ZORGAANBODPLAN. Multidisciplinaire samenwerking centraal. Stand van zaken zorgprogramma ontwikkeling. EZH kiest voor MGn. *uitwerking punt 8 bijlage 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGAANBODPLAN. Multidisciplinaire samenwerking centraal. Stand van zaken zorgprogramma ontwikkeling. EZH kiest voor MGn. *uitwerking punt 8 bijlage 1"

Transcriptie

1 ZORGAANBODPLAN EZH kiest voor MGn *uitwerking punt 8 bijlage 1 MijnGezondheid.net is een persoonlijk zorgdossier op internet. Hiermee kunnen patiënten eigen gezondheidszaken snel en makkelijk met de apotheek of huisarts regelen. Een extra service voor de patiënt. 5 Praktijken in Haaksbergen maken gebruik van MGn. In het afgelopen jaar hebben 4700 patiënten zich aangemeld. 420 patiënten hebben er actief gebruik van gemaakt. Er zijn 32 e- consulten aangevraagd, 29 online afspraken gemaakt en er is 351 keer medicatie bijbesteld via MGn. We blijven MGn aanbieden omdat we deze online service zien als dé toekomst. Multidisciplinaire samenwerking centraal De EZH bestaat 3 jaar. Tijd terug te kijken, te evalueren en bij te stellen. Het komende jaar wordt de focus gelegd op multidisciplinaire samenwerking. Bij de uitvoering van de huidige zorgprogramma s ligt de focus met name op de huisartsenzorg. De uitkomst indicatoren zijn voornamelijk gericht op de huisartsenzorg en hierdoor ook de kwaliteitsbewaking. De andere disciplines hebben een relatief klein aandeel in de zorg. Hierdoor wordt de multidisciplinaire zorg en samenwerking onvoldoende waargemaakt. Dit stellen we het komende jaar bij. De Raad van Deelnemers wordt verantwoordelijk voor de uitvoering en voortgang van de doelstellingen De deelnemers van de EZH genereren energie en enthousiasme juist door samenwerking. De achterban krijgt in 2014 meer operationele verantwoordelijkheid en er wordt een groter beroep gedaan op een proactieve houding van de zorgverleners. Hierdoor verwachten we dat er meer draagkracht komt voor de uitvoering van de programma s en meer verantwoordelijkheid voor de voortgang. De Raad wordt door de kwaliteitsfunctionaris gefaciliteerd in de uitvoering van haar taak. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen Het bestuur (nu belast met de operationele uitvoering) gaat weer koers uitzetten, de visie bewaken, zoals dit oorspronkelijk ook bedoeld is. De EZH wordt hierdoor als organisatie weer onderscheidend voor de deelnemers. Stand van zaken zorgprogramma ontwikkeling In de gelopen 3.5 jaar zijn er 7 zorgprogramma s ontwikkeld. Er zijn 5 programma s in uitvoering: 1. DM2 2. COPD 3. CVRM 4. Valpreventie 1 5. Gezond Gewicht bij Kinderen De zorgprogramma s Hartfalen en Depressie worden begin 2014 geïmplementeerd.

2 Zorgvraaganalyse Door Roset is in juli 2013 een zorgvraaganalyse uitgevoerd. Het doel van de zorgvraag analyse is om inzicht te krijgen in de zorgvraag en het zorgaanbod hierop af te stemmen. Op basis daarvan worden de doelen voor 2014 vastgesteld. De volgende elementen uit de analyse in relatie tot de zorgvraag vallen op Uit de zorgvraaganalyse komen de volgende belangrijke punten: 1. De vergrijzing is in Haaksbergen hoger dan gemiddeld in Nederland. Het aantal mensen boven de 65 jaar stijgt van 19% naar 24% in % van de populatie is in 2020 boven de 45 jaar. 2. Op het gebied van leefstijl zijn alcohol gebruik, overgewicht en roken negatief afwijkend ten opzichte van de landelijke gemiddelden. 3. De meest voorkomende chronische aandoeningen komen in Haaksbergen vaker voor dan gemiddeld in Nederland en het aantal patiënten neemt de komende jaren toe. Op basis van de zorgvraag analyse gaan we met de volgende nieuwe onderwerpen aan de slag 1. Ouderenzorg 2. Overmatig alcohol gebruik Ouderenzorg Voor dit onderwerp is gekozen vanwege de sterke toename van het aantal ouderen in Haaksbergen, ouderen hebben vaker meerder aandoeningen en doen een groter beroep op de eerstelijnszorg. Verkennen van de mogelijkheden om de zorg aan ouderen te verbeteren. Bijvoorbeeld door de controles voor de chronische aandoeningen beter op elkaar af te stemmen of het tijdig signaleren van mogelijke problemen zodat acute zorgvragen kunnen worden voorkomen. Er wordt een werkgroep geformeerd die mogelijkheden voor het verbeteren van de zorg verkent en met voorstellen komt die een aanzet kunnen geven voor het ontwikkelen van een zorgprogramma in de toekomst. Bij Thoon loopt een pilot ouderenzorg, we kijken of dit programma lokaal toepasbaar is. Preventie project om overmatig alcohol gebruik te verminderen. Het idee is om in samenwerking met de Gemeente en scholen afstemming en samenwerking te zoeken over preventie en voorlichting van alcoholgebruik. 2 Preventie Alcohol gebruik Voor dit onderwerp is gekozen boven roken en overgewicht omdat bij de uitvoering van de bestaande zorgprogramma s al veel dacht is voor deze onderwerpen. Tevens hebben we een zorgprogramma voor dikke kinderen.

3 Patiëntervaringen Midden 2012 is er in samenwerking met Argo een patiëntervaringen onderzoek uitgevoerd. Een uniek onderzoek omdat het multidisciplinaire aspect van de samenwerking uitbereid wordt bevraagd. Iedere praktijk heeft op basis van de uitkomsten een verbeterplan voor zijn praktijk/discipline geschreven. Uit het reflectiegesprek met het patiënten panel kwam naar voren dat patiënten behoefte hebben aan uitgebreide informatie voorziening over de zorg. De EZH heeft op basis hiervan een nieuwsbrief ontwikkeld. De eerste nieuwsbrief is in september huis-aan-huis verspreid. Middels een antwoordkaart kon men aangeven of de informatie van meerwaarde was en of men de nieuwsbrief in de toekomst per post of digitaal wil ontvangen. Er zijn 2000 kaarten terug gekomen ( huishoudens). 2/3 van de patiënten wil de nieuwsbrief in de toekomst per post ontvangen en 1/3 digitaal. 100 patiënten hebben aangegeven geen meerwaarde te zien in de nieuwsbrief, zij halen hun informatie elders indien nodig. In november wordt er een 2 e onderzoek uitgevoerd (1 jaar na het eerste onderzoek). Patiënten worden dan gericht gevraagd naar hun ervaringen met de onderwerpen die in de verbeterplannen zijn opgenomen. Zo toetsen we of patiënten de verbeteringen hebben ervaren. Evaluatie beweegprogramma s IVM benchmark Menzis heeft samen met het IVM (Instituut Verantwoord Medicatiegebruik) een toetsingsmethode ontwikkeld om het medicatiebeleid / voorschrijfgedrag te toetsen en te verbeteren; IVM Benchmark. Het verbeterplan en de uitkomsten daarvan zijn in een aparte bijlage aan dit document toegevoegd. Iedere praktijk heeft op basis van de uitkomsten van de 0-meting in 2012 verbeterpunten bepaald. Ieder kwartaal worden de vervolgmetingen terug gerapporteerd. Door het inzicht in en bewustwording van zien we bij alle praktijk op bijna alle streefdoelen verbetering. We streven naar een voorschijf waarde die gelijk of beter is dan het landelijk gemiddelde. Dit is nog niet overal bereikt. Hiervoor wordt de kwaliteitscyclus opgevolgd. 3 Uit de meetresultaten van de beweegprogramma s blijkt een positief resultaat op de kwaliteit van leven (RAND 36) en 6 Minuten Wandel Test. Met de beweegprogramma s zijn we in staat om een groot deel van de deelnemers te motiveren om 12 maanden na aanvang nog zelfstandig regelmatig actief te zijn. Ruim 80% van de deelnemers voldoet een jaar na het starten van het beweegprogramma aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Zie voor een uitgebreider overzicht van de resultaten het document Evaluatie Beweegprogramma s

4 Evaluatie uitkomstenzorgprogramma s 2013 Algemeen Bij (vrijwel) alle indicatoren waarvoor een verbeteractie is geformuleerd is er een verbetering van de indicator te zien ten opzichte van 2011 (zie verbeterplan zorgprogramma s 2012). Niet alle streefwaarden zijn gehaald, maar het ambitie niveau lag ook hoog. Er is meer focus gelegd op de registratie van meetwaarden en het bespreken van leefstijl tijdens de controles. Het hiervan resultaat is goed terug te vinden in de extractie data betreffende de leefstijl en de daaropvolgende adviezen. Bij DM en COPD heeft er een verschuiving plaatsgevonden van controle in de 2 e lijn naar 1 e lijn. Verwijzing naar de fysiotherapeut Er is tijdens het consult wel vaker aandacht voor het onderwerp bewegen. Het motiveren van patiënten voor een beweegprogramma blijkt lastig (inpassing dagelijks leven, tijdsinvestering, etc.) - Er is vaker geregistreerd of patiënt voldoet aan beweegnorm. - Tevens is het % patiënten dat voldoet aan de beweegnorm toegenomen. Van 30 naar 35% bij DM, van 13% naar 39% bij COPD, van 44% naar 49% bij CVRM. Verwijzing naar de podotherapeut Het % voetonderzoek en de aantal ingevulde SIMM s classificaties is toegenomen. Er is 14% meer voetonderzoek geregistreerd in 2013 (74%) t.o.v (59%). Er is echter 5% minder SIMM s vastgelegd dan voetonderzoek uitgevoerd. Hier is registratie verbetering mogelijk. Het aantal verwijzingen op basis van de SIMM s is aanzienlijk gestegen van 5% in 2011 naar 40% in In 2013 is 11% van de patiënten verwezen. Er is vooruitgang geboekt, maar er nog steeds een verbeterslag te maken. Verwijzing naar de diëtist Het aantal verwijzingen is toegenomen. - Bijvoorbeeld bij DM2 het aantal verwijzingen van 2013 ten opzichte van 2012 verachtvoudigd.. - Het aantal mensen met HbA1c < 53 afgenomen. - Het aantal mensen met een verhoogd cholesterol en een BMI > 30 is echter toegenomen. Deze mensen kunnen gebaat zijn bij een verwijzing naar de diëtist. Hier moet nog meer aandacht aan worden besteed tijdens de controles. 4 Toekomst In 2014 wordt er door de EZH meer focus gelegd op het verbeteren van multidisciplinaire indicatoren en samenwerking. Monodisciplinaire (huisartsen) uitkomst en procesindicatoren worden niet meer door de EZH gerapporteerd, maar via Thoon aan de zorgverzekeraar. De zorgprogramma s daar immers gecontracteerd. De EZH gaat nieuwe indicatoren opstellen die inzicht geven in de kwaliteit van de multidisciplinaire samenwerking. Op basis hiervan wordt een verbeterplan gemaakt.

5 Doel Zorgprogramma Evaluatie Valpreventie Verminderen aantal fracturen Er zijn in Haaksbergen 2443 zelfstandig wonende ouderen boven de 70 jaar. Hiervan hebben op 1 oktober mensen een heupfractuur, 72 een polsfractuur en 144 overige fracturen. 8 Patiënten zijn geïncludeerd in het zorgprogramma na een fractuur. Er zijn 11 patiënten preventief geïncludeerd in het zorgprogramma. Het aantal patiënten met een fractuur is aanzienlijk gestegen t.o.v. de 0-meting op mensen een heupfractuur, 16 een polsfractuur en 46 overige fracturen. Mogelijke oorzaak hiervan is dat de ICPC registratie is verbeterd. En we hebben een lange strenge winter gehad dat kan hebben geleid tot meer fracturen. Uit het aantal fracturen versus het aantal geïncludeerde patiënten blijkt dat er nog onvoldoende aandacht is voor het includeren van patiënten in het zorgprogramma. Verwijzing naar overige disciplines. Dit is punt van aandacht voor komend jaar. Evaluatie inzet Kwaliteitsfunctionaris Per 1 juli 2012 heeft de EZH een kwaliteitsfunctionaris aangetrokken. De Kwaliteitsfunctionaris is verantwoordelijk voor de implementatie van de zorgprogramma s, de borging van de samenwerkingsafspraken, data-extractie, analyse van de kwaliteitsindicatoren en het zorgdragen voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Met de komst van de functie van kwaliteitsfunctionaris is er een waardevol proces in gang gezet. Dit heeft het volgende inzicht gegeven: Er is duidelijk geworden dat de POH-ers een sleutelpositie hebben in het zorgproces Zij moeten tijdig, juist en volledig registreren om het zorgproces goed te kunnen monitoren. De POH bespreekt de leefstijl met de patiënt en motiveert om tot leefstijlverandering te komen en is vervolgens verantwoordelijk voor het hanteren van de verwijscriteria naar de andere disciplines zoals beschreven in het zorgprogramma Het multidisciplinaire aspect in de zorgprogramma s wordt nog onvoldoende benut In 2014 worden er meer focus aangebracht op multidisciplinaire samenwerking en uitkomsten Het verzamelen van cijfers heeft inzicht gegeven in de verbeterpunten van de zorgprogramma s 5

6 Oncologische zorg Aanleiding Uit de zorgvraag analyse van de EZH uitgevoerd in 2010 is gebleken dat 26% van alle sterfte is toe te rekenen aan kanker. Op basis van deze zorgvraag hebben we destijds besloten te kijken hoe we de zorg voor mensen kanker kunnen verbeten. Achtergrond Kanker wordt steeds meer een chronische aandoening doordat de technieken om kanker te genezen verder verbeteren en mensen steeds ouder worden. Hierdoor is er ook vaker sprake van multi-morbiditeit. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van zorg voor patiënten met kanker. In verschillende rapporten (KNWF en de Gezondheidsraad) wordt gepleit voor een grotere rol van de eerstelijnszorg in de nazorg en chronische fase. Immers patiënten hebben vaker andere aandoeningen in combinatie met kanker. Patiënten met kanker maken 1,5 keer zoveel gebruik van de huisartsenzorg als niet kankerpatiënten. Een belangrijke aanbeveling is om voor iedere patiënt een IZP (individueel zorgplan) te maken. Er wordt tevens gepleit voor meer samenwerking tussen de 1 e en 2 e lijn en het uitwerken van gezamenlijke richtlijnen. Uit onderzoek onder patiënten is gebleken dat patiënten de rol van de huisarts en betrokkenheid missen in het nazorgtraject. Uitwerking Er wordt een oncologisch consult geïntroduceerd. De huisarts brengt tijdens dit consult (middels een te ontwikkelen protocol) in kaart welke nazorgbehoefte de patiënt heeft en verwijst waar nodig tijdig door naar de juiste (lokale) professionals, ondersteund door een goede sociale kaart. Start Programma Fit & Fun 1 oktober gaat het programma Fit & Fun gebaseerd op het zorgprogramma Gezond Gewicht bij Kinderen van start. 12 aangemelde kinderen hebben een intake gedaan bij het maatschappelijk werk. Hier is de achtergrond van de kinderen en het gezin in kaart gebracht. En de motivatie voor deelname en het redelijker wijs kunnen volhouden van het programma is getoetst. 10 kinderen gaan starten Ieder kind is op basis van de probleem analyse gekoppeld aan een zorgverlener die qua professie het beste past bij de achtergrond van de problematiek. Deze centrale zorgverlener is contact persoon voor het kind en het gezin gedurende het hele traject. Ieder kind krijgt in oktober een eerste oproep voor een intake gesprek met de diëtist en de fysiotherapeut. Op basis hiervan wordt een persoonlijk plan gemaakt en starten de groepstrainingen en de voedingsadviezen, de gesprekken met de orthopedagoog en de ouder bijeenkomsten. Tussentijds worden er Je hoeft het niet alleen te doen! metingen uitgevoerd om de resultaten op de pijlers van het project; bewegen, voeding en gedrag, te volgen. Het traject loopt in totaal 2 jaar. Het zorgaanbod voor oncologische zorg in Haaksbergen is vorige jaar geïnventariseerd. Deze informatie wordt gebruikt om een sociale kaart te ontwikkelen met uitgebreide informatie over zorgverleners, welzijn, voorzieningen, informatieve sites, psychische ondersteuning, uiterlijke verzorging, etc. 6

7 Informatievoorziening patiënten De EZH heeft een nieuwsbrief uitgebracht voor patiënten. De eerste nieuwsbrief is in augustus 2013 huis-aan- huis verspreid. De nieuwsbrief verschijnt 2 keer per jaar.. Dit initiatief is genomen naar aanleiding van de uitkomsten van het patiënttevredenheidsonderzoek en het gesprek met het patiënten panel waarin werd aangegeven niet goed te weten waar informatie over de zorg en de zorgverleners te vinden.. Er is een antwoordkaart meegestuurd waarop kon worden aangegeven of deze informatie- (voorziening) van meerwaarde is, of men de nieuwsbrief in de toekomst wil ontvangen en hoe (per post / per mail) mensen hebben de antwoordkaart geretourneerd. 2/3 wil de informatie in de toekomst per post ontvangen, 1/3 per mail. Een kleine 100 mensen heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan de nieuwsbrief, zij halen de informatie elders. 7

8 Samenvatting 2014 In 2014 richt de EZH de focus op: 1. Het door ontwikkelen van de interne organisatie 2. Consolideren; lopende programma s blijven uitvoeren, monitoren en verbeteren 3. Starten met zorgprogramma Depressie (1 e kwartaal 2014) 4. Starten met zorgprogramma Hartfalen (1 e kwartaal 2014) 5. Concretiseren Oncologische zorg 6. Exploreren van de zorg voor ouderen 7. Samenwerking zoeken met derden voor preventie van alcoholgebruik Implementeren nieuwe zorgprogramma s Kritisch voorschrijf beleid Verbeteren multidisciplinaire samenwerking MijnGezondheid.net Oncologisch zorg Borging kwaliteit en samenwerkingsafspraken Alcohol preventie Zorg voor ouderen Verbeteren patiënttevredenheid 8

9 Bijlage 1 Uitwerking Prestatie-indicatoren, gebaseerd op het zorginkoopbeleid Menzis GEZ 2014 Indicator gerealiseerd Indicator NIET gerealiseerd PRESTATIEINDICATOR UITVOERINGSFASE STAND VAN ZAKEN KLANT 1 Beschikbaarheid en bereikbaarheid Centrum Het centrum is op werkdagen aaneengesloten geopend en telefonisch bereikbaar van tot uur HA 8:00 17:00 uur * Fysio 7:30 19:00 uur Apo 8:00 18:00 uur *De huisartsen zijn aaneengesloten geopend van 8:00 tot 17:00 uur. We st naar dat patiënten indien nodig dezelfde dag nog gezien kunnen worden. Uit het patiënt tevredenheidsonderzoeken uit 2008 en 2009 blijkt dat de p tevreden zijn over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de praktijken recent onderzoek uitgevoerd door Obelon in een van de HOEDen m.b.t. beschikbaarheid en bereikbaarheid blijkt dat patiënten gemiddeld met 1 k keer naar de huisarts komen. Dit betekend dat we laagdrempelig toeganke Patiënten sparen hun klachten niet op. Tevens is uit dit onderzoek gebleke voldoende spreekuurtijd aanbieden om de patiënten dezelfde dag of de da kunnen agenderen. Dit wordt in de praktijk ook gerealiseerd. Eens per week wordt er door iedere praktijk een avondspreekuur aangebo Hiervan wordt echter minimaal gebruik gemaakt. Uit het DCB onderzoek 2012 komt het volgende naar voren: Kon u op een gewenst moment een afspraak maken met de zorgverleners Haaksbergen zegt 53.8% altijd, 42.8% meestal, 3.4% soms. Bij de fysiotherapeuten kan op 64.8 % op ieder gewenst moment een afsp maken, 32.6% meestal en 2.6% nooit. Uit bovenstaande concluderen wij dat de huidige openingstijden voldoend aansluiten op de behoefte van de patiënt immers > 86% van de patiënten k of meestal terecht op een wenst moment. Tevens is de volgende vraag gesteld in de DBC: De huisartsenpraktijken zijn geopend van 8-17 vindt u dit een probleem 79% zegt nooit, 19% soms, 1.9% meestal, 0.2% altijd. 19% vindt de openingstijden soms een probleem. De huisartsen hebb avondspreekuur. In de individuele feedback van de patiënten komt regelm suggestie van een avondspreekuur terug. Er is bij de introductie van het 9

10 avondspreekuur veel ruchtbaarheid gegeven aan het avondspreekuur; er i column gepubliceerd in Rond Haaksbergen, op website wordt het avondsp vermeld en in de patiënten folder. We gaan om die reden het bestaan van het avondspreekuur niet opnieuw onder de aandacht brengen. 2 Beschikbaarheid en bereikbaarheid huisartsenzorg en farmacie De huisartsenzorg en de apotheek zijn op werkdagen aaneengesloten geopend en telefonisch bereikbaar van tot uur Tijdens de aangegeven uren wordt de patiënt altijd door een medisch deskundig medewerker te woord gestaan, zodat triage kan plaatsvinden. Voor gewone oproepen is de huisartsenzorg en de apotheek tijdens genoemde kantooruren binnen 2 minuten d.m.v. een persoonlijk contact bereikbaar. Dit lukt voor tenminste 80% van de telefonische oproepen. Voor spoedoproepen is de huisartsenzorg en de apotheek tijdens genoemde kantooruren, binnen 30 seconden d.m.v. een persoonlijk contact bereikbaar. Hierin kan 10% worden afgeweken. In geval van spoed is een medisch inhoudelijk deskundige medewerker van de huisartsenof apothekersvoorziening direct beschikbaar voor consultatie. In geval van acute zaken is consultatie van een medisch inhoudelijk deskundige Huisartsenpraktijken De praktijken zijn geopend van 8:00 17:00 uur, niet tot 18:00 zie hiervoor Het Doktershuis: Alle huisartsenpraktijken hebben de M&I BBP &T behaald De M&I BBP en T is in oktober 2012 gehonoreerd door Menzis. De Esch: De BBP uit 2010 is alleen behaald door de Praktijk Maathuis. BBP &T is voor de praktijken opnieuw aangevraagd en gehonoreerd in okto door Menzis. Schubertstraat: Voor deze locatie is het logistiek op dit moment niet haalb aan alle voorwaarden voor de BBP &T te voldoen; Tussen de middag staat uur een band op i.p.v. een half uur. Aan de overige voorwaarden kan word voldaan. Voor spoedoproepen zijn alle huisartsenpraktijken binnen 30 seconden be (onderzoeksresultaat M&I BBP 2010) en is er een medisch deskundige med beschikbaar voor consultatie. Uit de DCB 2012 blijkt dat 72.7% het geen probleem vond de huisartsenpra te bereiken, 23.4 vond het een klein probleem, 4.0% een groot probleem. I benchmark ligt het gemiddelde (geen probleem) op +/- 87%. De ervaring van de patiënt is dat de Haaksbergse huisartsen soms lastig te zijn. Dit onderdeel staat op nummer 1 in de top 5 van zwakke punten binn praktijk. Op de vraag of de telefoon wordt binnen 2 minuten wordt beantw antwoorde 27.3% met altijd, 53.8% met meestal en 18.9% met nooit. Er is door de EZH een nieuwe telefooncentrale aangeschaft eind Hie er nieuwe faciliteiten om de bereikbaarheid en beschikbaarheid te verbete Zoals meer inkomende lijnen die een bandje horen met het aantal wachten u en de gemiddelde wachttijd. En er zijn mogelijkheden om lijnen naar elka doorschakelen. Uit de management informatie van de telefooncentrale over de periode 2013 zijn de volgende gegevens geanalyseerd: De gegevens zijn gemiddelden per maand Gem. wachttijd tot beantwoording oproep Gem. aantal beantwoorde oproepen Gem. aantal pat. met wachttijd >2 min. Gem. wachttijd tot ophangen zonder beantwoording oproep 00:00:52 min :01:12 min 28 Gem. pat. d > 2 m moet wach verbin verbr Op basis van bovenstaande tabelgegevens concluderen wij dat er de gemid bereikbaarheid goed is. Dit is herleidbaar tot de verbeterde en faciliteiten nieuwe telefooncentrale. 10

11 medewerker op dezelfde dag mogelijk. In geval van niet acute zaken is consultatie bij de huisarts of apotheker binnen 1 werkdag mogelijk. Herhaalrecepten: er is 24 uur/dag een receptenlijn beschikbaar (dit kan ook digitaal zijn) waarmee patiënten herhaalrecepten kunnen bestellen. Indien door een andere voorziening, zoals een proactieve herhaalservice, aantoonbaar hetzelfde doel wordt bereikt als met een receptenlijn, kan dit worden aangegeven en valt dit, mits onder regie van de huisarts, onder de te beoordelen prestatie 3 Beschikbaarheid en bereikbaarheid overige disciplines De overige disciplines zijn op werkdagen aaneengesloten telefonisch bereikbaar van tot uur. In eerste instantie wordt de telefonie ingeregeld voor de huisartsen en apo Later kunnen andere disciplines zoals de fysiotherapeuten aanhaken. De apotheken De apotheken zijn geopend van 8:00 18:00 uur. Tijdens de openingstijden apotheek telefonisch bereikbaar en wordt beantwoord door een apothekersassistente. Uit de ECB 2012 blijkt dat 87.9% het geen probleem vond de apotheek tele te bereiken, 12.1% vond het een klein probleem. Ook hiervoor geldt dat w de extractie gegevens van de telefooncentrale kunnen halen hoelang het d voordat de telefoon beantwoord wordt. Bij acute zaken is consultatie in bij de huisarts en de apotheek dezelfde d mogelijk. Bij niet acute zorgvragen is consultatie dezelfde dag of de daarop volgende mogelijk. Locatie de Esch en het Doktershuis maken gebruik van een receptenlijn die per dag beschikbaar is. Op locatie de Schubertstraat en het Doktershuis wordt gewerkt met de Herhaalservice Haaksbergen. Algemeen bereikbaarheid Uit het DCB komt naar voren dat de gemiddelde bereikbaarheid van de zorgverleners wordt beoordeeld als zijnde; de bereikbaarheid is geen prob voor 83.6%, een klein probleem voor 14.7% en groot probleem voor 1.6% patiënten. Gespecificeerd ziet het er per discipline als volgt uit: Oefentherapeuten: 95.2% geen probleem Psycholoog: geen probleem 77.3%, klein probleem 18.2%, groot probleem Podotherapeut: geen probleem 85.2%, klein probleem 13.6%, groot proble Verlosk.: geen probleem 86.4%, klein probleem 11.4%, groot probleem 2.4 Fysio s: geen probleem 93.6%, klein probleem 6.0%, groot probleem 0.4% Wij zien op basis van deze resultaten geen noodzaak tot verbetering In de Fysiotherapiepraktijken kunnen patiënten terecht van 7:30 19:00 u De praktijken zijn aaneengesloten bereikbaar tussen 8:00 18:00 uur. Indien het echt niet mogelijk is om de telefoon aan te nemen dan kan de p voic inspreken en wordt binnen 1 uur teruggebeld. Fysiotherapiepraktijken Gemiste oproepen worden binnen een teruggebeld. In geval van acute zaken is consultatie van een deskundige medewerker op dezelfde dag mogelijk. In geval van acute situaties is consultatie van een deskundig medewerke dag mogelijk. 11

12 4 Casemanager / vaste contactpersoon buiten de zorgprogramma s Het centrum heeft een vaste contactpersoon / casemanager aangesteld voor individuele patiënten met een complexe zorgvraag die niet in een zorgprogramma zijn opgenomen. De eigen huisarts van de patiënt is casemanager voor patiënten met comp problematiek die niet in een zorgprogramma zijn opgenomen. Het gaat om een casemanager/ contactpersoon tenminste op HBO-verpleegkundig niveau. Dit kan echter ook de huisarts zelf zijn 5 Openstelling avond Indien een stappenplan is en/of zaterdagen overeengekomen is een ruimere openstelling gerealiseerd. In een centrum met minimaal verzekerden zijn alle kerndisciplines in ieder geval minimaal één avond en/of zaterdag (tenminste 2 uur) in de week beschikbaar 6 Meten van Het centrum heeft klantwaardering c.q. binnen een jaar na de klantervaringen start van de uitvoeringsfase en periodiek daarna een ECB laten uitvoeren en is op basis van de uitkomsten met Menzis een verbeterplan overeengekomen. De uitvoering van het verbeterplan en resultaten van vervolgonderzoek, zijn vaste onderdelen van de jaarlijkse contractbesprekingen met Menzis. De uitkomsten van het ECB-onderzoek worden op de website gepub. Iedere huisartsenpraktijk biedt 1 avond per week een avondspreekuur aan Met de fysiotherapeuten kan s avonds tussen 17:00-19:00 een afspraak gemaakt. De Apotheek is zaterdags geopend gekoppeld aan het weekend spreekuur huisartsen in Haaksbergen. Laatste patiënttevredenheidsonderzoek: - Allen DCB Overige HA 2011 Euro-Pep, 2008 CQ index Fysio 2011, kwalify / HKZ Apo 2000 De verbeterplannen zijn ter inzage beschikbaar. De uitkomsten van het DCB zijn op de EZH website (www.eerstelijnszorghaaksbergen.nl) gepubliceerd. 7 Praktijkinformatie Zowel in schriftelijk voorlichtingsmateriaal evenals digitaal (website) worden de volgende zaken voor alle disciplines duidelijk en zo actueel mogelijk gecommuniceerd richting patiënten. visie van het centrum Er is een website voor het samenwerkingsverband: Hierop staat informatie over het samenwerkingsverband (visie, missie, dee zorgprogramma s, werkwijze en algemene informatie over chronische aandoeningen. Tevens is er een intranet voorziening gemaakt waarop de o stukken van de EZH zoals de zorgprogramma s, het zorgaanbodplan en het schriftelijke patiënten materiaal over de zorgprogramma s staan. Dit mate door de zorgverleners uit te printen en kan dan worden meegegeven aan d patiënt. Tevens zijn er patiënten folders ontwikkeld voor de beweegprogra 12

13 bereikbaarheid en beschikbaarheid aanbod van diensten en producten en valpreventie. Er is een poster gedrukt voor in de wachtkamers van de disciplines die zijn aangesloten bij de EZH. 8 Website Het centrum heeft een beveiligde website met de volgende functionaliteiten: e-consult inschrijving patiënten aanvragen herhaalmedicatie e-contact De website wordt periodiek geactualiseerd en zo nodig verbeterd. 1 oktober is MijnGezondheid.net (MGn) gelanceerd. MGn is een persoonlijk zorgdossier op internet. Hiermee kunnen patiënten afspraken maken op het spreekuur van de huisarts, medicatie status inzien herhaalrecepten aanvragen en een e-consult aanvragen bij huisarts of ema stellen aan de apotheker. Aanleiding: Uit het DCB 2012 komt naar voren dat 2.4% vaak behoefte hee een e-consult/vraag en 22% soms. Als de optie er is dan zou 19.5% er zeker gebruik van maken en 22.1% vrijw Doel: Extra service bieden aan patiënten en daarmee voorzien in een groei behoefte. We streven naar een deelname van 5% van de patiëntenpopulat deelnemende praktijken. Pilot: Het betreft een pilot waaraan 5 huisartsenpraktijken en de apotheke deelnemen. Uit de evaluatie 1 jaar na aanvang van de pilot komt het volge voren: patiënten aanmeldingen patiënten actieve gebruikers. - Er zijn 32 e-consulten aangevraagd - Er zijn 29 online afspraken gemaakt - Er is 351 keer medicatie bijbesteld We blijven MGn aanbieden omdat we deze online service zien als dé toeko niet MGN praktijken beslissen in de toekomst zelf of ze zich alsnog willen aansluiten. KWALITEIT UITVOERINGSFASE STAND VAN ZAKEN E-contact De website van de EZH en van de Huisartsen beschikt over een contactform Deze faciliteit kan gebruikt worden door patiënten voor niet medisch inhou vragen; verzoeken tot inschrijving, klachten, tip en ideeën, adreswijziginge Herhaalmedicatie Er is een herhaalservice en receptenlijn beschikbaar. De website wordt periodiek geactualiseerde en zo nodig verbeterd. 9 Zorgprogramma s op basis van een landelijk vastgestelde zorgstandaard Het centrum heeft bij aanvang van de uitvoeringsfase tenminste 2 zorgprogramma s in uitvoering, waarbij het effect op de zorg voor patiënten onderbouwd kan worden aangetoond m.b.v. Diabetes ontwikkeld en geïmplementeerd 2010 CVRM ontwikkeld en geïmplementeerd 2010 COPD ontwikkeld en geïmplementeerd in

14 prestatie-indicatoren (structuur, proces en uitkomst). Deze indicatoren sluiten aan bij het Menzis inkoopbeleid Integrale Bekostiging. Daar waar de zorgbehoefte is vastgesteld implementeert het centrum alle overige zorgprogramma s, waarvoor een landelijke standaard is vastgesteld. De gecontracteerde zorgprogramma s zijn in de uitvoeringsfase conform de daarin opgenomen afspraken uitgevoerd, waar mogelijk verder ontwikkeld, en met Menzis geëvalueerd. Per zorgprogramma zijn uitbreidings- c.q. verbeterpunten/-doelen overeengekomen voor de volgende contractperiode. Depressie ontwikkeld Hartfalen ontwikkeld In 2011 is het CMIZ (een data extractie systeem) aangeschaft en ingeregeld data extractie t.b.v. het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van de zorgprogramma. De multidisciplinaire implementatie van de ontwikkelende zorgprogramma ingewikkeld proces gebleken. In onze huidige systematiek werd de huisarts die betrokken was bij de ont van het zorgprogramma verantwoordelijk voor de implementatiefase. Geconstateerd is dat met de implementatie, de borging van samenwerkingsafspraken, de data extractie en analyse ervan en de kwalite veel tijd gemoeid gaat. Het is een taak die een duidelijk focus nodig heeft e speciale expertise vraagt van de uitvoerder. Om de uitvoering te stroomlijn daarom een Medische Kwaliteitsfunctionaris aangetrokken. Goede uitvoering van het programma geeft immers de kwaliteitsverbeterin zorg die we beogen. De Prestatie indicatoren zijn geëxtraheerd uit het CMIZ. Menzis heeft gegevens uitgezet tegen de benchmarkgegevens (sept 2013). De PI s van d zorgprogramma zijn door de kwaliteitsfunctionaris geanalyseerd en bespro de programmacoördinatoren. De uitkomsten hiervan zijn in het document Verbeterplan 2013 beschreven. De monodisciplinaire indicatoren zullen in de toekomst niet meer door de worden aangeleverd bij Menzis. De uitkomst indicatoren van de zorgprogr DM, COPD en CVRM worden via Thoon bij Menzis aangeleverd. De monodisciplinaire verbeterpunten zullen door betreffende huisartsenprak worden geanalyseerd, getoetst en verbeterd. In het eerste kwartaal 2014 zal de EZH multidisciplinaire proces en resultaa indicatoren beschrijven waarmee we de kwaliteit van de samenwerking ku toetsen. Op basis hiervan worden een verbeterplan gemaakt met SMART omschreven doelstellingen voor Aanvullende Zorgprogramma s Het centrum heeft aanvullende zorgprogramma s in uitvoering. (geen landelijke zorgstandaard, wel zorgbehoefte op basis De gecontracteerde van omgevingsanalyse) zorgprogramma s zijn in de uitvoeringsfase conform de daarin opgenomen afspraken uitgevoerd, waar mogelijk verder ontwikkeld, en met Menzis geëvalueerd. Per zorgprogramma zijn uitbreidings- c.q. verbeterpunten/-doelen overeengekomen voor de Gezond Gewicht bij Kinderen ontwikkeld in In oktober 2013 gaat de pilot starten met een groep van 10 kinderen programma Fit & Fun heeft een looptijd van 2 jaar. Het multidisciplinaire begeleidingstraject heeft een looptijd van 2 jaar. Valpreventie ontwikkeld in Het programma is eind 2012 geïmplementeerd waarna op 1 januari 2013 w gestart met het programma (uitvoeringsfase) Te ontwikkelen zorgaanbod 2014 Oncologische zorg Alcohol preventie Ouderenzorg 14

15 volgende contractperiode. 11 Adequate Dossiervorming met De huisartsenzorg registreert volgens de ADEPD-richtlijnen het Elektronisch Patiënten Dossier (ADEPD) 12 Digitaal patiëntendossier Er is sprake van een adequaat en veilig digitaal patiëntendossier dat de uitvoering van zorgprogramma s optimaal ondersteunt. HA registreert volgens criteria 2010 (M&I ADEPD ingediend) De huisartsen registeren volgens de ADEPD richtlijnen. Alle huisartsen zijn aangesloten op Medicom. Alle apothekers op Farmacom een koppeling tussen deze 2 systemen gerealiseerd. De apothekers en de h hebben afspraken vastgelegd over registratie van informatie in het beleids Farmacotherapiebeleid Haaksbergen. Er is een digitale koppeling voor verzending van patiënten informatie (verw terug verwijzing, diagnostische gegevens) tussen de Fysio s gerealiseerd in Tevens is dit gerealiseerd voor de verloskundigen en loopt er een pilot voo communicatie met Buurtzorg. Het CMIZ (data-extractie systeem) ondersteund de zorggroep bij het extra van uitkomstindicatoren. 13 Benchmark Voorschrijven Instituut Verantwoord Binnen het centrum wordt voorgeschreven conform de referentiewaarde behorend bij de Medicijngebruik (IVM) 90-percentielscore uit de IVM benchmark. De uitkomsten van de IVM Benchmark Voorschrijven en daarop gebaseerde verbeterplannen worden jaarlijks met Menzis besproken. HA en Apothekers hebben een 0-meting uitgevoerd over de 25 indicatoren de IVM benchmark methodiek beschreven. De Haaksbergse gegevens zijn vergeleken met de benchmark. De 5 indicatoren waarop we minder goed scoren dan de benchmark en wa de beste verbetermogelijkheden in zien zijn: 1. Behandeling astmapatiënten met ICS, indicator 3 2. Voorkeursmiddelen statines indicator 8 3. Behandeling Diabetespatiënten met statines indicator therapietrouw antidepressiva indicator generieke protonpompremmers indicator 19 De huisartsen zijn het afgelopen jaar alert geweest op het voorschrijfgedag deze middelen. Na 6 maanden zijn de huisartsen door de apothekers voor een tussenmeting. Na 12 maanden is er een vervolgmeting uitgevoerd om bekijken of het voorschrijfgedrag daadwerkelijk is verbeterd. Door het inzicht in en bewustwording van, zien we bij alle praktijk op bijna streefdoelen verbetering. We streven naar een voorschijf waarde die gelijk of beter is dan het landel gemiddelde. Dit is nog niet overal bereikt. Hiervoor wordt de kwaliteitscyc komende jaar opgevolgd. De nulmeting per arts en de toelichting op alle indicatoren is te lezen PDF bestand. 14 Kwaliteitsaccreditatie Elke discipline binnen het centrum is, conform de specifieke normen van de beroepsgroep, op HA vanaf 2008 tot heden NHG geaccrediteerd Een aantal fysiotherapiepraktijken zijn gecertificeerd Alle fysiotherapeuten zijn opgenomen in Centraal Kwaliteits Register voor 15

16 KOSTEN/ DOELMATIGHEID het hoogste niveau gecertificeerd/geaccrediteerd of is bezig met een landelijke erkend certificerings-/ accreditatietraject in een met Menzis overeengekomen tempo. UITVOERINGSFASE fysiotherapeuten Apotheek geaccrediteerd 2012 STAND VAN ZAKEN 15 Zorgkostenmonitor (ZKM) en Spiegelinformatie Het centrum analyseert jaarlijks met Menzis het functioneren van alle disciplines a.d.h.v. de ZKM en Spiegelinformatie. Het centrum benoemt en realiseert SMARTgeformuleerde verbetermogelijkheden. Verbetermogelijkheden kunnen zowel kwaliteit, klantgerichtheid als zorgkosten (binnen de eerste en/of tweede lijn) betreffen. 16 Doelmatig doorverwijzen tweede lijn Van de verwijzingen naar de op Zorgdomein aangesloten ziekenhuizen, verwijst het centrum meer dan 50%. m.b.v. ZorgDomein De EZH vindt het lastig om de uitkomsten van de dashboard gegevens te an en te interpreteren. De cijfers zijn (m.u.v. de uitkomst indicatoren van de zorgprogramma s) gericht op kosten die gemaakt worden in de zorg. De zorgverleners hebben de verantwoordelijkheid over het verlenen van goed kwaliteit van zorg. Er is in de cijfers geen relatie te leggen tussen kwaliteit e kosten. 8 oktober heeft Menzis de cijfers van de zorgkostenmonitor 2011 gepr Tevens heeft Menzis een uitgebreidere analyse laten zien van de zorgkoste Haaksbergen. In de cijfers van de zorgkostenmonitor is te zien dat de apotheek zorg kwartaal (2012-1) goedkoper is dan het gemiddelde van de benchmark. D gemaakt bij de huisarts zijn 2 euro per kwartaal per patiënt duurder dan ge en ook de kosten voor paramedische zorg zijn 9 euro per kwartaal duurder De geïnvesteerde GEZ gelden zijn in Haaksbergen iets hoger dan gemiddeld euro). De kosten voor de 2 e lijn zijn gemiddeld 39 per kwartaal lager dan de bench Geconcludeerd kan worden dat de jaren lange investeringen in de eerstelij rondom samenwerking, versterking en innovatie heeft geleid tot een goed poortwachters functie voor de 2 e lijn. De hoogste kosten in de 2 e lijn liggen in de chirurgie, cardiologie en ooghee Een regionale commissie onder leiding van IZIT heeft een zorgportaal voor Twente. Dit is gerealiseerd in 2012; ZorgNetOost. Het MST en het ZGT zijn in ons werkgebied aangesloten op ZorgNetOost. De huisartsen maken gebruik van deze faciliteit voor verwijz inzage in lab gegevens. MANAGEMENT EN ORGANISATIE UITVOERINGSFASE STAND VAN ZAKEN 16

17 17 Bestuur Het bestuur evalueert elk jaar zijn eigen functioneren. Voor zover van toepassing ziet het bestuur toe op de adequate naleving van de governance code. Het bestuur hanteert een passend functionerings- en beoordelingssysteem om de prestaties van het management te monitoren en te beoordelen. Het bestuur bestaand uit een huisarts, fysiotherapeut en een apotheker. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur e organisatie. Er wordt eens per maand vergaderd tussen het bestuur en het managemen bureau. Hier wordt de voortgang van het proces besproken, gemonitord e bijgestuurd wanneer nodig. Er vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats met de Manager van het Management Bureau en met de Medische Kwaliteitsfunctionaris. 18 Management Managementbureau Er is een manager in dienst van de Stichting voor 16 uur per week. Er is een functieprofiel opgesteld. Het management bureau wordt ondersteund door een management assist De Programma Coördinator faciliteert het ontwikkeltraject rondom de zorgprogramma s. 19 Management / Informatievoorzienings - en overlegstructuur De Medische Kwaliteitsfunctionaris valt ook onder het managementbureau Er is een functieprofiel opgesteld Overlegstructuren Bestuur: Vergadert eens per maand Raad van Deelnemers 4 á 8 keer per jaar Raad van Toezicht 3 keer per jaar Programmagroepen voor ontwikkeling zorgprogramma s 20 Management / Besluitvormingsstructuur is vastgelegd in de statuten van de Stichting Besluitvormingsstructuur 21 Management / Planning en Control Het management ziet er op toe dat de vastgestelde planning- en controlecyclus adequaat wordt uitgevoerd door enerzijds het bestuur en de deelnemende disciplines tijdig van noodzakelijke gegevens te voorzien en anderzijds tijdig gegevens van disciplines te vergaren en die samen met gegevens uit de centrumbedrijfsvoering (geaggregeerd) te presenteren. 22 Management/ Infomatiesysteem Het centrum beschikt over een managementinformatiesysteem dat centrum breed de juiste stuurinformatie genereert om te De Medische Kwaliteitsfunctionaris is verantwoordelijk voor de implement de zorgprogramma s, de borging van de samenwerkingsafspraken, data analyse van de kwaliteitsindicatoren en het zorgdragen voor verbetering v kwaliteit van de zorg. De kwaliteitscyclus 2013 is afgerond en geëvalueerd. Voor meer achtergrond informatie over de kwaliteitscyclus en de toekoms plannen zie punt 9. De EZH heeft een management informatie systeem aangeschaft in Ontwikkeld door Pharma Partners: CMIZ (Centraal Management Informat voorziening Zorggroepen). Het systeem is in het 3 e kwartaal van 2011 aang en in het laatste kwartaal van 2011 ingericht om data extracties van de lop 17

18 t.b.v. onder meer P&C kunnen sturen op resultaten en uitkomsten en verantwoording te kunnen afleggen richting stakeholders. zorgprogramma s te kunnen maken. Hiermee kan de landelijk vastgestelde met prestatie indicatoren worden geëxtraheerd om te kunnen sturen op uitkomsten en resultaat. In de toekomst (1 jaar na implementatie) kunnen we het KOS gebruiken om extraheren. 23 Management / Werkprocedures Het management ziet er op toe dat vastgestelde werkprocedures voor de primaire processen worden gehanteerd en periodiek geactualiseerd. Voortgang van de samenwerking, de afspraken, doelstellingen en de werkprocessen worden besproken in de bestuursvergadering (eens per 2 18

19 19

ZORGAANBODPLAN. Ambitieus en vooruitstrevend. Implementatie. EZH kiest voor MGn. *uitwerking punt 8 bijlage 1

ZORGAANBODPLAN. Ambitieus en vooruitstrevend. Implementatie. EZH kiest voor MGn. *uitwerking punt 8 bijlage 1 ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 EZH kiest voor MGn *uitwerking punt 8 bijlage 1 MijnGezondheid.net is een persoonlijk zorgdossier op internet. Hiermee kunnen patiënten eigen gezondheidszaken snel en

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 In 2016 continueert Menzis resultaatbeloning voor de huisartsenzorg zonder grote wijzigingen. De beloning vindt plaats op indicatoren die landelijk

Nadere informatie

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd.

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd. PROJECTAANVRAAG REGIOTAFEL ONDERDEEL: ZORGVERNIEUWING 1 INLEIDING - Deadline voor het indienen van uw projectvoorstel is 24 juni 2016 - Voor 1 oktober 2016 krijgt u bericht over toekenning of afwijzing

Nadere informatie

Bevindingen overzicht indicatoren zorgprogramma s COPD, DM2 en CVRM

Bevindingen overzicht indicatoren zorgprogramma s COPD, DM2 en CVRM Bevindingen overzicht indicatoren zorgprogramma s COPD, DM2 en CVRM 02 november 2012 Door: programmacoördinatoren COPD-Gerrit Kuipers, DM2-Joris van Grafhorst, CVRM-Anja van Kempen en medisch kwaliteitsfunctionaris-melanie

Nadere informatie

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Evaluatie zorgprogramma s EZH COPD, DM2, CVRM

Evaluatie zorgprogramma s EZH COPD, DM2, CVRM Evaluatie zorgprogramma s EZH COPD, DM2, CVRM Inleiding Het bestuur van EZH wil graag zicht krijgen op hoe de zorgprogramma s in de praktijk verlopen en wat het heeft opgeleverd. De medisch kwaliteitsfunctionaris

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Verbeterplan EZH n.a.v. patiënttevredenheidsonderzoek Argo2012

Verbeterplan EZH n.a.v. patiënttevredenheidsonderzoek Argo2012 EZH n.a.v. patiënttevredenheidsonderzoek Argo2012 EZH HGH De Esch Het Doktershuis Verbeterthema Verbeteren tegenstrijdige informatie Uitbreiden van digitale voorzieningen voor patiënten Verbeteren informatievoorziening

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Afspraken ketenzorgindicatoren in S3

Afspraken ketenzorgindicatoren in S3 Afspraken ketenzorgindicatoren in S3 De nieuwe bekostiging voor huisartsen- en multidisciplinaire zorg voorziet in honorering via drie segmenten (S1, S2 en S3). Segment 3 biedt de mogelijkheid voor het

Nadere informatie

Project Medicatieoverdracht

Project Medicatieoverdracht Eindverslag Project Medicatieoverdracht Barneveld 1 maart 2016 t/m 1 april 2017 Cedric Rietmeijer, huisarts, huisartsen de Burgt Marlies Geurts, apotheker, Service Apotheek Asklepios Jouk Snoek, apotheker,

Nadere informatie

Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ

Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ Plaats Maand jaar Format versie 2-2013 Invulinstructie In Het Plan van Aanpak staat wat het samenwerkingsverband al doet met betrekking

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk Mei 2013 Wilmar van Dop, manager Stichting KOEL Inhoud wijkscan 1. Wijken in beeld Demografische gegevens Sociaal economisch 2. Gezondheid inwoners 3. Zorgaanbod eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s van ontwikkeling naar praktijk Jenny van Binsbergen Voorzitter STEF, fysiotherapeut Antoinette Blok Manager St. Houtense Huisartsen en St. Multidisciplinaire Zorg

Nadere informatie

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Dit format is een samenvatting van een contract tussen preferente zorgverzekeraar en een zorgaanbieder

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 Resultaatbeloning Menzis indicatoren Menzis vindt praktijkaccreditatie een belangrijk instrument om de kwaliteit

Nadere informatie

Formulier zorgaanbodplan

Formulier zorgaanbodplan Formulier zorgaanbodplan 1 Algemene gegevens 1 Algemeen 1.1 Naam 1.2 Adres- en contactgegevens Adres Postcode Plaats Telefoon E-mailadres 1.3 Contactpersoon Naam Functie Adres Postcode Telefoon E-mailadres

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van.

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van. Mijn achtergrond? Deze dia zegt het allemaal. KNMVD -16 jaar dierenarts gezelschapsdieren GCM -2 jaar projectmanagement GCM -Nu innovaties in de zorg oa zorgprogramma s ROSET -dit jaar gestart als praktijkadviseur

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Eén loket voor leefstijl op maat

Eén loket voor leefstijl op maat Eén loket voor leefstijl op maat Daan Kerklaan Directeur Zorroo 28 maart 2014 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

Opzet van de interventie 4-8 en 8-13 jaar Stappen Wanneer Wie Frequentie Duur

Opzet van de interventie 4-8 en 8-13 jaar Stappen Wanneer Wie Frequentie Duur Ontstaan Cool 2B Fit In Twente zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om kinderen met overgewicht te helpen om op gezond gewicht te komen. Vijf lokale initiatieven hebben in 2010

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3)

Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3) Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3) Zorg en Zekerheid benadrukt de geïntegreerde samenwerking tussen de huisarts en de apotheker. In 2012 zijn wij daarom gestart met het inkopen van

Nadere informatie

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma Programmatische multidisciplinaire zorg (ketenzorg) wordt ingekocht op basis van

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma COPD

Werken met het ketenprogramma COPD Werken met het ketenprogramma COPD Praktijkinformatie voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET COPD!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET DE ROHA?... 3 4.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Haven Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016 Inleiding meting klantervaringen (CQI) wil dat iedere verzekerde kan vertrouwen op de beste zorg. Om deze reden stimuleren wij zorgaanbieders om de geleverde zorg en dienstverlening continu te verbeteren.

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen Vanaf 2018 heeft Menzis in samenspraak met een vertegenwoordiging

Nadere informatie

FTO Oldenzaal

FTO Oldenzaal FTO Oldenzaal 11-06-2015 Inhoud Inleiding Ontwikkeling zorgbekostiging Speerpunten marktpartijen MFB Medisch Farmaceutische Beslisregels Kwaliteitsindicatoren Transparantie / meetbare zorg Gevolgen voor

Nadere informatie

Disclosure belangen sprekers

Disclosure belangen sprekers Disclosure belangen sprekers (potentiële) Belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t. Centrale zorgverlener Welke rol kan zij spelen? dr. ir. Helene Voogdt

Nadere informatie

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2015-2016

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2015-2016 Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2015-2016 Door middel van deze handleiding nemen we u stapsgewijs mee in het vullen van uw digitale overeenkomst. Neem de handleiding goed door tijdens uw voorbereiding,

Nadere informatie

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo Medische Zorggroep Zuid-Oost Kwaliteitsjaarverslag MedZZo 2012/2013 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Huidige status MedZZo... 2 Deelnemende huisartsen:... 2 Kwaliteitsbeleid... 4 Aan de slag met kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum t Woud. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum t Woud. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum t Woud Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is een

Nadere informatie

Praktijkondersteuner GGZ

Praktijkondersteuner GGZ Praktijkondersteuner GGZ Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk Inleiding Steeds meer huisartspraktijken in de regio hebben een praktijkondersteuner voor geestelijke

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Voorstellen Marlie Cerneus GGD Regio Twente Jeugdgezondheidszorg 0-19! Wie zijn jullie? Gemeente Enschede en Almelo Waar gaat deze presentatie

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 11 POH- S module 2016-2018 Per 2016 zijn we gestart met een driejarig beleid. Met dit driejarig beleid, bieden we duidelijkheid

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Colofon Auteur Daniëlla Theunissen, apotheker Met medewerking van Marianne Nijpels, apotheker Illustratie Len Munnik september

Nadere informatie

Rapport. Het effect van onafhankelijk artsenbezoek op het voorschrijven door huisartsen

Rapport. Het effect van onafhankelijk artsenbezoek op het voorschrijven door huisartsen Rapport Het effect van onafhankelijk artsenbezoek op het voorschrijven door huisartsen februari 2010 Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan deze uitgave. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen

Nadere informatie

De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP)

De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP) De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP) Overeenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Fysiotherapie (Vrijgevestigden) dan wel (Instelling) 2015 Zorgaanbieders/fysiotherapiepraktijken

Nadere informatie

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer.

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer. Bijlage 12 POH-S module 2016-2018 Vorig jaar is het nieuwe bekostigingssysteem voor huisartsen ingevoerd. Menzis heeft toen aangegeven meer tijd nodig te hebben om de huidige POH-S financiering beter aan

Nadere informatie

Ketenzorg zelfevaluatie. Philip de Roos

Ketenzorg zelfevaluatie. Philip de Roos Ketenzorg zelfevaluatie Interim management & advies Philip de Roos KPN General Electric Data Sciences IBM Vicorp Madge web 12 jaar zelfstandig, adviseur zorg Vb: Zorggroep SEZ, Zorggroep Katwijk STERK

Nadere informatie

Iemand met overzicht die met me meedenkt Ouderenzorgproject Midden Utrecht. Petra Cornelis

Iemand met overzicht die met me meedenkt Ouderenzorgproject Midden Utrecht. Petra Cornelis Iemand met overzicht die met me meedenkt Ouderenzorgproject Midden Utrecht Petra Cornelis OmU in de praktijk Petra Cornelis, praktijkverpleegkundige ouderen en operationeel manager 2014 Introductie Inhoud

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Kanaleneiland GEZond!

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Kanaleneiland GEZond! Inleiding Stichting Kanaleneiland GEZond is in 2011 gestart met het traject Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken (ECB) in het kader van de GEZ contractering. De eerste drie jaar (2011-2014) is

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12. PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM HIMMS 2012 Las Vegas Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.00 uur Gezondheidscentrum Middenland Het Gezondheidscentrum Middenland

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Eisen en Voorwaarden NHG Praktijkaccreditering, versie 2011 Vervallen onderdelen voor versie 2.1 zichtbaar

Eisen en Voorwaarden NHG Praktijkaccreditering, versie 2011 Vervallen onderdelen voor versie 2.1 zichtbaar Eisen en Voorwaarden NHG Praktijkaccreditering, versie 2011 Vervallen onderdelen voor versie 2.1 zichtbaar 0. Inleiding De Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011 treden in de plaats van de

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Tenslotte zijn een aantal oude M&I modules in segment 3 onderverdeeld onder de prestaties Kwaliteit, Ouderenzorg en Substitutie.

Tenslotte zijn een aantal oude M&I modules in segment 3 onderverdeeld onder de prestaties Kwaliteit, Ouderenzorg en Substitutie. Bijlage 6 Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Segment 3 biedt Zorg en Zekerheid en de zorgaanbieders de ruimte om onderling afspraken te maken over het belonen van uitkomsten van zorg en zorgvernieuwing

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Zorgaanbodplan 2012. Zorgaanbodplan EZH 2012, versie juli 2012 1

Zorgaanbodplan 2012. Zorgaanbodplan EZH 2012, versie juli 2012 1 Zorgaanbodplan 2012 1 Inhoudsopgave Pag. Hoofdstuk I Inleiding 3 Missie / visie 4 Hoofdstuk II Zorgvraaganalyse 5 I Samenstelling van de bevolking 5 I.a Leeftijdsopbouw 5 I.b Verwachting bevolkingssamenstelling

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2... 2... 2 groep... 2 stelling/resultaat... 2... 2 Betrokken partijen... 3... 3 Opzetten van

Nadere informatie

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2016

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2016 Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2016 Door middel van deze handleiding nemen we u stapsgewijs mee in het vullen van uw digitale overeenkomst. Neem de handleiding goed door tijdens uw voorbereiding,

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

U BENT AAN HET VINKEN

U BENT AAN HET VINKEN Vinken en/of vonken Prof. Dr. Dinny de Bakker RCH sandwich-nascholing, Tilburg 18/27 november 2013 Protocol aflopen Meetwaarden noteren Gedoe met KIS en ICT Gedoe met declaraties Mensen doorzagen over

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

DATAMANAGEMENT. Succesvol uw koers bepalen met inzicht in uw data BETROUWBARE INFORMATIE IS STEEDS BELANGRIJKER SHL-GROEP DATAMANAGEMENT

DATAMANAGEMENT. Succesvol uw koers bepalen met inzicht in uw data BETROUWBARE INFORMATIE IS STEEDS BELANGRIJKER SHL-GROEP DATAMANAGEMENT Succesvol uw koers bepalen met inzicht in uw data U herkent het wellicht Zorgverzekeraars stellen uitgebreide voorwaarden aan de rapportages die u dient te leveren. Kostenbewust zorg verlenen is een must.

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie