ook voor provincies Eén burgerservicenummer NUMMER NOVEMBER 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ook voor provincies Eén burgerservicenummer NUMMER NOVEMBER 2005"

Transcriptie

1 4 NUMMER NOVEMBER 2005 Het burgerservicenummer komt er aan: ook voor provincies Minder willen regelen, betere diensten leveren, slagvaardiger werken en vaker optrekken met maatschappelijke organisaties. Dát is wat je als burger verlangt van je overheid. Er is genoeg over gesproken, nu komt het aan op daden. Een van die daden is het doelmatig kunnen uitwisselen van persoonsgebonden gegevens. Daar zorgt het burgerservicenummer voor. Eén burgerservicenummer Door Ineke Ruiter (programmamanager BSN) Het burgerservicenummer (BSN) komt eraan. De geplande invoeringsdatum is Het BSN is een uniek nummer, dat gelijk is aan het sofi-nummer. Het speelt binnen de gegevenshuishouding van de overheid een spilfunctie: persoonsgebonden gegevens kunnen doelmatig en mits wettelijk toegestaan betrouwbaar worden uitgewisseld tussen overheid en burger en tussen (semi-) overheidsorganisaties onderling. Iedereen die een relatie met de overheid heeft, goed te identificeren is en is opgenomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of in de (nog te realiseren) Registratie Niet Ingezetenen (RNI) krijgt een BSN. Het BSN is een onmisbare bouwsteen om de kwaliteit van de (elektronische) dienstverlening van de overheid te verbeteren. Het draagt bij aan de bestrijding van identiteitsfraude. Het versterkt het principe van eenmalige gegevensverstrekking. Het helpt de administratieve lasten voor burgers terug te dringen. Verder in deze uitgave van e-provincies: Het burgerservicenummer: belangrijke bouwsteen voor de elektronische overheid Het burgerservicenummer komt eraan! Wat nu? Epro & Logo Burgerservicenummer raakt ook provincies Bescherming van de privacy De BSN beheervoorziening Ook één identificerend nummer voor ondernemingen en andere organisaties Lees verder op pagina 2

2 2 Vervolg van pagina 1 Vier componenten Voor de invoering van het BSN moeten verschillende voorzieningen worden getroffen. Grofweg kunnen we het BSNstelsel in vier componenten opsplitsen: wetgeving, de beheervoorziening BSN, de Nationale Vertrouwensfunctie (NVF) en de implementatie en het gebruik van het BSN-stelsel. Nationale Vertrouwensfunctie (NVF) Om invoering van het burgerservicenummer te kunnen laten slagen, is het belangrijk dat burgers kunnen rekenen op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Vanzelfsprekend is het van essentieel belang dat burgers het vertrouwen hebben dat er op zorgvuldige wijze met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarvoor is de Nationale Vertrouwensfunctie (NVF) voorzien. De NVF is geen aparte organisatie, maar een verzameling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die ervoor zorgen dat het BSN op de juiste manier wordt gebruikt. De Landkaart, de functionaris gegevensbescherming en het toetsingskader van de NVF dragen hier zorg voor. De Landkaart is een webapplicatie, die inzicht geeft in het gebruik van het BSN en daarmee zorgt voor de gewenste transparantie. De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van het Programmabureau BSN. Het gaat om de volgende activiteiten: Wetgeving Voor het genereren, toekennen, beheren van het nummer en de bijbehorende voorzieningen moet een wettelijk kader worden opgesteld. Om alles rond het BSN-stelsel goed te regelen, komt er de Wet algemene bepalingen BSN. Beheervoorziening BSN Voor een betrouwbaar BSN-stelsel is een solide beheervoorziening essentieel. De Beheervoorziening BSN is het geheel van voorzieningen dat het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN verzorgt. Daarnaast wordt met behulp van de beheervoorziening ook (geautoriseerd) toegang verkregen tot identificerende persoonsgegevens en kan worden gecontroleerd of identiteitsdocumenten die aan het loket worden gebruikt nog in omloop mogen zijn. Implementatie Het is belangrijk dat alle toekomstige gebruikers vooraf adequaat zijn ingelicht, zodat zij de juiste voorbereidingen kunnen treffen om het BSN vanaf januari 2006 te kunnen gebruiken. Participerende organisaties Naast het Programmabureau BSN is een aantal partijen betrokken bij de invoering van het BSN. Naast de verschillende ministeries zijn dit o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact op met het programmabureau BSN: (070) , of stuur een mail naar Ook vindt u meer informatie op de website

3 3 Het burgerservicenummer: belangrijke bouwsteen voor de elektronische overheid Door Mattie Blauw (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) Het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van de overheid door beter en efficiënter gebruik van ICT staat al langere tijd hoog op de regeringsagenda. Niet alleen omdat het belangrijk is dat de overheid meegaat met actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT, maar ook om de administratieve lastendruk voor de burgers, bedrijven en overheid te verlichten. Om dit te realiseren is de overheid in 2000 gestart met het Programma Stroomlijning Basisgegevens. Diverse ministeries, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben deelgenomen aan dit programma met als doel een impuls te geven aan de totstandkoming van een stelsel van authentieke registraties. Het invoeren van unieke nummers, onder meer voor personen, was één van de onderwerpen. Topambtenaren van alle betrokken ministeries hebben zich over het onderwerp gebogen en kwamen met een advies dat bekend staat als Het Advies van de Tafel Van Thijn (2002). De belangrijkste conclusie is dat één identificerend persoonsnummer een onmisbaar hulpmiddel is bij de realisatie van de doelstellingen van de overheid en een belangrijke voorwaarde is om te komen tot een verbetering van de (elektronische) dienstverlening van de overheid. De elektronische dienstverlening is een onderdeel van de Programma Andere Overheid. Het programma stelt dat de overheid effectiever en efficiënter gebruik moet maken van ICT en noemt het invoeren van een burgerservicenummer als een belangrijke bouwsteen waarmee de regering vorm geeft aan de elektronische overheid. Andere bouwstenen van de elektronische overheid zijn DigiD, Modernisering GBA, Stroomlijning Basisgegevens, enik, Architectuur, EGEM en e-provincies. Het BSN stroomlijnt niet alleen de gegevenshuishouding van de overheid zelf, maar het schept ook de randvoorwaarden voor een efficiënte gegevensuitwisseling tussen de burger en de overheid en tussen het bedrijfsleven en de overheid. In het bijzonder is het BSN van belang voor de realisatie van het stelsel van basisregistraties. Het BSN is voor een bredere groep van organisaties dan nu de sleutel tot de persoonsgegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Het persoonsgegevensbeleid van de overheid vraagt ook om de totstandkoming van een basisregistratie van niet-ingezetenen (RNI). Zo ontstaat uiteindelijk een sluitend stelsel van basisregistraties van natuurlijke personen. Daarnaast maakt het BSN eenmalige gegevensverstrekking mogelijk en zal het de sleutel zijn tot persoonsgegevens in praktisch alle registraties met persoonsgegevens. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om gegevens die bij de overheid bekend zijn opnieuw te gebruiken voor een andere overheidstaak, voorzover dat is toegestaan. Ook wordt BSN de sleutel voor het gebruik van de authenticatievoorziening DigiD. DigiD zorgt dat personen zich via elektronische weg kunnen identificeren. De komst van BSN geeft provincies dus onder meer de mogelijkheid om via DigiD op eenvoudige manier te komen tot elektronische dienstverlening via internet.

4 4 Het burgerservicenummer komt eraan! Wat nu? Als Door Saskia Kroon (adviseur e-provincies) per de invoering van het burgerservicenummer een feit is, wat betekent dat dan eigenlijk? Moet ik hier als provincie iets mee? En zo ja, wat dan? Waar kan ik terecht met mijn vragen? Hoe kom ik aan antwoorden? Met de invoering van het BSN kunnen bovenstaande vragen ontstaan bij provincies. Dit artikel geeft u antwoord. U heeft al eerder kunnen lezen dat het sofi-nummer per burgerservicenummer gaat heten. Dit nummer gaat breed gebruikt worden in de communicatie met en door de overheid. Gebruikers in de zin van het wetsvoorstel zijn in de eerste plaats alle overheidsorganisaties. Daar valt de provincie onder. Wanneer een organisatie gebruiker is in de zin van het wetsvoorstel dan is dat niet vrijblijvend. De organisatie mag dan het BSN gebruiken, maar zal het dan ook veelal moeten gebruiken. Dat geldt in het bijzonder in contacten met de burger (als dan een persoonsnummer wordt gebruikt dan moet dat het BSN zijn) en bij de onderlinge gegevens uitwisseling tussen gebruikers. Dus als de provincie gebruik wil maken van digitale verificatie via DigiD burgers, verificatie wil doen van geldige identiteitsbewijzen via het BSN, of burgergegevens uitwisselt met andere overheden (ketenpartners), heeft de provincie het BSN nodig. De provinciale administratie moet in ieder geval op het gebruik van het BSN zijn aangepast als het gebruik van de basisregistraties verplicht wordt. Gezien bovenstaande zal er allereerst een analyse plaats moeten vinden of u al dan niet gebruik wilt/moet gaan maken van het BSN. Ook als u nauwelijks transacties met burgers doet kunnen er toch redenen zijn het BSN te gebruiken. Denk hierbij aan de mogelijkheid om BSN te gebruiken bij de communicatie met bedrijven op naam van een natuurlijk persoon en het gebruik van BSN in samenhang met DigiD burger als voorloper op het gebruik van DigiD bedrijven. Waar het BSN in ieder geval gebruikt gaat worden is in de personeelsadministratie (daar zal de term BSN de term sofinummer gaan vervangen). In z n algemeenheid is het raadzaam in kaart te brengen waar het BSN mogelijk raakt aan de diensten en processen van de organisatie en hoever dit reikt. Is hiervoor bijvoorbeeld aansluiting op de BSN beheervoorziening noodzakelijk. Op basis van deze analyse kan men dan tot definitieve besluitvorming komen. Wanneer u aan de slag wilt gaan met BSN is het handig om de website van het programmabureau BSN ( te raadplegen. Op deze website vindt u veel informatie. Bovendien kunt u daar terecht voor voorlichtingsmateriaal (toolkit communicatie) en andere praktische hulpmiddelen. Daarna volgt het proces van de invoering van het BSN. Er moet een plan van aanpak worden gemaakt waarin u vastlegt waar het BSN gebruikt zal gaan worden en welke processen moeten worden aangepast en hoe. Ter ondersteuning van de provincies is daarvoor een model invoeringsplan ontwikkeld. Hierin staat stapsgewijs beschreven welke acties u moet nemen om tot invoering over te gaan. Bovendien staat hierin ook beschreven waar het BSN uw organisatie mogelijk raakt. Dit model is vanaf eind oktober te verkrijgen bij e-provincies: tel. (070) , of te downloaden via de website Als laatste volgt dan de daadwerkelijke uitvoering van de gewenste aanpassingen en de aansluiting op de BSN beheervoorziening. De volledige aansluitprocedure kunt u vinden op de website Voor vragen kunt u contact opnemen met Saskia Kroon van e-provincies, of met het programmabureau BSN. Epro & Logo Comic Design

5 5 Burgerservicenummer raakt ook provincies Door Laura Ras (provincie Zeeland) De provincie Zeeland is in juni 2004 gestart met het project digitalisering provincie Zeeland. In dit project worden de doelstellingen zoals deze zijn gesteld door het actieprogramma Andere Overheid nagestreefd. Ook de provincie Zeeland wil in 2007 een aantal van haar diensten elektronisch kunnen aanbieden. Het project Digitalisering heeft als doel de organisatie hiervoor in te richten. Het burgerservicenummer is een onmisbare bouwsteen om de kwaliteit van de (elektronische) dienstverlening van de overheid te verbeteren. Het BSN betekent voor de provincie namelijk een stap dichterbij de elektronische handtekening, eenmalige gegevensverstrekking en klantgerichte dienstverlening. Aansluiting op de BSN beheerorganisatie is voor provincies namelijk een noodzakelijke voorwaarde om in 2006 gebruik te kunnen gaan maken van DigiD. DigiD is een gemeenschappelijk systeem van de overheid waarmee de identiteit van haar klanten kan worden geverifieerd. Wanneer een burger zich bij de provincie identificeert middels DigiD, maakt hij daarmee zijn BSN nummer kenbaar. Daarmee kunnen de benodigde gegevens van de betreffende persoon opgehaald worden. Het BSN is daarmee het middel om de verschillende basisregistraties te bevragen. Er kan een redelijke zekerheid worden gecreëerd rond de identiteit van de aanvrager waarbij het digitaal authenticeren (een digitale handtekening) van bijvoorbeeld productaanvragen in het vooruitzicht ligt. Implementatie van het BSN door de provincie maakt het mogelijk voor burgers en eenmanszaken om producten en diensten uit de provinciale productencatalogus (PPC) online aan te vragen. Producten van de provincie Zeeland die hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld registratie onttrekking grondwater, milieuvergunningen, ontgrondingvergunningen, ontheffingen natuurbeschermingswet, en een aantal subsidies en ontheffingen bijzonder transport over de weg. Welke producten het precies zullen zijn zal in beeld komen tijdens het doorlopen van het invoeringsmodel BSN, dat speciaal is opgesteld voor provincies (lees hierover meer in deze insert). Ondanks het feit dat slechts een klein gedeelte van de klanten van de provincie uit burgers bestaat is de provincie Zeeland van mening dat gebruik maken van het BSN van een toegevoegde waarde heeft in haar dienstverlening. Implementatie van het BSN is namelijk een goede pilot voor de komst van het bedrijvennummer (BIN). Waar het BSN gebruikt kan worden voor en door burgers zal er per immers ook een bedrijvennummer beschikbaar komen. Dit biedt dezelfde functionaliteiten en voordelen biedt voor bedrijven. De provincie kan alvast ervaring opdoen met het bevragen van de BSN-beheervoorziening en de basisregistraties en met de koppeling met DigiD. Daarnaast wordt duidelijk welke gevolgen de invoering van het BSN, en later het bedrijvennummer, hebben op de huidige wijze van vastleggen van persoons- en bedrijfsgegevens. Is volledig adressenbeheer bijvoorbeeld binnen de organisatie nog wel nodig en zo ja hoe wordt ervoor gezorgd dat deze gegevens up-to-date zijn? Tot slot stelt de komst van het BSN en bijbehorende wetgeving overheidsorganisaties in een aantal gevallen verplicht om gebruik te maken van het BSN als er gegevens worden vastgelegd over burgers en bedrijven. De provincie Zeeland krijgt in ieder geval al met het BSN te maken als al haar medewerkers een BSN krijgen i.p.v. een sofi-nummer. Het BSN moet worden opgenomen in de personeelsdossiers. Door nu al aan te sluiten op de BSN beheervoorziening kan de organisatie langzaam bekend raken met BSN en DigiD, haar gedigitaliseerde processen testen en zo kennis en ervaring opbouwen. Zo is de provincie Zeeland klaar om in 2007 elektronische dienstverlening aan te kunnen bieden aan burgers en bedrijven.

6 6 Bescherming van de privacy Door Hein Albeda (Stichting Rekenschap) Het burgerservicenummer biedt mogelijkheden om betere en beter afgestemde dienstverlening te bieden. De dienstverlening kan efficiënter en effectiever worden. Burgers zijn steeds mondiger en individueel verschillender geworden en vragen om effectievere overheden, die hen individueel op maat kunnen bedienen. Individualisering is mogelijk en wordt noodzakelijk. Moeilijk daarbij is het onderwerp privacy. Daar hebben mensen een wisselende verhouding mee. Steeds meer persoonlijke gegevens zijn bekend bij bedrijven. Mensen lijken zich er in de praktijk nauwelijks aan te storen. Wie niet wil dat zijn gegevens bekend worden, gebruikt geen airmileskaart, wie dat wel wil krijgt korting. Privacy is een onderwerp dat veel mensen langs zich heen laten gaan, maar waar weinigen zich gepassioneerd en met sterke argumenten tegen verzetten. Voor de overheid gelden zwaardere normen dan voor het bedrijfsleven. De overheid heeft in de rechtsstaat tot taak de individuele vrijheid van haar burgers te waarborgen. In de afweging tussen toepassingen van ICT bij de overheidsdienstverlening en privacy moet privacy niet automatisch wegvallen omdat de meerderheid het niet belangrijk vindt. Rekenschap meent dat mensen zelf mogelijkheden moeten krijgen hun privacy te beschermen. Indien de overheid meer gebruik maakt van digitale dienstverlening, moeten burgers snel inzicht kunnen krijgen in de informatie die de overheid over hen heeft. In de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer is opgenomen dat er een functionaris gegevensbescherming komt, die toezicht houdt op de centrale componenten van het BSN-stelsel. Dat kan vertrouwen geven in het geheel, de intentie is goed, maar geeft geen macht of invloed aan het individu. De burger staat nu vrij machteloos als een overheidsorganisatie te argeloos met gegevens omspringt. Het doet een organisatie geen pijn als een burger in zijn privacy is aangetast. Dat moet wel. Een foutenpercentage onder de 0,05% klinkt heel goed en is dat misschien ook. Het geeft echter geen inzicht in de frustratie en overlast die een foutieve registratie bij een individu veroorzaakt. Wij bepleiten daarom een compensatie voor burgers die het slachtoffer zijn van foute overheidsregistraties. De regelgeving vraagt wel zorgvuldigheid, maar geeft het individu niet dergelijke compensatie. Die transparantie en compensatie is nu onvoldoende geregeld. De interne procedures bij de overheid krijgen ten onrechte meer aandacht dan de mogelijkheden voor burgers om zichzelf te beschermen. De BSN beheervoorziening Er zijn twee manieren om aan te sluiten op de BSN beheervoorziening. Aansluiten kan rechtstreeks via een beveiligde KPN of GEMNET verbinding of via een zogenaamde Sectorale Berichtenvoorziening (SBV). U kunt alleen dan een aansluiting via een SBV regelen als de gehele sector via deze weg wil aansluiten en daarvoor in eigen beheer een SBV tot stand brengt. Als een bepaalde sector besluit aan te sluiten via een SBV hoeft niet elke individuele organisatie meer een aansluiting op de beheervoorziening te verzorgen. De SBV vormt dan de intermediair tussen de gebruikers in de sector en de BSN beheervoorziening. Het wordt daarmee mogelijk om grote aantallen gebruikers gebruik te laten maken van de beheervoorziening, de persoonsregistraties en de registers voor identiteitsdocumenten zonder dat de BSN beheervoorziening daarvoor individuele autorisaties moet verlenen. De beheervoorziening autoriseert de SBV en de SBV autoriseren vervolgens zelf haar gebruikers. Het kan daarmee voor een sector efficiënt zijn om gebruik te maken van een al bestaande eigen informatie infrastructuur. Het uitgangspunt is dat (groepen van) gebruikersorganisaties zelf bepalen of zij de verificatievragen aan de Beheervoorziening BSN via een dergelijke SBV willen laten verlopen. In de zorgsector heeft men inmiddels gekozen voor de inrichting van een eigen SBV. Voor de gezamenlijke provincies lijkt een eigen SBV om diverse redenen minder voor de hand te liggen. De volledige aansluitprocedure kunt u vinden op de website

7 Door Ir. Hugo Meijers (adviseur bedrijvenregister, Vereniging van Kamers van Koophandel) Vooralsnog heet dit het bedrijven en instellingennummer (BIN). Ook één identificerend nummer voor ondernemingen Analoog aan een uniek persoonsnummer zal er ook een uniek en andere nummer voor ondernemingen en andere organisaties komen. Onderdeel van het stelsel van basisregisters is het bedrijven- organisaties register, wat het Nieuw Handelsregister (NHR) wordt genoemd. Het bedrijvenregister zal ontstaan vanuit het huidige Handelsregister waar al zo n 85% van de in Nederland gevestigde bedrijven geregistreerd staan. Dit artikel geeft een eerste en globale indruk van de impact op overheidsafnemers, waaronder de provincies, die de bedrijfsgegevens gaan gebruiken. 7 Het nieuwe register Het wetsvoorstel Basisregister Ondernemingen en Andere Organisaties zal naar verwachting begin 2007 in werking treden. De opgenomen gegevensset sluit aan bij het huidige Handelsregister. Dit betekent dat overheidsafnemers, waaronder provincies, nu al ervaring op kunnen doen met de bedrijfsgegevens, zij het dat dit slechts de bedrijven zijn die ingeschreven staan in het huidige Kamer van Koophandelregister. De nieuwe wet gaat uit van een register waarin ook vrije beroepsbeoefenaren, landbouwers en publieke organisaties worden opgenomen. Het aantal geregistreerde bedrijven komt dan op ongeveer 1,7 miljoen. Verder gaat het wetsvoorstel uit van één identificerend bedrijvennummer als sleutel voor communicatie tussen overheid en bedrijfsleven, hetzelfde principe als het burgerservicenummer. Daarnaast wordt het gebruikt voor communicatie binnen de overheid. Het gevolg hiervan is dat bedrijven zonder nummer in de zin van de nieuwe wet geen bedrijf zijn. Hierdoor gaat het begrip bedrijf overheidsbreed tot harmonisatie leiden. De wet introduceert een stringent kwaliteitsborgingregime, waaronder het terugmelden van gegevens aan de registerhouder, als er twijfel bestaat over de juistheid ervan. Voor het gebruik van de bedrijfsgegevens kunnen provincies op het register aansluiten. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat systemen direct aan elkaar gekoppeld worden. Het ophalen en het leveren van gegevens en gebeurtenissen via internet of offline medium, zoals CD of DVD, is ook een mogelijkheid. Vraagketen De vraagketen (zie figuur 1) gaat over het verstrekken van bedrijfsgegevens op het moment dat ze nodig zijn. Dit komt voor bij administratieve processen zoals het verlenen van een vergunning of subsidie. Bedrijven zullen zich gaan identificeren met het bedrijvennummer. Medewerkers kunnen hiermee de bedrijfsgegevens ophalen. Iemand zonder nummer kan dus niet worden geholpen en moet zich eerst (laten) registreren. Als de Lees verder op pagina 8 Figuur 1: de vraagketen

8 8 Vervolg van pagina 7 gegevens niet overeenstemmen, dan volgt een terugmelding. In principe gebeurt dit met een brondocument waarop de ingeschrevene de nieuwe gegevens bevestigt. Door het ophalen van de gegevens verdwijnen allerlei problemen met het actueel houden van bestanden. Het werken met één identificerend nummer lost veel problemen op. Het betekent wel een andere manier van werken zoals het vastleggen van gegevens in dossiers in plaats van het beheren van gegevens in taakregisters. Veel administratieve processen gebruiken gegevens uit meerdere basisregisters. Daarom wordt er op dit moment in het kader van de inrichting van het stelsel bezien of er een gemeenschappelijke inkijk en ophaaldienst moet komen. Aanbodketen In de aanbodketen (zie figuur 2) hebben overheidsafnemers zoals provincies een andere rol. Hier gaat het om het vullen van de eigen taakregisters en het gebruik van gegevens vanuit de eigen systemen. Dit kan worden toegepast bij processen voor bulkverwerking en tactische processen, zoals analyses en onderzoeken, waarvoor men nu gebruik maakt van eigen bestanden. Ook hier wordt het bedrijvennummer leidend in het matchen van bedrijfsgegevens. Eigen relatienummers vervallen. Provincies en andere overheden hebben de verantwoordelijkheid om bedrijfsgegevens aan indirecte overheidsafnemers, zoals instanties binnen de eigen sector te verstrekken. Voor het bedrijvenregister gaat het om zo n 700 directe en vele tienduizenden indirecte afnemers. Verstrekking van bedrijfsgegevens gaat via bestanden en berichten plaatsvinden, voornamelijk in de vorm van gebeurtenissen en relaties. Er zullen sectorale knooppunten ontstaan zoals het Bureau Ketenintegratie Werk en Inkomen, om de sector van alle relevante gegevens te voorzien. Impact op provincies Samenvattend zal de invoering van het bedrijvennummer voor identificatie veel vraagstukken oplossen, mits juist en overheidsbreed geïmplementeerd en toegepast. Van belang is dat overheidsafnemers nu al de impact op de eigen gegevenshuishouding en werkwijze in kaart gaan brengen. Hierbij hoort een inschatting van de aansluitwijze, de noodzakelijke dienstverlening en hoe gewerkt gaat worden met de afbakening van het begrip bedrijf en de gekozen definities van gebeurtenissen. Meer informatie over het bedrijven en instellingennummer kunt u krijgen bij Hugo Meijers, Figuur 2: de aanbodketen Dit is een uitgave van e-provincies Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot deze uitgave kunt u contact opnemen met John Kuipéri of Conny Pronk. Postbus AA Den Haag Nieuwe Duinweg AD Den Haag T (070) E I Redactie e-provincies Ontwerp De Rotterdamsche. Druk Drukkerij De Eendracht, Schiedam Oplage 6500

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Informatie voor zorgaanbieders

Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Informatie voor zorgaanbieders Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg Informatie voor zorgaanbieders BSN in de zorg Identificatie en opvragen BSN Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Bijlage bij de brief aan de vaste kamercommissie met betrekking tot het wetsvoorstel algemene bepalingen burgerservicenummer

Bijlage bij de brief aan de vaste kamercommissie met betrekking tot het wetsvoorstel algemene bepalingen burgerservicenummer Bijlage bij de brief aan de vaste kamercommissie met betrekking tot het wetsvoorstel algemene bepalingen burgerservicenummer Toelichting op punt 3. In de MvT (blz.. 24 en 25) wordt gesteld dat de hier

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

Agentschap BPR. Naar excellent stelselbeheer

Agentschap BPR. Naar excellent stelselbeheer Agentschap BPR Naar excellent stelselbeheer 2 Naar excellent stelselbeheer Inleiding Burgers kunnen bij de gemeenten terecht voor reisdocumenten en inschrijving in de bevolkingsadministratie. Alle overheidsinstanties

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING MEMORIE VAN TOELICHTING 1 Inleiding... 2 1.1 Verwerking advies College bescherming persoonsgegevens (Cbp)... 5 1.2 Verwerking zienswijze Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)... 6 1.3. Het advies van

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BSN bevraging NAW... 4 3 BSN bevraging BSN... 7 4 BSN verificatie... 9 5 ID registratie... 11 6 WID controle... 12 7 Vergewissen...

Nadere informatie

Stappen aansluitprocedure BV BSN

Stappen aansluitprocedure BV BSN Stappen aansluitprocedure BV BSN Wanneer u als gebruiker wilt aansluiten op de Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN) voor het stellen van verificatievragen, moet u de aansluitprocedure doorlopen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag Datum 2 juli 2009 Betreft Startbrief RNI

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag Datum 2 juli 2009 Betreft Startbrief RNI > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK/ Dienstverlening Regeldruk Informatiebeleid Informatiebeleid Basisvoorzieningen

Nadere informatie

Naam spreker R. Houtsma Plaats ledenbijeenkomst GvIB Datum 26 september 2006 ... ... Met DigiD naar alle elektronische overheidsdiensten op internet 1

Naam spreker R. Houtsma Plaats ledenbijeenkomst GvIB Datum 26 september 2006 ... ... Met DigiD naar alle elektronische overheidsdiensten op internet 1 Naam spreker R. Houtsma Plaats ledenbijeenkomst GvIB Datum 26 september 2006...... Met DigiD naar alle elektronische overheidsdiensten op internet 1 Inhoudsopgave Wat is DigiD? Authenticatie met DigiD

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/BPR Agentschap BPR In het verzoek van 17 juli 2014, 2014-0000393188 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten

Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten Versie 2.9 Datum 10 maart 200 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 1.1 Definities 3 1.2 Referenties 3 2 Functionaliteit BV BSN 2.1 Globale use case beschrijving

Nadere informatie

BASISREGISTRATIE PERSONEN

BASISREGISTRATIE PERSONEN BASISREGISTRATIE PERSONEN Voorlichtingsbijeenkomst GGD Sasja van Immerzeel en Lilith Willemier Westra accountmanagement Agentschap BPR INTRODUCTIE ONDERWERP: BASISREGISTRATIE PERSONEN EN BSN DOEL: INFORMATIEOVERDRACHT

Nadere informatie

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid Voor burgers Je eigen inlogcode voor de hele overheid Wat is DigiD? DigiD (spreek uit: Die-gie-dee ) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Module RNI 20.RNI. Eindterm

Module RNI 20.RNI. Eindterm Module RNI 20.RNI Eindterm 20.01. Landelijke ontwikkelingen De cursist kan het gemeentebestuur en het management van de gemeente informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de Registratie Niet-Ingezetenen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6510 26 februari 2016 Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum: 31 oktober 2014

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de leden van de gemeenteraad Datum 28 oktober 2009 Betreft Een betrouwbare GBA DGBK/Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000179427, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid,

Nadere informatie

Uw burgerservicenummer

Uw burgerservicenummer Uw burgerservicenummer Uniek persoonsnummer U heeft een sofinummer. Voortaan is dit uw burgerservicenummer (BSN). Het burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer. Om het BSN te krijgen hoeft u niets

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 312 Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5823 12 februari 2016 Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum: 24 december 2013 Kenmerk:

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Handreiking BSN voor Gebruikers

Handreiking BSN voor Gebruikers Handreiking BSN voor Gebruikers Versie: 2.4 Datum 4 augustus 2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 2 TOEGANG TOT DE BEHEERVOORZIENING... 5 2.1 AANSLUITPROCEDURE... 5 2.2 NETWERK... 5 2.3 TECHNIEK... 5 2.4

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

33555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)

33555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) 33555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) Nr. 3 Memorie van Toelichting Algemeen 1. Inleiding De Wet basisregistratie personen (Wet Brp)

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 7 oktober 2013, 2013-0000684742, heeft de directeurgeneraal Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, verzocht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 674 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg

Nadere informatie

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Jaarplan 2017

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Jaarplan 2017 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Jaarplan 2017 Jaarplan Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 2017 3 Onze kerntaken BRP We borgen een betrouwbare registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) voor

Nadere informatie

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni Invoering in de Zorg: GGZ Idius Felix Programma Invoering EPD en in de Zorg Bijeenkomst Invoering GGZ Nederland - 23 juni 2008 Agenda Wbsn-z: Wat betekent de wet voor zorgaanbieders in de GGZ? - Wbsn-z

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 907 Aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer) Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Datum 24 september Kenmerk

Datum 24 september Kenmerk In het verzoek van 15 juli 2015, 2015-0000408831, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A., verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 oktober 2013, 2013-0000618250, heeft de Raad voor de rechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

Burgerservicenummer in uw organisatie

Burgerservicenummer in uw organisatie Burgerservicenummer in uw organisatie Patrick Jansen Programmalijn BSN in de zorg Implementatieprogramma EMD/WDH Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud Het Juridische kader van het BSN

Nadere informatie

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Computer Club Bodegraven Wat is MijnOverheid? MijnOverheid is uw persoonlijke

Nadere informatie

Wetgevingsnota basisregistraties

Wetgevingsnota basisregistraties 1 Wetgevingsnota basisregistraties 1. Inleiding In deze nota zal eerst worden ingegaan op een wettelijke regeling van basisregistraties en het verband met het begrip eenmalige gegevensverstrekking. Vervolgens

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z

Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z Zorgaanbieders kunnen het burgerservicenummer (BSN) opvragen bij het daarvoor ingerichte portaal voor de zorgsector, de Sectorale Berichten Voorziening

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

Burgerservicenummer: invoering, breder gebruik en coördinatie

Burgerservicenummer: invoering, breder gebruik en coördinatie Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal Inlichtingen M. Blauw T 070-426.6808 F 070-426 7600 Uw kenmerk Onderwerp Burgerservicenummer: invoering, breder gebruik en coördinatie 1

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 127 Besluit van 6 maart 2009 tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met de systematische

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 oktober 2013, 2013-0000618260, heeft de Raad voor de rechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4809 Inboeknummer 12BST00306 Beslisdatum B&W 12 maart 2012 Dossiernummer 12.11.651 RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) Inleiding Het ministerie van BZK werkt

Nadere informatie

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap Collegevoorstel Inleiding: Voordat 2 burgers/een stel een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen aangaan is het verplicht aangifte te doen. Het burgerlijk wetboek eist dat men documenten zoals een

Nadere informatie

Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016

Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 182774 22 december 2016 Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

Een hoge kwaliteit van de gegevenshuishouding is nodig voor goede dienstverlening aan

Een hoge kwaliteit van de gegevenshuishouding is nodig voor goede dienstverlening aan Een hoge kwaliteit van de gegevenshuishouding is nodig voor goede dienstverlening aan burgers en bedrijven én voor efficiënt samenwerkende overheidsorganisaties. De proces van het verzamelen, registreren

Nadere informatie

Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in!

Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in! Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in! Adviesbureau Burgerzaken BV is gevraagd door TVcN om een training uit te voeren waarin praktische zaken besproken worden die direct verband

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Informatieblad Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Gemeenten werken steeds meer samen, waarbij gemeentelijke (publieke) taken worden op- of overgedragen aan een van de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum In het verzoek van 25 juli 2015, 2015-0000437166 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 11 november 2014, 2014-0000607450, heeft de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 14 september 2015, kenmerk 2015-0000537904, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

13 februari 2007 Bijeenkomst GGD Nederland

13 februari 2007 Bijeenkomst GGD Nederland BSN in de zorg 13 februari 2007 Bijeenkomst GGD Nederland Jeannette Kuijper-Smit Project BSN in de zorg Ministerie van VWS Agenda Wat is BSN Gebruik BSN in de zorg Verantwoordelijkheden invoering BSN in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, 18 december 2002

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, 18 december 2002 Consultatiedocument Registratie van certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten aanbieden of afgeven aan het publiek met betrekking tot elektronische handtekeningen De Onafhankelijke Post

Nadere informatie

De BRP door Evelien van Rijswijk - Hendriks, manager Team Burgerzaken en Ontvangst, gemeente Almelo

De BRP door Evelien van Rijswijk - Hendriks, manager Team Burgerzaken en Ontvangst, gemeente Almelo Verslag Op 15 mei 2017 vond de tweede editie van de RvIG Middag van de identiteit plaats, met als thema Ketenpartners in de Jubi-toren (verslag van de 1 e sessie). De middag begint met een welkomstwoord

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag

RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BBZ/2004.19 RIS 123603 REGLEMENT VOOR DE HAAGSE BEVOLKINGSADMINISTRATIE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 5 september 2013, 2013-0000527868, heeft het bestuur van de Raad voor rechtsbijstand verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

Nadere informatie

Functie Nr Vraag Antwoord

Functie Nr Vraag Antwoord Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Vragenlijst RNI 2016 Versie 1.0 1 april 2016 Legenda De vragenlijst is verdeeld in de kolommen: Functie, (vraag)nummer, Vraag en Antwoorden. Er zijn twee soorten vragen:

Nadere informatie

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Agenda Introductie startbijeenkomst; Wat is Suwinet? Achtergrond programma

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Protocollering. Datum 18 februari 2015

Protocollering. Datum 18 februari 2015 Protocollering Datum 18 februari 2015 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1 Protocolleren en de BRP... 4 2 Waar is protocollering in de Wet BRP geregeld?... 5 3 In welke gevallen moet geprotocolleerd worden?...

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus EH DEN HAAG

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus EH DEN HAAG POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Toelichting koppelvlakken

Burgerzaken modules - Toelichting koppelvlakken Burgerzaken modules - Toelichting koppelvlakken Versie 4.1.0 Datum 13-07-2017 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 29-03-2012 0.0.1 Initiële versie KING 30-01-2013 0.1.1 Document

Nadere informatie

1 Procesmodel Verifiëren identiteit

1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1.1 Dit proces is van toepassing bij het verifiëren van de identiteit van een persoon die een dienst of product aanvraagt bij de gemeente. Het betreft zowel aanvragen

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Programma BSN - Glossary

Programma BSN - Glossary Programma BSN - Glossary Versie 2.5 Datum 19 oktober 2005 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 1 Definities 3 2 Historische inhoudsopgave 5 Pagina 2 van 6 Inleiding De glossary bevat een verklarende woordenlijst

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

Handboek Invoering en gebruik burgerservicenummer in de zorg

Handboek Invoering en gebruik burgerservicenummer in de zorg Handboek Invoering en gebruik burgerservicenummer in de zorg Inhoudsopgave Inleiding Deel I Stappenplan Deel II A. Introductie BSN Factsheet De Wbsn-z op hoofdlijnen Factsheet Introductie BSN in de zorg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23893 12 september 2014 Autorisatiebesluit MvVenJ/Functioneel Parket, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugdzorg

Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugdzorg Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugdzorg December 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Justitie Inhoudsopgave Inleiding...1 1. Algemene verplichtingen...3 2. Gegevenswoordenboek

Nadere informatie

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Paspoorten en NIK Gemeente Achtkarspelen 2015 Uittreksel gemeente Achtkarspelen van de resultaten van de controle als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling

Nadere informatie

AVG Routeplanner voor woningcorporaties

AVG Routeplanner voor woningcorporaties AVG Routeplanner voor woningcorporaties 24 oktober 2017 Versie 1.0 24 oktober 2017 0 Inleiding Aedes wil haar leden ondersteunen bij de implementatie van de privacywetgeving. Daarvoor biedt zij onder andere

Nadere informatie