Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies"

Transcriptie

1 Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers Databank Effectieve sociale interventies

2 Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Annemarie Visser MOVISIE mailto: Annemarie Visser is stagiaire bij de afdeling Trends & Onderzoek van MOVISIE. En door: Els Bransen Trimbos-instituut Els Bransen is de auteur van de methodebeschrijving Psychische Problemen in de familie voor het erkenningstraject van Leefstijlinterventies van het Centrum Gezond Leven van het RIVM, waarop deze methodebeschrijving grotendeels is gebaseerd. mei 2010 Voor meer methodebeschrijvingen en eventuele vragen en/of reacties kunt u terecht bij: Het werkblad dat gebruikt is voor deze methodebeschrijving, is deels gebaseerd op het Werkblad beschrijving interventie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het RIVM. 2 * * * Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie

3 Inhoudsopgave Inleiding: leeswijzer 05 Samenvatting Beschrijving methode Probleemomschrijving Doel van de methode Doelgroep van de methode Indicaties en contra-indicaties Aanpak Materiaal Benodigde competenties van de professional Overige randvoorwaarden Overeenkomsten en verschillen met andere interventies Contactgegevens ontwikkelaar Onderbouwing De ontwikkelgeschiedenis van de methode Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak Onderzoek naar praktijkervaringen Uitvoerende organisaties Praktijkervaringen van de professional Praktijkervaringen van de cliënt/burger Praktijkvoorbeeld Effectonderzoek Directe aanwijzingen voor effectiviteit Indirecte aanwijzingen voor effectiviteit Conclusies Samenvatting werkzame elementen Samenvatting effectonderzoek 35 6 Verantwoording Het zoeken en selecteren van literatuur Literatuur 38 Bijlage 1: Toelichting effectonderzoek 41 Bijlage 2: Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 44 Bijlage 3: Methodologische kenmerken en resultaten effectonderzoeken 46 Bijlage 4: Methodologische kenmerken en resultaten effectonderzoek Psychische problemen in de familie; een groepscursus voor mantelzorgers 52 Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie * * * 3

4 Bijlage 5: Methodologische kenmerken en resultaten effectonderzoek Psycho-educatie voor familieleden van psychiatrische patiënten; de effecten op belasting 58 Bijlage 6: Methodologische kenmerken en resultaten effectonderzoek Impact of a Psychoeducational Family Intervention on Caregivers of Stabilized Bipolar Patients 60 4 * * * Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie

5 Inleiding: leeswijzer Professionals in de sociale sector worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze zich een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In de databank Effectieve sociale interventies brengen wij methoden waarmee in de sociale sector gewerkt worden bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als gemeente, stafmedewerker of praktijkwerker kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert. Als u besluit om met de methode aan de slag te gaan verwijzen we naar het handboek en eventueel andere door de ontwikkelaar beschikbaar gestelde materialen. De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel één van dit document beschrijft de methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel twee laat de onderbouwing van de methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel drie geeft zicht op de praktijkervaringen van de professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel vier geeft inzicht in wat er wetenschappelijk bekend is over de effectiviteit van de methode. De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en toestemming voor publicatie. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de ontwikkelaar op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode staat dus niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien. De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die zoektocht werken de onderzoeker die de methodebeschrijving maakt en een informatieanalist van de afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over methoden zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden informatiemateriaal en een internet deskresearch. De zoektocht is daarbij gericht op een breed spectrum aan informatiebronnen, variërend van (ongepubliceerde) verslagen van (interne) procesevaluaties of paneldiscussies tot wetenschappelijk (effect)onderzoek. De verantwoording van de toegepaste zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De zoekgeschiedenis is in uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is opgenomen in het archief van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het literatuuroverzicht in onderdeel 6.2. Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en verder. Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie * * * 5

6 Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee een goed beeld kunt vormen van wat deze methode uw gemeente, uw organisatie of uzelf als sociale professional te bieden heeft en hoe u de kwaliteit van uw aanbod aan de doelgroep kunt vergroten. 6 * * * Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie

7 Samenvatting 1. Beschrijving methode Doel Psychische problemen in de familie heeft als hoofddoel het verminderen van de ervaren belasting van volwassen mantelzorgers van mensen met psychische problemen, door het vergroten van de ervaren grip op het leven. Het uiteindelijke doel is verminderde depressieve klachten bij de mantelzorgers, een verbetering van de algehele staat van welzijn en toename van de kwaliteit van leven. Doelgroep De cursus is bedoeld voor volwassen mantelzorgers van mensen met psychische problemen. Naast de algemene versie zijn er versies van de cursus voor mantelzorgers van mensen met respectievelijk schizofrenie, borderline of depressie. Aanpak De cursus Psychische problemen in de familie is een psycho-educatieve groepsinterventie met voorlichting en lotgenotencontact en daarnaast elementen van training en begeleiding. In de cursus wordt gewerkt met een gesloten groep van maximaal 12 deelnemers die het programma van begin tot einde volgen. De cursus beslaat tien bijeenkomsten van twee uur en een terugkombijeenkomst (ongeveer twee maanden na afloop van de cursus). In de cursus is onder meer aandacht voor het vergroten van de kennis van het psychisch functioneren en de stoornis van de naaste, het verbeteren van communicatieve vaardigheden, het onderkennen van het belang van eigen behoeften en het onderkennen van het belang van sociale steun. Materiaal De cursus maakt gebruik van een handleiding voor de cursusleider en een werkboek voor cursisten. Er zijn handleidingen beschikbaar voor de vier versies van de cursus. Website Ontwikkelaar Trimbos-Instituut Da Costakade VS Utrecht Onderbouwing De interventie wordt onderbouwd met het stresstheoretisch model van Lazarus en Folkman (1984). Op grond van dit model wordt verondersteld dat gevoelens van overbelasting vanwege de zorg voor een familielid met psychische problemen verminderd worden door een Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie * * * 7

8 groepsinterventie. Die interventie is gericht op het vergroten van de ervaren grip op de situatie met behulp van psycho-educatie, vaardigheidstraining, empowerment en het erkennen en beter organiseren van sociale steun. 3. Onderzoek naar praktijkervaringen De interventie wordt op grote schaal door Ggz-instellingen uitgevoerd, soms in samenwerking met andere organisaties zoals familieorganisaties of steunpunten mantelzorg. Er zijn twee onderzoeken gedaan naar de praktijkervaringen (Bransen & Van Mierlo, 2007; De Jonge et al., 2010). De cursusleiders gaven de cursus gemiddeld een 7,5. Alle cursusbegeleiders hadden het gevoel dat zij de kernboodschap van de cursus in ruime mate of geheel hebben kunnen overbrengen. Cursisten waarderen de algemene cursus met een 7,5, de specifieke cursus voor schizofrenie wordt met een 8 gewaardeerd. Driekwart van de deelnemers (73%) aan de algemene versie gaf aan (zeer) veel dingen geleerd te hebben die ze in de praktijk kunnen toepassen. Daarnaast gaf 70% van de deelnemers aan zich door de cursus daadwerkelijk (enigszins) anders te gedragen tegenover hun naaste met psychische problemen. 4. Effectonderzoek Veranderonderzoek onder 178 deelnemers (Bransen & van Mierlo, 2007) liet zien dat de deelnemers na afloop van de cursus beduidend minder belasting ervoeren en dat hun welbevinden was toegenomen. Deze uitkomsten beklijven niet alleen in de tijd, maar nemen juist nog toe. Een veranderonderzoek bij 94 deelnemers (De Jonge et al., 2010) liet zien dat na afloop van de cursus de ervaren belasting en depressiviteit significant waren afgenomen en de mastery (de ervaren grip op het leven) was toegenomen. Er is een quasi-experimenteel onderzoek (Stam & Cuijpers, 1999) en een Randomised Controlled Trial (RCT) (Reinares et al., 2004) verricht naar vergelijkbare interventies, één in Spanje en één in Nederland. Deze interventies richtten zich ook op het verminderen van de ervaren belasting van mantelzorgers door psycho-educatieve sessies. Beide studies laten zien dat cursisten na afloop minder belasting ervaren en meer kennis hebben. 5. Samenvatting werkzame elementen het verstrekken van informatie het opdoen van communicatievaardigheden en grenzen leren stellen het bevorderen van empowerment het delen van ervaringen het aanleren van copingvaardigheden. 8 * * * Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie

9 1. Beschrijving methode De beschrijving van de methode is gebaseerd op de volgende publicaties: Werkblad beschrijving interventie Psychische problemen in de familie Groepscursus voor mantelzorgers, in 2010 geschreven door Els Bransen voor het erkenningstraject van Leefstijlinterventies van het Centrum Gezond Leven van het RIVM. Psychische problemen in de familie; Groepscursus voor mantelzorgers Handleiding voor cursusleiders, geschreven door Siegert, Te Velde, Slaats & Bransen, uitgegeven in 2010 door het Trimbos- instituut in Utrecht. Als er in de beschrijving aanvullende informatiebronnen worden gebruikt, dan worden deze expliciet vermeld Probleemomschrijving Aard en ernst van het probleem Informele zorg of mantelzorg is het best te omschrijven als hulp die vrijwillig en onbetaald wordt gegeven. Het gaat om steun aan iemand uit het sociale netwerk die vanwege een bijzondere hulpbehoefte (bijvoorbeeld als gevolg van handicap of ziekte) bepaalde activiteiten niet kan uitvoeren. Mantelzorgers in het algemeen hebben vaker psychische stoornissen dan mensen die geen mantelzorg verlenen (Van Dorsselaer et al., 2007). Recent Nederlands onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bevestigt dit mogelijk negatieve effect op de psychische gezondheid (De Boer et al. 2009). Bij 15% van de mantelzorgers ging de ervaren gezondheid achteruit als gevolg van de zorgtaak. Eveneens 15% van de mantelzorgers is door het zorgen neerslachtiger of somberder geworden en 9% ervaart een achteruitgang in geluk. Mantelzorgers die zorgen voor iemand met gedragsproblemen en/of een psychische stoornis lopen het grootste risico op overbelasting en gezondheidsschade, met name psychische problemen. Zij ontwikkelen met name stemmingsstoornissen zoals depressie (Bransen, 2010). Ook de overzichtsstudie van Magliano (2008) in opdracht van World Health Organization Europe laat zien dat de zorg voor iemand met langdurige psychiatrische problemen bij mantelzorgers tot (ernstige) overbelasting kan leiden. Zij hadden vaker psychische en fysieke problemen en ook was de prevalentie van depressie in deze groep hoger dan in de algemene bevolking. Moeders, echtgenotes en mantelzorgers met een laag inkomen liepen het meeste risico op depressie. Nederlands onderzoek naar familieleden, partners en andere direct betrokkenen van mensen met schizofrenie bevestigt dit. Met name ouders en partners voelen zich belast (Kwekkeboom, 2000). Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie * * * 9

10 Oorzaak van het probleem De sociale en maatschappelijke consequenties van een psychische stoornis, specifieke symptomen en het gedrag van de persoon met een stoornis vormen voor de mensen in hun omgeving vaak een bron van stress. Het gaat daarbij om zaken als verstoring van huishoudelijke routines, financiën, werk en vrije tijd van het familielid, spanning in de relatie tussen familielid en cliënt, sociale uitsluiting en afname van sociale steun (Magliano, 2008). Als mantelzorgers zichzelf de schuld geven, de gevolgen van de ziekte voor de cliënt negatiever inschatten, sterke gevoelens van verlies ervaren, een negatief kritische houding hebben en emotioneel overbetrokken zijn (expressed emotion), kan dat ook tot gevoelens van overbelasting of burn out leiden (Barrowclough, 2005; Magliano, 2008; Möller-Leimkühler, 2005). Verder gaat een gering gevoel van grip op de situatie en gebrek aan vertrouwen in de eigen mogelijkheden om met de situatie om te gaan vaak samen met een hoge ervaren belasting (Barrowclough, 2005; Magliano, 2008; Siersma et al., 2005). Omvang van het probleem Schattingen van het aantal mantelzorgers in Nederland lopen uiteen. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) namen in 2007 onder de werkende bevolking werkende mensen de zorg op zich voor een langdurig zieke, waarvan voor een kind zorgden, voor hun partner en voor een zieke ouder (CBS Statline, 2007). Recent onderzoek van het SCP laat zien dat er in 2007 in Nederland 3,4 miljoen mantelzorgers waren (De Boer et al., 2009). Hoewel er geen cijfers zijn van het aantal mantelzorgers van mensen met psychische stoornissen, is het aannemelijk dat het om een omvangrijke groep gaat. Jaarlijks voldoet bijna 18% van de Nederlandse bevolking tussen de 18 en 65 jaar aan de criteria voor een psychische stoornis. Het gaat dan om aandoeningen met grote gevolgen voor het dagelijks functioneren, zoals schizofrenie, depressieve en angstklachten. Wij nemen bij het beschrijven van de omvang van het probleem de informatie uit het handboek van de methode als uitgangspunt. Wanneer u wilt beschikken over meer actuele of gedetailleerde informatie, verwijzen wij u naar of 1.2 Doel van de methode Psychische problemen in de familie heeft als hoofddoel het verminderen van de ervaren belasting van volwassen mantelzorgers van mensen met psychische problemen, door het vergroten van de ervaren grip op de situatie. Daarnaast streeft Psychische problemen in de familie de volgende subdoelen na: Door middel van psycho-educatie vergroten de deelnemers hun kennis van psychisch functioneren. Ze hebben meer inzicht in het psychisch functioneren en de stoornis van de naaste. De deelnemers verbeteren hun communicatieve vaardigheden. Hierdoor kunnen ze de 10 * * * Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie

11 interactie tussen henzelf en hun naaste op een positieve manier beïnvloeden en op een positieve manier grenzen stellen. De deelnemers onderkennen het belang van hun eigen behoeften (empowerment). De deelnemers onderkennen het belang van sociale steun en zijn beter in staat sociale steun te organiseren. Zij weten hulp te vragen wanneer dit nodig is. De sociale contacten met andere deelnemers zorgen voor een gevoel van herkenning. De deelnemers verbeteren hun probleemoplossende vaardigheden en leren een passende en taakgerichte copingstijl gebruiken. Wanneer de ervaren grip op de situatie toeneemt, wordt tevens een invloed verwacht op de onderstaande subdoelen. Mogelijke depressieve klachten die de deelnemers ervaren nemen af. De algehele staat van welzijn van de deelnemers verbetert. Toelichting op naam van de methode De naam van de interventie: Psychische problemen in de familie - groepscursus voor mantelzorgers is gekozen omdat hij kort en eenvoudig is en precies aangeeft waar het om gaat. Dit is van belang om een lage drempel voor deelname te creëren. Bovendien is het eenvoudig om de stoornisspecifieke versies van de cursus in de subtitel op te nemen bijvoorbeeld: groepscursus voor mantelzorgers van mensen met schizofrenie. Omdat de naam ook mantelzorgers moet aanspreken die te maken hebben met mensen met forse problematiek is de interventie ook wel bekend onder de naam Psychiatrie in de familie. Ook de titel Psycho-educatie voor familieleden van mensen met psychiatrische problematiek wordt geregeld gehanteerd. Dat komt omdat psycho-educatie de alom ingeburgerde term is in de psychiatrie om over de gevolgen van stoornissen en de omgang ermee (vooral ook behandeltrouw) te kunnen spreken. Dit gebeurt dan met het oog op een betere behandeluitkomst bij de cliënt. De educatie wordt gegeven aan cliënten en/of familieleden, individueel of in groepsverband. Sec verwijst het naar uitleg over de stoornis, de oorzaken, gevolgen en behandeling. Er is dus een belangrijk verschil met Psychische problemen in de familie. Deze cursus wordt immers buiten de behandelsetting aangeboden met het oog op het versterken van de mantelzorger en omvat veel meer dan psycho-educatie. Omdat het belangrijk is hulpverleners van psychiatrische cliënten oog te laten hebben voor mantelzorgers en het aanbod dat voor hen bestaat, kan het niettemin toch zinvol zijn bij de werving voor de cursus de term psycho-educatie te gebruiken. Ook in het buitenland is deze term gangbaar voor activiteiten gericht op het omgaan met psychische stoornissen. 1.3 Doelgroep van de methode De cursus is bedoeld voor volwassen mantelzorgers van mensen met psychische problemen. Deze psychische problemen betreffen onder andere schizofrenie en verwante psychosen, borderline, depressie, bipolaire stoornis, angststoornissen, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en ADHD (De Jonge et al., 2010). Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie * * * 11

12 Er zijn versies van de cursus voor mantelzorgers van mensen met respectievelijk schizofrenie (Van Mierlo et al. 2004), borderline (Siegert et al., 2006) en depressie (Bransen et al., 2006). Daarnaast is er een algemene versie van de cursus (Siegert et al., 2010). De mantelzorgers zijn familieleden, zoals partners, ouders, (schoon) dochters, (schoon)zonen, zussen of broers, maar ook eventuele anderen die nauw bij de zorg betrokken zijn, zoals vrienden, buren of collega s. De cursus is bedoeld voor volwassenen. Voor kinderen zijn er andere interventies beschikbaar, zoals KOPP interventies (voor kinderen van ouders met psychische problemen) of brussengroepen (voor broers en zussen van). Selectie van de doelgroep Na de aanmelding volgt een kennismakingsgesprek met de deelnemers. Het doel van dit gesprek is te beoordelen of de cursus aansluit bij de vragen van de potentiële deelnemer en of hij of zij baat zal hebben bij de cursus. Dit gesprek wordt gevoerd door de cursusleider(s) en/of de coördinerend preventiewerker. Na bespreking van eventuele twijfels wordt een besluit genomen over deelname. Indien nodig wordt advies gegeven over een ander (hulp)aanbod. Toepassing bij migranten Het programma heeft geen speciale faciliteiten (zoals vertaalde schriftelijke instructies of tolken) om migrantengroepen in het bijzonder te kunnen bedienen. Daarnaast vormt de Nederlandse wijze van omgaan met psychische stoornissen, (informele) zorg en hulpverlening het uitgangspunt. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld wordt uitgegaan van een biopsychosociaal model van psychische stoornissen en keuzevrijheid voor individuen (ook vrouwen) in het geven van mantelzorg. Een biopsychosociaal model is een model om aan te geven dat biologische, psychische en sociale factoren een voorbeschikkende, uitlokkende, onderhoudende of versterkende rol spelen bij psychische, sociale of lichamelijke problematiek en/of herstel daarvan. De cursus is in principe geschikt voor migranten die deze uitgangspunten delen en de Nederlandse taal goed beheersen. 1.4 Indicaties en contra-indicaties De cursus is bedoeld voor zowel mantelzorgers van mensen die contact hebben met de geestelijke gezondheidszorg als mantelzorgers van mensen die hier geen contact mee hebben. Redenen om af te zien van deelname aan de cursus zijn aanzienlijke psychische problemen bij de kandidaat-deelnemer zelf, aanzienlijke taalproblemen, ontbreken van motivatie anders dan het uiten van boosheid op de hulpverlening en aanwijzingen dat de persoon moeite zal hebben in een groep te functioneren. In die gevallen is een aangepast individueel programma geëigend. 12 * * * Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie

13 1.5 Aanpak Psychische problemen in de familie is een psycho-educatieve groepsinterventie met voorlichting en lotgenotencontact en daarnaast elementen van training en begeleiding. In de cursus wordt gewerkt met een gesloten groep van deelnemers die het programma van begin tot einde volgen. Aan de cursus doen minimaal zeven deelnemers mee. Het is aan te bevelen de groepsomvang te beperken tot maximaal 12 deelnemers. Daarbij dient er rekening mee te worden gehouden dat er niet meer dan zeven cliëntenverhalen in de cursusgroep aanwezig zijn. In het algemeen is de samenstelling van de groep heterogeen. De begeleiders zorgen ervoor dat de samenstelling van de cursusgroep zodanig is dat alle deelnemers aansluiting bij elkaar kunnen vinden. Cursusleiders De cursus wordt uitgevoerd door één of twee cursusleiders (zie 1.7). Bij voorkeur is dit een man/vrouw koppel. In principe zijn de cursusleiders ggz-professionals. Een daartoe opgeleid familielid kan als ervaringsdeskundig cursusleider fungeren. Dit maakt het waarschijnlijk dat aansluiting bij de wensen en behoeften van de deelnemers wordt gevonden. De rol van de cursusleider is die van docent en coach. Hij is begeleider van het leer proces van het familielid en stimuleert mensen daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. Hij bevordert daarmee de zelfredzaamheid van de deelnemers. De cursusleider is zich er bovendien van bewust dat zorg voor het ontwikkelen van steunende relaties onder de deelnemers cruciaal is voor de effectiviteit van de groep en dat hij verantwoordelijk is voor het creëren van veiligheid en vertrouwen in de deelnemersgroep. Deze rol vereist andere vaardigheden dan bijvoorbeeld de gangbare rol als hulpverlener. De rol van docent en coach kan voor hulpverleners een nieuwe ervaring zijn. Reflectie op en supervisie over die rol is dan aan te bevelen. Locatie Psychische problemen in de familie wordt aangeboden door instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, eventueel in samenwerking met andere organisaties. De cursus dient op een goed bereikbare, laagdrempelige locatie plaats te vinden. In de praktijk betekent dit dat vaak een cursusruimte buiten de ggz-locatie gezocht wordt. Afhankelijk van de locale situatie is dat een zaaltje in een buurtcentrum, gemeenschapshuis, een cursusruimte van de thuiszorg, de GGD, Steunpunt Mantelzorg, MEE of het maatschappelijk werk. Werkwijze Psychische problemen in de familie bestaat uit tien bijeenkomsten van twee uur en een terugkombijeenkomst (ongeveer twee maanden na afloop van de cursus). De eerste vier bijeenkomsten vinden wekelijks plaats, daarna kan overgegaan worden naar eenmaal per twee weken. In alle versies (zie 1.3) wordt gewerkt met een vaste, gestructureerde opzet, omschreven in de handleiding voor cursusleiders. Per programmaonderdeel kunnen cursusleiders kiezen uit één of meer werkvormen of opdrachten. De werkvormen die gebruikt worden zijn: inleidingen door de cursusleider, literatuurbesprekingen, kijkopdrachten (dvd s), groepsgesprekken, uitwisseling in tweetallen, rollenspel, schrijfopdrachten en het maken van actieplannen. Naast informatie en oefeningen wordt er regelmatig tijd gereserveerd voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van nog niet beantwoorde vragen. Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie * * * 13

14 De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod. Kennismaken met elkaar en met de cursus Psychische problemen in gezin en relatie Balans draaglast-draagkracht Zorgrol nader bekeken Grenzen stellen Communicatie Probleemoplossing Zorgen voor jezelf Samenwerking met de hulpverlening en evaluatie. De thema's van de cursus krijgen een specifieke invulling in de verschillende versies van de cursus (zie 1.3). Zo gaat het in de borderline-versie van de cursus meer nadrukkelijk over verbetering van communicatieve vaardigheden in geval van crises en is er een aparte bijeenkomst over de invloed van de stoornis op de kinderen en overige gezinsleden. Dit laatste komt in de schizofrenieversie van de cursus minder aan de orde omdat huwelijk en gezinsleven veel minder voorkomen bij mensen met schizofrenie. De depressie-versie van de cursus besteedt extra aandacht aan empowerment van mantelzorgers: verantwoordelijkheid nemen voor het invullen van het eigen leven en het stellen van grenzen. Deze mantelzorgers worden namelijk gemakkelijk meegezogen in de depressieve gedachtegang van hun naaste. 1.6 Materiaal Materiaal Het Trimbos-instituut heeft voor elke afzonderlijke cursus een handleiding uitgebracht. Psychische problemen in de familie; Groepscursus voor mantelzorgers Handleiding voor cursusleiders, geschreven door Siegert, Te Velde, Slaats & Bransen, uitgegeven in 2010 door het Trimbos-instituut in Utrecht. Psycho-educatie voor familieleden van mensen met schizofrenie Draaiboek voor cursusleiders, geschreven door Van Mierlo, De Boer & Heygele, uitgegeven in 2004 door het Trimbos-instituut in Utrecht. Omgaan met borderline - Psycho-educatieve cursus voor directbetrokkenen, geschreven door Siegert, Krook & Bransen, uitgegeven in 2006 door het Trimbos-instituut in Utrecht. Omgaan met depressie - Psycho-educatieve cursus voor directbetrokkenen Draaiboek voor cursusleiders, geschreven door Bransen, Dolk, Kasander, Schrijnemakers, Starink, Kras & De Vent, uitgegeven in 2006 door het Trimbos-instituut in Utrecht. Deze uitgaven zijn alleen verkrijgbaar in combinatie met een training, het materiaal hiervoor is op te vragen bij het Trimbos-instituut (zie 1.10). Onderdeel van de handleiding is het deelnemerswerkboek. De uitvoerende instellingen ontvangen dit digitaal zodat zij het kunnen voorzien van hun eigen logo en eventueel extra teksten kunnen toevoegen, bijvoorbeeld over het verdere aanbod in de regio of de werkwijze van de eigen organisatie. De cursisten ontvangen het werkboek voorafgaand aan de eerste cursusbijeenkomst. Educatieve middelen 14 * * * Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie

15 die tijdens de cursus gebruikt worden zijn onder andere brochures, dvd s literatuur en websites. Voor de cursisten is er een breed scala aan ondersteunende materialen. Enkele hiervan worden tijdens de cursus uitgereikt. In het deelnemerswerkboek is een lijst met verwijzingen naar boeken, brochures, organisaties en websites opgenomen. 1.7 Benodigde competenties van de professional Bij de selectie van een cursusleider gaat het om een juiste combinatie van kennis, betrokkenheid en didactische vaardigheden. Daarnaast is van belang om te weten dat de cursus vaak meer door vrouwen dan door mannen wordt gevolgd. Daarom is het goed te streven naar gemengde koppels. De cursus wordt door één of twee personen gegeven, bij voorkeur een preventiewerker, verpleegkundige, maatschappelijk werker of psycholoog. Een combinatie van een preventiewerker/hulpverlener en een ervaringsdeskundige is ook mogelijk. De meerwaarde van een ervaringsdeskundige cursusleider is dat de kans op aansluiting bij de wensen en behoeften van de deelnemers groter is en dat deelnemers via de ervaringsdeskundige ook zichzelf leren zien als (ervarings)deskundige. Als medecursusleider heeft de ervaringsdeskundige tevens een belangrijke rol bij het bevorderen van uitwisseling van informatie en het zich eigen maken van vaardigheden door de deelnemers. Competenties Het profiel van de cursusleider staat in de handleiding voor cursusleiders gedetailleerd omschreven. Kennis Is op de hoogte van belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de psychiatrie. Weet waar actuele informatie is te vinden. Kent de mogelijkheden voor behandeling, (arbeids)rehabilitatie en overige zorg en begeleiding van mensen met psychische problemen. Weet wat er komt kijken bij het leven met iemand met psychische problemen. Is op de hoogte van gedragstherapeutische principes. Is op de hoogte van groepsdynamische processen. Is op de hoogte van verschillende manieren van leren. Is op de hoogte van ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers. Attitude Heeft affiniteit met de doelgroep. Beschikt over inlevingsvermogen. Kan deelnemers leren hoe zij hun eigen leven (weer) kunnen oppakken. Is bereid en in staat om slecht nieuws te brengen. Heeft een proactieve houding. Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie * * * 15

16 Vaardigheden Kan optimisme uitstralen en hoop geven. Kan luisteren en structureren. Kan veiligheid scheppen en bewaken. Kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen in de groep. Kan adequaat inspelen op de dynamiek in de groep. Kan voorlichting geven. Beheerst didactische werkvormen. Kan gedragstherapeutische leerprincipes toepassen. Kan programma en structuur bewaken. Training Cursusleiders hebben de tweedaagse training in het werken met het cursusdraaiboek gevolgd. Deze training wordt één á twee keer per jaar door het Trimbos-instituut aangeboden (zie 1.6 en 1.10). Ook ervaringsdeskundige cursusleiders volgen de training in het werken met het cursusdraaiboek. De ervaringsdeskundige cursusleider is bij voorkeur lid van een familieorganisatie en heeft een training gevolgd voor het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid, bijvoorbeeld de Training Interactievaardigheden of een Prospecttraining, of is bereid die te volgen. 1.8 Overige randvoorwaarden Kwaliteitsbewaking De kwaliteit van de interventie wordt bewaakt door toepassing van eerdergenoemde opleidingsen implementatie-eisen (zie 1.7). Organisaties die de interventie uitvoeren meten standaard de uitkomsten bij de deelnemers met behulp van evaluatie-instrumenten die in de Handleiding zijn opgenomen. Ook tevredenheid wordt standaard gemeten. De landelijke werkgroep Familie/Mantelzorg van het Trimbos-instituut organiseert op gezette tijden een Expertmeeting om de uitkomsten van de evaluaties te bespreken en er een vervolg aan te geven. Zo zijn de resultaten van de Expertmeeting in 2008 meegenomen in de pilotstudie van Kosten van de interventie Naast de kosten voor de locatie, de consumpties en de wervingsmaterialen gaan met de eerste maal uitvoering van de cursus de volgende kosten gemoeid (prijspeil 2009). Tweemaal deelname tweedaagse training voor cursusleiders (kosten training) Vier werkdagen van deze cursusleiders (tijdsinvestering training) Coördinatie wervingsfase 24 uur Voeren kennismakingsgesprekken 1 cursusleider 14 uur Uitvoering bijeenkomsten 2 cursusleiders 11 x 3 uur Totaal kosten uitvoering eerste cursus * * * Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie

17 Hierbij wordt uitgegaan van een uurprijs van 77,50 voor de cursusleider. De tijd die wordt besteed aan evaluatie van de cursus is in de urenberekening meegenomen. Deelnemerswerkboeken en brochures voor de deelnemers worden in de regel gefinancierd uit een deelnamevergoeding door de deelnemers. De kosten voor iedere vervolguitvoering van de cursus bedragen, bij dezelfde cursusleiders, uiteraard bovenstaand bedrag minus de trainingskosten van 870 en de werktijd tijdens de training á Hiermee bedragen de kosten voor iedere uitvoering van de cursus, wanneer de cursusleiders reeds geschoold zijn, 8.060, exclusief locatie, consumpties, wervingsmaterialen, deelnemerswerkboeken en brochures. 1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies Soortgelijke methoden De Training Prospect is een soortgelijke interventie als Psychische problemen in de familie met dit verschil dat hij is ontwikkeld vanuit ervaringsdeskundigheid. Het gaat om het resultaat van een project van Eufami, de Europese koepel van familieorganisaties. Doel is het versterken van de positie van de mantelzorger (empowerment), in tegenstelling tot Pyschische problemen in de familie waarvan het doel is om de belasting van de mantelzorger te verminderen. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten met voorlichting, uitwisseling van ervaringen en interactieve oefeningen gericht op rouw/verliesverwerking, (h)erkennen en hanteren van stress, leren verdragen van dilemma's in de omgang met de patiënt, aanboren van hulpbronnen en bewustwording van eigen keuzemogelijkheden. De cursus is sinds 2005 acht keer uitgevoerd in Nederland vanuit familieorganisatie Ypsilon (Van Erp et al., 2009). Cursussen gericht op dezelfde doelgroep worden internationaal zelden in een open werving aangeboden maar gekoppeld aan de behandeling van familieleden in de kliniek. Uitkomstmaat van deze interventies is vaak het verloop van de stoornis bij de patiënt (wordt terugval voorkomen door goede begeleiding en instructie van de mantelzorgers). Er is vaak geen preventieve doelstelling ten aanzien van de mantelzorgers, zoals in Psychische problemen in de familie. Hierdoor zijn deze methodes niet vergelijkbaar. Ook in Nederland worden in de kliniek interventies aangeboden aan mantelzorgers die gericht zijn op gezondheidswinst bij de cliënt, zoals individuele gezinsondersteuning, Multifamily Group (Groepsgewijze gezinsondersteuning) en de cursus Familie als bondgenoot. Vanuit de Stichting Interactie wordt de Training Interactievaardigheden voor familieleden aangeboden. Deze training is gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen alle betrokkenen in geval van een psychiatrische stoornis. Er is geen expliciet preventief doel voor de familieleden zelf zoals in het geval van Psychische problemen in de familie (Van Erp et al., 2009). Omdat de hierboven beschreven methoden onvoldoende overeenkomen met de methode Psychische problemen in de familie nemen we eventuele onderzoeken naar deze methoden niet mee als indirect bewijs (zie paragraaf 4.2 en bijlage 1). Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie * * * 17

18 1.10 Contactgegevens ontwikkelaar Naam Trimbos-instituut Adres Da Costakade AS Utrecht Website Contactpersoon Els Bransen (algemeen), (direct) 18 * * * Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie

19 2. Onderbouwing 2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode De afgelopen jaren hebben het Trimbos-instituut, de preventieve geestelijke gezondheidszorg en de familieorganisaties groepscursussen ontwikkeld voor mantelzorgers van mensen met schizofrenie, een borderline persoonlijkheidsstoornis en depressie. Nederlands onderzoek naar dit type cursussen startte met het onderzoek van Stam en Cuijpers (1999). Het ging om onderzoek naar 19 niet-gestandaardiseerde ggz-preventiecursussen voor familieleden die te maken hadden met uiteenlopende psychiatrische problematiek van naasten. Deelnemers aan deze cursussen bleken in vergelijking met een controlegroep na afloop minder belasting te ervaren. Standaardisatie van de cursus werd aanbevolen evenals de ontwikkeling van stoornisspecifieke varianten. De eerste gestandaardiseerde versie van de cursus werd in 2004 ontwikkeld voor mantelzorgers van mensen met schizofrenie. De voorzichtig positieve uitkomsten van het pilotonderzoek naar deze schizofrenieversie van de cursus lieten zien dat de ervaren belasting drie en zes maanden na afloop van de cursus significant omlaag was gegaan (Van Mierlo et al., 2004). Dit gaf aanleiding tot brede implementatie van de cursus in Nederlandse ggz-instellingen en tevens werden versies voor mensen met borderline (Siegert et al., 2006) en depressie (Bransen et al., 2006) ontwikkeld. Deze cursussen worden inmiddels door een groot aantal instellingen uitgevoerd (De Jonge & Ruiter, 2009). Om de cursus dichter bij huis aan te kunnen bieden is op initiatief van Bureau Preventie van GGZ Drenthe en Lentis (voorheen GGZ Groningen) een algemene cursus Psychische problemen in de familie ontwikkeld vanuit het idee dat zonder selectie op stoornis eerder met een cursus kan worden gestart (Siegert et al., 2010). Een gemengde groep van naastbetrokkenen is met name in dunbevolkte gebieden sneller bij elkaar te brengen dan een groep naastbetrokkenen van mensen met eenzelfde diagnose. Op deze manier kunnen meer mantelzorgers eerder worden bereikt. De cursus is het resultaat van doorontwikkeling van de gestandaardiseerde groepscursussen voor naastbetrokkenen van mensen met schizofrenie. In 2009 voerde het Trimbos-instituut met financiering van de Directie Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS een onderzoek uit bij 13 ggz-instellingen om tevredenheid, uitvoerbaarheid en resultaten na afloop van de cursus bij de deelnemers te evalueren (De Jonge et al., 2010). Na afronding van het onderzoek werd de cursus ter certificering voorgelegd aan de Erkenningscommissie Interventies van het Centrum Gezond Leven van het RIVM. Inmiddels is de cursus inclusief de stoornisspecifieke varianten gecertificeerd als Theoretisch goed onderbouwd. Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie * * * 19

20 2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak Probleemanalyse en doelgroep Het stresstheoretisch model van Lazarus & Folkman (1984) ligt aan de basis van de cursus (figuur 1). Dit model laat zien dat de mate waarin het bieden van mantelzorg tot overbelasting en negatieve consequenties voor de eigen gezondheid leidt samenhangt met 'coping': de psychologische reactie en het gedrag als gevolg daarvan op een moeilijke situatie (stressor). Coping is dan de resultante van een taxatieproces: bepalend is de mate waarin de mantelzorger de situatie (= het hebben van een naaste met een psychische stoornis) als al dan niet bedreigend voor het eigen welbevinden taxeert en de eigen vaardigheden als voldoende inschat om met deze situatie om te gaan. De objectieve stressor (de situatie als gevolg van de psychische stoornis van de naaste), de eigen gezondheid en de beschikbaarheid van persoonlijke en externe hulpbronnen zijn van invloed op dit copingproces. Omgekeerd heeft het copingproces op zijn beurt ook weer invloed op de objectieve stressor, de gezondheid van de mantelzorger en de beschikbaarheid van persoonlijke en externe hulpbronnen. Aanpak en doel Psychische problemen in de familie heeft als hoofddoel het verminderen van de ervaren belasting door het vergroten van de ervaren grip op de situatie. Daarnaast streeft Psychische problemen in de familie de subdoelen na zoals deze in hoofdstuk 1 beschreven staan. In het kort gaat het om de volgende subdoelen: (1) verbeteren van kennis over de psychische stoornis van hun naaste, (2) verbeteren van de communicatieve vaardigheden, (3) meer inzicht in de eigen behoeften, (4) verbetering van de sociale steun, (5) verbetering van de probleemoplossende vaardigheden en de taakgerichte copingstijl. Deze subdoelen vallen binnen het stresstheoretisch model van Lazarus en Folkman (figuur 1) in de categorie Persoonlijke en externe hulpbronnen i.c. 'psycho-educatie'. De relatie van het model met de subdoelen wordt hieronder uitgelegd. 1. Informatie: inzicht in het ontstaan, de gevolgen en de behandeling van de psychische stoornis van de naaste via informatieverschaffing en het aanleren van vaardigheden om 20 * * * Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Wilma Schakenraad

Nadere informatie

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Stichting Eigen Kracht Centrale Hedda van Lieshout en Marianne Goorhuis info@eigen-kracht.nl

Nadere informatie

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: dr. Lies Korevaar, dr. Jos Dröes en dr. Tom van Wel Stichting

Nadere informatie

Methodebeschrijving Wie is er nou raar?

Methodebeschrijving Wie is er nou raar? Methodebeschrijving Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door:

Nadere informatie

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Methodebeschrijving Niet meer door het lint Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Ben Serkei MOVISIE b.serkei@movisie.nl Ben Serkei is senior adviseur

Nadere informatie

Methodebeschrijving Als ik haar was... Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Methodebeschrijving Als ik haar was... Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Methodebeschrijving Als ik haar was... Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Petra Snelders MOVISIE p.snelders@movisie.nl 030-789 22 27 Petra Snelders

Nadere informatie

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Op Eigen Benen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Cora Brink MOVISIE 030 789 20 68 c.brink@movisie.nl Cora Brink is senior onderzoeker/projectleider

Nadere informatie

Methodebeschrijving Signs of Safety. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Methodebeschrijving Signs of Safety. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Methodebeschrijving Signs of Safety Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Els Kok MOVISIE e.kok@movisie.nl Els Kok is projectleider van de afdeling

Nadere informatie

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Ineke Voordouw Jeannet Kramer Pim Cuijpers In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus voor volwassenen en 55+ Trimbos-instituut,

Nadere informatie

Effecten van lotgenotencontact

Effecten van lotgenotencontact Effecten van lotgenotencontact Onderzoek bij de Vereniging Spierziekten Nederland Marjolijn Distelbrink Marjan de Gruijter Dick Oudenampsen Met medewerking van Meta Flikweert Sandra ter Woerds Mei 2008

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie. Bewegen valt goed!

Werkblad beschrijving interventie. Bewegen valt goed! Werkblad beschrijving interventie Bewegen valt goed! Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies of www.loketgezondleven.nl/kwaliteit-van-interventies/beoordeling (vanaf juni 2009

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND!

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! FASE 1 EVALUATIERAPPORT DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! Een project van GG&GD Utrecht, Stade en Cumulus in Utrecht Overvecht December 2004 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST UTRECHT

Nadere informatie

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten? Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutel figuren, professionals, gemeenten en ouderen zelf PHAROS - UMCU/NUZO - AMC Deze publicatie is gebaseerd op de resultaten uit twee projecten

Nadere informatie

Handboek Begeleid Leren

Handboek Begeleid Leren Handboek Begeleid Leren Het ondersteunen van jongeren met psychische beperkingen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding Lies Korevaar Handboek Begeleid Leren Het ondersteunen

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorg

Zorg voor de mantelzorg Zorg voor de mantelzorg Drs. Anne Visser-Meily Dr. Caroline van Heugten De ontwikkeling van deze richtlijnen en aanbevelingen werd gefinancierd door het ZonMw Beleid- en Praktijkprogramma Chronisch Zieken

Nadere informatie

Richtlijn. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn Multiprobleemgezinnen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging

Nadere informatie

Eenzaam en dan? De (on)mogelijkheden van interventies bij ouderen

Eenzaam en dan? De (on)mogelijkheden van interventies bij ouderen Eenzaam en dan? De (on)mogelijkheden van interventies bij ouderen Eindrapportage aan de Stichting Sluyterman van Loo van een vergelijkend effect- en procesevaluatie-onderzoek naar interventies ter voorkoming

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

Richtlijn / onderbouwing. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn / onderbouwing. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn / onderbouwing Multiprobleemgezinnen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen,

Nadere informatie

Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie

Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie Een literatuuronderzoek naar effectieve methodieken en praktijken Marian van der Klein Fabian Dekker Augustus 2011 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Aan de slag met sociale netwerken. De 44 meest bekende methoden verzameld

Aan de slag met sociale netwerken. De 44 meest bekende methoden verzameld Aan de slag met sociale netwerken De 44 meest bekende methoden verzameld Netwerk in kaart Mantelzorg Eenzaamheid Wijkgericht Eigen Kracht Samenredzaamheid Sociale media & websites Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie