Met zelfregulering naar een Professie van Beleggingsadvies en Vermogensbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met zelfregulering naar een Professie van Beleggingsadvies en Vermogensbeheer"

Transcriptie

1 Met zelfregulering naar een Professie van Beleggingsadvies en Vermogensbeheer We vieren tien jaar DSI 1. We vieren 25 jaar klachtencommissie en tien jaar DSI, absoluut een mijlpaal. DSI is een uniek initiatief van de sector met de ondersteuning van wetgever en toezichthouder. Het is ontstaan in een tijd dat de politiek kritisch was over zelfregulering. Toch bestaat DSI nog steeds en terecht, want het is een succes. De AFM feliciteert de klachtencommissie en DSI en alle mensen die daaraan met hart en ziel gewerkt hebben van harte mee! 2. In de afgelopen tien jaar zaten deskundigheidseisen, geschillenregeling en tuchtsysteem bij elkaar onder één dak. Zo konden ze elkaar versterken. Inmiddels is de geschillenregeling opgegaan in het KiFid, waar nu alle geschillenregelingen bij elkaar gebracht zijn. Vanuit de consument bekeken een uitstekende zaak. Wellicht dat in de toekomst de synergie weer behaald kan worden als het KiFid de krachten bundelt met verschillende initiatieven van zelfregulering, zowel in de effecten- als de financiële dienstverlening. Binnenkort zal dit en meer besproken worden met de verschillende brancheorganisaties in een conferentie over zelfregulering in deze sectoren. 3. DSI registreert organisaties en werknemers en maakt haar register toegankelijk voor beleggers. Zij heeft een tuchtsysteem, een betrouwbaarheidstoetsing en verstrekt informatie aan beleggers ( consumenten ), zoals de beleggersvaardigheidsadviezen. Kortom: DSI heeft een breed palet aan activiteiten ontwikkeld gericht op het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening aan beleggers. 4. De hoge aansluitingsgraad, de gezaghebbende uitspraken en de opmars van de DSIeffectenadviseur zijn allemaal indicaties dat DSI goed functioneert. Zij voeden ook de hypothese dat de beleggersadviseur en vermogensbeheerder thuis horen in een wereld van professionals. In die wereld leidt beroepstrots de continue kwaliteitsverbetering. 5. Nu zou u kunnen denken dat het wel voor de hand lag dat deze initiatieven ontplooid moesten worden en dat ze tot succes zouden leiden. Ik verzeker u dat dat zeker niet voor de hand lag. Een paar voorbeelden waar zelfregulering nog geen of minder voet aan de grond heeft gekregen, helpen wellicht dit beter te begrijpen: 1

2 Zelfregulering in de verzekeringssector om te komen tot goede informatievoorziening is in de jaren negentig onvoldoende van de grond gekomen. Overheidsregulering is uiteindelijk begin deze eeuw eraan te pas gekomen om op het gewenste nivo te komen. In vastgoedland probeert men reeds een aantal jaren de kwaliteit te bevorderen, maar het is nog niet gelukt een geloofwaardig systeem van zelfregulering op te tuigen. Op dit moment denkt de Europese Unie na om in dit specifieke segment regelgeving te introduceren met name om de informatievoorziening te verbeteren. In de financiële dienstverlening begint het te komen, maar is men er nog niet. Het vergde ook het nodige duwen en trekken van de toezichthouder om zover te komen. In beurzenland is zelfregulering min of meer afgeschaft en overgebracht naar het publieke terrein, onder meer met de prospectus-richtlijn en richtlijn marktmisbruik en de overdracht van taken van Euronext naar AFM. Gelukkig zijn er naast DSI ook andere succesverhalen. Neem in de wereld van beleggingsfondsen DUFAS dat in 2003 is opgericht. Zij heeft haar waarde bewezen bijvoorbeeld met het instellen van de commissie Winter. Deze commissie heeft enkele jaren geleden de modernisering van beleggingsinstellingen een belangrijke stap voorwaarts gebracht, door onder andere het handelssysteem te verbeteren. 6. Het slagen van zelfregulering hangt van veel factoren af. De AFM heeft ervaren dat de volgende vragen positief beantwoord moeten kunnen worden: Is er een voldoende overeenstemming met de doelen van regulering en toezicht en die van de ondernemingen? Wijzen de individuele belangen binnen de sector in dezelfde richting? Is er de wil en de kunde om zelfregulering op te zetten en te laten werken? Niet helemaal onbelangrijk is ook de vraag of zelfregulering een kans krijgt van de overheid, de wetgever. 2

3 Zelfregulering zal het moeilijker krijgen 7. Wat dat betreft zijn de tijden voor zelfregulering nu weer moeilijker. De financiële wereld staat in brand. Met name onze prudentiële collega s, De Nederlandsche Bank, zijn al enige tijd druk in de weer deze brand te blussen, samen met de minister van Financiën. 8. Inmiddels weten we dat het om een solvabiliteits- en liquiditeitscrisis gaat. We horen dat het een solvabiliteitscrisis is onder meer omdat de onzekerheid over de waarde van de activa sterk is toegenomen: wie heeft hoeveel van welke beleggingsinstrumenten en wat is nu eigenlijk de waarde van deze instrumenten? Ook is de leverage van veel financiële instellingen erg hoog geworden, mede als gevolg van het inzetten van deze nieuwe instrumenten. Het is een liquiditeitscrisis, lezen we, omdat door de grote onzekerheid over de kracht van banken, zij elkaar onderling niet meer vertrouwen en geen geld meer lenen. De overheden springen nu bij om beide problemen, althans de symptomen daarvan, aan te pakken. En terecht. 9. Zelfregulering vormde een niet onbelangrijke factor bij het tot stand komen van deze crisis. Dat lijkt me een interessante stelling om bij stil te staan. Ik zal één voorbeeld geven om deze stelling van onderbouwing te voorzien. 10. De verschillende vormen van kredietderivaten, zoals de Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Credit Spread Options en Collateralized Debt Obligations, zijn voor het overgrote deel instrumenten die Over The Counter (OTC) tussen professionele partijen verhandeld zijn en worden. Hier waren en zijn geen publiekrechterlijke eisen met betrekking tot transparantie, handel, clearing en settlement. En er was en is geen toezicht op. Het betreft wel marktsegment dat medio 2007 tien keer zo groot was als het wereldwijze bruto nationaal product, in totaal zo n $600 biljard. 11. De overheden en toezichthouders in de VS en de UK liepen voorop. Immers in hun markten werden deze instrumenten grotendeels verhandeld. Zij waren van mening dat regulering en toezicht niet nodig was. De kopers en verkopers betroffen immers sophisticated market players, die uitstekend in staat waren om de producten te begrijpen en bilateraal te verhandelen. Deze marktpartijen hebben de open ruimte genomen en hebben in zelfregulering hele reeksen van afspraken gemaakt. Het doel hiervan was om deze kredietderivaten waar mogelijk te standaardiseren bijvoorbeeld de ISDA (de International Swaps and Derivatives Association) is een belangrijke partij daarin. 3

4 12. Kredietderivaten waren bijzonder aantrekkelijk voor partijen. Banken, zowel in de rol als originator (verkoper) en investeerder (koper), konden bijvoorbeeld met deze instrumenten een betere spreiding in hun kredietportefeuille realiseren. Ze konden ook in enige mate onder de solvabiliteitseisen van Basel uit komen. Dit was verpakt onder motto s als to manage the balance sheet, manage regulatory and economic capital to enhance performance of not having to comply with capital requirements. De investment banks boorden een nieuwe geldbron aan doordat zij structuring fees, arrangement fees en underwriting fees verkregen bij het maken van deze instrumenten en handelsmogelijkheden kregen bij de doorlopende verhandeling van de instrumenten. Ook de rating agencies profiteerden van de creatie van een groot nieuw marktsegment. 13. Iedereen maakte gebruik van beschikbare de facto standaarden met betrekking tot waardebepaling en risico-inschatting. Daarbij was het bekend dat het bepalen van de juiste prijs voor deze producten moeilijk was, net als het inschatten van de risico s die ermee werden gelopen. Enkele voorbeelden: De staarten van onderliggende kansverdelingen van de credit-spreads en default rates zijn lang en onzeker; De reeksen die gebruikt werden betreffen in sommige gevallen een beperkte historische periode en/of een periode waarvan de marktomstandigheden niet meer overeenkwamen met de aanwezige marktomstandigheden bij het structureren van de derivaten; De waardebepaling van bijvoorbeeld de Credit Spread Options zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van waargenomen spreads in de markt; Deze voorbeelden illustreren de toenmalige onzekerheden bij het hanteren van deze instrumenten. Er zullen genoeg professionals dicht op de werkelijkheid zijn geweest die deze en andere risico s goed aanvoelden, maar onvoldoende mitigeerden. Immers: as long as the music keeps playing, you keep dancing. 14. Deze casus maakt aannemelijk dat de zelfregulering geen kwaliteitsbodem heeft gelegd in waardebepaling en risico-inschatting van deze instrumenten. Op vergelijkbare wijze heeft de zelfregulering de intransparantie en problemen die nu ontstaan bij de afwikkeling niet voorkomen. De korte termijn belangen van de marktpartijen en de concurrentie in de markten waren te sterk voor het laten prevaleren van de kwaliteit en voorzichtigheid nodig voor de 4

5 langere termijn stabiliteit van de ondernemingen (en de markt voor kredietrisico). Eén van de belangrijke voorwaarde om zelfregulering succesvol te laten zijn was niet vervuld. De uitdagingen voor DSI 15. De ervaringen met de huidige crisis tonen aan dat een professional die de juiste beslissingen neemt en voorkomt dat hij gevangene wordt van een systeem binnen een organisatie of markt, grote waarde kan toevoegen. De zelfregulering die DSI tot stand heeft gebracht en probeert te brengen, namelijk het opbouwen van een beroep waarin professionals staan voor de kwaliteit en deze steeds verder willen brengen, verdient ook in dat licht lof. 16. Maar een organisatie die een beroepsgroep wil opbouwen verdient naast lof ook aanmoediging om verder te gaan waar dat wenselijk is. Twee jaar geleden heb ik op een conferentie, georganiseerd door DSI, aandacht gevraagd voor de verdere professionalisering van het beroep. Ik noemde toen als mogelijke terreinen voor actie het cliëntenprofiel, de cliëntadvisering en de organisatiecultuur waarin de beleggingsadviseur en vermogensbeheerder werken. 17. We constateerden toen met elkaar dat het cliëntprofiel onvoldoende uitgenut werd. Het werd en wordt veelal als een statische vragenlijst gebruikt. Beter zou zijn om een werkwijze te gebruiken die de klant helpt ontdekken welke afweging tussen ambitie (doelstelling) en risico hij wil maken. Dit is een moeilijke afweging waar een simpele vragenlijst onvoldoende bij helpt. De best practice in de markt is het voorleggen van scenario s waarbij duidelijk wordt in welke mate de doelstelling behaald wordt en met welke kans dat gebeurt. Deze werkwijze helpt een klant meer dan het informeren naar iemands hypothetische nachtrust. 18. Naar aanleiding van die genoemde conferentie, heeft de AFM DSI gevraagd met voorstellen te komen hoe om te gaan met het inventariseren van de cliëntinformatie. Onze suggestie was niet zozeer om te komen tot dé standaard vragenlijst, maar te komen tot best practices hoe deze inventarisatie aan te pakken en wat voor instrumenten daarvoor in te zetten. DSI is daar mee bezig en onderzoeken zoals bijvoorbeeld door prof. Van Raaij en dr. Tom Loonen uitgevoerd zullen bijdragen aan het werk van DSI. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we spoedig met elkaar kunnen praten over hun voorstellen. Want het helpt natuurlijk als de toezichthouder het eens is dat een best practice ook inderdaad een best practice is. 19. De AFM is dit jaar een project gestart om bij advisering van opbouwproducten, zoals beleggingen, de good en best practices in kaart te brengen om zo over het adviesproces als 5

6 geheel meer guidance te geven. Volgend jaar zullen we daarmee naar buiten kunnen komen. Het spreekt vanzelf dat het instituut DSI betrokken zou moeten zijn. 20. DSI zou ook initiatief kunnen nemen om de gedragscode uit te breiden. Bijvoorbeeld zou de gedragscode de professional houvast kunnen geven in welke organisatieomgeving hij wel en in welke hij niet zou willen functioneren. Elementen als wijze van aansturing, aard van het eventuele bonusbeleid en relatie met eventuele interne producthuizen zouden aan bod kunnen komen. 21. Als DSI de weg verder wil ingaan om beleggers goed te informeren, zou zij initiatieven kunnen nemen om de kwaliteit van advies objectief meetbaar te maken, zodat bij voorkeur ex ante, beleggers in staat gesteld worden geïnformeerd te kiezen tussen beleggingsadviseurs en tussen vermogensbeheerders. 22. Alle zojuist genoemde aanmoedigingen vergen meer van DSI en vergen in sommige gevallen ook een wat gewijzigde DSI. Ik denk dat zowel de professional, de belegger als de markten er goed bij zouden varen. Ik wens DSI dan ook alle succes voor de volgende 10 jaar! 6

Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM

Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM EUMEDION symposium november 2013 Voorzitter, Dank voor uw uitnodiging om vanmiddag een bijdrage te mogen leveren aan uw symposium. Het onderwerp van vanmiddag

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 013 Toekomst financiële sector Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 46 FINANCIAL INVESTIGATOR

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 46 FINANCIAL INVESTIGATOR RONDE TAFEL 2ronde tafel fiduciair management consultants Door Hans Amesz 46 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarom zouden consultants er (soms) verstandig aan doen bepaalde pensioenfondsen te

Nadere informatie

Corporate governance en de rol van de accountant in de nieuwe werkelijkheid

Corporate governance en de rol van de accountant in de nieuwe werkelijkheid Corporate governance en de rol van de accountant in de nieuwe werkelijkheid Alle spelers op het corporategovernanceveld worden beïnvloed door de nieuwe werkelijkheid, de nieuwe economische orde, de enorme

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars Een collectieve management letter Koninklijk Nederlands I nstituut van Registeraccountants, juni 2010 2 !"#$ %&'!' () *+) $, $) $,$) -)../0#% $$$))) ))) $ )-$ $ )--./0#%1-)-$

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand De belofte om het klantbelang centraal te stellen De tussenstand Amsterdam, 20 juni 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

Integriteit staat nu hoog op de agenda

Integriteit staat nu hoog op de agenda NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 2 / 2004 Invoering Wfd bevordert zuivere verhoudingen in financiële dienstverlening DSI-PIT 2004: Hans Frank als eerste geslaagd De Klachtencommissie 3 5 George

Nadere informatie

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk Alle Ins & Outs van CCPs Informatie kunstenaar: Han Schuil (Z.t., 1996, gegoten aluminium met alkyd) Inhoudsopgave Inleiding 4 1 CCPs in vogelvlucht

Nadere informatie

Langs de financiële meetlat. Nederlandse betrokkenheid bij financiële benchmarks

Langs de financiële meetlat. Nederlandse betrokkenheid bij financiële benchmarks Langs de financiële meetlat Nederlandse betrokkenheid bij financiële benchmarks Kopregel AFM en DNB 1. Executive summary 4 De financiële wereld kan niet zonder benchmarks. 1 Benchmarks worden gebruikt

Nadere informatie