DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar"

Transcriptie

1 DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Vrijgevestigden GGZ Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ 1

2 Inhoudsopgave Inleiding Landelijke ontwikkelingen Introductie Basis GGZ CVZ-rapport inzake verzekerde/niet-verzekerde GGZ Hoofdbehandelaarschap Speerpunten inkoopbeleid DSW Zorgverzekeraar Patiëntgerichtheid Versterken positie patiënt Hanteren Richtlijnen GGZ Gebruik effectmetingen in behandeling Transparantie Routine outcome monitoring Gebruik zorgprogrammering Doelmatigheid Gepast gebruik en verzekerde zorg Toepassen omzetplafond Substitutie tweedelijns GGZ naar Generalistische Basis GGZ Hoofdbehandelaarschap Beperkte inzet van ondersteunend personeel Processen en procedures Zorginkoopmodule en zorginkoopprocedure Aanvragen persoonlijk certificaat VECOZO Doorgeven VECOZO-certificaat nummer aan DSW Zorgverzekeraar Proces zorginkoopmodule Tijdpad zorginkoop Planning inkoopproces Voorbehoud Nawoord

3 Bijlage 1 Factsheet Generalistische Basis GGZ...16 Bijlage 2 Rode behandelingen...20 Bijlage 3 Oranje behandelingen...23 Bijlage 4 Groene behandelingen...24 Bijlage 5 Toepassen omzetplafond...25 Bijlage 6 Randvoorwaarden

4 Inleiding DSW Zorgverzekeraar is een regionale zorgverzekeraar, gevestigd in Schiedam. Naast het label DSW Zorgverzekeraar voeren wij het label Stad Holland Zorgverzekeraar. Wij hebben circa verzekerden. Vanaf 2014 contracteert DSW Zorgverzekeraar ook voor ANNO12 zorgverzekeraar NV (KvK-nummer ), statutair gevestigd te Amersfoort. Op dit moment ligt een aanvraag van ANNO12 om als zorgverzekeraar te mogen optreden ter goedkeuring bij de Nederlandse Bank (DNB). Zodra deze goedkeuring van DNB is ontvangen en ANNO12 als zorgverzekeraar mag optreden, zullen onze overeenkomsten mede gelden namens ANNO 12 zorgverzekeraar NV. De kernwaarden van DSW zijn: Dichtbij en Menselijk Eerlijk en Direct Realistisch en Praktisch Gezamenlijk Eigenzinnig Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op toegankelijke en betaalbare zorg van hoge kwaliteit. Wij hebben solidariteit hoog in het vaandel en sluiten dan ook geen collectiviteiten met kortingen af. Deze korting op collectiviteiten moet namelijk weer betaald worden door een andere groep verzekerden. Wij streven naar een zo laag mogelijke, kostendekkende premie die voor elke verzekerde gelijk is. Op onze website vindt u de premieopbouw terug, en ziet u waar de kosten van de zorgpremie op zijn gebaseerd. Wij zijn een Onderlinge Waarborg Maatschappij en kennen derhalve geen winstoogmerk. Vrijgevestigden leveren GGZ-zorg in de wijk, dichtbij de cliënt. Veel zorgvragen kunnen ambulant en dichtbij de patiënt door een vrijgevestigde praktijk behandeld worden. Om deze redenen nemen vrijgevestigden een laagdrempelige positie in ten opzichte van GGZ-instellingen. Dit maakt de vrijgevestigde aanbieders een belangrijk onderdeel van de GGZ-sector. DSW Zorgverzekeraar maakt graag afspraken met vrijgevestigde praktijken, omdat wij het belangrijk vinden dat onze verzekerden uit een zo breed mogelijk aanbod de zorgaanbieder kunnen kiezen die het beste aansluit op de zorgvraag en de wensen en behoeften. In onderhavig document worden de uitgangspunten beschreven met betrekking tot de zorginkoop 2014 ten aanzien van vrijgevestigden werkzaam binnen de GGZ. Dit inkoopbeleid is zowel gericht op Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ. Achtereenvolgens worden de landelijke ontwikkelingen, de speerpunten van DSW en de processen en procedures besproken. 4

5 1 Landelijke ontwikkelingen In dit hoofdstuk benoemen wij de meest in het oog springende ontwikkelingen binnen de GGZ-sector, welke ook in onze contractering een belangrijke rol spelen. 1.1 Introductie Basis GGZ 2014 In het Bestuurlijk Akkoord van juni 2012 zijn afspraken gemaakt over de versterking van de module POH-GGZ bij de huisarts en de Generalistische Basis-GGZ (hierna te noemen GB-GGZ). De huisarts als poortwachter zal veel meer patiënten, al dan niet met behulp van ondersteunend personeel, moeten helpen. Waar nodig wordt een patiënt ofwel doorverwezen naar de GB-GGZ voor de eenvoudige tot matige problematiek, ofwel naar de gespecialiseerde GGZ (hierna te noemen S-GGZ) voor de meer complexe problematiek. Voor de chronische patiënt vindt zorgverlening, indien mogelijk, in en om de thuissituatie plaats. De huidige vijf zittingen eerstelijns psychologische zorg komen per 2014 te vervallen en hiervoor in de plaats zijn zorgvraagzwaarteproducten ontwikkeld (zie tabel 1) welke behoren tot de GB-GGZ. Deze zorgvraagzwaarteproducten bieden de mogelijkheid om zorg te leveren aan patiënten met zwaardere psychische problematiek dan in de huidige eerstelijns psychologische zorg gemiddeld gezien wordt geboden. Naast de huidige eerstelijns psychologische zorg, zal dus tevens een deel van de populatie uit de huidige tweedelijns GGZ (waarvoor op dit moment DBC s GGZ worden gedeclareerd) onderdeel gaan uitmaken van de GB-GGZ. Tabel 1; producten GB-GGZ Product Product GB-GGZ kort Product GB-GGZ middel Product GB-GGZ intensief Product GB-GGZ Chronisch Product GB-GGZ Transitie Afkorting product BK BM BI BC BT Op basis van vijf criteria (DSM-stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit, beloop klachten) moet worden bekeken welke categorie het beste past bij de zorgvraag van de patiënt. Het zorgzwaartevraagproduct zou daarmee een combinatie moeten zijn van diverse zorgvraagzwaartecriteria. Zie Bijlage 1 voor een nadere uitwerking van de verschillende prestaties binnen de GB-GGZ en wanneer welk product gedeclareerd mag worden. 1.2 CVZ-rapport inzake verzekerde/niet-verzekerde GGZ Het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft in opdracht van het Ministerie van VWS in april 2012 het rapport Geneeskundige GGZ (deel1) wat is nu verzekerde zorg en wat niet 1 uitgebracht, waarin het CVZ mogelijke maatregelen onderzocht om de curatieve GGZ houdbaar te maken voor de lange termijn. Dit rapport is de opstap naar een vervolgrapport over te verzekeren geneeskundige GGZ. Dit vervolgrapport Advies Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg, deel 2 heeft het CVZ op aangeboden aan minister Schippers. In dit tweede rapport gaat het CVZ nader in op begrenzing van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg die op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is verzekerd. Tevens geeft het CVZ in dit rapport aan welke voorwaarden van belang zijn om gepast gebruik in de GGZ te bevorderen. 1 Geneeskundige GGZ (deel 1), Wat is nu verzekerde zorg en wat niet? CVZ, 6 april

6 1.3 Hoofdbehandelaarschap Met de brief van 2 juli jl. aan de Tweede Kamer 2 geeft minister Schippers duidelijkheid over de verantwoordelijkheden die een hoofdbehandelaar heeft en geeft zij aan dat de controleerbaarheid van de hoofdbehandelaar vergroot moet worden (informatie op de factuur). Verder benoemt de minister in deze brief bij het uitblijven van een veldnorm - kwalificaties waarover een hoofdbehandelaar in (transitieperiode) minimaal dient te beschikken. 2 Hoofdbehandelaarschap GGZ, Ministerie van Volksgezondheid en Sport (kenmerk: CZ) 6

7 2 Speerpunten inkoopbeleid DSW Zorgverzekeraar 2014 Onze speerpunten met betrekking tot de zorginkoop zijn patiëntgerichtheid, transparantie en doelmatigheid. Deze sluiten nauw aan bij de in hoofdstuk 1 genoemde ontwikkelingen. Wij willen graag kwalitatief goede, betaalbare zorg inkopen. Met de beschikbare middelen willen wij zoveel mogelijk patiënten, zo goed mogelijk helpen. 2.1 Patiëntgerichtheid Van belang is dat zowel de verzekering als de geleverde zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de verzekerden. Hierbij is ons uitgangspunt dat meer zorg niet altijd betere zorg betekent, maar dat bij de (specifieke) zorgvraag van de patiënt, passende zorg hoort. Het is daarom de wens van ons als zorgverzekeraar om als belangenbehartiger van verzekerden de positie van de patiënt een plek te geven bij de beoordeling van en de besluitvorming rondom zorg Versterken positie patiënt Wij willen bevorderen dat patiënten meer invloed kunnen uitoefenen op de zorg die zij ontvangen. Hiertoe is het van belang patiënten bewust te maken van de rechten die zij hebben en de mogelijkheden tot inspraak waarover zij beschikken. Van belang daarbij is tevens dat het aanbod transparant is en dat informatie over aanbieders en zorg op een begrijpelijke wijze aangeboden wordt (zowel mondeling als bijvoorbeeld via een website). Wij verwachten dan ook dat de zorgaanbieder bij aanvang van de behandeling de patiënt op de hoogte stelt of de zorgvraag Generalistisch (behandeling middels GB-GGZ) dan wel specialistisch (behandeling middels S-GGZ) is. Tevens dient de patiënt in het geval van GB-GGZ op de hoogte worden gesteld van welk zorgvraagzwaarteproduct geleverd wordt, ook wanneer het zorgvraagzwaarteproduct dat geleverd wordt tussentijds gewijzigd wordt (zie voor een nadere uitwerking bijlage 1). Wij verlangen van onze zorgverleners: - Een praktijkwebsite met hierop minimaal de vermelding van gebruikte behandelvormen en wachttijden - Het leveren van zorg passend bij de zorgvraag van de patiënt - Deelname aan klachtenregelingen - Verstrekken van informatie aan patiënt bij aanvang van de behandeling of het S-GGZ dan wel GB-GGZ betreft en welk zorgzwaarteproduct bij laatst genoemde gedeclareerd wordt Hanteren Richtlijnen GGZ Wij verlangen van u dat voor die aandoeningen waar multidisciplinaire richtlijnen voor zijn ontwikkeld, u handelt conform die richtlijnen. De richtlijnen dienen te zijn toegepast en verwerkt in de zorgprogramma s en zorgpaden die u hanteert. Het toepassen van richtlijnen biedt o.a. houvast voor patiënten over welke zorg mag worden verwacht. Wij verlangen van onze zorgverleners: - Handelen conform richtlijnen - Toepassing richtlijnen in zorgprogramma s en paden 7

8 2.1.3 Gebruik effectmetingen in behandeling Wij vinden het belangrijk dat patiënten doelgericht geholpen worden, wij verwachten daarom dat effectmetingen onderdeel zijn van de behandeling en teruggekoppeld worden richting de individuele patiënt. Wij verlangen van onze zorgverleners: - Uitvoeren van effectmetingen - Effectmetingen/uitkomsten gebruiken bij de behandeling - Terugkoppelen van uitkomsten effectmetingen aan de individuele patiënt 2.2 Transparantie De afgelopen jaren heeft de GGZ-sector de nodige bezuinigingen op zich af zien komen. Toekomstige pakketmaatregelen en bezuinigingen zijn niet ondenkbaar, zolang de GGZsector haar toegevoegde waarde niet bewijst/heeft bewezen. Transparantie is dan ook zeer belangrijk Routine outcome monitoring Zoals reeds beschreven bij hecht DSW Zorgverzekeraar er waarde aan dat de effectiviteit van de geleverde behandeling getoetst wordt. De Stichting Benchmark GGZ (SBG) is een onafhankelijk kenniscentrum voor GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars in Nederland. SBG maakt behandeleffecten inzichtelijk van veelvoorkomende stoornissen. DSW Zorgverzekeraar vindt het van belang dat zorgaanbieders behandeleffecten meten, en dat deze behandeleffecten op termijn ook vergelijkbaar worden gemaakt. Wij verlangen van onze zorgverleners: - Uitvoeren van effectmetingen middels Routine Outcome Monitoring (ROM) - Uitvoeren van begin en eindmetingen bij minimaal 40% van patiënten die in 2014 in zorg komen - Gebruik van een ROM-portal zoals de ROM-portals ondersteund door de NVVP en/of NVvP - Registratie bij SBG via sbgggz.nl - Indien aanlevering bij SBG in 2014 mogelijk is, dient u te starten met aanlevering aan SBG Gebruik zorgprogrammering Wij vinden het belangrijk dat er een duidelijke lijn zit in de behandelingen en dat zorgverleners vooraf een inschatting kunnen maken over de prestatie/dbc die uiteindelijk gedeclareerd wordt. Wij achten het daarom van belang dat er waar mogelijk protocollair gewerkt wordt en zorgprogramma s en zorgpaden worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Effectmeting en inzet van E-health zijn o.a. onderdelen die ook een plek dienen te krijgen in de zorgprogrammering / zorgpaden. Wij verlangen van onze zorgverleners: - Ontwikkelen van zorgprogramma s en paden voor de meest behandelde stoornissen - Implementeren van bovengenoemde zorgprogramma s en paden 8

9 2.3 Doelmatigheid Gezien de beperkte middelen in de GGZ vinden wij het van groot belang dat zorg die verleend wordt, is afgestemd op de reële behoefte van de verzekerde. Er dient een afweging te worden gemaakt tussen de kosten en baten van de zorg en geen zorg te worden verleend die leidt tot onnodige kosten Gepast gebruik en verzekerde zorg Doelmatige zorg is gepaste zorg, van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de verzekerde. De zorg is bovendien proportioneel, gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap en praktijk en onder- en overconsumptie van zorg wordt vermeden. Wij gaan ervan uit dat u een goede afweging maakt tussen de kosten en baten van de zorg en dat u geen zorg verleent die leidt tot onnodige kosten. In bijlage 2 vindt u een overzicht van door het CVZ aangemerkte rode behandelingen (deze voldoen niet aan de stand van de wetenschap en de praktijk en komen derhalve niet voor vergoeding in aanmerking). In bijlage 3 vindt u de zogenoemde oranje behandelingen (deze voldoen alleen in enkele gevallen aan de stand van de wetenschap en de praktijk en komen alleen dan voor vergoeding in aanmerking). In bijlage 4 vindt u een overzicht van groene behandelingen, welke voldoen aan de stand van de wetenschap en de praktijk en derhalve voor vergoeding in aanmerking komen. De afweging of sprake is van verzekerde zorg vinden wij zeer belangrijk. Het CVZ-rapport 3 krijgt dan ook (wederom) een nadrukkelijke plek in onze zorginkoop, onze contractering en materiële controles. Alleen te verzekeren zorg komt in aanmerking voor vergoeding. Wij verlangen van onze zorgverleners: - Gepast gebruik van zorg - Rekenschap geven aan en naleven van de rapporten van het CVZ Toepassen omzetplafond Om overschrijdingen in de GGZ te voorkomen hebben wij in 2011 een omzetplafond geïntroduceerd in onze contracten. Vorig jaar hebben wij een omzetplafond gehanteerd voor de gehele praktijk waar DSW uitsluitend haar marktaandeel van vergoedt. Op voorhand was daardoor niet duidelijk wat het precieze omzetplafond was voor DSW. Dit kon pas achteraf bepaald worden en leidde tot veel vragen. Vandaar dat wij er in 2014 voor kiezen om vooraf het omzetplafond te berekenen aan de hand van: Aantal werkbare uren in de praktijk Declarabiliteit Het postcodegebied van de praktijk en bijbehorend marktaandeel van DSW Gemiddelde tarief in de GB-GGZ dan wel S-GGZ Voor de exacte berekening van het omzetplafond zie bijlage 5. Wij verlangen van onze zorgverleners: - Geen overschrijding van het contractueel vastgelegde omzetplafond, Zorgdragen voor spreiding binnen het omzetplafond over het gehele jaar 3 Geneeskundige GGZ (deel 1), Wat is nu verzekerde zorg en wat niet? CVZ, 6 april

10 NB: Uitsluitend praktijken met maximaal 3 hoofdbehandelaren komen in aanmerking voor een vrijgevestigden contract. Indien u op basis van het aantal hoofdbehandelaren niet in aanmerking komt voor een contract voor vrijgevestigden, dan heeft u de mogelijkheid om zich te profileren als instelling. Indien u besluit een toelating aan te vragen voor een GGZ-instelling, dan betekent dit dat de vrijgevestigde praktijk niet langer actief kan zijn. Voor meer informatie over de contractering van instellingen verwijzen wij u naar het inkoopbeleid voor instellingen Substitutie tweedelijns GGZ naar Generalistische Basis GGZ Met de introductie van de GB-GGZ dient een heroriëntatie plaats te vinden op welke zorg in welk systeem thuis hoort en hoe de zorg bekostigd dient te worden. Minister Schippers heeft aangegeven een forse substitutie te verwachten van de huidige tweedelijns GGZ naar de GB-GGZ. Uit onze declaratiegegevens blijkt dat vrijwel alle vrijgevestigden die voorheen werkzaam waren in de tweedelijn in het nieuwe model zowel GB-GGZ als S- GGZ gaan leveren. In 2014 zetten wij nadrukkelijk in op substitutie van huidige tweedelijns GGZ naar de GB-GGZ, waarbij moet gelden dat onze verzekerden zo licht als mogelijk behandeld worden, maar zo zwaar als noodzakelijk. Kortom; het zorgaanbod dient goed aan te sluiten op de zorgvraag van de verzekerde. Dit vergroot de kwaliteit van de zorg; overen onderbehandeling dient (zo veel als mogelijk) vermeden te worden. Zorgaanbieders die tot op heden werkzaam waren binnen de specialistische GGZ, willen wij stimuleren een deel van hun patiëntenpopulatie te gaan bedienen binnen de GB-GGZ. Hierbij zullen de gemiddelde kosten per patiënt uiteindelijk moeten dalen, hetgeen een van de doelen is geweest van de invoering van de GB-GGZ. Wij zetten daarom in op 20% substitutie naar de GB-GGZ in In figuur 1 wordt de substitutie naar GB-GGZ grafisch weergegeven. Figuur 1: substitutie naar GB-GGZ Bij praktijken die zowel S-GGZ als GB-GGZ leveren, berekenen wij een omzetplafond voor de totale praktijk. Maximaal 80% van dit omzetplafond mag worden omgezet in de S-GGZ en minimaal 20% moet worden omgezet in de GB-GGZ. Wanneer zorgaanbieders uitsluitend S-GGZ gaan leveren, zal het omzetplafond met 20% worden gekort aangezien wij de GB-GGZ dan elders dienen in te kopen. 10

11 Wij verlangen van onze zorgverleners: - Dat minimaal 20% van het berekende omzetplafond bij praktijken die S-GGZ leveren wordt overgeheveld naar de GB-GGZ. - Geen overschrijding van het S-GGZ omzetplafond Hoofdbehandelaarschap Met de brief van 2 juli jl. aan de Tweede Kamer 4 geeft minister Schippers duidelijkheid over de verantwoordelijkheden die een hoofdbehandelaar heeft en geeft zij aan dat de controleerbaarheid van de hoofdbehandelaar vergroot moet worden (informatie op de factuur). Verder benoemt de minister in deze brief bij het uitblijven van een veldnorm - kwalificaties waarover een hoofdbehandelaar in (transitieperiode) minimaal dient te beschikken. DSW is van mening dat een aantal van de negen beroepen die als hoofdbehandelaar in de brief van de minister staan, niet thuishoort in de opsomming, omdat deze beroepen niet primair GGZ-gerelateerd zijn. Wij nemen dan ook niet (conform de vrijheid die de wet- en regelgeving ons biedt) de volledige lijst van de minister over. Onderstaande tabel toont aan welke disciplines wij in de contractering van vrijgevestigden accepteren als hoofdbehandelaar binnen de GB-GGZ en de S-GGZ. Tabel 2 Toegestane hoofdbehandelaren DSW GB-GGZ Klinisch Psycholoog Psychiater Psychotherapeut GZ-Psycholoog (niet voor product chronisch) K&J psycholoog NIP (niet voor product chronisch en uitsluitend voor de behandeling van Kinderen en Jeugd) Orthopedagoog Generalist NVO (niet voor product chronisch en uitsluitend voor de behandeling van Kinderen en Jeugd) S-GGZ Klinisch psycholoog Psychiater Psychotherapeut Wij verlangen van onze zorgverleners: - Inzet van uitsluitend de in tabel 1 genoemde zorgverleners als hoofdbehandelaar - Naleving van de eisen aan hoofdbehandelaarschap zoals benoemd door de Minister van VWS Beperkte inzet van ondersteunend personeel Teneinde een goede kwaliteit van zorg en doelmatigheid te bevorderen dient een groot gedeelte van de behandeling door de hoofdbehandelaar uitgevoerd te worden. De inzet van ondersteunend personeel is slechts beperkt toegestaan en bij S-GGZ uitsluitend wanneer hier een apart contract voor is afgesloten. Voor een overeenkomst waarin ondersteunend personeel beperkt wordt toegestaan, geldt een lager tarief dan voor de standaardovereenkomst. Uitsluitend de in tabel 3 opgenomen beroepen zijn bevoegd als hoofdbehandelaar c.q. ondersteunend personeel. Tabel 3: bevoegd personeel GB-GGZ en S-GGZ Product Bevoegd als Hoofdbehandelaar GB-GGZ Kort GZ-psycholoog Klinisch psycholoog Psychiater Bevoegd als ondersteunend personeel Basis psycholoog 4 Hoofdbehandelaarschap GGZ, Ministerie van Volksgezondheid en Sport (kenmerk: CZ) 11

12 Transitie Alle hier bovengenoemde hoofdbehandelaren S-GGZ N.v.t. Klinisch psycholoog Psychiater Psychotherapeut Basis psycholoog Basis psycholoog Speltherapeut Psychotherapeut K&J psycholoog NIP Orthopedagoog generalist NVO Middel GZ-psycholoog Klinisch psycholoog Psychiater Psychotherapeut K&J psycholoog NIP Orthopedagoog generalist NVO Intensief GZ-psycholoog Klinisch psycholoog Psychiater Psychotherapeut Orthopedagooggeneralist Kinder- en Jeugdpsycholoog Chronisch Klinisch psycholoog Psychiater Psychotherapeut GZ-psycholoog Orthopedagooggeneralist Kinder- en Jeugdpsycholoog Basis psycholoog Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH) Speltherapeut Verpleegkundig specialist Alle hier bovengenoemde ondersteunend personeel Volgens CONO gecertificeerde beroepen Minimaal 60% van de behandeling moet worden uitgevoerd door de hoofdbehandelaar. Dit betekent dat maximaal 40% mag worden uitgevoerd door ondersteunend personeel. Wij verlangen van onze zorgverleners: - Inzet van uitsluitend de in tabel 3 genoemde zorgverleners - Beperkte inzet van ondersteunend personeel (maximaal 40%) 12

13 3 Processen en procedures 3.1 Zorginkoopmodule en zorginkoopprocedure Onze zorginkoop voor curatieve GGZ verloopt uitsluitend - via onze online inkoopmodule (www.dsw.nl/zorgverleners/ggz). Deze module staat open van 16 september tot en met 16 oktober Na sluiting van de module kunt u geen contract meer bij ons aanvragen Aanvragen persoonlijk certificaat VECOZO Om in te loggen in onze inkoopmodule heeft u een persoonlijk certificaat van VECOZO nodig. Indien u nog niet over een persoonlijk VECOZO-certificaat beschikt, verzoeken wij u dit z.s.m. aan te vragen bij VECOZO https://www.vecozo.nl/diensten/administratieve_zaken/kennisbank.aspx?id=1278). Let op; het aanvragen van een persoonlijk VECOZO-certificaat duurt gemiddeld 6 weken. Wij adviseren u derhalve z.s.m. een persoonlijk certificaat aan te vragen! Indien u dit niet direct doet, loopt u de kans dat u (te) laat bent om via de inkoopmodule uw offerte uit te brengen Doorgeven VECOZO-certificaat nummer aan DSW Zorgverzekeraar Als u al beschikt over een persoonlijk certificaat van VECOZO (omdat u in het verleden elektronisch heeft gecontracteerd, of omdat u een dergelijk certificaat nodig had voor bijvoorbeeld een andere zorgverzekeraar en/of zorgkantoor) kunt u dit certificaat en het bijbehorend certificaatnummer gebruiken voor onze inkoopmodule. Dit nummer dient u wel aan ons door te geven. Let op; indien u elektronisch declareert via VECOZO betekent dit niet automatisch dat u beschikt over een persoonlijk VECOZO-certificaat. Zodra u een / of meerdere persoonlijk(e) certificaat / certificaten van VECOZO in bezit heeft, verzoeken wij u uw gegevens middels dit formulier digitaal te retourneren aan DSW Zorgverzekeraar / Stad Holland Zorgverzekeraar o.v.v. Gegevensuitvraag DSW Zorgverzekeraar / Stad Holland Zorgverzekeraar ten behoeve van Zorginkoop cggz [de naam van uw instelling/praktijk] + [uw instellings- /praktijk- AGB-code]. Met de gegevens die wij van u ontvangen, zorgen wij ervoor dat u in onze inkoopapplicatie kunt inloggen Proces zorginkoopmodule Indien u uw gegevens aan ons door heeft gegeven en inlogt in onze inkoopmodule ziet het proces er uit zoals weergegeven in tabel 4: Tabel 4 proces zorginkoopmudule Stap 1 Inloggen middels persoonlijk VECOZO-certificaat (tussen 16 september en 16 oktober) Stap 2 Keuze maken voor een contract voor GB-GGZ, S-GGZ of zowel GB-GGZ als S-GGZ Stap 3 Doorlopen vragen m.b.t. randvoorwaarden (zie bijlage 6) Stap 4 Gegevens invullen voor onze rekenmodule (wordt o.a. gebruikt om omzetplafond te berekenen) Stap 5 Uitsluitsel of u voldoet aan de voorwaarden voor een contract Stap 6 Indien u aan onze voorwaarden voldoet ontvangt u medio/eind oktober een contract Stap 7 Tekenen en terugsturen van het contract voor 15 november Stap 8 U bent voor 2014 gecontracteerd! 13

14 Meer informatie over onze zorginkoopmodule, het aanvragen van een persoonlijk VECOZO certificaat en onze zorginkoopprocedure vindt u terug op onze website (www.dsw.nl/zorgverleners/ggz). 3.2 Tijdpad zorginkoop 2014 In onderhavige paragraaf leest de planning ten aanzien van het inkoopproces 2014 en de wijze van declareren in relatie tot het tijdpad Planning inkoopproces In tabel 5 wordt de planning rondom het inkoopproces weergegeven Tabel 5 Planning inkoopproces 2014 Wat Wie Uiterste datum 1 Aanvragen persoonlijk certificaat VECOZO (t.b.v. inloggen in de Zorgaanbieder 16 september inkoopmodule van DSW/SH houd u rekening met een Zorgverzekeraar) doorlooptijd van 6-8 weken bij VECOZO! 2 Doorgeven informatiegegevens aan DSW Zorgverzekeraar / Stad Holland Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Z.s.m., doch uiterlijk 10 oktober Invullen inkoopmodule Zorgaanbieder 16 september t/m 16 oktober Versturen contracten aan DSW Eind oktober zorgverleners die voldoen aan de eisen 5 Contract getekend retourneren Zorgaanbieder 15 november Declareren Gecontracteerde aanbieders kunnen, conform contractvoorwaarden, elektronisch bij DSW Zorgverzekeraar declareren. Indien u niet voor de start van het declaratiejaar uw contract getekend heeft zien wij u als niet-gecontracteerde aanbieder. Niet-gecontracteerde aanbieders dienen de nota s aan verzekerden mee te geven. De afhandeling van de nota s verloopt via de restitutieweg. Dit betekent dat een verzekerde zelf een deel van de nota moet betalen. De aanspraak op vergoeding van kosten van de door een niet-gecontracteerde zorgverlener geleverde zorg is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. NB: uitsluitend zorg die voldoet aan de in de polis gestelde voorwaarden komt in aanmerking voor restitutievergoeding. 3.3 Voorbehoud Het inkoopbeleid en de methodiek zijn mede gebaseerd op externe informatie zoals bekend tijdens het starten van de inkoopprocedure. Wij behouden ons het uitdrukkelijke recht voor het inkoopbeleid en/of de inkoopmethodiek in de loop van de procedure alsnog aan te passen indien en voor zover de bedoelde informatie daartoe aanleiding geeft. Wij informeren u daar terstond over. 14

15 4 Nawoord Wij hopen dat u zich kunt herkennen in onderhavig inkoopbeleid en wensen u succes toe bij het doorlopen van de zorginkoopprocedure voor 2014 op basis van dit document. Hebt u vragen over dit inkoopbeleid, dan kunt u deze bij voorkeur per mail stellen. Dit bevordert de dossiervorming ten behoeve van naslag en beperkt de kans op vergissingen of misverstanden. Met vriendelijke groet, Zorginkoopteam curatieve GGZ DSW Zorgverzekeraar / Stad Holland Zorgverzekeraar Bas Keijzer (zorginkoper GGZ-instellingen) Joerie Mulder (zorginkoper vrijgevestigden) Daphne van Nispen (zorginkoper vrijgevestigden) Ilse de Vries (zorginkoper GGZ-instellingen) 15

16 Bijlage 1 Factsheet Generalistische Basis GGZ Figuur I Schematische weergave GB-GGZ 16

17 Zoals weergegeven in figuur I bestaan binnen de GB-GGZ de volgende prestaties: 1. Basis GGZ Kort (BK) 2. Basis GGZ Middel (BM) 3. Basis GGZ Intensief (BI) 4. Basis GGZ Chronisch (BC) Op basis van vijf criteria moet voorafgaand aan de behandeling het patiëntprofiel worden bepaald. Het patiëntprofiel is leidend voor de prestatie die mag worden gedeclareerd. In tabel I worden de verschillende patiëntprofielen weergegeven. Tabel I patiëntprofiel GB-GGZ Prestatie Stoornis Ernst Risico Complexiteit Beloop BK Aanwezig Licht Laag Laag Aanhoudende klachten BM Aanwezig Matig Laag-Matig Laag Komt overeen met ziektebeeld BI Aanwezig Ernstig Laag-matig Laag Komt overeen met ziektebeeld BC Aanwezig Risicogevoelig stabiel/ instabiel chronisch/ ernstige problematiek in remissie Laag-matig Laag Toelichting criteria: Ernst: Licht: Er is sprake van relatief weinig kernsymptomen maar dit is wel voldoende om een diagnose te stellen. De impact van de klachten op het dagelijks functioneren is beperkt, de patiënt ervaart een zekere belemmering in het dagelijks functioneren. Matig: De kernsymptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig en er is sprake van waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren. Ernstig: De meeste symptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig. Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren. 17

18 Risico: Laag: Er zijn ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, geweld of automutilatie. Laag-matig: Ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen zijn er geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, geweld of automutilatie. Is wel sprake van een latent gevaarsrisico dan staan daar beschermende factoren tegenover zoals: adequate coping, werk of structurele daginvulling en een steunsysteem waarop men dagelijks kan terugvallen voor toezicht, zorg, praktische en emotionele steun. Complexiteit: Laag: Er is weliswaar sprake van comorbiditeit of problematiek ten aanzien van persoonlijkheid, zwakzinnigheid, somatische factoren of psychosociale en omgevingsproblemen, maar deze interfereert niet met de behandeling van de hoofddiagnose. De zorgvraagzwaarte van de patiënt is leidend voor de te declareren prestatie. De behandelaar dient bij aanvang van de behandeling aan de patiënt aan te geven in welk zorgzwaarteprofiel de patiënt wordt ingedeeld. Voor sommige zorgactiviteiten is het echter niet wenselijk dat deze bekostigd worden door middel van één van de vier bovengenoemde integrale prestaties. Voor de duur van 1 jaar wordt het door middel van een tijdelijke prestatie (transitieprestatie) mogelijk gemaakt om deze zorgactiviteiten te declareren. De Transitieprestatie mag in rekening gebracht worden indien: Een patiënt in 2013 is behandeld middels ELP, maar de behandeling nog niet is afgerond en het aantal te verwachten behandelingen in is. De huisarts de patiënt heeft verwezen met het vermoeden op een DSM IV benoemde stoornis. Deze blijkt echter niet aanwezig en de patiënt wordt terugverwezen naar de huisarts. In enkele uitzonderingsgevallen is de indeling in het zorgzwaarteprofiel bij aanvang van de behandeling niet mogelijk of niet leidend voor de te declareren prestatie. In de navolgende gevallen dient u als volgt te handelen: Overgang ELP naar GB-GGZ Wanneer een patiënt in 2013 is behandeld middels eerstelijns psychologische zorg, maar de behandeling nog niet is afgerond dan is afhankelijk van het aantal voor 2014 geschatte benodigde consulten, wat er mag worden gedeclareerd. De volgende regels worden door DSW gehanteerd: 1-2 consulten nodig in 2014 Transitie prestatie mag worden gedeclareerd 3-5 consulten nodig in 2014 BK mag worden gedeclareerd 5 consulten nodig in 2014 terugverwijzen naar de huisarts voor een nieuwe verwijzing. De huisarts dient vast te stellen wat het zorgzwaarteprofiel van de 18

19 patiënt is in Op basis hiervan wordt vastgesteld welke prestatie mag worden gedeclareerd. Overgang Tweedelijns GGZ naar GB-GGZ Indien een initiële DBC gestart in 2013 afloopt in 2014, dient bij een eventuele vervolgebehandeling opnieuw bekeken te worden of de patiënt verder behandeld dient te worden in de S-GGZ of dat de patiënt verder behandeld kan worden in de GB-GGZ. De patiënt dient terug verwezen te worden naar de huisarts. Deze dient een verwijzing te geven passend bij de zorgvraag van de patiënt op dat moment. Voortijdige beëindiging van de behandeling Indien de behandeling voortijdig wordt beëindigd doordat de patiënt niet meer op de afspraken verschijnt dient de behandelaar de prestatie die het meest overeenkomt met de tot dan toe bestede tijd (zie figuur 1) te declareren. Zorgvraagzwaarte bij aanvang van de behandeling verkeerd ingeschat Hierbij zijn er drie mogelijkheden: 1. Als de behandelaar bij aanvang van de behandeling de patiënt inschat als GB- GGZ en gedurende de behandeling blijkt dat de patiënt toch S-GGZ nodig heeft dan sluit de behandelaar in de GB-GGZ de behandeling af en declareert de prestatie die het meest overeenkomt met de tot dan toe bestede tijd en verwijst terug naar de huisarts. De huisarts verwijst de patiënt vervolgens door naar de S-GGZ. 2. Als de behandelaar bij aanvang van de behandeling de patiënt indeelt in een bepaald zorgzwaarteprofiel binnen de GB-GGZ en gedurende de behandeling blijkt dat de patiënt in een lichter of zwaarder zorgzwaarteprofiel valt dan dient de behandelaar dit aan de patiënt kenbaar te maken en mag een zwaardere of lichtere prestatie gedeclareerd worden dan in eerste instantie ingeschat. Dit kan echter niet zonder medeweten van de patiënt. Bij de declaratie dient de behandelaar de indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek mee te geven zodat ook voor de zorgverzekeraar inzichtelijk is dat de gedeclareerde prestatie een andere is dan bij aanvang van de behandeling ingeschat. 3. Als de huisarts geen specifieke verwijzing afgeeft naar GB-GGZ of S-GGZ (maar uitsluitend verwijst naar GGZ) dient de zorgaanbieder zelf een inschatting te maken van de zorgvraagzwaarte van de patiënt. Indien de zorgaanbieder de patiënt inschat in een ander type zorg dan hij zelf kan/mag leveren (bijvoorbeeld S-GGZ terwijl de zorgaanbieder uitsluitend GB-GGZ levert) dient de patiënt terugverwezen te worden naar de huisarts. Indien de zorgaanbieder de desbetreffende zorg zelf levert dient de zorgaanbieder contact op te nemen met de huisarts. Deze dient de zorgaanbieder alsnog een specifieke verwijsbrief te doen toekomen. De patiënt hoeft hiervoor niet meer persoonlijk contact op te nemen met de huisarts. 19

20 Bijlage 2 Rode behandelingen DYNAMISCH OVERZICHT BEHANDELING BINNEN DE GGZ DIE VOLDOEN AAN DE STAND DER WETENSCHAP EN PRAKTIJK NAAM BEHANDELING TOELICHTING/UITLEG (NB wat hieronder over de therapie wordt gesteld berust vaak op theoretische aannames en/of wat door de behandelaren zelf wordt aangegeven) Neurofeedback Psychoanalyse Op inzicht gerichte psychotherapeutisch e interventies Niet effectief bij alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid RET Rationeel Emotieve (Gedrags)Therapie: deze therapie gaat ervan uit dat het niet omstandigheden en situaties zijn die mensen in de problemen brengen, maar de wijze waarop zij ze interpreteren. Maudsley methode Gebruikt bij behandeling van anorexia nervosa. Pesso psychotherapie rtms: repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie Pesso-psychotherapie is een vorm van lichaamsgerichte individuele psychotherapie, waarbij lichamelijk beleven, woorden en interactie samengaan. De werkwijze is gericht op ervaring en inzicht. Centraal staat een veilig therapeutisch klimaat, waarin je als patiënt je klachten en problemen kunt uiten en onderzoeken en je wens tot verandering kunt vormgeven. rtms wordt bij diverse aandoeningen gebruikt/geprobeerd zoals schizofrenie, tinnitis, fibromyalgie etc. CVZ-rapport van juni 2011, conclusie: rtms bij depressie voldoet niet aan de stand van wetenschap en praktijk. Ook voor andere indicaties is niet bekend of er wel voldoende evidence bestaat. KIDD workshop Voelen, denken en handelen vanuit werkelijke capaciteiten en innerlijke kracht geeft mensen mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling en leidt uiteindelijk tot zelfsturing (vooral de bij (hoog)begaafden, bij wie het gedrag, de schoolprestaties en het uiteindelijk schoolsucces, extra aandacht behoeft). Tomatis therapie QEEG geintegreerde therapie: kwantitative Elektro EncefaloGrafie MET (mentaal- Emotieve Training) Cogmed werkgeheugentraini ng De filosofie hierbij is dat een gehoorprobleem aan de gevoeligheid voor geluid en daarmee samenhangende gedragsproblemen bij mensen met bijv. een autistische stoornis ten grondslag ligt. Een dergelijk gehoorprobleem kan op een audiogram worden onderkend door sterke pieken. Door gebruik te maken van filters kunnen deze pieken geëlimineerd worden. De behandeling bestaat dus uit het luisteren naar electronische muziek door koptelefoons. Wordt naast autisme ook toegepast bij dyslexie, leerproblemen, ADHD, concentratiestoornissen, en ook wel bij depressie. QEEG is een techniek waarmee beoogd wordt om met behulp van fourieranalyse EEG's in het frequentiedomein te beoordelen. QEEG wordt vooral toegepast in neurofeedback (o.a bij ADHD). Kern van MET is het weer op elkaar afstemmen van denken, voelen en doen; het bewust worden van de eigen kwaliteiten en deze tot ontwikkeling brengen. Wordt gebruikt bij met name eet-, angst-, dwang- en identiteitsststoornissen. Cogmed is een trainingsprogramma dat bedoeld is om het (werk)geheugen te trainen waardoor het cognitief functioneren (de concentratie) zou verbeteren. Vindt zijn oorsprong in neurofeedback principes. Wordt met name gebruikt bij ADHD en ADD. Opgemerkt moet worden dat de component van het werkgeheugen die door Cogmed zou verbeteren, niet dezelfde component is van het werkgeheugen die met name deficient zou zijn bij patienten met ADHD. 20

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Verwijsmodel en productbeschrijvingen Enschede, 30 januari 2013 PJ/13/0160/baggz drs. Peter Bakker dr. Patrick Jansen Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Algemeen... 4 2. Aanpak...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5106

BELEIDSREGEL BR/CU-5106 BELEIDSREGEL Generalistische basis GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie