Regeling vergoeding dienstautogebruik politie. informatie. artikel 17, eerste lid, van het Besluit vergoeding dienstreizen politie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling vergoeding dienstautogebruik politie. informatie. artikel 17, eerste lid, van het Besluit vergoeding dienstreizen politie"

Transcriptie

1 25 November 2002 Kenmerk EA2002/97736 Onderdeel directie Politie Inlichtingen M. Scholtz T (070) F (070) van 2 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de korpsbeheerder van het Klpd de voorzitter van het college van bestuur van het LSOP het ministerie van Justitie de Regieraad ICT Politie i.a.a. - de korpschefs van de regionale politiekorpsen - de korpschef van het Klpd - de (fgd) hoofdofficieren van Justitie- de voorzitter van de raad van toezicht van het LSOP - de directeur van de IT-organisatie - de directeur van de Rijksrecherche - de hoofden P&O van de politiekorpsen - de hoofden FEB van de politiekorpsen - de politievakorganisaties d.t.v. het CAOP - de leden van het LOSA Aantal bijlagen 2 Bezoekadres Schedeldoekshaven EZ Den Haag Postadres Postbus EA Den Haag Onderwerp Regeling vergoeding dienstautogebruik politie Doelstelling informatie Juridische grondslag artikel 17, eerste lid, van het Besluit vergoeding dienstreizen politie Relaties met andere circulaires Ingangsdatum Geldig tot

2 25 November 2002 Kenmerk EA2002/97736 Bijgaand doe ik u toekomen de Regeling vergoeding dienstautogebruik politie die is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 november 2002, nr Deze regeling is in werking getreden met ingang van 23 november 2002 en werkt terug tot en met 1 januari Te uwer informatie vermeld ik dat de Regeling vergoeding dienstautogebruik politie niet dient ter vervanging van regionale afspraken inzake vergoeding dienstautogebruik, voor zover die regionale afspraken gelijkwaardig of ruimer zijn dan onderhavige regeling. Naar de verdere inhoud van deze regeling verwijs ik kortheidshalve. 2 van 2 Op basis van de Regeling vergoeding dienstautogebruik politie dienen alle met de dienstauto gemaakte reizen en de daarbij afgelegde kilometers te worden geregistreerd. Ten behoeve van een goede administratie van deze gegevens is een modelkilometeradministratieformulier bijgevoegd. Ik verzoek u belanghebbenden van de inhoud van deze circulaire in kennis te stellen. DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, voor deze, de directeur Politie, J.C. Goet

3 Onderdeel directie Politie De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 17, eerste lid, van het Besluit vergoeding dienstreizen politie Besluit Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder i van het Besluit algemene rechtspositie politie, met uitzondering van de vakantiewerker; b. dienstauto: een door de werkgever ter beschikking gestelde auto; c. woon-werkverkeer: het op ten minste 60 dagen per kalenderjaar binnen een tijdsbestek van 24 uur heen en weer reizen tussen de woning of de verblijfplaats en dezelfde arbeidsplaats; d. arbeidsplaats: de plaats (adres, gebouw, gebouwencomplex, rayon) waar of van waaruit de ambtenaar zijn werkzaamheden verricht. 1 van 10 Aantal bijlagen Bezoekadres Schedeldoekshaven EZ Den Haag Postadres Postbus EA Den Haag Telefoon (070) Fax (070) Artikel 2 Aan de ambtenaar die: - voor de uitoefening van zijn functie verplicht is voor het woon-werkverkeer gebruik te maken van een dienstauto of - een uitdrukkelijke opdracht heeft om voor het woon-werkverkeer gebruik te maken van een dienstauto of - uit hoofde van zijn functie voor het woon-werkverkeer gebruik maakt van een dienstauto met chauffeur en die als gevolg van de toepassing van de fiscale wetgeving ter zake van dat gebruik financieel nadeel ondervindt wordt jaarlijks een schadeloosstelling toegekend overeenkomstig het bepaalde bij artikel 3. Artikel 3 1. De schadeloosstelling wordt berekend aan de hand van de formule: C x V% x T% x 100 / (100 T) = S In deze formule is: C de catalogusprijs van de dienstauto (inclusief omzetbelasting en belasting van personenauto s en motorrijwielen); V% het van toepassing zijnde percentage op grond van artikel van de Wet inkomstenbelasting Bij het bepalen van de factor V% dienen de kilometers die (mede) in het persoonlijk belang zijn verreden buiten beschouwing te blijven; T% het van toepassing zijnde percentage volgens de loonbelastingtabel voor bijzondere beloningen als bedoeld in artikel 26 van de Wet op de loonbelasting 1964;

4 S het bedrag van de jaarlijkse schadeloosstelling. 2. Indien door meer dan een ambtenaar individueel gebruik wordt gemaakt van dezelfde dienstauto wordt voor de berekening van de schadeloosstelling de in het eerste lid genoemde factor V% voor elke ambtenaar afzonderlijk vastgesteld naar rato van het aantal verreden woon-werkkilometers. V% van alle ambtenaren tezamen is ten hoogste gelijk aan het maximum percentage genoemd in artikel van de Wet inkomstenbelasting Indien een ambtenaar voor het woon-werkverkeer gebruik maakt van meer dan een dienstauto wordt de bij de berekening van de schadeloosstelling uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de catalogusprijzen van de gebruikte dienstauto s. 4. De schadeloosstelling wordt jaarlijks na afloop van het kalenderjaar toegekend. 2 van 10 Artikel 4 1. Met ingang van het jaar 2003 kan op verzoek van de ambtenaar de schadeloosstelling maandelijks bij wijze van voorschot worden uitbetaald. 2. Indien de schadeloosstelling maandelijks bij wijze van voorschot wordt uitbetaald bedraagt het voorschot 1/12 gedeelte van de jaarlijkse schadeloosstelling. 3. Bij de berekening van het maandelijkse voorschot op de schadeloosstelling dient te worden uitgegaan van het heffingspercentage volgens de loonbelastingtabel voor bijzondere beloningen als bedoeld in artikel 26 van de Wet op de loonbelasting 1964 dat van toepassing is op 1 januari van het kalenderjaar waarop de schadeloosstelling betrekking heeft. 4. Als na vaststelling van de jaarlijkse schadeloosstelling blijkt dat er teveel of te weinig aan voorschotten is uitbetaald zullen de teveel of te weinig uitbetaalde bedragen worden verrekend met het salaris over de maand volgende op die waarin de schadeloosstelling is vastgesteld. Artikel 5 1. De ambtenaar is verplicht alle met de dienstauto gemaakte reizen en de daarbij afgelegde kilometers te registreren. Het ontbreken van een dergelijke registratie kan er toe leiden dat geen schadeloosstelling wordt toegekend. 2. De door de ambtenaar geregistreerde gegevens worden opgenomen in een door de werkgever bij te houden kilometeradministratie. 3. Na afloop van elk kalenderjaar wordt op basis van de per ambtenaar bijgehouden kilometeradministratie de jaarlijkse schadeloosstelling berekend. Artikel 6 Aan de ambtenaar, die in de periode van 1 januari 2002 tot de datum waarop deze regeling in werking treedt voor het woon-werkverkeer gebruik heeft gemaakt van een dienstauto en van wie buiten zijn schuld of toedoen achteraf niet kan worden vastgesteld of aan dat gebruik een uitdrukkelijke dienstopdracht ten grondslag heeft gelegen, kan een schadeloosstelling worden toegekend.

5 3 van 10 Artikel 7 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari Artikel 8 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vergoeding dienstautogebruik politie. Deze regeling zal met toelichting worden geplaatst in de Staatscourant. DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, R.H. Hesssing

6 Toelichting 4 van 10 Algemeen Het privé-gebruik van een dienstauto kan fiscale gevolgen hebben. Indien op jaarbasis meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gereisd, leidt dit tot een bijtelling bij het inkomen. De hoogte van deze bijtelling is afhankelijk van het aantal privé-kilometers en de catalogusprijs (inclusief omzetbelasting en belasting van personenauto s en motorrijwielen) van de dienstauto. De bijtelling voor een personenauto bedraagt maximaal 25% van de catalogusprijs. Dit jaar is dat percentage van toepassing als meer dan 8000 privé kilometers worden verreden. Op de bijtelling komt in mindering een eventueel door de werknemer betaalde vergoeding voor het privé-gebruik van de dienstauto. Tot 1 januari 2002 had het gebruik van de dienstauto voor het woon-werkverkeer geen fiscale gevolgen. Het Belastingplan 2002-III, Natuur, milieu en vervoer heeft daarin echter verandering gebracht. Vanaf genoemde datum wordt een deel van de met de dienstauto afgelegde woon-werkkilometers ook als privé-kilometers beschouwd. Bepalend daarbij is de enkele reisafstand van de woning naar het werk. Voor een enkele reisafstand woning-werk tot 10 kilometer geldt dat alle woon-werkkilometers als privé-kilometers worden aangemerkt. Als de enkele reisafstand woning-werk meer bedraagt dan 30 kilometer wordt het meerdere als privé aangemerkt. Is de woon-werkafstand meer dan 10 kilometer maar niet meer dan 30 kilometer dan blijven de woon-werkkilometers buiten beschouwing. Indien aan de fiscale voorwaarden met betrekking tot carpooling wordt voldaan en de dienstauto wordt gebruikt als carpoolauto dan blijven de carpoolkilometers buiten beschouwing. Ook in het geval waarin sprake is van het verrichten van wachtdiensten (piketdiensten) kunnen de met de dienstauto ter zake van die diensten verreden kilometers buiten beschouwing blijven als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - de werknemer heeft geen invloed op de keuze van de aangeschafte auto; - de werknemer beschikt privé over een auto die voor privé-gebruik evenzeer of meer geschikt is dan de auto van de zaak; de werknemer is verplicht tijdens de wachtdienst binnen een redelijke afstand van zijn woonplaats te blijven; - het aantal kilometers dat tijdens de wachtdienst wordt gereden en het aantal en de plaats van de werkzaamheden waarvoor de werknemer is opgeroepen worden bijgehouden. In verband met de inkomenseffecten van het aanmerken van woon-werkkilometers als privé- kilometers is besloten tot een gefaseerde invoering van deze maatregel. Deze zgn. ingroeiregeling ziet er als volgt uit.

7 5 van 10 A f s t a n d w o n i n g w e r k M e e r d a n M a a r n i e t m e e r d a n B i j t e l l i n g w w - k m a l s p r i v é - k m i n / 3 v a n d e k m o p d i t t r a j e c t, m a a r n i e t m e e r d a n 5500 k m B i j t e l l i n g w w - k m a l s p r i v é - k m i n / 3 v a n d e k m o p d i t t r a j e c t m a a r n i e t m e e r d a n k m B i j t e l l i n g w w - k m a l s p r i v é - k m i n 2004 ( = s t r u c t u r e l e s i t u a t i e ) A l l e k m o p d i t t r a j e c t G e e n G e e n G e e n / 3 v a n d e k m b o v e n d e 3 0 m a a r n i e t m e e r d a n k m 2 / 3 v a n d e k m b o v e n d e 3 0 m a a r n i e t m e e r d a n A l l e k m b o v e n d e 3 0 I n e n w o r d t v a n d e w o o n - w e r k k i l o m e t e r s m a x i m a a l k m, r e s p e c t i e v e l i j k m a x i m a a l k m a l s p r i v é a a n g e m e r k t. H i e r d o o r w o r d t d e f i s c a l e b i j t e l l i n g v o o r d e w e r k n e m e r d i e m i n d e r d a n k m g e w o n e p r i v é - k i l o m e t e r s m e t d e d i e n s t a u t o a f l e g t, g e l e i d e l i j k o p g e b o u w d v a n m a x i m a a l 1 5 % i n , v i a m a x i m a a l 2 0 % i n t o t m a x i m a a l 2 5 % i n I n v e r b a n d m e t h e t v o r e n s t a a n d e g e l d t v o o r d e k a l e n d e r j a r e n e n d e v o l g e n d e s t a f f e l T o t d e g r e n s v a n B i j t e l p e r c e n t a g e T o t d e g r e n s v a n B i j t e l p e r c e n t a g e T o t d e g r e n s v a n B i j t e l p e r c e n t a g e 500 k m 0 % 500 k m 0 % 500 k m 0 % k m 10 % k m 10 % k m 10 % k m 15 % k m 15 % k m 15 % k m 20 % k m 20 % k m 20 % > = k m 2 5 % > = k m 2 5 % > = k m 2 5 %

8 V o o r b e e l d E e n w e r k n e m e r h e e f t m e t e e n d i e n s t a u t o k i l o m e t e r v o o r p e r s o o n l i j k e d o e l e i n d e n g e r e d e n. D a a r n a a s t h e e f t h i j m e t d i e a u t o i n o p d r a c h t v a n d e w e r k g e v e r w o o n - w e r k k i l o m e t e r s g e r e d e n d i e m e e t e l l e n v o o r d e f i s c a l e b i j t e l l i n g. D e c a t a l o g u s p r i j s v a n d e d i e n s t a u t o i s van 10 I n 2002 w o r d t 1 / 3 v a n k i l o m e t e r, d o c h m a x i m a a l k i l o m e t e r m e e g e n o m e n v o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n h e t b i j t e l p e r c e n t a g e. H e t t o t a a l a a n t a l k i l o m e t e r s d a t i n d a t j a a r v o o r e e n b i j t e l l i n g i n a a n m e r k i n g k o m t i s d e r h a l v e ( ). D i t l e v e r t e e n b i j t e l l i n g o p v a n ( 15 % v a n ). I n 2003 w o r d t 2 / 3 v a n , d o c h m a x i m a a l k i l o m e t e r m e e g e n o m e n v o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n h e t b i j t e l p e r c e n t a g e. H e t t o t a a l a a n t a l k i l o m e t e r s d a t i n d a t j a a r v o o r e e n b i j t e l l i n g i n a a n m e r k i n g k o m t i s d e r h a l v e ( ). D i t l e i d t t o t e e n b i j t e l l i n g v a n ( 20 % v a n ). I n 2004 e n v o l g e n d e j a r e n w o r d t h e t a a n t a l w o o n - w e r k k i l o m e t e r s v o l l e d i g m e e g e n o m e n, z o d a t v o o r h e t b i j t e l p e r c e n t a g e w o r d t u i t g e g a a n k i l o m e t e r ( ). D i t b e t e k e n t e e n b i j t e l l i n g v a n ( 25 % v a n ). V o o r b e s t e l a u t o s d i e n i e t u i t s l u i t e n d o f n a g e n o e g u i t s l u i t e n d g e s c h i k t z i j n v o o r g o e d e r e n v e r v o e r, m a a r w a a r v a n h e t g e b r u i k v o o r p r i v é - d o e l e i n d e n d o o r d e a a r d o f i n r i c h t i n g w e l i s b e p e r k t, g e l d t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i i n b e g i n s e l e e n b i j t e l l i n g v a n 1 0 %. H e t g e b r u i k v o o r p r i v é - d o e l e i n d e n v a n e e n b e s t e l a u t o w o r d t g e a c h t d o o r a a r d o f i n r i c h t i n g e r v a n t e z i j n b e p e r k t, t e n z i j : a. d e b e s t e l a u t o z i t r u i m t e a c h t e r d e b e s t u u r d e r h e e f t ; b. h e t g e b r u i k v a n d e b e s t e l a u t o n i e t v o o r t v l o e i t u i t d e a a r d v a n d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e b e l a s t i n g p l i c h t i g e ; c. d e b e s t e l a u t o n i e t i s i n g e r i c h t o f n i e t d i e n t v o o r h e t v e r v o e r e n v a n g o e d e r e n ; d. d e b e s t e l a u t o n a a s t h e t w o o n - w e r k v e r k e e r m e e r d a n k i l o m e t e r v o o r p r i v é - d o e l e i n d e n w o r d t g e b r u i k t, o f e. de belastingplichtige niet beschikt over een verklaring van de inhoudingsplichtige waaruit blijkt dat geen van de in de onderdelen a tot en met d genoemde situaties zich voordoet. Als een van de onder a tot en met e genoemde situaties zich voordoet, geldt niet de 10%-regeling, maar het hiervoor beschreven regime voor personenauto s. Voor bestelauto's die kwalificeren voor de 10%-regeling kan worden volstaan met een bijtelling van 2,5% indien deze bestelauto's naast het woon-werkverkeer niet voor privé-doeleinden worden gebruikt. Bij de berekening van de fiscale bijtelling voor bestelauto's die kwalificeren voor de 2,5%-regeling wordt de catalogusprijs tot een maximum van in aanmerking genomen, zodat de bijtelling voor

9 deze bestelauto's nooit hoger kan uitkomen dan 450 per jaar. Voor bestelauto s die kwalificeren voor de 2,5%-regeling kan de bijtelling op verzoek van de werkgever worden aangemerkt als een tegen het enkelvoudige tarief bij de werkgever te belasten eindheffingsbestanddeel. In dat geval bedragen de lasten voor de werkgever ca. maximaal 225 per jaar per bestelauto. 7 van 10 Gebleken is dat de hiervoor beschreven belastingmaatregel in een aantal situaties tot ongewenste inkomenseffecten leidt. Het gaat daarbij vooral om ambtenaren die voor de uitoefening van hun functie verplicht zijn voor het woonwerkverkeer gebruik te maken van een dienstauto en ambtenaren die een uitdrukkelijke dienstopdracht hebben om de dienstauto voor het woonwerkverkeer te gebruiken. Deze ambtenaren krijgen buiten hun toedoen met ingang van 1 januari 2002 te maken met een (soms aanzienlijke) inkomensachteruitgang. In verband daarmee is besloten om voor die ambtenaren een voorziening te treffen die de financiële gevolgen van de meergenoemde belastingmaatregel met betrekking tot het gebruik van dienstauto s compenseert. Bij het vaststellen van deze regeling heeft als uitgangspunt gegolden dat het in beginsel niet de taak van de werkgever is om fiscale maatregelen die de werknemer treffen te repareren, doch dat de situatie waarin de functie daartoe verplicht of de uitvoering van een dienstopdracht dit veroorzaakt hierop een uitzondering vormt. Dit betekent dat het vorenstaande geen aanleiding geeft het standpunt met betrekking tot brutering van de kilometervergoeding voor het gebruik van de privé-auto voor dienstreizen die in het belang van de dienst plaatsvinden te herzien. De ambtenaar kan immers niet worden gedwongen om zijn privé-auto in te zetten, zodat wel sprake kan zijn van een dienstbelang, maar nimmer van een uit de functie voortvloeiende verplichting of een dienstopdracht. Deze regeling dient niet ter vervanging van eventuele regionale afspraken inzake vergoeding dienstautogebruik, voor zover die regionale afspraken gelijkwaardig of ruimer zijn dan onderhavige regeling. Artikelsgewijs Artikel 1 Voor het begrip woon-werkverkeer is aangesloten bij hetgeen de fiscale wetgever daaronder verstaat. Woon-werkkilometers zijn de kilometers die volgens de regels van het reiskostenforfait als zodanig worden aangemerkt. Het reiskostenforfait is van toepassing als in een kalenderjaar op 60 dagen of meer binnen een tijdsbestek van 24 uur tussen de woning en dezelfde arbeidsplaats heen en weer wordt gereisd. Dit betekent dat in voorkomend geval ook dienstreizen tot het woon-werkverkeer kunnen worden gerekend. Het begrip arbeidsplaats is eveneens ontleend aan de fiscale regelgeving. Ook als er slechts gedurende zeer korte tijd op een bepaalde plek werkzaamheden worden verricht is er in fiscale

10 zin al sprake van het reizen naar een arbeidsplaats. Voor meer informatie over het reiskostenforfait wordt verwezen naar de Belastingdienst. 8 van 10 Artikel 2 Indien de dienstauto (mede) in het belang van de dienst wordt gebruikt, zonder dat de functie daartoe verplicht of zonder dat daar een dienstopdracht aan ten grondslag ligt, bestaat geen aanleiding voor compenserende maatregelen. Uitsluitend in het geval waarin het voor de uitoefening van de functie verplicht is om voor het woon-werkverkeer gebruik te maken van een dienstauto en in het geval waarin een dienstopdracht aan het gebruik van de dienstauto voor het woon-werkverkeer ten grondslag ligt kan de ambtenaar in aanmerking komen voor compensatie van de fiscale gevolgen van dat dienstautogebruik. Bij een uit hoofde van de functie voortvloeiende verplichting tot het gebruik van een dienstauto moet onder meer worden gedacht aan de situatie waarin een opsporingsambtenaar zijn functie alleen kan uitoefenen als gebruik wordt gemaakt van een speciaal daarvoor ingerichte dienstauto. Het inzetten van dienstauto s moet een weloverwogen keuze zijn. In verband daarmee dient elke opdracht tot het gebruik van een dienstauto gemotiveerd te zijn. Ten aanzien van ambtenaren die beschikken over een dienstauto met chauffeur kan er vanuit worden gegaan dat, gelet op de aan de functie verbonden eisen met betrekking tot bereikbaarheid, mobiliteit, efficiency en representatie, zowel sprake is van een uit de functie voortvloeiende verplichting als van een (doorlopende) opdracht om de dienstauto voor het woon-werkverkeer te gebruiken. In dit verband wordt opgemerkt dat alleen degene die daadwerkelijk de beschikking heeft over de dienstauto i.c. degene die door de chauffeur wordt vervoerd de fiscale gevolgen van het gebruik van die auto ondervindt. De chauffeur zelf blijft verschoond van een fiscale bijtelling zolang de auto niet mede aan hem ter beschikking wordt gesteld anders dan voor het vervoeren van de hiervoor bedoelde personen. Artikel 3 De hoogte van de schadeloosstelling wordt berekend met een formule, waarbij rekening is gehouden met het feit dat de schadeloosstelling niet onbelast kan worden uitbetaald. Omdat de ambtenaar uitsluitend in het geval waarin een verplichting uit hoofde van de functie of een dienstopdracht aan het gebruik van de dienstauto ten grondslag ligt in aanmerking kan komen voor compensatie dienen bij de berekening van de schadeloosstelling voor het bepalen van de factor V% de kilometers die (mede) in het persoonlijk belang zijn verreden buiten beschouwing te blijven. Het onderscheid tussen de verschillende kilometrages

11 kan worden vastgesteld aan de hand van een per dienstauto bij te houden kilometeradministratie als bedoeld in artikel 5. 9 van 10 Artikel van de Wet inkomstenbelasting 2001 regelt dat de omvang van het voordeel dat een werknemer heeft van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto wordt bepaald op basis van het aantal verreden privé-kilometers. Dit voordeel wordt tot het inkomen uit werk en woning (box 1) gerekend. In artikel 26 van de Wet op de loonbelasting 1964 is de toepassing van de tabel bijzondere beloningen geregeld. De bijtelling geschiedt bij degene die feitelijk over de dienstauto beschikt. Voorbeeld Een ambtenaar legt dit jaar in opdracht van de dienst 7000 als privé-kilometers aan te merken woon-werkkilometers af. Hij heeft de beschikking over een dienstauto met een catalogusprijs van Voor de heffing van de inkomstenbelasting moet hij 20% van de catalogusprijs i.c bij zijn inkomen tellen; hij betaalt daarover 42% belasting, wat neerkomt op een bedrag van Het bruto bedrag van de schadeloosstelling wordt volgens de formule als volgt berekend: x 20% x 42% x 100 / (100 42) = 3.620,69 Na belastingheffing resteert voor de betrokken ambtenaar een netto vergoeding van 2.100, hetgeen overeenkomt met de over de bijtelling verschuldigde belasting. Als meerdere personen de beschikking hebben over dezelfde dienstauto wordt de bijtelling over de gebruikers verdeeld op basis van het door ieder van hen verreden aantal kilometers. De totale bijtelling kan per dienstauto evenwel niet hoger zijn dan maximaal 25% van de catalogusprijs. Gebruikt een ambtenaar meerdere dienstauto s dan dient voor de bijtelling te worden uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de catalogusprijzen van die auto s. Dit betekent dat de periode gedurende welke een bepaalde dienstauto wordt gebruikt ook een rol speelt. In het algemeen is het lastig om de exacte omvang van het dienstautogebruik van te voren te bepalen. In verband daarmee wordt de schadeloosstelling na afloop van het kalenderjaar vastgesteld. Artikel 4 Bij het aanvragen van een voorlopige teruggave inkomstenbelasting dient rekening te worden gehouden met een te verwachten fiscale bijtelling in verband met het gebruik van een dienstauto. Dit kan leiden tot een lagere voorlopige

12 teruggave. Ook bij een voorlopige aanslag kan de fiscale bijtelling een rol spelen. In verband daarmee kan op grond van dit artikel de schadeloosstelling maandelijks bij wijze van voorschot worden ontvangen. Daarbij zal, mede op basis van het reisgedrag in het voorafgaande kalenderjaar, een schatting moeten worden gemaakt van het verwachte aantal woon-werkkilometers. Omdat het effect van de fiscale bijtelling voor het eerst merkbaar is in de voorlopige teruggaven en de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over het jaar 2003 zal een maandelijks voorschot op de schadeloosstelling niet eerder dan met ingang van de maand januari van dat jaar kunnen worden verstrekt. 10 van 10 Artikel 5 Gelet op het grote aantal verschillende situaties waarin de dienstauto kan worden ingezet vraagt het juist toepassen van deze regeling om een nauwkeurige vastlegging van het dienstautogebruik. De ambtenaar is verplicht elke reis te registreren. Omdat thans ook het fiscale woon-werkverkeer een rol speelt zal registratie van de kilometers die op dat traject betrekking hebben gespecificeerd moeten plaatsvinden. Het vorenstaande houdt in dat uitsluitend in het geval waarin een nauwkeurige registratie van de verreden kilometers plaatsheeft tot schadeloosstelling kan worden overgegaan. De door de ambtenaar vastgelegde gegevens moeten worden overgenomen in een door de werkgever bij te houden kilometeradministratie. Artikel 6 Dit artikel bevat een hardheidsclausule voor de situatie waarin buiten de schuld of toedoen van de ambtenaar niet meer kan worden achterhaald of er al dan niet in uitdrukkelijke opdracht van de dienst van een dienstauto gebruik is gemaakt. DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, R.H. Hessing

13 Kilometeradministratie Dienstonderdeel:.. Rittenstaat dienstauto kenteken: Datum Rit Begin Eindstand Totaal Gebruiker/naam Personeelsnummer Startpunt/ Bestem- Gereden route Doel/ Dienst- Woon- Privé nr. stand Km postcode/ ming/ van, via, naar reden reis km werk km km tijd postcode/ tijd Vervangende auto ja nee Brandstof benzine diesel lpg Aantal liters bedrag fl.. (indien getankt, bon bijvoegen) Geconstateerde onregelmatigheden/beschadigingen

14 Toelichting algemeen: Ten behoeve van een sluitende kilometeradministratie dient het dienstautogebruik dagelijks te worden geregistreerd. Toelichting per rubriek: 1 De administratie wordt van dag tot dag bijgehouden. 2 De ritten worden per dag genummerd. 6 Vermelden van naam en personeelsnummer gebruiker/bestuurder die de rit heeft gemaakt. 7 Startpunt (adres + huisnr.), postcode, vertrektijd, bestemming (adres + huisnr.), postcode en aankomsttijd van de reis vermelden. 8 Alleen in te vullen als de gereden route afwijkt van de gebruikelijke. 9 Vermelden het doel (reden) van de reis. 10/11/12 Invullen dienstreis- en/of woon-werk- en/of privé-kilometers.

Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies

Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies Datum 23 December 2002 Kenmerk EA2002/101294 Onderdeel directie Politie Inlichtingen R. Demilt T (070) 426 7586 F (070) 426 7440 Blad 1 van 2 Aan De Minister van Justitie de korpsbeheerders van de regionale

Nadere informatie

Wijziging van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie

Wijziging van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie Datum 29 november 2004 Kenmerk EA2004/82947 Onderdeel dgv/dpol AB Inlichtingen B.J.L. de Leeuw T (070) 4267585 F (070) 4267440 Blad 1 van 2 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de korpsbeheerder

Nadere informatie

Wijziging Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 en Regeling geneeskundige verzorging politie 2003

Wijziging Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 en Regeling geneeskundige verzorging politie 2003 Datum 29 juni 2004 Kenmerk EA2004/69525 Onderdeel DGOOV Pol/AB Inlichtingen B.J.L. de Leeuw T (070) 4267585 F (070) 4267440 Blad 1 van 2 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de korpsbeheerder

Nadere informatie

Evaluatie Regeling detachering politie

Evaluatie Regeling detachering politie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Evaluatie Regeling detachering politie Datum 13 oktober 1998 Aan de korpsbeheerders van de regionale

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken Wijziging Regeling vergoeding verplaatsingskosten politie

Ministerie van Binnenlandse Zaken Wijziging Regeling vergoeding verplaatsingskosten politie Ministerie van Binnenlandse Zaken Wijziging Regeling vergoeding verplaatsingskosten politie ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Datum 14 april 1998 Aan de Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen

Nadere informatie

Wijziging Barp en Brvp 10 maart 2006

Wijziging Barp en Brvp 10 maart 2006 Onderdeel DGV/POL/OenL Inlichtingen A. Schukken T 070-426 7435 F 070-426 7440 1 van 5 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de korpsbeheerder van het Klpd de voorzitter van het college

Nadere informatie

Ouderschapsverlof voor meerlingen. informatief. geen. circulaire van 26 november 1997(EA97/U4257) circulaire van 6 november 1998 (EA98/U55017)

Ouderschapsverlof voor meerlingen. informatief. geen. circulaire van 26 november 1997(EA97/U4257) circulaire van 6 november 1998 (EA98/U55017) Onderdeel directie Politie Inlichtingen R.M. van Zwet T (070) 426 6751 F (070) 426 7440 1 van 5 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de korpsbeheerder van het KLPD de voorzitter van het

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

In deze circulaire worden de aanvullende afspraken toegelicht. In een bijlage zijn een aantal berekeningsvoorbeelden opgenomen.

In deze circulaire worden de aanvullende afspraken toegelicht. In een bijlage zijn een aantal berekeningsvoorbeelden opgenomen. Aan de Ministers Directie Organisatie en Personeelsbeleid Rijk Afdeling Personeel Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon B. Vlas T (070)

Nadere informatie

Regeling detachering politie

Regeling detachering politie Ministerie van Binnenlandse Zaken ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Regeling detachering politie Datum 13 juli 1998 Aan De Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen De Korpsbeheerder van

Nadere informatie

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling inzake reiskosten dienstreis BESLUITEN

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling inzake reiskosten dienstreis BESLUITEN B&W-nr.: 07.0134 d.d. 13-2-2007 Onderwerp Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling inzake reiskosten dienstreis Behoudens advies van de commissie OWZ Vergoeding dienstreis: BESLUITEN 1. Artikel 15:1:22:7 van

Nadere informatie

De commissarissen van de Koningin, de gedeputeerden, de provinciebesturen, de burgemeesters, de wethouders en PROVINCIALS STATEN VAN OVERU!

De commissarissen van de Koningin, de gedeputeerden, de provinciebesturen, de burgemeesters, de wethouders en PROVINCIALS STATEN VAN OVERU! Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De commissarissen van de Koningin, de gedeputeerden, de provinciebesturen, de burgemeesters, de wethouders en PROVINCIALS STATEN VAN OVERU!»SEL

Nadere informatie

wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen

wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen Datum 27 oktober 1998 Aan de Korpsbeheerders van de regionale

Nadere informatie

Directie Personeel & Organisatie

Directie Personeel & Organisatie Ministerie van Justitie Directie Personeel & Organisatie a Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Circulaire Aan zie verzendlijst Onderdeel Cluster ARJA Contactpersoon P. Verbeek Doorkiesnummer(s)

Nadere informatie

evaluatie knelpunten kinderopvang medewerking bij voornoemde evaluatie afspraak agenda-overleg CGOP, 13 september 2001 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

evaluatie knelpunten kinderopvang medewerking bij voornoemde evaluatie afspraak agenda-overleg CGOP, 13 september 2001 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Datum 26 November 2001 Kenmerk EA2001/93841 Onderdeel directie Politie Inlichtingen Y.G.P.M. Ulijn T (070) 426 6751 F (070) 426 7440 Blad 1 van 2 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Vierde wijzigingsverordening Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden

Vierde wijzigingsverordening Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Besluit 17/12 B Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 22 juni 2012 Onderwerp Vierde wijzigingsverordening Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Provinciale Staten van

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 224 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer in verband met de invoering van de

Nadere informatie

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers)

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan cliënten en relaties van Breda, 19 januari 2003 Inleiding Geachte mevrouw, mijnheer, Met ingang van 1 januari 2004

Nadere informatie

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Onderwijs Pr1mair streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 E96/U2457 8 oktober 1996. Departementsonderdeel

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 E96/U2457 8 oktober 1996. Departementsonderdeel Aan De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen De korpsbeheerder van het KLPD i.c. DGPC Justitie i.a.a. de korpschefs van de regionale politiekorpsen de korpschef van het KLPD de (fgd.) hoofdofficieren

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 10 van 2005 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat; provinciale staten van Zeeland bij besluit van 8 oktober 2004 hebben vastgesteld de hierna volgende Verordening

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011,

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Provinciale Staten van Fryslân, Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari 2009

NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari 2009 Sector FO Ametisthorst 20 Postbus 91460 2509 EB Den Haag Telefoon (070) 419 19 44 Telefax (070) 419 19 40 E-mail: fo@cmhf.nl Website www.cmhf.nl Rabobank 36.59.34.844 NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari

Nadere informatie

Ingek. 2 0 AUG Inschrijfnr. Ü c ^ U ƒ ij. Gescand: i> Afdeling:

Ingek. 2 0 AUG Inschrijfnr. Ü c ^ U ƒ ij. Gescand: i> Afdeling: het hoofd van de salarisadministratie en het hoofd van de personeelsafdeling van de provincie, de gemeente en het waterschap jmeente üverbetuwe circulaire Onderwerp Doelstelling juridische grondslag Relaties

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

PS2012BEM08-1. Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2012BEM08-1. Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2012BEM08-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 mei 2012, aangepast 19 juni 2012 Nummer PS: PS2012BEM08 Afdeling : PEO Commissie : BEM Steller : H.P. Ritskes Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 15:1:22, artikel 15:1:23, artikel 15:1:23:1, artikel 15:1:26 en artikel 17:1:6:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004,

Nadere informatie

Mobiliteitsregeling Omgevingsdienst IJmond. 1 januari 2017

Mobiliteitsregeling Omgevingsdienst IJmond. 1 januari 2017 Mobiliteitsregeling Omgevingsdienst IJmond 1 januari 2017 Reiskostenregeling Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de situatie waar de medewerker declaraties indient voor dienstreizen of woonwerkverkeervergoeding

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 4 november 2014 NUMMER PS PS2014BEM16 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Jan Wichers DOORKIESNUMMER 2386 DOCUMENTUMNUMMER 810CEE93 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086);

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086); Raadsbesluit R 2006.093A De raad van de gemeente Bladel; overwegende dat het gewenst is, gezien de datum van de totstandkoming en de ontwikkelingen daarna, de Verordening vergoedingen gemeentebestuurders

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23150 19 december 2011 Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2011, nr.

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Commentaar op concept besluit 'Autokostenfictie. Bewijs 2,5%-bestelauto.', nr.

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Commentaar op concept besluit 'Autokostenfictie. Bewijs 2,5%-bestelauto.', nr. JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Ministerie van Financiën mevrouw B.M. van Bronckhorst-David Richard Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Amsterdam, 5 september 2002 Betreft: Commentaar op

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 850 24 november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 november 2008, nr. 5557004/08, houdende bepalingen

Nadere informatie

Directie Financieel-Economische Zaken

Directie Financieel-Economische Zaken Ministerie van Justitie Directie Financieel-Economische Zaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen

Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen 1 Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken; directie Directe Belastingen Besluit van 17 februari 2009,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27194 31 december 2012 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 december 2012, nr.

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel F4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies,

Nadere informatie

informatief Datum 25 juli 2001 Kenmerk EA2001/77191 Onderdeel directie Politie Inlichtingen B.J.L de Leeuw T (070) 426 7585 F (070) 426 7440

informatief Datum 25 juli 2001 Kenmerk EA2001/77191 Onderdeel directie Politie Inlichtingen B.J.L de Leeuw T (070) 426 7585 F (070) 426 7440 Datum 25 juli 2001 Kenmerk EA2001/77191 Onderdeel directie Politie Inlichtingen B.J.L de Leeuw T (070) 426 7585 F (070) 426 7440 Blad 1 van 3 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de korpsbeheerder

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2001:AB2258

ECLI:NL:CRVB:2001:AB2258 ECLI:NL:CRVB:2001:AB2258 Instantie Datum uitspraak 05-04-2001 Datum publicatie 02-08-2001 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 99/3213 AW Bestuursrecht

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR BESLUIT De raad van de gemeente Aalburg; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013; gehoord de overwegingen van de opiniërende vergadering d.d.. 2013; gelet

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht

Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120

Gemeente Den Haag. rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120 Gemeente Den Haag rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120 Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening rechtspositie burgemeester 2015 Inleiding De VNG heeft de Modelverordening

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

provinciaal blad 1. dat Provinciale Staten in hun vergadering van 18 december 2002, onder nummer 10, geamendeerd hebben vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad 1. dat Provinciale Staten in hun vergadering van 18 december 2002, onder nummer 10, geamendeerd hebben vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 1 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 24 januari 2003 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 21 januari 2003, nr. 2003-327, PO, tot bekendmaking

Nadere informatie

Regeling aanstellingseisen politie 2002. artikel 7, eerste lid, onderdelen b, c, en d, van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp)

Regeling aanstellingseisen politie 2002. artikel 7, eerste lid, onderdelen b, c, en d, van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) 13 November 2002 Kenmerk Onderdeel directie Politie Inlichtingen M.R.T. Meeuws T (070) 426 6703 F (070) 426 8260 1 van 2 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de korpsbeheerder van het

Nadere informatie

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de voorzitter van het waterschap, de leden van het dagelijks bestuur, de leden van het algemeen bestuur, de secretaris en het hoofd van de personeelsafdeling

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 4 november 2014 NUMMER PS PS2014BEM16 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Jan Wichers DOORKIESNUMMER 2386 DOCUMENTUMNUMMER 810CEE93 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

De korpschef van politie

De korpschef van politie CGOP GOP 22 december 2014 CGOP ink 1083 De korpschef van politie Gelet op; - het besluit Dienstautobeleid politie van 17 juni 2014 Besluit: Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Auto van de zaak Auto in de loonbelasting (vanaf 2006) Bijtelling voor ter beschikking gestelde personenauto s en bestelauto s Waarover

Nadere informatie

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231.

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231. Onderdeel DGV/POL Inlichtingen Harry Koster T 070-4266517 F 070-4267440 1 van 6 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen, de korpsbeheerder van het Klpd, de voorzitter van het college van

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], belanghebbende

Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], belanghebbende Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 13/00784 Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], wonende te [woonplaats], hierna: belanghebbende,

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016;

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 183215 27 december 2016 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Gezien het

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

Het vaststellen van de regeling dienstreizen en verblijfkosten RUD Drenthe

Het vaststellen van de regeling dienstreizen en verblijfkosten RUD Drenthe Agendapuntvoor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering 30 maart 2015 Datum: 23 februari 2015 Opsteller: R.G.J. Derksen (I \ Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe I Onderwerp 1*

Nadere informatie

BEHANDELING AUTO VAN DE ZAAK IN DE LOONSFEER Informatie voor werkgevers

BEHANDELING AUTO VAN DE ZAAK IN DE LOONSFEER Informatie voor werkgevers kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl BEHANDELING

Nadere informatie

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

Centrum voor Proces- en Productontwikkeling. de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Centrum voor Proces- en Productontwikkeling. de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag Centrum voor Proces- en Productontwikkeling de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26-01-2007 BCPP 2006-02914 Onderwerp

Nadere informatie

1. Ik heb een dienstauto waar ik privé mee mag rijden maar daar heb ik om voor mij moverende redenen geen gebruik van gemaakt.

1. Ik heb een dienstauto waar ik privé mee mag rijden maar daar heb ik om voor mij moverende redenen geen gebruik van gemaakt. FAQ s overgangsbeleid privégebruik dienstauto. De lijst met vragen en antwoorden geldt als hulpmiddel je te informeren. De lijst kan regelmatig worden aangevuld / aangepast. De lijst is zo zorgvuldig mogelijk

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen de vakcentrale voor professionals Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord Op 26 april jl. zijn de vijf fracties in de Tweede Kamer van VVD, CDA, D66, GL en CU tot een akkoord gekomen om maatregelen

Nadere informatie

Nieuwe voorziening voor het woon-werkverkeer. Bekend maken van nieuw beleid. Verplaatsingskostenbesluit 1989 c.a.

Nieuwe voorziening voor het woon-werkverkeer. Bekend maken van nieuw beleid. Verplaatsingskostenbesluit 1989 c.a. Onderdeel DGOBR/POIR/PR Inlichtingen P. Rimmelzwaan T 070-426 6595 F 070-426 7332 1 van 10 Aan Onderwerp Doelstelling Juridische grondslag de Ministers Nieuwe voorziening voor het woon-werkverkeer Bekend

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake verordening voorzieningen wethouders.

Voorstel van het college inzake verordening voorzieningen wethouders. rv 181 Bestuursdienst BSD/2006.2960 RIS 142000_061206 Gemeente Den Haag RIS142000_11-DEC-2006 Voorstel van het college inzake verordening voorzieningen wethouders. Inleiding Onlangs is de geactualiseerde

Nadere informatie

Reglement koppeling gegevens ritregistratiesysteem met persoonsgegevens Provincie Noord-Holland

Reglement koppeling gegevens ritregistratiesysteem met persoonsgegevens Provincie Noord-Holland Reglement koppeling gegevens ritregistratiesysteem met persoonsgegevens Provincie Noord-Holland Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-395 Titel: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (2017) De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer december 2014

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 20 30 december 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Bergeijk 2014 De raad der gemeente Bergeijk; Gezien

Nadere informatie

onderdeel h, van de Wet personenvervoer 2000 OV-chipkaart elektronisch vervoerbewijs voor openbaar vervoer

onderdeel h, van de Wet personenvervoer 2000 OV-chipkaart elektronisch vervoerbewijs voor openbaar vervoer Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Winst. Vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 20 maart 2015, nr. BLKB2015-0188M

Nadere informatie

themadossier Auto werknemer/dga en de btw

themadossier Auto werknemer/dga en de btw themadossier Auto werknemer/dga en de btw Inhoudsopgave 1. Werknemer/DGA rijdt met auto van de zaak... 1 1.1 Werknemer/DGA rijdt ook privé met auto van de zaak... 1 1.1.1. Correctie op basis van fictieve

Nadere informatie

4",..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014;

4,..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014; .: ~.~ E R N H EZ E 4",..,,,.' B.C-. Raadsvergadering: 21 mei 2014 Agendapunt: 10 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden onder werkkostenregeling 2014 De raad van de

Nadere informatie

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid Onderdeel DGOBR/POI Rijk/PR Inlichtingen Wilmar Hagg T (070) 426 7663 F 1 van 5 Aan Onderwerp De ministers Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar Aantal bijlagen 0 Bezoekadres Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

Bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, bezoldiging en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden

Bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, bezoldiging en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden De burgemeesters, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de raadsgriffier, de gemeentesecretaris en het hoofd van de personeelsafdeling DGBK/Directie Arbeidszaken

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Citeertitel: Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden ======================================================================

Citeertitel: Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden ====================================================================== Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 30 december 2003 ter uitvoering van artikel 22 van de Landsverordening loonbelasting (AB 1999 no. GT 63) en artikel 58, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4927 23 maart 2011 Circulaire Werkkostenregeling Appa, vervallen gratificatie voorzitter en aanpassing procedure bij ziekte

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

Regeling reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen Universiteit Leiden 2015. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. Verblijfkosten buitenland

Regeling reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen Universiteit Leiden 2015. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. Verblijfkosten buitenland Regeling reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen Universiteit Leiden 2015 Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de vergoeding van reis- en verblijfkosten in verband

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/2560M Staatscourant 2011,

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie