bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer , gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde gebruikers in staat stelt opdrachten op de website te plaatsen, waar geregistreerde professionele opdrachtnemers vervolgens op kunnen reageren. Overeenkomst overeenkomst tussen Job2love.com en Gebruiker Gebruiker bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Opdrachtgever partij die via gebruik van de door Job2love.com aangeboden diensten van de diensten van een Opdrachtnemer gebruik wil maken Opdrachtnemer partij die via gebruik van Job2love.com diensten aanbiedt aan Opdrachtgever Website Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle Overeenkomsten met Job2love.com en het online platform dat Job2love.com op het internet aanbiedt zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. 1.2 Door zich als Gebruiker te registreren en de inhoud van deze Voorwaarden te accepteren, gaat de Gebruiker een Overeenkomst aan met Job2love.com. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer xxxxxx en zullen door Job2love.com op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens op de Website te raadplegen. 1.3 Indien een bepaling uit deze Voorwaarden of uit enige Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden/Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als volgens de wet mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Voorwaarden/Overeenkomst gestalte wordt gegeven. 1.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

2 1.5 Job2love.com behoud zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via de Website en/of . Als Gebruiker de aangepaste voorwaarden niet wenst te accepteren, kan deze Job2love.com daarvan op de hoogte stellen binnen de voornoemde periode van dertig (30) dagen. Gebruiker dient deelname aan Job2love.com en gebruik van de Website dan te staken vanaf de datum van inwerkingtreding van de aangepaste versie. 1.6 Bij urgente situaties zoals (dreigend) misbruik, overheidsmaatregelen of overmacht kan bij de in het vorige lid genoemde wijziging een kortere termijn gehanteerd worden 1.7 In het geval de Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden. 1.8 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van Job2love.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door en namens Job2love.com ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden. 1.9 Door akkoord te gaan met de Voorwaarden gaat Gebruiker ook akkoord met het privacy statement van Job2love.com Het privacy statement wordt op de Website vermeld. Artikel 2. Gebruikers van Job2love.com 2.1 Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan als Gebruiker deelnemen aan Job2love.com door zich als Opdrachtgever, Opdrachtnemer te registreren. Het gebruik staat uitsluitend open voor meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen, die bevoegd zijn rechtshandelingen te verrichten. Een Gebruiker dient zich te registreren door het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen en deze Voorwaarden te aanvaarden. 2.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord en Gebruikersnaam. Gebruiker dient zijn persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Gebruiker garandeert Job2love.com dat het wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Job2love.com is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook. 2.3 De Gebruiker erkent dat Job2love.com te allen tijde het recht heeft de toegang tot de Website tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan Gebruikers die achteraf blijken te voldoen aan een in dit artikel vermelde weigeringsgrond, niet meerderjarig en handelingsbekwaam blijken te zijn, onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen ten opzichte van Job2love.com of een derde in verband met Job2love.com dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze Voorwaarden en Overeenkomst houden. Dit onverminderd het recht van Job2love.com op volledige schadevergoeding. 2.4 De Gebruiker kan het gebruik opzeggen op de door Job2love.com voorgeschreven wijze. Eventuele financiële verplichtingen richting Job2love.com dienen te allen tijde integraal te worden nagekomen.

3 2.5 De Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens en dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze zo nodig te wijzigen. 2.6 De positionering van de inschrijving wordt bepaald door een combinatie van factoren, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 2.7 Gebruiker staat ervoor in dat de door hem bij registratie of met betrekking tot aangeboden dienst/zaken verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant: juist, volledig en accuraat is; niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling; geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft; geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft; geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, 'cancelbots' of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma s of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven; geen discriminerende en/of haatdragende teksten bevat; 2.8 Gebruiker staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met Job2love.com die de normale werking van Job2love.com kan verstoren, noch gegevens naar Job2love.com verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van Job2love.com onevenredig zwaar kunnen belasten. 2.9 De Gebruiker staat ervan in dat hij (de functionaliteiten van) de Website niet zal gebruiken om gegevens die virussen, worms, spyware, malware bevat, of elke andere gelijkaardige schadelijke programma s te downloaden, te verzenden of te verspreiden of berekeningen, verrichtingen of transacties uit te voeren die de functionaliteit van de Website of een programma, computer of telecommunicatiemiddel kunnen verstoren, vernietigen of in zijn functies beperken Job2love.com behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht het gebruik te weigeren aan (rechts)personen. In het bijzonder indien het geval is dat men: reeds eerder door Job2love.com of door een andere organisator van internetplatformen het gebruik daarvan ontzegd zijn; in het verleden veroordeeld is wegens computermisdrijven of fraude; of door enige internetprovider een account is geweigerd of opgezegd vermoedelijk deze Voorwaarden niet in acht zullen gaan nemen. Artikel 3. Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten 3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door het via de Website aanmelden als Gebruiker. 3.2 Job2love.com heeft te allen tijde het recht een dienst geheel of gedeeltelijk niet meer te leveren aan een of meerdere Gebruikers en/of een gratis (deel van) een dienst om te zetten in een betaalde dienst voor een of meerdere Gebruikers. Voor betalende Gebruikers zal dit minimaal één maand van tevoren worden aangekondigd. Indien een

4 betaalde dienst wordt stopgezet en een betalende Gebruiker hiervoor een bedrag vooruit heeft betaald, dan ontvangt die Gebruiker het vooruitbetaalde bedrag naar rato terug binnen dertig (30) dagen na de stopzetting van de betreffende dienst. Indien een gratis dienst een betaalde dienst wordt, wordt deze pas in rekening gebracht na akkoord van de Gebruiker. Artikel 4. Relatie Gebruiker-Job2love.com 4.1 Job2love.com is op geen enkele wijze betrokken bij de levering en uitvoering van de diensten/werkzaamheden/zaken die worden aangeboden op de Website. De Gebruiker erkent dat Job2love.com slechts het samenkomen van vraag en aanbod organiseert en deze in de vorm van een website ter beschikking stelt aan de Gebruiker. Job2love.com is dan ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de aangeboden diensten, werkzaamheden, zaken, garanties, reclames, en de afhandeling zoals betaling en uitvoering. Job2love.com is op geen enkele wijze betrokken bij de transactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 4.2 Job2love.com biedt geen enkele waarborg betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de Website of betreffende de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid van elke informatie die op de Website beschikbaar is of die via Job2love.com verkregen werd. 4.3 Gebruikers aanvaarden de risico's die verbonden zijn aan het open karakter van internet. Job2love.com biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de Website kunnen aantasten. Elke overdracht van informatie op de Website gebeurt op eigen risico van de Gebruiker. 4.4 Gebruiker aanvaardt dat Job2love.com niet in staat is de identiteit van een Gebruiker met zekerheid vast te stellen en dat de Gebruiker daarom zelf gehouden is de identiteit en betrouwbaarheid van een ander Gebruiker vast te stellen. 4.5 Gebruiker erkent dat Job2love.com het recht heeft zonder opgaaf van redenen vooraf aangeboden of gevraagde diensten/werkzaamheden te weigeren of na plaatsing te verwijderen van Job2love.com, zoals diensten die bij of op grond van de wet verboden zijn dan wel ieder andere dienstverlening dat, naar eigen inzicht van Job2love.com niet in overeenstemming is met de doelstelling van Job2love.com dan wel de reputatie van Job2love.com kan schaden. 4.6 Job2love.com behoudt zich ook het recht voor om naar eigen inzicht een dienst/opdracht zonder opgave van redenen te verwijderen van de Website. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen: De dienst/opdracht is in een "verkeerde" rubriek geplaatst; De dienst/opdracht is op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven; De dienst/opdracht maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden; De dienst/opdracht zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden; De dienst/opdracht bevat discriminerende uitingen, porno- materiaal of is op andere wijze onrechtmatig. De dienst/opdracht is op andere wijze naar de mening van Job2love.com aanstootgevend; Er bestaat een vermoeden dat het een illegale dienst/opdracht betreft;

5 4.7 Als een Gebruiker een geschil heeft met één of meerdere andere Gebruikers, dient Gebruiker dit zelf op te lossen. Job2love.com is hier geen partij bij. Gebruiker vrijwaart Job2love.com (en al haar personeel en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen. Artikel 5. Werkwijze Job2love.com 5.1 Job2love.com is een online platform dat geregistreerde Gebruikers in staat stelt vrijwel iedere legale dienst op ieder moment en op verschillende wijzen aan te bieden en te aanvaarden. 5.2 Opdrachtgever kan gratis, na betaling van de abonnementsgelden een opdracht op de Website plaatsen waarbij hij duidelijk aangeeft welke dienst (verlener) hij zoekt. Opdrachtnemer kan hierop reageren/bieden. 5.3 Een reactie/bod van Opdrachtnemer is niet bindend. 5.4 Wanneer de Opdrachtgever akkoord gaat met een bod betekent dat enkel dat de Opdrachtgever in nader overleg wil treden met de Opdrachtnemer. Bij het akkoord gaan, ontstaat tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer dus geen overeenkomst waaraan zij gebonden zijn; 5.5 De Opdrachtnemer/Opdrachtgever is gehouden de aangeboden/gevraagde diensten zodanig te omschrijven dat de Opdrachtgever/Opdrachtnemer zich een goed oordeel kan vormen over de waarde van de aangeboden/gevraagde diensten. 5.6 Job2love.com zal zich inspannen de door Gebruiker geplaatste aangeboden/gevraagde diensten zoveel mogelijk te controleren. Job2love.com is hiertoe echter niet gehouden noch aansprakelijk voor en is niet betrokken bij de transacties tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 5.7 Job2love.com publiceert indien nodig (rechtstreekse link naar betreffende website) ook opdrachten die Job2love.com heeft aangetroffen op websites van andere partijen. Job2love.com heeft geen zeggenschap over deze websites. Job2love.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Artikel 6. Duur overeenkomsten en betalingen 6.1 Job2love.com heeft recht op de vooraf overeengekomen vergoeding voor de door haar te leveren diensten. 6.2 Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van 12 maanden. 6.3 De Overeenkomst wordt na afloop van de initiële contractduur telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde periode, tenzij de betalende Gebruiker of Job2love.com de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor het einde van de initiële contractduur of de verlengingsperiode.

6 6.4 Indien de betalende Gebruiker vóór het verstrijken van de (minimale) contractduur opzegt is Job2love.com gerechtigd tot de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst niet tussentijds zou zijn opgezegd. Er kan nooit restitutie van betaalde abonnementsgelden plaatsvinden. 6.5 Job2love.com houdt zich het recht voor de prijzen aan te passen bv. bij wijziging van de jaarlijkse prijsindex of bij een algemene verhogingen van het abonnement. De prijswijzigingen worden dertig (30) dagen voor de wijzigingen op de Website bekend gemaakt. Artikel 1 lid 5 is van overeenkomstige toepassing. 6.6 Betaling vindt plaats door middel van de betaalmogelijkheden die het platform biedt. Als er in uitzonderlijke gevallen betaling per factuur plaatsvind dient betaling, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de betalende Gebruiker in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is deze van rechtswege in verzuim. De Gebruiker is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 6.7 Gebruiker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Job2love.com verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 6.8 Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Job2love.com echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7. Communicatie 7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Gebruiker en Job2love.com, dan wel tussen Job2love.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Gebruiker en Job2love.com, is Job2love.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Job2love.com. 7.2 Job2love.com correspondeert met een Gebruiker door middel van elektronische post, hetzij via gewone post aan het adres dat door de Gebruiker bij inschrijving vermeldt wordt. Job2love.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel vanwege het feit dat de Gebruiker verzuimd heeft zijn gegevens actueel te houden. Artikel 8. Aansprakelijkheid

7 8.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Job2love.com slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. 8.2 Deze aansprakelijkheid van is te allen tijde beperkt tot maximaal de bedragen die Gebruiker in de periode van zes (6) maanden voor het ontstaan van de oorzaak van de schade aan Job2love.com heeft betaald dan wel verschuldigd is, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet aan de zijde van Job2love.com. 8.3 Iedere aansprakelijkheid van Job2love.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 8.4 Gebruiker aanvaardt dat Job2love.com niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van Job2love.com in overeenstemming met deze Voorwaarden en zal aan Job2love.com alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit enige aanspraak van een derde met betrekking tot in deze Voorwaarden genoemde niet toegestane handelingen door de Gebruiker. 8.5 Gebruiker aanvaardt dat Job2love.com niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het niet kunnen krijgen van toegang tot Job2love.com door Gebruiker of derden, storingen, fouten in software, door de onvolledige of onjuiste overdracht van informatie of door enige tekortkoming van Job2love.com in de uitvoering van deze Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Job2love.com. 8.6 Gebruiker vrijwaart Job2love.com volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van de Website of met door hem geplaatste diensten en/of bedrijfsinformatie op de Website. 8.7 Job2love.com is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar op de Website wordt verwezen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button. 8.8 Job2love.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtnemer aangeleverd promotiemateriaal. 8.9 Hoewel Job2love.com alle redelijke inspanningen zal doen om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen het online platform van Job2love.com en de infrastructuur van Gebruiker veilig is - waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek - aanvaardt Job2love.com geen aansprakelijkheid voor veiligheidsrisico s die veroorzaakt worden door de computer, het besturingssysteem, de internetverbinding, de firewall, het netwerk enz. van Gebruiker Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Gebruiker en Job2love.com, dan wel tussen Job2love.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Gebruiker en Job2love.com, is Job2love.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Job2love.com Gebruiker vrijwaart Job2love.com voor alle aanspraken ten aanzien van door de Gebruiker afgenomen of aangeboden diensten, met betrekking tot enig aanbod op de

8 Website en met betrekking tot het door Gebruiker of een derde niet leveren of niet (volledig) betalen van via Job2love.com afgenomen of aangeboden diensten Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Job2love.com mocht lijden ten gevolge van een aan Gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden Wijzigingen in de gegevens van Gebruiker dient Gebruiker direct schriftelijk mede te delen aan Job2love.com. Indien de Gebruiker hierin verzuimt, is de Gebruiker aansprakelijk voor eventuele schade die Job2love.com als gevolg daarvan lijdt In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Gebruiker tegenover Job2love.com en de door Job2love.com bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar. Artikel 9. Privacy, informatie en intellectuele eigendom 9.1 Job2love.com gebruikt de van Gebruikers verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van Job2love.com. Door registratie op de Website geeft Gebruiker aan Job2love.com toestemming voor het opslaan en het gebruik van deze gegevens. 9.2 Gebruiker geeft toestemming aan Job2love.com om deze gegevens tevens te gebruiken voor de preventie van misbruik en bedrog (met inbegrip van de overdracht van de gegevens aan justitie of aan de slachtoffers van misbruik en bedrog) en voor statistische doeleinden in verband met het gebruik van de Website. 9.3 Door gegevens, zoals een CV, NAW gegevens, beschikbaarheidgegevens, competenties en vakinhoudelijke bijdragen in te voeren op de website of door deze op andere wijze aan te leveren aan Job2love.com, gaat de Gebruiker er mee akkoord dat deze gegevens via de diensten van Job2love.com elektronisch openbaar beschikbaar en doorzoekbaar ter beschikking worden gesteld via de website en diensten van Job2love.com en daardoor toegankelijk zullen zijn voor Gebruikers van de Website en diensten van Job2love.com. 9.4 Gebruikers stemmen ermee in dat Job2love.com in publicaties in algemene termen melding maakt van welke bedrijven gebruik maken van haar diensten. 9.5 Door de in lid 3 van dit artikel bedoelde gegevens in te voeren staat de Gebruiker ervoor in dat hij of zij hiertoe gerechtigd is en dat de betreffende gegevens juist, volledig en up to date zijn. Indien Gebruiker aangeleverde gegevens op de Website aanpast of verwijdert zal Job2love.com de doorgevoerde aanpassingen en verwijderingen zo spoedig mogelijk op de website doorvoeren. 9.6 Job2love.com heeft geen verplichting de door Gebruikers ingevoerde gegevens te controleren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid daarvan deze gegevens. 9.7 Job2love.com is gerechtigd de juistheid van ingevoerde gegevens te controleren en daartoe met derden (zoals opgegeven referenties) contact op te nemen. Bij ontdekking van mogelijk niet juiste of onvolledig ingevoerde gegevens en/of bij het vermoeden van inbreuk op de intellectuele eigendoms- en andere rechten van derden behoudt Job2love.com zich het recht voor deze gegevens te verwijderen en/of alle van de betreffende persoon of organisatie ingevoerde gegevens te verwijderen.

9 9.8 Met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens geldt een privacy statement. 9.9 Job2love.com aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ingevoerde gegevens onverhoopt worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er met betrekking daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Job2love.com Job2love.com kan naar andere websites verwijzen(bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, button en banner). Op deze websites valt Gebruiker onder de privacy regels van die betreffende website. Job2love.com heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Indien Gebruiker gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt deze onder de privacy regels van die dienstverlener Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de databanken van de Website berusten bij Job2love.com 9.12 Job2love.com behoudt zich verder alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Gebruiker, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien. Artikel 10. Spam 10.1 Het gebruik van (persoon)gegevens die door derden via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder, maar niet beperkt tot, adressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de Opdrachtnemer of Opdrachtgever met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoon)gegevens te verwerken voor enig ander doel, wat onder meer inhoud dat het verboden is: Een andere Gebruiker (ongevraagde) (s) te zenden, althans (s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, dit ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; Een andere Gebruiker (ongevraagde) (s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden, dit ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene; adressen van Gebruikers van Job2love.com te verzamelen om welke reden dan ook 10.2 Indien Gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt deze, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van 5.000,00 (vijfduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoon)gegeven geldt als één gebeurtenis, dit onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Artikel 11. Einde Overeenkomst

10 11.1 Onverminderd het in deze Voorwaarden hiervoor geregelde kan Job2love.com de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Gebruiker aan een of meer van zijn verplichtingen tegenover Job2love.com niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt Job2love.com heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Gebruiker in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of op andere wijze het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding Indien de account van Gebruiker wordt opgeheven zullen per direct alle bestanden van de account worden verwijderd Job2love.com behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website en de Overeenkomst met Gebruiker te ontbinden indien Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de netiquette die Gebruiker op internet in acht dient te nemen Het voorgaande lid laat onverlet het recht van Job2love.com om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen. Al openstaande factuurbedragen van Gebruiker zijn direct opeisbaar Indien een dienst door Job2love.com om welke reden dan ook niet kan worden geleverd heeft Job2love.com het recht om de Overeenkomst op grond van deze reden te ontbinden. Artikel 12. Nederlands Recht 12.1 Op elke door Job2love.com gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Job2love.com en Gebruiker waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Amsterdam. Geschillen die wel onder de competentie van de kantonrechter vallen worden uitsluiten beslecht door de kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met Job2love.com. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Telestudent.nl

Voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Telestudent.nl Definities in deze algemene voorwaarden Telestudent.nl Website van Telestudent.nl, ingeschrevenbij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20144872, gevestigd aan de nieuwe markt 61B te Roosendaal,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. Aanvaarding van algemene gebruikersvoorwaarden 2. Gebruikers

Algemene voorwaarden 1. Aanvaarding van algemene gebruikersvoorwaarden 2. Gebruikers Algemene voorwaarden 1. Aanvaarding van algemene gebruikersvoorwaarden FlexInHouse bezit en biedt een website die het samenbrengen van partijen en het plannen en beheren van contact tussen partijen (hierna

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effect Webdesign wordt

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. Algemene voorwaarden MT4You 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. 1.2. Producten en

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl)

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Ten aanzien van de dienstverlening van Adviesbod.nl.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van VIPGilzeRijen gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van VIPGilzeRijen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tironweb

Algemene Voorwaarden Tironweb Algemene Voorwaarden Tironweb Tironweb 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Tironweb wordt gesloten. 1.2 Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor huurders

Algemene voorwaarden voor huurders Algemene voorwaarden voor huurders Ten aanzien van de dienstverlening van Slimhuren B.V. (hierna: Slimhuren) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Tesink & Koenderink Webdesign wordt gesloten. 2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DATA-collectief

Algemene voorwaarden DATA-collectief Algemene voorwaarden DATA-collectief Artikel 1 Definities 1. DATA-collectief: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Coltbaan 4 D, 3439 NG te Nieuwegein, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van NLvoorelkaar,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANNEMERSMARKT.NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANNEMERSMARKT.NL 1 Definities Aannemersmarkt.nl de eenmanszaak Aannemersmarkt.nl, gevestigd te Hoevelaken aan Mauritslaan 17, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi Eem en Flevoland onder nummer 32101459, gebruiker

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Definities in deze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Definities in deze algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Definities in deze algemene voorwaarden 4Seasons-Jobs: Voorwaarden: Overeenkomst: Gebruiker: Opdrachtgever: Site: Werkzoekende: Online platform: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN TRIPLE A.A.A. CARE BENELUX

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN TRIPLE A.A.A. CARE BENELUX 1 Definities Bemiddelaar Voorwaarden Overeenkomst Klant Zorgverlener Zorgvrager Schriftelijk Website Account Bezoeker de eenmanszaak Triple A.A.A. Care Benelux, gevestigd en zaakdoende aan de Lijndonk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via info@yomm.nl, 0365258349 of per post: Yomm, Brusselstraat 18, 1334CJ Almere.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via info@yomm.nl, 0365258349 of per post: Yomm, Brusselstraat 18, 1334CJ Almere. Algemene Voorwaarden - Yomm Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Yomm ("Opdrachtnemer"). Het adres van Yomm is Brusselstraat 18 1334CJ Almere, met het KvK-nummer 62897632. Mocht u vragen hebben,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Ten aanzien van de dienstverlening van Offerte deal.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam)

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Algemene voorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.westernsporthorses.com van Van Buuren Quality Horses (hierna: Westernsporthorses.com) gelden de hierna genoemde algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden zakelijk 1. Overeenkomst De overeenkomst tussen de klant en VelzArt internet & automatisering zal altijd schriftelijk of per e-mail worden bevestigd. Hierop kan worden terug gevallen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Artikel 4 Positie van ikwilvanmijnenergiekostenaf.nl

Artikel 4 Positie van ikwilvanmijnenergiekostenaf.nl Algemene voorwaarden Artikel 1 Partijen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het aanmelden voor bedrijfsvermelding en/of adverteren op de online website ikwilvanmijnenergiekostenaf.nl. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Tarero

Algemene Voorwaarden - Tarero Algemene Voorwaarden - Tarero Dit zijn de algemene voorwaarden van Tarero ( Opdrachtnemer ). Het adres van Tarero is Kromakkerweg 75 5616SB Eindhoven, met het KvK-nummer 64009610. Mocht u vragen hebben,

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - OpenCaravanRoute.nl

Algemene Voorwaarden - OpenCaravanRoute.nl Algemene Voorwaarden - OpenCaravanRoute.nl Dit zijn de algemene voorwaarden van OpenCaravanRoute.nl ( Opdrachtnemer ). Het adres van OpenCaravanRoute.nl is Maarsseveenseweg 7B 3601 CC Maarssen, met het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1.

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1. Algemene voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1.1. MCC Consultancy: MCC Consultancy, gevestigd te Amersfoort, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie