HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT"

Transcriptie

1 HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT Jef VAN LANGENDONCK Met medewerking van Johan PUT Dries SIMOENS Guido VAN LIMBERGHEN Anne VAN REGENMORTEL achtste editie intersentia Antwerpen - Cambridge

2 INHOUD Woord vooraf. Lijst van verkort geciteerde wetgeving v xxxiii DEEL I. ALGEMEEN DEEL 1 Hoofdstuk 1. Begrip en situering 3 Afdeling 1. Het begrip 'sociale zekerheid' 3 1. Sociaal recht 3 2. Sociale zekerheid Het definitieprobleem Naar een positiefrechtelijke definitie De betrokken regelingen Het overheidspersoneel 9 3. Sociale verzekering De sociale bijstand 12 Afdeling 2. De essentie van de sociale zekerheid: het zoeken naar zekerheid Fundamentele onzekerheid De familie Eigendom en sparen De liefdadigheid / de bijstand Aansprakelijkheid De verzekering De mutualiteit De sociale verzekering De sociale zekerheid 30 Hoofdstuk 2. Geschiedenis van het Belgische stelsel 33 Afdeling 1. De voorgeschiedenis 33 Afdeling 2. Van 1886 tot de Eerste Wereldoorlog 36 Afdeling 3. Van de Eerste tot de Tweede Wereldoorlog 39 ix

3 Afdeling 4. Van de Tweede Wereldoorlog tot de jaren zestig Het "ontwerp van akkoord van sociale solidariteit" De Besluitwet Maatschappelijke Zekerheid Evolutie in de jaren vijftig Evolutie Afdeling 5. De grote uitbouw: Afdeling 6. De crisis vanaf De eerste golf van programmawetten De volmachtenperiode De nieuwe programmawetten 52 Hoofdstuk 3. Algemene problematiek 55 Afdeling 1. Doel en opvatting van de sociale zekerheid De klassieke opvattingen: Bismarck en Beveridge Het Bismarck-model Het Beveridge-model Evolutie naar een 'Europese' opvatting: dubbele doelstelling Nieuwere opvatting: schade aan de mens 62 Afdeling 2. Structuur van de sociale zekerheid 66 Afdeling 3. Financiering Twee uitgangspunten Financieringstechnieken binnen de Belgische sociale zekerheid 72 Afdeling 4. Sociale zekerheid en economie De sociale zekerheid: een last voor de economie? Sociale zekerheid en tewerkstelling 77 Afdeling 5. Selectiviteit en inkomensverdeling Selectiviteit Inkomensverdeling 80 Afdeling 6. Gelijke behandeling Vreemdelingen en nationalen Mannen en vrouwen Directe discriminatie Indirecte discriminatie Feitelijke en wettige gezinnen De leeftijd Professionele categorieën 90

4 Hoofdstuk 4. Bestuurlijke organisatie 93 Afdeling 1. Verhouding tussen overheid en sociaal verzekerde De administratieve lasten van de sociale zekerheid Informatisering van het socialezekerheidsbeheer Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid De sociale identiteitskaart Het 'Handvest' van de Sociaal Verzekerde Algemeen Toepassingsgebied Algemene verplichtingen van de socialezekerheidsinstellingen Voorlichtings- en informatieplicht Kennisgevingsplicht (art. 7) Toegang tot het dossier Toekenningsprocedure Aanvraag of ambtshalve toekenning (artt. 8 en 9) Beslissing (artt. 10 tot 16) Herziening (artt. 17 tot 19) UI Intrest (artt. 20 tot 2lbis) Afstand van terugvordering Voorzieningstermijnen 119 Afdeling 2. De instellingen Types en functies van instellingen De openbare instellingen Algemeen Paritair beheer Toepassingssfeer Bevoegdheid Organen Dagelijks beheer Overheidsvoogdij Algemeen De federale overheidsdiensten De bestuursovereenkomsten De private instellingen Machtiging en erkenning De gemachtigde instellingen Ziekenfondsen Uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsverzekering Kinderbijslagfondsen Arbeidsongevallenverzekeraars 142 xi

5 Sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen De erkende instellingen Administratieve overheden? 145 DEEL II. DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR WERKNEMERS 149 Algemeen Het socialezekerheidsstelsel voor werknemers Toepassingsgebied Financiering Prestaties Algemene bepalingen Indexering en welvaartsvastheid Indexering De "vrijwaring van het concurrentievermogen" De welvaartsvastheid 157 Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 159 Afdeling 1. Inleiding 159 Afdeling 2. De algemene regel De overeenkomst Gebrek aan toestemming Religieuzen Tewerkgestelde werklozen Vereiste van toestemming? Eenzijdige overheidshandeling Openbare dienst Geplaatste minderjarigen Gecolloceerde patiënten Gedetineerden Overeenkomst gesloten met een andere partij Koppelbazen En religieuzen? Het verrichten van arbeid Stagiairs Sportbeoefenaars Andere marginale vormen van arbeid Het verdienen van een loon Au pairs Vrijwilligerswerk 176 XÜ

6 4. Het ondergeschikt verband Zelfstandige contracten Het probleem van de'schijnzelfstandigen' De Arbeidsrelatieswet Mandaat in een vennootschap 182 Afdeling 3. Uitbreiding, beperking en uitsluiting Volledige uitbreiding Mandatarissen van niet-commerciële organisaties De kunstenaars Uitzendkrachten Thuisarbeiders De vervoerders Personen in beroepsopleiding Jobstudenten Leerlingen met leercontract Bewakingsdiensten Persoonlijke assistenten van personen met een handicap Bursalen Openbare sector Beperkte uitbreidingen Overheidspersoneel Retroactieve toepassing Geneesheren in opleiding tot specialist en tot huisarts Plaatselijke mandatarissen Onthaalouders Beperkingen aan de toepasselijkheid van de wet Leerlingen met leercontract en stagiairs met stagecontract resp. in het kader van de vorming van de middenstand en de vorming tot ondernemingshoofd Minderjarigen verbonden door een arbeidsovereenkomst Dienstboden Beroepssportbeoefenaars Het personeel van het vrij niet-universitair onderwijs Academisch personeel van de vrije universiteiten Personeel van PMS-centra (nu CLB's) en diensten voor school- of beroepsoriëntering Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw Gelegenheidswerkers ('extra's' in de horeca) Uitsluitingen Arbeid van korte duur Bijkomstige betrekkingen 210 Afdeling 4. Territoriaal toepassingsgebied 215 xiii

7 Hoofdstuk 2. Financiering 217 Afdeling 1. De klassieke bijdragen Berekeningsbasis Het loonbegrip in de RSZ-Wet Algemene regel Verruiming bij koninklijk besluit Enkel vakantiegeld Dubbel vakantiegeld Aanvullend vakantiegeld Enkel vertrekvakantiegeld Beperkingen bij koninklijk besluit Beëindigingsvergoedingen Kostenvergoedingen en voordelen in natura Maaltijdcheques Forfaitaire vervoerskosten Geschenkcheques Persoonlijk gebruik van een bedrijfsvoertuig Werknemersaandelen, winstbewijzen en aandelenopties Voordeeltarieven voor bedrijfsproducten, -goederen en -diensten Pc-privéplan Door de werkgever gedane stortingen ter financiering van aanvullende verzekeringen Cultuur- en sportcheques Ecocheques Bijdrageberekening Uniform en proportioneel Werkgevers- en werknemersbijdrage Globalisering Forfaitaire bijdragen en bijzondere berekeningswijzen Bedrag van de bijdragen Invordering van de bijdragen Verplichtingen van de werkgevers Dimona en LIMOSA DMFA en ASR Sancties Dwangbevel Verjaring Sociale secretariaten en sociale dienstverrichters Strijd tegen de koppelbazen 264 xiv

8 3.9. Coöperatieve vennootschappen Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders in vennootschappen Bekendmaking van schuldvorderingen 267 Afdeling 2. Overheidsfinanciering Volledige tenlasteneming Residuaire financiering Geaffecteerde taksen en 'alternatieve financiering' 270 Afdeling 3. Bijzondere crisismaatregelen Bijdrageverminderingen Herverdeling van de sociale lasten De oude 'Maribel'-operatie De 'Sociale Maribel' Verminderingen socialezekerheidsbijdragen 'Alternerend werken en leren' Aanwerving van een dienstbode Tewerkstelling van leefloongerechtigden Bijdragevermindering voor lage lonen of'werkbonus' Vermindering voor de non-profitsector Vermindering voor kunstenaars Vermindering voor onthaalouders Slotbeschouwing Nieuwsoortige, quasifiscale bijdragen Oude vormen van solidariteitsbijdragen Loonmatigingsbijdrage Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid Bijdrage voor educatief verlof Bijdrage op de pensioenstortingen Bijdrage op de verzekeringspremies inzake hospitalisatie Bijdrage via het Fonds voor sluiting van ondernemingen Bijdrage voor tijdelijke werkloosheid Bijdrage aan het tewerkstellingsfonds t.v.v. de risicogroepen Bijdrage voor het begeleidingsplan Bevordering van initiatieven inzake kinderopvang Bijzondere bijdrage voor de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen Bijdrage voor het persoonlijk gebruik van een bedrijfsvoertuig Bijdrage voor tewerkstelling van studenten Bijdrage voor werkloosheid wegens economische oorzaken Bijdrage voor outplacement Bijdrage voor werknemersparticipatie in de winst en het kapitaal 302 XV

9 2.18. Bijdrage op aanvullende vergoedingen Bijdragen op de uitkeringen Arbeidsongevallen en beroepsziekten Afhouding op de kinderbijslag Pensioenen Bijkomende afhouding op de pensioenen Inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen Werkgeversbijdragen op conventionele brugpensioenen Bijzondere compenserende bijdrage op brugpensioenen Werkgeversbijdragen op pseudobrugpensioenen 312 Hoofdstuk 3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten 313 Afdeling 1. De arbeidsongevallenregeling Oorsprong van de wetgeving Toepassingsgebied Begrip en bewijs Arbeidsongevallen sensu stricto Het ongeval De band met de arbeid Ongevallen op de weg naar of van het werk Begin- en eindpunt van de weg Normaal traject Trajecten gelijkgesteld met de arbeidsweg Fout van werkgever of slachtoffer: in beginsel geen uitsluitingsgrond De schadeloosstelling Prestaties bij letselschade Geneeskundige verzorging Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid Hulp van een derde Overlijden Samengaan met de regelen inzake burgerlijke aansprakelijkheid Keuze? Immuniteit van werkgever en werkmakkers Gekarakteriseerde zware fout Bijzonder geval: verkeersongeval op de weg naar of van het werk, dat tevens een arbeidsongeval stricto sensu is Cumulatieverbod 363 xvi

10 4.4. Cumulatiebepalingen Principiële cumuleerbaarheid Uitzonderingen De verzekering 365 Afdeling 2. De beroepsziekten Kort historisch overzicht en situering Toepassingsgebied ratione personae Begrip en bewijs van de beroepsziekte Preventie Schadeloosstelling Cumulatieregelingen Betaling en terugvordering Verzekering en financiering 379 Afdeling 3. Arbeidsgerelateerde ziekten 379 Afdeling 4. Asbestfonds 380 Hoofdstuk 4. Geneeskundige verzorging 383 Afdeling 1. Inleiding 383 Afdeling 2. Toepassingsgebied Gerechtigden Bijzondere categorieën Gehandicapten Studenten De andere ingezetenen Personen ten laste Recht van personen ten laste Categorieën van personen ten laste De echtgenoot of feitelijke partner De kinderen Ascendenten Voorwaarden Rangorde 397 Afdeling 3. Voorwaarden Algemene voorwaarden Inschrijving bij een ziekenfonds of de Hulpkas Wachttijd Bijdrage betalen Behoud van recht De verzekeringskaart Bijzondere voorwaarden voor de geneeskundige verzorging Zich wenden tot een erkend verstrekker 402 XVÜ

11 2.2. Gebruikmaken van de voorgeschreven documenten Toelating van de adviserend geneesheer Technisch-medische voorschriften Voorschrift door een arts Verstrekkingenregister Toelating of erkenning van de voorziening Echelonnering Kwaliteitsnormen 406 Afdeling 4. Uitsluitingsgronden Prestaties in het buitenland verleend Schade vergoed op basis van een andere wetgeving Principe: cumulatieverbod. Temperingen en grenzen van dit verbod Eerste tempering: de provisionele betaling of, juister, de betaling 'in afwachting' Tweede tempering: de verschilregel Het cumulatieverbod slaat enkel op dezelfde schade of hetzelfde gedeelte van de schade Gevolgen van het overtreden van het cumulatieverbod Subrogatierecht van het ziekenfonds Algemene beginselen Subrogatoire vordering ook tegen een gerechtigde voor schade door deze berokkend aan een persoon te zijnen laste? Omvang van het subrogatierecht Tegenwerpbaarheid van excepties Niet-tegenwerpbaarheid van vergoedingsovereenkomsten Samenloop van de aanspraken van het ziekenfonds en het ongevalslachtoffer Maatregelen om de uitoefening van het subrogatierecht efficiënter te maken Band tussen de regeling 'schade vergoed door een andere wetgeving' en de ongevallenpreventie Overige redenen van uitsluiting 425 Afdeling 5. Prestaties Omschrijving Vergoedbare verstrekkingen Nomenclatuur Functie Totstandkoming en wijziging 430 XVÜi

12 1.2. Bijzonder solidariteitsfonds Niet-vergoede prestaties Bijzondere regels voor bepaalde verstrekkingen Revalidatie en herscholing Klinische biologie en medische beeldvorming Innoverende en nieuwe technieken Uitgavenbeperking Beperkingen aan de therapeutische vrijheid Sanctionering van overdreven voorschriften Substitutierecht Verstrekkingenboekje Echelonnering - Medisch dossier Budgettering Kwaliteitscontrole Referentiebedragen per diagnosegroep Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Intermutualistisch Agentschap voor Gegevensverwerking en 'ehealth platform' Mate van tenlasteneming Eigen aandeel van de rechthebbende (remgeld) Principe Verhoogde tegemoetkoming (voorkeurtarief) Chronisch zieken Patiënten met medisch dossier Beroep op een geaccrediteerde geneesheer Maximumfactuur 'OMNIO-statuut' Gewone verzorging Specialistische verzorging Farmaceutische producten Ziekenhuisverpleging Rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden en dagcentra Palliatieve hulp Vaststelling van de tarieven Geneesheren en tandartsen Totstandkoming van het systeem Totstandkoming en inhoud van de akkoorden 'Sociaal statuut' Andere verstrekkers Apothekers, vroedvrouwen en paramedische medewerkers 473 XIX

13 Farmaceutische producten Ziekenhuizen Betaling Terugbetaling Derdebetalersregeling Toepassingsgebied Toepassingsvoorwaarden Financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen Verjaring 484 Hoofdstuk 5. Arbeidsongeschiktheid 487 Afdeling 1. De uitkeringsverzekering De staat van arbeidsongeschiktheid Algemene regel Arbeidsonderbreking Vermindering van het verdienvermogen De referteberoepen Door intrede of verergering van letsels of functionele stoornissen Vermoedens van arbeidsongeschiktheid (art. 100, 1, vierde tot zesde lid) Toelating om aangepaste arbeid te verrichten Vrijwilligerswerk Vaststelling van de arbeidsongeschiktheid Algemeen Bijzondere gevallen Invaliditeit Prestaties Berekeningsbasis Gezinscategorieën Primaire ongeschiktheid Invaliditeit Hulp van derden Minimumuitkering Maximumuitkering Tenlasteneming van de kosten van programma's inzake beroepsherscholing Voorwaarden en uitsluitingsgronden Cumulatieregelingen 510 XX

14 Afdeling 2. Begrafenisuitkering 510 Afdeling 3. Moederschapsverzekering 511 Hoofdstuk 6. Gezinsbijslagen 515 Afdeling 1. Kort historisch overzicht 515 Afdeling 2. Terminologie 517 Afdeling 3. Toekenningsvoorwaarden De voorwaarden om rechthebbende te zijn Welke werkgevers? Rechthebbenden Pluraliteit van rechthebbenden De mogelijke rechthebbenden behoren tot hetzelfde stelsel De mogelijke rechthebbenden behoren tot verschillende stelsels Wijziging van voorrang Voorwaarden om rechtgevende te zijn Voorwaarde van verhouding tot een rechthebbende Voorwaarde van leeftijd Beroepsactiviteit van het kind Voorwaarde van territorialiteit Voorwaarden om bijslagtrekkende te zijn 527 Afdeling 4. Prestaties De kinderbijslag Basisbedrag Verhogingen Toeslagen Het kraamgeld en de adoptiepremie De schoolpremie De sociaalpedagogische toelage Collectieve diensten 539 Afdeling 5. Uitbetaling Kinderbijslagfonds of rkw Bevoegd kinderbijslagfonds Doorbetaling 541 Afdeling 6. Geschillen - Verjaring Geschillen (artt Kinderbijslagwet Werknemers) Verjaring (artt Kinderbijslagwet Werknemers) 542 XXI

15 Hoofdstuk 7. Werkloosheid 545 Afdeling 1. Inleiding 545 Afdeling 2. Totstandkoming van de wetgeving 546 Afdeling 3. Toelaatbaarheidsvereisten Wachttijd (art. 30 Werkloosheidsbesluit) Referteperiode In aanmerking te nemen arbeidsdagen Gelijkgestelde dagen Jonge werkzoekenden Gehandicapten Openbare sector Vrijstelling van wachttijd 557 Afdeling 4. Toekenningsvoorwaarden Afwezigheid van loon en werk (artt Werkloosheidsbesluit) Afwezigheid van werk Arbeid voor zichzelf Arbeid voor een derde Artistieke arbeid Voortzetten van een bijberoep Afwezigheid van loon Principe Voorlopige uitbetaling Onvrijwillig werkloos zijn Gevallen van niet-onvrijwillige werkloosheid De passende dienstbetrekking Reglementaire criteria (artt Toepassingsbesluit Werkloosheid) Criteria ontwikkeld door de rechtspraak Verlaten van een passende dienstbetrekking zonder wettige reden Ontslag wegens foutieve houding Weigering van een aangeboden passende dienstbetrekking Sanctionering Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt Algemeen Inschrijving als werkzoekende (art. 58 Werkloosheidsbesluit) Zoeken naar werk Arbeidsgeschikt Leeftijdsvoorwaarden Uitsluiting van bepaalde perioden Zich aan de controle onderwerpen 590 xxii

16 8. Niet langdurig werkloos zijn Niet veroorzaakt door staking of lock-out Andere voorwaarden Algemeen Beschikbaarheid voor plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Vrijstelling van toekenningsvoorwaarden 596 Afdeling 5. Het bedrag van de uitkering (artt. 110 e.v. Werkloosheidsbesluit) Volledige, deeltijdse en tijdelijke werklozen Voltijdse werknemers en gelijkgestelden Deeltijdse werknemers met behoud van rechten Vrijwillig deeltijdse werknemers Tijdelijke werkloosheid De eigenlijke werkloosheidsuitkering Gezinscategorieën Referteloon Werkloosheidsperioden Bedrag van de uitkering Overeenstemming met EG-recht Cumulatieregeling Wachtuitkering en overbruggingsuitkering Brugpensioen Voltijdse brugpensioenen Cao nr Sectorale en bedrijfsregelingen Halftijdse brugpensioenen Anciënniteitstoeslag Onderbrekingsuitkering: tijdskrediet en ouderschapsverlof Tijdskrediet Ouderschapsverlof en familiaal verlof Betaling en terugvordering Beëindiging van beroepsopleiding Begeleidingsuitkering Jeugdvakantie-uitkering Mobiliteits- en kinderopvangtoeslag Opvanguitkering onthaalouders Diverse bijzondere uitkeringen Activering van de werkloosheidsuitkeringen 619 Afdeling 6. Toekenning van de uitkeringen Algemeen Controle van de gezinstoestand Herziening van beslissingen van de RVA-directeur Terugvordering en verjaring 625 XXÜi

17 Hoofdstuk 8. Pensioenen 629 Afdeling 1. Inleiding Pensioenopvattingen Pensioensoorten Financiering 632 Afdeling 2. Harmonisatie van de verschillende stelsels Pensioenhervorming 636 Afdeling 3. De rustpensioenen Toepassingsgebied Werknemers en gelijkgestelden In België tewerkgesteld Voorwaarden tot het verkrijgen van een rustpensioen De pensioenleeftijd Onderscheid mannen - vrouwen Vervroegd pensioen Stopzetting van de beroepsactiviteit Algemeen Inkomensgrenzen Aangifte Verblijf in België Bedrag en berekening van het rustpensioen De loopbaan Perioden van effectieve arbeid Gelijkgestelde perioden Geregulariseerde perioden Eenheid van loopbaan Het loon Reëel, fictief en forfaitair loon Loonplafond De gezinstoestand Algemeen Feitelijke scheiding en echtscheiding Het minimumpensioen Herwaardering Indexering Welvaartsvastheid De onvoorwaardelijke renten Vakantiegeld 656 Afdeling 4. Het overlevingspensioen Voorwaarden Tijdelijke (doorbetaling van het overlevingspensioen 658 XXiv

18 3. Bedrag en berekening van het overlevingspensioen Cumulatieregelen 659 Afdeling 5. Aanvraag en uitbetaling Automatische toekenning Betaling en terugvordering Verjaring 663 DEEL III. DE SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN 665 Hoofdstuk 1. Het sociaal statuut der zelfstandigen 667 Afdeling 1. Inleiding 667 Afdeling 2. Toepassingsgebied Algemeen Mandatarissen van commerciële ondernemingen Mandatarissen in openbare en private instellingen Helpers 676 Afdeling 3. Bijdragen Klassieke bijdragen Berekeningsbasis Beroepsinkomen De 'brutering' Aanvang van een activiteit Berekeningswijze Hoofdberoep Bijberoep Activiteit na de pensioenleeftijd Vrijstelling van bijdrage Commissie voor vrijstelling Globaal beheer Inning van de bijdragen Nieuwsoortige bijdrage: bijdrage van vennootschappen 692 Hoofdstuk 2. Ziekteverzekering 695 Afdeling 1. Geneeskundige verzorging 695 Afdeling 2. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Toepassingsgebied Arbeidsongeschiktheid Gedeeltelijke werkhervatting 701 XXV

19 4. Procedure Prestaties Moederschapsverzekering zelfstandige 704 Hoofdstuk 3. Gezinsbijslagen 705 Afdeling 1. Rechthebbenden 706 Afdeling 2. Rechtgevende kinderen 706 Afdeling 3. Bijslagtrekkende 707 Afdeling 4. Prestaties 707 Afdeling 5. Betaling 708 Hoofdstuk 4. Faillissementsverzekering 709 Afdeling 1. Toepassingsgebied 710 Afdeling 2. Toekenningsvoorwaarden 710 Afdeling 3. Prestaties 711 Afdeling 4. Betaling 712 Hoofdstuk 5. Pensioenen 713 Afdeling 1. Korte historiek 713 Afdeling 2. Toepassingsgebied 716 Afdeling 3. Voorwaarden voor het rustpensioen Pensioenleeftijd Stopzetting beroepsactiviteit Verblijf in België 718 Afdeling 4. Bedrag en berekening van het rustpensioen De pensioenloopbaan Perioden van effectieve arbeid Gelijkgestelde perioden Eenheid van loopbaan De beroepsinkomsten Afschaffing van het onderzoek naar de bestaansmiddelen Minimumpensioen Verhoging voor opvoeding van kinderen Herwaardering Onvoorwaardelijk pensioen 725 Afdeling 5. Het overlevingspensioen 726 Afdeling 6. Gescheiden echtgenoten 726 XXvi

20 Afdeling 7. Aanvraag en uitbetaling 726 Afdeling 8. Het aanvullend pensioen voor zelfstandigen 727 DEEL IV. DE SOCIALE BESCHERMING VAN HET OVERHEIDSPERSONEEL 729 Inleiding 731 Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied en financiering 733 Afdeling 1. Toepassingsgebied 733 Afdeling 2. Financiering 734 Hoofdstuk 2. Arbeidsongevallen en beroepsziekten 741 Afdeling 1. Arbeidsongevallen Begrip en definitie van een arbeidsongeval Geneeskundige verzorging Arbeidsongeschiktheid Dodelijk ongeval Burgerlijke aansprakelijkheid Verzekering 744 Afdeling 2. Beroepsziekten overheidssector 744 Hoofdstuk 3. Ziekteverzekering en werkloosheid 747 Afdeling 1. Gezondheidszorg 747 Afdeling 2. Ziekte-uitkeringen 748 Afdeling 3. Werkloosheid overheidssector 748 Hoofdstuk 4. Pensioenen 751 Afdeling 1. Historische achtergrond 751 Afdeling 2. De rustpensioenen Pensioenleeftijd Stopzetting van de arbeid Individueel recht Pensioenloopbaan Pensioenbreuk Berekeningsbasis 758 XXVÜ

21 7. Perequatie Minimumpensioen Maximumbedrag Vakantiegeld 761 Afdeling 3. De overlevingspensioenen Rechthebbenden Voorwaarden Loopbaan Berekeningswijze Cumulatieregelen Overlevingspensioen + rustpensioen Overlevingspensioen + beroepsactiviteit Overlevingspensioen + vervangingsinkomen Meerdere overlevingspensioenen uit opeenvolgende huwelijken Meerdere overlevingspensioenen uit meerdere ambten uitgeoefend door de overledene Samenloop tussen verschillende wezen Samenloop tussen overlevende echtgenoot en wezen uit vorig huwelijk Samenloop van gescheiden echtgenoot met wezen uit vorig huwelijk van de overledene Samenloop van overlevende echtgenoot met gescheiden echtgenoot 766 Afdeling 4. Het invaliditeitspensioen in de overheidssector Lichamelijke ongeschiktheid Bedrag 768 DEEL V. DE SOCIALE BIJSTAND 771 Inleiding 773 Hoofdstuk 1. De financiële tegemoetkomingen voor gehandicapten 777 Afdeling 1. Voorwaarden Leeftijd Nationaliteit en verblijf Handicap Inkomensonderzoek Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 787 XXVÜi

22 Afdeling 2. Prestaties De inkomensvervangende tegemoetkoming De integratietegemoetkoming De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 789 Afdeling 3. Procedure Aanvraag en onderzoek Nieuwe aanvraag Ambtshalve herziening Samenloop met andere uitkeringen Beroep Terugvordering 794 Hoofdstuk 2. Het recht op maatschappelijke integratie 795 Afdeling 1. Voorwaarden Nationaliteit Leeftijd Verblijf Onvoldoende bestaansmiddelen Principe Personen van wie de bestaansmiddelen worden aangerekend Vrijgestelde bestaansmiddelen Bijzondere aanrekeningsregels Onroerende goederen Roerende kapitalen Afstand van roerende of onroerende goederen Werkbereidheid Rechten laten gelden op andere prestaties Aanvaarden van een integratieproject 807 Afdeling 2. De prestatie De leeftijd van 25 als cruciale leeftijd Maatschappelijke integratie door tewerkstelling Maatschappelijke integratie door toekenning van het leefloon Basisbedragen Installatiepremie 815 Afdeling 3. Procedure Territoriaal bevoegd OCMW Aanvraag Beslissing en betaling Beroep 820 Afdeling 4. Sancties 820 XXIX

23 Afdeling 5. Terugvordering Bij de gerechtigde zelf Bij de onderhoudsplichtigen van de gerechtigde Bij andere personen 824 Afdeling 6. Financiering 825 Hoofdstuk 3. De inkomensgarantie voor ouderen 827 Afdeling 1. Toepassingsgebied en voorwaarden Nationaliteit en verblijf Leeftijd 828 Afdeling 2. Prestaties Bedrag Basisbedrag Verwarmingstoelage Indexering en herwaardering Aanrekening van de bestaansmiddelen 832 Afdeling 3. Aanvraag en beslissing 834 Afdeling 4. Financiering 835 Hoofdstuk 4. De gewaarborgde gezinsbijslag 837 Afdeling 1. Voorwaarden Ten laste van een natuurlijk persoon Nationaliteit en verblijf Geen ander recht op kinderbijslag Onderzoek naar de bestaansmiddelen 840 Afdeling 3. Prestaties 841 Afdeling 4. Betaling en terugvordering 843 Afdeling 5. Procedures en sancties 844 Hoofdstuk 5. Maatschappelijke dienstverlening Het recht op bijstand Voorwaarden Leeftijd, nationaliteit en verblijf De mogelijkheid een menswaardig leven te leiden Specifieke voorwaarden voor financiële steun 854 Afdeling 3. Vorm en omvang van de maatschappelijke dienstverlening Financiële steun Sociale tewerkstelling 856 XXX

INHOUD. Woord vooraf... v Lijst van verkort geciteerde wetgeving... xxxiii DEEL I. ALGEMEEN DEEL... 1. Hoofdstuk 1. Begrip en situering...

INHOUD. Woord vooraf... v Lijst van verkort geciteerde wetgeving... xxxiii DEEL I. ALGEMEEN DEEL... 1. Hoofdstuk 1. Begrip en situering... INHOUD Woord vooraf.......................................................... v Lijst van verkort geciteerde wetgeving................................. xxxiii DEEL I. ALGEMEEN DEEL....................................................

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. ALFABETISCHE LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WETGEVING... xxxiii. CHRONOLOGISCHE LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WETGEVING...

INHOUDSOPGAVE. ALFABETISCHE LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WETGEVING... xxxiii. CHRONOLOGISCHE LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WETGEVING... INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v ALFABETISCHE LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WETGEVING... xxxiii CHRONOLOGISCHE LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WETGEVING...xlix DEEL I. ALGEMEEN DEEL HOOFDSTUK 1 BEGRIP EN SITUERING...

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 met fiscale notities Band 1 Algemeen, toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering (werknemers en zelfstandigen) Socialezekerheidsprestaties

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

HANDBOEK BELGISCH SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

HANDBOEK BELGISCH SOCIALEZEKERHEIDSRECHT HANDBOEK BELGISCH SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2009 Prof. dr. W. VAN EECKHOUTTE Buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent Advocaat bij het Hof van Cassatie GANDAIUS

Nadere informatie

Sociaal statuut van bedrijfsleiders

Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sara SABLON Substituut-arbeidsauditeur arbeidsrechtbank van Brussel Sociale Praktijkstudies nr. 9050 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk 2009 Wolters Kluwer

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

VERJARING IN HET SOCIALE-ZEKERHEIDSRECHT

VERJARING IN HET SOCIALE-ZEKERHEIDSRECHT Reeks sociaal recht Nummer 38 VERJARING IN HET SOCIALE-ZEKERHEIDSRECHT Andries LINDEMANS advocaat KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIÉ Inhoudstafel p- Inhoudstafel Voorwoord Inleiding V XIX XXI DEEL 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Vooraf In deze groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale Wetgeving:

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Socialezekerheidsrecht

Socialezekerheidsrecht Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 1. Wat is sociale zekerheid?.................................................. 1 2. Enkele kenmerken van de sociale

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 1

INHOUD INLEIDING... 1 INHOUD INLEIDING................................................................ 1 1. Wat is sociale zekerheid?................................................. 1 2. Enkele kenmerken van de sociale zekerheid.................................

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens I. Werkgelegenheid en beroepsbevolking De arbeidsmarkt is gestructureerd rond een aanbod van arbeidskrachten (de beroepsbevolking) en een vraag naar

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

DEEL 1 DE ESSENTIE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

DEEL 1 DE ESSENTIE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID INHOUD WOORD VOORAF................................................... v VOORWOORD...................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3 II. DEFINITIES A. Definities in het kader van de wetgevingen betreffende de sociale integratie van personen met een handicap en hun inschakeling in het arbeidsproces 1. Wet van 16 april 1963 betreffende

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

De programmawet (I) van 27 december 2006, art. 113 tot en met 133

De programmawet (I) van 27 december 2006, art. 113 tot en met 133 Verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006 De programmawet (I) van 27 december 2006, art. 113 tot en met 133 HOOFDSTUK VI. Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers Afdeling 1. Opdracht

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 1

INHOUD INLEIDING... 1 INHOUD INLEIDING................................................................ 1 1. Wat is sociale zekerheid?................................................. 1 2. Enkele kenmerken van de sociale zekerheid.................................

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 9 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 9 3 of 9 Inhoudstafel De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 4 of 9 Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be INFORMATIENOTA Stad en 1.Organisatie 1.1.Contactgegevens Vrijthof 10 Tel. 089 84 85 00 E-mail info@bree.be Peerderbaan 37 Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be 1.2.Doelstelling 1.2.1 De gemeente regelt

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016 482 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001;

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001; TC/01/97 BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 OKTOBER 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE RAADPLEGING VAN HET NATIONAAL REPERTORIUM VAN DE KINDERBIJSLAGEN DOOR DE RVP, HET FAO, DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Sociale Praktijkstudies nr. 10002 Stof bijgehouden tot

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015 482 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid

een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van s lands bedrijfsleven,

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 van 9 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2015/4 2 van 9 De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 3 van 9 4 van 9 Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen die in

Nadere informatie

PENSIOENZAKBOEKJE 2009

PENSIOENZAKBOEKJE 2009 PENSIOENZAKBOEKJE 2009 Ragheno Business Park Motstraat 30-2800 Mechelen tel. (015) 36 10 00 www.kluwer.be info@kluwer.be De kopij werd afgesloten op 15 januari 2000 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk,

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 Brugpensioen 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8 1.1. Inleiding... 8 1.2. Ontslag gegeven door de werkgever... 8 1.2.1.

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen.

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen. FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een faillissementsverzekering.

Nadere informatie

Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 II. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 21

Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 II. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 21 Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van s lands bedrijfsleven,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Dienst. voor de. Bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst. voor de. Bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) + Sociaal statuut van de Onthaalouders Laatste update: 1/01/2015 (versie 2015.1) ALGEMEENHEDEN... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 HET SOCIAAL STATUUT...

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2015/2 1 of 11 De beperkte onderwerping Inhoudstafel De beperkte onderwerping

Nadere informatie

Migratie en Sociale Zekerheid

Migratie en Sociale Zekerheid Migratie en Sociale Zekerheid 19 oktober 2010 Geschiedenis v/d Sociale Zekerheid Sociale Zekerheid = Securité Sociale = Sociale Veiligheid SZ = Solidariteit Werkende en werklozen Jongeren en ouderen Gezonde

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Inleiding De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is een tak van de sociale zekerheid naast de takken betreffende: -

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de belangrijkste bedragen (inkomens, sociale uitkeringen, refertebedragen,

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/129 BERAADSLAGING NR. 14/045 VAN 3 JUNI 2014, GEWIJZIGD OP 7 OKTOBER 2014 EN OP 7 JULI 2015, INZAKE DE

Nadere informatie

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde 15 november 2012 Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen

Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen Bijlage Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen Geel: specifieke maatregelen voor eenoudergezinnen Blauw: maatregelen voor een persoon met gezinslast (waartoe ook eenoudergezinnen behoren),

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Overzicht 20 december 2012 1. Kunstenaarsstatuut 2. Wat is een artistieke prestatie? 3. Vergoeding voor een artistieke prestatie 3.1.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

BIJLAGEN. Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle.

BIJLAGEN. Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle. BIJLAGEN Bijlage 1: Toelaatbaarheidsartikelen Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle. De tabel bevat een kolom die aangeeft of het vermelde artikel

Nadere informatie

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1 BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 MAART 1990 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning, van het bedrag en van de betalingsmodaliteiten van de uitkeringen en het aanvullend loon van de gehandicapten

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Titel V. De overzeese sociale zekerheid

Titel V. De overzeese sociale zekerheid Titel V. De overzeese sociale zekerheid De twee socialezekerheidsstelsels die door de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) worden beheerd, vallen dan wel onder de Belgische binnenlandse wetten, toch

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. REGELING VAN ECHTELIJKE MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE PERIODE VAN FEITELIJKE SCHEIDING

Inhoudsopgave 1. REGELING VAN ECHTELIJKE MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE PERIODE VAN FEITELIJKE SCHEIDING Inhoudsopgave 1. REGELING VAN ECHTELIJKE MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE PERIODE VAN FEITELIJKE SCHEIDING 1.1. Wederzijdse rechten en plichten van echtgenoten. Primaire huwelijksverplichtingen 3 september 1807)..................................

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu?

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Ria MATTHIJSSENS Zaakvoerder M-ProConsult Saskia LOMBAERTS Sociaal-juridisch adviseur M-ProConsult Sociale Praktijkstudies nr. 9040

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie