Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten"

Transcriptie

1 Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

2 Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

3 Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote bron van inkomsten voor het bedrijfsleven. De overheid koopt jaarlijks voor 60 miljard euro in aan werken, leveringen en diensten, zo n tien procent van wat we in ons land verdienen. Een enorm bedrag. Het is dan ook erg belangrijk dat iedereen eerlijke en gelijke kansen heeft op het winnen van een opdracht. Zodat ook het midden- en kleinbedrijf optimaal mee kan profiteren. Aanbesteden is namelijk zeker niet alleen weggelegd voor het grootbedrijf. Ruim twee derde van alle procedures gaat om kleinere opdrachten. Met dit boek willen we je als ondernemer op weg helpen. Dankzij de nieuwe Aanbestedingswet die 1 april is ingegaan, hebben ondernemers meer kans op meedoen aan een aanbestedingsprocedure. Het kost minder tijd en energie dan voorheen omdat de hoge

4 administratieve last is aangepakt. Teveel spelregels, onredelijke eisen, onnodig samenvoegen van opdrachten en papieren rompslomp behoren tot het verleden. De regels zijn duidelijk, voor iedereen gelijk, transparant en proportioneel. Aanbestedende diensten moeten zich verplaatsen in de ondernemer en goed naar hem luisteren. Maar tegelijkertijd scherpe vragen durven stellen en ondernemers stimuleren het onderste uit de kan te halen. Zij moeten samen met ondernemers de dialoog aan durven gaan. De nieuwe wet speelt hierin een positieve rol. MKB-Nederland zal de vinger aan de pols houden bij dit proces zodat (nieuwe) belemmeringen kunnen worden weggenomen. Dat is onze taak. Je helpt ons daarbij door moeilijkheden in de praktijk van het aanbesteden bij ons aan te kaarten. 3 Zie je een kans in de markt voor een opdracht van de overheid: waag die kans. Dit boek biedt een eerste aanzet van zaken waaraan je moet denken. Het is zeker geen samenvatting van alle regels waarmee je te maken krijgt bij een aanbesteding. Onze Aanbestedingsdesk is speciaal voor ondernemers opgezet en biedt ondersteuning bij een aanbestedingsprocedure. Je kunt er - vertrouwelijk - met al je vragen terecht.

5 Inleiding 4 Stefan Dalmolen Van Till Advocaten Dit is alweer de derde uitgave van de handleiding Eerste Hulp bij Aanbesteden, een coproductie van MKB-Nederland, MKB Servicedesk en Van Till Advocaten. Met de komst van de Aanbestedingswet per 1 april 2013 is er veel veranderd en bieden aanbestedingen betere kansen voor ondernemers. Daarom hebben de initiatiefnemers besloten een volledig nieuwe uitgave te publiceren. Deze handleiding geeft praktische tips waar je als ondernemer je voordeel mee kunt doen en waardoor je nog beter en effectiever kunt inschrijven op aanbestedingen. Ook wordt uitgelegd hoe een aanbestedings-

6 5 procedure in elkaar steekt en wat in de praktijk de hete hangijzers zijn. Uiteraard wordt ingegaan op de nieuwe Aanbestedingswet en de veranderingen die deze wet in de praktijk met zich meebrengt. Het is goed om te vermelden dat momenteel een nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn in ontwikkeling is. Wanneer deze definitief wordt, is bij het verschijnen van deze handleiding nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of en zo ja welke gevolgen deze richtlijn heeft voor de Nederlandse wetgeving. Kijk voor actuele ontwikkelingen daarom ook op de aanbestedingsdesk.

7 Inhoudsopgave Hoe werkt dit boek? 8 1. Waarom een handleiding over aanbesteden? De nieuwe Aanbestedingswet De procedure bij aanbesteden Inschrijven op een aanbesteding Wat te doen bij ongeoorloofde praktijken 44 Tot slot 48 Colofon 49

8

9 Hoe werkt dit boek? 8 Tijdens het lezen van dit boek zul je regelmatig een verwijzing naar internet tegenkomen. Om het overzichtelijk te houden, hebben we een speciale overzichtspagina aangemaakt op de website van MKB Servicedesk. Hier vind je alle interessante informatie waar we in het boek naar doorverwijzen.

10 Zo werkt het: Ga naar Je komt op de overzichtspagina, waar je de inhoudsopgave van dit boek vindt. De doorverwijzingen die in de verschillende thema s van het boek worden vermeld vind je hier ook weer terug, in de vorm van weblinks onder het betreffende thema. Op de Aanbestedingsdesk houden we je op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden. Houd daarom deze desk in de gaten. Hier vind je ook ervaringen van andere ondernemers. 9

11 1 Waarom een handleiding over aanbesteden? 10 In Nederland wordt op jaarbasis voor circa 60 miljard aan overheidsopdrachten via aanbestedingsprocedures vergeven. Ter vergelijking: dat is circa 10 procent van het bruto binnenlands product. De overheidsinkopen maken een aanzienlijk onderdeel uit van de Nederlandse economie. Nog steeds is het zo dat kleine en middelgrote ondernemingen niet optimaal hiervan mee profiteren.

12 11

13 Wat is aanbesteden? Aanbesteden is het aan een marktpartij uitbesteden van een opdracht door een (semi-)overheidsinstantie, na vergelijking van de ontvangen inschrijvingen (offertes) van deelnemende ondernemers. Het aanbesteden van opdrachten leidt tot meer marktwerking, en een betere afstemming van vraag en aanbod. De overheid wil zo een zo gunstig mogelijke inkoop bereiken (prijs-kwaliteitverhouding). Hiervoor is het natuurlijk zaak dat zoveel mogelijk marktpartijen inschrijven op een aanbesteding. 12 Onterechte vooroordelen over aanbestedingsprocedures Een veel gehoorde klacht van ondernemers is dat inschrijven op een aanbestedingsprocedure veel tijd en energie kost, terwijl de kans op succes gering is. Dat is zeker niet altijd het geval. In de loop der jaren is inschrijven op een aanbesteding veel eenvoudiger en vooral minder tijdrovend geworden. Een belangrijk winstpunt daarbij is de Eigen Verklaring, die ook in de nieuwe Aanbestedingswet is verankerd. In hoofdstuk 4 wordt daarop nader ingegaan. Een ander achterhaald vooroordeel is dat inschrijven op een aanbesteding alleen is weggelegd voor grotere ondernemingen. Ook dat is onjuist. Overheden besteden namelijk steeds vaker kleinere opdrachten aan. Sterker nog, ruim twee derde van alle Nederlandse aanbestedingsprocedures zijn niet-europese procedures. Qua omvang zijn de opdrachten niet groot genoeg om Europees te moeten worden aanbesteed. In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd wanneer Europees moet worden aanbesteed en wanneer kan worden volstaan met een nationale procedure.

14 Waarom een handleiding over aanbesteden? Bovendien was verbetering van de toegang voor het midden- en kleinbedrijf tot aanbestedingsprocedures een van de hoofddoelstellingen bij de nieuwe Aanbestedingswet. In de wet is bijvoorbeeld een verbod opgenomen om opdrachten onnodig samen te voegen. Ook aan de te stellen geschiktheidseisen zijn grenzen gesteld waarmee de opdrachten beter toegankelijk zijn voor het mkb. In hoofdstuk 2 van deze handleiding wordt nader op deze punten ingegaan. Meedoen aan een aanbestedingsprocedure loont Er bestaat dus veel koudwatervrees bij een groot deel van het mkb om mee te doen met aanbestedingen, mede door deze - deels onterechte - vooroordelen. Dat is jammer, vooral omdat bedrijven daardoor een groot deel van de te vergeven opdrachten bij voorbaat mislopen. Zodra je als ondernemer enige handigheid ontwikkelt bij het meedoen aan aanbestedingsprocedures, kan dat zeker succes opleveren. Deze handleiding wil je daarbij van dienst zijn. 13

15 2 De nieuwe Aanbestedingswet 14 De nieuwe Aanbestedingswet moet ondernemers eerlijker kansen bieden om overheidsopdrachten binnen te halen. Daarvoor is de procedure meer toegeschreven op de behoeften, mogelijkheden én beperkingen van individuele ondernemers.

16 15

17 Met ingang van 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Deze wet kwam niet zonder slag of stoot tot stand en kende een lange adem. De Eerste Kamer verwierp - in een eerder ontwerp. In 2012 kwam er uiteindelijk een geheel nieuwe versie, die eind dat jaar zowel door de Tweede als Eerste Kamer werden aangenomen. MKB-Nederland heeft samen met VNO-NCW en leden uit verschillende sectoren nauwe betrokkenheid gehad bij de totstandkoming van de wet. De aanbestedingspraktijk was in de oude situatie onvoldoende ondernemersvriendelijk. Vooral het mkb ondervond problemen bij de inschrijving op aanbestedingen. 16 Waarom is er een nieuwe wet? Een van de belangrijkste redenen voor de komst van de nieuwe Aanbestedingswet is zoals gezegd het verbeteren van de toegang voor ondernemers tot overheidsopdrachten. Om deze doelstelling te verwezenlijken is een aantal maatregelen getroffen. Zo is expliciet in de wet opgenomen dat het onnodig samenvoegen van kleinere opdrachten (clusteren) niet is toegestaan. Ook moet een opdracht in meerdere kleinere percelen worden opgesplitst om zo kleinere ondernemers in staat te stellen een deel van de opdracht te verwerven. Alleen met een goede onderbouwing van de aanbestedende dienst kan van deze bepalingen worden afgeweken. Het comply or explain-principe is daarop van toepassing: pas toe of leg uit. Omzeteisen mogen alleen worden opgenomen als dat uitdrukkelijk en met zwaarwegende argumenten wordt gemotiveerd. In dat geval geldt een maximum

18 De nieuwe Aanbestedingswet van driemaal de waarde van de opdracht als geëiste jaaromzet. Tenslotte is het beginsel van proportionaliteit steviger verankerd in de wet en nader uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen: wat is redelijk, hoe zou je zelf behandeld willen worden. Gids Proportionaliteit en het comply or explain-principe Een belangrijk winstpunt in de nieuwe Aanbestedingswet is de verplichting om proportioneel te handelen. In alle fases van een aanbestedingsprocedure. De wet verwijst hiervoor naar de Gids Proportionaliteit, waarin hierover voorschriften zijn opgenomen. Deze voorschriften dienen te worden gelezen in de context van de volledige tekst van de Gids. Het proportionaliteitsbeginsel en de toepassing daarvan gelden ook voor de delen van de Gids waar geen voorschriften voor geformuleerd zijn. Het vertrekpunt is dat de Gids altijd wordt toegepast. Afwijken van de Gids is mogelijk, maar dat moet dan wel (goed) gemotiveerd worden door de aanbestedende dienst. Het comply or explainprincipe is hier van toepassing. Dit wil zeggen dat de overheid de voorschriften moet naleven óf zorgvuldig moet beargumenteren waarom zij dat niet doet. Hoe zwaar deze motiveringsplicht is, zal de praktijk moeten uitwijzen. 17 Een andere doelstelling van de nieuwe Aanbestedingswet is de verbetering van de naleving van

19 aanbestedingsregels. In de huidige praktijk gebeurde dat onvoldoende, onder meer omdat ondernemers niet snel geneigd blijken om misstanden aan de kaak te stellen. Ondernemers zijn bang de aanbestedende dienst op die manier tegen de haren in te strijken en zo toekomstige opdrachten mis te lopen. Aanbestedende diensten worden zo niet geconfronteerd met fouten en misstanden in de aanbestedingsprocedures. Om dit probleem tegen te gaan, is onder meer een laagdrempelige klachtenregeling en een Commissie van Aanbestedingsexperts in het leven geroepen. In hoofdstuk 5 van deze handleiding wordt hieraan meer aandacht besteed. 18 Aanbestedingsreglementen Naast de Aanbestedingwet zijn er ook enkele aanbestedingsreglementen die van toepassing zijn op aanbestedingsprocedures. In deze reglementen zijn sectorspecifieke regels opgenomen. In hoofdlijnen worden aanbestedingsplichtige opdrachten verdeeld in drie hoofdcategorieën: Werken: opdrachten die betrekking hebben op de uitvoering en of het ontwerp van het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken, bijvoorbeeld een gebouw. Leveringen: opdrachten die betrekking hebben op de aankoop, leasing, huur of huurkoop van producten, bijvoorbeeld het leveren van een partij goederen. Diensten: andere (overheids)opdrachten dan werken of leveringen, bijvoorbeeld consultancy. Voor werken is het belangrijkste reglement het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012), de opvolger van het eerdere ARW De toepassing van het ARW 2012 is verplicht voorgeschreven in de

20 De nieuwe Aanbestedingswet Aanbestedingswet (afwijken mogelijk mits met comply or explain). Daarnaast bestaan er Richtsnoeren voor Leveringen en Diensten. Hierin staan een aantal praktische handreikingen voor aanbestedende diensten. Deze Richtsnoeren zijn niet verplicht. 19

21 3 De procedure bij aanbesteden 20 In dit hoofdstuk bespreken we de proceduretypes voor aanbesteden en de eisen en criteria die aan inschrijvende partijen en inschrijvingen worden gesteld. En we gaan in op de bekendmaking van de aanbestedingsprocedure.

22 21

23 Het aanbestedingsrecht is voor het grootste deel gebaseerd op Europees recht. In diverse Europese richtlijnen is opgenomen wanneer een overheidsopdracht Europees moet worden aanbesteed. Deze moeten op grond van Europees recht verplicht worden overgenomen (geïmplementeerd) in de nationale wetgeving. In Nederland is dit gebeurd in de Aanbestedingswet, waardoor de regels dwingend zijn voorgeschreven. 22 Europees aanbesteden of niet? Het aanbestedingsrecht is voor het grootste deel gebaseerd op Europees recht. In diverse Europese richtlijnen is opgenomen wanneer een overheidsopdracht Europees moet worden aanbesteed. Deze moeten op grond van Europees recht verplicht worden overgenomen (geïmplementeerd) in de nationale wetgeving. In Nederland is dit gebeurd in de Aanbestedingswet, waardoor de regels dwingend zijn voorgeschreven. Kort gezegd is er volgens de Aanbestedingswet een verplichting om een opdracht Europees aan te besteden als er sprake is van: een aanbestedingsplichtige opdrachtgever; een aanbestedingsplichtige opdracht; de drempelwaarde wordt overschreden. Aanbestedingsplichtige opdrachtgevers worden ook aanbestedende diensten genoemd. Aanbestedende diensten zijn overheidsinstellingen, maar ook instellingen die voor een belangrijk deel door de overheid worden gefinancierd of waarop de overheid toezicht houdt of leiding aan geeft. Denk bij deze laatste categorie bijvoorbeeld aan universiteiten.

24 De procedure bij aanbesteden In de praktijk kunnen soms onduidelijkheden bestaan over de vraag of een instelling aanbestedingsplichtig is. Nagegaan moet worden of de instelling voorziet in een behoefte van algemeen belang (en dus niet in een industrieel of commercieel belang), rechtspersoonlijkheid heeft en of de overheid in hoofdzaak de activiteiten financiert. Een aanbestedingsplichtige opdracht is een schriftelijke overheidsopdracht waar een zogenoemde bezwarende titel, een tegenprestatie (meestal de betaling van een geldsom) tegenover staat voor werken, leveringen of diensten. De vraag wanneer sprake is van een aanbestedingsplichtige opdracht is niet altijd even eenvoudig te beantwoorden. Met name of er sprake is van een bezwarende titel levert in de praktijk soms problemen op. 23 Als de aanbestedende dienst beide vragen (aanbestedende dienst en aanbestedingsplichtige opdracht) met JA beantwoordt, zal deze dienst moeten berekenen of de geraamde waarde van de opdracht boven een bepaald drempelbedrag ligt.

25 Voor 2012 en 2013 zijn de drempelbedragen als volgt vastgesteld: Werken Leveringen Diensten Centrale overheid , , ,- Decentrale overheid , , ,- Speciale sectoren , , ,- 24 De actuele drempelbedragen worden onder meer gepubliceerd op de website van de rijksoverheid. De waarde van een overheidsopdracht wordt bepaald aan de hand van de geraamde waarde op het tijdstip van verzending van de aankondiging ervan. Dit bedrag is exclusief omzetbelasting, maar met inbegrip van opties en verlengingen van het contract. Aanbestedingen Europese regelgeving Opdrachten die gelijk aan of meer waard zijn dan de drempel, moeten dus verplicht Europees worden aanbesteed. Er gelden wel weer uitzonderingen voor bepaalde soorten opdrachten, zoals opdrachten die geheim zijn verklaard. Een aanbestedende dienst mag opdrachten niet kunstmatig splitsen om onder de drempels te blijven. Opdrachten onder de drempel (niet-europese procedures) De Aanbestedingswet kent niet alleen bepalingen over Europese aanbestedingsprocedures. Er gelden nu ook

26 De procedure bij aanbesteden uniforme regels voor procedures onder de Europese drempel. Vooral bij opdrachten die niet Europees worden aanbesteed, pasten aanbestedende diensten voorheen hun eigen beleid toe. Dat leidde tot een lappendeken van regels en extra lasten voor bedrijven. In de Wet is daarom opgenomen dat aanbestedende diensten voor de verstrekking van opdrachten onder de drempel: Gelijk handelen: alle inschrijvers moeten gelijk worden behandeld Transparant zijn: het moet duidelijk zijn wat van inschrijvers wordt verlangd en waaraan wordt getoetst Proportioneel handelen: de aanbestedende dienst mag geen onredelijke eisen stellen die geen verband houden met de opdracht. 25 Er zijn een aantal varianten mogelijk bij aanbesteden onder de drempel. Een nationale aanbesteding wordt algemeen in Nederland bekend gemaakt en is openbaar, met dien verstande dat iedereen kan inschrijven, zolang wordt voldaan aan de eisen. Bij een meervoudig onderhandse procedure worden twee of meer partijen door de aanbestedende dienst uitgenodigd om een inschrijving in te dienen. Een enkelvoudige onderhandse procedure richt zich tot één partij. Deze procedure heeft in feite niet veel met aanbesteden te maken, aangezien er geen enkele marktwerking plaatsvindt.

27 In de Gids Proportionaliteit zijn ook hiervoor voorschriften opgesteld. Uit onderstaand schema is af te leiden wanneer een aanbestedende dienst voor welke procedure zou moeten kiezen. De licht gearceerde ruimte geeft aan bij welke bedragen op een bepaalde manier een opdracht moet worden aanbesteed. De meest donker gearceerde ruimtes markeren de grens van de bandbreedtes. Leveringen/diensten Decentrale overheid 26 1 op 1 Meervoudig onderhands Europese 30K 70K 100K 150K drempel Nationaal openbaar Europees Leveringen/diensten Centrale overheid Europese 30K 70K 100K 150K drempel 1 op 1 Meervoudig onderhands Nationaal openbaar Europees

28 De procedure bij aanbesteden Eisen in de aanbesteding Zodra een aanbestedende dienst heeft vastgesteld dát moet worden aanbesteed en welk type procedure daarvoor wordt gehanteerd, worden de eisen en criteria vastgesteld die aan de inschrijvende partijen en de inschrijvingen worden gesteld. Daarbij zijn verschillende soorten te onderscheiden. 1. Uitsluitingsgronden Een inschrijver kan alleen maar worden toegelaten tot een aanbestedingsprocedure als er geen uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Uitsluitingsgronden komen in twee vormen voor: dwingende en facultatieve. De dwingende uitsluitingsgronden verplichten de aanbestedende dienst onherroepelijk tot uitsluiting van een bedrijf van deelname aan de procedure. Voorbeelden van dwingende uitsluitingsgronden zijn: deelname aan een criminele organisatie en een strafrechtelijke veroordeling voor bijvoorbeeld fraude. 27 Is er sprake van een facultatieve uitsluitingsgrond, dan kan de aanbestedende dienst zelf bepalen of een inschrijver wordt uitgesloten als hij aan een van deze uitsluitingsgronden voldoet. In de aanbestedingsstukken zal de aanbestedende dienst moeten aangeven of hij deze uitsluitingsgronden van toepassing verklaart of niet. Voorbeelden van facultatieve uitsluitingsgronden zijn: faillissement van de inschrijver en een ernstige beroepsfout van de inschrijver. Inschrijvers/gegadigden moeten over het algemeen bewijsstukken meesturen, zoals een gedragsverklaring aanbesteden en/of een uittreksel uit het insolventie-, handels-, en/of strafregister. De aanbestedende dienst moet van te voren in de aanbestedingsstukken aangeven welke bewijsstukken vereist zijn.

29 Met de komst van de uniforme eigen verklaring is het overigens niet meer noodzakelijk dat álle inschrijvers bewijsstukken meezenden. Dat voorkomt veel papieren rompslomp. Het is voldoende een verklaring af te geven dat wordt voldaan aan alle eisen. Alleen de winnaar van de opdracht moet vervolgens de bewijsstukken toezenden Geschiktheidseisen Ook worden in vrijwel iedere aanbesteding eisen gesteld op het gebied van financiële draagkracht en technische bekwaamheid. Geschiktheidseisen zijn minimumeisen: een bedrijf moet minimaal aan deze eisen voldoen om mee te kunnen dingen naar een bepaalde opdracht. In de Aanbestedingswet is het als uitgangspunt niet toegestaan om de financiële draagkracht van een bedrijf bij de aanbesteding van een opdracht te relateren aan de gemiddelde jaaromzet van die onderneming. Dit kan alleen als de aanbestedende dienst met zwaarwegende argumenten motiveert waarom hij dat toch noodzakelijk vindt. In dat geval mag de omzeteis niet hoger zijn dan drie keer de geraamde waarde van de opdracht. De vakbekwaamheid kan doorgaans worden aangetoond aan de hand van een aantal naar aard en omvang vergelijkbare (recente) referentieprojecten en/ of door bewijzen dat aan bepaalde kwaliteitsnormen wordt voldaan. Indien een inschrijver niet kan voldoen aan de geschiktheidseisen, volgt vrijwel altijd uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.

30 De procedure bij aanbesteden 3. Inhoudelijke eisen De uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen gaan over de persoon van de inschrijver/het bedrijf en dus niet op de inschrijving zelf. Ook aan die inschrijving worden eisen gesteld. Dit zijn de inhoudelijke specificaties die aan het te vervaardigen werk, het te leveren product of de te verrichten dienst worden gesteld. Hiermee specificeert de aanbestedende dienst in feite wat hij wil hebben. Bij werken staan de inhoudelijke specificaties doorgaans in een bestek; bij leveringen en diensten in een programma van eisen. Meestal zijn deze inhoudelijke eisen geformuleerd als knock-out eisen, dat wil zeggen dat het niet voldoen aan de vraagspecificatie leidt tot ongeldig verklaring van de inschrijving. Dit is op zichzelf ook wel te begrijpen, omdat iets anders wordt aangeboden dan is gevraagd Gunningscriteria De aanbestedende dienst stelt gunningscriteria op om een keuze te maken uit alle geldige inschrijvingen. Aan de hand van het gunningscriterium beoordeelt de aanbestedende dienst aan welke inschrijver de opdracht wordt gegund. In grote lijnen bestaan er twee verschillende gunningscriteria: de economische meest voordelige inschrijving (emvi) en de laagste prijs. Het uitgangspunt in de Aanbestedingswet is dat als gunningscriterium emvi wordt gebruikt. Toepassing van de laagste prijs als gunningscriterium is dus uitzondering en moet gemotiveerd worden. Bij het emvi-criterium zijn naast prijs ook andere aspecten van belang, zoals functionaliteit, kwaliteit, duurzaamheid en levertijd. De aanbestedende dienst geeft aan de hand van subcriteria aan hoe punten

31 kunnen worden verdiend. Ook de onderlinge wegingsfactoren worden bekend gemaakt. Meestal houdt de toepassing van het emvi-criterium een bepaalde subjectieve beoordeling door de aanbestedende dienst in Uitvoeringseisen Tenslotte zijn er nog de uitvoeringseisen. Aan deze eisen moet worden voldaan tijdens de uitvoering van de opdracht. Een voorbeeld van een uitvoeringseis is de inzet van een bepaald percentage aan personeel uit sociale werkvoorzieningen. Uitsluitend als op voorhand al vast staat dat de voorgenomen winnaar na gunning - dus tijdens de uitvoering - niet behoorlijk aan deze eisen zal kunnen voldoen, kan een inschrijving bij voorbaat terzijde worden gelegd. Aankondiging Zodra de aanbestedende dienst alle eisen heeft geformuleerd, wordt de aanbestedingsprocedure publiekelijk bekend gemaakt. De aankondiging is in feite de spil van een aanbestedingsprocedure. Zonder bekendmaking is er immers geen daadwerkelijke openstelling van de markt. Bij een Europese procedure of een nationale procedure moet de aankondiging worden gepubliceerd op de website van TenderNed Is sprake van een onderhandse aanbestedingsprocedure of van een procedure zonder voorafgaande aankondiging, dan stuurt de aanbestedende dienst de betreffende informatie op aan de vooraf geselecteerde gegadigden. In de aankondiging moet heldere informatie staan over de opdracht en de daaraan verbonden eisen en termijnen. Geïnteresseerden kunnen bij de aanbestedende dienst de aanbestedingsstukken (zoals het

32 De procedure bij aanbesteden bestek en de tekeningen) gratis opvragen. Meestal worden deze stukken ook gepubliceerd op TenderNed. Inlichtingen Vaak wordt er in een aanbestedingsprocedure een mogelijkheid geboden om vragen in te dienen. Deze vragen en de antwoorden daarop worden vervolgens verwerkt in een nota van inlichtingen, die aan alle gegadigden/inschrijvers moet worden verstrekt. De inlichtingenfase is niet alleen belangrijk om onduidelijkheden weg te nemen, ook is het stellen van vragen belangrijk voor de dossieropbouw. Zijn er geen vragen gesteld, dan is het in een latere juridische procedure in principe niet meer mogelijk om te klagen over een gebrek in de procedure dat al vooraf bekend had kunnen zijn. De inschrijver die geen vragen stelt, is dus ten tijde van de juridische procedure (die meestal na de voorgenomen gunningsbeslissing plaatsvindt) te laat. In sommige gevallen moet zelfs tijdens de aanbestedingsprocedure de gang naar de rechter worden genomen. 31 Inschrijving Na de vragenronde is het in principe tijd om de inschrijvingen in te dienen. Dat moet op een in de aanbestedingsstukken vermeld tijdstip. Wees op tijd, want als de inschrijving te laat is ingeleverd bij de aanbestedende dienst, is de inschrijving ongeldig en moet de aanbestedende dienst de inschrijver uitsluiten van deelname. Het is van groot belang dat de inschrijving volledig is en dat alle gevraagde bijlagen, zoals uittreksels uit het handelsregister, strafregister, gedragsverklaring aanbesteden, Model K-verklaring, referentieprojecten

33 enzovoorts worden bijgevoegd. Onvolledige inschrijvingen worden vrijwel altijd uitgesloten van de verdere procedure. 32 Ook moet de inschrijving onvoorwaardelijk zijn. Voorbehouden, mitsen en maren of afwijkingen zijn niet toegestaan. Soms kan de inschrijving onbedoeld voorwaardelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer onder aan het briefpapier een standaardzin is opgenomen dat de algemene voorwaarden van de inschrijver van toepassing zijn. Indien die voorwaarden afwijken van de voorwaarden uit de aanbesteding (en dat zal heel snel het geval zijn), dan is de inschrijving dus niet onvoorwaardelijk en moet deze uitgesloten worden. Voorlopige gunning Nadat de enveloppen met daarin de definitieve, inhoudelijke, inschrijvingen bij de aanbestedende dienst zijn ingeleverd, begint de volgende fase: de gunningsfase. In deze fase beoordeelt de aanbestedende dienst de inschrijvingen. Uiteraard komen alleen inschrijvingen in aanmerking die voldoen aan de vraag en die compleet, tijdig en onvoorwaardelijk zijn ingediend. Mocht de aanbestedende dienst onduidelijkheden in de inschrijving aantreffen dan kan hij aan de inschrijver om verduidelijking vragen. Let daarbij goed op, want het is niet toegestaan de inschrijving aan te vullen of te wijzigen. Het antwoord van de inschrijver mag dus niet inhouden dat de inschrijving anders wordt dan deze was: slechts verduidelijkingen zijn toegestaan. De grens tussen verduidelijkingen en aanvullingen of wijzigingen is erg vaag. Wees als inschrijver dus terughoudend.

34 De procedure bij aanbesteden Na de beoordeling van de (inhoudelijke) inschrijvingen maakt de aanbestedende dienst bekend welk bedrijf als beste uit de bus is gekomen: de voorgenomen gunningsbeslissing. De aanbestedende dienst moet deze beslissing motiveren, waarbij uiteraard geen bedrijfsgevoelige informatie naar buiten mag worden gebracht. De aanbestedende dienst is verplicht om de reden van afwijzing aan de afgewezen inschrijvers (individueel) bekend te maken. Definitieve gunning vindt doorgaans pas plaats nadat de aanbestedende dienst een termijn van (meestal) twintig dagen in acht heeft genomen. Gedurende die periode kunnen andere inschrijvers bezwaar maken tegen de gunning. Volgt de aanbestedende dienst dat bezwaar niet, dan moet de inschrijver - nog steeds binnen de termijn van twintig dagen - een kort geding aanhangig maken. Als dat gebeurt, kan de definitieve gunning pas plaatsvinden als de rechter een eindoordeel heeft gegeven. 33

35 4 Inschrijven op een aanbesteding 34 Hoeveel tijd kost inschrijven op een aanbesteding en wat levert het me op? Dat zijn de belangrijkste vragen voorafgaand aan een besluit om mee te doen. In dit hoofdstuk bespreken we het proces van inschrijving en de meest prangende vragen van ondernemers over aanbesteden. Dat doen we aan de hand van 20 tips, valkuilen en struikelblokken.

36 35

37 Hoeveel tijd kost het? Het is moeilijk om te voorspellen hoeveel tijd gemoeid is met het inschrijven op een aanbesteding. Inschrijvingen op complexe projecten in de werkensector, zullen veel tijd in beslag nemen; met aanbestedingsprocedures op het gebied van leveringen en diensten is in de regel minder tijd gemoeid. 36 Een belangrijk winstpunt in de Aanbestedingswet is de verplichte toepassing (bij Europese procedures) van de Eigen Verklaring. Met deze verklaring geeft de inschrijver aan dat er geen uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn en dat hij voldoet aan de overige vereisten van de aanbesteding. Pas als de aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te gunnen aan de betreffende inschrijver, moet deze de bewijsstukken aanleveren. Verder geldt dat ervaring met inschrijven op aanbestedingen de inschrijftijd aanmerkelijk kan verkorten. Niet alleen zijn er veel standaarddocumenten die bij iedere aanbesteding terugkomen, ook weet de ondernemer beter wat van hem verwacht wordt. Ook TenderNed biedt daarin hulp. Documenten kunnen worden opgeslagen waardoor deze niet iedere keer opnieuw bij elkaar gezocht hoeven te worden. De documenten moeten wel up-to-date worden gehouden. Kunnen ook kleine ondernemingen inschrijven? In de Aanbestedingswet is een verbod opgenomen voor de aanbestedende dienst om opdrachten onnodig samen te voegen. Het komt nog wel eens voor dat een aanbestedende dienst een opdracht om efficiencyredenen samenvoegt met een soortgelijke opdracht van andere aanbestedende diensten. De opdracht

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet www.severijnhulshof.nl 14 februari 2013 Mr. J. Haest Onderwerpen De nieuwe aanbestedingswet Proportionaliteitsgids ARW 2012 Do s en dont s bij inschrijving Actuele

Nadere informatie

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit Aanbestedingswet en Gids Prof. Mr J.M. Hebly Waardenburg, 12 april 2013 1 VOORGESCHIEDENIS Eigen nationaal wettelijk kader ontbreekt Europees kader (2004) Nationaal kader (2005) Rapport Parlementaire Enquête

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt:

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt: facilitair bedrijf directie Aan College van Bestuur Van Directie Facilitair Bedrijf Datum Memonummer 22 mei 2013 Onderwerp Nationale aanbestedingswet Inleiding Op 1 april 2013 is er in Nederland een nieuwe

Nadere informatie

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch Europese Aanbesteding mr Marjolein J. Pesch Programma 1) Wat is aanbesteden 2) Regelgeving 3) Wie moeten aanbesteden 4) Wanneer moet aanbesteed worden 5) Voorwerp van aanbesteding 6) Hoe verloopt een Europese

Nadere informatie

Huidige situatie Aanbestedingswet

Huidige situatie Aanbestedingswet Huidige situatie Aanbestedingswet Belangrijkste verschillen Zoetermeer 8 november 2012 Gert-Wim van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam 1 Huidig juridisch kader EU-richtlijnen: - Richtlijn Overheden (Richtlijn

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

De belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen Nieuwe aanbestedingsregels: achtergrond (parlementaire geschiedenis) 6 juli 2010: wetsvoorstel Aanbestedingswet naar Tweede Kamer 28 maart 2011: Nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012 Aanbestedingswet Opzet presentatie 1. Aanleiding en doel van de wet 2. Hoofdlijnen Aanbestedingswet 3. Motiveringsplicht toegelicht 4. Klachtenregeling en Commissie van Aanbestedingsexperts 5. TenderNed

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Aanbestedingswet Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Agenda Aanleiding Aanbestedingswet 2012 Gids Proportionaliteit ARW 2012 Richtsnoeren Leveringen en Diensten Klachtenregeling Vervolgacties

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet

Nieuwe Aanbestedingswet Nieuwe Aanbestedingswet mr. Joost van de Wetering KienhuisHoving advocaat aanbestedingsrecht 20 juni 2013- s Hertogenbosch Agenda 1. Algemeen 2. Uitgangspunten 3. Welke aanbestedingsprocedure? 4. Wijzigingen

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?!

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?! Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten Kansen voor lokale partijen Kwaliteit en kunde staat voorop: kansen voor lokale partijen?! Als Synarchis gevraagd wordt een aanbestedingsprocedure te begeleiden

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond Inkoop-en aanbestedingsbeleid Raadsinformatieavond Agenda 1. Aanleiding 2. De Aanbestedingswet 2012 3. Doelstellingen beleid 4. Maatregelen 5. Vragen oktober 13 2 Aanleiding Per 1 april 2013 nieuwe Aanbestedingswet.

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012

Aanbestedingswet 2012 Aanbestedingswet 2012 Het grote Aanbestedingswetcongres donderdag 14 maart 2013 Prof. mr. G.W.A. van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam Programma Doel presentatie Aanstippen enkele in het oog springende

Nadere informatie

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College?

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College? Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de nieuwe aanbestedingswet. Aan de hand van verschillende vragen krijgt u een beeld van de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen?

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? (vertrouwelijk) Martine Vidal advocaat Aanbestedingsrecht 28 oktober 2013 Wie heeft al gewerkt met de Aanbestedingswet? Welke ervaringen

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel 16 september 2014 Adviseur inkoop Wilco van Schagen 1 Inkoop en aanbesteding Uitleg in twee delen: Aanbestedingswet 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid 2 Aanbestedingswet

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij de aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft

Nadere informatie

Bij het bespreken van de wijzigingen hebben wij de belangrijkste aandachtspunten belicht.

Bij het bespreken van de wijzigingen hebben wij de belangrijkste aandachtspunten belicht. nieuwe aanbestedingswet per 1 april 2013 in werking geachte lezer, Deze nieuwsbrief betreft uitsluitend de nieuwe aanbestedingswet die 1 april 2013 in werking is getreden. Hierna wordt ingegaan op de doelstellingen

Nadere informatie

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg Aanbesteden Kamer van Koophandel Kim Schofaerts 31 mei 2013 Aanbesteden 2 Inkopen/aanbesteden is een complex proces VU informatiebijeenkomst Aanbestedingswet 3 Waarom aanbesteden? Het stimuleren van vrije

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen. Adviseur inkoop Wilco van Schagen

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen. Adviseur inkoop Wilco van Schagen Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen Adviseur inkoop Wilco van Schagen 8 april 2014 Inkoop en aanbesteding gemeente Schagen Uitleg in twee delen: Aanbestedingswet 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

ARW 2013 en Eigen Verklaring Seminar Aanbestedingswet 2012 27 november 2012. Richard-Jan Roks r.j.roks@kvdl.nl

ARW 2013 en Eigen Verklaring Seminar Aanbestedingswet 2012 27 november 2012. Richard-Jan Roks r.j.roks@kvdl.nl ARW 2013 en Eigen Verklaring Seminar Aanbestedingswet 2012 27 november 2012 Richard-Jan Roks r.j.roks@kvdl.nl Inleiding Historie ARW 2013 Systematiek en wettelijke inkadering Uniformiteit Model K Tussentijds

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013 Aanbestedingswet Wat betekent dit voor de gemeente Reimerswaal Themaraad 18 juni 2013 Agenda Welkom Aanbestedingswet Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2013 2017 Stichting Inkoopbureau West-Brabant Vragen Afsluiting

Nadere informatie

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637 KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN Standaard voor klachtafhandeling I. Inleiding Waarom een standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen? In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen

Nadere informatie

Inschrijven op aanbestedingen

Inschrijven op aanbestedingen : Wat u moet weten, doen en niet-doen. Wie? 1 Stappen (i.h.a.): aankondiging aanbesteding vragen stellen + beantwoorden (NvI, 2.53 Aw) inleveren beoordeling inschrijving bekendmaking voornemen tot gunning

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013 Onderwerp Geharmoniseerd Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK 2013 Registratienummer Voorstel: Infocentrum Aan het CHI voor te stellen: Ja Het nieuwe, geharmoniseerde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK

Nadere informatie

Ontwikkelingen aanbestedingsrecht Garanties. 1e Nederlandse Rioolrenovatie Praktijkdag

Ontwikkelingen aanbestedingsrecht Garanties. 1e Nederlandse Rioolrenovatie Praktijkdag EBP Ontwikkelingen aanbestedingsrecht Garanties 1e Nederlandse Rioolrenovatie Praktijkdag BOSCH ADVIES B.V mr. Petra Schellekens Bosch Advies BV BOSCH ADVIES B.V. Onderwerpen Ontwikkelingen Aanbestedingsrecht

Nadere informatie

Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II)

Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II) Nieuwsflash Aanbesteding 44 22 april 2011 Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II) In Nieuwsflash Aanbesteding 40 bespraken wij het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet. In Nieuwsflash Aanbesteding

Nadere informatie

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Aanbesteden door de Twentse gemeenten Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Inkopen in Twente Wat zijn de regels? Wat is het beleid? Enkele feiten en cijfers Voorbeelden en tips Aanbestedingsregels

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012 (Essentie)

Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Toelichting overige veel gehanteerde begrippen Lalot Koster-Cosijn Inhoud presentatie Aanbestedingswet Gids Proportionaliteit Klachtenregeling/Cie van experts Toelichting

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contact(punten): Afdeling Realisatie en Beheer Woonomgeving, unit Beleid en Programmering In het kader van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN 7 mei 2013 1 Inhoud I. Inleiding... 3 a. Begrippen;... 3 b. Doel Klachtenregeling aanbesteden... 3 c. Juridische basis... 3 II. Klachten van Ondernemers

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015 I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Bizob Stichting opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten; Combinatie

Nadere informatie

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat Aanbesteden Twee werelden? 1 FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat aanbesteden Twee werelden? Contractsvrijheid Uitgangspunt

Nadere informatie

Vernieuwing aanbestedingswet- en regelgeving

Vernieuwing aanbestedingswet- en regelgeving Vernieuwing aanbestedingswet- en regelgeving Deze notitie is bedoeld om in kort bestek de belangrijkste wijzigingen in de aanbestedingswet- en regelgeving weer te geven die binnenkort (niet eerder dan

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Aanbestedingsleidraad RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Versie D1 Datum 9 oktober 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam De Groenzoom Projectnummer 2014-6788-01 Projectleiders Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten Factsheet 12 Versie nr. 7 d.d. 13 juli 2017 Inhoudsopgave I. WAT ZIJN OVERHEIDSOPDRACHTEN?... 3 II. NALEVING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN... 4 III. AANDACHTSPUNTEN... 5 13/07/17 2/6 I. Wat zijn

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting De Haagse Scholen, Postbus 61454, 2506 AL Den Haag (NL). t.a.v.: Mevr. D. Spaans.

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Aanbesteden

Eerste Hulp Bij Aanbesteden Eerste Hulp Bij Aanbesteden Over valkuilen en hoe ze te vermijden mr. Mirjam Maris, Van Till advocaten drs. Ireen Hardenbol-Boon, MKB-Nederland Tekst : mr. Mirjam Maris, Van Till advocaten te Amsterdam,

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Aanbesteden

Eerste Hulp Bij Aanbesteden Eerste Hulp Bij Aanbesteden Over valkuilen en hoe ze te vermijden mr. Mirjam Maris, Van Till advocaten drs. Ireen Hardenbol-Boon, MKB-Nederland VOORWOORD Tekst : mr. Mirjam Maris, Van Till advocaten te

Nadere informatie

Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden

Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden Welkom bij de Gemeente Breda T r a i n i n g Abe Goldman Programma Met welke wetten en besluiten hebben wij te maken? Vanaf welke bedragen nationaal of europees

Nadere informatie

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013 Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups 14 februari 2013 Programma - Do s & dont s van de inschrijving - Actualiteiten aanbestedingsrecht 2 Do s & Dont s van de inschrijving 3 Aankondiging Onduidelijkheden

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllllill

Illlllllllllllllllllllill Voorstel aan Dagelijks Bestuur Illlllllllllllllllllllill routina met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 19 november 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 18-12-2012 commissie wb commissie bcwvm algemeen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Opsterland Postbus 10000 9244 ZP Beetsterzwaag Internetadres(sen): http://wwwopsterlandnl Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen

Nadere informatie

Implicaties Aanbestedingswet

Implicaties Aanbestedingswet Implicaties 1 APRIL 2013 OPZET PRESENTATIE ARW 2012 Gids Proportionaliteit Samenvoegen&Percelen Aanbesteden onder de drempel Gevolgen voor organisatie 2 2 AANBESTEDINGSWET Aanleiding > Bouwenquête > Slechte

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit

Gids Proportionaliteit Gids Proportionaliteit Hub Keulen/Ton van Geijlswijk/Marcel Stuijts Lid schrijfgroep Gids Proportionaliteit namens NEVI h.keulen@fontys.nl/t.vangeijlswijk@nevi.nl/m.stuijts@bizob.nl 6 DECEMBER 2012 Agenda

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 22/07/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1, 1620 AR Hoorn Ter attentie

Nadere informatie

MKB Infra streeft ten aanzien van overheidsaanbestedingen de volgende doelstellingen na:

MKB Infra streeft ten aanzien van overheidsaanbestedingen de volgende doelstellingen na: Memorandum Aan: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van: Loyens & Loeff en MKB INFRA Datum: 17 januari 2011 Betreft: Aanbestedingswet Uitgangspunten MKB Infra streeft ten aanzien van

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau Nationale identificatie: 12034981 Postadres:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 04/06/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Heemstede 482056380 Raadhuisplein 1, 2101

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest

Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij een aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING NUTSSECTOREN

PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING NUTSSECTOREN PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING NUTSSECTOREN Richtlijn 2004/17/EG Werken Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: neen Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek BIJLAGE 17 W.M. Ritsema van Eck advocaat Rapenburg 83 2311 GK Leiden T 088 040 2124 F 088 040 2186 M 06 53 294 185 E w.ritsemavaneck@legaltree.nl W www.legaltree.nl Memorandum inkoopprocedures Per email:

Nadere informatie

Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht

Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht Naar aanleiding van recente uitspraken van rechtbanken in Nederland staan hieronder enkele Do s en Don ts uit de aanbestedingspraktijk. Daarbij moet altijd in het

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

Marktmiddag Aanbesteden Workshop 8 Inschrijven in de praktijk. Hengelo Gld. 1 oktober 2015

Marktmiddag Aanbesteden Workshop 8 Inschrijven in de praktijk. Hengelo Gld. 1 oktober 2015 Marktmiddag Aanbesteden Workshop 8 Inschrijven in de praktijk Hengelo Gld. 1 oktober 2015 Wat kopen gemeenten in? Totaal Nederlandse gemeenten was 20 miljard euro Iets meer dan 1.200,- per inwoner Is nog

Nadere informatie

Marktdag Aanbesteden 29 mei 2017 Tineke van Houten

Marktdag Aanbesteden 29 mei 2017 Tineke van Houten Marktdag Aanbesteden 29 mei 2017 Tineke van Houten Vraag: Wie doet weleens mee aan aanbestedingen? Vraag: Wie organiseert weleens een aanbestedingsprocedure? Vraag: Wie had vóór de uitnodiging voor deze

Nadere informatie

Doel van de bijeenkomst

Doel van de bijeenkomst Rinke Meijer en Nino Lopulalan 21 november 2016 Doel van de bijeenkomst U informeren over: Aanbesteden Niet-openbare procedure In te dienen documenten Tenderned Tijdens deze bijeenkomst wordt géén inhoudelijke

Nadere informatie

De uitgeschreven Openbare procedure onder de nieuwe aanbestedingsregelgeving (versie 18 april 2008)

De uitgeschreven Openbare procedure onder de nieuwe aanbestedingsregelgeving (versie 18 april 2008) De uitgeschreven Openbare procedure onder de nieuwe aanbestedingsregelgeving (versie 18 april 2008) mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal juni 2008 Recent is - als achtergrondinformatie bij de behandeling

Nadere informatie

1. Verbod van combinatievorming Er wordt weliswaar een reden opgegeven, maar niettemin blijft staan dat een verbod opleggen niet is toegestaan.

1. Verbod van combinatievorming Er wordt weliswaar een reden opgegeven, maar niettemin blijft staan dat een verbod opleggen niet is toegestaan. Van: Deurzen Margreet van Verzonden: vrijdag 21 februari 2014 14:21 Aan: 'Robin Bregman' CC: Daniela Hannema; david mulder; Eijnden Pieter van den Onderwerp: RE: aanbesteding renovatie Olympiaschool Geachte

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 11/12/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) waterschap Noorderzijlvest 202044728 Stedumermaar

Nadere informatie

Bijkomende opdrachten Hoofdcategorieën: (Vaktijdschriften) Hoofdcategorieën: (Fotografische en aanvullende diensten)

Bijkomende opdrachten Hoofdcategorieën: (Vaktijdschriften) Hoofdcategorieën: (Fotografische en aanvullende diensten) 17/12/2012 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering

Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering 8 november 2012 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc Introductie Marcel Stuijts MSc Directeur Bizob Ervaringen Lid schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Groot Salland Dr. van Thienenweg 1, 8025 AL Zwolle ( Nederland ) Ter attentie van: Job Looijenga Telefoon: +31 384556621,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht 562081502 Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon:

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland Nieuwe Aanbestedingswet Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland 1 evaluatie en implementatie wijziging Aw 2012 als gevolg van: evaluatie Aw 2012 en implementatie Richtlijnen

Nadere informatie

De Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts De Commissie van Aanbestedingsexperts Voorgestane werkwijze NEVI-PIANOo Congres, Den Bosch 6 juni 2013 Ambities wetgever met betrekking tot de Aanbestedingswet 2012 en het flankerend beleid (MvT) Het verbeteren

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

Advies In par lid 7 van het bestek, gewijzigd in de Nota van Inlichtingen van 21 november 2013, is bepaald:

Advies In par lid 7 van het bestek, gewijzigd in de Nota van Inlichtingen van 21 november 2013, is bepaald: Advies 63 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden ten behoeve van een opdracht voor het reinigen van wegen, straten en pleinen. In par. 0.04 lid 9 van het bestek

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: GVB Activa B.V. Nationale identificatie: 19664070 Postadres: Arlandaweg

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Willem van Oranje/Willem van Oranje College 151660928 De Gaard 4, 5146AW WAALWIJK ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen SpuijbroekMesch

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

De nieuwe Aanbestedingswet is er!

De nieuwe Aanbestedingswet is er! Alumnidag Rechtsgeleerdheid, 25 januari 2013 De nieuwe Aanbestedingswet is er! Prof.mr. Chris Jansen Plan van behandeling aanbesteden begripsverkenning aanbestedingsrecht vragen, beginselen en andere bronnen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst, IUC Belastingdienst 12629279 John

Nadere informatie