JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM

2 Inhoudsopgave 1. Algemene doelstelling, missie, organisatie en taken FEC 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Missie 1.3 Organisatie 1.4 Taken FEC en rol FEC-eenheid 2. Onderwerpen van samenwerking: doelstellingen en resultaten FEC Informatie-uitwisseling 2.2 National Threat Assessment (NTA) Witwassen 2.3 Hypotheekfraude 2.4 Integriteitrisico s pensioenfondsen 2.5 Terrorismefinanciering 2.6 Afpakken van crimineel (verworven) vermogen 2.7 Facilitators 2.8 Identiteitsfraude 2.9 Cybercrime 2.10 Money Transfers 3. Communicatie 4. Financiering 2

3 1. Algemene doelstelling, missie, organisatie en taken FEC Het FEC is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- en opsporingstaak in de financiële sector en bestaat uit de volgende partners: Autoriteit Financiële Markten (AFM), Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), Belastingdienst, de Nederlandsche Bank (DNB), Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Openbaar Ministerie (OM) en Politie. Als waarnemers bij de niet-operationele activiteiten van het FEC zijn de ministeries van Financiën en Justitie betrokken. De samenwerking in het kader van het FEC is neergelegd in het Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van het Financieel Expertise Centrum. Het Convenant is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2009, nr. 71) en is in werking getreden op 1 januari Algemene doelstelling Het gezamenlijke doel van de partners in het FEC is het versterken van de integriteit van de financiële sector. Bedreigingen voor en inbreuken op de integriteit van de financiële sector moeten worden voorkomen en bestreden. De partners in het FEC treden preventief op tegen bedreigingen voor de integriteit van de financiële sector en handhaven waar nodig. Deze aanpak maakt het mogelijk om probleemgericht op te treden en een breed effect te hebben. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij initiatieven en samenwerkingsverbanden die het doel en de missie van het FEC raken, zoals het versterkingsprogramma FINEC van de politie en FINEC van het OM, het Vastgoed Intelligence Centre (VIC), de Financial Action Task Force (FATF) en de Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed. Het FEC zoekt naar best practices en past deze waar mogelijk toe. 1.2 Missie Om de doelstelling van het samenwerkingsverband te bereiken heeft het FEC als missie: Het versterken van de integriteit van de financiële sector door de onderlinge samenwerking tussen de partners te stimuleren, te coördineren en te vergroten door het uitwisselen van informatie en het delen van inzicht, kennis en vaardigheden. 1.3 Organisatie De organisatie van het FEC bestaat uit een FEC-raad en een FEC-eenheid. De FEC-raad bestaat uit vertegenwoordigers van de partners en waarnemers op bestuurlijk niveau en vergadert drie keer per jaar. Elke FEC-partner heeft een FEC-contactpersoon aangewezen die als liaison fungeert tussen het betreffende lid van de FEC-raad, de organisatie van de betreffende FEC-partner en de FEC-eenheid. De FEC-eenheid voert de taken van het FEC uit en legt verantwoording af aan de FEC-raad. De FEC-eenheid heeft drie keer per jaar plenair overleg met de FEC-contactpersonen. 3

4 De FEC-contactpersonen vertegenwoordigen de partners en de waarnemers in het FEC op managementniveau. De FEC-eenheid bestaat uit 6 fte die door de FEC-partners en waarnemers bij de FEC-eenheid zijn gedetacheerd. Daarnaast is door het OM/Functioneel Parket 1 fte aan de FEC-eenheid toegevoegd. 1.4 Taken FEC, rol FEC-eenheid en bijdrage FEC-partners en waarnemers De taken van het FEC zijn: (i) (ii) (iii) het creëren van structurele informatie-uitwisseling tussen de partners; het fungeren als kenniscentrum van, voor en door de partners op de voor het FEC relevante kennisgebieden; het uitvoeren van projecten met het oog op concrete, operationele bruikbare resultaten. De FEC-eenheid initieert, coördineert en faciliteert de samenwerking tussen de FEC-partners. Hieronder wordt begrepen het bewaken van de in het jaarplan gestelde doelstellingen en te behalen resultaten en het informeren van de FEC-raad over de voortgang van de realisatie van het jaarplan. De taken van het FEC worden uitgevoerd door de FEC-eenheid in samenwerking met de FECpartners en waarnemers De FEC-eenheid is bij de uitvoering van deze taken voor een belangrijk deel afhankelijk van bijdragen van de FEC-partners. De FEC-partners zeggen om die reden ieder 4 fte toe voor FEC-activiteiten. De waarnemers leveren een bijdrage van tenminste 1 fte. De precieze invulling van de rol van de FEC-eenheid en van de FEC-partners bij elk onderwerp dat door het FEC wordt opgepakt verschilt. Dit wordt per onderwerp nader ingevuld vóórdat de samenwerking met betrekking tot een bepaald onderwerp van start gaat. Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling tussen FEC-partners is van groot belang voor het efficiënt en effectief functioneren van het FEC. De informatie die binnen het FEC wordt gedeeld is van algemene, operationele, strategische of tactische aard. De informatie betreft vooral onderwerpen die in dit jaarplan zijn geformuleerd. De uitwisseling van informatie door organisaties met een toezichthoudende, controle-, vervolgings- en opsporingstaak is gebonden aan het wettelijk kader waarbinnen deze organisaties functioneren. Informatie-uitwisseling van operationele aard tussen FEC-partners verloopt via het Informatieplatform van de FEC-eenheid en de Informatiegroep waarin alle FEC-partners zijn vertegenwoordigd, volgens de daarvoor geldende regels en procedures. Het Informatieplatform kan fungeren als voorportaal voor diverse tripartiete overleggen van FEC-partners 4

5 Kenniscentrum De FEC-eenheid fungeert als kenniscentrum voor de FEC-partners en waarnemers en treedt daarmee op als: Kennismakelaar: in de vorm van het organiseren van stages en detacheringen van medewerkers van FEC-partners over en weer, het organiseren van themadagen en het volgen van voor het FEC relevante actuele ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal. Helpdesk: het beantwoorden van vragen over onder meer rapporten, wetgeving, Kamervragen en contactinformatie welke gerelateerd is aan de integriteit van de financiële sector. Contactpersoon externe partijen: het onderhouden en uitbreiden van een (kennis)netwerk en het onderhouden van contacten met andere overheidsinstanties (zoals het Bureau Financieel Toezicht en de Nederlandse Mededingingsautoriteit) voor zover relevant voor de FEC-werkzaamheden. Schakel met beleid en wetgeving: het leggen van de verbinding tussen de (operationele) werkzaamheden van het FEC en waar nodig zorgen voor de ontwikkeling van beleid en wetgeving op het relevante werkterrein. Schakel met (inter)nationale gremia: het samenwerken, met en een bijdrage leveren aan voor het FEC relevante (inter)nationale gremia, zoals de Financial Action Task Force (FATF) en de Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed. Projectmatige samenwerking De samenwerking van FEC-partners gebeurt veelal in projectmatige vorm. Een zorgvuldige probleemstelling en -afbakening staan daarbij voorop. Het aantal betrokken FEC-partners verschilt per onderwerp. Voorafgaand aan de start van een project wordt vastgelegd: - wat het SMART-geformuleerde doel van het project is; - welk resultaat wordt beoogd; - welke FEC-partners daarbij zijn betrokken en wat de rol van ieder van hen is; - wat de rol van de FEC-eenheid is; - welke capaciteit van de betrokken FEC-partners nodig is; - welke capaciteit van de FEC-eenheid nodig is. 5

6 2. Onderwerpen van samenwerking: doelstellingen en resultaten FEC Informatie-uitwisseling Doel: Efficiënte en effectieve informatie-uitwisseling tussen FEC-partners. Resultaten: (i) Een duidelijk en werkbaar informatieprotocol (ii) Informatie-uitwisseling binnen de wettelijke kaders (iii) Een transparant werkproces. Deelnemers: Alle FEC-partners en waarnemers Trekker: FEC-eenheid Achtergrond: Binnen het FEC wordt tussen de partners informatie uitgewisseld. De uitwisseling van persoongegevens moet in overeenstemming met de wettelijke kaders van de verschillende partners gebeuren. Het is van groot belang dat helder is welke persoonsgegevens in FECverband kunnen worden uitgewisseld, hoe met deze gegevens moeten worden omgegaan en welke verplichtingen dit met zich meebrengt. 2.2 National Threat Assessment (NTA) Witwassen Doel: (i) (ii) Het in kaart brengen van de methoden en technieken die in Nederland worden gebruikt om geld wit te wassen. Het vaststellen welke methoden en technieken de grootste bedreiging vormen voor de Nederlandse maatschappij. Resultaat: Een afgerond NTA Witwassen. Naar aanleiding van de uitkomsten van het NTA wordt bezien of en zo ja, welke vervolgacties vereist zijn. Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor het periodiek uitvoeren van een NTA Witwassen. Deelnemers: Alle partners en waarnemers nemen deel aan dit project. Daarnaast zijn externe partijen met een relevante expertise betrokken. Trekker: FEC-eenheid Achtergrond: Het NTA Witwassen vloeit voort uit het Global Threat Assessment project van de FATF. Daarnaast werd in 2008 aan Nederland de vraag gesteld welke witwasmethoden en/of technieken de grootste bedreiging voor de Nederlandse samenleving vormden. Omdat op die vraag niet een eenduidig antwoord kon worden gegeven hebben de waarnemers, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het FEC gevraagd een NTA Witwassen uit te voeren. 6

7 Tevens is het FEC verzocht om een voorstel te formuleren voor het periodiek uitvoeren van een NTA Witwassen. In 2010 is het NTA Witwassen van start gegaan. De looptijd van dit project is verlengd tot medio Hypotheekfraude Doel: Afronding en opvolging van het onderzoek naar de rol van aanbieders bij hypotheekfraude in de particuliere woningmarkt. Resultaat: Versterking van de bestrijding van hypotheekfraude in de particuliere woningmarkt door versterking van de rol van aanbieders daarin. Deelnemers: Alle FEC-partners behalve AIVD. Trekker: FEC-eenheid. Achtergrond: Op basis van het in 2009 door de FEC-partners verrichte onderzoek naar de rol van aanbieders bij hypotheekfraude in de particuliere woningmarkt wordt, in overleg met de brancheorganisatie van aanbieders, bezien op welke wijze versterking van de bestrijding van hypotheekfraude en de rol van aanbieders daarin kan worden bereikt. 2.4 Integriteitrisico s pensioenfondsen Doel: Zicht krijgen op de mate waarin vastgoedtransacties door pensioenfondsen een bedreiging vormen voor de integere bedrijfsvoering van pensioenfondsen. Resultaat: Een gerichte aanpak op basis van een risico-analyse van de pensioensector. Deelnemers: DNB, Belastingdienst, FIOD, Openbaar Ministerie en Ministerie van Veiligheid en Justitie. Trekker: FEC-eenheid Achtergrond: In het verleden zijn enkele pensioenfondsen betrokken geweest bij fraude met vastgoed. Fraude met vastgoed raakt aan de integriteit van de financiële sector wanneer financiële instellingen betrokken zijn Het FEC wil onderzoek (laten) doen naar de integriteitrisico s van pensioenfondsen bij beleggingen en de beheersingskaders die pensioenfondsen hanteren om deze risico s te mitigeren. 7

8 2.5 Terrorismefinanciering Doel: Vergroten van de samenwerking op het terrein van bestrijding van financiering van terrorisme. Resultaat: (i) Opstellen van een landkaart om inzicht te geven welke organisaties betrokken zijn bij de bestrijding van terrorismefinanciering, wat hun (externe) rol/taak is en over welke informatie zij beschikken. (ii) Vergroten van de kans op succes als gevolg van samenwerking en coördinatie. Deelnemers: Alle FEC-partners en waarnemers. Trekker: AIVD Achtergrond: Naar aanleiding van de in 2010 gehouden FEC-themadag over terrorismefinanciering is besloten dat behoefte bestaat aan meer kennis over de werkzaamheden van de verschillende FEC-partners op dit terrein om te komen tot een meer integrale benadering van de problematiek verbonden aan de financiering van terrorisme waarbij gefocust wordt op detectie en handelingsperspectief. Versterking van de samenwerking en awareness zijn daarvoor nodig. 2.6 Afpakken van crimineel (verworven) vermogen Doel: Meer, effectiever en slimmer crimineel vermogen afpakken van bijvoorbeeld criminele financiële dienstverleners opdat misdaad niet loont. Resultaat: Verhoging van het daadwerkelijk afgepakte geldbedrag aan crimineel vermogen. Trekker: OM Deelnemers: Alle FEC-partners en waarnemers. Achtergrond: Een effectieve criminaliteitsbestrijding vereist niet alleen dat strafbare feiten worden opgespoord en verdachten worden vervolgd. De maatschappij vereist ook dat duidelijk wordt gemaakt dat misdaad niet mag lonen en daarom maximaal moet worden afgepakt door optimaal in de keten samen te werken. Dit kan worden bereikt door de focus meer op afpakken te gaan richten en de strafrechtelijke, bestuurlijke en civiele instrumenten meer aanvullend en in samenhang te gebruiken. Dat leidt tot nieuwe innovatieve aanpakmethoden. 8

9 2.7 Facilitators Doel: Optreden tegen facilitators die witwassen en/of vastgoedfraude (mede) mogelijk maken. Resultaat: Handhaving door een of meerdere FEC-partners van laakbare gedragingen door facilitators naar aanleiding van inbreng van signalen over facilitators in het Informatieplatform van de FEC-eenheid. Deelnemers: Alle FEC-partners en waarnemers. Trekker: FEC-eenheid Achtergrond: Onder facilitators wordt verstaan personen die bewust of onbewust meewerken aan witwassen of vastgoedfraude. Dit kunnen financiële ondernemingen, tussenpersonen, bemiddelaars, notarissen, belastingadviseurs e.d. zijn. De partners worden bij hun taakuitvoering regelmatig met facilitators geconfronteerd. De aandacht van toezichthouders, opsporing en vervolging in geval van fraude gaat in eerste instantie uit naar de pleger van die fraude. Het aanpakken van degene die de fraude heeft mogelijk gemaakt is evenzeer belangrijk. 2.8 Identiteitsfraude Doel: Vermindering van misbruik of fraude met betrekking tot de identiteit van personen en identiteitsgegevens. Resultaat: (i) Publicatie van preventiemaatregelen tegen identiteitsfraude op de website van het FEC. (ii) Aanpak van één of meerdere vormen van identiteitsfraude in het kader van de onderwerpen genoemd in dit Jaarplan. Deelnemers: Alle FEC-partners en waarnemers. Trekker: FEC-eenheid. Achtergrond: Het aannemen en gebruiken van een onjuiste identiteit door personen staat in de weg aan een adequate uitvoering van de taken van FEC-partners. Identiteitsfraude betreft fraude met fysieke identificerende documenten en fraude met betrekking tot de digitale identiteit van personen. Identiteitsfraude staat niet op zich maar is een middel tot een ander (crimineel) doel en komt op veel plaatsen in de samenleving voor. De integriteit van de financiële sector wordt aangetast door identiteitsfraude en de criminaliteit die daarmee gepaard gaat. 9

10 2.9 Cybercrime Doel: Versterking van de samenwerking, awareness en communicatie tussen FEC-partners ten aanzien van FEC-gerelateerde vormen van cybercrime. Resultaat: Een platform van cybercrime -deskundigen van FEC-partners. Deelnemers: Alle FEC-partners en waarnemers. Trekker: FEC-eenheid. Achtergrond: Cybercrime raakt zowel toezicht als opsporing en vervolging. Elke FEC-partner heeft een eigen taak en rol met betrekking tot dit onderwerp. Onderlinge afstemming ten aanzien van nieuwe fenomeen, risico-analyses en aanpak, leidt tot versterking van preventieve en repressieve bestrijding van cybercrime. De FEC-eenheid heeft hierbij een centrale rol Money Transfers Doel: Het terugdringen van het misbruik van money transfers door criminelen. Resultaat: (i) Afronding van het onderzoek naar de mogelijke beheersmaatregelen zoals gedefinieerd door FEC-partners (ii) Bestendiging van de gezamenlijke operationele aanpak door FEC-partners. Deelnemers: DNB, OM, Politie Amsterdam-Amstelland. Trekker: FEC-eenheid Achtergrond: De partners streven naar een gezamenlijke operationele aanpak van misbruik van money transfers. In 2009 is een groot aantal beheersmaatregelen geformuleerd die misbruik tegengaan. Deze maatregelen liggen op het vlak van met name toezicht, maar ook op het vlak van opsporing, vervolging en zelfregulering. In 2010 hebben Politie Amsterdam-Amstelland en DNB gezamenlijke acties uitgevoerd bij geldtransactiekantoren in Amsterdam en Utrecht. 3. Communicatie De toegevoegde waarde van de samenwerking van de FEC-partners in het FEC wordt verder vergroot door bekendheid van de activiteiten van het FEC in de buitenwereld en binnen de organisaties van de FEC-partners. Communicatie over de activiteiten van het FEC en de FEC-partners, vindt plaats overeenkomstig de communicatiestrategie van het FEC en wordt vooraf afgestemd tussen de FEC-partners waarbij tevens afspraken worden gemaakt over woordvoering. 10

11 Gestreefd wordt naar preventieve werking van de boodschap dat FEC-partners gezamenlijk optrekken bij de voorkoming en bestrijding van inbreuken op de integriteit van de financiële sector. Om dit te bereiken wordt per project vastgesteld wat de bijbehorende communicatiestrategie daarvoor is. Het FEC gebruikt haar website, als communicatiemiddel. De FEC-eenheid zorgt dat deze website steeds actueel is. De FEC-partners en waarnemers worden door middel van een digitale nieuwsbrief effect die drie keer per jaar verschijnt, op de hoogte gehouden van actualiteiten die het FEC betreffen. Deze nieuwsbrief wordt door de communicatieadviseurs van de FEC-partners en waarnemers onder leiding van de FEC-eenheid opgesteld. 4. Financiering De activiteiten van de FEC-eenheid worden gefinancierd door de doeluitkering aan het FEC van 6 fte s van het Ministerie van Financiën en 1 fte van het Openbaar Ministerie. In deze 6 fte s zit een bedrag voor kantoorkosten en faciliteiten, werving, opleiding e.d. 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jaarverslag FEC 2011 Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Met ieder financieel schandaal, iedere zweem van fraude,

Nadere informatie

Voorwoord -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FEC-jaarverslag 2013 Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voor u ligt het FEC jaarverslag 2013. De doelstelling

Nadere informatie

FEC-JAARPLAN 2012-2014

FEC-JAARPLAN 2012-2014 FEC-JAARPLAN 2012-2014 Voor het jaar 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Integriteit financiële sector. 5 1.1. Inleiding 5 1.2. Belang integere financiële sector 5 1.3. FEC en integriteit financiële sector

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2351 7 februari 2014 Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van het Financieel Expertise Centrum

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

FIOD. Aansprekend opsporen

FIOD. Aansprekend opsporen FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen

Nadere informatie

Joanne Kellermann, voorzitter FEC-raad

Joanne Kellermann, voorzitter FEC-raad FEC-jaarverslag 2012-2014, voor het jaar 2012 Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Een van de drie hoofdtaken

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam

Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Commissie Wonen vergadering 7 februari 2007 Agendapunt 6 Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Bijlage(n): 1. Notitie gemeente Rotterdam 'Aanpak van hypotheekfraude

Nadere informatie

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant;

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant; Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector De ondergetekenden, Gelet op

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Aanpak Vastgoedfraude

Aanpak Vastgoedfraude Aanpak Vastgoedfraude Martijn Egberts, OM Parket Den Haag Willemijn van Blommestein, Ketenregisseur R dam Themasessie CCV-congres Bestuurlijke ketenaanpak 8 december 2011 Inhoud bijeenkomst Welkom (foto)

Nadere informatie

1. Integriteit financiële sector Inleiding Belang integere financiële sector FEC en integriteit financiële sector 6

1. Integriteit financiële sector Inleiding Belang integere financiële sector FEC en integriteit financiële sector 6 FEC-JAARPLAN 2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Integriteit financiële sector. 5 1.1. Inleiding 5 1.2. Belang integere financiële sector 5 1.3. FEC en integriteit financiële sector 6 2. Het Financieel Expertise

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

De volgende resultaten wil ik in dit voorwoord uitlichten.

De volgende resultaten wil ik in dit voorwoord uitlichten. FEC-jaarverslag 2014 Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voor u ligt het FEC-jaarverslag 2014. De FEC-partners

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarplan 2017

Inhoudsopgave. Jaarplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het kader van de FEC-samenwerking: Doel, missie en ambitie 2 3. De vijf lijnen: S.T.R.A.K. 2 3.1 Samenwerking 2 3.2 Transparant 3 3.3 Resultaatgericht 3 3.4 Ambitieus 3

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Convenant Pilot Samenwerking Bestrijding Terrorismefinanciering

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Convenant Pilot Samenwerking Bestrijding Terrorismefinanciering STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39920 14 juli 2017 Convenant Pilot Samenwerking Bestrijding Terrorismefinanciering Inhoud Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel

Nadere informatie

Artikel 2 Samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot de Wok, Wft en Wwft

Artikel 2 Samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot de Wok, Wft en Wwft Convenant tussen de Kansspelautoriteit en de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake de samenwerking en uitwisseling van informatie met betrekking tot het toezicht uit hoofde van de Wok, Wft en

Nadere informatie

Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Convenant pilot commercieel vastgoed binnen de FEC-activiteit PPS

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Convenant pilot commercieel vastgoed binnen de FEC-activiteit PPS STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4834 23 februari 2015 Convenant pilot commercieel vastgoed binnen de FEC-activiteit PPS de ondergetekenden: ABN AMRO Bank

Nadere informatie

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit?

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit? De aanpak van financieeleconomische criminaliteit door De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een rol in het aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Deze toezichttaak is een

Nadere informatie

Onderzoek naar de Dienst Bewaken en Beveiligen. Hoe worden mogelijke integriteitsschendingen bij de DBB voorkomen en/of bestreden?

Onderzoek naar de Dienst Bewaken en Beveiligen. Hoe worden mogelijke integriteitsschendingen bij de DBB voorkomen en/of bestreden? Onderzoek naar de Dienst Bewaken en Beveiligen Hoe worden mogelijke integriteitsschendingen bij de DBB voorkomen en/of bestreden? 1 Aanleiding 3 2 Afbakening 4 3 Doel- en probleemstelling 5 3.1 Doelstelling

Nadere informatie

Visie RIEC Midden Nederland

Visie RIEC Midden Nederland Visie RIEC Midden Nederland 2014-2017 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland -1- Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Context 6 3. RIEC Midden Nederland 8-2- Voorwoord Het onzichtbare

Nadere informatie

Datum 9 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de knelpunten bij het afpakken van crimineel vermogen

Datum 9 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de knelpunten bij het afpakken van crimineel vermogen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Algemene toelichting. Artikelen

Algemene toelichting. Artikelen Algemene toelichting Het FEC is opgericht om de integriteit van de financiële sector te verzekeren. Het financiële stelsel is kwetsbaar voor financieel-economische criminaliteit en voor de financiering

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN vra2008ru-19 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN De commissie voor de Rijksuitgaven heeft over het rapport «Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering» van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 477, nr.

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14473 26 mei 2014 Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

FIU-Nederland. Van Goed? naar Beter naar BES(T) Van Goed? naar Beter naar BES(t) Relevante vragen

FIU-Nederland. Van Goed? naar Beter naar BES(T) Van Goed? naar Beter naar BES(t) Relevante vragen FIU-Nederland Van Goed? naar Beter naar BES(t) Meldprocedure voor financiële instellingen in de BES inzake het voorkomen en bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme Lennaert Peek l beleidsadviseur

Nadere informatie

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee? Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie

Nadere informatie

Toezicht op rechtspersonen

Toezicht op rechtspersonen Toezicht op rechtspersonen 0Inhoud 4 5 5 6 6 8 8 9 12 12 13 13 15 1. Inleiding 2. Wat is toezicht op rechtspersonen 3. Welke vormen van toezicht op rechtspersonen zijn er 4. Risicomelding Automatische

Nadere informatie

Naar verda cht elijk

Naar verda cht elijk Vastgoedtransacties onder de loep Van Onge bruik Naar verda cht elijk 1 Waarom is de vastgoedsector gevoelig voor witwassen? 1. Trekt grote waarde aan van legale en illegale bronnen; 2. Is een veilige

Nadere informatie

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13691 24 mei 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382509, houdende instelling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond POLITIE nrrna DCMR milieudienst Rijnmond Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond DMS 21007606 Rotterdam, 14 januari 2010 De politie Rotterdam-Rijnmond,

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

19 december Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën

19 december Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën 19 december 2013 kenmerk H4224817 De ondergetekenden: Namens de Minister

Nadere informatie

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan 0FRAU DEH ELPDESK. ni Convenant inzake de informatie-overdracht va n Fraudehel pdes k. n 1 aan het Bureau Financieel Toezicht Convenant Fraudehelpdesk - Bureau Financieel Toezicht 1 mei 2015 Bureau BUREAU

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH

Nadere informatie

Introductie tot de FIU-Nederland

Introductie tot de FIU-Nederland Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke

Nadere informatie

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Strategische doelstelling. Inhoud van deze presentatie FIOD. Visie. De Belastingdienst. Strategische intelligence bij de FIOD

Strategische doelstelling. Inhoud van deze presentatie FIOD. Visie. De Belastingdienst. Strategische intelligence bij de FIOD Strategische doelstelling Strategische intelligence bij de FIOD de blik naar buiten gericht NIK themadag, 7 Oktober 2010 Tineke Zwaagman Linda de Waal René van Beusekom De Belastingdienst onderhoudt en

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 181 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Agentschap Telecom College bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsovereenkomst tussen Agentschap Telecom en het College bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Privacy & Cookieregelement

Privacy & Cookieregelement Privacy & Cookieregelement SNS EN UW PRIVACY Wij vinden het belangrijk dat voor u duidelijk is hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen

Nadere informatie

De toezichthouder en de databomen in het bos Topconferentie Fraude loont... Nog steeds 24 april 2015

De toezichthouder en de databomen in het bos Topconferentie Fraude loont... Nog steeds 24 april 2015 De toezichthouder en de databomen in het bos Topconferentie Fraude loont... Nog steeds 24 april 2015 Paul-Willem van Gerwen Hoofd Efficiënte Kapitaalmarkten Overzicht Marktmisbruik Bevoegdheden AFM Detectie

Nadere informatie

Convenant houdende afspraken over de sarnenwerking in bet kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: linformatie Knooppunt

Convenant houdende afspraken over de sarnenwerking in bet kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: linformatie Knooppunt Convenant houdende afspraken over de sarnenwerking in bet kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: linformatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)' Convenant houdende verbeterirg van de hes Zergfra

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds

Stichting Metro Pensioenfonds Stichting Metro Pensioenfonds Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting Metro Pensioenfonds Integriteitsbeleid, versie maart

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme 31 juli 2008 Implementatie derde witwasrichtlijn Per vrijdag 1 augustus 2008 wijzigt de integriteitswetgeving. De Eerste

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verlengde Convenant pilot commercieel vastgoed binnen de FEC-activiteit PPS

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verlengde Convenant pilot commercieel vastgoed binnen de FEC-activiteit PPS STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6248 10 februari 2016 Verlengde Convenant pilot commercieel vastgoed binnen de FEC-activiteit PPS DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Nr. 7 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 mei 2014 De vaste commissie voor Veiligheid

Nadere informatie

FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder

FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder FIU-Nederland Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder Inhoud FIU-Nederland Definitie witwassen. Van ongebruikelijk naar verdacht. Wat is een ongebruikelijke transactie? Kengetallen Toezichthouders Vragen

Nadere informatie

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Lokale handhaving en de rol van de boa Mevrouw Ria Oosterop-Van Leussen, burgemeester Graft-De Rijp, lid van de commissie Bestuur

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10250 16 april 2015 Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt, het Openbaar Ministerie, en Belastingdienst/FIOD

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

Datum 3 april 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de aanpak van kindermisbruik en kinderporno via anonieme internetnetwerken

Datum 3 april 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de aanpak van kindermisbruik en kinderporno via anonieme internetnetwerken 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG. 22 november 2006 FM 2006-02730 M

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG. 22 november 2006 FM 2006-02730 M Directie Financiële Markten Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 november 2006 FM 2006-02730 M Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College bescherming persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de zelfevaluatie BRP door gemeenten

Nadere informatie

Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012

Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Introductie tot de FIU-Nederland Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Inhoud presentatie Omschrijving witwassen Organisatie FIU-(Caribisch) Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Customer Due Diligence Beleid Versie 2.0 Bladnummer 1 van 6 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Customer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel Customer Due Diligence... 4 1.3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Convenant PSHi Protocol Drenthe

Convenant PSHi Protocol Drenthe Convenant PSHi Protocol Drenthe Waarom een convenant? In de aanpak van (kleinschalige) incidenten waarbij (het risico op) maatschappelijke onrust bestaat, is coördinatie op het gebied van psychosociale

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

Privacy Statement Obvion

Privacy Statement Obvion Privacy Statement Obvion Versie oktober 2016 Privacy Statement Obvion Obvion N.V., hierna verder te noemen Obvion, verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Aanpak malafide eigenaren en Hypotheekfraude Rotterdam 2009

Samenwerkingsconvenant Aanpak malafide eigenaren en Hypotheekfraude Rotterdam 2009 Samenwerkingsconvenant Aanpak malafide eigenaren en Hypotheekfraude Rotterdam 2009 14 september 2009 Samenwerkingsconvenant Aanpak malafide eigenaren en Hypotheekfraude Rotterdam 2009 14 september 2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 009 00 9 9 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep drugshandel Ontwerp-aanbeveling van de Raad over de noodzakelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant. tussen. Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Immigratie- en Naturalisatiedienst

Samenwerkingsconvenant. tussen. Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Immigratie- en Naturalisatiedienst Samenwerkingsconvenant tussen Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en Immigratie- en Naturalisatiedienst 14 november 2007 Inleiding De Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2301 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de wijze

Nadere informatie

Franchise Supermarkten

Franchise Supermarkten Belastingdienst Convenant Franchise Supermarkten Convenant Franchise Supermarkten Partijen betreffende franchiseformule [naam franchiseformule] franchisegever vestigingsadres [naam franchisegever] [vestigingsadres]

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie