Onderzoek WOZ-taxaties grote kantoorobjecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek WOZ-taxaties grote kantoorobjecten"

Transcriptie

1 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Onderzoek WOZ-taxaties grote kantoorobjecten Datum: 23 november 2010 Bijlage(n): - 1. Inleiding De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Gezien het toegenomen belang van de WOZ-waarden van niet-woningen (zie het jaarverslag over 2009) richt de Waarderingskamer zich in toenemende mate op de waardering van niet-woningen. In dit kader is een thematisch onderzoek uitgevoerd naar de waardering van grote kantoorobjecten. Voor objecten als kantoren, die aangeduid kunnen worden als courante niet-woning objecten, is de taxatiewijzer kapitalisatiefactor van toepassing (met ingang van de waardepeildatum 1 januari 2010 de taxatiewijzer huurwaardekapitalisatie). Daarnaast is het echter nodig dat gemeenten zelf de (huur)markt voor deze courante niet-woningen in de gemeente (en de regio) volgen en vertalen in getaxeerde markthuurwaarden, die met de kapitalisatiefactor worden doorgerekend naar een WOZ-waarde. Dit thematisch onderzoek was gericht op de manier waarop gemeenten omgaan met de waardering van grote kantoren (vaak bedrijfsverzamelgebouwen) en grote kantoorportefeuilles van beleggers. Gezien het grote financiële belang van deze categorie en daarmee ook het belang voor de verdeling van het gemeentefonds is dit onderzoek uitgevoerd. 2. Aanleiding onderzoek De afgelopen jaren zijn er met onder andere de introductie van de taxatiewijzers en TIOX (geautomatiseerde taxatiemodule voor incourante niet-woningen en agrarische objecten), meer richtlijnen en daarmee uniformiteit gekomen voor het waarderen voor de Wet WOZ van niet-woningen. Voor kantoren is er ook een taxatiewijzer, namelijk de taxatiewijzer kapitalisatiefactor. Deze taxatiewijzer betreft echter slechts één aspect van de huurwaardekapitalisatie. Voor het taxeren van de huurwaarde zal de gemeente zelf op basis van vergelijking met markthuurprijzen tot een goede taxatie moeten komen. Voor grotere kantoorobjecten, vaak gelegen op de belangrijkste kantoorlocaties van Nederland, kunnen er complicerende factoren een rol spelen bij het analyseren van deze huurwaarden, maar ook bij het bepalen van de kapitalisatiefactor op basis van transacties en/of de taxatiewijzer. Zeker wanneer een belegger meerdere (grote) panden op een kantoorlocatie of in de gemeente bezit (een significante vastgoedportefeuille in de gemeente), kan een gemeente er voor kiezen om direct in overleg met de belanghebbende te treden en bijvoorbeeld de beleggingswaarde van de portefeuille als uitgangspunt voor de taxatie te nemen met alle complicaties en onzekerheden van dien. 1

2 Bij gemeenten kan de complexiteit van grootschalige kantoorpanden en het financiële belang tot maatregelen leiden om de risico's rondom de onzekerheid over de juistheid van de waarde op te vangen. Immers de grote kantoren vormen een significant deel van de totale belastingcapaciteit van gemeente. Het belang van de WOZ-waardering van deze grootschalige kantoorpanden is ook groot voor de betrokken belanghebbenden in verband met de beperking van de afschrijving op gebouwen in het kader van de Vennootschapsbelasting. In het algemeen betreft het verhuurde panden, zodat 100% van de WOZ-waarde geldt als bodemwaarde voor de afschrijving. Het is tevens mogelijk dat er waardeverschillen ontstaan tussen identieke kantoorpanden (door bijvoorbeeld het leegstandsrisico onvoldoende te "objectiveren" of door afspraken met belanghebbenden), die in het kader van een objectieve waardebepaling voor de Wet WOZ niet te verantwoorden zijn. Deze verschillen kunnen ontstaan tussen kantoorpanden binnen één gemeente, maar ook tussen vergelijkbare panden en vergelijkbare locaties in verschillende gemeenten. 3. Doelstellingen Het onderzoek had als doel beter inzicht te krijgen in de waardering van grote kantoorobjecten voor de Wet WOZ en de ten behoeve van deze waardering uitgevoerde marktanalyse. In eerste instantie is daarom een inventarisatie gemaakt en zijn knelpunten in kaart gebracht. Bij de opzet van het onderzoek is duidelijk de wens ingebouwd dat het onderzoek het startpunt zou kunnen zijn om mogelijke verbeteringen te initiëren en meer uniformiteit te creëren voor het waarderen van dergelijke grootschalige courante nietwoning objecten. Hoe deze verbeteringen geïnitieerd kunnen worden en hoe er meer uniformiteit gecreëerd kan worden, was niet de hoofdvraag van dit onderzoek. De resultaten van dit onderzoek moeten primair laten zien of het verhogen van de uniformiteit en het verhogen van de kwaliteit van de taxaties nodig is. De gemeenten hebben in dit onderzoek wel de mogelijkheid gekregen zelf verbeterpunten en/of ideeën aan te dragen. 4. Opzet onderzoek Er is aan de hand van onderzoek van DTZ Zadelhoff (2010) en Dynamis (2010) een inschatting gemaakt van de belangrijkste kantoorlocaties in Nederland. Er is bij de selectie van kantoorlocaties voor dit onderzoek een landelijke spreiding aangehouden door afhankelijk van de grootte van een gemeente een aantal kantoorlocaties te kiezen met een maximum van drie per gemeente. De locaties zijn geselecteerd aan de hand van het totale aanbod kantoorruimte (totaal aantal vierkante meter), de hoogte van de huurprijzen per vierkante meter en het voorkomen van (grote) transacties in het afgelopen jaar. Er zijn in totaal 21 gemeenten geselecteerd voor dit onderzoek met in totaal 27 te onderzoeken kantoorlocaties. De gekozen locaties zijn volgens de aangehaalde onderzoeken de belangrijkste kantoorlocatie(s) van de gemeenten. Dit is geverifieerd bij de gemeente en indien nodig bijgesteld. 2

3 Het onderzoek richt zich primair op grote kantoorgebouwen ( single tenant en multi tenant kantoorgebouwen) op de belangrijkste kantoorlocaties met een oppervlakte vanaf circa m². Omdat op sommige locaties alleen kleinere kantoorgebouwen staan, is in die situaties gekeken naar panden vanaf m². Het onderzoek bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. De kern van het kwantitatieve onderdeel van het onderzoek is hoe de gemeente bij de jaarlijkse herwaardering omgaan met de taxaties van de (grote) kantoorgebouwen en hoe deze taxaties zich verhouden enerzijds tussen gemeenten onderling en anderzijds hoe de taxaties zich verhouden tot markttransacties, vraagprijzen en marktonderzoeken. Hiervoor zijn er per kantoorlocatie gemiddeld vijf taxaties naar waardepeildatum 1 januari 2009 opgevraagd en geanalyseerd. Over de taxaties van de gemeenten zijn telkens per kantoorlocatie gemiddelden uitgerekend. Courante niet-woningen objecten laten over het algemeen een veel grotere diversiteit zien dan bijvoorbeeld woningen. Om marktgegevens en taxatiegegevens toch (enigszins) met elkaar te kunnen vergelijken zijn deze, zoals gebruikelijk bij courante niet-woningen, telkens herleid tot vergelijkbare (relatieve) eenheden zoals bijvoorbeeld prijzen per m², percentages en kapitalisatiefactoren. In marktgegevens en marktonderzoeken gebruikt men het verhuurbaar vloeroppervlak. Indien gemeenten het bruto vloeroppervlakte hebben gehanteerd zijn voor het bepalen van de prijzen per m² geen correcties toegepast. In dergelijke gevallen zouden de prijzen per m² na correctie waarschijnlijk circa 5% à 10% hoger zijn uitgevallen. De kern van het kwalitatieve onderdeel van het onderzoek is hoe de gemeente met betrekking tot de jaarlijkse herwaardering van (grote) kantoorgebouwen de werkprocessen hebben ingericht. Het kwalitatieve deel besteedt aandacht aan onderwerpen als het omgaan met beleggingstransacties, algemene opbouw marktanalyse, het ophalen en gebruiken van marktgegevens, objectafbakening, objectkenmerken, etc. 5. Bevindingen kwantitatieve analyse De taxaties van alle 21 bezochte gemeenten zijn geanalyseerd en vergeleken met elkaar en de beschikbare marktinformatie. Naast gegevens van DTZ Zadelhoff en Dynamis zijn ook PropertyNL en Funda in Business geraadpleegd. Dit hoofdstuk geeft de bevindingen weer van deze analyse, opgedeeld naar verschillende (sub)onderwerpen. De gemiddelde getaxeerde huurwaarden bij gemeenten variëren van 119 tot 274 per m² per jaar. Het verschil tussen de laagste en hoogste huurwaarde moet te onderbouwen zijn uit de markt. De huurwaarden zijn conform de Waarderingsinstructie immers vooral gebaseerd op (nieuwe) transacties in de periode direct voor en/of na de waardepeildatum, die bekend zijn bij de gemeente. In het algemeen blijkt dat de getaxeerde huurwaarden goed overeenkomen met de gerealiseerde transactiehuurprijzen rondom de waardepeildatum 1 januari 2009 en 3

4 vraaghuurprijzen. Getaxeerde huurwaarden op deze waardepeildatum zijn gelijk aan of liggen iets onder het gemiddelde markthuurniveau. Hier zijn enkele uitzonderingen op. De grafiek in figuur 5.1 vergelijkt de bandbreedtes voor het huurniveau van ultimo 2008, die DTZ Zadelhoff (2009) heeft gepubliceerd met de door de gemeenten getaxeerde huurwaarden. De bandbreedtes van DTZ hebben bijna allemaal betrekking op de voor dit onderzoek in de gemeenten geselecteerde kantoorlocatie(s). Figuur 5.1 geeft daarmee goed inzicht in hoe de bevindingen van de onderzoeksafdeling van DTZ Zadelhoff zich verhouden tot de getaxeerde huurwaarden van de onderzochte gemeenten. Omdat de correcties voor de waarderingsficties vooral zijn te verwachten in de kapitalisatiefactor, mag verwacht worden dat de getaxeerde huurwaarden overeenkomen met de bandbreedtes van DTZ. Figuur 5.1 Gemiddelde getaxeerde huurwaarde per kantoorlocatie vergeleken met huurwaarde bandbreedtes van DTZ Zadelhoff (2009) voor ultimo 2008 Enkele gemeenten zitten onder de ondergrens van de bandbreedten. Bekend is dat er in die gemeenten (en op de betreffende kantoorlocaties) forse incentives worden gegeven. De huurwaarden worden door (bijna alle) gemeenten gecorrigeerd voor incentives, terwijl DTZ Zadelhoff dat niet doet voor de door haar gepubliceerde huurcijfers. Zoals Kohnstamm (2009) ook aangeeft in een column is de vastgoedsector weinig transparant over incentives en zijn berichten over stabiele huurprijzen discutabel, omdat deze niet worden gecorrigeerd voor incentives. De gemiddelde getaxeerde kapitalisatiefactoren (figuur 5.2) variëren van 9,8 tot 13,0. Dit is een significant verschil, zeker kijkend naar de invloed van de kapitalisatiefactor op de WOZ-waarde. De vraag is of het grote verschil te verklaren is met gegevens uit de markt. WOZ-conforme transacties, waarvan zowel de huurprijs als de verkoopprijs bekend zijn, zijn er niet veel. Vaak kijkt de gemeente ook naar de historische gegevens en de 4

5 ontwikkeling om een accurate factor te kunnen vaststellen. Daarnaast kan de taxatiewijzer kapitalisatiefactor (nu huurwaardekapitalisatie taxatiewijzer) ook een hulpmiddel zijn. Bijna alle gemeenten hanteren een kapitalisatiefactor onder de ondergrens van de kapitalisatiefactor bandbreedten van DTZ (100 delen door het BAR). Bij de vergelijking van de gemeentelijke getaxeerde kapitalisatiefactor en de cijfers uit de markt is van belang dat de WOZ-waarderingsficties hierbij een rol kunnen spelen. Bij de WOZtaxaties wordt er namelijk uitgegaan van een (bruto) kapitalisatiefactor waarin al rekening is gehouden met overdrachtsbelasting en die op basis is van "kosten koper". De ficties houden in dat er bij de waardebepaling van twee veronderstellingen moet worden uitgegaan die ook wel worden aangeduid met de verzamelnaam ficties of waarderingsvoorschriften. Zij komen op het volgende neer: de volle en onbezwaarde eigendom van de onroerende zaak wordt overgedragen (overdrachtsfictie); de verkrijger kan de zaak in de staat waarin deze zich bevindt onmiddellijk en in volle omvang in gebruik nemen (verkrijgingsfictie). Figuur 5.2 Overzicht van de gemiddelde kapitalisatiefactor per kantoorlocatie 5

6 Eventueel kunnen (grote) verschillen in de gehanteerde kapitalisatiefactor verklaard worden met verschillende parameters die (volgens de taxatiewijzer) van invloed zijn op de hoogte van de kapitalisatiefactor. Eén van de belangrijkste hierbij is het leegstandsrisico. De effectieve leegstand in gemeenten, gemeten door DTZ Zadelhoff (2010), komt in verschillende gemeenten redelijk overeen met het leegstandsrisico zoals de gemeenten dat hebben ingeschat op de onderzochte kantoorlocaties. De gemeenten zouden een geobjectiveerd gegeven als de effectieve leegstand kunnen gebruiken bij het inschatten van het leegstandsrisico voor het bepalen van de kapitalisatiefactor volgens de methodiek beschreven in de taxatiewijzer. Het blijkt uit het onderzoek dat andere parameters ook van grote invloed zijn op de hoogte van de getaxeerde kapitalisatiefactor. De invloed van de risico-opslag (het gecombineerde object- en beleggingsrisico opgeteld bij het basisrendement, bestaand uit de rente op staatsleningen d.d. 1 januari 2009) op het totale bruto aanvangsrendement (gebruikt om de kapitalisatiefactor te berekenen) is bijvoorbeeld groot. Het gaat om twee tot vier procentpunten. Dit komt overeen met een verschil in kapitalisatiefactor van 2,5 tot 4,0 punten (dus bijvoorbeeld het verschil tussen een factor 7 of een factor 11). In figuur 5.3 is te zien dat het bruto aanvangsrendement ten opzichte van de risico-opslag redelijk parallel afneemt bij de verschillende gemeenten. Er zijn enkele uitschieters waar te nemen. Het blijkt dat de uitschieters gemeenten zijn, die naast een relatief hoge risicoopslag tevens een hoog leegstandsrisico voor de kantoorlocatie hanteren. Een hoge kapitalisatiefactor blijkt dus in belangrijke mate een combinatie te zijn van het leegstandsrisico en de risico-opslag. Figuur 5.3 Gemiddelde risico-opslag per kantoorlocatie vergeleken met risico-opslag bandbreedtes van DTZ Zadelhoff (2009) 6

7 De mogelijkheid bestaat dat taxateurs bij de berekening van de kapitalisatiefactor de risico-opslag gebruiken als een stukje interpretatie-ruimte bij het taxeren. In de praktijk lijken de verschillen in ingeschatte risico-opslag tussen gemeenten vaak te verklaren en is de volgorde in grote lijnen juist. In de grafiek in figuur 5.4 is de algemene negatieve tendens van de marktontwikkeling goed te zien. Bijna alle gemeenten laten tussen de waardepeildata 1 januari 2008 en 1 januari 2009 een daling van de WOZ-waarde zien. Dat het verschil in waardeontwikkeling aanzienlijk is blijkt wel uit de cijfers: van een stijging van bijna 3% tot een daling van wel 16%. Waar de opname ontwikkeling in 2008 nog voor een groot deel positief is, is deze in 2009 bij het grootste deel van de gemeenten negatief. Er zijn enkele opvallende grote dalers. Ondanks een toename van de opname in zowel 2008 als 2009 blijft de WOZwaarde in deze gemeenten dalen. Incentives spelen hier een grote rol in. Figuur 5.4 Gemiddelde WOZ-waarde ontwikkeling per gemeentelijke kantoorlocatie 7

8 6. Conclusies kwantitatief deel onderzoek De belangrijkste conclusies van de kwantitatieve analyse staan hieronder weergegeven. Hier wordt niet ingezoomd op individuele gemeenten, maar ligt de nadruk op de algemene conclusies. De getaxeerde huurwaarden bij de onderzochte gemeenten komen in het algemeen goed overeen met marktgegevens, vraagprijzen en marktonderzoeken; De bandbreedten voor het huurprijsniveau van DTZ is een goede indicatie voor de hoogte van de huurwaarde; Kijkend naar de vraaghuurprijzen is er een negatieve tendens waar te nemen in enkele gemeenten. De WOZ-taxaties volgen deze trend; Gemeenten lijken adequaat te reageren op markttransacties (ook die vlak na 1 januari 2009) door de getaxeerde huurwaarden daarop af te stemmen; Er is moeilijk een verband tussen de kapitalisatiefactoren van de verschillende kantoorlocaties te ontdekken, ook gezien de aard van de locaties; De door gemeenten getaxeerde kapitalisatiefactor ligt in de meeste gevallen onder de ondergrens van de door DTZ gepubliceerde bandbreedte voor de kapitalisatiefactor (100 delen door het BAR); Het ingeschatte leegstandsrisico komt redelijk overeen met de daadwerkelijke leegstand binnen een gemeente; De risico-opslag is van grote invloed op de waarde, helemaal in combinatie met het leegstandsrisico. De verhoudingen tussen de risico-opslag en leegstandsrisico (ook ten opzichte van andere gemeenten) moet door de gemeenten beter in de gaten gehouden worden om een afwijkende kapitalisatiefactor te voorkomen; Er is een duidelijk verschil waar te nemen tussen de door DTZ gepubliceerde (hogere) huurprijsontwikkeling en de huurwaarden ontwikkeling van de gemeenten. Dit wordt veroorzaakt door het meenemen door gemeenten bij de taxatie van de incentives in de huurwaarde, terwijl DTZ deze incentives niet meeneemt in de gepubliceerde huurwaarde(-ontwikkeling); Er is, op enkele uitzonderingen na, een parallel waar te nemen tussen de ontwikkeling van de leegstand en de WOZ-waardeontwikkeling; De ontwikkeling van de opname in gemeenten sluit redelijk tot goed aan op de WOZ-waarde ontwikkeling. Er zijn hier ook enkele uitzonderingen. 7. Bevindingen kwalitatieve analyse De antwoorden op de gestelde vragen van alle 21 bezochte gemeenten zijn geanalyseerd en met elkaar vergeleken. De vragen hadden betrekking op de volgende (sub)onderwerpen. Invloed van de recessie op de gemeentelijke kantorenmarkt; De uitvoering van de permanente marktanalyse; Het gebruik van de taxatiewijzer kapitalisatiefactor; De afbakening bij bedrijfsverzamelgebouwen; De invloed van incentives bij de taxaties; Kwaliteitscontroles; Oppervlakte en overige objectkenmerken; 8

9 Vooroverleg en mogelijk daaruit voortvloeiende vaststellingsovereenkomsten; Bezwaar- en beroepsprocedures; Aangereikte verbeterpunten door de gemeenten. Het blijkt dat over het algemeen de werkwijze voor de waardebepaling van grote kantoorobjecten niet veel afwijkt van die van andere courante niet-woningen. Koop- en huurtransactiegegevens worden verzameld door de gemeenten en gekoppeld aan een (waarde)gebied met daarin de in het (waarde)gebied passende kantoorobjecten. Hieruit volgt meestal het algemene huur- en kapitalisatiefactor niveau, waarvan indien nodig onderbouwd wordt afgeweken aan de hand van de inschatting van de taxateur of een kwaliteitsscore. Er zijn in deze gemeenten altijd voldoende actuele huurgegevens uit de markt beschikbaar. Kooptransacties zijn er helaas veel minder. Voor het bepalen van de kapitalisatiefactor wordt vaker uitgegaan van historische gegevens of wordt de taxatiewijzer kapitalisatiefactor toegepast. De gemeenten gebruiken meestal een externe taxatieapplicatie en soms ook gewoon Excel, voor het invoeren van marktgegevens en het taxeren zelf. 8. Conclusies kwalitatief deel De belangrijkste conclusies van de kwalitatieve analyse staan hieronder weergegeven. De nadruk ligt op de algemene conclusies. Verouderd kantoorvastgoed komt door de recessie nog sneller leeg te staan dan voorheen. Dit heeft significante invloed op de WOZ-waarde. Er worden daarnaast veel meer incentives verstrekt; Gemeenten gaan zorgvuldig om met het verwerken van markttransacties, met de invloed van deze transacties op de resultaten van de marktanalyse en het bepalen van de hoogte van de getaxeerde huurwaarde en de kapitalisatiefactor aan de hand van bijvoorbeeld een kwaliteitsscore; Er zijn voor de marktanalyse over het algemeen nog voldoende huur-, maar (te) weinig kooptransacties beschikbaar; Alle gemeenten zeggen de vraag(huur)prijzen mee te nemen in hun taxatieoverwegingen; Gemeenten gebruiken vaak een uitgebreid huurinlichtingenformulier, waarin ook wordt gevraagd om incentives, kwaliteitsniveau en een type oppervlakte; De gemeenten geven aan dat er weinig WOZ-conforme transacties zijn; De gemeenten nemen incentives mee in zowel de marktanalyse als de waardebepaling; Beleggingstransacties vergen veel handmatige analyse, maar worden waar dat kan wel gebruikt voor de marktanalyse, nadat deze gecorrigeerd zijn; De taxatiewijzer kapitalisatiefactor wordt breed toegepast bij de onderbouwing van de kapitalisatiefactor bij gebrek aan transacties, bij bezwaarprocedures of als analyse/controle van de kapitalisatiefactor berekend uit transacties; Bij de afbakening van bedrijfsverzamelgebouwen zijn de huurderoverzichten van eigenaren meestal leidend. Daarnaast kijkt men in wisselende mate naar bijvoorbeeld afsluitbaarheid en afzonderlijke gebruiksmogelijkheden; 9

10 Het inmeten en controleren van de oppervlakten gebeurt niet eenduidig. Verhuurbaar vloeroppervlak en bruto vloeroppervlak worden beide in gelijke mate gebruikt door de gemeenten. De gebruiksoppervlakte wordt ondanks de komst van de BAG nog relatief weinig gebruikt. Er is een betere omrekenmodule nodig om zonder (te) grote afwijking tot de gebruiksoppervlakte te komen; De controle van de objectkenmerken (ook oppervlakte), lijkt vooral in woord goed te gebeuren. Objecten worden weinig of niet bezocht en van periodieke controle (naast de mutaties) is bij bijna geen enkele gemeente sprake; Op grote schaal vindt er vooroverleg plaats. Meestal ter voorkoming van latere bezwaren. Meestal dient het vooroverleg ook voor het verkrijgen van extra informatie. Bij slechts enkele (grote) gemeenten leidt vooroverleg tot het afsluiten van vaststellingsovereenkomsten; Het aantal bezwaren (en beroepen) valt ondanks de recessie in deze sector mee; De gemeenten hebben nuttige verbeterpunten aangedragen, waarbij de nadruk ligt op een intensiever gebruik van het WOZ-Datacenter (ook voor courante nietwoningen), hervorming van de taxatiewijzer, meer samenwerking en meer richtlijnen met betrekking tot het gebruik van beleggingstransacties in de marktanalyse. 9. Nadere toelichting werkwijze, verantwoording en bronvermelding Toelichting Totaal zijn er 21 gemeenten bezocht, met gezamenlijk circa 27 kantoorlocaties van aanzienlijke omvang en betekenis. Het gaat hier om zowel kleine, middelgrote als grote gemeenten. Dit kan gezien worden als een goede representatie van de kantoorlocaties met de grotere kantoorobjecten in Nederland. Er is bij de gemeenten telkens een steekproef van enkele taxaties op een locatie genomen. De gemiddelden van de objecten in deze steekproef zijn vergeleken met andere gemeenten en meerdere gepubliceerde marktgegevens en gepubliceerde marktanalyses (beiden niet altijd WOZ-conform). Met deze benadering is getracht om samen met de kwalitatieve analyse een objectief beeld neer te zetten van de waardebepaling van grote kantoorobjecten voor de Wet WOZ en dit in een breder perspectief te plaatsen. Bronnen DTZ Zadelhoff (2008, 2009, 2010), Nederland Compleet Dynamis (2010), Sprekende Cijfers Nijenrode e.a. (2006), Locatie, locatie, locatie Kohnstamm (2009), Transparantie op de kantorenmarkt. Vastgoedmarkt, column PropertyNL, transactiecijfers Funda, vraag(huur)prijzen 10

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Sander Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur De voorzitter van de Commissie Ruimte Uw brief

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

RAPPORTAGE VAN HET ONDERZOEK NAAR DE BEZWAREN EN BEZWAARAFHANDELING BIJ NIET-WONINGEN

RAPPORTAGE VAN HET ONDERZOEK NAAR DE BEZWAREN EN BEZWAARAFHANDELING BIJ NIET-WONINGEN RAPPORTAGE VAN HET ONDERZOEK NAAR DE BEZWAREN EN BEZWAARAFHANDELING BIJ NIET-WONINGEN Datum onderzoek: Vanaf augustus 2012 Datum rapport: 15 februari 2013 Samenvatting Het doel van het thematische onderzoek

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor

Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Kapitalisatiefactor

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Kapitalisatiefactor Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Kapitalisatiefactor Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari 2016 Datum rapport: 22 februari 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum )

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum ) Locatie woning Huisnummer 339 1019 LG Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300495439 Dagtekening taxatieverslag 21-09-2016 Waardepeildatum 01-01-2016 Toestandspeildatum 01-01-2016 Vastgestelde WOZ-waarde

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Taxatieverslag Woningen

Taxatieverslag Woningen Locatie woning Da Costastraat 94 H 1053 ZS Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300072828 Dagtekening taxatieverslag 03-09-2015 Waardepeildatum 01-01-2015 Toestandspeildatum 01-01-2015 Vastgestelde

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli 2012 Datum rapport: 16 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

2 mei 2016 (definitief)

2 mei 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Almere uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2016 Datum rapport: 11 april 2016 (concept) 2 mei 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2015 Datum rapport: 22 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2017 Datum rapport: 12 april 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli 2015 Datum rapport: 14 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Taxatieverslag Woning

Taxatieverslag Woning Taxatieverslag Woning Locatie woning Boostenstraat Huisnummer 35 6412 ZS WOZ-Objectnummer 91700075954 Toestandspeildatum: 01-01-2016 Indien sprake is van een aan- of verbouwing in 2016 is de toestandspeildatum

Nadere informatie

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente.

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente. WAARDERINGSKAMER Gemeente Heerhugowaard T.a.v. mevrouw J. Dijkstra Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD *B201213314* ONTVANGEN 1 1 SEP 2Q12 ons kenmerk 12.2665 IL bijlage(n) 1 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli 2012 Datum rapport: 27 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

22 september 2016 (definitief)

22 september 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Geldrop-Mierlo/Dienst Dommelvallei uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 augustus 2016 Datum rapport: 28 augustus 2016 (concept) 22 september 2016 (definitief) 1.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei 2014 Datum rapport: 2 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar de

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Zoetermeer Ivo Lechner Datum: 4 oktober 2012 Datum rapport: 2 november 2012 Gesprek gevoerd met: Naam: A. de

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Zoetermeer Datum: 25 mei 2016 Datum rapport: 22 juni 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012 Datum rapport: 22 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012 Datum rapport: 19 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2012 Datum rapport: 25 april 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014 Datum rapport: 23 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014 Datum rapport: 2 februari 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd De voorschriften voor het bepalen van de WOZwaarden van landgoederen die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) zijn gewijzigd. Dit valt

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 september 2016 Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Datum rapport: 7 oktober 2016 1. Inleiding

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE TAXATIES. Inspectie uitgevoerd door: Datum: 26 augustus 2015

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE TAXATIES. Inspectie uitgevoerd door: Datum: 26 augustus 2015 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE TAXATIES Gemeente: Inspectie uitgevoerd door: Oldebroek Dhr. J. Smit Datum: 26 augustus 2015 Datum rapport: 14 oktober 2015 Gesprek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012 Datum rapport: 22 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

7 november 2016 (definitief)

7 november 2016 (definitief) RAPPORT VAN EN Gemeente/ Apeldoorn/Tribuut uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 (concept) 7 november 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober 2012 Datum rapport: 31 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Ontvangen Griffie TI Beantwoording (technische) vragen tijdens uitleg belastingsystematiek

Ontvangen Griffie TI Beantwoording (technische) vragen tijdens uitleg belastingsystematiek Publiekshal Slotlaan 20, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist De leden van de Gemeenteraad Ontvangen Griffie 21-03-2013 13TI.0024 Datum

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol objectkenmerken

Beoordelingsprotocol objectkenmerken WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Beoordelingsprotocol objectkenmerken Datum: 7 februari 2014 Bijlage(n): - BEOORDELINGSPROTOCOL OBJECTKENMERKEN Inleiding De juiste registratie van alle gegevens over een

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2014 Datum rapport: 11 juli 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E.Gieskes Programma Feiten over de WOZ Uitgangspunten WOZ-waardering Werken aan winst Omzetbelasting Informeel contact Randvoorwaarden van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-11-2016 Datum publicatie 04-01-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 264 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE TAXATIES. Winkel - Vael De heer G. Schottert De heer V. Smits

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE TAXATIES. Winkel - Vael De heer G. Schottert De heer V. Smits WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE TAXATIES Gemeente: Inspectie uitgevoerd door: Utrechtse Heuvelrug Dhr. T. Medemblik Datum: 17 november 2015 Datum rapport: 4

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23 Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 1. Inleiding In het Gegevenswoordenboek WOZ zijn in het domein van het gegevensnummer

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum 08.5550 RK 21 november 2008

ons kenmerk bijlage(n) datum 08.5550 RK 21 november 2008 Nyenrode Real Estate Center de heer prof.dr. T.M. Berkhout MRE MRICS de heer prof.dr. A.C. Hordijk Straatweg 25 3621 BG Breukelen ons kenmerk bijlage(n) datum 08.5550 RK 21 november 2008 betreft: Reactie

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus 2012 Datum rapport: 6 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Vastgoed en WOZ-waarde

Vastgoed en WOZ-waarde Weekblad voor Fiscaal Recht, Vastgoed en WOZ-waarde Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: WFR 2015/1394 Bijgewerkt tot: 17-11-2015 Auteur: Drs. J.E. van den Berg en G.H.T.

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem Datum: 25 april 2013 Datum rapport: 1 juli 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ WAARDERINGSKAMER Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ Tekst vastgesteld op: 27 augustus 2009 2 HANDREIKING INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN WOZ 1. Inleiding De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen

Nadere informatie

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB)

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB) Vragen van de raad Raadsvragen 19 van 2011 Antwoorden Datum 05-04-2011 Registratienummer Rs11.00335 Portefeuillehouder R. Vennik Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2013 Datum rapport: 21 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel ZKE Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. de heer B. Karman Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ons kenmerk bijlage(n) datum 16.1804 IL 10 juni 2016 betreft:

Nadere informatie

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt.

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. STELLING De WOZ waarde geeft een goed beeld van de marktwaarde van uw objecten Groen of Rood (neutraal bestaat niet!) 2 BsGW stelt zich voor Wie zijn we en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8771

ECLI:NL:RBAMS:2016:8771 ECLI:NL:RBAMS:2016:8771 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-12-2016 Datum publicatie 08-02-2017 Zaaknummer AMS 16 /805 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Havengebonden en Industriële objecten, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze

Nadere informatie

Uitspraak. Viditax (FutD), FutD GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN. locatie Arnhem nummer: 16/00615 uitspraakdatum: 8 augustus 2017

Uitspraak. Viditax (FutD), FutD GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN. locatie Arnhem nummer: 16/00615 uitspraakdatum: 8 augustus 2017 ECLI:NL:GHARL:2017:6778 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 08-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer 16/00615 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2016:2203, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013 pagina 1 van 9 1211214 WAARDERINGSKAMER BENCHMARK WOZKOSTEN 212213 Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid in cijfers Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0442

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0442 ECLI:NL:RBARN:2012:BX0442 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 03-07-2012 Datum publicatie 05-07-2012 Zaaknummer AWB 11/5490 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Q&A Handboek Marktwaardering

Q&A Handboek Marktwaardering Q&A Handboek Marktwaardering Jaarrekening... 1 Oppervlakte... 1 Complex... 2 Splitsing daeb/niet daeb... 2 Model BOG/MOG... 2 Model parkeren... 2 Objectgegevens... 3 Mutatiekans... 3 Eindwaarde... 4 Contante

Nadere informatie

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Even voorstellen.. Stec groep: adviesbureau Gebieden Gebouwen Grond Geld bedrijventerreinen!! Wat zien we landelijk

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2013 Datum rapport: 23 september 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

Huurwaardebepaling gemeente Tilburg. 9 april 2015 Marion Bakker

Huurwaardebepaling gemeente Tilburg. 9 april 2015 Marion Bakker Huurwaardebepaling gemeente Tilburg 9 april 2015 Marion Bakker Portefeuille team Gebouwen Ca. 186 permanente gebouwen Ca. 400.000 m² bruto vloeroppervlak Ca. 30 miljoen huurinkomsten per jaar Ca. 437 miljoen

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Onderstaand vindt u de beantwoording van de individuele vragen, waarbij vraag 3 en 5 samengevoegd zijn.

GEMEENTE HOOGEVEEN. Onderstaand vindt u de beantwoording van de individuele vragen, waarbij vraag 3 en 5 samengevoegd zijn. GEMEENTE HOOGEVEEN College B&W Gemeentebelangen Hoogeveen t.a.v. dhr. J. Steenbergen Datum: Onderwerp: vragen inzake de WOZ Ons nummer: Geachte heer J. Steenbergen Graag willen wij uw vragen inzakede WOZ

Nadere informatie

Na 20 jaar WOZ, nog steeds volop uitdagingen. ir. R.M. (Ruud) Kathmann Waarderingskamer ir. M. (Marco) Kuijper - Waarderingskamer

Na 20 jaar WOZ, nog steeds volop uitdagingen. ir. R.M. (Ruud) Kathmann Waarderingskamer ir. M. (Marco) Kuijper - Waarderingskamer Na 20 jaar WOZ, nog steeds volop uitdagingen ir. R.M. (Ruud) Kathmann Waarderingskamer ir. M. (Marco) Kuijper - Waarderingskamer Programma Inleiding Waarderingsinstructie 2017 (Marco) Openbaarheid/transparantie

Nadere informatie