Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht"

Transcriptie

1 Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht 1 Cliëntprofiel jongeren Singelzicht Cliënten van Singelzicht zijn zwerfjongeren van 17 tot en met 23 jaar. In navolging van de Algemene Rekenkamer hanteert Singelzicht als definitie van zwerven het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats of de dreiging daartoe. De jongeren hebben, ondanks hun leeftijd, in bijna alle gevallen een langdurige geschiedenis met fikse problemen en een uitgebreide ervaring met (dikwijls mislukte) hulpverlening achter de rug. Hierdoor zal Singelzicht veel aandacht moeten besteden aan hun motivatie om actief gebruik te maken van het eigen aanbod en het aanbod van andere instellingen, zoals onderwijs, werk en andere vormen van hulpverlening. Het merendeel van de jongeren bevinden zich in het profiel verschoppeling, zoals omschreven in het onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam door de heer J. Maaskant in Achtergrond jongeren Het gezin van herkomst Bij verreweg de meeste jongeren is sprake van gezinsproblemen, pedagogische onmacht en opvoedingsverwaarlozing (emotioneel en affectief). Vaak liggen traumatische ervaringen zoals mishandeling of seksueel misbruik en een verstoorde ontwikkeling ten grondslag aan hun huidige complexe problematiek. Een gebrekkige identiteitsvorming, weinig adequate opvoeding op het gebied van het zelf oplossen van problemen, een laag opleidingsniveau (een kwart volgde speciaal onderwijs) en gedragsproblemen geven hen een zwakke maatschappelijke start. Complexe problematiek De huidige maatschappelijke uitgangspositie van de jongeren is ronduit slecht te noemen. Zij hebben altijd te kampen met meervoudige complexe problemen op diverse leefgebieden: ernstige psychosociale of psychische problematiek, een extreem laag zelfbeeld, het ontbreken van een positief sociaal netwerk en familierelaties, geen afgeronde opleiding, geen werk en geen huisvesting. Naast deze problemen hebben de jongeren weinig zicht op een dagbesteding, zoals onderwijs, werk en of leuke / nuttige vrije tijdsbesteding. Ze zijn niet in staat zelfstandig een dagdeling aan te houden. Tevens hebben zij dikwijls weinig notie van het eigen sociaal emotioneel functioneren, communicatie, gezondheid, eigen seksualiteit en de verwerking van persoonlijke problematiek. Ze hebben daarnaast problemen met financiën (schulden), het voeren van hun administratie, justitie, persoonlijke verzorging en / of een (beginnende) verslaving aan alcohol, drugs en gokken. Hun achtergrond en de noodzaak tot overleven leiden dikwijls tot gedragsproblemen. Bij een groot deel van de jongeren is sprake van psychiatrische problematiek zoals persoonlijkheidsstoornissen, borderline-problematiek, ADHD en PPD-NOS. Daarnaast speelt bij een deel van de jongeren een licht verstandelijke handicap. Versie

2 Zelfredzaamheid Kenmerkend is hun kwetsbaarheid en het ontbreken van vaardigheden en mogelijkheden om hun leven op eigen kracht weer op orde te krijgen. Zij zijn niet zelfstandig in staat het hoofd te bieden aan hun problematiek en te participeren in de samenleving, het ontbreekt hen aan mogelijkheden om de regie over hun leven op te pakken en te behouden. Het initiëren en uitvoeren van eenvoudige en complexere taken in hun leven, levert problemen op. Zij zijn daarbij onvoldoende in staat om informele en formele steun te mobiliseren. Met betrekking tot hun sociale redzaamheid is dagelijks intensieve begeleiding nodig. Toekomstige zorgmijders Het risico op marginalisering, sociaal isolement en criminalisering is voor deze groep jongeren groot. Daarom is een op hun behoefte afgestemde hulp en begeleiding van belang. Zonder adequaat aanbod zou deze groep in de toekomst gerekend kunnen worden tot de groep van zorgmijders. Samenvatting Het cliëntprofiel van de jongeren in Singelzicht bestaat samengevat uit een combinatie van onderstaande elementen: 1. het ontbreken van een vaste woon- of verblijfsplaats 2. een tekort vaardigheden om besluiten te nemen en oplossingen te initiëren 3. meervoudige problematiek waaronder gedrags-, psychische en/of psychiatrische problematiek 4. een zeer beperkte sociale zelfredzaamheid en het onvermogen regie te voeren over het eigen leven waardoor het zelfstandig participeren in de maatschappij ernstig bemoeilijkt wordt 5. ernstige risico s op marginalisering, sociaal isolement of criminalisering 6. het ontbreken van eigen sociaal- of familie netwerk waarop een beroep voor zorg en opvoeding mogelijk is 7. gebrekkige identiteitsvorming en nog te vormen realistisch zelfbeeld 8. het gebrek aan inzicht in beheer eigen financiën. 2 Aanbod Singelzicht Het aanbod van Singelzicht bestaat uit intensieve ontwikkelingsgerichte individuele en groepsgerichte begeleiding in een 24-uurs woonvoorziening zodat de zorg voortdurend in de eigen woonomgeving aanwezig is. Voor behandeling van psychische problematiek structureel samengewerkt met behandelaars uit de GGZ- en / of verslavingzorg. Met hen zijn vaste samenwerkingsafspraken en de GGZ is in huis. Visie De begeleiding van dak- en thuisloze jongeren krijgt vorm vanuit een methodiek waarin de thema s wonen leren werken worden geïntegreerd. Door de begeleiding worden mogelijkheden gecreëerd voor een maximale sociale participatie in de samenleving, het waarmaken van eigen verantwoordelijkheid en het opbouwen van een reëel toekomstperspectief. Veiligheid Op het gebied van wonen biedt Singelzicht een stabiele en veilige thuissituatie waarin bescherming en structuur wordt geboden. Dit is een voorwaarde voor verdere begeleiding. Dak en thuisloze jongeren combineren praktische en maatschappelijke hulpvragen met ernstige psychosociale of psychiatrische Versie

3 problematiek. Dikwijls is er sprake van het mijden van verdere hulpverlening. Daarom besteedt Singelzicht veel aandacht aan het opbouwen van motivatie en de bereidheid om begeleiding/hulp te aanvaarden. Er zijn regels waaraan jongeren zich moeten houden, onder andere over het gezamenlijk eten, opstaan, bedtijden, omgang met elkaar en de omgang met de woonomgeving. Gaandeweg het zorgtraject kan de jongere meer vrijheden aan die hij/zij dan ook verkrijgt. Fasering van de begeleiding De begeleiding is een samenhangende reeks van interventies en bestaat uit drie fasen. De eerste fase van maximaal 6 weken wordt gebruikt om het vertrouwen van de jongere op te bouwen en de problematiek nader te onderzoeken en in kaart te brengen. Daarna richt de begeleiding zich gedurende ongeveer 6 maanden op de persoonlijke leer- en werkdoelen. Deze fase kan onder invloed van het vallen en opstaan wat zo kenmerkend is voor deze doelgroep, langer duren. De derde en laatste fase van 3 maanden is gericht op het zoveel mogelijk in de praktijk brengen van hetgeen geleerd is. Hierna zullen de jongeren uitstromen naar vervolghuisvesting. Ook kunnen jongeren doorstromen naar een BOL-woning van Singelzicht waar een begeleider van Singelzicht begeleiding op locatie geeft. Als de jongere voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld, kan hij/zij doorstromen naar BOL (Begeleiding op Locatie). Dit is een vervolg op de begeleiding in Singelzicht en maakt onderdeel uit van de ketenbenadering. Na het bereiken van de begeleidingsdoelen in Singelzicht komt het erop neer om hetgeen bereikt is te consolideren in de praktijk en zonodig nog extra begeleiding te geven op specifieke onderdelen. Het is een volgende stap op weg naar zelfstandigheid waarbij indien nodig direct zorg kan worden gegeven. De zorg blijft dus in de nabijheid, maar er wordt minder structuur geboden dan in de 24-uursvoorziening. Zorgcontract en middelen De begeleiding wordt uitgevoerd volgens een zorgplan dat met de jongeren wordt afgesproken en waarin zorgdoelen op alle relevante levensterreinen in voor hen begrijpelijke termen zijn verwoord. Middelen die worden ingezet zijn: 1. individuele mentorengesprekken binnenshuis en persoonlijke begeleiding buitenshuis 2. dagelijkse interventies op het gebied van gedrag, sociale zelfredzaamheid, persoonlijke zorg, communicatieve en sociale vaardigheden 3. groepsgerichte begeleiding, trainingen en interventies op groepsprocessen binnenshuis De begeleiding Essentieel voor de begeleiding is de directe beschikbaarheid van hulp (24 uur) in de directe nabijheid. Voorbeelden hiervan zijn begeleiding s nachts, schuldhulpverlening en gerichte groepsactiviteiten. Door de relatie en het contact met de begeleiders leren de jongeren om te gaan met hun psychische en sociale beperkingen (bijvoorbeeld het ontbreken van de mogelijkheid om normaal contact te hebben met ouders en familie), het geleidelijk opbouwen van zelfstandigheid en een eigen netwerk en het versterken van eigen verantwoordelijkheid en zelfregie. Hierbij wordt uitgegaan van wat de jongeren wél kunnen. De basishouding van de begeleider kenmerkt zich door respect en realiteitszin. De medewerkers fungeren tevens als opvoeders en jongeren kunnen leren door trial and error. Versie

4 Doelen Algemeen doel: de begeleiding moet leiden tot de situatie dat de jongere zich (zo) zelfstandig (mogelijk) kan redden, een positieve bijdrage levert aan de samenleving en een geaccepteerde plek krijgt in de maatschappij. Achteruitgang wordt gesignaleerd en gekeerd. Doel is de situatie eerst te stabiliseren, waarna de jongere zich stapje voor stapje kan ontwikkelen in het bij hem/haar passende tempo. Specifieke doelen a. Er is een verantwoord leefklimaat gericht op veiligheid, het stabiliseren van de problematiek en het voorkomen van achteruitgang b. Er is een milieu waarin begeleiding plaats kan vinden c. De jongere krijgt praktische en structurerende ondersteuning daar waar dat nog nodig blijkt d. De huisvesting, de juridische problematiek en de financiële situatie zijn in samenspraak met de jongere afdoende geregeld e. De jongere blijft bewust van het financiële aspect van zelfstandigheid en laat zich hierbij indien nodig ondersteunen. De jongere kan op een verantwoorde manier omgaan met geld (zonodig ingebed in een ondersteuningsstructuur) en heeft inzicht in de financiële kant van zijn zelfstandig functioneren. f. De jongere heeft voor minimaal vier dagen in de week een dagbesteding bestaande uit scholing en / of werk en / of traject. De jongere heeft in voldoende mate continuïteit in zijn/haar dagritme aangebracht inclusief een zinvolle vrije tijdsbesteding voor minimaal een avond of dagdeel in de week g. De zelfzorg en persoonlijke hygiëne van de jongere zijn adequaat, de gezondheidsrisico s zijn beperkt en de huishoudelijke vaardigheden worden op voldoende niveau uitgevoerd h. Het sociale en emotionele functioneren van de jongere is in positieve zin verbeterd of hersteld en blijft in evenwicht i. Het sociale netwerk en de relatie met familie en het oorspronkelijke gezin worden voor zover mogelijk opgebouwd/hersteld en onderhouden j. De jongere krijgt inzicht in zijn/haar motieven om alcohol en drugs te gebruiken, jongere kan ook op langere termijn zelfstandig op een verantwoorde manier omgaan met alcohol en drugs k. De jongere heeft praktische, communicatieve en sociale vaardigheden aangeleerd en de jongere maakt gebruik van maatschappelijke voorzieningen waarbij sprake is van sociale participatie en besef van maatschappelijke waarden en normen l. De sociale zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en zelfstandigheid van de jongere zijn verbeterd en de eigen identiteit is versterkt. De draagkracht is vergroot en er is een duidelijk toekomstperspectief m. De jongere kan hulp vragen indien nodig. Activiteiten a. Analyse van de problematiek en het opstellen van een zorgplan (in samenspraak met jongere) b. Het bieden van structuur maar ook het stimuleren van de praktische zelfredzaamheid, sociale en emotionele vaardigheden en zelfstandigheid c. Individuele mentorgesprekken en gerichte begeleiding in het dagelijkse functioneren. Planmatige begeleiding en het doelgericht aanleren van vaardigheden cq beïnvloeding van disfunctioneren. De begeleiding wordt gekenmerkt door: Versie

5 het geven van zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en het uitgaan van het zelfbepalend vermogen van de jongere binnen de context van de 24-uurs voorziening het gebruik van voor de jongere begrijpelijke taal het aansluiten bij de bestaande vaardigheden en mogelijkheden van de jongere aandacht voor assertiviteit en zelfredzaamheid d. Groepsgerichte begeleiding e. Huiswerkbegeleiding f. Begeleiding naar scholing- en werktrajecten g. Het signaleren van verdergaande problematiek en begeleiden naar andere vormen van zorg en behandeling indien nodig h. Het starten, begeleiden naar en afstemmen van hulp met andere instellingen/ voorzieningen waarvan de jongere gebruik kan maken i. Het herstellen van de oorspronkelijke sociale structuren en opbouwen van een nieuw sociaal netwerk j. Het volgen van de contacten binnen het sociaal netwerk en ondersteunen waar nodig k. Het beheren van de financiën van de jongeren l. Een maandelijkse bespreking waarin met de cliënt en de mentor het zorgplan wordt besproken. Het hoofd hulpverlening is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van het zorgplan en de uitvoer er van m. Het bieden van een beschermende en ontwikkelingstimulerende woonomgeving. Locatie De hulp wordt geboden in Singelzicht. Jongeren hebben een eigen kamer en daarnaast zijn er gemeenschappelijke voorzieningen zoals een woonkamer, sanitaire voorzieningen en een centrale keuken. De eigen kamers van de jongeren zijn gemeubileerd en gestoffeerd. De begeleidingsgesprekken vinden plaats in een aparte ruimte die de privacy waarborgt. Indien nodig gaat een begeleider mee naar andere locaties buiten het gebouw / bij andere organisaties. Frequentie en intensiteit Iedere jongere heeft zijn eigen mentor. In de 24-uurs voorziening is de individuele en dagelijkse begeleiding door de mentoren/groepswerkers meestal 12 tot 15 per week per jongere. Daarnaast is er begeleiding in de vorm van gestructureerde groepsactiviteiten of trainingen. Deze vinden s avonds plaats, overdag hebben jongeren - voor zover mogelijk - een dagactiviteit in de zin van (vrijwilligers)werk, school of traject. In BOL is de individuele begeleiding door de mentoren is gemiddeld 4 uur per week. De tijdstippen waarop de begeleiding wordt geboden varieert en wordt afgestemd op de behoefte. De individuele begeleiding wordt afgestemd op de behoefte van de jongere en de inzichten van diens mentor, de maatschappelijk werker en het hoofd hulpverlening. Voor een beroep op begeleiding in noodgevallen is 7 x 24 uur een medewerker beschikbaar (ook s nachts). De nachtbegeleider heeft geen slaapdienst, hij / zij is gedurende zijn dienst wakker. Duur De duur van de begeleiding in de 24-uurs voorziening is gemiddeld 11 maanden. Het BOL-traject dat daarna mogelijk is duurt gemiddeld 13 maanden. De nazorg periode varieert sterk. Versie

6 Betrokken disciplines Het team bestaat uit professionals met een MBO of HBO-opleiding. Intern: Sociaal pedagogisch hulpverleners, maatschappelijk werkers, nachtbegeleiders, een administrateur voor het beheer van het geld, huishoudelijke krachten (kok, receptiemedewerkers en schoonmaakpersoneel) en een leidinggevende (hoofd hulpverlening). Indien noodzakelijk voor de hulp aan jongeren extern: medewerkers van de GGZ, reclassering, schuldhulpverlening, sociale zaken en werkgelegenheid, verslavingszorg en leer- werktrajecten. Voor zover mogelijk zullen deze medewerkers hun werkzaamheden in de 24-uurs voorziening uitvoeren om de drempel voor jongeren te verlagen. Voortgangsbewaking De voortgangsbewaking krijgt vorm via een tweewekelijks werkoverleg onder leiding van het hoofd hulpverlening waarin de voortgang rondom de jongere wordt besproken. Versie

Te veel problemen onder één dak

Te veel problemen onder één dak Te veel problemen onder één dak Een quickscan naar multi-probleemgezinnen in Groningen Jeanine Vosselman Louis Polstra Marcel Daalman Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, februari 2005 Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Een studie in het kader van Klein maar Fijn - CEPHIR Auteurs: Dr. Majone Steketee Dr. Myriam Vandenbroucke Juni 2010 Typologie

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking

MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking MEE maakt meedoen mogelijk Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie MEE, ondersteuning bij leven met een

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Zwerfjongeren (z)onder dak

Zwerfjongeren (z)onder dak Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang Niek Fransen Carolien van den Handel Lenneke Wolswinkel Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

(SG)LVG ( s g ) l v g

(SG)LVG ( s g ) l v g (SG)LVG Competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die behandeling en begeleiding bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren

Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Advies 6 juni 2011 Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Advies dd 6 juni 2011 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting5 1 Aanleiding

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen

Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK Onderzoek, scholing, begeleiding Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen Randvoorwaarden voor het werken met LVG+ -leerlingen Adviesnota april 2007 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Protocol Gebruikelijke zorg Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Postadres: CIZ Postbus 232 3970 AE Driebergen Tel: 030-698 16 30 E-mail: info@ciz.nl Voorwoord Dit protocol komt

Nadere informatie