DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid"

Transcriptie

1 DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

2 KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek nemen gelukkig vaak gewoon deel aan de samenleving. Daardoor kan iedereen in contact komen met medewerkers, studenten, collega s, bewoners, teamgenoten, klanten of patiënten met psychische of psychiatrische problemen. Contact maken met mensen met genoemde problematiek gaat soms vanzelf en zonder problemen. Maar voor een goed contact, voor een tijdige signalering of om goed door te kunnen verwijzen, is het belangrijk om duidelijk zicht te hebben op psychische en psychiatrische problematiek. Kennis van ziektebeelden en probleemgedrag, signaleren van alarmerend gedrag en handvatten om op een goede manier om te gaan met mensen met psychische problemen, zijn hierbij van belang. Daarom biedt Indigo gezond werken training en advies aan medewerkers van diverse organisaties en andere betrokkenen. Omdat uw vraag nooit standaard is, is ons aanbod op maat. We kijken hierbij naar opleidings- en ervaringsachtergrond van deelnemers en naar de reden van uw vraag. In deze brochure wordt daarom een globale omschrijving van de modulen gegeven. Voor uitgebreide informatie kunt u contact met ons opnemen. Dit document geeft overzicht van al onze trainingen. Achtereenvolgens vindt u de hoofdstukken volwassenen, jeugd, ouderen en algemeen. Per doelgroep zijn aparte brochures beschikbaar en er is een brochures met ons aanbod op gebied van mentale vitaliteit. PRAKTISCHE INFORMATIE Medewerkers of vrijwilligers te maken krijgen met mensen met psychiatrische ziekten, (dreigende) psychische of sociale problemen of mensen met moeilijk gedrag. Onze huidige klanten zijn huisartsen, psychologen, maatschappelijk werkenden, politie, woningbouwverenigingen, gemeenten, thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, scholen voor basis- middelbaar en beroepsonderwijs, maar ook opleidingen in zorg en welzijn. TRAINERS Deskundigheidsbevordering wordt verzorgd door medewerkers van Indigo Brabant. Onze trainers werken allen als hulpverlener en hebben daarnaast ervaring in het geven van trainingen, voorlichting of groepswerk. Bij verschillende trainingen worden naast de trainers ook acteurs ingezet met ervaring in de hulpverlening én een aanvullende opleiding op acteergebied. LOCATIE Bijeenkomsten kunnen op een locatie in uw organisatie plaatsvinden. Ook kunnen bijeenkomsten verzorgd worden op een van de locaties van Indigo Brabant. KOSTEN Deze zijn afhankelijk van de vraag en het daarbij passende aanbod. Hierover vindt altijd van tevoren overleg plaats. Nadat in gezamenlijk overleg een aanbod is samengesteld, ontvangt u een offerte. 2

3 VOLWASSENEN ZICHT OP MENSEN MET PSYCHISCHE OF PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK Professionals en vrijwilligers kunnen in hun functie mensen met psychische of psychiatrische problematiek tegenkomen. Soms gaat dit contact vanzelf, maar niet altijd. Dan kan het noodzakelijk zijn enige basiskennis te hebben over psychiatrische ziektebeelden. Medewerkers of vrijwilligers die te maken hebben met mensen met psychische of psychiatrische problematiek. Kennismaking met psychische en psychiatrische problematiek > Uitleg van veel voorkomende psychische problemen en beknopte psychiatrische problematiek > Handvatten in het herkennen van probleemgedrag > Handvatten in het omgaan met genoemd gedrag: wat kun je doen, hoe bepaal je je eigen gedrag, wat kun je beter niet doen. Verdieping in praktijk > Kennismaken met houdingsaspecten; inzicht verkrijgen in de invloed van de eigen houding op het gedrag van anderen > Oefenen van voorbeelden uit de praktijk door casuïstiekbesprekingen of praktijksimulatie > Bespreken van grenzen aan de zorg > Uitleg over psychiatrische hulpverlening. Twee dagdelen van 3,5 uur. Na het volgen van de cursus hebben deelnemers: > Kennis gemaakt met veel voorkomende psychische en psychiatrische problematiek > Handvatten aangereikt gekregen in het herkennen van gedrag en symptomen en in het omgaan hiermee. En weten deelnemers: > Welke houdingsaspecten belangrijk zijn en kennen ze de invloed van houding op gedrag > Welke mogelijkheden en grenzen zij binnen hun werk hebben in de omgang met de doelgroep > Welke mogelijkheden van hulpverlening aanwezig zijn. In de tweede bijeenkomst ligt de nadruk op praktijksituaties. Deze worden besproken en geoefend in rollenspellen met een acteur. 3

4 LOSSE MODULEN PSYCHIATRISCHE OF PSYCHISCHE PROBLEMATIEK In losse modulen wordt ingegaan op psychiatrische ziektebeelden, stoornissen en psychische problematiek. Ook kan een lesprogramma met verschillende onderdelen worden samengesteld. De inhoud van de module wordt aangepast aan het opleidings- ervarings- en werkniveau van de groep. De volgende modulen worden aangeboden: > ADHD > Angststoornissen > Autistische stoornissen > Automutilatie > Borderline persoonlijkheidsstoornis > Delier > Dementie > Depressie en stemmingsstoornissen > Dissociatieve stoornissen > Dubbele-diagnoseproblematiek; verslaving; alcohol; drugs > Eetstoornissen > Huiselijk geweld; kindermishandeling; ouderenmishandeling; seksueel geweld > Niet Aangeboren Hersenletsel > Omgaan met familieleden van mensen met psychiatrische problematiek > Persoonlijkheidsstoornissen > Rouw en verlies > Schizofrenie; psychotische stoornissen > Somatoforme stoornissen > Suïcidaliteit > Traumaverwerking Iedereen die in de uitvoering van zijn functie te maken kan krijgen met mensen met psychiatrische ziektebeelden, stoornissen of psychische problematiek. Tevens vrijwilligers die binnen hun werkzaamheden te maken kunnen krijgen met mensen met genoemde problematiek. De modulen bestaan uit de onderdelen: > Uitleg van het ziektebeeld. > Gevolgen voor de cliënt. > Mogelijkheden van behandeling, begeleiding of preventie. > Signalering. > Handvatten in omgaan met mensen met de stoornis. > Handvatten in het omgaan met naastbetrokkenen. > Waar kan men terecht voor hup. Minimaal twee uur per module. De cursist krijgt kennis van het besproken ziektebeeld en van de beleving van de cliënt. Tevens leert hij of zij wat belangrijk is in het contact en leert problematiek tijdig te signaleren. Daarnaast krijgt de cursist inzicht in de sociale kaart van hulpverlening. De theorie wordt gevolgd door een praktijkdeel waarbij geoefend kan worden door middel van casuïstiekbesprekingen en praktijksimulaties. 4

5 PSYCHOPATHOLOGIE Scholing die gericht is op het bevorderen van deskundigheid van werkers binnen de geestelijke gezondheidszorg. Medewerkers aan cliënten met psychiatrische problematiek met een vooropleiding. Bijvoorbeeld verpleegkundigen, sociaal pedagogische hulpverleners en therapeuten. De scholing bestaat uit overdracht van theorie, inbreng van praktijkvoorbeelden en oefening van vaardigheden betreffende: Angst- en dwangstoornissen, Stemmingsstoornissen, Psychotische stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Dubbele diagnose, Suïcidaliteit, Autisme en ADHD. Zes dagdelen van drie uur. Kennen en herkennen van psychopathologie op grond van gedrag. Aangaan en onderhouden van contact met psychiatrische patiënten. Herkennen van en kunnen omgaan met cliënten met gedragsproblemen. Herkennen van en hanteren van (dreigende) crisissituaties. Van deelnemers wordt gevraagd huiswerkopdrachten in het werkveld uit te voeren. Naast oefenen in vaardigheden wordt ook gebruik gemaakt van beeldmateriaal. 5

6 JEUGD EN JONGEREN KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN BIJ KINDEREN OF JONGEREN NODIG?! Psychische beperkingen, psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen komen bij jeugd van alle leeftijden voor. Dit betekent dat ook veel professionals en vrijwilligers te maken krijgen met kinderen of jongeren met deze problemen. Globale kennis en inzicht in verschillende gedragingen die met de stoornis samenhangen, zijn voorwaarden om een goede relatie op te kunnen bouwen en te onderhouden. Niet iedereen heeft voldoende kennis van deze stoornissen of beperkingen. Handvatten in het omgaan met kinderen en jongeren met verschillende beperkingen helpen bij een goede communicatie. Voldoende expertise om tijdig te signaleren, kan ergere problematiek voorkomen. Kortom, deskundigheidsbevordering over psychische beperkingen, psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen is belangrijk voor iedereen die werkt met jeugdigen. 6

7 HET VERHAAL VAN EEN SIGNAAL; SIGNALERINGSTRAINING VOOR HET ONDERWIJS Problemen of risicofactoren signaleren bij kinderen en jongeren is het startsein voor preventieve actie én voor hulp aan kinderen en hun ouders. Rond 15% van de jongeren kampt namelijk met psychische problemen. Vroeg signaleren en bespreken levert een preventieve bijdrage aan de psychische gezondheid van de doelgroep; voorkomen is beter dan genezen! Medewerkers in het basis- en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang hebben hierin, door hun intensieve contact met kinderen en jongeren, een belangrijke rol. > Medewerkers in de kinderopvang voor 0-4 jarigen en anderen die met deze leeftijdsgroep werken > Medewerkers in het basisonderwijs en anderen die met 4-12 jarigen werken > Medewerkers in het voortgezet en beroepsonderwijs en anderen die met jarigen werken. Zowel groepsleiders, leerkrachten, mentoren, leerlingbegeleiders en vertrouwenspersonen kunnen deelnemen. Ook voor ondersteunend personeel zoals conciërges is de training zinvol. Het vergroten van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemers op het gebied van signaleren, motiveren en begeleiden van kinderen en jongeren met psychische problemen. De volgende onderwerpen worden behandeld: > Signalen van psychische problemen erkennen en herkennen. > Volgens stappenplan actie ondernemen. Naast het geven van informatie en theorie krijgt de praktijk van de deelnemers veel aandacht. Door de deelnemer ingebrachte casuïstiek staat hierbij centraal. > De training voor het voortgezet onderwijs bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur. > De training voor het basisonderwijs en 0-4 jarigen bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur. Na het volgen van de signaleringstraining hebben docenten basiskennis van (psychologische) mechanismen, die bij henzelf spelen bij het omgaan met signalen. Ook hebben zij meer inzicht in (mogelijke) weerstanden bij jongeren tijdens het bespreken van signalen. Naast kennis en inzicht willen we met de training bevorderen, dat docenten deze kennis actief gebruiken richting leerlingen, ouders en collega s. Vertrouwen op je eigen kwaliteiten en vermogen om deze verder te verbeteren, is daarbij een belangrijk doel. 7

8 WAT MOET U WETEN OVER JONGEREN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN Professionals in het onderwijs krijgen regelmatig te maken met jongeren met psychische beperkingen. Globale kennis van deze beperkingen en inzicht in verschillende gedragingen, die met een stoornis samenhangen zijn voorwaarden om een goede relatie op te kunnen bouwen en te onderhouden. Daarnaast kunnen handvatten in het omgaan met deze doelgroep helpen bij een goede communicatie. Professionals in het voortgezet, middelbaar- en hoger onderwijs. Theoretisch kader over psychische stoornissen bij jongeren als: > Autisme > Persoonlijkheidsstoornissen m.n. borderline > Stemmingsstoornissen > Psychotische stoornissen > ADHD en aanverwante stoornissen. Over deze stoornissen komen aan bod: > Symptomen en signalen > Herkennen van signalen > Aandachtspunten en handvatten in de omgang > Belangrijke communicatie aspecten. Verdieping in de praktijk > Kennismaken met houdingsaspecten; welke houding roept wat voor gedrag op > Uitwerken van theorie aan de hand van casussen van deelnemers > Mogelijkheden in professionele hulpverlening > Uitleg over ondersteuningsmogelijkheden voor professionals > Uitleg over preventie en hulpverlening voor jongeren. Minimaal drie uur. Na het volgen van de cursus hebben deelnemers kennis van de behandelde stoornissen en handvatten in het omgaan met deze jongeren, zowel individueel als in groepsverband. Deze training is op maat aan te passen. In het theoretisch kader worden psychische stoornissen besproken die aansluiten bij de vraag en/of de problematiek die voorkomt. 8

9 ZICHT OP KINDEREN EN JONGEREN MET PSYCHISCHE EN PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK Psychische beperkingen, psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen komen bij jeugd en jongeren van alle leeftijden voor. Dit betekent dat ook veel professionals en vrijwilligers te maken krijgen met kinderen of jongeren met deze problemen. Professionals of vrijwilligers die te maken hebben met kinderen of jongeren met psychische of psychiatrische problematiek. Deze scholing biedt globale kennis van veel voorkomende psychische stoornissen bij kinderen of jongeren zoals ADHD, autisme, angst, depressie, psychose en van het bijbehorende gedrag. Kennismaking met psychische en psychiatrische problematiek > Beknopte uitleg van veel voorkomende psychische problemen en psychiatrische problematiek > Handvatten in het herkennen van probleemgedrag > Handvatten in het omgaan met genoemd gedrag: wat kun je doen, hoe bepaal je je eigen gedrag, wat kun je beter niet doen. Verdieping in de praktijk > Kennismaken met houdingsaspecten; inzicht verkrijgen in de invloed van de eigen houding op het gedrag van anderen > Oefenen van voorbeelden uit de praktijk door casuïstiekbesprekingen en praktijksimulatie met een trainingsacteur > Bespreken van grenzen aan de zorg > Uitleg over psychiatrische hulpverlening. Twee dagdelen van 3,5 uur. Na het volgen van de cursus hebben deelnemers: > Kennis gemaakt met veel voorkomende psychische en psychiatrische problematiek > Handvatten aangereikt gekregen in het herkennen van gedrag en symptomen en in het omgaan hiermee. En weten deelnemers: > Welke houdingsaspecten belangrijk zijn en kennen ze de invloed van houding op gedrag > Welke mogelijkheden en grenzen zij binnen hun werk hebben in de omgang met de doelgroep > Welke mogelijkheden van hulpverlening aanwezig zijn In de tweede bijeenkomst ligt de nadruk op praktijksituaties. Deze worden besproken en geoefend in rollenspellen met een acteur. 9

10 LOSSE TRAININGEN OF WORKSHOPS: > Depressie en somberheidklachten bij jongeren > Autisme spectrumstoornissen > ADHD/ODD > Voorlichting over alcohol en drugs > Grenzen stellen en feedback geven > Gesprekstechnieken en communicatieve vaardigheden > Gesprekstechnieken en communicatieve vaardigheden. Scholing kan een antwoord zijn op vragen over: > Kennisverbreding, -aanvulling, -opfrissing > Meer zicht of grip krijgen op problematiek > Beter signaleren en/of herkennen van problematiek > Achtergronden om een visie te (her)formuleren > Achtergrondinformatie voor attitudeverandering. Professionals, vrijwilligers en andere geïnteresseerden, die werken met jeugd en jongeren. In de scholing besteden wij veel aandacht aan de koppeling tussen theorie en praktijk. Ieder onderwerp kan behandeld worden in een twee uur durende theoretische verdieping, met daarnaast een twee uur durend praktijkdeel, of een langer lopende cursus, samengesteld uit meerdere modules. Afhankelijk van afspraak. Afhankelijk van afspraak. Voor het praktijkdeel kan een acteur worden ingezet. 10

11 WORKSHOP HET JONG VOLWASSENEN BREIN Jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar kijken anders aan tegen werken, studie en andere zaken. Daarom vraagt deze doelgroep om een andere kijk op bijvoorbeeld coachen en begeleiden. Puberteitsontwikkeling is vooral de fysieke groei die in gang is gezet door de hormoonafgifte en omvat ook de ontwikkeling van de hersenen. Niet iedereen doorloopt dezelfde ontwikkelingen in hetzelfde tempo. De hersenen zijn pas rond het 24 e levensjaar volledig ontwikkeld. Vaak is het lichaam al volgroeid en dit wekt de suggestie dat dit voor de hersenen ook zou gelden. Maar tijdens de pubertijd zijn de hersenen nog volop in ontwikkeling, en na de pubertijd ontwikkelen de hersenen zich nog steeds verder. Iedereen die werkt met of voor pubers en jongvolwassenen, zoals docenten, coaches, werkbegeleiders en HR functionarissen. In deze interactieve bijeenkomst wordt vanuit de theorie van het puberbrein stil gestaan bij het gedrag wat hieruit voortkomt. Vervolgens komt aan bod hoe hierop te reageren en wat belangrijk is in coaching en begeleiding aan jongvolwassenen. Een workshop van twee uur. Groepsgrootte tot twintig deelnemers. 11

12 Ouderen KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN BIJ OUDEREN NODIG?! Psychiatrische ziekten en psychische problemen komen in alle fasen van het leven voor. Elke fase kent echter ook zijn specifieke problemen. Sommige ziektebeelden komen vaker voor bij ouderen, andere juist minder of kennen andere uitingsvormen. Niet iedereen heeft voldoende kennis van deze stoornissen of beperkingen. Terwijl globale kennis hiervan, en inzicht in verschillende gedragingen die met de stoornis samenhangen, voorwaarden zijn om een goede relatie op te kunnen bouwen en te onderhouden. Daarnaast kunnen handvatten in het omgaan helpen bij een goede communicatie. Voldoende kennis om tijdig te signaleren, kan ergere problematiek voorkomen. 12

13 OMGAAN MET OUDEREN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN In de ouderenzorg is het steeds belangrijker tijdig te signaleren. Daarnaast zijn handvatten in het omgaan met ouderen met psychische problemen noodzakelijke voor een goede begeleiding. Medewerkers in de ouderenzorg. Een vooropleiding in de zorg is noodzakelijk, kennis van psychiatrische problematiek is niet nodig. In de cursus wordt aandacht besteed aan signaleren van problematiek en aan omgaan met ouderen met problemen. Daarnaast worden ziektebeelden behandeld die aansluiten bij de problematiek die veel voorkomt binnen de organisatie of afdeling. De standaardtraining bestaat uit: > Inleiding in ouderenpsychiatrie > Observeren, signaleren aan de hand van signalenkaarten > Signalen bespreken > Vergeetachtigheid, met name dementie > Depressie > Andere ziektebeelden in overleg. In de cursus wordt vooral uitgegaan van de praktijksituaties van deelnemers. Vier bijeenkomsten van drie uur. Na de training zijn deelnemers in staat psychische problemen te signaleren en de signalen te bespreken met professionals en de cliënt en zijn omgeving. Deelnemers hebben voldoende handvatten om de oudere te bejegenen op een wijze die aansluit bij zijn of haar psychische belevingswereld. De onderwerpen worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. 13

14 OMGAAN MET OUDEREN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN CURSUS VOOR LEIDINGGEVENDEN Leidinggevenden in de ouderenzorg die te maken hebben met ouderen met deze problematiek én die hun medewerkers moeten coachen of ondersteunen hierin. De volgende onderwerpen worden behandeld: > Observeren, signaleren, bespreekbaar maken van signalen en mogelijke acties > Anders omgaan met probleemgedrag > Dementie > Depressie en somberheid > Angst > Persoonlijkheidsstoornissen. In de bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over de ziektebeelden. Verder wordt er steeds ingegaan op hoe leidinggevenden en verzorgenden problemen in een vroeg stadium kunnen signaleren; hoe om te gaan met ouderen met psychische problemen en over hoe moeilijk gedrag bespreekbaar te maken in een team. Er is er veel ruimte voor het inbrengen van praktijkvoorbeelden. Vier bijeenkomsten van drie uur. Na de training zijn deelnemers in staat psychische problemen te signaleren en de signalen te bespreken met medewerkers, andere professionals en de cliënt en zijn omgeving. Deelnemers zijn in staat een team te coachen in het begeleiden van ouderen met psychische problemen. De onderwerpen kunnen in overleg met de opdrachtgever aangepast worden. 14

15 ZICHT OP OUDEREN MET PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK Professionals en vrijwilligers komen ouderen met psychische of psychiatrische problematiek tegen. Soms gaat dit contact vanzelf, maar niet altijd. Dan kan het noodzakelijk zijn enige basiskennis te hebben over psychiatrische ziektebeelden. Medewerkers of vrijwilligers die te maken hebben met ouderen met psychische of psychiatrische problematiek. Kennismaking met psychische en psychiatrische problematiek > Beknopte uitleg met veel voorkomende psychische problemen en psychiatrische problematiek bij ouderen > Handvatten in het herkennen van probleemgedrag > Handvatten in het omgaan met genoemd gedrag: wat kun je doen, hoe bepaal je je eigen gedrag en wat kun je beter niet doen. Verdieping in de praktijk > Kennismaken met houdingsaspecten; inzicht verkrijgen in de invloed van de eigen houding op het gedrag van anderen > Oefenen van voorbeelden uit de praktijk door casuïstiekbesprekingen en praktijksimulatie met een trainingsacteur > Bespreken van grenzen aan de zorg > Uitleg over psychiatrische hulpverlening. Twee dagdelen van drie uur. Na de training hebben deelnemers globale kennis van psychiatrische ziektebeelden en van het bijbehorende gedrag en handvatten over hoe om te gaan met moeilijk gedrag dat hoort bij een psychiatrisch ziektebeeld. 15

16 WIJSHEID KOMT MET DE JAREN Medewerkers in de ouderenzorg zonder een specifieke opleiding. Bijvoorbeeld voor huishoudelijk medewerkers of assistenten, zorgassistenten, maar ook voor vrijwilligers is deze cursus zeer toepasbaar. Deel 1 > De gevolgen van het ouder worden > Waarden en normen van toen en nu > Eenzaamheid, verlies en rouw > Verlieservaringen > Rouwverwerking > Actief luisteren. Deel 2 > Omgaan met claimend en aandacht vragend gedrag > Signaleren > Valkuilen en aandachtspunten in het omgaan met ouderen met moeilijk benaderbaar gedrag > Grenzen aangeven. De cursus bestaat voor een deel uit theorie overdracht. Het accent van de cursus ligt op het bespreken van praktijksituaties en van het oefenen van deze situaties. Twee dagdelen van twee uur. Deelnemers krijgen inzicht in de gevolgen van het ouder worden en in de omgeving en de beleving van de ouder wordende mens. Zij krijgen handvatten aangereikt in het omgaan met de ouder wordende mens met al zijn beperkingen en mogelijkheden. 16

17 OMGAAN MET OUDEREN MET DEMENTIE Voor alle kennisniveaus verzorgen wij cursussen op gebied van dementie. Dit kan op academisch niveau, er wordt dan vooral ingegaan op diagnosticeren en vormen van dementie. Op HBO en MBO niveau zijn cursussen ontwikkeld en ook voor mensen zonder gerichte opleiding of ervaring zijn voorlichtings- en scholingsmogelijkheden. De cursus wordt op maat samengesteld en kan bestaan uit verschillende onderdelen: > Verschillende vormen van dementie > Symptomen behorend bij de vormen van dementie > Verloop en stadia van verschillende vormen van dementie > Werking van het geheugen > Risicofactoren > Omgaan met ouderen met dementie > Verschillende methodieken in zorg en begeleiding bij dementie > Dementiezorg in de regio > Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers. Afhankelijk van afspraken. Afhankelijk van afspraken. Afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemers kunnen trainers ingezet worden. Trainers hierin zijn: GZ- of klinisch psychologen, SPV, dementieverpleegkundigen, verpleegkundigen. 17

18 LOSSE TRAININGEN OF WORKSHOPS Er is scholing ontwikkeld op het gebied van: > Depressie en somberheidsklachten bij ouderen > Dementie en vergeetachtigheid > Het syndroom van Korsakov > Persoonlijkheidsstoornissen en ouderen > Verslaving bij ouderen > Achterdocht en psychotische stoornissen > Angst, een veelvoorkomend probleem bij ouderen > Delier, het belang van tijdig signaleren > Parkinson en psychische gevolgen > Psychische problemen na een CVA > Verlieservaringen en rouw > Claimend en aandacht vragend gedrag in de ouderenzorg > Grenzen stellen en feedback geven > Respectvolle en professionele bejegening > Agressie in de ouderenzorg. Scholing kan een antwoord zijn op vragen over: > Kennisverbreding, -aanvulling, -opfrissing > Meer zicht of grip krijgen op problematiek > Beter signaleren en/of herkennen van problematiek > Achtergronden om een visie te (her)formuleren > Achtergrondinformatie voor attitudeverandering. Verzorgenden, verpleegkundigen, leidinggevenden, coördinatoren, adviseurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden, die werken met ouderen. In de scholing besteden wij veel aandacht aan de koppeling tussen theorie en praktijk. Afhankelijk van afspraken. De cursist krijgt kennis van het besproken ziektebeeld en van de beleving van de cliënt. Tevens leert hij of zij wat belangrijk is in het contact en leert problematiek tijdig te signaleren. Daarnaast krijgt de cursist inzicht in de sociale kaart van hulpverlening. 18

19 ALGEMEEN; AANBOD ALLE EN OMGAAN MET CONFLICTEN EN DREIGENDE AGRESSIE Conflictsituaties of dreigende agressie zijn vaak spannende momenten, die veel emoties oproepen. Het is niet altijd eenvoudig om goed en effectief in zo n situatie te reageren. Professionals en vrijwilligers die te maken kunnen krijgen met conflictsituaties of dreigende agressie. WERKWIJZE De scholing bestaat voor een deel uit overdracht van theorie, daarnaast vooral uit inbreng van praktijkvoorbeelden en oefening van vaardigheden d.m.v. praktijksimulatie. De volgende onderwerpen komen aan bod: > Communicatie > Tijdig signaleren > Omgaan met boosheid en dreigende agressie > Conflicten > Het HIPAT model (herkennen, inschatten, plan maken, actie, terugkijken). Theorie wordt verduidelijkt aan de hand van praktijksituaties die deelnemers aanleveren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van rollenspellen om het geleerde toe te kunnen passen in de praktijk. Van deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht in het aanleveren van casussen en in deelname aan rollenspellen. Twee dagdelen van drie uur. Deelnemers krijgen inzicht in het ontstaan van een conflict en van dreigende situaties. Ze krijgen handvatten aangereikt hoe een dreigende of agressieve situatie te voorkomen of hoe te handelen. De scholing wordt aangepast aan de vraag en aan de werksituatie van deelnemers. 19

20 DOORVRAGEN BIJ SUÏCIDALITEIT In het kader van het landelijk project suïcidepreventie is een training ontwikkeld om suïcidaal gedrag en patronen te herkennen. Deze training wordt gegeven aan gatekeepers om hen nog beter in staat te stellen risico s te taxeren en hen tools te geven om door te vragen bij inschatting van suïciderisico. Onder gatekeepers verstaan we hulp- en dienstverleners die regelmatig in contact komen met individuen en gezinnen in nood: huisartsen, schooldecanen, politiemedewerkers, Indigo hulpverleners, medewerkers van eerste-hulp en paaz-en, telefonische hulpdiensten, pastors, NS personeel, professionals van verslavingszorg en bedrijfsartsen. In deze vaardigheidstraining worden theoretische achtergronden van suïcide globaal doorgenomen. Vervolgens is deze training vooral gericht op het oefenen van het in gesprek gaan met suïcidale cliënten. De doorvraag vragen staan hierbij centraal. Drie uur. Na de training weten de deelnemers hoe zij: > Suïcide-ideaties kunnen herkennen en risico s kunnen inschatten > Suïcide-ideaties bespreekbaar kunnen maken > Suïcidegedachten kunnen ombuigen > Cliënten kunnen motiveren tot verdere hulpverlening. Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt van de deelnemers gevraagd de bijbehorende literatuur door te nemen. Aan deze training zijn accreditatiepunten toegekend. Voor informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. 20

21 GESPREKSTECHNIEKEN EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN Het voeren van een gesprek kan soms moeizaam verlopen, het aanleren van bruikbare technieken voor verschillende soorten gesprekken kan hierbij helpen. De scholing kan worden aangepast aan elke doelgroep. Vrijwilligers kunnen leren hoe een onderhoudend gesprek aan te gaan en te luisteren. Professionals kunnen getraind worden in o.a. hulpverleningsgesprekken. Aan bod komen: actief luisteren, het voeren van gesprekken en verschillende communicatievormen. Een actieve training waarin theorie vooral wordt geoefend door middel van praktijksimulatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van acteurs. Inzicht in verschillende soorten gesprekken en veel voorkomende fouten. Het aanleren van vaardigheden om een doelmatig gesprek te voeren. De training wordt geheel aangepast aan de vraag. Tijdsinvestering is afhankelijk van deze vraag. Deze scholing is ook geschikt voor telefonisch contact, eventueel in combinatie met de scholing Zicht op mensen met psychiatrische problematiek. 21

22 OBSERVEREN EN RAPPORTEREN Objectief observeren en doelgericht rapporteren zijn interventies die elke professional in zorg en hulpverlening moet kennen en kunnen. Toch is dit niet altijd zo vanzelfsprekend. Om kwaliteit te vergroten, kennis hierin op peil te houden of te gaan werken met nieuwe methoden is het noodzakelijk hierin periodiek te scholen. Training is geschikt voor alle professionals die moeten observeren en rapporteren De training observeren en rapporteren gaat in op de basiskennis maar focust vooral op werkwijze van de organisatie. Moet er een nieuwe methode geïntroduceerd worden of juist de kwaliteit van de huidige methode verbeterd? De training wordt aangepast op deze wensen De basis bestaat uit: > De do's en do not's van resultaatgericht rapporteren > Observeren en rapporteren vanuit krachtgericht denken > Effectief en objectief observeren > Feitelijk rapporteren > Resultaatgericht rapporteren > SMART-formuleren > Bewustwording van ieders professionele verantwoordelijkheid om goed te observeren en te rapporteren. De training is praktijkgericht, aan de hand van voorbeelden gaan deelnemers zelf actief aan de slag. Een bijeenkomst van één dag en een terugkombijeenkomst van twee uur. Na de training zijn deelnemers in staat om objectief te observeren, resultaat- en doelgericht te rapporteren en SMART te formulieren binnen de kaders en methoden die gebruikt worden in de organisatie. Afhankelijk van de aanpassingen op maat kan de training verkort of uitgebreid worden 22

23 INTERESSE? Bent u geïnteresseerd in het aanbod, wilt u weten wat wij voor u of voor uw organisatie kunnen betekenen of vindt u het onderwerp waarover u informatie wilt niet in de brochure? Neem dan contact met ons op en leg uw vragen aan ons voor. Wij kijken samen met u hoe wij een passend en kwalitatief aanbod kunnen doen. Ook werken wij samen met andere organisaties waarnaar wij u kunnen verwijzen. GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Telefoon: Website: 23

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en leeswijzer Voorwoord en leeswijzer Hierbij presenteren we de opleidingsgids 2014-2015 van De Trans. De opleidingsgids wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, digitaal aangeboden. Het betreft een levend

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met:

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met: ARBO EN TRAININGEN Cursusaanbod 2013-2014 Voorwoord Maartje, onderdeel van Zorggroep Sint Maarten en Behandelcentrum Sint Maarten B.V. heeft een uitgebreid aanbod van trainingen, cursussen en arbodiensten.

Nadere informatie

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Programma 2009-2010 WELKOM BIJ IVP TRAININGEN sopgave Introductie Over IVP 25 Jaar de expert bij schokkende gebeurtenissen 4 Het IVP

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

(SG)LVG ( s g ) l v g

(SG)LVG ( s g ) l v g (SG)LVG Competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die behandeling en begeleiding bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

2015 Opleidingsinstituut DJI

2015 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI aanbod 2015 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg

rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg Best Practices rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg Yolande Voskes Justine Theunissen Guy Widdershoven Best Practices rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg Een inventariserend

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

1.1 De visie en missie van een mwd er

1.1 De visie en missie van een mwd er Dit hoofdstuk gaat over de visie en missie van het maatschappelijk werk en over verschillende soorten cliënten en werkvelden. We beschrijven welke competenties je nodig hebt en waarin het maatschappelijk

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Parnassia Academie Studiespecial Parnassia Academie Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Colofon De Studiespecial Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid is een uitgave van de Parnassia

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Stichting Eigen Kracht Centrale Hedda van Lieshout en Marianne Goorhuis info@eigen-kracht.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie