SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor de Notes en de Emittent. Omdat sommige Elementen niet hoeven te worden behandeld, kunnen er lacunes zijn in de nummering van de Elementen. Ook wanneer een Element moet worden opgenomen in een samenvatting omwille van de aard van de effecten en de emittent, is het mogelijk dat geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot het Element. In dergelijk geval is een korte beschrijving van het Element in de samenvatting opgenomen waarin wordt uitgelegd waarom het niet van toepassing is. Element Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting Waarschuwing dat: deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Basisprospectus; iedere beslissing om te beleggen in de effecten gebaseerd moet zijn op de bestudering van het gehele Basisprospectus door de belegger; wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechtbank aanhangig wordt gemaakt, de belegger die als eiser optreedt, in overeenstemming met de nationale wetgeving van de lidstaten mogelijk de kosten van de vertaling van het prospectus moet dragen voordat de juridische procedure wordt ingeleid; en enkel de Emittent of de Garantieverstrekker, die de samenvatting hebben opgesteld, evenals enige vertaling ervan, burgerlijk aansprakelijk kunnen zijn, maar enkel wanneer de samenvatting misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is wanneer ze samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen of indien zij, wanneer ze samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen, niet de essentiële informatie verschaft om beleggers te helpen wanneer zij overwegen om in dergelijke effecten te beleggen. A.2 Toestemming om het Basisprospectus te gebruiken [Toestemming: Overeenkomstig de hieronder uiteengezette voorwaarden, stemt de Emittent in met het gebruik van dit Basisprospectus met betrekking tot een aanbod in omstandigheden waarbij er geen vrijstelling bestaat voor de plicht krachtens de Prospectusrichtlijn om een prospectus te publiceren (een Openbare Aanbieding) van Notes door de Managers, [namen van specifieke financiële tussenpersonen] [en] elke financiële tussenpersoon waarvan de naam is gepubliceerd op de website van de Emittent (www.equitysolutions.natixis.fr) en geïdentificeerd is als een Gemachtigde Aanbieder met betrekking tot de desbetreffende Openbare Aanbieding en elke financiële tussenpersoon die gemachtigd is om dergelijke aanbiedingen te doen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving die de Markten voor Financiële Instrumenten Richtlijn (Richtlijn 2004/39/EG) implementeert en die op haar website de volgende verklaring (waarbij de informatie tussen vierkante haakjes aan PA:

2 te vullen is met de relevante informatie) publiceert: Wij, [vul de officiële naam in van de financiële tussenpersoon], verwijzen naar de [de titel invullen van de relevante Notes] (de Notes) beschreven in de Definitieve Voorwaarden van [datum invullen] (de Definitieve Voorwaarden) gepubliceerd door [ ] (de Emittent). Wij aanvaarden hierbij het aanbod van de Emittent van zijn toestemming voor ons gebruik van het Basisprospectus (zoals gedefinieerd in de Definitieve Voorwaarden) met betrekking tot het aanbod van de Notes overeenkomstig de Voorwaarden van de Gemachtigde Aanbieder en onder voorbehoud van de voorwaarden verbonden aan de toestemming, elk zoals gespecificeerd in het Basisprospectus, en we gebruiken het Basisprospectus dienovereenkomstig. (elk een Gemachtigde Aanbieder). Aanbiedingsperiode: De toestemming van de Emittent, waarnaar hierboven wordt verwezen, wordt gegeven voor Openbare Aanbiedingen van Notes gedurende [aanbiedingsperiode voor de uitgifte hier vermelden] (de Aanbiedingsperiode). Voorwaarden voor toestemming: De voorwaarden voor de toestemming van de Emittent [(bovenop de voorwaarden waarnaar hierboven wordt verwezen)] zijn dat de toestemming (a) enkel geldig is gedurende de Aanbiedingsperiode; (b) enkel slaat op het gebruik van dit Basisprospectus om Openbare Aanbiedingen te doen van de desbetreffende Tranche van Notes in [Luxemburg / Italië / Finland / Zweden / het Verenigd Koninkrijk / Denemarken / Ierland / Frankrijk / België / Duitsland / Nederland] en (c) [enige andere voorwaarde vermelden die van toepassing is op het Publiek voor de welbepaalde Tranche]. EEN BELEGGER DIE HET VOORNEMEN HEEFT OM ENIGE NOTES TE VERKRIJGEN OF VERKRIJGT IN EEN OPENBARE AANBIEDING VAN EEN GEMACHTIGDE AANBIEDER ZAL DIT DOEN, EN AANBIEDINGEN EN VERKOPEN VAN DERGELIJKE NOTES AAN EEN BELEGGER DOOR DERGELIJKE GEMACHTIGDE AANBIEDER ZULLEN GEDAAN WORDEN, OVEREENKOMSTIG ALLE VOORWAARDEN EN ANDERE BEPALINGEN DIE GELDEN TUSSEN DE GEMACHTIGDE AANBIEDER EN DERGELIJKE BELEGGER, INCLUSIEF OMTRENT PRIJS, ALLOCATIES EN VEREFFENINGSREGELINGEN. DE BELEGGER DIENT ZICH TE WENDEN TOT DE GEMACHTIGDE AANBIEDER OP HET MOMENT VAN DERGELIJK AANBIEDING VOOR DE VERSTREKKING VAN DERGELIJKE INFORMATIE EN DE GEMACHTIGDE AANBIEDER ZAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DERGELIJKE INFORMATIE.] Afdeling B - Emittent Element PA:

3 B.1 Wettelijke benaming en handelsnaam van de Emittent Natixis Structured Issuance SA is de wettelijke benaming. Structured Issuance is de handelsnaam. Natixis B.2 Vestigingsplaats/rechtsv orm/wetgeving /land van oprichting De Emittent heeft zijn maatschappelijke zetel te 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg. Hij is opgericht in en overeenkomstig de wetten van het Groothertogdom Luxemburg (Luxemburg) als een société anonyme (naamloze vennootschap). B.4b Informatie m.b.t. tendensen Niet van toepassing Er zijn geen tendensen, onzekerheden, vragen, verbintenissen of gebeurtenissen bekend die redelijkerwijs een belangrijke impact kunnen hebben op de vooruitzichten van de Emittent voor zijn huidige boekjaar. B.5 Beschrijving van de Groep De Emittent is een 100% onrechtstreekse dochteronderneming van NATIXIS. B.9 Winstprognose of raming Niet van toepassing Er werden geen winstprognoses of ramingen gemaakt in het Basisprospectus B.10 Voorbehoud bij het auditverslag B.12 Geselecteerde essentiële historische financiële informatie Verklaringen dat zich geen betekenisvolle of substantieel negatieve wijziging heeft voorgedaan B.13 Gebeurtenissen die een impact hebben gehad op de solvabiliteit van de Emittent B.14 Afhankelijkheid van andere entiteiten binnen de groep Niet van toepassing Er werden geen Geauditeerde financiële rekeningen opgemaakt. Niet van toepassing De Emittent is een nieuw opgerichte onderneming. Er heeft zich geen betekenisvolle wijziging voorgedaan in de financiële of handelspositie van de Emittent sinds de datum van de oprichting ervan en er heeft zich geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten van de Emittent sinds de datum van de oprichting ervan. Niet van toepassing - Er hebben zich recent geen bijzondere gebeurtenissen met betrekking tot de Emittent voorgedaan die in wezenlijke mate relevant zijn voor de beoordeling van de solvabiliteit van de Emittent. Zie Element B.5 hierboven en B.18 hieronder. Hij hangt af van zijn eigenaar NATIXIS. B.15 Hoofdactiviteiten De hoofdactiviteiten van de Emittent zijn, inter alia, het verwerven, het handelen in en/of het verstrekken van financiering onder de vorm van leningen, opties, derivaten en andere financiële activa en financiële instrumenten onder welke vorm dan ook en van welke aard dan ook, teneinde financiering te bekomen via de uitgifte van Notes of andere financiële instrumenten en teneinde overeenkomsten en transacties af te sluiten die hiermee in verband staan. B.16 Controlerende aandeelhouders De Emittent is een 100% onrechtstreekse dochteronderneming van NATIXIS. De Emittent is 100% eigendom van Natixis Trust, dat op haar beurt eigendom is van Natixis. B.17 Kredietratings Niet van toepassing de Emittent en zijn schuldeffecten hebben geen rating PA:

4 B.18 Beschrijving van de Garantie NATIXIS heeft bepaalde verplichtingen opgenomen ten gunste van de houders van bepaalde financiële instrumenten (deze uitdrukking omvat Notes uitgegeven in het kader van het Programma) van de Emittent in een onherroepelijke en onvoorwaardelijke garantie van 23 januari 2014 (de NATIXIS Garantie). [De Notes zullen genieten van de NATIXIS Garantie. Daarom garandeert NATIXIS onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de houder van elke dergelijke Note de betaling van alle bedragen die door de Emittent betaalbaar zijn in het kader van de Notes op verzoek van de desbetreffende houder van dergelijke Notes, overeenkomstig de bepalingen van de NATIXIS Garantie.]/[De Notes zullen niet genieten van de NATIXIS Garantie] PA:

5 Afdeling B - Garantieverstrekker Element B.19/B.1 B.19/B.2 B.19/B.4b B.19/B.5 B.19/B.9 B.19/B.10 B.19/B.12 Wettelijke benaming en handelsnaam van de Garantieverstrekker Vestigingsplaats/rechtsv orm/wetgeving en land van oprichting Informatie m.b.t. tendensen Beschrijving van de Groep Winstprognose of raming Voorbehoud bij het auditverslag Geselecteerde essentiële historische financiële informatie NATIXIS De Garantieverstrekker heeft zijn maatschappelijke zetel te 30, avenue Pierre Mendes-France, Parijs, Frankrijk. Hij is opgericht in en overeenkomstig de wetten van Frankrijk als een naamloze vennootschap met Raad van Bestuur (société anonyme à Conseil d Administration). Niet van toepassing Er zijn geen tendensen, onzekerheden, vragen, verbintenissen of gebeurtenissen bekend die redelijkerwijs een belangrijke impact zullen hebben op de vooruitzichten van de Garantieverstrekker. Met datum van inwerkingtreding 31 juli 2009 (niet inbegrepen), was de Garantieverstrekker aangesloten bij BPCE, de centrale instantie voor de nieuwe bankgroep die gevormd wordt door de combinatie van de Groupe Banque Populaire en de Groupe Caisse d Epargne, die sloot op 31 juli Dit lidmaatschap bij BPCE wordt geregeld door artikel L van het Franse Monetair en Financieel Wetboek (Code Monétaire et Financier). Als centrale instantie en overeenkomstig artikel L van het Franse Monetair en Financieel Wetboek, is BPCE verantwoordelijk voor het waarborgen van de liquiditeit en de solvabiliteit van de Garantieverstrekker. BPCE is de hoofdaandeelhouder van de Garantieverstrekker en oefent als dusdanig de verantwoordelijkheden uit die worden opgelegd door de bankreguleringen. Niet van toepassing Er werden geen winstprognoses of ramingen gemaakt in het Basisprospectus Niet van toepassing Er werd geen voorbehoud gemaakt in enig auditverslag dat opgenomen is in het Basisprospectus. Per 31 december 2013 bedroegen de totale activa van NATIXIS 510,1 miljard. De netto-inkomsten van Natixis voor het jaar dat afgesloten werd op 31 december 2013 bedroegen miljoen en haar nettoinkomsten (aandeel van de groep) bedroegen 884 miljoen. De financiële informatie in deze paragraaf is niet-gecontroleerd en is gebaseerd op het persbericht van NATIXIS gepubliceerd op 19 februari 2014 met betrekking tot de niet-gecontroleerde financiële informatie van NATIXIS voor het vierde kwartaal afgesloten op 31 december 2013 en de niet-gecontroleerde cijfers voor het jaar afgesloten op 31 december Per 31 december 2012 bedroegen de totale activa van NATIXIS 528,4 miljard. De netto-inkomsten van Natixis voor het jaar dat afgesloten werd op 31 december 2012 bedroegen miljoen, haar bruto bedrijfsinkomsten bedroegen miljoen en haar netto-inkomsten PA:

6 (aandeel van de groep) bedroegen 901 miljoen. Per 31 december 2011 bedroegen de totale activa van NATIXIS 508 miljard. De netto-inkomsten van Natixis voor het jaar dat afgesloten werd op 31 december 2011 bedroegen miljoen, haar bruto bedrijfsinkomsten bedroegen miljoen en haar netto-inkomsten (aandeel van de groep) voor het jaar dat afgesloten werd op 31 december 2011 bedroegen miljoen. Per 30 juni 2013 bedroegen de totale activa van NATIXIS 553 miljard. De netto-inkomsten van Natixis voor de periode die eindigde op 30 juni 2013 bedroegen miljoen, haar bruto bedrijfsinkomsten bedroegen 873 miljoen en haar netto-inkomsten (aandeel van de groep) bedroegen 487 miljoen. Per 30 juni 2012 bedroegen de totale activa van NATIXIS 562 miljard. De netto-inkomsten van Natixis voor deze periode die eindigde op 30 juni 2012 bedroegen miljoen, haar bruto bedrijfsinkomsten bedroegen 737 miljoen en haar netto-inkomsten (aandeel van de groep) bedroegen 579 miljoen. Beschrijving van significante wijzigingen in de financiële of handelspositie na de periode waarop de historische financiële informatie betrekking heeft De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Natixis keurde een uitzonderlijke uitkering goed van 0,65 per aandeel, betaalbaar op 19 augustus Op de datum van dit Basisprospectus bedraagt het aandelenkapitaal van NATIXIS Het aandelenkapitaal van Natixis zal worden verhoogd op 24 februari 2014 en opnieuw op 3 maart 2014 tengevolge van een vrije allocatie van aandelen zoals besloten door de conseil d administration (Raad van Bestuur) in respectievelijk februari 2011 en februari Als zodanig zal het nieuwe aandelenkapitaal van Natixis het volgende bedragen: Vanaf 24 februari 2014, ,40 verdeeld over volledig afgeloste aandelen van elk 1,60. B.19/B.13 B.19/B.14 Verklaringen dat zich geen betekenisvolle of substantieel negatieve wijziging heeft voorgedaan Gebeurtenissen die een impact hebben gehad op de solvabiliteit van de Garantieverstrekker Afhankelijkheid van andere entiteiten binnen Vanaf 3 maart 2014, ,60 verdeeld over volledig afgeloste aandelen van elk 1,60. Behalve zoals uiteengezet in de afdeling met als titel Beschrijving van significante wijzigingen in de financiële of handelspositie na de periode waarop de historische financiële informatie betrekking heeft hierboven, hebben er zich sinds 31 december 2013 geen significante wijzigingen voorgedaan in de financiële of handelspositie van NATIXIS en hebben er zich sinds 31 december 2012 geen negatieve wijzigingen van wezenlijk belang voorgedaan in de vooruitzichten van NATIXIS. Zie Element B.12 hierboven Beschrijving van significante wijzigingen in de financiële of handelspositie na de periode waarop de historische financiële informatie betrekking heeft. Zie Element B.19/B.5 hierboven PA:

7 de groep Niet van toepassing De Garantieverstrekker hangt niet af van andere entiteiten binnen de groep. B.19/B.15 Hoofdactiviteiten De Garantieverstrekker is de bedrijfs-, beleggingsbeheer- en financiële dienstentak van de Groupe BPCE, die de tweede plaats in Frankrijk bekleed in termen van marktaandeel (bron: Banque de France). De Garantieverstrekker beschikt over een aantal expertisedomeinen in drie belangrijke bedrijfstakken: wholesale banking Beleggingsoplossingen (vermogensbeheer, verzekering, private banking, private equity) Gespecialiseerde Financiële Diensten B.19/B.16 Controlerende aandeelhouders De Garantieverstrekker heeft een langlopende verbintenis aangegaan met haar eigen klantenbasis die bestaat uit bedrijven, financiële instellingen en institutionele beleggers alsook de klantenbasis die bestaat uit particulieren, professionals en kleine en middelgrote ondernemingen van de retail banking-netwerken van de Groep BPCE (Caisse d Epargne en Banque Populaire). BPCE is de hoofdaandeelhouder van de Garantieverstrekker en oefent als dusdanig de verantwoordelijkheden uit die worden opgelegd door de bankreguleringen. Per 30 juni 2013 had BPCE 72,1% van het aandelenkapitaal van de Garantieverstrekker in handen. B.19/B.17 Kredietratings De langlopende senior niet-zekergestelde schuld van de Garantieverstrekker heeft de rating A2 (stabiel) bij Moody s Investors Services Inc. (Moody s), A (negatief) bij Standard and Poor s Ratings Services (S&P) en A (stabiel) bij Fitch Ratings Ltd. (Fitch). Elk van de ratingbureaus Moody s, S&P en Fitch heeft zijn maatschappelijke zetel in de Europese Gemeenschap en is geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 (zoals gewijzigd) (de CRA-Verordening). De European Securities and Markets Authority publiceert op zijn website (www.esma.europa.eu/page/list-registered-and-certified-cras) een lijst van kredietratingbureaus die geregistreerd zijn overeenkomstig de CRA- Verordening. Die lijst wordt bijgewerkt binnen vijf werkdagen na de goedkeuring van een beslissing overeenkomstig artikel 16, 17 of 20 van de CRA-Verordening. De Europese Commissie zal die bijgewerkte lijst publiceren in het Publicatieblad van de Europese Unie binnen 30 dagen na dergelijke update. Afdeling C - Effecten Element C.1 Type en Klasse van de Notes / ISIN De notes (Notes), die beschreven staan in deze afdeling, zijn schuldeffecten met een nominale waarde van minder dan (of PA:

8 het equivalent ervan in enige andere munteenheid). De Notes zijn [Notes met een Vaste Rentevoet/Notes met een Variabele Rentevoet/Notes met een Nulcoupon/Gestructureerde Notes). [Invoegen in geval van CDI s: Beleggers kunnen ook onrechtstreeks belangen aanhouden in de Notes via Euroclear UK & Ireland Limited door middel van de uitgifte van gedematerialiseerde deposito-belangen die worden uitgegeven, aangehouden, vereffend en overgedragen via CREST (CDI s). CDI s vertegenwoordigen de belangen in de desbetreffende onderliggende Notes van de CDI s; de CDI s zijn zelf geen Notes. CDI s zijn onafhankelijke effecten die los staan van de Notes, worden gevormd overeenkomstig Engels recht en overgedragen via CREST en zullen worden uitgegeven door CREST Depository Limited, overeenkomstig de globale eenzijdige akte van 25 juni 2001 (zoals daarna gewijzigd, aangevuld en/of herwerkt). Houders van CDI s zullen niet het recht hebben om rechtstreeks in de Notes te handelen.] Serienummer: [ ] Tranchenummer: [ ] International Securities Identification Number (ISIN): [ ] Gemeenschappelijke code: [ ] C.2 Munteenheid De munteenheid van deze serie Notes is [ ]. C.5 Beperkingen inzake de overdraagbaarheid De vrije overdracht van de Notes is onderworpen aan de verkoopbeperkingen van de Verenigde Staten, de Europese Economische Ruimte (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en de Republiek Italië), Hongkong, Japan, Singapore, Taiwan en Zwitserland. [Notes die buiten de Verenigde Staten worden aangeboden en verkocht aan niet Amerikaanse personen in het kader van Regulation S overeenkomstig de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, moeten in overeenstemming zijn met de verkoopbeperkingen.] [Notes die worden aangehouden in een clearingsysteem moeten worden overgedragen overeenkomstig de regels, procedures en reguleringen van dat clearingsysteem.] C.8 Rechten verbonden aan de Notes, met inbegrip van rangorde en op deze rechten geldende beperkingen Rechten verbonden aan de Notes Belastingheffing Alle betalingen met betrekking tot de Notes zullen worden verricht zonder afhouding voor of uit hoofde van bronbelastingen opgelegd door Luxemburg. In geval een dergelijke afhouding gebeurt, zal de Emittent, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden, verplicht zijn bijkomende bedragen te betalen om de aldus afgehouden bedragen te dekken. Alle betalingen door NATIXIS met betrekking tot de NATIXIS Garantie, indien van toepassing, zullen gebeuren zonder afhouding van Franse bronbelastingen, tenzij dit bij wet verplicht is. Ingeval NATIXIS bij wet PA:

9 verplicht is bedragen af te houden voor of uit hoofde van Franse belastingen, zal ze, in zoverre niet bij Franse wet verboden, bijkomende bedragen aan de houder van de Notes betalen als compensatie voor dergelijke afhouding. Dit alles staat beschreven in de NATIXIS Garantie. Alle betalingen met betrekking tot de Notes zullen in alle gevallen onderworpen zijn aan (i) enige inhouding of aftrek die vereist is volgens Sectie 871(m) van de US Internal Revenue Code van 1986 (de Code) en (ii) enige inhouding of aftrek die vereist is volgens een overeenkomst beschreven in Sectie 1471(b) van de Code of anderszins wordt opgelegd volgens Secties 1471 tot 1474 van de Code, enige reguleringen of overeenkomsten daaronder, enige officiële interpretatie daarvan of enige wet die een intergouvernementele aanpak hiervoor implementeert. Negatieve zekerheid van de Emittent Zolang enige van de Notes, en Receipts of Coupons die erop betrekking hebben, blijven uitstaan, zal de Emittent geen enkele hypotheek, pand, retentierecht of enige andere vorm van bezwaring of zekerheid op de effecten vestigen of laten voortbestaan op zijn volledige of een deel van zijn onderneming, activa of inkomsten, huidige en toekomstige, als zekerheid voor enige Relevante Schuld of enige waarborg voor of schadevergoeding door de Emittent met betrekking tot enige Relevante Schuld, tenzij op hetzelfde ogenblik of voorafgaand eraan de verplichtingen van de Emittent uit hoofde van de Notes, Receipts of Coupons (A) gelijk en in verhouding ermee zeker zijn gesteld, of (B) het voordeel genieten van dergelijke andere zekerheid, waarborg, schadevergoeding of andere regeling zoals die zal worden goedgekeurd door een Buitengewone Resolutie van de houders van Notes. Gevallen van wanprestatie Alle Notes kunnen onmiddellijk opeisbaar zijn via een kennisgeving door een houder ingeval zich bepaalde gebeurtenissen (Gevallen van wanprestatie) voordoen, met inbegrip van niet-betaling of niet-naleving van de verplichtingen van de Emittent met betrekking tot de Notes en de insolvabiliteit of liquidatie van de Emittent. Er zijn geen gevallen van wanprestatie vanwege NATIXIS met betrekking tot de Notes of de NATIXIS Garantie. Vergaderingen De voorwaarden van de Notes zullen bepalingen bevatten met betrekking tot het bijeenroepen van vergaderingen van houders van dergelijke Notes teneinde aangelegenheden te overwegen die algemeen beschouwd een impact hebben op hun belangen. Deze bepalingen laten welbepaalde meerderheden toe die alle houders binden, met inbegrip van houders die de desbetreffende vergadering niet bijwoonden en niet stemden en houders die tegen de meerderheid in hebben gestemd. Toepasselijk recht Engels recht PA:

10 Rangorde van de Notes De verplichtingen van de Emittent uit hoofde van de Notes zullen nietachtergestelde en niet-zekergestelde verplichtingen van de Emittent vormen. Beperking van de rechten Verjaring [C.9] [Rente/Aflossing] [Zie ook Element C.8. Vorderingen tegen de Emittent tot betaling met betrekking tot de Notes, Receipts en Coupons (die in dit geval niet zullen gelden voor Talons) zullen verjaren en nietig worden tenzij ze ter betaling worden aangeboden binnen tien jaar (in geval van hoofdsom) of vijf jaar (in geval van interesten) vanaf de geschikte Relevante Datum met betrekking ertoe. [Vorderingen tegen de Emittent tot betaling met betrekking tot de Finse Notes zullen automatisch op de respectieve bankrekeningen van de Notehouders worden betaald die geregistreerd staan in het Finse CSDsysteem en zijn onderhevig aan een algemene verjaringsperiode van drie jaar.] [Vorderingen tegen de Emittent tot betaling met betrekking tot Zweedse Notes of Zwitserse Notes zullen verjaren en nietig worden tenzij de betalingen worden verricht binnen tien jaar (in geval van hoofdsom) of vijf jaar (in geval van interesten) vanaf de geschikte Relevante Datum met betrekking ertoe.] Rente [Notes met Vaste Rente: De Notes dragen een rente [vanaf de uitgiftedatum ervan/vanaf [ ]] met een vaste rentevoet van [ ]% per jaar. [Het rendement van de Notes bedraagt [ ]%. Het rendement wordt berekend op de Uitgiftedatum op basis van de Uitgifteprijs. Het is geen aanwijzing van het toekomstig rendement. De rente zal [jaarlijks][achteraf] worden betaald op [ ] van elk jaar. De eerste rentebetaling zal plaatsvinden op [ ]. Indicatie van het rendement: [ ] Het rendement wordt berekend op de uitgiftedatum van de Notes (de Uitgiftedatum) op basis van de prijs van de uitgifte. Het rendement wordt berekend als het rendement tot op de eindvervaldag vanaf de Uitgiftedatum van de Notes en is geen aanwijzing van het toekomstige rendement.] [Notes met Variabele Rente: De Notes dragen rente [vanaf de uitgiftedatum ervan/vanaf [ ]] tegen een variabele rentevoet die berekend wordt door verwijzing naar [de referentierentevoet specificeren voor Notes die worden uitgegeven] [plus/min] een marge van [ ]%. De rente wordt [per kwartaal/halfjaarlijks/jaarlijks] [achteraf] betaald op [ ] en [ ] van elk jaar, [eventueel met aanpassingen in geval dit geen werkdagen zijn]. De eerste rentebetaling zal plaatsvinden op [ ]] PA:

11 [Notes met een nulcoupon: De Notes dragen geen rente.] [Gestructureerde Notes: De Notes (Gestructureerde Notes) dragen rente [vanaf de uitgiftedatum ervan/vanaf [ ]] tegen [een gestructureerde rente die berekend wordt door verwijzing naar [[index]/[indexenkorf]/[enkel aandeel]/[aandelenkorf]/[grondstof]/[grondstoffen]/[enkel fonds]/[fondsenkorf]/[dividend]/[termijncontract]/[inflatie-index]/[het zich voordoen van één of meerdere kredietgebeurtenissen]/[enkele munt]/[korf van munten]/[rentevoet]/[warrant] (de Onderliggende Referentie(s))] / [de vaste rentevoet van [ ]% per jaar invoegen.] / [variabele rentevoeten berekend door verwijzing naar [de referentierente specificeren voor Notes die worden uitgegeven] [plus/min] een marge van [ ]%. De rente zal [per kwartaal/halfjaarlijks/jaarlijks][achteraf] worden betaald op de [ ] van elk jaar. De eerste rentebetaling zal plaatsvinden op [ ]. [Beschrijving van de Onderliggende Referentie: [ ]] De rentevoet wordt berekend overeenkomstig de volgende aflossingsformule: [(met betrekking tot andere Gestructureerde Notes dan aan rente gekoppelde notes, aan valuta gekoppelde notes en/of aan krediet gekoppelde notes) Vanilla/ American Vanilla with noteholder put option/ Whale Vanilla /Power Call/ Conditional Vanilla/ Airbag/ Bonus/ Conditional Vanilla Series/ Variable Strike Conditional Vanilla Series/ Digital Series/ Reverse/ Reverse Lockin/ Super Asian/ Autocallable Conditional Vanilla Series/ Phoenix/ Phoenix callable at the option of the Issuer/ Autocall/ Step-down Autocall/ Autocall Double Chance/ Autocall Double Condition/ Convertible Vanilla/ Power Dividends/ Dividend Select/ Dividend Yield/ Individual Cap/ Autocallable Individual Cap/ Lockin Floor Individual Cap/ Cappuccino/ Lockin Floor Cappuccino/ Fixed Best/ Everest/ Podium/ Best Strategy/ Inter-Basket dispersion/ Jupiter/ Mercury/ Palladium/ Venus/ Dispersion/ Altiplano/ Individual Cap Ladder/ Crystallising Vanilla/Melting Autocall/ ECLA/ Cash and Carry with Coupons/ MemoryPhoenix in Fine/ Phoenix One Star/ Synthetic Convertible/ Premium Note/ Dividend Note/ Phoenix Flexo/ Sweet Phoenix/ (met betrekking tot aan rente gekoppelde notes) Capped Floored Floater/ Capped Floored Inflation Rate Floater/ Callable Capped Floored Floater/ Callable Reverse Floater/ Callable Fixed Rate/ Corridor/ Callable Corridor/ Digital Coupon/ Fixed Rate Switchable into Capped Floored Floater/ Reverse Floater/ Capped Floored Inflation Rate Spread Floater/ Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Callable Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Variable Rate Spread Corridor/ Callable Variable Rate Spread Corridor/ Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Digital Coupon/ Snowrange Corridor/ Callable Snowrange Corridor/ Cliquet Floor Capped Floater/ Cliquet Cap Floored Floater/ Callable Cumulative Reverse Floater/ TARN Reverse Floater/ Floater Switchable into Fixed Rate/ Inflation Rate Corridor/ Double Condition Corridor/ Recouponable PA:

12 Fixed Rate/ Inflation Zero Coupon/ Chinese Hat Inflation /Mayan Pyramid Inflation/ Leveraged Inflation Rate Spread/ Vol Bond/ Super Vol Bond/ Digirise/ Couponable Zero Coupon/ Fixed Corridor TARN/ Restrikable Corridor/ OATi-type Inflation/ (met betrekking tot aan valuta gekoppelde notes) Bull Index/ Bear Index/ Twin-Win Index/ Digital/ Wedding Cake/ Range Accrual/ Bullish Target Coupon/ Bearish Target Coupon (met betrekking tot aan krediet gekoppelde notes) Single Entity Credit Linked Note met Amerikaanse Afwikkeling/ Single Entity Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Basket Credit Linked Note met Amerikaanse Afwikkeling/ Basket Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Single Entity Digital Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Single Entity Capital Protected Note met Amerikaanse Afwikkeling] Aflossing Onder voorbehoud van enige aankoop en annulatie of vervroegde aflossing, zullen de Notes terugbetaald worden op [de uiteindelijke vervaldatum van de Notes die worden uitgegeven specificeren] [tegen [100] [ander specificeren] procent van hun nominaal bedrag.] of [tegen een bedrag dat bepaald wordt overeenkomstig de volgende formule: [toepasselijke formule specificeren]. De Notes kunnen omwille van fiscale redenen of van onwettigheid [of [enige andere vervroegde terugbetalingsoptie specificeren die toepasselijk is op de Notes die worden uitgegeven]] vervroegd worden terugbetaald tegen [de vervroegde terugbetalingsprijs en enige maximale of minimale terugbetalingsbedragen specificeren die van toepassing zijn op de Notes die worden uitgegeven]. [De Emittent kan [enkele] [alle maar niet slechts enkele] van de Notes vervroegd terugbetalen op [datum/data specificeren]] [Om het even welke Notehouder kan eisen dat zijn Notes vervroegd worden terugbetaald op [datum/data specificeren]]. Betalingen zullen worden verricht door overschrijving naar een rekening, uitgedrukt in de desbetreffende munteenheid, bij een bank in het belangrijkste financiële centrum van die munteenheid. [Gestructureerde Notes: Het terugbetalingsbedrag zal worden berekend overeenkomstig de volgende formule: (met betrekking tot andere Gestructureerde Notes dan aan rente gekoppelde notes, aan valuta gekoppelde notes en/of aan krediet gekoppelde notes) Vanilla/ American Vanilla with noteholder put option/ Whale Vanilla /Power Call/ Conditional Vanilla/ Airbag/ Bonus/ Conditional Vanilla Series/ Variable Strike Conditional Vanilla Series/ Digital Series/ Reverse/ Reverse Lockin/ Super Asian/ Autocallable Conditional Vanilla Series/ Phoenix/ Phoenix callable at the option of the Issuer/ Autocall/ Step-down Autocall/ Autocall Double Chance/ Autocall Double Condition/ Convertible Vanilla/ FMA Vanilla/ Escalator Ladder/ Power Dividends/ Dividend Select/ Dividend Yield/ Individual Cap/ PA:

13 Autocallable Individual Cap/ Lockin Floor Individual Cap/ Cappuccino/ Lockin Floor Cappuccino/ Fixed Best/ Everest/ Podium/ Best Strategy/ Inter-Basket dispersion/ Jupiter/ Mercury/ Palladium/ Venus/ Dispersion/ Altiplano/ Individual Cap Ladder/ Crystallising Vanilla/Melting Autocall/ Long Contingent Forward/ Short Contingent Forward/ ECLA/ Management Strategy/ Cash and Carry with Coupons/ MemoryPhoenix in Fine/ Phoenix One Star/ Synthetic Convertible/ Premium Note/ Dividend Note/ Phoenix Flexo/ Sweet Phoenix/ (met betrekking tot aan rente gekoppelde notes) Capped Floored Floater/ Capped Floored Inflation Rate Floater/ Callable Capped Floored Floater/ Callable Reverse Floater/ Callable Fixed Rate/ Zero Coupon/ Corridor/ Callable Corridor/ Digital Coupon/ Fixed Rate Switchable into Capped Floored Floater/ Autocall/ Reverse Floater/ Capped Floored Inflation Rate Spread Floater/ Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Callable Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Callable Zero Coupon/ Variable Rate Spread Corridor/ Callable Variable Rate Spread Corridor/ Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Digital Coupon/ Snowrange Corridor/ Callable Snowrange Corridor/ Cliquet Floor Capped Floater/ Cliquet Cap Floored Floater/ Callable Cumulative Reverse Floater/ TARN Reverse Floater/ Floater Switchable into Fixed Rate/ Inflation Rate Corridor/ Double Condition Corridor/ IRR Conditional Zero Coupon/ Recouponable Fixed Rate/ Inflation Zero Coupon/ Chinese Hat Inflation /Mayan Pyramid Inflation/ Leveraged Inflation Rate Spread/ Vol Bond/ Super Vol Bond/ Digirise/ Couponable Zero Coupon/ Fixed Corridor TARN/ Restrikable Corridor/ OATi-type Inflation/ (met betrekking tot aan valuta gekoppelde notes) Dual Currency (Hoofdmunteenheid = Binnenlanse munteenheid)/ Dual Currency (Hoofdmunteenheid = Buitenlandse munteenheid]/ Bull Power/ Bear Power/ Twin Power/ Digital Power/ Autocall/ Bullish Power Target/ Bearish Power Target (met betrekking tot aan krediet gekoppelde notes) Single Entity Credit Linked Note met Amerikaanse Afwikkeling/ Single Entity Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Basket Credit Linked Note met Amerikaanse Afwikkeling/ Basket Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Single Entity Digital Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Single Entity Capital Protected Note met Amerikaanse Afwikkeling] [Aan warrants gekoppelde Notes: Daarnaast zullen de Notes onderhevig zijn aan een vervroegde terugkoop wanneer bepaalde bedrijfsgebeurtenissen (zoals insolvabiliteit, of nationalisering van de Emittent van de Warrant) plaatsvinden of wanneer bepaalde gebeurtenissen (zoals onwettigheid of kostenstijgingen) plaatsvinden met betrekking tot de hedgingregelingen van de Emittent of van enige verbonden partij, of wanneer een insolvabiliteitsdossier wordt ingediend met betrekking tot de Emittent van de Warrant of wanneer de Emittent, of enige van zijn verbonden partijen, een kennisgeving ontvangt van de Emittent van de Warrant dat de Warrants moeten worden stopgezet vóór PA:

14 [C.10] [Derivatencomponent in de betaling van de rente] de Vervaldatum.] [De Emissiespecifieke Samenvatting zal alle relevante formules bevatten voor de relevante Gestructureerde Notes.] Vertegenwoordiger van de houders Niet van toepassing Er werd geen vertegenwoordiger van de Notehouders aangesteld door de Emittent.]] [[Betalingen van rente met betrekking tot de Notes worden bepaald door verwijzing naar de prestatie van de Onderliggende Referentie(s).] [Zie ook Element C.9.]] C.11 Toelating tot de handel op een gereglementeerde markt [Er werd door de Emittent (of in zijn naam) een aanvraag ingediend om de Notes toe te laten tot de handel op de gereglementeerde markt van de Luxemburgse Beurs.] [Er [werd] [wordt verwacht dat] door de Emittent (of in zijn naam) een aanvraag ingediend om de Notes toe te laten tot de handel op de gereglementeerde markt die georganiseerd en beheerd wordt door Borsa Italiana S.p.A.] [Niet van toepassing Het is niet de bedoeling dat de Notes worden toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.] [C.15] [Enige onderliggende activa die een impact kan hebben op de waarde van de Notes] [Het bedrag in hoofdsom en rente die in het kader van de Notes betaald dient te worden, hangt af van de waarde van de [relevante onderliggende activa invoegen], waardoor dit een impact heeft op de waarde van de belegging. De waarde van de belegging wordt beïnvloed door de prestaties van [relevante onderliggende activa invoegen]. [Zie ook Elementen [C.9 en [C.18.]]] C.16 Vervaldatum De Vervaldatum van de Notes is [ ]. C.17 Afwikkelingsprocedure De Serie Notes wordt [contant/fysiek] afgewikkeld. [C.18] [Rendement op derivaten] [Zie Element C.8 [en Element C.9] Het rendement op de gestructureerde notes wordt berekend op basis van de volgende aflossingsformule: (met betrekking tot andere Gestructureerde Notes dan aan rente gekoppelde notes, aan valuta gekoppelde notes en/of aan krediet gekoppelde notes) Vanilla/ American Vanilla with noteholder put option/ Whale Vanilla /Power Call/ Conditional Vanilla/ Airbag/ Bonus/ Conditional Vanilla Series/ Variable Strike Conditional Vanilla Series/ Digital Series/ Reverse/ Reverse Lockin/ Super Asian/ Autocallable Conditional Vanilla Series/ Phoenix/ Phoenix callable at the option of the Issuer/ Autocall/ Step-down Autocall/ Autocall Double Chance/ Autocall Double Condition/ Convertible Vanilla/ FMA Vanilla/ Escalator Ladder/ Power Dividends/ Dividend Select/ Dividend Yield/ Individual Cap/ Autocallable Individual Cap/ Lockin Floor Individual Cap/ Cappuccino/ PA:

15 Lockin Floor Cappuccino/ Fixed Best/ Everest/ Podium/ Best Strategy/ Inter-Basket dispersion/ Jupiter/ Mercury/ Palladium/ Venus/ Dispersion/ Altiplano/ Individual Cap Ladder/ Crystallising Vanilla/Melting Autocall/ Long Contingent Forward/ Short Contingent Forward/ ECLA/ Management Strategy/ Cash and Carry with Coupons/ MemoryPhoenix in Fine/ Phoenix One Star/ Synthetic Convertible/ Premium Note/ Dividend Note/ Phoenix Flexo/ Sweet Phoenix/ (met betrekking tot aan rente gekoppelde notes) Capped Floored Floater/ Capped Floored Inflation Rate Floater/ Callable Capped Floored Floater/ Callable Reverse Floater/ Callable Fixed Rate/ Zero Coupon/ Corridor/ Callable Corridor/ Digital Coupon/ Fixed Rate Switchable into Capped Floored Floater/ Autocall/ Reverse Floater/ Capped Floored Inflation Rate Spread Floater/ Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Callable Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Callable Zero Coupon/ Variable Rate Spread Corridor/ Callable Variable Rate Spread Corridor/ Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Digital Coupon/ Snowrange Corridor/ Callable Snowrange Corridor/ Cliquet Floor Capped Floater/ Cliquet Cap Floored Floater/ Callable Cumulative Reverse Floater/ TARN Reverse Floater/ Floater Switchable into Fixed Rate/ Inflation Rate Corridor/ Double Condition Corridor/ IRR Conditional Zero Coupon/ Recouponable Fixed Rate/ Inflation Zero Coupon/ Chinese Hat Inflation /Mayan Pyramid Inflation/ Leveraged Inflation Rate Spread/ Vol Bond/ Super Vol Bond/ Digirise/ Couponable Zero Coupon/ Fixed Corridor TARN/ Restrikable Corridor/ OATi-type Inflation/ (met betrekking tot aan valuta gekoppelde notes) Dual Currency (Hoofdmunteenheid = Binnenlandse Munteenheid)/ Dual Currency (Hoofdmunteenheid = Buitenlandse Munteenheid]/ Bull Power/ Bear Power/ Twin Power/ Digital Power/ Autocall/ Bullish Power Target/ Bearish Power Target/ Bull Index/ Bear Index/ Twin-Win Index/ Digital/Wedding Cake/ Range Accrual/ Bullish Target Coupon/ Bearish Target Coupon (met betrekking tot aan krediet gekoppelde notes) Single Entity Credit Linked Note met Amerikaanse Afwikkeling/ Single Entity Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Basket Credit Linked Note met Amerikaanse Afwikkeling/ Basket Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Single Entity Digital Credit Linked Note met Europese Afwikkeling/ Single Entity Capital Protected Note met Amerikaanse Afwikkeling] [De Emissiespecifieke Samenvatting zal alle relevante formules bevatten voor de relevante Gestructureerde Notes.]] [C.19] [Laatste referentieprijs van de onderliggende waarde] [De [laatste referentie] prijs van de onderliggende waarde zal worden bepaald in overeenstemming met de waarderingsmechanismen bepaald in [Element C.9] [en] [Element C.18] hierboven] [C.20] [Onderliggende waarde] [De Onderliggende Referentie bepaald in Element C.9] Afdeling D Risico s PA:

16 D.2 Belangrijkste risico s met betrekking tot Natixis Structured Issuance SA De belangrijkste risico s met betrekking tot de Emittent omvatten: de Notes vormen algemene en niet-zekergestelde contractuele verplichtingen van de Emittent die dezelfde rang bekleden als alle andere niet-zekergestelde contractuele verplichtingen van de Emittent; elke koper van de Notes moet vertrouwen op de kredietwaardigheid van de Emittent en niemand anders (onder voorbehoud van de NATIXIS Garantie) aangezien een belegger geen rechten heeft met betrekking tot de desbetreffende Onderliggende Waarde; er kunnen potentiële belangenconflicten opduiken tussen de belangen van de Emittent en de belangen van zijn tegenpartijen, partners, aandeelhouders of dochterondernemingen of verbonden ondernemingen van de Emittent; er kunnen potentiële belangenconflicten opduiken tussen de belangen van de Emittent en de belangen van de Dealers; de Emittent is blootgesteld aan de kredietwaardigheid van zijn tegenpartijen; onvoorziene gebeurtenissen kunnen aanleiding geven tot een plotse onderbreking van de communicatie- en informatiesystemen van de Emittent. Het zich voordoen van enige defecten of onderbrekingen, zou een materieel negateive impact kunnen hebben op de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van de Emittent; en aangezien de Emittent is opgericht in en zijn belangrijkste belangencentrum heeft in Luxemburg, kunnen insolvabiliteitsprocedures met betrekking tot de Emittent aanhangig gemaakt worden krachtens en onderworpen zijn aan de Luxemburgse insolvabiliteitswetten. Het is mogelijk dat de insolvabiliteitswetten van Luxemburg niet zo voordelig zijn voor de belangen van de beleggers als die van andere rechtsgebieden waar beleggers mee vertrouwd zijn en kunnen het vermogen van Notehouders om de voorwaarden van de Notes af te dwingen, beperken. Insolvabiliteitsprocedures kunnen een materieel negatieve impact hebben op de activiteiten en activa van de Emittent en op zijn verplichtingen als Emittent overeenkomstig de Notes. D.3 Voornaamste risico s met betrekking tot de Notes Voornaamste risico s met betrekking tot NATIXIS De belangrijkste risico s met betrekking tot de macro-economische omgeving en de financiële crisis omvatten: ongunstige markt- of economische omstandigheden kunnen leiden tot een daling van de netto bankinkomsten, van de rentabiliteit en van de financiële positie van NATIXIS; de mogelijke versterking van de reguleringen van toepassing op PA:

17 de financiële sector, die ingegeven zijn door de financiële crisis, zouden aanleiding kunnen geven tot de invoering van nieuwe beperkingen inzake compliance; de omstandigheden op de financiële markten, in het bijzonder de primaire en secundaire schuldmarkten, kunnen een betekenisvolle negatieve impact hebben op NATIXIS; en NATIXIS heeft betekenisvolle verliezen geleden en het is mogelijk dat ze verliezen blijft lijden, op haar activaportefeuille als gevolg van de financiële crisis. De belangrijkste risico s met betrekking tot de structuur van NATIXIS omvatten: De hoofdaandeelhouder van NATIXIS heeft een grote invloed over bepaalde bedrijfsacties; de beleidsregels en procedures inzake risicobeheer van NATIXIS zijn onderhevig aan de goedkeuring en controle van BPCE; en de herfinanciering van NATIXIS verloopt via BPCE. De belangrijkste risico s met betrekking tot de structuur van de operaties van NATIXIS en de banksector omvatten: NATIXIS is blootgesteld aan verschillende soorten risico s die inherent zijn aan banktransacties; kredietrisico; markt-, liquiditeits- en financieringsrisico; operationele risico's; verzekeringsrisico; het is mogelijk dat NATIXIS niet in staat is haar nieuwe bedrijfs- en activiteitenstrategie zo efficiënt te implementeren als bedoeld; elke belangrijke stijging in de voorzieningen of verliezen bovenop het voorheen geregistreerde niveau van de voorzieningen zou een materiële impact kunnen hebben op de bedrijfsresultaten of de financiële positie van NATIXIS; het vermogen van NATIXIS om gekwalificeerde werknemers aan te trekken en te behouden is van essentieel belang voor het succes van haar activiteiten en wanneer ze hier niet in slaagt kan dit een materiële impact hebben op haar prestaties; toekomstige gebeurtenissen kunnen verschillend zijn van diegene die weergegeven worden in de hypothese die gehanteerd wordt door het management bij het opmaken van de financiële rekening van NATIXIS, wat kan leiden tot onverwachte verliezen in de toekomst; marktschommelingen en volatiliteit kunnen NATIXIS PA:

18 blootstellen aan het risico op verliezen met betrekking tot handels- en beleggingstransacties; het is mogelijk dat NATIXIS lagere inkomsten genereert uit makelaardij en andere commissies en op vergoedingen gebaseerde activiteiten tijdens neerwaartse bewegingen van de markt; betekenisvolle rentewijzigingen zouden een materiële impact kunnen hebben op de netto bankinkomsten of de rentabiliteit van NATIXIS; wijzigingen van wisselkoersen kunnen een betekenisvolle invloed hebben op de resultaten van NATIXIS; elke onderbreking of defect met betrekking tot de informatiesystemen van NATIXIS, of die van derden, kunnen leiden tot verlies van activiteiten en andere verliezen; onvoorziene gebeurtenissen kunnen leiden tot een onderbreking van de activiteiten van NATIXIS en kunnen grote verliezen en bijkomende kosten veroorzaken; het is mogelijk dat NATIXIS kwetsbaar is voor politieke, macro-economische en financiële omstandigheden of specifieke omstandigheden in de landen waar ze actief is; NATIXIS is onderworpen aan een betekenisvolle regulering in Frankrijk en in verschillende andere landen waar ze actief is; regelgevende acties en wijzigingen in deze reguleringen zouden een negatieve impact kunnen hebben op de activiteiten en de resultaten van NATIXIS; de fiscale wetgeving en de toepassing ervan in Frankrijk en in de landen waar NATIXIS actief is, kunnen mogelijk een betekenisvolle impact hebben op de resultaten van NATIXIS; ondanks de beleidsregels, procedures en methodes inzake risicobeheer die zijn ingevoerd, kan NATIXIS blootgesteld worden aan niet-vastgestelde of niet-geanticipeerde risico's die tot aanzienlijke verliezen kunnen leiden; de hedging-strategieën die geïmplementeerd worden door NATIXIS kunnen niet alle risico s op verlies voorkomen; NATIXIS kan problemen ervaren bij het identificeren, uitvoeren en integreren van haar beleid met betrekking tot overnames of joint ventures; hevige concurrentie, zowel in de thuismarkt van NATIXIS, zijnde Frankrijk, haar grootste markt, en op internationale schaal, zouden een negatieve impact kunnen hebben op de netto bankinkomsten en op de rentabiliteit van NATIXIS; de financiële gezondheid en het gedrag van andere financiële instellingen en marktdeelnemers zouden een nadelige impact kunnen hebben op NATIXIS; PA:

19 de winstgevendheid en de bedrijfsvooruitzichten van NATIXIS zouden negatief beïnvloed kunnen worden door reputatie- en juridische risico s; en een langdurige daling van de markten kan leiden tot een lagere liquiditeit van activa en het moeilijker maken om ze te verkopen. Een dergelijke situatie zou aanleiding kunnen geven tot aanzienlijke verliezen. De voornaamste risico s met betrekking tot de Notes omvatten: Wanneer beleggers beleggen in de Notes, moeten ze vertrouwen op de kredietwaardigheid van de Emittent en van niemand anders. Er kunnen belangenconflicten ontstaan tussen de Emittent en enige van zijn verbonden ondernemingen, enerzijds, en de verbonden ondernemingen anderzijds. Sommige van de Dealers en hun vennoten zijn actief, en zijn in de toekomst mogelijk actief, op het vlak van investment banking, commerciële en/of krediettransacties met de Emittent en/of de Garantieverstrekker en hun verbonden ondernemingen, wat kan leiden tot gevolgen die nadelig zijn voor een belegging in de Notes. Het is mogelijk dat het initiële Totale Nominale Bedrag de toekomstige liquiditeit van de Notes niet weerspiegelt. Elke vervroegde terugbetaling naar keuze van de Emittent, indien voorzien in de Uiteindelijke Voorwaarden van een welbepaalde emissie van Notes, kan ertoe leiden dat het rendement dat door de Notehouders wordt verwacht, aanzienlijk lager is dan verwacht. Het daadwerkelijke rendement van de Notehouders op de Notes kan verminderd worden door de fiscale impact op die Notehouder van zijn belegging in de Notes. De voorwaarden van de Notes bevatten bepalingen inzake het bijeenroepen van vergaderingen van Notehouders die welbepaalde meerderheden toelaten alle houders die de desbetreffende vergadering niet bijwonen en niet stemmen te binden alsook de Notehouders die tegen de meerderheid in hebben gestemd. De Notes zijn beheerst door Engels recht, zoals die van kracht is op de datum van dit Basisprospectus en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat betreft de impact van enige mogelijke gerechtelijke beslissing of wijziging in Engels (of enig ander relevant) recht na de datum van dit Basisprospectus. Ingeval een betaling dient te worden verricht of geïnd via een Lidstaat die gekozen heeft voor een bronbelastingsysteem en een bedrag van, of met betrekking tot, belastingen dient te worden afgehouden van die betaling, overeenkomstig de EU Spaarrichtlijn, kan noch de Emittent noch enige Betaalagent, PA:

20 noch enige andere persoon verplicht worden om bijkomende bedragen te betalen met betrekking tot enige Note als gevolg van het opleggen van dergelijke bronbelastingen. Overeenkomstig de voorwaarden van de Notes, is de Emittent verplicht betalingen in hoofdsom en rente te doen vrij en onbezwaard van enkel Luxemburgse bronbelastingen. In zoverre een bronbelasting wordt opgelegd op betalingen in hoofdsom en rente overeenkomstig de Notes in enig ander rechtsgebied dan Luxemburg, zullen Notehouders enkel de betaling ontvangen na het opleggen van enige toepasselijke bronbelasting. De heffing uit hoofde van de Foreign Account Tax Compliance Act kan een invloed hebben op de betalingen op de Notes. De heffing uit hoofde van de Hiring Incentives to Restore Employement Act kan een invloed hebben op de betalingen op de Notes. De voorgestelde financiële transactietaks (FTT) zou FTT opleggen aan elke financiële instelling die een partij is bij bepaalde financiële transacties. Een persoon die transacties uitvoert bij een financiële instelling die geen FTT aanrekent, zou hoofdelijk en deelbaar aansprakelijk kunnen worden gesteld voor die taks. Het implementeren van de voorgestelde Crisis Management Richtlijn of het ondernemen van enige actie in het kader van deze richtlijn zou een materiële impact kunnen hebben op de waarde van de Notes. Onvoorziene gebeurtenissen kunnen leiden tot een onderbreking van de activiteiten van de Emittent en kunnen grote verliezen en bijkomende kosten veroorzaken. De Emittent is blootgesteld aan kredietrisico s van andere partijen. Een onderbreking van of een schending van de informatiesystemen van de Emittent kunnen aanleiding geven tot verloren activiteiten of andere verliezen. Het is mogelijk dat beleggers geen documenten kunnen betekenen aan de Emittent, zijn bestuurders en uitvoerende functionarissen binnen de Verenigde Staten of gerechtelijke vonnissen die bekomen werden in Amerikaanse rechtbanken, af te dwingen tegen hen in de Verenigde Staten. [Invoegen in geval van Gestructureerde Notes: Gestructureerde Notes de marktprijs van de Notes kan volatiel zijn; het is mogelijk dat de Notes geen rente dragen; de betaling van hoofdsom of rente kan op een ander tijdstip of in een ander land dan verwacht plaatsvinden; PA:

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Afdeling A Inleiding en waarschuwingen Element A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting Waarschuwing dat: deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Basisprospectus;

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

UITGIFTESPECIFIEKE SAMENVATTING

UITGIFTESPECIFIEKE SAMENVATTING UITGIFTESPECIFIEKE SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient

Nadere informatie

UITGIFTESPECIFIEKE SAMENVATTING

UITGIFTESPECIFIEKE SAMENVATTING UITGIFTESPECIFIEKE SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A - E (A.1 E.7). Deze

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

UITGIFTESPECIFIEKE SAMENVATTING

UITGIFTESPECIFIEKE SAMENVATTING UITGIFTESPECIFIEKE SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1

Nadere informatie

UITGIFTESPECIFIEKE SAMENVATTING

UITGIFTESPECIFIEKE SAMENVATTING UITGIFTESPECIFIEKE SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden en iedere beslissing om te beleggen in de Effecten dient gebaseerd te zijn op de overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

UITGIFTE-SPECIFIEKE SAMENVATTING

UITGIFTE-SPECIFIEKE SAMENVATTING UITGIFTE-SPECIFIEKE SAMENVATTING Afdeling A Inleiding en waarschuwingen Element A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting Waarschuwing dat: deze samenvatting moet worden gelezen als een

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Basisprospectus van de Emittenten dd. 13 Juni 2012 dat een basisprospectus vormt voor Fortis Bank en een basisprospectus voor

Nadere informatie

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden: SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gesteund zijn op het Basisprospectus als

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij dit basisprospectus en elk besluit om te beleggen in Effecten moet worden gebaseerd na bestudering van het basisprospectus als geheel,

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 9 september 2014. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd op basis van hun indeling in de delen A tot en met

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Basisprospectus van de Emittenten dd. 17 juni 2010 dat een basisprospectus vormt voor Fortis Bank en een basisprospectus voor

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. EN AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. EN AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 10 september 2012. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V.") Emittenten

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNPP B.V.) Emittenten SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Elke beslissing om te beleggen in enige Effecten dient gebaseerd te worden op een bestudering van dit Basisprospectus

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (een emittent ) en Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (de garant ) SAMENVATTING van het basisprospectus gedateerd

Nadere informatie

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent:

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent: SAMENVATTING Deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Registratiedocument van 2 april 2007 voorbereid door de Emittent in verband met obligaties uitgegeven onder zijn U.S. $ 80.000.000.000

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919 SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

[RENDEMENT / SAMENVATTING]

[RENDEMENT / SAMENVATTING] [RENDEMENT / SAMENVATTING] Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003 ING Bank NV (NL) Trimestriële coupon Looptijd van het product: 5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Kapitaalbescherming op de eindvervaldatum door de Emittent Omschrijving Note is een beleggingsproduct :

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij dit basisprospectus en elk besluit om te beleggen in Effecten moet worden gebaseerd na bestudering van het basisprospectus als geheel,

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING De samenvatting is opgesteld op basis van openbaarmakingsverplichtingen die gekend zijn als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze samenvatting bevat

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten genoemd Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie

ING Europe Invest Autocall II

ING Europe Invest Autocall II Potentieel brutorendement: 4,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 3,5 jaar Risicoprofiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op Vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Risicoklasse eigen

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING SERIE N025 ISIN XS1013483422

SAMENVATTING SERIE N025 ISIN XS1013483422 SAMENVATTING SERIE N025 ISIN XS1013483422 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19 Structured products September 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note USA 14-19 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Deel A Inleiding en waarschuwingen

Deel A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING MET BETREKKING TOT DE SPECIFIEKE UITGIFTE VAN DE NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd op basis van

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van Samenvatting van het Prospectus d.d. 16 september 2008 betreffende de emissie door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van tenminste 50.000.000 en maximum 500.000.000 achtergestelde senior

Nadere informatie

I. SAMENVATTING. A.2 - Toestemming voor het gebruik van het Prospectus

I. SAMENVATTING. A.2 - Toestemming voor het gebruik van het Prospectus I. SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit specifieke informatievereisten, die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). De onderhavige samenvatting bevat

Nadere informatie

I. SAMENVATTING. A.2 - Toestemming voor het gebruik van het Prospectus

I. SAMENVATTING. A.2 - Toestemming voor het gebruik van het Prospectus I. SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit specifieke informatievereisten, die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). De onderhavige samenvatting bevat

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA-BoS-14/170 NL Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note Potentieel brutorendement: 8,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 4 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Omschrijving is een

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten dient te worden genomen na bestudering van het volledige Basisprospectus,

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR MIB Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR MIB Autocallable Note Potentieel brutorendement: 8,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 4 jaar Beleggersprofiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op Vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Risicoklasse eigen

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd op basis van hun indeling in de delen A tot en met

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products November 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Eurozone 14-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent NATIXIS Structured Products Limited Dutch Translation of the Summary of the Base Prospectus dated June 2010 SAMENVATTING Deze samenvatting dient als inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Sint-Baafs-Vijve, België (3 juli 2017) Balta Group NV ( Balta of de Vennootschap ) kondigt vandaag het einde van

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie