SCHOOLPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLPLAN 2011-2015"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN

2 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum Achtse Barrier Noord. Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek en Protestants - Christelijk Onderwijs (SKPO) Eindhoven en omgeving (zie Met de SKPO-visie als richtinggever worden in dit schoolplan de visie en de doelstellingen van Bs. KlimWijs beschreven. Het schoolplan heeft twee functies: 1. Een interne ontwikkelingsfunctie: het schoolplan wordt door ons gebruikt als instrument dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de school. 2. Verantwoordingsdocument: het schoolplan dient ter verantwoording aan medezeggenschapsraad, bestuur en inspectie. Ons schoolplan is door de directie van de school in samenspraak met het team opgesteld en door de MR van Bs. KlimWijs vastgesteld. Het schoolplan geeft de voorgestelde schoolontwikkeling van Bs. KlimWijs voor de periode weer. We laten in dit schoolplan zien hoe we ons onderwijs vormgeven, de schoolorganisatie professionaliseren, bij de tijd houden en voortdurend verbeteren. Het schoolplan is de leidraad voor de school voor de komende 4 jaar. Tijdens en aan het einde van ieder schooljaar zal geëvalueerd worden hoe de verbeteracties uit het jaarplan verlopen zijn. Aan het einde van het schooljaar zijn de evaluaties vertrekpunt voor het jaarplan van het daaropvolgend schooljaar. Wij hopen dat dit schoolplan een bijdrage levert in de informatievoorziening naar ouders, inspectie en andere belangstellenden over het onderwijs in ons Spilcentrum. Ons schoolplan is voor belangstellenden in te zien op de website van Bs. KlimWijs: Voor ieder die dit wenst is een gedrukt exemplaar te verkrijgen bij de directie. Namens het team van Bs. KlimWijs, Lonneke Snijders, directeur. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 INHOUDSOPGAVE DE OPDRACHT VAN ONZE SCHOOL Algemene schoolbeschrijving Leerling- en ouderpopulatie Verdeling van de kinderen over de groepen Achtergrond leerlingen Schoolscore van de Cito-eindtoets Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Wijk en buurt Afkomst, aantallen en prognoses Uitgangspunten van de school Onze Missie Onze Visie Burgerschap en sociale integratie Definiëring Burgerschap in de wet Burgerschap in de kerndoelen Visie op de relatie school - maatschappij Levensbeschouwelijke visie Smalle identiteit Maatschappelijke visie Pedagogische visie Onderwijskundige visie Organisatorische visie EVALUATIE VAN ONS ONDERWIJS Interne analyse De resultaten van de Cito eindscore Welbevinden van de kinderen De positie van kinderen aan het begin van het derde jaar voortgezet onderwijs afgezet tegen het advies in groep Leerlingaantallen Uitstroomgegevens schoolverlaters groep 8 naar Voortgezet Onderwijs Voortgangsgesprekken met alle medewerkers in december Sterkte-, zwakteanalyse Bs. KlimWijs Aandachtspunten n.a.v. sterkte-zwakte analyse Externe analyse Analyse van de oudergesprekken en daaruit voortvloeiende acties Maatschappelijk partnerschap Pre-advies groep Sterkte-zwakte analyse n.a.v. inspectierapport Gerealiseerde kwaliteit Sterkte-zwakte analyse per beoordeeld onderwerp Positieve punten Verbeterpunten Beschrijving en adviezen t.a.v. verbeterpunten Opbrengsten Zorg en begeleiding Kwaliteitszorg Aandachtspunten vanuit interne en externe analyse Kwaliteitszorg Schoolplan bs KlimWijs Pagina 3

4 2.3.2 Leerlingenzorg Opbrengstgericht werken Handelingsgericht werken Planmatig werken Onderwijsinhoud Structuur Management Cultuur Overige onderwerpen Pr Werkdruk PLANNEN PERIODE Meerjarenplan Aanleiding en doel van dit plan Toelichting van het kader Kwaliteitszorg Leerstofaanbod Leertijd Personeel Leerlingenzorg Overige Jaarplan Kwaliteitszorg Leerstofaanbod Leertijd Personeel Leerlingenzorg BESCHRIJVING VAN BELEIDSONDERWERPEN Onderwijskundig beleid Onderwijskundige doelen Sociaal-emotionele ontwikkeling De verstandelijke ontwikkeling Het ontwikkelen van de creativiteit Het verwerven van de noodzakelijke kennis Het verwerven van culturele vaardigheden Het verwerven van lichamelijke vaardigheden De leerstofoverstijgende doelen Onderwijskundige doelen Onderwijsleermiddelen De inrichting van ons onderwijs Het onderwijs in de groepen 1 en VVE Het onderwijs vanaf groep Pedagogisch handelen Didactisch handelen Vakgebieden Nederlandse taal Lezen Schrijven Rekenen en wiskunde Levensbeschouwing / geestelijke stromingen Lichamelijke oefening Expressievakken Wereldoriëntatie Schoolplan bs KlimWijs Pagina 4

5 Engels Maatschappelijke verhoudingen waaronder staatsinrichting Bevordering van sociale redzaamheid waaronder gedrag in het verkeer Bevordering gezond gedrag Sociaal emotionele ontwikkeling Effectieve leertijd Zorgbeleid Personeelsbeleid Doelen van het personeelsbeleid Het personeel bestaat op 1 oktober 2010 uit Leeftijdsopbouw directie en leerkrachten Communicatie De schoolleiding Formatiebeleid Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding Taakbeleid Stagiaires Begeleiding van personeel Instrumenten t.b.v. begeleiding personeel Nieuwe leerkrachten Seniorenbeleid Beleid t.a.v loopbaan en scholing Taak- en functiedifferentiatie Nascholing Loopbaanontwikkeling Beleid gericht op verbetering van arbeidsomstandigheden Arbeidsomstandighedenbeleid Bovenschools personeelsbeleid Kwaliteitsbeleid Inleiding Kwaliteitszorg op SKPO niveau Kwaliteitszorg op schoolniveau Meerjarenplan: Jaarplan Kwaliteitszorg op personeelsniveau Kwaliteitszorg op leerling-niveau Kwaliteitszorg bevoegd gezag Kwaliteitszorg van het bevoegd gezag Signaleren van risico's binnen de aansturingsvisie van de SKPO Monitoring en ondersteuning van de verbetertrajecten Analyse en verbeterplan Uitvoering en monitoring Beleid t.a.v. sponsoring Identiteit Levensbeschouwelijke identiteit Methode Trefwoord Maatschappelijke identiteit Burgerschapsvorming Pedagogische identiteit SLOTWOORD INDEX BIJLAGEN Identiteit in de praktijk Schoolplan bs KlimWijs Pagina 5

6 7.2 Het activerende directe instructie model (ADI-model) Kijkwijzer Activerende Directe Instructie Afspraken leerkrachtengedrag - Vreedzame School Implementatie Kleuterplein Uitgangspunten woordenschatonderwijs Bs. KlimWijs Gehanteerde software Bs. KlimWijs Schoolplan bs KlimWijs Pagina 6

7 1 DE OPDRACHT VAN ONZE SCHOOL 1.1 Algemene schoolbeschrijving Basisschool (Bs.) KlimWijs is ontstaan na een scholenfusie tussen r.k. Bs. Klim op en p.c. Bs. De Wegwijzer. Door de terugloop van het aantal kinderen in de wijk is er voor gekozen om, na enkele jaren van intensieve samenwerking op teamniveau, als één zelfstandige school verder te gaan. Vanaf 1 augustus 2010 is Bs. KlimWijs een feit. Onze basisschool maakt deel uit van SPILcentrum Achtse Barrier NoordFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. in Eindhoven. De letters SPIL staan voor Spelen, Integreren en Leren. Het begrip SPIL is bedacht door de gemeente Eindhoven en komt eigenlijk in de plaats van de term Brede School. SPIL is een concept voor peuterwerk, kinderopvang, basisonderwijs en jeugdgezondheidszorg. Binnen SPIL werken onderwijs en zorg nauw samen. SPIL stelt kinderen in staat zich veilig en goed te ontwikkelen en voorziet in ondersteuning en begeleiding van zowel kinderen als ouders. In SPILcentrum Achtse Barrier Noord werken de SKPO (bestuur basisschool), Peuterplaza (bestuur van de peuterspeelzaal) en Korein (organisatie voor kinderopvang) als kernpartners samen. Onze school telt 330 leerlingen (teldatum 01-okt-2010),die zijn verdeeld over 15 groepen. Er zijn vier kleutergroepen en daarnaast zijn er voor elk leerjaar twee groepen, m.u.v. één groep 8. De gemeentelijke prognoses geven aan dat het leerlingaantal de komende jaren zal dalen tot 315 kinderen in 2015 en 300 kinderen in Het schoolteam bestaat uit 25 leerkrachten. Hiervan hebben drie leerkrachten de taak van Intern Begeleider (IB-er). Daarnaast hebben vanaf schooljaar drie leerkrachten de taak als bouwcoördinator (onder- midden- en bovenbouw). De schoolleiding bestaat uit een directeur en een afdelingshoofd. Sinds de fusie tussen Bs. Klim op en Bs. De Wegwijzer in augustus 2010 is de schoolontwikkeling op Bs. KlimWijs in een stroomversnelling geraakt. In dit schoolplan hebben we beschreven hoe we het onderwijs verder vorm willen geven en willen verbeteren. Er is een document ontstaan, waaruit blijkt hoeveel werk er verzet wordt door ons allen om onderwijs op maat te bieden aan de kinderen van onze school, welke aanscherpingen we in ons beleid neerzetten en hoe we de samenwerking van de oorspronkelijke twee scholen omgezet hebben in één werkbaar geheel. 1.2 Leerling- en ouderpopulatie Verdeling van de kinderen over de groepen De verdeling onderbouw (4-6 jaar), middenbouw (7-9 jaar) en bovenbouw (10-12 jaar) is als volgt: Onderbouw 108 kinderen Middenbouw 127 kinderen Bovenbouw 95 kinderen Vanwege het teruglopend aantal kinderen in de wijk Achtse Barrier (zie bijlage: onderzoek afkomst, aantallen en prognoses, maart 2011) is het de verwachting dat de groei van Bs. KlimWijs zal afnemen. De verhouding onderbouw - bovenbouw zal de komende jaren een verschuiving laten Schoolplan bs KlimWijs Pagina 7

8 zien waarbij het percentage onderbouwleerlingen zal afnemen en het percentage bovenbouwleerlingen zal toenemen Achtergrond leerlingen Uit onderzoek is gebleken dat niet het land van herkomst van ouders bepalend is voor de capaciteiten en kansen van leerlingen, maar het opleidingsniveau van ouders. Daarop is de huidige gewichtenregeling dan ook gebaseerd (zie De gegevens per 1 oktober 2010: 330 leerlingen Verdeling van gewichten: geen 304 kinderen overig vo en hoger 0,30 22 kinderen lbo of vmbo bbl/kbl 1,20 4 kinderen basisonderwijs of (v)so-zmlk Op de teldatum telde de school 8% gewogen leerlingen. De verwachting is dat de verdeling van het aantal kinderen met en zonder gewicht nagenoeg gelijk zal blijven Schoolscore van de Cito-eindtoets 2011 Bs. KlimWijs Landelijk gemiddelde Ongecorrigeerde versie 537,8 535,1 Correctie LG (op basis van leerlinggewichten) 536,6 535,3 Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat kinderen van Bs. KlimWijs op de Cito-eindtoets boven het landelijk gemiddelde scoren Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Onze school kent in schooljaar negen rugzakkinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. Deze kinderen zijn als volgt verdeeld over de bouwen. Aantal kinderen REC Onderbouw Middenbouw Bovenbouw NB: REC = Regionaal Expertise Centrum Schooljaar zullen twee kinderen met een rugzakje, die op dit moment in groep 8 zitten, de school verlaten. Eén Kind gaat waarschijnlijk naar Speciaal Basisonderwijs (SBO) en één kind met een rugzakje gaat verhuizen. Schooljaar zullen er naar schatting nog vijf kinderen met een rugzakje onze school bezoeken. De verwachting is dat de komende jaren het aantal kinderen met specifieke onderwijsbehoeften gelijk zal blijven. Dit heeft consequenties voor de inrichting van het onderwijs (aanbod, instructie, onderwijstijd, organisatie). Schoolplan bs KlimWijs Pagina 8

9 1.2.5 Wijk en buurt Bs.. KlimWijs is onderdeel van SPILcentrum Achtse Barrier Noord. Het spilcentrum ligt in de wijk Achtse Barrier, ten noorden van het centrum van Eindhoven. De wijk Achtse Barrier bestaat uit de buurten Gunterslaer, Spaaihoef en Hoeven. Een groot deel van de woningen in Achtse Barrier is hoofdzakelijk gebouwd in de jaren 70 en 80. De Achtse Barrier kent een gemêleerde opbouw: er zijn vrije sectorwoningen, koopwoningen, huurwoningen, eengezinswoningen, flats en appartementen Het accent ligt op goedkope huurwoningen. Kenmerkende voorzieningen in de buurt zijn de vele basisscholen (zes stuks), twee middelbare scholen, een activiteitencentrum, een jongerencentrum een filiaal van de openbare bibliotheek en een sportzaal. De buurt kan worden gekenschetst als een rustig woongebied met daarnaast voldoende groen- en speelvoorzieningen. De wijk kan gezien worden als een afspiegeling van de maatschappij. Er is sprake van een doorsnee wijk met doorsnee gezinnen. De wijk wordt hoofdzakelijk bewoond door autochtone mensen. De populatie van de school is een afspiegeling van de wijk. Er zijn relatief weinig allochtone kinderen die de school bezoeken. (zie achtergrond leerlingen). Voor de wijk Achtse Barrier Noord zijn de volgende sterkten, zwakten en kansen te benoemen in relatie tot de school: Sterk: Directies van scholen zijn betrokken bij buurtontwikkeling; Ouders zijn betrokken bij de school en bij de ontwikkeling van de kinderen Zwak: Relatief veel scholen in dezelfde wijk Achtse Barrier is een wijk met teruglopend kinderaantal Kans: Meerdere partners betrekken bij het SPILcentrum (bijv. bibliotheek, logopediste) Schoolplan bs KlimWijs Pagina 9

10 aantal leerlingen Afkomst, aantallen en prognoses Van de kinderen die de KlimWijs bezoeken komt 92% uit de wijk Achtse Barrier: Waar komen de leerlingen vandaan? 16% 8% 17% Gunterslaer Hoeven Spaaihoef buiten A.Barrier 59% De verwachting is dat het aantal kinderen in de wijk zal afnemen (zie onderzoek afkomst, aantallen en prognoses maart 2011). Dit zal ook consequenties hebben voor het leerlingaantal op onze school Prognoses KlimWijs Buiten de A.Barrier A.Barrier-zuid A.Barrier-noord Pronexus BV - juli correctie Consequenties voor de inrichting van het onderwijs, gebaseerd op bovenstaande gegevens van onze leerling- ouderpopulatie: De ouderpopulatie bestaat uit ouders die over het algemeen goed opgeleid zijn. Onze school kent dan ook relatief weinig kinderen met een leerling-gewicht. Daarnaast zijn de schoolscores van de Cito eindtoets hoger dan het landelijk gemiddelde. In ons onderwijsaanbod willen we rekening houden met onze leerling- ouderpopulatie. We willen het beste uit kinderen naar boven halen. Als school moeten we er alert op zijn onze verwachtingen, wat betreft prestaties van kinderen, hoog te houden. Wellicht kunnen we nog meer uit de kinderen halen dan we nu al doen. Kinderen met relatief hoge scores op de Cito-toetsen goed blijven volgen en uit blijven dagen is onze opdracht. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 10

11 Gedifferentieerde instructie geven en uitdagende doelen stellen zijn hiervoor de middelen. Uit bovenstaande gegevens blijkt dat het aantal kinderen uit de wijk Achtse Barrier de komende jaren zal afnemen. Dit betekent voor onze school dat we ons nadrukkelijker moeten profileren, teneinde het leerlingenaantal op onze school stabiel te houden. 1.3 Uitgangspunten van de school Onze Missie Bs. KlimWijs is een organisatie met een opvoedende taak, in de ruimste zin van het woord, waarin kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. Het leren van taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie vinden wij belangrijk. Daarnaast achten wij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling in de vorm van respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken minstens zo belangrijk. Dit geldt ook voor de creativiteit en de motorische ontwikkeling van kinderen. Onze school wil een veilige werk-, leer- en leefomgeving voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders zijn. Kinderen komen naar school om iets te leren. Dit leren gebeurt volgens plan en met een bepaalde onderwijsvisie. Aan de hand van onze onderwijsvisie werken we aan cognitieve en maatschappelijke vaardigheden Onze Visie Burgerschap en sociale integratie Definiëring Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren; sociale integratie naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Dit in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Wij zien burgerschapsvorming niet als apart vak, maar als vanzelfsprekend onderdeel van verschillende vakken. Burgerschapsvorming komt tot uiting in de wijze waarop de school bijvoorbeeld invulling geeft aan regels ten aanzien van veiligheid, ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang tussen kinderen en leerkrachten (schoolregels). Wij streven ernaar dat zowel allochtone als autochtone leerlingen een gemeenschappelijk en gedeeld perspectief krijgen op de bijdrage die zij als burgers aan de samenleving kunnen leveren. De school kent de situatie waarin de leerlingen verkeren, en stemt het onderwijs daarop af. De school bevordert actief dat leerlingen zich kennis, vaardigheden en houdingen eigen maken die het mogelijk maken om op een positieve manier aan de samenleving deel te nemen. Basiswaarden als vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid van mensen, begrip van wat voor de ander wezenlijk is, verdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie, maar bijvoorbeeld ook het op een goede manier kunnen oplossen van problemen of een democratische houding, vragen om actieve aandacht van de school. Wij stellen alles wat in ons vermogen ligt in het werk om leerlingen en personeel een veilige omgeving te bieden. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 11

12 Burgerschap in de wet In de wet op het primair onderwijs (artikel 8 van de WPO), staat ter bevordering van actief burgerschap het volgende: het onderwijs gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie het onderwijs is er mede gericht op dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Er zijn veel manieren waarop scholen de opdracht tot bevordering van burgerschap en integratie kunnen invullen. Er is niet één manier de beste of voor alle situaties geschikt. Zo zal de school bijvoorbeeld rekening houden met de lokale omgeving, de samenstelling van de leerlingenpopulatie, de wensen van ouders/verzorgers of de levensbeschouwelijke uitgangspunten van de school. Hoe wij op Bs. Klimwijs aandacht besteden aan burgerschapsvorming vindt u in deze paragraaf en in de bijlage: maatschappelijke identiteit - burgerschapsvorming Burgerschap in de kerndoelen Naast de algemene richtlijnen, zijn de wenselijke opbrengsten van het funderend onderwijs ook vastgesteld in de herziene kerndoelen voor het basisonderwijs. Aan integratie en burgerschap gerelateerde kerndoelen voor het primair onderwijs zijn De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen. Tot op zekere hoogte is ook kerndoel 39 aan burgerschap gerelateerd: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 12

13 Visie op de relatie school - maatschappij Bs. KlimWijs vindt de pedagogische opdracht "Samen leren samen leven" belangrijk en wil de kinderen leren in een veilig leefklimaat (school en omgeving) met elkaar op te trekken en naar elkaar om te zien. Onze leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij en daar bereiden wij ze op voor. We schetsen de kinderen een samenleving waarin presteren alleen niet zaligmakend is. Het betekent dat we de kinderen helpen bij het ontdekken van de mogelijkheden om te werken aan een meer humane samenleving. Daarom helpen we de kinderen bij het kritisch leren kijken naar de samenleving en het op hun niveau laten ontdekken waar de samenleving anders en beter zou moeten worden. De school besteedt onder andere middels de volgende activiteiten aandacht aan burgerschap en integratie: lessen uit de methode 'Vreedzame School' en 'Trefwoord' kringgesprekken actie "schoenendoos" kinderpostzegelactie de publiciteit zoeken in de media met de school activiteiten waarbij oudere kinderen zorg dragen voor de jongere kinderen thema openingen gegeven door kinderen voor kinderen Levensbeschouwelijke visie Onze school is een bron van geborgenheid en een basis voor de toekomst. Onze school is een school die voor iedereen toegankelijk is. Wij hebben een Christelijke identiteit, maar staan uit respect en tolerantie open voor andere levensbeschouwingen. Wij besteden nadrukkelijk aandacht aan de Christelijke tradities. Iedereen die onze visie respecteert is welkom op onze school. Door het vieren van de Christelijke traditionele feesten, geven we onze leerlingen de gelegenheid om het leven intens te beleven. We willen stilstaan bij belangrijke gebeurtenissen en geven deze samen bijzondere aandacht door die gebeurtenissen te vieren. Wij zien graag dat alle kinderen bij de vieringen aanwezig zijn, omdat we het belangrijk vinden om samen te vieren. We handelen vanuit een positieve kijk op het leven. We gaan uit van het positieve van ieder mens en handelen daar ook naar. Het kind zien we als uniek individu en we benaderen het kind ook op die manier. We gaan met elkaar in dialoog: we luisteren aandachtig en met interesse naar elkaar met de bedoeling de ander echt te begrijpen. Binnen onze school wordt met regelmaat over levensvragen gesproken. Eerlijkheid, openheid, actieve deelname en respect voor elkaar is daarbij erg belangrijk. Hier komen meteen ook de sociale vaardigheden volop aan bod. Wij leren de kinderen op deze manier om voor zichzelf, maar ook voor anderen op te komen en bieden ze de mogelijkheid om uit te groeien tot mensen die zich goed staande weten te houden in onze maatschappij Smalle identiteit Bs. KlimWijs valt onder het bestuur van de SKPO: Stichting Katholiek en Protestants Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. Wij zijn een interconfessionele school d.w.z. dat er onderwijs gegeven wordt vanuit onze levensbeschouwelijke visie en op basis van Rooms-Katholieke en Protestants-Christelijke uitgangspunten. Met respect voor elkaars godsdienstige achtergrond en vanuit ons geloof richten we ons onderwijs in en voeden we de kinderen mede op. Wij staan open voor kinderen/ouders met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. We gaan er wel vanuit dat iedereen, die bij de school betrokken is, onze levensbeschouwing respecteert. We geven onze levensbeschouwing expliciet vorm in het vak catechese. Vanuit onze interconfessionele grondslag gebruiken we de methode Trefwoord hiervoor. Deze methode, die wordt gebruikt in de groepen 1 t/m 8, werkt met 6-8 eigentijdse en herkenbare thema's per Schoolplan bs KlimWijs Pagina 13

14 schooljaar. Dit kunnen zijn: ruzie en vriendschap, pesten en de zondebok zijn, natuur en milieuzorg, zorg hebben voor, etc. Trefwoord biedt materiaal voor elke dag dat voor een deel ook zichtbaar is in de klas. In een kalenderdrager hangt een scheurblok, met eigentijds beeldmateriaal (A4) voor iedere schooldag, en een kleurenposter die het thema uitbeeldt. Trefwoord brengt met behulp van leefthema s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind - in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving - en de wereld van de bijbel. In dit treffen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht. Het voordeel is dat je als leerkracht dan kunt aansluiten bij wat álle kinderen bezighoudt, onafhankelijk van hun sociale achtergrond of overtuiging. Trefwoord neemt de tijd om deze ervaringen tot hun recht te laten komen. De eigen levenservaringen dragen er toe bij de bijbelverhalen (2x per week) beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waaraan kinderen vooral ook van elkaar leren Maatschappelijke visie Bs. KlimWijs staat midden in de maatschappij, wordt erdoor beïnvloed en heeft een taak in die maatschappij. Wij constateren dat de nadruk in onze maatschappij duidelijk ligt op het individu en op de prestaties; wij schetsen voor onze kinderen graag een samenleving waarin mensen respect, aandacht en zorg voor elkaar hebben in woord en daad; een maatschappij waarin presteren niet zaligmakend is; waarin mensen zich mogen ontwikkelen in de door hen gewenste richting. We constateren ook een aantal maatschappelijke ontwikkelingen waarop we als school anticiperen: We zoeken als school een evenwicht tussen de steeds maar toenemende individualisering enerzijds en de vraag naar sociaal maatschappelijke ontwikkelingen anderzijds. Dit doen we o.a. door veel aandacht te besteden aan samenwerkend leren. We sluiten aan bij de beeldcultuur (tv, computer e.d.); we maken de kinderen op school hiermee vertrouwd We leggen de nadruk op het vergroten van de communicatieve vaardigheden van de kinderen. We bereiden de kinderen voorop de maatschappij waar ze al middenin staan. We geven ze kennis en vaardigheden, attitudes en vooral een positiefkritische houding mee waardoor ze hun plekje in die maatschappij kunnen vinden, verder werken aan hun eigen ontwikkeling, aan de ontwikkeling van de mensen om hen heen en de ontwikkeling van de maatschappij. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 14

15 Pedagogische visie Als we denken aan kinderen grootbrengen, dan zien we het als onze taak hen te helpen opgroeien tot volwassenen die hun plek in de samenleving met verve weten in te nemen. We halen, in de tijd dat ze aan ons zijn toevertrouwd, het beste in hen naar boven. Onze inspanningen zijn dáárop gericht. Dit doen we enerzijds door de kinderen de ruimte geven zich op hun eigen manier te ontwikkelen, anderzijds door te sturen op kennis en vaardigheden die wij belangrijk vinden. Op Bs. KlimWijs staan welbevinden en betrokkenheid hoog in het vaandel. Het streven naar relatie, competentie en autonomie (de basisbehoeften van ieder mens) vertalen we op Bs. KlimWijs in: het samen creëren van een veilige en uitdagende schoolomgeving; het vormgeven aan adaptief onderwijs, voor kinderen door leerkrachten; het bevorderen van verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, mondigheid en zelfstandigheid van kinderen; het regelmatig bespreken en doorgeven van belangrijke waarden en normen met alle betrokkenen (school, kinderen, ouders); het iedereen een eerlijke kans geven; als school een bijdrage leveren aan de vorming van kinderen, zodat ze leren geloven in zichzelf (maar nooit ten koste van anderen); zodat ze zich open en eerlijk opstellen naar elkaar; zodat ze leren iets over te hebben voor elkaar. als school wat betreft pedagogische benadering op één lijn zitten, als leerkrachten met elkaar maar ook met de ouders. Dat betekent niet alleen deze pedagogische visie onderschrijven, maar er ook samen over praten, ernaar handelen en elkaar ondersteunen (voortdurende onderlinge afstemming) Onderwijskundige visie Bs. KlimWijs is een school waar leerkrachten en kinderen een zodanige leefomgeving creëren dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op vele terreinen en waar hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden bevorderd. Via een duidelijke, gestructureerde aanpak worden de mogelijkheden van ieder kind zo goed mogelijk ontwikkeld, zowel op cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk als creatief gebied. Ieder kind heeft recht op zorg op maat. Streefpunten voor de komende jaren zijn: Een goede sfeer in de groep en onderlinge relaties die ontspannen en ontwikkelingsbevorderend zijn (m.b.v. de methode 'Vreedzame School') Werk op het niveau dat een kind aankan en het tegelijkertijd uitdaagt; Werk dat werkelijkheidsnabij is en daarom voor kinderen interessant; De mogelijkheid tot activiteit; daadwerkelijk zelf iets doen; De mogelijkheid tot het nemen van eigen initiatief Organisatorische visie Wij werken binnen onze school met het leerstofjaarklassensysteem als basis. In de groepen 3 t/m 8 zitten kinderen van dezelfde leeftijd in de klas. Voor de kleutergroepen (1 en 2) hebben wij gekozen voor een heterogene groepering: kinderen van 4 en 5 (soms ook 6) jaar zitten bij elkaar in dezelfde groep. In onze jaarklassen wordt er rekening gehouden met verschillen tussen kinderen. Naast de grote groep die de reguliere leerstof doorwerkt, is er aandacht voor de individuele kinderen. Door differentiatie in het leerstofaanbod en middels het werken met weektaken werken de kinderen binnen de jaarklas op een speciaal op hen afgestemd niveau. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 15

16 2 EVALUATIE VAN ONS ONDERWIJS 2.1 Interne analyse Jaarlijks toetsen wij de onderwijskwaliteit van onze school. De onderwijskwaliteit wordt in beeld gebracht door middel van de SKPO kwaliteitsindicatoren. Deze zijn: De kindresultaten op basis van de Cito eindscore en intelligentietoets afgezet tegen de sociaal- culturele afkomst van de kinderen. Het welbevinden van de leerling De positie van kinden aan het begin van het derde jaar voortgezet onderwijs afgezet tegen het advies in groep 8. Het aantal kinderen De resultaten van de Cito eindscore Vanaf 01 augustus 2010 zijn Bs. Klim op en Bs. De Wegwijzer gefuseerd en Bs. KlimWijs geworden. We hebben bij het in beeld brengen van de Citoscores de scores in beeld gebracht van beide scholen. Nu we één school zijn willen we ons ook daar op richten. We kijken zoveel mogelijk vooruit! In onderstaande tabel ziet u de gemiddelde standaardscore van de CITO eindtoets van de afgelopen schooljaren, waarbij steeds uitgegaan wordt van de schaal Bs. Klim op Bs. De Wegwijzer Landelijk gemiddelde ,9 540,1 534, ,4 540,6 535, ,6 537,8 534,9 Bs. KlimWijs ,8 535,1 Schoolscore van de Cito-eindtoets 2011 : Bs. KlimWijs Landelijk gemiddelde Ongecorrigeerde score 537,8 535,1 Correctie LG 536,6 535,3 Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat kinderen van Bs. KlimWijs op de Cito-eindtoets 2011 boven het landelijk gemiddelde scoren. Als we de verschillende vakgebieden van de Cito-eindtoets 2011 bekijken kunnen we zien dat de school op alle vakgebieden op of boven het landelijk gemiddelde scoort. Voor periode betekent dit dat we, om uit de kinderen te halen wat er in zit, onze verwachtingen naar boven toe bij kunnen stellen. Alleen het onderdeel hanteren van informatiebronnen van het vakgebied studievaardigheden scoort onder het gemiddelde. Hier zullen we de komende periode in ons onderwijsaanbod dus meer aandacht aan moeten besteden. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 16

17 2.1.2 Welbevinden van de kinderen Het welbevinden van kinderen meten wij met een vragenlijst voor de kinderen, de SAQI geheten (School Attitude Questionaire Internet). Afgelopen schooljaar scoorden zowel de kinderen van Bs. Klim op als de kinderen van Bs. De Wegwijzer met een uitval van 5,4%. Dit is ruim onder de norm van het landelijk gemiddelde (11%). Voor periode betekent dit dat we er naar streven deze goede uitslag voort te zetten De positie van kinderen aan het begin van het derde jaar voortgezet onderwijs afgezet tegen het advies in groep 8 Van de 47 schoolverlaters in schooljaar 2008 blijkt na 3 jaar 97,96% van de kinderen op de onderwijsvorm te zitten zoals destijds door ons is geadviseerd! Leerlingaantallen Bs. KlimWijs prognose realisatie Teldatum telde de school 330 kinderen. Dit is 22 minder dan het schooljaar daarvoor en 16 minder dan de prognoses aangaven. Het teruglopend aantal kinderen in de wijk en ruime keuzemogelijkheid voor ouders vanwege het aantal scholen in de wijk is naar ons idee hiervan de oorzaak. De verwachting is dat het kinderaantal de komende jaren verder zal teruglopen tot 315 in het jaar 2015 en 300 in het jaar 2020 (zie bijlage: onderzoek kindaantallen, afkomst en prognoses, maart 2011). Voor periode betekent dit dat we ons nadrukkelijker zullen moeten profileren teneinde het leerlingenaantal stabiel te houden. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 17

18 2.1.5 Uitstroomgegevens schoolverlaters groep 8 naar Voortgezet Onderwijs Bs. Klim op Bs. De Wegwijzer Totaal aantal schoolverlaters Vwo 9 4 Havo/VWO 2 4 Havo 3 4 Vmbo T/Havo 2 5 Vmbo T 2 1 Vmbo-K/T 7 1 Vmbo K 2 1 Vmbo B Bs. KlimWijs Totaal aantal 35 schoolverlaters Vwo 8 Havo/VWO 4 Havo 4 Vmbo T/Havo 8 Vmbo-K/T Vmbo T 8 Vmbo KBL 3 Onze schoolverlaters volgen Voortgezet Onderwijs op de volgende scholen: Pleincollege Bisschop Bekkers Stedelijk College Henegouwelaan en Avignonlaan Christiaan Huygens Pleincollege Eckart Rooi Pannen Schoolplan bs KlimWijs Pagina 18

19 2.1.6 Voortgangsgesprekken met alle medewerkers in december 2010 In december 2010 zijn met alle medewerkers gesprekken gevoerd om een analyse te maken van de schoolcultuur en de professionaliteit van de individuele medewerker. (Zie bijlagen voor het format voortgangsgesprek en kijkwijzer ADI-model). Alle leerkrachten hebben een verslag gemaakt van het gesprek waarin we de doorgaande lijn onder de loep namen. In elk gesprek is gevraagd naar het gebruik van het ADI-model, weektaak, methode Vreedzame School, methode Trefwoord, methode Kleuterplein (gr. 1/2). In deze gesprekken kwamen de volgende punten naar voren: Niet iedereen houdt zich aan deze gemaakte afspraken. Per persoon is een deadline gesteld wanneer dit wél wordt opgepakt. Het samengaan van Bs. Klim op en Bs. De Wegwijzer is voelbaar binnen de school. Er is soms nog sprake van twee verschillende culturen. Behoefte aan een doorgaande nieuw KlimWijs-lijn. Het werken met het ADI-model wordt toegepast. De medewerkers zijn blij met de komst van groepsplannen (voorheen veel individuele handelingsplannen), maar zijn hierin nog wel zoekende. De werkdruk is toegenomen doordat leerkrachten steeds meer moeten registreren (o.a. t.a.v. kinderen die extra zorg behoeven). Aandachtspunten n.a.v. voortgangsgesprekken met de teamleden: Interne afspraken vastleggen, er naar handelen en borgen. Doorgaande lijn Bs. KlimWijs Teambuilding Werken met ADI model borgen Werken met groepsplannen verder optimaliseren Werkdruk in de gaten houden, analyseren Schoolplan bs KlimWijs Pagina 19

20 2.1.7 Sterkte-, zwakteanalyse Bs. KlimWijs In overleg is door de directie in de afgelopen periode een sterkte-, zwakteanalyse van Bs. KlimWijs opgesteld. Dit is in het onderstaand schema opgenomen. Heden Sterkte Heden Zwakte betrokken team het samenvoegen van twee scholen wat als gevolg heeft het zoeken naar een nieuwe eenduidige structuur leerkrachten willen zich inzetten opbouw van nieuwe methodes kleine groepen betrokken ouders de school heeft nieuw meubilair en nieuwe vloeren alle leerkrachten gaan in de ochtendpauze surveilleren waardoor er extra aandacht is voor veiligheid onze TSO is een stichting die in samenspraak met de school 1 keer p.m. verse groenten en vers fruit aan de kinderen uitdeelt waardoor er extra aandacht is voor gezonde voeding de toiletten worden 3 keer per dag schoongemaakt waardoor er extra aandacht is voor hygiëne de school is SPIL-centrum geworden; doorgaande lijn met verschillende partners en bieden van meer mogelijkheden voor opvang aan ouders leerkrachten zijn blij met een duidelijke sturing vanuit de directie nog gehuisvest op twee locaties; extra kosten die we liever in willen zetten voor onderwijs te weinig gericht op leerprestaties matige professionele schoolcultuur waarin vernieuwingen niet snel worden gedragen veel wisselingen van directie te weinig heldere afspraken intern zorgstructuur in huidige samenstelling is te versnipperd teruglopend kindaantal met als gevolg boventalligheid Schoolplan bs KlimWijs Pagina 20

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie