Spelbegeleiding bij niet-nederlandstalige peuters Een meervoudige casestudy naar de rol van de leidster in symbolisch spel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spelbegeleiding bij niet-nederlandstalige peuters Een meervoudige casestudy naar de rol van de leidster in symbolisch spel"

Transcriptie

1 Een meervoudige casestudy naar de rol van de leidster in symbolisch spel, Begeleidend docent: Mw. Dr. D. de Haan Capaciteitsgroep Kinder- en Jeugdpsychologie Universiteit van Utrecht Juni 2007

2 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 SUMMARY 4 1 INLEIDING 5 2 VRAAGSTELLING 10 3 METHODE Data Variabelen Rol van de leidster Gericht op zelf of ander? Enkele fantasiehandeling of opeenvolging? Verbondenheid aan elementen uit de context? 17 4 RESULTATEN Kwantitatieve analyse Rolverdeling leidsters Spelniveau naar spelsamenhang Spelniveaus van de kinderen Kwalitatieve analyse Leidster Anneke Leidster Betty Leidster Ellen 35 5 CONCLUSIE 40 6 DISCUSSIE 42 REFERENTIES 44 BIJLAGE 1 HANDLEIDING VOOR HET TRANSCRIBEREN EN SCOREN VAN DE UITINGEN 46 1

3 Lijst met Figuren Figuur 1 Verdeling rollen Anneke Figuur 2 Verdeling rollen Betty Figuur 3 Verdeling rollen Ellen Lijst met Tabellen Tabel 1 Categorieënsysteem voor het niveau van symbolisch spel Tabel 2 Cohen's Kappa Tabel 3 Rolverdeling leidsters Tabel 4 Rolverdeling Anneke per spelfragment Tabel 5 Rolverdeling Betty per spelfragment Tabel 6 Rolverdeling Ellen per spelfragment Tabel 7 Verdeling spelhandelingsniveaus naar leidster Tabel 8 Rol en spelsamenhang Tabel 9 Combinatie rol-spelhandelingsniveau Anneke Tabel 10 Combinatie rol-spelhandelingsniveau Betty Tabel 11 Combinatie rol-spelhandelingsniveau Ellen Tabel 12 Samenspel en contextgebondenheid bij Anneke Tabel 13 Samenspel en contextgebondenheid bij Betty Tabel 14 Samenspel en contextgebondenheid bij Ellen Tabel 15 Verdeling spelniveaus kinderen naar leidster Tabel 16 Verdeling spelniveaus kinderen per spelfragment bij Anneke Tabel 17 Verdeling spelniveaus kinderen per spelfragment bij leidster Betty Tabel 18 Verdeling spelniveaus kinderen bij leidster Ellen Tabel 19 Categorieënsysteem voor het niveau van symbolisch spel

4 Voorwoord Het woord kinderspel suggereert iets eenvoudigs, iets dat iedereen kan.. Het stimuleren van kinderspel zou dan ook kinderspel moeten zijn, zo het al nodig is. Spel gaat immers vanzelf, komt vanuit het kind zelf en hoeft niet gestimuleerd te worden, hoogstens gefaciliteerd. Niets is minder waar, weet ik uit ervaring. In mijn werk als spelbegeleidster bij visueel gehandicapte kinderen heb ik gemerkt hoe moeilijk het kan zijn een kind te stimuleren tot spel. Zo zal het zijn voor meer kinderen met beperkingen. Taal (of juist gebrek aan taal) kan zo n beperking zijn. Hoe spelen kinderen die geen of gebrekkig Nederlands spreken, op een Nederlandse peuterspeelzaal en hoe stimuleren leidsters dit spel? Dat is waar deze studie over gaat. Allereerst wil ik Dorian de Haan bedanken voor haar begeleiding. Een idee hebben over een onderzoek en het in de praktijk uitvoeren zijn twee verschillende zaken. Zij bracht me steeds weer terug naar de hoofdlijnen. Ook wil ik Jan Boom bedanken voor het kritisch meedenken op het gebied van statistiek en data-analyse. Maar het meest bedank ik degenen het dichtst om mij heen: HenkWim, die bleef geloven dat ik deze studie, inclusief dit onderzoek, tot een goed einde kon brengen en daar ook daadwerkelijk aan bijdroeg, niet in het minst op het gebied van de statistiek en lay-out; en Jan, Maartje en Laurens, die in de loop van deze drie jaren me steeds minder zagen en zich regelmatig voornamen nooit een studie te combineren met het opvoeden van kinderen. Zonder jullie had ik het niet gered! Juni

5 Summary Symbolic play is essential for children s literacy development. In play, children learn to handle text autonomy (context), narrative structure (coherent story) and reflection (communication and meta-communication), three essentials to literacy. In the Netherlands, special preschools for non-native Dutch children are founded, based on the method Startblokken, where play is the preferred vehicle for language acquisition. In this case study three teachers in two different Startblokken preschools, were videotaped while playing symbolic play with different children. These tapes were transcribed and coded for the different roles teachers could assume while playing: observer, stagemanager, stagemanager focused on play actions, playmate (partner), leader or instructor. It seems that the role of playmate and leader offered the best opportunities for symbolic play stimulation, measured both in teacher s and in child s utterances and actions: more narrative structure was seen in situations where the teacher joined in playing. There may even be a relation between the role of the teacher and playing together too. Secondly it appeared that teachers handled the roles differently in the different situations: more stimulation occurred outside the play situations by teachers while playing with younger kids with fewer play experience and limited language capacities. When playing with older, more experienced children, who spoke better Dutch, teachers joined in more and stimulated from inside. Although this study has limited impact, due to a limited number of data, different teachers, different children observed and different situations, some conclusions may be drawn. The first is that in playing with children, teachers should adapt to the skills of the children: stimulating by means of play actions for younger children, using more language with older children. Secondly, repetition of play actions or scenes is necessary for younger children and teachers should allow children to do this. Thirdly, instructions like exercising words in play situations is not a way to stimulate symbolic play and may as such lead to adverse results. 4

6 1 Inleiding Taalbeheersing, geletterdheid en schoolsucces staan in direct verband met elkaar. Zo concludeert Hacquebord in (2003) dat woordenschat en begrijpend lezen van cruciaal belang zijn voor schoolsucces. Een achterstand op het gebied van de beheersing van de mondelinge en schriftelijke taal kan leiden tot slechtere schoolresultaten en keuzes voor lagere vormen van vervolgonderwijs. In Nederland zijn al vanaf 1994 programma s voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ontwikkeld, die gericht zijn op het voorkomen of zo snel mogelijk aanpakken van taal en ontwikkelingsachterstand bij de doelgroep. Sommige van die programma s bestaan uit ondersteuning thuis (bijvoorbeeld Opstap, Spel aan Huis), andere op de peuterspeelzaal (bijvoorbeeld Piramide, Kaleidoscoop, Startblokken), en weer andere programma s bestaan uit een combinatie van op school en thuis werken. Alle programma s hebben als basis de idee dat voor de verwerving van taal en geletterdheid door jonge kinderen geen formele lesprogramma s maar programma s rond spelactiviteiten het meest geschikt zijn. In de literatuur wordt een specifieke rol toegekend aan het belang van het symbolische spel voor de verwerving van geletterdheid. Het belang van spel voor de ontwikkeling in het algemeen is zowel vanuit Piagetiaanse als Vygotskiaanse theorieën te onderbouwen. Zowel Piaget als Vygotsky ziet het cognitieve conflict als belangrijk voor de ontwikkeling. Voor Piaget is de motor van de ontwikkeling het proces van afwisselend assimilatie en accommodatie. Assimilatie staat voor het aanpassen of wijzigen van elementen uit de omgeving (indrukken, kennis en dergelijke), zodat ze geïntegreerd kunnen worden in de cognitieve structuren. Kennis wordt door het kind op zijn manier eigen gemaakt. Accommodatie is het onderdeel van het proces waarin het kind zijn eigen cognitieve structuren aanpast aan de verschillende eisen die door de buitenwereld aan hem gesteld worden (Verhofstadt-Denève, Van Geert en Vyt, 2003). Via de voortdurende afwisseling van assimilatie en accommodatie ontwikkelt het kind in de sensomotorische periode eerst objectpermanentie (het besef dat een object blijft bestaan ook buiten de waarneming van het kind) en vervolgens symbolische representatie (de mogelijkheid gebruik te maken van voorstellingen). Symbolisch spel is voor Piaget vooral een uiting van assimilatie: in het spel vormt het kind de indrukken van buiten tot eigen uitingen. De functie 5

7 van spel is vooral oefenen met representaties van de werkelijkheid; het levert geen nieuwe kennis op. Via symbolisch spel integreert het kind nieuwe kennis en vaardigheden met al eerder verworven kennis en vaardigheden. Zowel taal als symbolisch spel zijn aspecten van de ontwikkeling van de symbolische vaardigheid, het denken in representaties (Piaget, 1962, in Lyttinen, Poikkeus & Laakso, 1997). Vygotsky ziet symbolisch spel als een manier waarop kinderen het conflict hanteren tussen hun eigen wensen en behoeften en de eisen van de buitenwereld. Spel is de verbeeldende en verbeelde realisering van niet te realiseren verlangens. In spel worden gedachten los gemaakt van objecten (representatie) en de spelhandeling komt voort uit die representaties. Spel is de bron van ontwikkeling en creëert de zone van naaste ontwikkeling: het gebied vanaf wat een kind uit zichzelf begrijpt tot dat wat hij begrijpt met hulp van anderen (Vygotsky, 1933). Het uitspelen van voorstellingen over de werkelijkheid is bevorderlijk voor de verwerving van representatieve vaardigheden en gerelateerd aan schriftelijke vaardigheden die eveneens een beroep doen op representatie / symbolen. Beide theorieën (Piaget en Vygotsky) gaan er van uit dat spel vooral in de leeftijd van 3-6 jaar van belang is voor de taalontwikkeling. Volgens Pellegrini en Galda (1993) is vooral de taal bij het symbolisch spel belangrijk voor aspecten van de taalontwikkeling die gerelateerd zijn aan het leren lezen: de verbale interactie en het uitwerken van conflicten over het spel of de invulling daarvan zijn belangrijk voor het begrijpen van een verhaal. De symbolische transformatie die plaatsvindt in het spel is van belang voor het leren schrijven: jonge kinderen oefenen met symbolen als representatie voor objecten. De Haan (2005) geeft in haar review een uitgebreidere analyse van het belang van symbolisch spel voor taalvaardigheid. In symbolisch spel leren kinderen spelenderwijs de verschillende aspecten van taal (autonomie, cohesie en reflectie) hanteren die later nodig zijn om geschreven taal te begrijpen en gebruiken. Autonomie van taal verwijst naar de representatieve functie: met taal wordt een imaginaire wereld gecreëerd, die naarmate kinderen ouder worden steeds verder van de dagelijkse realiteit kan staan, steeds verder geabstraheerd kan worden. Naast representatie is ook cohesie van taal belangrijk: in spel leren kinderen samen een verhaal te bouwen en vast te houden, er een consistent geheel van te maken. Tot slot wordt in spel het vermogen van kinderen tot reflectie geoefend door over dat gemeenschappelijke verhaal te communiceren (metacommunicatie), te onderhandelen over rollen, situaties, gebeurtenissen of andere aspecten van het spel. Zo leren ze nadenken over 6

8 het verhaal, de logica en ontwikkeling daarvan, maar ook over hun eigen rol en visie (de Haan, 2005). Wat betreft de rol van de sociale omgeving verschillen Piaget en Vygotsky van mening. Volgens Piaget leren kinderen het meest van leeftijdgenoten; interacties tussen een volwassene en een kind zijn eerder remmend voor de ontwikkeling, omdat daarin geen dialoog, maar juist eenrichtingverkeer de hoofdrol speelt. Voor Vygotsky is echter een competentere ander, vaak een volwassene, nodig om het kind te stimuleren zich te ontwikkelen (Pellegrini & Galda, 1993). Een combinatie van de opvattingen van Piaget en Vygotsky over de rol van leeftijdgenoten en volwassenen is te vinden in de socioculturele theorie, waarin de cognitieve ontwikkeling wordt gezien als een actieve co-constructie van kennis en vaardigheden in sociale interacties die zich ontwikkelen in cultureel gestructureerde situaties (Leseman, Rollenberg, & Rispens, 2001). Het spel is, in overeenstemming met de theorie van Piaget, de plaats waar kinderen, gemotiveerd door het plezier van het samenspelen of werken, elkaar confronteren met sociocognitieve conflicten, en van daaruit gezamenlijk nieuwe interpsychische cognitieve structuren construeren, die vervolgens weer veranderingen teweeg brengen in de eigen cognitieve structuren. Vanuit de Vygotskyaanse denkwijze wordt hieraan het concept van de zone van de naaste ontwikkeling toegevoegd. Een belangrijke voorwaarde is de intersubjectiviteit, een gezamenlijke basis van denken, van waar uit nieuwe structuren geconstrueerd kunnen worden. Intersubjectieve co-constructie stimuleert de cognitieve ontwikkeling (Leseman et al., 2001). In vrij spel van kinderen onderling wordt de cognitieve ontwikkeling van kinderen via intersubjectieve co-constructie gestimuleerd. Er is echter het risico dat, zonder inbreng van volwassenen, het spel bestaande socio-economische en individuele verschillen herhaalt en bevestigt. In groepen of klassen met veel kinderen uit de lagere sociale milieus, of met een laag cognitief instapniveau of met gedragsproblemen, is meer inbreng van de leidster gewenst. Zij kan helpen het spel te verrijken, uit te breiden en cognitief op een hoger plan te brengen, tegelijkertijd de invloed van sociale en individuele verschillen verkleinend (Leseman et al., 2001). Verschillende studies op peuterspeelzalen en kleuterscholen hebben aangetoond dat het spel van de kinderen langer duurde en meer uitgebreid was wanneer een leidster betrokken was bij het spel. Ook was er meer sociale interactie tussen kinderen onderling en kwam echt samenspel zelfs alleen voor in aanwezigheid van de leidster. Daarnaast bracht het 7

9 meespelen door de leidster het spel op een hoger niveau van cognitieve activiteit en bleek het verrijken van de spelomgeving met bijvoorbeeld geschreven teksten direct van invloed op het lees- en schrijfgedrag van de kinderen (Johnson, Christie & Yawkey, 1999). Niet elke manier van betrokkenheid van de leidster is echter even gunstig voor de spelontwikkeling van kinderen. Zo wijzen Johnson e.a. (1999) ook op de negatieve invloed die volwassenen kunnen hebben op het spel van kinderen, bijvoorbeeld door te directief te zijn of te veel gericht op het leren en te weinig gevoelig te zijn voor de inbreng van het kind. Om meer grip te krijgen op wat stimulerende interventies zijn die de leidster kan gebruiken bij spel, is het goed om onderscheid te maken tussen de verschillende rollen die de leidster kan spelen in het spel van kinderen. Naar Johnson e.a. (1999) worden de volgende rollen of fasen van betrokkenheid onderscheiden: - niet-betrokken: de leidster staat buiten het spel, besteedt er geen aandacht aan; - toeschouwer: de leidster kijkt of luistert naar het spel van de kinderen, zij kan er elk moment in betrokken worden; - stage manager: de leidster helpt bij het voorbereiden van het spel en assisteert waar nodig tijdens het spel, maar is zelf niet in het spel; - medespeler: de leidster stapt in het spel, doet suggesties voor het spel en speelt mee; - spelleider: de leidster speelt mee en stuurt het spel, zij breidt het uit met nieuwe ideeën en verrijkt waar mogelijk; - directeur/instructeur: de leidster neemt het spel over, zij geeft opdrachten of instructies, wordt weer juf. Volgens Johnson e.a. (1999) zijn de middelste vier van deze zes rollen, die overigens niet als zes aparte rollen beschouwd moeten worden maar meer als fasen in een continuüm van niet-betrokken naar complete controle, het meest gunstig voor het spel van de kinderen. In termen van de socioculturele theorie betekent dit dat in de ideale situatie leidster en kinderen via intersubjectieve co-constructie komen tot een rijk en breed spel, dat stimulerend is voor de ontwikkeling van de kinderen. De leidster toont zich betrokken bij het spel van de kinderen en weet via de verschillende rollen die zij kan innemen bij het spel, op de juiste momenten de juiste interventies te doen die voor het kind de zone van de naaste ontwikkeling creëert. Zij heeft oog voor de drie dimensies van spel die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van geletterdheid zoals gedefinieerd door de Haan (2005): autonomie, cohesie 8

10 en reflectie en stimuleert de kinderen tot hogere niveaus van decontextualisatie of representatie, helpt hen bij het ontwikkelen van een samenhangend verhaal en bij het stimuleren van samenspel. Echter, in de praktijk is nog weinig onderzoek gedaan naar welke interventies op welk moment de juiste zijn. Welke vorm van spelbegeleiding biedt optimale kansen voor spelontwikkeling, gemeten naar de drie hierboven genoemde dimensies? 9

11 2 Vraagstelling Betrokkenheid van de leidsters bij het spel van kinderen leidt tot spel dat uitgebreider en van hoger niveau is. Het is interessant om te onderzoeken of er relaties zijn te vinden tussen de rollen die de leidster hanteert en de spelkwaliteit. Ik verwacht dat wanneer leidsters vaker en meer de rol van medespeler en spelleider op zich nemen, het spel van de kinderen meer narratieve structuur laat zien, er meer verhaal in het spel is. In dit onderzoek wil ik daarom vooral ingaan op de relatie tussen de rol van de leidster en de ontwikkeling van het verhaal in het spel. Om hierop meer zicht te krijgen wordt aan de hand van een aantal video-opnames van drie leidsters op twee verschillende peuterspeelzalen een analyse gemaakt van de diverse rollen die zij op zich nemen bij symbolisch spel van kinderen en de invloed die dat heeft op de kwaliteit van het spel. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande videofragmenten die in het kader van een vorig onderzoek zijn opgenomen in twee peuterspeelzalen, één in een grote stad, de andere in een middelgrote stad in Nederland. Beide peuterspeelzalen behoren tot de Voor- en Vroegschoolse Educatie en zijn gericht op kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands. De eerste peuterspeelzaal, de Voorschool, bevindt zich in het gebouw van de basisschool en wordt bezocht door allochtone kinderen, vooral van Turkse en Marokkaanse afkomst. De kinderen komen vier dagdelen per week naar de speelzaal; de groep bestaat uit maximaal 15 kinderen en wordt begeleid door twee leidsters. De kinderen variëren in leeftijd van tweeëneenhalf tot vier jaar. De andere peuterspeelzaal, de Plusklas, bevindt zich in een buurthuis. Op de Plusklas zitten kinderen uit allochtone gezinnen (rond 80%) en autochtone kinderen met taalachterstand. Ook deze groepen bestaan uit maximaal 15 kinderen, variërend in leeftijd van tweeëneenhalf tot vier jaar. De twee peuterleidsters worden bijgestaan door een groepshulp en een stagiair. De leidsters van de beide peuterspeelzalen hebben een opleiding Startblokken afgerond. Dit is een voorschoolse variant van Basisontwikkeling, een methode voor ontwikkelingsgericht onderwijs voor de onderbouw van de basisschool. Een belangrijk aspect van deze methode is de spelactiviteit, die beschouwd wordt als het belangrijkste ontwikkelingsinstrument. Daarom is er veel aandacht voor de verschillende vormen van spel: bewegingsspel, manipulerend spel, rollenspel en constructief spel. Maar ook taalverrijking is 10

12 een belangrijk aandachtspunt: activiteiten met verhalen, boeken en teksten krijgen een ruime plaats in de peutergroep (Janssen-Vos & Pompert, 2003). De verteltafel is daarbij een belangrijk onderdeel: op deze tafel kan een speciaal thema dat is voorbereid met behulp van prentenboeken, tekeningen en gesprekjes, door de kinderen worden nagespeeld. Leidsters hebben in de methode Startblokken een aanbiedende, geen opleggende rol. Zij spelen actief mee met de kinderen, en verrijken waar mogelijk het spel door nieuwe rollen in te brengen, meer fantasie in het spel brengen, het spel te structureren of door te improviseren tijdens het spel. Daarnaast proberen zij zo ook de meer sociale aspecten van spelen bevorderen, zoals het samenbrengen van kinderen om met elkaar te spelen, of kinderen die nog niet goed kunnen spelen laten samenspelen met andere kinderen. Leidsters organiseren de situatie en bevorderen verbalisering, representatie en symbolisering van het concrete handelen. Zo werken zij in de zone van de naaste ontwikkeling van de kinderen en kunnen zij de vaardigheden van de kinderen op een hoger, abstracter niveau brengen (Veen, Fukkink en Roeleveld, 2006). De leidsters van beide peuterspeelzalen zijn in het voorgaande onderzoek uitgebreid geïnterviewd over hun visie op spel en begeleiding van symbolisch spel. Ondanks de gemeenschappelijke basis blijken er wel een aantal verschillen te bestaan tussen beide peuterspeelzalen wat betreft de begeleiding van het symbolisch spel. Op de Voorschool hechten leidsters aan de betrokkenheid van de kinderen; de relatie tussen de verschillende medespelers is van groot belang. De leidsters volgen het spel van de kinderen en interveniëren wanneer het spel te eenzijdig wordt of de spelers minder betrokken raken. Hun interventies bestaan uit meespelen, verrijken en toevoegen in de zone van de naaste ontwikkeling. In de Plusklas is taalverwerving een belangrijk aandachtspunt en ook in het spelen met de kinderen krijgt dit aandacht. Spel wordt gepland met een klein groepje kinderen; de leidster doet voor, doet mee en laat vervolgens zelf doen ( de Haan & Schut, 2006). Dit onderzoek richt zich op de vraag of binnen deze context een relatie gevonden kan worden tussen dat wat de leidster inbrengt in het spel en hoe het spel zich ontwikkelt. De onderzoeksvraag wordt dan als volgt onderverdeeld: 1. Welke rollen hanteren de leidsters het meest in het spel waarbij ze betrokken zijn? 11

13 2. In welke mate bevordert de leidster de drie dimensies van de kwaliteit van het spel: samenspel, ontwikkeling van een verhaal en decontextualisatie? 3. Is er verband tussen de rol die de leidster inneemt en de mate waarin zij bijdraagt aan de ontwikkeling van het verhaal? 4. Welke kwaliteit heeft het spel van de kinderen, afgemeten aan de mate waarin zij samenspelen, een verhaal maken en de attributen van de context nodig hebben in hun spel? 5. Hoe past de leidster zich aan aan het spel en spelniveau van de kinderen, hoe sluit zij optimaal aan bij de zone van de naaste ontwikkeling? 12

14 3 Methode 3.1 Data Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van video-opnames, die in december 2005 en april en mei 2006 gemaakt zijn op de beide peuterspeelzalen, in totaal bestaand uit zes dagdelen. Voor dit onderzoek zijn die gedeelten geselecteerd waarin de leidster symbolisch spel met de kinderen speelt. Symbolisch spel wordt gedefinieerd naar Piaget (1962) als een spelvorm waarbij verbeelding van de werkelijkheid en representatie van een afwezig object, personage of situatie centraal staan. De selectie resulteerde in acht videofragmenten, die met behulp van CHILDES (Child Language Data Exchange System) zijn getranscribeerd en geanalyseerd, een programma speciaal ontworpen om kindertaal te transcriberen en analyseren (MacWhinney, 2000). Twee van de videofragmenten zijn opnames van leidster Anneke van de Plusklas (in totaal 30 minuten spel), drie fragmenten zijn van leidster Ellen van de Voorschool (29 minuten) en drie van Betty van de Voorschool (37 minuten). * Transcriptie van deze videofragmenten leverde de data die in dit onderzoek zijn gebruikt: in totaal 1162 uitingen van de drie leidsters op de twee verschillende peuterspeelzalen en de 777 uitingen van de 24 kinderen met wie zij spelen: 13 van de Voorschool en 11 van de Plusklas. 3.2 Variabelen De uitingen van de leidsters zijn op vier verschillende variabelen gescoord: rol, gericht op solitair of samenspel, enkelvoudige spelhandeling of logische reeks van handelingen en al of niet verbondenheid aan de context. De uitingen van de kinderen zijn op de laatste drie variabelen gescoord Rol van de leidster Voor het coderen van de verschillende rollen die de leidster kan innemen tijdens het spel is gebruik gemaakt van de eerder genoemde indeling van Johnson e.a. (1999). Deze indeling is uitgewerkt om meer greep te krijgen op de betekenis van de inbreng van de leidster. Er is alleen gekeken naar de momenten dat de leidster op het spel betrokken was, 13

15 zodat de eerste rol (niet-betrokken) niet voorkomt. De leidster kan dus de volgende rollen innemen: toeschouwer (TOE): wanneer de leidster buiten het spel staat, door haar aanwezigheid het spel aanmoedigt, maar niets toevoegt. Ze stelt zich terughoudend op, kan wel spelhandelingen benoemen of een gesprekje aangaan met de kinderen. Voorbeeld: de leidster wendt zich naar een kind en vraagt: Jouw baby heeft net eten gehad?. stagemanager (STM): de leidster is betrokken bij het spel, maar buiten het verhaal. Ze voegt dingen toe, breidt uit of introduceert symbolisering. Ook de voorbereiding van het speelveld met attributen of het toekennen van rollen valt hieronder. Voorbeeld: leidster zoekt spullen om te koken en zegt kijk, hier kan je mee in de soep roeren. medespeler (PAR): de leidster speelt mee als gelijkwaardige spelpartner, maar laat het voortouw aan het kind. Wel kan ze hierbij een eigen inbreng hebben. Vaak heeft de leidster een concrete eigen rol, bijvoorbeeld zieke. Voorbeeld: leidster is ziek en vraagt aan de dokter: mag ik nog een kussen?. spelleider (SPL): de leidster speelt mee, maar neemt initiatief tot het uitbreiden en verdiepen van het spel. Ze kan kinderen ook aansturen in deze rol. Voorbeeld: bij de zandbak zitten kinderen met zand te spelen. De leidster zegt: Zullen we taartjes gaan maken?. instructeur (INS): de leidster wordt juf, ze geeft instructie over een object ( Dat is een komkommer ), over een situatie ( De soepkop gaat er niet in, in de pan ), over de organisatie ( samen! tegen twee kinderen die ruziën over een pan) of over het uitvoeren van een handeling ( nee, je moet de pan pakken ). Omdat in de onderzochte fragmenten bleek dat er tussen de rol van stagemanager, waarbij de leidster van buiten het spel suggesties doet over de spelopbouw, en de rol van spelleider, waarbij de leidster meespeelt en van binnenuit het spel verrijkt en verdiept, nog een aantal interventies mogelijk zijn die niet binnen deze rollen vallen, is een extra rol toegevoegd: die van stagemanager, gericht op het uitspelen van handelingen, maar in een * Namen van de peuterspeelzaal en de leidsters zijn gefingeerd. 14

16 positie buiten het spel. Deze rol hebben we stagemanager handeling (STH) genoemd. De laatste rol is dus: stagemanager gericht op de spelhandeling tijdens het spel (STH): de leidster staat even buiten het spel om een suggestie te geven, informatie te vragen of geven waarbij het kind kan kiezen wat het daarmee doet, of zij introduceert een nieuw aspect. Voorbeeld: leidster zegt tegen een kind dat net een bord heeft afgewassen en niet weet wat hij verder moet doen: Kijk, deze kun je ook nog schoonmaken terwijl ze op de kopjes wijst. Naast het coderen voor de rol van de leidster, is gekeken naar het niveau van het spel dat de leidster beoogt, stimuleert of initieert. Ook voor de kinderen is hierop gecodeerd. Beizer en Howes (1992) onderscheiden in het symbolische spel van kinderen een aantal spelniveaus (naar Fenson, 1984), variërend van op zichzelf gericht spel tot sociaal spel, samenspel met anderen. Daarnaast kan spel onderscheiden worden naar de mate waarin handelingen op zichzelf staan dan wel onderdeel uitmaken van een logische opeenvolging van handelingen en naar het niveau waarop representaties plaatsvinden (al of niet verbonden aan de context). In het onderzoek van de Sain (2003) naar symbolisch spel bij peuters en kleuters is deze indeling aangepast en verdeeld in dimensies (zie Tabel 1). In deze indeling worden de volgende dimensies onderscheiden: gericht op zelf of ander, enkele fantasiehandeling of opeenvolging en verbondenheid aan de elementen uit de context. Op deze dimensies zijn verschillende spelniveaus mogelijk, die in het hier gepresenteerde onderzoek als volgt gecodeerd worden: Tabel 1 Categorieënsysteem voor het niveau van symbolisch spel Dimensie Niveau (van laag naar hoog) 1. Gericht op zelf of ander? 2. Enkele fantasiehandeling of opeenvolging? 3. Verbondenheid aan elementen vanuit de context Gericht op zelf, solitair of parallel spel Een enkele fantasiehandeling Representatie met steun uit context, objecttransformatie Gericht op ander object, solitair of parallel spel Meerdere opeenvolgende fantasiehandelingen Representatie zonder steun uit de context Gericht op ander persoon, sociaal spel Meerdere opeenvolgende fantasiehandelingen in logische volgorde 15

17 3.2.2 Gericht op zelf of ander? ZEL: de spelhandeling of uiting is gericht op het kind zelf. Voorbeeld: Heb jij je baby mee? aan kind EvaLotte die haar pop in de maxicosi op schoot heeft. AOB: de spelhandeling of uiting voltrekt zich aan een object. Voorbeeld: jouw baby heeft net eten gekregen? als opmerking tegen een kind met pop. ASA: de spelhandeling of uiting is gericht op een ander persoon die deelneemt aan het fantasiespel. Voorbeeld: we kunnen ook een eitje bakken Enkele fantasiehandeling of opeenvolging? ENK: de spelhandeling of uiting is een op zichzelf staande handeling of uiting, of is een herhaling van een zelfde, eerder uitgevoerde handeling of uiting. Het verhaal wordt niet verder gebracht, het blijft bij een enkele handeling. Ook wanneer de leidster of het kind de representatie introduceert en vervolgens de handeling benoemt of specificeert, wordt dit gecodeerd als ENK, omdat er is geen sprake van een nieuw object of nieuwe handeling. *LEI: Is ie klaar, de thee, of moet hij nog even trekken? %com: tegen Meshda. %rol: $PAR $LOG $ASA $ZON *LEI: Is ie klaar? %rol: $PAR $ENK $ASA $ZON MHA: de leidster stimuleert meerdere spelhandelingen, die het verhaal op zich niet verder brengen maar wel een nieuw object introduceren (voorbeeld: bij het wachten op het eten zegt de leidster ik wil ook wel een bord ). De leidster of het kind brengt nieuwe elementen aan in de setting, zoals plaats, tijd, rollen, motivatie, toestand. Voorbeeld: Fatima speelt in poppenhuis dat vader ziek is en zegt, terwijl ze de baby in bed legt: Baby is ziek, ook. LOG: de leidster stimuleert de volgende stap in het verhaal (voorbeeld: moet je de baby in mijn buik nog luisteren? aan Bedram die dokter speelt) of vraagt naar een plan, volgorde, samenhang in het spel (voorbeeld: leidster vraagt meisjes die met poppen spelen: wat zijn jullie aan het doen? ). Ook wanneer de leidster losse handelingen tot een verhaal probeert te maken, wordt dit gescoord als LOG, evenals wanneer een kind zelf iets nieuws speelt dat het 16

18 nog niet eerder heeft gespeeld. Voorbeeld: dokter heeft voet leidster beluisterd en concludeert: is goed Verbondenheid aan elementen uit de context? MET: de handeling of uiting daarvan steunt op iets dat in het spel aanwezig is, een aanwezig attribuut geeft aanleiding tot de spelhandeling. Voorbeeld: leidster zegt tegen Meshda, die bij de theepot staat: ja, ga je thee inschenken?. ZON: een uiting die voortbouwt op alsof-spel, waarbij er doorgedacht of gepraat wordt over het verbeelde ( pas op, de thee is heet! ). Een herhaling van deze uiting wordt gescoord als MET. Omdat een van de onderzoeksvragen was of er verband was tussen de rol die de leidster hanteert en de mate waarin zij het verhaal stimuleert, werd aan elke uiting van de leidster een score op deze twee variabelen op één regel van het transcript toegekend onder de titel: %rol. De tweede regel, getiteld %niveau bevatte de andere twee variabelen. De uitingen van de kinderen werden alleen gescoord op niveau, alle drie scores op dezelfde regel. Voor een uitgebreide verantwoording van de rollen, hun omschrijving en afbakening wordt verwezen naar bijlage 1. Van de in totaal 1162 gecodeerde uitspraken die de leidsters deden in de gebruikte fragmenten, is ruim 10% door een tweede beoordelaar gecodeerd, waarna de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid kon worden berekend (zie Tabel 2). Hierbij is gebruik gemaakt van Cohens Kappa, een overeenstemmingsmaat die aangeeft in hoeverre de verschillende scores kwalitatief overeenkomen, gecorrigeerd voor toeval. Cohens Kappa kan variëren van 1,0 (perfecte overeenstemming) tot -1,0 (geen overeenstemming). Een K=0 houdt in dat de overeenstemming gelijk is aan kansniveau. Waarden boven de 0,60 worden vaak als voldoende gezien (Van de Sande, 1999). De hier berekende kappa bedraagt 0,77, hetgeen als voldoende beschouwd kan worden. Tabel 2 Cohen's Kappa Leidster Anneke Leidster Ellen Leidster Betty Totaal Aantal uitingen Gecodeerd voor betrouwbaarheid Cohen s Kappa 0,72 0,78 0,81 0,77 17

19 4 Resultaten De resultaten zullen worden gepresenteerd in twee gedeelten. In het eerste gedeelte zullen de kwantitatieve gegevens worden weergegeven. Dit gedeelte betreft de eerste vier onderzoeksvragen. In het tweede gedeelte, de kwalitatieve analyse, zal nader ingegaan worden op de laatste onderzoeksvraag. 4.1 Kwantitatieve analyse Rolverdeling leidsters De eerste onderzoeksvraag was welke rollen door de leidsters in het spel het meest gehanteerd worden. Van elk van de drie leidsters is geturfd hoe vaak zij welke rol hanteerden in het spel en welk percentage dit uitmaakte van hun totale aantal uitingen. (zie Tabel 3). Tabel 3 Rolverdeling leidsters Anneke Betty Ellen Totaal Rol n % n % n % n % Toeschouwer 32 7% 16 4% 24 8% 72 6% Stagemanager 71 16% 63 15% 39 13% % Stagemanagerhandeling 76 17% 45 10% 59 20% % Partner 62 14% % 66 23% % Spelleider % % 82 28% % Instructeur 58 13% 21 5% 22 8% 102 9% Totaal De rol van spelleider is met 361 uitingen de meest gehanteerde rol. Er zijn wel verschillen tussen de leidsters. In Tabel 3 is te zien dat Anneke vooral spelleider is, met een vrij evenwichtige verdeling over de andere rollen. Betty is vooral spelleider en medespeler en bij Ellen is de verdeling over de middelste vier rollen vrij evenwichtig. In de figuren 1-3 is de verdeling grafisch weergegeven. Om te bepalen of het hanteren van de rollen door de verschillende leidsters niet slechts een toevallige is, is getoetst met de chikwadraattoets. Bij het uitvoeren van de chikwadraattoets voor elke leidster apart, bleek niet aan de basisvoorwaarden voor de toets voldaan te kunnen worden, omdat een aantal cellen een te lage celwaarde had (Baarda, De Goede en Van Dijkum, 2003). Er is daarom voor gekozen de rollen in twee groepen te 18

20 verdelen, namelijk die waarin de leidster niet deelneemt aan het spel (buiten spel, bevat de rollen toeschouwer, stagemanager, stagemanager handeling en instructeur) en die waarin zij wel deelneemt aan het spel (binnen spel, bevat de rollen partner en spelleider). Verdeling rollen Anneke INS 13% TOE 7% STM 16% SPL 33% PAR 14% STH 17% Figuur 1 Verdeling rollen Anneke Verdeling rollen Betty SPL 33% INS 5% TOE 4% STM 15% STH 10% PAR 33% Figuur 2 Verdeling rollen Betty 19

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

De kracht van meer taal

De kracht van meer taal Magazine over meer taal en meertaligheid op school en thuis De kracht van meer taal De Tafel van 10 van het voorkomen van taalachterstand Geef kinderen de tijd voor de opbouw van hun hardware Misschien

Nadere informatie

Vooruit met de groep. Handige tips over groepsmanagement. Sardes, december 2013. Lilian van der Bolt Olga Abell Sandra Beekhoven Hester Fukkink

Vooruit met de groep. Handige tips over groepsmanagement. Sardes, december 2013. Lilian van der Bolt Olga Abell Sandra Beekhoven Hester Fukkink Vooruit met de groep Handige tips over groepsmanagement Sardes, december 2013 Lilian van der Bolt Olga Abell Sandra Beekhoven Hester Fukkink Vooruit met de groep! Handige tips over groepsmanagement Sardes,

Nadere informatie

De werkalliantie in het gedwongen kader

De werkalliantie in het gedwongen kader De werkalliantie in het gedwongen kader Eindrapportage van een kwalitatief onderzoek naar de wijze waarop reclasseringswerkers een werkalliantie aangaan met cliënten. Auteurs: Clementine Degener Annelies

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Wat is spel? Definitie van spel Spelcategorieën

Wat is spel? Definitie van spel Spelcategorieën 1 Wat is spel? Definitie van spel Over de definitie van spel is men het in de literatuur niet eens. Uit een meta- analyse over onderzoek naar spel blijkt dat de term spel onzorgvuldig wordt gebruikt (Cheng

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Groot onderzoek naar het kleine kind. Sardes, december 2013. Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen

Groot onderzoek naar het kleine kind. Sardes, december 2013. Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen Groot onderzoek naar het kleine kind Sardes, december 2013 Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen Groot onderzoek naar het kleine kind Sardes, december 2013 Karin Westerbeek Kees

Nadere informatie

Kris Verbeeck, Astrid van den Hurk en Anne-Marieke van Loon. Verhogen van leerlingmotivatie door leraren. Onderzoeksrapportage

Kris Verbeeck, Astrid van den Hurk en Anne-Marieke van Loon. Verhogen van leerlingmotivatie door leraren. Onderzoeksrapportage 8 Kris Verbeeck, Astrid van den Hurk en Anne-Marieke van Loon Verhogen van leerlingmotivatie door leraren Onderzoeksrapportage Verhogen van leerlingmotivatie door leraren Onderzoeksrapportage Kris Verbeeck

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Zelfsturing als basis voor de ontwikkeling van het kind

Zelfsturing als basis voor de ontwikkeling van het kind sardes speciale editie Zelfsturing als basis voor de ontwikkeling van het kind nummer 9-september 2010 Sint Jacobsstraat 63 3511 BP Utrecht (NL) Postbus 2357 3500 GJ Utrecht (NL) T..31 (0)30 23 26 200

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

een rijk programma voor ieder kind advies

een rijk programma voor ieder kind advies een rijk programma voor ieder kind advies Een rijk programma voor ieder kind Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

VVE onder de loep. Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma s

VVE onder de loep. Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma s VVE onder de loep Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma s Elma Nap-Kolhoff Tamara van Schilt-Mol Marjolein Simons Linda Sontag Roel van Steensel

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs Ouderbetrokkenheid in het onderwijs Een literatuurstudie naar de betekenis van ouderbetrokkenheid voor de schoolse ontwikkeling van kinderen Adri Menheere & Edith Hooge Colofon De betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 APS: Monique Sanders, Alice Vlottes, Rosa Njoo en Ada van der Hoeven RUG: Femke

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Meer dan een goede les

Meer dan een goede les 10. Meer dan een goede les door Joop van der Schee, Leon Vankan & Iris Pauw 10.1 Inleiding Tot zover heb je bij het doorwerken van dit vakdidactiekboek als het goed is al veel geleerd. In de eerste drie

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Advies Instrumentarium Groep Nul

Advies Instrumentarium Groep Nul Advies Instrumentarium Groep Nul Marije Boonstra & Leontine Bernhart (CED-Groep) Jacqueline Schenk (Erasmus Universiteit Rotterdam) 27 april 2012 Advies Instrumentarium Groep Nul 1 2 Advies Instrumentarium

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

Onderpresteren onder de loep

Onderpresteren onder de loep 8 Doorlopende leerlijnen José van der Hoeven, Esther de Boer en Gert ten Hove Onderpresteren onder de loep Onderzoeksrapportage project Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling havo-vwo 28-21

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Titel Inleverdatum Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Mon 30 Mar 2015 08:23:22 PM CEST 13% 7% Bron: Hogeschool van Amsterdam - DMR 2 (Domein Maatschappij en Recht) (01/22/2015) 5% Bron:

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie