INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL"

Transcriptie

1 INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INLEIDING Heb ik het geschikte profiel om deze opleiding te starten? Heb ik het geschikte profiel om vroedvrouw te worden? Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden willen wij je helpen aan de hand van dit instroomprofiel. In dit instroomprofiel vind je de kenmerken waaraan je als startende student best voldoet. Tevens vind je de leerresultaten van de vroedvrouw die je in de loop van de opleiding moet behalen. In dit profiel hebben we niet alle kenmerken samengebracht, we beperken ons tot een aantal in het oog springende gegevens. MISSIE EN VISIE De opleiding Bachelor in de vroedkunde leidt de student op om als vroedvrouw in de perinatale gezondheidszorg te functioneren. De vroedvrouw is specialist in de normale verloskunde en is wettelijk bevoegd dit deelaspect van de geneeskunde zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid te beoefenen. In een assisterende of aanvullende functie werkt de vroedvrouw met de medische specialisten samen om het voortplantingsgebeuren te begeleiden, te verbeteren of te herstellen. De vroedvrouw onderscheidt zich van andere gezondheidswerkers door haar gezonde doelgroep. De opleiding benadrukt het respect voor het humaan fysiologisch gebeuren en gelooft in het eigen kunnen van zwangere en barende vrouwen, moeders en hun directe omgeving. Het belang van het evenwicht met een technische benadering wordt vooropgesteld. Het opleidingsprogramma is modulair samengesteld en sluit aan bij het domeinspecifiek leerresultatenkader van het Vlaams kwalificatiedecreet. Het werken met leerresultaten sluit aan bij hedendaagse opleidingsconcepten die opleiding en beroepsuitoefening, onderwijs en arbeidsmarkt optimaal op elkaar helpen afstemmen. Het onderwijs wordt dus niet gezien als iets losstaand. Van bij de start van de opleiding wordt de beroepswereld van de vroedvrouw in de opleiding binnengehaald en wordt de student-vroedvrouw naar de beroepswereld uitgezonden. Vooral de taken die een afgestudeerde moet kunnen uitvoeren en de kernproblemen waarmee ze in het beroepsleven geconfronteerd wordt staan centraal. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het persoonlijk functioneren en het professioneel gedrag van de student. Het leerresultatengericht modulair curriculum is dus gericht op de professionele ontwikkeling van student tot vroedvrouw. Als voorbereiding op een attitude van levenslang leren staat het zelfsturend leren centraal. Uiteraard zorgt een professionele begeleiding voor ondersteuning. PROFIEL - NORMSTUDENT Interesse De opleiding richt zich naar de kandidaat-student die graag zelfstandig werkt, geboeid wordt door de wetenschap van het mens - worden en het mens - zijn, zich aangetrokken voelt tot het dragen van grote verantwoordelijkheid, gefascineerd is door de kracht van het vrouw-zijn, van het moeder - worden en van het ouderschap, een diep respect heeft voor nieuw leven en de omgeving waarin het tot ontwikkeling komt. Een niet gemedicaliseerde visie ten aanzien van zwangerschap, geboorte en ouderschap zorgt voor een professionele begeleiding en ondersteuning van zwangere en barende vrouwen, en van jonge gezinnen tot de leeftijd van het kind van 1 jaar. Attitude 1. zelfstandig 2. initiatief 3. stressbestendig 1 27/01/2014

2 4. accuraat 5. contactbereid 6. empathie 7. betrouwbaar 8. assertief 9. respect voor privacy en eigenheid 10. in staat om grote medische verantwoordelijkheid op te nemen (voor het leven van moeder en kind) 11. flexibele houding ten aanzien van dagindeling, vrije dagen, vakantieregeling en stageplaatsen buiten Gent 12. wetenschappelijk ingesteld zijn 13. een goede studiecapaciteit bezitten. INFORMATIEBRONNEN BETREFFENDE OPLEIDING EN BEROEP Het is goed om onderstaande bronnen te raadplegen vooraleer een keuze voor een opleiding te maken. Het is belangrijk om je zowel te informeren over de opleiding als over het beroep. Vrij zoeken 1. Vrienden en familie 2. Informatie door Centra voor Leerlingenbegeleiding 3. Informatie in Secundaire school 4. Lezen van het beroepsprofiel: o definitie van het beroep van vroedvrouw o internationaal ethische code voor vroedvrouwen o historische achtergronden die het profiel van de vroedvrouw beïnvloeden en kenmerken o visie op het beroep van vroedvrouw o wettelijke bepalingen die de opleiding en het beroep van vroedvrouw reglementeren o functies en kwalificaties van de vroedvrouw o beroepscontext van de vroedvrouw o participatie van de vroedvrouw in nationale en internationale structuren o nuttige adressen 5. Website beroepsverenigingen in binnen- en buitenland. De volgende link is een aanrader om te reflecteren of vroedvrouw worden iets voor jou is: 6. Kijkstage indien toestemming van een zelfstandige vroedvrouw of van ziekenhuisdirectie. Aanbod vanuit de hogescholen 1. SID-in beurs in de verschillende provincies. 2. Infodagen per hogeschool, per opleiding. Aanbod vanuit de opleiding 1. Mogelijkheid om een lesdag te volgen onder de vorm van proefstuderen, inschrijving via website. 2. Individuele informatie op infodag met inzage in het studiemateriaal, bezichtigen van het vaardigheidscentrum met praktijklokalen en ruime mogelijkheid tot individueel gesprek met medewerkers en studenten. 3. Verplichte instroomprocedure, inclusief instroomtoets en instroomgesprek. 2 27/01/2014

3 VEREISTE STARTCOMPETENTIES De startcompetenties van een bacheloropleiding sluiten nauw aan bij de eindtermen van de derde graad zoals geformuleerd door het Ministerie Van Onderwijs (www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/3degraad/index.htm ). We noteren enkele noodzakelijke gebieden en verduidelijken het belang voor de competentiegerichte opleiding tot vroedvrouw. ASO BSO KSO TSO VAKGEBONDEN EINDTERMEN Moderne vreemde Moderne vreemde Moderne vreemde talen Frans - Engels talen Frans - Engels talen Frans - Engels Natuurwetenschappen VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN Gemeenschappelijke stam Leren leren Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid Context 2: Mentale gezondheid Context 3: Sociorelationele gezondheid Context 7: Socioculturele samenleving SPECIFIEKE EINDTERMEN Humane wetenschappen VAKGEBONDEN EINDTERMEN Talenkennis Je wordt opgeleid tot een vroedvrouw met een Europees geldig diploma, vandaar dat het internationale aspect in de opleiding belangrijk is. Er wordt op een wetenschappelijke wijze gewerkt, vandaar dat in cursusmateriaal naar anderstalige artikelen verwezen wordt, dat er een Engelstalig handboek gebruikt wordt en dat je voor het opmaken van de bachelorproef anderstalige literatuur zal lezen.: Je hoeft niet zelf een anderstalig artikel te schrijven. Je krijgt de kans om een buitenlandse stage te doen maar dit is vrijblijvend. Natuurwetenschappen De vakgebonden eindtermen biologie : deze eindtermen zijn een pluspunt maar geen noodzaak. De lessen anatomie en fysiologie houden rekening met een verschillend startniveau. Er wordt verwacht dat studenten ingaan op differentiatiecolleges en begeleidingssessies. De vakgebonden eindtermen chemie : deze eindtermen zijn een pluspunt voor het begrijpen van de fysiologie maar geen noodzaak. De vakgebonden eindtermen fysica : deze eindtermen zijn een pluspunt voor het begrijpen van de fysiologie maar geen noodzaak. VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN Gemeenschappelijke stam 3 27/01/2014

4 1. Communicatief vermogen: verbale en non-verbale taal en contactvaardigheid, zich moeiteloos onder andere mensen begeven, naar anderen toestappen en zich in gezelschap mengen. 2. Doorzettingsvermogen in de zin van wilskracht, keuzes kunnen maken en verantwoorden, ambitieus en moedig zijn. 3. Empathie in de zin van inlevingsvermogen en responsiviteit, het vermogen af te stemmen op de gesprekspartner en relationele gerichtheid. 4. Flexibiliteit: mentale soepelheid en veerkracht, relativeringsvermogen en stressbestendigheid. 5. Exploreren in de zin van actief zoeken naar situaties om de eigen capaciteiten te verbreden en verdiepen, leergierig zijn, durven en een actief aftasten van handelingsmogelijkheden 6. Initiatief in de zin van anticiperen, proactief handelen, wensen nastreven en taken aanpakken zonder dat het gevraagd wordt of zonder dat de omstandigheden ertoe dwingen. 7. Respect in de zin van verdraagzaamheid, hoffelijkheid, ethisch denken en handelen, verbondenheid met de eigen leefwereld en de ruimere samenlevingscontext, verantwoordelijkheid. 8. Verantwoordelijkheid in de zin van engagement en betrokkenheid, maar ook loyaliteit en effectbesef van eigen denken en handelen 9. Zelfbeeld in de zin van zelfkennis en realistisch zelfwaardegevoel, weet hebben van beperkingen en vertrouwen op capaciteiten, oprechtheid en authenticiteit. 10. Zorgvuldigheid in de zin van accuratesse, nauwkeurigheid en organisatievermogen, de wil om het werk goed te doen, bedachtzaam t.a.v. middelen en doel Leren leren Opvattingen over leren 1. Systematisch werken. Gericht leerstrategieën kiezen met het oog op te bereiken doelen. Deze eindtermen zijn zeer belangrijk in de opleiding en worden bij een instroomgesprek gemeten door een medewerker van de opleiding. Dit instroomgesprek is verplicht. Gedurende de eerste maand van de opleiding vult elke student een online taaltest en een LASSI-test in die peilt naar leerstrategie, motivatie en taalniveau. De resultaten worden besproken in een gesprek met de individuele trajectcoach. De student reflecteert op de eigen leersituatie en formuleert daar waar nodig actiepunten. Er wordt specifieke begeleiding aangeboden maar het is aan de student om actief op deze uitnodiging in te gaan. Informatieverwerving Eindterm 2. Diverse informatiebronnen en kanalen kritisch kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen. Deze eindterm is belangrijk omdat je opgeleid wordt tot een zelfstandig en medisch beroep. Al van bij de start word je ingedeeld in studiegroepen en zal je deze competenties nodig hebben om opdrachten te kunnen oplossen en in studiegroep te bespreken. Informatieverwerking Eindterm 3. Verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties funtioneel kunnen toepassen. 4. Informatie kunnen samenvatten. 4 27/01/2014

5 Verloskunde is een natuurlijk maar onvoorspelbaar proces. Een normaal verloop van een zwangerschap, arbeid, bevalling en kraambed kan plots anders verlopen dan verwacht wordt. De vroedvrouw moet kunnen terugvallen op basiskennis, vaardigheden en attitudes die verwacht worden om veilige zorg aan moeder en kind te kunnen verlenen in alle situaties. Tijdens stage, examens wordt regelmatig gepeild naar deze basiskennis. Problemen oplossen Eindterm 5. Op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke oplossingswijzen realistisch inschatten en uitvoeren. 6. Evalueren van de gekozen oplossingswijze en de oplossing en indien nodig alternatieven opzoeken. Een probleemoplossend vermogen is een basisvereiste van elke vroedvrouw. Het handelen gaat steeds gepaard met reflectie. Het systematisch doorlopen van een reflectiecyclus garandeert een kwaliteitsvolle zorgverlening op basis van een levenslange en zelfsturende leerhouding. Regulering van het leerproces 7. Een realistische werkplanning op langere termijn maken. 8. Het leerproces sturen, beoordelen op doelgerichtheid en zonodig aanpassen. 9. Feedback kunnen geven en ontvangen over eigen leerervaringen. 10. Het eigen aandeel in slagen en mislukken inschatten. 11. Erkennen van de invloed van eigen interesses en waarden op de motivatie. Als hogeschoolstudent neem je het eigen leerproces in handen. Zowel in de hogeschool als op de stageplaats zal je via reflectieverslagen en feedbackformulieren beschrijven hoe het leerproces vordert, waar je staat en welke acties je onderneemt bij problemen. De neerslag wordt verzameld in een portfolio dat voor beoordeling voorgelegd wordt. Uiteraard krijg je daarbij begeleiding door je trajectcoach en lesgevers maar een fundamentele houding van het zelf reguleren, zelf doen wordt van jou verlangd. De professionele bacheloropleiding vraagt om discipline, zowel theoretisch voor de studie als praktisch bij de stage. Een realistische werk- en tijdsplanning is noodzakelijk. Er wordt een gemiddelde studietijd van 42 uur per week voorzien. Studie- en beroepsgerichte keuzebekwaamheid 12. Een zinvol overzicht verwerven over studie- en beroepsmogelijkheden, dienstverlenende instanties met betrekking tot de arbeidsmarkt of de verdere studieloopbaan. 13. Bereidheid om alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten. 14. Rekening houden met interesses en mogelijkheden bij de studie-of beroepskeuze. 15. Kunnen reflecteren over de studie- of beroepskeuze. Je kiest niet alleen voor een opleiding maar vooral voor een beroep. Bij het instroomgesprek zal gepeild worden naar je motivatie en naar de mate dat je informatie opgezocht hebt over de opleiding en het beroep. Er zijn veel geïnteresseerde kandidaten maar een realistische inschatting van interesses en studiemogelijkheden is cruciaal om de opleiding tot een goed einde te brengen. 5 27/01/2014

6 Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid Leefstijl en levenskwaliteit 1. Zich verzorgen en hygiënisch gedragen. 2. Het eigen lichaam leren kennen en adequaat reageren op lichaamssignalen. 3. Evenwicht vinden tussen werk, ontspanning, rust en beweging. 4. Een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aannemen. 5. Gezonde keuzes maken in dagelijkse voeding. 6. Richtlijnen hanteren om hygiënisch om te gaan met voeding. 7. Dagelijks tijd nemen voor lichaamsbeweging. 8. Inschatten van risico s en gevolgen bij het gebruik van genotsmiddelen en medicijnen en assertief reageren in aanbodsituaties. 9. Voorzorgsmaatregelen nemen tegen risicovol lichamelijk contact. 10. Participeren aan gezondheids- en veiligheidsbeleid op school. 11. Veiligheidsvoorschriften toepassen en voorzorgen nemen voor een veilige leef- en werkomgeving. 12. Inroepen van hulp en toedienen van eerste hulp en cpr. 13. Toepassen van het verkeersreglement 14. Gebruiken van eigen en openbaar vervoer op een veilige manier. 15. Beseffen dat maatschappelijke fenomenen een impact hebben op veiligheid en gezondheid. Over een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid beschikken is noodzakelijk om het beroep van vroedvrouw te kunnen uitoefenen. Als professionele zorgverlener heb je een voorbeeldfunctie en moeten bovenstaande eindtermen steeds gerespecteerd worden. Op stage zullen deze aspecten zeer sterk aan bod komen. Naast een grote aandacht voor zelfzorg zal de student-vroedvrouw ook veel aandacht moeten hebben voor de lichamelijke gezondheid en veiligheid van moeder en kind. Context 2: Mentale gezondheid 1. Adequaat omgaan met taakbelasting en stressvolle situaties. 2. Gepast omgaan met vreugde, verdriet, angst, boosheid, verlies en rouw. 3. Probleemsituaties erkennen en hulp vragen, accepteren en aanbieden aan anderen. 4. Zich kunnen uiten over, en respectvol omgaan met vriendschap,verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag. 5. Zich weerbaar opstellen. 6. Gebruiken van beeld, muziek, beweging, drama of media om zichzelf uit te drukken. 7. Herkennen van de impact van cultuur- en kunstbeleving op het eigen gevoelsleven en gedrag en dat van anderen. Verloskunde is een onvoorspelbaar natuurlijk proces. Als kandidaat-student moet je in staat zijn om flexibel om te gaan met stressvolle situaties en met zeer wisselende taakbelastingen. Zwanger worden, zwanger zijn, geboren worden,... zijn emotioneel gebonden gebeurtenissen met een sterke sociale en culturele invloed. Zwangerschap, geboorte en kraambed verloop vaak heel normaal. Toch kan het soms niet rooskleurig verlopen. Als student zal je geconfronteerd worden met emotionele situaties die een sterke impact kunnen hebben. Het is noodzakelijk dat je bij de start van de studie over een degelijke mentale gezondheid beschikt. Sterke interesse in zorgethiek is noodzakelijk. De student moet respect hebben voor personen met andere geaardheid, uit andere etnische groepen, uit andere culturen en met andere denkwijzen en overtuigingen. 6 27/01/2014

7 Context 3: Sociorelationele ontwikkeling Streven naar het ontwikkelen van relationele veelzijdigheid 1. Een relatie kunne opbouwen, onderhouden en beëindigen. 2. Het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties erkennen. 3. Verschillen accepteren en belang hechten aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie. 4. Ongelijk kunnen toegeven en zich kunnen verontschuldigen. 5. Discreet handelen in situaties die dat vereisen. 6. Doorprikken van vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik. 7. Bespreken van opvattingen over medische, psychische en sociale aspecten van samenlevingsvormen, veilig vrijen, gezinsplanning, zwangerschap en zwangerschapsafbreking. 8. Onbevangen en constructief wensen en gevoelens binnen relaties stellen en hierbinnen grenzen aanvaarden. 9. Zoekt naar constructieve oplossingen voor conflicten. 10. Beargumenteren, in dialoog met anderen, de dynamiek in hun voorkeur voor bepaalde cultuuruitingen 11. Gebruik maken van cultuuruitingen om begrip op te brengen voor de leefwereld van anderen. In de hogeschool leef je samen met medestudenten, op de stageplaats leef je samen met zorgvragers (zwangere vrouwen, pas bevallen moeders, partners, gezinnen, pasgeborenen,...) en gezondheidswerkers van verschillende disciplines. Er wordt relationele veelzijdigheid gevraagd en getraind van bij de start van de opleiding. Als vroedvrouw is interactie en communicatie zeer belangrijk bij de zorgverlening. Je bent een individuele zorgverlener die heel dicht bij de vrouw, het kind en haar partner staat in een intens levensmoment, het perinatale proces. Er worden heel wat communicatieve en relationele vaardigheden aangeleerd. Een grondhouding en interesse op dit gebied is noodzakelijk. Context 7: Socioculturele samenleving 1. De dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen kunnen beschrijven. 2. Constructief omgaan met verschillen tussen mensen en levensopvattingen. 3. Het belang illustreren van sociale samenhang en solidariteit. 4. Lessen trekken uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie. De maatschappij evolueert, ook op het gebied van de verloskunde. Als student zal je op de stageplaatsen zorg verlenen aan personen met verschillende identiteit en met verschillende culturele en sociale achtergrond. Doorheen de opleiding komen deze elementen vaak aan bod. Interesse en open houding is noodzakelijk. Als vroedvrouw zal je altijd samen werken met andere zorgverleners. We noemen dit interdisciplinair werken. Bovenstaande eindtermen zijn heel belangrijk en worden als startcompetentie verwacht. 7 27/01/2014

8 SPECIFIEKE EINDTERMEN Humane wetenschappen Organisatie Organisatievormen zoals gezin, peergroep, sociale klasse en beroepsgroep omschrijven, in tijd en ruimte plaatsen en de functies ervan bespreken. De onderwijswerkvorm samenwerkend leren heeft een belangrijke plaats in de opleiding. Dit betekent dat je al op de introductiedag ingedeeld wordt in een studiegroep. Je leert er samenwerken in een gedifferentieerde groep. Dit betekent aanpassen aan mensen met verschillende meningen, verschillend studievermogen, verschillende leeftijd en achtergrond. Hoe beter de samenwerking, hoe mooier het resultaat. Alle spelers van de groep spelen een rol en de resultaten worden vastgelegd in product- en procesverslagen. Je zal niet alleen leren om samen te werken maar ook om jezelf en elkaar te beoordelen. Interactie en communicatie 1. De interactie en de communicatie tussen personen, tussen groepen en tussen personen en groepen beschrijven én in concrete situaties analyseren. 2. Factoren herkennen die de communicatie en interactie tussen personen, tussen groepen én tussen personen en groepen beïnvloeden en deze kennis aanwenden om de communicatie en interactie te verbeteren. Als vroedvrouw is interactie en communicatie zeer belangrijk bij de zorgverlening. Je bent een individuele zorgverlener die heel dicht bij de vrouw, het kind en haar partner staat in een intens levensmoment, het perinatale proces. Er worden heel wat communicatieve en relationele vaardigheden aangeleerd. Een grondhouding en interesse op dit gebied is noodzakelijk. Identiteit, continuïteit en verandering 3. Aantonen dat de perceptie van persoonlijke identiteit en groepsidentiteit afhankelijk is van een aantal factoren en het persoonlijk en groepsgedrag beïnvloedt. 4. Opvattingen over de mens en over gelijkwaardigheid van mensen in historisch en cultureel perspectief plaatsen en deze opvattingen met actuele wereldbeelden verbinden. De maatschappij evolueert, ook op het gebied van de verloskunde. Als student zal je op de stageplaatsen zorg verlenen aan personen met verschillende identiteit en met verschillende culturele en sociale achtergrond. Doorheen de opleiding komen deze elementen vaak aan bod. Interesse en open houding is noodzakelijk. Expressie 5. Opvattingen over het ontstaan en de functies van emoties vergelijken en de socioculturele invloed op uitingen ervan aantonen. 6. Illustreren dat opvattingen over lichaam en lichamelijkheid de relatie tussen mensen beïnvloeden en deze opvattingen in tijd en ruimte plaatsen. 8 27/01/2014

9 Zwanger worden, zwanger zijn, geboren worden,... zijn emotioneel gebonden gebeurtenissen met een sterke sociale en culturele invloed. Dit gegeven is doorweven in alle opleidingsonderdelen maar vereist geen specifieke startcompetentie. Waarden en normen Waarden herkennen in eigen opvattingen en in die van anderen en hiertegenover een genuanceerd standpunt innemen. Abortus, reanimatie, seksueel overdraagbare aandoeningen en AIDS,... zijn thema s die in de opleiding aan bod komen. Je wordt opgeleid tot vroedvrouw die professioneel handelt en daartoe is bovenstaande eindterm een grondhouding die van jou zal verwacht worden op stage. Kans tot slagen Een grote interesse in wetenschappen en gezondheidseducatie, een goede leerstrategie en inzet voor de studie, een goede motivatie die steunt op een juiste inschatting van het beroep. WAT MAG JE VERWACHTEN IN DE OPLEIDING Onderwijswerkvormen waarbij je actief leert en het leerproces zelf in handen neemt 1. Ervaringsgericht leren centraal! Zowel ervaringen op de stageplaats als op de hogeschool worden opgenomen in het onderwijs. 2. Specifieke aandacht voor het praktijkonderwijs: zowel trainen van vaardigheden op de hogeschool als vaardigheden op stage (zorgmomenten). 3. Samenwerkend leren als onderwijswerkvorm met een beperkt aantal uren aanwezigheid op de hogeschool maar met veel zelfstudie. 4. De docent is niet alleen lesgever maar ook coach van je leerproces. 5. Aanbod van gerichte begeleidingsmomenten waarop je vrijblijvend kan intekenen maar die wel sterk aangeraden worden. Beoordeling van domeinspecifieke leerresultaten waarbij je zelf aantoont de noodzakelijke leerresultaten verworven te hebben 1. Aangeleerde componenten als kennis, vaardigheden, attitudes van voorgaande jaren blijven als basis behouden tot het einde van de opleiding. Inzichtelijk studeren is noodzakelijk! 2. Belangrijk accent op reflecteren. De student toont via reflectie de persoonlijke en professionele groei aan. 3. De persoonlijke en professionele groei tot vroedvrouw wordt door de student vastgelegd in een persoonlijk portfolio. Op het einde van de opleiding toont de student op basis van portfolio aan dat de vooropgestelde leerresultaten op niveau 6 verworven werden. Dit gebeurt aan de hand van een mondelinge presentatie voor een jury. 4. Er zijn verschillende vormen van beoordeling aanwezig: instaptoets, voortgangstoets, mondelinge proef, schriftelijke proef, permanente evaluatie (vb. op stage, opdrachten die over een langere tijd lopen), self-assessment, peer-assessment, Praktijkonderwijs of stage is gebaseerd op reflectie, feedback, beoordeling van verworven leerresultaten Enkele kenmerken van het praktijkonderwijs op stage. 9 27/01/2014

10 1. De helft van de opleiding bestaat uit klinisch onderwijs nl. vaardigheidsonderwijs in het gebouw van de hogeschool en 44 weken stage op een stageplaats in binnen- en of buitenland. 2. Stages buiten Gent zijn verplicht. De student houdt rekening met verplaatsingsmogelijkheden (openbaar vervoer) en met verplaatsingstijd. 3. Studenten kunnen vrijblijvend deelnemen aan buitenlandse stages mits positief advies na de selectieprocedure. 4. Studenten moeten bereid zijn tot het presteren van onregelmatige werkuren en weekendwerk. Ook s nachts inslapen op de verloskamer van het ziekenhuis is noodzakelijk om de volgende redenen: elke student moet tijdens de opleiding 40 bevallingen zelfstandig doen. Aangezien bevallen een fysiologisch gebeuren is én dus ook s nachts kan gebeuren is opstaan s nachts noodzakelijk. Uiteraard wordt het totaal aantal werkuren bewaakt, de student wordt begeleid door een mentor met wisselende werkuren. Om optimale begeleiding te garanderen volgt de student de uren van de mentor. 5. Bereid zijn om kritisch te reflecteren op het persoonlijk en professioneel handelen en dit ook neer te schrijven in een reflectie-, feedback- en beoordelingsformulier. Hierbij gaat het vooral om het formuleren van verbeterdoelen en een actieplan. Individuele begeleiding wordt aangeboden, je kan deze als hogeschoolstudent aanvragen Instroombegeleiding Begeleider trajectbeheer Individuele- maar vooral groepscoaching van het leertraject Begeleiding door lesgever Begeleiding door stagebegeleider en mentor Leercoaching Switchcoaching Zorgcoaching Begeleiding door medewerker SOVOArte. Begeleiding door ombudsmedewerker. WAT ZIJN DE LEERRESULTATEN DIE EEN STUDENT VROEDVROUW MOET BEHALEN? Op basis van je persoonlijk portfolio zal je na afstuderen bij het solliciteren aan de werkgever kunnen aantonen dat je onderstaande leerresultaten op het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar bereikt hebt. LEERRESULTATEN VROEDVROUW 1 Fysiologie, zorg en begeleiding Diagnosticeert, begeleidt, bewaakt en bevordert de fysiologische zwangerschap, arbeid, bevalling, kraambed, ouderschap en zorg voor het jonge kind. Promoot, ondersteunt en begeleidt borstvoeding. Voert autonoom en met volwaardig beslissingsrecht verloskundige handelingen uit en verricht de bevalling binnen de medische en wettelijke bevoegdheid van de vroedvrouw. 2 Risicodetectie/risicoselectie Detecteert binnen de beroepsdomeinen autonoom risico's en complicaties, handelt adequaat, consulteert specialisten en verwijst op gepaste wijze door. 3 Pathologie, zorg en begeleiding Verleent adequate zorg en begeleiding, op voorschrift van 10 27/01/2014

11 en in samenwerking met andere specialisten binnen het domein van de verloskunde, de reproductieve geneeskunde, gynaecologie en neonatologie. Verleent zo nodig in risicosituaties of bij complicaties autonome zorg. 4 Psychosociale context Situeert de vrouw en haar omgeving in de familiale, sociale, maatschappelijke en culturele context en speelt hier gericht op in, rekening houdend met diversiteit en interculturele beleving. Herkent psychosociale crisissituaties en verwijst gepast door. 5 Ethiek en wetgeving Handelt op ethisch verantwoorde wijze binnen de grenzen van deontologie en wetgeving. 6 Gezondheidspromotie Werkt autonoom en in samenwerking doelgericht aan preventie en bevordert de gezondheid volgens de principes van de gezondheidspromotie 7 Samenwerken en communicatie Zorgt voor een optimale interdisciplinaire samenwerking en voor een aangepaste en actuele organisatie van de praktijk Communiceert zowel mondeling als schriftelijk op een deskundige en adequate wijze aan collega s, andere specialisten en een breed publiek. 8 Coaching Coacht en begeleidt studenten en collega s uit eigen en verwante disciplines, om een kwaliteitsvolle zorg te waarborgen. 9 Professionalisering Werkt aan permanente profilering van het beroep en de eigen professionalisering via het voortdurend kritisch in vraag stellen van het eigen functioneren en door het volgen van vormingsinitiatieven. Reflecteert op de eigen praktijk en verwerkt deze reflecties in het professioneel handelen. 10 Evidence-based zorg Verleent evidence-based zorg door het integreren van nieuwe wetenschappelijke inzichten en door participatie aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 11 Kwaliteitsvolle zorg Verleent autonoom professionele, kwalitatief hoogstaande en veilige zorg. Ontwikkelt een visie met betrekking tot het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de zorg en draagt bij tot het implementeren van innovaties. Arteveldehogeschool Ondernemen De vroedvrouw is creatief, innovatief en onderneemt op een duurzame wijze haar praktijk als autonome medische professional. INSCHRIJVING en PRAKTISCHE INFORMATIE Zie website Wij hopen je met deze informatie meer duidelijkheid te brengen en nodigen je graag samen met ouders en vrienden uit op één van de infodagen. Vriendelijke groeten, Mieke Embo, scoördinator Bachelor in de Vroedkunde 11 27/01/2014

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Vele takken, één stam

Vele takken, één stam Vele takken, één stam Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen Profilering sociaal-agogische opleidingen Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen

Nadere informatie

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Promotor: Machteld Verhelst Onderzoekers: Sien Joos en Caroline Moons Centrum voor Taal en Onderwijs K.U.Leuven Studieopdracht

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie