Azië Participatie Note

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Azië Participatie Note"

Transcriptie

1 Structured products 1

2 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus is goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) en wordt jaarlijks herzien. Uitgiftes onder dit programma dragen bij aan de funding van Van Lanschot. In het Prospectus vindt u onder andere informatie over Van Lanschot als uitgevende instelling in de paragrafen F. Van Lanschot Bankiers N.V. en Financial Statement of Van Lanschot N.V. Daarnaast vindt u in het Prospectus informatie over de algemene kenmerken van Notes in de paragraaf Terms and Conditions of the Notes. De specifieke kenmerken behorend bij de verschillende vormen van Notes zijn opgenomen onder Form of the Notes. Een beschrijving van de risico s kunt u op twee plekken terugvinden. Algemene risico s die verbonden zijn aan uitgiftes zijn opgenomen onder Risk Factors. Specifieke risico s die betrekking hebben op de verschillende vormen van Notes staan bij Terms and Conditions of the Notes. Voorafgaande aan de uitgifte van een Note worden voorlopige Final Terms opgesteld conform paragraaf Form of Final Terms. In deze Final Terms staan de specifieke kenmerken van een uitgifte vermeld. Enkele vooraf bekend gemaakte kenmerken, zoals participatiegraad en omvang van de uitgifte kunnen voor de uitgifte nog wijzigen. Bij uitgifte worden de definitieve Final Terms opgesteld. Deze Final Terms vormen gezamenlijk met het Prospectus de juridische documentatie. De informatie in deze brochure is hiervan afgeleid. Het rendement van de Note heeft betrekking op indices ( Index Linked ). Uitgebreidere informatie over de verschillende Notes wordt beschreven in de paragrafen Key Features of the Programme en Terms and conditions of the Notes van het Prospectus. Een kenmerk van alle Notes is dat deze zich kwalificeren als senior, nietachtergesteld schuldpapier (zie Prospectus hoofdstuk Status of the Senior Notes and Negative Pledge op pagina 84 en paragraaf Deliverable Obligation Characteristics op pagina 148). Het structureren van Notes besteedt Van Lanschot uit aan haar dochteronderneming Kempen & Co N.V. ( Kempen & Co ). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht. Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële ondernemingen geregistreerd bij de AFM te Amsterdam. Kempen & Co is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Sinds de oprichting in 1903 biedt Kempen & Co diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi)overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. 2

3 u U belegt met voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde op de Einddatum. u U profiteert van een mogelijke koersstijging van een mandje van vijf Aziatische indices. u U belegt in een Note met een looptijd van vijf jaar. u U heeft flexibiliteit door dagelijkse verhandelbaarheid. 3

4 Index Garantie Notes u Beleggen in Azië Van Lanschot en Kempen & Co zijn relatief positief over de opkomende markten in Azië en elders in de wereld. Dit jaar zal de groei in de meeste opkomende economieën naar verwachting licht afnemen, maar nog steeds wordt er een gezonde groei verwacht. Hoewel deze opkomende markten onder druk staan als gevolg van problemen in Europa, blijven ook de langetermijnvooruitzichten relatief gezien een stuk beter dan die van Europa. Met de (hierna: de Note ) profiteert u van eventuele koersstijgingen in een aantal opkomende markten in Azië, terwijl u belegt met voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde. Deze brochure is met zorg samengesteld om een zo duidelijk mogelijke beschrijving te geven van de Note. Om de leesbaarheid van de brochure te vergroten worden in deze brochure begrippen gebruikt. Begrippen zijn herkenbaar doordat zij met een hoofdletter starten. Uitleg van deze begrippen kunt u vinden op pagina 14. 4

5 u De werking van de De is een beleggingsproduct dat opgebouwd is uit drie afzonderlijke bouwstenen die bij elkaar één Note vormen. De drie componenten zijn: een Van Lanschot obligatie, een optie waarmee er van eventuele koersstijgingen van een mandje van vijf Aziatische indices (hierna: het Mandje ) wordt geprofiteerd en een optie die voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde biedt. De aflossing De voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde De Note is een belegging waarmee u profiteert van een mogelijke koersstijging van het Mandje. De hoogte van het aflossingsbedrag is afhankelijk van de ontwikkeling van het Mandje op de Einddatum. Op die Einddatum wordt de Eindwaarde van het Mandje vergeleken met de Startwaarde van het Mandje. Indien de waarde van het Mandje is gestegen, wordt de Note afgelost tegen 100% van de Nominale Waarde plus het procentuele verschil tussen de Eindwaarde en de Startwaarde, vermenigvuldigd met de Participatiegraad. De Participatiegraad bedraagt indicatief 125%. Op pagina 6 en 7 van deze brochure worden enkele scenario s en rekenvoorbeelden gegeven voor de aflossing. De Note biedt een voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde aan het einde van de looptijd van de Note. U bent op de Einddatum beschermd tegen dalingen tot en met 50% van de Startwaarde van het Mandje. Dit betekent dat wanneer de Eindwaarde van het Mandje niet lager is dan 50% van de Startwaarde, de aflossing tenminste 100% van de Nominale Waarde bedraagt. Wanneer de Eindwaarde minder dan 50% van de Startwaarde bedraagt, vervalt de voorwaardelijke bescherming; de Note lost dan af op de Nominale Waarde minus de procentuele daling van de waarde van het Mandje. Dit houdt in dat u uw inleg geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. 5

6 u Het Mandje u Rekenvoorbeelden Einduitkering Voor het Mandje zijn de belangrijkste aandelenindices geselecteerd van elk van de vijf landen China, Korea, Taiwan, Hong Kong en Singapore. Dit zijn de vijf belangrijkste economieën in de regio Zuid-Oost Azië ex Japan. Hiermee vormt het Mandje een goede afspiegeling van dit gebied. Bovendien zijn in de indices de grootste bedrijven van die landen opgenomen. Tabel 1 geeft de vijf indices en hun wegingen in het Mandje weer. Grafiek 1 geeft het historisch koersverloop weer van de Index sinds uari Tabel 1 > Het Mandje Index Land Weging HSCEI Index China 30% KOSPI Index Korea 25% TAMSCI Index Taiwan 20% HSI Index Hong Kong 15% SIMSCI Index Singapore 10% Hierna wordt een rekenvoorbeeld gegeven bij vier mogelijke scenario s aan het einde van de looptijd van de Note. Op Einddatum wordt de Eindwaarde van het Mandje vergeleken met de Startwaarde van het Mandje. Voor de hoogte van de aflossing van de Note bestaat een viertal mogelijkheden: > Is de Eindwaarde lager is dan het Beschermingsniveau van 50% van de Startwaarde, dan ontvangt u per Note verminderd met de procentuele daling van de waarde van het Mandje op Einddatum ten opzichte van zijn Startwaarde. > Is de Eindwaarde lager dan de Startwaarde maar hoger dan het Beschermingsniveau van 50% van de Startwaarde, dan ontvangt u de Nominale Waarde van per Note. > Is de Eindwaarde gelijk aan de Startwaarde, dan ontvangt u per Note de Nominale Waarde van > Is de Eindwaarde hoger dan de Startwaarde, dan ontvangt u per Note de Nominale Waarde van plus het procentuele verschil tussen de Eindwaarde en de Startwaarde, vermenigvuldigd met de Participatiegraad. Grafiek 1 > Historische koersontwikkeling Mandje In de rekenvoorbeelden is uitgegaan van een Uitgiftekoers van 100%. Dit betekent een belegging van per Note, gelijk Koersontwikkeling Mandje t.o.v. de startwaarde van 31 uari 2002, die op 100% is geschaald aan de Nominale Waarde van de Note. We hanteren in de rekenvoorbeelden een Participatiegraad van 125%. Op 2 april 2012 wordt de definitieve Participatiegraad vastgesteld. Deze bedraagt minimaal 110% Tijd Bron: bloomberg Deze historische gegevens geven geen garantie voor de toekomstige ontwikkeling van het Mandje 6

7 Scenario 1: Een sterke daling van het Mandje van 60% Startwaarde Mandje 100 Eindwaarde Mandje 40 (60% daling) Einduitkering 400 Berekeningswijze (60% x ) = 400. Scenario 2: Een daling van het Mandje van 40% Startwaarde Mandje 100 Eindwaarde Mandje 60 (40% daling) Einduitkering Berekeningswijze Het Beschermingniveau is niet doorbroken. U ontvangt per Note. Scenario 3: Een gelijke stand van het Mandje Startwaarde Mandje 100 Eindwaarde Mandje 100 (0% verandering) Einduitkering Berekeningswijze (0% x x 125%) = Scenario 4: Een sterke stijging van het Mandje van 60% Startwaarde Mandje 100 Eindwaarde Mandje 160 (60% stijging) Einduitkering Berekeningswijze (60% x x 125%) = Tabel 2 > Samenvatting scenario s Scenario Koersontwikkeling Indices t.o.v. Startwaarde Effectief rendement 1 Indices op jaarbasis exclusief dividendrendement Effectief rendement 1 Indices op jaarbasis inclusief dividendrendement Effectief rendement 1 Note 1.Sterke daling -60% -16,74% -14,33% -16,74% 2. Daling -40% -9,71% - 7,21% 0% 3. Gelijkblijvend 0% 0% 2,71% 0% 4. Stijging +60% 9,86% 12,67% 11,84% 1 Het effectief rendement bij een uitgiftekoers van 100%. Bij de berekening van het effectief rendement is géén rekening gehouden met eventuele kosten zoals bewaarloon en aflossingsprovisie. Deze kosten verlagen het effectief rendement. Voor de hoogte van deze kosten verwijzen wij u naar uw eigen bank. Bij de berekeningen van het effectief rendement gaan wij uit van een dividendrendement van 2,71%. Dit is het gemiddelde genormaliseerde dividendrendement op de aandelen in het Mandje van de afgelopen tien jaar (Bloomberg d.d. 15 maart 2012). Let op: de keert geen dividenden uit. 7

8 u Koersontwikkeling Gedurende de looptijd zijn er een aantal factoren die invloed hebben op de koersontwikkeling van de Note. De belangrijkste factoren worden hieronder beschreven. De invloed die elke factor individueel heeft op de koers van de Note, wordt separaat beschreven. Eventuele wisselwerking respectievelijk samenhang tussen factoren is in onderstaand overzicht buiten beschouwing gelaten. Dividendverwachting Een toename van het verwachte dividend op de aandelen in de vijf indices betekent dat een belegger in de Note rendement misloopt Notes keren immers geen dividend uit. Hierdoor zal, als de dividendverwachting toeneemt, de Note in waarde dalen en bij een afname van de dividendverwachting, in waarde stijgen. Het Mandje Kredietwaardigheid Een stijging van de waarde van het Mandje leidt tot een stijging van de koers van de Note en omgekeerd zal een daling van de waarde van het Mandje resulteren in een daling van de koers van de Note. Het koersverloop van de Note kan zeer grote schommelingen laten zien als de Einddatum nadert en de waarde van het Mandje zich rondom 50% van de Startwaarde bevindt. Dit komt doordat bij een daling van 51% van de waarde van het Mandje, de aflossing 490 bedraagt. Bij een daling van 50%, bedraagt de aflossing De Uitgevende Instelling van de Note is Van Lanschot, zie voor een beschrijving verderop in deze brochure. De koers van de Note wordt beïnvloed door de kredietwaardigheid van Van Lanschot. Wanneer de beoordeling van de kredietwaardigheid van Van Lanschot afneemt, neemt het debiteurenrisico toe en daalt de waarde van de Note. Bij een toename van de kredietwaardigheid, neemt het debiteurenrisico af en stijgt de waarde van de Note. Tabel 3 > Koersontwikkeling van de Note bij verandering van diverse factoren Renteontwikkeling Factoren Koers Note De renteontwikkeling is vooral van invloed op het obligatiecomponent van de Note, die meer waard wordt bij een daling van de rente en juist minder waard wordt bij een stijging van de rente. De koers van de Note zal derhalve dalen bij een stijging van de rente en stijgen bij een rentedaling. Onderliggende Waarde Renteontwikkeling Beweeglijkheid Dividendverwachting Kredietwaardigheid Van Lanschot Beweeglijkheid van het Mandje De beweeglijkheid van de koers van het Mandje is het sterkst van invloed op de optiecomponent die het mogelijk maakt te profiteren van eventuele koersstijgingen. Een toenemende beweeglijkheid betekent dat de koers van het Mandje sterker fluctueert in koers en daarmee neemt de kans op een hogere uitkering toe. Omgekeerd neemt bij een afname van de beweeglijkheid, deze optie in waarde af. Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zal het gezamenlijke effect van de meeste factoren op de koers van de Note kleiner worden met uitzondering van de ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. Aan het eind van de looptijd heeft, los van een faillissement van Van Lanschot, alleen een verandering van de Onderliggende Waarde nog invloed op de uitkering van de Note. 8

9 u Uitgevende instelling u Fiscale informatie De Notes worden uitgegeven door Van Lanschot. Van Lanschot heeft een sterke solvabiliteits- en liquiditeitspositie. De fundingratio is met circa 92% per 31 december 2011 een van de hoogste van alle banken in Nederland. Deze ratio geeft aan in hoeverre de totale kredietverlening van de bank gefinancierd wordt met de toevertrouwde middelen van haar cliënten. De bank heeft een sterke kapitaalpositie met een Core Tier I-ratio van 11,0% per 31 december Deze ratio is tot stand gekomen zonder staatssteun. Het conservatief risicoprofiel van Van Lanschot komt onder andere tot uitdrukking in de lage leverage van 12 per 31 december Een lage leverage betekent dat de bank relatief veel kapitaal heeft ten opzichte van de omvang van de balans. Dit werd bevestigd door de resultaten van de Europese stresstest in 2011 welke Van Lanschot op eigen initiatief heeft uitgevoerd. Doel van deze stresstest is het verkrijgen van inzicht in de weerbaarheid van financiële instellingen bij spanningen in de economie en op de financiële markten. Ook in het meest ongunstige stress scenario heeft de bank voldoende buffers om onverwachte schokken op te vangen. Van Lanschot heeft niet belegd in landen in de Europese periferie (Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland en Italië) en ook niet in complexe financiële instrumenten. Van Lanschot is ook goed voorbereid op de nieuwe Basel-III eisen met een Liquidity Coverage Ratio van 191% (minimum eis 100%) en een Net Stable Funding Ratio van 104% (minimum eis 100%) ultimo De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel dat hetgeen u als particulier werkelijk aan rente, dividend of koersresultaten op uw beleggingen ontvangt, fiscaal niet relevant is. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in Box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. In het kader van de Europese spaarrenterichtlijn moet de uitbetalende financiële instelling (in de regel uw bank), informatie over renteinkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, doorgeven aan de Nederlandse fiscus. De fiscus geeft deze informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Een mogelijke toename boven de Nominale Waarde van de belegging kwalificeert zich op Terugbetaaldatum, bij tussentijdse verkoop of vervroegde aflossing in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn, als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. Wij adviseren u eerst een belastingdeskundige te raadplegen over de fiscale regelgeving en de gevolgen van een belegging in de Note in uw persoonlijke situatie. De kredietwaardigheid van Van Lanschot wordt door de ratingbureaus S&P en Fitch uitgedrukt in een Single A- (stable outlook) creditrating. Deze creditrating is door beide ratingbureaus opnieuw bevestigd in Op 30 uari 2012 heeft Van Lanschot een reorganisatieprogramma aangekondigd in reactie op de veranderende markt. In het persbericht is ook een korte update gegeven van de resultaten van de bank over het tweede halfjaar Wij adviseren u kennis te nemen van de meest recent gepubliceerde cijfers en persberichten van Van Lanschot. Deze informatie vindt u op 9

10 u Kosten u Belangrijkste risico s De kosten voor de Note bedragen eenmalig 1% bij emissie en 0,50% per jaar. Deze kosten zijn al in de uitgiftekoers verwerkt en zijn een vergoeding voor structurering, marketing en winstopslag. De onderstaande tabel geeft de opbouw van de kosten weer naar looptijd. Het kopen en aanhouden van de Note brengt risico s met zich mee. De belangrijkste risico s zijn hieronder uiteengezet. Een uitgebreidere beschrijving van de mogelijke risico s vindt u in het Prospectus, onder het kopje Risk factors op pagina 10 en verder. Tabel 4 > Kosten 2 1. Koersrisico Looptijd van 5 jaar Eenmalig bij emissie 1,00% 10,- Jaarlijkse kosten 0,50% 5 x 5,- = 25,- Totale kosten 35,- 2 Per 1.000,- nominaal exclusief eventuele kosten als bewaarloon en aflossingsprovisie van uw eigen bank. De eenmalige kosten van 1,0% worden op de eerste handelsdag na emissie aan de koers van de Note onttrokken. De resterende kosten worden gedurende de looptijd lineair in mindering gebracht op de koers. Dit houdt in dat wanneer u de Note op enig moment gedurende de looptijd verkoopt, u de kosten voor de resterende looptijd niet betaalt. Deze zitten dan nog immers in de koers verwerkt. Indien u tussentijds wilt aan- of verkopen, betaalt u naast de bied-laat spread, waaraan hierna op pagina 11 onder Verhandelbaarheid aandacht zal worden besteed, ook transactiekosten aan uw bank. Bovendien kan uw eigen bank kosten in rekening brengen zoals bewaarloon en aflossingsprovisie. Als u bankiert bij Van Lanschot worden alleen bij tussentijdse aan- of verkopen transactiekosten in rekening gebracht. Bij de emissie en bij de aflossing worden bij Van Lanschot geen transactiekosten in rekening gebracht. Ook wordt er bij Van Lanschot geen bewaarloon in rekening gebracht. Indien u niet bij Van Lanschot bankiert, kunt u bij uw bank informeren over de hoogte van de kosten. De Note is geen garantieproduct. Dit betekent dat u een deel van uw inleg of uw gehele inleg kunt verliezen als Eindwaarde minder dan 50% van de Startwaarde is. Indien u tussentijds wilt verkopen, ontvangt u de koers van de Note die mogelijk substantieel lager is dan de Nominale Waarde. 2. Debiteurenrisico Met deze belegging loopt u debiteurenrisico op Van Lanschot als Uitgevende Instelling van de Note. Gedurende de looptijd en op de Terugbetaaldatum loopt u het risico dat u uw investering niet of niet volledig terug ontvangt in geval van een faillissement van Van Lanschot Bankiers. 3. Valutarisico De Note noteert in euro s terwijl het Mandje zelf in buitenlandse valuta noteert. Het wisselkoersrisico dat hieruit voortkomt, wordt afgedekt volgens de zogenaamde Quanto -methode. Dit is een techniek die ervoor zorgt dat het rendement van de Note op Einddatum niet wordt beïnvloed door de valuta waarin de onderliggende waarde is genoteerd. Dit betekent dat op Einddatum veranderingen van de wisselkoersen geen effect hebben op de waarde van de Note. Uiteraard loopt u wel koersrisico als de euro voor u niet de basisvaluta is. De belegging is dan omgerekend naar uw eigen valuta mogelijk minder of meer waard. 4. Liquiditeitsrisico Onder bijzondere omstandigheden (door bijvoorbeeld een marktverstoring of een stroomstoring) kan het voorkomen dat er geen of beperkte handel mogelijk is. In dat geval vindt er mogelijk geen goede koersvorming plaats en kan de koers 10

11 afwijken van de koers die onder normale omstandigheden tot stand was gekomen. 5. Beweeglijkheid De Note kan een hectisch koersverloop laten zien als de koers van de Onderliggende Waarde zich rond het Beschermingsniveau begeeft. Dit effect is vlak voor de Einddatum het sterkst. 6. Fiscale risico s De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Wij adviseren u hierover een deskundige te raadplegen voordat u een beslissing neemt om in de Note te beleggen. 7. Risico op vervroegde aflossing In bijzondere situaties is vervroegde aflossing mogelijk. Bij een vervroegde aflossing zal de Note worden afgelost tegen de dan geldende marktwaarde onder aftrek van de hieraan verbonden zijnde kosten. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel, ingrijpende wijzigingen met betrekking tot de Onderliggende Waarde of in het geval dat Van Lanschot niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Wij verwijzen hiervoor naar het Prospectus, hoofdstuk Terms and Conditions of the Notes en respectievelijk pagina 94, 98 en 175 in het bijzonder. u Verhandelbaarheid Kempen & Co zorgt onder normale marktomstandigheden voor een liquide markt in de Note door middel van een biedlaat spread van maximaal 1%. Dit betekent dat u de Note op iedere handelsdag van Euronext Amsterdam kunt verkopen en kopen, zolang er Notes beschikbaar zijn. Onder bijzondere omstandigheden, zoals eerder genoemd, kan het voorkomen dat er geen of slechts beperkte handel mogelijk is. De koers kan hoger of lager zijn dan de Nominale Waarde. In de paragraaf Koersontwikkeling op pagina 8 van deze brochure kunt u lezen welke factoren de koers van de Note bepalen. u Belangrijke informatie voor inschrijving op de Note Voor uitgebreide informatie over de Note, zoals de Final Terms, het Prospectus en overige documentatie verwijzen wij u naar onze website Een beslissing om in de Note te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op bovenstaande documenten. Als u vragen heeft over deze documenten of over de Note zelf, dient u navraag te doen voordat u in de Note belegt. U kunt hiervoor contact opnemen met uw private banker. Professionele tegenpartijen kunnen contact opnemen met Kempen & Co via Actuele informatie Deze brochure is gemaakt als toelichting op de Note bij emissie en wordt nadien niet meer geactualiseerd. De ontwikkelingen van de Note kunt u terugvinden in de kwartaalberichten die op worden geplaatst gedurende de looptijd van de Note. 11

12 12

13 u Voor welke belegger geschikt? De Note is alleen geschikt voor beleggers die de risico s van dit product op juiste waarde kunnen inschatten en die bereid én in staat zijn om deze (financiële) risico s ook te dragen. Daarnaast geldt dat de Note vooral geschikt is voor beleggers die: koersstijgingen verwachten vanaf de huidige niveaus van de Onderliggende Waarde die binnen de looptijd van de Note plaatsvinden een rechtstreekse belegging in de aandelen in het Mandje te risicovol vinden genoegen nemen met een voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde tot en met een daling van de waarde van het Mandje van 50% op de Einddatum ten opzichte van de Startwaarde bereid zijn mogelijk dividend van een rechtstreekse belegging in (de aandelen in) het Mandje op te geven ten gunste van meer zekerheid en een hogere participatie in een mogelijke stijging van de waarde van het Mandje een beleggingshorizon van tenminste vijf jaar hebben Van Lanschot als uitgevende instelling een acceptabel risico vinden flexibiliteit wensen; de Note is dagelijks verhandelbaar. Kempen & Co onderhoudt een markt in de Note. 13

14 u Begrippenlijst Beschermingsniveau Startdatum Het niveau van de Onderliggende Waarde waarboven de terugbetaling van de Nominale Waarde is gegarandeerd aan het einde van de looptijd. De datum waarop de Startwaarde wordt bepaald. Startwaarde Einddatum De slotkoers van de Onderliggende Waarde op de Startdatum. De datum waarop de Eindwaarde wordt bepaald. Terugbetaaldatum Einduitkering De uitkering op Terugbetaaldatum. De hoogte van de Einduitkering is afhankelijk van de Eindwaarde. Zie pagina 7 van deze brochure voor een overzicht van de scenario s. De datum waarop de Note uitkeert, zijnde 5 handelsdagen na de Einddatum. Uitgevende Instelling Eindwaarde F. van Lanschot Bankiers N.V. De slotkoers van de Onderliggende Waarde op de Einddatum. Nominale Waarde per Note Het Mandje Het mandje van vijf aandelenindices die de beurs volgen in China, Korea, Taiwan, Hong Kong en Singapore. Participatiegraad De mate waarin u deelt in de stijging van de Onderliggende Waarde. 14

15 u Inschrijven Inschrijven kan vanaf 16 maart 2012 tot en met 30 maart 2012, uur. Terugtrekking van de emissie of vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk. De belangrijkste kenmerken van de Note Uitgevende Instelling Uitgifteprogramma Prospectus Rating Uitgevende Instelling Commerciële naam Valuta F. van Lanschot Bankiers N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V ,- Debt Issuance Programme Het prospectus van het Uitgifteprogramma A- (stable outlook) (S&P/Fitch) Euro Nominale Waarde Minimum inschrijving Uitgiftekoers 100% Beschermingsniveau Participatiegraad Startwaarde Startdatum 2 april 2012 Eindwaarde Einddatum 3 april 2017 Emissieperiode Incassodatum 10 april 2012 Terugbetaaldatum 10 april 2017 Onderliggende waarde 50% van de Startwaarde; het Beschermingsniveau is alleen van toepassing op de Eindwaarde van het Mandje. Indicatief 125%. De definitieve participatiegraad wordt 2 april 2012 vastgesteld en wordt binnen 2 werkdagen bekend gemaakt op De participatiegraad bedraagt minimaal 110%. De slotkoers van het Mandje op de Startdatum De slotkoers van de Onderliggende Waarde op de Einddatum 16 maart 2012 tot en met 30 maart 2012, uur ISIN-code, Common Code NL , Mandje van de volgende indices: HSCEI Index (met een weging van 30%), KOSPI 200 Index (25%), TAMSCI Index (20%), HSI Index (15%) en de SIMSCI Index (10%). Notering Noteringswijze Settlement Type Clearing Distributeur Toepasselijk recht Dividenduitkering Totale kosten Verhandelbaarheid Informatie tijdens de Looptijd NYSE Euronext Gedurende de looptijd worden marktprijzen genoteerd als percentage van de Nominale Waarde Cash Settlement Euroclear F. van Lanschot Bankiers N.V. en Kempen & Co N.V. Nederlandse De keert geen dividend uit. Het dividendrendement op de aandelen in het Mandje van de afgelopen tien jaar bedraagt gemiddeld 2,71% (Bloomberg d.d. 15 maart 2012). 3,50%. Het betreft kosten voor structurering, marketing en winstopslag; deze kosten zijn verwerkt in de Uitgiftekoers. Wij verwijzen naar uw eigen bank voor de overige kosten zoals bewaarloon en aflossingsprovisie. Iedere handelsdag. Kempen & Co onderhoudt onder normale omstandigheden een markt in de Note tegen een bied-laat spread van maximaal 1%. 15

16 Disclaimer Deze brochure is bedoeld om informatie te geven en is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging om enige van de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. De beslissing om de Note te kopen dient uitsluitend op basis van het Prospectus met aanhangsels en de Final Terms te worden genomen en iedere afzonderlijke belegger dient advies in te winnen van zijn financiële, fiscale, boekhoudkundige en juridische adviseurs met betrekking tot de risico s die gepaard gaan met het beleggen in de Note en ten aanzien van de geschiktheid van een belegging in een dergelijke Note in het licht van zijn specifieke omstandigheden. Beleggers in de Note moeten er zich van bewust zijn dat de Note tot en met de laatste handelsdag kan worden verhandeld tegen een waarde die lager ligt dan de Nominale Waarde. Het is niet mogelijk om de waarde van de Note op de secundaire markt te voorspellen. De waarde van de Note is afhankelijk van verschillende factoren waaronder een wijziging in de beurskoersen van de onderliggende financiële waarden, rentevoeten, de volatiliteit van de beurskoersen en van de rente, als ook van het algemene marktsentiment en van de macro-economische vooruitzichten. Het is mogelijk dat transactiekosten worden gerekend over aan- of verkopen op de secundaire markt. Kempen & Co of haar werknemers kunnen ook posities opbouwen in deze effecten en derivaten daarvan, en kunnen deze ook verkopen op elk door hen geschikt geacht tijdstip. De Note belegt via het Mandje in aandelen van beursgenoteerde onderne- mingen die actief zijn in opkomende landen. In opkomende landen kan er sprake zijn van een onderontwikkeld toezicht waardoor bezittingen en activiteiten minder goed zijn beschermd. Ook kunnen in deze landen accountingregels gelden die anders zijn dan de internationale standaarden. Daarnaast brengt het beleggen in opkomende landen politieke risico s met zich mee. Bovenstaande, maar ook het feit dat deze landen onderontwikkelde financiële markten kunnen hebben, zorgt voor extra liquiditeitsrisico. De in deze brochure gegeven informatie is gebaseerd op het beste oordeel dat wij ons op de datum van deze brochure hebben kunnen vormen en we kunnen deze informatie, zonder aankondiging vooraf, veranderen. Aan de in de brochure gebruikte voorbeelden en verwachtingen kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kempen & Co verschaft uitsluitend informatie over haar producten en geeft geen beleggingsadvies. Kempen & Co accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ongeacht welke kosten, verliezen of schade, dan ook resulterend uit, dan wel in enigerlei wijze verbonden aan, enige beslissing genomen op basis van het gebruik van (delen van) de informatie in deze brochure. Transacties in de Note zijn in sommige landen en afhankelijk van het soort klant, aan beperkingen onderhevig. Deze brochure of kopieën daarvan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Canada of het Verenigd Koninkrijk.

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Structured products. Augustus Participatie Notes

Structured products. Augustus Participatie Notes Structured products Augustus 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20

ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Structured products April 2013 ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Voor wie zekerheid en rendement zoekt ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Voor wie zekerheid en rendement zoekt 1 De ING

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products November 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Eurozone 14-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19 Structured products September 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note USA 14-19 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Structured products. Index Garantie Notes. Voor wie zekerheid en rendement zoekt

Structured products. Index Garantie Notes. Voor wie zekerheid en rendement zoekt Structured products 1 Een Index Garantie Note (Note) wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot). Het

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Juni 2016 Index Garantie Notes ISIN: NL0011218854 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note Eurozone 16-22 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Structured products. mei Index Garantie Notes

Structured products. mei Index Garantie Notes Structured products mei 2016 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Structured products. Van Lanschot Valuta Obligatie

Structured products. Van Lanschot Valuta Obligatie Structured products Van Lanschot Valuta Obligatie 1 De Van Lanschot Valuta Obligatie wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Oktober 2015. Memory Coupon Notes. Inlegvel VL Memory Coupon Note China 15-19

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Oktober 2015. Memory Coupon Notes. Inlegvel VL Memory Coupon Note China 15-19 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Oktober 2015 Memory Coupon Notes Inlegvel VL Memory Coupon Note China 15-19 2 De voorwaarden van de Van Lanschot Memory Coupon Note China

Nadere informatie

Participatie Notes. Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe ISIN: NL

Participatie Notes. Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. van Lanschot Bankiers N.V. (BBB+/BBB+) september 2017 Participatie Notes Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe 17-22 ISIN: NL0012248447 2 De voorwaarden van de VL Participatie

Nadere informatie

Structured products. Januari Index Garantie Notes

Structured products. Januari Index Garantie Notes Structured products Januari 2017 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes Structured products Oktober 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Structured products. 10 september 2012. Kempen Inflatie Note. Beschermd profiteren van inflatie

Structured products. 10 september 2012. Kempen Inflatie Note. Beschermd profiteren van inflatie Structured products 10 september 2012 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) en het

Nadere informatie

Maatwerk. Inlegvel VL Dutch Trigger Plus Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.

Maatwerk. Inlegvel VL Dutch Trigger Plus Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N. Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Februari 2016 Maatwerk ISIN: NL0011218631 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Plus Note 16-19 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note

Kempen Deep Barrier Note Kempen Deep Barrier Note Meeprofiteren van een mogelijk stijgende rente met voorwa ardelijke k apita albescherming Gegarandeerd ieder jaar een coupon, gekoppeld aan de driemaands Euribor met een vaste

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note II

Kempen Deep Barrier Note II Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note

Nadere informatie

Trigger Notes. Inlegvel: NL Van Lanschot Trigger Plus 60/60 Note Eurozone 16-21

Trigger Notes. Inlegvel: NL Van Lanschot Trigger Plus 60/60 Note Eurozone 16-21 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) April 2016 Trigger Notes Inlegvel: NL0011218771 Van Lanschot Trigger Plus 60/60 Note Eurozone 16-21 2 De voorwaarden van de Van Lanschot

Nadere informatie

Van Lanschot Variabele Lange Rente Obligatie II

Van Lanschot Variabele Lange Rente Obligatie II Uitgevende instelling: F. van Lanschot Bankiers N.V. (BBB+/A-) Mei 2014 Van Lanschot Variabele Lange Rente Obligatie II Kapitaalbescherming en een variabele coupon inspelend op een stijgende lange rente

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Maart 2016 Index Garantie Notes Inlegvel: NL0011218714 VL Risk Controlled Index Garantie Note USA 16-24 2 u Documentatie De voorwaarden

Nadere informatie

Dutch Trigger Note 11-14

Dutch Trigger Note 11-14 Structured products Dutch Trigger Note 11-14 Kans op aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt 1 u Maximale looptijd drie jaar u Als de AEX-Index gelijk is gebleven of is gestegen ten opzichte van

Nadere informatie

Van Lanschot Eurozone Trigger Note 14-19

Van Lanschot Eurozone Trigger Note 14-19 Uitgevende instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V. (BBB+/A-) Januari 2014 Van Lanschot Eurozone Trigger Note 14-19 De (de Note ) wordt uitgegeven onder de voorwaarden zoals beschreven in het Drawdown

Nadere informatie

Structured products. November Trigger Notes

Structured products. November Trigger Notes Structured products November 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

Van Lanschot Dutch Trigger Note 14-17

Van Lanschot Dutch Trigger Note 14-17 Uitgevende instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V. (BBB+/A-) Maart 2014 Van Lanschot Dutch Trigger Note 14-17 De Van Lanschot Dutch Trigger Note 14-17 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Maatwerk. Inlegvel: Van Lanschot Worst-Of Trigger Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.

Maatwerk. Inlegvel: Van Lanschot Worst-Of Trigger Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N. Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) Juni 215 Maatwerk Inlegvel: Van Lanschot Worst-Of Trigger Note 15-19 ISIN: NL1121852 2 De voorwaarden van de Van Lanschot Worst-Of Trigger

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015 Trigger Notes 2 De UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor de uitgifte van Structured

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

BNP Paribas Participatie Note Eurozone 14-19

BNP Paribas Participatie Note Eurozone 14-19 Structured Products Oktober 2014 BNP Paribas Participatie Note Eurozone 14-19 U belegt met voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde op de Einddatum. U loopt het risico uw volledige inleg te verliezen.

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Floored Floater 11-21

Floored Floater 11-21 Structured products Floored Floater 11-21 Zekerheid en een aantrekkelijke coupon 1 Belangrijkste kenmerken van de Floored Floater 11-21: u Looptijd van 10 jaar u Ieder jaar een coupon van 5% of de 12-maands

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

BNP Paribas Trigger Plus Note Eurozone 15-20

BNP Paribas Trigger Plus Note Eurozone 15-20 Structured Products Februari 2015 BNP Paribas Trigger Plus Note Eurozone 15-20 De (de Note) wordt uitgegeven onder de voorwaarden zoals beschreven in het EUR 90,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: UBS AG (A1/A+ / AA-) november Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone ISIN: DE000UBS9VL5

Uitgevende Instelling: UBS AG (A1/A+ / AA-) november Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone ISIN: DE000UBS9VL5 Uitgevende Instelling: UBS AG (A1/A+ / AA-) november 2017 Trigger Notes ISIN: DE000UBS9VL5 2 Het UBS Trigger Certificaat Eurozone17-22 (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Eurozone Premie Note november 2017

ING Eurozone Premie Note november 2017 ING Eurozone Premie Note november 2017 100% participatie in een Europese aandelenindex Minimaal 145% aflossing indien de Index gedurende de observatieperiode niet meer dan 40% onder de startwaarde sluit

Nadere informatie

Kansen in een onzekere Nederlandse aandelenmarkt?

Kansen in een onzekere Nederlandse aandelenmarkt? Kansen in een onzekere Nederlandse aandelenmarkt? Van Lanschot AEX Trigger Note 10-15 Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende particulieren

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

UBS Eurozone Trigger Certificaat 14-19

UBS Eurozone Trigger Certificaat 14-19 Uitgevende instelling: UBS AG (A/A2/A) Januari 2014 UBS Eurozone Trigger Certificaat 14-19 Het UBS Eurozone Trigger Certificaat (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor de uitgifte

Nadere informatie

Invelen op positieve ontwikkelingen. Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt

Invelen op positieve ontwikkelingen. Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt Invelen op positieve ontwikkelingen Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt Deelt u met Van Lansbot het vertrouwen in de Europese aandelenmarkt? En bent u daarom op zoek naar

Nadere informatie

e m p e n Eu r o Fi n a n c i a l s Ce r t i f i c a a t Hoog rendement bij een licht stijgende aandelenmarkt

e m p e n Eu r o Fi n a n c i a l s Ce r t i f i c a a t Hoog rendement bij een licht stijgende aandelenmarkt De krediet- en liquiditeitscrisis die in 2007 begon heeft tot nu toe veel teweeggebracht. Ook buiten de Verenigde Staten, waar de problemen zijn ontstaan, hebben vele banken en verzekeraars te maken met

Nadere informatie

Kempen Zuidoost Azië Airbag. Profiteren van de positieve ontwikkelingen van een mandje van vijf belangrijke indices uit Zuidoost Azië.

Kempen Zuidoost Azië Airbag. Profiteren van de positieve ontwikkelingen van een mandje van vijf belangrijke indices uit Zuidoost Azië. Kempen Zuidoost Azië Airbag Profiteren van de positieve ontwikkelingen van een mandje van vijf belangrijke indices uit Zuidoost Azië. Kempen Zuidoost Azië Airbag De laatste jaren hebben de opkomende en

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Wilgenhaege Memory Coupon Note

Wilgenhaege Memory Coupon Note Jaarlijks * coupon als onderliggende Index op de arlijkse peildatum niet meer dan 40% is gedaald t.o.v. de startwaarde Mogelijkheid om gemiste coupons alsnog te ontvangen op een latere coupon betaaldatum

Nadere informatie

ING Liric USA mei 2018

ING Liric USA mei 2018 ING Liric USA mei 2018 Minimale aflossing op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Participeren in een Amerikaanse aandelenindex Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam Hoe werkt de ING Liric

Nadere informatie

Profiteer van stijgende grondstofprijzen

Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen De prijzen van grondstoffen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Gedreven door de vraag vanuit China en India zijn met

Nadere informatie

UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Uitgevende instelling: UBS AG (A/A2/A) Februari 2015 UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Het UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor

Nadere informatie

IVM Beste Start Garantie Note

IVM Beste Start Garantie Note IVM Vermogensbeheer en ING Bank N.V. introduceren de: IVM Beste Start Nominale waarde op de einddatum voor 100% gegarandeerd Tot een mogelijke stijging van 100% participeren in de koersontwikkeling van

Nadere informatie

ING Dutch Lookback Note

ING Dutch Lookback Note ING Dutch Lookback Note Voor 100% participeren in een Nederlandse aandelenindex De laagste slotkoers van de Index in de lookbackobservatieperiode als startwaarde Exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Aantrekkelijk rendement in een onzekere markt? Van Lanschot Eurozone Trigger Plus Note 10-15

Aantrekkelijk rendement in een onzekere markt? Van Lanschot Eurozone Trigger Plus Note 10-15 Aantrekkelijk rendement in een onzekere markt? Van Lanschot Eurozone Trigger Plus Note 10-15 Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende particulieren

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Noorwegen december 2017

ING Liric Noorwegen december 2017 ING Liric Noorwegen december 2017 Een Liric in Noorse kronen Garantiewaarde op de aflossingsdatum van NOK 1.000 per Liric Voor 105% participeren in de mogelijke stijging van een Noorse aandelenindex Dagelijks

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE GLOBAL 90% PROTECTION NOTE Bent u op zoek naar een belegging met gedeeltelijke garantie van de nominale waarde? Terwijl u wél kunt profiteren van mogelijk stijgende aandelenkoersen? Dan kan de Global 90%

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Kempen Property Trigger Note

Kempen Property Trigger Note Kempen Property Trigger Note K ans op a antrekkelijk rendement in een onzekere markt Kempen Property Trigger Note in het kort Een belegging in een mandje Europese retail vastgoedaandelen met een looptijd

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note ING 5% Memory Coupon Eurozone Note Uitgegeven door ING Bank N.V. (A2 / A / A + ) Looptijd 5 jaar Jaarlijks 5% coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven het beschermingsniveau

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ABN AMRO double up certificaat

ABN AMRO double up certificaat ABN AMRO double up certificaat 2 Verwacht u dat een specifiek aandeel het komende jaar in waarde zal stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot een vooraf vastgesteld plafond met het ABN

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

Up&Win 2 Certificaat. Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling. De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde

Up&Win 2 Certificaat. Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling. De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde Up&Win 2 Certificaat Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde Een mogelijke uitkering van 7% per jaar in een vlakke markt Uitzicht

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar High Risk Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie