Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013"

Transcriptie

1 Opleiding Logopedie en Audiologie Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement

2 Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement Opleiding Logopedie en Audiologie Artikel 1. Opleidingsfasen en volgtijdelijkheid a. Opleidingsfasen Voor het academiejaar stelt de opleiding een modeltraject voor fase Logopedie en 3 Audiologie voor, waarbij elk studiejaar 60 studiepunten omvat. De opleiding voorziet ook een mogelijkheid om het standaardtraject via een deeltijds standaardtraject te volgen, namelijk door in twee opeenvolgende academiejaren een vastgelegd pakket van respectievelijk 27 en 33 studiepunten op te nemen. Voor studenten die een flexibel traject volgen, situeert de omvang van een individueel jaarprogramma (exclusief de eventuele vrijstellingen) zich tussen 25 en 66 studiepunten per academiejaar. Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag en/of studietoelage moet de student ten minste 27 studiepunten opnemen. b. Volgtijdelijkheid De student dient bij de samenstelling van het ISP rekening te houden met de volgtijdelijkheid van een aantal opleidingsonderdelen. Volgtijdelijkheid betekent dat een student eerst een bepaald opleidingsonderdeel in zijn programma opneemt, alvorens hij zich kan inschrijven voor een daarop aansluitend opleidingsonderdeel. In bijgevoegd document wordt de volgtijdelijkheid aangeduid door pijltjes. (overzicht in bijlage) Artikel 2. Opleidingsgebonden beperkingen op toleranties. Om een Bachelordiploma te behalen dient een student 180 credits te behalen. In het examenreglement wordt bepaald dat er voor maximum 18 credits toleranties toegestaan worden. Dat betekent dat de student minimum 8/20 of 9/20 behaalt voor de betreffende opleidingsonderdelen. Om de kwaliteit van de opleiding te bewaken en de toegang tot het beroep van logopedist en audioloog veilig te stellen, bepaalt de opleiding dat er voor bepaalde groepen opleidingsonderdelen (jaaroverschrijdend) maximum 1 tolerantie toegestaan wordt. Voor stage en bachelorproef worden er GEEN toleranties toegestaan. Motivatie: Volgens het K.B. betreffende de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van logopedist (20/10/1994) en het K.B. betreffende de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van audioloog en audicien (04/07/2004) moeten stage en bachelorproef met vrucht afgelegd zijn. In bijgevoegd document worden de toleranties aangegegeven tussen de stippellijnen. (overzicht in bijlage) Artikel 3. Voorzitter van de examencommissie en examenombudspersoon De examencommissie is representatief samengesteld uit de vertegenwoordigers van de opleiding. De examencommissie bestaat uit de volgende leden: de voorzitter, de administratieve secretaris, de coördinator onderwijs, de coördinator stage, de coördinator bachelorproef en de examenombudspersoon. Deze laatste heeft enkel een raadgevende stem. De voorzitter van de examencommissie kan, indien gewenst, plaatsvervangende leden aanduiden. Voorzitter examencommissie Dhr. Kurt Eggers Jozef de Bomstraat Antwerpen Tel Examen ombudspersoon Dhr. Chris de Bal Jozef de Bomstraat Antwerpen Tel

3 Artikel 4. Data van de examenperiodes en bekendmaking van de resultaten 1 ste examenperiode (januari) Studie- en examenperiode: MT1 en MT2: MT3 LOG: MT3 AUD: en Inlevering baproef: vóór uur. Mededeling resultaten: Nabespreking: de examenperiode (juni) Studie- en examenperiode: MT1, MT2 en MT3 AUD: Inlevering baproef: vóór uur. Mededeling resultaten: Nabespreking: de examenperiode (september) Studie- en examenperiode: MT1, MT2, MT3 LOG en AUD: Inlevering baproef: vóór uur. Mededeling resultaten: Nabespreking: Proclamatie: Artikel 5: Overlappende keuzeopleidingsonderdelen De keuzeopleidingsonderdelen van de opleidingen logopedie, toegepaste psychologie en verpleegkunde kunnen op hetzelfde moment geprogrammeerd staan. Dit betekent dat ook de examens van deze opleidingsonderdelen kunnen overlappen. In dat geval heeft een student geen recht op een aanpassing van het individuele examenrooster. Artikel 6: Aanrekening van extra-studiekosten Voor bepaalde keuzeopleidingsonderdelen kan een extra studiekost aangerekend worden aan de student. Deze opleidingsonderdelen worden vermeld in de programmagids. Studenten die dit nodig hebben, kunnen financiële ondersteuning aanvragen bij STIP. Artikel 7. Specifieke taalvereisten Een aantal opleidingsonderdelen worden in het Engels gedoceerd als onderdeel van het English Programme. Dit geldt voor de volgende keuze-opleidingsonderdelen: communication disorders in bilingual children, communication disorders in persons with intellectual disabilities en intensive programme. De opleidingsonderdelen spraak 3 en taal 3 worden deels in het Engels gedoceerd. Artikel 8. Specifieke rechten en plichten De studenten hebben de plicht om de geldende reglementen van bibliotheek en testotheek na te leven. Zij kunnen deze raadplegen in de onderwijs- en examenregeling op de website. Artikel 9. Deelname aan examens bestaande uit verschillende onderdelen Een examen over een opleidingsonderdeel is pas afgelegd als men heeft deelgenomen aan alle evaluatieactiviteiten vermeld in de programmagids. Het niet deelnemen aan één van de evaluatieactiviteiten resulteert in een NA (geen cijfer) voor het totale opleidingsonderdeel. Artikel 10. Opleidingsspecifieke aanvulling omtrent inleveringstermijnen De inleveringstermijnen voor werkstukken dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Enkel in geval van overmacht kan hiervan afgeweken worden. Het opleidingshoofd beslist hierover op advies van de examenombudspersoon. Indien de student de inleveringstermijnen niet respecteert, wordt het werkstuk als niet ingeleverd beschouwd, en krijgt de student een NA (geen cijfer) voor deze opdracht en hij slaagt niet voor het opleidingsonderdeel waarvan ze deel uitmaakt. De student ondertekent de handtekeninglijst als bewijs dat de taak werd ingeleverd. 3

4 Artikel 11: Inhalen van examens. Inhaalexamens worden enkel toegestaan in geval van een gewettigde afwezigheid en indien organisatorisch haalbaar. De voorzitter van de examencommissie bepaalt in overleg met de ombudspersoon of en op welk moment het examen ingehaald kan worden. In geval van een gewettigde afwezigheid (enkel ziekte of overlijden) is een geldig medisch attest of overlijdensbericht noodzakelijk. Dixit-attesten of geantidateerde medische attesten worden niet aanvaard als wettiging voor afwezigheid. Een staking van het openbaar vervoer die niet vooraf werd aangekondigd, wordt beschouwd als overmacht mits indiening van een attest staking van het openbaar vervoer. Artikel 12: Beperkingen hernemen van examens De opleidingsonderdelen Stage 1, 2 en 3 kunnen niet hernomen worden gedurende hetzelfde academiejaar. Herneming van stage 2 en 3 is mogelijk in semester 1 van het daaropvolgende academiejaar op voorwaarde dat de student geen opleidingsonderdelen van fase 3 moet volgen in dit semester. Bijzondere trajectstudenten die in januari kunnen afstuderen en niet geslaagd zijn voor stage 2 en/of 3, kunnen deze hernemen in semester 2. Indien zij van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, moeten zij dit binnen de 5 dagen na de bekendmaking van de resultaten meedelen aan de ombudsdienst en de stagecoördinator. Artikel 13: Hernemen van examens uit de eerste examenperiode Bijzondere trajectstudenten die in januari kunnen afstuderen, kunnen een aanvraag indienen om examens uit de eerste periode te hernemen in de tweede examenperiode. Studenten die hiervan gebruik wensen te maken, delen dit vóór 1 mei schriftelijk mee aan de ombudsdienst. De opleiding bekijkt of de organisatie van deze examens haalbaar is. 4

5 Bachelor in de Logopedie en de Audiologie Academiejaar Afstudeerrichting Logopedie Modeltraject, volgtijdelijkheid en toleranties Modeltraject 1Ba Modeltraject 2Ba Modeltraject 3Ba LOGOPEDIE Toleranties Methodieken LA 1 6 stp Methodieken LA 2 4 stp Max. 1 tolerantie Spraak 1 Articulatie Spraak 1 Stem Spraak 1 Vloeiendheid 4 stp Spraak 2 6 stp Spraak 3 6 stp Max. 1 tolerantie Mondelinge taal 1 6 stp Mondelinge taal 2 Taal 3 6 stp Max. 1 tolerantie Leerstoornissen 1 Leerstoornissen 2 Gehoor 1 4 stp Gehoor 2 4 stp Max. 1 tolerantie Communicatie 1 4 stp Communicatie 2 Communicatie 3 4 stp Max. 1 tolerantie 3 keuzemodules volgen: Personen met neuromotorische beperkingen Max. 1 tolerantie Volwassenen met verworven neurogene communicatiestoornisen Kinderen met ontwikkelings- en gedragsstoornissen Communication disorders in bilingual children Persons with intellectual disabilities Intensive Programme Keuzemodules TP en VP * Stage 1 Log. en Aud. 5 stp Stage 2 Logopedie Stage 3 Logopedie 10 stp 10 stp GEEN tolerantie 5

6 Fysica Wetenschappelijk handelen 6 stp Statistiek 4 stp Max. 1 tolerantie Onderzoeksrapportering Scriptie 12 stp GEEN tolerantie Beroepsvoorbereiding Taalwetenschappen 1 4 stp Taalwetenschappen 2 4 stp Max. 1 tolerantie Algemene psychologie Klinische neuropsychologie met inbegrip van persoonlijkheidspsychologie Max. 1 tolerantie Ontwikkelingspsychologie Algemene en bijzondere pedagogiek Psychomotoriek (Psychomotoriek ) Algemene anatomie en fysiologie met specifieke aandacht voor spraak-, stem- en gehoororganen Neurologie 5 stp Neuropathologie en Pathologie van de spraak-, stem- en gehoororganen 4 stp Psychopathologie met inbegrip van inleiding in de genetica 5 stp Max. 1 tolerantie Religie, zingeving en levensbeschouwing = strikte volgtijdelijkheid * Deze keuzemodules a) worden toegelicht in de programmagids, b) hebben een niet-logopedische inhoud en = soepele volgtijdelijkheid c) vallen in een andere periode en kunnen dus een overlapping met zich meebrengen 6

7 Bachelor in de Logopedie en de Audiologie Academiejaar Afstudeerrichting Audiologie Modeltraject, volgtijdelijkheid en toleranties Modeltraject 1Ba Modeltraject 2Ba Modeltraject 3Ba Audiologie Toleranties Methodieken LA 1 6 stp Methodieken LA 2 4 stp Max. 1 tolerantie Spraak 1 Articulatie Spraak 1 Stem Spraak 1 Vloeiendheid 4 stp Spraak 2 6 stp Max. 1 tolerantie Mondelinge taal 1 6 stp Mondelinge taal 2 Max. 1 tolerantie Leerstoornissen 1 Leerstoornissen 2 Communicatie 1 4 stp Communicatie 2 Max. 1 tolerantie Gehoor 1 4 stp Gehoor 2 4 stp Klinische audiologie a 4 stp Max. 1 tolerantie Klinische audiologie b Hoortoestel en hoortoestelaanp. a 4 stp Hoortoestel en hoortoestelaanp. b Revalidatie 5 stp Fysica Beginselen van de audiologie a Beginselen van de audiologie b 3stp 3stp Max. 1 tolerantie Algemene anatomie en fysiologie met specifieke aandacht voor spraak-, stem- en gehoororganen Neurologie 5 stp Neuropathologie en Pathologie van de spraak-, stem- en gehoororganen 4 stp Psychopathologie met inbegrip van inleiding in de genetica 5 stp Max. 1 tolerantie 7

8 Stage 2 Audiologie 6 stp Stage 1 Log. en Aud. 5 stp Stage 3 Audiologie 6 stp GEEN tolerantie Stage 4 Audiologie 8 stp Statistiek 4 stp Max. 1 tolerantie Wetenschappelijk handelen 6 stp Onderzoeksrapportering Scriptie 12 stp GEEN tolerantie Beroepsvoorbereiding Taalwetenschappen 1 4 stp Taalwetenschappen 2 4 stp Max. 1 tolerantie Algemene psychologie Klinische neuropsychologie met inbegrip van persoonlijkheidspsychologie Max. 1 tolerantie Ontwikkelingspsychologie Algemene en bijzondere pedagogiek Psychomotoriek Religie, zingeving en levensbeschouwing = strikte volgtijdelijkheid = soepele volgtijdelijkheid 8

9 Opleiding Logopedie en Audiologie Bijzonder reglement voor de Bachelorpro

10 1. Inleiding De bachelorproef logopedie, c.q. Audiologie, beoogt de student op weg te zetten naar zijn rol als onderzoeker. Het is dan ook een werkstuk waarmee de student aantoont dat hij op een persoonlijke en kritische wijze een wetenschappelijk denk- en actieproces kan doorlopen in de vorm van een onderzoekscyclus en hierover op een adequate manier kan rapporteren. Het eindwerk omvat 12 studiepunten. De rapportering over het door de student uitgevoerde onderzoek gebeurt zowel schriftelijk als mondeling. In zijn rapportering geeft de student blijk van zijn analytisch en synthetisch vermogen en van zijn vermogen tot zelfstandige probleemoplossing. Het is een opdracht waarin de integratie van algemene en domeinspecifieke competenties wordt getoetst. De schriftelijke rapportering neemt de vorm aan van een bachelorproef, de mondelinge van een presentatie. De scriptie wordt, zowel formeel als inhoudelijk, gepresenteerd zoals een artikel in een professioneel tijdschrift. De presentatie wordt, zowel formeel als inhoudelijk, gepresenteerd zoals een voordracht op een professioneel congres. 2. Keuze van het onderwerp Het onderwerp van het onderzoeksproject wordt vastgesteld binnen de opleiding en dient aan te sluiten bij de thematiek van één van de opleidingsonderdelen of dient in het verlengde te liggen van (lopende) onderzoeksactiviteiten. Binnen de professionele bacheloropleiding wordt geopteerd voor eerder praktisch georiënteerde projecten (projectmatig, toegepast wetenschappelijk onderzoek). Een theoretische studie (zuivere literatuurstudie) is eveneens mogelijk, zij het eerder uitzonderlijk. De student formuleert een onderzoeksvraag in de lijn van het gekozen project en beantwoordt deze aan de hand van een kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek. 3. Begeleidingsproces 3.1. Voorbereiding De basisprincipes van het wetenschappelijk onderzoek worden algemeen behandeld in de verschillende opleidingsonderdelen. Verdere verdieping komt aan bod binnen de opleidingsonderdelen Wetenschappelijk Handelen en Onderzoeksrapportering. Aanvullende literatuur over onderzoeksmethoden en wetenschappelijk schrijven vindt de student o.a. in de bibliotheek van het studeercentrum Begeleiding De scriptiecoördinator oriënteert de studenten naar een promotor en een onderwerp. Hij bezorgt de nodige informatie in de loop van het jaar. Hij beantwoordt individuele en/of specifieke vragen van studenten en/of (co-)promotors. De promotor begeleidt de student. Een promotor kan zich laten bijstaan door een co-promotor. Hij dient hiervoor een aanvraag in bij het Opleidingshoofd. Eén van beiden is verbonden aan de Lessius Hogeschool. De promotor geeft advies aan de student bij het zoeken naar literatuur, het formuleren van de onderzoeksvragen, het kiezen van de werk- en onderzoeksmethode(n), het opstarten van het onderzoek, het leggen van noodzakelijke contacten, de gegevensanalyse, De student is verantwoordelijk voor de volledige realisatie van de bachelorproef, zowel naar vorm als naar inhoud. Hij is tevens verantwoordelijk voor de planning, het contacte- 1

11 ren van de (co-)promotor en het tijdig indienen van de bachelorproef. De inleverdata worden jaarlijks bekend gemaakt in de academische kalender. 4. De bachelorproef Logopedie / Audiologie In de bachelorproef toont de student aan dat hij in staat is een onderzoeksvraag op wetenschappelijke manier te beantwoorden en hierover op wetenschappelijke wijze verslag uit te brengen. Hij besteedt dan ook voldoende aandacht aan de theoretische onderbouw en de kritische reflectie. Bij groepsprojecten maakt elke student een afzonderlijke bachelorproef. De individuele inbreng moet duidelijk zichtbaar zijn in het eindresultaat. De student verwijst naar de andere medestudenten waar nodig. De bachelorproef heeft de vorm van een wetenschappelijk artikel en heeft een lengte van 20 à 25 pagina s. Titel, eventueel ondertitel De aanbevolen lengte is maximaal 10 à 12 woorden. Abstract De bedoeling van een abstract is de lezer een beeld te geven over de inhoud van de bachelorproef. De student beschrijft in een bondige samenvatting de onderzoeksvraag, de werkwijze, het antwoord. Hij kan dit staven met cijfermateriaal, eventueel met verwijzing naar auteurs. De abstract kan hij afsluiten met het aantonen van het belang van het resultaat voor de Logopedie c.q. Audiologie en met suggesties voor verder onderzoek. Hij noteert een aantal goed gekozen sleutelwoorden. Deze dienen o.a. om opzoekwerk naar het artikel via de computer mogelijk te maken. De abstract omvat ongeveer 150 woorden. Inleiding De inleiding bestaat meestal uit een algemene uiteenzetting over de huidige stand van zaken over het onderwerp, specifieke gegevens over het onderwerp en het doel van het onderzoek met de specifieke onderzoeksvragen. De inleiding is een doorlopende tekst. Via nieuwe paragrafen en bindteksten maakt men een logisch opgebouwde tekst. Men maakt geen onderverdeling met subtitels. De opstelling gebeurt steeds in dezelfde tijd (tegenwoordige of verleden tijd). Methodiek van het onderzoek In dit onderdeel beschrijft de student de proefgroep, het onderzoek (wat moesten de proefpersonen doen) en de onderzoeksmethode (o.a. de statistische procedures). Dit onderdeel is het enige deel van de bachelorproef dat subtitels bevat. De opstelling gebeurt bij voorkeur in de verleden tijd, gezien de observaties in het verleden uitgevoerd werden. Resultaten De resultaten worden chronologisch weergegeven op basis van de onderzoeksvragen. Men kan ter verduidelijking en ter illustratie gebruik maken van tabellen en figuren. Men mag geen resultaten achterhouden. Men vermeldt zowel positieve als negatieve resultaten, voor zover ze relevant zijn. In dit deel van het onderzoeksverslag geeft de student geen commentaar, interpreteert de gegevens niet en maakt geen vergelijking(en) met andere studies. De resultaten beschrijft hij in dezelfde tijd (tegenwoordige of verleden tijd). De toelichting bij tabellen, c.q. figuren, gebeurt in principe onder de betreffende tabel/figuur. Bespreking en implicaties In het onderdeel Bespreking en implicaties bespreekt de student meestal het volgende: Is het doel bereikt? (wel / niet / waarom?). Hij geeft een kritische reflectie met eventueel 2

12 tekortkomingen in het eigen onderzoek. Hij koppelt zijn gegevens terug naar de bevindingen in de literatuur. Hij geeft het belang van het onderzoek voor de Logopedie, c.q. Audiologie, weer en geeft adviezen voor verder onderzoek. De opstelling gebeurt bij in de tegenwoordige tijd. Referenties De student maakt een referentielijst over alle werken waarnaar hij in de bachelorproef verwijst. Hierbij maakt hij gebruik van de APA-normen. Dankwoord Een bachelorproef komt meestal niet tot stand op basis van het werk van de student alleen. Het is dan ook gepast personen (of instellingen) die een fundamentele bijdrage bij het tot stand komen van de bachelorproef geleverd hebben, te danken. Appendix Elementen die het vlot lezen van de bachelorproef belemmeren, maar toch fundamenteel zijn, neemt men op in de appendix. Bijvoorbeeld een onderzoek / vragenlijst / scoreformulier dat door de student zelf werd opgesteld. Elementen die algemeen bekend zijn, bijvoorbeeld het scoreformulier van het AAO, van de RTOS, neemt men niet op. Evenmin neemt men een brief met de vraag om medewerking aan het onderzoek op. Vormgeving Er zijn de volgende formele eisen: Din A4-formaat en ingebonden (niet geringd) Doorlopende paginering vanaf de abstract tot en met de appendix Titelblad: zie model Na de titelkaft volgt 1 wit blad, titelblad (idem als titelkaft), het corpus, 1 wit blad, een kaftblad Juiste indeling Correcte referenties Goede wetenschappelijke stijl Correct taalgebruik Correcte spelling Verzorgde lay-out 3

13 Voorbeeld titelblad Lessius Antwerpen Opleiding Logopedie en Audiologie Sanderusstraat Antwerpen TITEL Bachelorproef voorgedragen tot het bekomen van het diploma van Bachelor in de logopedie en de audiologie Afstudeerrichting * Door: Voornaam + NAAM Academiejaar: Promotor: Initiaal voornaam + NAAM, ** Co-promotor: Initiaal voornaam + NAAM, ** * Logopedie dan wel Audiologie ** + diploma van de betrokkene 4

14 5. Mondelinge presentatie en bespreking De mondelinge rapportering gebeurt tijdens een presentatie (maximum 10 minuten) na het indienen van de bachelorproef. De presentatie heeft de vorm aan van een referaat waarin kernachtig het onderwerp geïntroduceerd wordt, de onderzoeksvragen gegeven worden, en methodiek, resultaten en implicaties gegeven worden. Na de presentatie is er een vragen- en discussieronde met de leden van de evaluerende commissie (ongeveer 20 minuten). Bij groepsprojecten geeft elke student een individuele presentatie en is er een individuele bespreking. 6. Beoordelingsproces 6.1. Componenten De student moet aantonen dat hij, naast de algemene competenties, de beroepsspecifieke competenties van zijn afstudeerrichting beheerst, kan toepassen en integreren. In de evaluatie wordt het leerproces en het eindproduct beoordeeld aan de hand van competentiegerichte evaluatiecriteria. De beoordeling omvat: Het proces van totstandkoming: motivatie, houding, zelfstandigheid, samenwerking bij tussentijdse mondelinge en schriftelijke rapportering aan de promotor, De bachelorproef als product De mondelinge presentatie De bespreking met de leden van de evaluerende commissie Het proces van totstandkoming wordt enkel beoordeeld door de (co-)promotor. Bij de evaluatie wordt een onderscheid gemaakt tussen zeven gradaties: Zwaar onvoldoende (komt overeen met 0-5) Onvoldoende (komt overeen met 6-7) Licht onvoldoende (komt overeen met 8-9) Voldoende (komt overeen met 10-13) Goed (komt overeen met 14-15) Zeer goed (komt overeen met 16-17) Uitstekend (komt overeen met 18+) 6.2. Beoordelingscommissie Om de objectiviteit en de kwaliteit van de bachelorproef te waarborgen en de betrokkenheid van het beroepsveld te bevorderen, wordt iedere bachelorproef beoordeeld door een commissie, bestaande uit minimum drie leden, waarvan bij voorkeur minstens één lid niet aan de Opleiding verbonden is. De (co-)promotor beoordeelt zowel het bachelorproefproces als het bachelorproefproduct. Een moderator, lid van de opleiding, leidt de bespreking. De commissie brengt één cijfer uit dat ofwel bij consensus bepaald is, ofwel gebaseerd is op gewogen individuele cijfers. De gehanteerde verhoudingen hierbij zijn: (Co-)promotor: 40% Beoordelaar 1: 20% Beoordelaar 2: 20% Presentatie en bespreking: 20% 5

15 6.3. Proces van totstandkoming De beoordelingscriteria voor dit onderdeel zijn: Werkhouding: inzet, zin voor initiatief, stiptheid, Zelfstandigheid: het vermogen om zelfstandig tot een wetenschappelijke vraagstelling en tot een verantwoorde probleemoplossing te komen Samenwerking met (co-)promotor, medestudenten, instanties, : constructief omgaan met feedback, zich houden aan afspraken, 6.4. Bachelorproef als product De verschillende onderdelen van een wetenschappelijk artikel dienen aanwezig te zijn. De beoordelingscriteria voor dit onderdeel zijn: Abstract en sleutelwoorden Kwaliteit van de synthese, adequate weergave van de kernresultaten, doordachte keuze sleutelwoorden, Inleiding Duidelijke probleemstelling, nauwkeurige afbakening van het onderwerp, goede verantwoording, heldere formulering van de uitgangspunten, relevante literatuur, helderheid van de besproken theorie, consistent gebruik van argumenten, wetenschappelijk geschreven, duidelijk en juist geformuleerde onderzoeksvragen, Methodiek van het onderzoek Goed omschreven en correct gekozen onderzoekspopulatie, juiste en verantwoorde keuze van de methode en instrumenten, correcte procedures, Resultaten Duidelijke weergave van de resultaten, goede aansluiting met probleemstelling, correcte en adequate figuren en tabellen, juiste statistische analyse, Bespreking en implicaties Juiste eindbesluiten worden afgeleid uit de resultaten, de bekomen resultaten worden afgewogen tegenover andere onderzoeksresultaten (besproken in de inleiding), goede kwaliteit van de redeneringen, duidelijke eigen inbreng, kritische zin, zinvolle suggesties voor verder onderzoek, belang van het onderzoek voor de Logopedie / Audiologie, Vormgeving De bachelorproef voldoet aan de formele eisen Mondelinge presentatie en bespreking De beoordelingscriteria voor dit onderdeel zijn: Goede, beknopte weergave van de essentie van het project Wetenschappelijke en/of praktijkrelevantie wordt helder geduid Verzorgd en correct spraak- en taalgebruik Aansluitend op de mondelinge presentatie beantwoordt de student de vragen van de commissieleden. De beoordelingscriteria voor dit onderdeel zijn: Overtuigende antwoorden tijdens de discussie met de beoordelaars Argumentatie is gebaseerd op de resultaten van de bachelorproef Verzorgd en correct spraak- en taalgebruik 6

16 7. Competentie-evaluatie Op basis van de verschillende componenten van de bachelorproef (proces van totstandkoming, bachelorproefproduct, mondelinge presentatie en bespreking met de commissie) evalueert de commissie in welke mate de student blijk geeft onderstaande competenties te bezitten. Criterium/Competentie Beschrijving/Gedragsindicator Topicanalyse Gaat systematisch te werk in het analyseren van de topic Belicht verschillende facetten/invalshoeken van de topic Richt zich op de kern van de topic (adequate en gefundeerde synthese) Verzamelt relevante informatie Kritische ingesteldheid Benadert de topic (selecteert, motiveert) vanuit verschillende invalshoeken/disciplines (gedragsmatig, logopedisch, medisch, psychologisch,...) Steunt zijn/haar synthese op een gefundeerde redenering Weegt alternatieven tegenover elkaar af op basis van haalbaarheid en consequenties Baseert zijn/haar oordeel op verschillende geraadpleegde bronnen, onderzoeken, resultaten,... Evalueert eigen werk en stuurt bij Creativiteit - Probleemoplossend vermogen - Resultaatgerichtheid Formuleert doel/opzet van de bachelorproef Vertaalt doel/opzet in geoperationaliseerde onderzoeksvragen Realiseert doel/opzet volgens een adequate methodiek Staat open voor nieuwe ideeën en concepten Brengt meerdere ideeën en mogelijke implicaties aan Gebruikt opgedane ervaring/kennis om nieuwe denkpistes aan te wijzen Houdt rekening met de praktische implementatie van de onderzoeksresultaten

17 Plannen organiseren - samenwerken Communicatie schriftelijk Communicatie mondeling Gaat bij het voorbereiden en uitwerken logisch en systematisch te werk Stelt een realistische werkplanning op en houdt zich eraan Ageert flexibel in planning, organisatie en samenwerking Neemt constructief deel aan besprekingen (met promotor/medestudenten) Werkt zelfstandig doorheen het hele proces van totstandkoming Hanteert een correcte spelling, grammatica en woordgebruik Gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie (wetenschappelijk) Weet de boodschap inhoudelijk gevat weer te geven (bv. geen overbodig lange zinnen) Verduidelijkt de boodschap aan de hand van tabellen, grafieken, bijlagen, Brengt via lay-out structuur aan Brengt structuur aan in de opbouw van de tekst: abstract, sleutelwoorden, inleiding, methodiek, resultaten, bespreking, referentielijst, bijlagen Legt afkortingen, terminologie en jargon uit Weet zijn/haar boodschap kernachtig weer te geven (abstract) Hanteert een adequaat volume, articulatie, tempo Hanteert een juiste woordkeuze en een correcte grammatica Verduidelijkt/verlevendigt de boodschap aan de hand van voorbeelden Herformuleert de boodschap wanneer de gesprekspartner de boodschappen niet correct heeft begrepen Richt zich tot de gesprekspartner (onderhoudt oogcontact, stelt zich voor, richt zich fysiek tot de andere) Hanteert in een presentatie een logische structuur: inleiding, situering en probleemstelling, denkpistes, aanpak, synthese en conclusie Weet zijn/haar boodschap kernachtig over te brengen Presenteert gebruikmakend van gepaste hulpmiddelen 8

18 8. Indienen van de bachelorproef logopedie / Audiologie De student dient vijf exemplaren van zijn bachelorproef in op het secretariaat campus Sanderus (+ één extra exemplaar per co-promotor). De opleiding bezorg chelorproef aan de (co-)promotor, de beoordelaars en de moderator. Daarnaast bezorgt de student tegelijkertijd een elektronische versie van de bache (inclusief titelblad) en van de abstract van de bachelorproef op CD. De uiterste inleverdata zijn: Eerste examenperiode: 1ste dag na de kerstvakantie Tweede examenperiode: zie academische kalender Derde examenperiode: 1ste dag van deze examenperiode Voor elk van de voormelde data dient de bachelorproef (én de CD) op het secre gediend te worden voor uur. 9. Verzekering studenten bij bachelorproef Via de polis Onderwijsinstellingen van de hogeschool zijn de regulier ingeschrev denten verzekerd voor lichamelijke schade opgelopen bij een ongeval en is ook gerlijke aansprakelijkheid gedekt. Dit principe geldt wanneer het activiteiten betreft hogeschoolleven, m.a.w. activiteiten die door de hogeschool georganiseerd wo waaraan de studenten deelnemen. Het organiseren door de hogeschool houdt in dat verantwoordelijkheid draagt en controle heeft over de activiteit. Dit is het geval bij waar een contract is afgesloten tussen student, hogeschool en stageplaats. Bij het uitvoeren van een bachelorproef daarentegen beschikt de hogeschool nie gedurende alle activiteiten die verband houden met deze proeven over die contro lijkheden. Dit deel van de activiteiten in verband met de bachelorproeven zijn act welke zich buiten het hogeschoolleven afspelen. De student organiseert dat zelfstan zoals hij/zij dat doet voor het schrijven van een bachelorproef / masterproef of thes het blokken,. Hoewel de student een onderzoek uitvoert in opdracht van/in samenwerking met tor/(co-)promotor is de student vrijwel geheel vrij om te bepalen waar, met wie welke middelen hij/zij aan de bachelorproef werkt. Als hij/zij hiervoor materiaal van gebruikt, doet hij/zij dat buiten het hogeschoolleven. Het kan bijvoorbeeld gaan o gebruik van machines of meettoestellen, maar net zo goed om het gebruik v computer om te typen of over het gebruik van de auto van een vriend/vriendin om verplaatsen. Als een student thuis zit te studeren is hij/zij zeker ook met zijn/haa bezig, maar niet binnen het hogeschoolleven. Bij bachelorproeven gelden de verzekeringspolissen van de hogeschool du noch voor opgelopen lichamelijke schade, noch voor schade toegebracht aan (g van) derden, noch voor verplaatsingen. De student dient in gebeurlijk geval verzekering te regelen. 10. Bijzondere aandachtspunten Correspondentie door studenten Logopedie of Audiologie met instanties buite Lessius dient te gebeuren onder controle van de promotor.

19 De studenten die hun bachelorproef besproken wensen te zien in de eerste examenperiode dienen dit ten laatste in de eerste week van december voorafgaande aan deze examenperiode, schriftelijk te melden aan de coördinator van de Bachelorproeven. De studenten die hun bachelorproef in de tweede examenperiode NIET besproken wensen te zien, dienen dit, wanneer hieromtrent een beslissing genomen is (allicht in overleg met de (co-)promotor), ten spoedigste schriftelijk te melden aan de coördinator van de Bachelorproeven. De studenten die hun bachelorproef in de derde examenperiode NIET besproken wensen te zien, dienen dit, wanneer hieromtrent een beslissing genomen is (allicht in overleg met de (co-)promotor), ten spoedigste schriftelijk te melden aan de coördinator van de Bachelorproeven. 10

20 Stagevademecum Bachelor in de logopedie en de audiologie 11

Opleiding logopedie en audiologie. Bijzonder Reglement Bachelorproef

Opleiding logopedie en audiologie. Bijzonder Reglement Bachelorproef Opleiding logopedie en audiologie Bijzonder Reglement Bachelorproef 2013 2014 1. Inleiding De Bachelorproef logopedie, c.q. Audiologie, beoogt de student op weg te zetten naar zijn rol als onderzoeker.

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Opleidingsaanvullingen op het onderwijs en examenreglement 2012-2013 - Opleiding Toegepaste Psychologie

Opleidingsaanvullingen op het onderwijs en examenreglement 2012-2013 - Opleiding Toegepaste Psychologie Opleidingsaanvullingen op het onderwijs en examenreglement 2012-2013 - Opleiding Toegepaste Psychologie Artikel 1: Voorzitter van de examencommissie en examenombudspersoon (OER, art. 128, 137) Voorzitter

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Instapmodules Inschrijven voor de instapmodules

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. reglement STAGEREGLEMENT versie Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 2013-2014 pagina s 7 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Geldig voor academiejaar 2013-2014 Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art.

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma WERKSTUDENTEN fase 1 Introductieweek september 2016

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma WERKSTUDENTEN fase 1 Introductieweek september 2016 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma WERKSTUDENTEN fase 1 Introductieweek september 2016 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Instapmodules Inschrijven voor de instapmodules

Nadere informatie

Stagevademecum Bachelor in de logopedie en de audiologie

Stagevademecum Bachelor in de logopedie en de audiologie Stagevademecum 2013-2014 Bachelor in de logopedie en de audiologie Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Visie op stage... 4 1.2 Doelstellingen van de stage... 6 2 Verloop en reglement van stage... 9 2.1 Algemene

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Vrijblijvend programma Inschrijven voor module

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie!

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek voor werkstudenten Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Vrijblijvend programma Inschrijven voor module statistiek

Nadere informatie

Systematisch verpleegkundig redeneren (SVR)

Systematisch verpleegkundig redeneren (SVR) Systhematisch verpleegkundig redeneren (SVR) 1 Thomas More Kempen Systematisch verpleegkundig redeneren (SVR) Bundel voor studenten Regulier: fase 2-3 C A M P U S Turnhout Domein Gezondheidszorg Verpleegkunde

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren NVAO 17 augustus 2010 Inhoud 1 Certificering 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 5 3 Gedragscode

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Stagereglement Criminologie

Stagereglement Criminologie Stagereglement Criminologie Artikel 1 Voor dit reglement betekent: STAGE: Veldwerk i.v.m. een opleidingsonderdeel gedoceerd in de opleiding criminologie, verricht in een publieke of privaatrechtelijke

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER

PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER Ψ Maastricht University Faculty of Psychology and Neuroscience PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER Naam student:... ID nummer:... Facultaire begeleider:... Naam stage-instelling:... Adres stage-instelling:...

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN

OVEREENKOMST VOOR DE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN OVEREENKOMST VOOR DE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN - Gegevens organisatie/ bedrijf Naam:..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer: Hierbij vertegenwoordigd door:... Functie vertegenwoordiger:.....

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Februari 2015 Inhoud 1 Training 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 4 3 Gedragscode voor opleidingsbeoordelingen

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017 Politieke Wetenschappen en Sociologie 2 de opleidingsfase Infosessie 25 september 2017 Structuur van de bacheloropleiding 1 ste fase 2 de fase 3 de fase Politieke wetenschappen Sociologie Structuur van

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE Met de stage politieke wetenschappen willen we je in de eerste plaats een boeiend en leerrijk (eerste) contact

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel.

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel. Beste student, Ibamaflex biedt nu de mogelijkheid om je afwezigheden digitaal te melden en de bewijsstukken te scannen en op te laden. Het is dan ook de bedoeling dat je dit voortaan via deze weg doet.

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO academiejaar 2014-2015 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Faculteit Geneeskunde De masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is

Nadere informatie

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent Bachelor Opleiding Sociale Geografie & Planologie Beoordelingsprotocollen Wetenschappelijk Rapporteren en Presenteren, Groepsonderzoekproject & Bachelorproject De Beoordelingsprotocollen van Wetenschappelijk

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. Bijlage L stagereglement opleiding muziek Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art. 1 Stage Stage is een opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of een onderwijsactiviteit, waarbij een student gedurende

Nadere informatie

Stage- en bachelorproefovereenkomst

Stage- en bachelorproefovereenkomst Departement: Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding: Industriële Wetenschappen: Bouwkunde Stage- en bachelorproefovereenkomst overeenkomst version 23-06-2011 pages 5 Tussen hen die tekenen:

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Medewerker aan kwaliteitszorg. Sociaal communicator. bewaker. schriftelijk rapporteren naar het team of naar

Medewerker aan kwaliteitszorg. Sociaal communicator. bewaker. schriftelijk rapporteren naar het team of naar BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES De pas afgestudeerde kan: 1.1 via dossierstudie en specifiek ergotherapeutisch assessment de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt en het cliëntsysteem exploreren

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Stage en eindwerk

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Stage en eindwerk Groep Technologie & Design Campus De Nayer Bijzonder reglement Stage en eindwerk Academiejaar 2013-2014 Inhoudstafel 0. Begripsbepalingen 4 1. Visie 4 1.1 Externe criteria 4 1.2 Interne criteria 4 2.

Nadere informatie

Examenspreiding in de praktijk

Examenspreiding in de praktijk 1 Examenspreiding in de praktijk De KU Leuven hanteert een vervroegde examenregeling. Dit betekent dat je aan het begin van het academiejaar, in september, bij het invullen van je Individueel StudieProgramma

Nadere informatie

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Artikel 1. Doel Het doel van een stage is om het de student mogelijk te maken werkervaring als

Nadere informatie

Professionele bachelor in de Ergotherapie

Professionele bachelor in de Ergotherapie Professionele bachelor in de Ergotherapie 2012 2013 Beknopte beschrijving van de opleidingsonderdelen Modeltraject eerste jaar Semester 1 Inleiding ergotherapie Je zal de geschiedenis en de specifieke

Nadere informatie

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel)

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) BIJLAGE 1 (Zie 11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) 1 BIJLAGE 2 (Zie 12, 33): Uittreksel uit Specifieke lerarenopleiding. Documenten ter ondersteuning van het assessment. LIO-traject

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

GIT regels

GIT regels GIT regels 2017-2018 A. Basisprincipe We streven naar een maximale responsabilisering van de student. De student dient er zelf over te waken een haalbaar studieprogramma samen te stellen. De student die

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 1: Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Evaluatie stagemeester industriestage

Evaluatie stagemeester industriestage Evaluatie stagemeester industriestage 2016-2017 Naam stagemeester & stageplaats: Naam student: Datum: Beste stagemeester Rond deze tijd, na ongeveer 3 maand stage, willen wij graag de stagiair feedback

Nadere informatie

STAGE Prof.dr.T.Defloor Stageverantwoordelijke

STAGE Prof.dr.T.Defloor Stageverantwoordelijke Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde Academiejaar 2005-2006 STAGE Prof.dr.T.Defloor Stageverantwoordelijke De masterproef omvat een stage (3 stp) en een scriptie (15 stp). Slagen voor deze stage is

Nadere informatie

Logopedie Stagevademecum Integratiestage

Logopedie Stagevademecum Integratiestage Logopedie Stagevademecum Integratiestage Bachelor logopedie en audiologie, Afstudeerrichting logopedie Stagevademecum Integratiestage Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Stageorganisatie 3. Stage-administratie

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider Dit document dient ter ondersteuning van de EVCbegeleider die de kandidaat informeert en begeleidt tijdens de intakefase van de EVC-procedure, bij het opstellen

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 St Franciscusinstituut Leuven Els Swinnen 29 april 2015 Structuur van de opleiding MODULE 1 Initiatie verpleegkunde MODULE 2 Verpleegkundige

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kadervormingstrajecten, vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Stagereglement School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Versie: Raad School of Arts KCA 04/09/2015 Hoofdstuk

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie juli 2015. Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere vorm

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 1 Inleiding en opzet 1.1 Doelstelling bachelorwerkstuk Het individuele bachelorwerkstuk is de afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse taal

Nadere informatie

Taal- en Regiostudies. Regeling van de Masterproef. 1 Opzet

Taal- en Regiostudies. Regeling van de Masterproef. 1 Opzet Taal- en Regiostudies Regeling van de Masterproef 1 Opzet De masterproef is een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daardoor geeft de student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUD 1. De plaats van de Masterproef in de opleiding 3 2. Toelatingsvoorwaarden 3 3. Het onderwerp van

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt. Twee Onderzoekers. Voor uur per week

De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt. Twee Onderzoekers. Voor uur per week De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt Twee Onderzoekers Voor 24-36 uur per week Wij zijn op zoek naar flexibele onderzoekers op niveau. De onderzoeker draagt bij aan verbetering van het onderzoek en

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

Verkorte trajecten bachelor in de ergotherapie

Verkorte trajecten bachelor in de ergotherapie Verkorte trajecten bachelor in de ergotherapie Academiejaar 2016 2017 Bachelor in de orthopedagogie, Bachelor in het sociaal werk, Bachelor in de toegepaste psychologie, Bachelor in de gezinswetenschappen,

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie