Schoolmaatschappelijk Werk Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolmaatschappelijk Werk Online"

Transcriptie

1 Schoolmaatschappelijk Werk Online Verdieping en verbreding van online hulpverlening in de stadsregio Rotterdam Programmavoorstel in het kader van RAAK-Publiek 2008 Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk Rotterdam Jeugdplein Rotterdam Flexus; Divisie Lokale Zorg Hogeschool INHOLLAND Lectoraat elearning / Lectoraat Geïntegreerd Pedagogisch Handelen / MediaLab School of Education Mei 2008 / Final

2 Inhoudsopgave 0. Samenvatting Inleiding Ambities en doelstellingen... 7 Onderscheid met voorgaand programma 8 3. Regionale inbedding Kenniscirculatie Uitvoering Fase 1: doorontwikkeling 13 Fase 2: implementatie 13 Risicoanalyse van het programma Programmamanagement Financiële onderbouwing Disseminatie

3 0. Samenvatting Het schoolmaatschappelijk werk biedt hulp aan leerlingen en ondersteunt professionals in het onderwijs. Het neemt een belangrijke positie in binnen de zorgstructuur en draagt bij aan het voorkomen van zwaardere problematiek bij leerlingen en aan de bestrijding van voortijdig schoolverlaten. Schoolmaatschappelijk werkers beschikken echter over een beperkt aantal uren, op de dagen dat de school geopend is, om het contact met leerlingen te leggen en te onderhouden. Deze beperkte bereikbaarheid en het beperkte bereik worden gezien als belemmeringen om de bovengenoemde doelstellingen te realiseren. Tegelijk geldt dat deze werkwijze in het schoolmaatschappelijk werk onvoldoende aansluit bij de veranderende karakteristieken van de doelgroep. Jongeren geven hun leven mede vorm met behulp van de nieuwe media en internet en een groot deel van hun communicatie verloopt via deze nieuwe technologie. Deze technologie biedt een effectieve aanvullende ingang voor de leerlingen om contact te zoeken en te onderhouden met een schoolmaatschappelijk werker, wat vervolgens bijdraagt aan een groter bereik en betere bereikbaarheid. In een voorgaand programma [Bereik en bereikbaarheid van het schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs] is die veronderstelling succesvol getest. Op basis van onderzoek onder de doelgroepen is een interactieve webomgeving ontwikkeld [zie: waarin naast informatie leerlingen de mogelijkheid wordt geboden [anoniem] contact te leggen met de schoolmaatschappelijk werker. Gedurende ruim zeven maanden is er in zeven scholen met de omgeving gewerkt en zowel de leerlingen als de schoolmaatschappelijk werkers zijn overtuigd van de waarde. Het biedt leerlingen een extra toegang tot de schoolmaatschappelijk werker en het biedt de schoolmaatschappelijk werker mogelijkheden voor experimenteren met andere vormen van begeleiding en nazorg. De keuzemogelijkheid om anoniem een eerste contact te leggen, verlaagt de drempel voor leerlingen om gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken. Schoolmaatschappelijk werkers en hun organisaties zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze in de toekomst onderdeel moet zijn van het handelingsrepertoire van alle professionals en dat de interactieve webomgeving de functie moet gaan vervullen van portal, waarin bereikbaarheid wordt gegarandeerd door een permanente bezetting van de chatmogelijkheid. Daarnaast kan de portal dienen voor het beantwoorden van informatieve vragen die niet specifiek gericht zijn aan een schoolmaatschappelijk werker en voor het stroomlijnen van de werklast en verwijzing. Leerlingen moeten de portal zowel rechtstreeks kunnen benaderen als via de website van de eigen school. Deze ambitie vereist dat het proof of concept van deze webomgeving wordt doorontwikkeld naar een portal, zodat grotere aantallen gebruikers kunnen worden bediend. Tegelijkertijd moet de omvang en kwaliteit van de informatie toenemen en dient nieuwe informatie gericht op ouders en mentoren te worden ontwikkeld. Beheer en actualisering van de omgeving moet in handen komen van een daartoe op te richten nieuwe werkeenheid. De actieperiode in het voorgaande project was erg kort en daarmee blijft de behoefte onder professionals groot om ervaringskennis te genereren die bij kan dragen aan de methodiekontwikkeling. Daarnaast is er belangstelling vanuit regionale opleidingscentra voor deze werkwijze, maar ook dat vereist nader onderzoek. Een inbedding van deze werkwijze binnen de reguliere zorgstructuur vraagt tevens om een herziening van de registratieprocedures en instrumenten, met name vanwege het aspect anonimiteit, hetgeen ook nader onderzoek vereist. Het vervolgprogramma richt zich op de doorontwikkeling van deze werkwijze en methodiek en het scheppen van voorwaarden om brede uitrol over alle scholen van het voortgezet onderwijs en regionale onderwijscentra in de regio Rotterdam te realiseren. Er wordt samengewerkt met alle organisaties voor schoolmaatschappelijk werk en het Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk. Hogeschool INHOLLAND treedt op als penvoerder en twee lectoraten en het MediaLab van de School of Education zijn verantwoordelijk voor respectievelijk aansturing, onderzoek en doorontwikkeling van de interactieve webomgeving en methodiek. De schoolmaatschappelijk werkers uit het voorgaande programma worden uiteraard betrokken bij dit vervolgprogramma en de uitrol van deze werkwijze over de hele stadsregio wordt positief ondersteund door vijf grote schoolbesturen uit deze stadsregio. Het vervolgprogramma heeft een looptijd van twee jaar en kent een fase van doorontwikkeling en een fase van implementatie. Alle resultaten zullen breed worden verspreid in het veld van schoolmaatschappelijk werk en in het onderwijs. 3

4 1. Inleiding Schoolmaatschappelijk werkers in het voortgezet onderwijs richten zich op advisering en hulp aan leerlingen en op ondersteuning van professionals in het onderwijs. Doel is voorkomen van het ontstaan van zware problematiek bij leerlingen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten dat daarvan het gevolg kan zijn. Er wordt door beleidsmakers en professionals groot belang gehecht aan vroegtijdige signalering van risicoleerlingen, maar een belangrijke voorwaarde daarvoor is het vergroten van het bereik en de bereikbaarheid van het schoolmaatschappelijk werk. Schoolmaatschappelijk werkers zien het beperkte aantal uren dat ze onder schooltijd op een school aanwezig zijn, als een probleem om de genoemde doelstellingen te realiseren. Daarnaast geldt dat leerlingen de schoolmaatschappelijk werker alleen in de school kunnen benaderen, wat de toegankelijkheid niet groter maakt, zeker als sprake is van een complexe problematiek of als er andere redenen zijn waarom een leerling niet naar buiten komt met een hulpvraag. Een oplossing hiervoor is de inzet van informatie- en communicatietechnologie. Nieuwe media zijn nauw verbonden met het communicatiegedrag van jongeren en het gebruik van mobiele communicatietechnologie is explosief gegroeid in deze doelgroep. De inzet van deze media sluit aan bij hun leefwereld en maakt bereik en bereikbaarheid van het schoolmaatschappelijk werk aanzienlijk groter. Dit vereist echter ook een vernieuwing van het methodisch handelen van schoolmaatschappelijk werkers en een cultuurverandering in het schoolmaatschappelijk werk. De ontwikkeling van die methodiek en het realiseren van een interactieve webomgeving die deze nieuwe vormen van online hulp- en dienstverlening optimaal ondersteunt, zijn doelen geweest van een voorgaand RAAK-programma met de titel Bereik en bereikbaarheid van het schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs. Op beperkte schaal is onderzocht en aangetoond dat de werkwijze in een behoefte voorziet en aansluit op procedures die worden gehanteerd binnen de reguliere leerlingenzorg. Leerlingen zien deze mogelijkheid om contact te leggen als een waardevolle aanvulling op de bestaande mogelijkheden en een deel van de hulpvragen kan nu online worden afgehandeld. Daarnaast wordt de informatieve waarde van de interactieve webomgeving door hen gewaardeerd. De interactieve webomgeving biedt de mogelijkheid om anoniem een eerste contact te leggen met de schoolmaatschappelijk werker van de eigen school via een chatbox. Dat werkt drempelverlagend en maakt dat het leggen van contact gemakkelijker wordt, zeker als het gaat om gevoeliger onderwerpen. Daarnaast kan een leerling via de mail een vraag voorleggen aan de schoolmaatschappelijk werker. Afhankelijk van type hulpvraag en de inschatting door de schoolmaatschappelijk werker van de zwaarte van de achterliggende problematiek, wordt gewerkt aan het opheffen van de anonimiteit en het binnenleiden van de leerling in de reguliere zorgstructuur. In gevallen waarin dit niet lukt of niet mogelijk is, wordt een leerling verwezen naar de meest geschikte hulpverleningsinstantie. Het voorgaande programma heeft eerste ervaringen met online hulpverlening aan leerlingen in het voortgezet onderwijs opgeleverd en schoolmaatschappelijk werkers die participeerden, hebben daarmee actief bijgedragen aan een nieuwe stap in de ontwikkeling van het beroep. In het verlengde daarvan is de samenwerking tussen organisaties van schoolmaatschappelijk werk verder versterkt. Zowel alle professionals die betrokken waren bij dit programma als het management van de organisaties voor schoolmaatschappelijk werk zijn doordrongen van de meerwaarde van deze werkwijze en wensen een uitrol over de gehele stadsregio Rotterdam. Tegelijkertijd zou een uitbreiding naar regionale opleidingscentra wenselijk zijn en er is sprake van een breed draagvlak voor deze opschaling en uitbreiding bij de besturen van voortgezet onderwijs en regionale opleidingscentra in de stadsregio Rotterdam. De volgende besturen in de stadsregio hebben aangegeven grote waarde te hechten aan deze ontwikkeling en hebben hun medewerking toegezegd: Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, Christelijk Voortgezet Onderwijs, LMC, Albeda College en Zadkine. Het eerste programma heeft naast succeservaringen ook nieuwe vragen opgeroepen die om een antwoord vragen als deze werkwijze in de toekomst opgenomen deel dient uit te maken van de standaard procedures in het schoolmaatschappelijk werk. Zo is er het vraagstuk van schoolgebonden werken versus de grenzeloosheid van het medium internet, wat maakt dat er beleid moet worden ontwikkeld over het omgaan met vragen van leerlingen die niet afkomstig 4

5 zijn van de school waaraan een schoolmaatschappelijk werker verbonden is. Daarnaast geldt dat het bieden van anonimiteit weliswaar voordelen heeft voor leerlingen, maar ook problemen kan opleveren bij het ontwikkelen van een gezonde hulpverleningsrelatie. De periode voor het actieonderzoek was in het voorgaande programma te kort om daarmee voldoende ervaring op te doen. Het inbouwen van deze werkwijze binnen de reguliere zorgstructuur vraagt niet alleen bijstelling van procedures en protocollen, maar vereist ook draagvlak en kennis bij alle andere actoren die daarin werkzaam zijn. Het aanbieden van online hulp- en dienstverlening door het schoolmaatschappelijk werk binnen de hele stadsregio vraagt om een andere aansturing, met een juiste balans tussen afhandelen van vragen op centraal niveau in het kader van efficiency en direct contact met de schoolmaatschappelijk werker van de eigen school in het kader van effectieve hulpverlening. Er zal daarvoor een nieuwe werkeenheid moeten worden opgericht die in de eerste lijn opereert in het behandelen van vragen, waarna gerichte verwijzing plaats kan vinden. Ook zal deze werkeenheid verantwoordelijk zijn voor technische ondersteuning en voor de actualisering van de informatie in de interactieve webomgeving. De inbouw binnen de reguliere zorgstructuur vereist daarnaast dat huidige registratieprocedures worden herzien en vereenvoudigd, vooral omdat een leerling/deelnemer in de eerste fase anoniem kan blijven. De uitrol over de stadsregio Rotterdam is dus veel meer dan het vermenigvuldigen van een succesvol concept. Door de inzet van een interactieve omgeving komen bestaande grenzen en structuren binnen het schoolmaatschappelijk werk onder druk te staan en deze zullen opnieuw op hun waarde en functionaliteit bekeken moeten worden. Uitrol vraagt daarnaast om een doorontwikkeling van de interactieve webomgeving, zodat de hulp- en dienstverlening aan een groter aantal scholen en leerlingen optimaal georganiseerd en ondersteund kan worden. Er zal een nieuwe vorm van samenwerking moeten ontstaan tussen de organisaties, zodat de interactieve webomgeving als portal kan functioneren voor het schoolmaatschappelijk werk in de stadsregio. Alle hulp die van daaruit wordt geboden, dient vanuit gezamenlijke middelen te worden bekostigd. Daarnaast vereist uitrol een mentaliteitsverandering in zowel het onderwijs als het schoolmaatschappelijk werk, en een gerichte scholing van alle schoolmaatschappelijk werkers in het op afstand bieden van hulp en advies via een interactieve webomgeving. Ook de verbreding naar de regionale opleidingscentra vraagt om nader onderzoek naar behoeftes en contextspecifieke condities die van invloed zijn op de methodiek en op de vorm en inhoud van de interactieve webomgeving. Vanwege de herkenbaarheid en laagdrempeligheid dient de interactieve webomgeving rechtstreeks benaderd te kunnen worden vanuit de website van de eigen school en dat vraagt om een vorm van afstemming tussen de beide omgevingen die goed doordacht moet worden. De komst van de interactieve webomgeving vormt niet alleen een verrijking van het repertoire van de schoolmaatschappelijk werker, maar genereert ook een nieuwe dynamiek in het veld van jeugdhulpverlening. Nieuwe manieren van persoonlijke begeleiding en nazorg, maar ook nieuwe vormen van outreachend werken komen in beeld als waardevolle toevoeging op de reguliere procedures. De brede inzet van ICT in het schoolmaatschappelijk werk zal daarom leiden tot het opnieuw vormgeven van de positie van het schoolmaatschappelijk werk binnen de zorgstructuur van scholen en tot een verrijking van het aanbod aan mogelijkheden tot het bieden van hulp en ondersteuning van leerlingen/deelnemers in relatie tot soorten hulpvragen. Dat houdt in dat de interactieve webomgeving doorontwikkeld moet worden om het exploreren en uitbouwen van nieuwe toepassingen mogelijk te maken. Daarbij moet gedacht worden aan een verdieping en verrijking van de informatieve functie van de interactieve webomgeving en een verfijning van de communicatiemogelijkheden in relatie tot gewenste vormen van hulp en ondersteuning. Daarnaast zal gekeken moeten worden op welke wijze ouders en mentoren als doelgroepen bediend kunnen worden via deze webomgeving. Daarbij gaat het niet alleen om de inrichting van de informatieve functie, maar ook om mogelijkheden om via deze omgeving contact te leggen met de schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werkers die participeerden in het eerste explorerende programma, zijn van mening dat deze manier van werken een toegevoegde waarde heeft in het vormgeven van hun rol als professional. Zij zijn ervan overtuigd dat de mogelijkheden die daarmee ter beschikking komen, nog verder moeten worden onderzocht, ontwikkeld en beschreven. Uit resultaten van het actieonderzoek blijkt dat de omgeving in deze eerste fase vooral is neergezet en gebruikt als een alternatieve toegang tot de schoolmaatschappelijk werker, terwijl in het gebruik duidelijk werd dat de toegevoegde waarde in de toekomst wellicht nog meer zal liggen in het bieden van 5

6 innovatieve vormen van hulp en nazorg voor specifieke groepen leerlingen/deelnemers met een bepaald type vragen en problemen. Ook hybride hulpverleningstrajecten zijn denkbaar, waarin een beperkt aantal face-to-face contactmomenten wordt ondersteund met online contacten via chat, SMS of mail. Ook biedt de interactieve omgeving mogelijkheden tot het bieden van hulp en ondersteuning in de vakantieperiodes, omdat juist in die periodes problemen kunnen ontstaan of verergeren. Chatten met een leerling is echt anders dan een gesprekje voeren in de spreekkamer, maar ik vind het wel fascinerend om te zien dat leerlingen zo open durven te zijn terwijl ze je niet zien "Ik heb elke week contact met een leerling die gewoon even wil kletsen omdat ze thuis met problemen zit en nog maar weinig vriendinnen heeft. Ik heb het gevoel dat het haar echt helpt, ook al omdat het praten op afstand minder officieel voor haar voelt dan praten met mij op school Jammer dat het project niet langer duurt, want we staan nog maar aan het begin van het leren omgaan met online hulpverlening in het schoolmaatschappelijk werk en er is nog zoveel te leren Ik heb nu zelf kunnen ervaren dat ik een leerling heb kunnen helpen die waarschijnlijk niet zomaar de stap had gezet naar mijn spreekkamer en ik denk dat er meer van dat type leerlingen rondlopen bij mij op school die alleen online de eerste stap durven te zetten Als het aan mij ligt dan moet dit in 2010 op alle scholen in Rotterdam zijn ingevoerd, ook al omdat we dan 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar kunnen zijn via de chat Ik vermoed dat deze manier van werken beter aansluit bij leerlingen met internaliserende problematiek en mijn eerste ervaringen bevestigen dat vermoeden al enigszins [Uitspraken van schoolmaatschappelijk werkers in het RAAK-programma Bereik en bereikbaarheid van het schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs ] Het schoolmaatschappelijk werk in Rotterdam neemt een enigszins unieke positie in, want in de regio wordt er gestreefd naar een volledige dekking van het schoolmaatschappelijk werk in zowel het primair en voortgezet onderwijs als in de regionale opleidingscentra. Deze volledige dekking is vrijwel gerealiseerd en dat houdt in dat elke schoollocatie de beschikking heeft over een minimum aantal uren schoolmaatschappelijk werk. Dat is een uitstekende startpositie voor een bredere inzet van een interactieve webomgeving, omdat alle leerlingen in principe via een algemene intake verwezen kunnen worden naar de schoolmaatschappelijk werker in de eigen school. In onderstaand schema worden de structuur en de financieringsrelaties geschetst ten aanzien van het schoolmaatschappelijk werk in de stadsregio Rotterdam. JOS Rotterdam Servicepunt SMW Scholen [PO, VO, ROC] Schoolmaatschappelijk werkers SMW organisaties = financieringsrelatie = werk- en/of ondersteuningsrelatie Jeugd, Onderwijs & Samenleving [JOS] Rotterdam financiert de helft van de het totale aantal uren schoolmaatschappelijk werk in de scholen, de andere helft wordt door schoolbesturen zelf gefinancierd uit het zorgbudget. JOS financiert het Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk en deze organisatie ondersteunt schoolmaatschappelijk werkers en hun organisaties bij de invoering en de kwaliteitszorg. Daarnaast verzorgt het Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk deskundigheidsbevordering aan schoolmaatschappelijk werkers en draagt zij bij aan de werk- en methodiekontwikkeling. 6

7 2. Ambities en doelstellingen Het samenwerkingsverband streeft de volgende doelstellingen na met dit vervolgprogramma: De innovatie van het schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs en regionale opleidingscentra in de stadsregio Rotterdam, waarbij de mogelijkheden van de informatie en communicatietechnologie [ICT] optimaal worden benut om de bereikbaarheid voor alle doelgroep[en] en het bereik onder alle doelgroep[en] te vergroten; De doorontwikkeling van de specifieke methodiek van online hulp- en dienstverlening door schoolmaatschappelijk werkers in het voortgezet onderwijs en regionale opleidingscentra in de stadsregio Rotterdam, toegesneden op de individuele behoeftes van de leerlingen en deelnemers en geïntegreerd binnen het handelen van de schoolmaatschappelijk werker in de zorgstructuur en aansluitend op bestaande procedures; De doorontwikkeling van de interactieve webomgeving om ze geschikt te maken voor het bedienen van grote aantallen leerlingen en deelnemers, om de informatieve waarde van de omgeving uit te bouwen, om de omgeving te verrijken met multimediale componenten die een meer effectieve benadering van specifieke onderwerpen mogelijk maken, en om deze omgeving om te vormen tot een portal voor het schoolmaatschappelijk werk; Het uitbouwen van de infrastructuur die vormen van hulp- en dienstverlening aan ouders, zorgcoördinatoren, mentoren en docenten mogelijk maakt in het kader van ondersteuning, informatievoorziening, preventie en nazorgtrajecten, waarbij de aandacht specifiek gericht is op het vormgeven van rol en positie van de individuele schoolmaatschappelijk werker daarbinnen; Onderzoek naar de verfijning van de huidige communicatiemogelijkheden in de interactieve webomgeving en naar aanvullende communicatiemogelijkheden, waaronder beeldbellen, discussieforum en mogelijkheden voor peer-coaching en buddy-trajecten, die bijdragen aan effectieve hulp- en dienstverlening aan leerlingen en deelnemers en die de interventies van de schoolmaatschappelijk werker ondersteunen; Ontwikkelen van een trainingsaanbod op maat voor alle schoolmaatschappelijk werkers in de stadsregio op basis van het Train-the-Trainer concept, waarin de competenties kunnen worden ontwikkeld in relatie tot online hulp en dienstverlening in het voortgezet onderwijs en regionale opleidingscentra met inzet van een rijke interactieve webomgeving; Het ontwikkelen van een kleine slagvaardige werkeenheid, die als taak heeft om alle hulpen dienstverlening te stroomlijnen, technische ondersteuning te bieden aan scholen en aan schoolmaatschappelijk werkers, die zorg draagt voor de kwaliteit en actualisering van alle informatie in de webomgeving, en die een eerstelijnsfunctie vormgeeft met betrekking tot online hulp- en dienstverlening; Bijdragen aan het onderzoek naar adequate en eenvoudige registratieprocedures met de bijbehorende instrumenten, die het naadloos verbinden van online activiteiten en reguliere activiteiten en de verantwoording van alle werkzaamheden mogelijk maken, waarbij tevens de veiligheid van persoonsgegevens gegarandeerd kan worden; Het vastleggen van kennis, ervaringen en procedures, zodat ze niet alleen overdraagbaar en bruikbaar zijn binnen de stadsregio Rotterdam, maar ook als inspiratie kunnen dienen voor het schoolmaatschappelijk werk in bredere zin. Het programma richt zich allereerst op het onderzoek naar de vraagstukken inzake organisatie en beheer van online hulp- en dienstverlening in het schoolmaatschappelijk werk en inbedding van deze werkwijze in de zorgstructuur van scholen. Daarnaast zal er in nauwe samenwerking met schoolmaatschappelijk werkers een doorontwikkeling plaatsvinden van de webomgeving en van de methodiek van online hulp- en dienstverlening. Ook wordt een start gemaakt met de training van schoolmaatschappelijk werkers in het kader van de opschaling, waarbij het Trainthe-Trainer concept wordt gehanteerd. Dat concept wordt op basis van de ervaringen van de professionals uit het voorgaande programma ontwikkeld. In tweede instantie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe werkeenheid en aan de afstemming met de webomgevingen die door de scholen worden beheerd. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar aanvullende communicatiemogelijkheden in de interactieve omgeving 7

8 en worden nieuwe mogelijkheden voor registratie en verantwoording onderzocht. Aan het eind van deze fase zal de brede uitrol ten dele zijn uitgevoerd en zijn alle condities gerealiseerd die volledige uitrol op de wat langere termijn moeten garanderen. Kennis en ervaringen zullen ook worden vastgelegd en verspreid in en buiten de stadsregio Rotterdam. Het programma bouwt voort op de ervaringen van het voorgaande programma, waarin binnen een beperkte pilot gewerkt is met een interactieve webomgeving als nieuwe, laagdrempelige toegang tot het schoolmaatschappelijk werk. Het voorgaande programma is ingediend onder de beperkende voorwaarde dat het een jaar mocht duren. Halverwege dat programma is een verlenging van drie maanden bepleit en toegewezen, waarmee iets meer tijd voor onderzoek en testen beschikbaar kwam. De ervaringen hebben uitgewezen dat de online webomgeving meer kan zijn dan een laagdrempelige en innovatieve toegang tot het schoolmaatschappelijk werk, maar nieuwe vormen van hulp- en dienstverlening mogelijk maakt, zoals het combineren van reguliere hulpverlening met online ondersteuning. Het ontwikkelen van die vormen en de inbedding van online hulp- en dienstverlening in de reguliere zorgstructuur vereist dat er een aantal nieuwe vraagstukken wordt opgelost. Vraagstukken op het methodisch gebied, zoals het omgaan met anonimiteit en het verbinden van online en face-to-face bieden van hulp en ondersteuning, maar ook vraagstukken op organisatorisch gebied, waaronder het beheer van de online omgeving en de inrichting van een eerstelijns voorziening. De beperkte pilot heeft ook uitgewezen dat het bieden van online toegang tot schoolmaatschappelijk werk een zekere schaalgrootte vereist om effectief te zijn, want alleen dan kan voldoende online bereikbaarheid worden geboden. Daarnaast vereist de invoering en inbedding van deze nieuwe werkwijze dat registratieprocedures worden aangepast en gestroomlijnd. Onderscheid met voorgaand programma Het voorgaande programma heeft de volgende resultaten en inzichten opgeleverd, waarop in een vervolgprogramma wordt voortgebouwd: Inzicht in wensen en behoeftes van de verschillende doelgroepen; Inzicht in [succesvolle] vormen van online hulpverlening aan jongeren; Een interactieve webomgeving met informatie- en chat-mogelijkheid; Zes schoolmaatschappelijk werkers op basisniveau getraind in online hulpverlening; Resultaten van actieonderzoek in zes scholen voor voortgezet onderwijs; Nieuwe kennis over online hulpverlening in het schoolmaatschappelijk werk; Visie op nog te exploreren mogelijkheden binnen online hulp- en dienstverlening; Nieuwe en nog te beantwoorden vragen met betrekking tot online hulpverlening; Belangstelling uit andere onderwijssectoren voor online schoolmaatschappelijk werk. Het voorgaande programma heeft de toegevoegde waarde van de nieuwe online toegang tot het schoolmaatschappelijk werk aangetoond en de bijdrage die het kan leveren aan bereik en bereikbaarheid van het schoolmaatschappelijk werk. Tegelijkertijd werd vastgesteld dat het gebruik van de online toegang nieuwe vragen oproept ten aanzien van de afbakening van de werkzaamheden van de schoolmaatschappelijk werker, de taakverdeling tussen organisaties voor schoolmaatschappelijk werk, en de registratie van de activiteiten die online uitgevoerd worden, zolang een hulpvrager anoniem is. Daarnaast bleek de periode van actieonderzoek te kort om alle facetten van de methodiek van online hulpverlening te exploreren en uit te diepen, zodat een daadwerkelijke methodiek kan worden beschreven. In het voorgaande programma werd vooral op de leerlingen als doelgroep ingegaan, maar de interactieve omgeving zou ook een rol kunnen spelen in de communicatie met mentoren en ouders. De omgeving voorziet nu in informatie over een aantal onderwerpen, maar er is behoefte aan uitbreiding en verrijking van deze informatieve functie, waarbij ook de inzet van multimediale technieken wenselijk is, zoals beeld en geluid, 2,5D technieken en simulatie. Leerlingen zouden daarnaast een actieve rol moeten kunnen spelen in de ontwikkeling van nieuwe informatie binnen deze interactieve webomgeving en dat vraagt onderzoek naar nieuwe communicatie-instrumenten binnen die omgeving. Het vervolgprogramma bouwt voort op de ontwikkelde expertise door: 8

9 Uitbreiding van het netwerk door toevoeging van de regionale opleidingscentra; Doorontwikkeling van informatieve en communicatieve aspecten van de webomgeving; Ontwikkelen van een beheersstructuur binnen de omgeving in het kader van de uitrol; Opzetten van een beheersorganisatie die de webomgeving gaat actualiseren en beheren; Ontwerpen en testen van een Train-the-Trainer trainingstraject in online hulpverlening; Het trainen van tenminste 30 schoolmaatschappelijk werkers door ervaren collega s; Het uitrollen van deze werkwijze over tenminste 30 locaties in het VO en/of de ROC s; Doorontwikkeling van de methodiek online hulpverlening in schoolmaatschappelijk werk; Het onderzoeken en testen van nieuwe vormen van registratie van de werkzaamheden; Landelijke verspreiding en overdracht van kennis en expertise uit dit vervolgprogramma. Het vervolgprogramma beoogt niet alleen doorontwikkeling van methodiek en webomgeving, maar ook het zetten van een volgende stap die opschaling naar de hele stadsregio mogelijk moet maken. Dat vraagt om een passende beheerstructuur in de webomgeving, effectieve registratieprocedures en instrumenten, een beheersorganisatie die de online hulp reguleert en de omgeving beheert, en het scheppen van de voorwaarden die uitrol ondersteunen. Daarbij wordt een nieuwe sector toegevoegd, wat naast aanvullend onderzoek ook ontwikkelwerk zal vragen. De opschaling die in het vervolgprogramma wordt voorzien, omvat het vijfvoudige van het aantal scholen en schoolmaatschappelijk werkers dat al participeerde in het voorgaande programma. De schoolmaatschappelijk werkers uit het voorgaande programma zullen lid zijn van het programmateam van het vervolgprogramma en zo hun ervaring productief kunnen maken in de doorontwikkeling van de methodiek en het ontwerpen van het trainingstraject volgens het Train-the-Trainer concept. 9

10 3. Regionale inbedding In het kader van dit programma werken professionals van Hogeschool INHOLLAND samen met professionals van het Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk, met zorgcoördinatoren en schoolmaatschappelijk werkers in voortgezet onderwijs en regionale opleidingscentra en met teamcoördinatoren uit de organisaties voor schoolmaatschappelijk werk. De professionals uit Hogeschool INHOLLAND leveren kennis en expertise op het gebied van ICT infrastructuur en organisatie, methodiekontwikkeling schoolmaatschappelijk werk, online dienstverlening en training en coaching. Het Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk vervult een brugfunctie naar de participerende scholen en schoolmaatschappelijk werkers, en naar de organisaties voor schoolmaatschappelijk werk. Ondersteund door de participerende schoolbesturen uit de stadsregio wordt een netwerk ontwikkeld, waarbij de zorgcoördinatoren in scholen nadrukkelijk worden ingeschakeld in het kader van inbedding van online hulp- en dienstverlening in de hele zorgstructuur. Daarnaast speelt het Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk een rol in de doorontwikkeling van de methodiek in het kader van dit programma en de verspreiding van deze expertise binnen hun aanbod aan deskundigheidsbevordering. Binnen de hogeschool wordt een netwerk ontwikkeld waarmee de expertise op het gebied van e-learning wordt verbonden met expertise op het gebied van de innovatie van het methodisch handelen in het schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast wordt gewerkt met ervaren coaches vanuit Hogeschool INHOLLAND en vanuit het Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk om het veranderingsproces in de scholen en bij schoolmaatschappelijk werkers te ondersteunen. Hogeschool en Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk zijn samen verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van de eerste fase trainingen voor schoolmaatschappelijk werkers in online hulp- en dienstverlening, conform het Train-the-Trainer concept. In nauw overleg met de organisaties voor schoolmaatschappelijk werk wordt een beheerorganisatie voorbereid en ontwikkeld en wordt onderzoek gedaan naar nieuwe en meer effectieve vormen van registratie in het kader van verantwoording en overdracht. Ook zal er naast actieonderzoek ten behoeve van de doorontwikkeling van de methodiek, onderzoek worden gedaan naar bruikbaarheid en wenselijkheid van nieuwe vormen van communicatie binnen de interactieve webomgeving. Bij alle vormen van onderzoek worden studenten betrokken in het kader van kennisontwikkeling en professionele ontwikkeling, en zij worden in dat traject begeleid vanuit de lectoraten. Het programma wordt positief ondersteund door de organisaties voor schoolmaatschappelijk werk, de vijf grootste schoolbesturen in de stadsregio Rotterdam, en door Jeugd Onderwijs & Samenleving Rotterdam [JOS]. Hogeschool INHOLLAND is penvoerder van dit programma en de volgende lectoraten en diensten zijn erbij betrokken: Lectoraat elearning vanwege kennis en expertise ten aanzien van het toepassen van de informatie en communicatietechnologie binnen leerprocessen, ervaring in het trainen van professionals in het begeleiden op afstand via een elektronische omgeving, en kennis op het gebied van het ICT-gebruik door jongeren [lector Guus Wijngaards]; Lectoraat Geïntegreerd Pedagogisch Handelen vanwege expertise op het terrein van het begeleiden van jongeren in processen van identiteitsontwikkeling en het opereren op het snijvlak van de drie pedagogische milieus [school-gezin-buurt], en vanwege expertise op het terrein van methodiekontwikkeling [lector Jeroen Onstenk]; Het MediaLab van de School of Education Rotterdam vanwege expertise in het ontwerpen van elektronische omgevingen ten behoeve van communicatie, relatiebeheer en de opslag en distributie van informatie en leermaterialen. Het programma sluit naadloos aan op de ambities van de stad Rotterdam in het kader van het integrale jeugdbeleid Opgroeien in Rotterdam. De beleidsmissie verwoordt dat breed ingezet zal worden op bestrijding van schooluitval en verminderen van het aantal jongeren in de zorg. Het Actieprogramma Ieder Kind Wint gaat in op het belang van vroegsignalering en preventie, en effectiviteit in de keten. Online toegang tot de schoolmaatschappelijk werker kan een substantiële bijdrage leveren aan de realisering van deze beleidsdoelstellingen. 10

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Het Vraagprofiel Instrument VPI

Het Vraagprofiel Instrument VPI Het Vraagprofiel Instrument VPI Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument Eindrapportage Het VPI is ontwikkeld door de Pi7 partners: PI Leiden, PI Den Haag en RENN 4 Groningen Ondersteuning:

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Steunpunt Mantelzorg Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon 0522 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info en www.jongerenzorgen.nl Mantelzorgondersteuning in de KvK 41020244 Meppel Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie