bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer , gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde gebruikers in staat stelt opdrachten op de website te plaatsen, waar geregistreerde professionele opdrachtnemers vervolgens op kunnen reageren. Overeenkomst overeenkomst tussen Job2love.com en Gebruiker Gebruiker bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Opdrachtgever partij die via gebruik van de door Job2love.com aangeboden diensten van de diensten van een Opdrachtnemer gebruik wil maken Opdrachtnemer partij die via gebruik van Job2love.com diensten aanbiedt aan Opdrachtgever Website Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle Overeenkomsten met Job2love.com en het online platform dat Job2love.com op het internet aanbiedt zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. 1.2 Door zich als Gebruiker te registreren en de inhoud van deze Voorwaarden te accepteren, gaat de Gebruiker een Overeenkomst aan met Job2love.com. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer xxxxxx en zullen door Job2love.com op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens op de Website te raadplegen. 1.3 Indien een bepaling uit deze Voorwaarden of uit enige Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden/Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als volgens de wet mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Voorwaarden/Overeenkomst gestalte wordt gegeven. 1.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

2 1.5 Job2love.com behoud zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via de Website en/of . Als Gebruiker de aangepaste voorwaarden niet wenst te accepteren, kan deze Job2love.com daarvan op de hoogte stellen binnen de voornoemde periode van dertig (30) dagen. Gebruiker dient deelname aan Job2love.com en gebruik van de Website dan te staken vanaf de datum van inwerkingtreding van de aangepaste versie. 1.6 Bij urgente situaties zoals (dreigend) misbruik, overheidsmaatregelen of overmacht kan bij de in het vorige lid genoemde wijziging een kortere termijn gehanteerd worden 1.7 In het geval de Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden. 1.8 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van Job2love.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door en namens Job2love.com ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden. 1.9 Door akkoord te gaan met de Voorwaarden gaat Gebruiker ook akkoord met het privacy statement van Job2love.com Het privacy statement wordt op de Website vermeld. Artikel 2. Gebruikers van Job2love.com 2.1 Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan als Gebruiker deelnemen aan Job2love.com door zich als Opdrachtgever, Opdrachtnemer te registreren. Het gebruik staat uitsluitend open voor meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen, die bevoegd zijn rechtshandelingen te verrichten. Een Gebruiker dient zich te registreren door het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen en deze Voorwaarden te aanvaarden. 2.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord en Gebruikersnaam. Gebruiker dient zijn persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Gebruiker garandeert Job2love.com dat het wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Job2love.com is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook. 2.3 De Gebruiker erkent dat Job2love.com te allen tijde het recht heeft de toegang tot de Website tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan Gebruikers die achteraf blijken te voldoen aan een in dit artikel vermelde weigeringsgrond, niet meerderjarig en handelingsbekwaam blijken te zijn, onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen ten opzichte van Job2love.com of een derde in verband met Job2love.com dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze Voorwaarden en Overeenkomst houden. Dit onverminderd het recht van Job2love.com op volledige schadevergoeding. 2.4 De Gebruiker kan het gebruik opzeggen op de door Job2love.com voorgeschreven wijze. Eventuele financiële verplichtingen richting Job2love.com dienen te allen tijde integraal te worden nagekomen.

3 2.5 De Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens en dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze zo nodig te wijzigen. 2.6 De positionering van de inschrijving wordt bepaald door een combinatie van factoren, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 2.7 Gebruiker staat ervoor in dat de door hem bij registratie of met betrekking tot aangeboden dienst/zaken verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant: juist, volledig en accuraat is; niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling; geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft; geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft; geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, 'cancelbots' of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma s of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven; geen discriminerende en/of haatdragende teksten bevat; 2.8 Gebruiker staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met Job2love.com die de normale werking van Job2love.com kan verstoren, noch gegevens naar Job2love.com verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van Job2love.com onevenredig zwaar kunnen belasten. 2.9 De Gebruiker staat ervan in dat hij (de functionaliteiten van) de Website niet zal gebruiken om gegevens die virussen, worms, spyware, malware bevat, of elke andere gelijkaardige schadelijke programma s te downloaden, te verzenden of te verspreiden of berekeningen, verrichtingen of transacties uit te voeren die de functionaliteit van de Website of een programma, computer of telecommunicatiemiddel kunnen verstoren, vernietigen of in zijn functies beperken Job2love.com behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht het gebruik te weigeren aan (rechts)personen. In het bijzonder indien het geval is dat men: reeds eerder door Job2love.com of door een andere organisator van internetplatformen het gebruik daarvan ontzegd zijn; in het verleden veroordeeld is wegens computermisdrijven of fraude; of door enige internetprovider een account is geweigerd of opgezegd vermoedelijk deze Voorwaarden niet in acht zullen gaan nemen. Artikel 3. Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten 3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door het via de Website aanmelden als Gebruiker. 3.2 Job2love.com heeft te allen tijde het recht een dienst geheel of gedeeltelijk niet meer te leveren aan een of meerdere Gebruikers en/of een gratis (deel van) een dienst om te zetten in een betaalde dienst voor een of meerdere Gebruikers. Voor betalende Gebruikers zal dit minimaal één maand van tevoren worden aangekondigd. Indien een

4 betaalde dienst wordt stopgezet en een betalende Gebruiker hiervoor een bedrag vooruit heeft betaald, dan ontvangt die Gebruiker het vooruitbetaalde bedrag naar rato terug binnen dertig (30) dagen na de stopzetting van de betreffende dienst. Indien een gratis dienst een betaalde dienst wordt, wordt deze pas in rekening gebracht na akkoord van de Gebruiker. Artikel 4. Relatie Gebruiker-Job2love.com 4.1 Job2love.com is op geen enkele wijze betrokken bij de levering en uitvoering van de diensten/werkzaamheden/zaken die worden aangeboden op de Website. De Gebruiker erkent dat Job2love.com slechts het samenkomen van vraag en aanbod organiseert en deze in de vorm van een website ter beschikking stelt aan de Gebruiker. Job2love.com is dan ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de aangeboden diensten, werkzaamheden, zaken, garanties, reclames, en de afhandeling zoals betaling en uitvoering. Job2love.com is op geen enkele wijze betrokken bij de transactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 4.2 Job2love.com biedt geen enkele waarborg betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de Website of betreffende de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid van elke informatie die op de Website beschikbaar is of die via Job2love.com verkregen werd. 4.3 Gebruikers aanvaarden de risico's die verbonden zijn aan het open karakter van internet. Job2love.com biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de Website kunnen aantasten. Elke overdracht van informatie op de Website gebeurt op eigen risico van de Gebruiker. 4.4 Gebruiker aanvaardt dat Job2love.com niet in staat is de identiteit van een Gebruiker met zekerheid vast te stellen en dat de Gebruiker daarom zelf gehouden is de identiteit en betrouwbaarheid van een ander Gebruiker vast te stellen. 4.5 Gebruiker erkent dat Job2love.com het recht heeft zonder opgaaf van redenen vooraf aangeboden of gevraagde diensten/werkzaamheden te weigeren of na plaatsing te verwijderen van Job2love.com, zoals diensten die bij of op grond van de wet verboden zijn dan wel ieder andere dienstverlening dat, naar eigen inzicht van Job2love.com niet in overeenstemming is met de doelstelling van Job2love.com dan wel de reputatie van Job2love.com kan schaden. 4.6 Job2love.com behoudt zich ook het recht voor om naar eigen inzicht een dienst/opdracht zonder opgave van redenen te verwijderen van de Website. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen: De dienst/opdracht is in een "verkeerde" rubriek geplaatst; De dienst/opdracht is op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven; De dienst/opdracht maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden; De dienst/opdracht zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden; De dienst/opdracht bevat discriminerende uitingen, porno- materiaal of is op andere wijze onrechtmatig. De dienst/opdracht is op andere wijze naar de mening van Job2love.com aanstootgevend; Er bestaat een vermoeden dat het een illegale dienst/opdracht betreft;

5 4.7 Als een Gebruiker een geschil heeft met één of meerdere andere Gebruikers, dient Gebruiker dit zelf op te lossen. Job2love.com is hier geen partij bij. Gebruiker vrijwaart Job2love.com (en al haar personeel en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen. Artikel 5. Werkwijze Job2love.com 5.1 Job2love.com is een online platform dat geregistreerde Gebruikers in staat stelt vrijwel iedere legale dienst op ieder moment en op verschillende wijzen aan te bieden en te aanvaarden. 5.2 Opdrachtgever kan gratis, na betaling van de abonnementsgelden een opdracht op de Website plaatsen waarbij hij duidelijk aangeeft welke dienst (verlener) hij zoekt. Opdrachtnemer kan hierop reageren/bieden. 5.3 Een reactie/bod van Opdrachtnemer is niet bindend. 5.4 Wanneer de Opdrachtgever akkoord gaat met een bod betekent dat enkel dat de Opdrachtgever in nader overleg wil treden met de Opdrachtnemer. Bij het akkoord gaan, ontstaat tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer dus geen overeenkomst waaraan zij gebonden zijn; 5.5 De Opdrachtnemer/Opdrachtgever is gehouden de aangeboden/gevraagde diensten zodanig te omschrijven dat de Opdrachtgever/Opdrachtnemer zich een goed oordeel kan vormen over de waarde van de aangeboden/gevraagde diensten. 5.6 Job2love.com zal zich inspannen de door Gebruiker geplaatste aangeboden/gevraagde diensten zoveel mogelijk te controleren. Job2love.com is hiertoe echter niet gehouden noch aansprakelijk voor en is niet betrokken bij de transacties tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 5.7 Job2love.com publiceert indien nodig (rechtstreekse link naar betreffende website) ook opdrachten die Job2love.com heeft aangetroffen op websites van andere partijen. Job2love.com heeft geen zeggenschap over deze websites. Job2love.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Artikel 6. Duur overeenkomsten en betalingen 6.1 Job2love.com heeft recht op de vooraf overeengekomen vergoeding voor de door haar te leveren diensten. 6.2 Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van 12 maanden. 6.3 De Overeenkomst wordt na afloop van de initiële contractduur telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde periode, tenzij de betalende Gebruiker of Job2love.com de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor het einde van de initiële contractduur of de verlengingsperiode.

6 6.4 Indien de betalende Gebruiker vóór het verstrijken van de (minimale) contractduur opzegt is Job2love.com gerechtigd tot de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst niet tussentijds zou zijn opgezegd. Er kan nooit restitutie van betaalde abonnementsgelden plaatsvinden. 6.5 Job2love.com houdt zich het recht voor de prijzen aan te passen bv. bij wijziging van de jaarlijkse prijsindex of bij een algemene verhogingen van het abonnement. De prijswijzigingen worden dertig (30) dagen voor de wijzigingen op de Website bekend gemaakt. Artikel 1 lid 5 is van overeenkomstige toepassing. 6.6 Betaling vindt plaats door middel van de betaalmogelijkheden die het platform biedt. Als er in uitzonderlijke gevallen betaling per factuur plaatsvind dient betaling, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de betalende Gebruiker in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is deze van rechtswege in verzuim. De Gebruiker is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 6.7 Gebruiker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Job2love.com verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 6.8 Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Job2love.com echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7. Communicatie 7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Gebruiker en Job2love.com, dan wel tussen Job2love.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Gebruiker en Job2love.com, is Job2love.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Job2love.com. 7.2 Job2love.com correspondeert met een Gebruiker door middel van elektronische post, hetzij via gewone post aan het adres dat door de Gebruiker bij inschrijving vermeldt wordt. Job2love.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel vanwege het feit dat de Gebruiker verzuimd heeft zijn gegevens actueel te houden. Artikel 8. Aansprakelijkheid

7 8.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Job2love.com slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. 8.2 Deze aansprakelijkheid van is te allen tijde beperkt tot maximaal de bedragen die Gebruiker in de periode van zes (6) maanden voor het ontstaan van de oorzaak van de schade aan Job2love.com heeft betaald dan wel verschuldigd is, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet aan de zijde van Job2love.com. 8.3 Iedere aansprakelijkheid van Job2love.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 8.4 Gebruiker aanvaardt dat Job2love.com niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van Job2love.com in overeenstemming met deze Voorwaarden en zal aan Job2love.com alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit enige aanspraak van een derde met betrekking tot in deze Voorwaarden genoemde niet toegestane handelingen door de Gebruiker. 8.5 Gebruiker aanvaardt dat Job2love.com niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het niet kunnen krijgen van toegang tot Job2love.com door Gebruiker of derden, storingen, fouten in software, door de onvolledige of onjuiste overdracht van informatie of door enige tekortkoming van Job2love.com in de uitvoering van deze Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Job2love.com. 8.6 Gebruiker vrijwaart Job2love.com volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van de Website of met door hem geplaatste diensten en/of bedrijfsinformatie op de Website. 8.7 Job2love.com is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar op de Website wordt verwezen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button. 8.8 Job2love.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtnemer aangeleverd promotiemateriaal. 8.9 Hoewel Job2love.com alle redelijke inspanningen zal doen om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen het online platform van Job2love.com en de infrastructuur van Gebruiker veilig is - waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek - aanvaardt Job2love.com geen aansprakelijkheid voor veiligheidsrisico s die veroorzaakt worden door de computer, het besturingssysteem, de internetverbinding, de firewall, het netwerk enz. van Gebruiker Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Gebruiker en Job2love.com, dan wel tussen Job2love.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Gebruiker en Job2love.com, is Job2love.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Job2love.com Gebruiker vrijwaart Job2love.com voor alle aanspraken ten aanzien van door de Gebruiker afgenomen of aangeboden diensten, met betrekking tot enig aanbod op de

8 Website en met betrekking tot het door Gebruiker of een derde niet leveren of niet (volledig) betalen van via Job2love.com afgenomen of aangeboden diensten Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Job2love.com mocht lijden ten gevolge van een aan Gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden Wijzigingen in de gegevens van Gebruiker dient Gebruiker direct schriftelijk mede te delen aan Job2love.com. Indien de Gebruiker hierin verzuimt, is de Gebruiker aansprakelijk voor eventuele schade die Job2love.com als gevolg daarvan lijdt In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Gebruiker tegenover Job2love.com en de door Job2love.com bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar. Artikel 9. Privacy, informatie en intellectuele eigendom 9.1 Job2love.com gebruikt de van Gebruikers verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van Job2love.com. Door registratie op de Website geeft Gebruiker aan Job2love.com toestemming voor het opslaan en het gebruik van deze gegevens. 9.2 Gebruiker geeft toestemming aan Job2love.com om deze gegevens tevens te gebruiken voor de preventie van misbruik en bedrog (met inbegrip van de overdracht van de gegevens aan justitie of aan de slachtoffers van misbruik en bedrog) en voor statistische doeleinden in verband met het gebruik van de Website. 9.3 Door gegevens, zoals een CV, NAW gegevens, beschikbaarheidgegevens, competenties en vakinhoudelijke bijdragen in te voeren op de website of door deze op andere wijze aan te leveren aan Job2love.com, gaat de Gebruiker er mee akkoord dat deze gegevens via de diensten van Job2love.com elektronisch openbaar beschikbaar en doorzoekbaar ter beschikking worden gesteld via de website en diensten van Job2love.com en daardoor toegankelijk zullen zijn voor Gebruikers van de Website en diensten van Job2love.com. 9.4 Gebruikers stemmen ermee in dat Job2love.com in publicaties in algemene termen melding maakt van welke bedrijven gebruik maken van haar diensten. 9.5 Door de in lid 3 van dit artikel bedoelde gegevens in te voeren staat de Gebruiker ervoor in dat hij of zij hiertoe gerechtigd is en dat de betreffende gegevens juist, volledig en up to date zijn. Indien Gebruiker aangeleverde gegevens op de Website aanpast of verwijdert zal Job2love.com de doorgevoerde aanpassingen en verwijderingen zo spoedig mogelijk op de website doorvoeren. 9.6 Job2love.com heeft geen verplichting de door Gebruikers ingevoerde gegevens te controleren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid daarvan deze gegevens. 9.7 Job2love.com is gerechtigd de juistheid van ingevoerde gegevens te controleren en daartoe met derden (zoals opgegeven referenties) contact op te nemen. Bij ontdekking van mogelijk niet juiste of onvolledig ingevoerde gegevens en/of bij het vermoeden van inbreuk op de intellectuele eigendoms- en andere rechten van derden behoudt Job2love.com zich het recht voor deze gegevens te verwijderen en/of alle van de betreffende persoon of organisatie ingevoerde gegevens te verwijderen.

9 9.8 Met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens geldt een privacy statement. 9.9 Job2love.com aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ingevoerde gegevens onverhoopt worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er met betrekking daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Job2love.com Job2love.com kan naar andere websites verwijzen(bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, button en banner). Op deze websites valt Gebruiker onder de privacy regels van die betreffende website. Job2love.com heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Indien Gebruiker gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt deze onder de privacy regels van die dienstverlener Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de databanken van de Website berusten bij Job2love.com 9.12 Job2love.com behoudt zich verder alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Gebruiker, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien. Artikel 10. Spam 10.1 Het gebruik van (persoon)gegevens die door derden via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder, maar niet beperkt tot, adressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de Opdrachtnemer of Opdrachtgever met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoon)gegevens te verwerken voor enig ander doel, wat onder meer inhoud dat het verboden is: Een andere Gebruiker (ongevraagde) (s) te zenden, althans (s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, dit ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; Een andere Gebruiker (ongevraagde) (s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden, dit ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene; adressen van Gebruikers van Job2love.com te verzamelen om welke reden dan ook 10.2 Indien Gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt deze, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van 5.000,00 (vijfduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoon)gegeven geldt als één gebeurtenis, dit onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Artikel 11. Einde Overeenkomst

10 11.1 Onverminderd het in deze Voorwaarden hiervoor geregelde kan Job2love.com de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Gebruiker aan een of meer van zijn verplichtingen tegenover Job2love.com niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt Job2love.com heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Gebruiker in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of op andere wijze het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding Indien de account van Gebruiker wordt opgeheven zullen per direct alle bestanden van de account worden verwijderd Job2love.com behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website en de Overeenkomst met Gebruiker te ontbinden indien Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de netiquette die Gebruiker op internet in acht dient te nemen Het voorgaande lid laat onverlet het recht van Job2love.com om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen. Al openstaande factuurbedragen van Gebruiker zijn direct opeisbaar Indien een dienst door Job2love.com om welke reden dan ook niet kan worden geleverd heeft Job2love.com het recht om de Overeenkomst op grond van deze reden te ontbinden. Artikel 12. Nederlands Recht 12.1 Op elke door Job2love.com gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Job2love.com en Gebruiker waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Amsterdam. Geschillen die wel onder de competentie van de kantonrechter vallen worden uitsluiten beslecht door de kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met Job2love.com. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS

Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS Artikel 1 Definities en begrippen 1. Twenty-Five VPS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van de besloten vennootschap Kumina bv, gevestigd op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie