I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:"

Transcriptie

1 Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business tussen enerzijds de contractant, de gebruiker die niet beroepsmatig handelt en via de KBC-Online for Business toepassing van de contractant zijn privé-rekeningen beheert, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk 'de Bank' en de Verzekeraar genoemd. Het legt de voorwaarden vast voor de uitwisseling van informatie en opdrachten door middel van deze vorm van elektronisch bankieren en elektronisch verzekeren. Dit reglement vormt een aanvulling op de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV, en zij vormen samen de raamovereenkomst.. De Contractant die een Isabel-abonnement heeft onderschreven, en heeft ingestemd met de General Terms and Conditions Isabel Products en de Special Terms and Conditions Isabel6, krijgt tevens toegang tot KBC-Online for Business na dit reglement te hebben aanvaard. De contractuele relatie tussen KBC Verzekeringen NV en haar cliënteel wordt beheerst door de Algemene en Bijzondere polisvoorwaarden en polisaanhangsels, waarop dit reglement een aanvulling vormt. KBC Bank NV en de Contractant komen uitdrukkelijk overeen dat de artikelen van Titel II Transparantie van aan betalingsdiensten verbonden voorwaarden en informatievereisten van de wet betreffende de betalingsdiensten niet van toepassing zijn op hun contractuele relatie. KBC Bank NV en de contractant komen overeen dat volgende relevante artikelen van vermelde wet eveneens geen toepassing zullen vinden in de relatie KBC Bank NV - contractant: de artikelen 28 3,29, 35, 37 tot 39, 42, 50 tot 52 en De contractant en de door hem aangewezen beheerder(s), verklaart (verklaren) kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en de toepassing ervan duidelijk te hebben aanvaard door de ondertekening van het contract Aanvraag KBC-Online for Businessl. Voor elke gebruiker, die een natuurlijke persoon is, moet de contractant beschikken over een akkoordverklaring met de bepalingen van dit Reglement KBC-Online for Business. Elke gebruiker die via KBC-Online for Bussiness zijn privé-rekeningen beheert moet zich akkoord verklaren met dit Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren. I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV. Bank: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België FSMA A, RPR Brussel; BTW BE KBC Bank beschikt over een bankvergunning en is onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België (NBB). De hoofdactiviteit van KBC Bank NV bestaat in het verlenen van bank-, beleggings- en verzekeringsdiensten. KBC Bank NV heeft de gedragscodes van de Belgische Vereniging van Banken onderschreven. De volledige tekst van de Gedragscodes kunt u bekijken of downloaden op Verzekeraar: KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979). BTW BE , RPR Leuven, IBAN BE , BIC KREDBEBB. KBC-Online for Business: Het geheel van procedures die toegang bieden tot verschillende diensten, aangeboden door de Bank en de Verzekeraar, dat het de contractant mogelijk maakt om met zijn eigen apparatuur computer met internetverbinding op afstand zijn (hun) bank- en verzekeringszaken te beheren. KBC-Online for Business bestaat in twee versies: - KBC-Online for Business - browsertoepassing is een onlinetoepassing die tegelijk toegang verschaft tot de volledige KBC-website. Deze toepassing is beschikbaar voor zowel bank- als verzekeringscliënten; - Binnen KBC-Online for Business bestaan er ook enkele lokale diensten om betalingen voor te bereiden en ze daarna door te sturen naar de bank en om informatie te ontvangen. Deze toepassing is alleen beschikbaar voor bankcliënten. Contractant: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, Belgische ingezetene, die in het kader van zijn beroepsactiviteit een KBC-Online for Businesscontract ondertekent. De contractant wijst de gebruiker(s) aan. Een of meerdere contractanten (bijv. medetitularissen van een rekening) kunnen werken met één KBC-Online for Business mits zij hiertoe samen een contract ondertekenen. Een contractant kan via zijn KBC-Online for Business ook de rekeningen beheren van derden waarop de contractant volmacht heeft overeenkomstig en binnen de perken zoals bepaald in de Volmacht voor het beheer van rekeningen via KBC-Online for Business. AA0096N1 V p. 1 van 19 Reglement KBC-Online for Business

2 Gebruiker(s): Elke door de contractant aangewezen natuurlijke persoon, optredend in de hoedanigheid van rekeninghouder of volmachthebber van de contractant, die van de contractant tevens de toelating krijgt omde KBC-Online for Business toepassing van de contractant en de daaraan gerelateerde-diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken om zijn eigen privé-rekeningen te beheren. De gebruiker is ofwel (i) een standaard-gebruiker, ofwel (ii) een beheerder. De hoedanigheid waarin de gebruiker optreedt, wordt vermeld in de Aanvraag KBC-Online for Business. De precieze draagwijdte van zijn bevoegdheden wordt mee bepaald door de openingsdocumenten, statuten en bankvolmachten. Standaard-gebruiker: Een natuurlijk persoon, (i) houder van de rekening, (ii) volmachthebber, (iii) wettelijk vertegenwoordiger, die, mits hij optreedt binnen de grenzen van zijn mandaat, opdrachten kan ondertekenen en rekeninginformatie kan opvragen en ontvangen. Hij kan werken met de rekeningen waarvan de contractant(en) houder of volmachthebber is (zijn). Deze gebruiker kan voor zichzelf on-line diensten toevoegen en schrappen. Beheerder: Een natuurlijk persoon, (i) houder van de rekening, (ii) volmachthebber, (iii) wettelijk vertegenwoordiger die naast zijn bevoegdheden als standaard-gebruiker bijkomend via KBC-Online for Business of via het KBC-bankkantoor: een standaard-gebruiker kan toevoegen aan of schrappen uit de gebruikerslijst; een afdeling kan toevoegen aan of schrappen uit de gebruikerslijst; bijkomende diensten kan afnemen en bepalen welke gebruikers deze diensten al dan niet mogen gebruiken; het gebruik van bepaalde diensten kan stopzetten; rekeningen kan beheren voor zichzelf en andere gebruikers binnen het contract; een standaard-gebruiker kan wijzigen naar beheerder. Bankkantoor: Het KBC-bankkantoor waar de contractant zijn rekening voert of zijn verzekeringspolis(sen) in beheer heeft gegeven. Verzekeringsagent: De zelfstandige tussenpersoon andere dan KBC Bank NV die bemiddelt inzake verzekeringen tussen de contractant en KBC Verzekeringen NV. Toegangs- en ondertekeningsmiddelen (i) (ii) (iii) Systeemvereisten: Onder voorbehoud van wat bepaald is onder (iii), zullen de gebruikers van de contractant die alleen een KBC-Online for Business contract heeft gelsoten toegang krijgen tot KBC-Online for Business en de opdrachten ondertekenen met een KBC-e-Businesskaart, zijnde een elektronische handtekening gebaseerd op een voorafgaande registratie en de uitreiking van 1 of meer certificaten zoals omschreven in bijlage Bijzondere voorwaarden Online for Business Security. Door de ondertekening van de Aanvraag KBC Online for Business en de keuze voor de KBC e-businesskaart stemt de contractant in met deze bijzondere voorwaarden. De gebruiker ontvangt een smartcard met persoonlijk certificaat en een paswoord. De certificatiediensten en registratiediensten worden verleend in overeenstemming met de voorwaarden van de toepasselijke Certificate Policy beschikbaar op de internetsite hetzij De gebruikers die KBC-Online for Business gebruiken in combinatie met Isabel zullen toegang krijgen tot KBC-Online for Business en de opdrachten ondertekenen met hun Isabelkaart, zijnde een elektronische handtekening gebaseerd op een voorafgaande registratie en de uitreiking van één of meer certificaten door Isabel N.V.(Keizerinlaan te 1000 Brussel), optredend als certificatieautoriteit. In dit laatste geval moet de contractant een Isabelabonnementsaanvraag ondertekenen, waarbij hij instemt met de de General Terms and Conditions Isabel Products en de Special Terms and Conditions Isabel6. De gebruiker ontvangt een smartcard met persoonlijke sleutel en een paswoord. De registratie -en certificatiediensten van Isabel worden verleend in overeenstemming met de voorwaarden van de Certification Practice Statement (CPS) en de toepasselijke Certificate Policies van Isabel, beschikbaar op de internetsite De systeemvereisten staan vermeld op Als de contractant een Isabel-abonnement heeft, moet hij ook rekening houden met de systeemvereisten opgelegd door Isabel voor de installatie en verbinding van zijn (hun) systeem met het Isabel-netwerk. Deze systeemvereisten zijn beschikbaar bij Isabel, de bank, en op de internetsite van Isabel Cookies: De Bank en de Verzekeraar maken gebruik van cookies, i.e. minibestanden die op de harde schijf van de pc van de contractant worden bewaard. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van KBC-Online for Business. Een cookie kan bijvoorbeeld de taalcode van de contractant bijhouden, zodat hij bij een volgend bezoek automatisch terechtkomt bij de informatie in de door hem gewenste taal. Deze cookies worden niet gebruikt voor commerciële of marketing doeleinden. De contractant aanvaardt (aanvaarden) het gebruik van deze cookies door de ondertekening van de Aanvraag KBC-Online for Business. AA0096N1 V p. 2 van 19 Reglement KBC-Online for Business

3 Betalingstransactie: Een door de Contractant of de Gebruiker(s) geïnitieerde handeling waarbij geldmiddelen worden overgemaakt, en meer in het bijzonder overschrijvingen (zowel individuele opdrachten als bestanden, en zowel binnenlandse -, Europese overschrijvingopdrachten als andere), periodieke opdrachten, domiciliëringen (DOM 80), met uitzondering van betalingstransacties in verband met dienstverlening op effecten (zoals uitkering van dividend, infomsten, en dergelijke). Opdracht: Elke opdracht tot uitvoering van één of meerdere in dit reglement opgesomde bankdiensten (standaard- of optionele diensten) en verzekeringsdiensten. Zoomit: Zoomit biedt de contractant de mogelijkheid elektronische documenten waaraan financiële transacties gekoppeld zijn zoals facturen en loonbonnen die ter beschikking worden gesteld door verschillende ondernemingen, en waarvan hij de geadresseerde is of waartoe hij gemachtigd werd, op een beveiligde manier te raadplegen. Elektronische documenten met status nog te betalen kunnen rechtstreeks betaald worden via de functie Europese Overschrijvingen. De bank biedt u als uitgever de dienst Zoomit aan. De bank doet voor de uitvoering en de verwerking van deze dienst een beroep op Isabel NV, met zetel in België, Keizerinlaan 13/15, 1000 Brussel, RPR De gebruiksvoorschriften van Zoomit zijn opgenomen in Bijlage 1 Bijzondere voorwaarden Zoomit. Diensten: Dit reglement is van toepassing op de huidige en toekomstige diensten die via KBC-Online for Business beschikbaar worden gesteld. KBC-Online for Business bevat zowel bank- als verzekeringsdiensten. De contractant kan alleen gebruikmaken van alle, d.i. zowel de bank- als de verzekeringsdiensten, mits hij cliënt is bij de Bank én de Verzekeraar. Dat betekent dat een contractant-niet-bankcliënt via KBC-Online for Business alleen zijn verzekeringen zal kunnen beheren, maar geen toegang heeft tot de bankdiensten, en omgekeerd. Een beschrijving van de voornaamste kenmerken van de hierna genoemde diensten en concrete gegevens m.b.t de genoemde diensten zoals, maar niet beperkt tot, het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht, de maximumuitvoeringstermijnen voor de aangeboden betalingsdiensten, de gedetailleerde informatie of de unieke identificator die door de contractant moet worden verstrekt opdat zijn betalingsopdracht correct zou kunnen worden uitgevoerd, worden gepreciseerd in de Algemene Bankvoorwaarden en de bijzondere reglementen. Beschrijving van de diensten A. De bankdiensten: Elke gebruiker beschikt steeds over de volgende diensten: Aanmelden Afmelden Werkblad Elke gebruiker kan gebruik maken van onderstaande standaarddiensten: Betalingen Overschrijvingen o Europese overschrijvingen o Beheer Europese begunstigden o Internationale overschrijvingen o Beheer internationale begunstigden Domiciliëringen o Opvragen domiciliëringen o Invoeren domiciliëringen o Beheren domiciliëringen o Opvragen Europese domiciliëringen o Beheren Europese domiciliëringen Automatische opdrachten o Opvragen periodieke opdrachten / automatisch sparen o Invoeren periodieke opdrachten / automatisch sparen o Beheren periodieke opdrachten / automatisch sparen Berichtgeving Rekeninginformatie Aanvragen rekeningafschriften Aanvragen rapporten AA0096N1 V p. 3 van 19 Reglement KBC-Online for Business

4 Aanvragen rapporten van mededelingen Verrichtingen in de toekomst Valutamatig saldo Opvolging betalingen Beheer eigen opdrachten Raadplegen alle andere opdrachten Beheer betaalagenda Beleggingen Termijnbeleggingen o Opvragen termijnbeleggingen o Invoeren termijnbeleggingen o Wijzigen bestemming termijnbeleggingen Effectenrekeningen o Opvragen effectenrekeningen Kredieten Aanvraag KBC-Voorafbetalingsplan Onlineberichten Inbox Ontvangen berichten Verzonden berichten Beheer abonnement Beheer diensten Beheer gebruikers Beheer contractanten Beheer rekeningen Licentiecode voor lokale toepassing Diversen Uw cliëntgegevens Wisselkoersen o Biljettenkoersen o Basiskoersen o Contantkoersen o Koersen NBB o Termijnkoersen o Kruiselingse koersen Mits de bank hiermee instemt, kan de contractant en/of beheerder en/of gebruiker(s) een keuze maken uit onderstaande optionele diensten en deze differentiëren per gebruiker: Betalingen Overschrijvingen o Uitgebreid werkblad o Multi-user werkblad o Uitgebreid beheer begunstigden o TFB-opdrachten o Opdrachten aan IBOS-banken o Opdrachten aan Unicash-banken o Beheer begunstigden TFB o Conversie schaduwrekeningen TFB Domiciliëringen o Mandatenbeheer en invorderingen Europese domiciliëringen, onder de voorwaarden bepaald in bijlage 2 Verzenden bestanden o Verzenden bestanden met betalingen o Verzenden bestanden met domiciliëringen / LCR o Verzenden bestanden met cheques Kredietkaarten (uitgegeven door KBC Bank) o Raadplegen van de functionaliteiten van de kredietkaarten: limieten, geografische blokkeringen, eventuele beperking van het gebruik van de kaart voor betalingen op het internet o Raadplegen transacties o Beheer van de geografische blokkering en van de beperking van het gebruik van de kaart voor betalingen op het internet overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het van toepassing zijnde kredietkaartreglement. Debetkaarten (uitgegeven door KBC Bank) o Raadplegen modaliteiten debetkaarten: limieten, blokkeringen, eventuele beperking van het gebruik van de kaart voor betalingen op het internet o Beheer modaliteiten debetkaarten overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het Reglement KBC- Bankkaart. AA0096N1 V p. 4 van 19 Reglement KBC-Online for Business

5 Zoomit o Berichtgeving Aanvragen rapporten van vereffende rekeningen Rekeninginformatie van vereffende rekeningen Aanvragen rapporten van kredieten Aanvragen rapporten van vereffende kredieten Ontvangen bestanden met berichtgeving Opvragen kredietkaarten Ontvangen CODA Ontvangen MT940 in SWIFT-layout Ontvangen CODA n.a.v. nivelleringsboeking Ontvangen rentestaffels n.a.v. nivelleringsboeking Ontvangen rentenummers n.a.v. nivelleringsboeking Toevoegen handtekening Beleggingen Beleggingsfondsen* o Aankopen beleggingsfondsen o Aankopen beleggingsfondsen tijdens emissie o Verkopen beleggingsfondsen o Opvragen en beheren orders * De contractant en de gebruiker die via KBC-Online zijn privé-rekeningen beheert is er zich van bewust dat KBC-Online for Business een louter registratie- en uitvoeringskanaal is. Dat betekent dat KBC-Online for Business zich in elk geval beperkt tot het registreren en doorgeven voor uitvoering van orders in de genoemde financiële instrumenten. KBC-Online for Business onderzoekt niet of een bepaalde beleggingsopdracht al dan niet past binnen het persoonlijke risicoprofiel van de contractant en/of de gebruiker. Voor persoonlijk beleggingsadvies dienen contractant en gebruiker zich te wenden tot hun bankkantoor. Assetmanagement o KBC-Vermogensbeheer Collateral Management o Verzenden bestanden CMT o Ophalen bestanden CMT Kredieten Opvragen kredieten Employee Benefits Optieplannen o Opvragen optieplannen o Opvragen optiehouders o Raadplegen lonen werknemers o Registreren lonen werknemers Lokale diensten Het betreft een offline toepassing waarmee bepaalde van de hierboven opgesomde standaard- en optionele diensten offline kunnen worden gebruikt. Bijkomend worden volgende diensten offline aangeboden: Registratie LCR Betalingen vanuit Excel Domiciliëringen vanuit Excel Conversie schaduwrekeningen TFB Cheque encodering e-reporting De bank verschaft de diensten Doorgeven domiciliëringen, Verzenden bestanden met cheques, Verzenden bestanden met domiciliëringen/lcr en Verzenden bestanden met betalingen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in onderhavig reglement de Algemene Bankvoorwaarden en in het Reglement bestandsuitwisseling en verwerking. Mits de bank daarmee instemt, kan de contractant een keuze maken uit onderstaande optionele diensten en die differentiëren per gebruiker: Europese overschrijving met specifieke machtiging Openen rubriekrekeningen Opnemen vast voorschot egovernment B. De verzekeringsdiensten: Mits de verzekeraar hiermee instemt, kande contractant en/of beheerder(s) een keuze maken uit onderstaande optionele diensten en deze differentiëren per gebruiker: Overzicht groepsverzekeringen AA0096N1 V p. 5 van 19 Reglement KBC-Online for Business

6 Overzicht schadeverzekeringen Schadeaangifte Voor elke dienst zal de expliciete akkoordverklaring van de contractant door middel van zijn elektronische handtekening of door ondertekening van de Aanvraag KBC-Online for Business worden gevraagd. II. Informatie van derden en hyperlinks De gebruiker kan via KBC-Online for Business informatie opvragen die door derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet ter nakoming van wettelijke verplichtingen die op hen rusten. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die de gebruikers raadplegen binnen KBC Online for Business of verkrijgen via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. KBC-Online for Business wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De Bank en de Verzekeraar geven evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, de accuraatheid, de correctheid, de volledigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens en de publicaties die via KBC-Online for Business opvraagbaar zijn. Behoudens bewezen opzet of zware fout, kunnen de Bank en de Verzekeraar ter zake niet aansprakelijk worden gesteld. KBC-Online for Business bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de contractant en/of de gebruiker(s) vrij om deze websites te bezoeken. KBC treedt hierbij geenszins op als tussenpersoon tussen de contractant en deze derden. KBC draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar het een link legt, en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. KBC geeft geen enkele garantie wat de geschiktheid betreft voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of de publicaties op de websites waarmee het een verbinding tot stand brengt. KBC biedt bovendien geen enkele garantie wat de solvabiliteit en/of de betrouwbaarheid betreft van de eigenaars of houders van de betreffende sites, noch wat de personen of bedrijven betreft waarover deze site(s) informatie verstrekt (verstrekken). KBC geeft geen garantie wat de volledigheid, de correctheid en de accuraatheid betreft van de websites waarnaar het een link legt. De contractant kan KBC bijgevolg niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die hij zou lijden als gevolg van (i) de op basis van deze hyperlinks gelegde contacten en gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via deze hyperlinks, (iii) de raadpleging van de via deze hyperlinks bezochte website(s). III. Gebruiksvoorwaarden Artikel 1 - Toekennen van de dienst(en) 1.1 De gebruiker kan KBC-Online for Business gebruiken tegen de in dit reglement bepaalde voorwaarden die de bank en de verzekeraar bepalen. 1.2 De bank en de verzekeraar bepalen zelf hun acceptatiebeleid en behouden zich m.a.w. het recht voor elke aanvraag KBC-Online for Business te beoordelen en te weigeren zonder deze weigering te moeten motiveren. De contractant heeft ter zake geen enkel verhaal. De bank en de verzekeraar beslissen autonoom welke diensten binnen KBC-Online for Business zij aan de contractant aanbieden. 1.3 De contractant, of de hiertoe gemachtigde beheerder, duiden aan welke gebruikers welke diensten mogen gebruiken en bevestigen dit door de ondertekening van de Aanvraag KBC-Online for Business. De contractant bepaalt tevens welke gebruiker(s) via KBC-Online for Business hun privé-rekeningen mogen beheren. 1.4 De communicatie gedurende de looptijd van het contract zal plaatsvinden in de door de contractant in zijn bankkantoor opgegeven taalkeuze. De contractant kan telkens bij het opstarten van KBC-Online een taalkeuze ingeven: Nl, Fr, Eng, D. Artikel 2 Aanwijzing en identificatie van de gebruikers De gebruiker kan de contractant zelf zijn (voor eigen professioneel gebruik) of andere door de contractant aangewezen natuurlijke personen in de hoedanigheid van standaard-gebruiker(s) of beheerder(s), of een afdeling, waarvoor de contractant de toegangs-en ondertekeningsmiddelen aanvraagt, en waarvoor de contractant verantwoordelijk blijft. Elke beheerder kan online standaard-gebruikers en afdelingen toevoegen in KBC-Online for Business, en voor hen toegangs-en ondertekeningsmiddelen aanvragen. Hij moet daarbij dezelfde regels respecteren als deze die gelden ten aanzien van de contractant. Elke standaard-gebruiker of beheerder moet volkomen rechtsgeldig geïdentificeerd zijn door de Bank of de Verzekeraar, en optreden in de hoedanigheid van hetzij rekeninghouder (contractant = gebruiker), hetzij wettelijk vertegenwoordiger van de contractant, hetzij volmachthebber op de rekening van de contractant. Hun bevoegdheid blijkt uit de openingsdocumenten en volmachten. Voor elke gebruiker, die een natuurlijke persoon is, moet de contractant beschikken over een akkoordverklaring met de bepalingen van dit reglement KBC-Online for Business, zoals die gelden ten aanzien van de contractant. Elke gebruiker die via de KBC-Online for Business van de contractant tevens zijn privé-rekeningen beheert moet zich bijkomend expliciet akkoord verklaren met dit apart reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren. De gebruiker ondertekent hiertoe een clausule op de Aanvraag KBC-Online for Business van de contractant. De contractant garandeert dat alle overgezonden gegevens en/of documenten, indien van toepassing, m.b.t. de gebruikers, accuraat AA0096N1 V p. 6 van 19 Reglement KBC-Online for Business

7 en correct zijn. De contractant aanvaardt dat noch de Bank noch de Verzekeraar, ten aanzien van de contractant enige verantwoordelijkheid heeft inzake de verificatie van de door de contractant overgezonden gegevens. Artikel 3 - Aflevering en installatie 3.1 De contractant moet beschikken over een computer met internettoegang die beantwoordt aan de systeemvereisten. 3.2 KBC-Online for Business, de browsertoepassing, wordt opgestart via de website De software voor de lokale diensten binnen KBC-Online for Business is downloadbaar via de website. De contractant zorgt zelf voor de installatie van die software. 3.3 De bank en de verzekeraar verlenen de nodige ondersteuning bij de toepassingsmogelijkheden via een onlinehelpdesk (www.kbc.be/help) en een telefonische helpdesk (www.kbc.be/kbchelpdesk). Artikel 4 Beveiliging en ondertekening van opdrachten Alle opdrachten/orders moeten ondertekend en beschermd worden door middel van een elektronische handtekening, zijnde de KBC-e- Businesskaart of de Isabelkaart zoals bepaald onder I. Toegangs-en ondertekeningsmiddelen. Een betalingstransactie of een reeks van betalingstransacties worden pas als toegestaan aangemerkt als de standaard gebruiker of de Beheerder heeft ingestemd met de uitvoering van de betalingstransacties(s) door de ondertekening met zijn elektronische handtekening. Onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 13, erkennen de contractant en de gebruiker de rechtsgeldigheid van de door de bank of de verzekeraar uitgevoerde opdrachten die hij heeft ondertekend met zijn elektronische handtekening. De contractant en de gebruiker erkennen dat de berichten die hij/zij verstuurt(versturen) via de KBC-Online for Business-berichten niet ondertekend worden d.m.v een elektronische handtekening. Zij verbindt zich er bijgevolg toe geen opdrachten, zoals, maar niet beperkt tot, betalingsopdrachten en beleggingsopdrachten, door te geven via de -Online for Business-berichten. Artikel 5 Weigering door de Bank of de Verzekeraar om een opdracht uit te voeren De bank behoudt zich het recht voor de uitvoering te weigeren van opdrachten waarvoor er geen of onvoldoende dekking op de rekening is. De bank en de verzekeraar kunnen de uitvoering van opdrachten weigeren wanneer de voorgeschreven beveiligingsprocedure niet werd in acht genomen. Wanneer de bank weigert een opdracht uit te voeren, wordt de contractant zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van deze weigering en, indien mogelijk, van de redenen daarvoor. Dit zal gebeuren per telefoon, per fax of een bijlage bij de rekeningafschriften, en voor de contractanten die een KBC-Online-Afschriftenafspraak hebben via een online-bericht. Artikel 6 Blokkering KBC_Online for Business/Isabel De bank en/of de verzekeraar kunnen de toegang tot KBC-Online for Business blokkeren om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van KBC-Online for Business, het vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik van KBC- Online for Business of de toegangs-en ondertekeningsmiddelen. In die gevallen informeert de bank en/of de verzekeraar de contractant indien mogelijk voor de blokkering, of onmiddellijk daarna op de hiernavolgende wijze: per telefoon, per fax, of per brief. Deze informatieverstrekking is niet vereist wanneer dit objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen zou doorkruisen of verboden is krachtens toepasselijke wetgeving. De bank en/of de verzekeraar deblokkeren KBC-Online for Business zodra de redenen voor de blokkering niet langer bestaan. Artikel 7 - Toegangstijden Bank en Verzekeraar zullen alle vereiste inspanningen leveren om KBC-Online for Business 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te houden. Artikel 8 Uitgavenlimieten en limieturen Er zijn geen uitgavenlimieten voor overschrijvingsopdrachten via KBC-Online for Business. De contractant, en de gebruiker die via KBC-Online for Business zijn privé-rekeningen beheert, moeten wel vooraf zorgen voor voldoende provisie alvorens een opdracht door te geven. Behoudens andersluidende overeenkomst, worden de limieturen voor het doorgeven van betalingsopdrachten gepreciseerd in de Algemene Bankvoorwaarden en de productreglementen. AA0096N1 V p. 7 van 19 Reglement KBC-Online for Business

8 Artikel 9 Kostenoptie Wanneer met een betalingstransactie in euro of een munt van een EER-lidstaat, waarbij de bank van de betaler en de bank van de begunstigde of de enige bij de betalingstransactie betrokken bank in de EER gevestigd zijn, geen valutawissel gemoeid is, betalen de betaler en de begunstigde elk voor zich de door hun respectieve financiële instelling in rekening gebrachte kosten (het zogenaamde SHARE-principe). Artikel 10 Verplichtingen van de contractant en de gebruiker 10.1 De contractant en de gebruikers zijn ertoe gehouden KBC-Online for Business te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van het contract De contractant en de de gebruiker die via KBC-Online for Business zijn privé-rekeningen beheert moeten vooraf zorgen voor voldoende provisie alvorens een opdracht door te geven De gebruiker(s) moet(en) alle redelijke maatregelen nemen om de veiligheid van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen en de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken ervan te waarborgen. In het bijzonder moet(en) hij (zij) het geheime karakter van zijn (hun) paswoord bewaren door het aan niemand mee te delen en door het nergens te noteren. De gebruiker(s) mag (mogen) zijn (hun) toegangs-en ondertekeningsmiddelen of zijn (hun) computer niet onbeheerd achterlaten (bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel of voertuig zelfs als dit afgesloten is en in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten). De gebruiker(s) mag (mogen) zijn (hun) toegangs-en ondertekeningsmiddelen nooit eigenmachtig aan derden (met inbegrip van echtgenoot, familieleden en vrienden) overhandigen of door hen laten gebruiken. De contractant heeft de verplichting om KBC onverwijld in kennis te stellen van: - het verlies of de diefstal door een gebruiker van de toegangs-en ondertekeningsmiddelen; - de vervalsing of elk ander risico van misbruik van toegangs-en ondertekeningsmiddelen, zoals het verloren gaan van het geheime karakter van een persoonlijk paswoord of persoonlijke sleutel; - wat betreft bancaire verrichtingen(i) de boeking of zijn rekeningafschriften van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven, en (ii) elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften; - wat betreft verzekeringsverrichtingen: elke fout of onregelmatigheid in de elektronische informatie binnen KBC-Online for Business of op de polisdocumenten. De contractant en de gebruikers kunnen daartoe iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel s nachts als overdag, KBC telefonisch bereiken op het nummer Deze telefonische melding moet binnen drie dagen worden bevestigd per brief of fax op het adres, vermeld in artikel 17, van de Bank voor wat betreft bancaire verrichtingen en van de verzekeraar voor wat betreft verzekeringsverrichtingen. Elke gebruiker verbindt zich ertoe in geval van misbruik, verlies, diefstal of vervalsing of enig vermoeden daarvan van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen zijn persoonlijke sleutel of paswoord onmiddellijk te wijzigen. De contractant en/of de gebruiker moet(en) onmiddellijk bij de federale politie klacht indienen omtrent elk effectief vastgesteld misbruik De contractant heeft de mogelijkheid om via KBC-Online for Business circulaire cheques of bankcheques aan te vragen die getrokken zijn door de bank, al dan niet op haar eigen kassen. Wanneer de contractant ervoor kiest, voor zover deze verzendingsmodaliteit beschikbaar is, om de bankcheque of de KBC-circulaire cheque door de bank te laten opsturen naar hemzelf of de begunstigde, hetzij per aangetekende brief, hetzij per gewone post, hetzij per koerierdienst, draagt de contractant en niet de bank, in afwijking van Art. 35 bis Chequewet en soortgelijke wettelijke bepalingen van buitenlands recht, alle gevolgen die voortvloeien uit het verlies, diefstal of het verkeerd gebruik van die cheques, tenzij hij bewijst dat aan de bank in haar hoedanigheid van betrokkene bedrog of grove schuld te wijten is. Artikel 11 Herroeping van een betalingsopdracht. Tenzij anders bedongen in de Algemene Bankvoorwaarden of de productreglementen, kan de contractant-betaler of de gebruiker betaler een overschrijvingsopdracht niet meer herroepen zodra de bank die heeft ontvangen. Van zodra de contractant / de gebruiker zijn ondertekende betalingsopdracht heeft verzonden wordt ze geacht te zijn ontvangen door de bank. Tenzij anders bedongen in de Algemene Bankvoorwaarden of de bijzondere regelementen, kan in het geval van een domiciliëring en onverminderd de rechten inzake terugbetaling de gebruiker-betaler de betalingsopdracht evenwel herroepen, ten laatste aan het einde van de werkdag die voorafgaat aan de overeengekomen dag waarop de betaalrekening wordt gedebiteerd. Om een betalingsopdracht te herroepen, en dit ongeacht of het gaat om een overschrijvingsopdracht of een domiciliëring, moet de contractant/gebruiker zich wenden tot zijn KBC-bankkantoor. Deze herroeping kan niet gebeuren via KBC-Online for Business. In geval van een overschrijvingsopdracht met betaaldatum kan de contractant-betaler/gebruiker-betaler zijn overschrijvingsopdracht in KBC-Online for Business herroepen tot uiterlijk het einde van de werkdag die aan de overeengekomen betaaldatum voorafgaat. Artikel 12 Verplichtingen van de bank of van de verzekeraar De bank of de verzekeraar verbindt zich ertoe: het risico te dragen van de verzending aan de contractant van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen, in het bijzonder de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken; AA0096N1 V p. 8 van 19 Reglement KBC-Online for Business

9 de contractant de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving vermeld in artikel 10 op elk ogenblik te verrichten of om deblokkering cf. artikel 6 te verzoeken, en de contractant de middelen te geven waarmee deze kan bewijzen, tot achttien maanden na de kennisgeving, dat hij een dergelijke kennisgeving heeft gedaan; elk nieuw gebruik van KBC-Online for Business te beletten zodra de contractant/gebruiker de kennisgeving van verlies/diefstal/misbruik heeft gedaan; in geval van niet-toegestane betalingstransactie, en na een prima facie onderzoek met betrekking tot bedrog in hoofde van de contractant/gebruiker, de contractant/gebruiker onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terug te betalen, en in voorkomend geval, de betaalrekening die met het bedrag was gedebiteerd, te herstellen in de toestand zoals die zou geweest zijn mocht de niet-toegestande betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden (dus met de juiste valuta), desgevallend vermeerderd met de rente op dat bedrag. De bank zal tevens instaan voor de eventueel verdere financiële gevolgen, in het bijzonder het bedrag van de door de contractant gedragen kosten ter bepaling van de te vergoeden schade; de contractant periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van KBC-Online for Business te verhinderen. De contractant brengt de gebruikers hiervan op de hoogte. Artikel 13 Aansprakelijkheid en risicoregeling 13.1 De contractant is vanaf de uitreiking van de toegangs-en ondertekeningsmiddelen aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan voortvloeien, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies, diefstal of misbruik van de toegangs-en ondertekeningsmiddelen, draagt de gebruiker die via KBC-Online for Business zijn privé-rekeningen beheert het volledige risico voortvloeiend uit het onrechtmatige gebruik ervan tot op het ogenblik van de in artikel 10 voorgeschreven melding. Na de melding draagt de bank het risico uit het onrechtmatig gebruik van de toegangs-en ondertekeningsmiddelen, tenzij de de gebruiker die via KBC-Online for Business zijn privé-rekeningen beheert hetzij bedrieglijk heeft gehandeld, hetzij opzettelijk of met grove nalatigheid. In geval van verlies, diefstal of misbruik van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen door een gebruiker die via KBC-Online for Business zijn privé-rekeningen beheert, draagt de contractant en de betreffende gebruiker het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan tot op het ogenblik van de in artikel 10 voorgeschreven melding. Het risico ten laste van de contractant/gebruiker is evenwel beperkt tot 150 euro per schadegeval. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik met dezelfde verloren of gestolen kaart. Voormelde beperking geldt niet en de contractant/gebruiker dragen alle verliezen indien deze zich hebben voorgedaan doordat de contractant/gebruiker hetzij bedrieglijk heeft gehandeld, hetzij opzettelijk of met grove nalatigheid. De rechter oordeelt in laatste instantie over het feit of er, in gegeven omstandigheden, een grove nalatigheid aanwezig is. De contractant/gebruiker moet er zich wel van bewust zijn dat hij zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen op een veilige en voorzichtige wijze moet bewaren en gebruiken zoals nader omschreven in artikel 8. Bij gebreke daarvan kan zijn KBC-Online for Business worden misbruikt. De bank waarschuwt de gebruiker dat onder meer de volgende houdingen schadegevallen in de hand werken waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld: het niet naleven door de gebruiker van zijn verplichtingen of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften, zoals het samen bewaren van zijn toegangs-en ondertekeningsmiddelen zijn kaart en zijn geheime code in een herkenbare vorm (genoteerd op de kaart zelf, of op een document dat hij bij zijn kaart bewaart of dat hij samen met de kaart bij zich draagt) ; het geven van zijn toegangs-en ondertekeningsmiddelen aan derden, met inbegrip van echtgenoot, familie of vrienden; het laten gebruiken van KBC-Online for Business door derden; het onbeheerd achterlaten van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen, bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel, in een voertuig (zelfs als dat afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten; het niet onmiddellijk waarschuwen in geval van verlies of diefstal; het niet onmiddellijk laten blokkeren van KBC-Online for Business wanneer de gebruiker verlies, diefstal of misbruik van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen vaststelt; het nalaten door de gebruiker de bank onverwijld in kennis te stellen van de boeking op zijn rekeningafschriften van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven en van elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften. De gebruiker die via KBC-Online for Business zijn privé-rekeningen beheert draagt geen risico voor eventuele schade die als gevolg van verlies, diefstal of misbruik van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen is ontstaan na de melding, behalve in geval van bedrieglijk handelen. In afwijking van de voorafgaande leden en behoudens het bewijs van bedrieglijk of opzettelijk handelen door de gebruiker, is deze niet aansprakelijk wanneer de transactie werd verricht zonder fysieke voorlegging en zonder elektronische identificatie. In afwijking van de voorafgaande leden en behoudens het bewijs van bedrieglijk of opzettelijk handelen door de gebruiker, is deze niet aansprakelijk wanneer de toegang- en ondertekeningsmiddelen werden nagemaakt door een derde of onrechtmatig werden gebruikt voor zover de gebruiker op het moment van de betwiste transactie in het bezit was van zijn toegangs-en ondertekeningsmiddelen De bank of de verzekeraar kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer bepaalde diensten binnen KBC-Online for Business tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerkzaamheden of door overmacht. De bank en de berzekeraar zullen de contractant tijdig, en minstens één week op voorhand, op de hoogte brengen van de onbeschikbaarheid als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden, en de vermoedelijke duur ervan. AA0096N1 V p. 9 van 19 Reglement KBC-Online for Business

10 13.3 De bank, respectievelijk de verzekeraar, is wel aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van bancaire transacties, respectievelijk verzekeringstransacties met KBC-Online for Business, mits deze schade niet mede veroorzaakt werd door - een fout of nalatigheid van de contractant of zijn gebruikers; - een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van KBC Online for Business KBC verklaart dat het alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om virusvrije software ter beschikking te stellen. Behoudens het bewijs van opzet of grove fout van de kant van de bank of de berzekeraar, hun aangestelden of lasthebbers, kan de contractant de bank of de verzekeraar niet aansprakelijk stellen voor door een virus veroorzaakte schade aan apparatuur of programmatuur KBC zal alle vereiste inspanningen leveren om een regelmatige dienstverlening te verzekeren en te voorzien in een aangepaste beveiligings- en identificatiemethode. Noch de bank noch de verzekeraar kan aansprakelijk worden gesteld wanneer de regelmatige dienstverlening wordt gehinderd door technische fouten of storingen in het netwerk buiten de onmiddellijke controle van de bank of de verzekeraar (verantwoordelijkheid van de accessprovider of beheerder van het transmissiesysteem) of door oorzaken die een gevolg zijn van overmacht. Noch de bank noch de verzekeraar kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van - het niet of slecht functioneren van de door de contractant gebruikte computeruitrusting; - een gebrekkige, slecht werkende internetverbinding; - een niet-geoorloofde combinatie van KBC-Online for Business met programmatuur van de contractant; - door de contractant in KBC-Online for Business aangebrachte wijzigingen. Artikel 14 Duur en Opzegging 14.1 Dit KBC-Online for Business contract geldt voor onbepaalde duur. De contractant kan op elk ogenblik het gebruik van KBC-Online for Business stopzetten en zijn contract beëindigen. Hij moet zich hiervoor wenden tot zijn bankkantoor of zijn verzekeringsagent De bank en de verzekeraar zijn gerechtigd het contract te allen tijde op te zeggen mits een opzegtermijn van 2 maanden wordt in acht genomen. Een opzegging door de bank, respectievelijk de verzekeraar, geldt ook als opzegging door de verzekeraar, respectievelijk door de bank Zowel de bank als de verzekeraar heeft het recht om de overeenkomst KBC-Online for Business onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen: - ingeval het vertrouwen in de contractant ernstig is geschaad; - ingeval de contractant of de gebruiker(s) de toegangs- en beveiligingsprocedures niet naleeft (naleven); - in geval van ernstige wanprestatie; - bij een vastgesteld bedrieglijk of onrechtmatig gebruik. Een opzegging door de bank, respectievelijk de Verzekeraar, geldt ook hier als opzegging door de verzekeraar, respectievelijk door de bank. Artikel 15 - Reikwijdte van het gebruiksrecht en intellectuele eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten op KBC-Online for Business (zowel de browsertoepassing als de lokale diensten), de bijbehorende documentatie en de aangeboden diensten berusten exclusief bij de Bank, met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten op de verzekeringsdiensten, die bij de Verzekeraar berusten. Niets in deze overeenkomst strekt tot de algehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De contractant en de gebruikers onthouden zich van elke inbreuk op de genoemde intellectueeleigendomsrechten. De contractant en de gebruiker(s) verwerven slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om KBC-Online for Business te gebruiken in overeenstemming met de Aanvraag KBC-Online for Business en het Reglement KBC-Online for Business voor rechtspersonen. Het is de contractant en de gebruiker(s) verboden: - KBC-Online for Business hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen van derden; - KBC-Online for Business, of de binnen KBC-Online for Business aangeboden diensten, de bijhorende documentatie te kopiëren, te vertalen, te bewerken, te compileren of anderszins te veranderen zonder voorafgaande toestemming van de bank; - de vermeldingen in KBC-Online for Business en de bijbehorende documentatie i.v.m. het auteursrecht () van resp. de bank of de verzekeraar te verwijderen. IV. Rekeninginformatie / Gegevensverwerking Artikel 16 KBC-Online-Afschriftenafspraak De contractant/gebruiker die geopteerd heeft voor de KBC-Online-Afschriftenafspraak moet zijn rekeninginformatie zelf opvragen en ofwel afdrukken met KBC-Online for Business ofwel opslaan op zijn eigen computer. Deze afschriften dragen de vermelding elektronisch afschrift.heeft de contractant/gebruiker gekozen voor de KBC-Online-Afschriftenafspraak, dan kan hij de rekeninginformatie en de bijlagen niet meer opvragen aan de KBC-Matic-drukker en worden de rekeningafschriften en de bijlagen, met uitzondering van bepaalde dringende berichten, facturen en fiscale attesten, niet meer met de post opgestuurd. Niet-afgedrukte rekeninginformatie en bijlagen blijven, minimum vijf jaar beschikbaar voor opvraging via KBC-Online. Papieren duplicaten kan de contractant/gebruiker tegen vergoeding opvragen bij zijn KBC-bankkantoor. Het rekeningafschrift vermeldt alle verrichtingen gedaan na de mededeling van het laatste afschrift. Behoudens tegenbewijs gelden de elektronische afschriften als bewijs van de verrichtingen. Bepaalde termijngebonden kennisgevingen (zoals een bericht van niet-uitvoering van een overschrijving wegens gebrek aan provisie) gebeuren via een KBC-Online-bericht. Elke contractant /gebruikerverbindt zich ertoe minstens om de dertig dagen kennis te nemen van zijn rekeningafschriften met de AA0096N1 V p. 10 van 19 Reglement KBC-Online for Business

11 bijlagen. Een contractant/gebruiker die geopteerd heeft voor de KBC-Online-Afschriftenafspraak verbindt er zich tevens toe om minstens om de veertien dagen kennis te nemen van zijn niet-commerciële KBC-Online-berichten, zoals kennisgevingen. Elke betwisting omtrent de rekeningafschriften, de bijlagen bij de rekeningafschriften of een KBC-Online-bericht door de contractant moet schriftelijk aan de bank worden meegedeeld binnen drie maanden na ontvangst. Elke betwisting omtrent niet-toegestane of niet correct uitgevoerde betalingstransacties in euro of een munt van een EER-lidstaat, waarbij de bank van de betaler en de bank van de begunstigde of de enige bij de betalingstransactie betrokken bank in de EER gevestigd zijn, die voorkomen op het rekeningafschrift van de gebruiker die via KBC-Online zijn privé-rekeningen beheert moet door deze gebruiker onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum van debitering of creditering ter kennis van de bank worden gebracht. Elke andere betwisting omtrent de rekeningafschriften van de gebruiker die via KBC-Online for Business zijn privérekeningen beheert, de bijlagen bij deze rekeningafschriften of een KBC-Online-bericht moet schriftelijk aan de bank worden meegedeeld binnen drie maanden na ontvangst. Na het verstrijken van vermelde termijnen worden het rekeningafschrift en het afgedrukte saldo evenals de inhoud van het nietcommerciële KBC-Online-bericht onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd. De contractant en de gebruiker onthouden zich van elke wederrechtelijke behandeling of vervalsing van de via KBC-Online for Business opgevraagde rekeningafschriften. In geval van een verschil tussen de door de contractant afgedrukte rekeningafschriften en de door de Bank aangemaakte rekeningafschriften (duplicaten), hebben deze laatste, gebaseerd op de rekeninggegevens zoals zij voorkomen in de boeken en op de journaalbanden (loggings) van de Bank, de voorrang en vormen zij het formele bewijs van de door de contractant gedane verrichtingen. De informatie vervat in de polisdocumenten van de contractant/gebruiker vormt het formele bewijs van de door de contractant gedane verzekeringsverrichtingen. Zij heeft de voorrang op de informatie over verzekeringen die via KBC-Online for Business wordt aangeboden. Artikel 17 - Gegevensverwerking Inzake de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 wordt verwezen: 16.1 wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de bank berust, naar artikel I.14 van de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de contractant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard; 16.2 wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de verzekeraar berust, naar de doelstellingen van deze verwerkingen en de bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de contractant, zoals ter kennis gebracht aan en uitdrukkelijk aanvaard door de contractant bij het sluiten van de desbetreffende verzekeringen. V. Kosten Artikel 18 - Kosten Voor KBC-Online for Business, de browsertoepassing, is een driemaandelijkse bijdrage verschuldigd. Ook voor de lokale diensten en bepaalde optionele diensten in KBC-Online for Business wordt een bijdrage aangerekend. De bank debiteert deze bijdragen automatisch van de facturatierekening opgegeven door de contractant. Deze bijdrage is voor de eerste maal verschuldigd na het einde van de gratis proefperiode. De bank kan, mits zij de contractant daarvan vooraf kennis geeft, de tarieven wijzigen, en wel op de eerstvolgende vervaldag of, bij gebrek aan vervaldag, bij de eerstvolgende aanrekening. De contractant wordt geacht met de tariefwijziging in te stemmen wanneer hij niet binnen twee maanden na de kennisgeving uitdrukkelijk en schriftelijk afziet van de dienst. Tarief: zie de website VI. Wijziging van onderhavig reglement Artikel 19 - Wijziging van onderhavig reglement De Bank en de Verzekeraar behouden zich het recht voor om de bepalingen van dit reglement te wijzigen. Iedere wijziging wordt minstens twee maanden voor haar toepassing aan de contractant meegedeeld met een bericht in KBC-Online for Business, debrowsertoepassing, of op een ter beschikking van de contractant staande duurzame drager die voor hem toegankelijk is. De contractant beschikt over de mogelijkheid om binnen een termijn van twee maanden de overeenkomst kosteloos op te zeggen wanneer hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. Wijzigingen worden voor de contractant bindend wanneer hij de overeenkomst niet heeft opgezegd binnen twee maanden na de kennisgeving. Artikel 20 Toevoegen van nieuwe diensten in KBC-Online for Business Wanneer er nieuwe diensten worden toegevoegd aan het KBC-Online for Business contract, wordt de contractant vooraf geïnformeerd van de aanvullende contractvoorwaarden waaronder de prijs via via een webpage in KBC-Online for Business. De contractant die een nieuwe dienst wenst te gebruiken moet instemmen met de voorwaarden van de betreffende dienst, hetzij online door middel van zijn elektronische handtekening hetzij door de manuele ondertekening van een aangepaste KBC-Online-overeenkomst/ Beheer diensten. AA0096N1 V p. 11 van 19 Reglement KBC-Online for Business

12 VII. Overdracht Artikel 21 - Overdracht van rechten en verplichtingen De contractant kan de rechten en verplichtingen, bepaald in onderhavig reglement, niet aan derden overdragen. Overdrachten in strijd met deze bepaling zijn nietig. AA0096N1 V p. 12 van 19 Reglement KBC-Online for Business

13 VIII. Klachtenbehandeling en geschillen Artikel 22 - Klachtenbehandeling Wanneer de contractant/gebruiker een klacht heeft in verband met een bancaire en/of verzekeringsdienst zijn respectievelijk zijn bankkantoor en zijn verzekeringsagent zijn eerste aanspreekpunt.. Wanneer de klacht niet op een voor de contractant/gebruiker bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich richten tot de Ombudsdienst van KBC: Ombudsdienst KBC Brusselsesteenweg 100 B-3000 Leuven Contact: Tel (gratis) of tel (betalend) of via website Contacteer KBC Als de contractant ontevreden blijft kan hij zich richten tot: Voor bancaire diensten: Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Belliardstraat bus 8 B-1040 Brussel Tel Fax of via Voor verzekeringsdiensten: Ombudsman van de Verzekeringen De Meeussquare 35 B 1000 Brussel TeL Fax of via Artikel 23 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De rechten en verplichtingen van de contractant/gebruiker en van KBC zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. AA0096N1 V p. 13 van 19 Reglement KBC-Online for Business

14 Bijlage 1 Bijzondere voorwaarden Zoomit Voor zover de bepalingen van deze bijlage niet expliciet afwijken van de bepalingen van de artikelen 1 t.e.m 23 van het Reglement KBC-Online for Business, blijven deze laatste bepalingen van toepassing. 1.Begripsbepaling Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, vormen onderstaande definities een aanvulling op de definities opgenomen in artikel 1 van het Reglement KBC-Online for Business, waarvan deze bijlage een integraal deel uitmaakt. Document(en): elk zakelijk elektronisch document dat betrekking heeft op uitgevoerde of nog uit te voeren financiële transacties, zoals facturen, en HR gerelateerd documenten zoals loonfiches, gecreëerd door een Verzender, met de bedoeling om ze via het Zoomit platform ter beschikking te stellen van de ontvanger. Contractant: de persoon (natuurlijke of rechtspersoon) zoals gedefinieerd in het Reglement KBC-Online for Business die een e- banking overeenkomst heeft onderschreven. Gebruiker: de natuurlijke persoon, zijnde de contractant zelf of een door de contractant aangeduide natuurlijke persoon, gemachtigd om via KBC-Online for Business gebruik te maken van Zoomit. De gebruiker krijgt toegang tot de documenten indien hij de ontvanger is, dan wel van de ontvanger de toestemming tot inzage heeft gekregen. Ontvanger: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, geadresseerde van de documenten, die via Zoomit beschikbaar worden gesteld. Overeenstemmingstest: de gegevens van de gebruiker, zijnde de naam, de voornaam, eventueel de roepnaam en het rekeningnummer van de natuurlijke persoon en de naam en het ondernemingsnummer van de rechtspersoon, zoals bekend aan de Bank, worden vergeleken met de gegevens van de ontvanger, zijnde de naam, de voornaam, eventueel de roepnaam en het rekeningnummer van de natuurlijke persoon en het ondernemingsnummer van de rechtspersoon zoals bekend als debiteur/crediteur aan de verzender, ten einde vast te stellen of de gebruiker recht heeft om een document te raadplegen omdat hij hiervan de ontvanger is, of hiertoe door de ontvanger gemachtigd werd. De overeenstemmingstest wordt uitgevoerd door Isabel NV op de wijze omschreven in artikel 5. Verzender: de onderneming die de documenten aanmaakt en via Zoomit aan de contractant, of diens gebruiker, verstuurt en ter beschikking stelt. Zoomit-platform: de hardware, en software beheerd en onderhouden door Isabel NV, waarbij de Bank is aangesloten met het oog op de levering van de dienst Zoomit. 2. Omschrijving van de dienst Zoomit betreft een dienst waarbij documenten op een beveiligde wijze kunnen worden uitgewisseld tussen de verzenders en de ontvanger. De documenten worden voor de ontvanger toegankelijk via zijn e-bankingtoepassing of deze van zijn gevolmachtigde. De Bank en Isabel NV fungeren alleen als doorgeefluik tussen de verzender en de ontvanger, door het toevoegen van een link naar het document (zoals dit hun wordt meegedeeld door de verzender) aan het rekeningnummer van de corresponderende ontvanger. Via zijn e-bankingtoepassing, en binnen de perken van deze Bijzondere voorwaarden Zoomit kan de gebruiker : (i) inzage krijgen in de documenten waarvan hij de ontvanger is; (ii) de documenten met de status nog te betalen betalen. Via Zoomit wordt het voor de gebruiker tevens mogelijk toegang te krijgen tot de documenten die aan deze financiële gegevens en transacties ten grondslag liggen. Documenten die de status meekrijgen nog te betalen (aangeduid met een overschrijvingsformulier-icoontje) kunnen rechtstreeks betaald worden via de functie Europese overschrijvingen in KBC-Online for Business. Van zodra er via Zoomit een betaalopdracht is gegeven verandert de status van het document naar betaling ingeleid. De gebruiker erkent dat de status betaling ingeleid niet wijst op een effectieve betaling, en bijgevolg niet als bewijs van de betaling kan worden gebruikt. De gebruiker erkent dat er geen link bestaat tussen de betaling en de status zoals weergegeven in Zoomit. Enkel de rekeningafschriften kunnen gelden als bewijs van de betaling. Indien de gebruiker de documenten met de status nog te betalen betaalt via een ander kanaal (zoals een papieren overschrijving) behoudt het document de status nog te betalen, tenzij de gebruiker deze status manueel wijzigt in Zoomit. De gebruiker staat zelf in voor het beheer en de opvolging van zijn uitgevoerde of nog uit te voeren betalingen. 3. Het contracteren met de verzenders Naast deze Bijzondere voorwaarden Zoomit bestaan er per verzender en per type document aparte contractsvoorwaarden die de ontvanger (indien ontvanger = gebruiker) of zijn gevolmachtigde (indien ontvanger gebruiker) uitdrukkelijk via elektronische weg moet aanvaarden alvorens deze daadwerkelijk toegang kan krijgen tot de documenten van een welbepaalde verzender. Deze voorwaarden en de aanvaarding ervan worden volledig beheerd door de verzender. Vanaf de aanvaarding door de verzender, zal de ontvanger en/of de door hem gemachtigde gebruiker de documenten van de verzender, die via de Zoomit toepassing in KBC-Online for Business ter beschikking worden gesteld, kunnen raadplegen. Alleen de verzender beslist over het al dan niet aanbieden van documenten via Zoomit en de mogelijkheid voor de ontvanger om daarnaast nog documenten via andere kanalen (o.a. kopie per gewone post, fax, mail, ) te ontvangen. Noch de bank noch Isabel NV dragen hierin enige verantwoordelijkheid. De contractant erkent dat de verzenders het recht hebben om advertenties op te nemen in de Documenten. AA0096N1 V p. 14 van 19 Reglement KBC-Online for Business

15 4. Toegang tot de documenten Zoomit is voor de gebruiker slechts toegankelijk vanuit KBC-Online for Business met de toegangs- en ondertekeningsmiddelen van de e-banking toepassing. Het feit dat aan een rekening meerdere gebruikers verbonden zijn, betekent niet automatisch dat elke gebruiker toegang kan krijgen tot de documenten die door de verzender worden opgemaakt. Alleen documenten die daadwerkelijk bestemd zijn voor de gebruiker omdat hij daarvan de ontvanger is, dan wel van de ontvanger de toestemming tot inzage gekregen heeft kunnen door de gebruiker worden geraadpleegd. Alvorens de gebruiker, als ontvanger of gemachtigde, inzage krijgt in een document, zal er een overeenstemmingstest plaatsvinden. Slechts wanneer de identiteit van de gebruiker en deze van de ontvanger overeenstemmen zoals in artikel 5 is bepaald, wordt aan de ontvanger toegang verleend tot het document. Het document wordt niet verstuurd naar de ontvanger. Door op het document te klikken verlaat de gebruiker KBC-Online for Business en wordt via een beveiligde link doorverwezen naar de websites en servers van de verzender of een door de verzender aangewezen derde waar hij het document kan raadplegen, zonder dat dit document op de servers of in de systemen van de bank terechtkomt. De bank noch Isabel NV dragen enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van deverzenders hun website/servers, en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze websites/servers betreft. De bank en Isabel NV hebben geen toegang tot de documenten die worden opgeslagen op de servers van de verzender of de door de verzender aangewezen derden. Bovendien is het de verzender die bepaalt welke de ontvangers zijn van de documenten, en niet de bank noch Isabel NV. Tot slot kiezen noch wijzigen de bank en Isabel NV de doorgestuurde documenten. De documenten die zich op de server van de verzender bevinden zijn slechts tijdelijk opvraagbaar zijn gedurende de termijn die in de contractsvoorwaarden van de verzender is bepaald. 5. De overeenstemmingstest De overeenstemmingstest wordt uitgevoerd door Isabel NV. Isabel NV zal een vergelijking maken tussen (1) de identificatiegegevens van de ontvanger en/of zijn gemachtigde gebruiker, zoals die gekend zijn door de bank en (2) de identificatiegegegevens van de contractant of zijn gemachtigde gebruiker zoals die verkegen werden van de verzender van de documenten. Als algemeen principe geldt dat een perfecte overeenstemming vereist is tussen de gegevens zoals bekend aan verzender en bank. Indien het resultaat van de test positief is, zal toegang worden verleend aan de ontvanger en zijn gemachtigde gebruikers, in het tegenovergestelde geval zal de toegang worden geweigerd. Als er overeenstemming bestaat met het rekeningnummer, maar niet met de naam en voornaam van de ontvanger, wordt in bepaalde gevallen door de verzender alsnog toelating verleend aan de gebruiker om de documenten in te zien in functie van de confidentialiteit van de documenten: 1. Wanneer de confidentialiteit van het document door de verzender ingesteld wordt op gevoelig moet er een perfecte overeenstemming zijn tussen de identificatiegegevens van de ontvanger en/of zijn gebruiker (naam, voornaam, en bijnamen) en het bankrekeningnummer van de contractant zoals die gekend zijn door de bank en (2) de identificatiegegegevens van de contractant of zijn gebruiker (naam, voornaam) en het bankrekeningnummer zoals aangegeven door de verzender van de documenten. Als het resultaat van de overeenstemmingstest positief is, wordt toegang verleend aan de ontvanger en zijn gebruikers; 2. Wanneer de confidentialiteit van het document door de verzender ingesteld wordt op niet gevoelig houdt de overeenstemmingstest in dat er overeenstemming moet zijn tussen de identificatiegegevens van de ontvanger en/of zijn gebruiker (naam, voornaam, en bijnamen) en het bankrekeningnummer van de contractant zoals die gekend zijn door de bank en (2) de identificatiegegegevens van de contractant of zijn gebruiker (naam, voornaam) en het bankrekeningnummer zoals aangegeven door de verzender van de documenten. Als het resultaat van de overeenstemmingstest positief is, wordt toegang verleend aan de ontvanger en zijn gebruikers; in het tegenovergestelde geval wordt toegang geweigerd. Indien deze eerste test negatief is, is toegang tot het document nog steeds mogelijk indien de geauthentiseerde KBC-Online for Business gebruiker die toegang vraagt tot het document, verklaart dat de contractant hiertoe door de ontvanger te is gemandateerd. De ontvanger wordt hiervan op de hoogte gesteld, en kan zich zo nodig hiertegen verzetten. De ontvanger kan in de Zoomit-toepassing tevens aangeven per verzender of hij aan de andere gebruikers die nu of in de toekomst volmacht hebben op zijn zichtrekening(en) of op een andere wijze toegang hebben tot de betrokken zichtrekening(en) of de rekeninginformatie een expliciete toestemming verleent tot inzage van de documenten waarvan hij de ontvanger is. 6. Gegevensverwerking Bij de terbeschikkingstelling van de documenten via Zoomit worden er persoongegevens verwerkt, met name een of meerdere van volgende gegevens: naam, voornaam, roepnaam, rekeningnummer, desgevallend ondernemingsnummer, de gegevens van de financiële transactie (o.a. de mededeling) m.b.t de verstuurde documenten. De contractant en zijn gebruiker(s) geven de Bank de uitdrukkelijke toelating hun relevante persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden te verwerken: AA0096N1 V p. 15 van 19 Reglement KBC-Online for Business

16 Het registreren van het gebruik van de e-banking toepassing voor de terbeschikkingstelling van documenten door een verzender via Zoomit; Het screenen van de transactiegegevens op rekeningnummers die de Verzenders toebehoren, om na te gaan met welke verzenders hij/zij reeds een transactierelatie heeft. De Bank deelt geen informatie over de contractant of diens gebruikers mee aan potentiële en/of bestaande verzenders; Het kenbaar maken van de relevante persoonsgegevens van de gebruiker aan Isabel NV met als doel ze te gebruiken voor de overeenstemmingtest. Bij de verwerking van de persoonsgegevens leven alle betrokkenen de regels na die door de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden opgelegd. De verzender treedt daarbij op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de contractant/gebruiker(s) om hen als ontvanger documenten elektronisch te bezorgen, en hen toe te laten ze te raadplegen. De bank verwerkt als verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens van de contractant/gebruiker(s) ten einde hen toe te laten de documenten via Zoomit te raadplegen, en in voorkomend geval te betalen. De uitvoering van de overeenstemmingstest wordt door de Bank en de verzender(s) uitbesteed aan Isabel NV, waarbij deze laatste als verwerker optreedt. De contractant en zijn gebruiker(s) beschikken bij de respectievelijke verantwoordelijken voor de verwerking over een inzagerecht en zij kunnen kosteloos correctie vragen. De bank neemt alle maatregelen en maakt gebruik van alle nodige veiligheidstechnieken nodig om de persoonsgegevens die zij verwerkt dus met inbegrip van de link naar de documenten, maar met uitsluiting van de documenten zelf (die vallen onder de verantwoordelijkheid van de verzender) te beschermen tegen verlies, diefstal, beschadiging en ongeoorloofde toegang door derden. 7.Verplichtingen van de contractant / gebruiker 7.1 De contractant en zijn gebruiker(s) verbinden zich ertoe alle veiligheidsvoorschriften inzake het gebruik van de toegangs-en ondertekeningsmiddelen zoals uiteengezet in respectievelijk artikel 8 van het Reglement KBC-Online for Business strikt na te leven. 7.2 De contractant en zijn gebruiker(s) verbinden zich ertoe om elk vastgesteld misbruik door een niet-gemachtigde derde (bijv. inzage in de documenten door een derde die daartoe door de ontvanger niet gemachtigd werd), of elk vermoeden daarvan, onmiddellijk aan de bank mee te delen op de wijze bepaald in het toepasselijke reglement. 7.3 De bank biedt de contractant/gebruiker(s) slecht een middel om documenten makkelijker te betalen. De verantwoordelijkheid om tijdig en correct te betalen, en te zorgen voor voldoende provisie, ligt volledig bij de contractant. 7.4 De contractant/gebruiker verbindt zich ertoe elke betwisting of klacht m.b.t. de werking van de dienst Zoomit schriftelijk te richten aan de in artikel 16 van het Reglement KBC-Online for Business bepaalde diensten van de bank binnen drie maanden na de betwiste verrichting. Na verloop van die termijn kan de verrichting niet meer het voorwerp uitmaken van enige betwisting. 7.5 De contractant/gebruiker(s) erkennen dat betwistingen m.b.t. de inhoud van de documenten rechtstreeks met de verzenders moeten worden afgehandeld. De bank is geen partij bij de overeenkomsten tussen de gebruiker en de verzender(s). Noch de bank noch Isabel NV kunnen de documenten raadplegen en dragen hierin enige verantwoordelijkheid. 7.6 De gebruiker erkent dat de documenten die zich op de server van de verzender of op een door de verzender aangewezen derde bevinden, slechts tijdelijk opvraagbaar zijn, gedurende de termijn die in de contractsvoorwaarden van de verzender is bepaald. De documenten zullen, al is deze termijn nog niet verstreken, ook niet langer beschikbaar zijn indien de contractuele relatie tussen de contractant en de Bank, of de Zoomit-toepassing geheel of ten dele (voor bepaalde verzenders) wordt beëindigd. De contractant/gebruiker die in voormelde gevallen inzage wil behouden in de betreffende documenten moet zelf zorgen voor de opslag/archivering van de documenten. 8. Verplichtingen van de bank 8.1 Behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepalingen, zijn de verplichtingen van de Bank m.b.t. de dienst Zoomit alleen inspanningsverbintenissen. De bank levert de dienst Zoomit zonder enige garantie inzake kwaliteit. De Bank biedt ook geen enkele waarborg wat betreft: het continue, ononderbroken, of zonder gebreken functioneren van Zoomit; de beschikbaarheid van de documenten; de kwaliteit, de accuraatheid, de correctheid en de betrouwbaarheid van deze documenten; de toegangs- en antwoordtijden. 8.2 De Bank behoudt zich het recht voor de dienst Zoomit te onderbreken bij onderhoudswerkzaamheden of om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen aan Zoomit. De bank stelt alles in het werk om de gebruiker daarvan vooraf in te lichten en om de duur AA0096N1 V p. 16 van 19 Reglement KBC-Online for Business

17 van dergelijke onderbrekingen zo beperkt mogelijk te houden. Het kan evenwel gebeuren dat onderbrekingen optreden zonder dat een verwittiging heeft kunnen plaatsvinden, indien zich een technisch incident voordoet of in geval van overmacht, waaronder, doch niet beperkt tot een staking of een voorval buiten de controle van de bank, of in geval van hoogdringendheid. 9. Aansprakelijkheid en risicoregeling 9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van het Reglement KBC-Online for Business kunnen noch de Bank noch Isabel NV aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van: de niet-beschikbaarheid van de dienst Zoomit als gevolg van aangekondigde onderhoudswerkzaamheden; het handelen of het nalaten te handelen van de gebruiker in strijd met een bepaling van deze Bijzondere Voorwaarden voor het gebruik van Zoomit; het niet naleven door de gebruiker van de veiligheidsvoorschriften en/of aanwijzingen. het falen van de overeenstemmingstest indien de contractant en/of de gebruiker onjuiste of onvolledige gegevens meedelen aan de bank of de verzender; elke foutieve verklaring door de gebruiker m.b.t zijn recht op toegang tot de documenten. De bank is niet aansprakelijk voor indirect- of gevolgschade en immateriële schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Zoomit, met inbegrip van maar niet beperkt tot tijdverlies, verlies van of schade aan de cliënteel, verlies van gegevens, verlies van inkomsten, winstderving, de toename van de algemene kosten, de verstoring van de handelsactiviteit, vorderingen van derden, reputatieschade, of verwachte besparingen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Zoomit. De aansprakelijkheid van de bank m.b.t de Zoomit-toepassing wordt beperkt tot EUR. 9.2 Alleen de verzender heeft een inzage - en correctierecht op de documenten. De documenten die door de verzender op zijn server of die van een derde partij worden geplaatst ter inzage van de ontvanger, zijn niet raadpleegbaar noch door Isabel noch door de bank. De rol van de bank en van Isabel NV blijft beperkt tot het op een correcte wijze toewijzen van de documenten afkomstig van een bepaalde verzender naar een bepaalde ontvanger. Alleen de verzender is aansprakelijk voor de inhoud, de kwaliteit, de accuraatheid en de correctheid van de documenten. Klachten of vragen m.b.t de documenten of de inhoud ervan worden niet behandeld door de bank, maar dienen rechtstreeks gericht te worden aan de verzenders. De bank en Isabel zijn derden t.a.v de contractuele relatie tussen de ontvangers en de verzenders en kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die eigen zijn aan deze contractuele relatie. Noch de Bank noch Isabel NV zijn aansprakelijk voor: - de onvolledigheid, de onjuistheid en het niet up-to-date zijn van de informatie op de site van de verzender of derden waartoe zij via hyperlink toegang verlenen; - de solvabiliteit, betrouwbaarheid van de Verzender of de derde site-eigenaars waarnaar gelinkt wordt; -het niet nakomen door de verzender van zijn leveringplicht of van enig andere wettelijke of contractuele verplichting jegens de ontvanger; - de onmogelijkheid tot het creëren van enige verbinding noodzakelijk voor de dienstverlening, en de onderbreking van de verbinding, voor zover te wijten aan derden. 9.3 Het is de verzender van het document die bepaalt voor welke documenten welke overeenstemmingstest zal worden toegepast. Noch de bank noch Isabel NV dragen hier enige verantwoordelijkheid. 9.4 Alleen de verzender is aansprakelijk voor de op de documenten of in banners voorkomende reclameboodschappen. De Bank kan ter zake niet aansprakelijk worden gesteld. 10. Intellectuele rechten De eigendomsrechten en andere intellectuele rechten in verband met de dienst Zoomit, zoals de programma s, software, merken, handelsnaam en logo, behoren toe aan Isabel NV en worden op geen enkele wijze overgedragen aan de gebruiker. De gebruiker onthoudt zich van elke inbreuk op deze rechten. Hij mag de toepassing en de documentatie in verband met Zoomit uitsluitend voor eigen behoeften gebruiken en niet kopiëren, noch aan enige derde ter beschikking stellen of verspreiden. Het is de gebruiker verboden aan de programma s en schermen van Zoomit enige wijziging aan te brengen. 11. Kosten AA0096N1 V p. 17 van 19 Reglement KBC-Online for Business

18 De toegang tot en het gebruik van Zoomit is gratis, onverminderd de eventuele tarifering van KBC-Online for Business, en de toegangs-en ondertekeningsmiddelen. 12. Beëindiging Behoudens opzegging, abonneert de contractant zich voor onbepaalde duur. De contractant kan op elk ogenblik: de Zoomit-toepassing in zijn abonnement KBC-Online for Business eenzijdig opzeggen; via de administratieve module in Zoomit zijn contract voor de ontvangst van documenten met één of meer verzenders opzeggen. Dergelijke specifieke opzegging gaat in vanaf de eerstvolgende werkdag, tenzij de voorwaarden van de verzender een andere opzeggingstermijn bepalen. De bank is gerechtigd de Zoomit-toepassing te beëindigen mits een opzegtermijn van twee (2) maanden, of onmiddellijk in de gevallen bepaald in artikel 10.3 van het Reglement KBC-Online for Business. In geval van opzegging door de contractant of de bank van het KBC-Online for Business contract, zijn de bepalingen van artikel 10 van het Reglement KBC-Online for Business van toepassing. Door de opzegging van het e-bankingcontract wordt de Zoomit-toepassing overeenkomstig beëindigd. In geval van beëindiging van het e-bankingcontract of de Zoomit-toepassing, en dit ongeacht de reden, is de gebruiker verplicht de ontvanger en de verzender(s) hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen. AA0096N1 V p. 18 van 19 Reglement KBC-Online for Business

19 Bijlage 2 Mandatenbeheer en invorderingen Europese domiciliëringen Voor zover de bepalingen van deze bijlage niet expliciet afwijken van de bepalingen van de artikelen 1 t.e.m 23 van het Reglement KBC-Online for Business, blijven deze laatste bepalingen van toepassing. Elke contractant - schuldeiser die met de bank een Overeenkomst Europese Domiciliëring Core en/of Business-to-business heeft gesloten, kan via een toepassing in KBC-Online for Business : zijn mandaten voor Europese domiciliëringen beheren; bestanden met Europese domiciliëringen klaarmaken en doorsturen naar de bank; de terugbetaling vragen van een Europese domiciliëringsopdracht (zgn. reversal ); op vraag van de betaler DOM 80 mandaten invoeren en converteren naar Europese domiciliëringsmandaten; in het kader van een overstap van een derde financiële instelling naar de bank, de mandaatgegevens van de Europese domiciliëringen die hij had bij de andere financiële instelling invoeren. De contractant erkent hierbij uitdrukkelijk dat de bank hem slechts een toepassing biedt om zijn mandatenbeheer te faciliteren, maar dat hij als schuldeiser zelf volledig verantwoordelijk blijft voor zijn mandatenbeheer en alle mogelijke schade die hieruit zou voortvloeien. Het gebruik van deze toepassing doet geen afbreuk aan de contractant-schuldeiser zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst Europese domiciliëring Core en/of Business-to business en respectievelijk het SEPA Core Scheme Rulebook en het SEPA Business-to-Business Scheme Rulebook. De bank draagt hier geen enkele verantwoordelijkheid, en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. AA0096N1 V p. 19 van 19 Reglement KBC-Online for Business

Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Business Banking

Reglement KBC-Mobile Business Banking Reglement KBC-Mobile Business Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 5 december 2012. Zij telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen de contractant en de bank voor

Nadere informatie

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 1 oktober 2012. Zij telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake KBC- Mobile Banking tussen enerzijds

Nadere informatie

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden.

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Online, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Bijzondere Bepalingen KBC-Online for Business

Bijzondere Bepalingen KBC-Online for Business Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 17/10/ 2016. Zij telt 16 bladzijden. Deze Bijzondere Bepalingen en hun bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Online for Business, beschrijven de functionaliteiten

Nadere informatie

KBC-Online for Business

KBC-Online for Business KBC-Online for Business Ontdek KBC-Online for Business. Automatisering is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. En zeker niet uit het bedrijfsleven. KBC speelt daarop in en stelt ook zijn zakelijke

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 15 januari 2010. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

KBC Bank NV, met zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Deze uitgave werd geregistreerd te Leuven op 16 januari 2006. Zij telt 9 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN Reglement KBC-Touch Deze versie werd geregistreerd in Leuven op 18 juni 2015. Ze telt 11 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Touch, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 7 december 2007. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online

Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online CW3440N V01-2003 -/- Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de diensten KBC-Online en Tele-KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online 1. Wat betekent de keuze voor digitale rekeningafschriften? Als cliënt bij KBC kunt u kiezen hoe u de verrichtingen op uw rekeningen

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking

Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking Het reglement Bestandsuitwisseling en verwerking werd in het Frans, het Nederlands, het Duits en het Engels opgemaakt. In geval van tegenspraak tussen de verschillende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Dossierhouder BCT Datum 15 maart 2011 Status Concept Versie 1.0 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepassing 3 3 Verplichtingen en garanties Dossierhouder BCT 3 4 Verplichtingen

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 26 oktober 2015 en van kracht met ingang van 27 oktober 2015 Deze uitgave telt 10 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlage regelen de contractuele relatie met betrekking tot

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Onlinecontract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Onlinecontract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 25 oktober 2006. Zij telt 11 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

ZOOMIT: BIJZONDERE VOORWAARDEN

ZOOMIT: BIJZONDERE VOORWAARDEN ZOOMIT: BIJZONDERE VOORWAARDEN Deze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden betreffende de BNP Paribas Fortis bankkaarten en de diensten Phone Banking en PC Banking.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Gedragscode Zoomit. In dit document:

Gedragscode Zoomit. In dit document: Gedragscode Zoomit In dit document: 1. Doelstelling 2. Toepassingsgebied 3. Wat is Zoomit en welke partijen zijn er bij betrokken? 4. Organisatie, toezicht en aanspreekpunt 5. Veiligheid 6. Publiciteit

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Alle informatie die Ligare communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail, alsmede alle software en tools en verwijzingen

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Hieronder volgt een overzicht van wat je met KBC-Mobile Banking allemaal kunt doen. Als je KBC-Mobile Banking niet alleen gebruikt voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"): - de Sectie 1: Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile is van toepassing op alle klanten

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Online for Business Security: Algemene voorwaarden

Online for Business Security: Algemene voorwaarden Online for Business Security: Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities Overeenkomst Het Aanvraagformulier zoals hieronder omschreven en de Algemene Voorwaarden Online for Business Security, evenals alle

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

BIJLAGE: REGLEMENT VAN DE DIENST «ING ZOOMIT» IN DE HOME BANKDIENSTEN

BIJLAGE: REGLEMENT VAN DE DIENST «ING ZOOMIT» IN DE HOME BANKDIENSTEN BIJLAGE: REGLEMENT VAN DE DIENST «ING ZOOMIT» IN DE HOME BANKDIENSTEN 1. VOORWERP VAN HET REGLEMENT VAN DE DIENST «ING ZOOMIT» Het reglement van de dienst ING Zoomit (hierna «het reglement» genoemd) heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Voorwaarden Internetbeleggen 02 Voorwaarden Internetbeleggen 2012.04.26 Inhoudsopgave 1. Definities 4 2. Toegang 4 3. Aansprakelijkheid en vrijwaring 5 4. Waarborgen bij

Nadere informatie

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten; GEBRUIKERSOVEREENKOMST THEODOOR INSIGHT Artikel 1 Definities Cliënt elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Alle informatie die Aalvanger Design communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle

Nadere informatie

gebruikersvoorwaarden

gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden van Aristoco International BVBA, fabrikant van Cubigo en MaxxGemak, leverancier van Cubigo NL Toestemming Als bezoeker of lid van Cubigo ga je akkoord met de onderstaande bepalingen

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Beschrijving van de diensten in KBC-Touch

Beschrijving van de diensten in KBC-Touch Beschrijving van de diensten in KBC-Touch KBC-Touch is opgedeeld in 5 grote thema s : Betalen, Sparen en Beleggen, Wonen, Gezin, Voertuig. Hieronder volgt een overzicht van de diensten per thema. Binnen

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Reglement Internetbankieren. 1. Definities

Reglement Internetbankieren. 1. Definities Reglement Internetbankieren 1. Definities Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of-spaarrekening aan te gaan volgens de voorwaarden van het Reglement

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie

Disclaimer Gelieve deze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website aandachtig te lezen.

Disclaimer Gelieve deze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website aandachtig te lezen. Disclaimer Gelieve deze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website aandachtig te lezen. DOOR ZICH EEN TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie