Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM)"

Transcriptie

1 Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor praktijken die op een gestructureerde manier de zorg willen vernieuwen op de thema s waarvoor Menzis voorbeeldmodules aanbiedt. Deze voorbeeldmodule is besproken in de Begeleidingscommissie M&I. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld als blauwdruk, wel zijn de opgenomen activiteiten vanuit de ervaring van belang bij het leveren van gestructureerd cardiovasculair risicomanagement. Het is de bedoeling dat de inhoud van deze voorbeeldmodule wordt aangepast aan uw eigen praktijksituatie 1. Het maakt veel uit of een dergelijk project vanuit een samenwerkingsverband wordt uitgevoerd, of er in de praktijk al een aantal doelgroepspreekuren zijn etc. Zo zal de coördinatie in een solopraktijk aanzienlijk minder tijd vergen dan in een praktijk met veel zorgverleners. Inleiding Hart en vaatziekten (HVZ) zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte in Nederland en de westerse wereld. Coronaire hartziekten en beroerten komen in Nederland veel voor en zorgen samen voor 18% van het totaal aantal verloren levensjaren. Van de volwassen Nederlandse bevolking van 20 tot 60 jaar heeft ongeveer een op de acht een verhoogd cholesterolgehalte, een op de vijf een verhoogde bloeddruk en een op de drie rookt. Beïnvloeding van deze risicofactoren kan de cardiovasculaire sterfte en morbiditeit aanzienlijk verminderen. Gebaseerd op de CBO-richtlijn uit 2005 heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in 2006 de standaard cardiovasculair risicomanagement ontwikkeld. Deze richtlijn is daarmee ook een update van de CBO-richtlijnen over cholesterol (1998) en hoge bloeddruk (2000) en de daarmee samenhangende NHG-Standaarden Cholesterol en Hypertensie. Het doel van deze richtlijn CVR is het bevorderen van een optimaal beleid ten aanzien van de behandeling van patiënten met een verhoogd risico op HVZ. Hierdoor kan de kans op een eerste of nieuwe manifestatie van HVZ en de kans op complicaties als gevolg van HVZ worden verminderd. Om het geadviseerde beleid structureel in de 1 e lijnspraktijk te implementeren, aan de toenemende vraag te kunnen voldoen én goede zorg voor iedere mens met verhoogd risico op HVZ blijvend te garanderen, is een optimale (her)organisatie en (verder) doorvoeren van taakdelegatie noodzakelijk. Er dienen werkbare afspraken, een duidelijke taakverdeling tussen alle betrokken zorgverleners en een overzichtelijke structuur geïmplementeerd te worden. Dit betekent ook deskundigheidsbevordering van de huisartsen, de praktijkondersteuners en andere medewerkers en het maken van samenwerkingsafspraken met paramedici en aanbieders van leefstijlcursussen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een betere zorg en een lagere kans op ernstige gezondheidsschade veroorzaakt door HVZ op een doelmatige manier. 1 Wellicht ten overvloede benadrukken we dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is deze tekst te kopiëren en de uurtarieven in te vullen, maar te gebruiken als leidraad om er eigen maatwerk van te maken

2 2. Beschrijving huidige zorg Wat zijn de kenmerken van de patiëntenpopulatie (inclusief de omgeving, SES, relevante andere projecten en participatie in een samenwerkingsverband)? 3. Probleemstelling De organisatie van de huisartsenpraktijken is veelal niet ingericht om de zorg voor mensen met een potentieel verhoogd risico op HVZ volgens de herziene NHG-standaard CVR op een gestructureerde manier te verzorgen. A. Organisatie HVZ-zorg De zorg aan mensen met een verhoogd risico op HVZ wordt niet of onvoldoende geïntegreerd en gestructureerd aangeboden. Huisartsen en ondersteunend personeel hebben beperkte tijd om CVR goed uit te voeren. Voor een goed resultaat moet veel tijd aan voorlichting, educatie en het begeleiden van interventies worden besteed. B. Patiënten met een verhoogd risico op HVZ zijn onvoldoende bekend en kunnen derhalve niet gevolgd worden. Meestal is niet bekend welke patiënten een verhoogd risico op HVZ hebben. Bij een groot deel is het risicoprofiel HVZ niet of onvoldoende vastgesteld en kunnen te beïnvloeden risicofactoren niet optimaal worden behandeld. Hierdoor neemt de kans op het ontwikkelen van een eerste of nieuwe manifestatie van HVZ toe, met als gevolg toename van vermijdbare sterfte, ziekte, en zorgkosten en hiermee gepaard gaande vermindering van de kwaliteit van leven van de patiënt. C. Samenwerking Er is veelal geen structurele taakverdeling tussen de betrokken medewerkers in de 1 e lijn en meestal zijn er geen werkafspraken vastgelegd. Hetzelfde geldt voor afspraken tussen 1 e en 2 e lijn. 4. Doelstelling Het bevorderen van een optimaal geïntegreerd beleid voor de behandeling van patiënten met een verhoogd risico van HVZ in de huisartsenpraktijken. Hierdoor kan de kans op eerste of nieuwe manifestaties van HVZ en de kans op complicaties als gevolg van HVZ worden verminderd. De zorg voor de mens met een verhoogd risico van HVZ in de huisartsenpraktijk wordt geleverd volgens de herziene NHG-standaard CVR. De samenwerking met en de verwijzing naar andere zorgprofessionals in de eerste en/of 2 e lijn is efficiënt georganiseerd en vastgelegd in een transmuraal protocol. A. Organisatie: Binnen 3 maanden is er in de huisartsenpraktijken een goede, in protocol vastgelegde, organisatiestructuur door: - taakdelegatie naar praktijkondersteuners en doktersassistenten; - een gestructureerd spreekuur voor geselecteerde CVR-patiënten; - de aanwezigheid van voldoende deskundigheid voor het uitvoeren van de taken binnen de CVR-zorg. Binnen een jaar is de deskundigheid van alle medewerkers, die de CVR gaan uitvoeren, op het gewenste niveau; - 2 -

3 - De gemaakte afspraken staan beschreven in een protocol dat toepasbaar is in de betreffende praktijk. Daarin staat onder meer beschreven hoe de in de CVR-richtlijn beschreven risicogroepen op een structurele wijze worden opgespoord, geadviseerd en zo nodig gevolgd. B. Patiënten met een verhoogd risico op HVZ zijn geselecteerd, bekend, behandeld en worden gevolgd. 1: Binnen drie maanden: - is er een selectie gemaakt van groepen patiënten die in aanmerking komen voor het CVR-spreekuur. 2: Binnen negen maanden: - is van 50 % van de geselecteerde patiënten een CVR-risicoprofiel bekend, ingevoerd in het HIS en een behandelplan, inclusief leefstijlinterventie en medicamenteuze behandeling, opgesteld. Tevens zijn deze patiënten opgenomen in het patiëntvolgsysteem. 3: Binnen twaalf maanden: - is van 70 % van de geselecteerde patiënten een CVR-risicoprofiel bekend, ingevoerd in het HIS, en een behandelplan, inclusief leefstijlinterventie en medicamenteuze behandeling, opgesteld. Tevens zijn deze patiënten opgenomen in het patiëntvolgsysteem. 4: Binnen twee jaar: - is van 90 % van de geselecteerde patiënten een CVR-risicoprofiel bekend, ingevoerd in het HIS, en een behandelplan, inclusief leefstijlinterventie en medicamenteuze behandeling, opgesteld. Tevens zijn deze patiënten opgenomen in het patiëntvolgsysteem. C. Samenwerking: 1. Binnen een jaar zijn er samenwerkingsafspraken (in elk geval met diëtisten en fysiotherapeuten) over opsporing en behandeling van patiënten met een potentieel verhoogd risico op HVZ binnen de 1 e lijn gemaakt en vastgelegd. 2. Binnen 18 maanden: - is de programmatische aanpak voor CVR-patiënten in de 1 e lijn bekend bij de 2 e lijn; - zijn afspraken met de 2 e lijn gemaakt en vastgelegd over terugverwijzing van patiënten die vanwege een manifestatie van HVZ in de 2 e lijn voor risicomonitoring HVZ gevolgd werden. De opgenomen % in deze doelen moeten redelijkerwijs haalbaar zijn. Dit is sterk afhankelijk van de praktijkorganisatie, mate van ICPC-codering, taakdelegatie, enzovoort. 5. Beschrijving nieuwe zorg Twee jaar na de start van het project is er voor de geselecteerde groep patiënten met een potentieel verhoogd risico op HVZ een risicoprofiel opgesteld en worden deze behandeld en gestructureerd gevolgd. Hiervoor komen deze patiënten minimaal 1x per jaar bij de POH op het spreekuur. Gemiddeld zal een intake 45 minuten in beslag nemen en een vervolgconsult - 3 -

4 20 minuten. In de eerste drie maanden van het project wordt het spreekuur opgezet, gemiddeld is hier twee uur per week voor nodig. De uitvoering van het spreekuur kan gemiddeld in twee uur per normpraktijk (drie à vier patiënten per spreekuur). In het vervolgconsult worden leefstijladviezen en begeleiding bij het stoppen met roken gegeven. De POH handelt volgens protocol. Zij zal waar mogelijk het zelfmanagement van de patiënt ondersteunen, met mogelijk werkdrukverlichting voor de huisarts. Naast de geprotocolleerde zorg binnen de huisartsenpraktijken zijn er in ieder geval gestructureerde samenwerkingsafspraken met de diëtist (gewichtsreductie), fysiotherapeut (beweegprogramma), apotheek (medicatiebeleid) en specialist (internist, cardioloog) gemaakt. Tevens is de POH bekend met de sociale kaart van leefstijlinterventies en culturele en maatschappelijke activiteiten ter behoud van de aangepaste leefstijl (bv sportclubs, zelfhulpgroepen, fitnesscentra enzovoort). 6. Doelgroep Groep 1: Patiënten bij wie op voorhand vaststaat dat ze een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Dit zijn patiënten die eerder een hart- en vaatziekte hebben doorgemaakt. Groep 2a: Personen met aanwijzingen voor een verhoogd risico. Het gaat hierbij om patiënten met één of meer van de volgende kenmerken: Patiënten bekend met systolische bloeddruk (SBD) 140mm Hg; Patiënten bekend met totaal cholesterol (Tc) 6.5 mmol/l; Mannen 50 jaar die roken of vrouwen 55 jaar die roken; BMI ( 30) en middelomtrek > 102 bij mannen; en > 88 bij vrouwen; Positieve familieanamnese. Groep 2b: BMI ( 27) en middelomtrek > 94 mannen; bij vrouwen > 80 Opmerking 1: Ook patiënten met DiabetesMellitus type2 hebben een verhoogd risico op HVZ. De richtlijnen voor de behandeling van risicofactoren HVZ gelden ook voor de DM2 patiënten. Behandeling en monitoren van risicofactoren is een essentieel onderdeel van de driemaandelijkse en de jaarcontrole van diabetespatiënten. Deze controles worden via het tarief van de diabeteszorggroep of de verrichting M&I 13029, diabetesbegeleiding, in rekening gebracht. Om deze reden worden de diabetespatiënten niet in de doelgroep van de module CVR spreekuur opgenomen. Opmerking 2: De standaard CVR richt zich niet op opsporing of screening van risicofactoren in de algemene bevolking. Om deze reden wordt deze groep niet uitgenodigd door de huisarts en is zorg voor deze groep geen onderdeel van deze module. 7. Te bereiken resultaten 7.1 Kwalitatief: Vroegtijdige opsporing waardoor behandeling en zorg vroegtijdig gestart kan worden; Verbetering van de kwaliteit van zorg door gestructureerde aanpak POH en vastgelegde verwijsafspraken; Vastgestelde en bewezen effectieve werkwijze en werkafspraken in een document of handboek, volgens de richtlijnen in de NHG-standaard CVR; - 4 -

5 Verbetering van verwijsgedrag door vastgestelde samenwerkingsafspraken (vastgelegd in protocollen) met betrokken disciplines; Inzet POH voor de doelgroep HVZ patiënten. 7.2 Kwantitatief: (zie ook doelstellingen) Opsporen en opstellen van een risicoprofiel en behandelingsplan bij 90% (binnen twee jaar) van alle patiënten met een verhoogd risico op HVZ in de huisartsenpraktijken; Facultatief: Verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt (te meten via bijvoorbeeld de CCQ-lijst). Deze lijst geeft de kwaliteit van leven van de patiënten weer. De lijst gaat uit van een 0- en eindmeting, zodat het verschil in kwaliteit van leven aangetoond kan worden. 8. Noodzakelijke kosten/ investeringen (looptijd 24 maanden) Onderstaande specificatie van uren voor het opzetten en opstarten van het project gedurende maximaal twee jaar is indicatief en gebaseerd op de opzet in een samenwerkingsverband (van vier tot zes huisartsen) of een aantal huisartsenpraktijken tegelijkertijd. In een duo- of solopraktijk zijn er minder projectdeelnemers, waardoor er als regel minder uren voor afstemming en projectcoördinatie nodig zijn. Ook in praktijken waar bijvoorbeeld in het kader van diabetesketenzorg, al een spreekuur monitoring risicofactoren is opgezet, is de verwachting dat er minder uren voor opzet noodzakelijk zijn. Inzet POH in de huisartsenpraktijken: Inzet verpleegkundige mits niet vallend onder POH-regeling (Gemiddeld 2 uur p/week voor de duur van het project, uitgaande van 46 werkweken p/jaar, looptijd 24 maanden) Totaal max. 184 uur POH x uurloon Projectopzet: (Opzetten spreekuur CVR in een periode van drie maanden, gemiddeld 2 uur p/week voor de periode van 3 maanden) Totaal max. 24 uur POH x uurloon Totaal max. 24 uur HA x uurloon Multidisciplinair overleg: (Voor het project gedurende het 1 e jaar max. 1 uur per week en gedurende het 2 e jaar max. 0,5 uur per week, uitgaande van 46 werkweken p/jaar). Een huisarts voert het overleg voor het hele samenwerkingsverband. Totaal max. 69 uur HA x uurloon - 5 -

6 Projectcoördinatie: (Coördinatie en evaluatie van het opzetten en uitvoeren van het CVR spreekuur gedurende het 1 e jaar. Voor het project gedurende het 1 e jaar max. 1 uur per week en gedurende het 2 e jaar max. 0,5 uur per week, uitgaande van 46 werkweken p/jaar) Totaal max. 69 uur HA x uurloon (voor het hele samenwerkingsverband) Totaal: Per normpraktijk is dit per ingeschreven patiënt, de looptijd van het project is 24 maanden. Opslag per kwartaal (8 kwartalen) is /8 per ingeschreven patiënt. 9. Planning Periode/ activiteit Binnen drie maanden: Projectopzet en coördinatie vaststellen; Projectvoorstel schrijven en voorleggen aan participerende huisartsen. indien akkoord: Bijstellen projectplan en randvoorwaarden realiseren: - Ruimte/ materiaal; - Opzetten spreekuur/ inhoud personeel/sociale kaart; - ICT; - Indien nodig scholingsopzet (uitvoering binne een jaar); - Implementeren CVR-protocol; - Het maken van samenwerkingsafspraken met in ieder geval diëtisten en fysiotherapeuten (binnen een jaar vastleggen in protocol). Binnen drie maanden: Projectuitvoering; Organisatie van het spreekuur (zie ook praktijkwijzer HVZ en bijlage praktijkorganisatie). Uitvoering van het spreekuur: Intake en risicoprofiel; Opstellen behandelingsplan; Uitvoeren behandelingsplan; Follow-up. Evaluatie van het spreekuur: Tussenevaluatie na 9 maanden; Eindevaluatie na 24 maanden. Uitvoering door Projectleider: huisarts of externe adviseur POH-ers Huisartsen / POH-ers POH-ers Huisartsen / POH-ers - 6 -

7 10. Evaluatie Start project: Tussenevaluatie (na 9 maanden): Eindevaluatie (na 24 maanden): Te evalueren indicatoren: A. Tussenevaluatie: Gestructureerd spreekuur is opgezet; CVR-protocol is gemaakt; Aantal geselecteerde patiënten met potentieel verhoogd CVR (of % van ingeschreven patiënten); Aantal behandelde patiënten (van de geselekteerde groep met verhoogd CVR); Aantal patiënten opgenomen in het patiëntvolgsysteem. B. Eindevaluatie (naast de in de tussenevaluatie genoemde indicatoren): Invloed van leefstijladviezen Aantal ( of %) patiënten met syst. RR < 140, < 160 mm HG ( streefwaarden NHG standaard); Aantal ( of %) patiënten met LDL < 2,5 mmol/l; Aantal ( of %) patiënten met BMI < 25, 25-30, > 30; Aantal patiënten die bewegen volgens de norm gezond bewegen (volgens richtlijnen CVR). Overige indicatoren Aantal verwijzingen naar fysiotherapeuten; Aantal verwijzingen naar diëtisten; Aantal verwijzingen naar de 2 e lijn; Percentage follow-up na consult risicoprofiel van patiënt> leefstijl, roken en bewegen; Patiënttevredenheid (volgens gevalideerde lijst); Procesevaluatie bij betrokkenen. 11. Structurele financiering Het geld uit M&I-module wordt besteed aan het opzetten van verbeterde HVZ-zorg. Er is sprake van een project met een vooraf bepaalde looptijd. Na afloop van het project zijn de afspraken voor blijvende uitvoering van de verbeterde HVZ-zorg vastgelegd en onderdeel van de reguliere praktijkvoering (borging). Wellicht worden in de toekomst afspraken gemaakt rondom ketenzorg HVZ. Na de projectfase is de inzet van POH noodzakelijk voor de voortgang van de categorale spreekuren. Deze inzet zal onderdeel moeten zijn van de reguliere POH-financiering. Hiermee is structurele financiering gewaarborgd

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Vitale Vaten Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Dé Gezonde regio: waar? Dé Gezonde regio: wie? Verleiden Opbouw presentatie Inleiding hart- en vaatziekten Project Vitale Vaten Gorinchem

Nadere informatie

Checklist Categoraal spreekuur

Checklist Categoraal spreekuur Checklist Categoraal spreekuur Vink het onderdeel af als het is uitgevoerd. De onderdelen worden hieronder uitgewerkt. a. Doelgroep vaststellen b. Omvang doelgroep voor het categoraal spreekuur berekenen

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op de gestructureerde osteoporosezorg in de huisartsenpraktijk

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op de gestructureerde osteoporosezorg in de huisartsenpraktijk Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op de gestructureerde osteoporosezorg in de huisartsenpraktijk 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel

Nadere informatie

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn HET CVRM SPREEKUUR In de eerste lijn Even voorstellen Mieke Wijnen Programmacoördinator CVRM bij Thoon Taken Praktijken begeleiden bij het opzetten van het categoraal spreekuur CVRM Aanbieden van hulpmiddelen

Nadere informatie

CVRM in N.Kennemerland

CVRM in N.Kennemerland CVRM in N.Kennemerland Goof Zonneveld Jacco Rempe Huisartsenzorg Noord-Kennemerland Zorgprogramma CVRM Preventie Preventie van HVZ traditioneel altijd aandacht voor hypertensie, onvoldoende aandacht voor

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement. Welke rol speelt u bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten?

Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement. Welke rol speelt u bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten? Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement Welke rol speelt u bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten? DGV_08_DEF1.indd 1 01-09-2008 10:19:43 NHG DGV Hoge sterfte door hart-

Nadere informatie

In Hart(vaten) en Nieren. Transmurale afspraken cardiovasculair risicomanagement ACT

In Hart(vaten) en Nieren. Transmurale afspraken cardiovasculair risicomanagement ACT In Hart(vaten) en Nieren Transmurale afspraken cardiovasculair risicomanagement ACT Inleiding 17.30 Het belang van de basiszorg, Moniek Köhlen, Medisch directeur AMC 17.40 De aanpak CVRM in Amsterdam,

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Zorgproces HVZ. identificatie. Anamnese/ probleeminventarisatie. Gedeelde besluitvorming / Individueel Zorgplan. Follow up

Zorgproces HVZ. identificatie. Anamnese/ probleeminventarisatie. Gedeelde besluitvorming / Individueel Zorgplan. Follow up Zorgproces HVZ Het HVZ zorgproces bestaat uit 5 fasen: identificatie, anamnese/probleeminventarisatie, gedeelde besluitvorming/ individueel zorgplan, interventies en follow up. In de volgende hoofdstukken

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

maatschap Jouster huisartsen

maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2005 maatschap Jouster huisartsen Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 4 C. Patiëntpopulatie en taken 5 D. Samenwerking 9 E. Financieel 10 Jaarverslag POH 2005

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Regionale transmurale afspraak, regio Oss-Uden-Veghel Cardiovasculair risico management

Regionale transmurale afspraak, regio Oss-Uden-Veghel Cardiovasculair risico management Regionale transmurale afspraak, regio Oss-Uden-Veghel Cardiovasculair risico management Deze regionale transmurale afspraak (RTA) CVRM is tot stand gekomen na overleg tussen de maatschappen interne geneeskunde

Nadere informatie

Chronische Nierschade in Nederland

Chronische Nierschade in Nederland Chronische Nierschade in Nederland Stadium GFR (ml/min/1,73m 2 ) Albuminurie > 30 mg/24 hr Prevalentie VS (%) Prevalentie Nederland (%) 1 >90 Ja 3,3 1,3 2 60-89 Ja 3,0 3,8 3 30-59 Ja/nee 4,3 5,3 4 15-29

Nadere informatie

Diabetes mellitus type 2: een nieuwe aanpak

Diabetes mellitus type 2: een nieuwe aanpak 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M01 van maart 2006 (tweede herziening). In de herziene versie van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 ((tweede herziening

Nadere informatie

Evaluatie CVRM screening Doktershof Winterswijk

Evaluatie CVRM screening Doktershof Winterswijk Inleiding: Cardio vasculair risicomanagement is een vorm van preventie die zijn waarde reeds bewezen heeft. Identificatie van hoog risicopatienten is een kerntaak van de huisarts. Adequate behandeling

Nadere informatie

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s van ontwikkeling naar praktijk Jenny van Binsbergen Voorzitter STEF, fysiotherapeut Antoinette Blok Manager St. Houtense Huisartsen en St. Multidisciplinaire Zorg

Nadere informatie

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten WWW.ZORROO.NL 1 Voorwoord Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. Wij zijn een organisatie die samen met uw huisarts en andere

Nadere informatie

HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO

HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO Leiden Augustus 2011 Inleiding Dit protocol omvat diagnostiek, preventie en behandeling van hart- en vaatziekten (HVZ) en dient als hulpmiddel voor het opzetten en houden

Nadere informatie

Bepalingenclusters CVRM

Bepalingenclusters CVRM Bepalingenclusters CVRM Onderstaande clusters zijn afkomstig uit de HIS-tabel Bepalingenclusters en zijn in verschillende HIS en ingebouwd. De clusters zijn opgebouwd uit bepalingen uit de HIS-tabel diagnostische

Nadere informatie

HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO

HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO Leiden Augustus 2011 Inleiding Dit protocol omvat diagnostiek, preventie en behandeling van hart- en vaatziekten (HVZ) en dient als hulpmiddel voor het opzetten en houden

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van.

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van. Mijn achtergrond? Deze dia zegt het allemaal. KNMVD -16 jaar dierenarts gezelschapsdieren GCM -2 jaar projectmanagement GCM -Nu innovaties in de zorg oa zorgprogramma s ROSET -dit jaar gestart als praktijkadviseur

Nadere informatie

Primaire preventie HVZ

Primaire preventie HVZ Primaire preventie HVZ Stel altijd een risicoprofiel op bij patiënten: met doorgemaakte HVZ, diabetes mellitus (DM), reumatoïde artritis (RA) of chronische nierschade met een belaste familieanamnese voor

Nadere informatie

Samenvatting R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Samenvatting R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 SAMENVATTING 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 134 Type 2 diabetes is een veel voorkomende ziekte die een grote impact heeft op zowel degene waarbij

Nadere informatie

Inleiding 11 INLEIDING. Aanleiding. Onderwerp en doel

Inleiding 11 INLEIDING. Aanleiding. Onderwerp en doel Inleiding Aanleiding In 2006 verschenen de eerste Nederlandse multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en de daarvan afgeleide NHG-Standaard. Gezien de constante stroom van

Nadere informatie

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Dé verbindingsschakel tussen 1 e lijn en publieke gezondheid Ton Drenthen, NHG Gerrit Vink, Agnes de Bruijn, Astmafonds NCVGZ 12 april 2012 Achtergrond Toenemende

Nadere informatie

RTA CVRM Regio Oss-Uden-Veghel ZH Bernhoven - ZorggroepSynchroon. Regionale Transmurale afspraak CVRM. Doel: Waarom?

RTA CVRM Regio Oss-Uden-Veghel ZH Bernhoven - ZorggroepSynchroon. Regionale Transmurale afspraak CVRM. Doel: Waarom? RTA CVRM Regio Oss-Uden-Veghel ZH Bernhoven - ZorggroepSynchroon B. Brenninkmeijer, internist M.Rubens, huisarts F. Assouiki, internist K.Tersmette, huisarts N. Haenen, cardioloog G.Pijnenburg, huisarts

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten. www.robinsca.nl INFORMATIEFOLDER VOOR HUISARTSEN Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten. WBO-vergunning verleend door de minister van VWS op 27 augustus

Nadere informatie

van chaos naar eenheid

van chaos naar eenheid van chaos naar eenheid Alles is aanwezig, je moet het alleen op de juiste plek zetten Carel Bakx, huisarts Doesburg Mark van der Wel Henny Peelen Wat gaat er gebeuren? Waarom een nieuw Vasculair Risico

Nadere informatie

Inleiding. Maatschap Jouster huisartsen 2. 1 Bron: Nederlandse Diabetes Federatie; Beleidsplan 2001-2006 2 NHG standaard, maart 2006

Inleiding. Maatschap Jouster huisartsen 2. 1 Bron: Nederlandse Diabetes Federatie; Beleidsplan 2001-2006 2 NHG standaard, maart 2006 INHOUDSOPGAVE Werkers in de diabeteszorg binnen de praktijk van de Jouster huisartsen en hun taken. 3 Kwaliteit 4 Uitvoering 5 Samenvatting 9 Bijlagen 10 Werkgroep PO Bernardien Roze, huisarts Enne Bouma,

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3 Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 3 Inhoud Overzicht van de indicatoren... 2 Populatiegegevens... 2 Bloeddruk... 2 LDL en lipideverlagende

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

DOKTEREN DOE JE NIET ALLEEN OVER CONCRETE SAMENWERKING IN PRAKTIJK, EERSTE EN TWEEDE LIJN. Spiegelbijeenkomst 15 april 2015

DOKTEREN DOE JE NIET ALLEEN OVER CONCRETE SAMENWERKING IN PRAKTIJK, EERSTE EN TWEEDE LIJN. Spiegelbijeenkomst 15 april 2015 DOKTEREN DOE JE NIET ALLEEN OVER CONCRETE SAMENWERKING IN PRAKTIJK, EERSTE EN TWEEDE LIJN Spiegelbijeenkomst 15 april 2015 Huisarts en Praktijkondersteuner : wie ondersteunt wie? Prof. dr Guy Rutten, UMC

Nadere informatie

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Hoofdstuk 2 Zorgverleners bij diabetes type 2 21 Checklists Dit uitneembare katern bevat checklists over controles die bij goede zorg horen; tips voor communicatie

Nadere informatie

Jaarverslag praktijkondersteuning 2006. maatschap Jouster huisartsen

Jaarverslag praktijkondersteuning 2006. maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2006 Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 5 C. Samenwerking 6 D. Visie en doelstellingen 8 E. Resultaten 11 Bijlagen 19 Jaarverslag POH 2005 2 A Praktijkgegevens

Nadere informatie

Amsterdam 1 11 11. Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten. huisarts in GZC de Lloods. Amsterdam 1-11-11 1

Amsterdam 1 11 11. Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten. huisarts in GZC de Lloods. Amsterdam 1-11-11 1 Amsterdam 1 11 11 Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten huisarts in GZC de Lloods Amsterdam 1-11-11 1 Amsterdam 1 11 11 Voor de fietslichten: Ik heb mijn eigen CVR beoordeeld ahv de score kaart Ik

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Huisartsen controleren niet systematisch patiënten met een hart- en/of vaatziekte (HVZ). Om hierin verbetering aan te brengen moet de huisarts

Nadere informatie

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL PATIËNTENINFORMATIE Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL Inhoudsopgave 1 Voorwoord.............................................................................. 3 2 Zorroo ondersteunt

Nadere informatie

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Chronische zorg transmurale uitwerking Louis Lieverse Internist vasculair geneeskundige Stafarts

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de

Nadere informatie

CVRM: richtlijnen en werkwijze in 2 de lijn. Sybiel Bakker-Aling VS vasculaire geneeskunde Gelre ziekenhuis Apeldoorn

CVRM: richtlijnen en werkwijze in 2 de lijn. Sybiel Bakker-Aling VS vasculaire geneeskunde Gelre ziekenhuis Apeldoorn CVRM: richtlijnen en werkwijze in 2 de lijn Sybiel Bakker-Aling VS vasculaire geneeskunde Gelre ziekenhuis Apeldoorn Onderwerpen Waarom CVRM in de 2 de lijn? Wat willen we bereiken Expertise poli Doelgroep

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... 2 Doelstelling/resultaat... 2 Knelpunten... 2 Plan van aanpak... 3 Bewaking

Nadere informatie

Myocard infarct Diagnostiek en transmurale afspraken OLVG regio. dr. Geert-Jan Geersing Huisarts Buitenhof Prof.dr. Freek Verheugt Cardioloog OLVG

Myocard infarct Diagnostiek en transmurale afspraken OLVG regio. dr. Geert-Jan Geersing Huisarts Buitenhof Prof.dr. Freek Verheugt Cardioloog OLVG Myocard infarct Diagnostiek en transmurale afspraken OLVG regio dr. Geert-Jan Geersing Huisarts Buitenhof Prof.dr. Freek Verheugt Cardioloog OLVG Presentatie vandaag Epidemiologie myocardinfarct Diagnostiek

Nadere informatie

Werkprotocol CVRM praktijkondersteuner en huisarts

Werkprotocol CVRM praktijkondersteuner en huisarts Werkprotocol CVRM praktijkondersteuner en huisarts Werkwijze risicoprofiel De huisarts verwijst de patiënt voor een inventarisatieconsult naar de POH (labformulier en evt. urineonderzoek bij antihypertensiva

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat Call Implementatie zorgprogramma Slaapstraat 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding en positie van de call binnen de Hersenstichting. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen

Nadere informatie

Fries Wisselprotocol CVRM

Fries Wisselprotocol CVRM Fries Wisselprotocol CVRM Basis Educatie Leefstijloptimalisatie: o matig alcoholgebruik o bewuste voeding waaronder zoutbeperking (tot 5 gram/dag) o stoppen roken o voldoende lichamelijke activiteiten

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

Voor de kosten van de projectorganisatie is een aanvraag ingediend bij het Agis Innovatie Fonds (AIF).

Voor de kosten van de projectorganisatie is een aanvraag ingediend bij het Agis Innovatie Fonds (AIF). Inleiding Het project waarop de aanvraag van toepassing is Afgevaardigden van de verschillende zorggroepen en koepels van gezondheidscentra in Amsterdam, vertegenwoordigd in de werkgroep Huisartsen Kring

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik stoppen met roken -indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3

Bijsluiter gebruik stoppen met roken -indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3 Bijsluiter gebruik stoppen met roken -indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 3 Inhoud Overzicht indicatoren... 2 Beschrijving per indicator... 3 Pagina

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma Programmatische multidisciplinaire zorg (ketenzorg) wordt ingekocht op basis van

Nadere informatie

de randvoorwaarden voor goede diabeteszorg in Nederland

de randvoorwaarden voor goede diabeteszorg in Nederland Inleiding de randvoorwaarden voor goede diabeteszorg in Nederland Diabetes mellitus is meer dan een aandoening met hoge bloedsuikers. Deze aandoening en dan met name diabetes mellitus type (DM) heeft alle

Nadere informatie

CVRM Ketenzorg: secundaire preventie Huisartsenpraktijk Maasoever

CVRM Ketenzorg: secundaire preventie Huisartsenpraktijk Maasoever CVRM Ketenzorg: secundaire preventie Huisartsenpraktijk Maasoever We hebben reeds een hypertensie protocol, bedoeld voor alle patiënten met hypertensie. Vanaf nu gaan we op de praktijk ook werken via het

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 1 Diabetes mellitus 2 Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 2 Inhoud Epidemiologie Diagnostiek en behandeling in de diabetesketenzorg in Nederland Wat doet de praktijkondersteuner binnen

Nadere informatie

Landelijk Diabetes Congres Diabetes en hart- en vaatziekten

Landelijk Diabetes Congres Diabetes en hart- en vaatziekten Landelijk Diabetes Congres Diabetes en hart- en vaatziekten Joke Lanphen, kaderhuisarts hart en vaatziekten Inhoud presentatie 1 Voorkomen van HVZ bij DM type 2 2 NHG standaard CVRM en diabetes 3 Metingen

Nadere informatie

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld Workshop voor apothekers en huisartsen Altijd een statine bij hart- en vaatziekten en type-2-diabetes? t Voorbeeld Programma Maken van de ingangstoets Bespreking leerdoelen en inleiding Presentatie ti

Nadere informatie

PRAKTIJKWIJZER PREVENTIECONSULT CARDIOMETABOOL RISICO

PRAKTIJKWIJZER PREVENTIECONSULT CARDIOMETABOOL RISICO PRAKTIJKWIJZER PREVENTIECONSULT CARDIOMETABOOL RISICO bij de LEIDRAAD PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK van werkenden Versie 1.6 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Gebruikte termen... 4 1. Achtergronden en uitgangspunten...

Nadere informatie

voor Cardio Vasculair Risico Management CVRM Het Huisartsenteam

voor Cardio Vasculair Risico Management CVRM Het Huisartsenteam Bedrijfsplan Keten-DBC voor Cardio Vasculair Risico Management CVRM 9 februari 2010 Het Huisartsenteam Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 39 huisartsen Dhr. A. van den Broek, huisarts,

Nadere informatie

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Toelichting op de NHG-Standpunten

Nadere informatie

Workshop voor apothekers en huisartsen. (on)juiste behandeling met orale bloedsuikerverlagende middelen bij

Workshop voor apothekers en huisartsen. (on)juiste behandeling met orale bloedsuikerverlagende middelen bij Workshop voor apothekers en huisartsen (on)juiste behandeling met orale bloedsuikerverlagende middelen bij Diabetes Mellitus type 2 Voorbeeld Programma Maken van de ingangstoets Bespreking leerdoelen l

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012

Zorginkoopdocument 2012 Zorginkoopdocument 2012 2a Ketenzorg 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 Ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 Geïntegreerde Eerstelijnszorg Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Zorgprogramma CVRM Synchroon 2015

Zorgprogramma CVRM Synchroon 2015 Zorgprogramma CVRM Synchroon 2015 Versie augustus 2015 Inleiding Hart- en vaatziekten zijn een van de belangrijkste oorzaken van sterfte in Nederland en de westerse wereld. Risicofactoren, zoals: een hoge

Nadere informatie

Jaarverslag praktijkondersteuning 2008

Jaarverslag praktijkondersteuning 2008 Jaarverslag praktijkondersteuning 2008 Auteur: Enne Bouma, huisarts Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 5 C. Samenwerking 6 D. Visie en doelstellingen 9 E. Resultaten 13 Bijlagen 32 Jaarverslag

Nadere informatie

Wetenschap in praktijk

Wetenschap in praktijk Wetenschap in praktijk CNE Hartrevalidatie & Acute cardiale zorg Marjolein Snaterse docent/onderzoeker Secundaire preventie coronaire hartziekten. 6 Agenda 1. Wetenschappelijk bewijs 2. Richtlijnen en

Nadere informatie

Individueel zorgplan

Individueel zorgplan Individueel zorgplan Diazon Hafank Inhoudsopgave Individueel Zorgplan 3 Stap voor stap 5 stap 1: Gezondheid & behoeften 5 stap 2: Meetwaarden 6 stap 3: Uw doel & acties 8 stap 4: Evaluatie 10 Bereid het

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie

Wanneer is mijn bloeddruk goed?

Wanneer is mijn bloeddruk goed? Wanneer is mijn bloeddruk goed? Rozemarijn van de Sande, huisarts DOK h Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken Noordwest-Nederland ISO 9001 gecertificeerd

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden voor niet-ingewijden Type 2 diabetes Diabetes is een ernstige chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door te hoge glucosespiegels (de suikers ) in het bloed. Er zijn verschillende typen diabetes, waarvan

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Fries Wisselprotocol CVRM

Fries Wisselprotocol CVRM Fries Wisselprotocol CVRM Basis Educatie Leefstijloptimalisatie: o matig alcoholgebruik o bewuste voeding waaronder zoutbeperking (tot 5 gram/dag) o stoppen roken o voldoende lichamelijke activiteiten

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Informatie avonden CVRM ketenzorg in de regio GHO-GO. 16 en 23 januari 2017 Botterstraat Huizen

Informatie avonden CVRM ketenzorg in de regio GHO-GO. 16 en 23 januari 2017 Botterstraat Huizen Informatie avonden CVRM ketenzorg in de regio GHO-GO 16 en 23 januari 2017 Botterstraat Huizen AGENDA 1. Introductie op de ketenzorg CVRM in het Gooi. 15 2. De inclusie criteria en het selectie proces.

Nadere informatie

Nationaal Actieprogramma Diabetes NAD

Nationaal Actieprogramma Diabetes NAD Nationaal Actieprogramma Diabetes NAD 2009 2013 Nederlandse Diabetes Federatie Amersfoort, februari 2009 Nationaal Actieprogramma Diabetes NAD 2009-2013 SAMENVATTING Deel A Het ontwerp van het NAD A.1

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Fries Wisselprotocol CVRM Auteurs: Wim Brunninkhuis, Martinus Fennema en Froukje Ubels, November 2014 Beheerder: Froukje Ubels

Fries Wisselprotocol CVRM Auteurs: Wim Brunninkhuis, Martinus Fennema en Froukje Ubels, November 2014 Beheerder: Froukje Ubels Fries Wisselprotocol CVRM Auteurs: Wim Brunninkhuis, Martinus Fennema en Froukje Ubels, November 2014 Beheerder: Froukje Ubels Basis Educatie Leefstijloptimalisatie: o matig alcoholgebruik o bewuste voeding

Nadere informatie

Stappenplan praktijk op orde

Stappenplan praktijk op orde Stappenplan praktijk op orde Patiëntenpopulatie VRM De inclusie van patiënten voor de keten VRM berust op 3 pijlers (zie bijlage 2): 1. Geprotocolleerde en gestructureerde zorg voor patiënten in het kader

Nadere informatie

PROTOCOL WERKAFSPRAKEN CVRM PRIMAIRE PREVENTIE. Een praktische uitwerking van cardiovasculair risicomanagement in de huisartsenpraktijk

PROTOCOL WERKAFSPRAKEN CVRM PRIMAIRE PREVENTIE. Een praktische uitwerking van cardiovasculair risicomanagement in de huisartsenpraktijk PROTOCOL WERKAFSPRAKEN CVRM PRIMAIRE PREVENTIE Een praktische uitwerking van cardiovasculair risicomanagement in de huisartsenpraktijk Korte versie met alleen stappenplannen 1 september 2016 Inhoud 1.

Nadere informatie

Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 10 Praktijkmanagement 2017 Inleiding Menzis is van mening dat het structureel financieren en borgen van praktijkmanagement

Nadere informatie

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Chronos Zorggroep Vughterweg 47E, 5211 CK 's-hertogenbosch Tel: 073-760 0530 Fax: 073-760 0539 www.zorggroepchronos.nl info@zorggroepchronos.nl Heldere afspraken

Nadere informatie