RvA-R3. Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken. Raad voor Accreditatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RvA-R3. Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken. Raad voor Accreditatie"

Transcriptie

1 Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken Raad voor Accreditatie 17 mei 2002

2 INHOUD 1 INLEIDING RVA ACCREDITATIELOGO'S EN ACCREDITATIEMERKEN GEBRUIK VAN HET ACCREDITATIEMERK ALGEMENE REGELS DOCUMENTEN EN PROMOTIEMATERIAAL Promotiemateriaal Brieven Visitekaartjes RAPPORTEN EN CERTIFICATEN Algemene regels Laboratoria en inspectie-instellingen Certificatie-instellingen die managementsystemen certificeren Certificatie-instellingen die producten certificeren Certificatie-instellingen die personen certificeren Attestatie-instellingen Verificatie-instellingen GEBRUIKERS VAN GEACCREDITEERDE DIENSTEN ALGEMEEN ORGANISATIES MET EEN GECERTIFICEERD MANAGEMENTSYSTEEM GEBRUIKERS VAN GEACCREDITEERDE PRODUCTCERTIFICATIE GEBRUIKERS VAN GEACCREDITEERDE PERSOONSCERTIFICATIE GEBRUIKERS VAN GEACCREDITEERDE LABORATORIUM- EN INSPECTIEDIENSTEN BIJZONDERHEDEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET ACCREDITATIEMERK SCHORSING VAN DE ACCREDITATIE BEËINDIGING VAN DE ACCREDITATIE NIET GEACCREDITEERDE ACTIVITEITEN SAMENWERKING TUSSEN GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN MISBRUIK VAN HET ACCREDITATIEMERK VERWIJZINGEN NAAR IAF, ILAC EN EA WIJZIGEN VAN HET REGLEMENT... 9 BIJLAGE 1: RVA ACCREDITATIEMERKEN VANAF 1 JUNI BIJLAGE 2: OVERGANGSTERMIJN VANAF 1 JUNI BIJLAGE 3: RVA ACCREDITATIELOGO S EN MERKEN TOT 1 JUNI Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 pagina 1 van 9

3 1 Inleiding Dit document beschrijft de regels voor het gebruik van de RvA accreditatiemerken. De RvA hanteert voor het gebruik van haar merken het uitgangspunt, dat een accreditatiemerk de markt het vertrouwen geeft, dat de gebruikers van de merken voldoen aan de relevante accreditatie-eisen. Dit uitgangspunt en de regels die in dit document worden beschreven, zijn ook van toepassing op referenties naar RvA-accreditatie, anders dan door het gebruik van de beschreven accreditatiemerken. Het in tekst verwijzen naar accreditatie wordt gelijk gesteld met het gebruik van een accreditatiemerk. De wijzigingen in dit document ten opzichte van de vorige versie, hebben met name betrekking op de introductie van het nieuwe algemene RvA-logo en op het in overeenstemming brengen van de regels van de RvA met de richtlijnen, die de European cooperation for Accreditation (EA) in document EA-3/01 heeft vastgelegd. Daarnaast zijn wijzigingen aangebracht die een verduidelijking van de regels moeten geven. 2 RvA Accreditatielogo's en accreditatiemerken Onder accreditatiemerk wordt het beeldmerk verstaan waarmee de geaccrediteerde instellingen hun geaccrediteerde status aangeven. Een accreditatiemerk is opgebouwd uit het RvA-logo gecombineerd met de identificatie van de geaccrediteerde activiteit en het registratienummer van de betreffende instelling. De RvA heeft in mei 2002 een nieuw algemeen logo geïntroduceerd. Dit logo vervangt de logo s die hiervoor in gebruik waren. Bijlage 1 van dit reglement geeft de beschrijving van dit nieuwe logo en de daarop gebaseerde accreditatiemerken. Aangezien de vorige logo s en merken gedurende de in bijlage 2 beschreven overgangstermijnen gebruikt kunnen worden, zijn deze logo s en de daarop gebaseerde accreditatiemerken in bijlage 3 beschreven. Alle logo's zijn geregistreerd in het Benelux Merkenregister. 3 Gebruik van het accreditatiemerk 3.1 Algemene regels Certificatie-, verificatie- en attestatie-instellingen, kalibratielaboratoria, testlaboratoria, inspectie-instellingen, en organisatoren van interlaboratoriumonderzoeken, hierna ook te noemen "instelling" of "instellingen", die een accreditatie hebben verkregen van de RvA, mogen het van toepassing zijnde accreditatiemerk gebruiken op documenten, voor zover deze documenten betrekking hebben op de door de RvA geaccrediteerde activiteiten. Het gebruik van accreditatiemerken is gebonden aan de beperkingen die verder in dit hoofdstuk zijn gegeven. Het gebruik van het accreditatiemerk op rapporten en certificaten is voor de klanten van de instellingen de enige waarborg dat het rapport of certificaat onder accreditatie tot stand is gekomen. De RvA gaat ervan uit dat de activiteiten die tot de scope van accreditatie behoren, onder accreditatie zijn uitgevoerd, ongeacht of de documenten waarop de resultaten van de activiteiten zijn vastgelegd, het accreditatiemerk dragen. Uitsluitend indien de instelling kan aantonen dat expliciet met de klant is afgesproken dat de activiteiten niet onder accreditatie worden verricht, zullen deze activiteiten worden geacht buiten accreditatie te zijn uitgevoerd. Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 pagina 2 van 9

4 Instellingen die over meerdere accreditaties van de RvA beschikken, mogen de accreditatiemerken uitsluitend gecombineerd gebruiken voor zover de documenten betrekking hebben op activiteiten die tot de scopes van alle betreffende accreditaties behoren. Het accreditatiemerk mag alleen op documenten worden gebruikt in combinatie met het logo en/of naam van de geaccrediteerde instelling. Gebruik in combinatie met logo's of namen van andere instellingen is niet toegestaan. Uitzondering hierop is het gebruik van het accreditatiemerk in combinatie met logo s, of namen van (een) andere accreditatieinstelling(en) of van (een) certificatie-instelling(en) waardoor de instelling is gecertificeerd. Hierbij mag echter op geen enkele wijze de indruk worden gewekt dat deze andere instelling(en) door de RvA is (zijn) geaccrediteerd. Voor het gebruik van het accreditatiemerk op digitale documenten (zoals bijvoorbeeld op websites) gelden dezelfde regels als in dit reglement zijn gesteld. Bij het in tekst verwijzen naar accreditatie zonder het gebruik van een accreditatiemerk, dient de instelling minimaal het registratienummer te vermelden. De RvA is te allen tijde gerechtigd het gebruik van het accreditatiemerk te controleren en daarbij te toetsen aan de regels in dit reglement. De instelling dient medewerking te verlenen aan dergelijke controles. In de volgende paragrafen worden de regels voor het gebruik van het accreditatiemerk nader omschreven. Het gebruik van het accreditatiemerk, onder de voorwaarden vermeld in dit reglement, op items niet vermeld in dit document wordt niet ontraden. Daarvoor is echter vooraf schriftelijke toestemming vereist van de Algemeen Directeur van de RvA. 3.2 Documenten en promotiemateriaal Promotiemateriaal Geaccrediteerde instellingen mogen het accreditatiemerk gebruiken op promotiemateriaal indien het materiaal refereert aan tenminste een deel van de geaccrediteerde activiteiten. Iedere mogelijke misleiding dient te worden voorkomen. Dit betekent dat duidelijk moet blijken welke activiteiten wel en welke niet onderdeel zijn van de scope van accreditatie. Geaccrediteerde instellingen mogen, na expliciete schriftelijke toestemming van de Algemeen Directeur van de RvA, het accreditatiemerk gebruiken op auto s, mits deze voor geaccrediteerde activiteiten worden gebruikt. Ook hier mag het accreditatiemerk uitsluitend in combinatie met het logo of de naam van de geaccrediteerde instelling gebruikt worden Brieven Geaccrediteerde instellingen mogen het accreditatiemerk gebruiken op brieven. Daarbij mag de het accreditatiemerk niet opvallender verschijnen dan het eigen logo of de vermelding van de naam van de instelling. Offertes, aanbiedingsbrieven en dergelijke, die niet alleen betrekking hebben op geaccrediteerde activiteiten, mogen voorzien zijn van het accreditatiemerk, mits uit deze documenten duidelijk blijkt welke diensten wel en welke niet zijn geaccrediteerd. Dit geldt tevens voor de documenten die samen met deze documenten worden verstuurd. Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 pagina 3 van 9

5 Indien op een offerte, aanbieding of dergelijke het accreditatiemerk wordt gebruikt en deze betreffen uitsluitend activiteiten buiten de geaccrediteerde scope, dan dient in het document ongewijzigd de volgende zin te worden opgenomen: De RvA accreditatie is niet van toepassing op de activiteiten beschreven in [deze brief].. Voor [deze brief] wordt de naam van het document ingevuld (offerte, aanbieding etc.). Brieven met het accreditatiemerk die uitsluitend rapporten, certificaten of verklaringen vergezellen, met betrekking tot activiteiten die niet tot de scope van accreditatie van de instellingen behoren, dienen de volgende ongewijzigde zin te bevatten: De RvA accreditatie is niet van toepassing op bijgaande [resultaten].. Bij [resultaten] wordt gespecificeerd wat wordt aangeboden (resultaten, certificaten, verklaringen, etc.) Visitekaartjes Het gebruik van het accreditatiemerk op visitekaartjes van personeel van geaccrediteerde instellingen is niet toegestaan. 3.3 Rapporten en certificaten Algemene regels Op geen enkele wijze mag een geaccrediteerde instelling suggereren dat de RvA enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de nauwkeurigheid of juistheid van de door de instelling gerapporteerde resultaten of genomen beslissingen. Op geen enkele wijze mag een geaccrediteerde instelling suggereren dat de RvA een instrument heeft gekalibreerd, een object, product, proces, dienst, systeem, persoon of voorwerp heeft getest, geïnspecteerd, gecertificeerd of geverifieerd. Het accreditatiemerk mag niet worden gebruikt op rapporten of certificaten die geen resultaten bevatten van geaccrediteerde verrichtingen of op verklaringen die niet gebaseerd zijn op geaccrediteerde activiteiten Laboratoria en inspectie-instellingen Kalibratielaboratoria Geaccrediteerde kalibratielaboratoria mogen het accreditatiemerk gebruiken indien tenminste 80% van de gerapporteerde resultaten tot de geaccrediteerde scope behoort. Alle niet-geaccrediteerde resultaten moeten duidelijk als zodanig zijn gekenmerkt. Kalibratiestickers met het accreditatiemerk mogen alleen worden gebruikt indien de kalibratie binnen de scope van de accreditatie is uitgevoerd. Richtlijnen voor het gebruik van kalibratiestickers zijn verder verbijzonderd in de praktijkrichtlijn NKO-Pr Resultaten van toeleveranciers De resultaten van toeleveranciers dienen op een van de volgende wijzen te worden gerapporteerd: - Het kalibratiecertificaat van de toeleverancier wordt rechtstreeks aan de opdrachtgever doorgegeven. - Overname van de door uitbesteding verkregen resultaten in het eigen kalibratiecertificaat, met vermelding dat het resultaten betreft die zijn uitbesteed. Deze resultaten mogen als Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 pagina 4 van 9

6 geaccrediteerd worden aangemerkt, indien de instelling hiervoor zelf geaccrediteerd is en als de uitbesteding heeft plaatsgevonden bij een laboratorium dat hiervoor ook geaccrediteerd is Testlaboratoria en inspectie-instellingen Indien een test- of inspectierapport voorzien is van het accreditatiemerk en ook niet geaccrediteerde resultaten bevat, dienen deze niet geaccrediteerde resultaten duidelijk als zodanig te worden geïdentificeerd. Deze identificatie dient op iedere pagina waarop niet geaccrediteerde resultaten voorkomen te worden gebruikt. Resultaten van toeleveranciers De resultaten van toeleveranciers dienen op een van de volgende wijzen te worden gerapporteerd: - Het rapport van de toeleverancier kan rechtstreeks aan de opdrachtgever worden verstrekt, als separaat document of als bijlage bij het eigen rapport. - Overname van de door uitbesteding verkregen resultaten in het eigen rapport, met vermelding dat het resultaten betreft die zijn uitbesteed. Deze resultaten mogen als geaccrediteerd worden aangemerkt, indien de instelling hiervoor zelf geaccrediteerd is en als de uitbesteding heeft plaatsgevonden bij een organisatie die hiervoor ook geaccrediteerd is. Opinies, interpretaties en andere informatie betrekking hebbend op testactiviteiten Geaccrediteerde laboratoria mogen het accreditatiemerk gebruiken op rapporten, waarin ook opinies, interpretaties of andere informatie betreffende het onderzoek worden vermeld, indien deze uitspraken zijn gebaseerd op resultaten van geaccrediteerde verrichtingen. Als dergelijke statements worden vermeld, moet de instelling een disclaimer opnemen, vlak bij het accreditatiemerk of vlak bij de betreffende statement met de volgende of gelijkwaardige tekst: De opinies/interpretaties vermeld in dit rapport vallen buiten de scope van de accreditatie Certificatie-instellingen die managementsystemen certificeren. Managementsysteemcertificaten die worden afgegeven binnen de geaccrediteerde scope behoren het accreditatiemerk te dragen. Indien een gecertificeerde organisatie een certificaat wenst zonder het accreditatiemerk, dan behoort het certificaat tenminste de naam van de accreditatie-instelling en het registratienummer te bevatten, indien het certificaat wordt afgegeven binnen de geaccrediteerde scope. In het geval dat een certificatie-instelling is geaccrediteerd door meer accreditatieorganisaties, dan behoort het certificaat ten minste één van de accreditatiemerken te bevatten Certificatie-instellingen die producten certificeren Certificatie-instellingen kunnen aan producenten een productcertificaat met accreditatiemerk af-, geven, indien de certificatie-activiteit tot de scope van accreditatie behoort Certificatie-instellingen die personen certificeren. Persoonscertificaten die worden afgegeven binnen de geaccrediteerde scope behoren het accreditatiemerk te dragen. Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 pagina 5 van 9

7 Indien een gecertificeerd persoon een certificaat wenst zonder het accreditatiemerk, dan behoort het certificaat tenminste de naam van de accreditatie-instelling en het registratienummer te bevatten, indien het certificaat wordt afgegeven binnen de geaccrediteerde scope. In het geval dat een certificatie-instelling is geaccrediteerd door meer accreditatieorganisaties, behoort het certificaat ten minste één van de accreditatiemerken te bevatten Attestatie-instellingen Attestatie-instellingen kunnen op de door hen uitgegeven attestatiecertificaten het accreditatiemerk aanbrengen, indien de attestatie plaatsvindt binnen de geaccrediteerde scope Verificatie-instellingen Verificatie-instellingen (EMAS verificatie) kunnen op de door hen uitgegeven certificaten het accreditatiemerk voor certificatie van managementsysteem aanbrengen, indien de verificatie plaatsvindt binnen de geaccrediteerde scope. 4 Gebruikers van geaccrediteerde diensten 4.1 Algemeen De klanten van geaccrediteerde instellingen mogen onder de in de volgende paragrafen gegeven voorwaarden gebruik maken van het accreditatiemerk. Het is de verantwoordelijkheid van de geaccrediteerde instelling toe te zien op het correcte gebruik van de accreditatiemerken door deze klanten. 4.2 Organisaties met een gecertificeerd managementsysteem Een geaccrediteerde certificatie-instelling voor certificatie van managementsystemen kan organisaties in het kader van een geaccrediteerd certificatieschema machtigen het accreditatiemerk in combinatie met het certificatiemerk te gebruiken op brieven en op andere documenten. Uitgesloten is het gebruik van het accreditatiemerk op rapporten en certificaten van gecertificeerde kalibratie- en testlaboratoria en inspectie-instellingen. Ook het gebruik van het accreditatiemerk op visitekaartjes van personeel van de certificaathouder is niet toegestaan. Het accreditatiemerk mag in bovenbedoelde situatie niet opvallender worden afgebeeld dan het certificatiemerk. Het accreditatiemerk voor certificatie van managementsystemen mag niet worden gebruikt op producten of verpakkingen van producten of op gerelateerde producten (zie ook EA-7/01 G3.7.4 voor details over het gebruik van certificatiemerken). 4.3 Gebruikers van geaccrediteerde productcertificatie Een geaccrediteerde certificatie-instelling voor productcertificatie mag een producent machtigen het accreditatiemerk, in combinatie met het certificatiemerk, aan te brengen op het product of op de verpakking van het product. Het accreditatiemerk mag hierbij niet opvallender worden afgebeeld dan het certificatiemerk. Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 pagina 6 van 9

8 Producenten mogen niet gemachtigd worden het accreditatiemerk voor certificatie van producten te gebruiken op brieven en andere documenten. 4.4 Gebruikers van geaccrediteerde persoonscertificatie Certificatie-instellingen voor certificatie van personen mogen personen of hun werkgevers niet machtigen het accreditatiemerk te gebruiken. 4.5 Gebruikers van geaccrediteerde laboratorium- en inspectiediensten Klanten van geaccrediteerde laboratoria en inspectie-instellingen mogen kalibratiecertificaten en testrapporten, respectievelijk inspectierapporten in zijn geheel reproduceren en integraal opnemen in promotiemateriaal onder de voorwaarde dat het promotiemateriaal direct betrekking heeft op het gekalibreerde, geteste of geïnspecteerde apparaat of object. 5 Bijzonderheden bij het Gebruik van het Accreditatiemerk 5.1 Schorsing van de accreditatie Indien een instelling is geschorst voor alle of een deel van de geaccrediteerde activiteiten mag de instelling van de geschorste activiteiten geen resultaten publiceren of certificaten uitgeven onder gebruikmaking van het accreditatiemerk. Het gebruik van het accreditatiemerk op brieven, niet zijnde aanbiedingen, voorstellen, offertes. rapportages, verklaringen of certificaten, is toegestaan tijdens de periode van de schorsing, dit echter tot een maximum van 6 maanden vanaf het opleggen van de schorsing. 5.2 Beëindiging van de accreditatie Bij beëindiging van de accreditatie dient de instelling onmiddellijk te stoppen met het publiceren en verspreiden van documenten met het accreditatiemerk. Ook mag op geen enkele andere wijze accreditatie gesuggereerd of geclaimd worden. Certificatie-instellingen dienen daarnaast passende maatregelen te treffen om het gebruik van het accreditatiemerk door certificaathouders te beëindigen. 5.3 Niet geaccrediteerde activiteiten Geaccrediteerde instellingen mogen geen accreditatie claimen of suggereren voor niet geaccrediteerde activiteiten. In het bijzonder: - Een instelling die voor een deel van haar activiteiten is geaccrediteerd mag het accreditatiemerk gebruiken mits er geen verwarring ontstaat over welk deel van de activiteiten is geaccrediteerd. - Wanneer een instelling is verdeeld over verschillende vestigingen waarvan er ten minste één niet is geaccrediteerd, mogen alleen die vestigingen die vermeld zijn in de scope van accreditatie, het accreditatiemerk gebruiken mits het werk ook op deze vestigingen is uitgevoerd. Indien een gezamenlijk document wordt gepubliceerd, moet dit document expliciet de geaccrediteerde vestigingen vermelden. - Indien een onderdeel van een groep van organisaties is geaccrediteerd, mag uitsluitend het onderdeel van de groep (bijv. een B.V. behorend tot een N.V met meer B.V. s) dat in de accreditatiedocumenten is genoemd, gebruik maken van het accreditatiemerk. Er mag Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 pagina 7 van 9

9 geen enkele onduidelijkheid zijn omtrent welk onderdeel van de groep is geaccrediteerd. Indien een gezamenlijk document wordt gepubliceerd, moet dit document expliciet de geaccrediteerde onderdelen vermelden. 5.4 Samenwerking tussen geaccrediteerde instellingen Door de RvA geaccrediteerde instellingen kunnen in het kader van onderlinge samenwerkingsverbanden de respectievelijke logo s of namen gezamenlijk gebruiken in combinatie met een accreditatiemerk onder de volgende voorwaarden: - De instellingen zijn geaccrediteerd voor het werkterrein waarvoor het gebruikte accreditatiemerk geldt. - De instellingen hebben onderling een overeenkomst afgesloten waarin de voorwaarden voor het gebruik van elkaars logo s en de accreditatiemerk(en) zijn beschreven. - De verantwoordelijkheid voor de activiteiten waarvan de resultaten met de gecombineerde logo s en/of namen onder accreditatie worden gepubliceerd, moet eenduidig blijken uit de documenten waarop deze logo s, namen en accreditatiemerk(en) worden gebruikt. 6 Misbruik van het Accreditatiemerk Het gebruik van één of meerdere accreditatiemerken door instellingen die geen geldige accreditatie van de RvA hebben, dit met uitzondering van het in hoofdstuk 4 gestelde, wordt als misbruik aangemerkt. Ook het foutieve of misleidende gebruik van een merk door instellingen met een geldige accreditatie, of door organisaties zoals bedoeld in hoofdstuk 4, wordt als misbruik aangemerkt. Bij misbruik zal de RvA tot haar daartoe beschikbare maatregelen overgaan. 7 Verwijzingen naar IAF, ILAC en EA Geaccrediteerde instellingen mogen op documenten zoals beschreven in 3.2 en 3.3 van dit reglement, refereren aan de Multilaterale overeenkomsten, voor zo ver van toepassing. Dit dient te geschieden door één van de volgende zinsneden (of combinatie van zinsneden) direct onder of naast het accreditatiemerk te vermelden: - "De RvA is deelnemer in de EA MLA"; - "De RvA is deelnemer in de ILAC MRA"; - "De RvA is deelnemer in de IAF MLA". Ook mogen Engelstalige equivalenten van deze teksten gehanteerd worden. Bovenbedoelde referenties kunnen uitsluitend worden gebruikt, indien de documenten betrekking hebben op activiteiten binnen de scope van accreditatie, die tevens onderdeel is van het bereik van de betreffende multilaterale overeenkomst. Bij het verschijnen van dit reglement worden de volgende activiteiten gedekt door een overeenkomst: - Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen op basis van ISO 9001:2000 en ISO 9001, 9002 en 9003:1994: de IAF MLA en EA MLA. - Certificatie van producten en personen: de EA MLA. - Certificatie van Milieumanagementsystemen op basis ISO 14001: de EA MLA. - Test- en kalibratielaboratoria: de EA MLA en ILAC MRA. Op de websites van EA, ILAC en IAF is de actuele informatie te vinden over het bereik van de verschillende MLA s/mra s. Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 pagina 8 van 9

10 8 Wijzigen van het Reglement De RvA kan besluiten dit reglement te wijzigen. Van iedere wijziging van dit reglement stelt de RvA de instellingen onverwijld schriftelijk in kennis onder mededeling van een overgangstermijn. Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 pagina 9 van 9

11 Bijlage 1 Bijlage 1: RvA accreditatiemerken vanaf 1 juni 2002 Vanaf 1 juni 2002 worden de in deze bijlage gespecificeerde accreditatiemerken gebruikt. Deze accreditatiemerken zijn opgebouwd uit het logo van de RvA gecombineerd met het terrein van accreditatie en het nummer waaronder de instelling bij de RvA voor die betreffende activiteit is geregistreerd. De kleurstelling van het logo is onderstaand gespecificeerd. Digitale versies zijn beschikbaar in de formaten.tif, TIF_MAC, BMP en JPG. Oker: PMS 131 Blauw: PMS 296 De teksten die binnen het accreditatiemerk onder het logo worden gebruikt, worden in blauw (PMS 296) of in zwart gedrukt. Het gehele accreditatiemerk mag ook in zwart worden uitgevoerd. Details aangaande de opmaak van een accreditatiemerk zijn onderstaand gegeven. De verhouding tussen de hoogte van het logo en de hoogte van de twee regels tekst moet circa 3:2 zijn. De maximale hoogte waarin de accreditatiemerken (logo plus bijbehorende teksten) op documenten mogen worden gebruikt is 26 mm. Het RvA-logo is onder nummer geregistreerd bij het Benelux Merkenregister. Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 pagina 1 van 3

12 Bijlage 1 Onderstaande zijn de te hanteren accreditatiemerken gegeven. Voor 000 dient het nummer van de registratie te worden gelezen. Het accreditatiemerk voor geaccrediteerde testlaboratoria. Als Nederlandse tekst voor TESTING dient TESTEN te worden gebruikt. Het accreditatiemerk voor geaccrediteerde kalibratielaboratora. Als Nederlandse tekst voor CALIBRATION dient KALIBRATIE te worden gebruikt. Het accreditatiemerk voor geaccrediteerde inspectie-instellingen. Als Nederlandse tekst voor INSPECTION dient INSPECTIE te worden gebruikt. Het accreditatiemerk voor geaccrediteerde certificatie-instellingen voor de certificatie van managementsystemen. MGMT. SYS. wordt ook als Nederlandse tekst gebruikt. Het accreditatiemerk voor geaccrediteerde certificatie-instellingen voor de certificatie van producten. Als Nederlandse tekst voor PRODUCTS dient PRODUCTEN te worden gebruikt. Het accreditatiemerk voor geaccrediteerde certificatie-instellingen voor de certificatie van personen. Als Nederlandse tekst voor PERSONNEL dient PERSONEN te worden gebruikt (naar analogie van het in de Nederlandse norm gehanteerde begrip). Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 pagina 2 van 3

13 Bijlage 1 Het accreditatiemerk voor geaccrediteerde organisatoren van interlaboratorium onderzoeken. Ook voor de Nederlandse tekst wordt PROF. TESTING gebruikt. Het accreditatiemerk voor geaccrediteerde attestatie instellingen. Als Nederlandse tekst voor ATTESTATION dient ATTESTATIE te worden gebruikt. Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 pagina 3 van 3

14 Bijlage 2 Bijlage 2: Overgangstermijn vanaf 1 juni 2002 Met betrekking tot de wijziging van de RvA-accreditatiemerken heeft de RvA de volgende overgangsregeling geformuleerd. 1. De nieuwe RvA accreditatiemerken, zoals beschreven in bijlage 1 van dit reglement mogen vanaf 1 juni 2002 worden gehanteerd. 2. De geaccrediteerde instellingen mogen de NKO-, STERLAB, STERIN, RvC en RvA-PT accreditatiemerken, zoals beschreven in bijlage 3 van dit reglement, tot uiterlijk 1 juni 2004 gebruiken. Vanaf 1 juni 2004 mogen uitsluitend de accreditatiemerken, die zijn beschreven in bijlage 1 worden gebruikt. De geaccrediteerde instellingen mogen na 1 juni 2004 ook geen andere verwijzingen maken naar NKO, STERLAB, STERIN, RvC of RvA-PT. 3. Certificatie-instellingen dienen voorzieningen te treffen zodat het RvC-merk op door hen uitgegeven certificaten uiterlijk op 1 juni 2006 is vervangen door het accreditatiemerk beschreven in bijlage 1. Deze voorzieningen dienen tevens te waarborgen dat certificaathouders voor 1 juni 2007 het RvC-merk vervangen hebben door het nieuwe accreditatiemerk. De certificatie-instellingen worden geacht toe te zien op de implementatie van deze voorzieningen. Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 pagina 1 van 1

15 Bijlage 3 Bijlage 3: RvA accreditatielogo s en merken tot 1 juni 2002 De in deze bijlage gegeven logo s en merken mogen gedurende de overgangstermijn zoals gespecificeerd in bijlage 2 van dit reglement worden gebruikt. Voor geaccrediteerde testlaboratoria: Het STERLAB-accreditatielogo is geregistreerd onder nummer en kan gehanteerd worden in de kleuren zwart of PMS 340, of in één kleur die behoort tot de huisstijl van de instelling. De maximale afmeting waarin het logo mag worden gebruikt is 32 mm x 22 mm. Voor geaccrediteerde inspectie-instellingen: Het STERIN-accreditatielogo is geregisteerd onder nummer en kan gehanteerd worden in de kleuren zwart of PMS 340, of in één kleur die behoort tot de huisstijl van de instelling. De maximale afmeting waarin het logo mag worden gebruikt is 32 mm x 22 mm. Voor geaccrediteerde kalibratielaboratoria: Het NKO-accreditatielogo is geregistreerd onder nummers en en kan gehanteerd worden in de kleuren zwart of PMS 285, of in één kleur die behoort tot de huisstijl van de instelling. De maximale afmeting waarin het logo mag worden gebruikt is 32,5 mm x 27,5 mm. Voor geaccrediteerde certificatie- en verificatie-instellingen: Het RvC-accreditatielogo is geregistreerd onder nummer en kan gehanteerd worden in de kleuren zwart of PMS 021, of in één kleur die behoort tot de huisstijl van de instelling. Voor geaccrediteerde attestatie-instellingen: Het RvC-accreditatielogo is geregistreerd onder nummer en kan gehanteerd worden in de kleuren zwart of PMS 021, of in één kleur die behoort tot de huisstijl van de instelling. Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 pagina 1 van 2

16 Bijlage 3 Voor geaccrediteerde organisatoren van interlaboratoriumonderzoeken (proficiency testing): Het RvA-PT accreditatielogo is geregistreerd onder nummer en en kan gehanteerd worden in de kleuren zwart of PMS 340, of in één kleur die behoort tot de huisstijl van de instelling. De maximale afmeting waarin het logo mag worden gebruikt is 32 mm x 22 mm. Toegevoegde tekst aan het accreditatiemerk Op de brieven, rapporten of documenten waarop het accreditatiemerk wordt aangebracht moet één van de volgende teksten worden toegevoegd: de onveranderde zin: "Ingeschreven in het RvC register voor certificatie-instellingen onder nr C... voor gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie" of "Ingeschreven in het NKO register voor kalibratielaboratoria onder nr K... voor gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie" of "Ingeschreven in het STERLAB register voor testlaboratoria onder nr L... voor gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie" of de onveranderde zin: "Ingeschreven in het STERIN register voor inspectie-instellingen onder nr I... voor gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie"; "Reg.nr X..." of "Accreditatienummer X...", direct onder het accreditatiemerk, waarbij X is K voor kalibratielaboratoria, L voor testlaboratoria, I voor inspectie-instellingen en C voor certificatie-instellingen; bij certificatie-instellingen de uitdrukkingen "RvC" of "Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie" of een combinatie van beide direct onder het accreditatiemerk. Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 pagina 2 van 2

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Voorschrift voor het gebruik van Accreditatiemerken en logo s

Raad voor Accreditatie (RvA) Voorschrift voor het gebruik van Accreditatiemerken en logo s Raad voor Accreditatie (RvA) Voorschrift voor het gebruik van Accreditatiemerken en logo s Documentcode: RvA-VR003-NL Versie 3, 10 augustus 2016 In Voorschriften heeft de RvA regels vastgelegd die van

Nadere informatie

Stichting IM-Register. Reglement Gebruik Collectieve Merken

Stichting IM-Register. Reglement Gebruik Collectieve Merken Stichting Reglement Gebruik Collectieve Merken Reglementcode: 300 Datum inwerkingtreding : 01/01/2013 In Reglementen heeft de Stichting de werkwijzen en regels vastgelegd die gelden voor het gebruik van

Nadere informatie

Certified HR Professionals. Reglement voor het gebruik van collectief merk

Certified HR Professionals. Reglement voor het gebruik van collectief merk Certified HR Professionals Reglement voor het gebruik van collectief merk Reglementcode: CHRP 300 Datum inwerkingtreding : 1-1-2017 In Reglementen heeft de werkwijzen en regels vastgelegd die zij hanteert

Nadere informatie

Non-Executive Directors. Reglement voor het gebruik van collectieve merken NXD

Non-Executive Directors. Reglement voor het gebruik van collectieve merken NXD Non-Executive Directors Reglement voor het gebruik van collectieve merken NXD Reglementcode: NXD 300 Datum inwerkingtreding : 1-1-2013 In Reglementen heeft de werkwijzen en regels vastgelegd die zij hanteert

Nadere informatie

Procedure Logogebruik

Procedure Logogebruik Procedure Logogebruik INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Voorwaarden 2 3.2.1 Producten en/of verpakkingen 2 3.2.2 Per norm 2 3.2.3

Nadere informatie

Gebruiksreglement logo s en certificaten

Gebruiksreglement logo s en certificaten Gebruiksreglement logo s en certificaten Dit reglement is eigendom van en betreft een onbeheerste versie. Wijzigingen en/of aanpassingen worden niet automatisch toegestuurd. Niets uit dit examenreglement

Nadere informatie

Gebruiksreglement logo s en certificaten

Gebruiksreglement logo s en certificaten Gebruiksreglement logo s en certificaten Dit reglement is eigendom van en betreft een onbeheerste versie. Wijzigingen en/of aanpassingen worden niet automatisch toegestuurd. Niets uit dit examenreglement

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van deze procedure is het waarborgen van een juist gebruik van certificatie logo s.

1.1 Doel Het doel van deze procedure is het waarborgen van een juist gebruik van certificatie logo s. Procedure voor het toepassen van logo s 1. Algemeen 1.1 Doel Het doel van deze procedure is het waarborgen van een juist gebruik van certificatie logo s. 1.2 Toepassingsgebied Deze procedure is van toepassing

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

BELAC Rev Van toepassing vanaf:

BELAC Rev Van toepassing vanaf: BELAC 2-001 Rev 6 2016 REGLEMENT BETREFFENDE DE MODALITEITEN VOOR DE VERWIJZING NAAR DE BELAC-ACCREDITATIE EN NAAR DE STATUS VAN BELAC ALS ONDERTEKENAAR VAN DE INTERNATIONALE WEDERZIJDSE ERKENNINGEN De

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Reglement gebruik certificatiemerken SKG-IKOB Certificatie d.d. 2015-04-22

Reglement gebruik certificatiemerken SKG-IKOB Certificatie d.d. 2015-04-22 Reglement gebruik certificatiemerken SKG-IKOB Certificatie d.d. 2015-04-22 Pagina 1 van 11 Voorwoord Dit document vormt een onderdeel van de certificatie-, attesterings- of erkenningsovereenkomst tussen

Nadere informatie

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN BELAC 7-01 Rev 15-2016 BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website

Nadere informatie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie Het Kiwa Reglement voor Certificatie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 Het Kiwa Reglement voor Certificatie bevat de rechten en verplichtingen van Kiwa en de Klant in verband met het certificeren van

Nadere informatie

Reglement voor gebruik beeld- en woordmerk van de. Stichting KOMO

Reglement voor gebruik beeld- en woordmerk van de. Stichting KOMO Reglement voor gebruik beeld- en woordmerk van de Stichting KOMO Vastgesteld door het bestuur van de Stichting KOMO dd. 7-4-2016 Voorwoord Dit reglement voor het gebruik van het KOMO -beeldmerk en KOMO

Nadere informatie

REGLEMENT LOGO. Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur d.d. 5 juli Stichting Perspectiefverklaring

REGLEMENT LOGO. Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur d.d. 5 juli Stichting Perspectiefverklaring REGLEMENT LOGO Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur d.d. 5 juli 2017 2017 Stichting Perspectiefverklaring Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. versie 17.02 / 23 juni 2017 / SPV-004

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik en het toezicht van het beeldmerk Register Preventieassistenten

Reglement voor het gebruik en het toezicht van het beeldmerk Register Preventieassistenten Reglement voor het gebruik en het toezicht van het beeldmerk Register Preventieassistenten Artikel 1 Algemeen 1.1 In dit reglement zijn de voorwaarden neergelegd voor het gebruik en het toezicht van het

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015 Documentcode: RvA-SAP-I005-NL Versie 4, 4-1-2016

Nadere informatie

Tot nu toe. Accreditatie. Accreditatie van Hydrobiologie Status 01-2007. Tot nu toe. scope. Scope van accreditatie. Uit verslag vorig symposium:

Tot nu toe. Accreditatie. Accreditatie van Hydrobiologie Status 01-2007. Tot nu toe. scope. Scope van accreditatie. Uit verslag vorig symposium: Accreditatie Tot nu toe Uit verslag vorig symposium: Symposium Kwaliteitsborging Hydrobiologie 24 april 2007 Ko Baas Uniformiteit van meetgegevens Standaardisatie, harmonisatie Traceerbaar, juistheid,

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC 17021-1:2015 Document code: RvA-T032-NL Versie 4, 16 november 2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan;

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan; SSB Guide 65 Deze standaard specificeert algemene eisen waar een derde partij, die een product certificatiesysteem opereert, aan moet voldoen wil het erkend worden als competent en betrouwbaar In deze

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Implementatie van ISO 9001:2015 en 14001:2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Implementatie van ISO 9001:2015 en 14001:2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Implementatie van ISO 9001:2015 en 14001:2015 Documentcode: RvA-T041-NL Versie 1, 1-6-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Een jaar ervaring met de CCV schema s Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Kenmerken nieuwe certificatieschema s Alleen inspectiecertificatie verplicht vanuit de overheid

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET MERK REGISTER-TAXATEUR, RT, REGISTER MAKELAAR-TAXATEUR, RMT EN RMW, LOGO, PERSOONSCERTIFICAAT EN KEURMERK

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET MERK REGISTER-TAXATEUR, RT, REGISTER MAKELAAR-TAXATEUR, RMT EN RMW, LOGO, PERSOONSCERTIFICAAT EN KEURMERK REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET MERK REGISTER-TAXATEUR, RT, REGISTER MAKELAAR-TAXATEUR, RMT EN RMW, LOGO, PERSOONSCERTIFICAAT EN KEURMERK Behorend bij de statuten van de "Stichting VastgoedCert"

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

Behorend bij de statuten van de Stichting VastgoedCert gevestigd te Rotterdam

Behorend bij de statuten van de Stichting VastgoedCert gevestigd te Rotterdam REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE WOORDMERK RM, HET COLLECTIEVE BEELDMERK RM, EN HET COLLECTIEVE BEELDMERK VASTGOEDCERT GECERTIFICEERD Behorend bij de statuten van de Stichting VastgoedCert

Nadere informatie

Aanvullende besluiten Algemene eisen Aanvulling PlanetProof

Aanvullende besluiten Algemene eisen Aanvulling PlanetProof Aanvullende besluiten Algemene eisen Aanvulling PlanetProof De Algemene Eisen Milieukeur en onderstaande gearceerde aanvullende besluiten zijn per 11-05-2017 van toepassing op de certificering van PlanetProof.

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1 Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Normen, eisen en richtlijnen 3 2.1 Normen, en richtlijnen voor het product 3 2.2 Eisen aan de uitvoering van de keuring

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Certificatielogo s. Version 01.2010

Gebruikshandleiding Certificatielogo s. Version 01.2010 Gebruikshandleiding Certificatielogo s Version 01.2010 Inhoudsopgave 1. Algemene introductie 2. Beleidsrichtlijnen 3. Certificatielogo s 3.1 Opbouw 3.2 Beveiligingszone en minimum afmetingen 3.3 Kleurgebruik

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA)

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen Documentcode: RvA-SAP-I002-NL Versie 5, 5-11-2015 Een Specifiek

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Factsheet Accreditatie en certificatie. Beschrijving instrument

Factsheet Accreditatie en certificatie. Beschrijving instrument Factsheet Accreditatie en certificatie Beschrijving instrument Terminologie Certificatie (ook wel certificering genoemd) omvat het geheel van activiteiten op grond waarvan een onafhankelijke, deskundige

Nadere informatie

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 Seminar REOB Veranderingen voor 2012 1 6 juni 2011 Door: Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud Alle aspecten van het nieuwe certificatieschema REOB 2012

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Toelichting op de NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005

Raad voor Accreditatie (RvA) Toelichting op de NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 Raad voor Accreditatie (RvA) Toelichting op de NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 Documentcode: RvA-T015-NL Versie 4, 29-3-2016 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Testing (algemeen)

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Testing (algemeen) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Testing (algemeen) Documentcode: RvA-SAP-L000-NL Versie 3, 17 februari 2016 Een Specifiek Accreditatieprotocol

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Reglement. Gebruik keurmerk VbV. - Stichting VbV Reglement; Gebruik keurmerken VbV Revisiedatum: 11 november 2010

Reglement. Gebruik keurmerk VbV. - Stichting VbV Reglement; Gebruik keurmerken VbV Revisiedatum: 11 november 2010 Reglement Gebruik keurmerk VbV - Stichting VbV - - 1 - - 2 - Reglement gebruik keurmerk VbV 1. Algemeen 1.1. De Stichting VbV is eigenaar van de volgende keurmerken: VbV keurmerk voertuigbeveiliging, (kleurnummer:

Nadere informatie

Rol College van Deskundigen bij kwaliteitborging

Rol College van Deskundigen bij kwaliteitborging Rol College van Deskundigen bij kwaliteitborging NGO, Leidschendam,19 november 2009 Ir. Dethmer Boels Waar het over gaat Definitie kwaliteitborging Domeinen van kwaliteitborging Rol overheden Rol publieke

Nadere informatie

Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat)

Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat) Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat) Info Disciplinaire maatregelen Versie 1.0 Pagina 1 of 5 1 Inleiding De gecertificeerde wordt geregistreerd in een openbaar register van het

Nadere informatie

Accreditatie: een middel om het vrije verkeer van goederen en diensten te bevorderen en de veiligheid van de consumenten te verzekeren

Accreditatie: een middel om het vrije verkeer van goederen en diensten te bevorderen en de veiligheid van de consumenten te verzekeren Accreditatie: een middel om het vrije verkeer van goederen en diensten te bevorderen en de veiligheid van de consumenten te verzekeren Wat is accreditatie? 3 Het belang van accreditatie 4 BELAC: de partner

Nadere informatie

Tarievenstructuur CCKL-PRL Accreditaties RvA/CCKL 2015 Algemeen

Tarievenstructuur CCKL-PRL Accreditaties RvA/CCKL 2015 Algemeen 2015 Pagina: 1 van 5 WIJZIGING Tarievenstructuur per 1 januari 2015 In 2015 heeft, conform goedkeuring van de Raad van Toezicht, een tariefsverhoging van 1,2% plaatsgevonden (stijging index zakelijke dienstverlening).

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

De volgende begrippen hebben in dit reglement, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt, de volgende betekenis:

De volgende begrippen hebben in dit reglement, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt, de volgende betekenis: 1. Algemeen Dit keurmerkreglement is uitgegeven door KEURMERK NEDERLAND te Gorinchem en heeft tot doel om bedrijven en organisaties die door bij KEURMERK NEDERLAND ondergebracht keurmerk willen behalen

Nadere informatie

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED, in aanmerking nemende dat het Kip-keurmerk IKB staat ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau, ten behoeve van de herkenbaarheid

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Een prestatie om trots op te zijn

Een prestatie om trots op te zijn BUSINESS ASSURANCE Een prestatie om trots op te zijn Richtlijnen voor het gebruik van certificatielogo s Juni 2014 Inleiding Laat de markt weten dat u gecertificeerd bent! Certificering volgens de ISO

Nadere informatie

GMP+ A3 GMP+ Logo s. GMP+ International B.V.

GMP+ A3 GMP+ Logo s. GMP+ International B.V. A GMP+ A3 GMP+ Logo s 3 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Toelichting Het Kiwa reglement voor productcertificatie beschrijft in artikel 12.7 tekortkomingen en en bij tekortkomingen. Naar aanleiding van een

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Versie oktober Addendum bij NTA 8224 m.b.t. NEN-EN Zorg en Welzijn Kwaliteitsmanagementssystemen. Eisen gebaseerd op EN-ISO 9001:2008

Versie oktober Addendum bij NTA 8224 m.b.t. NEN-EN Zorg en Welzijn Kwaliteitsmanagementssystemen. Eisen gebaseerd op EN-ISO 9001:2008 1 Versie oktober 2016. Addendum bij NTA 8224 m.b.t. NEN-EN 15224 Zorg en Welzijn Kwaliteitsmanagementssystemen. Eisen gebaseerd op EN-ISO 9001:2008 De wijzigingen t.o.v. de versie juli 2016 zijn met redigeerfunctie

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

Conformiteitsbeoordeling en accreditatie

Conformiteitsbeoordeling en accreditatie Conformiteitsbeoordeling en accreditatie Beschrijving instrument Met conformiteitsbeoordeling wordt beoordeeld of een product, dienst, persoon, ontwerp of een systeem voldoet aan bepaalde vooraf gestelde

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500 Energieprestatieadvisering

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500 Energieprestatieadvisering Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500 Document code: RvA-SAP-C017-NL Versie 1, 15 november 2012 Een Specifiek Accreditatieprotocol (SAP)

Nadere informatie

1 van 14. NVRD Keurmerk Beeldschoon

1 van 14. NVRD Keurmerk Beeldschoon 1 van 14 NVRD Keurmerk Beeldschoon Certificatieschema bij de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem voor beeldgericht werken bij het beheer van de buitenruimte Versie 3.1 Arnhem, 10 februari 2016 NVRD

Nadere informatie

Schema s en schemabeheerders

Schema s en schemabeheerders Raad voor Accreditatie Schema s en schemabeheerders Wijzigingen per 1.1.2017 Ed Wieles, RvA Agenda Toelichting op het waarom van de wijzigingen; Wijzigingen in T033; Validatie; Introductie van BR012 en

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting Keurmerk Leegstandbeheer Versie 1 1 januari 2017 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Keurmerk Leegstand Beheer beheert een register van gecertificeerde

Nadere informatie

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk INHOUD APRIL 2013: Het SNA-keurmerk Versterking keurmerk Afspraken inspectie-instellingen Lloyd s Register Nederland stopt met inspecties NEN 4400-1 A1 detacheringsverklaring constructies Discriminatiebepaling

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF Blz 1/5 Artikel 1. Aanvaarding opdracht De certificatieopdracht wordt aanvaard na ontvangst van het volledig ingevulde formulier Aanvraagformulier voor certificatie door de aanvrager. Artikel 2. Geheimhouding

Nadere informatie

PERSOONSCERTIFICATIE AANSTOOT OF PRIKKEL?

PERSOONSCERTIFICATIE AANSTOOT OF PRIKKEL? PERSOONSCERTIFICATIE AANSTOOT OF PRIKKEL? Hoe borg je de kwaliteit van de professional? Aandachtspunten Noodzaak verbreden en verdiepen vakbekwaamheid Opleidingsprogramma s nog onvoldoende stimulans Beroepsvereisten

Nadere informatie

Keurmerkreglement IKB Ei

Keurmerkreglement IKB Ei Definities Artikel 1 1. Dit reglement is een bijlage bij de AV IKB Ei. in dit reglement zijn de definities van de AV IKB Ei overgenomen, in aanvulling hierop wordt verstaan onder: 1. Aangewezen rechtspersoon:

Nadere informatie

SCA Certificaatmodellen Sc-810 versie 02,

SCA Certificaatmodellen Sc-810 versie 02, blad 1 van 13 INHOUD 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 2 3. SCA Persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar... 3 4. SCA Persoonscertificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering... 5 5.

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB Het bestuur van de Stichting IKB EI, hierna te noemen: de Stichting, in aanmerking nemende dat, het Productschap Pluimvee en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Het bestuur heeft in zijn vergadering op 23 februari 2015 op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk II, artikel 4, lid 1 voor het seizoen

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Persoonscertificatie (Algemeen)

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Persoonscertificatie (Algemeen) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Persoonscertificatie (Algemeen) Documentcode: RvA-SAP-C014-NL Versie 4, 25 januari 2017 Een Specifiek Accreditatieprotocol (SAP)

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Scope van Accreditatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Scope van Accreditatie Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Scope van Accreditatie Documentcode: RvA-BR003-NL Versie 5, 25-4-2016 RvA-beleidsregels beschrijven de RvA regels en het beleid op specifieke onderwerpen. Een

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Overdracht van Accreditatie en Verhuizing

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Overdracht van Accreditatie en Verhuizing Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Overdracht van Accreditatie en Verhuizing Document code: RvA-BR011-NL Versie 1, 2-6-2014 Rv A-beleidsregels beschrijv en de Rv A regels en het beleid op specif

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

Reglement. Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC

Reglement. Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC Inhoud 0. INLEIDING... 3 1. TOEPASSINGSGEBIED... 3 2. NORMEN, EISEN EN RICHTLIJNEN... 3 2.1 NORMEN, EN RICHTLIJNEN VOOR HET PRODUCT... 3 2.2 EISEN AAN DE UITVOERING VAN DE KEURING / CERTIFICATIE... 3 3.

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Handleiding logogebruik Stichting Certificatie Creatieve Industrie

Handleiding logogebruik Stichting Certificatie Creatieve Industrie Deze handleiding is geschreven om een correct en consistent gebruik van de verschillende logo s van de (SCCI) te waarborgen. De logo s in deze handleiding mogen niet worden aangepast zonder toestemming

Nadere informatie

Aarding en potentiaalvereffening

Aarding en potentiaalvereffening Aarding en Potentiaalvereffening Controle aarding en potentiaalvereffening van ondergrondse tanks en/of ondergronds leidingwerk behorende bij onder of bovengrondse tanks Protocol 6803 Vastgesteld door

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

NIBE-Reglement DUBOkeur -grondstofcertificatie. NIBE-Reglement op het gebruik en toezicht van het merk DUBOkeur en het logo

NIBE-Reglement DUBOkeur -grondstofcertificatie. NIBE-Reglement op het gebruik en toezicht van het merk DUBOkeur en het logo NIBE-Reglement DUBOkeur -grondstofcertificatie NIBE-Reglement op het gebruik en toezicht van het merk DUBOkeur en het logo 1 NIBE-Reglement DUBOkeur -grondstofcertificatie NIBE-Reglement op het gebruik

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

PRC Certificatie Reglement INHOUDSOPGAVE

PRC Certificatie Reglement INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Certificatie onder accreditatie... 2 3. Algemeen... 2 4. Aanvraag tot certificering... 2 5. Certificatie overeenkomst en de daarbij behorende appendices... 2 6. Naleving

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -... Adres Postcode Telefoon E-mail :.......... :.. Woonplaats

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Reglement Registerreglement v2 Fire Safety Security 1.0.docx september 2017

Reglement Registerreglement v2 Fire Safety Security 1.0.docx september 2017 Reglement Registerreglement v2 Fire Safety Security 1.0.docx september 2017 Voorwoord Vakbekwaamheid in de sector Fire Safety & Security is essentieel. De markt (werkgevers, certificatie instellingen etc.)

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

Veelgestelde vragen BRL9500

Veelgestelde vragen BRL9500 Veelgestelde vragen BRL9500 1. Waarom de BRL9500? Bedrijven die energieprestatiecertificaten ofwel energielabels voor gebouwen willen gaan afgeven zullen zich verplicht moeten certificeren voor BRL9500.

Nadere informatie

RWZI Boxtel te Boxtel

RWZI Boxtel te Boxtel Inspectierapport 1.6193/14 Rapportagedatum 10 juli 2014 Versienummer 1 RWZI Boxtel te Boxtel Geïnspecteerde voorziening: De materialenstalling Opdrachtgever Project : E. Beks Bedrijfsvloeren B.V. te Uden

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 -

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 36870 Soort inspectie NEN 4400-2 Datum inspectierapport Datum inspectie 08-04-2015 Datum inspectie Naam

Nadere informatie

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN BELAC 2-003 Rev 1-2014 BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie