HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT"

Transcriptie

1 HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT Jef VAN LANGENDONCK Met medewerking van Johan PUT Dries SIMOENS Guido VAN LIMBERGHEN Anne VAN REGENMORTEL achtste editie intersentia Antwerpen - Cambridge

2 INHOUD Woord vooraf. Lijst van verkort geciteerde wetgeving v xxxiii DEEL I. ALGEMEEN DEEL 1 Hoofdstuk 1. Begrip en situering 3 Afdeling 1. Het begrip 'sociale zekerheid' 3 1. Sociaal recht 3 2. Sociale zekerheid Het definitieprobleem Naar een positiefrechtelijke definitie De betrokken regelingen Het overheidspersoneel 9 3. Sociale verzekering De sociale bijstand 12 Afdeling 2. De essentie van de sociale zekerheid: het zoeken naar zekerheid Fundamentele onzekerheid De familie Eigendom en sparen De liefdadigheid / de bijstand Aansprakelijkheid De verzekering De mutualiteit De sociale verzekering De sociale zekerheid 30 Hoofdstuk 2. Geschiedenis van het Belgische stelsel 33 Afdeling 1. De voorgeschiedenis 33 Afdeling 2. Van 1886 tot de Eerste Wereldoorlog 36 Afdeling 3. Van de Eerste tot de Tweede Wereldoorlog 39 ix

3 Afdeling 4. Van de Tweede Wereldoorlog tot de jaren zestig Het "ontwerp van akkoord van sociale solidariteit" De Besluitwet Maatschappelijke Zekerheid Evolutie in de jaren vijftig Evolutie Afdeling 5. De grote uitbouw: Afdeling 6. De crisis vanaf De eerste golf van programmawetten De volmachtenperiode De nieuwe programmawetten 52 Hoofdstuk 3. Algemene problematiek 55 Afdeling 1. Doel en opvatting van de sociale zekerheid De klassieke opvattingen: Bismarck en Beveridge Het Bismarck-model Het Beveridge-model Evolutie naar een 'Europese' opvatting: dubbele doelstelling Nieuwere opvatting: schade aan de mens 62 Afdeling 2. Structuur van de sociale zekerheid 66 Afdeling 3. Financiering Twee uitgangspunten Financieringstechnieken binnen de Belgische sociale zekerheid 72 Afdeling 4. Sociale zekerheid en economie De sociale zekerheid: een last voor de economie? Sociale zekerheid en tewerkstelling 77 Afdeling 5. Selectiviteit en inkomensverdeling Selectiviteit Inkomensverdeling 80 Afdeling 6. Gelijke behandeling Vreemdelingen en nationalen Mannen en vrouwen Directe discriminatie Indirecte discriminatie Feitelijke en wettige gezinnen De leeftijd Professionele categorieën 90

4 Hoofdstuk 4. Bestuurlijke organisatie 93 Afdeling 1. Verhouding tussen overheid en sociaal verzekerde De administratieve lasten van de sociale zekerheid Informatisering van het socialezekerheidsbeheer Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid De sociale identiteitskaart Het 'Handvest' van de Sociaal Verzekerde Algemeen Toepassingsgebied Algemene verplichtingen van de socialezekerheidsinstellingen Voorlichtings- en informatieplicht Kennisgevingsplicht (art. 7) Toegang tot het dossier Toekenningsprocedure Aanvraag of ambtshalve toekenning (artt. 8 en 9) Beslissing (artt. 10 tot 16) Herziening (artt. 17 tot 19) UI Intrest (artt. 20 tot 2lbis) Afstand van terugvordering Voorzieningstermijnen 119 Afdeling 2. De instellingen Types en functies van instellingen De openbare instellingen Algemeen Paritair beheer Toepassingssfeer Bevoegdheid Organen Dagelijks beheer Overheidsvoogdij Algemeen De federale overheidsdiensten De bestuursovereenkomsten De private instellingen Machtiging en erkenning De gemachtigde instellingen Ziekenfondsen Uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsverzekering Kinderbijslagfondsen Arbeidsongevallenverzekeraars 142 xi

5 Sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen De erkende instellingen Administratieve overheden? 145 DEEL II. DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR WERKNEMERS 149 Algemeen Het socialezekerheidsstelsel voor werknemers Toepassingsgebied Financiering Prestaties Algemene bepalingen Indexering en welvaartsvastheid Indexering De "vrijwaring van het concurrentievermogen" De welvaartsvastheid 157 Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 159 Afdeling 1. Inleiding 159 Afdeling 2. De algemene regel De overeenkomst Gebrek aan toestemming Religieuzen Tewerkgestelde werklozen Vereiste van toestemming? Eenzijdige overheidshandeling Openbare dienst Geplaatste minderjarigen Gecolloceerde patiënten Gedetineerden Overeenkomst gesloten met een andere partij Koppelbazen En religieuzen? Het verrichten van arbeid Stagiairs Sportbeoefenaars Andere marginale vormen van arbeid Het verdienen van een loon Au pairs Vrijwilligerswerk 176 XÜ

6 4. Het ondergeschikt verband Zelfstandige contracten Het probleem van de'schijnzelfstandigen' De Arbeidsrelatieswet Mandaat in een vennootschap 182 Afdeling 3. Uitbreiding, beperking en uitsluiting Volledige uitbreiding Mandatarissen van niet-commerciële organisaties De kunstenaars Uitzendkrachten Thuisarbeiders De vervoerders Personen in beroepsopleiding Jobstudenten Leerlingen met leercontract Bewakingsdiensten Persoonlijke assistenten van personen met een handicap Bursalen Openbare sector Beperkte uitbreidingen Overheidspersoneel Retroactieve toepassing Geneesheren in opleiding tot specialist en tot huisarts Plaatselijke mandatarissen Onthaalouders Beperkingen aan de toepasselijkheid van de wet Leerlingen met leercontract en stagiairs met stagecontract resp. in het kader van de vorming van de middenstand en de vorming tot ondernemingshoofd Minderjarigen verbonden door een arbeidsovereenkomst Dienstboden Beroepssportbeoefenaars Het personeel van het vrij niet-universitair onderwijs Academisch personeel van de vrije universiteiten Personeel van PMS-centra (nu CLB's) en diensten voor school- of beroepsoriëntering Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw Gelegenheidswerkers ('extra's' in de horeca) Uitsluitingen Arbeid van korte duur Bijkomstige betrekkingen 210 Afdeling 4. Territoriaal toepassingsgebied 215 xiii

7 Hoofdstuk 2. Financiering 217 Afdeling 1. De klassieke bijdragen Berekeningsbasis Het loonbegrip in de RSZ-Wet Algemene regel Verruiming bij koninklijk besluit Enkel vakantiegeld Dubbel vakantiegeld Aanvullend vakantiegeld Enkel vertrekvakantiegeld Beperkingen bij koninklijk besluit Beëindigingsvergoedingen Kostenvergoedingen en voordelen in natura Maaltijdcheques Forfaitaire vervoerskosten Geschenkcheques Persoonlijk gebruik van een bedrijfsvoertuig Werknemersaandelen, winstbewijzen en aandelenopties Voordeeltarieven voor bedrijfsproducten, -goederen en -diensten Pc-privéplan Door de werkgever gedane stortingen ter financiering van aanvullende verzekeringen Cultuur- en sportcheques Ecocheques Bijdrageberekening Uniform en proportioneel Werkgevers- en werknemersbijdrage Globalisering Forfaitaire bijdragen en bijzondere berekeningswijzen Bedrag van de bijdragen Invordering van de bijdragen Verplichtingen van de werkgevers Dimona en LIMOSA DMFA en ASR Sancties Dwangbevel Verjaring Sociale secretariaten en sociale dienstverrichters Strijd tegen de koppelbazen 264 xiv

8 3.9. Coöperatieve vennootschappen Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders in vennootschappen Bekendmaking van schuldvorderingen 267 Afdeling 2. Overheidsfinanciering Volledige tenlasteneming Residuaire financiering Geaffecteerde taksen en 'alternatieve financiering' 270 Afdeling 3. Bijzondere crisismaatregelen Bijdrageverminderingen Herverdeling van de sociale lasten De oude 'Maribel'-operatie De 'Sociale Maribel' Verminderingen socialezekerheidsbijdragen 'Alternerend werken en leren' Aanwerving van een dienstbode Tewerkstelling van leefloongerechtigden Bijdragevermindering voor lage lonen of'werkbonus' Vermindering voor de non-profitsector Vermindering voor kunstenaars Vermindering voor onthaalouders Slotbeschouwing Nieuwsoortige, quasifiscale bijdragen Oude vormen van solidariteitsbijdragen Loonmatigingsbijdrage Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid Bijdrage voor educatief verlof Bijdrage op de pensioenstortingen Bijdrage op de verzekeringspremies inzake hospitalisatie Bijdrage via het Fonds voor sluiting van ondernemingen Bijdrage voor tijdelijke werkloosheid Bijdrage aan het tewerkstellingsfonds t.v.v. de risicogroepen Bijdrage voor het begeleidingsplan Bevordering van initiatieven inzake kinderopvang Bijzondere bijdrage voor de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen Bijdrage voor het persoonlijk gebruik van een bedrijfsvoertuig Bijdrage voor tewerkstelling van studenten Bijdrage voor werkloosheid wegens economische oorzaken Bijdrage voor outplacement Bijdrage voor werknemersparticipatie in de winst en het kapitaal 302 XV

9 2.18. Bijdrage op aanvullende vergoedingen Bijdragen op de uitkeringen Arbeidsongevallen en beroepsziekten Afhouding op de kinderbijslag Pensioenen Bijkomende afhouding op de pensioenen Inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen Werkgeversbijdragen op conventionele brugpensioenen Bijzondere compenserende bijdrage op brugpensioenen Werkgeversbijdragen op pseudobrugpensioenen 312 Hoofdstuk 3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten 313 Afdeling 1. De arbeidsongevallenregeling Oorsprong van de wetgeving Toepassingsgebied Begrip en bewijs Arbeidsongevallen sensu stricto Het ongeval De band met de arbeid Ongevallen op de weg naar of van het werk Begin- en eindpunt van de weg Normaal traject Trajecten gelijkgesteld met de arbeidsweg Fout van werkgever of slachtoffer: in beginsel geen uitsluitingsgrond De schadeloosstelling Prestaties bij letselschade Geneeskundige verzorging Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid Hulp van een derde Overlijden Samengaan met de regelen inzake burgerlijke aansprakelijkheid Keuze? Immuniteit van werkgever en werkmakkers Gekarakteriseerde zware fout Bijzonder geval: verkeersongeval op de weg naar of van het werk, dat tevens een arbeidsongeval stricto sensu is Cumulatieverbod 363 xvi

10 4.4. Cumulatiebepalingen Principiële cumuleerbaarheid Uitzonderingen De verzekering 365 Afdeling 2. De beroepsziekten Kort historisch overzicht en situering Toepassingsgebied ratione personae Begrip en bewijs van de beroepsziekte Preventie Schadeloosstelling Cumulatieregelingen Betaling en terugvordering Verzekering en financiering 379 Afdeling 3. Arbeidsgerelateerde ziekten 379 Afdeling 4. Asbestfonds 380 Hoofdstuk 4. Geneeskundige verzorging 383 Afdeling 1. Inleiding 383 Afdeling 2. Toepassingsgebied Gerechtigden Bijzondere categorieën Gehandicapten Studenten De andere ingezetenen Personen ten laste Recht van personen ten laste Categorieën van personen ten laste De echtgenoot of feitelijke partner De kinderen Ascendenten Voorwaarden Rangorde 397 Afdeling 3. Voorwaarden Algemene voorwaarden Inschrijving bij een ziekenfonds of de Hulpkas Wachttijd Bijdrage betalen Behoud van recht De verzekeringskaart Bijzondere voorwaarden voor de geneeskundige verzorging Zich wenden tot een erkend verstrekker 402 XVÜ

11 2.2. Gebruikmaken van de voorgeschreven documenten Toelating van de adviserend geneesheer Technisch-medische voorschriften Voorschrift door een arts Verstrekkingenregister Toelating of erkenning van de voorziening Echelonnering Kwaliteitsnormen 406 Afdeling 4. Uitsluitingsgronden Prestaties in het buitenland verleend Schade vergoed op basis van een andere wetgeving Principe: cumulatieverbod. Temperingen en grenzen van dit verbod Eerste tempering: de provisionele betaling of, juister, de betaling 'in afwachting' Tweede tempering: de verschilregel Het cumulatieverbod slaat enkel op dezelfde schade of hetzelfde gedeelte van de schade Gevolgen van het overtreden van het cumulatieverbod Subrogatierecht van het ziekenfonds Algemene beginselen Subrogatoire vordering ook tegen een gerechtigde voor schade door deze berokkend aan een persoon te zijnen laste? Omvang van het subrogatierecht Tegenwerpbaarheid van excepties Niet-tegenwerpbaarheid van vergoedingsovereenkomsten Samenloop van de aanspraken van het ziekenfonds en het ongevalslachtoffer Maatregelen om de uitoefening van het subrogatierecht efficiënter te maken Band tussen de regeling 'schade vergoed door een andere wetgeving' en de ongevallenpreventie Overige redenen van uitsluiting 425 Afdeling 5. Prestaties Omschrijving Vergoedbare verstrekkingen Nomenclatuur Functie Totstandkoming en wijziging 430 XVÜi

12 1.2. Bijzonder solidariteitsfonds Niet-vergoede prestaties Bijzondere regels voor bepaalde verstrekkingen Revalidatie en herscholing Klinische biologie en medische beeldvorming Innoverende en nieuwe technieken Uitgavenbeperking Beperkingen aan de therapeutische vrijheid Sanctionering van overdreven voorschriften Substitutierecht Verstrekkingenboekje Echelonnering - Medisch dossier Budgettering Kwaliteitscontrole Referentiebedragen per diagnosegroep Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Intermutualistisch Agentschap voor Gegevensverwerking en 'ehealth platform' Mate van tenlasteneming Eigen aandeel van de rechthebbende (remgeld) Principe Verhoogde tegemoetkoming (voorkeurtarief) Chronisch zieken Patiënten met medisch dossier Beroep op een geaccrediteerde geneesheer Maximumfactuur 'OMNIO-statuut' Gewone verzorging Specialistische verzorging Farmaceutische producten Ziekenhuisverpleging Rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden en dagcentra Palliatieve hulp Vaststelling van de tarieven Geneesheren en tandartsen Totstandkoming van het systeem Totstandkoming en inhoud van de akkoorden 'Sociaal statuut' Andere verstrekkers Apothekers, vroedvrouwen en paramedische medewerkers 473 XIX

13 Farmaceutische producten Ziekenhuizen Betaling Terugbetaling Derdebetalersregeling Toepassingsgebied Toepassingsvoorwaarden Financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen Verjaring 484 Hoofdstuk 5. Arbeidsongeschiktheid 487 Afdeling 1. De uitkeringsverzekering De staat van arbeidsongeschiktheid Algemene regel Arbeidsonderbreking Vermindering van het verdienvermogen De referteberoepen Door intrede of verergering van letsels of functionele stoornissen Vermoedens van arbeidsongeschiktheid (art. 100, 1, vierde tot zesde lid) Toelating om aangepaste arbeid te verrichten Vrijwilligerswerk Vaststelling van de arbeidsongeschiktheid Algemeen Bijzondere gevallen Invaliditeit Prestaties Berekeningsbasis Gezinscategorieën Primaire ongeschiktheid Invaliditeit Hulp van derden Minimumuitkering Maximumuitkering Tenlasteneming van de kosten van programma's inzake beroepsherscholing Voorwaarden en uitsluitingsgronden Cumulatieregelingen 510 XX

14 Afdeling 2. Begrafenisuitkering 510 Afdeling 3. Moederschapsverzekering 511 Hoofdstuk 6. Gezinsbijslagen 515 Afdeling 1. Kort historisch overzicht 515 Afdeling 2. Terminologie 517 Afdeling 3. Toekenningsvoorwaarden De voorwaarden om rechthebbende te zijn Welke werkgevers? Rechthebbenden Pluraliteit van rechthebbenden De mogelijke rechthebbenden behoren tot hetzelfde stelsel De mogelijke rechthebbenden behoren tot verschillende stelsels Wijziging van voorrang Voorwaarden om rechtgevende te zijn Voorwaarde van verhouding tot een rechthebbende Voorwaarde van leeftijd Beroepsactiviteit van het kind Voorwaarde van territorialiteit Voorwaarden om bijslagtrekkende te zijn 527 Afdeling 4. Prestaties De kinderbijslag Basisbedrag Verhogingen Toeslagen Het kraamgeld en de adoptiepremie De schoolpremie De sociaalpedagogische toelage Collectieve diensten 539 Afdeling 5. Uitbetaling Kinderbijslagfonds of rkw Bevoegd kinderbijslagfonds Doorbetaling 541 Afdeling 6. Geschillen - Verjaring Geschillen (artt Kinderbijslagwet Werknemers) Verjaring (artt Kinderbijslagwet Werknemers) 542 XXI

15 Hoofdstuk 7. Werkloosheid 545 Afdeling 1. Inleiding 545 Afdeling 2. Totstandkoming van de wetgeving 546 Afdeling 3. Toelaatbaarheidsvereisten Wachttijd (art. 30 Werkloosheidsbesluit) Referteperiode In aanmerking te nemen arbeidsdagen Gelijkgestelde dagen Jonge werkzoekenden Gehandicapten Openbare sector Vrijstelling van wachttijd 557 Afdeling 4. Toekenningsvoorwaarden Afwezigheid van loon en werk (artt Werkloosheidsbesluit) Afwezigheid van werk Arbeid voor zichzelf Arbeid voor een derde Artistieke arbeid Voortzetten van een bijberoep Afwezigheid van loon Principe Voorlopige uitbetaling Onvrijwillig werkloos zijn Gevallen van niet-onvrijwillige werkloosheid De passende dienstbetrekking Reglementaire criteria (artt Toepassingsbesluit Werkloosheid) Criteria ontwikkeld door de rechtspraak Verlaten van een passende dienstbetrekking zonder wettige reden Ontslag wegens foutieve houding Weigering van een aangeboden passende dienstbetrekking Sanctionering Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt Algemeen Inschrijving als werkzoekende (art. 58 Werkloosheidsbesluit) Zoeken naar werk Arbeidsgeschikt Leeftijdsvoorwaarden Uitsluiting van bepaalde perioden Zich aan de controle onderwerpen 590 xxii

16 8. Niet langdurig werkloos zijn Niet veroorzaakt door staking of lock-out Andere voorwaarden Algemeen Beschikbaarheid voor plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Vrijstelling van toekenningsvoorwaarden 596 Afdeling 5. Het bedrag van de uitkering (artt. 110 e.v. Werkloosheidsbesluit) Volledige, deeltijdse en tijdelijke werklozen Voltijdse werknemers en gelijkgestelden Deeltijdse werknemers met behoud van rechten Vrijwillig deeltijdse werknemers Tijdelijke werkloosheid De eigenlijke werkloosheidsuitkering Gezinscategorieën Referteloon Werkloosheidsperioden Bedrag van de uitkering Overeenstemming met EG-recht Cumulatieregeling Wachtuitkering en overbruggingsuitkering Brugpensioen Voltijdse brugpensioenen Cao nr Sectorale en bedrijfsregelingen Halftijdse brugpensioenen Anciënniteitstoeslag Onderbrekingsuitkering: tijdskrediet en ouderschapsverlof Tijdskrediet Ouderschapsverlof en familiaal verlof Betaling en terugvordering Beëindiging van beroepsopleiding Begeleidingsuitkering Jeugdvakantie-uitkering Mobiliteits- en kinderopvangtoeslag Opvanguitkering onthaalouders Diverse bijzondere uitkeringen Activering van de werkloosheidsuitkeringen 619 Afdeling 6. Toekenning van de uitkeringen Algemeen Controle van de gezinstoestand Herziening van beslissingen van de RVA-directeur Terugvordering en verjaring 625 XXÜi

17 Hoofdstuk 8. Pensioenen 629 Afdeling 1. Inleiding Pensioenopvattingen Pensioensoorten Financiering 632 Afdeling 2. Harmonisatie van de verschillende stelsels Pensioenhervorming 636 Afdeling 3. De rustpensioenen Toepassingsgebied Werknemers en gelijkgestelden In België tewerkgesteld Voorwaarden tot het verkrijgen van een rustpensioen De pensioenleeftijd Onderscheid mannen - vrouwen Vervroegd pensioen Stopzetting van de beroepsactiviteit Algemeen Inkomensgrenzen Aangifte Verblijf in België Bedrag en berekening van het rustpensioen De loopbaan Perioden van effectieve arbeid Gelijkgestelde perioden Geregulariseerde perioden Eenheid van loopbaan Het loon Reëel, fictief en forfaitair loon Loonplafond De gezinstoestand Algemeen Feitelijke scheiding en echtscheiding Het minimumpensioen Herwaardering Indexering Welvaartsvastheid De onvoorwaardelijke renten Vakantiegeld 656 Afdeling 4. Het overlevingspensioen Voorwaarden Tijdelijke (doorbetaling van het overlevingspensioen 658 XXiv

18 3. Bedrag en berekening van het overlevingspensioen Cumulatieregelen 659 Afdeling 5. Aanvraag en uitbetaling Automatische toekenning Betaling en terugvordering Verjaring 663 DEEL III. DE SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN 665 Hoofdstuk 1. Het sociaal statuut der zelfstandigen 667 Afdeling 1. Inleiding 667 Afdeling 2. Toepassingsgebied Algemeen Mandatarissen van commerciële ondernemingen Mandatarissen in openbare en private instellingen Helpers 676 Afdeling 3. Bijdragen Klassieke bijdragen Berekeningsbasis Beroepsinkomen De 'brutering' Aanvang van een activiteit Berekeningswijze Hoofdberoep Bijberoep Activiteit na de pensioenleeftijd Vrijstelling van bijdrage Commissie voor vrijstelling Globaal beheer Inning van de bijdragen Nieuwsoortige bijdrage: bijdrage van vennootschappen 692 Hoofdstuk 2. Ziekteverzekering 695 Afdeling 1. Geneeskundige verzorging 695 Afdeling 2. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Toepassingsgebied Arbeidsongeschiktheid Gedeeltelijke werkhervatting 701 XXV

19 4. Procedure Prestaties Moederschapsverzekering zelfstandige 704 Hoofdstuk 3. Gezinsbijslagen 705 Afdeling 1. Rechthebbenden 706 Afdeling 2. Rechtgevende kinderen 706 Afdeling 3. Bijslagtrekkende 707 Afdeling 4. Prestaties 707 Afdeling 5. Betaling 708 Hoofdstuk 4. Faillissementsverzekering 709 Afdeling 1. Toepassingsgebied 710 Afdeling 2. Toekenningsvoorwaarden 710 Afdeling 3. Prestaties 711 Afdeling 4. Betaling 712 Hoofdstuk 5. Pensioenen 713 Afdeling 1. Korte historiek 713 Afdeling 2. Toepassingsgebied 716 Afdeling 3. Voorwaarden voor het rustpensioen Pensioenleeftijd Stopzetting beroepsactiviteit Verblijf in België 718 Afdeling 4. Bedrag en berekening van het rustpensioen De pensioenloopbaan Perioden van effectieve arbeid Gelijkgestelde perioden Eenheid van loopbaan De beroepsinkomsten Afschaffing van het onderzoek naar de bestaansmiddelen Minimumpensioen Verhoging voor opvoeding van kinderen Herwaardering Onvoorwaardelijk pensioen 725 Afdeling 5. Het overlevingspensioen 726 Afdeling 6. Gescheiden echtgenoten 726 XXvi

20 Afdeling 7. Aanvraag en uitbetaling 726 Afdeling 8. Het aanvullend pensioen voor zelfstandigen 727 DEEL IV. DE SOCIALE BESCHERMING VAN HET OVERHEIDSPERSONEEL 729 Inleiding 731 Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied en financiering 733 Afdeling 1. Toepassingsgebied 733 Afdeling 2. Financiering 734 Hoofdstuk 2. Arbeidsongevallen en beroepsziekten 741 Afdeling 1. Arbeidsongevallen Begrip en definitie van een arbeidsongeval Geneeskundige verzorging Arbeidsongeschiktheid Dodelijk ongeval Burgerlijke aansprakelijkheid Verzekering 744 Afdeling 2. Beroepsziekten overheidssector 744 Hoofdstuk 3. Ziekteverzekering en werkloosheid 747 Afdeling 1. Gezondheidszorg 747 Afdeling 2. Ziekte-uitkeringen 748 Afdeling 3. Werkloosheid overheidssector 748 Hoofdstuk 4. Pensioenen 751 Afdeling 1. Historische achtergrond 751 Afdeling 2. De rustpensioenen Pensioenleeftijd Stopzetting van de arbeid Individueel recht Pensioenloopbaan Pensioenbreuk Berekeningsbasis 758 XXVÜ

21 7. Perequatie Minimumpensioen Maximumbedrag Vakantiegeld 761 Afdeling 3. De overlevingspensioenen Rechthebbenden Voorwaarden Loopbaan Berekeningswijze Cumulatieregelen Overlevingspensioen + rustpensioen Overlevingspensioen + beroepsactiviteit Overlevingspensioen + vervangingsinkomen Meerdere overlevingspensioenen uit opeenvolgende huwelijken Meerdere overlevingspensioenen uit meerdere ambten uitgeoefend door de overledene Samenloop tussen verschillende wezen Samenloop tussen overlevende echtgenoot en wezen uit vorig huwelijk Samenloop van gescheiden echtgenoot met wezen uit vorig huwelijk van de overledene Samenloop van overlevende echtgenoot met gescheiden echtgenoot 766 Afdeling 4. Het invaliditeitspensioen in de overheidssector Lichamelijke ongeschiktheid Bedrag 768 DEEL V. DE SOCIALE BIJSTAND 771 Inleiding 773 Hoofdstuk 1. De financiële tegemoetkomingen voor gehandicapten 777 Afdeling 1. Voorwaarden Leeftijd Nationaliteit en verblijf Handicap Inkomensonderzoek Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 787 XXVÜi

22 Afdeling 2. Prestaties De inkomensvervangende tegemoetkoming De integratietegemoetkoming De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 789 Afdeling 3. Procedure Aanvraag en onderzoek Nieuwe aanvraag Ambtshalve herziening Samenloop met andere uitkeringen Beroep Terugvordering 794 Hoofdstuk 2. Het recht op maatschappelijke integratie 795 Afdeling 1. Voorwaarden Nationaliteit Leeftijd Verblijf Onvoldoende bestaansmiddelen Principe Personen van wie de bestaansmiddelen worden aangerekend Vrijgestelde bestaansmiddelen Bijzondere aanrekeningsregels Onroerende goederen Roerende kapitalen Afstand van roerende of onroerende goederen Werkbereidheid Rechten laten gelden op andere prestaties Aanvaarden van een integratieproject 807 Afdeling 2. De prestatie De leeftijd van 25 als cruciale leeftijd Maatschappelijke integratie door tewerkstelling Maatschappelijke integratie door toekenning van het leefloon Basisbedragen Installatiepremie 815 Afdeling 3. Procedure Territoriaal bevoegd OCMW Aanvraag Beslissing en betaling Beroep 820 Afdeling 4. Sancties 820 XXIX

23 Afdeling 5. Terugvordering Bij de gerechtigde zelf Bij de onderhoudsplichtigen van de gerechtigde Bij andere personen 824 Afdeling 6. Financiering 825 Hoofdstuk 3. De inkomensgarantie voor ouderen 827 Afdeling 1. Toepassingsgebied en voorwaarden Nationaliteit en verblijf Leeftijd 828 Afdeling 2. Prestaties Bedrag Basisbedrag Verwarmingstoelage Indexering en herwaardering Aanrekening van de bestaansmiddelen 832 Afdeling 3. Aanvraag en beslissing 834 Afdeling 4. Financiering 835 Hoofdstuk 4. De gewaarborgde gezinsbijslag 837 Afdeling 1. Voorwaarden Ten laste van een natuurlijk persoon Nationaliteit en verblijf Geen ander recht op kinderbijslag Onderzoek naar de bestaansmiddelen 840 Afdeling 3. Prestaties 841 Afdeling 4. Betaling en terugvordering 843 Afdeling 5. Procedures en sancties 844 Hoofdstuk 5. Maatschappelijke dienstverlening Het recht op bijstand Voorwaarden Leeftijd, nationaliteit en verblijf De mogelijkheid een menswaardig leven te leiden Specifieke voorwaarden voor financiële steun 854 Afdeling 3. Vorm en omvang van de maatschappelijke dienstverlening Financiële steun Sociale tewerkstelling 856 XXX

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Luxemburg

Uw socialezekerheidsrechten. in Luxemburg Uw socialezekerheidsrechten in Luxemburg De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Frankrijk

Uw socialezekerheidsrechten. in Frankrijk Uw socialezekerheidsrechten in Frankrijk De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden Uw socialezekerheidsrechten in Zweden De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale socialezekerheidsstelsels

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

I. Inleiding!... 9! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 4. Schadeverschuiving en schadespreiding!... 9!

I. Inleiding!... 9! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 4. Schadeverschuiving en schadespreiding!... 9! I. Door de mens veroorzaakte schade!... 6! 1. Inleiding!... 6! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 3.1. Beperkingen van het aansprakelijkheidsrecht!... 7!

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie