SCHOOLPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLPLAN 2011-2015"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN

2 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum Achtse Barrier Noord. Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek en Protestants - Christelijk Onderwijs (SKPO) Eindhoven en omgeving (zie Met de SKPO-visie als richtinggever worden in dit schoolplan de visie en de doelstellingen van Bs. KlimWijs beschreven. Het schoolplan heeft twee functies: 1. Een interne ontwikkelingsfunctie: het schoolplan wordt door ons gebruikt als instrument dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de school. 2. Verantwoordingsdocument: het schoolplan dient ter verantwoording aan medezeggenschapsraad, bestuur en inspectie. Ons schoolplan is door de directie van de school in samenspraak met het team opgesteld en door de MR van Bs. KlimWijs vastgesteld. Het schoolplan geeft de voorgestelde schoolontwikkeling van Bs. KlimWijs voor de periode weer. We laten in dit schoolplan zien hoe we ons onderwijs vormgeven, de schoolorganisatie professionaliseren, bij de tijd houden en voortdurend verbeteren. Het schoolplan is de leidraad voor de school voor de komende 4 jaar. Tijdens en aan het einde van ieder schooljaar zal geëvalueerd worden hoe de verbeteracties uit het jaarplan verlopen zijn. Aan het einde van het schooljaar zijn de evaluaties vertrekpunt voor het jaarplan van het daaropvolgend schooljaar. Wij hopen dat dit schoolplan een bijdrage levert in de informatievoorziening naar ouders, inspectie en andere belangstellenden over het onderwijs in ons Spilcentrum. Ons schoolplan is voor belangstellenden in te zien op de website van Bs. KlimWijs: Voor ieder die dit wenst is een gedrukt exemplaar te verkrijgen bij de directie. Namens het team van Bs. KlimWijs, Lonneke Snijders, directeur. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 INHOUDSOPGAVE DE OPDRACHT VAN ONZE SCHOOL Algemene schoolbeschrijving Leerling- en ouderpopulatie Verdeling van de kinderen over de groepen Achtergrond leerlingen Schoolscore van de Cito-eindtoets Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Wijk en buurt Afkomst, aantallen en prognoses Uitgangspunten van de school Onze Missie Onze Visie Burgerschap en sociale integratie Definiëring Burgerschap in de wet Burgerschap in de kerndoelen Visie op de relatie school - maatschappij Levensbeschouwelijke visie Smalle identiteit Maatschappelijke visie Pedagogische visie Onderwijskundige visie Organisatorische visie EVALUATIE VAN ONS ONDERWIJS Interne analyse De resultaten van de Cito eindscore Welbevinden van de kinderen De positie van kinderen aan het begin van het derde jaar voortgezet onderwijs afgezet tegen het advies in groep Leerlingaantallen Uitstroomgegevens schoolverlaters groep 8 naar Voortgezet Onderwijs Voortgangsgesprekken met alle medewerkers in december Sterkte-, zwakteanalyse Bs. KlimWijs Aandachtspunten n.a.v. sterkte-zwakte analyse Externe analyse Analyse van de oudergesprekken en daaruit voortvloeiende acties Maatschappelijk partnerschap Pre-advies groep Sterkte-zwakte analyse n.a.v. inspectierapport Gerealiseerde kwaliteit Sterkte-zwakte analyse per beoordeeld onderwerp Positieve punten Verbeterpunten Beschrijving en adviezen t.a.v. verbeterpunten Opbrengsten Zorg en begeleiding Kwaliteitszorg Aandachtspunten vanuit interne en externe analyse Kwaliteitszorg Schoolplan bs KlimWijs Pagina 3

4 2.3.2 Leerlingenzorg Opbrengstgericht werken Handelingsgericht werken Planmatig werken Onderwijsinhoud Structuur Management Cultuur Overige onderwerpen Pr Werkdruk PLANNEN PERIODE Meerjarenplan Aanleiding en doel van dit plan Toelichting van het kader Kwaliteitszorg Leerstofaanbod Leertijd Personeel Leerlingenzorg Overige Jaarplan Kwaliteitszorg Leerstofaanbod Leertijd Personeel Leerlingenzorg BESCHRIJVING VAN BELEIDSONDERWERPEN Onderwijskundig beleid Onderwijskundige doelen Sociaal-emotionele ontwikkeling De verstandelijke ontwikkeling Het ontwikkelen van de creativiteit Het verwerven van de noodzakelijke kennis Het verwerven van culturele vaardigheden Het verwerven van lichamelijke vaardigheden De leerstofoverstijgende doelen Onderwijskundige doelen Onderwijsleermiddelen De inrichting van ons onderwijs Het onderwijs in de groepen 1 en VVE Het onderwijs vanaf groep Pedagogisch handelen Didactisch handelen Vakgebieden Nederlandse taal Lezen Schrijven Rekenen en wiskunde Levensbeschouwing / geestelijke stromingen Lichamelijke oefening Expressievakken Wereldoriëntatie Schoolplan bs KlimWijs Pagina 4

5 Engels Maatschappelijke verhoudingen waaronder staatsinrichting Bevordering van sociale redzaamheid waaronder gedrag in het verkeer Bevordering gezond gedrag Sociaal emotionele ontwikkeling Effectieve leertijd Zorgbeleid Personeelsbeleid Doelen van het personeelsbeleid Het personeel bestaat op 1 oktober 2010 uit Leeftijdsopbouw directie en leerkrachten Communicatie De schoolleiding Formatiebeleid Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding Taakbeleid Stagiaires Begeleiding van personeel Instrumenten t.b.v. begeleiding personeel Nieuwe leerkrachten Seniorenbeleid Beleid t.a.v loopbaan en scholing Taak- en functiedifferentiatie Nascholing Loopbaanontwikkeling Beleid gericht op verbetering van arbeidsomstandigheden Arbeidsomstandighedenbeleid Bovenschools personeelsbeleid Kwaliteitsbeleid Inleiding Kwaliteitszorg op SKPO niveau Kwaliteitszorg op schoolniveau Meerjarenplan: Jaarplan Kwaliteitszorg op personeelsniveau Kwaliteitszorg op leerling-niveau Kwaliteitszorg bevoegd gezag Kwaliteitszorg van het bevoegd gezag Signaleren van risico's binnen de aansturingsvisie van de SKPO Monitoring en ondersteuning van de verbetertrajecten Analyse en verbeterplan Uitvoering en monitoring Beleid t.a.v. sponsoring Identiteit Levensbeschouwelijke identiteit Methode Trefwoord Maatschappelijke identiteit Burgerschapsvorming Pedagogische identiteit SLOTWOORD INDEX BIJLAGEN Identiteit in de praktijk Schoolplan bs KlimWijs Pagina 5

6 7.2 Het activerende directe instructie model (ADI-model) Kijkwijzer Activerende Directe Instructie Afspraken leerkrachtengedrag - Vreedzame School Implementatie Kleuterplein Uitgangspunten woordenschatonderwijs Bs. KlimWijs Gehanteerde software Bs. KlimWijs Schoolplan bs KlimWijs Pagina 6

7 1 DE OPDRACHT VAN ONZE SCHOOL 1.1 Algemene schoolbeschrijving Basisschool (Bs.) KlimWijs is ontstaan na een scholenfusie tussen r.k. Bs. Klim op en p.c. Bs. De Wegwijzer. Door de terugloop van het aantal kinderen in de wijk is er voor gekozen om, na enkele jaren van intensieve samenwerking op teamniveau, als één zelfstandige school verder te gaan. Vanaf 1 augustus 2010 is Bs. KlimWijs een feit. Onze basisschool maakt deel uit van SPILcentrum Achtse Barrier NoordFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. in Eindhoven. De letters SPIL staan voor Spelen, Integreren en Leren. Het begrip SPIL is bedacht door de gemeente Eindhoven en komt eigenlijk in de plaats van de term Brede School. SPIL is een concept voor peuterwerk, kinderopvang, basisonderwijs en jeugdgezondheidszorg. Binnen SPIL werken onderwijs en zorg nauw samen. SPIL stelt kinderen in staat zich veilig en goed te ontwikkelen en voorziet in ondersteuning en begeleiding van zowel kinderen als ouders. In SPILcentrum Achtse Barrier Noord werken de SKPO (bestuur basisschool), Peuterplaza (bestuur van de peuterspeelzaal) en Korein (organisatie voor kinderopvang) als kernpartners samen. Onze school telt 330 leerlingen (teldatum 01-okt-2010),die zijn verdeeld over 15 groepen. Er zijn vier kleutergroepen en daarnaast zijn er voor elk leerjaar twee groepen, m.u.v. één groep 8. De gemeentelijke prognoses geven aan dat het leerlingaantal de komende jaren zal dalen tot 315 kinderen in 2015 en 300 kinderen in Het schoolteam bestaat uit 25 leerkrachten. Hiervan hebben drie leerkrachten de taak van Intern Begeleider (IB-er). Daarnaast hebben vanaf schooljaar drie leerkrachten de taak als bouwcoördinator (onder- midden- en bovenbouw). De schoolleiding bestaat uit een directeur en een afdelingshoofd. Sinds de fusie tussen Bs. Klim op en Bs. De Wegwijzer in augustus 2010 is de schoolontwikkeling op Bs. KlimWijs in een stroomversnelling geraakt. In dit schoolplan hebben we beschreven hoe we het onderwijs verder vorm willen geven en willen verbeteren. Er is een document ontstaan, waaruit blijkt hoeveel werk er verzet wordt door ons allen om onderwijs op maat te bieden aan de kinderen van onze school, welke aanscherpingen we in ons beleid neerzetten en hoe we de samenwerking van de oorspronkelijke twee scholen omgezet hebben in één werkbaar geheel. 1.2 Leerling- en ouderpopulatie Verdeling van de kinderen over de groepen De verdeling onderbouw (4-6 jaar), middenbouw (7-9 jaar) en bovenbouw (10-12 jaar) is als volgt: Onderbouw 108 kinderen Middenbouw 127 kinderen Bovenbouw 95 kinderen Vanwege het teruglopend aantal kinderen in de wijk Achtse Barrier (zie bijlage: onderzoek afkomst, aantallen en prognoses, maart 2011) is het de verwachting dat de groei van Bs. KlimWijs zal afnemen. De verhouding onderbouw - bovenbouw zal de komende jaren een verschuiving laten Schoolplan bs KlimWijs Pagina 7

8 zien waarbij het percentage onderbouwleerlingen zal afnemen en het percentage bovenbouwleerlingen zal toenemen Achtergrond leerlingen Uit onderzoek is gebleken dat niet het land van herkomst van ouders bepalend is voor de capaciteiten en kansen van leerlingen, maar het opleidingsniveau van ouders. Daarop is de huidige gewichtenregeling dan ook gebaseerd (zie De gegevens per 1 oktober 2010: 330 leerlingen Verdeling van gewichten: geen 304 kinderen overig vo en hoger 0,30 22 kinderen lbo of vmbo bbl/kbl 1,20 4 kinderen basisonderwijs of (v)so-zmlk Op de teldatum telde de school 8% gewogen leerlingen. De verwachting is dat de verdeling van het aantal kinderen met en zonder gewicht nagenoeg gelijk zal blijven Schoolscore van de Cito-eindtoets 2011 Bs. KlimWijs Landelijk gemiddelde Ongecorrigeerde versie 537,8 535,1 Correctie LG (op basis van leerlinggewichten) 536,6 535,3 Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat kinderen van Bs. KlimWijs op de Cito-eindtoets boven het landelijk gemiddelde scoren Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Onze school kent in schooljaar negen rugzakkinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. Deze kinderen zijn als volgt verdeeld over de bouwen. Aantal kinderen REC Onderbouw Middenbouw Bovenbouw NB: REC = Regionaal Expertise Centrum Schooljaar zullen twee kinderen met een rugzakje, die op dit moment in groep 8 zitten, de school verlaten. Eén Kind gaat waarschijnlijk naar Speciaal Basisonderwijs (SBO) en één kind met een rugzakje gaat verhuizen. Schooljaar zullen er naar schatting nog vijf kinderen met een rugzakje onze school bezoeken. De verwachting is dat de komende jaren het aantal kinderen met specifieke onderwijsbehoeften gelijk zal blijven. Dit heeft consequenties voor de inrichting van het onderwijs (aanbod, instructie, onderwijstijd, organisatie). Schoolplan bs KlimWijs Pagina 8

9 1.2.5 Wijk en buurt Bs.. KlimWijs is onderdeel van SPILcentrum Achtse Barrier Noord. Het spilcentrum ligt in de wijk Achtse Barrier, ten noorden van het centrum van Eindhoven. De wijk Achtse Barrier bestaat uit de buurten Gunterslaer, Spaaihoef en Hoeven. Een groot deel van de woningen in Achtse Barrier is hoofdzakelijk gebouwd in de jaren 70 en 80. De Achtse Barrier kent een gemêleerde opbouw: er zijn vrije sectorwoningen, koopwoningen, huurwoningen, eengezinswoningen, flats en appartementen Het accent ligt op goedkope huurwoningen. Kenmerkende voorzieningen in de buurt zijn de vele basisscholen (zes stuks), twee middelbare scholen, een activiteitencentrum, een jongerencentrum een filiaal van de openbare bibliotheek en een sportzaal. De buurt kan worden gekenschetst als een rustig woongebied met daarnaast voldoende groen- en speelvoorzieningen. De wijk kan gezien worden als een afspiegeling van de maatschappij. Er is sprake van een doorsnee wijk met doorsnee gezinnen. De wijk wordt hoofdzakelijk bewoond door autochtone mensen. De populatie van de school is een afspiegeling van de wijk. Er zijn relatief weinig allochtone kinderen die de school bezoeken. (zie achtergrond leerlingen). Voor de wijk Achtse Barrier Noord zijn de volgende sterkten, zwakten en kansen te benoemen in relatie tot de school: Sterk: Directies van scholen zijn betrokken bij buurtontwikkeling; Ouders zijn betrokken bij de school en bij de ontwikkeling van de kinderen Zwak: Relatief veel scholen in dezelfde wijk Achtse Barrier is een wijk met teruglopend kinderaantal Kans: Meerdere partners betrekken bij het SPILcentrum (bijv. bibliotheek, logopediste) Schoolplan bs KlimWijs Pagina 9

10 aantal leerlingen Afkomst, aantallen en prognoses Van de kinderen die de KlimWijs bezoeken komt 92% uit de wijk Achtse Barrier: Waar komen de leerlingen vandaan? 16% 8% 17% Gunterslaer Hoeven Spaaihoef buiten A.Barrier 59% De verwachting is dat het aantal kinderen in de wijk zal afnemen (zie onderzoek afkomst, aantallen en prognoses maart 2011). Dit zal ook consequenties hebben voor het leerlingaantal op onze school Prognoses KlimWijs Buiten de A.Barrier A.Barrier-zuid A.Barrier-noord Pronexus BV - juli correctie Consequenties voor de inrichting van het onderwijs, gebaseerd op bovenstaande gegevens van onze leerling- ouderpopulatie: De ouderpopulatie bestaat uit ouders die over het algemeen goed opgeleid zijn. Onze school kent dan ook relatief weinig kinderen met een leerling-gewicht. Daarnaast zijn de schoolscores van de Cito eindtoets hoger dan het landelijk gemiddelde. In ons onderwijsaanbod willen we rekening houden met onze leerling- ouderpopulatie. We willen het beste uit kinderen naar boven halen. Als school moeten we er alert op zijn onze verwachtingen, wat betreft prestaties van kinderen, hoog te houden. Wellicht kunnen we nog meer uit de kinderen halen dan we nu al doen. Kinderen met relatief hoge scores op de Cito-toetsen goed blijven volgen en uit blijven dagen is onze opdracht. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 10

11 Gedifferentieerde instructie geven en uitdagende doelen stellen zijn hiervoor de middelen. Uit bovenstaande gegevens blijkt dat het aantal kinderen uit de wijk Achtse Barrier de komende jaren zal afnemen. Dit betekent voor onze school dat we ons nadrukkelijker moeten profileren, teneinde het leerlingenaantal op onze school stabiel te houden. 1.3 Uitgangspunten van de school Onze Missie Bs. KlimWijs is een organisatie met een opvoedende taak, in de ruimste zin van het woord, waarin kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. Het leren van taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie vinden wij belangrijk. Daarnaast achten wij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling in de vorm van respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken minstens zo belangrijk. Dit geldt ook voor de creativiteit en de motorische ontwikkeling van kinderen. Onze school wil een veilige werk-, leer- en leefomgeving voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders zijn. Kinderen komen naar school om iets te leren. Dit leren gebeurt volgens plan en met een bepaalde onderwijsvisie. Aan de hand van onze onderwijsvisie werken we aan cognitieve en maatschappelijke vaardigheden Onze Visie Burgerschap en sociale integratie Definiëring Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren; sociale integratie naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Dit in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Wij zien burgerschapsvorming niet als apart vak, maar als vanzelfsprekend onderdeel van verschillende vakken. Burgerschapsvorming komt tot uiting in de wijze waarop de school bijvoorbeeld invulling geeft aan regels ten aanzien van veiligheid, ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang tussen kinderen en leerkrachten (schoolregels). Wij streven ernaar dat zowel allochtone als autochtone leerlingen een gemeenschappelijk en gedeeld perspectief krijgen op de bijdrage die zij als burgers aan de samenleving kunnen leveren. De school kent de situatie waarin de leerlingen verkeren, en stemt het onderwijs daarop af. De school bevordert actief dat leerlingen zich kennis, vaardigheden en houdingen eigen maken die het mogelijk maken om op een positieve manier aan de samenleving deel te nemen. Basiswaarden als vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid van mensen, begrip van wat voor de ander wezenlijk is, verdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie, maar bijvoorbeeld ook het op een goede manier kunnen oplossen van problemen of een democratische houding, vragen om actieve aandacht van de school. Wij stellen alles wat in ons vermogen ligt in het werk om leerlingen en personeel een veilige omgeving te bieden. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 11

12 Burgerschap in de wet In de wet op het primair onderwijs (artikel 8 van de WPO), staat ter bevordering van actief burgerschap het volgende: het onderwijs gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie het onderwijs is er mede gericht op dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Er zijn veel manieren waarop scholen de opdracht tot bevordering van burgerschap en integratie kunnen invullen. Er is niet één manier de beste of voor alle situaties geschikt. Zo zal de school bijvoorbeeld rekening houden met de lokale omgeving, de samenstelling van de leerlingenpopulatie, de wensen van ouders/verzorgers of de levensbeschouwelijke uitgangspunten van de school. Hoe wij op Bs. Klimwijs aandacht besteden aan burgerschapsvorming vindt u in deze paragraaf en in de bijlage: maatschappelijke identiteit - burgerschapsvorming Burgerschap in de kerndoelen Naast de algemene richtlijnen, zijn de wenselijke opbrengsten van het funderend onderwijs ook vastgesteld in de herziene kerndoelen voor het basisonderwijs. Aan integratie en burgerschap gerelateerde kerndoelen voor het primair onderwijs zijn De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen. Tot op zekere hoogte is ook kerndoel 39 aan burgerschap gerelateerd: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 12

13 Visie op de relatie school - maatschappij Bs. KlimWijs vindt de pedagogische opdracht "Samen leren samen leven" belangrijk en wil de kinderen leren in een veilig leefklimaat (school en omgeving) met elkaar op te trekken en naar elkaar om te zien. Onze leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij en daar bereiden wij ze op voor. We schetsen de kinderen een samenleving waarin presteren alleen niet zaligmakend is. Het betekent dat we de kinderen helpen bij het ontdekken van de mogelijkheden om te werken aan een meer humane samenleving. Daarom helpen we de kinderen bij het kritisch leren kijken naar de samenleving en het op hun niveau laten ontdekken waar de samenleving anders en beter zou moeten worden. De school besteedt onder andere middels de volgende activiteiten aandacht aan burgerschap en integratie: lessen uit de methode 'Vreedzame School' en 'Trefwoord' kringgesprekken actie "schoenendoos" kinderpostzegelactie de publiciteit zoeken in de media met de school activiteiten waarbij oudere kinderen zorg dragen voor de jongere kinderen thema openingen gegeven door kinderen voor kinderen Levensbeschouwelijke visie Onze school is een bron van geborgenheid en een basis voor de toekomst. Onze school is een school die voor iedereen toegankelijk is. Wij hebben een Christelijke identiteit, maar staan uit respect en tolerantie open voor andere levensbeschouwingen. Wij besteden nadrukkelijk aandacht aan de Christelijke tradities. Iedereen die onze visie respecteert is welkom op onze school. Door het vieren van de Christelijke traditionele feesten, geven we onze leerlingen de gelegenheid om het leven intens te beleven. We willen stilstaan bij belangrijke gebeurtenissen en geven deze samen bijzondere aandacht door die gebeurtenissen te vieren. Wij zien graag dat alle kinderen bij de vieringen aanwezig zijn, omdat we het belangrijk vinden om samen te vieren. We handelen vanuit een positieve kijk op het leven. We gaan uit van het positieve van ieder mens en handelen daar ook naar. Het kind zien we als uniek individu en we benaderen het kind ook op die manier. We gaan met elkaar in dialoog: we luisteren aandachtig en met interesse naar elkaar met de bedoeling de ander echt te begrijpen. Binnen onze school wordt met regelmaat over levensvragen gesproken. Eerlijkheid, openheid, actieve deelname en respect voor elkaar is daarbij erg belangrijk. Hier komen meteen ook de sociale vaardigheden volop aan bod. Wij leren de kinderen op deze manier om voor zichzelf, maar ook voor anderen op te komen en bieden ze de mogelijkheid om uit te groeien tot mensen die zich goed staande weten te houden in onze maatschappij Smalle identiteit Bs. KlimWijs valt onder het bestuur van de SKPO: Stichting Katholiek en Protestants Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. Wij zijn een interconfessionele school d.w.z. dat er onderwijs gegeven wordt vanuit onze levensbeschouwelijke visie en op basis van Rooms-Katholieke en Protestants-Christelijke uitgangspunten. Met respect voor elkaars godsdienstige achtergrond en vanuit ons geloof richten we ons onderwijs in en voeden we de kinderen mede op. Wij staan open voor kinderen/ouders met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. We gaan er wel vanuit dat iedereen, die bij de school betrokken is, onze levensbeschouwing respecteert. We geven onze levensbeschouwing expliciet vorm in het vak catechese. Vanuit onze interconfessionele grondslag gebruiken we de methode Trefwoord hiervoor. Deze methode, die wordt gebruikt in de groepen 1 t/m 8, werkt met 6-8 eigentijdse en herkenbare thema's per Schoolplan bs KlimWijs Pagina 13

14 schooljaar. Dit kunnen zijn: ruzie en vriendschap, pesten en de zondebok zijn, natuur en milieuzorg, zorg hebben voor, etc. Trefwoord biedt materiaal voor elke dag dat voor een deel ook zichtbaar is in de klas. In een kalenderdrager hangt een scheurblok, met eigentijds beeldmateriaal (A4) voor iedere schooldag, en een kleurenposter die het thema uitbeeldt. Trefwoord brengt met behulp van leefthema s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind - in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving - en de wereld van de bijbel. In dit treffen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht. Het voordeel is dat je als leerkracht dan kunt aansluiten bij wat álle kinderen bezighoudt, onafhankelijk van hun sociale achtergrond of overtuiging. Trefwoord neemt de tijd om deze ervaringen tot hun recht te laten komen. De eigen levenservaringen dragen er toe bij de bijbelverhalen (2x per week) beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waaraan kinderen vooral ook van elkaar leren Maatschappelijke visie Bs. KlimWijs staat midden in de maatschappij, wordt erdoor beïnvloed en heeft een taak in die maatschappij. Wij constateren dat de nadruk in onze maatschappij duidelijk ligt op het individu en op de prestaties; wij schetsen voor onze kinderen graag een samenleving waarin mensen respect, aandacht en zorg voor elkaar hebben in woord en daad; een maatschappij waarin presteren niet zaligmakend is; waarin mensen zich mogen ontwikkelen in de door hen gewenste richting. We constateren ook een aantal maatschappelijke ontwikkelingen waarop we als school anticiperen: We zoeken als school een evenwicht tussen de steeds maar toenemende individualisering enerzijds en de vraag naar sociaal maatschappelijke ontwikkelingen anderzijds. Dit doen we o.a. door veel aandacht te besteden aan samenwerkend leren. We sluiten aan bij de beeldcultuur (tv, computer e.d.); we maken de kinderen op school hiermee vertrouwd We leggen de nadruk op het vergroten van de communicatieve vaardigheden van de kinderen. We bereiden de kinderen voorop de maatschappij waar ze al middenin staan. We geven ze kennis en vaardigheden, attitudes en vooral een positiefkritische houding mee waardoor ze hun plekje in die maatschappij kunnen vinden, verder werken aan hun eigen ontwikkeling, aan de ontwikkeling van de mensen om hen heen en de ontwikkeling van de maatschappij. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 14

15 Pedagogische visie Als we denken aan kinderen grootbrengen, dan zien we het als onze taak hen te helpen opgroeien tot volwassenen die hun plek in de samenleving met verve weten in te nemen. We halen, in de tijd dat ze aan ons zijn toevertrouwd, het beste in hen naar boven. Onze inspanningen zijn dáárop gericht. Dit doen we enerzijds door de kinderen de ruimte geven zich op hun eigen manier te ontwikkelen, anderzijds door te sturen op kennis en vaardigheden die wij belangrijk vinden. Op Bs. KlimWijs staan welbevinden en betrokkenheid hoog in het vaandel. Het streven naar relatie, competentie en autonomie (de basisbehoeften van ieder mens) vertalen we op Bs. KlimWijs in: het samen creëren van een veilige en uitdagende schoolomgeving; het vormgeven aan adaptief onderwijs, voor kinderen door leerkrachten; het bevorderen van verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, mondigheid en zelfstandigheid van kinderen; het regelmatig bespreken en doorgeven van belangrijke waarden en normen met alle betrokkenen (school, kinderen, ouders); het iedereen een eerlijke kans geven; als school een bijdrage leveren aan de vorming van kinderen, zodat ze leren geloven in zichzelf (maar nooit ten koste van anderen); zodat ze zich open en eerlijk opstellen naar elkaar; zodat ze leren iets over te hebben voor elkaar. als school wat betreft pedagogische benadering op één lijn zitten, als leerkrachten met elkaar maar ook met de ouders. Dat betekent niet alleen deze pedagogische visie onderschrijven, maar er ook samen over praten, ernaar handelen en elkaar ondersteunen (voortdurende onderlinge afstemming) Onderwijskundige visie Bs. KlimWijs is een school waar leerkrachten en kinderen een zodanige leefomgeving creëren dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op vele terreinen en waar hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden bevorderd. Via een duidelijke, gestructureerde aanpak worden de mogelijkheden van ieder kind zo goed mogelijk ontwikkeld, zowel op cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk als creatief gebied. Ieder kind heeft recht op zorg op maat. Streefpunten voor de komende jaren zijn: Een goede sfeer in de groep en onderlinge relaties die ontspannen en ontwikkelingsbevorderend zijn (m.b.v. de methode 'Vreedzame School') Werk op het niveau dat een kind aankan en het tegelijkertijd uitdaagt; Werk dat werkelijkheidsnabij is en daarom voor kinderen interessant; De mogelijkheid tot activiteit; daadwerkelijk zelf iets doen; De mogelijkheid tot het nemen van eigen initiatief Organisatorische visie Wij werken binnen onze school met het leerstofjaarklassensysteem als basis. In de groepen 3 t/m 8 zitten kinderen van dezelfde leeftijd in de klas. Voor de kleutergroepen (1 en 2) hebben wij gekozen voor een heterogene groepering: kinderen van 4 en 5 (soms ook 6) jaar zitten bij elkaar in dezelfde groep. In onze jaarklassen wordt er rekening gehouden met verschillen tussen kinderen. Naast de grote groep die de reguliere leerstof doorwerkt, is er aandacht voor de individuele kinderen. Door differentiatie in het leerstofaanbod en middels het werken met weektaken werken de kinderen binnen de jaarklas op een speciaal op hen afgestemd niveau. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 15

16 2 EVALUATIE VAN ONS ONDERWIJS 2.1 Interne analyse Jaarlijks toetsen wij de onderwijskwaliteit van onze school. De onderwijskwaliteit wordt in beeld gebracht door middel van de SKPO kwaliteitsindicatoren. Deze zijn: De kindresultaten op basis van de Cito eindscore en intelligentietoets afgezet tegen de sociaal- culturele afkomst van de kinderen. Het welbevinden van de leerling De positie van kinden aan het begin van het derde jaar voortgezet onderwijs afgezet tegen het advies in groep 8. Het aantal kinderen De resultaten van de Cito eindscore Vanaf 01 augustus 2010 zijn Bs. Klim op en Bs. De Wegwijzer gefuseerd en Bs. KlimWijs geworden. We hebben bij het in beeld brengen van de Citoscores de scores in beeld gebracht van beide scholen. Nu we één school zijn willen we ons ook daar op richten. We kijken zoveel mogelijk vooruit! In onderstaande tabel ziet u de gemiddelde standaardscore van de CITO eindtoets van de afgelopen schooljaren, waarbij steeds uitgegaan wordt van de schaal Bs. Klim op Bs. De Wegwijzer Landelijk gemiddelde ,9 540,1 534, ,4 540,6 535, ,6 537,8 534,9 Bs. KlimWijs ,8 535,1 Schoolscore van de Cito-eindtoets 2011 : Bs. KlimWijs Landelijk gemiddelde Ongecorrigeerde score 537,8 535,1 Correctie LG 536,6 535,3 Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat kinderen van Bs. KlimWijs op de Cito-eindtoets 2011 boven het landelijk gemiddelde scoren. Als we de verschillende vakgebieden van de Cito-eindtoets 2011 bekijken kunnen we zien dat de school op alle vakgebieden op of boven het landelijk gemiddelde scoort. Voor periode betekent dit dat we, om uit de kinderen te halen wat er in zit, onze verwachtingen naar boven toe bij kunnen stellen. Alleen het onderdeel hanteren van informatiebronnen van het vakgebied studievaardigheden scoort onder het gemiddelde. Hier zullen we de komende periode in ons onderwijsaanbod dus meer aandacht aan moeten besteden. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 16

17 2.1.2 Welbevinden van de kinderen Het welbevinden van kinderen meten wij met een vragenlijst voor de kinderen, de SAQI geheten (School Attitude Questionaire Internet). Afgelopen schooljaar scoorden zowel de kinderen van Bs. Klim op als de kinderen van Bs. De Wegwijzer met een uitval van 5,4%. Dit is ruim onder de norm van het landelijk gemiddelde (11%). Voor periode betekent dit dat we er naar streven deze goede uitslag voort te zetten De positie van kinderen aan het begin van het derde jaar voortgezet onderwijs afgezet tegen het advies in groep 8 Van de 47 schoolverlaters in schooljaar 2008 blijkt na 3 jaar 97,96% van de kinderen op de onderwijsvorm te zitten zoals destijds door ons is geadviseerd! Leerlingaantallen Bs. KlimWijs prognose realisatie Teldatum telde de school 330 kinderen. Dit is 22 minder dan het schooljaar daarvoor en 16 minder dan de prognoses aangaven. Het teruglopend aantal kinderen in de wijk en ruime keuzemogelijkheid voor ouders vanwege het aantal scholen in de wijk is naar ons idee hiervan de oorzaak. De verwachting is dat het kinderaantal de komende jaren verder zal teruglopen tot 315 in het jaar 2015 en 300 in het jaar 2020 (zie bijlage: onderzoek kindaantallen, afkomst en prognoses, maart 2011). Voor periode betekent dit dat we ons nadrukkelijker zullen moeten profileren teneinde het leerlingenaantal stabiel te houden. Schoolplan bs KlimWijs Pagina 17

18 2.1.5 Uitstroomgegevens schoolverlaters groep 8 naar Voortgezet Onderwijs Bs. Klim op Bs. De Wegwijzer Totaal aantal schoolverlaters Vwo 9 4 Havo/VWO 2 4 Havo 3 4 Vmbo T/Havo 2 5 Vmbo T 2 1 Vmbo-K/T 7 1 Vmbo K 2 1 Vmbo B Bs. KlimWijs Totaal aantal 35 schoolverlaters Vwo 8 Havo/VWO 4 Havo 4 Vmbo T/Havo 8 Vmbo-K/T Vmbo T 8 Vmbo KBL 3 Onze schoolverlaters volgen Voortgezet Onderwijs op de volgende scholen: Pleincollege Bisschop Bekkers Stedelijk College Henegouwelaan en Avignonlaan Christiaan Huygens Pleincollege Eckart Rooi Pannen Schoolplan bs KlimWijs Pagina 18

19 2.1.6 Voortgangsgesprekken met alle medewerkers in december 2010 In december 2010 zijn met alle medewerkers gesprekken gevoerd om een analyse te maken van de schoolcultuur en de professionaliteit van de individuele medewerker. (Zie bijlagen voor het format voortgangsgesprek en kijkwijzer ADI-model). Alle leerkrachten hebben een verslag gemaakt van het gesprek waarin we de doorgaande lijn onder de loep namen. In elk gesprek is gevraagd naar het gebruik van het ADI-model, weektaak, methode Vreedzame School, methode Trefwoord, methode Kleuterplein (gr. 1/2). In deze gesprekken kwamen de volgende punten naar voren: Niet iedereen houdt zich aan deze gemaakte afspraken. Per persoon is een deadline gesteld wanneer dit wél wordt opgepakt. Het samengaan van Bs. Klim op en Bs. De Wegwijzer is voelbaar binnen de school. Er is soms nog sprake van twee verschillende culturen. Behoefte aan een doorgaande nieuw KlimWijs-lijn. Het werken met het ADI-model wordt toegepast. De medewerkers zijn blij met de komst van groepsplannen (voorheen veel individuele handelingsplannen), maar zijn hierin nog wel zoekende. De werkdruk is toegenomen doordat leerkrachten steeds meer moeten registreren (o.a. t.a.v. kinderen die extra zorg behoeven). Aandachtspunten n.a.v. voortgangsgesprekken met de teamleden: Interne afspraken vastleggen, er naar handelen en borgen. Doorgaande lijn Bs. KlimWijs Teambuilding Werken met ADI model borgen Werken met groepsplannen verder optimaliseren Werkdruk in de gaten houden, analyseren Schoolplan bs KlimWijs Pagina 19

20 2.1.7 Sterkte-, zwakteanalyse Bs. KlimWijs In overleg is door de directie in de afgelopen periode een sterkte-, zwakteanalyse van Bs. KlimWijs opgesteld. Dit is in het onderstaand schema opgenomen. Heden Sterkte Heden Zwakte betrokken team het samenvoegen van twee scholen wat als gevolg heeft het zoeken naar een nieuwe eenduidige structuur leerkrachten willen zich inzetten opbouw van nieuwe methodes kleine groepen betrokken ouders de school heeft nieuw meubilair en nieuwe vloeren alle leerkrachten gaan in de ochtendpauze surveilleren waardoor er extra aandacht is voor veiligheid onze TSO is een stichting die in samenspraak met de school 1 keer p.m. verse groenten en vers fruit aan de kinderen uitdeelt waardoor er extra aandacht is voor gezonde voeding de toiletten worden 3 keer per dag schoongemaakt waardoor er extra aandacht is voor hygiëne de school is SPIL-centrum geworden; doorgaande lijn met verschillende partners en bieden van meer mogelijkheden voor opvang aan ouders leerkrachten zijn blij met een duidelijke sturing vanuit de directie nog gehuisvest op twee locaties; extra kosten die we liever in willen zetten voor onderwijs te weinig gericht op leerprestaties matige professionele schoolcultuur waarin vernieuwingen niet snel worden gedragen veel wisselingen van directie te weinig heldere afspraken intern zorgstructuur in huidige samenstelling is te versnipperd teruglopend kindaantal met als gevolg boventalligheid Schoolplan bs KlimWijs Pagina 20

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING Plaats : Delft BRIN-nummer : 08CF Onderzoeksnummer : 117645 Datum schoolbezoek : 16 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART Plaats : Hernen BRIN-nummer : 15CA Onderzoeksnummer : 119084 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs St. Radboud

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs St. Radboud RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs St. Radboud Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08ZX Onderzoeksnummer : 124246 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 24CT Onderzoeksnummer : 125947 Datum schoolbezoek : 16 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 27JK Onderzoeksnummer : 122724 Datum schoolbezoek : 24 juni 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart Plaats : Delfzijl BRIN-nummer : 14BD Onderzoeksnummer : 127263 Datum schoolbezoek : 20 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN Plaats : Vught BRIN-nummer : 09LF Onderzoeksnummer : 117890 Datum schoolbezoek : 24 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK Plaats : Dedemsvaart BRIN-nummer : 11XI Onderzoeksnummer : 118439 Datum schoolbezoek : 16 februari 2010 Inhoud 1 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. "DE BRON"

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. DE BRON RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. "DE BRON" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 10HZ Onderzoeksnummer : 120746 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te Groningen op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TX Onderzoeksnummer : 121096 Datum schoolbezoek : 6 januari

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 05JG Onderzoeksnummer : 119309 Datum schoolbezoek : 20 mei 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 13YM Onderzoeksnummer : 127560 Datum schoolbezoek : 25 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. c.b.s. Roemte

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. c.b.s. Roemte RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK c.b.s. Roemte Plaats : Loppersum BRIN nummer : 07ZS C1 Onderzoeksnummer : 151135 Datum onderzoek : 14 februari 2013 Datum vaststelling : 3 april 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. r.k.b.s. Sint Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. r.k.b.s. Sint Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij r.k.b.s. Sint Jozef Plaats : Heerenveen BRIN-nummer : 07PR Onderzoeksnummer : 123706 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan Plaats : Laren Nh BRIN-nummer : 04ZM Onderzoeksnummer : 126722 Datum schoolbezoek : 11 september 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE JOSEPHSCHOOL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE JOSEPHSCHOOL ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE JOSEPHSCHOOL Plaats : Bloemendaal BRIN-nummer : 04VA Onderzoeksnummer : 118754 Conceptrapport verzonden op : 14 april 2010 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander Plaats : Heerde BRIN-nummer : 10QT Onderzoeksnummer : 123722 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C.B.S. DE KRULLEVAAR

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C.B.S. DE KRULLEVAAR ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C.B.S. DE KRULLEVAAR Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 16GQ Onderzoeksnummer : 120448 Datum schoolbezoek : 21 Datum vaststelling : 5 januari 2011

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij bs De Vrijheit Plaats : Wijk aan Zee BRIN-nummer : 03QL Onderzoeksnummer : 120651 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te kantoor Groningen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel Plaats : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 15JV Onderzoeksnummer : 125797 Datum schoolbezoek : 12 april 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria Plaats : 's-heerenberg BRIN-nummer : 15BZ Onderzoeksnummer : 123549 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BORNE

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BORNE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BORNE Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 09UO Onderzoeksnummer : 119414 Conceptrapport verzonden op : 8 september 2010 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL Plaats : Krimpen aan de Lek BRIN-nummer : 06AZ Onderzoeksnummer : 118665 Datum schoolbezoek : 23 maart Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : Datum schoolbezoek : 24 mei 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 12 september

Onderzoeksnummer : Datum schoolbezoek : 24 mei 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 12 september RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs De Koolvlet Plaats : Broek op Langedijk BRIN-nummer : 27JV Onderzoeksnummer : 126205 Datum schoolbezoek : 24 mei 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE Plaats : Zeeland BRIN-nummer : 11LT Onderzoeksnummer : 118626 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18VR Onderzoeksnummer : 124792 Datum schoolbezoek : 3 February Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Schatkaart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Schatkaart RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Schatkaart Plaats : Delft BRIN-nummer : 13QZ Onderzoeksnummer : 123464 Datum schoolbezoek : 6 september 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 21 december

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Seghwaert locatie De Triangel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Seghwaert locatie De Triangel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Seghwaert locatie De Triangel Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 126290 Datum schoolbezoek : 15 mei 2012

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool Plaats : Akkrum BRIN-nummer : 15BD Onderzoeksnummer : 122393 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Van Haersma Buma

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Van Haersma Buma RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Van Haersma Buma Plaats : Hommerts BRIN-nummer : 09CH Onderzoeksnummer : 123098 Datum schoolbezoek : 9 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG School : de Oprit Brug Plaats : Rijswijk BRIN-nummer : 13VQ Onderzoeksnummer : 89400 Datum schoolbezoek : 13 november 2006 Datum vaststelling : 15 januari 2007.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Albertine Agnesschool Plaats : Oranjewoud BRIN-nummer : 15WU Onderzoeksnummer : 122396 Datum schoolbezoek : 12 april 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 05QP Onderzoeksnummer : 125626 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL School : de Europaschool Plaats : Hengelo (Ov) BRIN-nummer : 23RX Onderzoeksnummer : 89955 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 14 maart

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen Plaats : Den Hoorn Zh BRIN-nummer : 04HY Onderzoeksnummer : 123924 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf Plaats : 's-gravendeel BRIN-nummer : 09FD Onderzoeksnummer : 121208 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel Plaats : Kudelstaart BRIN-nummer : 11DV Onderzoeksnummer : 125655 Datum schoolbezoek : 19 maart 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 08CK Onderzoeksnummer : 124361 Datum schoolbezoek : 22 november 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Wegwijzer Plaats : Leidschendam BRIN-nummer : 11JD C1 Onderzoeksnummer : 196707 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie