Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013"

Transcriptie

1 Opleiding Logopedie en Audiologie Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement

2 Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement Opleiding Logopedie en Audiologie Artikel 1. Opleidingsfasen en volgtijdelijkheid a. Opleidingsfasen Voor het academiejaar stelt de opleiding een modeltraject voor fase Logopedie en 3 Audiologie voor, waarbij elk studiejaar 60 studiepunten omvat. De opleiding voorziet ook een mogelijkheid om het standaardtraject via een deeltijds standaardtraject te volgen, namelijk door in twee opeenvolgende academiejaren een vastgelegd pakket van respectievelijk 27 en 33 studiepunten op te nemen. Voor studenten die een flexibel traject volgen, situeert de omvang van een individueel jaarprogramma (exclusief de eventuele vrijstellingen) zich tussen 25 en 66 studiepunten per academiejaar. Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag en/of studietoelage moet de student ten minste 27 studiepunten opnemen. b. Volgtijdelijkheid De student dient bij de samenstelling van het ISP rekening te houden met de volgtijdelijkheid van een aantal opleidingsonderdelen. Volgtijdelijkheid betekent dat een student eerst een bepaald opleidingsonderdeel in zijn programma opneemt, alvorens hij zich kan inschrijven voor een daarop aansluitend opleidingsonderdeel. In bijgevoegd document wordt de volgtijdelijkheid aangeduid door pijltjes. (overzicht in bijlage) Artikel 2. Opleidingsgebonden beperkingen op toleranties. Om een Bachelordiploma te behalen dient een student 180 credits te behalen. In het examenreglement wordt bepaald dat er voor maximum 18 credits toleranties toegestaan worden. Dat betekent dat de student minimum 8/20 of 9/20 behaalt voor de betreffende opleidingsonderdelen. Om de kwaliteit van de opleiding te bewaken en de toegang tot het beroep van logopedist en audioloog veilig te stellen, bepaalt de opleiding dat er voor bepaalde groepen opleidingsonderdelen (jaaroverschrijdend) maximum 1 tolerantie toegestaan wordt. Voor stage en bachelorproef worden er GEEN toleranties toegestaan. Motivatie: Volgens het K.B. betreffende de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van logopedist (20/10/1994) en het K.B. betreffende de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van audioloog en audicien (04/07/2004) moeten stage en bachelorproef met vrucht afgelegd zijn. In bijgevoegd document worden de toleranties aangegegeven tussen de stippellijnen. (overzicht in bijlage) Artikel 3. Voorzitter van de examencommissie en examenombudspersoon De examencommissie is representatief samengesteld uit de vertegenwoordigers van de opleiding. De examencommissie bestaat uit de volgende leden: de voorzitter, de administratieve secretaris, de coördinator onderwijs, de coördinator stage, de coördinator bachelorproef en de examenombudspersoon. Deze laatste heeft enkel een raadgevende stem. De voorzitter van de examencommissie kan, indien gewenst, plaatsvervangende leden aanduiden. Voorzitter examencommissie Dhr. Kurt Eggers Jozef de Bomstraat Antwerpen Tel Examen ombudspersoon Dhr. Chris de Bal Jozef de Bomstraat Antwerpen Tel

3 Artikel 4. Data van de examenperiodes en bekendmaking van de resultaten 1 ste examenperiode (januari) Studie- en examenperiode: MT1 en MT2: MT3 LOG: MT3 AUD: en Inlevering baproef: vóór uur. Mededeling resultaten: Nabespreking: de examenperiode (juni) Studie- en examenperiode: MT1, MT2 en MT3 AUD: Inlevering baproef: vóór uur. Mededeling resultaten: Nabespreking: de examenperiode (september) Studie- en examenperiode: MT1, MT2, MT3 LOG en AUD: Inlevering baproef: vóór uur. Mededeling resultaten: Nabespreking: Proclamatie: Artikel 5: Overlappende keuzeopleidingsonderdelen De keuzeopleidingsonderdelen van de opleidingen logopedie, toegepaste psychologie en verpleegkunde kunnen op hetzelfde moment geprogrammeerd staan. Dit betekent dat ook de examens van deze opleidingsonderdelen kunnen overlappen. In dat geval heeft een student geen recht op een aanpassing van het individuele examenrooster. Artikel 6: Aanrekening van extra-studiekosten Voor bepaalde keuzeopleidingsonderdelen kan een extra studiekost aangerekend worden aan de student. Deze opleidingsonderdelen worden vermeld in de programmagids. Studenten die dit nodig hebben, kunnen financiële ondersteuning aanvragen bij STIP. Artikel 7. Specifieke taalvereisten Een aantal opleidingsonderdelen worden in het Engels gedoceerd als onderdeel van het English Programme. Dit geldt voor de volgende keuze-opleidingsonderdelen: communication disorders in bilingual children, communication disorders in persons with intellectual disabilities en intensive programme. De opleidingsonderdelen spraak 3 en taal 3 worden deels in het Engels gedoceerd. Artikel 8. Specifieke rechten en plichten De studenten hebben de plicht om de geldende reglementen van bibliotheek en testotheek na te leven. Zij kunnen deze raadplegen in de onderwijs- en examenregeling op de website. Artikel 9. Deelname aan examens bestaande uit verschillende onderdelen Een examen over een opleidingsonderdeel is pas afgelegd als men heeft deelgenomen aan alle evaluatieactiviteiten vermeld in de programmagids. Het niet deelnemen aan één van de evaluatieactiviteiten resulteert in een NA (geen cijfer) voor het totale opleidingsonderdeel. Artikel 10. Opleidingsspecifieke aanvulling omtrent inleveringstermijnen De inleveringstermijnen voor werkstukken dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Enkel in geval van overmacht kan hiervan afgeweken worden. Het opleidingshoofd beslist hierover op advies van de examenombudspersoon. Indien de student de inleveringstermijnen niet respecteert, wordt het werkstuk als niet ingeleverd beschouwd, en krijgt de student een NA (geen cijfer) voor deze opdracht en hij slaagt niet voor het opleidingsonderdeel waarvan ze deel uitmaakt. De student ondertekent de handtekeninglijst als bewijs dat de taak werd ingeleverd. 3

4 Artikel 11: Inhalen van examens. Inhaalexamens worden enkel toegestaan in geval van een gewettigde afwezigheid en indien organisatorisch haalbaar. De voorzitter van de examencommissie bepaalt in overleg met de ombudspersoon of en op welk moment het examen ingehaald kan worden. In geval van een gewettigde afwezigheid (enkel ziekte of overlijden) is een geldig medisch attest of overlijdensbericht noodzakelijk. Dixit-attesten of geantidateerde medische attesten worden niet aanvaard als wettiging voor afwezigheid. Een staking van het openbaar vervoer die niet vooraf werd aangekondigd, wordt beschouwd als overmacht mits indiening van een attest staking van het openbaar vervoer. Artikel 12: Beperkingen hernemen van examens De opleidingsonderdelen Stage 1, 2 en 3 kunnen niet hernomen worden gedurende hetzelfde academiejaar. Herneming van stage 2 en 3 is mogelijk in semester 1 van het daaropvolgende academiejaar op voorwaarde dat de student geen opleidingsonderdelen van fase 3 moet volgen in dit semester. Bijzondere trajectstudenten die in januari kunnen afstuderen en niet geslaagd zijn voor stage 2 en/of 3, kunnen deze hernemen in semester 2. Indien zij van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, moeten zij dit binnen de 5 dagen na de bekendmaking van de resultaten meedelen aan de ombudsdienst en de stagecoördinator. Artikel 13: Hernemen van examens uit de eerste examenperiode Bijzondere trajectstudenten die in januari kunnen afstuderen, kunnen een aanvraag indienen om examens uit de eerste periode te hernemen in de tweede examenperiode. Studenten die hiervan gebruik wensen te maken, delen dit vóór 1 mei schriftelijk mee aan de ombudsdienst. De opleiding bekijkt of de organisatie van deze examens haalbaar is. 4

5 Bachelor in de Logopedie en de Audiologie Academiejaar Afstudeerrichting Logopedie Modeltraject, volgtijdelijkheid en toleranties Modeltraject 1Ba Modeltraject 2Ba Modeltraject 3Ba LOGOPEDIE Toleranties Methodieken LA 1 6 stp Methodieken LA 2 4 stp Max. 1 tolerantie Spraak 1 Articulatie Spraak 1 Stem Spraak 1 Vloeiendheid 4 stp Spraak 2 6 stp Spraak 3 6 stp Max. 1 tolerantie Mondelinge taal 1 6 stp Mondelinge taal 2 Taal 3 6 stp Max. 1 tolerantie Leerstoornissen 1 Leerstoornissen 2 Gehoor 1 4 stp Gehoor 2 4 stp Max. 1 tolerantie Communicatie 1 4 stp Communicatie 2 Communicatie 3 4 stp Max. 1 tolerantie 3 keuzemodules volgen: Personen met neuromotorische beperkingen Max. 1 tolerantie Volwassenen met verworven neurogene communicatiestoornisen Kinderen met ontwikkelings- en gedragsstoornissen Communication disorders in bilingual children Persons with intellectual disabilities Intensive Programme Keuzemodules TP en VP * Stage 1 Log. en Aud. 5 stp Stage 2 Logopedie Stage 3 Logopedie 10 stp 10 stp GEEN tolerantie 5

6 Fysica Wetenschappelijk handelen 6 stp Statistiek 4 stp Max. 1 tolerantie Onderzoeksrapportering Scriptie 12 stp GEEN tolerantie Beroepsvoorbereiding Taalwetenschappen 1 4 stp Taalwetenschappen 2 4 stp Max. 1 tolerantie Algemene psychologie Klinische neuropsychologie met inbegrip van persoonlijkheidspsychologie Max. 1 tolerantie Ontwikkelingspsychologie Algemene en bijzondere pedagogiek Psychomotoriek (Psychomotoriek ) Algemene anatomie en fysiologie met specifieke aandacht voor spraak-, stem- en gehoororganen Neurologie 5 stp Neuropathologie en Pathologie van de spraak-, stem- en gehoororganen 4 stp Psychopathologie met inbegrip van inleiding in de genetica 5 stp Max. 1 tolerantie Religie, zingeving en levensbeschouwing = strikte volgtijdelijkheid * Deze keuzemodules a) worden toegelicht in de programmagids, b) hebben een niet-logopedische inhoud en = soepele volgtijdelijkheid c) vallen in een andere periode en kunnen dus een overlapping met zich meebrengen 6

7 Bachelor in de Logopedie en de Audiologie Academiejaar Afstudeerrichting Audiologie Modeltraject, volgtijdelijkheid en toleranties Modeltraject 1Ba Modeltraject 2Ba Modeltraject 3Ba Audiologie Toleranties Methodieken LA 1 6 stp Methodieken LA 2 4 stp Max. 1 tolerantie Spraak 1 Articulatie Spraak 1 Stem Spraak 1 Vloeiendheid 4 stp Spraak 2 6 stp Max. 1 tolerantie Mondelinge taal 1 6 stp Mondelinge taal 2 Max. 1 tolerantie Leerstoornissen 1 Leerstoornissen 2 Communicatie 1 4 stp Communicatie 2 Max. 1 tolerantie Gehoor 1 4 stp Gehoor 2 4 stp Klinische audiologie a 4 stp Max. 1 tolerantie Klinische audiologie b Hoortoestel en hoortoestelaanp. a 4 stp Hoortoestel en hoortoestelaanp. b Revalidatie 5 stp Fysica Beginselen van de audiologie a Beginselen van de audiologie b 3stp 3stp Max. 1 tolerantie Algemene anatomie en fysiologie met specifieke aandacht voor spraak-, stem- en gehoororganen Neurologie 5 stp Neuropathologie en Pathologie van de spraak-, stem- en gehoororganen 4 stp Psychopathologie met inbegrip van inleiding in de genetica 5 stp Max. 1 tolerantie 7

8 Stage 2 Audiologie 6 stp Stage 1 Log. en Aud. 5 stp Stage 3 Audiologie 6 stp GEEN tolerantie Stage 4 Audiologie 8 stp Statistiek 4 stp Max. 1 tolerantie Wetenschappelijk handelen 6 stp Onderzoeksrapportering Scriptie 12 stp GEEN tolerantie Beroepsvoorbereiding Taalwetenschappen 1 4 stp Taalwetenschappen 2 4 stp Max. 1 tolerantie Algemene psychologie Klinische neuropsychologie met inbegrip van persoonlijkheidspsychologie Max. 1 tolerantie Ontwikkelingspsychologie Algemene en bijzondere pedagogiek Psychomotoriek Religie, zingeving en levensbeschouwing = strikte volgtijdelijkheid = soepele volgtijdelijkheid 8

9 Opleiding Logopedie en Audiologie Bijzonder reglement voor de Bachelorpro

10 1. Inleiding De bachelorproef logopedie, c.q. Audiologie, beoogt de student op weg te zetten naar zijn rol als onderzoeker. Het is dan ook een werkstuk waarmee de student aantoont dat hij op een persoonlijke en kritische wijze een wetenschappelijk denk- en actieproces kan doorlopen in de vorm van een onderzoekscyclus en hierover op een adequate manier kan rapporteren. Het eindwerk omvat 12 studiepunten. De rapportering over het door de student uitgevoerde onderzoek gebeurt zowel schriftelijk als mondeling. In zijn rapportering geeft de student blijk van zijn analytisch en synthetisch vermogen en van zijn vermogen tot zelfstandige probleemoplossing. Het is een opdracht waarin de integratie van algemene en domeinspecifieke competenties wordt getoetst. De schriftelijke rapportering neemt de vorm aan van een bachelorproef, de mondelinge van een presentatie. De scriptie wordt, zowel formeel als inhoudelijk, gepresenteerd zoals een artikel in een professioneel tijdschrift. De presentatie wordt, zowel formeel als inhoudelijk, gepresenteerd zoals een voordracht op een professioneel congres. 2. Keuze van het onderwerp Het onderwerp van het onderzoeksproject wordt vastgesteld binnen de opleiding en dient aan te sluiten bij de thematiek van één van de opleidingsonderdelen of dient in het verlengde te liggen van (lopende) onderzoeksactiviteiten. Binnen de professionele bacheloropleiding wordt geopteerd voor eerder praktisch georiënteerde projecten (projectmatig, toegepast wetenschappelijk onderzoek). Een theoretische studie (zuivere literatuurstudie) is eveneens mogelijk, zij het eerder uitzonderlijk. De student formuleert een onderzoeksvraag in de lijn van het gekozen project en beantwoordt deze aan de hand van een kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek. 3. Begeleidingsproces 3.1. Voorbereiding De basisprincipes van het wetenschappelijk onderzoek worden algemeen behandeld in de verschillende opleidingsonderdelen. Verdere verdieping komt aan bod binnen de opleidingsonderdelen Wetenschappelijk Handelen en Onderzoeksrapportering. Aanvullende literatuur over onderzoeksmethoden en wetenschappelijk schrijven vindt de student o.a. in de bibliotheek van het studeercentrum Begeleiding De scriptiecoördinator oriënteert de studenten naar een promotor en een onderwerp. Hij bezorgt de nodige informatie in de loop van het jaar. Hij beantwoordt individuele en/of specifieke vragen van studenten en/of (co-)promotors. De promotor begeleidt de student. Een promotor kan zich laten bijstaan door een co-promotor. Hij dient hiervoor een aanvraag in bij het Opleidingshoofd. Eén van beiden is verbonden aan de Lessius Hogeschool. De promotor geeft advies aan de student bij het zoeken naar literatuur, het formuleren van de onderzoeksvragen, het kiezen van de werk- en onderzoeksmethode(n), het opstarten van het onderzoek, het leggen van noodzakelijke contacten, de gegevensanalyse, De student is verantwoordelijk voor de volledige realisatie van de bachelorproef, zowel naar vorm als naar inhoud. Hij is tevens verantwoordelijk voor de planning, het contacte- 1

11 ren van de (co-)promotor en het tijdig indienen van de bachelorproef. De inleverdata worden jaarlijks bekend gemaakt in de academische kalender. 4. De bachelorproef Logopedie / Audiologie In de bachelorproef toont de student aan dat hij in staat is een onderzoeksvraag op wetenschappelijke manier te beantwoorden en hierover op wetenschappelijke wijze verslag uit te brengen. Hij besteedt dan ook voldoende aandacht aan de theoretische onderbouw en de kritische reflectie. Bij groepsprojecten maakt elke student een afzonderlijke bachelorproef. De individuele inbreng moet duidelijk zichtbaar zijn in het eindresultaat. De student verwijst naar de andere medestudenten waar nodig. De bachelorproef heeft de vorm van een wetenschappelijk artikel en heeft een lengte van 20 à 25 pagina s. Titel, eventueel ondertitel De aanbevolen lengte is maximaal 10 à 12 woorden. Abstract De bedoeling van een abstract is de lezer een beeld te geven over de inhoud van de bachelorproef. De student beschrijft in een bondige samenvatting de onderzoeksvraag, de werkwijze, het antwoord. Hij kan dit staven met cijfermateriaal, eventueel met verwijzing naar auteurs. De abstract kan hij afsluiten met het aantonen van het belang van het resultaat voor de Logopedie c.q. Audiologie en met suggesties voor verder onderzoek. Hij noteert een aantal goed gekozen sleutelwoorden. Deze dienen o.a. om opzoekwerk naar het artikel via de computer mogelijk te maken. De abstract omvat ongeveer 150 woorden. Inleiding De inleiding bestaat meestal uit een algemene uiteenzetting over de huidige stand van zaken over het onderwerp, specifieke gegevens over het onderwerp en het doel van het onderzoek met de specifieke onderzoeksvragen. De inleiding is een doorlopende tekst. Via nieuwe paragrafen en bindteksten maakt men een logisch opgebouwde tekst. Men maakt geen onderverdeling met subtitels. De opstelling gebeurt steeds in dezelfde tijd (tegenwoordige of verleden tijd). Methodiek van het onderzoek In dit onderdeel beschrijft de student de proefgroep, het onderzoek (wat moesten de proefpersonen doen) en de onderzoeksmethode (o.a. de statistische procedures). Dit onderdeel is het enige deel van de bachelorproef dat subtitels bevat. De opstelling gebeurt bij voorkeur in de verleden tijd, gezien de observaties in het verleden uitgevoerd werden. Resultaten De resultaten worden chronologisch weergegeven op basis van de onderzoeksvragen. Men kan ter verduidelijking en ter illustratie gebruik maken van tabellen en figuren. Men mag geen resultaten achterhouden. Men vermeldt zowel positieve als negatieve resultaten, voor zover ze relevant zijn. In dit deel van het onderzoeksverslag geeft de student geen commentaar, interpreteert de gegevens niet en maakt geen vergelijking(en) met andere studies. De resultaten beschrijft hij in dezelfde tijd (tegenwoordige of verleden tijd). De toelichting bij tabellen, c.q. figuren, gebeurt in principe onder de betreffende tabel/figuur. Bespreking en implicaties In het onderdeel Bespreking en implicaties bespreekt de student meestal het volgende: Is het doel bereikt? (wel / niet / waarom?). Hij geeft een kritische reflectie met eventueel 2

12 tekortkomingen in het eigen onderzoek. Hij koppelt zijn gegevens terug naar de bevindingen in de literatuur. Hij geeft het belang van het onderzoek voor de Logopedie, c.q. Audiologie, weer en geeft adviezen voor verder onderzoek. De opstelling gebeurt bij in de tegenwoordige tijd. Referenties De student maakt een referentielijst over alle werken waarnaar hij in de bachelorproef verwijst. Hierbij maakt hij gebruik van de APA-normen. Dankwoord Een bachelorproef komt meestal niet tot stand op basis van het werk van de student alleen. Het is dan ook gepast personen (of instellingen) die een fundamentele bijdrage bij het tot stand komen van de bachelorproef geleverd hebben, te danken. Appendix Elementen die het vlot lezen van de bachelorproef belemmeren, maar toch fundamenteel zijn, neemt men op in de appendix. Bijvoorbeeld een onderzoek / vragenlijst / scoreformulier dat door de student zelf werd opgesteld. Elementen die algemeen bekend zijn, bijvoorbeeld het scoreformulier van het AAO, van de RTOS, neemt men niet op. Evenmin neemt men een brief met de vraag om medewerking aan het onderzoek op. Vormgeving Er zijn de volgende formele eisen: Din A4-formaat en ingebonden (niet geringd) Doorlopende paginering vanaf de abstract tot en met de appendix Titelblad: zie model Na de titelkaft volgt 1 wit blad, titelblad (idem als titelkaft), het corpus, 1 wit blad, een kaftblad Juiste indeling Correcte referenties Goede wetenschappelijke stijl Correct taalgebruik Correcte spelling Verzorgde lay-out 3

13 Voorbeeld titelblad Lessius Antwerpen Opleiding Logopedie en Audiologie Sanderusstraat Antwerpen TITEL Bachelorproef voorgedragen tot het bekomen van het diploma van Bachelor in de logopedie en de audiologie Afstudeerrichting * Door: Voornaam + NAAM Academiejaar: Promotor: Initiaal voornaam + NAAM, ** Co-promotor: Initiaal voornaam + NAAM, ** * Logopedie dan wel Audiologie ** + diploma van de betrokkene 4

14 5. Mondelinge presentatie en bespreking De mondelinge rapportering gebeurt tijdens een presentatie (maximum 10 minuten) na het indienen van de bachelorproef. De presentatie heeft de vorm aan van een referaat waarin kernachtig het onderwerp geïntroduceerd wordt, de onderzoeksvragen gegeven worden, en methodiek, resultaten en implicaties gegeven worden. Na de presentatie is er een vragen- en discussieronde met de leden van de evaluerende commissie (ongeveer 20 minuten). Bij groepsprojecten geeft elke student een individuele presentatie en is er een individuele bespreking. 6. Beoordelingsproces 6.1. Componenten De student moet aantonen dat hij, naast de algemene competenties, de beroepsspecifieke competenties van zijn afstudeerrichting beheerst, kan toepassen en integreren. In de evaluatie wordt het leerproces en het eindproduct beoordeeld aan de hand van competentiegerichte evaluatiecriteria. De beoordeling omvat: Het proces van totstandkoming: motivatie, houding, zelfstandigheid, samenwerking bij tussentijdse mondelinge en schriftelijke rapportering aan de promotor, De bachelorproef als product De mondelinge presentatie De bespreking met de leden van de evaluerende commissie Het proces van totstandkoming wordt enkel beoordeeld door de (co-)promotor. Bij de evaluatie wordt een onderscheid gemaakt tussen zeven gradaties: Zwaar onvoldoende (komt overeen met 0-5) Onvoldoende (komt overeen met 6-7) Licht onvoldoende (komt overeen met 8-9) Voldoende (komt overeen met 10-13) Goed (komt overeen met 14-15) Zeer goed (komt overeen met 16-17) Uitstekend (komt overeen met 18+) 6.2. Beoordelingscommissie Om de objectiviteit en de kwaliteit van de bachelorproef te waarborgen en de betrokkenheid van het beroepsveld te bevorderen, wordt iedere bachelorproef beoordeeld door een commissie, bestaande uit minimum drie leden, waarvan bij voorkeur minstens één lid niet aan de Opleiding verbonden is. De (co-)promotor beoordeelt zowel het bachelorproefproces als het bachelorproefproduct. Een moderator, lid van de opleiding, leidt de bespreking. De commissie brengt één cijfer uit dat ofwel bij consensus bepaald is, ofwel gebaseerd is op gewogen individuele cijfers. De gehanteerde verhoudingen hierbij zijn: (Co-)promotor: 40% Beoordelaar 1: 20% Beoordelaar 2: 20% Presentatie en bespreking: 20% 5

15 6.3. Proces van totstandkoming De beoordelingscriteria voor dit onderdeel zijn: Werkhouding: inzet, zin voor initiatief, stiptheid, Zelfstandigheid: het vermogen om zelfstandig tot een wetenschappelijke vraagstelling en tot een verantwoorde probleemoplossing te komen Samenwerking met (co-)promotor, medestudenten, instanties, : constructief omgaan met feedback, zich houden aan afspraken, 6.4. Bachelorproef als product De verschillende onderdelen van een wetenschappelijk artikel dienen aanwezig te zijn. De beoordelingscriteria voor dit onderdeel zijn: Abstract en sleutelwoorden Kwaliteit van de synthese, adequate weergave van de kernresultaten, doordachte keuze sleutelwoorden, Inleiding Duidelijke probleemstelling, nauwkeurige afbakening van het onderwerp, goede verantwoording, heldere formulering van de uitgangspunten, relevante literatuur, helderheid van de besproken theorie, consistent gebruik van argumenten, wetenschappelijk geschreven, duidelijk en juist geformuleerde onderzoeksvragen, Methodiek van het onderzoek Goed omschreven en correct gekozen onderzoekspopulatie, juiste en verantwoorde keuze van de methode en instrumenten, correcte procedures, Resultaten Duidelijke weergave van de resultaten, goede aansluiting met probleemstelling, correcte en adequate figuren en tabellen, juiste statistische analyse, Bespreking en implicaties Juiste eindbesluiten worden afgeleid uit de resultaten, de bekomen resultaten worden afgewogen tegenover andere onderzoeksresultaten (besproken in de inleiding), goede kwaliteit van de redeneringen, duidelijke eigen inbreng, kritische zin, zinvolle suggesties voor verder onderzoek, belang van het onderzoek voor de Logopedie / Audiologie, Vormgeving De bachelorproef voldoet aan de formele eisen Mondelinge presentatie en bespreking De beoordelingscriteria voor dit onderdeel zijn: Goede, beknopte weergave van de essentie van het project Wetenschappelijke en/of praktijkrelevantie wordt helder geduid Verzorgd en correct spraak- en taalgebruik Aansluitend op de mondelinge presentatie beantwoordt de student de vragen van de commissieleden. De beoordelingscriteria voor dit onderdeel zijn: Overtuigende antwoorden tijdens de discussie met de beoordelaars Argumentatie is gebaseerd op de resultaten van de bachelorproef Verzorgd en correct spraak- en taalgebruik 6

16 7. Competentie-evaluatie Op basis van de verschillende componenten van de bachelorproef (proces van totstandkoming, bachelorproefproduct, mondelinge presentatie en bespreking met de commissie) evalueert de commissie in welke mate de student blijk geeft onderstaande competenties te bezitten. Criterium/Competentie Beschrijving/Gedragsindicator Topicanalyse Gaat systematisch te werk in het analyseren van de topic Belicht verschillende facetten/invalshoeken van de topic Richt zich op de kern van de topic (adequate en gefundeerde synthese) Verzamelt relevante informatie Kritische ingesteldheid Benadert de topic (selecteert, motiveert) vanuit verschillende invalshoeken/disciplines (gedragsmatig, logopedisch, medisch, psychologisch,...) Steunt zijn/haar synthese op een gefundeerde redenering Weegt alternatieven tegenover elkaar af op basis van haalbaarheid en consequenties Baseert zijn/haar oordeel op verschillende geraadpleegde bronnen, onderzoeken, resultaten,... Evalueert eigen werk en stuurt bij Creativiteit - Probleemoplossend vermogen - Resultaatgerichtheid Formuleert doel/opzet van de bachelorproef Vertaalt doel/opzet in geoperationaliseerde onderzoeksvragen Realiseert doel/opzet volgens een adequate methodiek Staat open voor nieuwe ideeën en concepten Brengt meerdere ideeën en mogelijke implicaties aan Gebruikt opgedane ervaring/kennis om nieuwe denkpistes aan te wijzen Houdt rekening met de praktische implementatie van de onderzoeksresultaten

17 Plannen organiseren - samenwerken Communicatie schriftelijk Communicatie mondeling Gaat bij het voorbereiden en uitwerken logisch en systematisch te werk Stelt een realistische werkplanning op en houdt zich eraan Ageert flexibel in planning, organisatie en samenwerking Neemt constructief deel aan besprekingen (met promotor/medestudenten) Werkt zelfstandig doorheen het hele proces van totstandkoming Hanteert een correcte spelling, grammatica en woordgebruik Gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie (wetenschappelijk) Weet de boodschap inhoudelijk gevat weer te geven (bv. geen overbodig lange zinnen) Verduidelijkt de boodschap aan de hand van tabellen, grafieken, bijlagen, Brengt via lay-out structuur aan Brengt structuur aan in de opbouw van de tekst: abstract, sleutelwoorden, inleiding, methodiek, resultaten, bespreking, referentielijst, bijlagen Legt afkortingen, terminologie en jargon uit Weet zijn/haar boodschap kernachtig weer te geven (abstract) Hanteert een adequaat volume, articulatie, tempo Hanteert een juiste woordkeuze en een correcte grammatica Verduidelijkt/verlevendigt de boodschap aan de hand van voorbeelden Herformuleert de boodschap wanneer de gesprekspartner de boodschappen niet correct heeft begrepen Richt zich tot de gesprekspartner (onderhoudt oogcontact, stelt zich voor, richt zich fysiek tot de andere) Hanteert in een presentatie een logische structuur: inleiding, situering en probleemstelling, denkpistes, aanpak, synthese en conclusie Weet zijn/haar boodschap kernachtig over te brengen Presenteert gebruikmakend van gepaste hulpmiddelen 8

18 8. Indienen van de bachelorproef logopedie / Audiologie De student dient vijf exemplaren van zijn bachelorproef in op het secretariaat campus Sanderus (+ één extra exemplaar per co-promotor). De opleiding bezorg chelorproef aan de (co-)promotor, de beoordelaars en de moderator. Daarnaast bezorgt de student tegelijkertijd een elektronische versie van de bache (inclusief titelblad) en van de abstract van de bachelorproef op CD. De uiterste inleverdata zijn: Eerste examenperiode: 1ste dag na de kerstvakantie Tweede examenperiode: zie academische kalender Derde examenperiode: 1ste dag van deze examenperiode Voor elk van de voormelde data dient de bachelorproef (én de CD) op het secre gediend te worden voor uur. 9. Verzekering studenten bij bachelorproef Via de polis Onderwijsinstellingen van de hogeschool zijn de regulier ingeschrev denten verzekerd voor lichamelijke schade opgelopen bij een ongeval en is ook gerlijke aansprakelijkheid gedekt. Dit principe geldt wanneer het activiteiten betreft hogeschoolleven, m.a.w. activiteiten die door de hogeschool georganiseerd wo waaraan de studenten deelnemen. Het organiseren door de hogeschool houdt in dat verantwoordelijkheid draagt en controle heeft over de activiteit. Dit is het geval bij waar een contract is afgesloten tussen student, hogeschool en stageplaats. Bij het uitvoeren van een bachelorproef daarentegen beschikt de hogeschool nie gedurende alle activiteiten die verband houden met deze proeven over die contro lijkheden. Dit deel van de activiteiten in verband met de bachelorproeven zijn act welke zich buiten het hogeschoolleven afspelen. De student organiseert dat zelfstan zoals hij/zij dat doet voor het schrijven van een bachelorproef / masterproef of thes het blokken,. Hoewel de student een onderzoek uitvoert in opdracht van/in samenwerking met tor/(co-)promotor is de student vrijwel geheel vrij om te bepalen waar, met wie welke middelen hij/zij aan de bachelorproef werkt. Als hij/zij hiervoor materiaal van gebruikt, doet hij/zij dat buiten het hogeschoolleven. Het kan bijvoorbeeld gaan o gebruik van machines of meettoestellen, maar net zo goed om het gebruik v computer om te typen of over het gebruik van de auto van een vriend/vriendin om verplaatsen. Als een student thuis zit te studeren is hij/zij zeker ook met zijn/haa bezig, maar niet binnen het hogeschoolleven. Bij bachelorproeven gelden de verzekeringspolissen van de hogeschool du noch voor opgelopen lichamelijke schade, noch voor schade toegebracht aan (g van) derden, noch voor verplaatsingen. De student dient in gebeurlijk geval verzekering te regelen. 10. Bijzondere aandachtspunten Correspondentie door studenten Logopedie of Audiologie met instanties buite Lessius dient te gebeuren onder controle van de promotor.

19 De studenten die hun bachelorproef besproken wensen te zien in de eerste examenperiode dienen dit ten laatste in de eerste week van december voorafgaande aan deze examenperiode, schriftelijk te melden aan de coördinator van de Bachelorproeven. De studenten die hun bachelorproef in de tweede examenperiode NIET besproken wensen te zien, dienen dit, wanneer hieromtrent een beslissing genomen is (allicht in overleg met de (co-)promotor), ten spoedigste schriftelijk te melden aan de coördinator van de Bachelorproeven. De studenten die hun bachelorproef in de derde examenperiode NIET besproken wensen te zien, dienen dit, wanneer hieromtrent een beslissing genomen is (allicht in overleg met de (co-)promotor), ten spoedigste schriftelijk te melden aan de coördinator van de Bachelorproeven. 10

20 Stagevademecum Bachelor in de logopedie en de audiologie 11

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3 INFORMATIEBUNDEL STAGE 2014-2015 OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologiee / vastgoed Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student)...

Nadere informatie

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Kader 4 1.1. Werkplekleren, stage en extra-murosactiviteiten

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Bijlage 4 Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2015-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK Departement IW&T [ KHBO vzw ] Zeedijk 101 B-8400 Oostende Tel. +32 59 56 90 00 Fax +32 59 56 90 01 HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK docentenwerkgroep MULTIDISCIPLINAIR PROJECT 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie