Veilig Jaarbericht 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilig Jaarbericht 2008"

Transcriptie

1 Veilig Jaarbericht

2 2 VEILIG Het centrale thema van Limburg in is Veilig. In toenemende mate richt Bureau Jeugdzorg zich op de jeugdige waarvan de veiligheid in het gedrang is; jeugdigen die (ernstig) in hun ontwikkeling bedreigd worden. Maar ook medewerkers zelf moeten zich veilig voelen. Zo zijn er vertrouwenspersonen aangenomen en is een contract afgesloten met een team van traumapsychologen. In toenemende mate worden instrumenten ontwikkeld en ingezet door hulpverleners om het risico dat een jongere loopt in zijn of haar omgeving te taxeren. Dit geldt voor elke hulpsoort. De focus ligt nu meer dan ooit op wat ouders/opvoeders en de jeugdige zelf kunnen doen om ervoor te zorgen dat de jeugdige veilig en beschermd kan opgroeien. Jeugdhulpverlening Voor de Jeugdhulpverlening, de Toegang van Bureau Jeugdzorg Limburg, betekent dit dat er voor het eerst een methode is ontwikkeld die de hulpverleners helpt bij de complexe taak om vast te stellen welke hulp jeugdigen (en hun ouders) nodig hebben. Kortweg VIB genoemd: Verbeterde Indicatiestelling Bureau Jeugdzorg. Alle jeugdhulpverleners in de Toegang worden getraind om de VIB methode toe te passen in hun werk. Verderop in dit Jaarbericht een uitgebreide toelichting. Jeugdbescherming De jeugdbeschermers van Limburg werken sinds enkele jaren volgens de Delta methode. De invoering van Delta leidt tot een verdere verlaging van het aantal casussen per gezinsvoogd. De gezinsvoogden van Limburg zijn in hard aan de slag geweest om de Deltamethode eigen te maken in hun werk. De resultaten van het toepassen van de Deltamethode zijn landelijk onderzocht en bijgehouden en daaruit kan het volgende worden geconcludeerd: de doelen van de ondertoezichtstelling worden vaker gehaald. Cliënten blijken meer tevreden dan voorheen. De gezinsvoogden hebben meer bevrediging in hun werk. En de caseload wordt verlaagd. In dit Jaarbericht de ervaringen van jeugdbeschermers van BJz Venlo over Delta. Jeugdreclassering Ook in de jeugdreclassering is een nieuwe werkmethodiek ontwikkeld. Deze heet De jongere aanspreken. Een methode gericht op het voorkomen dat een jongere die een delict heeft gepleegd in herhaling vervalt. Daarnaast kreeg de jeugdreclassering in februari een nieuwe mogelijkheid om jongeren te helpen. Landelijk werd de Gedragsbeïnvloedende Maatregel ingevoerd. Een zeer strenge maatregel om te voorkomen dat een jongere in herhaling vervalt. Gedurende zes maanden worden jongeren strak onder controle gehouden. Daarnaast kan er ook zorg voor de familie worden ingezet. Werkt de jongere niet mee, dan kan de rechter alsnog jeugddetentie opleggen. De jeugdreclassering van Kerkrade beleefde de primeur wat deze maatregel betreft. Advies-en Meldpunt Kindermishandeling De aanpak van kindermishandeling heeft in veel aandacht gekregen. Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin heeft in september een vernieuwde Meldcode Kindermishandeling ingevoerd. Een van de vertrouwensartsen van BJz Limburg heeft een belangrijk aandeel geleverd aan de ontwikkeling van deze Meldcode voor artsen. PGB en Limburg Veel aandacht afgelopen jaar voor het Persoonsgebonden Budget. De afdeling PGB is een onderdeel van Limburg. Door een enorme groeiende vraag liepen de wachtlijsten flink op en waren de doorlooptijden ongewenst lang. Ondanks een uitbreiding van het aantal medewerkers en ondanks hun harde werk kan de afdeling PGB niet voorkomen dat de vraag sneller stijgt dan dat er uitbreiding van personele inzet gerealiseerd kan worden.

3 24 uur per dag, zeven dagen per week: Spoedeisende Hulp Sinds begin is de SEH van Bureau Jeugdzorg Limburg 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Het team is rond de klok beschikbaar om crisissituaties te bedwingen. SEH bestaat vanwege een overeenkomst tussen en de zorgaanbieders. Er is een projectplan opgesteld met de titel: Geen kind op straat. Dat betekent dat de zorgaanbieders buiten kantoortijd 1 telefoonnummer hebben dat gebeld kan worden door de SEH om een veilige plek voor een kind te regelen. Kerntaak De Bureaus Jeugdzorg in Nederland hebben in, samen met het overkoepelende MO Groep Jeugdzorg, besloten om duidelijkheid te verschaffen voor zowel cliënten, ketenpartners en eigen medewerkers over hun positie in de snel veranderende jeugdzorg. Daarom hebben de gezamenlijke Bureaus Jeugdzorg in Nederland hun kerntaak aangescherpt in. Deze kerntaak luidt: Voor kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden, garandeert de noodzakelijke bescherming en organiseert zij de juiste zorg. In de media De jeugdzorg leeft. Over Limburg valt veel te vertellen. Soms zijn ouders/opvoeders niet zo blij met de keuzes die in het belang van het kind gemaakt moeten worden. Begrijpelijk. Limburg gaat in gesprek met alle betrokkenen, en moet in overleg met bijvoorbeeld ketenpartners soms keuzes maken die ouders/opvoeders moeilijk te begrijpen vinden. Als het gaat om jeugdigen dan spelen veel emoties mee. De hulpverleners houden altijd een doel voor ogen. De veiligheid van het kind. Om een kijkje in de keuken van de Jeugdzorg te krijgen zijn journalisten van Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad in enkele keren mee op pad geweest. Daarover werden grote artikelen geschreven die afgelopen jaar in de krant zijn verschenen. Jeugdsportfonds Limburg De afgelopen 3,5 jaar is de administratie van het Jeugdsportfonds gevoerd door BJz Limburg. In april is het fonds volledig overgedragen aan het Huis voor de Sport. Bureau Jeugdzorg blijft het sporten van jeugdigen wel stimuleren en doet waar nodig een beroep op het jeugdsportfonds. Limburg maakt ook nog deel uit van het bestuur. Jeugdigen in begeleiding 01/01/ 01/01/2009 Bovenstaand overzicht geeft aan hoeveel jeugdigen in begeleiding was op peildatum 01 januari en op peildatum 01 januari Het gaat hier om de afdelingen Jeugdhulpverlening (Toegang), Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. De gegevens van het AMK zijn hier niet in meegenomen. 3

4 Jeugdhulp verlening 4 In de Jeugdhulpverlening, ook wel de Toegang van Limburg genoemd, gaan onze jeugdhulpverleners samen met de cliënt na wat de problemen zijn en hoe hij of zij het beste geholpen kan worden. Sinds de zomer van werkt Bureau Jeugdzorg in heel Nederland met dezelfde methode: Verbeterde Indicatiestelling. Deze methode zorgt ervoor dat de jeugdhulpverleners binnen een korte tijd zo goed mogelijk de hulpvraag, maar ook de aangemelde problemen kunnen onderzoeken om te zorgen dat de cliënt de juiste hulp krijgt. Totaal aantal jeugdigen in begeleiding 1/1/ 1/1/2009 Verbeterde Indicatiestelling De kern van VIB is het eenduidiger maken van het werk van de medewerkers van. Het werkt als volgt: allereerst wordt er een uitgebreide aanmelding gedaan. Het meest belangrijke in deze is dat de hulpvraag besproken wordt met de ouders/opvoeders en de jeugdige zelf. Daarnaast gaan de jeugdhulpverleners ook in gesprek met andere betrokkenen, zoals de school. En er worden gestructureerde vragenlijsten afgenomen. Belangrijk in deze methode is verder dat er aandacht is voor de ontwikkeling en de veiligheid van de jeugdige. Er is structurele aandacht voor (signalen van) kindermishandeling. Dit wordt bekeken door het maken van een risicotaxatie. Als er sprake is van een zorgelijke situatie dan wordt dit altijd met de ouders/opvoeders besproken. Na het verzamelen van alle gegevens wordt in overleg met meerdere hulpverleners een advies voor verdere hulpverlening geformuleerd. En wordt eventueel een indicatie (= het recht op zorg) gesteld. Er zijn drie indicatietrajecten: enkelvoudige kind- of opvoedingsgerelateerde problematiek meervoudige problematiek multiple problematiek De indicatie wordt besproken met de jeugdige en de ouders/opvoeders en leidt al dan niet tot een besluit. zorgt ervoor dat de zorgaanbieders in de betreffende regio passende hulp gaan bieden. En de jeugdhulpverlener van zal in de meeste gevallen het verloop van de hulp blijven volgen en de belangen van de jeugdige en ouders/opvoeders blijven behartigen.

5 De veiligheid van het kind Het is net al benoemd. De methode Verbeterde Indicatiestelling. Sinds worden de jeugdhulpverleners van Limburg opgeleid om deze VIB- (kortweg genoemd) methode toe te passen in hun werk. Marjolein Ars heeft zeven jaar gewerkt als jeugdhulpverlener en werkt inmiddels als staffunctionaris bij BJz Heerlen. De training VIB heeft zij vorig jaar afgerond. Marjolein: Uiteraard heeft de veiligheid van de jeugdige, het kind, altijd voorop gestaan. VIB is echter een instrument. Een instrument waardoor de hulpverlener bewuster aan de slag gaat met de veiligheid van het kind. Door VIB moet de hulpverlener een uitgebreide aanmelding doen. Een goed begin is immers het halve werk. Daarnaast geeft het handvaten om ook de moeilijke onderwerpen binnen de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen te bespreken met ouders en kind(eren). Vooral het afnemen van de risicotaxaties tijdens een eerste gesprek wordt door zowel de hulpverlener als ouders en kind niet in alle gevallen positief ervaren. Er wordt namelijk gericht gevraagd naar een risicotaxatie met betrekking tot kindermishandeling. De drempel voor cliënten kan daarmee verhoogd worden en van de hulpverlener vraagt dit de juiste houding en gespreksvaardigheden. Voorop staat dat de kinderen veilig zijn en beschermd worden. De risicotaxatie is niet vrijblijvend en is een prima instrument in gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Marjolein benadrukt nogmaals: Het geeft woorden aan de lastige onderwerpen en het verplicht de hulpverlener ook in die situaties transparant te blijven naar ouders en kind. De staffunctionaris JHV is vooral blij dat er voor het eerst een standaardpakket bestaat voor de jeugdhulpverlening. Maatschappelijk gezien wordt er steeds meer beroep gedaan op de jeugdhulpverlening, de Toegang van. Het is een zeer uitdagende functie, maar ook een zware taak en dat vraagt om een stevige basis. 5

6 Jeugd bescherming De Jeugdbescherming voert jeugdbeschermingsmaatregelen uit voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn de (voorlopige) ondertoezichtstelling, OTS, en de (voorlopige) voogdijmaatregel. Het zijn maatregelen die opgelegd worden door de kinderrechter. Een ondertoezichtstelling betekent dat de gezinsvoogd van Limburg samen met de jeugdige en de ouders gaat bekijken hoe de opvoedingssituatie verbeterd kan worden. De gezinsvoogd mag zich hiervoor tijdelijk bemoeien met de opvoeding en verzorging van de jeugdige, maar de ouders behouden wel de (ouderlijke) verantwoordelijkheid. Totaal aantal jeugdigen in begeleiding Als uit onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat de ouders de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en ontwikkeling niet meer zelf kunnen dragen, kan de kinderrechter een voogdijmaatregel opleggen. Bureau Jeugdzorg Limburg krijgt dan de opdracht het gezag van de ouders over te nemen. Het belang van de jeugdige. Denken vanuit de jeugdige Maak kennis met Ann van de Wall, staffunctionaris, Onno van den Bercken en Carolien Manders, jeugdbeschermers van Venlo. De gezinsvoogden, jeugdbeschermers, werken al een tijdje volgens de Delta-methode. Belangrijk in deze methode is dat er samen met de ouders/opvoeders en de jeugdige een plan van aanpak wordt opgesteld. In dit plan ligt veel de nadruk op de ontwikkeling van de jeugdige. Samen met de jeugdige en ouders/opvoeders wordt besproken wat de jeugdige nodig heeft en hoe ervoor gezorgd kan worden dat hem of haar dit ook geboden wordt. Er wordt intensiever gewerkt vanwege de hogere frequentie van cliëntcontacten. Om dit te realiseren is de caseload van jeugdbeschermers verlaagd.. Het grote voordeel voor de jeugdbeschermer zelf is vooral dat het plan van aanpak een leidraad is waardoor de jeugdbeschermer planmatiger en efficiënter kan werken. Uiteindelijk komt dit de jeugdige en ook de ouder(s) ten goede omdat de OTS afgesloten kan worden zodra de doelen zijn bereikt. Totaal aantal jeugdigen in begeleiding 6 Denken vanuit de jeugdige Een van de belangrijkste en interessantste aspecten uit de Deltamethode is het denken vanuit het kind. Alle andere factoren zijn bijzaak als het ware. Jeugdbeschermers stellen het kind centraal en maken ouders/opvoeders er bewust van om dit ook te doen. Het kind is het belangrijkste en zijn of haar veiligheid en ontwikkeling moet centraal staan. Ann van de Wall: Het is een gerichte methodiek, het geeft duidelijk aan waar het om gaat; namelijk het belang van het kind. Daarom denk je ook vanuit het kind. Carolien Manders: Je kunt heel gericht doelen stellen. De focus is op het kind. Ann van de Wall vult aan: Voorheen schreven we hele versla-

7 gen waarin ook de ouderproblematiek uitgebreid werd omschreven. Nu kunnen we veel concreter zijn. Het kind staat centraal en de doelen worden uitsluitend vertaald in wat gewenst is voor de ontwikkeling van het kind. Onno van den Bercken illustreert dat aan de hand van een voorbeeld: Stel; ouders zijn gescheiden en het kind verblijft alleen bij de vader omdat moeder niet met de hele situatie om kan gaan. Ik kan daar in mee gaan en ook voor een deel mijn aandacht richten op de partnerstrijd, maar dat is juist niet de bedoeling. De Deltamethode is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat ik me juist alleen op de veiligheid en ontwikkeling van het kind kan focussen. En om, in dit geval, de moeder daar ook bewust van te maken. Uiteindelijk stelt de moeder zelf ook haar kind weer centraal. Hartstikke mooi. De Deltamethode helpt jeugdbeschermers om de verantwoordelijkheid meer bij de ouders zelf neer te leggen. Het is meer gericht op samenwerking. Carolien: Je stelt samen met de ouders en de jeugdige een stappenplan op. Het wordt dus een plan dat door de ouders en jeugdige is opgesteld. En dat werkt stimulerend. Ze hebben het zelf opgesteld en dat werkt motiverend om er ook zelf mee aan de slag te gaan. Wij komen niet vertellen wat ouders wel en niet moeten doen, maar we helpen ze juist om samen te zorgen dat het kind in een veilige omgeving op kan groeien en zich kan ontwikkelen. Ann: Wij moeten het zodanig verwoorden dat ouders en ook de jeugdige zichzelf herkennen in het plan en de gestelde doelen. Onno heeft nog wel een goed praktijkvoorbeeld. Een net afgeronde zaak met een moeder en kind. De moeder heeft borderline (persoonlijkheidsstoornis) en ADHD. Aan het begin van deze zaak ontbrak daardoor iedere structuur. Door gezamenlijk een (stappen)plan op te stellen is dat geheel ten goede veranderd. Ik was onlangs bij de moeder en het kind om de zaak af te sluiten. Zij heeft nu de middelen en de hulp om structuur aan te brengen en alles netjes geordend te houden voor zichzelf. Dat is wat het kind nodig heeft. En daar hebben we samen aan gewerkt. Heel mooi. Ann: Doordat je de resultaten concreet kunt benoemen, door middel van de behaalde doelen die ook in het plan van aanpak staan, geef je zowel de ouder erkenning én krijgt de jeugdbeschermer meer voldoening van zijn werk. 7

8 Jeugd reclassering Vanuit de Bureaus Jeugdzorg in Maastricht, Roermond en Kerkrade werkt Jeugdreclassering voor de hele provincie Limburg. De medewerkers van de Jeugdreclassering helpen en begeleiden jongeren van 12 tot en met 18 jaar die een delict gepleegd hebben. Samen met de jongere bekijkt de jeugdreclasseerder hoe voorkomen kan worden dat de jongere recidiveert en welke veranderingen daarvoor nodig zijn. De Jeugdreclassering werkt daarom volgens de methode De jongere aanspreken. Door te letten op zogenaamde criminogene factoren. Wat is de oorzaak van het criminele gedrag van de jongere? Daarbij wordt niet alleen gepraat met de jongere zelf, maar ook met familie, school en werk. Dit alles komt samen in een plan van aanpak dat samen met de direct betrokkene wordt gemaakt. Hierin staan de doelen. Totaal aantal jeugdigen in begeleiding 8 Aantal jeugdigen nieuw De Gedragsbeïnvloedende Maatregel Op 1 februari is een nieuwe maatregel ingevoerd voor de aanpak van jeugdige criminelen: de gedragsbeïnvloedende maatregel. Het doel van deze maatregel is om het gedrag van een jongere, die een delict heeft gepleegd of in herhaling dreigt te vallen of mogelijk afglijdt in het criminele circuit. Jongeren worden voor de duur van zes maanden strak onder controle gehouden. Daarnaast is het mogelijk om zorg in te zetten voor familieleden. De maatregel kan één keer met zes maanden verlengd worden. Niet iedere jonge delinquent komt voor de maatregel in aanmerking. Het ministerie van Justitie heeft een aantal strenge eisen opgesteld. Zo moet er sprake zijn van gedragsproblematiek met negatieve consequenties op meerdere leefgebieden. Verder is het zo dat noch familie noch vrijwillige hulpverlening in staat is het negatieve gedragspatroon te doorbreken. Tot slot moet de jongere nog in enige mate deelnemen aan school of werk. in Kerkrade had afgelopen jaar de primeur. Bij de Jeugdreclassering kwam een zaak binnen van een 14jarige jongen die veroordeeld werd voor zware mishandeling van zijn moeder. Meteen al dachten jeugdreclasseerders Juliëtte Wijnen en Ton Meijers dat dit mogelijk een zaak was die aan de eisen voldeed die aan het toekennen van de maatregel gesteld zijn. Samen met de Raad voor de Kinderbescherming werden gesprekken met de jongen, de moeder en andere betrokkenen (zoals school) gevoerd. Wil de rechter de maatregel uitspreken moet er een gedegen onderzoek zijn gepleegd. Juliëtte Wijnen: Het is niet niks. Er werd veel van dit gezin verwacht. Bemoeienis van iedereen. Moeder moest het wel kunnen opbrengen om mee te werken.. De jongen bleef namelijk wel thuis wonen. Juliëtte Wijnen heeft samen met de staf JR de aanvraag voor de Gedragsbeïnvloedende Maatregel uit-

9 gewerkt. Toen deze door de rechter was uitgesproken werd Ton Meijers bij de zaak betrokken. Ton Meijers voegt daaraan toe: We zijn nu een paar maanden verder. En het gaat echt een stuk beter met de jongen, hij is veel rustiger geworden. Af en toe is er nog wel eens een klein conflict, zoals een scheldpartij. Volgens Ton is het een wereld van met eerder: In het begin was het wel moeilijk, want deze jongen wilde er niets van weten. Al die bemoeienis. Maar hij realiseerde zich ook dat hij zomaar een half jaar jeugddetentie kon krijgen als hij niet zou meewerken. En dat wilde hij natuurlijk niet. Volgens Juliëtte is dit een mooi voorbeeld, omdat het nog om zo n jonge jongen gaat; veertien jaar pas. Er is zeker hoop nu voor dit gezin en deze jongen. Het gaat zoveel beter. Juliëtte en Ton willen wel een kanttekening plaatsen: Omdat de gedragsbeïnvloedende maatregel maar zes maanden duurt is het wel echt noodzakelijk dat de zorg die nodig is vanuit de zorgaanbieders ook beschikbaar is. Dat wil dus zeggen dat het van het grootste belang is dat er geen wachtlijsten zijn. Inmiddels is in 2009 een verlenging van de maatregel door de rechter uitgesproken voor de duur van een half jaar. De JR heeft die verlenging aangevraagd omdat de jongen goede vooruitgang boekt. In de zomer van 2009 kan de jongen zijn school afmaken. En dat zou wel een enorm succes zijn, vertelt Ton Meijers. Dat ook de school van de jongen de vooruitgang ziet. En zij zijn toch degenen 9die hem de hele dag zien doordeweeks. Dus dat is echt een heel goed teken.

10 AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is onderdeel van Limburg. Iedereen die kindermishandeling vermoedt, kan voor ondersteuning contact opnemen met het AMK in Venlo of Maastricht. Als iemand met het AMK belt kan dat leiden tot een advies, consult of een zorgmelding. Advies: het AMK maakt samen met de beller een inschatting van de situatie en bekijkt wat deze zelf kan ondernemen Consult: het AMK ondersteunt iemand in meerdere contacten bij het uitvoeren van dat advies Melding: een melding van een vermoeden van kindermishandeling door derden over een jeugdige en/ of gezin, waarbij het AMK onderzoek gaat doen naar de situatie van de gemelde jeugdige Meldcode Kindermishandeling Het signaleren en bestrijden van kindermishandeling is groot in het nieuws geweest in. Landelijk werd de Meldcode Kindermishandeling ingevoerd door minister Rouvoet van Jeugd en Gezin. Meldcode Kindermishandeling Iedere beroepskracht die in zijn werk direct of indirect met kinderen te maken heeft kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van kindermishandeling. Het is daarvoor wel van belang dat hij weet wat hij moet doen wanneer hij vermoedt dat een kind wordt mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. De instellingen waar deze beroepskrachten werkzaam zijn, kunnen daarin duidelijkheid bieden door het opstellen van protocollen: richtlijnen die aangeven hoe een medewerker met een vermoeden van kindermishandeling dient om te gaan. De meldcode kindermishandeling is bedoeld als basis voor deze protocollen. Vertrouwensarts Nens Coebergh van het AMK Noord-en Midden Limburg heeft vanuit haar functie als vicevoorzitter van het bestuur van de landelijke vereniging vertrouwensartsen kindermishandeling (VVAK) een substantiële bijdrage geleverd aan de nieuwe Meldcode Kindermishandeling voor artsen. Zij was ook al bij de vorige Meldcode betrokken. De meldcode is vastgesteld door de KNMG (de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en in september aan minister Rouvoet overhandigd. 10 Nens Coebergh is er duidelijk over: De Meldcode Kindermishandeling voor artsen is geen vrijblijvende code. Artsen moeten bij vermoedens overleggen met het AMK en zo nodig een melding doen. Het is nu spreken tenzij.... Voorheen was het zwijgen tenzij....

11 Iedere beroepskracht is verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling melding te doen bij het AMK. Artsen worden hier op beoordeeld. Via een stappenplan wordt de arts ook naar het AMK geleid. Voor het AMK betekent dit nu al dat het aantal meldingen vanuit de ziekenhuizen in verdubbeld is in vergelijking met. De nieuwe Meldcode Kindermishandeling voor artsen is een goede en belangrijke ontwikkeling vindt de vertrouwensarts. Het geeft artsen veel meer handvatten bij vermoedens van kindermishandeling. Artsen zijn er meer mee bezig en zijn zich er dus bewust van. De artsen volgen nu scholing in kindermishandeling en in ziekenhuizen worden scholingstrajecten opgezet. Kindermishandeling is van alle tijden. Alleen is de maatschappij complexer geworden. Hierdoor is er een grote groep mensen die de ontwikkelingen niet meer kunnen volgen en daardoor in de problemen komen of zelfs buiten de maatschappij komen te staan. Dit verhoogt het risico op kindermishandeling en geeft de kinderen uit deze gezinnen minder toekomstkansen. Het signaleren en bestrijden van kindermishandeling verdient alle aandacht. Preventie door aanpak van de onderliggende oorzaken is van groot belang voor de toekomst van kinderen en indirect dus ook voor de toekomst van ons land. Kindermishandeling is een breed begrip. Het kan gaan om een pak slaag tot het verwaarlozen van kinderen. Geen aandacht geven is ook mishandeling. Er bestaat zowel geestelijke als lichamelijke mishandeling. Nens Coebergh is inmiddels gestart met het geven van voorlichting aan artsen. Het is mooi dat de Meldcode er is, maar artsen moeten ook weten wat ze van het AMK kunnen verwachten. Je doet een melding, en dan..wat gebeurt er dan met jouw melding. Dat is minstens zo belangrijk. Artsen moeten wel weten dat er iets met hun melding gebeurt. Deskundigheidsbevordering Aanpak Kindermishandeling Vanuit zijn medewerkers actief om trainingen te geven aan beroepskrachten die met kinderen te maken hebben. Een training om deze beroepskrachten bewust te maken van signalen van kindermishandeling en wat te doen als er vermoedens zijn van kindermishandeling. In hebben de twee medewerkers uitbreiding van hun team gekregen. Er zijn nu acht trainers binnen Limburg die de training Deskundigheidsbevordering Aanpak Kindermishandeling geven. Het komende jaar zal het aantal trainingen aan beroepskrachten dan ook flink uitgebreid worden. 11

12 De Kinderen Jongerenrechtswinkel 12 De Kinder-en Jongerenrechtswinkel (KJRW) in Maastricht maakt deel uit van Limburg. De KJRW, voor het merendeel gerund door vrijwilligers, vraagt aandacht voor de rechtspositie van minderjarigen. Tevens verleent dit onderdeel juridische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar. De KJRW is bereikbaar via de locatie BJz Maastricht. Aantal hulpaanvragen Voorlichting... maar dan net even anders Meer dan ooit tevoren heeft de Kinder -en Jongerenrechtswinkel hard gewerkt om de naamsbekendheid te vergroten binnen de provincie. Coördinator Esther Pessers is ervan overtuigd dat de KJRW voorziet in een noodzakelijke behoefte voor kinderen en jongeren. De Kinder-en Jongerenrechtswinkel is er voor jongeren van 0 tot 18 jaar. Een groot deel van deze doelgroep zit dus nog op school. Om te laten weten dat de KJRW bestaat en dat het veel voor jongeren kan betekenen is in veel geinvesteerd om voorlichting te geven op scholen. Maar dan net even anders. Coördinator Esther Pessers: In zijn we al begonnen om flink in te steken op de voorlichting over de KJRW. We zijn er tenslotte voor heel Limburg. Camper KJRW Dit betekent dat er veel tijd is gestoken in mobiele spreekuren. Met de speciale camper van de Kinderen Jongeren rechtswinkel gaan de vrijwilligers (rechtenstudenten) naar evenementen zoals het Bevrijdingsfestival in Roermonden stonden de vrijwilligers in Venlo tijdens de Dag van de Rechten van de Jeugd in november. Daarnaast zijn er ook mobiele spreekuren in gemeenten als Venlo en Sittard gehouden. De resultaten daarvan zijn wisselend. In sommige gemeenten loopt het goed, in andere gemeenten is de animo onder jongeren iets minder. Voorlichting op scholen In zijn we ook met een nieuwe vorm van voorlichting begonnen. We hebben tijdens lesuren op middelbare scholen een uur voorlichting gegeven. Niet van die saaie verhalen houden, maar juist een hele interactieve voorlichting. En dat blijkt een groot

13 succes te zijn. Leraren en leerlingen zijn heel erg enthousiast. De vraag naar onze voorlichting is groot. We gaan gemiddeld een keer per week naar een middelbare school. We hebben deze voorlichtingslessen gegeven op scholen in Maastricht, Sittard en Venlo. Interactief Esther Pessers: Ons lesuur begint met het tonen van de voorlichtingsfilm Bert Brievenbus. Een landelijke voorlichtingsfilm van de KJRW s. Dan start een interactieve quiz die veel discussie oproept in de klas. We laten vragen zien waar we een reactie op willen. We schotelen situaties voor over het werk van de KJRW en vragen over wat wel en niet bij een KJRW thuishoort. Dit interactieve deel zorgt ervoor dat leerlingen ook echt gaan reageren en mee doen. Ook leraren geven ons nadien aan dat ze het erg leuk vonden en vragen ons weer terug. Vervolg Wegens het succes van de interactieve voorlichting op scholen wordt dit komend jaar gecontinueerd. Nu waren de lessen vooral gericht op leerlingen van het havo en het atheneum. Komend jaar worden de vmbo-scholen benaderd. In heel Limburg wel te verstaan. 13

14 Personeelszaken Vertrouwenspersonen In het kader van ons thema Veilig zijn in binnen Limburg drie externe vertrouwenspersonen aangesteld. Medewerkers kunnen bij hen terecht met klachten over ongewenst gedrag door andere medewerkers van Limburg. Traumapsychologe Ook als er buitenshuis iets zou gebeuren, kunnen medewerkers op hulp rekenen. Limburg heeft een contract afgesloten met een team van traumadeskundigen van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hulpverleners die tijdens het werk iets ingrijpends meemaken, bijvoorbeeld een bedreigende situatie met een ouder of het overlijden van een kind, kunnen terecht bij een van de traumapsychologen. MTO Een jaar eerder, in, is een groot medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden in opdracht van Limburg. Onderzocht werd hoe de medewerkers zich voelen in onze organisatie. Daaruit kwam onder meer naar voren dat medewerkers over het algemeen tevreden zijn over de werksfeer en hun eigen functie. Zaken zoals informatie, communicatie, leiderschap en werkomstandigheden verdienden wel nog de nodige aandacht. In is daarom uitvoering gegeven aan het betrekken van medewerkers bij verbeterplannen. Er zijn brainstormsessies georganiseerd en deze hebben geleid tot verbeterplannen. Deze plannen worden in de loop van 2009 nader uitgewerkt en dan zal ook begonnen worden met de uitvoering ervan. Functieherwaardering Jeugdhulpverlening In heeft er een functieherwaardering plaatsgevonden voor de medewerkers in de Jeugdhulpverlening (de Toegang) van Limburg. Door de taakverzwaring, onder andere door toename aantal zorgmeldingen en meldingen van derden, is de functiebeloning gelijk getrokken met die van de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. FUWA In de nieuwe CAO jeugdzorg (-2010) is opgenomen dat alle functies binnen periodiek tegen het licht worden gehouden en indien nodig herijkt moeten worden. Limburg heeft hier in een start mee gemaakt. Het traject zal twee jaar duren. 14

15 Aantal medewerkers 1/1/ 1/1/2009 Verdeling man/vrouw man vrouw Verzuimpercentage Dienstverband parttime fulltime 15

16 Jaar bericht Dit jaarbericht is een uitgave van Limburg Limburg is de toegang tot de jeugdzorg in Limburg. Jeugdigen en hun ouders kunnen bij ons terecht met (ernstige) problemen bij opvoeden en opgroeien. Ook derden kunnen hun zorgen over jeugdigen melden bij. Onze taken zijn vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg. Wij verzorgen als onafhankelijke instelling de indicatie voor alle vormen van jeugdzorg. Als langer durende of intensieve hulp nodig is dan regelen wij dat en houden wij zicht op de voortgang daarvan. Ook vervullen wij de taken Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling. Daarnaast maken ook de afdeling PGB en de Kinder-en Jongerenrechtswinkel onderdeel uit van Bureau Jeugdzorg Limburg. streeft naar het scheppen van een zo verantwoord mogelijke ontwikkeling en opvoedingssituatie. Bepalend in onze werkwijze zijn de Universele Rechten van het Kind. Limburg Slachthuisstraat 33 Postbus AA Roermond T F E Heerlen Kloosterweg CN Heerlen T F E Kerkrade Kosterbeemden EA Kerkrade t f e Maastricht De Bosquetplein KJ Maastricht t f e Heuvelland Adelbert van Scharnlaan JX Maastricht t f e Roermond Mariagardestraat HM Roermond t f e Sittard Mgr. Buckxstraat AP Sittard t f e Venray Noorderhof BV Venray t f e Venlo Prinsenstraat AE Venlo t f e Weert Roermondseweg 10/ AS Weert t f e AMK Noord- en Midden-Limburg Prinsenstraat ST Venlo t f e AMK Zuid-Limburg Adelbert van Scharnlaan JX Maastricht t f e Kinder- en Jongeren rechtswinkel De Bosquetplein KJ Maastricht t ontwerp: 2009

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg uw kind met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor u van belang

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor jou van belang zijn? Wanneer

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

VERBINDING BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2010

VERBINDING BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2010 VERBINDING BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Onze maatschappelijke opdracht 4 Verbinding 6 colofon Familienetwerkberaad 8 Crisis? Team Spoedeisende Hulp 10 Eindredactie Communicatie

Nadere informatie

Sociale kaart Limburg

Sociale kaart Limburg Sociale kaart Limburg Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW Jeugd

Nadere informatie

Team rond de Jeugdige BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2009

Team rond de Jeugdige BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2009 Team rond de Jeugdige BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2009 Inhoudsopgave Team rondom de Jeugdige 4 Het jaar 2009 voor Bureau Jeugdzorg Limburg 5 colofon TOEGANG (Jeugdhulpverlening) 6 Jeugdbescherming

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Algemene informatie voor jongeren

Algemene informatie voor jongeren Algemene informatie voor jongeren Inhoudsopgave Bureau Jeugdzorg Limburg Bureau Jeugdzorg Limburg Onze werkwijze De taken van Bureau Jeugdzorg Limburg AMK -Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Regelingen

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdbescherming en jeugdreclassering Een inleiding Adri van Montfoort Bureau Van Montfoort VNG Regioconferenties, mei 2011 avm@vanmontfoort.nl Inhoud presentatie Geschiedenis Huidige situatie Nieuw stelsel:

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland

Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Wat doet Bureau Jeugdzorg Flevoland? Een jongen

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Opvoedproblemen? Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige

Nadere informatie

INZICHT IN JEUGDRECHT

INZICHT IN JEUGDRECHT INZICHT IN JEUGDRECHT Ingeborg Galama Juridisch adviseur Raad voor de Kinderbescherming Onderwerpen 1.Doel en grond voor de ondertoezichtstelling 2.Uithuisplaatsing 3.Gesloten jeugdzorg 4.Ontheffing/ontzetting

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Afkortingenlijst / XIII. Deel I Inleiding op het nieuwe jeugdstelsel / 1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Afkortingenlijst / XIII. Deel I Inleiding op het nieuwe jeugdstelsel / 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingenlijst / XIII Deel I Inleiding op het nieuwe jeugdstelsel / 1 1 Van Wet op de jeugdzorg naar Jeugdwet / 3 1.1 Wet op de jeugdzorg en de evaluatie / 3 1.2 Stelselwijziging

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor professionals

Ons aanbod. Voor professionals Voor professionals Ons aanbod Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid

Nadere informatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort

Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort Jeugdbescherming en jeugdreclassering Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort 1 Baby Hendrikus In 2009 wordt Hendrikus geboren Zijn beide ouders zijn zwakbegaafd Hendrikus wordt

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Waarom een onderzoek? De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld op het moment dat je ouders of andere mensen uit je omgeving vinden dat het mis met

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING

KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING Uw gezin krijgt kortdurende, intensieve begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland. Wat betekent dat? U

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

TKM Online, april 2012

TKM Online, april 2012 TKM- enquête onder ruim 1.400 professionals Het zwarte gat na een melding Marie-José Linders voor Tijdschrift Kindermishandeling 'Je ziet niet hoe het verder gaat met een kind. Wat gebeurt er? Wat doen

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Jeugdbescherming in Nederland

Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Mr. drs. Bart de Jong Adviseur Van Montfoort 2 Stelselwijziging Jeugd Wat is Jeugdbescherming? Proces/Actoren Doelgroep en problematiek Maatregelen

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

Kindermishandeling en het onderwijs

Kindermishandeling en het onderwijs 0900-1231230 Kindermishandeling en het onderwijs Belangrijke vindplaats Tijdsfactor Mate van contact Mate van professionaliteit Belangrijke bron van steun (beschermende factor) Belangrijke bron van informatie

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Avila coaching Overwegende dat Avila coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Slinkend vertrouwen in de jeugdzorg: opbouw betoog. jeugdzorg onder vuur: veiligheidsdenken en controle bemoeizorg overheid? Wat moet anders of beter?

Slinkend vertrouwen in de jeugdzorg: opbouw betoog. jeugdzorg onder vuur: veiligheidsdenken en controle bemoeizorg overheid? Wat moet anders of beter? Slinkend vertrouwen EVRM, IVRK in en de familierecht jeugdzorg een juridische blik vanuit Bureau Jeugdzorg - Utrecht, 3 november VU Podium 2006 Mariëlle R. Bruning 11 oktober 2007, Universiteit Leiden

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen

Informatie voor gezinnen Informatie voor gezinnen Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van cbs Eben Haezer te Menaam, Overwegende

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK)

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) Artikel 3 IRVK 1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting Het Assink Lyceum, Overwegende -verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2004 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Pro-8 en SKOB overwegende: dat Pro-8/SKOB verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente Peel en Maas 21 november 2015

Kinderen beschermen we samen. Gemeente Peel en Maas 21 november 2015 Kinderen beschermen we samen Gemeente Peel en Maas 21 november 2015 De Raad voor de Kinderbescherming Landelijke organisatie Onderdeel ministerie Veiligheid & Justitie Uitvoering in 10 regio s, 21 locaties

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie