbrengen van modificaties of het implementeren van modificaties in de software, of met betrekking tot de vraag of modificaties die zijn gemaakt, geïmplementeerd, ondersteund en/of onderhouden door, voor of in naam van u of een derde partij zullen voldoen aan uw zakelijke behoeften of naar behoren met de software zullen samenwerken. Microsoft en haar partners zijn onafhankelijke entiteiten, en Microsoft is niet aansprakelijk voor nog gebonden door handelingen van dergelijke zakelijke partners. g. Fictieve gegevens. De URL's (Uniform Resource Locators), adressen, namen van individuen, bedrijven, plaatsen, provincies en andere items die worden gebruikt en waarnaar wordt verwezen in Microsoft-materiaal, zijn fictief. Deze zijn niet als daadwerkelijke associatie of relatie bedoeld, noch wordt deze geïmpliceerd. h. Complexe software. De software is complexe computersoftware. De prestaties ervan variëren afhankelijk van het hardwareplatform, interactie met andere software, de configuratie van de

14 software en andere factoren. De software is noch fouttolerant, noch vrij van fouten, conflicten of onderbrekingen. i. Kennisgevingen van derden. In de software kan materiaal van een derde partij (code, documentatie) zijn opgenomen die door Microsoft aan u in licentie wordt gegeven op grond van deze overeenkomst. Eventuele kennisgevingen met betrekking tot materiaal van derden dienen slechts ter informatie. j. Aanvullende functionaliteit. Microsoft verschaft mogelijk aanvullende functionaliteit voor de software. Mogelijk zijn hierop andere licentievoorwaarden en kosten van toepassing. 8. INTERNETSERVICES. Microsoft levert internetservices bij de software. Microsoft kan deze op elk moment wijzigen of annuleren. Dit artikel geldt niet voor de abonnementsvalidatievoorwaarden die in het voorgaande zijn uiteengezet. a. Toestemming voor internetservices. Bepaalde functies die in de software zijn opgenomen kunnen een verbinding maken met computersystemen van Microsoft of een externe serviceprovider via internet. In sommige gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer verbinding wordt gemaakt. U kunt deze functies uitschakelen of niet gebruiken. Voor meer informatie hierover raadpleegt u de documentatie bij de software. Door deze functies te gebruiken gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. b. Computergegevens. Bepaalde functies van de software maken gebruik van internetprotocollen, die computergegevens naar de juiste systemen verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, het type browser, de naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens alleen om de internetservices aan u beschikbaar te stellen. Tot deze functies behoren, onder andere, Functies internetinhoud. Functies in de software kunnen verwante inhoud ophalen bij Microsoft en aan u leveren. Voor het leveren van de inhoud verzenden deze functies informatie naar Microsoft over het type besturingssysteem, de naam en de versie van de software die u gebruikt, het type browser en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. Voorbeelden van deze functies zijn illustraties, sjablonen, online training, online ondersteuning en Appshelp. U kunt ervoor kiezen deze functies voor internetinhoud niet te gebruiken. c. Gebruik van gegevens. Microsoft is gerechtigd de apparaatgegevens, foutrapporten en rapporten inzake schadelijke software te gebruiken ter verbetering van haar software en services. Deze informatie wordt mogelijk ook gedeeld met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de informatie gebruiken om de werking van hun producten in combinatie met Microsoft-software te verbeteren. d. Misbruik van op het internet gebaseerde services. U mag deze services op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services voor anderen in het gedrang komt. U mag de services niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken. 9. PRODUCT-/LICENTIECODES. De software kan alleen worden gebruikt door middel van een code. Een code mag uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van of toegang verkrijgen tot de specifieke versie van de software waarvoor de code is verstrekt. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van codes die aan u zijn toegewezen. U mag de codes niet dupliceren of delen met derden. 10. TESTRESULTATEN. Voordat u de resultaten van een benchmarktest van de software bekend maakt aan een derde partij dient u hiertoe de schriftelijke toestemming van Microsoft te verkrijgen. 11. REIKWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten voor het gebruik van de software. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij het toepasselijke recht of een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Microsoft u meer rechten verleent niettegenstaande deze beperking. Hierbij dient u zich te houden aan de technische beperkingen in de software die ervoor zorgen dat u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. U mag de software uitsluitend gebruiken voor uw interne bedrijfsdoeleinden. Het is niet toegestaan de technische beperkingen in de software te omzeilen; de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of disassembleren, tenzij en alleen voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht; de validatiefuncties van de software te omzeilen; de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren; de software te verhuren, in lease te geven, uit te lenen; of de software te gebruiken voor commerciële softwarehosting-services. Uw rechten op het gebruik van de software kunnen worden ingetrokken indien u de bepalingen in deze overeenkomst niet naleeft. Rechten op het gebruik van de software geven u geen recht tot het implementeren van patenten of ander intellectuele-eigendomsrechten van Microsoft in software of apparatuur die gebruikmaakt van de server. 12. RESERVEKOPIE. U mag meerdere kopieën van de software maken voor back-up-, ontwikkelingsen testdoeleinden, op voorwaarde dat deze kopieën niet worden gebruikt in productieomstandigheden en de ontwikkeling of het testen uitsluitend plaatsvindt voor uw eigen interne zakelijke doeleinden. De hosting van de back-upkopieën mag ten behoeve van uzelf worden verzorgd door een derde partij, zoals uiteengezet in Artikel 7.b. 13. FAIL-OVER RECHTEN. In aanvulling op uw gebruik van de software op grond van Artikel 3 mag u één passieve fail-over van uw ERP-oplossing uitvoeren die slechts wordt gebruikt voor tijdelijke ondersteuning wanneer de primaire ERP-oplossing onbeschikbaar is. 14. OVERDRACHT VAN DE LICENTIE. U mag de software niet overdragen zonder de voorafgaande

15 schriftelijke toestemming van Microsoft. Indien een overdracht wordt toegestaan, kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht voor de overdracht van de software aan een derde partij. 15. DOCUMENTATIE. Iedereen die geldige toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden. 16. DOWNGRADE. U bent niet gerechtigd eerdere versies van de software onder deze licentie te gebruiken en Microsoft is niet verplicht u eerdere versies te verstrekken. 17. EXPORTBEPERKINGEN. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U moet u houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Dergelijke wetten leggen beperkingen op met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie voor meer informatie. 18. ONDERSTEUNINGSSERVICES. Microsoft biedt ondersteunings- en onderhoudsdiensten voor de software aan, zoals beschreven op 19. LOKALISATIE EN VERTALING. Microsoft biedt bepaalde gelokaliseerde en vertaalde versies van de software, zoals beschreven op go.microsoft.com/fwlink/?linkid= voor Microsoft Dynamics NAV en go.microsoft.com/fwlink/?linkid= voor Microsoft Dynamics GP. 20. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst (met inbegrip van de onderstaande garantie) en de bepalingen voor supplementen, updates, op internet gebaseerde services en productondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de software en productondersteuningsservices. 21. TOEPASSELIJK RECHT. a. Verenigde Staten. Als u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten, wordt de interpretatie van deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Voor alle overige claims geldt het recht van de staat waar u zich bevindt, met inbegrip van claims voortvloeiend uit consumentenbeschermingswetgeving, mededingingswetgeving en onrechtmatige daad. b. Buiten de Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst beheerst door de wetgeving van dat land. c. Kosten voor juridische bijstand. Als u of Microsoft een proces indient, gerechtelijke stappen neemt of anderszins een vordering indient tegen de ander in verband met of voortkomend uit deze overeenkomst of de software, zal de winnende partij gerechtigd zijn de gemaakte redelijk kosten voor gerechtelijke bijstand en andere uitgaven (met inbegrip van kosten verbonden aan een eventueel beroep) op de andere partij te verhalen. 22. JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw rechtsgebied als dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan. 23. VERDEDIGING BIJ CLAIMS MET BETREKKING TOT INBREUK EN ONRECHTMATIG GEBRUIK. Microsoft zal namens u verweer voeren tegen alle vorderingen die door een nietoktober 2013 GP2013SP2_NAV2013R2_EULA Pagina 12 gelieerde derde zijn ingesteld inhoudende dat een de software inbreuk maakt op haar octrooirechten, auteursrechten of handelsmerken of haar handelsgeheim schendt en zal het bedrag voldoen dat op grond van een onherroepelijk vonnis ter zake van een dergelijke vordering dient te worden betaald (of dat is overeengekomen in het kader van een schikking waarmee Microsoft instemt). U dient ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van de vordering en ons uitsluitende zeggenschap te geven met betrekking tot het verweer of de schikking. U stemt ermee in ons alle redelijke medewerking te verlenen bij het verweer tegen de vordering, en Microsoft zal de door u bij die medewerking gemaakte redelijke verschotten aan u vergoeden. De termen onrechtmatige toeeigening (misappropriation) en handelsgeheim (trade secret) worden gebruikt zoals zij in de Uniform Trade Secrets Act zijn gedefinieerd, behoudens in het geval van vorderingen die hun oorsprong hebben buiten de Verenigde Staten wordt beheerst. In dat geval draagt de term handelsgeheim de betekenis niet openbaar gemaakte informatie, zoals beschreven in Artikel 39.2 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS), en draagt onrechtmatige toe-eigening (misappropriation) de betekenis van opzettelijk onrechtmatig gebruik. Onze verplichtingen gelden niet voor zover de vordering of het onherroepelijke vonnis is gebaseerd op (i) het door u gebruiken van de software nadat wij u ervan in kennis hebben gesteld dat u de uitvoering dient te staken in verband met een dergelijke vordering; (ii) het door u combineren van de software met een niet van Microsoft afkomstig product, gegevens of bedrijfsproces, met inbegrip van een bedrijfsproces met add-ons of programma s van derden; (iii) schade gerelateerd aan de waarde van het gebruik van een product, gegevens of een bedrijfsproces dat niet van Microsoft afkomstig is; (iv) het door u aanpassen van de software, inclusief aanpassingen die zijn aangebracht door derde partijen; (v) uw distributie van de software aan derden of het gebruik van de software ten gunste van derden; (vi) uw gebruik van de handelsmerken van Microsoft zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe; of (vii) voor vorderingen uit hoofde van schending van handelsgeheimen, het door u vernemen van een handelsgeheim (a) op ongepaste wijze; (b) onder omstandigheden die een verplichting tot geheimhouding van het handelsgeheim met zich meebrengen of het gebruik ervan beperken; of (c) van een persoon (niet zijnde Microsoft of haar gelieerde ondernemingen) die jegens de partij die de vordering heeft ingesteld een verplichting heeft het handelsgeheim te bewaren of het gebruik van het handelsgeheim te beperken. U zult ons alle kosten of schade die uit deze handelingen voortvloeien vergoeden. Indien Microsoft informatie ontvangt met betrekking tot een vordering uit hoofde van inbreuk met

16 betrekking tot de software, kan Microsoft, op haar kosten en zonder verplicht te zijn dit te doen, hetzij (i) het recht voor u verwerven tot voortzetting van het gebruik van de software, of (ii) de software wijzigen of vervangen door functioneel gelijkwaardige software zodat deze niet langer inbreuk maakt, in welk geval u het gebruik van de software onmiddellijk dient te staken. Indien uw gebruik van de software als gevolg van een vordering uit hoofde van inbreuk door een bevoegde rechtbank wordt verboden, zal Microsoft, naar eigen inzicht, het recht verwerven om het gebruik ervan te mogen voortzetten, de software vervangen door functioneel gelijkwaardige software, de software zodanig wijzigen dat deze niet langer inbreuk maakt, of het voor de software betaalde bedrag restitueren en deze licentie beëindigen. Indien er enige andere vordering door derden tegen u wordt ingesteld met betrekking tot het intellectuele eigendom van Microsoft, dient u ons hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte te stellen. Microsoft kan naar eigen inzicht ervoor kiezen deze vorderingen te behandelen als gedekt door dit artikel. In dit Artikel 23 is uw enige verhaalsmogelijkheid voor vorderingen van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrecht, octrooien of handelsmerken en onwettige toe-eigening van handelsgeheimen vastgelegd. 24. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN SCHADEVERGOEDING. U kunt van Microsoft en haar leveranciers slechts directe schadevergoedingen verkrijgen tot het bedrag dat u hebt betaald voor de software, met uitzondering van vorderingen die vallen onder artikel 23. U kunt geen andere schadevergoedingen verkrijgen, met inbegrip van vergoedingen voor gevolgschade, winstderving, bijzondere, indirecte of incidentele schade. Deze beperking geldt voor alles met betrekking tot de: (i) software, (ii) services, (iii) inhoud (inclusief code) van internetsites van derden, of (iv) materiaal van derden; en vorderingen in verband met contractbreuk, niet-nakoming van garanties of voorwaarden, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid, verlies van gegevens, schade aan dossiers of gegevens, verlies van goodwill, verlies als gevolg van een onderbreking in de bedrijfsvoering, of onrechtmatige daden, voor zover toegestaan door het toepasselijke recht. Dit geldt zelfs wanneer reparatie, vervanging of restitutie van het aankoopbedrag voor de software geen volledige compensatie vormt voor eventuele schade; of Microsoft wist van de mogelijkheid van de schade, of hiervan had moeten weten. Bepaalde rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van gevolgschade of incidentele schade toe. Hierdoor kan het zijn dat bovenstaande beperking of uitsluitingen niet voor u gelden. Het is ook mogelijk dat deze beperkingen of uitsluitingen niet voor u gelden omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan. 25. CONTROLE OP NALEVING. a. Recht op controle van naleving. U bent verplicht gegevens te bewaren (met inbegrip van het aankoopbewijs) ten aanzien van de software die u op grond van deze overeenkomst gebruikt. Microsoft heeft het recht om op kosten van Microsoft de naleving van deze overeenkomst te controleren. U stemt ermee in redelijke samenwerking te verlenen indien een controle van de naleving wordt uitgevoerd en Microsoft op verzoek toestemming te verlegen het gebruiksrapport te raadplegen als hulpmiddel bij de uitvoering van de controle. b. Controleproces en beperkingen. Microsoft schakelt een onafhankelijke accountant van een internationaal erkend openbaar accountantsbureau in voor het controleren van de naleving. Deze zal onderworpen zijn aan een vertrouwelijkheidsverplichting. De controle wordt uitgevoerd na een kennisgevingstermijn van ten minste 30 dagen, tijdens kantooruren en zodanig dat uw normale bedrijfsactiviteiten niet op onredelijke wijze worden gehinderd. Microsoft kan u in plaats daarvan ook vragen de self-audit questionnaire van Microsoft in te vullen met betrekking tot de software die u gebruikt op grond van deze overeenkomst, maar behoudt zich het recht voor gebruik te maken van het hierboven geschetste verificatieproces. c. Controlefrequentie. Indien Microsoft een controle uitvoert en geen wezenlijk ongelicentieerd gebruik (licentietekort van 5% of meer) vaststelt, zal Microsoft geen nieuwe controle voor dezelfde entiteit uitvoeren gedurende een periode van ten minste een jaar. d. Gebruik van resultaten. Microsoft en de controleurs van Microsoft gebruiken de informatie die tijdens de nalevingscontrole wordt verkregen uitsluitend om de rechten van Microsoft af te dwingen en te bepalen of u de bepalingen van deze overeenkomst naleeft. Door gebruik te maken van de bovenstaande rechten en procedures doet Microsoft geen afstand van haar recht tot het afdwingen van deze overeenkomst of het beschermen van haar intellectuele eigendom op andere wettelijk toegestane wijzen. e. Rechtsmiddelen bij niet-naleving. Indien tijdens de controle of zelfcontrole ongelicentieerd gebruik wordt vastgesteld, dient u onmiddellijk voldoende licenties te bestellen om uw gebruik te dekken. Indien wezenlijk ongelicentieerd gebruik wordt vastgesteld, bent u verplicht Microsoft de kosten die Microsoft in verband met de controle heeft gemaakt te vergoeden en binnen 30 dagen de benodigde aanvullende licenties aan te schaffen tegen de losse winkelverkoopprijs. ************************************************************************* BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID A. BEPERKTE GARANTIE. Als u de instructies volgt, zal de software in hoofdzaak functioneren overeenkomstig de Microsoft-materialen die deel uitmaken van of horen bij de software. Waar wordt verwezen naar de Beperkte Garantie, wordt verwezen naar de expliciete garantie die door Microsoft wordt gegeven. Deze garantie wordt gegeven in aanvulling op andere rechten en rechtsmiddelen die u mogelijk hebt op grond van de wet, met inbegrip van rechten en rechtsmiddelen conform de wettelijke garanties op grond van het plaatselijke consumentenrecht. B. GARANTIETERMIJN; ONTVANGER VAN GARANTIE; DUUR VAN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES. De beperkte garantie voor de software geldt gedurende een jaar nadat deze is aangeschaft door de eerste gebruiker. Als u supplementen, updates of vervangende

17 software ontvangt gedurende dat jaar, is hiervoor de garantie van toepassing gedurende de resterende duur van de garantie of 30 dagen, als dit langer is. Als de eerste gebruiker de software overdraagt, geldt de resterende garantieduur voor de ontvanger. Voor zover is toegestaan op grond van het recht, gelden alle impliciete garanties, garanties of voorwaarden waarover u beschikt, alleen tijdens de duur van de beperkte garantie. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen wat betreft de duur van een impliciete garantie of voorwaarde niet toegestaan, wat inhoudt dat deze beperking niet voor u van toepassing is. Ook kunnen deze niet van toepassing zijn voor u omdat sommige landen geen beperkingen toestaan voor de duur van een impliciete garantie, garantie of voorwaarde. C. UITZONDERINGEN VAN GARANTIE. Deze garantie geldt niet voor problemen die het gevolg zijn uw acties (of nalatigheden), acties van anderen of gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de verantwoordelijkheid van Microsoft vallen. D. VERHAALSMOGELIJKHEDEN VOOR TEKORTKOMINGEN IN DE NAKOMING VAN DE GARANTIEBEPALINGEN. Microsoft repareert of vervangt de software kosteloos. Als Microsoft de software niet kan repareren of vervangen, biedt Microsoft een restitutie van het bedrag dat wordt vermeld op uw aankoopbewijs van de software. Microsoft repareert of vervangt bovendien supplementen, updates en vervangingen van de software kosteloos. Als Microsoft deze niet kan repareren of vervangen, biedt Microsoft een restitutie voor het eventueel betaalde bedrag. U moet de software verwijderen en alle media en andere bijbehorende materialen retourneren aan Microsoft met het aankoopbewijs voor een restitutie van het aankoopbedrag. Dit zijn uw enige verhaalsmogelijkheden voor een tekortkoming in de nakoming van de beperkte garantie. E. GEEN INVLOED OP CONSUMENTENRECHTEN. Het is mogelijk dat u aanvullende consumentenrechten hebt onder uw lokale recht, waarin deze overeenkomst geen wijzigingen kan aanbrengen. F. GARANTIEPROCEDURES. U hebt een aankoopbewijs nodig voor de garantieservice. 1. Verenigde Staten en Canada. Voor garantieservice of informatie over het verkrijgen van een restitutie voor software die u hebt verkregen in de Verenigde Staten en Canada, neemt u contact op met Microsoft op (800) MICROSOFT; Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA , of via 2. Europa, Midden-Oosten en Afrika. Als u de software hebt verkregen in Europa, het Midden- Oosten of Afrika, wordt deze beperkte garantie verleend door Microsoft Ireland Operations Limited. Als u een claim wilt indienen onder deze garantie, neemt u contact op met Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland of de dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging voor uw land (zie 3. Australië. Indien u de software hebt verkregen in Australië, kunt u een vordering indienen door contact op te nemen met Microsoft op nummer ; of Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australië. 4. Buiten de Verenigde Staten, Canada, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Australië. Als u de software hebt verkregen buiten de Verenigde Staten, Canada, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Australië, neemt u contact op met de gelieerde onderneming van Microsoft voor uw land (zie G. GEEN ANDERE GARANTIES. De beperkte garantie is de enige directe garantie van Microsoft. Microsoft wijst alle andere garanties of voorwaarden van de hand. Voor zover is toegestaan op grond van uw lokale recht, wijst Microsoft de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakend karakter van de software af. Als onder uw lokale recht impliciete garanties of voorwaarden worden geboden, worden, ondanks deze uitsluiting, uw verhaalsmogelijkheden beschreven in de clausule 'Verhaalsmogelijkheden voor tekortkomingen in de nakoming van de garantiebepalingen' hiervoor, voor zover is toegestaan op grond van uw lokale recht. UITSLUITEND VOOR AUSTRALIË. In dit artikel verwijst producten naar de software waarvoor Microsoft de expliciete garantie geeft. Onze producten gaan vergezeld van garanties die niet kunnen worden uitgesloten op grond van het Australische consumentenrecht. U hebt recht op vervanging of restitutie in geval van aanzienlijk falen en op compensatie voor andere redelijkerwijs voorzienbare verliezen of schade. U hebt er ook recht op dat de producten worden gerepareerd of vervangen indien de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het falen niet de omvang heeft van aanzienlijk falen. Goederen die worden aangeleverd ter reparatie mogen worden vervangen door opgeknapte goederen van eenzelfde soort in plaats van te worden vervangen. Opgeknapte onderdelen mogen worden gebruikt om de goederen te repareren. H. BEPERKING EN UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING VOOR TEKORTKOMINGEN IN DE NAKOMING VAN DE GARANTIEBEPALINGEN. De clausule Beperking en uitsluiting van schadevergoeding hiervoor geldt voor tekortkomingen in de nakoming van deze beperkte garantie. Deze Beperkte garantie geeft u specifieke rechten. Mogelijk beschikt u ook over andere rechten die van rechtsgebied tot rechtsgebied of per land verschillen. Ook kunt u beschikken over andere rechten die per land verschillen. *************************************************************************

Contractbijlage: BandenSoftware.nl Algemene Voorwaarden en aanvullende bepalingen

Contractbijlage: BandenSoftware.nl Algemene Voorwaarden en aanvullende bepalingen Contractbijlage: BandenSoftware.nl Algemene Voorwaarden en aanvullende bepalingen Bedrijfsgegevens: BandenSoftware.nl Sluitappel 77, 5491 TS Sint-Oedenrode Postbus 38, 5400 AA Sint-Oedenrode Tel. +31 (0)88

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Yuki Versie 2014-7 Yuki Works Entrepotkaai 12-bus 21 2000 Antwerpen www.yuki.be

Gebruikersvoorwaarden Yuki Versie 2014-7 Yuki Works Entrepotkaai 12-bus 21 2000 Antwerpen www.yuki.be Artikel 1 Definities Gebruikersvoorwaarden Yuki Versie 2014-7 Yuki Works Entrepotkaai 12-bus 21 2000 Antwerpen www.yuki.be 1.1 Afnemer: een natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon,

Nadere informatie

1.4 Document(en): de schriftelijk en/of elektronische document(en) van Afnemer die zijn aangeboden aan Yuki en door Yuki worden verwerkt.

1.4 Document(en): de schriftelijk en/of elektronische document(en) van Afnemer die zijn aangeboden aan Yuki en door Yuki worden verwerkt. Artikel 1 Definities Gebruikersvoorwaarden Yuki Versie 2015-001 Yuki Works B.V. Wilhelminakade 308 3072 AR Rotterdam T. +31 10 201 97 34 F. +31 10 892 09 10 KVK nr.: 20118844 btw nr.: NL814532354B01 www.yuki.nl

Nadere informatie

Voor de volgende begrippen gelden in deze Norm in control Voorwaarden en in de Norm in control Overeenkomst de volgende definities:

Voor de volgende begrippen gelden in deze Norm in control Voorwaarden en in de Norm in control Overeenkomst de volgende definities: Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de volgende begrippen gelden in deze Norm in control Voorwaarden en in de Norm in control Overeenkomst de volgende definities: a) Vertrouwelijke Informatie : de vertrouwelijke

Nadere informatie

Van Ruijven IT. Crops Online Voorwaarden

Van Ruijven IT. Crops Online Voorwaarden Crops Online Voorwaarden Versie februari 2014 Artikel 1: Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Crops Online Voorwaarden en in de Crops Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de cmember-overeenkomst de volgende definities:

Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de cmember-overeenkomst de volgende definities: cmember leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de cmember-overeenkomst de volgende definities: Afnemer: een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Begripsbepalingen Artikel 1

Begripsbepalingen Artikel 1 DossierData voorwaarden Januari 2016 Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de volgende begrippen gelden in deze DossierData Online voorwaarden en in de DossierData overeenkomst de volgende definities a) Adviseur

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Business Apps is een handelsnaam van Concapps B.V. Datum: 18 september 2012 CONCAPPS LICENTIE- EN ONDERHOUDSVOORWAARDEN

Business Apps is een handelsnaam van Concapps B.V. Datum: 18 september 2012 CONCAPPS LICENTIE- EN ONDERHOUDSVOORWAARDEN Business Apps is een handelsnaam van Concapps B.V. Datum: 18 september 2012 CONCAPPS LICENTIE- EN ONDERHOUDSVOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Concapps Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - ArtWin Online

Algemene Voorwaarden - ArtWin Online Algemene Voorwaarden - ArtWin Online Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze ArtWin Online Voorwaarden en in de ArtWin Online Overeenkomst de volgende definities: Dienstverlener

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Zzimpel voorwaarden versie januari 2012

Zzimpel voorwaarden versie januari 2012 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Zzimpel Voorwaarden en in de Zzimpel Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Registratie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Begripsbepalingen Algemene Voorwaarden GELDIG VANAF SEPTEMBER 2015 Voor de volgende begrippen gelden in deze ForecastXL Voorwaarden en in de ForecastXL Overeenkomst de volgende definities: a)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden november 2016

Algemene Voorwaarden november 2016 Algemene Voorwaarden november 2016 Algemene voorwaarden zijn juridisch spelregels die nodig zijn zowel klant als leverancier te beschermen van kwaadwillendheid. Maar wees gerust, je hoeft het zeker niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Patiëntenreview Voorwaarden en in de Patiëntenreview Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Documentatie : De schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij de Web Applicatie;

Documentatie : De schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij de Web Applicatie; OnlineKassa VOORWAARDEN Versie 1.1 Datum: Juni 2009 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze OnlineKassa.nl Voorwaarden en in de OnlineKassa.nl Overeenkomst de volgende definities:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Brixxs Software Voorwaarden

Brixxs Software Voorwaarden Brixxs Software Voorwaarden Datum: 4 september 2015 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Brixxs Software Voorwaarden de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden James Software B.V. (KvK 56329709) d.d 12-10-2015

Algemene voorwaarden James Software B.V. (KvK 56329709) d.d 12-10-2015 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze James Software Voorwaarden en in de James Software Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Gebruiker : Eenieder die middels door Afnemer verstrekte Log-in Gegevens actief is op het Blue Carpet Group B.V. Platform;

Gebruiker : Eenieder die middels door Afnemer verstrekte Log-in Gegevens actief is op het Blue Carpet Group B.V. Platform; Leveringsvoorwaarden Blue Carpet Group B.V. Producten & Diensten 12/01/2016 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Leveringsvoorwaarden Blue Carpet Group B.V. Producten & Diensten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Voor de volgende begrippen gelden in deze Elightvzw Algemene Voorwaarden de volgende definities:

Voor de volgende begrippen gelden in deze Elightvzw Algemene Voorwaarden de volgende definities: Kortrijkstraat 341 8560 Wevelgem Tel.: 056-43 92 71 keuze 3 Fax: 056-43 92 75 H.R. Kortrijk 124584 KBC 738-6035174-50 BTW BE 444 811 811 Elightvzw ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Software Licentie van taxiid BV te Amsterdam, hierna te noemen: taxiid

Gebruiksvoorwaarden Software Licentie van taxiid BV te Amsterdam, hierna te noemen: taxiid Gebruiksvoorwaarden Software Licentie van taxiid BV te Amsterdam, hierna te noemen: taxiid taxiid b.v. Amsterdam The Netherlands KvK nr.: 52397297, BTW nr.:187823662b01 1 ALGEMEEN 1.1 Op de levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Accountant: een organisatie waarvan de activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit administratieve dienstverlening ten behoeve van

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden Pagina 1 van 10 Artikel 1.! Algemene voorwaarden Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1.! Deze voorwaarden (hierna ook naar gerefereerd als algemene productvoorwaarden of leveringsvoorwaarden ) zijn

Nadere informatie

James Software Voorwaarden

James Software Voorwaarden James Software Voorwaarden Inhoudsopgave 1 Definities 1 2 Aanbieding en overeenkomst 2 3 Gebruiksrecht 3 4 Reikwijdte van het gebruiksrecht 3 5 Duur en einde Overeenkomst 3 6 Tarieven 4 7 Vergoeding 4

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Versie september 2011 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Accountant

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september RESULTPARTNERS Algemene voorwaarden Versie: september 2013 www.resultpartners.nl 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kinderpraktijk Vota en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V.

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van en op alle overeenkomsten waarbij BrosenZ B.V. diensten aan de Opdrachtgever levert, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Voor de volgende begrippen gelden in deze Soccer Online Algemene Voorwaarden de volgende definities:

Voor de volgende begrippen gelden in deze Soccer Online Algemene Voorwaarden de volgende definities: SOCCER ONLINE Neerstraat 8 8800 Roeselare Tel.: 055/755 755 keuze 3 Fax: 056/43 92 75 ALGEMENE VOORWAARDEN RPR Kortrijk KBC BE86 7360 1016 4250 BTW BE 0505 622 396 Artikel 1. Definities Voor de volgende

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Praktijk JeEigenSpoor (verder JeEigenSpoor):

Nadere informatie

Voor de volgende begrippen gelden in deze ESF online Voorwaarden en in de ESF online Overeenkomst de volgende definities:

Voor de volgende begrippen gelden in deze ESF online Voorwaarden en in de ESF online Overeenkomst de volgende definities: 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze ESF online Voorwaarden en in de ESF online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ESF online

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging Algemene Voorwaarden 1. Definities en begrippen In deze algemene voorwaarden van AO-online wordt verstaan onder: 1. Diensten: alle door AO-online aan Afnemer op enige wijze ter beschikking te stellen en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie