Problemen in de jeugdzorg: tekort aan mogelijkheden tot behandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Problemen in de jeugdzorg: tekort aan mogelijkheden tot behandeling"

Transcriptie

1 MST als alternatief voor de plaatsing van veel jongeren met ernstige gedragsstoornissen in een gesloten inrichting in (Zuid) Nederland Voordracht op de studiedag: Multi Systemic Therapy 15 april Leuven Wim van Geffen Klaartje is ruim 17 jaar, wanneer zij bij onze forensische polikliniek wordt aangemeld. Ze verblijft dan al ruim een jaar in een gesloten inrichting. Uit haar voorgeschiedenis blijkt dat haar ouders na veel ruzie enkele jaren geleden gescheiden zijn. Ze leefde daarna afwisselend bij de één of de andere ouder, maar onttrok zich aan het gezag van beiden. Ze was zeer dwingend en bedreigend naar hen en richtte regelmatig vernielingen aan om haar eisen kracht bij te zetten. Voor beide ouders was ze onhandelbaar geworden. Ook op school waren er ernstige problemen met haar gedrag. Na een mishandeling van een medeleerling werd ze weggestuurd van de laatste school waar ze überhaupt nog terecht kon. Ze was daarna veel bij haar vrienden: bekenden uit het criminele circuit en bekend met het gebruik van en handel in harddrugs. Waarschijnlijk gebruikte Klaartje die zelf ook. Ze blowde in elk geval veel, zelfs voor Nederlandse begrippen. Haar dag en nachtritme had ze omgekeerd en ze ondernam zelf geen actie om werk te vinden of om deze situatie te veranderen. In de rapportage is er veel te lezen over wat er met Klaartje individueel mis is: er worden verschillende diagnoses gesteld: ADHD, ODD, anti-sociale persoonlijkheidsstoornis, borderline, maar ook meer internaliserende symptomen worden genoemd: automutilatie, depressieve stemming en nachtmerries. Ze heeft weinig doorzettingsvermogen, is impulsief, heeft veel moeite met het accepteren van gezag en wordt harder: straf heeft geen effect meer op haar. Als een van de belangrijkste achterliggende oorzaken wordt genoemd dat Klaartje gedurende 4 jaar seksueel misbruikt is door een bekende van haar moeder. Zij verwijt dit haar moeder. Wanneer je verder kijkt dan de individuele problematiek, valt op dat de ouders veel ruzie hebben, onmachtig zijn en zeer verdeeld zijn over de opvoeding van Klaartje. Overigens wordt over het systeem niet erg veel geschreven. Ook kun je in een nog breder perspectief naar de problemen van Klaartje kijken en ook de hulpverlening in de analyse van de problemen betrekken. Sedert de 4 jaar dat Klaartje een maatregel van de Kinderbescherming opgelegd heeft gekregen, heeft ze al drie verschillende begeleiders gehad, die soms nog erg jong waren. Door hen is veel hulp in steeds zwaardere varianten tevergeefs ingezet. Zo is er gezinsbegeleiding geweest en later Families First. Dit werkte volgens de rapportage wel, maar de resultaten waren niet blijvend. De medicatie die ze van haar huisarts kreeg voor haar ADHD en depressieve stemmingen had een positief effect, maar Klaartje nam deze niet regelmatig genoeg in. Een leerstraf gericht op haar drugsgebruik maakte ze af, maar ze bleef vinden dat ze de hasj nodig had om te kunnen ontspannen. Een project ervaringsleren, dat ook werd aangeboden, hield ze slechts enkele dagen vol en toen liep ze weg. Een observatie-opname in de jeugdhulpverlening werd vroegtijdig beëindigd, omdat de ouders zich niet konden vinden in de plaatsing van Klaartje in een instelling buiten het gezin. En alhoewel meerdere keren geadviseerd werd dat zij geholpen moest worden door een opname in een psychiatrische instelling, is ze daar nooit terecht gekomen. Ook Klaartje zelf weigerde steeds mee te werken aan een uithuisplaatsing. Toen ze echter haar vader met een mes op de keel bedreigde, werd ze geplaatst in een gesloten inrichting. 1

2 Daar gaat het met Klaartje al niet veel beter. Ook hier is ze moeilijk te sturen in haar gedrag. Ze is opgewekt en vriendelijk, totdat ze het ergens niet mee eens is en dat gebeurt nog al eens. Ze scheldt dan heftig, verheft haar stem en gooit zelfs met voor de hand zijnde spullen. Ook wordt geconstateerd dat ze haar arm bekrast. Haar gedrag leidt regelmatig tot strafplaatsingen. Na een ernstige mishandeling van een groepsgenoot wordt zij doorgeplaatst naar een andere gesloten inrichting in het Noorden van Nederland. Na enkele maanden bedreigt zij daar een groepsleidster die zwanger is, zodat zij opnieuw wordt doorgeplaatst. Ditmaal naar het Oosten. Door de afstand is enkel nog telefonisch contact met haar ouders en de medewerker van de kinderbescherming mogelijk. Door de overplaatsingen komt een behandeling niet op gang. Kortom er is weinig positiefs te lezen in de rapportage over Klaartje. Ze geeft wel aan anders te willen leven, maar omdat ze bijna 18 wordt komt het einde van de kinderbeschermingsmaatregel al binnen enkele maanden in zicht. Ze wordt dan bij ons voor MST aangemeld, om haar terugkeer naar huis voor te bereiden. Klaartje is net als zoveel andere jongeren: te gek voor Justitie en te lastig voor de Jeugdzorg. Problemen in de jeugdzorg: Bij Klaartje is sprake van anti-sociaal gedrag en een complexe gezinssituatie. Daarmee is het een goede casus voor MST. Op de organisatie van de hulp is in deze casus veel aan te merken en helaas is Klaartje daarin geen uitzondering. Vanuit multi-systemisch perspectief is het goed om ook hiervoor aandacht voor te hebben. Bij de invoering van het programma zal door het MST-institute, dat vanuit Charleston in South-Carolina de verspreiding van MST regelt, gevraagd worden waarom dit programma ingezet wordt en wat de gewenste resultaten moeten zijn. De doelgerichte aanpak van MST in de gezinnen wordt consequent doorgevoerd in de wijze waarop MST wordt ingevoerd in een gemeenschap. Een belangrijk methodiek uit de MST om achtergrondfactoren van een probleem te achterhalen, is het maken van een fit-cirkel. Je zet het probleem gedragcentraal en beredeneert welke factoren daar van invloed op zijn. Het gaat dan niet om causale verbanden, maar om een visie op de factoren die het gedrag beïnvloeden. De factoren die naar mijn mening de problemen in de jeugdzorg in Nederland bepalen zijn naar mijn mening de volgende: - Het grootste probleem is misschien wel een tekort aan mogelijkheden tot behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. De laatste tiental jaren zijn kosten teruggedrongen door residentiële plaatsen uit de jeugdhulpverlening om te bouwen naar allerlei ambulante werkvormen. De ontwikkeling van het aanbod aan behandeling van jongeren met complexe gedragsproblemen is achtergebleven. Door gebrek aan alternatieven wordt snel een beroep gedaan op gesloten behandelplaatsen. Acute uithuisplaatsingen van jongeren die een gesloten plaatsing nodig hebben, kan in Nederland enkel in Justitiële Jeugdinrichtingen plaatsvinden. Het gaat hier om crisishulpverlening, waar verdere plannen gemaakt moeten worden. Hulp of behandeling komen hier niet op gang. Dit geldt voor Klaartje en jaarlijks nog ruim 700 andere crisisjongeren (in 2003). Naar aanleiding van enkele incidenten met jongeren die zonder hulp te krijgen op straat rondzwierven, is onder politieke druk de deur van de gesloten inrichtingen ver opengezet. De afgelopen 10 jaren is de capaciteit in de gesloten inrichtingen in Nederland 2

3 meer dan verdubbeld, niet alleen om de grote capaciteitsdruk op te vangen van jongeren waarvoor in het kader van het strafrecht wordt ingegrepen, maar ook voor hen die vanuit de geslotenheid een behandeling nodig hebben. Probleem is echter dat daar onvoldoende aanbod op volgde. Er is onvoldoende gespecialiseerde diagnostiek beschikbaar en er zijn te weinig behandelingen die aansluiten op een dergelijke gesloten crisisplaatsing. Dit heeft vervolgens weer tot gevolg dat jongeren te lang zonder adequate hulp in een gesloten inrichting verblijven. Soms, zoals ook bij Klaartje, wel een jaar. Ook dit leidde tot incidenten en dus maatschappelijke en politieke onrust. De laatste maanden is in Nederland wekelijks wel een documentaire te zien of een rapport te lezen over de problemen in de Jeugdzorg. Iedereen is het er over eens, ook in de politiek, dat jongeren die een behandeling nodig hebben te lang en zonder adequate behandeling in de gesloten inrichting verblijven. Opvallend is dat sedert deze discussie vorig jaar in Nederland losbarstte de gesloten inrichtingen, die voorheen altijd Justitiële Jeugdinrichtingen genoemd moesten worden, opeens overal jeugdgevangenis genoemd worden. Alsof zij geen pedagogisch doel meer nastreven. Bij veel mensen is het beeld ontstaan van zielige gestoorde kinderen die ten onrechte in een gevangenis belanden en dat een verblijf daar alleen maar slecht is. - Een ander knelpunt is dat het huidige aanbod zeer versnipperd is. In de jeugdzorg kennen wij aparte sectoren voor jongeren met lichamelijke handicaps, verstandelijke beperkingen, verslavingsproblemen, opvoedingsproblemen, psychische problemen en jongeren die met Justitie in aanraking komen. Elke probleemgroep heeft een eigen sector. Multi-problem jongeren vallen vaak tussen wal en het schip, omdat altijd wel een reden is om dergelijke lastige jongeren uit te sluiten. Zoals Klaartje te gek is voor de een en te lastig voor de ander. Ook de toewijzing kent problemen door het versnipperde aanbod. Veel hulp wordt ingezet op basis van de subjectieve ervaring en overtuigingen van de verwijzers. Zij verwijzen naar instellingen voor zover zij die kennen en er positieve ervaringen mee hebben. Soms gaat dat goed. Naar mijn mening is er in Nederland behoefte aan geobjectiveerde indicatie-instrumenten en valide en betrouwbare screeningsinstrumenten. Dit om een gerichter en beter onderbouwd programma s in te kunnen zetten. - Ook zijn er lacunes en doublures tussen de verschillende hulpvormen. Het ene aanbod sluit niet aan op de ander en soms zijn er onacceptabel lange wachtlijsten. Soms zijn er juist meerdere hulpverleners in één gezin actief: de jkinderen een gezinsvoogd, moeder heeft haar maatschappelijk werkster, vader een reclasseerder, een huisarts, politie etc. Regie schiet vaak tekort. De een werkt aan het verbeteren van de onderlinge relaties en de ander aan een uithuisplaatsing. Problemen zijn er ook in de informatieoverdracht en de wettelijke kaders die dit moeten regelen. Voor jongeren die met Justitie in aanraking komen bestaan er 7 verschillende automatiseringssystemen die niet of nauwelijks op elkaar aansluiten. Het gevolg is dat informatie vaak onvolledig is. - Kwaliteit staat onder druk. De jeugdbeschermers in Nederland hebben heel recent gedemonstreerd, omdat zij zelf vinden dat zij onvoldoende toegerust zijn op dit zware werk: te weinig opgeleid, een te hoge case-load en teveel bureaucratie. Onvoorstelbaar is dat uit recent onderzoek in de Jeugdbescherming is gebleken dat gezinsvoogden gemiddeld slechts 7% van de tijd direct bezig zijn met het contact met de cliënten. Ik denk dat in het 3

4 algemeen nog onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de wetenschappelijke kennis van de laatste jaren over het behandelen van jongeren met ernstige gedragsproblemen. In feite ontbreekt het voor deze zeer complexe problematiek in Nederland simpelweg aan kennis over en aanbod van effectieve behandelmethodes. Wat werkt niet In 1997 en 1998 publiceerden Kazdin en Lipsey twee belangrijke en veel genoemde overzichtenstudies naar de effectiviteit van de behandeling van jongeren met complexe gedragstoornissen. Zij hebben enige honderden studies naar de effectiviteit van verschillende behandelprogramma s vergeleken. Veel van deze studies liepen over meerdere jaren en zijn met een random clinical trail uitgevoerd d.w.z. dat de behandelresultaten vergeleken worden tussen jongeren die per toeval in een behandeldgroep of in een vergelijkingsgroep zijn geplaatst. Dit is de ultieme manier om effectiviteit van behandelprogramma s vast te stellen. Helaas zijn het vooral Amerikaanse onderzoeken, omdat wij dergelijk onderzoek in Nederland met deze groep nog niet hebben uitgevoerd. Gevolg is dat wij vele programma s en projecten kennen, die nauwelijks onderbouwd en methodisch slecht uitgewerkt zijn. Binnen de Justitiële sector worden tal van projecten bedacht voor jongeren met ernstige gedragsproblemen, die enkel gebaseerd zijn op face-value Ze ogen leuk, maar de effectiviteit is volstrekt onduidelijk. Wij hebben projecten waarbij criminele jongeren op survival gaan in de Ardennen: kanoën, klimmen, mountainbiken. Dit zou bijdragen aan het vergroten van het doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Hartstikke leuk, maar is er wel een relatie tussen deze eigenschappen en de gedragsproblemen, ofwel werkt het? Kazdin en Lipsey concluderen dat behandelingen met de volgende kenmerken niet effectief zijn: - Survival programma s gericht op uitdagende activiteiten - Behandelingen gebaseerd op psycho-analytische principes. - Drugsvrije afdelingen, - Bootcamps waarin, zoals in het leger, vooral discipline wordt aangeleerd. - Programma s die gericht zijn op afschrikking, zoals bajesverkenningen, werken zelfs averechts. - Over het algemeen kan gezegd worden dat het blootstellen van jongeren aan ongestructureerde groepen met overwegend anti-sociale jongeren niet effectief is. Omgang met deviante leeftijdsgenoten houdt het afwijkend gedrag in stand volgens Kazdin. Dit is juist wat veel gebeurd in klinieken of jeugdgevangenissen, waar de jongeren met ernstige gedragsproblemen samen worden behandeld. Wat enerzijds wordt aangeleerd, wordt door negatieve beïnvloeding weer te niet gedaan. Zojuist is in Nederland de eerste recidive monitor uitgekomen: (Wartna 2005). Dit is een onderzoek naar de recidive van bijna 8000 jongeren die de laatste 7 jaar de gesloten inrichting hebben verlaten. Het resultaat is onthutsend: 70 % recidiveert binnen 4 jaar. De recidive van jongeren met ernstige delicten is ruim 60%. Deze jongeren hebben dan gemiddeld weer bijna 4 strafbare feiten gepleegd. Omdat er geen vergelijking met andere groepen gemaakt wordt is het moeilijk om op grond hiervan een uitspraak te doen over de effectiviteit van de gesloten plaatsingen. In elk geval verblijft daar een moeilijke groep, waarvan het criminele gedrag ondanks een opname hoog blijft. 4

5 Wat werkt wel: Op basis van de meta-studies van Kazdin en Lipsey is gelukkig ook bekend geworden wat wel werkt. In het grote overzichtswerk van Loeber uit 2001 over ernstige en gewelddadige delinquentie worden de volgende kenmerken samengevat die programma s effectief maken: 1. Structuur biedende vaardigheidstrainingen met een gedragsmatige aanpak van vaardigheden en cognities zoals probleemoplossende vaardigheden, denkstrategieën, communicatietrainingen, bekrachtigen van gewenst gedrag etc. 2. Systeembenadering waarbij de gezinscontext en de opvoedingsvaardigheden van de ouders bij de behandeling betrokken worden. Het gezinssysteem wordt gestimuleerd eigen positieve krachten te benutten: empowerment. 3. Multimodale programma s zijn effectiever wanneer zij gericht zijn op meerdere systemen zoals naast het individu ook op thuis, school, en de vriendengroep. Evidence based Het goede nieuws uit de genoemde studies is dat gesteld mag worden dat jongeren met ernstige gedragsstoornissen effectief geholpen kunnen worden met zelfs een langdurig resultaat. De hypothese dat niets werkt voor deze doelgroep is echt achterhaald. Het slechte nieuws is natuurlijk dat het meeste geld gaat naar programma s die niet werken. Wellicht dat het niets werkt principe daarom zichzelf bewijst en nog steeds veel steun krijgt. Toen ik bij de voorbereiding van deze lezing op internet aan het zoeken was naar de situatie in België stuitte ik al snel op het partijprogramma van het Vlaams Blok (toen het nog zo heette). Zij pleiten voor een hardere aanpak van de jeugdcriminaliteit: opsluiten omdat behandelen toch zinloos is. Geluiden die bij ons ook voorkomen, maar gelukkig minder expliciet. Bij ons is dit toch meer beperkt tot kroegenpraat door mensen die slecht geïnformeerd zijn en wat gedronken hebben. Ik hoop U ervan overtuigd te hebben dat een dergelijke aanpak weinig effect zal hebben. Ik vertelde U over de maatschappelijke onrust over de Jeugdzorg in Nederland. Een positief gevolg daarvan is de overheid geld beschikbaar gesteld wordt om vanuit de sector van de psychiatrie behandeling te bieden aan jongeren die met Justitie in aanraking komen. Sedertdien zijn forensische jeugdpoliklinieken, zoals wij zijn, volop in ontwikkeling. Wij kiezen daarbij zoveel mogelijk voor evidence-based behandelprogramma s, d.w.z. programma die - 1 aantoonbaar effectief zijn over meerdere jaren en niet alleen bij afsluiting van de behandeling - 2 methodisch uitgewerkt zijn. Een effectief programma moet goed overdraagbaar zijn om de resultaten te kunnen repliceren. - 3 goedkoper en veilig zijn Een goed programma zal kostenbesparend zijn Door Kazdin en Lipsey worden drie programma s aanbevolen: Parental Management Training. de Functional Family Therapie en de MultiSysteem Therapie. Deze eerste de PMT, is vooral voor jongere kinderen en was daarom voor ons niet interessant. De tweede de FFT, voeren wij sedert 1 jaar wij uit en sedert 1 februari van dit jaar bieden wij ook MST aan. Beide programma s vullen elkaar aan in die zin dat FFT minder intensief is en daarom voor een minder zware doelgroep ingezet kan worden. MST is voor ons het evidence-based alternatief voor de plaatsing in een gesloten inrichting. 5

6 Vaak dwingt een ernstige gezinscrises tot fors ingrijpen, en ik herinner U nog even aan de problemen thuis met Klaartje. Een gesloten plaatsing is soms de enige mogelijkheid om verdere escalatie te stoppen. De impact van een gesloten plaatsing is voor alle betrokkenen de eerste weken ingrijpend. Het geeft zowel de jongere als de ouders wel even wat rust. Het verblijf dwingt tot reflectie. Nagenoeg alle jongeren beloven beterschap wanneer zij eenmaal gesloten geplaatst zijn. De jongeren moeten, soms voor de eerste keer in hun leven, gehoorzamen aan regels van volwassenen, waarbij wc s schoonmaken en afwassen bekende bronnen van conflicten zijn. Uiteindelijk voegen bijna alle jongeren zich in de dagelijkse structuur. Helaas leidt deze normalisatie vaak al na enige weken tot hospitalisatie. Hoewel de ouders aanvankelijk de gesloten opname nog nodig vonden, groeit na verloop van tijd vaak het verzet. Zij vrezen, zoals ik al zei terecht, de negatieve invloed van de andere jongeren die in de instelling verblijven. Dit betekent dat in de eerste weken na opname vaak een goede uitgangspositie ontstaat om een behandeling te starten. MST is een methodiek die aansluit op het gestructureerde verblijf in de gesloten inrichting, omdat die snel en flexibel ingezet kan worden. Immers bij een gesloten plaatsing moeten binnen enkele dagen plannen gemaakt worden met ouders, jongere en de formele plaatsers. MST Voor een effectieve jeugdzorg moet er veel gebeuren aan het verbeteren van de toewijzing, het oprichten van samenwerkingsverbanden en vooral door het invoeren van evidence-based behandelmethodes. MST is een programma dat hieraan goed kan bijdragen: - Door MST landelijk te verspreiden kan effectief behandelaanbod gerealiseerd worden voor een aanzienlijke deel van de doelgroep die anders in een gesloten inrichting zou moeten verblijven. Overigens wil ik daar nog bij opmerken dat MST ongeveer 4 maal goedkoper dan een verblijf in een gesloten inrichting en waarschijnlijk ook nog effectiever is. - MST kan ingezet worden voor een brede groep jongeren met gedragsproblemen; de groep die nu versnipperd wordt over de verschillende sectoren van de jeugdzorg. MST kent slechts enkele heel duidelijke afwijzingscriteria: MST kan niet ingezet worden bij jongeren ouder dan 18 jaar, zwakzinnigen, acute psychiatrische problematiek en bij expliciete zedendelinquenten. Vaak zijn dit bij de plaatsers goed bekende gegevens, waardoor MST breed en vaak zonder uitgebreide diagnostiek snel ingezet kan worden. - Ook voor wat betreft de lacunes en doublures in de Jeugdzorg is MST heel duidelijk. MST therapeuten zijn hoogopgeleide, academici, die zelf alle interventies bieden die samenhangen met het oplossen van het probleemgedrag van de jongeren. Dus de therapeut moet kunnen interveniëren in verslavingsproblematiek van de jongere, schoolproblemen, relatieproblemen tussen de ouders etc. Ook wordt benadrukt dat, indien er meerdere hulpverleners zijn, de MST-therapeut inhoudelijk de leiding neemt. Door een 24 uur bereikbaarheid kan ook op cruciale momenten de hulpverlening in één hand blijven. Door samenwerkingsafspraken met onze ketenpartners hebben we een bijzonder kader en een goede uitgangspositie voor een behandeling. Zo is met de Jeugdreclassering en jeugdbescherming afgesproken dat zij verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke veiligheid en wij voor de 6

7 behandeling. Met de gesloten inrichting hebben we een terugkeergarantie af kunnen spreken indien men vindt dat een langer verblijf buiten de gesloten inrichting onverantwoord is. - MST heeft heldere en vastliggende voorwaarden, waardoor de kwaliteit gegarandeerd blijft. MST wordt opgezet als een kleine gespecialiseerde organisatie binnen een instelling. Een MST-team heeft 4 therapeuten en 1 parttime supervisor. Iedere therapeut heeft een case-load van 4 tot maximaal 6 cliënten en daar valt niet aan te tornen. Behandelingen duren gemiddeld 3 tot 5 maanden en de wekelijkse supervisie en consultatie vanuit Amerika zijn vaste onderdelen. De hele methode is zeer uitgewerkt. Alle onderdelen zijn van handleidingen voorzien dus zowel voor de therapeuten, als supervisoren, als de leidinggevenden die het programma invoeren. Bijzonder vind ik ook de TAM en SAM scores. Dit zijn vragen die maandelijks aan het gezin en de therapeuten gesteld worden en die informatie geven over de effectiviteit van de interventies, de mate waarin de therapeut en supervisor zich aan de MSTprincipes houden, en de punten waarop bijgeschoold moet worden. MST is een programma dat goed aansluit bij jongeren met gedragsproblemen en bij multi-problem gezinnen. De werkwijze is heel transparant en de behandelingen gaan over heel concreet gedrag dat zich in de gezinnen daadwerkelijk voordoet. Behandelingen zijn geen wekelijkse beschouwende gesprekken op kantoor, maar gaan heel praktisch en doelgericht over afspraken en obstakels daarbij. Wij hebben Klaartje nu ruim 2 maanden in behandeling. De eerste keren hebben we met haar in de gesloten instelling gesproken en met moeder thuis. Toen er na zo n 10 dagen overeenstemming was over de regels in huis kon ze de inrichting verlaten. Door moeder en de MST-therapeut wordt hard gewerkt aan het normaliseren van de situatie thuis. Heel concreet wordt stap voor stap aan het verloop van de gezamenlijke maaltijd gewerkt. Voor een ADHD-er erg moeilijk, maar dit vond het gezin belangrijk. Het druggebruik is onder controle. Klaartje wilde zelf ook stoppen. Ze werkt nu halve dagen in een dierenpensioen als vrijwilliger en houdt zich aan afspraken over het uitgaan in het weekend. Ze is begonnen aan het bespreken van de rol van haar moeder in het seksueel misbruik en gisteren had ze, gesteund door een van de therapeuten, een gesprek met onze psychiater. Er heeft tot nu toe geen fysieke agressie meer plaats gevonden en ook de verbale agressie van Klaartje neemt af. Ze heeft recent een boksbal gekocht, om haar boosheid op af te reageren. Er is nog veel te doen, maar Klaartje en het gezin boeken duidelijk vooruitgang. (Als U meer concreet wilt weten hoe MST te werk gaat dan kunt U in de pauzes contact opnemen met drie van onze MST-therapeuten ) Het zal U niet verbazen dat wij heel enthousiast zijn over MST, zowel wat betreft de inhoud van het programma, als ook omdat het een goed alternatief is voor de plaatsing in een gesloten instelling. Ik wens vandaag Sporen toe dat hun 40 jarig feestje het begin zal zijn van de invoering van MST in België. 7

Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl

Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91 Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Prisma MST-LVB Multi Systeem Therapie Licht Verstandelijk Beperkt Prisma heeft

Nadere informatie

Multi Systeem Therapie

Multi Systeem Therapie Multi Systeem Therapie Vrijwillig toegankelijke zorg Een opname voorkomende behandeling bij ernstige gedragsproblemen Informatie voor: wijkteams, huisartsen, ouders en gemeenten Stichting Ottho Gerhard

Nadere informatie

Multi Systeem Therapie

Multi Systeem Therapie Multi Systeem Therapie Onder (voorwaardelijke) machtiging van de kinderrechter Een opname-verkortende of opname-vervangende behandeling bij ernstige gedragsproblemen Informatie voor: Ouders, kinderrechters,

Nadere informatie

Kan ik even binnenkomen?

Kan ik even binnenkomen? Kan ik even binnenkomen? MultiSysteem Therapie Wim van Geffen Rob Coolen Multisystemic Therapy 9 mei 2006 Meervaart Multisysteem Therapie Het gezin als oplossing voor gedragsproblemen Opbouw 1. Evidence-based

Nadere informatie

ONTSTAAN DOEL WERKGEBIED. De Taskforce werd in 2009 opgericht op initiatief van de provincie Limburg. Het wegwerken en weghouden van wachtlijsten

ONTSTAAN DOEL WERKGEBIED. De Taskforce werd in 2009 opgericht op initiatief van de provincie Limburg. Het wegwerken en weghouden van wachtlijsten TASKFORCE ONTSTAAN De Taskforce werd in 2009 opgericht op initiatief van de provincie Limburg DOEL Het wegwerken en weghouden van wachtlijsten WERKGEBIED De gehele provincie Limburg DEELNEMERS HUIDIGE

Nadere informatie

Interventies voor jji en jeugdzorgplus. Leonieke Boendermaker

Interventies voor jji en jeugdzorgplus. Leonieke Boendermaker Interventies voor jji en jeugdzorgplus Leonieke Boendermaker 20 mei 2009 Evident? 1. Problemen doelgroep 2. Interventies die leiden tot vermindering problemen 3. Noodzaak goede implementatie 2 Om wat voor

Nadere informatie

Multi Systeem Therapie bij gedragsproblemen Sterker in de samenleving.

Multi Systeem Therapie bij gedragsproblemen Sterker in de samenleving. Multi Systeem Therapie bij gedragsproblemen Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Jeroen raakte al op jonge leeftijd verslaafd aan drugs. Om aan geld te komen, zet hij iedereen in zijn omgeving

Nadere informatie

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken ThuisBest, juist voor probleemjongeren Een effectieve manier van samenwerken Wat is Thuisbest? Behandelarrangement van meerdere partijen: gesloten jeugdzorg en de Viersprong/Prisma voor jongeren met ernstige

Nadere informatie

Vraag 4 Wat vind jij de meest geschikte houding? Vergelijk je antwoord met dat van je medestudenten. Typ het antwoord in in het antwoordformulier.

Vraag 4 Wat vind jij de meest geschikte houding? Vergelijk je antwoord met dat van je medestudenten. Typ het antwoord in in het antwoordformulier. Open vragen bij Casus Marco Vraag 1 Bekijk scène 1 nogmaals. Wat was jouw eerste reactie op het gedrag van Marco in het gesprek met de medewerker van Bureau HALT? Wat roept zijn gedrag op aan gedachten,

Nadere informatie

Hulpvorm (agrarische) projectgezinnen

Hulpvorm (agrarische) projectgezinnen Hulpvorm (agrarische) projectgezinnen Het verhaal van Brian* (*gefingeerde naam) - José de Boer - Afdeling jongere jeugd Ontwikkeling vanaf 2006: - Kleinschaliger/meer continuïteit - Langer durende specifieke

Nadere informatie

Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016

Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016 Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016 Nienke Foolen (NJi) Met bijdragen van: Cécile Chênevert Renée Dekker Leo Bathoorn Vandaag: Integraal werken en de samenwerking tussen professionals.

Nadere informatie

Doelstelling van het onderzoek en onderzoeksvragen

Doelstelling van het onderzoek en onderzoeksvragen Samenvatting Jeugdcriminaliteit vormt een ernstig probleem. De overgrote meerderheid van de jeugdigen veroorzaakt geen of slechts tijdelijk problemen voor de openbare orde en veiligheid. Er is echter een

Nadere informatie

Project Octopus. Zorglijn orthopsychiatrie

Project Octopus. Zorglijn orthopsychiatrie Project Octopus Zorglijn orthopsychiatrie Participerende organisaties XONAR zuid limburg Mondriaan Zorggroep Stichting Jeugdzorg Sint Joseph/ JJI het Keerpunt Doel project Octopus Op basis van een groeimodel

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Zorgtraject Thuis Best.

Zorgtraject Thuis Best. Zorgtraject Thuis Best. Met oprechte belangstelling betrokken in dialoog klantgericht efficiënt Thuis Best Het zorgtraject Thuis Best gaat uit van een nauw samenwerkingsverband tussen Almata, de Viersprong,

Nadere informatie

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet?

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Stijging criminaliteit meisjes Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Anne-Marie Slotboom Vrije Universiteit Amsterdam 1 BRISBANE 2010 - Steeds meer jonge meisjes tussen tien en veertien

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

Effectieve behandelingen voor jongeren en gezinnen met ernstige problemen

Effectieve behandelingen voor jongeren en gezinnen met ernstige problemen Effectieve behandelingen voor jongeren en gezinnen met ernstige problemen Voor jongeren en gezinnen met ernstige problemen De Viersprong is er voor kinderen en jongeren met ernstige problemen in persoonlijkheid,

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing?

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Drs. R. Simmering Gedragsdeskundige, Raad voor de Kinderbescherming Utrecht 21 mei 2010 Hoe beïnvloedt de

Nadere informatie

1 De Kinderwetten: de tuchtschool en het rijksopvoedingsgesticht heden: van tucht en opvoeding naar opvang en behandeling 45

1 De Kinderwetten: de tuchtschool en het rijksopvoedingsgesticht heden: van tucht en opvoeding naar opvang en behandeling 45 Inhoud Ten geleide 13 1 De Kinderwetten: de tuchtschool en het rijksopvoedingsgesticht 17 1.1 De oprichting van jeugdinrichtingen (1834-1905) 18 1.1.1 De jeugdgevangenissen voor jeugdige veroordeelden

Nadere informatie

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op 30-8-2005, Sociëteit De Witte, te Den Haag Dames en heren, De Minister zei het al: de recidivecijfers zijn zorgwekkend. Van de

Nadere informatie

Langdurig Problematische Gezinssituaties:

Langdurig Problematische Gezinssituaties: Langdurig Problematische Gezinssituaties: de outliers van de samenleving Jelle Drost 12-11-2013 1 Thema s Langdurig Problematische Gezinssituatie Systeemgericht werken Persoon van de hulpverlener als middel

Nadere informatie

Autisme spectrum stoornissen en delinquentie

Autisme spectrum stoornissen en delinquentie Autisme spectrum stoornissen en delinquentie Lucres Nauta-Jansen onderzoeker kinder- en jeugdpsychiatrie VUmc Casus Ronnie jongen van 14, goed en wel in de puberteit onzedelijke handelingen bij 5-jarig

Nadere informatie

Relationele Gezinstherapie

Relationele Gezinstherapie GGzE Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Relationele Gezinstherapie Pakt problemen van jongeren aan in samenhang met de gezinssituatie cliënten >> 1 ALLE GEZINSLEDEN ZIJN ACTIEF BIJ DE BEHANDELING BETROKKEN

Nadere informatie

Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies

Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies Infosheet Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies Tijdig ingrijpen betekent voorkomen dat een de fout ingaat. Wie wil dat niet? Dat is dan ook precies wat deze infosheet beoogt: inzicht

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Crimineel gedrag en schoolverzuim onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG

Crimineel gedrag en schoolverzuim onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG Lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit Factsheet 7 - december 2015 Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden Crimineel gedrag en school onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG Door: Paula

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen

Informatie voor gezinnen Informatie voor gezinnen Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Ketenzorg bij een moeilijke groep in de praktijk Donderdag 22 april 2010 NVAG themamiddag Driever s Dale Evelien von Eije Driever s Dale Behandelinstelling voor kinderen en jeugdigen met een Lichtverstandelijke

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS Uitgave Behandelcentum Woodbrookers 2010 Jongens en meisjes die professionele hulp nodig hebben, kunnen terecht bij Behandelcentrum Woodbrookers.

Nadere informatie

Zorglandschap jeugd Flevoland

Zorglandschap jeugd Flevoland Zorglandschap jeugd Flevoland Gebruik jeugdhulp met verblijf in de Flevolandse gemeenten Gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek en Jeugdzorg Nederland (20) Gehanteerde definities Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk Informatie voor professionals Crisisopvanggroep de Uitwijk Wat biedt de Uitwijk? De Uitwijk is een crisisopvanggroep van Trias voor zes tot tien kinderen/ jongeren. Het gaat om normaal begaafde jongens

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Cluster jeugd Preventie, inclusief minimale interventie van 1-3 gesprekken I- hulp (ambitie ook

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR JEUGD EN GEZIN EN DE

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Voor ouders over de ondertoezichtstelling

Voor ouders over de ondertoezichtstelling Voor ouders over de ondertoezichtstelling Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Jongeren met complexe problemen krijgen bij voorkeur ondersteuning thuis en in de wijk. Zo kort en effectief mogelijk. Soms is tijdelijk verblijf in een behandelcentrum

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Aanpak complexe scheidingen. Fieke Mol, projectleider complexe scheidingen Midden Brabant

Aanpak complexe scheidingen. Fieke Mol, projectleider complexe scheidingen Midden Brabant Aanpak complexe scheidingen Fieke Mol, projectleider complexe scheidingen Midden Brabant In Nederland: 80.000 echtscheidingen 8000 kinderen in de knel In Midden-Brabant januari - november 2016: 61 beschikkingen

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Wegingslijst adolescentenstrafrecht

Wegingslijst adolescentenstrafrecht Wegingslijst adolescentenstrafrecht Naam jongere Naam gebruiker Datum invullen Geboortedatum jongere Parketnummer Invulinstructies 1. Onder het kopje Info kunt u per uitspraak nagaan of er voldoende informatie

Nadere informatie

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin Doelgroepanalyse Centrum voor en Gezin Efua Campbell & Inez Berends December 2013 PI Research is gevraagd om voor het Centrum voor en Gezin van de Bascule een doelgroepanalyse uit te voeren. Aan de hand

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo Utrecht, mei 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet samen

Nadere informatie

Prof. dr. Jan Janssens Sectie Orthopedagogiek: gezin en gedrag Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. Jan Janssens Sectie Orthopedagogiek: gezin en gedrag Radboud Universiteit Nijmegen De effectiviteit van thuiszorgmethodieken: de wereld na Savanna Prof. dr. Jan Janssens Sectie Orthopedagogiek: gezin en gedrag Radboud Universiteit Nijmegen Is het alleen Savanna? Roermond Tolbert Het

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Uw beleid + onze jeugdbescherming =

Uw beleid + onze jeugdbescherming = Uw beleid + onze jeugdbescherming = De uitgangspunten van VERVE sluiten volledig aan bij die van uw gemeente: Veiligheid en gezonde ontwikkeling van het kind; Zoveel mogelijk regie bij ouders en een brede

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten

Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ik ben soms bang

Nadere informatie

Rapport Baby Josephlaan

Rapport Baby Josephlaan Rapport Baby Josephlaan Inspectie jeugdzorg Utrecht, december 2008 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Onderzoek naar de casus...5 1.3 Onderzoeksbronnen...5

Nadere informatie

Minder cellen, meer MST en FFT. Opbouw. *Jeugdgevangenissen * Blueprints Model Programs * MST en FFT

Minder cellen, meer MST en FFT. Opbouw. *Jeugdgevangenissen * Blueprints Model Programs * MST en FFT Minder cellen, meer MST en FFT Opbouw *Jeugdgevangenissen * Blueprints Model Programs * MST en FFT Jeugdgevangenissen: groei Jeugdgevangenissen Meer dan 600 jongeren verblijven jaarlijks in een jeugdgevangenis

Nadere informatie

Als duwen en trekken niet helpt: impasses doorbreken met een complexe doelgroep

Als duwen en trekken niet helpt: impasses doorbreken met een complexe doelgroep Als duwen en trekken niet helpt: impasses doorbreken met een complexe doelgroep Workshop Jubileum stichting TOPGGz 8 maart 2017 Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen GZ-psycholoog/psychotherapeut ch.van.nieuwenhuizen@ggze.nl,

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Zorgmodule Intensief Kort Ambulant

Zorgmodule Intensief Kort Ambulant Zorgmodule Intensief Kort Ambulant Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Jeugdhulp Thuis Individueel Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit in Gelderland-Zuid woonachtige gezinnen waarvan één of

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Divisie Kinderen en Jeugdigen. Orthopsychiatrie & Ambulante forensische zorg

Divisie Kinderen en Jeugdigen. Orthopsychiatrie & Ambulante forensische zorg Divisie Kinderen en Jeugdigen Orthopsychiatrie & Ambulante forensische zorg Mad or Bad? Jongeren met problematiek of problematische jongeren? René Cardynaals 2010 Mikx Sedna (Rita vd Elzen, Odette de Theije)

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

en vast dagritme, een rustige omgeving, nuttige werkzaamheden en gezelligheid samen.

en vast dagritme, een rustige omgeving, nuttige werkzaamheden en gezelligheid samen. Zorg Onze opvatting over zorg is steeds in ontwikkeling. Tegenwoordig vinden we het belangrijk dat de zorgcliënten zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij en regie hebben over hun eigen

Nadere informatie

Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek. Mastertraject Pedagogische wetenschappen

Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek. Mastertraject Pedagogische wetenschappen Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek Mastertraject Pedagogische wetenschappen Wat is Forensische orthopedagogiek? Richt zich op het voorkomen, diagnosticeren en behandelen

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) is een psychiatrische stoornis die wordt gekenmerkt door een duurzaam patroon van egocentrisme, impulsiviteit en agressiviteit.

Nadere informatie

Eerder thuis met. ThuisBest. Informatie voor gemeenten en jeugdzorgprofessionals

Eerder thuis met. ThuisBest. Informatie voor gemeenten en jeugdzorgprofessionals Eerder thuis met ThuisBest Informatie voor gemeenten en jeugdzorgprofessionals Kinderen horen thuis op te groeien, maar soms is een uithuisplaatsing niet te voorkomen. Uitgangspunt is om deze periode zo

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

Samenvatting. factoren betreft), en scoren zij anders waar het gaat om het soort en de

Samenvatting. factoren betreft), en scoren zij anders waar het gaat om het soort en de Samenvatting Dit onderzoek richt zich op het verband tussen de aanwezigheid van risico- en protectieve factoren en de latere ontwikkeling van delinquent gedrag in een groep risicojongeren. De volgende

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Samenwerking probleemjongeren Zuid Oost Brabant. De Viersprong SJSJ Almata PWR House

Samenwerking probleemjongeren Zuid Oost Brabant. De Viersprong SJSJ Almata PWR House Samenwerking probleemjongeren Zuid Oost Brabant De Viersprong SJSJ Almata PWR House 1 Waarom kiezen voor aanbod Zuid Oost? Keten integratie door De Viersprong, SJSJ Almata en PWR House voor de zwaarste

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Intensieve zorg bij hoog risico. Maryke Geerdink, de Waag Amsterdam Karlijn Vercauteren, de Waag Utrecht

Intensieve zorg bij hoog risico. Maryke Geerdink, de Waag Amsterdam Karlijn Vercauteren, de Waag Utrecht Intensieve zorg bij hoog risico Maryke Geerdink, de Waag Amsterdam Karlijn Vercauteren, de Waag Utrecht Programma Vraag vanuit de samenleving What Works Zorgprogramma Intensieve Zorg Casus Discussie RVZ:

Nadere informatie

GGZ aanpak huiselijk geweld

GGZ aanpak huiselijk geweld GGZ aanpak huiselijk geweld Wat is er nodig en wat helpt Jeannette van Borren Mei 2011 Film moeder en zoon van Putten Voorkomen van problemen is beter en goedkoper dan genezen Preventieve GGZ interventies

Nadere informatie

1 Definiëren van de doelgroep

1 Definiëren van de doelgroep 14 Samen werken aan perspectief 1 Definiëren van de doelgroep 1.1 Inleiding De doelgroep van de residentiële jeugdzorg is breed. In de Inleiding is deze diversiteit al aangegeven. Wanneer een instelling

Nadere informatie