INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL"

Transcriptie

1 INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INLEIDING Heb ik het geschikte profiel om deze opleiding te starten? Heb ik het geschikte profiel om vroedvrouw te worden? Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden willen wij je helpen aan de hand van dit instroomprofiel. In dit instroomprofiel vind je de kenmerken waaraan je als startende student best voldoet. Tevens vind je de leerresultaten van de vroedvrouw die je in de loop van de opleiding moet behalen. In dit profiel hebben we niet alle kenmerken samengebracht, we beperken ons tot een aantal in het oog springende gegevens. MISSIE EN VISIE De opleiding Bachelor in de vroedkunde leidt de student op om als vroedvrouw in de perinatale gezondheidszorg te functioneren. De vroedvrouw is specialist in de normale verloskunde en is wettelijk bevoegd dit deelaspect van de geneeskunde zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid te beoefenen. In een assisterende of aanvullende functie werkt de vroedvrouw met de medische specialisten samen om het voortplantingsgebeuren te begeleiden, te verbeteren of te herstellen. De vroedvrouw onderscheidt zich van andere gezondheidswerkers door haar gezonde doelgroep. De opleiding benadrukt het respect voor het humaan fysiologisch gebeuren en gelooft in het eigen kunnen van zwangere en barende vrouwen, moeders en hun directe omgeving. Het belang van het evenwicht met een technische benadering wordt vooropgesteld. Het opleidingsprogramma is modulair samengesteld en sluit aan bij het domeinspecifiek leerresultatenkader van het Vlaams kwalificatiedecreet. Het werken met leerresultaten sluit aan bij hedendaagse opleidingsconcepten die opleiding en beroepsuitoefening, onderwijs en arbeidsmarkt optimaal op elkaar helpen afstemmen. Het onderwijs wordt dus niet gezien als iets losstaand. Van bij de start van de opleiding wordt de beroepswereld van de vroedvrouw in de opleiding binnengehaald en wordt de student-vroedvrouw naar de beroepswereld uitgezonden. Vooral de taken die een afgestudeerde moet kunnen uitvoeren en de kernproblemen waarmee ze in het beroepsleven geconfronteerd wordt staan centraal. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het persoonlijk functioneren en het professioneel gedrag van de student. Het leerresultatengericht modulair curriculum is dus gericht op de professionele ontwikkeling van student tot vroedvrouw. Als voorbereiding op een attitude van levenslang leren staat het zelfsturend leren centraal. Uiteraard zorgt een professionele begeleiding voor ondersteuning. PROFIEL - NORMSTUDENT Interesse De opleiding richt zich naar de kandidaat-student die graag zelfstandig werkt, geboeid wordt door de wetenschap van het mens - worden en het mens - zijn, zich aangetrokken voelt tot het dragen van grote verantwoordelijkheid, gefascineerd is door de kracht van het vrouw-zijn, van het moeder - worden en van het ouderschap, een diep respect heeft voor nieuw leven en de omgeving waarin het tot ontwikkeling komt. Een niet gemedicaliseerde visie ten aanzien van zwangerschap, geboorte en ouderschap zorgt voor een professionele begeleiding en ondersteuning van zwangere en barende vrouwen, en van jonge gezinnen tot de leeftijd van het kind van 1 jaar. Attitude 1. zelfstandig 2. initiatief 3. stressbestendig 1 27/01/2014

2 4. accuraat 5. contactbereid 6. empathie 7. betrouwbaar 8. assertief 9. respect voor privacy en eigenheid 10. in staat om grote medische verantwoordelijkheid op te nemen (voor het leven van moeder en kind) 11. flexibele houding ten aanzien van dagindeling, vrije dagen, vakantieregeling en stageplaatsen buiten Gent 12. wetenschappelijk ingesteld zijn 13. een goede studiecapaciteit bezitten. INFORMATIEBRONNEN BETREFFENDE OPLEIDING EN BEROEP Het is goed om onderstaande bronnen te raadplegen vooraleer een keuze voor een opleiding te maken. Het is belangrijk om je zowel te informeren over de opleiding als over het beroep. Vrij zoeken 1. Vrienden en familie 2. Informatie door Centra voor Leerlingenbegeleiding 3. Informatie in Secundaire school 4. Lezen van het beroepsprofiel: o definitie van het beroep van vroedvrouw o internationaal ethische code voor vroedvrouwen o historische achtergronden die het profiel van de vroedvrouw beïnvloeden en kenmerken o visie op het beroep van vroedvrouw o wettelijke bepalingen die de opleiding en het beroep van vroedvrouw reglementeren o functies en kwalificaties van de vroedvrouw o beroepscontext van de vroedvrouw o participatie van de vroedvrouw in nationale en internationale structuren o nuttige adressen 5. Website beroepsverenigingen in binnen- en buitenland. De volgende link is een aanrader om te reflecteren of vroedvrouw worden iets voor jou is: 6. Kijkstage indien toestemming van een zelfstandige vroedvrouw of van ziekenhuisdirectie. Aanbod vanuit de hogescholen 1. SID-in beurs in de verschillende provincies. 2. Infodagen per hogeschool, per opleiding. Aanbod vanuit de opleiding 1. Mogelijkheid om een lesdag te volgen onder de vorm van proefstuderen, inschrijving via website. 2. Individuele informatie op infodag met inzage in het studiemateriaal, bezichtigen van het vaardigheidscentrum met praktijklokalen en ruime mogelijkheid tot individueel gesprek met medewerkers en studenten. 3. Verplichte instroomprocedure, inclusief instroomtoets en instroomgesprek. 2 27/01/2014

3 VEREISTE STARTCOMPETENTIES De startcompetenties van een bacheloropleiding sluiten nauw aan bij de eindtermen van de derde graad zoals geformuleerd door het Ministerie Van Onderwijs (www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/3degraad/index.htm ). We noteren enkele noodzakelijke gebieden en verduidelijken het belang voor de competentiegerichte opleiding tot vroedvrouw. ASO BSO KSO TSO VAKGEBONDEN EINDTERMEN Moderne vreemde Moderne vreemde Moderne vreemde talen Frans - Engels talen Frans - Engels talen Frans - Engels Natuurwetenschappen VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN Gemeenschappelijke stam Leren leren Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid Context 2: Mentale gezondheid Context 3: Sociorelationele gezondheid Context 7: Socioculturele samenleving SPECIFIEKE EINDTERMEN Humane wetenschappen VAKGEBONDEN EINDTERMEN Talenkennis Je wordt opgeleid tot een vroedvrouw met een Europees geldig diploma, vandaar dat het internationale aspect in de opleiding belangrijk is. Er wordt op een wetenschappelijke wijze gewerkt, vandaar dat in cursusmateriaal naar anderstalige artikelen verwezen wordt, dat er een Engelstalig handboek gebruikt wordt en dat je voor het opmaken van de bachelorproef anderstalige literatuur zal lezen.: Je hoeft niet zelf een anderstalig artikel te schrijven. Je krijgt de kans om een buitenlandse stage te doen maar dit is vrijblijvend. Natuurwetenschappen De vakgebonden eindtermen biologie : deze eindtermen zijn een pluspunt maar geen noodzaak. De lessen anatomie en fysiologie houden rekening met een verschillend startniveau. Er wordt verwacht dat studenten ingaan op differentiatiecolleges en begeleidingssessies. De vakgebonden eindtermen chemie : deze eindtermen zijn een pluspunt voor het begrijpen van de fysiologie maar geen noodzaak. De vakgebonden eindtermen fysica : deze eindtermen zijn een pluspunt voor het begrijpen van de fysiologie maar geen noodzaak. VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN Gemeenschappelijke stam 3 27/01/2014

4 1. Communicatief vermogen: verbale en non-verbale taal en contactvaardigheid, zich moeiteloos onder andere mensen begeven, naar anderen toestappen en zich in gezelschap mengen. 2. Doorzettingsvermogen in de zin van wilskracht, keuzes kunnen maken en verantwoorden, ambitieus en moedig zijn. 3. Empathie in de zin van inlevingsvermogen en responsiviteit, het vermogen af te stemmen op de gesprekspartner en relationele gerichtheid. 4. Flexibiliteit: mentale soepelheid en veerkracht, relativeringsvermogen en stressbestendigheid. 5. Exploreren in de zin van actief zoeken naar situaties om de eigen capaciteiten te verbreden en verdiepen, leergierig zijn, durven en een actief aftasten van handelingsmogelijkheden 6. Initiatief in de zin van anticiperen, proactief handelen, wensen nastreven en taken aanpakken zonder dat het gevraagd wordt of zonder dat de omstandigheden ertoe dwingen. 7. Respect in de zin van verdraagzaamheid, hoffelijkheid, ethisch denken en handelen, verbondenheid met de eigen leefwereld en de ruimere samenlevingscontext, verantwoordelijkheid. 8. Verantwoordelijkheid in de zin van engagement en betrokkenheid, maar ook loyaliteit en effectbesef van eigen denken en handelen 9. Zelfbeeld in de zin van zelfkennis en realistisch zelfwaardegevoel, weet hebben van beperkingen en vertrouwen op capaciteiten, oprechtheid en authenticiteit. 10. Zorgvuldigheid in de zin van accuratesse, nauwkeurigheid en organisatievermogen, de wil om het werk goed te doen, bedachtzaam t.a.v. middelen en doel Leren leren Opvattingen over leren 1. Systematisch werken. Gericht leerstrategieën kiezen met het oog op te bereiken doelen. Deze eindtermen zijn zeer belangrijk in de opleiding en worden bij een instroomgesprek gemeten door een medewerker van de opleiding. Dit instroomgesprek is verplicht. Gedurende de eerste maand van de opleiding vult elke student een online taaltest en een LASSI-test in die peilt naar leerstrategie, motivatie en taalniveau. De resultaten worden besproken in een gesprek met de individuele trajectcoach. De student reflecteert op de eigen leersituatie en formuleert daar waar nodig actiepunten. Er wordt specifieke begeleiding aangeboden maar het is aan de student om actief op deze uitnodiging in te gaan. Informatieverwerving Eindterm 2. Diverse informatiebronnen en kanalen kritisch kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen. Deze eindterm is belangrijk omdat je opgeleid wordt tot een zelfstandig en medisch beroep. Al van bij de start word je ingedeeld in studiegroepen en zal je deze competenties nodig hebben om opdrachten te kunnen oplossen en in studiegroep te bespreken. Informatieverwerking Eindterm 3. Verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties funtioneel kunnen toepassen. 4. Informatie kunnen samenvatten. 4 27/01/2014

5 Verloskunde is een natuurlijk maar onvoorspelbaar proces. Een normaal verloop van een zwangerschap, arbeid, bevalling en kraambed kan plots anders verlopen dan verwacht wordt. De vroedvrouw moet kunnen terugvallen op basiskennis, vaardigheden en attitudes die verwacht worden om veilige zorg aan moeder en kind te kunnen verlenen in alle situaties. Tijdens stage, examens wordt regelmatig gepeild naar deze basiskennis. Problemen oplossen Eindterm 5. Op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke oplossingswijzen realistisch inschatten en uitvoeren. 6. Evalueren van de gekozen oplossingswijze en de oplossing en indien nodig alternatieven opzoeken. Een probleemoplossend vermogen is een basisvereiste van elke vroedvrouw. Het handelen gaat steeds gepaard met reflectie. Het systematisch doorlopen van een reflectiecyclus garandeert een kwaliteitsvolle zorgverlening op basis van een levenslange en zelfsturende leerhouding. Regulering van het leerproces 7. Een realistische werkplanning op langere termijn maken. 8. Het leerproces sturen, beoordelen op doelgerichtheid en zonodig aanpassen. 9. Feedback kunnen geven en ontvangen over eigen leerervaringen. 10. Het eigen aandeel in slagen en mislukken inschatten. 11. Erkennen van de invloed van eigen interesses en waarden op de motivatie. Als hogeschoolstudent neem je het eigen leerproces in handen. Zowel in de hogeschool als op de stageplaats zal je via reflectieverslagen en feedbackformulieren beschrijven hoe het leerproces vordert, waar je staat en welke acties je onderneemt bij problemen. De neerslag wordt verzameld in een portfolio dat voor beoordeling voorgelegd wordt. Uiteraard krijg je daarbij begeleiding door je trajectcoach en lesgevers maar een fundamentele houding van het zelf reguleren, zelf doen wordt van jou verlangd. De professionele bacheloropleiding vraagt om discipline, zowel theoretisch voor de studie als praktisch bij de stage. Een realistische werk- en tijdsplanning is noodzakelijk. Er wordt een gemiddelde studietijd van 42 uur per week voorzien. Studie- en beroepsgerichte keuzebekwaamheid 12. Een zinvol overzicht verwerven over studie- en beroepsmogelijkheden, dienstverlenende instanties met betrekking tot de arbeidsmarkt of de verdere studieloopbaan. 13. Bereidheid om alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten. 14. Rekening houden met interesses en mogelijkheden bij de studie-of beroepskeuze. 15. Kunnen reflecteren over de studie- of beroepskeuze. Je kiest niet alleen voor een opleiding maar vooral voor een beroep. Bij het instroomgesprek zal gepeild worden naar je motivatie en naar de mate dat je informatie opgezocht hebt over de opleiding en het beroep. Er zijn veel geïnteresseerde kandidaten maar een realistische inschatting van interesses en studiemogelijkheden is cruciaal om de opleiding tot een goed einde te brengen. 5 27/01/2014

6 Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid Leefstijl en levenskwaliteit 1. Zich verzorgen en hygiënisch gedragen. 2. Het eigen lichaam leren kennen en adequaat reageren op lichaamssignalen. 3. Evenwicht vinden tussen werk, ontspanning, rust en beweging. 4. Een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aannemen. 5. Gezonde keuzes maken in dagelijkse voeding. 6. Richtlijnen hanteren om hygiënisch om te gaan met voeding. 7. Dagelijks tijd nemen voor lichaamsbeweging. 8. Inschatten van risico s en gevolgen bij het gebruik van genotsmiddelen en medicijnen en assertief reageren in aanbodsituaties. 9. Voorzorgsmaatregelen nemen tegen risicovol lichamelijk contact. 10. Participeren aan gezondheids- en veiligheidsbeleid op school. 11. Veiligheidsvoorschriften toepassen en voorzorgen nemen voor een veilige leef- en werkomgeving. 12. Inroepen van hulp en toedienen van eerste hulp en cpr. 13. Toepassen van het verkeersreglement 14. Gebruiken van eigen en openbaar vervoer op een veilige manier. 15. Beseffen dat maatschappelijke fenomenen een impact hebben op veiligheid en gezondheid. Over een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid beschikken is noodzakelijk om het beroep van vroedvrouw te kunnen uitoefenen. Als professionele zorgverlener heb je een voorbeeldfunctie en moeten bovenstaande eindtermen steeds gerespecteerd worden. Op stage zullen deze aspecten zeer sterk aan bod komen. Naast een grote aandacht voor zelfzorg zal de student-vroedvrouw ook veel aandacht moeten hebben voor de lichamelijke gezondheid en veiligheid van moeder en kind. Context 2: Mentale gezondheid 1. Adequaat omgaan met taakbelasting en stressvolle situaties. 2. Gepast omgaan met vreugde, verdriet, angst, boosheid, verlies en rouw. 3. Probleemsituaties erkennen en hulp vragen, accepteren en aanbieden aan anderen. 4. Zich kunnen uiten over, en respectvol omgaan met vriendschap,verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag. 5. Zich weerbaar opstellen. 6. Gebruiken van beeld, muziek, beweging, drama of media om zichzelf uit te drukken. 7. Herkennen van de impact van cultuur- en kunstbeleving op het eigen gevoelsleven en gedrag en dat van anderen. Verloskunde is een onvoorspelbaar natuurlijk proces. Als kandidaat-student moet je in staat zijn om flexibel om te gaan met stressvolle situaties en met zeer wisselende taakbelastingen. Zwanger worden, zwanger zijn, geboren worden,... zijn emotioneel gebonden gebeurtenissen met een sterke sociale en culturele invloed. Zwangerschap, geboorte en kraambed verloop vaak heel normaal. Toch kan het soms niet rooskleurig verlopen. Als student zal je geconfronteerd worden met emotionele situaties die een sterke impact kunnen hebben. Het is noodzakelijk dat je bij de start van de studie over een degelijke mentale gezondheid beschikt. Sterke interesse in zorgethiek is noodzakelijk. De student moet respect hebben voor personen met andere geaardheid, uit andere etnische groepen, uit andere culturen en met andere denkwijzen en overtuigingen. 6 27/01/2014

7 Context 3: Sociorelationele ontwikkeling Streven naar het ontwikkelen van relationele veelzijdigheid 1. Een relatie kunne opbouwen, onderhouden en beëindigen. 2. Het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties erkennen. 3. Verschillen accepteren en belang hechten aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie. 4. Ongelijk kunnen toegeven en zich kunnen verontschuldigen. 5. Discreet handelen in situaties die dat vereisen. 6. Doorprikken van vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik. 7. Bespreken van opvattingen over medische, psychische en sociale aspecten van samenlevingsvormen, veilig vrijen, gezinsplanning, zwangerschap en zwangerschapsafbreking. 8. Onbevangen en constructief wensen en gevoelens binnen relaties stellen en hierbinnen grenzen aanvaarden. 9. Zoekt naar constructieve oplossingen voor conflicten. 10. Beargumenteren, in dialoog met anderen, de dynamiek in hun voorkeur voor bepaalde cultuuruitingen 11. Gebruik maken van cultuuruitingen om begrip op te brengen voor de leefwereld van anderen. In de hogeschool leef je samen met medestudenten, op de stageplaats leef je samen met zorgvragers (zwangere vrouwen, pas bevallen moeders, partners, gezinnen, pasgeborenen,...) en gezondheidswerkers van verschillende disciplines. Er wordt relationele veelzijdigheid gevraagd en getraind van bij de start van de opleiding. Als vroedvrouw is interactie en communicatie zeer belangrijk bij de zorgverlening. Je bent een individuele zorgverlener die heel dicht bij de vrouw, het kind en haar partner staat in een intens levensmoment, het perinatale proces. Er worden heel wat communicatieve en relationele vaardigheden aangeleerd. Een grondhouding en interesse op dit gebied is noodzakelijk. Context 7: Socioculturele samenleving 1. De dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen kunnen beschrijven. 2. Constructief omgaan met verschillen tussen mensen en levensopvattingen. 3. Het belang illustreren van sociale samenhang en solidariteit. 4. Lessen trekken uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie. De maatschappij evolueert, ook op het gebied van de verloskunde. Als student zal je op de stageplaatsen zorg verlenen aan personen met verschillende identiteit en met verschillende culturele en sociale achtergrond. Doorheen de opleiding komen deze elementen vaak aan bod. Interesse en open houding is noodzakelijk. Als vroedvrouw zal je altijd samen werken met andere zorgverleners. We noemen dit interdisciplinair werken. Bovenstaande eindtermen zijn heel belangrijk en worden als startcompetentie verwacht. 7 27/01/2014

8 SPECIFIEKE EINDTERMEN Humane wetenschappen Organisatie Organisatievormen zoals gezin, peergroep, sociale klasse en beroepsgroep omschrijven, in tijd en ruimte plaatsen en de functies ervan bespreken. De onderwijswerkvorm samenwerkend leren heeft een belangrijke plaats in de opleiding. Dit betekent dat je al op de introductiedag ingedeeld wordt in een studiegroep. Je leert er samenwerken in een gedifferentieerde groep. Dit betekent aanpassen aan mensen met verschillende meningen, verschillend studievermogen, verschillende leeftijd en achtergrond. Hoe beter de samenwerking, hoe mooier het resultaat. Alle spelers van de groep spelen een rol en de resultaten worden vastgelegd in product- en procesverslagen. Je zal niet alleen leren om samen te werken maar ook om jezelf en elkaar te beoordelen. Interactie en communicatie 1. De interactie en de communicatie tussen personen, tussen groepen en tussen personen en groepen beschrijven én in concrete situaties analyseren. 2. Factoren herkennen die de communicatie en interactie tussen personen, tussen groepen én tussen personen en groepen beïnvloeden en deze kennis aanwenden om de communicatie en interactie te verbeteren. Als vroedvrouw is interactie en communicatie zeer belangrijk bij de zorgverlening. Je bent een individuele zorgverlener die heel dicht bij de vrouw, het kind en haar partner staat in een intens levensmoment, het perinatale proces. Er worden heel wat communicatieve en relationele vaardigheden aangeleerd. Een grondhouding en interesse op dit gebied is noodzakelijk. Identiteit, continuïteit en verandering 3. Aantonen dat de perceptie van persoonlijke identiteit en groepsidentiteit afhankelijk is van een aantal factoren en het persoonlijk en groepsgedrag beïnvloedt. 4. Opvattingen over de mens en over gelijkwaardigheid van mensen in historisch en cultureel perspectief plaatsen en deze opvattingen met actuele wereldbeelden verbinden. De maatschappij evolueert, ook op het gebied van de verloskunde. Als student zal je op de stageplaatsen zorg verlenen aan personen met verschillende identiteit en met verschillende culturele en sociale achtergrond. Doorheen de opleiding komen deze elementen vaak aan bod. Interesse en open houding is noodzakelijk. Expressie 5. Opvattingen over het ontstaan en de functies van emoties vergelijken en de socioculturele invloed op uitingen ervan aantonen. 6. Illustreren dat opvattingen over lichaam en lichamelijkheid de relatie tussen mensen beïnvloeden en deze opvattingen in tijd en ruimte plaatsen. 8 27/01/2014

9 Zwanger worden, zwanger zijn, geboren worden,... zijn emotioneel gebonden gebeurtenissen met een sterke sociale en culturele invloed. Dit gegeven is doorweven in alle opleidingsonderdelen maar vereist geen specifieke startcompetentie. Waarden en normen Waarden herkennen in eigen opvattingen en in die van anderen en hiertegenover een genuanceerd standpunt innemen. Abortus, reanimatie, seksueel overdraagbare aandoeningen en AIDS,... zijn thema s die in de opleiding aan bod komen. Je wordt opgeleid tot vroedvrouw die professioneel handelt en daartoe is bovenstaande eindterm een grondhouding die van jou zal verwacht worden op stage. Kans tot slagen Een grote interesse in wetenschappen en gezondheidseducatie, een goede leerstrategie en inzet voor de studie, een goede motivatie die steunt op een juiste inschatting van het beroep. WAT MAG JE VERWACHTEN IN DE OPLEIDING Onderwijswerkvormen waarbij je actief leert en het leerproces zelf in handen neemt 1. Ervaringsgericht leren centraal! Zowel ervaringen op de stageplaats als op de hogeschool worden opgenomen in het onderwijs. 2. Specifieke aandacht voor het praktijkonderwijs: zowel trainen van vaardigheden op de hogeschool als vaardigheden op stage (zorgmomenten). 3. Samenwerkend leren als onderwijswerkvorm met een beperkt aantal uren aanwezigheid op de hogeschool maar met veel zelfstudie. 4. De docent is niet alleen lesgever maar ook coach van je leerproces. 5. Aanbod van gerichte begeleidingsmomenten waarop je vrijblijvend kan intekenen maar die wel sterk aangeraden worden. Beoordeling van domeinspecifieke leerresultaten waarbij je zelf aantoont de noodzakelijke leerresultaten verworven te hebben 1. Aangeleerde componenten als kennis, vaardigheden, attitudes van voorgaande jaren blijven als basis behouden tot het einde van de opleiding. Inzichtelijk studeren is noodzakelijk! 2. Belangrijk accent op reflecteren. De student toont via reflectie de persoonlijke en professionele groei aan. 3. De persoonlijke en professionele groei tot vroedvrouw wordt door de student vastgelegd in een persoonlijk portfolio. Op het einde van de opleiding toont de student op basis van portfolio aan dat de vooropgestelde leerresultaten op niveau 6 verworven werden. Dit gebeurt aan de hand van een mondelinge presentatie voor een jury. 4. Er zijn verschillende vormen van beoordeling aanwezig: instaptoets, voortgangstoets, mondelinge proef, schriftelijke proef, permanente evaluatie (vb. op stage, opdrachten die over een langere tijd lopen), self-assessment, peer-assessment, Praktijkonderwijs of stage is gebaseerd op reflectie, feedback, beoordeling van verworven leerresultaten Enkele kenmerken van het praktijkonderwijs op stage. 9 27/01/2014

10 1. De helft van de opleiding bestaat uit klinisch onderwijs nl. vaardigheidsonderwijs in het gebouw van de hogeschool en 44 weken stage op een stageplaats in binnen- en of buitenland. 2. Stages buiten Gent zijn verplicht. De student houdt rekening met verplaatsingsmogelijkheden (openbaar vervoer) en met verplaatsingstijd. 3. Studenten kunnen vrijblijvend deelnemen aan buitenlandse stages mits positief advies na de selectieprocedure. 4. Studenten moeten bereid zijn tot het presteren van onregelmatige werkuren en weekendwerk. Ook s nachts inslapen op de verloskamer van het ziekenhuis is noodzakelijk om de volgende redenen: elke student moet tijdens de opleiding 40 bevallingen zelfstandig doen. Aangezien bevallen een fysiologisch gebeuren is én dus ook s nachts kan gebeuren is opstaan s nachts noodzakelijk. Uiteraard wordt het totaal aantal werkuren bewaakt, de student wordt begeleid door een mentor met wisselende werkuren. Om optimale begeleiding te garanderen volgt de student de uren van de mentor. 5. Bereid zijn om kritisch te reflecteren op het persoonlijk en professioneel handelen en dit ook neer te schrijven in een reflectie-, feedback- en beoordelingsformulier. Hierbij gaat het vooral om het formuleren van verbeterdoelen en een actieplan. Individuele begeleiding wordt aangeboden, je kan deze als hogeschoolstudent aanvragen Instroombegeleiding Begeleider trajectbeheer Individuele- maar vooral groepscoaching van het leertraject Begeleiding door lesgever Begeleiding door stagebegeleider en mentor Leercoaching Switchcoaching Zorgcoaching Begeleiding door medewerker SOVOArte. Begeleiding door ombudsmedewerker. WAT ZIJN DE LEERRESULTATEN DIE EEN STUDENT VROEDVROUW MOET BEHALEN? Op basis van je persoonlijk portfolio zal je na afstuderen bij het solliciteren aan de werkgever kunnen aantonen dat je onderstaande leerresultaten op het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar bereikt hebt. LEERRESULTATEN VROEDVROUW 1 Fysiologie, zorg en begeleiding Diagnosticeert, begeleidt, bewaakt en bevordert de fysiologische zwangerschap, arbeid, bevalling, kraambed, ouderschap en zorg voor het jonge kind. Promoot, ondersteunt en begeleidt borstvoeding. Voert autonoom en met volwaardig beslissingsrecht verloskundige handelingen uit en verricht de bevalling binnen de medische en wettelijke bevoegdheid van de vroedvrouw. 2 Risicodetectie/risicoselectie Detecteert binnen de beroepsdomeinen autonoom risico's en complicaties, handelt adequaat, consulteert specialisten en verwijst op gepaste wijze door. 3 Pathologie, zorg en begeleiding Verleent adequate zorg en begeleiding, op voorschrift van 10 27/01/2014

11 en in samenwerking met andere specialisten binnen het domein van de verloskunde, de reproductieve geneeskunde, gynaecologie en neonatologie. Verleent zo nodig in risicosituaties of bij complicaties autonome zorg. 4 Psychosociale context Situeert de vrouw en haar omgeving in de familiale, sociale, maatschappelijke en culturele context en speelt hier gericht op in, rekening houdend met diversiteit en interculturele beleving. Herkent psychosociale crisissituaties en verwijst gepast door. 5 Ethiek en wetgeving Handelt op ethisch verantwoorde wijze binnen de grenzen van deontologie en wetgeving. 6 Gezondheidspromotie Werkt autonoom en in samenwerking doelgericht aan preventie en bevordert de gezondheid volgens de principes van de gezondheidspromotie 7 Samenwerken en communicatie Zorgt voor een optimale interdisciplinaire samenwerking en voor een aangepaste en actuele organisatie van de praktijk Communiceert zowel mondeling als schriftelijk op een deskundige en adequate wijze aan collega s, andere specialisten en een breed publiek. 8 Coaching Coacht en begeleidt studenten en collega s uit eigen en verwante disciplines, om een kwaliteitsvolle zorg te waarborgen. 9 Professionalisering Werkt aan permanente profilering van het beroep en de eigen professionalisering via het voortdurend kritisch in vraag stellen van het eigen functioneren en door het volgen van vormingsinitiatieven. Reflecteert op de eigen praktijk en verwerkt deze reflecties in het professioneel handelen. 10 Evidence-based zorg Verleent evidence-based zorg door het integreren van nieuwe wetenschappelijke inzichten en door participatie aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 11 Kwaliteitsvolle zorg Verleent autonoom professionele, kwalitatief hoogstaande en veilige zorg. Ontwikkelt een visie met betrekking tot het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de zorg en draagt bij tot het implementeren van innovaties. Arteveldehogeschool Ondernemen De vroedvrouw is creatief, innovatief en onderneemt op een duurzame wijze haar praktijk als autonome medische professional. INSCHRIJVING en PRAKTISCHE INFORMATIE Zie website Wij hopen je met deze informatie meer duidelijkheid te brengen en nodigen je graag samen met ouders en vrienden uit op één van de infodagen. Vriendelijke groeten, Mieke Embo, scoördinator Bachelor in de Vroedkunde 11 27/01/2014

AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen)

AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen) AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen) (VAN KRACHT VANAF SEPTEMBER 00) VOOR DE DERDE GRAAD AANSLUITING BIJ DE VAKKEN De ethische matri aardrijkskunde biologie ecologie economie

Nadere informatie

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INLEIDING Heb ik het geschikte profiel om deze opleiding te starten? Heb ik het geschikte profiel om vroedvrouw te

Nadere informatie

DEEL 1: HET VOET-BELEID

DEEL 1: HET VOET-BELEID -INSTRUMENT SO DEEL 1: HET -BELEID Hoe zorgt de school ervoor dat alle vakoverschrijdende eindtermen voor álle leerlingen worden nagestreefd? A. DOELGERICHT? Is er een visie t.a.v.? Heeft de school een

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie AO AV 002 Protocol Datum: 25 juli 2006 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 27 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 5 1.1 Korte beschrijving... 5 1.1.1 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO2 AO AV 003 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 27 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 5 1.1 Korte beschrijving... 5 1.1.1 Inhoud... 5 1.1.2 Modules...

Nadere informatie

Wetenschappen. Algemene opleiding Studiegebied Algemene vorming AO AV Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Wetenschappen. Algemene opleiding Studiegebied Algemene vorming AO AV Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Bijlage 6 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

Economie. Algemene opleiding Studiegebied Algemene vorming AO AV Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Economie. Algemene opleiding Studiegebied Algemene vorming AO AV Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Bijlage 7 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

Moderne Talen - Wetenschappen. Algemene opleiding Studiegebied Algemene vorming AO AV Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Moderne Talen - Wetenschappen. Algemene opleiding Studiegebied Algemene vorming AO AV Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Bijlage 12 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen)

AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen) AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen) (VAN KRACHT VANAF SEPTEMBER 200) VOOR DE EERSTE GRAAD 2 2 AANSLUITING BIJ DE VAKKEN aardrijkskunde biologie sociaal-economische initiatie

Nadere informatie

Economie - Wiskunde. Algemene opleiding Studiegebied Algemene vorming AO AV Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Economie - Wiskunde. Algemene opleiding Studiegebied Algemene vorming AO AV Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Bijlage 10 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

Wetenschappen - Wiskunde. Algemene opleiding Studiegebied Algemene vorming AO AV Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Wetenschappen - Wiskunde. Algemene opleiding Studiegebied Algemene vorming AO AV Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Bijlage 14 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

Moderne Talen - Wiskunde. Algemene opleiding Studiegebied Algemene vorming AO AV Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Moderne Talen - Wiskunde. Algemene opleiding Studiegebied Algemene vorming AO AV Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Bijlage 13 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan PAV 5dejaar

Jaarplan Jaarplan PAV 5dejaar Schooljaar 2011-2012 Leerkracht(en): Vak: Klassen: Ann Debecker, Sonia Mannaerts, Carine Peeters, Ivo Thyssen, Jo Vonckx Jaarplan PAV 5dejaar 5GK, 5RK1, 5RK2 Schooljaar: 2011-2012 Algemene gegevens Leerjaar

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO2 AO AV 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie AO AV 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 5 1.1 Korte beschrijving... 5 1.1.1 Inhoud... 5 1.1.2 Modules... 5 1.2 Plaats

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Vakoverschrijdende Eindtermen. Secundaire school

Vakoverschrijdende Eindtermen. Secundaire school Secundaire school 11 januari 2010 MOTIVERING VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN De hieronder beschreven vakoverschrijdende eindtermen verschillen enkel voor ICT van de door het Vlaams parlement bekrachtigde

Nadere informatie

De leerlingen: begrijpen dat bij een oorlog veel meer komt kijken dan alleen veldslagen tussen heldhaftige soldaten.

De leerlingen: begrijpen dat bij een oorlog veel meer komt kijken dan alleen veldslagen tussen heldhaftige soldaten. 1. DOELGROEP Dit educatief spel werd in de eerste plaats ontwikkeld met het jeugdwerk voor ogen. Het is dan ook een typisch chiro- of scoutsspel geworden voor 12- tot 16- jarigen in groep. Toch leent dit

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Geschiedenis en VOET

Geschiedenis en VOET Geschiedenis en VOET Per 1 september 2010 traden de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) in werking en vanaf 1 september 2011 zal de doorlichting de VOET meenemen in de focus van de scholen. De

Nadere informatie

Workshop levensverhalen van Duitse soldaten infobrochure voor leraren

Workshop levensverhalen van Duitse soldaten infobrochure voor leraren Workshop levensverhalen van Duitse soldaten infobrochure voor leraren Deze infobrochure bevat een inhoudelijke beschrijving van de workshop en zijn doelstellingen. Ten tweede vinden begeleidende leraren

Nadere informatie

Lichamelijke opvoeding en de vakoverschrijdende eindtermen (VOET) en ontwikkelingsdoelen (VOOD)

Lichamelijke opvoeding en de vakoverschrijdende eindtermen (VOET) en ontwikkelingsdoelen (VOOD) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Lichamelijke opvoeding en de vakoverschrijdende eindtermen (VOET) en ontwikkelingsdoelen (VOOD) Werken aan de vakoverschrijdende

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL

WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL NAAM ORGANISATIE : AFRIKA AT HOME vzw TITEL WORKSHOP: HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL. Beleef de schoonheid in Afrika DOELGROEP : Kleuter / Lager Onderwijs 3

Nadere informatie

Interactieve rondleiding SO

Interactieve rondleiding SO Interactieve rondleiding SO Heilige Plaatsen Tijdens deze interactieve rondleidingen ontdekken jongeren uit het secundair onderwijs de verschillen en gelijkenissen tussen de drie religies. Meer specifiek

Nadere informatie

MAVO - PAV WORD. MAVO/PAV ten VOETEN uit

MAVO - PAV WORD. MAVO/PAV ten VOETEN uit MAVO/ PAV ten VOETEN uit Jan Bonne en Jan Cmeyn juni 200 MAVO - PAV WORD MAVO/PAV ten VOETEN uit Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming zijn vakken waarbinnen we projectmatig, vakoverschrijdend

Nadere informatie

Educatief materiaal om te werken rond relaties en seksualiteit met de bijhorende VOET

Educatief materiaal om te werken rond relaties en seksualiteit met de bijhorende VOET 1 Educatief materiaal om te werken rond s en seksualiteit met de bijhorende VOET Beddengoed, voorbehoedmiddelengids voor jongeren Een heldere en leerrijke brochure, bruikbaar in klasverband. Het boekje

Nadere informatie

WORKSHOP DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost-Afrikaanse keuken

WORKSHOP DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost-Afrikaanse keuken WORKSHOP DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost-Afrikaanse keuken NAAM ORGANISATIE : AFRIKA AT HOME vzw TITEL WORKSHOP: DE SMAAK VAN AFRIKA : proeven van de Oost- Afrikaanse keuken DOELGROEP : Kleuter

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder)

Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder) Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de sector Bouw Beginsituatie:

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

IN SAMENHANG LEZEN Meer voorbeelden

IN SAMENHANG LEZEN Meer voorbeelden IN SAMENHANG LEZEN Meer voorbeelden Twee extra voorbeelden Volgende teksten gaan over twee scholen die beide hun leerlingen leren omgaan met verscheidenheid. De eerste legt daarbij een andere focus dan

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl14 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding Werk AO BE 032 (Ontwerp) Versie {1.0} (ontwerp) Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl3 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding AO BE 20 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15

Nadere informatie

Lesvoorbereiding : Voedingsindustrie (beroepen : kwaliteitsverantwoordelijke, productieoperator en onderhoudstechnicus)

Lesvoorbereiding : Voedingsindustrie (beroepen : kwaliteitsverantwoordelijke, productieoperator en onderhoudstechnicus) Lesvoorbereiding : Voedingsindustrie (beroepen : kwaliteitsverantwoordelijke, productieoperator en onderhoudstechnicus) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m.

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Transport en logistiek (beroepen: planner, magazijnmedewerker en vrachtwagenchauffeur)

Lesvoorbereiding: Transport en logistiek (beroepen: planner, magazijnmedewerker en vrachtwagenchauffeur) Lesvoorbereiding: Transport en logistiek (beroepen: planner, magazijnmedewerker en vrachtwagenchauffeur) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Metaal en Technologie (beroepen: lasser, elektricien, matrijzenbouwer, )

Lesvoorbereiding: Metaal en Technologie (beroepen: lasser, elektricien, matrijzenbouwer, ) Lesvoorbereiding: Metaal en Technologie (beroepen: lasser, elektricien, matrijzenbouwer, ) Klas: 1ste graad secundair onderwijs A stroom / B - stroom Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssector

Nadere informatie

EINDTERMEN Bosbiotoopstudie

EINDTERMEN Bosbiotoopstudie EINDTERMEN Bosbiotoopstudie Eerste graad A-stroom Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde De mens en het landschap Het landelijk landschap 22 milieueffecten opnoemen die in verband kunnen gebracht worden

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde.

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. WIE? WAT? WAAROM? HUMANE wetenschappen Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. HUM WET IS HET IETS VOOR MIJ? HUMANE WETENSCHAPPEN VISIE Van leerlingen Humane wetenschappen

Nadere informatie

Pedagogisch stappenplan voor de begeleider

Pedagogisch stappenplan voor de begeleider Pedagogisch stappenplan voor de begeleider Doelstelling Deze checklist is voor begeleiders van een Leeronderneming. Dit document is een werkinstrument: schrap en vul aan waar nodig. Uitgebreide informatie

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Social Profit (begeleider in de kinderopvang, optieker, radioloog, verpleegkundige, sociocultureel werker)

Lesvoorbereiding: Social Profit (begeleider in de kinderopvang, optieker, radioloog, verpleegkundige, sociocultureel werker) Lesvoorbereiding: Social Profit (begeleider in de kinderopvang, optieker, radioloog, verpleegkundige, sociocultureel werker) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Technologische Opvoeding Onderwerp:

Nadere informatie

Overzicht van de leergebiedgebonden, leergebied-overschrijdende, vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen EHBO en de ontwikkelingsdoelen.

Overzicht van de leergebiedgebonden, leergebied-overschrijdende, vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen EHBO en de ontwikkelingsdoelen. Overzicht van de leergebiedgebonden, leergebied-overschrijdende, vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen EHBO en de ontwikkelingsdoelen. Inhoud Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs Impliciet Wereldoriëntatie

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Maatschappijoriëntatie - Samen leven 025 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker)

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de sector

Nadere informatie

Eerste graad A-stroom

Eerste graad A-stroom EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Vijverbiotoopstudie Eerste graad A-stroom Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde Het natuurlijk milieu Reliëf 16* De leerlingen leren respect opbrengen voor de waarde van

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen Jean Strynck, begeleider P.O.

Vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen Jean Strynck, begeleider P.O. Vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen Jean Strynck, begeleider P.. De plaats van Muzisch-creatieve vorming in het nieuwe concept, een kijkwijzer vanuit een ruime invalshoek. Eindtermen zijn

Nadere informatie

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen Eindtermen educatief project Korstmossen, snuffelpalen van ons milieu 2 de en 3 de graad SO Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen I. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN VOET BUURTAMBASSADEURS

DOELSTELLINGEN EN VOET BUURTAMBASSADEURS DOELSTELLINGEN EN VOET BUURTAMBASSADEURS 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS - BSO - De volgende doelstellingen en VOET kunnen aan bod komen. Dat is steeds afhankelijk van de onderzochte (school)omgeving. Die

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Gezondheid 021 Versie 1.0 - BVR Pagina 1 van 22 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) 1.1.1.1 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Communicatie 020 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 2 Opleiding... 3 2.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 2.2

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Vakoverschrijdende eindtermen op onze school

Vakoverschrijdende eindtermen op onze school leermeer@ksjoma Vakoverschrijdende eindtermen op onze school leermeer@ksjoma Inhoud Inhoud... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Voetverhaal... 5 1.2 Voetloket... 6 2 Het uitstappenformulier invullen... 7 2.1 Stappenplan...

Nadere informatie

Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010. Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs

Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010. Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010 Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010 bijlage 1 Bijlage 1: Algemene instapcompetenties

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl7 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding AO BE 024 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl10 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Cultuur AO BE 027 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappij oriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappij oriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl9 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappij oriëntatie (MO) Opleiding AO BE 026 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15

Nadere informatie

pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching

pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching BACHELOR pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching DE BEROEPSATTITUDES EN DE BEOORDELINGSCRITERIA VOOR STAGE 1 (WIE DOET WAT? WELKE BEROEPSATTITUDES EN CRITERIA? WELKE VERWACHTINGEN?) DEEL

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Social profit (begeleider in de kinderopvang, optieker, radioloog, verpleegkundige, sociocultureel werker)

Lesvoorbereiding: Social profit (begeleider in de kinderopvang, optieker, radioloog, verpleegkundige, sociocultureel werker) Lesvoorbereiding: Social profit (begeleider in de kinderopvang, optieker, radioloog, verpleegkundige, sociocultureel werker) Klas: 3de graad basisonderwijs Leervak: WO technologie maatschappij Onderwerp:

Nadere informatie

VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING: HUMANE WETENSCHAPPEN CULTUURWETENSCHAPPEN

VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING: HUMANE WETENSCHAPPEN CULTUURWETENSCHAPPEN Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING: HUMANE WETENSCHAPPEN CULTUURWETENSCHAPPEN 3 de jaar Algemeen: Afhankelijk van

Nadere informatie

WORKSHOP. Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP. Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE _ Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Jongeren in Afrika DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad Type

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist)

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek

Nadere informatie

WORKSHOP. HAKUNA MATATA kennismaking met de Swahili taal en cultuur. kennismaking met de Swahili taal en cultuur

WORKSHOP. HAKUNA MATATA kennismaking met de Swahili taal en cultuur. kennismaking met de Swahili taal en cultuur WORKSHOP HAKUNA MATATA kennismaking met de Swahili taal en cultuur NAAM ORGANISATIE : AFRIKA AT HOME vzw TITEL WORKSHOP : HAKUNA MATATA kennismaking met de Swahili taal en cultuur DOELGROEP : Kleuter /

Nadere informatie

VOET EN BINNEN DE REEKS BI

VOET EN BINNEN DE REEKS BI VOET EN BINNEN DE REEKS BI Vakoverschrijdende eindtermen leren leren LL1 De leerlingen kunnen communiceren over de samenhang tussen hun leeropvattingen, leermotieven en leerstijl Binnen het leerplan worden

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Maatschappijoriëntatie - Cultuur 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL ANIMATOR

COMPETENTIEPROFIEL ANIMATOR COMPETENTIEPROFIEL ANIMATOR VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS Een goede spelbegeleider biedt ruimte en tijd om te spelen, maakt een weldoordachte keuze in het aanbod, biedt kansen om te exploreren, toont interesse,

Nadere informatie

WORKSHOP. NAAM ORGANISATIE Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Liedjes en dans in Swahili (Oost-Afrika) Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP. NAAM ORGANISATIE Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Liedjes en dans in Swahili (Oost-Afrika) Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Liedjes en dans in Swahili (Oost-Afrika) DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Body Art. Tatoeages, piercings, lichaamsbeschildering, scarificaties overal ter wereld versieren mensen hun lichaam.

Body Art. Tatoeages, piercings, lichaamsbeschildering, scarificaties overal ter wereld versieren mensen hun lichaam. Interactieve rondleiding 4 de,5 de en 6 de jaar SO Body Art Tatoeages, piercings, lichaamsbeschildering, scarificaties overal ter wereld versieren mensen hun lichaam. De vraag die hierbij centraal staat:

Nadere informatie

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG DLR 1 BaCo 1 De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces.

Nadere informatie

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden Module 1 Inhoud programma: Nieuw beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020. Informatie over het nieuwe beroepsprofiel t.a.v. praktijkleren, CanMEDS-rollen. Stagewerkplan/portfolio, opstellen leerdoel, begeleiden

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

TBN - Beroepscode Tarotprofessional

TBN - Beroepscode Tarotprofessional De Tarot Beroepsvereniging Nederland zet zich in voor de belangen van tarotprofessionals in Nederland. De bij de Tarot beroepsvereniging aangesloten leden werken door het hele land. Door opleiding en nascholing

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat orthopedagogie Module Gesuperviseerde praktijk Code M2 Lestijden 60 Studiepunten nvt Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot aanvragen

Nadere informatie

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs t Gasthuys Stedelijk Museum Aalst op schoolmaat (16+) Eindtermen 3 de graad secundair onderwijs 1. inleiding In de tijdelijke tentoonstelling Aalst 1815-1830. Geschiedenis van een provinciestad tijdens

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT VISIE PEDAGOGISCH PROJECT van daltonschool De Kleine Icarus Algemene visie De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig eveneens een maatschappelijk aspect Wij brengen

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Omschrijving. (ICOM) Internationale competenties in het kader van het ICOM-project. Overzicht internationale competenties (ICOMs)

Omschrijving. (ICOM) Internationale competenties in het kader van het ICOM-project. Overzicht internationale competenties (ICOMs) Overzicht internationale competenties (ICOMs) Competentieveld Algemeen Internationale competentie (ICOM) Internationale competenties in het kader van het ICOM-project Omschrijving Competenties die worden

Nadere informatie

Overzicht modulefiches ASO3 Humane wetenschappen : specifiek gedeelte

Overzicht modulefiches ASO3 Humane wetenschappen : specifiek gedeelte Overzicht modulefiches ASO3 Humane wetenschappen : specifiek gedeelte Inhoud Communicatie en Expressie... 2 Identiteit en Normering... 3 Organisatie en Samenhang... 4 CVO-STEP Modulefiche naam module +

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL ANIMATOR VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS

COMPETENTIEPROFIEL ANIMATOR VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS COMPETENTIEPROFIEL ANIMATOR VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS Een goede spelbegeleider biedt ruimte en tijd om te spelen, maakt een weldoordachte keuze in het aanbod, biedt kansen om te exploreren, toont interesse,

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Functieomschrijving begeleider ambulant centrum

Functieomschrijving begeleider ambulant centrum De Kiem v.z.w., Therapeutisch Programma voor Druggebruikers en hun omgeving zoekt voor onmiddellijke indiensttreding (m/v): Ambulant begeleider (19u) te Ronse Opdracht: Vereisten: Individuele begeleiding

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad IMK Lanklaar

Nadere informatie

Vakoverschrijdende eindtermen

Vakoverschrijdende eindtermen Vakoverschrijdende eindtermen GEMEENSCHAPPELIJKE STAM (communicatief vermogen) 1 brengen belangrijke elementen van com muni ca tief handelen in praktijk; (creativiteit) 2 kunnen originele ideeën en oplossingen

Nadere informatie

BaLO welkom

BaLO welkom BaLO 2017-2018 welkom Het beste van de 3 campussen Veel ervaring opdoen Veel mogen oefenen Geleidelijke opbouw van stages Breed kijken naar het onderwijs Gebruik van competentieprofiel voor begeleiden

Nadere informatie