Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten"

Transcriptie

1 Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

2 Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

3 Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote bron van inkomsten voor het bedrijfsleven. De overheid koopt jaarlijks voor 60 miljard euro in aan werken, leveringen en diensten, zo n tien procent van wat we in ons land verdienen. Een enorm bedrag. Het is dan ook erg belangrijk dat iedereen eerlijke en gelijke kansen heeft op het winnen van een opdracht. Zodat ook het midden- en kleinbedrijf optimaal mee kan profiteren. Aanbesteden is namelijk zeker niet alleen weggelegd voor het grootbedrijf. Ruim twee derde van alle procedures gaat om kleinere opdrachten. Met dit boek willen we je als ondernemer op weg helpen. Dankzij de nieuwe Aanbestedingswet die 1 april is ingegaan, hebben ondernemers meer kans op meedoen aan een aanbestedingsprocedure. Het kost minder tijd en energie dan voorheen omdat de hoge

4 administratieve last is aangepakt. Teveel spelregels, onredelijke eisen, onnodig samenvoegen van opdrachten en papieren rompslomp behoren tot het verleden. De regels zijn duidelijk, voor iedereen gelijk, transparant en proportioneel. Aanbestedende diensten moeten zich verplaatsen in de ondernemer en goed naar hem luisteren. Maar tegelijkertijd scherpe vragen durven stellen en ondernemers stimuleren het onderste uit de kan te halen. Zij moeten samen met ondernemers de dialoog aan durven gaan. De nieuwe wet speelt hierin een positieve rol. MKB-Nederland zal de vinger aan de pols houden bij dit proces zodat (nieuwe) belemmeringen kunnen worden weggenomen. Dat is onze taak. Je helpt ons daarbij door moeilijkheden in de praktijk van het aanbesteden bij ons aan te kaarten. 3 Zie je een kans in de markt voor een opdracht van de overheid: waag die kans. Dit boek biedt een eerste aanzet van zaken waaraan je moet denken. Het is zeker geen samenvatting van alle regels waarmee je te maken krijgt bij een aanbesteding. Onze Aanbestedingsdesk is speciaal voor ondernemers opgezet en biedt ondersteuning bij een aanbestedingsprocedure. Je kunt er - vertrouwelijk - met al je vragen terecht.

5 Inleiding 4 Stefan Dalmolen Van Till Advocaten Dit is alweer de derde uitgave van de handleiding Eerste Hulp bij Aanbesteden, een coproductie van MKB-Nederland, MKB Servicedesk en Van Till Advocaten. Met de komst van de Aanbestedingswet per 1 april 2013 is er veel veranderd en bieden aanbestedingen betere kansen voor ondernemers. Daarom hebben de initiatiefnemers besloten een volledig nieuwe uitgave te publiceren. Deze handleiding geeft praktische tips waar je als ondernemer je voordeel mee kunt doen en waardoor je nog beter en effectiever kunt inschrijven op aanbestedingen. Ook wordt uitgelegd hoe een aanbestedings-

6 5 procedure in elkaar steekt en wat in de praktijk de hete hangijzers zijn. Uiteraard wordt ingegaan op de nieuwe Aanbestedingswet en de veranderingen die deze wet in de praktijk met zich meebrengt. Het is goed om te vermelden dat momenteel een nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn in ontwikkeling is. Wanneer deze definitief wordt, is bij het verschijnen van deze handleiding nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of en zo ja welke gevolgen deze richtlijn heeft voor de Nederlandse wetgeving. Kijk voor actuele ontwikkelingen daarom ook op de aanbestedingsdesk.

7 Inhoudsopgave Hoe werkt dit boek? 8 1. Waarom een handleiding over aanbesteden? De nieuwe Aanbestedingswet De procedure bij aanbesteden Inschrijven op een aanbesteding Wat te doen bij ongeoorloofde praktijken 44 Tot slot 48 Colofon 49

8

9 Hoe werkt dit boek? 8 Tijdens het lezen van dit boek zul je regelmatig een verwijzing naar internet tegenkomen. Om het overzichtelijk te houden, hebben we een speciale overzichtspagina aangemaakt op de website van MKB Servicedesk. Hier vind je alle interessante informatie waar we in het boek naar doorverwijzen.

10 Zo werkt het: Ga naar Je komt op de overzichtspagina, waar je de inhoudsopgave van dit boek vindt. De doorverwijzingen die in de verschillende thema s van het boek worden vermeld vind je hier ook weer terug, in de vorm van weblinks onder het betreffende thema. Op de Aanbestedingsdesk houden we je op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden. Houd daarom deze desk in de gaten. Hier vind je ook ervaringen van andere ondernemers. 9

11 1 Waarom een handleiding over aanbesteden? 10 In Nederland wordt op jaarbasis voor circa 60 miljard aan overheidsopdrachten via aanbestedingsprocedures vergeven. Ter vergelijking: dat is circa 10 procent van het bruto binnenlands product. De overheidsinkopen maken een aanzienlijk onderdeel uit van de Nederlandse economie. Nog steeds is het zo dat kleine en middelgrote ondernemingen niet optimaal hiervan mee profiteren.

12 11

13 Wat is aanbesteden? Aanbesteden is het aan een marktpartij uitbesteden van een opdracht door een (semi-)overheidsinstantie, na vergelijking van de ontvangen inschrijvingen (offertes) van deelnemende ondernemers. Het aanbesteden van opdrachten leidt tot meer marktwerking, en een betere afstemming van vraag en aanbod. De overheid wil zo een zo gunstig mogelijke inkoop bereiken (prijs-kwaliteitverhouding). Hiervoor is het natuurlijk zaak dat zoveel mogelijk marktpartijen inschrijven op een aanbesteding. 12 Onterechte vooroordelen over aanbestedingsprocedures Een veel gehoorde klacht van ondernemers is dat inschrijven op een aanbestedingsprocedure veel tijd en energie kost, terwijl de kans op succes gering is. Dat is zeker niet altijd het geval. In de loop der jaren is inschrijven op een aanbesteding veel eenvoudiger en vooral minder tijdrovend geworden. Een belangrijk winstpunt daarbij is de Eigen Verklaring, die ook in de nieuwe Aanbestedingswet is verankerd. In hoofdstuk 4 wordt daarop nader ingegaan. Een ander achterhaald vooroordeel is dat inschrijven op een aanbesteding alleen is weggelegd voor grotere ondernemingen. Ook dat is onjuist. Overheden besteden namelijk steeds vaker kleinere opdrachten aan. Sterker nog, ruim twee derde van alle Nederlandse aanbestedingsprocedures zijn niet-europese procedures. Qua omvang zijn de opdrachten niet groot genoeg om Europees te moeten worden aanbesteed. In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd wanneer Europees moet worden aanbesteed en wanneer kan worden volstaan met een nationale procedure.

14 Waarom een handleiding over aanbesteden? Bovendien was verbetering van de toegang voor het midden- en kleinbedrijf tot aanbestedingsprocedures een van de hoofddoelstellingen bij de nieuwe Aanbestedingswet. In de wet is bijvoorbeeld een verbod opgenomen om opdrachten onnodig samen te voegen. Ook aan de te stellen geschiktheidseisen zijn grenzen gesteld waarmee de opdrachten beter toegankelijk zijn voor het mkb. In hoofdstuk 2 van deze handleiding wordt nader op deze punten ingegaan. Meedoen aan een aanbestedingsprocedure loont Er bestaat dus veel koudwatervrees bij een groot deel van het mkb om mee te doen met aanbestedingen, mede door deze - deels onterechte - vooroordelen. Dat is jammer, vooral omdat bedrijven daardoor een groot deel van de te vergeven opdrachten bij voorbaat mislopen. Zodra je als ondernemer enige handigheid ontwikkelt bij het meedoen aan aanbestedingsprocedures, kan dat zeker succes opleveren. Deze handleiding wil je daarbij van dienst zijn. 13

15 2 De nieuwe Aanbestedingswet 14 De nieuwe Aanbestedingswet moet ondernemers eerlijker kansen bieden om overheidsopdrachten binnen te halen. Daarvoor is de procedure meer toegeschreven op de behoeften, mogelijkheden én beperkingen van individuele ondernemers.

16 15

17 Met ingang van 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Deze wet kwam niet zonder slag of stoot tot stand en kende een lange adem. De Eerste Kamer verwierp - in een eerder ontwerp. In 2012 kwam er uiteindelijk een geheel nieuwe versie, die eind dat jaar zowel door de Tweede als Eerste Kamer werden aangenomen. MKB-Nederland heeft samen met VNO-NCW en leden uit verschillende sectoren nauwe betrokkenheid gehad bij de totstandkoming van de wet. De aanbestedingspraktijk was in de oude situatie onvoldoende ondernemersvriendelijk. Vooral het mkb ondervond problemen bij de inschrijving op aanbestedingen. 16 Waarom is er een nieuwe wet? Een van de belangrijkste redenen voor de komst van de nieuwe Aanbestedingswet is zoals gezegd het verbeteren van de toegang voor ondernemers tot overheidsopdrachten. Om deze doelstelling te verwezenlijken is een aantal maatregelen getroffen. Zo is expliciet in de wet opgenomen dat het onnodig samenvoegen van kleinere opdrachten (clusteren) niet is toegestaan. Ook moet een opdracht in meerdere kleinere percelen worden opgesplitst om zo kleinere ondernemers in staat te stellen een deel van de opdracht te verwerven. Alleen met een goede onderbouwing van de aanbestedende dienst kan van deze bepalingen worden afgeweken. Het comply or explain-principe is daarop van toepassing: pas toe of leg uit. Omzeteisen mogen alleen worden opgenomen als dat uitdrukkelijk en met zwaarwegende argumenten wordt gemotiveerd. In dat geval geldt een maximum

18 De nieuwe Aanbestedingswet van driemaal de waarde van de opdracht als geëiste jaaromzet. Tenslotte is het beginsel van proportionaliteit steviger verankerd in de wet en nader uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen: wat is redelijk, hoe zou je zelf behandeld willen worden. Gids Proportionaliteit en het comply or explain-principe Een belangrijk winstpunt in de nieuwe Aanbestedingswet is de verplichting om proportioneel te handelen. In alle fases van een aanbestedingsprocedure. De wet verwijst hiervoor naar de Gids Proportionaliteit, waarin hierover voorschriften zijn opgenomen. Deze voorschriften dienen te worden gelezen in de context van de volledige tekst van de Gids. Het proportionaliteitsbeginsel en de toepassing daarvan gelden ook voor de delen van de Gids waar geen voorschriften voor geformuleerd zijn. Het vertrekpunt is dat de Gids altijd wordt toegepast. Afwijken van de Gids is mogelijk, maar dat moet dan wel (goed) gemotiveerd worden door de aanbestedende dienst. Het comply or explainprincipe is hier van toepassing. Dit wil zeggen dat de overheid de voorschriften moet naleven óf zorgvuldig moet beargumenteren waarom zij dat niet doet. Hoe zwaar deze motiveringsplicht is, zal de praktijk moeten uitwijzen. 17 Een andere doelstelling van de nieuwe Aanbestedingswet is de verbetering van de naleving van

19 aanbestedingsregels. In de huidige praktijk gebeurde dat onvoldoende, onder meer omdat ondernemers niet snel geneigd blijken om misstanden aan de kaak te stellen. Ondernemers zijn bang de aanbestedende dienst op die manier tegen de haren in te strijken en zo toekomstige opdrachten mis te lopen. Aanbestedende diensten worden zo niet geconfronteerd met fouten en misstanden in de aanbestedingsprocedures. Om dit probleem tegen te gaan, is onder meer een laagdrempelige klachtenregeling en een Commissie van Aanbestedingsexperts in het leven geroepen. In hoofdstuk 5 van deze handleiding wordt hieraan meer aandacht besteed. 18 Aanbestedingsreglementen Naast de Aanbestedingwet zijn er ook enkele aanbestedingsreglementen die van toepassing zijn op aanbestedingsprocedures. In deze reglementen zijn sectorspecifieke regels opgenomen. In hoofdlijnen worden aanbestedingsplichtige opdrachten verdeeld in drie hoofdcategorieën: Werken: opdrachten die betrekking hebben op de uitvoering en of het ontwerp van het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken, bijvoorbeeld een gebouw. Leveringen: opdrachten die betrekking hebben op de aankoop, leasing, huur of huurkoop van producten, bijvoorbeeld het leveren van een partij goederen. Diensten: andere (overheids)opdrachten dan werken of leveringen, bijvoorbeeld consultancy. Voor werken is het belangrijkste reglement het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012), de opvolger van het eerdere ARW De toepassing van het ARW 2012 is verplicht voorgeschreven in de

20 De nieuwe Aanbestedingswet Aanbestedingswet (afwijken mogelijk mits met comply or explain). Daarnaast bestaan er Richtsnoeren voor Leveringen en Diensten. Hierin staan een aantal praktische handreikingen voor aanbestedende diensten. Deze Richtsnoeren zijn niet verplicht. 19

21 3 De procedure bij aanbesteden 20 In dit hoofdstuk bespreken we de proceduretypes voor aanbesteden en de eisen en criteria die aan inschrijvende partijen en inschrijvingen worden gesteld. En we gaan in op de bekendmaking van de aanbestedingsprocedure.

22 21

23 Het aanbestedingsrecht is voor het grootste deel gebaseerd op Europees recht. In diverse Europese richtlijnen is opgenomen wanneer een overheidsopdracht Europees moet worden aanbesteed. Deze moeten op grond van Europees recht verplicht worden overgenomen (geïmplementeerd) in de nationale wetgeving. In Nederland is dit gebeurd in de Aanbestedingswet, waardoor de regels dwingend zijn voorgeschreven. 22 Europees aanbesteden of niet? Het aanbestedingsrecht is voor het grootste deel gebaseerd op Europees recht. In diverse Europese richtlijnen is opgenomen wanneer een overheidsopdracht Europees moet worden aanbesteed. Deze moeten op grond van Europees recht verplicht worden overgenomen (geïmplementeerd) in de nationale wetgeving. In Nederland is dit gebeurd in de Aanbestedingswet, waardoor de regels dwingend zijn voorgeschreven. Kort gezegd is er volgens de Aanbestedingswet een verplichting om een opdracht Europees aan te besteden als er sprake is van: een aanbestedingsplichtige opdrachtgever; een aanbestedingsplichtige opdracht; de drempelwaarde wordt overschreden. Aanbestedingsplichtige opdrachtgevers worden ook aanbestedende diensten genoemd. Aanbestedende diensten zijn overheidsinstellingen, maar ook instellingen die voor een belangrijk deel door de overheid worden gefinancierd of waarop de overheid toezicht houdt of leiding aan geeft. Denk bij deze laatste categorie bijvoorbeeld aan universiteiten.

24 De procedure bij aanbesteden In de praktijk kunnen soms onduidelijkheden bestaan over de vraag of een instelling aanbestedingsplichtig is. Nagegaan moet worden of de instelling voorziet in een behoefte van algemeen belang (en dus niet in een industrieel of commercieel belang), rechtspersoonlijkheid heeft en of de overheid in hoofdzaak de activiteiten financiert. Een aanbestedingsplichtige opdracht is een schriftelijke overheidsopdracht waar een zogenoemde bezwarende titel, een tegenprestatie (meestal de betaling van een geldsom) tegenover staat voor werken, leveringen of diensten. De vraag wanneer sprake is van een aanbestedingsplichtige opdracht is niet altijd even eenvoudig te beantwoorden. Met name of er sprake is van een bezwarende titel levert in de praktijk soms problemen op. 23 Als de aanbestedende dienst beide vragen (aanbestedende dienst en aanbestedingsplichtige opdracht) met JA beantwoordt, zal deze dienst moeten berekenen of de geraamde waarde van de opdracht boven een bepaald drempelbedrag ligt.

25 Voor 2012 en 2013 zijn de drempelbedragen als volgt vastgesteld: Werken Leveringen Diensten Centrale overheid , , ,- Decentrale overheid , , ,- Speciale sectoren , , ,- 24 De actuele drempelbedragen worden onder meer gepubliceerd op de website van de rijksoverheid. De waarde van een overheidsopdracht wordt bepaald aan de hand van de geraamde waarde op het tijdstip van verzending van de aankondiging ervan. Dit bedrag is exclusief omzetbelasting, maar met inbegrip van opties en verlengingen van het contract. Aanbestedingen Europese regelgeving Opdrachten die gelijk aan of meer waard zijn dan de drempel, moeten dus verplicht Europees worden aanbesteed. Er gelden wel weer uitzonderingen voor bepaalde soorten opdrachten, zoals opdrachten die geheim zijn verklaard. Een aanbestedende dienst mag opdrachten niet kunstmatig splitsen om onder de drempels te blijven. Opdrachten onder de drempel (niet-europese procedures) De Aanbestedingswet kent niet alleen bepalingen over Europese aanbestedingsprocedures. Er gelden nu ook

26 De procedure bij aanbesteden uniforme regels voor procedures onder de Europese drempel. Vooral bij opdrachten die niet Europees worden aanbesteed, pasten aanbestedende diensten voorheen hun eigen beleid toe. Dat leidde tot een lappendeken van regels en extra lasten voor bedrijven. In de Wet is daarom opgenomen dat aanbestedende diensten voor de verstrekking van opdrachten onder de drempel: Gelijk handelen: alle inschrijvers moeten gelijk worden behandeld Transparant zijn: het moet duidelijk zijn wat van inschrijvers wordt verlangd en waaraan wordt getoetst Proportioneel handelen: de aanbestedende dienst mag geen onredelijke eisen stellen die geen verband houden met de opdracht. 25 Er zijn een aantal varianten mogelijk bij aanbesteden onder de drempel. Een nationale aanbesteding wordt algemeen in Nederland bekend gemaakt en is openbaar, met dien verstande dat iedereen kan inschrijven, zolang wordt voldaan aan de eisen. Bij een meervoudig onderhandse procedure worden twee of meer partijen door de aanbestedende dienst uitgenodigd om een inschrijving in te dienen. Een enkelvoudige onderhandse procedure richt zich tot één partij. Deze procedure heeft in feite niet veel met aanbesteden te maken, aangezien er geen enkele marktwerking plaatsvindt.

27 In de Gids Proportionaliteit zijn ook hiervoor voorschriften opgesteld. Uit onderstaand schema is af te leiden wanneer een aanbestedende dienst voor welke procedure zou moeten kiezen. De licht gearceerde ruimte geeft aan bij welke bedragen op een bepaalde manier een opdracht moet worden aanbesteed. De meest donker gearceerde ruimtes markeren de grens van de bandbreedtes. Leveringen/diensten Decentrale overheid 26 1 op 1 Meervoudig onderhands Europese 30K 70K 100K 150K drempel Nationaal openbaar Europees Leveringen/diensten Centrale overheid Europese 30K 70K 100K 150K drempel 1 op 1 Meervoudig onderhands Nationaal openbaar Europees

28 De procedure bij aanbesteden Eisen in de aanbesteding Zodra een aanbestedende dienst heeft vastgesteld dát moet worden aanbesteed en welk type procedure daarvoor wordt gehanteerd, worden de eisen en criteria vastgesteld die aan de inschrijvende partijen en de inschrijvingen worden gesteld. Daarbij zijn verschillende soorten te onderscheiden. 1. Uitsluitingsgronden Een inschrijver kan alleen maar worden toegelaten tot een aanbestedingsprocedure als er geen uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Uitsluitingsgronden komen in twee vormen voor: dwingende en facultatieve. De dwingende uitsluitingsgronden verplichten de aanbestedende dienst onherroepelijk tot uitsluiting van een bedrijf van deelname aan de procedure. Voorbeelden van dwingende uitsluitingsgronden zijn: deelname aan een criminele organisatie en een strafrechtelijke veroordeling voor bijvoorbeeld fraude. 27 Is er sprake van een facultatieve uitsluitingsgrond, dan kan de aanbestedende dienst zelf bepalen of een inschrijver wordt uitgesloten als hij aan een van deze uitsluitingsgronden voldoet. In de aanbestedingsstukken zal de aanbestedende dienst moeten aangeven of hij deze uitsluitingsgronden van toepassing verklaart of niet. Voorbeelden van facultatieve uitsluitingsgronden zijn: faillissement van de inschrijver en een ernstige beroepsfout van de inschrijver. Inschrijvers/gegadigden moeten over het algemeen bewijsstukken meesturen, zoals een gedragsverklaring aanbesteden en/of een uittreksel uit het insolventie-, handels-, en/of strafregister. De aanbestedende dienst moet van te voren in de aanbestedingsstukken aangeven welke bewijsstukken vereist zijn.

29 Met de komst van de uniforme eigen verklaring is het overigens niet meer noodzakelijk dat álle inschrijvers bewijsstukken meezenden. Dat voorkomt veel papieren rompslomp. Het is voldoende een verklaring af te geven dat wordt voldaan aan alle eisen. Alleen de winnaar van de opdracht moet vervolgens de bewijsstukken toezenden Geschiktheidseisen Ook worden in vrijwel iedere aanbesteding eisen gesteld op het gebied van financiële draagkracht en technische bekwaamheid. Geschiktheidseisen zijn minimumeisen: een bedrijf moet minimaal aan deze eisen voldoen om mee te kunnen dingen naar een bepaalde opdracht. In de Aanbestedingswet is het als uitgangspunt niet toegestaan om de financiële draagkracht van een bedrijf bij de aanbesteding van een opdracht te relateren aan de gemiddelde jaaromzet van die onderneming. Dit kan alleen als de aanbestedende dienst met zwaarwegende argumenten motiveert waarom hij dat toch noodzakelijk vindt. In dat geval mag de omzeteis niet hoger zijn dan drie keer de geraamde waarde van de opdracht. De vakbekwaamheid kan doorgaans worden aangetoond aan de hand van een aantal naar aard en omvang vergelijkbare (recente) referentieprojecten en/ of door bewijzen dat aan bepaalde kwaliteitsnormen wordt voldaan. Indien een inschrijver niet kan voldoen aan de geschiktheidseisen, volgt vrijwel altijd uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.

30 De procedure bij aanbesteden 3. Inhoudelijke eisen De uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen gaan over de persoon van de inschrijver/het bedrijf en dus niet op de inschrijving zelf. Ook aan die inschrijving worden eisen gesteld. Dit zijn de inhoudelijke specificaties die aan het te vervaardigen werk, het te leveren product of de te verrichten dienst worden gesteld. Hiermee specificeert de aanbestedende dienst in feite wat hij wil hebben. Bij werken staan de inhoudelijke specificaties doorgaans in een bestek; bij leveringen en diensten in een programma van eisen. Meestal zijn deze inhoudelijke eisen geformuleerd als knock-out eisen, dat wil zeggen dat het niet voldoen aan de vraagspecificatie leidt tot ongeldig verklaring van de inschrijving. Dit is op zichzelf ook wel te begrijpen, omdat iets anders wordt aangeboden dan is gevraagd Gunningscriteria De aanbestedende dienst stelt gunningscriteria op om een keuze te maken uit alle geldige inschrijvingen. Aan de hand van het gunningscriterium beoordeelt de aanbestedende dienst aan welke inschrijver de opdracht wordt gegund. In grote lijnen bestaan er twee verschillende gunningscriteria: de economische meest voordelige inschrijving (emvi) en de laagste prijs. Het uitgangspunt in de Aanbestedingswet is dat als gunningscriterium emvi wordt gebruikt. Toepassing van de laagste prijs als gunningscriterium is dus uitzondering en moet gemotiveerd worden. Bij het emvi-criterium zijn naast prijs ook andere aspecten van belang, zoals functionaliteit, kwaliteit, duurzaamheid en levertijd. De aanbestedende dienst geeft aan de hand van subcriteria aan hoe punten

31 kunnen worden verdiend. Ook de onderlinge wegingsfactoren worden bekend gemaakt. Meestal houdt de toepassing van het emvi-criterium een bepaalde subjectieve beoordeling door de aanbestedende dienst in Uitvoeringseisen Tenslotte zijn er nog de uitvoeringseisen. Aan deze eisen moet worden voldaan tijdens de uitvoering van de opdracht. Een voorbeeld van een uitvoeringseis is de inzet van een bepaald percentage aan personeel uit sociale werkvoorzieningen. Uitsluitend als op voorhand al vast staat dat de voorgenomen winnaar na gunning - dus tijdens de uitvoering - niet behoorlijk aan deze eisen zal kunnen voldoen, kan een inschrijving bij voorbaat terzijde worden gelegd. Aankondiging Zodra de aanbestedende dienst alle eisen heeft geformuleerd, wordt de aanbestedingsprocedure publiekelijk bekend gemaakt. De aankondiging is in feite de spil van een aanbestedingsprocedure. Zonder bekendmaking is er immers geen daadwerkelijke openstelling van de markt. Bij een Europese procedure of een nationale procedure moet de aankondiging worden gepubliceerd op de website van TenderNed Is sprake van een onderhandse aanbestedingsprocedure of van een procedure zonder voorafgaande aankondiging, dan stuurt de aanbestedende dienst de betreffende informatie op aan de vooraf geselecteerde gegadigden. In de aankondiging moet heldere informatie staan over de opdracht en de daaraan verbonden eisen en termijnen. Geïnteresseerden kunnen bij de aanbestedende dienst de aanbestedingsstukken (zoals het

32 De procedure bij aanbesteden bestek en de tekeningen) gratis opvragen. Meestal worden deze stukken ook gepubliceerd op TenderNed. Inlichtingen Vaak wordt er in een aanbestedingsprocedure een mogelijkheid geboden om vragen in te dienen. Deze vragen en de antwoorden daarop worden vervolgens verwerkt in een nota van inlichtingen, die aan alle gegadigden/inschrijvers moet worden verstrekt. De inlichtingenfase is niet alleen belangrijk om onduidelijkheden weg te nemen, ook is het stellen van vragen belangrijk voor de dossieropbouw. Zijn er geen vragen gesteld, dan is het in een latere juridische procedure in principe niet meer mogelijk om te klagen over een gebrek in de procedure dat al vooraf bekend had kunnen zijn. De inschrijver die geen vragen stelt, is dus ten tijde van de juridische procedure (die meestal na de voorgenomen gunningsbeslissing plaatsvindt) te laat. In sommige gevallen moet zelfs tijdens de aanbestedingsprocedure de gang naar de rechter worden genomen. 31 Inschrijving Na de vragenronde is het in principe tijd om de inschrijvingen in te dienen. Dat moet op een in de aanbestedingsstukken vermeld tijdstip. Wees op tijd, want als de inschrijving te laat is ingeleverd bij de aanbestedende dienst, is de inschrijving ongeldig en moet de aanbestedende dienst de inschrijver uitsluiten van deelname. Het is van groot belang dat de inschrijving volledig is en dat alle gevraagde bijlagen, zoals uittreksels uit het handelsregister, strafregister, gedragsverklaring aanbesteden, Model K-verklaring, referentieprojecten

33 enzovoorts worden bijgevoegd. Onvolledige inschrijvingen worden vrijwel altijd uitgesloten van de verdere procedure. 32 Ook moet de inschrijving onvoorwaardelijk zijn. Voorbehouden, mitsen en maren of afwijkingen zijn niet toegestaan. Soms kan de inschrijving onbedoeld voorwaardelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer onder aan het briefpapier een standaardzin is opgenomen dat de algemene voorwaarden van de inschrijver van toepassing zijn. Indien die voorwaarden afwijken van de voorwaarden uit de aanbesteding (en dat zal heel snel het geval zijn), dan is de inschrijving dus niet onvoorwaardelijk en moet deze uitgesloten worden. Voorlopige gunning Nadat de enveloppen met daarin de definitieve, inhoudelijke, inschrijvingen bij de aanbestedende dienst zijn ingeleverd, begint de volgende fase: de gunningsfase. In deze fase beoordeelt de aanbestedende dienst de inschrijvingen. Uiteraard komen alleen inschrijvingen in aanmerking die voldoen aan de vraag en die compleet, tijdig en onvoorwaardelijk zijn ingediend. Mocht de aanbestedende dienst onduidelijkheden in de inschrijving aantreffen dan kan hij aan de inschrijver om verduidelijking vragen. Let daarbij goed op, want het is niet toegestaan de inschrijving aan te vullen of te wijzigen. Het antwoord van de inschrijver mag dus niet inhouden dat de inschrijving anders wordt dan deze was: slechts verduidelijkingen zijn toegestaan. De grens tussen verduidelijkingen en aanvullingen of wijzigingen is erg vaag. Wees als inschrijver dus terughoudend.

34 De procedure bij aanbesteden Na de beoordeling van de (inhoudelijke) inschrijvingen maakt de aanbestedende dienst bekend welk bedrijf als beste uit de bus is gekomen: de voorgenomen gunningsbeslissing. De aanbestedende dienst moet deze beslissing motiveren, waarbij uiteraard geen bedrijfsgevoelige informatie naar buiten mag worden gebracht. De aanbestedende dienst is verplicht om de reden van afwijzing aan de afgewezen inschrijvers (individueel) bekend te maken. Definitieve gunning vindt doorgaans pas plaats nadat de aanbestedende dienst een termijn van (meestal) twintig dagen in acht heeft genomen. Gedurende die periode kunnen andere inschrijvers bezwaar maken tegen de gunning. Volgt de aanbestedende dienst dat bezwaar niet, dan moet de inschrijver - nog steeds binnen de termijn van twintig dagen - een kort geding aanhangig maken. Als dat gebeurt, kan de definitieve gunning pas plaatsvinden als de rechter een eindoordeel heeft gegeven. 33

35 4 Inschrijven op een aanbesteding 34 Hoeveel tijd kost inschrijven op een aanbesteding en wat levert het me op? Dat zijn de belangrijkste vragen voorafgaand aan een besluit om mee te doen. In dit hoofdstuk bespreken we het proces van inschrijving en de meest prangende vragen van ondernemers over aanbesteden. Dat doen we aan de hand van 20 tips, valkuilen en struikelblokken.

36 35

37 Hoeveel tijd kost het? Het is moeilijk om te voorspellen hoeveel tijd gemoeid is met het inschrijven op een aanbesteding. Inschrijvingen op complexe projecten in de werkensector, zullen veel tijd in beslag nemen; met aanbestedingsprocedures op het gebied van leveringen en diensten is in de regel minder tijd gemoeid. 36 Een belangrijk winstpunt in de Aanbestedingswet is de verplichte toepassing (bij Europese procedures) van de Eigen Verklaring. Met deze verklaring geeft de inschrijver aan dat er geen uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn en dat hij voldoet aan de overige vereisten van de aanbesteding. Pas als de aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te gunnen aan de betreffende inschrijver, moet deze de bewijsstukken aanleveren. Verder geldt dat ervaring met inschrijven op aanbestedingen de inschrijftijd aanmerkelijk kan verkorten. Niet alleen zijn er veel standaarddocumenten die bij iedere aanbesteding terugkomen, ook weet de ondernemer beter wat van hem verwacht wordt. Ook TenderNed biedt daarin hulp. Documenten kunnen worden opgeslagen waardoor deze niet iedere keer opnieuw bij elkaar gezocht hoeven te worden. De documenten moeten wel up-to-date worden gehouden. Kunnen ook kleine ondernemingen inschrijven? In de Aanbestedingswet is een verbod opgenomen voor de aanbestedende dienst om opdrachten onnodig samen te voegen. Het komt nog wel eens voor dat een aanbestedende dienst een opdracht om efficiencyredenen samenvoegt met een soortgelijke opdracht van andere aanbestedende diensten. De opdracht

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Richtsnoeren Leveringen en Diensten Richtsnoeren Leveringen en Diensten Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Richtsnoeren) die voor u liggen, is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA BNA Inhoud Inhoud Inleiding Het proces van aanbesteden Het project De opdracht: uw ambities De procedure

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht

80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht kroniek 80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht 2013 Mr. I.J. van den Berge, mr. M.J. Mutsaers, mr. T.G. Zweers-te Raaij en mr. A.B.B. Gelderman In deze kroniek wordt de jurisprudentie

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Aanbestedingsreglement Werken 2012

Aanbestedingsreglement Werken 2012 Aanbestedingsreglement Werken 2012 Reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten Staatscourant 2013 nr. 3075 Inhoudsopgave Leeswijzer...3 Aanbestedingsreglement...4

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handboek Social return bij aanbesteden

Handboek Social return bij aanbesteden Handboek Social return bij aanbesteden Eindhoven, Juli 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Deel 1: wat verstaan we onder social return bij aanbesteden?... 4 Wat is social return?...

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Meer Markt, Minder MKB?

Meer Markt, Minder MKB? Meer Markt, Minder MKB? Het veranderde machtsevenwicht in de Grond-, Weg- en Waterbouw Onderzoeksrapport, najaar 2012 Marcel Metze, 2012 Samenvatting In de GWW sector heersen spanningen, die samenhangen

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie