Azië Participatie Note

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Azië Participatie Note"

Transcriptie

1 Structured products 1

2 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus is goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) en wordt jaarlijks herzien. Uitgiftes onder dit programma dragen bij aan de funding van Van Lanschot. In het Prospectus vindt u onder andere informatie over Van Lanschot als uitgevende instelling in de paragrafen F. Van Lanschot Bankiers N.V. en Financial Statement of Van Lanschot N.V. Daarnaast vindt u in het Prospectus informatie over de algemene kenmerken van Notes in de paragraaf Terms and Conditions of the Notes. De specifieke kenmerken behorend bij de verschillende vormen van Notes zijn opgenomen onder Form of the Notes. Een beschrijving van de risico s kunt u op twee plekken terugvinden. Algemene risico s die verbonden zijn aan uitgiftes zijn opgenomen onder Risk Factors. Specifieke risico s die betrekking hebben op de verschillende vormen van Notes staan bij Terms and Conditions of the Notes. Voorafgaande aan de uitgifte van een Note worden voorlopige Final Terms opgesteld conform paragraaf Form of Final Terms. In deze Final Terms staan de specifieke kenmerken van een uitgifte vermeld. Enkele vooraf bekend gemaakte kenmerken, zoals participatiegraad en omvang van de uitgifte kunnen voor de uitgifte nog wijzigen. Bij uitgifte worden de definitieve Final Terms opgesteld. Deze Final Terms vormen gezamenlijk met het Prospectus de juridische documentatie. De informatie in deze brochure is hiervan afgeleid. Het rendement van de Note heeft betrekking op indices ( Index Linked ). Uitgebreidere informatie over de verschillende Notes wordt beschreven in de paragrafen Key Features of the Programme en Terms and conditions of the Notes van het Prospectus. Een kenmerk van alle Notes is dat deze zich kwalificeren als senior, nietachtergesteld schuldpapier (zie Prospectus hoofdstuk Status of the Senior Notes and Negative Pledge op pagina 84 en paragraaf Deliverable Obligation Characteristics op pagina 148). Het structureren van Notes besteedt Van Lanschot uit aan haar dochteronderneming Kempen & Co N.V. ( Kempen & Co ). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht. Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële ondernemingen geregistreerd bij de AFM te Amsterdam. Kempen & Co is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Sinds de oprichting in 1903 biedt Kempen & Co diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi)overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. 2

3 u U belegt met voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde op de Einddatum. u U profiteert van een mogelijke koersstijging van een mandje van vijf Aziatische indices. u U belegt in een Note met een looptijd van vijf jaar. u U heeft flexibiliteit door dagelijkse verhandelbaarheid. 3

4 Index Garantie Notes u Beleggen in Azië Van Lanschot en Kempen & Co zijn relatief positief over de opkomende markten in Azië en elders in de wereld. Dit jaar zal de groei in de meeste opkomende economieën naar verwachting licht afnemen, maar nog steeds wordt er een gezonde groei verwacht. Hoewel deze opkomende markten onder druk staan als gevolg van problemen in Europa, blijven ook de langetermijnvooruitzichten relatief gezien een stuk beter dan die van Europa. Met de (hierna: de Note ) profiteert u van eventuele koersstijgingen in een aantal opkomende markten in Azië, terwijl u belegt met voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde. Deze brochure is met zorg samengesteld om een zo duidelijk mogelijke beschrijving te geven van de Note. Om de leesbaarheid van de brochure te vergroten worden in deze brochure begrippen gebruikt. Begrippen zijn herkenbaar doordat zij met een hoofdletter starten. Uitleg van deze begrippen kunt u vinden op pagina 14. 4

5 u De werking van de De is een beleggingsproduct dat opgebouwd is uit drie afzonderlijke bouwstenen die bij elkaar één Note vormen. De drie componenten zijn: een Van Lanschot obligatie, een optie waarmee er van eventuele koersstijgingen van een mandje van vijf Aziatische indices (hierna: het Mandje ) wordt geprofiteerd en een optie die voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde biedt. De aflossing De voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde De Note is een belegging waarmee u profiteert van een mogelijke koersstijging van het Mandje. De hoogte van het aflossingsbedrag is afhankelijk van de ontwikkeling van het Mandje op de Einddatum. Op die Einddatum wordt de Eindwaarde van het Mandje vergeleken met de Startwaarde van het Mandje. Indien de waarde van het Mandje is gestegen, wordt de Note afgelost tegen 100% van de Nominale Waarde plus het procentuele verschil tussen de Eindwaarde en de Startwaarde, vermenigvuldigd met de Participatiegraad. De Participatiegraad bedraagt indicatief 125%. Op pagina 6 en 7 van deze brochure worden enkele scenario s en rekenvoorbeelden gegeven voor de aflossing. De Note biedt een voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde aan het einde van de looptijd van de Note. U bent op de Einddatum beschermd tegen dalingen tot en met 50% van de Startwaarde van het Mandje. Dit betekent dat wanneer de Eindwaarde van het Mandje niet lager is dan 50% van de Startwaarde, de aflossing tenminste 100% van de Nominale Waarde bedraagt. Wanneer de Eindwaarde minder dan 50% van de Startwaarde bedraagt, vervalt de voorwaardelijke bescherming; de Note lost dan af op de Nominale Waarde minus de procentuele daling van de waarde van het Mandje. Dit houdt in dat u uw inleg geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. 5

6 u Het Mandje u Rekenvoorbeelden Einduitkering Voor het Mandje zijn de belangrijkste aandelenindices geselecteerd van elk van de vijf landen China, Korea, Taiwan, Hong Kong en Singapore. Dit zijn de vijf belangrijkste economieën in de regio Zuid-Oost Azië ex Japan. Hiermee vormt het Mandje een goede afspiegeling van dit gebied. Bovendien zijn in de indices de grootste bedrijven van die landen opgenomen. Tabel 1 geeft de vijf indices en hun wegingen in het Mandje weer. Grafiek 1 geeft het historisch koersverloop weer van de Index sinds uari Tabel 1 > Het Mandje Index Land Weging HSCEI Index China 30% KOSPI Index Korea 25% TAMSCI Index Taiwan 20% HSI Index Hong Kong 15% SIMSCI Index Singapore 10% Hierna wordt een rekenvoorbeeld gegeven bij vier mogelijke scenario s aan het einde van de looptijd van de Note. Op Einddatum wordt de Eindwaarde van het Mandje vergeleken met de Startwaarde van het Mandje. Voor de hoogte van de aflossing van de Note bestaat een viertal mogelijkheden: > Is de Eindwaarde lager is dan het Beschermingsniveau van 50% van de Startwaarde, dan ontvangt u per Note verminderd met de procentuele daling van de waarde van het Mandje op Einddatum ten opzichte van zijn Startwaarde. > Is de Eindwaarde lager dan de Startwaarde maar hoger dan het Beschermingsniveau van 50% van de Startwaarde, dan ontvangt u de Nominale Waarde van per Note. > Is de Eindwaarde gelijk aan de Startwaarde, dan ontvangt u per Note de Nominale Waarde van > Is de Eindwaarde hoger dan de Startwaarde, dan ontvangt u per Note de Nominale Waarde van plus het procentuele verschil tussen de Eindwaarde en de Startwaarde, vermenigvuldigd met de Participatiegraad. Grafiek 1 > Historische koersontwikkeling Mandje In de rekenvoorbeelden is uitgegaan van een Uitgiftekoers van 100%. Dit betekent een belegging van per Note, gelijk Koersontwikkeling Mandje t.o.v. de startwaarde van 31 uari 2002, die op 100% is geschaald aan de Nominale Waarde van de Note. We hanteren in de rekenvoorbeelden een Participatiegraad van 125%. Op 2 april 2012 wordt de definitieve Participatiegraad vastgesteld. Deze bedraagt minimaal 110% Tijd Bron: bloomberg Deze historische gegevens geven geen garantie voor de toekomstige ontwikkeling van het Mandje 6

7 Scenario 1: Een sterke daling van het Mandje van 60% Startwaarde Mandje 100 Eindwaarde Mandje 40 (60% daling) Einduitkering 400 Berekeningswijze (60% x ) = 400. Scenario 2: Een daling van het Mandje van 40% Startwaarde Mandje 100 Eindwaarde Mandje 60 (40% daling) Einduitkering Berekeningswijze Het Beschermingniveau is niet doorbroken. U ontvangt per Note. Scenario 3: Een gelijke stand van het Mandje Startwaarde Mandje 100 Eindwaarde Mandje 100 (0% verandering) Einduitkering Berekeningswijze (0% x x 125%) = Scenario 4: Een sterke stijging van het Mandje van 60% Startwaarde Mandje 100 Eindwaarde Mandje 160 (60% stijging) Einduitkering Berekeningswijze (60% x x 125%) = Tabel 2 > Samenvatting scenario s Scenario Koersontwikkeling Indices t.o.v. Startwaarde Effectief rendement 1 Indices op jaarbasis exclusief dividendrendement Effectief rendement 1 Indices op jaarbasis inclusief dividendrendement Effectief rendement 1 Note 1.Sterke daling -60% -16,74% -14,33% -16,74% 2. Daling -40% -9,71% - 7,21% 0% 3. Gelijkblijvend 0% 0% 2,71% 0% 4. Stijging +60% 9,86% 12,67% 11,84% 1 Het effectief rendement bij een uitgiftekoers van 100%. Bij de berekening van het effectief rendement is géén rekening gehouden met eventuele kosten zoals bewaarloon en aflossingsprovisie. Deze kosten verlagen het effectief rendement. Voor de hoogte van deze kosten verwijzen wij u naar uw eigen bank. Bij de berekeningen van het effectief rendement gaan wij uit van een dividendrendement van 2,71%. Dit is het gemiddelde genormaliseerde dividendrendement op de aandelen in het Mandje van de afgelopen tien jaar (Bloomberg d.d. 15 maart 2012). Let op: de keert geen dividenden uit. 7

8 u Koersontwikkeling Gedurende de looptijd zijn er een aantal factoren die invloed hebben op de koersontwikkeling van de Note. De belangrijkste factoren worden hieronder beschreven. De invloed die elke factor individueel heeft op de koers van de Note, wordt separaat beschreven. Eventuele wisselwerking respectievelijk samenhang tussen factoren is in onderstaand overzicht buiten beschouwing gelaten. Dividendverwachting Een toename van het verwachte dividend op de aandelen in de vijf indices betekent dat een belegger in de Note rendement misloopt Notes keren immers geen dividend uit. Hierdoor zal, als de dividendverwachting toeneemt, de Note in waarde dalen en bij een afname van de dividendverwachting, in waarde stijgen. Het Mandje Kredietwaardigheid Een stijging van de waarde van het Mandje leidt tot een stijging van de koers van de Note en omgekeerd zal een daling van de waarde van het Mandje resulteren in een daling van de koers van de Note. Het koersverloop van de Note kan zeer grote schommelingen laten zien als de Einddatum nadert en de waarde van het Mandje zich rondom 50% van de Startwaarde bevindt. Dit komt doordat bij een daling van 51% van de waarde van het Mandje, de aflossing 490 bedraagt. Bij een daling van 50%, bedraagt de aflossing De Uitgevende Instelling van de Note is Van Lanschot, zie voor een beschrijving verderop in deze brochure. De koers van de Note wordt beïnvloed door de kredietwaardigheid van Van Lanschot. Wanneer de beoordeling van de kredietwaardigheid van Van Lanschot afneemt, neemt het debiteurenrisico toe en daalt de waarde van de Note. Bij een toename van de kredietwaardigheid, neemt het debiteurenrisico af en stijgt de waarde van de Note. Tabel 3 > Koersontwikkeling van de Note bij verandering van diverse factoren Renteontwikkeling Factoren Koers Note De renteontwikkeling is vooral van invloed op het obligatiecomponent van de Note, die meer waard wordt bij een daling van de rente en juist minder waard wordt bij een stijging van de rente. De koers van de Note zal derhalve dalen bij een stijging van de rente en stijgen bij een rentedaling. Onderliggende Waarde Renteontwikkeling Beweeglijkheid Dividendverwachting Kredietwaardigheid Van Lanschot Beweeglijkheid van het Mandje De beweeglijkheid van de koers van het Mandje is het sterkst van invloed op de optiecomponent die het mogelijk maakt te profiteren van eventuele koersstijgingen. Een toenemende beweeglijkheid betekent dat de koers van het Mandje sterker fluctueert in koers en daarmee neemt de kans op een hogere uitkering toe. Omgekeerd neemt bij een afname van de beweeglijkheid, deze optie in waarde af. Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zal het gezamenlijke effect van de meeste factoren op de koers van de Note kleiner worden met uitzondering van de ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. Aan het eind van de looptijd heeft, los van een faillissement van Van Lanschot, alleen een verandering van de Onderliggende Waarde nog invloed op de uitkering van de Note. 8

9 u Uitgevende instelling u Fiscale informatie De Notes worden uitgegeven door Van Lanschot. Van Lanschot heeft een sterke solvabiliteits- en liquiditeitspositie. De fundingratio is met circa 92% per 31 december 2011 een van de hoogste van alle banken in Nederland. Deze ratio geeft aan in hoeverre de totale kredietverlening van de bank gefinancierd wordt met de toevertrouwde middelen van haar cliënten. De bank heeft een sterke kapitaalpositie met een Core Tier I-ratio van 11,0% per 31 december Deze ratio is tot stand gekomen zonder staatssteun. Het conservatief risicoprofiel van Van Lanschot komt onder andere tot uitdrukking in de lage leverage van 12 per 31 december Een lage leverage betekent dat de bank relatief veel kapitaal heeft ten opzichte van de omvang van de balans. Dit werd bevestigd door de resultaten van de Europese stresstest in 2011 welke Van Lanschot op eigen initiatief heeft uitgevoerd. Doel van deze stresstest is het verkrijgen van inzicht in de weerbaarheid van financiële instellingen bij spanningen in de economie en op de financiële markten. Ook in het meest ongunstige stress scenario heeft de bank voldoende buffers om onverwachte schokken op te vangen. Van Lanschot heeft niet belegd in landen in de Europese periferie (Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland en Italië) en ook niet in complexe financiële instrumenten. Van Lanschot is ook goed voorbereid op de nieuwe Basel-III eisen met een Liquidity Coverage Ratio van 191% (minimum eis 100%) en een Net Stable Funding Ratio van 104% (minimum eis 100%) ultimo De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel dat hetgeen u als particulier werkelijk aan rente, dividend of koersresultaten op uw beleggingen ontvangt, fiscaal niet relevant is. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in Box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. In het kader van de Europese spaarrenterichtlijn moet de uitbetalende financiële instelling (in de regel uw bank), informatie over renteinkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, doorgeven aan de Nederlandse fiscus. De fiscus geeft deze informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Een mogelijke toename boven de Nominale Waarde van de belegging kwalificeert zich op Terugbetaaldatum, bij tussentijdse verkoop of vervroegde aflossing in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn, als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. Wij adviseren u eerst een belastingdeskundige te raadplegen over de fiscale regelgeving en de gevolgen van een belegging in de Note in uw persoonlijke situatie. De kredietwaardigheid van Van Lanschot wordt door de ratingbureaus S&P en Fitch uitgedrukt in een Single A- (stable outlook) creditrating. Deze creditrating is door beide ratingbureaus opnieuw bevestigd in Op 30 uari 2012 heeft Van Lanschot een reorganisatieprogramma aangekondigd in reactie op de veranderende markt. In het persbericht is ook een korte update gegeven van de resultaten van de bank over het tweede halfjaar Wij adviseren u kennis te nemen van de meest recent gepubliceerde cijfers en persberichten van Van Lanschot. Deze informatie vindt u op 9

10 u Kosten u Belangrijkste risico s De kosten voor de Note bedragen eenmalig 1% bij emissie en 0,50% per jaar. Deze kosten zijn al in de uitgiftekoers verwerkt en zijn een vergoeding voor structurering, marketing en winstopslag. De onderstaande tabel geeft de opbouw van de kosten weer naar looptijd. Het kopen en aanhouden van de Note brengt risico s met zich mee. De belangrijkste risico s zijn hieronder uiteengezet. Een uitgebreidere beschrijving van de mogelijke risico s vindt u in het Prospectus, onder het kopje Risk factors op pagina 10 en verder. Tabel 4 > Kosten 2 1. Koersrisico Looptijd van 5 jaar Eenmalig bij emissie 1,00% 10,- Jaarlijkse kosten 0,50% 5 x 5,- = 25,- Totale kosten 35,- 2 Per 1.000,- nominaal exclusief eventuele kosten als bewaarloon en aflossingsprovisie van uw eigen bank. De eenmalige kosten van 1,0% worden op de eerste handelsdag na emissie aan de koers van de Note onttrokken. De resterende kosten worden gedurende de looptijd lineair in mindering gebracht op de koers. Dit houdt in dat wanneer u de Note op enig moment gedurende de looptijd verkoopt, u de kosten voor de resterende looptijd niet betaalt. Deze zitten dan nog immers in de koers verwerkt. Indien u tussentijds wilt aan- of verkopen, betaalt u naast de bied-laat spread, waaraan hierna op pagina 11 onder Verhandelbaarheid aandacht zal worden besteed, ook transactiekosten aan uw bank. Bovendien kan uw eigen bank kosten in rekening brengen zoals bewaarloon en aflossingsprovisie. Als u bankiert bij Van Lanschot worden alleen bij tussentijdse aan- of verkopen transactiekosten in rekening gebracht. Bij de emissie en bij de aflossing worden bij Van Lanschot geen transactiekosten in rekening gebracht. Ook wordt er bij Van Lanschot geen bewaarloon in rekening gebracht. Indien u niet bij Van Lanschot bankiert, kunt u bij uw bank informeren over de hoogte van de kosten. De Note is geen garantieproduct. Dit betekent dat u een deel van uw inleg of uw gehele inleg kunt verliezen als Eindwaarde minder dan 50% van de Startwaarde is. Indien u tussentijds wilt verkopen, ontvangt u de koers van de Note die mogelijk substantieel lager is dan de Nominale Waarde. 2. Debiteurenrisico Met deze belegging loopt u debiteurenrisico op Van Lanschot als Uitgevende Instelling van de Note. Gedurende de looptijd en op de Terugbetaaldatum loopt u het risico dat u uw investering niet of niet volledig terug ontvangt in geval van een faillissement van Van Lanschot Bankiers. 3. Valutarisico De Note noteert in euro s terwijl het Mandje zelf in buitenlandse valuta noteert. Het wisselkoersrisico dat hieruit voortkomt, wordt afgedekt volgens de zogenaamde Quanto -methode. Dit is een techniek die ervoor zorgt dat het rendement van de Note op Einddatum niet wordt beïnvloed door de valuta waarin de onderliggende waarde is genoteerd. Dit betekent dat op Einddatum veranderingen van de wisselkoersen geen effect hebben op de waarde van de Note. Uiteraard loopt u wel koersrisico als de euro voor u niet de basisvaluta is. De belegging is dan omgerekend naar uw eigen valuta mogelijk minder of meer waard. 4. Liquiditeitsrisico Onder bijzondere omstandigheden (door bijvoorbeeld een marktverstoring of een stroomstoring) kan het voorkomen dat er geen of beperkte handel mogelijk is. In dat geval vindt er mogelijk geen goede koersvorming plaats en kan de koers 10

11 afwijken van de koers die onder normale omstandigheden tot stand was gekomen. 5. Beweeglijkheid De Note kan een hectisch koersverloop laten zien als de koers van de Onderliggende Waarde zich rond het Beschermingsniveau begeeft. Dit effect is vlak voor de Einddatum het sterkst. 6. Fiscale risico s De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Wij adviseren u hierover een deskundige te raadplegen voordat u een beslissing neemt om in de Note te beleggen. 7. Risico op vervroegde aflossing In bijzondere situaties is vervroegde aflossing mogelijk. Bij een vervroegde aflossing zal de Note worden afgelost tegen de dan geldende marktwaarde onder aftrek van de hieraan verbonden zijnde kosten. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel, ingrijpende wijzigingen met betrekking tot de Onderliggende Waarde of in het geval dat Van Lanschot niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Wij verwijzen hiervoor naar het Prospectus, hoofdstuk Terms and Conditions of the Notes en respectievelijk pagina 94, 98 en 175 in het bijzonder. u Verhandelbaarheid Kempen & Co zorgt onder normale marktomstandigheden voor een liquide markt in de Note door middel van een biedlaat spread van maximaal 1%. Dit betekent dat u de Note op iedere handelsdag van Euronext Amsterdam kunt verkopen en kopen, zolang er Notes beschikbaar zijn. Onder bijzondere omstandigheden, zoals eerder genoemd, kan het voorkomen dat er geen of slechts beperkte handel mogelijk is. De koers kan hoger of lager zijn dan de Nominale Waarde. In de paragraaf Koersontwikkeling op pagina 8 van deze brochure kunt u lezen welke factoren de koers van de Note bepalen. u Belangrijke informatie voor inschrijving op de Note Voor uitgebreide informatie over de Note, zoals de Final Terms, het Prospectus en overige documentatie verwijzen wij u naar onze website Een beslissing om in de Note te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op bovenstaande documenten. Als u vragen heeft over deze documenten of over de Note zelf, dient u navraag te doen voordat u in de Note belegt. U kunt hiervoor contact opnemen met uw private banker. Professionele tegenpartijen kunnen contact opnemen met Kempen & Co via Actuele informatie Deze brochure is gemaakt als toelichting op de Note bij emissie en wordt nadien niet meer geactualiseerd. De ontwikkelingen van de Note kunt u terugvinden in de kwartaalberichten die op worden geplaatst gedurende de looptijd van de Note. 11

12 12

13 u Voor welke belegger geschikt? De Note is alleen geschikt voor beleggers die de risico s van dit product op juiste waarde kunnen inschatten en die bereid én in staat zijn om deze (financiële) risico s ook te dragen. Daarnaast geldt dat de Note vooral geschikt is voor beleggers die: koersstijgingen verwachten vanaf de huidige niveaus van de Onderliggende Waarde die binnen de looptijd van de Note plaatsvinden een rechtstreekse belegging in de aandelen in het Mandje te risicovol vinden genoegen nemen met een voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde tot en met een daling van de waarde van het Mandje van 50% op de Einddatum ten opzichte van de Startwaarde bereid zijn mogelijk dividend van een rechtstreekse belegging in (de aandelen in) het Mandje op te geven ten gunste van meer zekerheid en een hogere participatie in een mogelijke stijging van de waarde van het Mandje een beleggingshorizon van tenminste vijf jaar hebben Van Lanschot als uitgevende instelling een acceptabel risico vinden flexibiliteit wensen; de Note is dagelijks verhandelbaar. Kempen & Co onderhoudt een markt in de Note. 13

14 u Begrippenlijst Beschermingsniveau Startdatum Het niveau van de Onderliggende Waarde waarboven de terugbetaling van de Nominale Waarde is gegarandeerd aan het einde van de looptijd. De datum waarop de Startwaarde wordt bepaald. Startwaarde Einddatum De slotkoers van de Onderliggende Waarde op de Startdatum. De datum waarop de Eindwaarde wordt bepaald. Terugbetaaldatum Einduitkering De uitkering op Terugbetaaldatum. De hoogte van de Einduitkering is afhankelijk van de Eindwaarde. Zie pagina 7 van deze brochure voor een overzicht van de scenario s. De datum waarop de Note uitkeert, zijnde 5 handelsdagen na de Einddatum. Uitgevende Instelling Eindwaarde F. van Lanschot Bankiers N.V. De slotkoers van de Onderliggende Waarde op de Einddatum. Nominale Waarde per Note Het Mandje Het mandje van vijf aandelenindices die de beurs volgen in China, Korea, Taiwan, Hong Kong en Singapore. Participatiegraad De mate waarin u deelt in de stijging van de Onderliggende Waarde. 14

15 u Inschrijven Inschrijven kan vanaf 16 maart 2012 tot en met 30 maart 2012, uur. Terugtrekking van de emissie of vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk. De belangrijkste kenmerken van de Note Uitgevende Instelling Uitgifteprogramma Prospectus Rating Uitgevende Instelling Commerciële naam Valuta F. van Lanschot Bankiers N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V ,- Debt Issuance Programme Het prospectus van het Uitgifteprogramma A- (stable outlook) (S&P/Fitch) Euro Nominale Waarde Minimum inschrijving Uitgiftekoers 100% Beschermingsniveau Participatiegraad Startwaarde Startdatum 2 april 2012 Eindwaarde Einddatum 3 april 2017 Emissieperiode Incassodatum 10 april 2012 Terugbetaaldatum 10 april 2017 Onderliggende waarde 50% van de Startwaarde; het Beschermingsniveau is alleen van toepassing op de Eindwaarde van het Mandje. Indicatief 125%. De definitieve participatiegraad wordt 2 april 2012 vastgesteld en wordt binnen 2 werkdagen bekend gemaakt op De participatiegraad bedraagt minimaal 110%. De slotkoers van het Mandje op de Startdatum De slotkoers van de Onderliggende Waarde op de Einddatum 16 maart 2012 tot en met 30 maart 2012, uur ISIN-code, Common Code NL , Mandje van de volgende indices: HSCEI Index (met een weging van 30%), KOSPI 200 Index (25%), TAMSCI Index (20%), HSI Index (15%) en de SIMSCI Index (10%). Notering Noteringswijze Settlement Type Clearing Distributeur Toepasselijk recht Dividenduitkering Totale kosten Verhandelbaarheid Informatie tijdens de Looptijd NYSE Euronext Gedurende de looptijd worden marktprijzen genoteerd als percentage van de Nominale Waarde Cash Settlement Euroclear F. van Lanschot Bankiers N.V. en Kempen & Co N.V. Nederlandse De keert geen dividend uit. Het dividendrendement op de aandelen in het Mandje van de afgelopen tien jaar bedraagt gemiddeld 2,71% (Bloomberg d.d. 15 maart 2012). 3,50%. Het betreft kosten voor structurering, marketing en winstopslag; deze kosten zijn verwerkt in de Uitgiftekoers. Wij verwijzen naar uw eigen bank voor de overige kosten zoals bewaarloon en aflossingsprovisie. Iedere handelsdag. Kempen & Co onderhoudt onder normale omstandigheden een markt in de Note tegen een bied-laat spread van maximaal 1%. 15

16 Disclaimer Deze brochure is bedoeld om informatie te geven en is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging om enige van de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. De beslissing om de Note te kopen dient uitsluitend op basis van het Prospectus met aanhangsels en de Final Terms te worden genomen en iedere afzonderlijke belegger dient advies in te winnen van zijn financiële, fiscale, boekhoudkundige en juridische adviseurs met betrekking tot de risico s die gepaard gaan met het beleggen in de Note en ten aanzien van de geschiktheid van een belegging in een dergelijke Note in het licht van zijn specifieke omstandigheden. Beleggers in de Note moeten er zich van bewust zijn dat de Note tot en met de laatste handelsdag kan worden verhandeld tegen een waarde die lager ligt dan de Nominale Waarde. Het is niet mogelijk om de waarde van de Note op de secundaire markt te voorspellen. De waarde van de Note is afhankelijk van verschillende factoren waaronder een wijziging in de beurskoersen van de onderliggende financiële waarden, rentevoeten, de volatiliteit van de beurskoersen en van de rente, als ook van het algemene marktsentiment en van de macro-economische vooruitzichten. Het is mogelijk dat transactiekosten worden gerekend over aan- of verkopen op de secundaire markt. Kempen & Co of haar werknemers kunnen ook posities opbouwen in deze effecten en derivaten daarvan, en kunnen deze ook verkopen op elk door hen geschikt geacht tijdstip. De Note belegt via het Mandje in aandelen van beursgenoteerde onderne- mingen die actief zijn in opkomende landen. In opkomende landen kan er sprake zijn van een onderontwikkeld toezicht waardoor bezittingen en activiteiten minder goed zijn beschermd. Ook kunnen in deze landen accountingregels gelden die anders zijn dan de internationale standaarden. Daarnaast brengt het beleggen in opkomende landen politieke risico s met zich mee. Bovenstaande, maar ook het feit dat deze landen onderontwikkelde financiële markten kunnen hebben, zorgt voor extra liquiditeitsrisico. De in deze brochure gegeven informatie is gebaseerd op het beste oordeel dat wij ons op de datum van deze brochure hebben kunnen vormen en we kunnen deze informatie, zonder aankondiging vooraf, veranderen. Aan de in de brochure gebruikte voorbeelden en verwachtingen kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kempen & Co verschaft uitsluitend informatie over haar producten en geeft geen beleggingsadvies. Kempen & Co accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ongeacht welke kosten, verliezen of schade, dan ook resulterend uit, dan wel in enigerlei wijze verbonden aan, enige beslissing genomen op basis van het gebruik van (delen van) de informatie in deze brochure. Transacties in de Note zijn in sommige landen en afhankelijk van het soort klant, aan beperkingen onderhevig. Deze brochure of kopieën daarvan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Canada of het Verenigd Koninkrijk.

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie