Website Wemel : Wie zijn wij?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Website Wemel : Wie zijn wij?"

Transcriptie

1 Website Wemel : Wie zijn wij? Een wemel is iemand die niet kan stilzitten, die vanbinnen en vanbuiten altijd maar wriemelt en beweegt, die zich niet lang p hetzelfde kan richten, en in heel veel dingen geïnteresseerd is, krtm, iemand met adhd. Het wemelkamp heeft als del kinderen en grte mensen met adhd, en hun gezinnen, zichzelf en elkaar te laten tegenkmen in het bs. Daar waar de basiselementen van de natuur aanwezig zijn, en de beschaving met al zijn lawaai en drukte zveel mgelijk afwezig is, is de kans grter dat een wemel even tt rust en dus zelfbespiegeling kmt. Bvendien is het vr gezinnen met adhd veel meilijker m een geschikte vakantiebestemming f kamp te zeken vr hun kind, mdat het gedrag van adhd-kinderen vaak als strend ervaren wrdt, waardr ze vaak ngewenst zijn p kampen, f straffend behandeld wrden. De wemelvisie is er één van respect vr elkaar en vr de natuur. Ieder wrdt er geaccepteerd zals ie is, en ieder kan leren dat respect vr de ander p te brengen, zelfs als die ander kleiner, dmmer f drukker is dan jezelf. Wemelkinderen wrden aangemedigd in alles waarin ze wèl ged zijn, en dat heel vaak p elke dag. Cnflicten wrden rnd de tafel uitgepraat, meestal met mderatr. Er wrdt niet gestraft, niet gerepen en niet gestigmatiseerd. Wemelactiviteiten lijken sterk p die van jeugdbewegingen. Tenten buwen en erin slapen, Bmhutten sjrren, het bs verkennen, samen spelen en knutselen, samen kken en eten, enz.. Het verschil is dat bij de wemels de activiteiten niet verplicht zijn, en een misstap niet bestraft wrdt, maar gebruikt wrdt als een middel m ver het gedrag te praten. Er zijn 2 delgrepen: kinderen van 7 tt 12 jaar en kinderen van 12 tt 15 jaar. De kinderen wrden ingedeeld in leeftijdsgrepjes, in verleg met henzelf en hun uders. Elk jaar zijn er meer deelnemers. De anciens blijven terugkmen, en de mnd-aan-mnd reclame zrgt steeds vr nieuwe. Vele Wemels putten med uit dit kamp, m het schljaar weer aan te kunnen...

2 Website Wemel : Wemelaanpak inleiding : In de meeste klassieke pvedingssystemen vr kinderen en vlwassenen in nze maatschappij, wrdt vertrkken van de verwachting dat een persn zich p een bepaalde leeftijd p een bepaalde manier hrt te gedragen. Dat verwachtingsplaatje bepaalt he de "andere", vaak de pveder, zal reageren p het gestelde gedrag. Indien de "p te veden" persn niet beantwrdt aan deze verwachting, wrdt dat als fut aanzien, en dan wrdt er crrigerend pgetreden. Als er slechts enkele details meten gecrrigeerd wrden, heft dat ng niet direct een nadelige invled te hebben p het individu. Mensen en vral kinderen zijn behrlijk flexibel, en kunnen wel wat hebben. Als echter het gedrag van de persn heel veel afwijkt van het verwachtingspatrn, wrdt deze persn cnstant gecrrigeerd. Naargelang de pveder f het pvedingssysteem, gebeurt dat p meer f minder straffende wijze. Maar altijd heeft het grte gevlgen vr het zelfbeeld van het individu. Hij f zij velt zich niet geaccepteerd, niet ged geneg, velt zich falen. Resultaat is een negatief zelfbeeld, daardr minder en minder ged functineren, tt in het slechtste geval ziekte, en dus nbruikbaarheid in de maatschappij. agressief f defensief gedrag, verdreven drukte, f teruggetrkkenheid ntelaatbare agressie, vermeidheidssyndrm, chrnische depressie,brderline, enz... De geveligheid en de persnlijke mentale weerstand van de persn in kwestie spelen hier uiteraard een grte rl. Als men 2 verschillende mensen, hetzelfde pvedingstraject laat afleggen, kan de ene geznd blijven en de andere ziek wrden. We spreken hier vral ver adhd, maar er zijn een helebel "afwijkingen" waar mensen mee gebren wrden, die een gelijkaardig patrn drlpen. Persnen die gebren wrden met een aanleg, die het hen meilijk maakt zich te gedragen vlgens het aan nze maatschappij aangepaste gedragspatrn, krijgen van kleinsaf steeds maar weer "crrecties" p hun gedrag. Ze wrden cnstant gestraft, terwijl ze rnd zich pmerken dat anderen belnd wrden. Elk kind prbeert van jngsafaan zijn mgeving te behagen, dat is een menselijke eigenschap. Een kind, gebren met de aanleg m zich ged te kunnen aanpassen aan de specifieke verwachtingen van nze maatschappij, wrdt vr deze pgingen belnd, en zal het ng beter trachten te den. Een kind, gebren met een andere aanleg, wrdt niet belnd vr deze pgingen, en wrdt zelfs gestraft, alsf hij f zij het express fut det. ns taalgebruik : stut, niet flink, ngehrzaam, kan jij dan nit eens den wat ik zeg!!, het is k altijd hetzelfde met ju, en steeds die naam repen, terwijl de andere kinderen zacht wrden tegesprken, enz... straffen : de persn dingen afnemen, f belningen wegnemen, f verplichten tt naangename f zelfs vernederende bezigheden... Dat kind met die andere aanleg, zal zich vreg f laat, maar meestal vreg, pstandig gaan velen en gedragen. Er is eerst verdriet, mdat hij f zij zich niet geaccepteerd velt zals hij f zij is. Daarna bsheid, m het neerlijke, mdat ie het wel prbeert ged te den, maar dat allemaal niet ged geneg blijkt te zijn,jalersheid, m de anderen die ie wel anders behandeld ziet, daarna pas negatief, expres verkeerd gedrag.(je vindt mij een slecht kind? Wel, ik zal dan echt slecht zijn!) En pas daarna kmen de echte prblemen. van lichte naar ergere prblemen : tegendraads, tegenspreken,liegen, bkken, jalezie, prikkelbaarheid, depressie, enz..., gaat tt echte nhandelbaarheid. In hulpverleningskringen heerst hier en daar de bizarre vertuiging, dat, tenzij men een adhd-kind een ijzeren discipline plegt, hij altijd zal btsen met de regels. Wemel denkt daar anders ver.

3 De wemelaanpak, bij kinderen met adhd tegepast sinds 2002 p wemelkampen vr kinderen met adhd Ontwrpen m met adhd m te gaan, maar eigenlijk een andere manier van met mensen m te gaan, die p iedereen, jng en ud, nrmaal en "abnrmaal", een heilzaam effect heeft. uitgaan van de kwaliteiten van de persn, ipv van de tekrtkmingen de verwachting uitschakelen Belnen, niet straffen ngewenst, maar nbelangrijk gedrag, negeren k belnen vr pging tt ged gedrag een vrbereide mgeving scheppen elk kind wrdt blanc aanvaard. Wat wil dat zeggen? Hij f zij mag zmaar gratis beginnen met een schne lei. We verwachten niets, geen ged gedrag, geen slecht gedrag. We nemen cntact met het kind p zich. We hebben wel infrmatie ver elk kind, ns gegeven dr de uders f andere pveders. Maar we kiezen ervr m deze inf niet uit te spelen. Hierna vlgen enkele slechte vrbeelden, wat wij dus niet den : vb: ik weet dat jij gevaarlijk det met messen, dat zullen we je hier wel afleren! (prvceren) vb: z, jij bent dus dat drukke jngetje (etiket plakken) vb: ik heb gehrd dat jij geen 5 minuten kan zwijgen, miss kwebbel! (etiket plakken) vb: dus jij gaat altijd slaan als je kwaad wrdt? (in een hkje stppen) Het is niet z dat we deze inf vergeten. Dat zu naief zijn. We bewaren deze inf in ns achterhfd... Ouders kennen hun kind allang, en de infrmatie is meestal een crrecte weergave van gedrag dat het kind geregeld stelt. We vragen zveel mgelijk inf aan de uders. Over de prblemen met het kind, maar k ver wat dit kind zal ged kan, graag det, ver zijn angsten en drmen. Maar k deze inf spelen we niet zmaar uit. Slecht vb : z jij knutselt graag, dan kan je dat zeker ged? Wel vanmiddag gaan we iets mis maken!(dit is een verwachting stellen, het kind velt zich nu verplicht m te presteren, en kan hierp reageren met faalangst f andere stress) Ged vb : knutsel jij graag? Dat den we hier sms, en je mag altijd meeden als je zin hebt(we laten het kind de vrijheid m zich wel f niet uit te leven in iets, znder de dwang tt presteren, en znder verplichting tt deelname) Vervlgens bserveren we elk kind z ged mgelijk. Dit niet enkel zals in de klassieke pvedingssystemen, m de prblemen z snel mgelijk te traceren, maar vral m de kwaliteiten van dat kind snel p te merken. Vanaf dat we iets psitief merken, he klein k, vertellen we het kind dat meteen. Vb : kind kijkt naar een varen en zegt : dat zijn spren! Antwrd : "he, jij kent daar blijkbaar iets van he!" vb : kind raapt iets p dat iemand anders heeft laten vallen : "dat is nu eens echt vriendelijk van ju!" vb : kind maakt een gevatte pmerking : begeleider lacht en zegt : "he da's ged gevnden!" Vb : wantruwig kind gaat naast iemand zitten en kijkt die vrzichtig aan : schuderklpje vb : heel druk kind is enkele minuten rustig aan het knutselen : begeleider zegt : "wat ben jij lekker bezig zeg..."

4 Ziets schept meteen een psitieve band tussen die begeleider en dat kind. Het geeft dit kind p dit mment de stevigheid van een beginnend zelfvertruwen, van waaruit men prblemen aankan. Ok is sciaal belnen een hele sterke prikkel. Elke persn die sciaal belnd wrdt, heeft zin m die belning herhaald te zien; Dat geldt heel zeker vr kinderen. Eén psitieve pmerking is niet geneg. Elk kind met er minstens 30 krijgen elke dag. Dat heft niet altijd verbaal te zijn. Een waarderende blik kan hetzelfde effect hebben, en een vriendelijk schuderklpje en een knipg k. Dat maakt dat, als er eens een aanmerking p gedrag met gegeven wrden (h jngens, denappels naar iemand gien is echt niet fijn, dat det pijn!) wrdt dit veel beter aanvaard. Als een kind al 30 keer bevestigd is die dag, en iemand geeft dan vriendelijk een aanmerking, dan velt het kind in kwestie zich niet meteen p zijn tenen getrapt, en luistert vaak k beter naar de inhud van die p f aanmerking. Aangezien 1 begeleider niet met alle kinderen tegelijk een ged cntact kan leggen, kiest ieder er enkele uit, waar hij ged mee klikt, en p team-mmenten verlpen we dan samen eens de kinderen m te kijken, welke kinderen ng een extraatje qua begeleidings-aandacht zuden kunnen gebruiken, en dan den we daar een "effrke" vr. Sms klikt een begeleider beter met een bepaald kind, terwijl een andere begeleider het met dit kind wat meilijker heeft. Daarm zijn we met veel begeleiders, zdat er vr elk kind wel iemand speciaal is, waar dat kind iets mee kan pbuwen. Tt hierte lukt dat vrij aardig.

5 We stigmatiseren niet, we straffen niet, we vernederen niet en kleineren niet, en beledigen niet. We behandelen iedereen, en zeker de kinderen, met even veel respect, als waarmee we zelf graag bejegend wrden. We richten ns p de kwaliteiten van de persn. Dat z iemand k tekrtkmingen heeft, negeren we niet, maar we aanvaarden dat, en huden ns daar niet meer mee bezig dan strikt ndzakelijk. Als we er dan tch niet buiten kunnen, wrdt dat een gesprekje tussen gelijken, ver een lastig iets, waar we allebei wel iets aan willen den, en waar we samen een plssing vr zeken. Vb : een kind heeft in wede een ander kind met een stk p het hfd geslagen.we straffen niet, we nemen hem niet stut, we nemen geen dreigende huding aan. We spreken samen (kind en begeleider) ver "het slaan met de stk", wat een actie is, die we niet gedvinden, want dat beschadigt iemand anders, en we trachten samen te ntdekken he dat nu z gekmen is, he we de situatie nu kunnen verbeteren en he we in de tekmst dit prbleem kunnen vrkmen. We gaan er vanuit, dat dit kind niet met die stk slaat, mdat hij dat wil, maar mdat het hem verkmen is, zals struikelen ver een nzichtbare bmwrtel. We gaan samen met dat kind p zek naar speciale brillen m die bmwrtel te kunnen pmerken, vraleer je erver valt. Alleen al het feit, dat we als begeleiders accepteren, dat het ngewenste gedrag, niet ndzakelijk zelfgekzen gedrag is, maar sms reflexgedrag, een ntsnapte reactie, f frustratiegedrag., f gewn nnadenkendheid. Maakt dat het kind dr wie dat gedrag gesteld werd, nze partner, nze c-pilt, nze stuurman wrdt in het bestrijden van dit gedrag, in plaats van zals in de klassieke straffende systemen nze vijand, die ns tegenwerkt. Het kind is gemtiveerd, m samen met de begeleider, een betere manier te zeken m zijn prblemen p te lssen. Want de begeleider blijft de vriend van het kind, k na ngewenst gedrag.

6 He verander je een gewnte? Elke persn heeft hnderden "gewntes". Hier zijn geie gewntes bij : elke chtend wat bewegen vr je naar je werk gaat, veel water drinken, je vuile kleren steeds meteen in de was gien vriendelijk geiedag zeggen tegen je buren,) en k heel slechte gewntes: als je je slecht velt steeds een reep chcla eten beginnen schelden als iemand kritiek p je uit, je appelklkhuizen tussen je administratie laten liggen, weglpen als iemand ernstig met je wil praten f neutrale gewntes : steeds ver je kin wrijven als je nadenkt naar uitlaatpijpen van aut's kijken p straat steeds van links naar rechts afwassen Elke persn kan zijn gewntes veranderen. Om hierin succesvl te zijn, is het best m de gewntes één na een aan te pakken. Vr iemand met adhd is het lastiger m zijn gewntes te veranderen. Dit mdat het lastiger is vr iemand met adhd, m zijn aandacht langer dan een secnde te fcussen p iets naangenaams. Maar k vr iemand met adhd is het mgelijk. De sleutel is mtivatie Het eerste is natuurlijk een gewnte uitkiezen die je eerst wil veranderen. Daarvr met men al een beetje nadenken welke gewnte echt wel last geeft. Ok dit is vr iemand met adhd wat meilijker. Hier kan een kind met adhd heel ged wat hulp gebruiken. Het beste is een gewnte kiezen, die in de gegeven situatie de kp psteekt.bvb p kamp, is steeds andere kinderen stmpen met je ellebgen, een tamelijk vervelende gewnte. Dan met erver gepraat wrden: - Wanneer wrdt het ngewenste gedrag gesteld? - He kmt dat? - Waarp is het een reactie? - Wat kan er gedaan wrden aan de rzaak? - Kan men p de rzaak een andere plssing vinden, die wel acceptabel is, en k het gewenste effect heeft vr het kind? Ok heel belangrijk: Tijdens het werken aan 1 slechte gewnte, meten de andere slechte gewntes even genegeerd wrden in de mate van het mgelijke! Dus vb van het ellebgstmpen : als z'n kind k heel schrkkerig eet, laten we dat nderwerp even met rust. Dit systeem geeft nwaarschijnlijk snel heel geie resultaten. En blijvende resultaten : want het zelfbeeld verbetert ziendergen, als het kind wint van zichzelf!

7 Een vrbereide mgeving scheppen Als men de mgeving vrij maakt van de klassieke beschavingsprikkels jengelende achtergrndmuziek biepende apparaten vertuigen verbden bindende pdrachten... en "besmet" met de gewenste prikkels Schmmels Schppen huten balken natuur, bs, weide, rivier Tuw Klei enz.. In een "gerdende" mgeving : schmmels en hangmatten in het wngedeelte eten in en rnd de keuken slaapzakken en matrassen in het slaapdrp enz.. dan ntstaat bij de kinderen, (vaak vanuit een gevel dat zij zullen mschrijven als verveling), een prikkel tt bepaalde acties : kinderen beginnen spntaan plannen te maken f iets te buwen, f praten tegen anderen ver wat er allemaal mgelijk is, f hun fantasie gaat met hen p de lp, waar dan weer "spel" uit vrtkmt. Kinderen die niet z ged in hun vel zitten, blijven wat langer rndhangen, en kmen de leiding vertellen dat ze zich vervelen. De leiding vraagt dan wat vr dingen ze fijn vinden, en biedt hen aan m iets samen te den. Er kmt altijd actie uit vrt.

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd Jeugdkerkdienst ver materialistische kikkers Brn: Timetturn.nl Auteur: Frank Mulder Delgrep: 15-30 jaar Opzet en inhud: sketch en verhaaltje, interactie (stellingen), preek ver rijkdm, praktische tips

Nadere informatie

Wat kan je lezen in deze brochure? Inleiding. Deel 1. Dyslexie. Deel 2. Ik. Deel 3. Ik heb dyslexie. Quiz en stellingen. Nog meer weten?

Wat kan je lezen in deze brochure? Inleiding. Deel 1. Dyslexie. Deel 2. Ik. Deel 3. Ik heb dyslexie. Quiz en stellingen. Nog meer weten? Vademecum CLB vr basisschlen 17/11/2010 Wat kan je lezen in deze brchure? Inleiding Deel 1. Dyslexie WAT IS DYSLEXIE? WAT IS DE OORZAAK VAN DYSLEXIE? WAAR JE LAST VAN KAN HEBBEN? WAT KAN JE ERAAN DOEN?

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Jeroen gaat met opa naar het strand. Opa heeft Jeroen een vlieger gegeven. Een knalrode, met mooi gekleurde figuren erop. Samen laten ze de vlieger

Jeroen gaat met opa naar het strand. Opa heeft Jeroen een vlieger gegeven. Een knalrode, met mooi gekleurde figuren erop. Samen laten ze de vlieger 1 Opa is naar de hemel Jeren kmt uit schl. Als hij naar binnen rent, rept hij bij de vrdeur: Hi, ik ben er! Mag ik vanmiddag vetballen met Jst? Hé, wat raar. Meestal kmt mama meteen naar de gang. Maar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Zelf ideeën verzinnen

Zelf ideeën verzinnen Zelf ideeën verzinnen Je zit alleen thuis f met je grepje te zuchten bven het blanc blad. De ideeën willen maar niet kmen. Waar gaat het fut? Misschien wil te snel te cncreet spelletjes bedenken. Misschien

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

SPREEKBEURT WANDELENDE TAK

SPREEKBEURT WANDELENDE TAK l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WANDELENDE TAK ONGEWERVELDEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE WANDELENDE

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie