Programma-dossier WordMind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma-dossier WordMind"

Transcriptie

1 IC2DA S.B. Bosch C Programmeren Programma-dossier WordMind Het ontwerpen en programmeren van het programma WordMind.

2

3 Ontvangen probleemstelling Voorwoord Opgave Er werd van ons verwacht een programma te ontwikkelen in ANSI-C dat het spelletje WordMind nabootst. Dit programma moet gebruik maken van de module WordStore waarvan de header file gegeven is. De module moet intern gebruik maken van een cylische dubbel gelinkte lijst. Ook de ander leerstof die aan bod is gekomen in de les komt terug in de functies, zoals functies die gebruik maken van call by value en call by reference, pointers, dynamisch geheugen vrij maken en geheugen weer vrijgeven. Voor het uitwerken van de oefening was ik verplicht me te houden aan de opgegeven randvoorwaarden. De header file van WordStore.h moest precies op deze manier geimplementeerd worden en de beschrijving van de eindopdracht moest gevolgd worden. Voorbeeld Geheime woord: 'brommer' The secret word:... Guess the word : fietsen The secret word: -----e- Guess the word : branden The secret word: br---en Guess the word : boomtor The secret word: b-om- r Guess the word : brommer nieuw scherm Word brommer found! Another game (Y/N)? nieuw scherm Your average is 5.00 Press any key to exit...

4 Werkplan Programmaspecificaties Het programma moet op de volgende manier aangeroepen worden: WORDMIND <filename> Hierbij is <filename> de naam van een file met de te raden woorden. De file is een gewone text-file met op elke regel precies een woord. Het spel gaat als volgt: De computer toont op het scherm een serie puntjes, waarvan elk puntje een letter van het te raden woord voorstelt. De gebruiker mag nu een woord intoetsen ter lengte van het aantal puntjes. Vervolgens geeft de computer onder het ingetypte woord het resultaat weer volgens dit algoritme: 1. Onder elke letter die precies overeenkomt met het te raden woord (dus zowel de letter als de positie zijn goed) wordt die letter herhaald. Als alle letters goed zijn is het woord geraden, anders gaan we door als volg. Noem de niet geraden letters van het te raden woord de restverzameling. 2. Doe nu van links naar rechts voor alle niet geraden letters het volgende: Als de betreffende letter in de restverzameling voorkomt, zet dan onder die letter een sterretje (*) en haal die letter weg uit de restverzameling, anders zet onder die letter een streepje (-). Als het woord geraden is, is het spel afgelopen, anders mag de gebruiker nogmaals raden. In plaats van een woord in te toetsen, mag de gebruiker ook twee uitroeptekens intoetsen (!!); daarmee wordt dit spel afgebroken, de computer verklapt de oplossing en er worden als straf 10 beuren bij het reeds verbruikte aantal beurten opgeteld. Na afloop van een spel wordt er gevraagd of de gebruiker nog een spel wil spelen: Another game (Y/N)? waarna de gebruiker al dan niet een volgend spel kan spelen. Als alle woorden uit de file een keer aan de beurt zijn geweest, dan stopt het spel ook. Aan het eind van WordMind wordt een score getoond: Your average is.. De score geeft het gemiddelde aantal benodigde beurten per spel weer en wordt berekend door (voor alle spellen) het totaal aantal ingetypte woorden te delen door het totaal aantal gespeelde spellen. De score wordt in twee decimalen nauwkeurig weergegeven. De woorden uit de text-file worden in random volgorde getoond. Elk woord wordt slechts eenmaal getoond. De implementatie maakt gebruik van twee modules: 1. De ene module is een algemene module voor de opslag van woorden, WordStore genaamd. Deze module is algemeen bruikbaar voor programma's die een opslag voor woorden nodig hebben. De woorden worden in WordStore opgeslagen en kunnen van daaruit worden geraadpleegd. Voor een specificatie van de interface van WordStore zie de bijlage (interface header file WordStore.h). Implementatie-eisen: WordStore moet geimplementeerd worden middels een gestrekte rond-gelinkte lijst met dubbele links. Er is bovendien een (buiten de module niet zichtbare) pointer die naar een van de woorden in de lijst wijst. De posiite van deze pointer komt overeen van wat buiten de module bekend staat als Current Word. De module WordStore heeft geen enkele directe eindgebruikersinterface (maakt geen gebruik van toetsenbord en/of beeldscherm). 2. De andere module is het eigenlijke spel WordMind, dat van de module WordStore gebruik maakt voor de opslag van woorden. WordMind handelt de eindgebruikersinterface af en verzorgt het spelen van het spel.

5 Toepassingslayout Het programma begint met een regel waarin staat dat de gebruiker het woord kan laten zien door twee uitroeptekens in te toetsen, maar dat daar wel 10 extra beurten voor gerekend wordt:!! to reveal the word (10 extra turns added) Daarna komt een lege regel gevolgd door de tekst: The secret word:... Het aantal puntjes geeft aan uit hoeveel letters het geheime woord bestaat. De gebruiker krijgt daarna de mogelijkheid om het woord te raden of om twee uitroeptekens in te toetsen. De regel ziet er zo uit: Guess the word : De invoer wordt gecontroleerd en de laatste twee stappen worden opnieuw getoond, maar nu zijn de puntjes veranderd in het restverzameling. Als de gebruiker in plaats van het te raden woord twee uitroeptekens invoert dan wordt het geheime woord getoond en het spel wordt beindigd: The secret word:... Normaal gesproken wordt naar een aantal pogingen het woord geraden, de gebruiker krijgt dan te zien: Found the secret word:... Hierna krijgt de gebruiker, als er nog woorden in de lijst staan, de vraag: Another game (Y/N)? De gebruiker kan ervoor kiezen om het spel verder te spelen of om het programma te beindigen. Als het spel beindigen gekozen wordt dan wordt er de volgende regel getoond, met daarin het gemiddelde aantal beurten per spel: Your average is x.xx Press any key to exit... Wordt er gekozen voor de optie om het spel verder te spelen, dan begint het spel weer bij de eerste regel met de uitroeptekens.

6 Stroomschema Init deel hoofdprogramma

7 Hoofdprogramma

8 Verdere informatie Het programma werd gecodeerd in Borland C++ Builder 5.0 en 6.0 als een console application. De werking van het programma werd getest aan de hand van een text bestand geleverd door de docent. Daarna werd het programma beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid door een aantal vrijwilligers die niets van de opdracht afwisten. Dit heeft geleid tot verder verfijning van de applicatie. Programmastructuur Main() Lokale variabelen: char * cptrguessedword: bevat de string die de gebruiker in het spel invoerd char * cptrsecretword: wordt gevuld met een random woord uit het opgegeven text bestand. Na ieder spel wordt deze uit het geheugen vrij gegeven. char * cptrresult: het aantal letters uit cptrsecretword wordt in deze variabele herhaald als een punt, daarna wordt deze gevuld als restverzameling van het geraden woord cptrguessedword. int itimesplayed: ieder keer als de gebruiker een spel speelt wordt deze variabele met een opgehoogd. int inrofguessedwords: als een gebruiker een woord raad wordt deze variabele met een opgehoogd. Deze variabele wordt bij het verlaten van het spel gebruikt samen met de variabele itimesplayed om het gemiddelde aantal beurten per spel te berekenen. int icounter: elke keer als er een spel wordt opgestart moet cptr_result gevuld worden met puntjes, deze variabele houdt de loop bij, beginnend op positie 0. char cplay: aan het eind van ieder spel krijgt de gebruiker de vraag om een character in te toetsen (Y/N). Deze variabele wordt gevuld met deze keuze. Boolean bguessed: binnen ieder spel moet er net zo lang doorgegaan worden tot de gebruiker het woord raad of als de gebruiker de optie (!!) kiest. Deze variabele wordt TRUE als een van deze gevallen zich voordoet. Boolean bplay: zolang deze de waarde TRUE heeft en er nog woorden in de lijst staan blijft het spel doorgaan. Bedoeling van de functie: De main-functie onderhoudt de hoofdvariabelen en voert de spelstructuur uit. Daarnaast houdt het de statistieken bij van de gespeelde spellen. Hieruit wordt het spel geladen en uitgevoerd.

9 void CompareWords(char *ssecretword, char *sguessedword, char *sresult) Doorgegeven variabelen: char * ssecretword: een string (character array met variabele grootte eindigend op '\0') met daarin het te raden woord. char * sguessedword: het door de gebruiker geraden woord, met dezelfde grootte als ssecretword. char * sresult: na de functie bevat deze variabele de restverzameling of hetzelfde woord. Lokale variabelen: int ilength: de lengte van het geraden woord sguessedword. int iloop: wordt gebruikt om over het woord te lopen. int ifound: als een character gevonden is het woord wordt de positie opgeslagen in deze variabele. Dit is handiger en sneller om het in een variabele te doen, zodat dezelfde functie niet meerdere keren aangeroepen hoeft te worden. char * cptrworki: lokale kopie van sguessedword waarmee gewerkt wordt. char * cptrworkv: lokale kopie van ssecretword waarmee gewerkt wordt. Doel van de functie: Deze functie vergelijkt de string ssecretword met sguessedword. Als de waarde en de positie overeenkomen wordt de letter doorgegeven in sresult. Als de waarde voorkomt maar de positie is niet goed wordt er een sterrretje (*) doorgegeven op de overeenkomende positie met sguessedword. Voor de overgebleven letters wordt een min (-) teken doorgegeven in sresult. int pos( char * ssearchword, char c, int ifromposition ) Doorgegeven variabelen: char * ssearchword: het woord waarin het opgegeven karakter gevonden moet worden. char c: bevat een letter die gezocht wordt in ssearchword. int ifromposition: geeft aan op welke positie de functie moet beginnen met zoeken. Lokale variabelen: int ireturn: de te retourneren waarde, aanvankelijk -1 maar als er een karakter gevonden wordt dan krijgt deze als waarde de positie in de string. int icounter: interne teller voor de loop, krijgt bij het begin de waarde van ifromposition. Doel van de functie: Zoekt in ssearchword naar karakter c vanaf de opgegeven positie ifromposition. Als het opgegeven karakter niet gevonden is, geeft deze functie de waarde -1 terug. void strtolower( char *s ) Doorgegeven variabelen: char * s: een string die omgezet omgezet moet worden naar lower-case. Lokale variabelen: int ilength: bevat de lengte van s int iloop: wordt gebruikt om over het woord te lopen. Bedoeling van de functie: Deze functie veranderd de opgegeven string in een lower-case string.

10 Programmacode /*****************************************************************************/ /** **/ /** File: WORDMIND.C **/ /** Author: S.B. Bosch **/ /** Version: 1.0 **/ /** Date: (YYYY-MM-DD) **/ /** **/ /** Pre: - **/ /** Post: main program for the game WordMind **/ /** usage: wordmind <filename> **/ /** the <filename> is a ASCII-file containing one word **/ /** on each line. The maximum length of a word is set **/ /** to the length specified in WORDSTORE.H **/ /** **/ /** Modified: **/ /** [YYYY-MM-DD] <author> - <description> **/ /** [ ] S.B. Bosch - added **/ /** void CompareWords(char *, char *, char *) **/ /** int pos(char *, char, int) **/ /** void strtolower(char *) **/ /** [ ] S.B. Bosch - changed the prompt for the user, now the **/ /** user can no longer type a word longer then **/ /** the current secret word. The normal reveal **/ /** option still exists (!!) **/ /** **/ /*****************************************************************************/ #include <string.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <alloc.h> #include "WordStore.h" void CompareWords( char *ssecretword, char *sguessedword, char *sresult); /* ** This function compares the strings ssecretword and sguessedword. ** If both the value and the position of a letter are correct, the letter is ** echoed in sresult at the correct position. If the vale is correct, but ** the position is not, then an asterisk (*) is echoed at the ** corresponding position in sguessedword. For all remaining letters a ** hyphen (-) is echoed in sresult. ** pre: Length (ssecretword) == Length (sguessedword) and sresult points to ** sufficient memory space to accomodate a string of at least the length ** of ssecretword. ** function pos( char*, char, int) is used in this function ** post: Length (sresult) == Length (ssecretword) and the contents of sresult ** reflect the match between ssecretword and sguessedword ** Examples: ** ssecretword: taart ssecretword: taart ** sguessedword: staat sguessedword: torro ** sresult: -*a*t sresult: t-*r- ** ** ssecretword: taart ssecretword: taart ** sguessedword: arret sguessedword: tarot ** sresult: **--t sresult: ta*-t */ int pos( char *ssearchword, char c, int ifromposition ); /* ** This function searches in ssearchword for the character c from the ** given position ifromposition. Usage: ** ipos = pos( ssearchword, 'a', 2 ); ** pre: ssearchword < ifromposition and is a valid string ** post: If the given character c is found a positive number is ** returned. If the character is not found this function returns -1 */ void strtolower( char *s ); /* ** This function converts a given string to a lowercase string */ main( int argc, char *argv[] ) {

11 char *cptrguessedword; char *cptrsecretword; char *cptrresult; char ssearch[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!"; char cplay; int itimesplayed = 0; int inrofguessedwords = 0; int ilengthofsecretword = 0; int icounter; Boolean bguessed, bplay; if ( argc!= 2 ) { printf("usage: %s <filename>\n", argv[0] ); printf("\npress any key to exit..."); return (0); /* try to read the file (argv[1]) */ if (!WordStore_FileRead(argv[1])) { printf("problem reading file <%s>\n", argv[1]); printf("\npress any key to exit..."); return (0); if ( (cptrguessedword = (char *) malloc(maxlen_word)) == NULL (cptrsecretword = (char *) malloc(maxlen_word)) == NULL (cptrresult = (char *) malloc(maxlen_word)) == NULL ) { puts("problem with allocating memory!"); printf("\npress any key to exit..."); return (0); /* main program */ bplay = TRUE; while ( WordStore_NrWords() > 0 && bplay ) { /* game part */ WordStore_MoveRandom(); itimesplayed++; cptrsecretword = WordStore_WordRead(); strtolower(cptrsecretword); /* lowercase secretword */ strcpy( cptrresult, cptrsecretword ); ilengthofsecretword = strlen( cptrsecretword ); bguessed = FALSE; printf("!! to reveal the word (10 extra turns added)"); /* First time display dots */ for ( icounter=0; icounter<ilengthofsecretword; icounter++ ) { *( cptrresult + icounter ) = '.'; *( cptrresult + icounter + 1 ) = '\0'; while (!bguessed) { printf("\n\nthe secret word: %s\n", cptrresult ); printf("guess the word : "); for ( icounter=0; icounter<ilengthofsecretword; icounter++ ) { do { fflush(stdin); /* lowercase guessedword */ *(cptrguessedword+icounter) = tolower (getch()); *(cptrguessedword+icounter+1) = '\0'; while ( (pos( ssearch, *(cptrguessedword + icounter ), 0 ) == -1 )); putch ( *(cptrguessedword+icounter)) ; /* special case */ if ( strcmp( cptrguessedword, "!!" ) == 0 ) { icounter = ilengthofsecretword; if ( strlen( cptrguessedword )!= ilengthofsecretword ) { if ( strcmp( cptrguessedword, "!!" ) == 0 ) { printf("\n\nfound the secret word: \"%s\"\n", cptrsecretword ); inrofguessedwords += 10; bguessed = TRUE;

12 else { printf("\nlength is not equal!\n"); puts("please try again or type '!!' to stop this round"); else { inrofguessedwords++; CompareWords(cptrSecretWord, cptrguessedword, cptrresult ); if ( strcmp( cptrguessedword, cptrsecretword ) == 0 ) { printf("\n\nfound the secret word: \"%s\"\n", cptrsecretword ); bguessed = TRUE; cptrsecretword = WordStore_WordDelete(); free( cptrsecretword ); /* end game part */ if ( WordStore_NrWords() == 0 ) { printf("no more words left...\nthank you for playing WordMind!\n"); bplay = FALSE; else { cplay = '\0'; while ( cplay!= 'Y' && cplay!= 'N' ) { printf("another game (Y/N)? "); fflush(stdin); cplay = toupper(getch()); if ( cplay == 'N' ) { bplay = FALSE; /* end main program */ printf("your average is %3.2f\n", ((float) inrofguessedwords / itimesplayed )); printf("\npress any key to exit..."); WordStore_Clear(); return (0); void CompareWords( char *sv, char *si, char *so) { int ilength = strlen( si ); int iloop, ifound; char *cptrworki; char *cptrworkv; /* Allocate memory */ if ( ( cptrworki = (char *) malloc(ilength+1)) == NULL ( cptrworkv = (char *) malloc(ilength+1)) == NULL ) { puts("problem with allocating memmory!"); puts("function: CompareWords()"); printf("\npress any key to exit..."); fflush(stdin); exit(0); /* Make copies of si and sv, cptrworki and cptrworkv ** must have sufficient memory space */ strcpy(cptrworki, si); strcpy(cptrworkv, sv); /* loop */ for ( iloop = 0; iloop < ilength; iloop++ ) { if ( * (si+iloop) == * (sv +iloop) ) { so[iloop] = * (si + iloop ); /* the same as *(s0+iloop) */ * (cptrworki+iloop) = ' '; /* space, character is found */ * (cptrworkv+iloop) = '.'; /* dot, charater is found */ /* loop again */

13 for ( iloop = 0; iloop < ilength; iloop++ ) { if ( * (cptrworki+iloop)!= ' ' ) { ifound = pos(cptrworkv, * (cptrworki+iloop), 0); if ( ifound >= 0 ) { so[iloop] = '*'; * (cptrworki+iloop) = ' '; /* blank out the found character */ * (cptrworkv+ifound) = '.'; else { so[iloop] = '-'; /* character not found */ so[iloop] = '\0'; /* free memory */ free( cptrworki ); free( cptrworkv ); int pos( char *s, char c, int x ) { int ireturn = -1; int icounter; for ( icounter = x; *(s+icounter)!= '\0'; icounter++ ) { if ( *(s+icounter) == c ) { ireturn = icounter; return( ireturn ); return( ireturn ); void strtolower( char *s ) { int ilength, iloop; ilength = strlen( s ); for (iloop=0; iloop<ilength; iloop++ ) { *(s+iloop) = tolower(*(s+iloop));

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

EE1400: Programmeren in C BSc. EE, 1e jaar, , 3e college

EE1400: Programmeren in C BSc. EE, 1e jaar, , 3e college EE1400: Programmeren in C BSc. EE, 1e jaar, 2012-201, e college Arjan van Genderen, Computer Engineering 4-12-2012 Delft University of Technology Challenge the future Hoorcollege Arrays, Pointers en Strings

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Universiteit van Amsterdam FNWI Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Opgave 1: Wat is de uitvoer van dit programma? public class Opgave { static int i = 0 ; static int j = 1 ; int i = 1 ; int

Nadere informatie

Lineaire data structuren. Doorlopen van een lijst

Lineaire data structuren. Doorlopen van een lijst Lineaire data structuren array: vast aantal data items die aaneensluitend gestockeerd zijn de elementen zijn bereikbaar via een index lijst: een aantal individuele elementen die met elkaar gelinkt zijn

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

continue in een for, while of do lus herhaalt de lus vroegtijdig. De volgende herhaling wordt onmiddellijk begonnen.

continue in een for, while of do lus herhaalt de lus vroegtijdig. De volgende herhaling wordt onmiddellijk begonnen. Hoofdstuk 3: controlestructuren instructies en blokken Naar elke instructie staat een ; Instructies worden door de haakjes {} in een block samengevat. if else if ( expression) statement1; else statement2;

Nadere informatie

Modelleren en Programmeren

Modelleren en Programmeren Modelleren en Programmeren Jeroen Bransen 6 december 2013 Terugblik Programma en geheugen Opdrachten Variabelen Methoden Objecten Klasse Programma en geheugen Opdrachten Variabelen zijn gegroepeerd in

Nadere informatie

Calculator spelling. Assignment

Calculator spelling. Assignment Calculator spelling A 7-segmentdisplay is used to represent digits (and sometimes also letters). If a screen is held upside down by coincide, the digits may look like letters from the alphabet. This finding

Nadere informatie

Genetic code. Assignment

Genetic code. Assignment Genetic code The genetic code consists of a number of lines that determine how living cells translate the information coded in genetic material (DNA or RNA sequences) to proteins (amino acid sequences).

Nadere informatie

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain.

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain. Domino tiles Dominoes is a game played with rectangular domino 'tiles'. Today the tiles are often made of plastic or wood, but in the past, they were made of real stone or ivory. They have a rectangle

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Programma-dossier WordStore

Programma-dossier WordStore IC2DA S.B. Bosch C Programmeren Programma-dossier WordStore Het ontwerpen en programmeren van de library WordStore.h Ontvangen probleemstelling Voorwoord Opgave Er werd van ons verwacht een eigen versie

Nadere informatie

Deel 1: schriftelijk deel

Deel 1: schriftelijk deel Examen Computerarchitectuur en systeemsoftware Donderdag 15 januari 2009, namiddag Deel 1: schriftelijk deel Algemene bemerkingen: Het examen bestaat uit 2 delen. Dit zijn de vragen voor het eerste deel.

Nadere informatie

PROS1E1 Gestructureerd programmeren in C Dd/Kf/Bd

PROS1E1 Gestructureerd programmeren in C Dd/Kf/Bd Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Toekenning- en herhalingsopdrachten (for loop)... 2 2.1 De wet van Ohm... 3 2.2 De spaarrekening... 3 2.3 De transformator... 3 3 Keuze- en herhalingsopdrachten (if, switch,

Nadere informatie

Variabelen en statements in ActionScript

Variabelen en statements in ActionScript Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Variabelen en statements in ActionScript 6.1 Inleiding Als we het in de informatica over variabelen hebben, bedoelen we een stukje in het geheugen van de computer

Nadere informatie

De MySQL C API. Variabelen in C Functies in C Pointers in C

De MySQL C API. Variabelen in C Functies in C Pointers in C LinuxFocus article number 304 http://linuxfocus.org De MySQL C API door Özcan Güngör Over de auteur: Ik gebruik Linux sinds 1997. Vrijheid, flexibiliteit en opensource. Dat

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Inleiding programmeren (IN1608WI), Oktober 2003, , Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2.

Voorbeeldtentamen Inleiding programmeren (IN1608WI), Oktober 2003, , Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2. Voorbeeldtentamen Inleiding programmeren (IN1608WI), Oktober 2003, 14.00-15.30, Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2. Dit tentamen bestaat uit twee delen. Deel 1 (14.00-14.45, gesloten

Nadere informatie

Objective-C Basis. 23 april 2005, Eindhoven Patrick Machielse

Objective-C Basis. 23 april 2005, Eindhoven Patrick Machielse Objective-C Basis 23 april 2005, Eindhoven Patrick Machielse patrick@hieper.nl Algemeen // extensies Objective-C code in bestanden met.m extensie // commentaar moet! /* Alles hiertussen wordt genegeerd

Nadere informatie

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren 5082IMOP6Y maandag 16 november 2015 13:00 15:00 Schrijf je naam en studentnummer op de regel hieronder. Sla deze pagina niet om tot de surveillant vertelt dat het

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Javascript oefenblad 1

Javascript oefenblad 1 Leer de basis van Javascript. Javascript oefenblad 1 Niels van Velzen Javascript oefenblad 1 Pagina 2 Inleiding Javascript is niet altijd even makkelijk. Vooral aan het begin is het even wennen hoe de

Nadere informatie

Online c++ leren programmeren:

Online c++ leren programmeren: Online c++ leren programmeren: Inhoud 1)Waar vind ik een c++ compiler?... 2 2)Hoe start ik een programma in c++?... 2 3)Een eerste c++ programma:... 3 Een eerste programma schrijven:... 3 Mijn eerste programma

Nadere informatie

VOORBLAD SCHRIFTELIJKE TOETSEN

VOORBLAD SCHRIFTELIJKE TOETSEN Technology, Innovation & Society Delft VOORBLAD SCHRIFTELIJKE TOETSEN OPLEIDING TOETSCODE GROEP : ELEKTROTECHNIEK : GESPRG : EP11/EP12 TOETSDATUM : 07-02-2014 TIJD : 13.00 14.30 uur AANTAL PAGINA S (incl.

Nadere informatie

Modelleren en Programmeren

Modelleren en Programmeren Modelleren en Programmeren Jeroen Bransen 13 november 2013 Organisatie Docenten Jeroen Bransen Michael Moortgat Docenten Jeroen Bransen Imperatief programmeren (Java) Tot de kerst (ongeveer) Michael Moortgat

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Programmeermethoden. Recursie. week 11: november kosterswa/pm/

Programmeermethoden. Recursie. week 11: november kosterswa/pm/ Programmeermethoden Recursie week 11: 21 25 november 2016 www.liacs.leidenuniv.nl/ kosterswa/pm/ 1 Pointers Derde programmeeropgave 1 Het spel Gomoku programmeren we als volgt: week 1: pointerpracticum,

Nadere informatie

After that, the digits are written after each other: first the row numbers, followed by the column numbers.

After that, the digits are written after each other: first the row numbers, followed by the column numbers. Bifid cipher The bifid cipher is one of the classical cipher techniques that can also easily be executed by hand. The technique was invented around 1901 by amateur cryptographer Felix Delastelle. The cipher

Nadere informatie

Functioneel programmeren

Functioneel programmeren Functioneel programmeren Practicumopgave 2: Mastermind Het doel van deze opgave is het implementeren van het spel Mastermind; zie http://nl.wikipedia.org/wiki/mastermind voor een uitleg. Het spel is klein

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

Pascal uitgediept Data structuren

Pascal uitgediept Data structuren Pascal uitgediept Data structuren MSX Computer & Club Magazine nummer 68-juni/juli 1994 Herman Post Scanned, ocr ed and converted to PDF by HansO, 2001 In deze aflevering wordt bekeken hoe zelf een datastructuur

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server)

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server) Multi user Setup Firebird database op een windows (server) Inhoudsopgave osfinancials multi user setup...3 Installeeren van de firebird database...3 Testing van de connectie met FlameRobin...5 Instellen

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen BIJLAGE 1 S.A. STERIA Benelux N.V. Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen Technische bepalingen voor de weergave van het logo op de schermen. Versie 1.2 Guy JASPERS Revisions Revision Description

Nadere informatie

Technology, Innovation & Society Delft

Technology, Innovation & Society Delft Technology, Innovation & Society Delft VOORBLAD SCHRIFTELIJKE TOETSEN OPLEIDING TOETSCODE GROEP : ELEKTROTECHNIEK : GESPRG-SC1 : EP11, EP12 TOETSDATUM : 22-01-2015 TIJD : 13.00u-14.30u AANTAL PAGINA S

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding 1. Inleiding In verband met de verschillende soorten displays, welke verschillen qua aantal regels en karakters, kan de menu lay-out, welke getoond wordt, verschillen. De bediening

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Daylight saving time. Assignment

Daylight saving time. Assignment Daylight saving time Daylight saving time (DST or summertime) is the arrangement by which clocks are advanced by one hour in spring and moved back in autumn to make the most of seasonal daylight Spring:

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Uitwerking Aanvullend tentamen Imperatief programmeren Woensdag 24 december 2014, 13.30 15.30 uur

Uitwerking Aanvullend tentamen Imperatief programmeren Woensdag 24 december 2014, 13.30 15.30 uur Uitwerking Aanvullend tentamen Imperatief programmeren Woensdag 24 december 2014, 13.30 15.30 uur 1. deze opgave telt voor 30% van het totaal. Schrijf een compleet programma, dat door de gebruiker vanaf

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Acht opgaven met antwoorden (Albert Nijhof)

Acht opgaven met antwoorden (Albert Nijhof) Acht opgaven met antwoorden (Albert Nijhof) OPGAVE 1 Hoe kun je de waarde van BASE bepalen zonder hem te veranderen? :.BASE ( -- ) BASE @ 1-.." + 1 " :.BASE ( -- ) BASE @ DUP 2/ DUP.." + " -. :.BASE (

Nadere informatie

Country recognition. Assignment

Country recognition. Assignment Country recognition You are given a text file containing a list of countries, together with a description of their borders. Each line of the file contains the name of a country, followed by a tab and a

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Werken met arrays

Hoofdstuk 7: Werken met arrays Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 7: Werken met arrays 7.0 Leerdoel

Nadere informatie

Uitwerking Tweede deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 21 oktober 2016, uur

Uitwerking Tweede deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 21 oktober 2016, uur Uitwerking Tweede deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 21 oktober 2016, 13.00-15.00 uur 1. De situatie die ontstaat door class A : B C D; kan beschreven worden door (a) B is een A (b)

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

Programmeermethoden. Recursie. Walter Kosters. week 11: november kosterswa/pm/

Programmeermethoden. Recursie. Walter Kosters. week 11: november kosterswa/pm/ Programmeermethoden Recursie Walter Kosters week 11: 20 24 november 2017 www.liacs.leidenuniv.nl/ kosterswa/pm/ 1 Vierde programmeeropgave 1 De Grote getallen programmeren we als volgt: week 1: pointerpracticum,

Nadere informatie

Een typisch programma in C en C++ bestaat uit een aantal onderdelen:

Een typisch programma in C en C++ bestaat uit een aantal onderdelen: Eerste stappen in C. Een typisch programma in C en C++ bestaat uit een aantal onderdelen: /* Alles wat op meerdere lijnen staat zoals hier is commentaar. */ // Dit is commentaar op 1 lijn. Geldig tot einde

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

Programmeermethoden NA. Week 6: Lijsten

Programmeermethoden NA. Week 6: Lijsten Programmeermethoden NA Week 6: Lijsten Kristian Rietveld http://liacs.leidenuniv.nl/~rietveldkfd/courses/prna2016/ Getal opbouwen Stel je leest losse karakters (waaronder cijfers) en je moet daar een getal

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

12 Meer over pointers

12 Meer over pointers 12 Meer over pointers 12.1 Arrays van pointers Omdat pointers zelf variabelen zijn, is het mogelijk arrays van pointers te maken. Elk arrayelement is een pointer naar een of ander object. In de declaratie

Nadere informatie

Datastructuren: stapels, rijen en binaire bomen

Datastructuren: stapels, rijen en binaire bomen Programmeermethoden Datastructuren: stapels, rijen en binaire bomen week 12: 23 27 november 2015 www.liacs.leidenuniv.nl/ kosterswa/pm/ 1 Inleiding In de informatica worden Abstracte DataTypen (ADT s)

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Programmeren met Arduino-software

Programmeren met Arduino-software Programmeren met Arduino-software De software waarin we programmeren is Arduino IDE. Deze software is te downloaden via www.arduino.cc. De programmeertaal die hier gebruikt wordt, is gebaseerd op C en

Nadere informatie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4 Hoofdstuk 4 : De Selectie Visual Basic 6.0 1 Basisstructuren (herhaling) Sequentie (HK2) : Alle opdrachten gewoon na mekaar uitvoeren. Hier worden geen keuzes

Nadere informatie

Dynamisch geheugen beheer

Dynamisch geheugen beheer Dynamisch geheugen beheer + Normaal wordt laats in het werkgeheugen gereserveerd tijdens de comilatie aan de hand van de declaraties van de variabelen. + Deze geheugenreservering is statisch: in het bronbestand

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

extra oefening algoritmiek - antwoorden

extra oefening algoritmiek - antwoorden extra oefening algoritmiek - antwoorden opgave "Formule 1" Maak een programma dat de gebruiker drie getal A, B en C in laat voeren. De gebruiker zorgt ervoor dat er positieve gehele getallen worden ingevoerd.

Nadere informatie

WORKSHOP ORANGE PI & PYTHON v september 2017

WORKSHOP ORANGE PI & PYTHON v september 2017 WORKSHOP ORANGE PI & PYTHON v1.1 21 september 2017 In deze workshop maak je kennis met een zogenaamde bord-computer ter grootte van een bankpas. Een bord-computer kan gebruikt worden als een normale computer

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren De programmeertalen die tot nu toe genoemd zijn, zijn imperatieve of procedurele programmeertalen. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet

Nadere informatie

NSPYRE LEGO MINDSTORMS UITDAGING (JAVA) INLEIDING. DOEL: SIMULATOR:

NSPYRE LEGO MINDSTORMS UITDAGING (JAVA) INLEIDING. DOEL: SIMULATOR: NSPYRE LEGO MINDSTORMS UITDAGING (JAVA) INLEIDING. Door mee te doen aan deze uitdaging kan je Nspyre laten zien wat je kan. Schrijf jij de beste oplossing dan is deze lego mindstorms nxt 2.0 set voor jou.

Nadere informatie

EE1400: Programmeren in C BSc. EE, 1e jaar, , 4e college

EE1400: Programmeren in C BSc. EE, 1e jaar, , 4e college EE1400: Programmeren in C BSc. EE, 1e jaar, 2012-2013, 4e college Arjan van Genderen, Computer Engineering 11-12-2012 Delft University of Technology Challenge the future Mededelingen Voortgangstoets: Woensdagmiddag

Nadere informatie

Programmeren in Java les 3

Programmeren in Java les 3 4 september 2015 Deze les korte herhaling vorige week loops methodes Variabelen Soorten variabelen in Java: integer: een geheel getal, bijv. 1,2,3,4 float: een gebroken getal, bijv. 3.1415 double: een

Nadere informatie

Lab Webdesign: Javascript 3 maart 2008

Lab Webdesign: Javascript 3 maart 2008 H5: OPERATORS In dit hoofdstuk zullen we het hebben over de operators (of ook wel: operatoren) in JavaScript waarmee allerlei rekenkundige en logische bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Daarbij zullen

Nadere informatie

Maak een pivot uit een Generic.List

Maak een pivot uit een Generic.List Maak een pivot uit een Generic.List Introductie in extensions, reflection en code generation Nivo: 400 Introductie In bepaalde gevallen komt het voor dat je een Generic.List van een specifieke class hebt,

Nadere informatie

voegtoe: eerst methode bevat gebruiken, alleen toevoegen als bevat() false is

voegtoe: eerst methode bevat gebruiken, alleen toevoegen als bevat() false is PROEF-Tentamen Inleiding programmeren (IN1608WI), X januari 2010, 9.00-11.00, Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2. Open boek tentamen: bij het tentamen mag alleen gebruik worden gemaakt

Nadere informatie

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/ sheets Programmeren 1 Java college 2, Walter Kosters De sheets zijn gebaseerd op de hoofdstukken 2 tot en met 6 van: D. Bell en M. Parr, Java voor studenten, Prentice Hall, 2002 http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python.

Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python. 1 Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python. Voordat je leert programmeren, moet je jouw pc zo instellen dat

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

inleiding theoretische informatica practicum 1 deadline woensdag 20 februari 2008 om uur

inleiding theoretische informatica practicum 1 deadline woensdag 20 februari 2008 om uur 1 Inleiding inleiding theoretische informatica 2007-2008 practicum 1 deadline woensdag 20 februari 2008 om 14.00 uur Dit practicum is een kennismaking met functioneel programmeren. Twee belangrijke functionele

Nadere informatie

Dynamische gebruikersbeslissingen in SAP Workflow

Dynamische gebruikersbeslissingen in SAP Workflow Dynamische gebruikersbeslissingen in SAP Workflow Inleiding Een gebruikersbeslissing in een SAP Workflow definitie biedt de mogelijkheid om een optiescherm aan de gebruiker aan te bieden. Hiermee kan de

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Tentamen Programmeren in C (EE1400)

Tentamen Programmeren in C (EE1400) TU Delft Tentamen Programmeren in C (EE1400) 5 april 2012, 9.00 12.00 Faculteit EWI - Zet op elk antwoordblad je naam en studienummer. - Beantwoord alle vragen zo nauwkeurig mogelijk. - Wanneer C code

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/mkusb Pagina 1 van 6

Bestand: /home/karel/scripts/mkusb Pagina 1 van 6 Bestand: /home/karel/scripts/mkusb Pagina 1 van 6 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: mkusb # 4 # Doel: Script voor het maken van

Nadere informatie

oefening JavaScript - antwoorden

oefening JavaScript - antwoorden oefening JavaScript - antwoorden De antwoorden op deze opgaven zijn meestal wat aan de brede kant voor een Word document. Het is daarom handig om ze in Notepad++ te kopiëren en ze dan te bekijken. opgave

Nadere informatie

SQL datadefinitietaal

SQL datadefinitietaal SQL datadefinitietaal We kunnen er het schema van de database mee bepalen: metadata toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. Basiscommando's: CREATE : toevoegen van metagegevens DROP : verwijderen

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

public boolean equaldates() post: returns true iff there if the list contains at least two BirthDay objects with the same daynumber

public boolean equaldates() post: returns true iff there if the list contains at least two BirthDay objects with the same daynumber Tentamen TI1310 Datastructuren en Algoritmen, 15 april 2011, 9.00-12.00 TU Delft, Faculteit EWI, Basiseenheid Software Engineering Bij het tentamen mag alleen de boeken van Goodrich en Tamassia worden

Nadere informatie

Voorbeeld: Simulatie van bewegende deeltjes

Voorbeeld: Simulatie van bewegende deeltjes Voorbeeld: Simulatie van bewegende deeltjes Simulatie - object Ruimte - objecten Deeltje - objecten Button - objecten Simulatie Samenhang van objecten sim geërfd van Form stap zelf gedeclareerd auto r1

Nadere informatie

9 Meer over datatypen

9 Meer over datatypen 9 Meer over datatypen We hebben al gezien dat het gebruik van symbolische constanten de leesbaarheid van een programma kan verbeteren. Door een geschikte naam (identifier) voor een constante te definiëren,

Nadere informatie

Java Les 3 Theorie Herhaal structuren

Java Les 3 Theorie Herhaal structuren Java Les 3 Theorie Herhaal structuren Algemeen Een herhaal structuur een is programmeertechniek waarbij bepaalde Java instructies worden herhaald net zo lang tot een bepaalde voorwaarde is bereikt. Een

Nadere informatie

Tutorial 1, Delphi: Geldspraak

Tutorial 1, Delphi: Geldspraak Tutorial 1, Delphi: Geldspraak Versie Datum Auteurs Opmerkingen 1 25-09-2001 Kees Hemerik (code) Gebaseerd op Delphi 5 Enterprise. Roel Vliegen (tekst) 2 17-03-2005 Kees Hemerik Aanpassingen: Delphi 7,

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Informatica Opleiding. CPP 1 van 10

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Informatica Opleiding. CPP 1 van 10 CPP 1 van 10 ADSdt 1-2009 TENTAMENVOORBLAD Voor aanvang van het tentamen s.v.p. de tentamengegevens goed doorlezen om eventuele misverstanden te voorkomen!! Naam student : Studentnummer : Groep : Studieonderdeel

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x Perceptive Process Release Notes Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

CBSOData Documentation

CBSOData Documentation CBSOData Documentation Release 0.1 Jonathan de Bruin Mar 18, 2017 Contents 1 Statistics Netherlands opendata API client for Python 3 1.1 Installation................................................ 3

Nadere informatie

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren IN1205 Voorbeeld

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren IN1205 Voorbeeld Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren IN1205 Voorbeeld Afdeling ST Faculteit EWI TU Delft Bij dit tentamen mag u gebruik maken van: Barnes, Object-Oriented Programming with Java en de Notitie Algoritmiek

Nadere informatie

recursie Hoofdstuk 5 Studeeraanwijzingen De studielast van deze leereenheid bedraagt circa 6 uur. Terminologie

recursie Hoofdstuk 5 Studeeraanwijzingen De studielast van deze leereenheid bedraagt circa 6 uur. Terminologie Hoofdstuk 5 Recursion I N T R O D U C T I E Veel methoden die we op een datastructuur aan kunnen roepen, zullen op een recursieve wijze geïmplementeerd worden. Recursie is een techniek waarbij een vraagstuk

Nadere informatie