SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor de Notes en de Emittent. Omdat sommige Elementen niet hoeven te worden behandeld, kunnen er lacunes zijn in de nummering van de Elementen. Ook wanneer een Element moet worden opgenomen in een samenvatting omwille van de aard van de effecten en de emittent, is het mogelijk dat geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot het Element. In dergelijk geval is een korte beschrijving van het Element in de samenvatting opgenomen waarin wordt uitgelegd waarom het niet van toepassing is. Element Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting Waarschuwing dat: deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Basisprospectus; iedere beslissing om te beleggen in de effecten gebaseerd moet zijn op de bestudering van het gehele Basisprospectus door de belegger; wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechtbank aanhangig wordt gemaakt, de belegger die als eiser optreedt, in overeenstemming met de nationale wetgeving van de lidstaten mogelijk de kosten van de vertaling van het prospectus moet dragen voordat de juridische procedure wordt ingeleid; en enkel de Emittent of de Garantieverstrekker, die de samenvatting hebben opgesteld, evenals enige vertaling ervan, burgerlijk aansprakelijk kunnen zijn, maar enkel wanneer de samenvatting misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is wanneer ze samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen of indien zij, wanneer ze samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen, niet de essentiële informatie verschaft om beleggers te helpen wanneer zij overwegen om in dergelijke effecten te beleggen. A.2 Toestemming om het Basisprospectus te gebruiken [Toestemming: Overeenkomstig de hieronder uiteengezette voorwaarden, stemt de Emittent in met het gebruik van dit Basisprospectus met betrekking tot een aanbod in omstandigheden waarbij er geen vrijstelling bestaat voor de plicht krachtens de Prospectusrichtlijn om een prospectus te publiceren (een Openbare Aanbieding) van Notes door de Managers, [namen van specifieke financiële tussenpersonen] [en] elke financiële tussenpersoon waarvan de naam is gepubliceerd op de website van de Emittent (www.equitysolutions.natixis.fr) en geïdentificeerd is als een Gemachtigde Aanbieder met betrekking tot de desbetreffende Openbare Aanbieding en elke financiële tussenpersoon die gemachtigd is om dergelijke aanbiedingen te doen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving die de Markten voor Financiële Instrumenten Richtlijn (Richtlijn 2004/39/EG) implementeert en die op haar website de volgende verklaring (waarbij de informatie tussen vierkante haakjes aan PA:

2 te vullen is met de relevante informatie) publiceert: Wij, [vul de officiële naam in van de financiële tussenpersoon], verwijzen naar de [de titel invullen van de relevante Notes] (de Notes) beschreven in de Definitieve Voorwaarden van [datum invullen] (de Definitieve Voorwaarden) gepubliceerd door [ ] (de Emittent). Wij aanvaarden hierbij het aanbod van de Emittent van zijn toestemming voor ons gebruik van het Basisprospectus (zoals gedefinieerd in de Definitieve Voorwaarden) met betrekking tot het aanbod van de Notes overeenkomstig de Voorwaarden van de Gemachtigde Aanbieder en onder voorbehoud van de voorwaarden verbonden aan de toestemming, elk zoals gespecificeerd in het Basisprospectus, en we gebruiken het Basisprospectus dienovereenkomstig. (elk een Gemachtigde Aanbieder). Aanbiedingsperiode: De toestemming van de Emittent, waarnaar hierboven wordt verwezen, wordt gegeven voor Openbare Aanbiedingen van Notes gedurende [aanbiedingsperiode voor de uitgifte hier vermelden] (de Aanbiedingsperiode). Voorwaarden voor toestemming: De voorwaarden voor de toestemming van de Emittent [(bovenop de voorwaarden waarnaar hierboven wordt verwezen)] zijn dat de toestemming (a) enkel geldig is gedurende de Aanbiedingsperiode; (b) enkel slaat op het gebruik van dit Basisprospectus om Openbare Aanbiedingen te doen van de desbetreffende Tranche van Notes in [Luxemburg / Italië / Finland / Zweden / het Verenigd Koninkrijk / Denemarken / Ierland / Frankrijk / België / Duitsland / Nederland] en (c) [enige andere voorwaarde vermelden die van toepassing is op het Publiek voor de welbepaalde Tranche]. EEN BELEGGER DIE HET VOORNEMEN HEEFT OM ENIGE NOTES TE VERKRIJGEN OF VERKRIJGT IN EEN OPENBARE AANBIEDING VAN EEN GEMACHTIGDE AANBIEDER ZAL DIT DOEN, EN AANBIEDINGEN EN VERKOPEN VAN DERGELIJKE NOTES AAN EEN BELEGGER DOOR DERGELIJKE GEMACHTIGDE AANBIEDER ZULLEN GEDAAN WORDEN, OVEREENKOMSTIG ALLE VOORWAARDEN EN ANDERE BEPALINGEN DIE GELDEN TUSSEN DE GEMACHTIGDE AANBIEDER EN DERGELIJKE BELEGGER, INCLUSIEF OMTRENT PRIJS, ALLOCATIES EN VEREFFENINGSREGELINGEN. DE BELEGGER DIENT ZICH TE WENDEN TOT DE GEMACHTIGDE AANBIEDER OP HET MOMENT VAN DERGELIJK AANBIEDING VOOR DE VERSTREKKING VAN DERGELIJKE INFORMATIE EN DE GEMACHTIGDE AANBIEDER ZAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DERGELIJKE INFORMATIE.] Afdeling B - Emittent Element PA:

3 B.1 Wettelijke benaming en handelsnaam van de Emittent Natixis Structured Issuance SA is de wettelijke benaming. Structured Issuance is de handelsnaam. Natixis B.2 Vestigingsplaats/rechtsv orm/wetgeving /land van oprichting De Emittent heeft zijn maatschappelijke zetel te 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg. Hij is opgericht in en overeenkomstig de wetten van het Groothertogdom Luxemburg (Luxemburg) als een société anonyme (naamloze vennootschap). B.4b Informatie m.b.t. tendensen Niet van toepassing Er zijn geen tendensen, onzekerheden, vragen, verbintenissen of gebeurtenissen bekend die redelijkerwijs een belangrijke impact kunnen hebben op de vooruitzichten van de Emittent voor zijn huidige boekjaar. B.5 Beschrijving van de Groep De Emittent is een 100% onrechtstreekse dochteronderneming van NATIXIS. B.9 Winstprognose of raming Niet van toepassing Er werden geen winstprognoses of ramingen gemaakt in het Basisprospectus B.10 Voorbehoud bij het auditverslag B.12 Geselecteerde essentiële historische financiële informatie Verklaringen dat zich geen betekenisvolle of substantieel negatieve wijziging heeft voorgedaan B.13 Gebeurtenissen die een impact hebben gehad op de solvabiliteit van de Emittent B.14 Afhankelijkheid van andere entiteiten binnen de groep Niet van toepassing Er werden geen Geauditeerde financiële rekeningen opgemaakt. Niet van toepassing De Emittent is een nieuw opgerichte onderneming. Er heeft zich geen betekenisvolle wijziging voorgedaan in de financiële of handelspositie van de Emittent sinds de datum van de oprichting ervan en er heeft zich geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten van de Emittent sinds de datum van de oprichting ervan. Niet van toepassing - Er hebben zich recent geen bijzondere gebeurtenissen met betrekking tot de Emittent voorgedaan die in wezenlijke mate relevant zijn voor de beoordeling van de solvabiliteit van de Emittent. Zie Element B.5 hierboven en B.18 hieronder. Hij hangt af van zijn eigenaar NATIXIS. B.15 Hoofdactiviteiten De hoofdactiviteiten van de Emittent zijn, inter alia, het verwerven, het handelen in en/of het verstrekken van financiering onder de vorm van leningen, opties, derivaten en andere financiële activa en financiële instrumenten onder welke vorm dan ook en van welke aard dan ook, teneinde financiering te bekomen via de uitgifte van Notes of andere financiële instrumenten en teneinde overeenkomsten en transacties af te sluiten die hiermee in verband staan. B.16 Controlerende aandeelhouders De Emittent is een 100% onrechtstreekse dochteronderneming van NATIXIS. De Emittent is 100% eigendom van Natixis Trust, dat op haar beurt eigendom is van Natixis. B.17 Kredietratings Niet van toepassing de Emittent en zijn schuldeffecten hebben geen rating PA:

4 B.18 Beschrijving van de Garantie NATIXIS heeft bepaalde verplichtingen opgenomen ten gunste van de houders van bepaalde financiële instrumenten (deze uitdrukking omvat Notes uitgegeven in het kader van het Programma) van de Emittent in een onherroepelijke en onvoorwaardelijke garantie van 23 januari 2014 (de NATIXIS Garantie). [De Notes zullen genieten van de NATIXIS Garantie. Daarom garandeert NATIXIS onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de houder van elke dergelijke Note de betaling van alle bedragen die door de Emittent betaalbaar zijn in het kader van de Notes op verzoek van de desbetreffende houder van dergelijke Notes, overeenkomstig de bepalingen van de NATIXIS Garantie.]/[De Notes zullen niet genieten van de NATIXIS Garantie] PA:

5 Afdeling B - Garantieverstrekker Element B.19/B.1 B.19/B.2 B.19/B.4b B.19/B.5 B.19/B.9 B.19/B.10 B.19/B.12 Wettelijke benaming en handelsnaam van de Garantieverstrekker Vestigingsplaats/rechtsv orm/wetgeving en land van oprichting Informatie m.b.t. tendensen Beschrijving van de Groep Winstprognose of raming Voorbehoud bij het auditverslag Geselecteerde essentiële historische financiële informatie NATIXIS De Garantieverstrekker heeft zijn maatschappelijke zetel te 30, avenue Pierre Mendes-France, Parijs, Frankrijk. Hij is opgericht in en overeenkomstig de wetten van Frankrijk als een naamloze vennootschap met Raad van Bestuur (société anonyme à Conseil d Administration). Niet van toepassing Er zijn geen tendensen, onzekerheden, vragen, verbintenissen of gebeurtenissen bekend die redelijkerwijs een belangrijke impact zullen hebben op de vooruitzichten van de Garantieverstrekker. Met datum van inwerkingtreding 31 juli 2009 (niet inbegrepen), was de Garantieverstrekker aangesloten bij BPCE, de centrale instantie voor de nieuwe bankgroep die gevormd wordt door de combinatie van de Groupe Banque Populaire en de Groupe Caisse d Epargne, die sloot op 31 juli Dit lidmaatschap bij BPCE wordt geregeld door artikel L van het Franse Monetair en Financieel Wetboek (Code Monétaire et Financier). Als centrale instantie en overeenkomstig artikel L van het Franse Monetair en Financieel Wetboek, is BPCE verantwoordelijk voor het waarborgen van de liquiditeit en de solvabiliteit van de Garantieverstrekker. BPCE is de hoofdaandeelhouder van de Garantieverstrekker en oefent als dusdanig de verantwoordelijkheden uit die worden opgelegd door de bankreguleringen. Niet van toepassing Er werden geen winstprognoses of ramingen gemaakt in het Basisprospectus Niet van toepassing Er werd geen voorbehoud gemaakt in enig auditverslag dat opgenomen is in het Basisprospectus. Per 31 december 2013 bedroegen de totale activa van NATIXIS 510,1 miljard. De netto-inkomsten van Natixis voor het jaar dat afgesloten werd op 31 december 2013 bedroegen miljoen en haar nettoinkomsten (aandeel van de groep) bedroegen 884 miljoen. De financiële informatie in deze paragraaf is niet-gecontroleerd en is gebaseerd op het persbericht van NATIXIS gepubliceerd op 19 februari 2014 met betrekking tot de niet-gecontroleerde financiële informatie van NATIXIS voor het vierde kwartaal afgesloten op 31 december 2013 en de niet-gecontroleerde cijfers voor het jaar afgesloten op 31 december Per 31 december 2012 bedroegen de totale activa van NATIXIS 528,4 miljard. De netto-inkomsten van Natixis voor het jaar dat afgesloten werd op 31 december 2012 bedroegen miljoen, haar bruto bedrijfsinkomsten bedroegen miljoen en haar netto-inkomsten PA:

6 (aandeel van de groep) bedroegen 901 miljoen. Per 31 december 2011 bedroegen de totale activa van NATIXIS 508 miljard. De netto-inkomsten van Natixis voor het jaar dat afgesloten werd op 31 december 2011 bedroegen miljoen, haar bruto bedrijfsinkomsten bedroegen miljoen en haar netto-inkomsten (aandeel van de groep) voor het jaar dat afgesloten werd op 31 december 2011 bedroegen miljoen. Per 30 juni 2013 bedroegen de totale activa van NATIXIS 553 miljard. De netto-inkomsten van Natixis voor de periode die eindigde op 30 juni 2013 bedroegen miljoen, haar bruto bedrijfsinkomsten bedroegen 873 miljoen en haar netto-inkomsten (aandeel van de groep) bedroegen 487 miljoen. Per 30 juni 2012 bedroegen de totale activa van NATIXIS 562 miljard. De netto-inkomsten van Natixis voor deze periode die eindigde op 30 juni 2012 bedroegen miljoen, haar bruto bedrijfsinkomsten bedroegen 737 miljoen en haar netto-inkomsten (aandeel van de groep) bedroegen 579 miljoen. Beschrijving van significante wijzigingen in de financiële of handelspositie na de periode waarop de historische financiële informatie betrekking heeft De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Natixis keurde een uitzonderlijke uitkering goed van 0,65 per aandeel, betaalbaar op 19 augustus Op de datum van dit Basisprospectus bedraagt het aandelenkapitaal van NATIXIS Het aandelenkapitaal van Natixis zal worden verhoogd op 24 februari 2014 en opnieuw op 3 maart 2014 tengevolge van een vrije allocatie van aandelen zoals besloten door de conseil d administration (Raad van Bestuur) in respectievelijk februari 2011 en februari Als zodanig zal het nieuwe aandelenkapitaal van Natixis het volgende bedragen: Vanaf 24 februari 2014, ,40 verdeeld over volledig afgeloste aandelen van elk 1,60. B.19/B.13 B.19/B.14 Verklaringen dat zich geen betekenisvolle of substantieel negatieve wijziging heeft voorgedaan Gebeurtenissen die een impact hebben gehad op de solvabiliteit van de Garantieverstrekker Afhankelijkheid van andere entiteiten binnen Vanaf 3 maart 2014, ,60 verdeeld over volledig afgeloste aandelen van elk 1,60. Behalve zoals uiteengezet in de afdeling met als titel Beschrijving van significante wijzigingen in de financiële of handelspositie na de periode waarop de historische financiële informatie betrekking heeft hierboven, hebben er zich sinds 31 december 2013 geen significante wijzigingen voorgedaan in de financiële of handelspositie van NATIXIS en hebben er zich sinds 31 december 2012 geen negatieve wijzigingen van wezenlijk belang voorgedaan in de vooruitzichten van NATIXIS. Zie Element B.12 hierboven Beschrijving van significante wijzigingen in de financiële of handelspositie na de periode waarop de historische financiële informatie betrekking heeft. Zie Element B.19/B.5 hierboven PA:

7 de groep Niet van toepassing De Garantieverstrekker hangt niet af van andere entiteiten binnen de groep. B.19/B.15 Hoofdactiviteiten De Garantieverstrekker is de bedrijfs-, beleggingsbeheer- en financiële dienstentak van de Groupe BPCE, die de tweede plaats in Frankrijk bekleed in termen van marktaandeel (bron: Banque de France). De Garantieverstrekker beschikt over een aantal expertisedomeinen in drie belangrijke bedrijfstakken: wholesale banking Beleggingsoplossingen (vermogensbeheer, verzekering, private banking, private equity) Gespecialiseerde Financiële Diensten B.19/B.16 Controlerende aandeelhouders De Garantieverstrekker heeft een langlopende verbintenis aangegaan met haar eigen klantenbasis die bestaat uit bedrijven, financiële instellingen en institutionele beleggers alsook de klantenbasis die bestaat uit particulieren, professionals en kleine en middelgrote ondernemingen van de retail banking-netwerken van de Groep BPCE (Caisse d Epargne en Banque Populaire). BPCE is de hoofdaandeelhouder van de Garantieverstrekker en oefent als dusdanig de verantwoordelijkheden uit die worden opgelegd door de bankreguleringen. Per 30 juni 2013 had BPCE 72,1% van het aandelenkapitaal van de Garantieverstrekker in handen. B.19/B.17 Kredietratings De langlopende senior niet-zekergestelde schuld van de Garantieverstrekker heeft de rating A2 (stabiel) bij Moody s Investors Services Inc. (Moody s), A (negatief) bij Standard and Poor s Ratings Services (S&P) en A (stabiel) bij Fitch Ratings Ltd. (Fitch). Elk van de ratingbureaus Moody s, S&P en Fitch heeft zijn maatschappelijke zetel in de Europese Gemeenschap en is geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 (zoals gewijzigd) (de CRA-Verordening). De European Securities and Markets Authority publiceert op zijn website (www.esma.europa.eu/page/list-registered-and-certified-cras) een lijst van kredietratingbureaus die geregistreerd zijn overeenkomstig de CRA- Verordening. Die lijst wordt bijgewerkt binnen vijf werkdagen na de goedkeuring van een beslissing overeenkomstig artikel 16, 17 of 20 van de CRA-Verordening. De Europese Commissie zal die bijgewerkte lijst publiceren in het Publicatieblad van de Europese Unie binnen 30 dagen na dergelijke update. Afdeling C - Effecten Element C.1 Type en Klasse van de Notes / ISIN De notes (Notes), die beschreven staan in deze afdeling, zijn schuldeffecten met een nominale waarde van minder dan (of PA:

8 het equivalent ervan in enige andere munteenheid). De Notes zijn [Notes met een Vaste Rentevoet/Notes met een Variabele Rentevoet/Notes met een Nulcoupon/Gestructureerde Notes). [Invoegen in geval van CDI s: Beleggers kunnen ook onrechtstreeks belangen aanhouden in de Notes via Euroclear UK & Ireland Limited door middel van de uitgifte van gedematerialiseerde deposito-belangen die worden uitgegeven, aangehouden, vereffend en overgedragen via CREST (CDI s). CDI s vertegenwoordigen de belangen in de desbetreffende onderliggende Notes van de CDI s; de CDI s zijn zelf geen Notes. CDI s zijn onafhankelijke effecten die los staan van de Notes, worden gevormd overeenkomstig Engels recht en overgedragen via CREST en zullen worden uitgegeven door CREST Depository Limited, overeenkomstig de globale eenzijdige akte van 25 juni 2001 (zoals daarna gewijzigd, aangevuld en/of herwerkt). Houders van CDI s zullen niet het recht hebben om rechtstreeks in de Notes te handelen.] Serienummer: [ ] Tranchenummer: [ ] International Securities Identification Number (ISIN): [ ] Gemeenschappelijke code: [ ] C.2 Munteenheid De munteenheid van deze serie Notes is [ ]. C.5 Beperkingen inzake de overdraagbaarheid De vrije overdracht van de Notes is onderworpen aan de verkoopbeperkingen van de Verenigde Staten, de Europese Economische Ruimte (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en de Republiek Italië), Hongkong, Japan, Singapore, Taiwan en Zwitserland. [Notes die buiten de Verenigde Staten worden aangeboden en verkocht aan niet Amerikaanse personen in het kader van Regulation S overeenkomstig de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, moeten in overeenstemming zijn met de verkoopbeperkingen.] [Notes die worden aangehouden in een clearingsysteem moeten worden overgedragen overeenkomstig de regels, procedures en reguleringen van dat clearingsysteem.] C.8 Rechten verbonden aan de Notes, met inbegrip van rangorde en op deze rechten geldende beperkingen Rechten verbonden aan de Notes Belastingheffing Alle betalingen met betrekking tot de Notes zullen worden verricht zonder afhouding voor of uit hoofde van bronbelastingen opgelegd door Luxemburg. In geval een dergelijke afhouding gebeurt, zal de Emittent, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden, verplicht zijn bijkomende bedragen te betalen om de aldus afgehouden bedragen te dekken. Alle betalingen door NATIXIS met betrekking tot de NATIXIS Garantie, indien van toepassing, zullen gebeuren zonder afhouding van Franse bronbelastingen, tenzij dit bij wet verplicht is. Ingeval NATIXIS bij wet PA:

9 verplicht is bedragen af te houden voor of uit hoofde van Franse belastingen, zal ze, in zoverre niet bij Franse wet verboden, bijkomende bedragen aan de houder van de Notes betalen als compensatie voor dergelijke afhouding. Dit alles staat beschreven in de NATIXIS Garantie. Alle betalingen met betrekking tot de Notes zullen in alle gevallen onderworpen zijn aan (i) enige inhouding of aftrek die vereist is volgens Sectie 871(m) van de US Internal Revenue Code van 1986 (de Code) en (ii) enige inhouding of aftrek die vereist is volgens een overeenkomst beschreven in Sectie 1471(b) van de Code of anderszins wordt opgelegd volgens Secties 1471 tot 1474 van de Code, enige reguleringen of overeenkomsten daaronder, enige officiële interpretatie daarvan of enige wet die een intergouvernementele aanpak hiervoor implementeert. Negatieve zekerheid van de Emittent Zolang enige van de Notes, en Receipts of Coupons die erop betrekking hebben, blijven uitstaan, zal de Emittent geen enkele hypotheek, pand, retentierecht of enige andere vorm van bezwaring of zekerheid op de effecten vestigen of laten voortbestaan op zijn volledige of een deel van zijn onderneming, activa of inkomsten, huidige en toekomstige, als zekerheid voor enige Relevante Schuld of enige waarborg voor of schadevergoeding door de Emittent met betrekking tot enige Relevante Schuld, tenzij op hetzelfde ogenblik of voorafgaand eraan de verplichtingen van de Emittent uit hoofde van de Notes, Receipts of Coupons (A) gelijk en in verhouding ermee zeker zijn gesteld, of (B) het voordeel genieten van dergelijke andere zekerheid, waarborg, schadevergoeding of andere regeling zoals die zal worden goedgekeurd door een Buitengewone Resolutie van de houders van Notes. Gevallen van wanprestatie Alle Notes kunnen onmiddellijk opeisbaar zijn via een kennisgeving door een houder ingeval zich bepaalde gebeurtenissen (Gevallen van wanprestatie) voordoen, met inbegrip van niet-betaling of niet-naleving van de verplichtingen van de Emittent met betrekking tot de Notes en de insolvabiliteit of liquidatie van de Emittent. Er zijn geen gevallen van wanprestatie vanwege NATIXIS met betrekking tot de Notes of de NATIXIS Garantie. Vergaderingen De voorwaarden van de Notes zullen bepalingen bevatten met betrekking tot het bijeenroepen van vergaderingen van houders van dergelijke Notes teneinde aangelegenheden te overwegen die algemeen beschouwd een impact hebben op hun belangen. Deze bepalingen laten welbepaalde meerderheden toe die alle houders binden, met inbegrip van houders die de desbetreffende vergadering niet bijwoonden en niet stemden en houders die tegen de meerderheid in hebben gestemd. Toepasselijk recht Engels recht PA:

10 Rangorde van de Notes De verplichtingen van de Emittent uit hoofde van de Notes zullen nietachtergestelde en niet-zekergestelde verplichtingen van de Emittent vormen. Beperking van de rechten Verjaring [C.9] [Rente/Aflossing] [Zie ook Element C.8. Vorderingen tegen de Emittent tot betaling met betrekking tot de Notes, Receipts en Coupons (die in dit geval niet zullen gelden voor Talons) zullen verjaren en nietig worden tenzij ze ter betaling worden aangeboden binnen tien jaar (in geval van hoofdsom) of vijf jaar (in geval van interesten) vanaf de geschikte Relevante Datum met betrekking ertoe. [Vorderingen tegen de Emittent tot betaling met betrekking tot de Finse Notes zullen automatisch op de respectieve bankrekeningen van de Notehouders worden betaald die geregistreerd staan in het Finse CSDsysteem en zijn onderhevig aan een algemene verjaringsperiode van drie jaar.] [Vorderingen tegen de Emittent tot betaling met betrekking tot Zweedse Notes of Zwitserse Notes zullen verjaren en nietig worden tenzij de betalingen worden verricht binnen tien jaar (in geval van hoofdsom) of vijf jaar (in geval van interesten) vanaf de geschikte Relevante Datum met betrekking ertoe.] Rente [Notes met Vaste Rente: De Notes dragen een rente [vanaf de uitgiftedatum ervan/vanaf [ ]] met een vaste rentevoet van [ ]% per jaar. [Het rendement van de Notes bedraagt [ ]%. Het rendement wordt berekend op de Uitgiftedatum op basis van de Uitgifteprijs. Het is geen aanwijzing van het toekomstig rendement. De rente zal [jaarlijks][achteraf] worden betaald op [ ] van elk jaar. De eerste rentebetaling zal plaatsvinden op [ ]. Indicatie van het rendement: [ ] Het rendement wordt berekend op de uitgiftedatum van de Notes (de Uitgiftedatum) op basis van de prijs van de uitgifte. Het rendement wordt berekend als het rendement tot op de eindvervaldag vanaf de Uitgiftedatum van de Notes en is geen aanwijzing van het toekomstige rendement.] [Notes met Variabele Rente: De Notes dragen rente [vanaf de uitgiftedatum ervan/vanaf [ ]] tegen een variabele rentevoet die berekend wordt door verwijzing naar [de referentierentevoet specificeren voor Notes die worden uitgegeven] [plus/min] een marge van [ ]%. De rente wordt [per kwartaal/halfjaarlijks/jaarlijks] [achteraf] betaald op [ ] en [ ] van elk jaar, [eventueel met aanpassingen in geval dit geen werkdagen zijn]. De eerste rentebetaling zal plaatsvinden op [ ]] PA:

11 [Notes met een nulcoupon: De Notes dragen geen rente.] [Gestructureerde Notes: De Notes (Gestructureerde Notes) dragen rente [vanaf de uitgiftedatum ervan/vanaf [ ]] tegen [een gestructureerde rente die berekend wordt door verwijzing naar [[index]/[indexenkorf]/[enkel aandeel]/[aandelenkorf]/[grondstof]/[grondstoffen]/[enkel fonds]/[fondsenkorf]/[dividend]/[termijncontract]/[inflatie-index]/[het zich voordoen van één of meerdere kredietgebeurtenissen]/[enkele munt]/[korf van munten]/[rentevoet]/[warrant] (de Onderliggende Referentie(s))] / [de vaste rentevoet van [ ]% per jaar invoegen.] / [variabele rentevoeten berekend door verwijzing naar [de referentierente specificeren voor Notes die worden uitgegeven] [plus/min] een marge van [ ]%. De rente zal [per kwartaal/halfjaarlijks/jaarlijks][achteraf] worden betaald op de [ ] van elk jaar. De eerste rentebetaling zal plaatsvinden op [ ]. [Beschrijving van de Onderliggende Referentie: [ ]] De rentevoet wordt berekend overeenkomstig de volgende aflossingsformule: [(met betrekking tot andere Gestructureerde Notes dan aan rente gekoppelde notes, aan valuta gekoppelde notes en/of aan krediet gekoppelde notes) Vanilla/ American Vanilla with noteholder put option/ Whale Vanilla /Power Call/ Conditional Vanilla/ Airbag/ Bonus/ Conditional Vanilla Series/ Variable Strike Conditional Vanilla Series/ Digital Series/ Reverse/ Reverse Lockin/ Super Asian/ Autocallable Conditional Vanilla Series/ Phoenix/ Phoenix callable at the option of the Issuer/ Autocall/ Step-down Autocall/ Autocall Double Chance/ Autocall Double Condition/ Convertible Vanilla/ Power Dividends/ Dividend Select/ Dividend Yield/ Individual Cap/ Autocallable Individual Cap/ Lockin Floor Individual Cap/ Cappuccino/ Lockin Floor Cappuccino/ Fixed Best/ Everest/ Podium/ Best Strategy/ Inter-Basket dispersion/ Jupiter/ Mercury/ Palladium/ Venus/ Dispersion/ Altiplano/ Individual Cap Ladder/ Crystallising Vanilla/Melting Autocall/ ECLA/ Cash and Carry with Coupons/ MemoryPhoenix in Fine/ Phoenix One Star/ Synthetic Convertible/ Premium Note/ Dividend Note/ Phoenix Flexo/ Sweet Phoenix/ (met betrekking tot aan rente gekoppelde notes) Capped Floored Floater/ Capped Floored Inflation Rate Floater/ Callable Capped Floored Floater/ Callable Reverse Floater/ Callable Fixed Rate/ Corridor/ Callable Corridor/ Digital Coupon/ Fixed Rate Switchable into Capped Floored Floater/ Reverse Floater/ Capped Floored Inflation Rate Spread Floater/ Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Callable Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Variable Rate Spread Corridor/ Callable Variable Rate Spread Corridor/ Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Digital Coupon/ Snowrange Corridor/ Callable Snowrange Corridor/ Cliquet Floor Capped Floater/ Cliquet Cap Floored Floater/ Callable Cumulative Reverse Floater/ TARN Reverse Floater/ Floater Switchable into Fixed Rate/ Inflation Rate Corridor/ Double Condition Corridor/ Recouponable PA:

12 Fixed Rate/ Inflation Zero Coupon/ Chinese Hat Inflation /Mayan Pyramid Inflation/ Leveraged Inflation Rate Spread/ Vol Bond/ Super Vol Bond/ Digirise/ Couponable Zero Coupon/ Fixed Corridor TARN/ Restrikable Corridor/ OATi-type Inflation/ (met betrekking tot aan valuta gekoppelde notes) Bull Index/ Bear Index/ Twin-Win Index/ Digital/ Wedding Cake/ Range Accrual/ Bullish Target Coupon/ Bearish Target Coupon (met betrekking tot aan krediet gekoppelde notes) Single Entity Credit Linked Note met Amerikaanse Afwikkeling/ Single Entity Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Basket Credit Linked Note met Amerikaanse Afwikkeling/ Basket Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Single Entity Digital Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Single Entity Capital Protected Note met Amerikaanse Afwikkeling] Aflossing Onder voorbehoud van enige aankoop en annulatie of vervroegde aflossing, zullen de Notes terugbetaald worden op [de uiteindelijke vervaldatum van de Notes die worden uitgegeven specificeren] [tegen [100] [ander specificeren] procent van hun nominaal bedrag.] of [tegen een bedrag dat bepaald wordt overeenkomstig de volgende formule: [toepasselijke formule specificeren]. De Notes kunnen omwille van fiscale redenen of van onwettigheid [of [enige andere vervroegde terugbetalingsoptie specificeren die toepasselijk is op de Notes die worden uitgegeven]] vervroegd worden terugbetaald tegen [de vervroegde terugbetalingsprijs en enige maximale of minimale terugbetalingsbedragen specificeren die van toepassing zijn op de Notes die worden uitgegeven]. [De Emittent kan [enkele] [alle maar niet slechts enkele] van de Notes vervroegd terugbetalen op [datum/data specificeren]] [Om het even welke Notehouder kan eisen dat zijn Notes vervroegd worden terugbetaald op [datum/data specificeren]]. Betalingen zullen worden verricht door overschrijving naar een rekening, uitgedrukt in de desbetreffende munteenheid, bij een bank in het belangrijkste financiële centrum van die munteenheid. [Gestructureerde Notes: Het terugbetalingsbedrag zal worden berekend overeenkomstig de volgende formule: (met betrekking tot andere Gestructureerde Notes dan aan rente gekoppelde notes, aan valuta gekoppelde notes en/of aan krediet gekoppelde notes) Vanilla/ American Vanilla with noteholder put option/ Whale Vanilla /Power Call/ Conditional Vanilla/ Airbag/ Bonus/ Conditional Vanilla Series/ Variable Strike Conditional Vanilla Series/ Digital Series/ Reverse/ Reverse Lockin/ Super Asian/ Autocallable Conditional Vanilla Series/ Phoenix/ Phoenix callable at the option of the Issuer/ Autocall/ Step-down Autocall/ Autocall Double Chance/ Autocall Double Condition/ Convertible Vanilla/ FMA Vanilla/ Escalator Ladder/ Power Dividends/ Dividend Select/ Dividend Yield/ Individual Cap/ PA:

13 Autocallable Individual Cap/ Lockin Floor Individual Cap/ Cappuccino/ Lockin Floor Cappuccino/ Fixed Best/ Everest/ Podium/ Best Strategy/ Inter-Basket dispersion/ Jupiter/ Mercury/ Palladium/ Venus/ Dispersion/ Altiplano/ Individual Cap Ladder/ Crystallising Vanilla/Melting Autocall/ Long Contingent Forward/ Short Contingent Forward/ ECLA/ Management Strategy/ Cash and Carry with Coupons/ MemoryPhoenix in Fine/ Phoenix One Star/ Synthetic Convertible/ Premium Note/ Dividend Note/ Phoenix Flexo/ Sweet Phoenix/ (met betrekking tot aan rente gekoppelde notes) Capped Floored Floater/ Capped Floored Inflation Rate Floater/ Callable Capped Floored Floater/ Callable Reverse Floater/ Callable Fixed Rate/ Zero Coupon/ Corridor/ Callable Corridor/ Digital Coupon/ Fixed Rate Switchable into Capped Floored Floater/ Autocall/ Reverse Floater/ Capped Floored Inflation Rate Spread Floater/ Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Callable Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Callable Zero Coupon/ Variable Rate Spread Corridor/ Callable Variable Rate Spread Corridor/ Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Digital Coupon/ Snowrange Corridor/ Callable Snowrange Corridor/ Cliquet Floor Capped Floater/ Cliquet Cap Floored Floater/ Callable Cumulative Reverse Floater/ TARN Reverse Floater/ Floater Switchable into Fixed Rate/ Inflation Rate Corridor/ Double Condition Corridor/ IRR Conditional Zero Coupon/ Recouponable Fixed Rate/ Inflation Zero Coupon/ Chinese Hat Inflation /Mayan Pyramid Inflation/ Leveraged Inflation Rate Spread/ Vol Bond/ Super Vol Bond/ Digirise/ Couponable Zero Coupon/ Fixed Corridor TARN/ Restrikable Corridor/ OATi-type Inflation/ (met betrekking tot aan valuta gekoppelde notes) Dual Currency (Hoofdmunteenheid = Binnenlanse munteenheid)/ Dual Currency (Hoofdmunteenheid = Buitenlandse munteenheid]/ Bull Power/ Bear Power/ Twin Power/ Digital Power/ Autocall/ Bullish Power Target/ Bearish Power Target (met betrekking tot aan krediet gekoppelde notes) Single Entity Credit Linked Note met Amerikaanse Afwikkeling/ Single Entity Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Basket Credit Linked Note met Amerikaanse Afwikkeling/ Basket Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Single Entity Digital Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Single Entity Capital Protected Note met Amerikaanse Afwikkeling] [Aan warrants gekoppelde Notes: Daarnaast zullen de Notes onderhevig zijn aan een vervroegde terugkoop wanneer bepaalde bedrijfsgebeurtenissen (zoals insolvabiliteit, of nationalisering van de Emittent van de Warrant) plaatsvinden of wanneer bepaalde gebeurtenissen (zoals onwettigheid of kostenstijgingen) plaatsvinden met betrekking tot de hedgingregelingen van de Emittent of van enige verbonden partij, of wanneer een insolvabiliteitsdossier wordt ingediend met betrekking tot de Emittent van de Warrant of wanneer de Emittent, of enige van zijn verbonden partijen, een kennisgeving ontvangt van de Emittent van de Warrant dat de Warrants moeten worden stopgezet vóór PA:

14 [C.10] [Derivatencomponent in de betaling van de rente] de Vervaldatum.] [De Emissiespecifieke Samenvatting zal alle relevante formules bevatten voor de relevante Gestructureerde Notes.] Vertegenwoordiger van de houders Niet van toepassing Er werd geen vertegenwoordiger van de Notehouders aangesteld door de Emittent.]] [[Betalingen van rente met betrekking tot de Notes worden bepaald door verwijzing naar de prestatie van de Onderliggende Referentie(s).] [Zie ook Element C.9.]] C.11 Toelating tot de handel op een gereglementeerde markt [Er werd door de Emittent (of in zijn naam) een aanvraag ingediend om de Notes toe te laten tot de handel op de gereglementeerde markt van de Luxemburgse Beurs.] [Er [werd] [wordt verwacht dat] door de Emittent (of in zijn naam) een aanvraag ingediend om de Notes toe te laten tot de handel op de gereglementeerde markt die georganiseerd en beheerd wordt door Borsa Italiana S.p.A.] [Niet van toepassing Het is niet de bedoeling dat de Notes worden toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.] [C.15] [Enige onderliggende activa die een impact kan hebben op de waarde van de Notes] [Het bedrag in hoofdsom en rente die in het kader van de Notes betaald dient te worden, hangt af van de waarde van de [relevante onderliggende activa invoegen], waardoor dit een impact heeft op de waarde van de belegging. De waarde van de belegging wordt beïnvloed door de prestaties van [relevante onderliggende activa invoegen]. [Zie ook Elementen [C.9 en [C.18.]]] C.16 Vervaldatum De Vervaldatum van de Notes is [ ]. C.17 Afwikkelingsprocedure De Serie Notes wordt [contant/fysiek] afgewikkeld. [C.18] [Rendement op derivaten] [Zie Element C.8 [en Element C.9] Het rendement op de gestructureerde notes wordt berekend op basis van de volgende aflossingsformule: (met betrekking tot andere Gestructureerde Notes dan aan rente gekoppelde notes, aan valuta gekoppelde notes en/of aan krediet gekoppelde notes) Vanilla/ American Vanilla with noteholder put option/ Whale Vanilla /Power Call/ Conditional Vanilla/ Airbag/ Bonus/ Conditional Vanilla Series/ Variable Strike Conditional Vanilla Series/ Digital Series/ Reverse/ Reverse Lockin/ Super Asian/ Autocallable Conditional Vanilla Series/ Phoenix/ Phoenix callable at the option of the Issuer/ Autocall/ Step-down Autocall/ Autocall Double Chance/ Autocall Double Condition/ Convertible Vanilla/ FMA Vanilla/ Escalator Ladder/ Power Dividends/ Dividend Select/ Dividend Yield/ Individual Cap/ Autocallable Individual Cap/ Lockin Floor Individual Cap/ Cappuccino/ PA:

15 Lockin Floor Cappuccino/ Fixed Best/ Everest/ Podium/ Best Strategy/ Inter-Basket dispersion/ Jupiter/ Mercury/ Palladium/ Venus/ Dispersion/ Altiplano/ Individual Cap Ladder/ Crystallising Vanilla/Melting Autocall/ Long Contingent Forward/ Short Contingent Forward/ ECLA/ Management Strategy/ Cash and Carry with Coupons/ MemoryPhoenix in Fine/ Phoenix One Star/ Synthetic Convertible/ Premium Note/ Dividend Note/ Phoenix Flexo/ Sweet Phoenix/ (met betrekking tot aan rente gekoppelde notes) Capped Floored Floater/ Capped Floored Inflation Rate Floater/ Callable Capped Floored Floater/ Callable Reverse Floater/ Callable Fixed Rate/ Zero Coupon/ Corridor/ Callable Corridor/ Digital Coupon/ Fixed Rate Switchable into Capped Floored Floater/ Autocall/ Reverse Floater/ Capped Floored Inflation Rate Spread Floater/ Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Callable Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Callable Zero Coupon/ Variable Rate Spread Corridor/ Callable Variable Rate Spread Corridor/ Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Digital Coupon/ Snowrange Corridor/ Callable Snowrange Corridor/ Cliquet Floor Capped Floater/ Cliquet Cap Floored Floater/ Callable Cumulative Reverse Floater/ TARN Reverse Floater/ Floater Switchable into Fixed Rate/ Inflation Rate Corridor/ Double Condition Corridor/ IRR Conditional Zero Coupon/ Recouponable Fixed Rate/ Inflation Zero Coupon/ Chinese Hat Inflation /Mayan Pyramid Inflation/ Leveraged Inflation Rate Spread/ Vol Bond/ Super Vol Bond/ Digirise/ Couponable Zero Coupon/ Fixed Corridor TARN/ Restrikable Corridor/ OATi-type Inflation/ (met betrekking tot aan valuta gekoppelde notes) Dual Currency (Hoofdmunteenheid = Binnenlandse Munteenheid)/ Dual Currency (Hoofdmunteenheid = Buitenlandse Munteenheid]/ Bull Power/ Bear Power/ Twin Power/ Digital Power/ Autocall/ Bullish Power Target/ Bearish Power Target/ Bull Index/ Bear Index/ Twin-Win Index/ Digital/Wedding Cake/ Range Accrual/ Bullish Target Coupon/ Bearish Target Coupon (met betrekking tot aan krediet gekoppelde notes) Single Entity Credit Linked Note met Amerikaanse Afwikkeling/ Single Entity Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Basket Credit Linked Note met Amerikaanse Afwikkeling/ Basket Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Single Entity Digital Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Single Entity Capital Protected Note met Amerikaanse Afwikkeling] [De Emissiespecifieke Samenvatting zal alle relevante formules bevatten voor de relevante Gestructureerde Notes.]] [C.19] [Laatste referentieprijs van de onderliggende waarde] [De [laatste referentie] prijs van de onderliggende waarde zal worden bepaald in overeenstemming met de waarderingsmechanismen bepaald in [Element C.9] [en] [Element C.18] hierboven] [C.20] [Onderliggende waarde] [De Onderliggende Referentie bepaald in Element C.9] Afdeling D Risico s PA:

16 D.2 Belangrijkste risico s met betrekking tot Natixis Structured Issuance SA De belangrijkste risico s met betrekking tot de Emittent omvatten: de Notes vormen algemene en niet-zekergestelde contractuele verplichtingen van de Emittent die dezelfde rang bekleden als alle andere niet-zekergestelde contractuele verplichtingen van de Emittent; elke koper van de Notes moet vertrouwen op de kredietwaardigheid van de Emittent en niemand anders (onder voorbehoud van de NATIXIS Garantie) aangezien een belegger geen rechten heeft met betrekking tot de desbetreffende Onderliggende Waarde; er kunnen potentiële belangenconflicten opduiken tussen de belangen van de Emittent en de belangen van zijn tegenpartijen, partners, aandeelhouders of dochterondernemingen of verbonden ondernemingen van de Emittent; er kunnen potentiële belangenconflicten opduiken tussen de belangen van de Emittent en de belangen van de Dealers; de Emittent is blootgesteld aan de kredietwaardigheid van zijn tegenpartijen; onvoorziene gebeurtenissen kunnen aanleiding geven tot een plotse onderbreking van de communicatie- en informatiesystemen van de Emittent. Het zich voordoen van enige defecten of onderbrekingen, zou een materieel negateive impact kunnen hebben op de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van de Emittent; en aangezien de Emittent is opgericht in en zijn belangrijkste belangencentrum heeft in Luxemburg, kunnen insolvabiliteitsprocedures met betrekking tot de Emittent aanhangig gemaakt worden krachtens en onderworpen zijn aan de Luxemburgse insolvabiliteitswetten. Het is mogelijk dat de insolvabiliteitswetten van Luxemburg niet zo voordelig zijn voor de belangen van de beleggers als die van andere rechtsgebieden waar beleggers mee vertrouwd zijn en kunnen het vermogen van Notehouders om de voorwaarden van de Notes af te dwingen, beperken. Insolvabiliteitsprocedures kunnen een materieel negatieve impact hebben op de activiteiten en activa van de Emittent en op zijn verplichtingen als Emittent overeenkomstig de Notes. D.3 Voornaamste risico s met betrekking tot de Notes Voornaamste risico s met betrekking tot NATIXIS De belangrijkste risico s met betrekking tot de macro-economische omgeving en de financiële crisis omvatten: ongunstige markt- of economische omstandigheden kunnen leiden tot een daling van de netto bankinkomsten, van de rentabiliteit en van de financiële positie van NATIXIS; de mogelijke versterking van de reguleringen van toepassing op PA:

17 de financiële sector, die ingegeven zijn door de financiële crisis, zouden aanleiding kunnen geven tot de invoering van nieuwe beperkingen inzake compliance; de omstandigheden op de financiële markten, in het bijzonder de primaire en secundaire schuldmarkten, kunnen een betekenisvolle negatieve impact hebben op NATIXIS; en NATIXIS heeft betekenisvolle verliezen geleden en het is mogelijk dat ze verliezen blijft lijden, op haar activaportefeuille als gevolg van de financiële crisis. De belangrijkste risico s met betrekking tot de structuur van NATIXIS omvatten: De hoofdaandeelhouder van NATIXIS heeft een grote invloed over bepaalde bedrijfsacties; de beleidsregels en procedures inzake risicobeheer van NATIXIS zijn onderhevig aan de goedkeuring en controle van BPCE; en de herfinanciering van NATIXIS verloopt via BPCE. De belangrijkste risico s met betrekking tot de structuur van de operaties van NATIXIS en de banksector omvatten: NATIXIS is blootgesteld aan verschillende soorten risico s die inherent zijn aan banktransacties; kredietrisico; markt-, liquiditeits- en financieringsrisico; operationele risico's; verzekeringsrisico; het is mogelijk dat NATIXIS niet in staat is haar nieuwe bedrijfs- en activiteitenstrategie zo efficiënt te implementeren als bedoeld; elke belangrijke stijging in de voorzieningen of verliezen bovenop het voorheen geregistreerde niveau van de voorzieningen zou een materiële impact kunnen hebben op de bedrijfsresultaten of de financiële positie van NATIXIS; het vermogen van NATIXIS om gekwalificeerde werknemers aan te trekken en te behouden is van essentieel belang voor het succes van haar activiteiten en wanneer ze hier niet in slaagt kan dit een materiële impact hebben op haar prestaties; toekomstige gebeurtenissen kunnen verschillend zijn van diegene die weergegeven worden in de hypothese die gehanteerd wordt door het management bij het opmaken van de financiële rekening van NATIXIS, wat kan leiden tot onverwachte verliezen in de toekomst; marktschommelingen en volatiliteit kunnen NATIXIS PA:

18 blootstellen aan het risico op verliezen met betrekking tot handels- en beleggingstransacties; het is mogelijk dat NATIXIS lagere inkomsten genereert uit makelaardij en andere commissies en op vergoedingen gebaseerde activiteiten tijdens neerwaartse bewegingen van de markt; betekenisvolle rentewijzigingen zouden een materiële impact kunnen hebben op de netto bankinkomsten of de rentabiliteit van NATIXIS; wijzigingen van wisselkoersen kunnen een betekenisvolle invloed hebben op de resultaten van NATIXIS; elke onderbreking of defect met betrekking tot de informatiesystemen van NATIXIS, of die van derden, kunnen leiden tot verlies van activiteiten en andere verliezen; onvoorziene gebeurtenissen kunnen leiden tot een onderbreking van de activiteiten van NATIXIS en kunnen grote verliezen en bijkomende kosten veroorzaken; het is mogelijk dat NATIXIS kwetsbaar is voor politieke, macro-economische en financiële omstandigheden of specifieke omstandigheden in de landen waar ze actief is; NATIXIS is onderworpen aan een betekenisvolle regulering in Frankrijk en in verschillende andere landen waar ze actief is; regelgevende acties en wijzigingen in deze reguleringen zouden een negatieve impact kunnen hebben op de activiteiten en de resultaten van NATIXIS; de fiscale wetgeving en de toepassing ervan in Frankrijk en in de landen waar NATIXIS actief is, kunnen mogelijk een betekenisvolle impact hebben op de resultaten van NATIXIS; ondanks de beleidsregels, procedures en methodes inzake risicobeheer die zijn ingevoerd, kan NATIXIS blootgesteld worden aan niet-vastgestelde of niet-geanticipeerde risico's die tot aanzienlijke verliezen kunnen leiden; de hedging-strategieën die geïmplementeerd worden door NATIXIS kunnen niet alle risico s op verlies voorkomen; NATIXIS kan problemen ervaren bij het identificeren, uitvoeren en integreren van haar beleid met betrekking tot overnames of joint ventures; hevige concurrentie, zowel in de thuismarkt van NATIXIS, zijnde Frankrijk, haar grootste markt, en op internationale schaal, zouden een negatieve impact kunnen hebben op de netto bankinkomsten en op de rentabiliteit van NATIXIS; de financiële gezondheid en het gedrag van andere financiële instellingen en marktdeelnemers zouden een nadelige impact kunnen hebben op NATIXIS; PA:

19 de winstgevendheid en de bedrijfsvooruitzichten van NATIXIS zouden negatief beïnvloed kunnen worden door reputatie- en juridische risico s; en een langdurige daling van de markten kan leiden tot een lagere liquiditeit van activa en het moeilijker maken om ze te verkopen. Een dergelijke situatie zou aanleiding kunnen geven tot aanzienlijke verliezen. De voornaamste risico s met betrekking tot de Notes omvatten: Wanneer beleggers beleggen in de Notes, moeten ze vertrouwen op de kredietwaardigheid van de Emittent en van niemand anders. Er kunnen belangenconflicten ontstaan tussen de Emittent en enige van zijn verbonden ondernemingen, enerzijds, en de verbonden ondernemingen anderzijds. Sommige van de Dealers en hun vennoten zijn actief, en zijn in de toekomst mogelijk actief, op het vlak van investment banking, commerciële en/of krediettransacties met de Emittent en/of de Garantieverstrekker en hun verbonden ondernemingen, wat kan leiden tot gevolgen die nadelig zijn voor een belegging in de Notes. Het is mogelijk dat het initiële Totale Nominale Bedrag de toekomstige liquiditeit van de Notes niet weerspiegelt. Elke vervroegde terugbetaling naar keuze van de Emittent, indien voorzien in de Uiteindelijke Voorwaarden van een welbepaalde emissie van Notes, kan ertoe leiden dat het rendement dat door de Notehouders wordt verwacht, aanzienlijk lager is dan verwacht. Het daadwerkelijke rendement van de Notehouders op de Notes kan verminderd worden door de fiscale impact op die Notehouder van zijn belegging in de Notes. De voorwaarden van de Notes bevatten bepalingen inzake het bijeenroepen van vergaderingen van Notehouders die welbepaalde meerderheden toelaten alle houders die de desbetreffende vergadering niet bijwonen en niet stemmen te binden alsook de Notehouders die tegen de meerderheid in hebben gestemd. De Notes zijn beheerst door Engels recht, zoals die van kracht is op de datum van dit Basisprospectus en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat betreft de impact van enige mogelijke gerechtelijke beslissing of wijziging in Engels (of enig ander relevant) recht na de datum van dit Basisprospectus. Ingeval een betaling dient te worden verricht of geïnd via een Lidstaat die gekozen heeft voor een bronbelastingsysteem en een bedrag van, of met betrekking tot, belastingen dient te worden afgehouden van die betaling, overeenkomstig de EU Spaarrichtlijn, kan noch de Emittent noch enige Betaalagent, PA:

20 noch enige andere persoon verplicht worden om bijkomende bedragen te betalen met betrekking tot enige Note als gevolg van het opleggen van dergelijke bronbelastingen. Overeenkomstig de voorwaarden van de Notes, is de Emittent verplicht betalingen in hoofdsom en rente te doen vrij en onbezwaard van enkel Luxemburgse bronbelastingen. In zoverre een bronbelasting wordt opgelegd op betalingen in hoofdsom en rente overeenkomstig de Notes in enig ander rechtsgebied dan Luxemburg, zullen Notehouders enkel de betaling ontvangen na het opleggen van enige toepasselijke bronbelasting. De heffing uit hoofde van de Foreign Account Tax Compliance Act kan een invloed hebben op de betalingen op de Notes. De heffing uit hoofde van de Hiring Incentives to Restore Employement Act kan een invloed hebben op de betalingen op de Notes. De voorgestelde financiële transactietaks (FTT) zou FTT opleggen aan elke financiële instelling die een partij is bij bepaalde financiële transacties. Een persoon die transacties uitvoert bij een financiële instelling die geen FTT aanrekent, zou hoofdelijk en deelbaar aansprakelijk kunnen worden gesteld voor die taks. Het implementeren van de voorgestelde Crisis Management Richtlijn of het ondernemen van enige actie in het kader van deze richtlijn zou een materiële impact kunnen hebben op de waarde van de Notes. Onvoorziene gebeurtenissen kunnen leiden tot een onderbreking van de activiteiten van de Emittent en kunnen grote verliezen en bijkomende kosten veroorzaken. De Emittent is blootgesteld aan kredietrisico s van andere partijen. Een onderbreking van of een schending van de informatiesystemen van de Emittent kunnen aanleiding geven tot verloren activiteiten of andere verliezen. Het is mogelijk dat beleggers geen documenten kunnen betekenen aan de Emittent, zijn bestuurders en uitvoerende functionarissen binnen de Verenigde Staten of gerechtelijke vonnissen die bekomen werden in Amerikaanse rechtbanken, af te dwingen tegen hen in de Verenigde Staten. [Invoegen in geval van Gestructureerde Notes: Gestructureerde Notes de marktprijs van de Notes kan volatiel zijn; het is mogelijk dat de Notes geen rente dragen; de betaling van hoofdsom of rente kan op een ander tijdstip of in een ander land dan verwacht plaatsvinden; PA:

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten dient te worden genomen na bestudering van het volledige Basisprospectus,

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (gevestigd in de Staat Delaware)

onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (gevestigd in de Staat Delaware) SAMENVATTINGSNOTA gedateerd 9 november 2006 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Nederland en statutair gevestigd in Amsterdam) Uitgifte van Swing Notes voor

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv Mithra wil een wereldleider worden op het gebied van vrouwengezondheid Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv De belangrijkste kenmerken in een notendop: Mithra werd in 1999 opgericht,

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue de l Artisanat, 17, Aanbieding Het document dat verschijnt na d verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Fountain SA (de

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht DWS Invest Verkoopprospectus Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 1 november 2012 Inhoudsopgave A. Verkoopprospectus 1 Algemeen gedeelte B. Verkoopprospectus 43 Specifiek

Nadere informatie

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communicatie Global Markets Product Risk Book Nederlandse versie Deze mededeling is niet opgesteld volgens de juridische vereisten die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP EN ADVISERING...3

Nadere informatie