Het onbewuste in de klinische psychologie opnieuw beschouwd: Onbewust onbekwaam? Jacques van Lankveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het onbewuste in de klinische psychologie opnieuw beschouwd: Onbewust onbekwaam? Jacques van Lankveld"

Transcriptie

1 200 Tijdschrift Seksuologie (2012) 36-3, Oratie Het onbewuste in de klinische psychologie opnieuw beschouwd: Onbewust onbekwaam? Jacques van Lankveld Open Universiteit, Heerlen Geachte voorzitter, dames en heren, Ik wil mijn rede wijden aan een aantal aspecten van de klinische psychologie, het kennisgebied van mijn leerstoel. Op nogal wat punten zal ik u voorbeelden geven uit de seksuologie, het deelgebied van de klinische psychologie waarop ik mijn wetenschappelijk onderzoek heb gericht. Tenslotte zal ik enkele onderzoeksprojecten binnen de klinisch psychologische lijn van onze faculteit belichten. De klinische psychologie is de wetenschap van menselijke gedragingen die beschouwd worden als afwijkend, slecht aangepast of 'abnormaal', en die de persoon zelf of zijn omgeving problematisch of ongewenst vindt. Men spreekt ook wel van psychische of psychiatrische stoornissen of van psychopathologie. De klinische psychologie houdt zich bezig met drie hoofdvraagstukken: a. welke psychische stoornissen kunnen worden onderscheiden?; b. hoe ontstaan deze stoornissen en hoe komt het dat ze blijven voortbestaan?; c. en op welke manier kunnen ze worden verholpen of voorkomen? Op deze vraagstukken zal ik achtereenvolgens in gaan, overigens zonder pretentie om volledig of uitputtend te zijn. Prof. dr. J.J.D.M. van Lankveld, hoogleraar klinische psychologie, GZ-psycholoog, psychotherapeut, seksuoloog NVVS. Correspondentie: Postbus DL Heerlen. E: Dit artikel is een bewerking van de rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van de leerstoel klinische psychologie aan de Open Universiteit, op 22 juni 2012 in Heerlen. Welke psychische stoornissen kunnen worden onderscheiden? Of bepaald gedrag als afwijkend en dus als een psychische stoornis dient te worden beschouwd, hangt samen met wat wij, u en ik, beschouwen als normaal. Dat is soms tamelijk evident. Weinigen zullen moeite hebben om het gedrag van een depressieve man die een suïcidepoging doet afwijkend te noemen. Maar voor andere gedragingen geldt dat niet in dezelfde mate. Er bestaan sterk verschillende opvattingen over wat normaal of abnormaal gedrag is: tussen samenlevingen onderling, tussen bevolkingsgroepen binnen één samenleving, en tussen verschillende perioden in de geschiedenis. Een goed voorbeeld betreft de tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit. Die is in Nederland hoog, vergeleken met landen als Polen, Indonesië, Israël, of de Verenigde Staten. In sommige landen, zoals Mauritanië, Saoedi-Arabië en Iran staat de doodstraf op actief homoseksueel gedrag, ook al wordt die gelukkig zelden uitgevoerd; in andere landen staan er zware geldboetes of langdurige gevangenisstraf op ("LGBT rights by country or territory," n.d.). Maar ook binnen samenlevingen bestaan op dit punt grote verschillen. Zo heeft een deel van de orthodox-protestantse bevolkingsgroep in Nederland fundamentele bezwaren tegen homoseksueel gedrag en, in het verlengde daarvan, tegen gelijkstelling van homoseksuelen voor de wet, zoals in het homohuwelijk (SGP, 1996). Het is voor sommigen in deze tijd wellicht moeilijk voor te stellen hoe kort het nog geleden is dat homoseksuelen in Nederland en omringende landen gezien werden als criminelen of psychiatrische patiënten. In de jaren voor en tijdens de tweede wereldoorlog werden zij actief vervolgd en gestigmatiseerd, onder meer door de verplichting om een roze driehoek te dragen. Zij werden zelfs als een separate categorie de dood ingejaagd in de vernietigingskampen. Het vervolgen en bestraffen van homoseksualiteit is eerder in de historie een religieus geïnspireerd fenomeen geweest. In alle zogenaamde abrahamitische religies (christendom, islam, jodendom, en baha i) werd vanaf de middeleeuwen tot in recente tijden homoseksualiteit veroordeeld als tegennatuurlijk en zondig, met de doodstraf als passende sanctie (Peters, 2004). Homoseksuele geaardheid werd aan het einde van de 19 e eeuw in de psychiatrische ziekteleer opgenomen (von Krafft-Ebing, 1886). Homo-zijn werd daarmee weliswaar gedecriminaliseerd, maar ook beladen met het maatschappelijk stigma van een psychiatrische ziekte (Boyd, Katz, Link, & Phelan, 2010; Phelan & Link, 2011). In deze context was het voor een klinisch psycholoog of psychotherapeut legitiem om te trachten iemand van zijn homoseksuele voorkeur af te helpen. Bekende psychotherapeuten, zoals de cognitieve therapeut El-

2 Van Lankveld, Het onbewuste in de klinische psychologie opnieuw beschouwd: Onbewust onbekwaam? TvS (2012) 36-3, lis (Ellis, 1965), seksonderzoekers zoals Bancroft, en gedragstherapieonderzoekers als Cautela en Barlow (Barlow & Agras, 1973; Barlow, Leitenberg, & Agras, 1969; Cautela, 1967), hebben dergelijke conversietherapie toegepast en er over gepubliceerd. In 1973 werd besloten, na stemming in de American Psychiatric Association, om homoseksualiteit als psychiatrische classificatie te schrappen. Hiermee werd het officiële psychiatrische stigma opgeheven. Het was afgelopen met de conversietherapie, alhoewel de laatste overblijfselen zelfs het afgelopen jaar nog in het nieuws kwamen (Volkskrant, 2012). Sommigen, zoals Bancroft (2009) en recent de psychiater Robert Spitzer (Carey, 2012), bekend als de godfather van de DSM, hebben zich in latere publicaties verontschuldigd voor het meewerken aan conversietherapieën. De nieuwe behandeldoelstelling bij homoseksuele cliënten met psychische problemen werd het leren aanvaarden van de homoseksuele geaardheid, en het leren omgaan met stigmatisering en discriminatie (Bos & Moritz, 2012; Coleman, 1978). Dit voorbeeld illustreert de tijd- en plaatsbepaaldheid van wat in de klinische psychologie als normaal of afwijkend wordt beschouwd. En het nodigt uit tot een kritische en relativerende houding waar het gaat om het benoemen van gedrag als psychopathologisch. Frequentie van vóórkomen van psychische stoornissen Maar ook als we voorzichtig zijn met het toekennen van diagnostische labels, ondervinden aanzienlijke aantallen mensen gedurende kortere of langere tijd in hun leven psychische problemen, die gepaard gaan met ernstig lijden, en waar de klinisch psycholoog hulp bij kan bieden. Met de classificatie volgens de 4 e versie van de eerder genoemde DSM als uitgangspunt werd in het zogenaamde NEMESIS project het vóórkomen van psychische stoornissen in Nederland onderzocht (de Graaf, ten Have, & van Dorsselaer, 2010; van Dijk, Knispel, & Nuijen, 2010). Het project leverde belangwekkende gegevens op. Eén op de vijf mensen lijdt op enig moment in het leven aan een stemmingsstoornis, vooral aan depressie. Eveneens één op de vijf Nederlanders ontwikkelt ooit in het leven een ernstige angststoornis, zoals paniekstoornis of sociale fobie. Nog eens één op de vijf mensen kent tenminste éénmaal in het leven een periode met middelenafhankelijkheid of -verslaving, vooral aan alcohol. Kleinere percentages Nederlanders bleken te lijden aan andere stoornistypen, zoals ADHD. Vrouwen hebben vaker problemen met depressie en angst, mannen vaker met middelengerelateerde stoornissen. Uit recent onderzoek door Rutgers WPF in 2011 bleek dat bijna één op de vijf mannen en ruim één op de vier vrouwen lijden aan een seksuele stoornis (Kedde, 2012). Sommige mensen hebben het dubbel slecht getroffen, en hebben, bijvoorbeeld, zowel een depressie als een alcoholverslaving. Dit houdt in dat de prevalentiecijfers van de verschillende psychische stoornissen niet zonder meer bij elkaar opgeteld mogen worden. Samengevat krijgt zo n 44 procent van alle Nederlanders ooit in het leven tenminste één psychische stoornis. Hoe ontstaan psychische stoornissen en hoe komt het dat ze blijven voortbestaan? Het psychoanalytisch model Ik wil u meenemen langs enkele belangrijke theoretische modellen die hier uitspraken over doen. Het eerste is het psychoanalytische model dat dateert van laat 19 e eeuw. Het veronderstelt dat het psychische functioneren drie delen kent: een bewust deel, een voorbewust deel, dat in principe wel toegankelijk is, maar onder bepaalde omstandigheden afgesloten is voor zelfinzicht, en een onbewust deel. De eigenaar heeft geen toegang tot het onbewuste proces, maar het bestuurt wel tot op grote hoogte zijn doen en laten. Freud vergeleek de menselijke psyche met een ijsberg, waarvan slechts een klein deel boven water zichtbaar is (Freud, ). Het bestaan van het onbewuste in het psychoanalytische model bood een plausibele verklaring voor verschijnselen waar men in de 19 e eeuw erg in geïnteresseerd was: zoals een naam waar je vergeefs in je geheugen naar op zoek bent, en die dan plotseling naar boven floept, nadat je een tijdje bent gestopt met opzettelijk zoeken. Dit verschijnsel is alleen verklaarbaar door een proces te veronderstellen dat gaande is zonder dat de persoon dit zelf kan waarnemen, en waarvan pas het eindproduct weer aan de oppervlakte verschijnt. Het leertheoretische model Het tweede model is de leerpsychologie, die vanaf het begin van de twintigste eeuw tot wasdom kwam. Deze had het onbewuste niet nodig. Zij beperkte zich tot de bestudering van het observeerbare gedrag van mens en dier in reactie op prikkels uit de omgeving (zie (Pavlov, 1927; Thorndike, 1898; Watson, 1913). Het bewustzijn zat in wat wel een black box werd genoemd en het werd in de leerpsychologie overbodig geacht om gedrag te kunnen verklaren. Men had namelijk leerprocessen ontdekt die dit karwei met succes konden klaren. Met goed opgezet experimenteel onderzoek werden enkele leerprocessen blootgelegd, die klassieke en operante conditionering werden genoemd. Deze worden ook nu nog als tamelijk universeel geldend beschouwd. Een voorbeeld in de seksuologie is de klassieke conditioneerbaarheid van de lichamelijke reacties op erotische prikkeling (Both, Brauer, & Laan, 2011; Both et al., 2008). Op expliciete erotische prikkels, laten we zeggen een foto van een naakte vrouw of man, volgt automatisch een lichamelijke seksuele reactie. De erotische foto en de genitale reactie daarop worden ongeconditioneerde stimuli en responsen genoemd, en voor de koppeling tussen beiden is in principe geen leerproces nodig. Op neutrale prikkels, laten we zeggen een foto van een fiets, volgt normaal gesproken geen seksuele respons. Echter, na een serie gelijktijdige aanbiedingen van foto s van een naakte persoon en de

3 202 foto van de fiets, roept ook het zien van alleen de fiets al een genitale reactie op. Het cognitieve model Het uitsluiten van niet-observeerbare psychische processen in de black box heeft echter geen stand gehouden. Uit nieuw onderzoek, onder andere van Rescorla (Rescorla, 1969), bleek dat tijdens conditioneringexperimenten niet alleen nieuwe verbindingen worden aangelegd, maar dat tegelijkertijd ook een idee ontstaat van de samenhang tussen prikkel en gedrag: de mens of het dier weet hoe die twee onderling samenhangen, op zijn minst de waarschijnlijkheid van het samen optreden, en dat weten speelt mee bij het vertonen van reacties op een prikkel. Hiermee deed het cognitieve verklaringsmodel zijn intrede in de klinische psychologie. Cognitieve processen werden vaak beschouwd als analoog aan de informatieverwerking zoals die plaats vindt in een computer (Miller, Galanter, & Pribram, 1960; Newell, Shaw, & Simon, 1958). Veel cognitieve theorieën waarmee in de klinische psychologie gedrag wordt verklaard en voorspeld zijn dan ook beschreven in termen van informatieverwerkingsprocessen. Dit heeft een vlucht genomen in de tweede helft van de twintigste eeuw. Expliciete, wilsafhankelijke cognities De eerste cognitieve verklaringen voor psychische stoornissen wezen vooral bewuste denkprocessen aan als de dader. Volgens Ellis, een van de eerste cognitieve therapeuten, worden psychische stoornissen vooral veroorzaakt door het vasthouden aan irrationele opvattingen (Ellis, 1962). Voorbeelden daarvan zijn dat het absoluut levensnoodzakelijk is dat iedereen of bijna iedereen die je kent je waardeert en liefheeft, of dat het rampzalig is als de wereld anders is dan je graag zou willen. Een andere pionier van het cognitieve model was Beck (1976). Hij formuleerde zijn model in termen van logische denkfouten en disfunctionele gedachten, waardoor mensen zichzelf in moeilijkheden brengen en psychische stoornissen doen ontstaan. Beide auteurs gingen in eerste instantie uit van de inhoud van cognities als probleemoorzaak. En dat leidde tot de volgende denkstap, namelijk dat anders gaan denken, c.q. het veranderen van je overtuigingen, denkwijzen, gedachten en zelfinstructies de geestelijke gezondheid kan herstellen. Ook voor seksuele stoornissen zijn al vroeg cognitieve verklaringen geformuleerd die zich richtten op de seksuele gedachteninhoud. Ellis deed dit in een serie boeken over seksualiteit (Ellis, 1963; Ellis & Abarbanel, 1961), bijvoorbeeld in zijn boek Sex without Guilt (Ellis, 1966). Hij veronderstelde dat irrationele gedachten over het moeten maar niet kunnen leveren van seksuele prestaties de rechtstreekse oorzaken zijn van seksueel disfunctioneren. Ellis deed zelf geen onderzoek waarmee hij het vaker voorkomen van dergelijke irrationele gedachten over seks bij mensen met seksuele stoornissen kon onderbouwen, wat toch een vereiste is voor een plausibele theorie. Later zijn de bewijzen daarvoor echter alsnog geleverd. Mannen en vrouwen met seksuele stoornissen hebben meer gedachten over niet aangetrokken, maar juist afgestoten en afgeremd worden bij het waarnemen van seksuele prikkels (gemeten met de Sexual Opinion Survey (Fisher, White, Byrne, & Kelley, 1988; Plante, Kerns, Yellig, & Haythornthwaite, 1989), de SISSES schalen (voor een overzicht, zie Bancroft, Graham, Janssen, & Sanders, 2009), de Questionnaire of Cognitive Schema Activation in Sexual Context (Nobre & Pinto-Gouveia, 2009) en de Sexual Modes Questionnaire (Nobre & Pinto-Gouveia, 2003)). In eigen onderzoek bleken dergelijke seksuele opvattingen eveneens relevant om de veel voorkomende seksuele moeilijkheden bij neurologische patiënten na een beroerte te verklaren. We onderzochten mannen nadat zij een beroerte hadden gehad. We vonden dat de patiënten met hogere seksuele excitatiescores (SES), wat duidt op makkelijker seksueel geprikkeld worden, na hun beroerte een sterker seksueel verlangen hadden. Patiënten met hogere inhibitiescores (SIS), met andere woorden die seksueel geremd reageren uit angst voor seksueel falen, hadden daarentegen een lager seksueel verlangen en zij konden minder makkelijk een orgasme krijgen (Duits, van Oirschot, van Oostenbrugge, & van Lankveld, 2009). In bovengenoemd onderzoek rapporteren proefpersonen over de inhoud van hun eigen gedachten. Ze zijn zich daarvan bewust of kunnen zich dat door enig graafwerk in het geheugen alsnog bewust worden. Ze zijn ook intentioneel: mensen kunnen met opzet van gedachte veranderen. Ook kunnen ze er voor kiezen om vragen naar hun gedachteninhoud meer of minder waarheidsgetrouw of sociaal wenselijk te beantwoorden. Maar behalve deze bewuste gedachten zijn er ook andere cognitieve processen werkzaam, die aangeduid worden als automatisch, impulsief of impliciet, en die van belang kunnen zijn als het gaat om het aanzetten tot, het bijsturen, of het afremmen van ons gedrag. Impliciete, automatische cognitieve processen Ik wil u meenemen langs een aantal resultaten uit eigen onderzoek naar seksuele stoornissen. Dit onderzoek is voor een belangrijk deel psychonomisch van aard en bestudeert wat ook wel de koude kenmerken van cognitieve mechanismen genoemd worden, omdat ze niet noodzakelijk emotiegerelateerd zijn (Unsworth, Heitz, & Engle, 2005). Het gaat hierbij om automatische cognitieve processen die de verwerking van erotische prikkels kunnen verstoren, en die langs die weg belemmerend kunnen zijn voor de seksuele opwinding. Aandacht afleiden en seksuele opwinding Om te beginnen hebben we de rol van aandachtscapaciteit onderzocht. Wanneer proefpersonen tijdens een erotische film afgeleid worden door een tweede taak, bijvoorbeeld doordat ze manipulaties moeten

4 Van Lankveld, Het onbewuste in de klinische psychologie opnieuw beschouwd: Onbewust onbekwaam? TvS (2012) 36-3, uitvoeren met cijfers, daalt hun genitale opwinding lineair met het moeilijker worden van de opdracht. De bevindingen wijzen op het bestaan van een dosis-respons-verband tussen aandachtscapaciteit en lichamelijke seksuele opwinding: hoe minder aandacht voor de erotische prikkel, des te lager de genitale respons. Een dergelijk verband wordt wel gezien als een robuust wetenschappelijk bewijs voor een oorzaak-gevolg relatie. Het was in de jaren 70 van de vorige eeuw al bij gezonde mannen aangetoond (Geer & Fuhr, 1976). Wij vonden ditzelfde effect ook bij gezonde vrouwen en bij mannen en vrouwen met seksuele opwindingsstoornissen (Salemink & van Lankveld, 2006; van Lankveld & van den Hout, 2004). Vermindering van de lichamelijke seksuele opwinding door het verkleinen van de aandachtscapaciteit lijkt om die reden een bij iedereen werkzaam mechanisme te zijn (zie ook Allport, 1993, p. 184; Kahneman, 1973; Shiffrin & Schneider, 1977). Dit impliceert dat voor het volhouden van lichamelijke seksuele opwinding voortdurende verwerking van erotische prikkels nodig is. Deze prikkels worden echter niet alléén op een aandachtsafhankelijke wijze verwerkt. In het allervroegste verwerkingsstadium, dat wil zeggen nog voordat de proefpersoon de erotische prikkel bewust heeft waargenomen, is aandachtscapaciteit geen beperkende factor. Onderzoek aan de universiteit van Amsterdam heeft dit in enkele experimenten aangetoond (Spiering, Everaerd, & Janssen, 2003; Spiering, Everaerd, Karsdorp, Both, & Brauer, 2006). Bij aanbieding van een erotische prikkel wordt waarschijnlijk automatisch een genitale seksuele reactie gestart, en bewuste waarneming is daarbij niet vereist. Wil de persoon, na het bewust worden van de erotische prikkel, dat de lichamelijke seksuele respons doorgaat, dan is voldoende aandacht en verwerking een voorwaarde. In tegenstelling tot de genitale respons reageert het subjectieve gevoel van opwinding echter nauwelijks op afleiding. Kennelijk is deze dimensie van seksuele opwinding niet in dezelfde mate aandachtsafhankelijk. De aandachtscapaciteit tijdens seksuele stimulatie kan op verschillende manieren verkleind worden. In het zojuist genoemde onderzoek lieten we proefpersonen cijfermanipulaties uitvoeren. Dat is enigszins vergelijkbaar met wat sommige patiënten met seksuele opwindingsstoornissen aan hun hulpverlener vertellen: ze worden - zonder dat ze dat willen - afgeleid tijdens het vrijen. Ze denken aan hun werk, aan de kritiek die ze van iemand hebben gekregen, of aan de boodschappen die nog gedaan moeten worden. Ze worden dan afgeleid door cognities die niet echt met de seksuele activiteit zelf verband houden. Zelfbewustzijn en seksuele opwinding De seksuele prikkelverwerking kan echter ook aangetast worden door processen die wél inherent zijn aan de situatie van seksuele interactie met een partner. Eén van dergelijke seksgerelateerde afleidingsmechanismen is seksueel zelfbewustzijn. Mensen met seksuele problemen rapporteren vaak dat hun opwinding vooral een probleem vormt tijdens vrijen met hun partner, terwijl ze tijdens masturbatie normaal opgewonden zijn (Corona et al., 2010). In aanwezigheid van een andere persoon, en dus ook van de partner in de vrijsituatie, verschuift de aandacht automatisch enigszins van omgevingsgericht naar zelfgericht (George & Stopa, 2008). Men gaat niet alleen op de ander, maar tegelijkertijd ook scherper op zichzelf letten. Eén aspect is het eigen uiterlijk, bijvoorbeeld als men zichzelf te dik vindt. Masters en Johnson suggereerden al ruim 40 jaar geleden het remmende effect op seksuele opwinding van deze zelfgerichte aandacht, die zij spectatoring noemden (Masters & Johnson, 1970). We hebben in enkele experimenten het effect van zelfbewustzijn op seksuele opwinding onderzocht. Proefpersonen werden zelfbewust gemaakt door tijdens het bekijken van een erotische film een camera op hen te richten. In die situatie verminderde de genitale respons, niet de subjectieve seksuele opwinding (Meston, 2006; van Lankveld & Bergh, 2008; van Lankveld, van den Hout, & Schouten, 2004). Het effect is niet bij iedereen even sterk en persoonlijkheidsverschillen spelen waarschijnlijk een rol (van Lankveld, Geijen, & Sykora, 2008). Mensen verschillen van elkaar in het gemak waarmee ze zelfbewust worden, ook in seksuele situaties. Als er een camera op hen gericht wordt, daalt de lichamelijke opwinding bij hoog seksueel zelfbewuste mensen. Bij laag-zelfbewusten, daarentegen, neemt de genitale opwinding in die situatie zelfs toe (van Lankveld & Bergh, 2008; van Lankveld et al., 2004). Deze wisselwerking duidt op een kromlijnig verband tussen zelfbewustzijn en seksuele opwinding. Dat ziet er als volgt uit. Aan de linkerkant van de curve maakt te weinig aandacht voor jezelf tijdens seksuele activiteit het moeilijk om lichamelijk opgewonden te blijven. Aandacht voor het eigen lichaam is wellicht nodig als feedback om het opwindingssysteem op gang te houden. In het middelste, optimale deel van de curve is er een goed evenwicht tussen aandacht voor de seksuele prikkels en aandacht voor signalen vanuit het eigen lichaam. In die situatie is de reactie op erotische prikkels het sterkst.

5 204 Aan het andere uiterste van de curve aan de rechterkant laat te veel aandacht voor jezelf onvoldoende verwerkingscapaciteit over voor seksuele prikkels, en dat lijkt immers een vereiste voor het gaande houden van de lichamelijke opwindingsrespons. Effecten van de aanwezigheid van de partner en zelfbewustzijn op seksuele opwinding Recent hebben we onderzocht of de aanwezigheid van de partner een effect had op seksueel zelfbewustzijn en op seksuele opwinding (van Lankveld et al., ingediend). We lieten vrouwen en mannen in het laboratorium naar erotische filmfragmenten kijken, de ene keer terwijl ze alleen in de testruimte zaten, de andere keer terwijl hun eigen partner aan de overkant van de tafel zat. In aanwezigheid van de partner werden de proefpersonen zoals verwacht meer zelfbewust maar bleek ook hun genitale opwinding lager. Het remmende effect van aandachtstekort op seksuele opwinding kan dus bij uiteenlopende vormen van afleiding hetzelfde zijn. Het maakt kennelijk niet veel uit of men nu afgeleid wordt door het wekelijkse boodschappenlijstje, door angstige preoccupatie met seksueel falen, of door te veel op zichzelf gerichte aandacht tijdens vrijen met de partner. Er lijkt hier sprake van een final common pathway. Capaciteitsbeperkingen van de aandacht en zelfgerichte aandacht, maken deel uit van de automatische en impliciete informatieverwerking, maar ze roepen niet noodzakelijk emoties op. Het zijn zogenaamde koude cognities. Hiernaast spelen ook emotiegerelateerde of hete impliciete cognities een rol. Impliciete associaties De term impliciete cognities duidt er op dat deze processen voor de persoon zelf weliswaar niet direct toegankelijk zijn via introspectie, maar dat ze desondanks geïmpliceerd zijn vanwege hun onmiskenbare invloed op beleving en gedrag. Impliciete cognities kunnen worden voorgesteld als verbindingen tussen waarnemingselementen, die als een netwerk in het geheugen zijn opgeslagen. In dat netwerk zitten zowel zintuiglijke kenmerken van de waargenomen prikkel, maar ook de emoties en de gedragingen die erdoor worden opgeroepen. Als één onderdeel wordt geactiveerd, worden ook de andere, ermee verbonden elementen in het netwerk actief. Een voorbeeld: het zien van een lachend kindergezichtje of een jong zeehondje roept bij veel mensen automatisch associaties op met begrippen als warmte, genegenheid of tederheid. Het roept ook allerlei positieve gevoelens en gedragsuitingen op, zoals het roepen van ooh, schattig. Dit activeren van geassocieerde elementen gaat snel. Het kost nauwelijks moeite of inspanning. Je hoeft je er niet bewust van te zijn, en dergelijke reacties zijn niet gemakkelijk tegen te houden. Sommige impliciete cognities lijken wel universeel aanwezig, zoals de vertederde reacties op het lachende kindergezicht, andere zijn waarschijnlijk het gevolg van een aangeleerde koppeling. Mogelijk ontstaan dergelijke associaties ook als bijproduct van de eerder genoemde conditioneringsprocessen. Men spreekt dan van evaluatief conditioneren als een voorheen neutrale prikkel stabiele emotionele reacties gaat oproepen, die bovendien bijzonder resistent zijn tegen uitdoving (Martin & Levey, 1978). Impliciete cognitieve associaties kunnen met behulp van verschillende computertaken gemeten worden. Een daarvan is de impliciete associatietaak of IAT (Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998). De proefpersoon drukt op toetsenbordknoppen bij foto s of woorden uit twee verschillende doelcategorieën, zoals erotische foto s of sportfoto s. Daarnaast worden deze knoppen gebruikt voor andere prikkelcategorieën, zoals woorden met aangename of onaangename betekenissen. Welke knoppen voor welke categorieën gebruikt moeten worden verandert tijdens de test. De snelheid wordt geklokt tussen het moment dat de prikkel op het scherm verschijnt en het moment dat de knop wordt ingedrukt. Het idee achter de IAT is dat het makkelijker en dus sneller mogelijk is om dezelfde reactie (een knop indrukken) te geven op prikkels die in het associatieve geheugennetwerk van de proefpersoon beter bij elkaar passen. Men kan sneller één en dezelfde toets in te drukken wanneer dat gevraagd wordt bij foto s van jonge zeehondjes en bij woorden die schattigheid en vertedering aanduiden, dan wanneer zeehondjes dezelfde knop delen met woorden die over oorlog of misdaad gaan. De opdracht om daarop dezelfde reactie te geven vraagt meer verwerkingstijd. Impliciete cognities, seksuele opwinding en seksueel gedrag Voor het onderzoek naar impliciete cognities bij seksueel functioneren zijn nog slechts enkele eerste aanzetten gegeven. Daaruit blijkt onder meer dat vrouwen en mannen verschillen in hun impliciete attituden over seksualiteit. Vrouwen hebben negatievere impliciete attituden over seksualiteit dan mannen, gemeten met een IAT (Geer & Robertson, 2005). Bij mannen is bijvoorbeeld de impliciete koppeling tussen de begrippen seks en zelf sterker dan bij vrouwen (Lindgren, Shoda, & George, 2007). Je zou het zo kunnen zeggen: op impliciet-onbewust niveau zien mannen zichzelf meer als seksuele wezens dan vrouwen zichzelf zien. De onbewuste cognities over seks kunnen veranderen door de seksuele ervaringen die men opdoet. Bij jonge vrouwen werd vastgesteld dat hun impliciete associaties van seks met zelf na de eerste ervaring met geslachtsgemeenschap sterker zijn dan vóór die ervaring. Men ervaart zichzelf - onbewust - dan meer als een seksueel wezen dan voor dat moment. Bij jonge mannen treedt deze verandering echter niet op (Lindgren, Schacht, Mullins, & Blayney, 2011). De onbewuste houding ten aanzien van seks lijkt, behalve door de eerste ervaring met geslachtsgemeenschap, ook te worden beïnvloed door seksueel misbruik-

6 Van Lankveld, Het onbewuste in de klinische psychologie opnieuw beschouwd: Onbewust onbekwaam? TvS (2012) 36-3, ervaringen. In recent onderzoek werden de impliciete en expliciete cognities bij het zien van soft-erotische en neutrale foto s onderzocht. Dit gebeurde bij vrouwen met en zonder ervaring met seksueel misbruik. Voor vrouwen zonder misbruikervaring bleken erotische afbeeldingen impliciet veel aangenamer dan neutrale plaatjes. Voor vrouwen mét seksueel misbruikervaringen waren beide typen foto s echter impliciet even aangenaam (Rellini, Ing, & Meston, 2011). Het gaat dus meer om het ontbreken van positieve impliciete waardering voor erotische prikkels, dan om het vooropstaan van negatieve reacties op onbewust niveau. De onbewuste en bewuste reacties op seksuele prikkels bleken in dit onderzoek volkomen los van elkaar te staan. Bewust en onbewust zijn hier gescheiden werelden. Onbewuste mechanismen spelen een rol in de tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit waar ik eerder over sprak. Ik geef één studie als voorbeeld. Daarin werden met vragenlijsten de expliciete opvattingen over homo- en heteroseksualiteit gemeten. De impliciete opvattingen werden gemeten met een computertaak. Dit gebeurde bij heteroseksuele mannelijke en vrouwelijke studenten. Bij beide groepen waren de bewuste opvattingen over homoseksuelen erg positief. De onbewuste opvattingen over homoseksuele mannen waren echter negatief, terwijl die over heteromannen, waar ze mee werden vergeleken, positief waren (Steffens, 2005). Steffens liet zien dat onderhuids bij de heteroseksuele meerderheid de afkeuring van homo s en lesbiennes waarschijnlijk voortduurt. Anderzijds werden verwachte impliciete associaties met seksualiteit soms niet gevonden, onder meer bij vrouwen met en zonder dyspareunie, pijn bij de gemeenschap. Verwacht werd dat vrouwen met seksuele pijnproblemen negatievere automatische associaties met seks zouden vertonen. Het is immers goed voorstelbaar dat beelden van seks waarbij ook de coïtus in beeld wordt gebracht bij deze vrouwen sterke onbewuste associaties met angst oproepen. Met de Affective Simon Task, een andere indirecte cognitieve maat, werd echter geen verschil gevonden tussen pijnpatiënten en gezonden. Vrouwen met dyspareunie rapporteerden wel negatievere expliciete opvattingen over seks dan gezonde vrouwen (Brauer, de Jong, Huijding, Laan, & ter Kuile, 2009). Deze voorbeelden geven aanwijzingen dat allerlei aspecten van seksueel functioneren samen kunnen hangen met hoe we op onbewust niveau reageren op erotische prikkels. Impliciete associaties en seksonderzoek aan de OU Wij zijn van plan om de komende jaren nieuwe stappen te zetten in het wetenschappelijk onderzoek naar impliciete cognitieve verwerking van seksuele prikkels en de effecten daarvan op seksuele opwinding en gedrag. Ik noem enkele voorbeelden. In een experimentele studie onderzoekt Andrea Grauvogl de relatie tussen walging en seksuele opwinding bij jonge vrouwen en mannen. Ze kijkt of impliciete walging voor seksuele stimuli overeenkomt met walging gemeten met een vragenlijst, en in welke mate impliciete en expliciete walging de seksuele opwinding voorspellen tijdens het kijken naar een erotische film. Ook onderzoekt ze of de seksuele moeilijkheden van jongeren samenhangen met bewuste of onbewuste walging. Eva Broomans onderzoekt of de impliciete opvattingen over seks van vrouwen met een seksuele stoornis afwijken van gezonde vrouwen. Zij onderzoekt daarnaast of impliciete cognities vóór en na de therapie het therapieresultaat kunnen voorspellen, en of daar eventuele terugval mee voorspeld kan worden. Op een heel ander terrein onderzoekt Astrid Hall in Gainesville, Florida de automatische cognities van mannen met een verstandelijke beperking die veroordeeld zijn voor pedoseksuele delicten en die daarvoor psychiatrisch behandeld worden. Ze onderzoekt of deze impliciete associaties veranderen in de loop van hun behandeling, en of die, naast andere risicotaxatie-instrumenten, terugval in delictgedrag kunnen voorspellen. De balans tussen impliciete en expliciete cognities en het effect op gedrag In één brein komen dus de bewuste cognities over onszelf en de wereld om ons heen bijeen met de onderwaterwereld van de onbewuste, automatische verwerkingsprocessen. Soms stemmen die twee overeen, op andere momenten vormen ze tegengestelde krachten (Ariely & Loewenstein, 2006; Hofmann & Friese, 2008). Beide mechanismen opereren niet steeds even sterk. Eén van de hypothesen die we willen onderzoeken is dat automatische cognities de overhand krijgen en bewuste cognities het onderspit delven wanneer men onder invloed is van alcohol of drugs of tijdens sterke seksuele opwinding. Dit is een voorbeeld van een zogenaamd dual-control-verklaringsmodel (Bancroft & Janssen, 2000; Gray, 1973; Strack & Deutsch, 2004). Deze modellen hebben als aanname, dat gedrag de uitkomst is van de balans tussen activerende en remmende cognities (Fazio & Olson, 2003). Deze kunnen op bewust en op onbewust niveau opereren. Het terrein binnen de klinische psychologie waarin we op zoek zijn naar determinanten van psychische stoornissen wordt daarmee uitgebreid. Een deel van de verklaring van psychopathologische verschijnselen moet gezocht worden in voor de persoon zelf niet direct toegankelijke cognitieve mechanismen (Roefs et al., 2011). Wie aan een psychische stoornis lijdt is daardoor wellicht voor een gedeelte onbewust onbekwaam. In dit concept van de automatische, impliciete cognities horen we een echo van het onbewuste uit het psychoanalytische verklaringsmodel. Sommigen beweren dat het Freudiaanse begrip van het onbewuste iets heel anders is dan de moderne impliciete cognities (zie voor een overzicht, Greenwald, 1992). Het zou bij het Freudiaanse onbewuste gaan om sterk emotiebeladen strevingen, en niet om neutrale informatieverwerking.

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Resultaten boeken: meer dan interventies Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Colofon Deze publicatie is uitgebracht in het kader van de conferentie Effectief

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Ineke Voordouw Jeannet Kramer Pim Cuijpers In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus voor volwassenen en 55+ Trimbos-instituut,

Nadere informatie

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Ellie Keizer Schothorstlaan 12, 3207 ZD Spijkenisse Tel: 0181-68 05 23 e-mail: ejkeizer@planet.nl

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Gedragsverandering via campagnes

Gedragsverandering via campagnes Gedragsverandering via campagnes Versie Datum 18 mei 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Vergroten effectiviteit campagnes Projectnummer EP030012 Versienummer Locatie # 3602336 Projectleiders Babs

Nadere informatie

Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders.

Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders. Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders. Een kritische bespreking van het NJI rapport Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Stand van de discussie Drs. Sjef de Vries Elke methode

Nadere informatie

Natuur, stress en cortisol

Natuur, stress en cortisol Natuur, stress en cortisol Experimenteel onderzoek naar de invloed van tuinieren en activiteiten in een groenkamer op het fysiologisch, affectief en cognitief herstel van stress M.H.G. Custers A.E. van

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Hiv en disclosure aan partners

Hiv en disclosure aan partners Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Hiv en disclosure aan partners Onderzoek naar het disclosure proces aan partners van Vlaamse homo- en biseksuele

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Problemen met reflecteren

Hoofdstuk 1 Problemen met reflecteren Hoofdstuk 1 Problemen met reflecteren De risico s van reflectie nader bezien Door: Tom Luken Inleiding In mijn oratie als lector Career Development heb ik de stelling geponeerd, dat reflecteren - zoals

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Wat werkt: Motiverende gespreksvoering?

Wat werkt: Motiverende gespreksvoering? Wat werkt: Motiverende gespreksvoering? Cora Bartelink Februari 2013 Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte methode om cliënten te stimuleren hulp te zoeken voor hun problemen of hun ongezonde

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

De menselijke beslisser

De menselijke beslisser WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID W.L. Tiemeijer, C.A. Thomas en H.M. Prast (red.) De menselijke beslisser over de psychologie van keuze en gedrag AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS De menselijke

Nadere informatie

Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg

Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg Stand van de discussie Tom van Yperen Mariska van der Steege Anne Addink Leonieke Boendermaker Januari 2010 (rev.) 2010 Nederlands Jeugdinstituut

Nadere informatie

GEZOND GELUK. Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen. voor de preventieve gezondheidszorg. Ruut Veenhoven

GEZOND GELUK. Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen. voor de preventieve gezondheidszorg. Ruut Veenhoven GEZOND GELUK Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen voor de preventieve gezondheidszorg Ruut Veenhoven Erasmus Universiteit Rotterdam Verkenningstudie in het kader van het programma

Nadere informatie

Autisme: het socioschema als

Autisme: het socioschema als Martine Delfos Autisme kent een korte, maar intensieve onderzoekstraditie. Er zijn met name drie belangrijke theorieën ontwikkeld, de theorie van de Theory of Mind, de theorie van de (Weak) Central Coherence

Nadere informatie

Over gebeurtenissen van toen en problemen van nu

Over gebeurtenissen van toen en problemen van nu Over gebeurtenissen van toen en problemen van nu Paul Boelen en Marleen Rijkeboer * Samenvatting In dit artikel beschrijven we drie theorieën over het verband tussen een ingrijpende gebeurtenis en psychische

Nadere informatie

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 ...en ik ga niet! schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN Groningen, RENN4, 2008 auteurs Bieneke Nienhuis en Ina

Nadere informatie

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter vanuit bekeken Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter juni 2015 Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter Vanuit autisme bekeken Juni 2015 Colofon Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek

Nadere informatie

NL ATSA: Zicht op Zeden 2015

NL ATSA: Zicht op Zeden 2015 0 NL ATSA: Zicht op Zeden 2015 INHOUDSOPGAVE Opening door de voorzitter van NL-ATSA Wineke Smid 1 Brain Research and Pedophilia: What it Means for Assessment, Treatment and Policy James Cantor 3 Te veel,

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Geloven onder de regenboog

Geloven onder de regenboog Geloven onder de regenboog LCC PLUS PROJECTEN MOVISIE Geloven onder de regenboog Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders LCC Plus Projecten MOVISIE

Nadere informatie

Scriptie Behavioural Finance

Scriptie Behavioural Finance Scriptie Behavioural Finance De motivatiepsychologie van de belegger Stagebegeleider: Carine Allaer Student: Dorien Robberechts Stage-instelling: DVV Peter Lamberts VOF Opleiding: Bedrijfsmanagement Stagementor:

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie