Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO"

Transcriptie

1 Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Jan Ligthart Driecant Datum bezoek: 3 sptember 2013 In opdracht van: SWV PO Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas M&O-groep, s-hertogenbosch September 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding De opbrengsten van het schoolbezoek Het onderwijsconcept De voorzieningen op de vijf velden Grenzen en groeimogelijkheden van de school Groeimogelijkheden en grenzen v.w.b. onderwijsconcept Karakterisering van de voorzieningen op de vijf velden Tot slot Bijlage 1: Enkele landelijke kengetallen Bijlage 2: Speciale onderwijsondersteuning per schoolprofiel

3 1. Inleiding Uw school 1 biedt onderwijsondersteuning aan leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben. Wanneer uw school tegen haar grenzen aanloopt, is er de mogelijkheid om de leerling en zijn of haar ouders 2 te verwijzen naar een andere school, een school voor speciaal (basis)onderwijs. Scholen verschillen in de onderwijsondersteuning die zij (kunnen) bieden. Uit verwijsgedrag van scholen bijvoorbeeld blijkt dit heel duidelijk: een leerling waarbij de ene school tegen de grenzen van haar onderwijsondersteuning aanloopt, kan op een andere school zonder al te veel inspanning passend onderwijs krijgen. Soms is de reden makkelijk aanwijsbaar: een school in een gebouw met veel trappen en weinig ruimte is niet zomaar passend voor een leerling in een rolstoel. Maar meestal is het lastiger om aan te geven wanneer een leerling niet, en wanneer wel, op de school terecht kan. Zowel voor de school zelf, als voor ouders en voor de bovenschoolse organisatie die het bovenschoolse netwerk van ondersteuningsvoorzieningen inricht (schoolbestuur, samenwerkingsverband po, regionaal netwerk Passend Onderwijs), is het van belang te weten waar de school staat voor wat betreft de onderwijsondersteuning en wat mogelijkheden zijn om de onderwijsondersteuning te versterken en eventueel uit te breiden. In de audit is gekeken naar de match tussen de onderwijsbehoeften 3 van de leerlingen uit het voedingsgebied van de school met het onderwijsaanbod van de school. Deze match tussen vraag en aanbod is in kaart gebracht in termen van kenmerken van het ondersteuningsaanbod, van de school dus. Het profiel van het ondersteuningsaanbod van een reguliere school wordt bepaald door: de mate waarin het onderwijsconcept bijdraagt aan het zich geaccepteerd voelen van de leerling met speciale onderwijsbehoeften; de positie op vijf velden van onderwijsbehoefte: 1. de hoeveelheid aandacht/handen in de groep; 2. speciale onderwijsmaterialen; 3. de ruimtelijke omgeving; 4. expertise; 5. samenwerking met externe instanties die zich ook met de ondersteuning voor het kind bezighouden. 1 Waar in dit rapport kortheidshalve staat school wordt steeds bedoeld school of andere eenheid van onderwijsondersteuning. 2 Waar in dit rapport kortheidshalve staat ouders wordt steeds bedoeld ouders of verzorgers. 3 De onderwijsbehoefte is de instructie en ondersteuning die de leerling in de onderwijssituatie nodig heeft om een volgende stap te kunnen maken in het eigen proces van cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. 2

4 Informatie over deze kenmerken is verzameld door: een documentenanalyse (schoolplan, schoolgids, inspectierapport, website); een half gestructureerd interview/gesprek, het gesprek is gevoerd met: Guus Reek en Marion van Herk (directie); Alexandra van Dijk (intern begeleidster); Saskia Hensens (intern begeleidster en leerkracht); Peggy van Breda (onderwijskundig teamleider en leerkracht) en een ouder van een leerling uit groep 7, een leerling uit groep 8 en een oudleerling; half gestructureerde observaties in de groepen 5, 6 en 6/7, met name ter ondersteuning van de bevindingen over het gehanteerde onderwijsconcept en het daarbij horende klassenmanagement; een gesprek met bijna het gehele schoolteam waarin de opvattingen rond en het draagvlak voor het onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften aan de orde komt. In het gesprek met het schoolteam zijn de eerste indrukken vanuit het interview en de observaties verwerkt. In dit rapport doen wij verslag van onze bevindingen. Wij wijzen er op dat de informatieverzameling weliswaar uitgebreid en veelzijdig was, maar beperkt is door het karakter van een momentopname. 3

5 2. De opbrengsten van het schoolbezoek 2.1 Het onderwijsconcept Korte karakterisering van de school Jan Ligthart Driecant is een grote basisschool in de deelwijk Dalem, en ligt in de wijk Reeshof te Tilburg. De school is gestart in augustus 1999 met 4 leerlingen in 2 lokalen van het Beatrix College, een school voor Voortgezet Onderwijs. In juni 2001 is de school verhuisd naar de huidige multifunctionele accommodatie, " De grote Beemd" Hier heeft de school 10 lokalen ter beschikking. In dit gebouw zijn nu de groepen 3 t/m 6 gehuisvest. Deze locatie wordt de "Eencant" genoemd. In dit gebouw is tevens een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, een consultatiebureau en de katholieke basisschool De Bloemaert gehuisvest. In december 2006 heeft de school aan de overkant van het huidige gebouw opnieuw 10 lokalen met 2 speelzalen ter beschikking gekregen. Deze locatie noemt de school de "Tweecant". Hier zitten nu de groepen 1-2 en 7 en 8. Op de teldatum 1 oktober 2013 zitten er 471 leerlingen op school. De laatste jaren stabiliseert het leerlingenaantal. De school telt 19 groepen ( 5 groepen 1-2, 1 groep 3, een haljaarlijkse groep 3, 1 groep 3-4, 1 groep 4, een halfjaarlijkse groep 4, 2 groepen 5, een halfjaarlijkse groep 5-6, 1 groep 6, 1 groep 6-7, 1 groep 7, 1 halfjaarlijkse groep 7, 1 groep 8 en 1 halfjaarlijkse groep 8). In het verleden is de school gestart met halfjaarlijkse groepen, groepen waarbij de leerlingen in janauri overgaan naar de volgende groep. Dit was om tegemoet te komen aan het verschil in ontwikkeling bij kinderen, bijvoorbeeld voor kinderen die in december jarig zijn en dan nog een halfjaar in de kleutergroep zouden moeten zitten, voordat ze naar groep 3 gaan. De school heeft echter in het schooljaar het besluit genomen om via handelingsgericht werken de doorgaande ontwikkelingslijn bij kinderen te waarborgen en niet langer te gaan werken met halfjaarlijkse groepen. Hierdoor is het halfjaarlijkse model overbodig geworden. In januari 2014 worden alle halfjaarlijkse groepen met een half jaar verlengd, de halfjaarlijkse groep 3 wordt bijvoorbeeld in januari groep 4 en bij deze groep 4 wordt de leerstof over anderhalf jaar uitgestreken en verdiept. Aan het eind van schooljaar gaat deze groep dan naar groep 5. De verlenging van het leerstofaanbod met anderhalf jaar gebeurt ook bij de andere halfjaarlijkse groepen. Begin schooljaar werkt de school dan in alle groepen met het reguliere jaarklassensysteem. De missie van de school is " Onderwijs is voelen, denken en doen. Dat doe je met je Hart, Hoofd en Handen". Bij binnenkomst voel je je welkom op de school. In de groepen, waar is geobserveerd, is een prettig pedagogisch klimaat zichtbaar aanwezig; leerlingen lijken zich op hun gemak te voelen en zijn vertrouwd met de regels en afspraken. De ouders kiezen de school voornamelijk omdat er in de school rust heerst, er een duidelijke structuur is en de leerlingen en ouders op een positieve en open houding benaderd worden. 4

6 In hoeverre heeft de school te maken met verschillen tussen leerlingen? Naar schatting van de geïnterviewde medewerkers is het niveau van leren over het geheel van de school gemiddeld, waarbij het niveau van rekenen hoog is en het niveau van technisch lezen laag is. De spreiding van het niveau van leerlingen is heterogeen te noemen, meer dan 32 % van de leerlingen wijkt duidelijk af van het schoolgemiddelde - ongeveer gelijk verdeeld over de groepen die hoger en die lager niveau laten zien. Het aantal leerlingen per groep varieert tussen de 21 en 30 leerlingen. De school kent relatief veel leerlingen die A plus scoren op de cito toetsen. Daarnaast komen op school steeds meer allochtone leerlingen binnen die een woordenschat achterstand hebben. Enkele vragen in het interview richtten zich op de leerlingen die vanwege hun gedrag zodanig speciale aandacht nodig hebben, dat dit structureel extra inzet vraagt van de leerkracht. De schatting van het aantal van deze leerlingen gemiddeld tot hoog (3 tot 4 leerlingen per groep). Het aantal verschilt van groep tot groep. De aandacht die op gedrag gevraagd wordt, richt zich vooral op op begrenzing van het gedrag, het versterken van inzicht in gedrag en stimulering tot activiteit. Om dit in goede banen te leiden, zijn er op school duidelijke schoolregels en klassenregels, die consequent gehandhaafd worden. Tijdens het bezoek corrigeerde een leerkracht een leerling van een andere groep bij het naar binnen gaan. De school werkt met Sumo kaarten en sociogrammen. Het sociogram wordt in het groepsoverzicht bij de belemmerende en bevorderende factoren meegenomen. In de onderbouw werkt de school met het observatiesysteem PRAVOO om de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling in kaart te brengen. Verder heeft de school voor de andere groepen nog geen observatiesysteem om de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling in kaart te brengen. Er was bijna geen verschil in culturele en taalachtergrond van de leerlingen. Op dit moment zie je op Jan Ligthart Driecant een groeiend aantal leerlingen komen met een andere culturele achtergrond. De sociaal economische achtergrond van leerlingen wordt nogal eens gekenmerkt door eenoudergezinnen en financiële problemen. 16 leerlingen hebben een leerlingengewicht van 0,3 en 1geen enkele leerling een gewicht van 1,2. Hiermee hebben op Jan Ligthart Driecant ruim 3,4 procent leerlingen een gewicht, landelijk is dit 12,8 procent. Er zijn 5 leerlingen op de Jan Ligthart Driecant met een rugzakje : 1 leerling vanuit cluster 1 en 4 leerlingen vanuit cluster 3. In vergelijking met het landelijk beeld komt dit redelijk overeen met het landelijk gemiddelde ( 1 %) Het aantal zittenblijvers de afgelopen jaren is: schooljaar Aantal zittenblijvers Aantal leerlingen

7 Hiermee ligt het aantal zittenblijvers onder de inspectienorm (3 %), waarbij wel opgemerkt dient te worden dat de school moeilijk het aantal zittenblijvers in de kleutergroepen kon aangeven, omdat de school jaren lang een halfjaarlijksmodel heeft gebruik, waarbij leerlingen in januari instromen in een leerjaar. Dit maakt ook dat leerlingen een halfjaar kunnen versnellen of doubleren. De meeste doublures zijn van een halfjaar met name in de onderbouw. Over het geheel genomen, is de leerlingenpopulatie van Jan Ligthart Driecant te karakteriseren als relatief homogeen (in vergelijking met Nederlandse scholen in het algemeen). Hoe wordt binnen de school op speciale onderwijsbehoeften gereageerd? De leerlingen die speciale aandacht nodig hebben krijgen dit vooral: met groepsaandacht in homogene subgroepen (groepsplannen bij lezen, komend jaar rekenen) met individuele aandacht, in dezelfde ruimte, maar apart van de groep( bijvoorbeeld aan de instructietafel) met individuele aandacht, in een andere ruimte dan de groep ( de school start iedere dag een halfuur met Werken op maat waarbij ouders ingeschakeld worden om met leerlingen aan de slag te gaan met de eigen taak. Daarnaast is er ook individuele aandacht voor de rugzakleerlingen via RT). De individuele aandacht geïntegreerd in de groepsaanpak wordt vormgegeven door rekening te houden met verschillen in instructiebehoefte, tempo, werkvormen, leertijd, herhaling en verdieping om de gestelde doelen te behalen. Tijdens het lesbezoek mocht de leerling met de rugzak uit cluster 3 langer over de opdracht doen en had ander materialen. De drie niveaus in de groepsplannen worden ingedeeld op basis van observaties (de belemmerende en bevorderende factoren voor de leerling) en van de uitslagen op citoen methodetoetsen. De indeling wordt 4 keer per jaar opnieuw bekeken. Op basis van waarneming en van wat wel of niet werkt, stelt de leerkracht de groepsplannen zo nodig tussentijds bij. In de volgende tabel staat per regel een dimensie weergegeven, met links en rechts de uitersten op de dimensie. Tijdens het interview is gevraagd aan te geven waar de school staat: duidelijk links, enigszins links, enigszins rechts, duidelijk rechts. Gevraagd werd om globaal te kijken naar de school en zo mogelijk een duidelijke richting aan te geven. 6

8 Onderwijsconcept Overdragen van kennis Kennis verwerven Klassikaal leren Sturing van het leren door de lkr Alle leerlingen op bepaald basisniveau brengen Leerstof bepaalt de leerweg Nadruk op gestructureerde opdrachten Beoordeling van prestaties o.b.v. gelijke normering Beoordeling door de leerkracht Evaluatie onderwijs o.b.v. leervorderingen groep Evaluatie onderwijs door de lkr Zelf ontdekken Werken met kennis Individueel en groepsleren Kinderen sturen eigen leren Maximale uit elke leerling halen Beginsituatie van de leerling bepaalt de leerweg Nadruk op vrije opdrachten Beoordeling van leervorderingen o.b.v. beginsituatie van leerlingen Zelfbeoordeling door de leerling Evaluatie onderwijs o.b.v. leervorderingen individuele leerling Evaluatie samen met leerlingen In de groepen 1-2 is het onderwijs op de school meer zelf ontdekkend. De basis van het onderwijs op de school is het klassikale jaarklassensysteem. De school is zich aan het ontwikkelen richting individueel leren en groepsleren door te gaan werken met groepsplannen. Op dit moment werkt de school met groepsplannen voor lezen en dit schooljaar wordt begonnen met groepsplannen voor rekenen. De leerkracht krijgt door het werken met groepsoverzichten en groepsplannen steeds meer zicht op wat de leerling nodig heeft. Op Jan Ligthart Driecant sturen leerlingen steeds meer het eigen leren. Kennis verwerven is op de Jan Ligthart Driecant erg belangrijk. Het team geeft in het keuze werk ( vooral bij de meer begaafde leerlingen) wel opdrachten die appelleren aan het werken met kennis. De ouder gaf in het gesprek aan, dat de school kijkt naar de onderwijsbehoeften van de kinderen, en dat de school steeds meer inspeelt op de ontwikkelingsvoorsprong bij leerlingen. Tijdens de lesbezoeken hoefden hoogbegaafde leerlingen niet alle opdrachten te maken, deze leerlingen hadden een routeboekje waarin duidelijk aangegeven stond wat de leerlingen wel en wat de leerlingen niet hoefden te maken. Ieder eerste halfuur van de dag werken de leerlingen zelfstandig aan een eigen taak (Werken op Maat). Ouders bieden hierbij hulp en ondersteuning. In de groepen 1-2 wordt met een taakbord gewerkt en in de groepen 3 t/m 8 met weektaken. Op deze weektaken staan vaak gestructureerde opdrachten die de leerlingen zelf mogen plannen wanneer zij in de week aan die opdrachten willen werken. De leerlingen hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid. De leerkracht heeft hierdoor extra tijd voor de begeleiding van leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Op de Jan Ligthart Driecant is de methode leidend. Het loslaten van de methode is voor sommige leerkrachten erg moeilijk. In het teamgesprek gaven enkele leerkrachten aan dat de methode eerder losgelaten wordt als de leerkracht enkele jaren in dezelfde groep staat en dus bekend is met de moeilijkheden in de methode. Doordat ook toetsen inspelen op wat in de methode wordt aangeboden, vinden leerkrachten het meoilijk de methoden, vooral bij de wereldoriëntatie vakken, los te laten. 7

9 Bij de WO-vakken geven de leerkrachten de leerlingen de ruimte voor vrije opdrachten, het werken met kennis. Bij de toetsen merken sommige leerkrachten dat de inhoud van de toetsen (verbanden leggen) niet overeenkomst met dat waarop de kinderen zich richten tijdens het maken van de opdrachten. De leerkracht heeft, door de grootte van de groep, niet altijd kans om hier sturend in op te treden. Hierdoor zijn de toetsresultaten niet in overeenstemming met de verwachting. Ook de ouder gaf dit in het gesprek aan. Bij de beoordeling van de prestaties wordt gekeken naar de standaardnormering. In het rapport wordt bij de toelichting wel gekeken naar de leervorderingen o.b.v. de beginsituatie van de leerling. Voorzichtig is de school op weg om de standaardnormering los te laten. Er wordt steeds meer gekeken naar de vaardigheidssores van de leerling en of de leerling daar een groei in maakt. Het is wel belangrijk om dit proces aan de ouders duidelijk te maken, zodat ouders niet te hoge verwachtingen krijgen. De evaluatie van het onderwijs wordt steeds meer met de leerlingen samen gedaan. Tijdens een lesbezoek werd na afloop van de les samen met de leerlingen gekeken of de doelen (die aan het begin van de les verteld waren) ook bereikt waren. Hoe wordt de continuïteit van de onderwijsondersteuning voor elke leerling verzekerd? Het eigenaarschap van de onderwijsondersteuning De groepsleerkracht is niet alleen het eerste aanspreekpunt voor wat betreft de ondersteuning van leerlingen die iets extra's nodig hebben, hij of zij is ook als eerste verantwoordelijk voor de inzet van de juiste ondersteuning. De intern begeleider heeft hierbij een ondersteunende, coachende, adviserende rol. De leerkracht blijft eindverantwoordelijk, de intern begeleider voelt zich echter wel mede verantwoordelijk. De taken van de interne begeleiding Intern begeleider op de Jan Ligthart Driecant is een functie. De intern begeleiding omvat een breed scala aan taken. Deze taken zijn naar verhouding van het aantal dagen over twee intern begeleiders verdeeld (de ene intern begeleider heeft 4 dagen en de andere 1 dag aan taakrealisatie). De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met: het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het bovenschoolse zorgbeleid; de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school; de begeleiding van leraren; het bijhouden van de voor het beroep vereiste bekwaamheden. De intern begeleiders zijn lid van het managementteam. Het gebruik van leerlingvolgsystemen voor leren en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling Het Cito-leerlingvolgsysteem, de diverse vormen van methode gebonden toetsingen en observaties worden gebruikt voor het signaleren van achterblijvende prestaties van leerlingen en voor het evalueren van de opbrengsten van het onderwijs. 8

10 Mede aan de hand van het volgsysteem bepaalt de school het ontwikkelingsperspectief van leerlingen met een eigen leerlijn. De school kent sinds schooljaar 2012 in de groepen 1-2 het kleutervolgsysteem PRAVOO. In dit kleutervolgsysteem wordt ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling in kaart gebracht. In de andere groepen heeft de school nog geen leerlingvolgsysteem om de sociale ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Wel neemt men in de groepen 3 t/m 8 een sociogram af. Uit dit sociogram kan de leerkracht (eventueel na een gesprek met de leerling) de speciale ondersteuningsbehoeften signaleren. Daarnaast heeft de school een pestprotocol en een protocol grenzen aan gedrag. De procesbewaking gedurende het schooljaar en over de schooljaren heen wordt vormgegeven door een uitgebreid zorgdocument. In dit document staat precies beschreven hoe de zorg en de begeleiding op school aan de hand van de vijf zorgniveaus gestalte krijgt. Het zorgdocument van de school integreert de aanpak volgens 1 Zorgroute binnen deze vijf zorgniveaus. De school stelt minstens twee keer per jaar een trendanalyse op n.a.v de Cito-toetsen om de leerresultaten te evalueren en te kijken of de gestelde doelen bereikt zijn. Twee keer in het jaar vinden er groepsbesprekingen plaats met de intern begeleider en de groepsleerkracht. In deze bespreking wordt het vorig groepsplan geëvalueerd, het groepsoverzicht besproken, de onderwijsbehoeften van leerlingen besproken en wordt gekeken hoe groepen leerlingen op een haalbare wijze geclusterd kunnen worden in een nieuw groepsplan. Als een leerling onvoldoende profiteert van het groepsplan, als de onderwijsbehoeften van een leerling niet duidelijk zijn of als er vermoedens zijn van een ernstige problematiek of stoornis, kan in de groepsbespreking besloten worden om een leerling aan te melden voor een leerlingbespreking. Voorafgaand aan een leerlingbespreking is er een gesprek met de ouders van de leerling en de leerkracht. Aan het einde van het schooljaar is er een overdracht van leerjaar tot leerjaar. Van al deze gesprekken worden verslagen gemaakt en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Als blijkt dat spelling- en leesproblemen bij een leerling hardnekkig zijn, kunnen ouders een onderzoek aanvragen via de zorgverzekeraar. Voor leerlingen met dyslexie volgt de school het dyslexieprotocol. De externe begeleiding die een dyslect ontvangt, wordt afgestemd en in het onderwijs geïntegreerd in verband met de haalbaarheid van handelen en de onderwijsbehoefte van de leerling. Voor dyscalculie heeft de school nog geen protocol. De school besteedt extra aandacht aan automatiseringsoefeningen. Leerlingen met rekenproblemen krijgen een eigen leerlijn. De school beschikt over een map waarin van sommige leerlingen hun medische aandoeningen staan en wat de leerkracht daarbij moet weten. De ouder moet hiervoor een formulier ondertekenen zodat de school niet aangeklaagd kan worden. 9

11 De rol van ouders en de mate van betrokkenheid De samenwerking tussen school en ouders is erg belangrijk om de juiste hulp te kunnen bieden aan de leerling. Ouders en school hebben korte lijntjes. Signalen van school en thuis worden op een rijtje gezet zodat de school de juiste begeleiding kan bieden. De ouder in het gesprek vertelde dat deze samenwerking soms nog wel verbeterd kan worden. Het is nu nog sterk afhankelijk van de leerkracht. De ouder gaf wel aan dat zodra de school ook overtuigd is van de zorg, de ouder meer betrokken wordt bij activiteiten als het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het opstellen, uitvoeren en evalueren van het handelingsplan. Alle leerkrachten hebben de wil en de motivatie om de leerling goed te begeleiden. De school in haar netwerk Deling voedingsgebied met andere scholen Jan Ligthart Driecant deelt haar voedingsgebied Reeshof met 13 basisscholen: 1 school met dezelfde signatuur, bijzonder neutraal, Jan Ligthart Huibeven. 8 scholen met de katholieke signatuur (Daltonschool Helen Parkhurst, De Meander, De Boemerang, De Sporckt, De Wegwijzer, De Bloemaert, Montessorischool De Petteflet en Klinkers). 3 openbare scholen Bibit, Koolhoven en De Heerevelden. 244 leerlingen komen uit de deelwijk Dalem waar de school staat. Uit de aangenzende wijken komen 89 leerlingen uit de deelwijk Dongewijk, 65 leerlingen uit de deelwijk Koolhoven, 25 leerlingen uit de deelwijk Witbrant, 18 leerlingen uit de deelwijk Campenhoef. Daarnaast komen er ook leerlingen vanuit de andere kant van de wijk Reeshof; 8 leerlingen uit de deelwijk Tuindorp, 8 leerlingen uit de deelwijk Buitenlust, 6 leerlingen uit de deelwijk Huibeven, 4 leerlingen uit de deelwijk Bijstervelden en 2 leerlingen uit de deelwijk Gesworen Hoek. De school weet niet of er ten opzichte van de andere scholen in de wijk meer of minder leerlingen met speciale behoeften zitten. De begeleiding vanuit het samenwerkingsverband en/of vanuit andere instanties Op de Jan Ligthart Driecant is begeleiding aanwezig vanuit het speciaal onderwijs voor de leerlingen met een rugzakje. De ambulante begeleiding die de leerlingen met een rugzakje volgen, zijn niet direct extra handen in de klas. Zij observeren regelmatig en geven feedback en tips aan de leerkrachten. Ook voeren ze samen met de intern begeleider en leerkracht(en) het gesprek met ouders en kijken ze samen wat mogelijk is binnen de school. De externe ondersteuning door buitenschoolse remedial teachers zou volgens de school beter kunnen. Vaak hebben ouders voor de RT gezorgd en is er niet altijd de klik tussen de school. De meerwaarde is nu nog te veel afhankelijk van een persoon. Daarnaast heeft de school begeleiding vanuit het Steunpunt Hoogbegaafdheid in groep 6/7. De begeleiding bestaat 1 x per week uit ondersteuning van de leerkracht, de groep in zijn geheel en specifiek de 7 leerlingen die hoogbegaafd zijn. Daarnaast zoekt de school regelmatig contact met dit steunpunt om te "sparren" met betrekking tot aanbod en aanpak meer- en hoogbegaafde leerlingen. 10

12 Door bezuinigingen zijn steeds minder uren beschikbaar voor begeleiding, terwijl de school graag meer ondersteuning en vergroting van de expertise zou willen. De verwijzingen naar sbo en so en de contacten met andere scholen Het aantal verwijzingen naar sbo ligt 3 van de vier jaren iets onder het landelijk gemiddelde (= 1 %), alleen leerjaar lag dit aantal duidelijk hoger. Dit kwam omdat een aantal van de verwijzingen naar het sbo eigenlijk verwezen zouden zijn naar cluster 4. Het sbo had dat jaar een pilot voor een groep cluster 4 (met name gericht op autisme) Het aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs is laag. schooljaar verwijzingen sbo verwijzingen so cluster 1 verwijzingen so cluster 2 1 verwijzingen so cluster 3 2 verwijzingen so cluster 4 De keuze voor aanname van leerlingen met LGF en de verdeling van de leerlingen over de groepen wordt vooral bepaald door de speciale behoefte van de leerling, daarna kijkt de school naar de vraag van de ouders De school kijkt of de vraag van de ouder door de school beantwoord kan worden. Daarnaast kijkt de school naar de expertise van de leerkracht en de limitering van het aantal zorgleerlingen in de groep. (Er is geen limitering op LGF leerlingen, wel op zorgleerlingen). Het is altijd een wisselwerking. De school moet het gevoel hebben dit kind tijdens zijn schoolloopbaan te kunnen onderwijzen. De extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd in de keten school schoolbestuur samenwerkingsverband. In het interview is gevraagd naar waar de sturing ligt van de (inrichting van) de extra ondersteuning. De school zou graag de sturing aan de onderwijsondersteuning zelf in handen willen hebben. Het bestuur en het samenwerkingsverband hoeven alleen maar te faciliteren. De school wil graag in goed overleg de ondersteuning bepalen en regelen. Het is een samenspel met WSNS. 2.2 De voorzieningen op de vijf velden Wij beschrijven hier de voorzieningen van de school tegen de achtergrond van alle mogelijke voorzieningen die op dit moment op scholen, van wat voor soort dan ook, bestaan. In de praktijk heeft geen enkele school alle voorzieningen. Van reguliere scholen kan, in de huidige verdeling van mensen en middelen onder de schoolsoorten, verwacht worden dat zij maar beperkt kunnen scoren op deze velden van ondersteuningsvoorzieningen. De basisvoorzieningen die elke reguliere school heeft uitgaande van een minimale rijksbekostiging, veronderstellen we aanwezig, en vermelden we dus niet. Bij de flexibilisering van waar en hoe de extra mensen en middelen vanuit ondersteuningsbekostiging worden ingezet, is het interessant na te gaan waar voor een school groeimogelijkheden liggen, en waar de grenzen zijn. 11

13 Veld 1: de hoeveelheid aandacht/handen in de klas Dit veld gaat over de hoeveelheid aandacht, uitgedrukt in beschikbare menskracht ( handen ) bij het lesgeven in de klas. We tellen de uren die feitelijk beschikbaar zijn voor leerlingen. Groep functionarissen Aantal uren per week Aantal betrokken lln. Groep ¾, 3H en 4 st 16 4 groepen Gr 4H en gr 1-2 E St ROC 1 tot 3 dagen Gr 4H en gr 1-2 E 6/7 Begeleider 1 dag 7 steunpunt Gr 5,gr6/7,gr4, gr3, gr 5 St Pabo deeltijd/voltijd 1 tot 3 dagen Gr 5, gr 6/7, gr 4, gr 3 en gr 5 Alle groepen ouder 2,5 Alle groepen In totaal is er ongeveer 147 uren beschikbaar. Doordat de school een convenant heeft met de PABO, is de school ieder jaar verzekerd van het aantal stagiaires. De school gaat er vanuit dat ook de hulp iedere dag van ouders van uur ieder jaar gaat lukken. Buiten de klas is voor leerlingen het volgende beschikbaar: Dit schooljaar heeft de school een stagiaire pedagogiek. Incidenteel worden leerlingen begeleid door de intern begeleiders. Ook ondersteunen ouders incidenteel leerlingen die meer en hoogbegaafd zijn door in groep 5 en 8 Spaanse les en in groep 4-5 Engelse les te geven. Naast extra handen in het primaire proces zijn er uren beschikbaar voor de ondersteuning van de medewerkers van de school. Dit zijn de volgende uren: 5 dagen totaal aan interne begeleiding en 1 dag door een onderwijskundig teamleider. Daarnaast begeleidt de directie door middel van klassenbezoeken en functionerings- en POPgesprekken ook de medewerkers op school. Veld 2: de onderwijsmaterialen We kijken bij dit veld alleen naar specifieke materialen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. We laten de materialen die bijna op elke school te vinden zijn buiten beschouwing en maken dus geen opsomming van de orthotheek. Ook kunnen we in de audit niet nagaan in welke mate materialen daadwerkelijk gebruikt worden. Jan Ligthart Driecant heeft het volgende beschikbaar: Met speciale didactische kenmerken: Materialen met een lager tempo, veel herhalen, nl. Maatwerk, Spelling in de lift, Spellingspiekboek, Flits, Zuid Vallei; Die (veel/snel) lezen vermijden: nl. Connect lezen/ralfi lezen; Materialen gericht op visuele informatieverwerking, nl. Kaat Timmermans voor werkhoudings/aandachtproblemen; vergrote werkboeken en boeken; Materialen uitgaand van een sterk eigen probleemoplossend vermogen, nl. Mijn plan een aanpak van zelfstandigheid; Anders nl SLO routeboekjes voor hoogbegaafde/ intelligente leerlingen, een laptop voor leerlingen met dyspraxie. 12

14 Met speciale pedagogisch/psychologische kenmerken: Methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, nl. Handleiding voor jezelf; Sumokaarten; Materialen voor begrenzing van het gedrag, nl.kids Skills, autisme wijzer, Kikker be Cool; Materialen uitdagend tot alertheid en activiteit, nl. Acadin, Kien, Denkwerk, Pluizers, Rekentijgers. Mijn plan, waarbij leerlingen zelf aangeven waaraan gewerkt wordt; Materialen voor het ervaren van successen en het ontvangen van beloningen. Er zijn diverse studiemomenten geweest waarbij uitgegaan werd van het beloningsprincipe. Leerkrachten maken gebruik van diverse beloningssystemen; Materialen voor begrip van sociale interactie. Vorig jaar is de school begonnen met een weerbaarheidtraining, die dit schooljaar voor de groepen 3 t/m 8 geïntegreerd wordt in de gymlessen. In verband met kindspecifieke fysieke belemmeringen zijn bij de gymles ballen met geluid en hesjes (om de andere leerlingen beter te kunnen zien) beschikbaar. Daarnaast heeft de school aangepaste tafels voor leerlingen met dyspraxie, tafel voor kind met visusproblemen, stabilo pennen, aangepaste schrijfschriften, leesliniaal, wiebelkussen, friemelbeestjes, time timers, kleurenklok. Veld 3: de ruimtelijke omgeving Jan Ligthart Driecant is rolstoeltoegankelijk (invalidentoilet, brede gangen, loopplanken aanwezig die bij de lage drempels gelegd kunnen worden en een lift ) De school kan eenvoudig een revalidatie- en therapieruimte maken. Er zijn ruimtes/spreekkamers voor externe ondersteuners die op eenvoudige wijze als rustruimtes gemaakt kunnen worden. Er is een handenarbeidlokaal/technieklokaal en er zijn 3 speel-/gymzalen. Veld 4: de expertise We onderscheiden teamexpertise en specialistische expertise. Met teamexpertise wordt gedoeld op kennis en ervaring die geïntegreerd is in de teamaanpak en geïnternaliseerd in het handelen van alle medewerkers. Jan Ligthart Driecant heeft teamexpertise op het gebied van handelingsgericht werken met groepsplannen en competenties om ouders als partner te betrekken bij de onderwijsondersteuning voor hun kind. Jan Ligthart Driecant heeft (nog) geen (volledige) teamexpertise op het gebied van kennis over onderwijsondersteuningsvoorzieningen rond de school en in de regio. Jan Ligthart Driecant ontwikkelt op dit moment teamexpertise op het gebied van een teamaanpak op gedrag. Een tweede vorm van expertise is de specifieke, bij één of meer collega s of partners aanwezige expertise. Deze specialistische expertise kan soms, kortdurend, nodig zijn. De beschikbaarheid van expertise (gecertificeerd) op specifieke gebieden is bij Jan Ligthart Driecant als volgt: 13

15 Binnenschools Buitenschools snel toegankelijk Expertiseveld nee ja Visuele beperkingen nee ja Auditieve beperkingen nee ja Spraakmoeilijkheden en taalstoornissen ja nee Verstandelijke beperkingen ja nee Motorische beperkingen nee ja Beperkingen door chronische ziektes ja nee Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) ja nee ADHD en ADD nee ja Angst- en hechtingsstoornissen nee ja Overige psychiatrische aandoeningen ja nee Gedragsproblemen ja nee Dyslexie ja nee Onderwijsachterstanden andere culturen De expertise voor beperkingen door chronische ziektes is groeiend, ook de expertise op onderwijsachterstanden andere culturen. Daarnaast heeft de school 2 leerkrachten in dienst die expertise hebben op het gebied van taal, zij hebben de opleiding taalcoördinator gevolgd. De school kent verder onder de leerkrachten een afgestudeerde leerkracht SEN R.T., een afgestudeerde leerkracht SEN dyslexie en een leerkracht die dit jaar met de master SEN gedragsspecialist gaat starten. Veld 5: de samenwerking met andere instanties SMW Bureau Jeugdzorg GGD GGZ MEE Kinderziekenhuis Revalidatiekliniek Justitiële inrichting KDC MKD Gemeente: brede school Gemeente: VVE Gemeente: schakelklassen Gemeente: ketenzorg nooit sporadisch regelmatig vaak gemeenschappelijk handelingsplan 14

16 Daarnaast zijn er nog contacten met diverse onderzoeksbureaus, Fontys Fydes in verband met onderzoek en begeleiding. Ook maakt de school gebruik van Zorg voor Jeugd. De school heeft een zorgteam waarin SMW, GGD en ICP deel nemen om onderwijsoverstijgende problemen te bespreken en begeleiden. Indien nodig wordt aan dit zorgadviesteam ook de leerkracht en eventueel de directie toegevoegd. 15

17 3. Grenzen en groeimogelijkheden van de school 3.1 Groeimogelijkheden en grenzen v.w.b. onderwijsconcept Een basis voor onderwijs aan kinderen met diverse onderwijsbehoeften wordt gelegd door het onderwijsconcept van de school. Op het gebied van de diversiteit zijn twee kenmerken van het onderwijsconcept bepalend: het draagvlak binnen het team, en de mate waarin de lesstof dan wel de individuele onderwijsbehoefte van de leerling uitgangspunt van het lesprogramma is. Dit laatste kenmerk kan worden gezien als een dimensie van methodegestuurd naar leerlinggestuurd. Aan het ene uiterste van die dimensie staan de scholen die bijna de volledige lestijd de methode als leidraad hanteren 4. Leerlingen die onvoldoende uit de weg kunnen met de standaardmethode krijgen herhalingsstof, extra instructie of verdiepingsstof zoals die binnen de methode is gegeven. Het gemiddelde niveau en tempo van de standaardmethode is maatgevend. Scholen die dit concept welbewust hanteren zijn vaak van opvatting dat een leerling bij de groep houden betekent dat de leerkracht zijn of haar uiterste best doet om de zwakkere leerling voor wat betreft zijn of haar prestaties zoveel mogelijk bij de gemiddelde groep aan te laten haken. Het andere uiteinde van de dimensie wordt bezet door scholen die hun onderwijsconcept afstemmen op de specifieke groep die op dat moment de klas vormt. De start ligt bij de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen met hun individuele ontwikkelings- en leerlijnen. Het overzicht van die lijnen in de groep geeft mogelijkheid tot het bundelen van de leerlijnen waar deze (bijna) samenvallen. De instructieplanning wordt afgestemd op deze gebundelde leerlijnen. De werkvormen in de groep zijn vaak heterogeen, waardoor een leerling bij de groep houden hier een gelijke betekenis heeft voor elke leerling. Bij een dergelijk concept worden veelal ook standaardmethoden en methodegebonden toetsen gebruikt, maar dan als middel zonder dat zij direct het didactisch en pedagogisch handelen sturen. Alle scholen hebben te maken met verschillen tussen kinderen. Relevant voor Passend Onderwijs zijn verschillen tussen leerlingen op het gebied van: leercompetenties leerstijlen gedragscompetenties gedragsstijlen culturele achtergronden gezinsachtergronden Van een extra vergroting van de range van onderwijsbehoeften in een klas is sprake bij combinatieklassen. 4 Onderzoek van de SLO wijst uit dat gemiddeld ongeveer tweederde van de lestijd op Nederlandse scholen met gebruik van standaardmethoden les wordt gegeven. 16

18 Leerkrachten op scholen die vooral methodegestuurd werken, rekken naarmate er meer verschillende kinderen in hun klas zitten, de mogelijkheden van hun onderwijsaanbod steeds verder op. Manieren om binnen het methodegestuurde concept onderwijs te bieden aan leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften zijn o.a.: het groeperen van handelingsplannen; het werken in niveaugroepen; zelfstandig werken; vergroting van de expertise van de leerkracht; incidentele toepassing van vormen van leren in heterogene groepen; de keuze van methodes die heel veel ruimte bieden voor gedifferentieerd werken. Omdat het uitgangspunt van de les bepaald is door de centrale aanpak van de methode, betekent elke nieuwe onderwijsbehoefte een extra aanpassing bij die aanpak. Wanneer veel aanpassingen nodig zijn, beleeft de leerkracht dit vaak als een stapeling van taken, en daarmee als een toenemende belasting. Soms uit zich dit door de behoefte van de leerkracht aan steeds meer orde en rust in de klas, om de controle te kunnen houden over alle verschillende activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden. Met het toenemen van de organisatorische belasting van de leerkracht, blijft er minder tijd en energie over voor het ter plekke inspelen op specifieke behoeften van leerlingen op het moment dat die zich aandienen. Het methodegestuurde onderwijsconcept is begrensd in haar capaciteit om kinderen met andere onderwijsbehoeften op te nemen. In het volgende schema wordt het onderwijsconcept van Jan Ligthart Driecant weergegeven in de relatie tussen de mate waarin de lesmethode sturend is en de mate waarin diversiteit van leerlingen opgevangen kan worden. De gebogen lijn geeft van links naar rechts een mogelijk model van de ontwikkeling van een onderwijsconcept, startend bij het leerstofjaarklassensysteem met een strakke hantering van standaardmethoden. Via het oprekken van de methodegestuurde aanpak toont het model een omslag in de aanpak naar het starten van de lesinhoud bij de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen in de klas. Let wel: de richting van links naar rechts geeft alleen een wenselijke richting aan wanneer: De school meer ruimte wil bieden aan de bestaande diversiteit onder de leerlingen. De school meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften onderwijs wil kunnen bieden. De leerlingpopulatie van de school steeds meer divers wordt. 17

19 Scholen bevinden zich ergens op of onder de gebogen lijn. Jan Ligthart Driecant bevindt zich op positie: Zoals in de inleiding gezegd hebben wij geen opvatting over de wenselijkheid van de positie van de school: een school kan sterk onderwijs bieden naar tevredenheid van alle betrokkenen op elke positie van de grafiek. De volgende suggesties als groeimogelijkheden en grenzen geven wij voor het geval dat de school wil groeien naar een breder profiel in de zin dat meer verschillen tussen leerlingen mogelijk zijn. Groeimogelijkheden voor Jan Ligthart Driecant voor wat betreft het onderwijsconcept: De Jan Ligthart Driecant is een school in ontwikkeling. Gericht op Passend Onderwijs zou de school kunnen groeien door: Het concept van handelingsgericht werken, het werken met groepsplannen verder te versterken, en meer te kijken naar de leerlijnen en minder vast te houden aan de methode. Leerlingen meer te betrekken bij zijn eigen leerproces door het invoeren van een leerlijn zelfbeoordeling en reflectie op basis van de ervaringen met Werk op Maat. Hierbij zou ook de leerstijl en de talenten van de leerlingen meegenomen kunnen worden. Kritisch te kijken naar de beoordeling van de toetsen. Nieuwe methodes houden weliswaar rekening met verschillen, maar de toetsen nog niet. Het invoeren van een observatiesysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling. 18

20 Kennis over allerlei opvattingen en aanpakken rond onderwijsondersteuning te vergroten. Dit kan voor het team invulling geven om in toenemende mate aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften onderwijs te kunnen bieden. Het team gaf aan dat de expertise op dit gebied al met de komst van rugzakleerlingen op school is toegenomen. Grenzen voor Jan Ligthart Driecant voor wat betreft het onderwijsconcept: Voor het team is er een grens bereikt zodra leerlingen extreme gedragskenmerken vertonen en de veiligheid niet langer gewaarborgd is. Aan de hand van 12 stellingen heeft het schoolteam van Jan Ligthart Driecant zich uitgesproken over het draagvlak voor de uitgangspunten van Passend Onderwijs. Het team gaf aan dat ieder kind recht had op onderwijs, maar dat je daarbij wel moet kijken welke school voor dit kind met deze speciale onderwijsbehoefte het meest geschikt is. Leerkrachten moeten voor deze leerlingen de expertise in huis hebben. De school moet zodanig georganiseerd zijn dat leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zich veilig voelen, zodat alle leerlingen tot leren kunnen komen. Het team ziet meerwaarde in diversiteit en heterogeniteit. In de maatschappij hebben leerlingen ook met een grote diversiteit te maken. Leren van en met elkaar op een school is erg belangrijk. Zo krijgen leerlingen meer begrip en respect voor elkaar. Inclusief onderwijs is volgens het team in Nederland erg moeilijk realiseerbaar. Het zou eventueel wel kunnen als leerlingen in een aparte groep/afdeling in de school les krijgen. Het is belangrijk dat ieder kind aandacht krijgt. Het handelingsgericht werken, luisteren en kijken naar wat de leerling nodig heeft, is een onderdeel hiervan. Ouders zijn hierbij een belangrijke gesprekspartner. De volgorde van de stellingen werd uiteindelijk voor het team: Rangorde Team Jan Ligthart Driecant Mee eens 5. De veiligheid in de groep wordt in hoge mate bepaald door leerkrachtvaardigheden. 9. Leerkrachten kiezen bewust voor een bepaald type onderwijs en moeten niet worden opgescheept met leerlingen waarvoor ze niet geschikt zijn. 2. Verschillen binnen de groep zijn een verrijking voor alle leerlingen en voor de leerkracht. 7. Door de methodesturing in het onderwijs creëren wij buitenbeentjes 11. Dankzij Passend Onderwijs worden leerkrachten deskundiger 8. Ouders hebben geen verstand van onderwijs en daarom kan de school beter bepalen wat een passend onderwijsaanbod is. 1. Ieder kind heeft recht op regulier en thuisnabij onderwijs. Niet mee eens 3. Alle scholen in Nederland kunnen inclusief worden. 4. Door Passend Onderwijs krijgt de gewone leerling te weinig aandacht. 12. Alleen met extra handen in de klas kan ik Passend Onderwijs tot een succes maken. 6. Hoe homogener de groep, des te veiliger de groep. Na de discussie hebben alle aanwezige teamleden individueel bij de stellingen aangegeven of ze er mee eens of oneens waren en of het voor het teamlid van weinig of groot belang was. De grote verschillen zou de directie met het team verder kunnen bespreken. 19

21 De uitslagen zijn in onderstaande tabellen weergegeven Helemaal oneens Enigszins oneens Enigszins eens Helemaal eens weet niet 0 Stelling 1 Stelling 2 Stelling 3 Stelling 4 Stelling 5 Stelling 6 Stelling 7 Stelling 8 Stelling 9 Stelling 10 Stelling 11 Stelling Weinig belang Matig belang Groot belang weet niet Stelling 1 Stelling 2 Stelling 3 Stelling 4 Stelling 5 Stelling 6 Stelling 7 Stelling 8 Stelling 9 Stelling 10 Stelling 11 Stelling 12 Uit de combinatie van de eerstgenoemde groeimogelijkheid en de aangegeven grenzen komt een punt naar voren waarover het team verder kan gaan in haar gedachteontwikkeling over Passend Onderwijs. 3.2 Karakterisering van de voorzieningen op de vijf velden In het licht van Passend Onderwijs kunnen vier schoolprofielen 5 binnen het regulier basisonderwijs worden onderscheiden, te weten: 1. de netwerkschool 2. de smalle ondersteuningsschool 3. de brede ondersteuningsschool en 4. de inclusieve school. Onder deze vierdeling van schoolprofielen ligt een dimensie die loopt van gesegregeerd ( exclusie ) naar geïntegreerd onderwijs ( inclusie ). In andere woorden: de netwerkschool profiteert adequaat en optimaal van de geïnstitutionaliseerde speciale ondersteuning binnen andere instellingen, zoveel mogelijk gelegen in de directe omgeving van de school. 5 Greven, L.F. en Timmerhuis, A. (2008). Passend Onderwijs. Kansen in beeld! Utrecht: Sardes (Sardes Speciale Editie 8). 20

22 Deze is aanwezig in andere speciale scholen, of in gespecialiseerde zorginstellingen als een revalidatiecentrum. Op de inclusieve school daarentegen is in principe alle speciale onderwijsondersteuning in huis aanwezig om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te kunnen handhaven, mede door een vaste partnerrelatie met zorginstellingen buiten het onderwijs zoals het genoemde revalidatiecentrum. De schoolprofielen kunnen ook benaderd worden vanuit een ontwikkelingsperspectief, waarbij de netwerkschool als beginfase en de inclusieve school als eindfase wordt gezien. Op die manier kunnen scholen die zichzelf herkennen in één van de schoolprofielen, de intentie uitspreken om te streven naar een ander, nabijgelegen schoolprofiel. Bedenk dat deze vier schoolprofielen ideaaltypisch zijn. In de praktijk komen er allerlei (sub)varianten voor die uiteindelijk wel weer zijn te herleiden naar één van bovenstaande schoolprofielen op het gebied van speciale onderwijsondersteuning. Uiteraard is het schoolprofiel waartoe de school zich ontwikkelt ook geen statische grootheid. Schoolprofielen veranderen met de transformatie van de schoolpopulatie en de schoolkeuzen daaromtrent mee. Hierna worden de voorzieningen op de school per veld, na een omschrijving, ingedeeld als passend bij een netwerkschool, een smalle ondersteuningsschool, een brede ondersteuningsschool of een inclusieve school. We kiezen een karakterisering die zo dicht mogelijk bij de situatie van uw school komt. De beschrijving in de tabellen betreft dus niet een exacte beschrijving van de situatie van uw school. De volledige tabellen van de prototypes staan in de bijlage bij dit rapport. Veld 1: de hoeveelheid aandacht/handen in de klas De omschrijving van de huidige situatie past bij het in bijlage 2 omschreven profiel van een smalle ondersteuningsschool. Veld Setting 1. Hoeveelheid aandacht en tijd Binnen de klas Er is één paar handen in de klas, de lk zorgen eventueel met extra ondersteuning van oa/ou/mll voor bijv. preteaching, extra leestijd, op tijdelijke basis (enkele uren per week). Er wordt grotendeels gewerkt met de gegeven groepsgrootte (± 25 leerlingen). Voor korte perioden kan de groep kleiner worden gemaakt door inzet van oa/ou/mll; de lk kan dan individuele leerling of subgroep leerlingen met speciale onderwijsbehoeften helpen. Binnen de school Er is speciale onderwijsondersteuning door rt er en/of ib er, op tijdelijke basis (een enkel dagdeel of enkele dag per week). Er is speciale onderwijsondersteuning door ab er (gedurende enkele uren per week). 21

23 De hoeveelheid aandacht, ofwel de handen in de klas is afhankelijk van: de beschikbare formatie; de organisatie van de groepen in de school; de beschikbare handen van buiten de formatie (ouders, stagiaires ). Veld 2: de onderwijsmaterialen De omschrijving van de huidige situatie past bij het in bijlage 2 omschreven profiel van een netwerkschool. Veld Setting 2. Onderwijsmaterialen Binnen de klas Er wordt waar nodig gebruik gemaakt van niveaudifferentiatie in de lesmethoden. Er is aanvullend remediërend materiaal voor de kernvakken, behorend bij de gebruikte lesmethoden. Binnen de school Er zijn onderwijsmaterialen beschikbaar die tegemoet komen aan specifieke didactische kenmerken en speciale pedagogische/ psychologische kenmerken (bijv. beloningssysteem). Veld 3: de ruimtelijke omgeving De omschrijving van de huidige situatie past bij het in bijlage 2 omschreven profiel van een netwerkschool. Veld Setting Binnen de klas Binnen de school 3. Ruimtelijke omgeving Aan de tafel van de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften wordt één-op-één begeleiding gegeven. Er is op de gang ruimte waar één-op-één begeleiding of begeleiding van een (sub)groepje leerlingen kan plaatsvinden. Veld 4: de expertise De omschrijving van de huidige situatie past bij het in bijlage 2 omschreven profiel van een smalle ondersteuningsschool. Veld Setting Binnen de klas Binnen de school 4. Expertise De lk hebben enige kennis van en competenties op het gebied van de speciale onderwijsbehoeften. De rt er en/of ib er hebben enige kennis van en competenties op het gebied van vele speciale onderwijsbehoeften. Enkele leerkrachten hebben zich verdiept in de meest voorkomende problemen / aandoeningen / stoornissen. Een aantal leerkrachten in het team heeft kennis van en competenties op het gebied van de speciale onderwijsbehoeften. 22

24 Een manier om naar de groei van de expertise te kijken, is door het onderscheid te maken tussen teamexpertise en individuele expertise. De inzet van individuele expertise is altijd zinvol, maar heeft veel meer effect wanneer dit ingebed is in een expertomgeving van het team. Bijvoorbeeld een team dat een gezamenlijke expertise heeft op gedrag, weet veel meer opbrengst te halen uit de specifieke expertise van één van de leerkrachten op autisme, dan een team dat géén teamaanpak heeft. Veld 5: de samenwerking met andere instanties De omschrijving van de huidige situatie past bij het in bijlage 2 omschreven profiel van een netwerkschool. Veld Setting Binnen de klas Binnen de school 5. Samenwerking met andere instanties De lkr onderhouden contacten met de ib er om op de hoogte te blijven. Er is op basis van behoefte samenwerking en afstemming met professionals uit so en zorginstellingen De behoefte aan samenwerking met andere instanties groeit mee met de aanwezigheid op school van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. 23

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Open Hof Datum bezoek: 29 augustus 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Naam onderwijsvoorziening: De Bongerd Datum bezoek: 23 mei 2013 In opdracht van: Samenwerkingsverband IJssel Berkel Rapporteur: Pauline van

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: St. Caecilia Datum bezoek: 19 augustus 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Heleen Versteegen M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Kameleon Datum bezoek: 1 oktober 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Jenaplanschool Rennevoirt Datum bezoek: 24-9-2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van

Schoolondersteuningsprofiel van Schoolondersteuningsprofiel van 1. Inleiding De Zwaluw ligt aan de rand van het dorp Nes aan de Amstel. De school telt rond de 100 leerlingen, die zijn verdeeld over 5 groepen. In het gebouw zijn ook een

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Borne Datum bezoek: 31 oktober, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Klinkers Datum bezoek: 26 augustus 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO Naam onderwijsvoorziening: Openbare Basisschool Dorus Rijkers Datum bezoek: 4 juni 2013 In opdracht van: Stichting Openbaar Onderwijs Noord Rapporteur:

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: OBS Koolhoven Datum bezoek: 2 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: obs De Blaak Datum bezoek: 8 oktober 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep, s-hertogenbosch

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: RK Basisschool Christoffel Datum bezoek: 17 september, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Armhoefse Akker Datum bezoek: 23 oktober, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Molenhoek te Oisterwijk Datum bezoek: 12 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur:

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: St. Jozef Datum bezoek: 30 september In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Heleen Versteegen M&O-groep, s-hertogenbosch

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO basisonderwijs

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO basisonderwijs Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO basisonderwijs Naam onderwijsvoorziening: Jozefschool Datum bezoek: 17 januari 2013 In opdracht van: SWV Amstelland Zuid en De Veenlanden Rapporteur: Sicco

Nadere informatie

De actuele kaart van het samenwerkingsverband

De actuele kaart van het samenwerkingsverband De actuele kaart van het samenwerkingsverband Bevindingen externe audit Schoolondersteuningsprofielen Bron: Rapportage AUDIT ONDERSTEUNINGSAANBOD IVO versie regionale indeling swv PLEIN 013 (po 30-04 Tilburg

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Tiliander Datum bezoek: 5 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Karin Vaessen M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Berkeloo Datum bezoek: 24 september In opdracht van: SWV-PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Antonius Biest-Houtakker Datum bezoek: 14 mei 2013 In opdracht van: Samenwerkingsverband PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Don Sarto Datum bezoek: 25 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma Miedema M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Wingerd in Esbeek Datum bezoek: 16 september In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma Miedema

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: De Kikkenduut te Oisterwijk Datum bezoek: 5 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Ina Latuputty

Nadere informatie

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: OBS De Tarthorst, Wageningen Datum bezoek: 14 september 2011 In opdracht van: SWV Veluwe Rijn Vallei Rapporteur: Caroline van

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Meander Datum bezoek: 31 oktober 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL. De Meeander

ONDERSTEUNINGSPROFIEL. De Meeander ONDERSTEUNINGSPROFIEL De Meeander Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De school... 4 2.1 Het onderwijsconcept... 4 2.2 De voorzieningen op de vijf velden... 5 3. Grenzen en groeimogelijkheden van de school...

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Den Bongerd Datum bezoek: 21 augustus In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma Miedema M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool de Regenboog Tilburg Bestuur: Stichting Tangent Datum bezoek: 1 oktober 2013 In opdracht van: Swv Passend Onderwijs

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Antares Datum bezoek: 27 augustus 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Bunders Datum bezoek: 2 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: drs. Jeroen Schuitert

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Verkorte versie Wij beogen met deze verkorte versie het voor ouders vlot en inzichtelijk wordt wat onze mogelijkheden en ambities zijn op het gebied van passend onderwijs. De

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: eerste Jan Ligthartschool Datum bezoek: 17 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Rob van Haren

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Naam onderwijsvoorziening: Buikslotermeer Datum bezoek: In opdracht van: 25 april Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Rapporteur: Sicco Baas

Nadere informatie

Rapport Audit Onderwijs ondersteuningsaanbod IVO Primair Onderwijs

Rapport Audit Onderwijs ondersteuningsaanbod IVO Primair Onderwijs Rapport Audit Onderwijs ondersteuningsaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: Parcivalschool Datum bezoek: 8 september 2011 In opdracht van: Samenwerkingsverbanden Arnhem e.o. Rapporteur:

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: De Heerevelden te Tilburg Datum bezoek: 3 oktober 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Ina Latuputty

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Sleutel Bestuur: Stichting Opmaat Datum bezoek: 24 september 2013 In opdracht van: Swv Passend Onderwijs 30-04

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: OBS Overhoeks Datum bezoek: 14 mei 2013 In opdracht van: Stichting Openbaar Onderwijs Noord Rapporteur: Alfons Timmerhuis M&O-groep,

Nadere informatie

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: Datum bezoek: 08-09-2011 In opdracht van: SWV Veluwe Rijn Vallei Aanwezig bij het interview: Dhr. Hans Bierman (directeur) Mw.

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Wandelbos Datum bezoek: 25 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: P. Kooiman M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: De Lochtenbergh Datum bezoek: 18 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Ina Latuputty M&O-groep,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Zwaneridder Wageningen

Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Zwaneridder Wageningen Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Zwaneridder Wageningen Wageningen, 1 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De beschrijving van het onderwijs... 4 2.1 Het onderwijsconcept... 5 2.2

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Montessorischool De Elzen Datum bezoek: 29 oktober 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: drs. J. Schuitert

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Bienekebolders Datum bezoek: 9 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma Miedema

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: De Zilverzwaan Datum bezoek: 15 november 2011 In opdracht van: Samenwerkingsverband Over Betuwe Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: basisschool De Alm Datum bezoek: 2 september, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool de Petteflet Tilburg Bestuur: Stichting Xpect Primair Datum bezoek: 31 oktober 2013 In opdracht van: Swv Passend

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS)

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Alle docenten binnen de school/afdeling kennen de

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel April 2014 Halderweg 43-45 6721 ZJ Bennekom 0318-415346 info@juliana.cnsede.nl www.juliana.cnsede.nl -1- Inhoudsopgave Deel I Inventarisatie...3 1. Korte typering van de school...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Stappen Bestuur: Xpect Primair Datum bezoek: 18 september 2013 In opdracht van: Swv Passend Onderwijs 30-04 Tilburg

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Openbare Jenaplanschool De Mussenacker Datum bezoek: 16 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur:

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg

Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg Bijgesteld dd 7 september 2017 Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg Inleiding Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Juni 2015. Jozefschool (03KF) Gerberastraat 2 1431 SG Aalsmeer

Schoolondersteuningsprofiel. Juni 2015. Jozefschool (03KF) Gerberastraat 2 1431 SG Aalsmeer Schoolondersteuningsprofiel Juni 2015 Jozefschool (03KF) Gerberastraat 2 1431 SG Aalsmeer Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Huidige stand van zaken... 3 1.1 Het onderwijsconcept... 3 1.2 De voorzieningen

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Het Duet. Het Duet, Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn 0297-500666

Schoolondersteuningsprofiel. Het Duet. Het Duet, Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn 0297-500666 Schoolondersteuningsprofiel Het Duet Het Duet, Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn 0297-500666 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. De huidige stand van zaken.... 4 2.1 Het onderwijsconcept...

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Audit Onderwijszorgaanbod IVO (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Speciaal basisonderwijs. Praktijkonderwijs

Audit Onderwijszorgaanbod IVO (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Speciaal basisonderwijs. Praktijkonderwijs Audit Onderwijszorgaanbod IVO (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Speciaal Basisonderwijs Praktijkonderwijs Naam onderwijsvoorziening: Soort voorziening: SBO de Dijk Speciaal basisonderwijs Datum bezoek: 28-09-11

Nadere informatie

1. De hoeveelheid handen in de klas De omschrijving van de Kajuit past bij het profiel van een smalle ondersteuningsschool.

1. De hoeveelheid handen in de klas De omschrijving van de Kajuit past bij het profiel van een smalle ondersteuningsschool. Het schoolondersteuningsprofiel van OBS De Kajuit Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van OBS De Kajuit. Met de invoering van de wet op Passend Onderwijs is elke school verplicht

Nadere informatie

ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE)

ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Allen docenten binnen de school/afdeling kennen

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Naam onderwijsvoorziening: OBS De Pijlstaart, Vinkeveen Datum bezoek: 2 oktober 2012 In opdracht van: Swv Amstelland Zuid en De Veenlanden

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofielen Plein Willibrordusschool

Schoolondersteuningsprofielen Plein Willibrordusschool Schoolondersteuningsprofielen Plein013 2016 Willibrordusschool Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Willibrordusschool Datum bezoek: 1 december 2015 In opdracht van:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij?

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij? Ondersteuningsprofiel Holendrechtschool Inleiding In het schoolondersteuningsprofiel van de Holendrechtschool staat welke ondersteuning we aan alle leerlingen bieden en welke mogelijkheden we hebben om

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofielen Plein Prins Bernhardschool

Schoolondersteuningsprofielen Plein Prins Bernhardschool Schoolondersteuningsprofielen Plein013 2016 Prins Bernhardschool Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Prins Bernhardschool Datum bezoek : 9 november 2015 In opdracht

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Mytylschool Tilburg Soort voorziening: cluster 3 EMB, MG, LG, LZK Datum bezoek: 23 mei 2013 In opdracht van: Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

SO DE ISSELBORGH, DOETINCHEM. 1. De school in het voedingsgebied

SO DE ISSELBORGH, DOETINCHEM. 1. De school in het voedingsgebied SO DE ISSELBORGH, DOETINCHEM 1. De school in het voedingsgebied SO de Isselborgh in Doetinchem van de stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG) is een cluster 4 locatie voor leerlingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: basisschool Jeanne d Arc Datum bezoek: 21 mei 2013 In opdracht van: Samenwerkingsverband PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofielen Plein BS Klinkers

Schoolondersteuningsprofielen Plein BS Klinkers Schoolondersteuningsprofielen Plein013 2016 BS Klinkers Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Klinkers Datum bezoek : 20 november 2015 In opdracht van :

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: obs Darwin & AZC-school Datum bezoek: 12 september, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Julianaschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Julianaschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Julianaschool adres: Corleseweg 4 postcode: 7102EV Winterswijk telefoon nr.: 0543-512937 website: www.juliana-winterswijk.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofielen Plein Basisschool Jan Ligthart Driecant

Schoolondersteuningsprofielen Plein Basisschool Jan Ligthart Driecant Schoolondersteuningsprofielen Plein013 2016 Basisschool Jan Ligthart Driecant Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Jan Ligthart Driecant Datum bezoek: 16

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Cleijn Hasselt Datum bezoek: 22 oktober, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Vuurvogel Ede

Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Vuurvogel Ede Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Vuurvogel Ede Ede, 1 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De beschrijving van het onderwijs... 4 2.1 Het onderwijsconcept... 5 2.2 De voorzieningen

Nadere informatie