SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie"

Transcriptie

1 SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL

2 SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale voorwaarden voor het SpreadWinx contract... 9 Financiële bijsluiter voor het SpreadWinx contract... Bijlage Belastinginformatie... Bijlage Tarieven voor de overlijdensdekkingen... Bijlage Intekenvoorstel... Bijlage Volmacht (toegang tot de informatie/contractuele documentatie)... Bijlage Overeenkomst yourassets... Bijlage Bijzondere wederzijdse volmacht voor het gebruik van de beveiligde website bij een gezamenlijke intekening... Bijlage Op een SpreadWinx contract kan alleen ingetekend worden door natuurlijke personen of rechtspersonen die op het moment van de intekening in Nederland gevestigd zijn. 2

3 Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life Van toepassing behoudens tegenbepalingen. De rechten en plichten van de contractanten zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden, de speciale voorwaarden, de bijzondere voorwaarden en, in voorkomend geval, de amendementen van het contract. Bij tegenstrijdigheden in deze bepalingen hebben in principe de meer specifieke bepalingen (speciale en/of bijzondere voorwaarden) voorrang op de algemenere bepalingen. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op alle contracten die door Private Estate Life worden uitgegeven; Begunstigde: de persoon die door de verzekeringnemer wordt aangeduid, ten voordele van wie het levensverzekeringscontract wordt afgesloten; Beleggingsfondsen: fondsen die gebruikt worden als onderliggende waarde van het contract, waarbij het beleggingsrisico uitsluitend door de verzekeringnemer wordt gedragen. Deze fondsen kunnen intern of extern zijn; Beleggingsgrenzen: sommige externe fondsen die als onderliggende waarde voor de contracten worden gebruikt, zijn gebonden aan door het CAA bepaalde grenzen, die berekend worden in verhouding tot de totale waarde van elk contract; Bijzondere voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op het contract dat op naam van de verzekeringnemer uitgegeven is. De uitgifte van de bijzondere voorwaarden door de verzekeraar concretiseert de aanvaarding van de intekening door de verzekeraar; Commissariat aux Assurances (CAA): openbare instelling gevestigd te 7, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, onder de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën, en belast met het toezicht op de Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen; Contractjaar: de periode van 12 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van het contract of een verjaardag van deze inwerkingtreding; Externe fondsen: instellingen voor collectieve belegging in effecten van het open type, die onderworpen zijn aan een goedkeuringsprocedure en een continu toezicht door een toezichthoudende overheid; Halfjaren: in verhouding tot het kalenderjaar, dus beginnend op 1 januari en 1 juli; Interne collectieve fondsen: afgesloten geheel van activa in eigendom van de verzekeraar, boekhoudkundig afgezonderd in zijn vermogen, al dan niet met gewaarborgd rendement; Intrinsieke waarde (IW): de waarde van een rekeneenheid (RE) van een fonds, berekend op basis van de waarde van de onderliggende activa van het fonds, verminderd met de passiva en gedeeld door het aantal rechten van deelneming; Kalenderjaar: de periode van 12 maanden van 1 januari tot en met 31 december; Kwartalen: in verhouding tot het kalenderjaar, dus beginnend op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober; Levensverzekeringscontract: contract waarin de verzekeraar zich tegenover de verzekeringnemer als tegenprestatie tegenover een eenmalige storting verbindt tot de levering van een in het contract bepaalde prestatie ingeval zich een niet te voorziene gebeurtenis voordoet die een weerslag op het leven van de verzekerde heeft; Rekeneenheid (RE): elk beleggingsfonds dat als onderliggende waarde in een contract gebruikt wordt, bestaat uit rechten van deelneming, rekeneenheden genoemd. Voor fondsen met gewaarborgde minimumrente vormt het richtpunt de rekeneenheid van het fonds; Richtpunt: recht van deelneming van een fonds met gewaarborgde minimumrente, dat als onderliggende waarde in een contract gebruikt wordt; Speciale voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op elk contract van hetzelfde type; Verwerkingsdatum: de datum waarop de rekeneenheden van de aan het contract gekoppelde beleggingsfondsen gewaardeerd worden, meer bepaald voor de uitvoering van in het contract aangevraagde verrichtingen (storting, afkoop, arbitrage). De effectieve verwerkingsdatum wordt gespecifieerd in de speciale voorwaarden van elk type contract; Verzekeraar: Private Estate Life S.A., een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij, gevestigd te 38, Parc d activités de Capellen, L Capellen (Groothertogdom Luxemburg). Private Estate Life heeft een vergunning om contracten te verkopen aan ingezetenen van andere lidstaten van de Europese Unie in het kader van het vrij verrichten van diensten; Verzekerde: de persoon op wie het risico van overlijden rust; Verzekeringnemer: de persoon die een contract met de verzekeraar afsluit of heeft afgesloten. Bij gezamenlijke intekening zullen de verzekeringnemers worden aangeduid met de term de verzekeringnemer. Artikel 2: Doel van het contract De contracten zijn levensverzekeringscontracten met éénmalige premie, door de verzekeraar in Luxemburg uitgegeven, uitgedrukt in rekeneenheden en gekoppeld aan een of meer beleggingsfondsen. De contracten kunnen een aanvullende overlijdensdekking bevatten. Elk type contract wordt beschreven in de speciale voorwaarden die erop betrekking hebben. Artikel 3: Toepasselijk recht voor het contract De contracten, die door de verzekeraar in Luxemburg worden uitgegeven, vallen onder het Luxemburgse recht, tenzij door een dwingende bepaling de toepassing van het recht van een ander land wordt opgelegd. Dat is het geval bij contracten die onder het stelsel van vrij verrichten van diensten verkocht worden aan ingezetenen van een lidstaat van de Europese Unie: in dat geval vallen de contracten in principe onder het recht van de woonstaat van de verzekeringnemer op het moment van de intekening. 3

4 Artikel 4: Afsluiting van het contract en betaling van de premie De intekening leidt niet op zichzelf tot de afsluiting of de wijziging van het contract, maar wordt pas definitief nadat de verzekeraar het correct ingevulde en ondertekende intekenvoorstel (vergezeld van alle andere vereiste documenten) en de betaling heeft ontvangen, en op voorwaarde dat de verzekeraar de intekening aanvaardt, wat geconcretiseerd wordt door de uitgifte van het contract. De premie is betaalbaar per cheque op naam van Private Estate Life of via bankoverschrijving naar een van de rekeningen van Private Estate Life. In dit verband maakt de verzekeraar de verzekeringnemer opmerkzaam op de volgende punten: De onafhankelijke professionals (makelaars of vermogensbeheerders) die als tussenpersoon voor de verzekeringnemer optreden bij de ondertekening van een door de verzekeraar uitgegeven contract, zijn geen gevolmachtigde agenten van de verzekeraar. Bijgevolg zijn ze niet gemachtigd om in naam van de verzekeraar premies te innen, intekeningen te aanvaarden en contractuele documenten op te stellen. In sommige landen zijn geldtransacties van en naar het buitenland aan douaneformaliteiten onderworpen. De verzekeraar handelt niet als adviseur ten overstaan van de verzekeringnemer. Voor advies dient de verzekeringnemer zich te wenden tot zijn adviseuren/of professional via wie hij desgevallend wenst in te tekenen. Artikel 5: Looptijd van het contract De contracten hebben een levenslange duur. De levensverzekeringscontracten eindigen bij de officiële kennisgeving aan de verzekeraar van het overlijden van de langstlevende verzekerden, tenzij er voordien een volledige afkoop heeft plaatsgevonden. Wanneer het contract een aanvullende overlijdensdekking bevat, wordt de looptijd van deze waarborg in de speciale voorwaarden vastgelegd. Artikel 6: Informatie over de fondsen De verzekeraar stelt de verzekeringnemer binnen zijn contract een gediversifieerde waaier van fondsen ter beschikking. De fondsen zijn onderverdeeld in rechten van deelneming, die de rekeneenheden vormen. De kenmerken van deze fondsen zijn vermeld op de factsheet of informatienota van elk fonds. Deze informatie en een lijst van de beschikbare fondsen worden de verzekeringnemer op aanvraag verstrekt en zijn ook te vinden op de website Het staat de verzekeraar vrij achteraf nieuwe fondsen als onderliggende waarde voor de contracten voor te stellen. Beleggingen in fondsen gebeuren door en in naam van de verzekeraar en op risico en verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer. Alle voorgestelde fondsen zijn hetzij externe fondsen in de vorm van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE s), hetzij interne fondsen, waarvan de activa toebehoren aan de verzekeraar en afzonderlijk in zijn vermogen worden geboekt. Waarschuwing: de beleggingsfondsen die aan de door de verzekeraar uitgegeven contracten gekoppeld worden, worden beïnvloed door zowel stijgende als dalende marktschommelingen en het rendement ervan wordt in principe niet door de verzekeraar gewaarborgd (met uitzondering van de fondsen met gewaarborgde rente). De verzekeraar heeft geen enkele invloed op de schommelingen van de financiële markten en rendement uit het verleden vormt geen waarborg voor toekomstig rendement. Alle marktrisico s worden dus persoonlijk gedragen door de verzekeringnemer, die zich ervan bewust moet zijn dat de afkoopwaarde van zijn contract bij afkoop lager kan zijn dan het premiebedrag dat hij belegd heeft. De verzekeringnemer wordt sterk aangeraden om vóór elke intekening of storting aandachtig de inhoud te lezen van de factsheet of de informatienota van elk fonds waarin hij op zijn risico en voor zijn rekening door de verzekeraar wenst te laten beleggen. De verzekeraar houdt ook het prospectus en het jaarlijkse rapport van elke in het contract beschikbare ICBE ter beschikking van de verzekeringnemer. Voor elk bestaand of achteraf voorgesteld fonds stelt de verzekeraar een factsheet ter beschikking, waarin de volgende informatie wordt vermeld: Externe fondsen: de naam van het fonds en desgevallend van het subfonds; de naam van de beheerder van het fonds of het subfonds; het beleggingsbeleid van het fonds, met inbegrip van een eventuele specialisatie in bepaalde geografische en economische sectoren; elke bestaande aanduiding in de staat van herkomst van het fonds, of bij gebrek daaraan in de staat van verblijf van de verzekeringnemer, over een classificatie van het fonds met betrekking tot het risico of het profiel van de gemiddelde belegger; de nationaliteit van het fonds en de bevoegde toezichthoudende overheid; de conformiteit of non-conformiteit met de EU-richtlijn met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging in effecten; de introductiedatum van het fonds en desgevallend de sluitingsdatum; de historische jaarlijkse rendementen van het fonds voor de laatste vijf boekjaren, of bij gebrek daaraan sinds de introductiedatum; de website waar het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen van het fonds kunnen worden verkregen of geraadpleegd; de wijze vande publicatie van de intrinsieke waarde van het fonds; elke eventuele beperking van het recht op terugbetaling op eerste verzoek van de rechten van deelneming. Interne collectieve fondsen met of zonder gewaarborgd rendement: de naam van het interne fonds; de identiteit van de beheerder van het interne fonds; het type intern fonds volgens de classificatie in punt van omzendbrief 08/01 van het CAA; het beleggingsbeleid van het fonds, met inbegrip van een eventuele specialisatie in bepaalde geografische en economische sectoren; de vermelding of het fonds in alternatieve fondsen kan beleggen; informatie over het profiel van de gemiddelde belegger en/of over de beleggingshorizon; de introductiedatum van het fonds en desgevallend de sluitingsdatum; de historische jaarlijkse rendementen van het fonds voor de laatste vijf boekjaren, of bij gebrek daaraan sinds de introductiedatum; de benchmark die het fonds verondersteld wordt te volgen of, bij gebrek aan een dergelijke expliciet vastgelegde benchmark, een of 4

5 meer benchmarks waaraan het rendement van het interne fonds getoetst kan worden; de plaats waar gegevens over de afzonderlijke boekhouding van het interne fonds kunnen worden verkregen of geraadpleegd; de methode voor de waardering en desgevallend de wijze van publicatie van de intrinsieke waarde van het fonds; de procedure voor de afkoop van rechten van deelneming. Voor interne fondsen die aan een index gekoppeld zijn, zal de verzekeraar daarnaast op verzoek gedetailleerde informatie verstrekken over de berekening van de waarde van de gestructureerde producten op de eindvervaldag. Artikel 7: Wijziging van de beleggingsoriëntatie (arbitrage) De verzekeringnemer kan op elk ogenblik zijn beleggingsoriëntatie wijzigen door, via het gepaste formulier, te vragen om zijn beleggingen volledig of gedeeltelijk over te dragen naar een of meer andere fondsen die binnen zijn contract beschikbaar zijn, op voorwaarde dat het in elk fonds belegde bedrag de beleggingsgrenzen respecteert en hoger is dan het door de verzekeraar in de speciale voorwaarden vastgelegde minimumbedrag. In de speciale voorwaarden van bepaalde contracten kunnen beperkingen of kosten voor deze mogelijkheid tot arbitage worden opgelegd. De arbitrage wordt uitgevoerd op de verwerkingsdatum die volgt op de ontvangst van de aanvraag door de verzekeraar, zoals bepaald in de speciale voorwaarden van het contract. Indien de verzekeraar om eigen economische redenen zou besluiten om een extern fonds niet langer te verkopen, of wanneer de beheerder van een extern fonds de verzekeraar meedeelt dat hij de activiteiten van het fonds voorlopig of definitief stopzet als gevolg van een liquidatie, overname of fusie, dan zal de verzekeraar het belegde bedrag zonder kosten naar een fonds met vergelijkbare financiële oriëntering arbitreren, na de betrokken verzekeringnemers daarvan op de hoogte te hebben gesteld. De verzekeringnemers blijven echter vrij om desgewenst de totale waarde van de belegging naar andere fondsen binnen hun contract te oriënteren via een kosteloze arbitrage. Indien de verzekeraar om eigen economische redenen zou besluiten om een intern fonds te sluiten of om het beleggingsbeleid ervan ingrijpend te wijzigen, dan zal de verzekeraar de verzekeringnemer de keuze bieden om hetzij kosteloos te arbitreren naar een ander intern of extern fonds waarvan het beleggingsbeleid en de kostenstructuur vergelijkbaar zijn met die van het fonds dat gesloten of gewijzigd werd, hetzij kosteloos te arbitreren naar liquiditeiten of naar een intern of extern instrument zonder beleggingsrisico, hetzij het verzekeringscontract kosteloos te verbreken. Indien de verzekeringnemer zijn keuze niet binnen de reglementair bepaalde termijn meedeelt, dan zal het door de verzekeraar ter vervanging voorgestelde fonds automatisch in de plaats komen van het fonds dat gesloten of gewijzigd werd. Wordt als ingrijpend beschouwd: elke wijziging van het beleggingsbeleid die tot gevolg heeft dat het nieuwe beleid niet langer overeenstemt met de eerder aan de verzekeringnemer verstrekte beschrijving. Artikel 8: Storting op het contract De verzekeringnemer stort een bedrag bij de intekening. Aanvullende stortingen zijn niet toegestaan. De verzekeringnemer kan het bedrag van de storting vrij kiezen, op voorwaarde dat het binnen de beleggingsgrenzen valt en hoger is dan het minimumbedrag dat door de verzekeraar in de speciale voorwaarden van het contract is bepaald. Artikel 9: Kosten De verschillende kosten die op de contracten van toepassing zijn worden gedefinieerd en omschreven in de speciale voorwaarden van elk contract van hetzelfde type. Het kostenpercentage en/of -bedrag wordt vastgelegd voor een periode van maximum 5 jaar, onverminderd evenwel de mogelijkheid voor de verzekeraar om dit kostenpercentage periodiek te wijzigen, in naleving van de toepasselijke wetgeving. De verzekeraar behoudt zich eveneens het rechtvoor om op om om het even welk moment nieuwe kosten in te voeren in de volgende omstandigheden: bij een wijziging van de toepasselijke wet- of regelgeving; ingeval zich een extern element voordoet dat buiten de controle van de verzekeraar valt. De verzekeringnemer wordt dan uiterlijk een maand voor de toepassing van elke kostenwijziging of invoering van nieuwe kosten daarvan in kennis gesteld. Artikel 10: Berekening van de waarde van de beleggingen in de verschillende fondsentypes Op de verwerkingsdatum wordt de intrinsieke waarde van de rekeneenheid van elk fonds door de verzekeraar berekend in de overeenkomstige referentievaluta. Tenzij anders bepaald in de informatienota of de factsheet over het fonds in kwestie komt de waardering van de rekeneenheid overeen met de waarde van het nettovermogen van het fonds, gedeeld door het aantal rechten van deelneming waar het uit bestaat. De storting die de verzekeringnemer op het moment van de intekening uitvoert wordt, onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar, omgezet in rekeneenheden op de verwerkingsdatum die volgt op de ontvangst van zijn betaling en zijn beleggingsinstructies, zoals bepaald in de speciale voorwaarden van het contract. Bij de eerste intekening behoudt de verzekeraar zich echter het recht voor om de belegging in de rekeneenheden waarvoor de verzekeringnemer heeft gekozen, uit te stellen tot na het verstrijken van de opzegtermijn (zie artikel 16). De storting wordt dan gedurende de opzegtermijn belegd in een geldmarktfonds in de valuta van de storting (of bij gebrek daaraan in een geldmarktfonds in EUR). 5

6 Artikel 11: Beschikbaarheid van de belegging (afkoop) De verzekeringnemer kan op elk ogenblik over zijn belegging beschikken door een gedeeltelijke of volledige afkoop aan te vragen via het gepaste formulier. Een volledige afkoop beëindigt het contract. De speciale voorwaarden van bepaalde contracten kunnen beperkingen, kosten of boetes opleggen voor deze mogelijkheid tot afkoop. De afkoopwaarde is gelijk aan de tegenwaarde, in de referentievaluta van het (de) fonds(en), van het aantal rekeneenheden dat op het contract is geboekt. De afkoopwaarden in aantal rekeneenheden worden in de speciale voorwaarden van het contract beschreven. Behalve bij richtpunten verbindt de verzekeraar zich alleen met betrekking tot het aantal rekeneenheden, maar niet tot de waarde ervan; de waarde kan immers zowel stijgen als dalen. Het financiële risico van de verrichtingen wordt bijgevolg volledig door de verzekeringnemer gedragen. Bij gedeeltelijke afkoop van een contract dat in verschillende fondsen is belegd, moet de verzekeringnemer op het afkoopformulier het (de) fonds(en) kiezen die hij wenst te laten verkopen. Bij gebrek aan deze vermelding zal zijn order verhoudingsgewijs worden uitgevoerd voor alle fondsen waarin het contract op het moment van de afkoop belegd is. Het bedrag dat in elk fonds belegd blijft moet echter de minimumbedragen respecteren die door de verzekeraar zijn bepaald in de speciale voorwaarden van elk contract van hetzelfde type. De afkoop wordt als volgt uitgevoerd: de verzekeraar verkoopt de rechten van deelneming van het fonds op de verwerkingsdatum volgend op de ontvangst van het afkooporder en na aanvaarding van het order door de verzekeraar; de verschuldigde bedragen worden betaald in de valuta van de rekeneenhe(i)d(en) binnen 15 werkdagen in het Groothertogdom Luxemburg vanaf de ontvangst van het origineel van het naar behoren ingevulde order 1. Het afkoopbedrag wordt betaald via een bank cheque of via een bankoverschrijving. De verzekeraar wijst de verzekeringnemer op de volgende feiten: een gedeeltelijke afkoop kan een weerslag hebben op het rendement van de belegging; de afkoop kan aan belastingen onderworpen zijn; de afkoop van een lopend contract met het oog op de intekening op een ander contract is meestal nadelig voor de verzekeringnemer. In ieder geval raadt de verzekeraar de verzekeringnemer ten stelligste aan om advies in te winnen bij een financieel adviseur of een andere onafhankelijke professional voor meer details. Artikel 12: Aanwijzing van de begunstigde en aanvaarding Onderstaande regels gelden onder voorbehoud van tegengestelde dwingende bepalingen in het op het contract van toepassing zijnde recht. Aanwijzing van de begunstigde(n) Behoudens andersluidende instructies van de verzekeringnemer gelden de volgende regels: Indien de rubriek Begunstigde(n) in het intekenvoorstel niet is ingevuld, worden in het contract als begunstigden vermeld: De echtgeno(o)t(e), niet gescheiden van tafel en bed van de verzekeringnemer, bij ontstentenis de kinderen van de verzekeringnemer, levend of vertegenwoordigd, in gelijke delen; bij ontstentenis de rechthebbenden van de verzekeringnemer bij overlijden van de verzekerde. Indien deze rubriek wel is ingevuld, in de veronderstelling dat meerdere begunstigden werden aangeduid en behoudens andersluidende instructies van de verzekeringnemer: zijn de begunstigden in gelijke delen begunstigd; in geval van vooroverlijden van één of meer aangewezen begunstigden, zal hun deel toekomen aan hun nakomelingen krachtens de juridische indeplaatsstelling; indien er geen nakomelingen zijn, kan de juridische indeplaatsstelling niet van toepassing zijn en zal hun deel toekomen aan de overlevende begunstigde(n). In alle gevallen zal de begunstigingsclausule worden aangevuld met de vermelding: bij ontstentenis, de rechthebbenden van de verzekeringnemer bij het overlijden van de verzekerde. Aanvaarding van de begunstiging van het contract De aanvaarding van de begunstiging van het contract door de aangewezen begunstigde(n) heeft zeer belangrijke gevolgen voor de verzekeringnemer. Geen enkele wijziging onder meer wijziging van de begunstigingsclausule, gedeeltelijke of volledige afkoop, arbitrages, inpandgeving zal nog in het contract kunnen doorgevoerd worden zonder het schriftelijke akkoord van de aanvaardende begunstigde, behoudens tegengestelde dwingende bepalingen in het op het contract van toepassing zijnde recht. Om elke twijfel te voorkomen wordt verondersteld dat eenmaal de aanwijzing van de begunstigde is aanvaard en daardoor onherroepelijk is geworden, de verzekeringnemer de rechten voortvloeiend uit het contract enkel kan uitoefenen met het schriftelijk akkoord van de begunstigde, tenzij de uitoefening van deze rechten niet leidt tot een wijziging van de wettelijke positie van de begunstigde. Artikel 13: Aanvullende overlijdensdekking In sommige types levensverzekeringscontracten bestaat een aanvullende overlijdensdekking, die hetzij facultatief hetzij automatisch kan zijn. In de speciale voorwaarden van deze contracten worden de werking, de voorwaarden en eventuele kosten van de aanvullende overlijdensdekking beschreven. 1 Behalve in het geval van een in de tijd uitgestelde afkoop. 6

7 Artikel 14: Uitkeringen en betaling bij overlijden van de verzekerde Het contract eindigt bij de officiële kennisgeving van het overlijden van de verzekerde, of van de langstlevende verzekerden ingeval een tweede verzekerde werd aangeduid, hierna de verzekerde genoemd. Op dat moment wordt de aangeduide begunstigde(n) een bedrag uitgekeerd dat gelijk is aan de afkoopwaarde van het contract. De berekening van het bedrag en de betaling verlopen als volgt: De verzekeraar verkoopt de rechten van deelneming van de fondsen op de verwerkingsdatum die volgt op de ontvangst van de kennisgeving van het overlijden aan de hand van een originele overlijdensakte (onder voorbehoud van andere contractuele bepalingen betreffende de uitkering van het kapitaal). Het bedrag van deze uitkering wordt in voorkomend geval verhoogd met het verzekerd kapitaal van een eventuele aanvullende overlijdensdekking en/of verminderd met eventuele kosten die nog niet zouden zijn geïnd. De verschuldigde sommen worden betaald in de valuta van de rekeneenheden, binnen een maximumtermijn van 15 werkdagen in het Groothertogdom Luxemburg, te rekenen vanaf de ontvangst door de verzekeraar van de uitkeringsaanvraag, die in alle gevallen vergezeld moet gaan van de originele overlijdensakte en het identiteitsbewijs van de aangewezen begunstigde(n) en in voorkomend geval een medisch attest met de oorzaak van het overlijden, alsook alle andere documenten die onder het van toepassing zijnde recht vereist zijn of die de verzekeraar noodzakelijk acht. De uitkering wordt betaald in de valuta die door de begunstigde wordt opgegeven of in de valuta van de rekeneenheden. Indien de begunstigde een andere valuta kiest dan de valuta waarin het contract of de rekeneenheden uitgedrukt zijn, zijn alle hieraan verbonden kosten ten laste van de begunstigde. Artikel 15: Boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen Alle verrichtingen (stortingen, afkopen, arbitrages, uitkering bij overlijden) worden tegen onbekende koers uitgevoerd en op het contract geregistreerd op basis van de eerste, door de verzekeraar op de verwerkingsdatum vastgestelde intrinsieke waarde van de rekeneenheid voor elk fonds in de overeenkomstige referentievaluta, zoals bepaald in de speciale voorwaarden van het contract. Artikel 16: Opzegtermijn De verzekeringnemer kan, binnen een termijn die varieert naargelang het op het contract van toepassing zijnde recht, zijn contract opzeggen door middel van een aangetekend schrijven aan de verzekeraar. Deze opzegtermijn en de ingangsdatum ervan worden gepreciseerd in de speciale voorwaarden van het contract. Ter informatie: de tekst van een dergelijk schrijven kan als volgt luiden: Ik, ondergetekende, (naam, voornamen), verklaar af te zien van mijn contract nr... waarvoor ik op (datum van storting) een storting van (bedrag van de storting) gedaan heb. Ik voeg hierbij de documenten betreffende dit contract. De tegenwaarde van de storting wordt terugbetaald binnen een termijn die varieert naargelang het op het contract van toepassing zijnde recht. Indien een aanvullende overlijdensdekking voorzien is, bepalen de speciale voorwaarden van het contract hoe deze dekking in geval van opzegging wordt behandeld. Artikel 17: Informatie aan de verzekeringnemers Informatie over het contract Eén keer per jaar, in de loop van het eerste kwartaal, zal de verzekeraar de verzekeringnemer of de persoon die door hem uitdrukkelijk werd aangeduid, kosteloos een jaarlijks overzicht met betrekking tot zijn contract verstrekken. Dit overzicht omvat: een staat met de afkoopwaarde van het contract per 31 december van het voorgaande jaar; het bedrag van het gewaarborgde kapitaal (indien van toepassing); de premie van het contract; het gewaarborgd rendement en de winstdeelneming (indien van toepassing); het overzicht van de tijdens het voorgaande jaar uitgevoerde verrichtingen. Deze informatie kan tevens gratis op de voor verzekeringnemers gereserveerde website worden geraadpleegd. De verzekeringnemer kan deze gegevens ook op elk moment op zijn kosten opvragen middels een aan de verzekeraar gericht schriftelijk verzoek (in geval van gezamenlijke intekening kan elk van de mede-verzekeringnemers deze gegevens toegestuurd krijgen). Informatie over de fondsen waarin de premie belegd is De verzekeringnemer kan de verzekeraar, op het moment van de belegging in een fonds of bij het jaarlijkse overzicht van de ontwikkeling van zijn contract, kosteloos een bijgewerkte versie vragen van de informatie over de interne en externe fondsen zoals beschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. Artikel 18: Bescherming van persoonsgegevens De verzekeraar is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die door de verzekeringnemer en de verzekerde worden meegedeeld bij de intekening of de uitvoering van een contract. Deze gegevens worden door de verzekeraar in naleving van de Luxemburgse wet geregistreerd en verwerkt, met name om de risico s in te schatten, de contracten voor te bereiden, op te stellen, te beheren en uit te voeren, eventuele schadegevallen te behandelen en elke vorm van fraude te voorkomen. De verzekeraar zal ook de toepasselijke bepalingen van de wet op de bescherming van persoonsgegevens naleven. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor commerciële doeleinden (prospectie), behoudens andersluidende instructie van de verzekeringnemer of de verzekerde. De verwerking van de persoonlijke medische gegevens door de verzekeraar gebeurt na voorafgaande instemming van de verzekeringnemer en de verzekerde. De verzekeraar mag deze gegevens alleen meedelen aan personen of autoriteiten aan wie deze krachtens de Luxemburgse wet mogen of 7

8 moeten worden overgedragen, volgens de voorwaarden en binnen de grenzen van genoemde wet of aan personen die uitdrukkelijk door de verzekerde en de verzekeringnemer zelf aangeduid of gemachtigd zijn. De verzekeringnemer en de verzekerde beschikken over het recht de hen betreffende persoonsgegevens te raadplegen en te laten verbeteren. De duur van de bewaring van deze gegevens is beperkt tot de duur van het verzekeringscontract en de periode gedurende welke de bewaring van de gegevens wettelijk vereist is opdat de verzekeraar al zijn verplichtingen zou kunnen nakomen. Artikel 19: Klachten en geschillen Mocht de verzekeringnemer, ondanks de inspanningen van de verzekeraar om op vragen en problemen van zijn cliënten te antwoorden, klachten hebben in verband met het contract, waarop hij geen bevredigend antwoord heeft gekregen van zijn gebruikelijke contactpersonen (tussenpersoon, commerciële en administratieve medewerkers van de verzekeraar), wordt hij verzocht zijn bezwaren aan de Compliance Officer van de verzekeraar voor te leggen. Elke schriftelijke en gemotiveerde klacht zal zo spoedig mogelijk worden beantwoord. Indien dit antwoord de verzekeringnemer niet zou bevredigen, staat het hem vrij zich te wenden tot het Commissariat aux Assurances en, in voorkomend geval, zijn rechten in rechte te doen gelden. Klachten kunnen ingediend worden bij: of Compliance Officer Private Estate Life S.A., 38, Parc d Activités de Capellen - B.P.110 L-8303 Capellen (Groothertogdom Luxemburg); Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Royal, L Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg); Artikel 20: Beschikbaarheid van het contract Op een SpreadWinx contract kan alleen ingetekend worden door natuurlijke personen of rechtspersonen die op het moment van de intekening in Nederland gevestigd zijn. Het contract mag niet worden aangeboden aan US Persons, zoals gedefinieerd in de Amerikaanse wetgeving, zijnde: elke natuurlijke persoon die onderdaan is van de Verenigde Staten; elke natuurlijke persoon die voor federale inkomstenbelastingdoeleinden in de Verenigde Staten woonachtig is; elke onderneming, elk partnership of elke andere entiteit die naar het recht van de Verenigde Staten of van een van de Staten van de Verenigde Staten is gecreëerd of georganiseerd of die in de Verenigde Staten zijn hoofdactiviteit uitoefent; elke successie of elke trust die in de Verenigde Staten is geregistreerd en waarvan de inkomsten aan federale inkomstenbelasting onderworpen zijn, ongeacht de bron ervan en ongeacht of deze inkomsten al dan niet voortvloeien uit handel of activiteiten binnen de Verenigde Staten, of die zijn beroepswerkzaamheden uitoefent in de Verenigde Staten; elke onderneming, elk partnership, elke trust, elke successie of elke andere entiteit van de Verenigde Staten die hoofdzakelijk is opgezet voor passieve beleggingsdoeleinden en waarin een of meer van de voormelde natuurlijke personen of entiteiten een deelname hebben van in totaal 10% of meer van de eigendomsbelangen in de entiteit of waarvan het belangrijkste doel is om het voor voormelde natuurlijke personen of entiteiten gemakkelijker te maken om te beleggen in een pool van grondstoffen waarbij de operator vrijgesteld is van bepaalde verplichtingen van deel 4 van het reglement van de Commodity Futures Trading Commission krachtens het feit dat de deelnemers ervan geen US Persons zijn; elk pensioenplan ten voordele van werknemers, kaderleden of bedrijfsleiders van een entiteit die opgericht of georganiseerd is of functioneert naar het recht van de Verenigde Staten of die haar hoofdactiviteit in de Verenigde Staten uitoefent; elke trust, voor zover een rechtbank van de Verenigde Staten de belangrijkste controle uitoefent over de administratie van deze trust; elke trust, voor zover een of meer US Persons controle uitoefenen over alle belangrijke beslissingen betreffende deze trust; elke andere persoon of entiteit die als US Person wordt beschouwd krachtens Sectie 7701 (a)(30) van het fiscale wetboek (Internal Revenue Code) van de Verenigde Staten. De verzekeringnemer wordt er uitdrukkelijk van op de hoogte gesteld dat de erkende hoedanigheid van US Person elk contract van nul en gener waarde maakt. De verzekeringsmaatschappij behoudt zich bijgevolg het recht voor om elk contract op te zeggen waarvan de verzekeringnemer de status van US Person in de zin van een van de voormelde definities zou krijgen. Artikel 21: Belasting Indien de verzekeraar om enigerlei reden krachtens een fiscale maatregel aangeslagen wordt verklaard met een belasting, heffing, recht (andere dan de winstbelasting in het Groothertogdom Luxemburg), met betrekking tot bedragen, tegoeden, activa, portefeuilles, effecten, roerende waarden van welke aard ook, die door de verzekeraar ontvangen of gestort zijn bij wijze van betaling of terugstorting van premies op het verzekeringscontract of bij een schadegeval, dan moet de verzekeringnemer (of in voorkomend geval de begunstigde/rechthebbende van het contract) de verzekeraar op eerste verzoek van deze laatste vergoeden voor alle betalingen, boetes, voorschotten en andere kosten die de verzekeraar krachtens deze fiscale maatregel zou betaald hebben. De verzekeringnemer (of in voorkomend geval de begunstigde/ rechthebbende van het contract) geeft de verzekeraar de toestemming om uitgaven die deze laatste krachtens deze fiscale maatregelen zou doen, volledig en rechtstreeks af te trekken van het gestorte bedrag of van het contract. Artikel 22: Inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden van de verzekeraar worden van kracht vanaf 1 januari

9 Speciale voorwaarden van het SpreadWinx contract Het SpreadWinx contract wordt geregeld door de algemene voorwaarden van de verzekeraar van 1 januari 2012, deze speciale voorwaarden en de bijzondere voorwaarden en, in voorkomend geval, de amendementen die integraal deel uitmaken van het contract. Bij tegenstrijdigheden in deze bepalingen hebben in principe de meer specifieke bepalingen (speciale en/of bijzondere voorwaarden) voorrang op de algemenere bepalingen. Artikel 1: Type contract Het SpreadWinx contract is een levensverzekeringscontract met rekeneenheden, dat gekoppeld kan worden aan een of meer interne of externe fondsen die in rekeneenheden uitgedrukt zijn. De waardering van de belegde premie hangt af van de waardeschommelingen van de rechten van deelneming (of rekeneenheden) van de beleggingsfondsen die binnen het contract beschikbaar zijn. De waarde daarvan hangt af van de koersstijgingen en koersdalingen van de activa in elk beleggingsfonds (zie artikel 6 van de algemene voorwaarden van de verzekeraar). In overeenstemming met de algemene voorwaarden van de verzekeraar biedt de verzekeraar in het SpreadWinx contract een gediversifieerde waaier aan van externe beleggingsfondsen (instellingen voor collectieve belegging in effecten - ICBE s) en interne fondsen (waarvan de activa afzonderlijk in het vermogen van de verzekeraar worden geboekt). De lijst van deze fondsen is beschikbaar op de website Deze lijst kan ook op aanvraag aan de verzekeringnemer worden meegedeeld. In het contract zijn opgenomen: (een) verzekeringnemer(s), (een) verzekerde(n) en (een) begunstigde(n) bij overlijden van de verzekerde (of bij overlijden van de langstlevende verzekerde wanneer een tweede verzekerde is aangeduid). Bovendien wordt het contract aangevuld met een overlijdensdekking, waarvan de toegangsvoorwaarden en kenmerken beschreven worden in artikel 8 van deze speciale voorwaarden. Artikel 2: Toepasselijk recht voor het contract Het contract valt in principe onder het recht van de woonstaat van de verzekeringnemer op het moment van de intekening. Artikel 3: Minimumbedrag van de premie en totale waarde van de belegde premie De minimumpremie voor de storting bij de intekening op het contract is vastgelegd op EUR (of de tegenwaarde in een andere valuta). Betaalwijze De premie kan worden betaald per cheque of per overschrijving op een van volgende bankrekeningen: ABN AMRO N.V. (Nederland): EUR IBAN NL72 ABNA BIC: ABNA NL 2A Dexia Banque Internationale à Luxembourg: EUR IBAN LU BIC: BILLLULL USD IBAN LU BIC: BILLLULL GBP IBAN LU BIC: BILLLULL Indien de premie per cheque op een rekening van de verzekeraar wordt gestort, dan dient de verzekeringnemer een kopie van de cheque en van het stortingsbewijs toe te voegen. Bij wijziging van de beleggingsoriëntatie Het belegde bedrag in elk fonds moet steeds minstens EUR bedragen (of de tegenwaarde in een andere valuta). De verzekeraar behoudt zich het recht voor om de bovenstaande minimumbedragen te wijzigen. Artikel 4: Waardering van de totale waarde van de beleggingen De verzekeraar stelt op de wekelijkse verwerkingsdag voor elk fonds de intrinsieke waarde van de rekeneenheden vast in de referentievaluta van het fonds. Elke verrichtingsaanvraag (storting, afkoop, arbitrage) en uitkeringsaanvraag bij overlijden moet uiterlijk op de voorafgaande maandag voor uur bij de verzekeraar ontvangen zijn om bij de wekelijkse verwerking in aanmerking genomen te worden. De frequentie van de waardering van de rekeneenheden kan in de toekomst door de verzekeraar worden gewijzigd (bv. dagelijkse waardering in plaats van wekelijkse waardering). In dit geval zal de verzekeringnemer hiervan op de hoogte gebracht worden door middel van een amendement bij deze speciale voorwaarden. Artikel 5: Kosten Oprichtingsvergoeding De oprichtingsvergoeding wordt in de valuta van de premie geïnd en gespreid over verschillende kwartalen: elk kwartaal wordt een variabel bedrag geïnd dat afhangt van het rendement van het contract, zoals hierna bepaald. Deze bedragen worden geïnd door een aftrek van rekeneenheden (en/of fracties van rekeneenheden) van de fondsen waarin de premie belegd is, en dit tot volledige betaling van deze oprichtingsvergoeding, die 6% van het bedrag van het gestorte premie bedraagt. Om het rendement van het contract aan het einde van een kwartaal te bepalen, wordt de formule van Deitz 2 toegepast. 2 Deze formule is op verzoek bij de verzekeraar verkrijgbaar. 9

10 Indien het contract aan het einde van een kwartaal een positief rendement (> 0) over het kwartaal vertoont, dan int de verzekeraar een bedrag dat overeenstemt met 0,48% van de belegde premie. Wanneer het contract echter aan het einde van een kwartaal geen (= 0) of negatief rendement (< 0) over het kwartaal vertoont, dan int de verzekeraar een bedrag dat overeenstemt met 0,24% van de belegde premie. Voorts wordt het volgende bepaald: De oprichtingsvergoeding met betrekking tot het kwartaal waarin de storting plaatsvond, wordt pro rata temporis berekend. De verzekeraar staat maximaal 4 gedeeltelijke afkopen per contractjaar toe. Bij overlijden van de verzekerde (of de langstlevende verzekerde indien er een tweede verzekerde is aangeduid), zal de verzekeraar in één keer het volledige bedrag afhouden van de op de datum van kennisgeving van het overlijden nog verschuldigde oprichtingsvergoeding. Beheerskosten Externe fondsen Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, worden op de in externe fondsen (of ICBE s) belegde bedragen beheerskosten geheven van hetzij 0,0221% per week, hetzij 0,2875% per kwartaal, hetzij 1,15% per jaar. Voor geldmarktfondsen zijn deze kosten verlaagd tot 0,0057% per week (hetzij 0,30% per jaar). De beheerskosten worden wekelijks berekend, maar worden pas geïnd op de laatste verwerkingsdag van elk kwartaal door van het kapitaal in het contract het overeenkomstige aantal rekeneenheden (en/of fracties van rekeneenheden) af te trekken van de fondsen waarin het kapitaal belegd is. In afwijking op deze regel behoudt de verzekeraar zich het recht voor om de beheerskosten in te houden op het moment van de uitvoering van een verrichting op het contract. Interne fondsen De verzekeraar biedt binnen het contract ook regelmatig diverse interne fondsen aan (bv. fondsen met gewaarborgde minimumrente, gestructureerde fondsen ). De beheerskosten worden in principe direct op de onderliggende activa van het fonds geheven. Voor elk fonds worden het bedrag en de methode van inning van de kosten bepaald in de factsheet of informatienota van het betreffende fonds, die op aanvraag beschikbaar zijn. Arbitragekosten Arbitrages van een geldmarktfonds naar een ander fonds binnen het SpreadWinx-contract zijn gratis. Arbitrages zijn ook gratis als de verzekeraar het arbitrageverzoek ontvangt via de beveiligde, voor cliënten gereserveerde website yourassets, die op aanvraag toegankelijk is. In alle andere gevallen bedragen de arbitragekosten 1% van het overgedragen bedrag, met een minimum van 100 EUR en een maximum van 500 EUR per verrichting. De arbitragekosten worden geheven door een aftrek van rekeneenheden ten gunste van de verzekeraar. Kosten voor aanvullende overlijdensdekkingen Als vergoeding voor zijn verbintenissen heft de verzekeraar maandelijkse risicopremies op het contract. Het bedrag van de risicopremies varieert naargelang het type waarborg, het risicokapitaal op de datum van de heffing en de leeftijd, het geslacht en de gezondheidstoestand van de verzekerde (zie de bijgevoegde tarieven voor de overlijdensdekking). Wissel- en bankkosten Deze kosten zijn voor rekening van de verzekeringnemer. Artikel 6: Regelmatige arbitrages Naast de arbitrages die de verzekeringnemer vrij op zijn contract kan uitvoeren conform artikel 7 van de algemene voorwaarden van de verzekeraar, kan de verzekeringnemer eveneens gratis regelmatige arbitrages laten uitvoeren vanuit een geldmarkt-, profiel- of absolute-return fonds naar een of meer andere fondsen die in het SpreadWinx contract beschikbaar zijn. Indien de aanvraag tot regelmatige arbitrages bij de intekening op het contract is ingediend, zal de eerste regelmatige arbitrage pas op zijn vroegst 8 dagen na de afloop van de opzegtermijn worden uitgevoerd. Indien een aanvraag voor een bestaand contract wordt ingediend, zal de eerste arbitrage plaatsvinden op de eerstvolgende verwerkingsdag 15 dagen na ontvangst van de aanvraag door de verzekeraar. De verzekeringnemer kan zijn opdracht tot regelmatige arbitrage per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging herroepen. Dit schrijven moet de verzekeraar uiterlijk 15 dagen voor de volgende regelmatige arbitrage toekomen. De opdracht tot regelmatige arbitrage zal van rechtswege herroepen worden wanneer de verzekeringnemer een afkoop of arbitrage uitvoert in het fonds waarop de regelmatige arbitrage van toepassing is. Artikel 7: Afkoop (afkoopwaarde) De verzekeraar staat per contractjaar maximaal 4 gedeeltelijke afkopen toe. Het minimumbedrag voor een afkoop is EUR (of de tegenwaarde in een andere valuta). Indien de totale waarde van de belegging in het contract als gevolg van een gedeeltelijke afkoop minder bedraagt dan EUR, dan behoudt de verzekeraar zich het recht voor om, na kennisgeving aan de verzekeringnemer, over te gaan tot de volledige vereffening van het contract. De afkoopwaarde is gelijk aan de tegenwaarde, in de referentievaluta van het (de) fonds(en), van het aantal rekeneenheden van elk fonds dat op het contract geboekt staat. Het afkoopbedrag wordt betaald via een bank cheque of via een bankoverschrijving. De waarde verschilt naargelang de beheerskosten direct worden geheven op de activa van de fondsen (bij bepaalde interne fondsen) of door een toewijzing van rekeneenheden aan de verzekeraar (bij externe fondsen en bepaalde interne fondsen). 10

11 Interne fondsen met rekeneenheden: de beheerskosten worden in principe geheven op de activa van het fonds. De oprichtingskosten worden geïnd door toewijzing van rekeneenheden aan de verzekeraar. Voor een nettobelegging van rekeneenheden gelden de volgende afkoopwaarden (uitgedrukt in rekeneenheden), indien intussen geen enkele verrichting (afkoop, arbitrage of inhouding voor de overlijdensdekking) wordt uitgevoerd. Tabel 1: Indien het contract over alle kwartalen in de tabel een nulrendement of negatief 3 rendement oplevert (oprichtingsvergoeding volledig geïnd na 25 kwartalen, pro rata van 0,24% per kwartaal): Gedeeltelijke/volledige afkoop na Minimale afkoopwaarde in rekeneenheden Kwartaal 1 997,60 Kwartaal 2 995,20 Kwartaal 3 992,80 Kwartaal 4 990,40 Kwartaal 5 988,00 Kwartaal 6 985,60 Kwartaal 7 983,20 Kwartaal 8 980,80 Kwartaal 9 978,40 Kwartaal ,00 Kwartaal ,60 Kwartaal ,20 Kwartaal ,80 Kwartaal ,40 Kwartaal ,00 Kwartaal ,60 Kwartaal ,20 Kwartaal ,80 Kwartaal ,40 Kwartaal ,00 Kwartaal ,60 Kwartaal ,20 Kwartaal ,80 Kwartaal ,40 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 3 Het rendement van het contract wordt aan het einde van elk kwartaal vastgesteld en kan dus van kwartaal tot kwartaal variëren.de verzekeraar verbindt zich alleen tot het aantal rekeneenheden, maar niet tot hun waarde, die zowel kan stijgen als dalen. 11

12 Tabel 2: Indien het contract over alle kwartalen in de tabel een positief 4 rendement oplevert (oprichtingsvergoeding volledig geïnd na 12,5 kwartalen, pro rata van 0,48% per kwartaal): Gedeeltelijke/ volledige afkoop na Minimale afkoopwaarde in rekeneenheden Kwartaal 1 995,20 Kwartaal 2 990,40 Kwartaal 3 985,60 Kwartaal 4 980,80 Kwartaal 5 976,00 Kwartaal 6 971,20 Kwartaal 7 966,40 Kwartaal 8 961,60 Kwartaal 9 956,80 Kwartaal ,00 Kwartaal ,20 Kwartaal ,40 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Kwartaal ,00 Het aantal rekeneenheden vermindert door de aftrek van RE om de oprichtingskosten te innen. De waarde van de rekeneenheid schommelt afhankelijk van: de waarde van de markt (stijgend of dalend); beheerskosten die op de activa van het fonds worden geheven (dalend). 4 Het rendement van het contract wordt aan het einde van elk kwartaal vastgesteld en kan dus van kwartaal tot kwartaal variëren. De verzekeraar verbindt zich alleen tot het aantal rekeneenheden, maar niet tot hun waarde, die zowel kan stijgen als dalen. 12

13 Externe fondsen: als de beheerskosten worden geïnd door toewijzing van rekeneenheden aan de verzekeraar Voor een nettobelegging van rekeneenheden gelden de volgende afkoopwaarden (uitgedrukt in rekeneenheden ), indien intussen geen enkele verrichting (afkoop, arbitrage, aanvullende storting of inhouding voor de overlijdensdekking) wordt uitgevoerd. Tabel 3: Indien het contract over alle kwartalen in de tabel een nulrendement of negatief rendement 5 oplevert (oprichtingsvergoeding volledig geïnd na 25 kwartalen, pro rata van 0,24% per kwartaal): Gedeeltelijke/totale afkoop na Minimale afkoopwaarde in rekeneenheden Kwartaal 1 994,73 Kwartaal 2 989,47 Kwartaal 3 984,22 Kwartaal 4 978,99 Kwartaal 5 973,78 Kwartaal 6 968,58 Kwartaal 7 963,39 Kwartaal 8 958,22 Kwartaal 9 953,07 Kwartaal ,93 Kwartaal ,80 Kwartaal ,69 Kwartaal ,60 Kwartaal ,51 Kwartaal ,45 Kwartaal ,40 Kwartaal ,36 Kwartaal ,34 Kwartaal ,33 Kwartaal ,33 Kwartaal ,35 Kwartaal ,39 Kwartaal ,44 Kwartaal ,50 Kwartaal ,58 Kwartaal ,07 Kwartaal ,57 Kwartaal ,07 Kwartaal ,58 Kwartaal ,10 Kwartaal ,63 Kwartaal ,17 Kwartaal ,71 Kwartaal ,26 Kwartaal ,81 Kwartaal ,37 Kwartaal ,94 Kwartaal ,52 Kwartaal ,10 Kwartaal ,69 5 Het rendement van het contract wordt aan het einde van elk kwartaal vastgesteld en kan dus van kwartaal tot kwartaal variëren. De verzekeraar verbindt zich alleen tot het aantal rekeneenheden, maar niet tot hun waarde, die zowel kan stijgen als dalen. 13

14 Tabel 4: Indien het contract over alle kwartalen in de tabel een positief 6 (oprichtingsvergoeding volledig geïnd na 25 kwartalen, pro rata van 0,24% per kwartaal). rendement oplevert Gedeeltelijke/totale afkoop na Minimale afkoopwaarde in rekeneenheden Kwartaal 1 992,33 Kwartaal 2 984,67 Kwartaal 3 977,04 Kwartaal 4 969,43 Kwartaal 5 961,85 Kwartaal 6 954,28 Kwartaal 7 946,74 Kwartaal 8 939,21 Kwartaal 9 931,71 Kwartaal ,24 Kwartaal ,78 Kwartaal ,34 Kwartaal ,33 Kwartaal ,73 Kwartaal ,14 Kwartaal ,55 Kwartaal ,97 Kwartaal ,40 Kwartaal ,84 Kwartaal ,28 Kwartaal ,74 Kwartaal ,20 Kwartaal ,66 Kwartaal ,14 Kwartaal ,62 Kwartaal ,11 Kwartaal ,60 Kwartaal ,10 Kwartaal ,61 Kwartaal ,13 Kwartaal ,66 Kwartaal ,19 Kwartaal ,73 Kwartaal ,27 Kwartaal ,82 Kwartaal ,38 Kwartaal ,95 Kwartaal ,52 Kwartaal ,10 Kwartaal ,69 Het aantal rekeneenheden vermindert door de aftrek van RE om de oprichtingskosten te innen. De waarde van de rekeneenheid schommelt afhankelijk van de waarde van de markt (stijgend of dalend). 6 Het rendement van het contract wordt aan het einde van elk kwartaal vastgesteld en kan dus van kwartaal tot kwartaal variëren. De verzekeraar verbindt zich alleen tot het aantal rekeneenheden, maar niet tot hun waarde, die zowel kan stijgen als dalen. 14

15 Artikel 8: Overlijdensuitkering en -dekking bij overlijden van de verzekerde Bij overlijden van de verzekerde (of de langstlevende verzekerde indien een tweede verzekerde is aangeduid) wordt de aangewezen begunstigde(n) volgens artikel 14 van de algemene voorwaarden een som uitgekeerd die gelijk is aan de afkoopwaarde van het contract (a), vastgesteld op de eerste verwerkingsdag die volgt op de ontvangst door de verzekeraar van de uitkeringsaanvraag, die in alle gevallen vergezeld moet gaan van de originele overlijdensakte en het identiteitsbewijs van de aangewezen begunstigde(n) en in voorkomend geval een medisch attest met de oorzaak van het overlijden alsook alle andere dokumenten die krachtens de geldende van toepassing zijnde wetgeving vereist zijn of die de verzekeraar noodzakelijk acht. De aanvraag moet uiterlijk voor de aan de verwerkingsdatum voorafgaande maandagmiddag door de verzekeraar ontvangen zijn. Deze uitkering wordt verminderd met eventuele nog niet geïnde kosten. Het SpreadWinx contract omvat in principe een aanvullende overlijdensdekking bij overlijden van de verzekerde, bodem -overlijdensdekking genoemd (indien de hierna bepaalde voorwaarden vervuld zijn). Deze bodem - overlijdensdekking kan bij de intekening facultatief vervangen worden door een bredere aanvullende overlijdensdekking. De verzekeringnemer heeft de keuze uit één van de volgende aanvullende overlijdensdekkingen: de klik -overlijdensdekking, de overlijdensdekking 130% van de gestorte premie, hierna 130% -overlijdensdekking genoemd. Bij de 3 overlijdensdekkingen bedraagt het verzekerde bedrag maximum EUR. De kenmerken van elk van deze dekkingen worden in punt 8.1 beschreven. De toegangsvoorwaarden van deze dekkingen worden in punt 8.2 beschreven. 8.1 Beschrijving van de aanvullende overlijdensdekkingen Bodem -overlijdensdekking Bij deze basisdekking verbindt de verzekeraar zich ertoe om de aangewezen begunstigde(n) bij overlijden van de verzekerde (of de langstlevende verzekerde indien een tweede verzekerde is aangeduid), bovenop de hierboven omschreven afkoopwaarde (a), het verschil uit te keren tussen: deze afkoopwaarde (a) en het bedrag van de belegde premie, aangepast aan verminderingen door eventuele latere afkopen (b), en dit wanneer de afkoopwaarde van het contract (a) lager is dan het bedrag van de belegde premie (b) en binnen de maximumlimiet van EUR. Facultatieve klik -overlijdensdekking Bij deze klik -overlijdensdekking verbindt de verzekeraar zich ertoe om de aangewezen begunstigde(n) bij overlijden van de verzekerde (of de langstlevende verzekerde indien er een tweede verzekerde is aangeduid), bovenop de hierboven omschreven afkoopwaarde (a), het verschil uit te keren tussen: deze afkoopwaarde (a) en ofwel het bedrag van de belegde premie, aangepast aan verminderingen door eventuele latere afkopen (b), ofwel, indien deze hoger is, de hoogste afkoopwaarde die vastgesteld werd op een van de jaarlijkse verjaardagen van het contract, aangepast aan verminderingen door eventuele afkopen (c), en dit wanneer de afkoopwaarde van het contract (a) lager is dan het bedrag van de belegde premie (b), of lager is dan de hoogste jaarlijkse afkoopwaarde (c), en binnen de maximumlimiet van EUR. Facultatieve 130% -overlijdensdekking Uit hoofde van deze 130% -overlijdensdekking verbindt de verzekeraar zich ertoe om de aangewezen begunstigde(n) bij overlijden van de verzekerde (of de langstlevende verzekerde indien een tweede verzekerde is aangeduid), bovenop de hierboven omschreven afkoopwaarde (a), het verschil uit te keren tussen: deze afkoopwaarde (a) en 130% van de belegde premie (b), en dit wanneer de afkoopwaarde (a) lager is dan 130% van de belegde premie (b) en binnen de maximumlimiet van EUR. 8.2 Algemene voorwaarden voor overlijdensdekkingen Residentievoorwaarden van de verzekerde De verzekerde moet zijn officiële woonplaats hebben in en ingezetene zijn van een land van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat. Leeftijdsvoorwaarden voor de verzekerde De verzekerde moet minder dan 75 jaar zijn op de dag van intekening op het contract. Wanneer een tweede verzekerde wordt aangeduid, moet alleen de jongste verzekerde aan deze leeftijdsvoorwaarde voldoen. Inwerkingtreding Onder voorbehoud van speciale aanvaarding door de verzekeraar treedt de gekozen overlijdensdekking in werking op de uitgiftedatum van het contract. De kenmerken van de overlijdensdekking staan in de bijzondere voorwaarden van het contract. 15

16 Wachttijd Gedurende de eerste 12 maanden na de inwerkingtreding van de overlijdensdekking wordt alleen het risico van overlijden door een ongeval gedekt. Met overlijden door een ongeval wordt bedoeld: elk overlijden uit een plotse en abnormale gebeurtenis die een direct gevolg is van een onverwachte externe oorzaak waarover de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde geen contrôle hebben. Worden niet beschouwd als ongevallen: zenuwtoevallen, epilepsieaanvallen en hernia. Uitsluitingen van risico s Uitgesloten zijn de overlijdensrisico s die voortvloeien uit: een al bestaand lichamelijk gebrek; zelfmoord gedurende het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van de overlijdensdekking; een opzettelijke daad van een begunstigde; de uitvoering van een gerechtelijke veroordeling tot de doodstraf; feiten ten gevolge van burgeroorlog, oproer, handgemeen of militaire operaties; feiten ten gevolge van terreurdaden, met inbegrip van nucleaire, bacteriologische en chemische aanvallen; natuurrampen (aardbevingen, vloedgolven, wervelstormen, vulkaanuitbarstingen ) drugsverslaving, alcoholisme, medicijnmisbruik, dronkenschap en alcoholvergiftiging, gevolgen van het gebruik van verdovende middelen en andere drugs door de verzekerde; het professioneel beoefenen van om het even welke sport en het, zelfs occasioneel en als amateur, beoefenen van onderwaterduiken, elastiekspringen, alpinisme, parachutespringen en vliegsporten; deelname aan wedrennen, wedstrijden, proeven of weddenschappen; de beroepsactiviteit van de verzekerde: werken aan hoogspanningskabels, werken met explosieven, giftige, bijtende of ontvlambare stoffen, werken onder water en werken op een hoogte van meer dan 5 meter (kraanbestuurder, ladders op- en afklimmen). Territoriale grenzen van de overlijdensdekking Alle dekkingen zijn over de hele wereld geldig. Formaliteiten Deze overlijdensdekkingen zijn uitsluitend bij de intekening beschikbaar. De verzekeringnemer mag zijn keuze tijdens de looptijd van het contract niet veranderen door voor een andere overlijdensdekking te kiezen. De verzekeringnemer duidt de keuze van zijn aanvullende overlijdensdekking direct aan op het intekenvoorstel. Het genot van de aanvullende overlijdensdekking is in alle gevallen afhankelijk van de speciale aanvaarding door de verzekeraar. Hiertoe moet(en) de verzekerde(n) de gezondheidsvragenlijst invullen. Premies Als vergoeding voor zijn verbintenissen int de verzekeraar maandelijkse risicopremies waarvan de bedragen bepaald worden op basis van de sterftetabellen voor mannenen en vrouwen ( ), afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de verzekerde, het type waarborg en het risicokapitaal op de datum van de inning 7. (zie de bijgevoegd jaartarieven bij deze speciale voorwaarden). De verzekeraar zal automatisch een verhoging van 10% op het normale tarief voor de risicopremies toepassen, indien minstens een van de medische vragen in de gezondheidsvragenlijst met ja beantwoord werd of als een of meer vragen niet beantwoord werden. De eerste risicopremie moet op de uitgiftedatum van het contract betaald worden. Zij wordt direct van het bedrag van de initiële storting afgetrokken en dekt een periode van één maand vanaf de aanvangsdatum van de overlijdensdekking tot aan de eerste maandelijkse verjaardag van het contract. De volgende risicopremies zullen op de eerste verwerkingsdag die volgt op de maandelijkse verjaardag van het contract worden afgetrokken van het bedrag dat op het contract staat, in verhouding tot het in elk fonds van het contract belegde bedrag. De kosten van de overlijdensdekking worden elke maand herberekend op basis van het nieuwe risicokapitaal en de leeftijd en het geslacht van de verzekerde. De risicopremies worden geïnd door een aftrek van het overeenkomstige aantal rekeneenheden (en/of fracties van rekeneenheden) op het contract. Beëindiging van de overlijdensdekking Elke overlijdensdekking wordt onmiddellijk beëindigd: op de 75e verjaardag van de verzekerde (of van de jongste verzekerde, indien een tweede verzekerde is aangeduid); bij opzegging van het contract vóór de afloop van de bedenktermijn van 30 dagen (zie artikel 9); bij volledige afkoop van het contract; als de maandelijkse risicopremie niet wordt betaald wegens ontoereikendheid van het op het contract geboekte kapitaal; bij verhuizing van de verzekerde naar een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat; alleen voor de klik -overlijdensdekking en de 130% -overlijdensdekking: bij opzegging door de verzekeringnemer door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de verzekeraar; in dit geval wordt de overlijdensdekking beëindigd op de eerste maandelijkse verjaardag van het contract volgend op de 7 Het risicokapitaal is het verschil tussen het bedrag van de overlijdensdekking op de dag van de berekening van de risicopremie en de afkoopwaarde van het contract op dezelfde datum. 16

17 ontvangst van de kennisgeving door de verzekeraar en wordt de opgezegde overlijdensdekking automatisch vervangen door de bodem -overlijdensdekking. Opmerking: Indien de verzekeringnemer voor de klik -overlijdensdekking of de 130% -overlijdensdekking kiest, zal er geen risicopremie geheven worden voor de bodem -overlijdensdekkking, aangezien de gekozen facultatieve overlijdensdekking deze automatisch vervangt. Wanneer een facultatieve overlijdensdekking echter tijdens de looptijd van het contract opgezegd wordt, zal deze automatisch door de bodem -overlijdensdekking vervangen worden, en zal de verzekeraar als vergoeding voor zijn verbintenis de hiervoor verschuldigde maandelijkse premies heffen. Afkoop De overlijdensdekkingen van het contract hebben geen afkoopwaarde. Artikel 9: Opzegtermijn Binnen 30 dagen vanaf de uitgifte van het contract kan de verzekeringnemer het contract opzeggen per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de verzekeraar, vergezeld van de contractuele documenten die hem zijn overhandigd of toegestuurd. Indien het contract gedurende de opzegtermijn wordt opgezegd, zal de verzekeraar de verzekeringnemer het bedrag van de gestorte premie terugbetalen. De belegging in de door de verzekeringnemer gekozen rekeneenheden wordt uitgesteld tot aan het einde van de opzegtermijn. Beleggingen in gestructureerde producten zijn niet toegestaan voor het verstrijken van de opzegtermijn. Tijdens de duur van de opzegtermijn wordt de storting belegd in geldmarktfondsen in de valuta van de storting (of bij gebrek hieraan, in een geldmarktfonds in EUR). Artikel 10: Inwerkingtreding Deze speciale voorwaarden van het SpreadWinx contract worden op 1 januari 2012 van kracht. 17

18 PEL/NL/B/SPRE/0103/JUR/001/NL/1211 Private Estate Life S.A. 38, Parc d'activités de Capellen B.P. 110 L-8303 Capellen Tel. (+352) Fax (+352) Een vennootschap van de groep NPG Wealth Management R.C.S. Luxembourg B Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij onder toezicht van het Commissariat aux Assurances, 7, bd Royal, L-2449 Luxembourg 18

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie