Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen"

Transcriptie

1 Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen De staatshervorming ontleed in 12 vragen en antwoorden Vraag 1: Is het kiesarrondissement B-H-V nu gesplitst of niet? Vraag 2: Is het gerechtelijk arrondissement B-H-V nu gesplitst of niet Vraag 3: Is dit de splitsing van B-H-V die Vlaanderen vroeg? Vraag 4: Zal het Vlaanderen nu zelf zijn arbeidsmarktbeleid beheren Vraag 5: Zal Vlaanderen nu zelf zijn kinderbijslagen beheren? Vraag 6: Worden de deelstaten financieel verantwoordelijk? Vraag 7: Is dit een correcte extra financiering voor Brussel? Vraag 8: Is extra geld voor Brussel slecht voor Vlaanderen? Vraag 9: Kan Vlaanderen de belastingdruk verlagen? Vraag 10: Hoe zullen de transfers evolueren? Vraag 11: Wat wordt die Hoofdstedelijke Gemeenschap? Vraag 12: Waarom nog meer grendels in de Grondwet? Voor meer informatie, contacteer Rudi Dierick, politiek secretaris OVV op of 0494/ Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen Passendalestraat 1A 2600 Berchem Telefoon: Fax: E-post: Rekeningnummer: Bezoek onze webstek:

2 Vraag 1: Is het kiesarrondissement B-H-V nu gesplitst of niet? Ja, Volledig /Zuiver? Nee Ja, maar slechts gedeeltelijk/onzuiver? Het juiste antwoord is: Slechts gedeeltelijk en onzuiver. De splitsing geldt slechts voor 29 van de 35 gemeenten van het kiesarrondissement Halle- Vilvoorde De zes Vlaamse gemeenten rond Brussel met faciliteiten voor Franstaligen, dat zijn Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezenbeek-Oppem, worden niet afgesplitst van het kiesarrondissement Brussel, maar worden electoraal en administratief geïsoleerd van de 29 andere gemeenten van Halle-Vilvoorde. Deze gemeenten worden aan hun Vlaamse kieskantons onttrokken en vormen samen een nieuw kieskanton Sint-Genesius-Rode. De voorrechten van de Franstaligen (o.a. kiezen voor Brusselse en Waalse kandidaten) worden er versterkt en verankerd in de Grondwet. Dat betekent dat de faciliteiten een permanent karakter krijgen. Deze gemeenten worden gemakkelijker inlijfbaar bij Brussel. De nieuwe regeling voor de benoeming van burgemeesters in de faciliteitengemeenten holt de bevoegdheid van de Vlaamse regering in hoge mate uit. OVV: Communautaire pacificatie in België en vooral in en rond Brussel is slechts mogelijk als Vlamingen en Franstaligen gelijk behandeld worden op federaal vlak en in de hoofdstad, als de interne grenzen door iedereen aanvaard worden, als elke inmenging in mekaars bevoegdheden stopt en de solidariteit eerlijk verloopt. Franstaligen die zich in Vlaanderen vestig(d)en moeten er alle Vlaamse instellingen erkennen en mogen electoraal niet afgezonderd worden van hun Vlaamse woonplaats. Dit akkoord over de gedeeltelijke splitsing van het kiesarrondissement B-H-V is schadelijk voor Vlaanderen, voor het vreedzaam samenleven in ons land en voor de democratie. Het OVV deelt de euforie in bepaalde media en partijen over deze "vuile" splitsing niet. Wat zegt de propaganda van de Vlaamse federale regeringspartijen daarvan? Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor staatshervorming : In juli 2011 koos CD&V resoluut voor eenonderhandelde oplossing. Morgen is B-H-V wettelijk gesplitst. Proper gesplitst. Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

3 Vraag 2: Is het gerechtelijk arrondissement B-H-V nu gesplitst of niet? Ja, Volledig /Zuiver? Nee Ja, maar slechts gedeeltelijk/onzuiver? Het juiste antwoord is: Nee Het gerechtelijk arrondissement B-H-V wordt niet gesplitst. Enkel het parket wordt gesplitst. De rechtbanken worden ontdubbeld. De Franstalige rechtbanken van Brussel blijven bevoegd voor het arrondissement Halle- Vilvoorde. De splitsing van het parket is onzuiver en onvolledig. Bij het Nederlandstalige parket komen er zelfs Franstalige magistraten in ééntalig Vlaamse gemeenten. Deze Franstalige magistraten staan slechts deels onder het hiërarchisch gezag van de Franstalige procureur-generaal van Brussel. De verdeling van de rechters voor de taalgroepen bevoordeelt in grote mate de Franstaligen. Hierdoor wordt de tweetaligheid in Brussel drastisch teruggeschroefd en mogen Vlamingen en al wie een Nederlandstalige procedure wil snelle rechtspraak vergeten. Franstaligen die voor een rechtbank in het Vlaamse arrondissement Halle- Vilvoorde moeten verschijnen, krijgen extra voorrechten die in geen enkel Waals arrondissement bestaan voor de aldaar wonende Vlamingen. Het detacheren van Franstalige magistraten naar het Vlaamse parket is een belediging voor de Vlaamse magistraten. De wetgeving bevatte voldoende garanties om een rechtvaardige rechtspraak voor anderstaligen te garanderen. De bepaling dat de procureur-generaal in het tweetalig arrondissement Brussel altijd een Franstalige moet zijn is een zware discriminatie en is een belediging voor de goed tweetalige Vlaamse magistraten. OVV: Communautaire pacificatie in België en vooral in en rond Brussel is slechts mogelijk als Vlamingen en Franstaligen gelijk behandeld worden op federaal vlak en in de hoofdstad, als de interne grenzen door iedereen aanvaard worden, als elke inmenging in mekaars bevoegdheden stopt. Franstaligen die zich in Vlaanderen vestig(d)en moeten er dus alle Vlaamse instellingen erkennen, inclusief de taal en (tweetalige) Vlaamse rechters. Wat zegt de propaganda van de Vlaamse federale regeringspartijen daarvan? Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor staatshervorming : Halle-Vilvoorde krijgt een eigen veiligheidsbeleid onder leiding van Vlaamse magistraten Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

4 Vraag 3 : Is dit de splitsing van B-H-V die Vlaanderen vroeg? Ja, maar de prijs is te hoog Neen Het juiste antwoord is: Neen Vlaanderen vroeg een splitsing van het kiesarrondissement B-H-V, waarbij de inwoners van alle 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde enkel zouden kunnen stemmen op lijsten van Vlaams-Brabant, net zoals de inwoners van het arrondissement Nijvel stemmen op lijsten van Waals-Brabant. Vlaanderen vroeg een splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel, waarbij de inwoners van Brussel zouden kunnen beroep doen op Nederlands- of Franstalige rechtspraak te Brussel en de inwoners van Halle-Vilvoorde voor burgerlijke rechtszaken uitsluitend nog zouden kunnen beroep op Nederlandstalige rechtspraak in Halle-Vilvoorde, zoals de inwoners van het arrondissement Nijvel aangewezen zijn op de Franstalige rechtbank van Nijvel. De Vlamingen verwachten van anderstaligen niets meer, maar ook niets minder dan wat overal elders in Europa gebruikelijk is: eenvoudig respect voor de instellingen en alle geldende wetten van het gebied waar men zich vestigt. Volgens deze staatshervorming blijven de inwoners van de 6 faciliteitengemeenten de keuze behouden om te stemmen op lijsten van Brussel; de inwoners van de 29 andere gemeenten van Halle-Vilvoorde kunnen voortaan enkel nog stemmen op lijsten van Vlaams-Brabant. Verder wordt de mogelijkheid voor inwoners van Halle-Vilvoorde om voor burgerlijke zaken beroep te doen op Franstalige rechtspraak nog versoepeld. Er worden ook Brusselse Franstalige parketmagistraten toegevoegd aan het Vlaamse parket van Halle-Vilvoorde. De Franstalige rechtbanken van Brussel blijven bevoegd voor alle gemeenten van Halle-Vilvoorde. Franstaligen in gemeenten van Halle-Vilvoorde mogen het gezag van Vlaamse rechters afwijzen. Volgens dit akkoord zullen zij berecht worden door 'vreemde' rechters, namelijk Franstaligen gedetacheerd vanuit Brussel en die hiërarchisch onder gezag blijven van een Brusselse overste die steeds Franstalige moet zijn. Terug naar koloniale tijden? Dit is niet de zuivere splitsing die Vlaanderen vroeg. Deze nepsplitsing zal niet bijdragen tot méér respect voor Vlaamse instellingen en zal geen pacificatie brengen. In 'de 29' kan men nog enig afremmend effect op de verfransing verwachten, voor de 6 betekent het een achteruitgang en verdere verfransing. Voor de gerechtelijke regelingen is het in gans Halle-Vilvoorde een gigantische stap achteruit. Wat zegt de propaganda van de Vlaamse federale regeringspartijen daarvan? Eric Van Rompuy en Tom Dehaene, Michel Doomst en Sonja Becq, Tom De Saegher in De Standaard 16 juli 2012: Vorige week was het zover. We beleefden het sluitstuk van een van de grootste verzuchtingen van de Vlaamse Beweging. 51 jaar na de indiening van het eerste wetsvoorstel tot splitsing van B-H-V, is de kiezel eindelijk uit de schoen. Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

5 Vraag 4 : Zal het Vlaanderen nu zelf zijn arbeidsmarktbeleid beheren? Ja Nee Ja, maar slechts in zeer beperkte mate Het juiste antwoord is: Ja, maar slechts in beperkte mate. De federale overheid blijft bevoegd voor arbeidsrecht, voor sociaal overleg, voor de RVA en voor de financiering en uitkering van de werkloosheidsvergoedingen. Vlaanderen zou dan, na de voorziene overdracht van bevoegdheden, als gewest bevoegd worden voor arbeidsbemiddeling (wat nu al grotendeels zo is), voor controle en sanctionering, voor de dienstencheques (die wel eerst nog even duurder gemaakt worden), voor het doelgroepenbeleid, met uitgezondering van een groot deel van de RSZverminderingen, en voor nog wat kleinere bevoegdheden (outplacement,...). Het leerlingenwezen zou naar de gemeenschappen gaan, en het betaald educatief verlof naar de Gewesten. Gewesten zouden inspraak krijgen in het beheer van de RVA, die echter federaal blijft. In Brussel wordt beroepsopleiding een zaak van het Gewest én van de beide Gemeenschappen. Het Vlinderakkoord spuit wel veel mist. Het zegt "De Gewesten verwerven volledige beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid om de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen te controleren en de daarbij behorende sancties op te leggen.", maar tegelijk blijft het arbeidsrecht federaal, en moeten er eerst nog samenwerkingsakkoorden gesloten worden, vooraleer de gewesten die extra bevoegdheden effectief zouden krijgen. De extra autonomie voor de gewesten is dus reëel, maar beperkt. Het zwaartepunt blijft overduidelijk het federale niveau. De reeds grote versnippering zal nog toenemen. OVV: We krijgen hier duidelijk drie kapiteins op een schip: de federale overheid, de gewesten én de sociale partners. Hun sociale overleg is bijzonder machtig en nog steeds voor 99% federaal. Dat is een ondermaatse regeling die ver tekort schiet ten opzichte van goed bestuur, de Octopusnota en dus ook van het Vlaamse regeerakkoord. Deze afspraken voorzien geen financiële verantwoordelijkheid voor de gewesten. We zijn zeer ver af van de gewenste volledige overdracht van het arbeidsmarktbeleid. Dit is uitgesproken slecht beleid met slechts een kleine stap vooruit waarvoor Vlaanderen zware toegevingen moet doen.

6 Vraag 5 : Zal Vlaanderen nu zelf zijn kinderbijslagen beheren? Ja? Nee? Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet! Het juiste antwoord is: NEE. Er komen vier gewestelijke regelingen. De Vlaamse Gemeenschap wordt buiten spel gezet voor alle Vlamingen die in de eigen hoofdstad Brussel wonen! Alhoewel dit grondwettelijk een gemeenschapsbevoegdheid is, worden in Brussel de Gemeenschappen buiten spel gezet. Daar zal de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) alles beslissen. Dat is een gewestelijke instelling. De Gemeenschappen kunnen er zelfs geen toeslag geven. Een Vlaams kind in Brussel zal dus een andere kinderbijslag krijgen dan de andere Vlaamse kinderen. Inzake kinderbijslagen is elke solidariteit tussen Vlamingen in en buiten Brussel uitgesloten. De Frans- en Duitstaligen krijgen wel de door hen gewenste autonomie. De Franstaligen aanvaarden verschillende kinderbijslagen voor éénzelfde kind, al naargelang dat in het Waalse of het hoofdstedelijke Gewest woont. Verschillende bijslagen per kind, dat was nochtans hun grote argument tegen echte overdracht aan de Gemeenschappen. Vlamingen krijgen dus geen zulke autonomie. Zij moeten aanvaarden dat ze verdeeld worden en dat solidariteit tussen alle Vlamingen onmogelijk gemaakt wordt. In welke andere democratische, federale staat eist één bevolkingsgroep dat een andere pas autonomie krijgt, als het eerst een deel van de eigen gemeenschap laat vallen? De onderhandelende partijen noemen de overdracht van kinderbijslag een 'communautarisering'. Dat is hoogst bedrieglijk. Het wordt de gemeenschappen immers onmogelijk gemaakt om alle kinderen van de gemeenschap een gelijke kinderbijslag te geven. Overdracht naar de gemeenschappen was beloofd in 1999 en in de latere regeerakkoorden. Tot net voor het het afsluiten van het vlinderakkoord herhaalden CD&V en N-VA dat dit nog steeds hun absolute voorkeur was, en dat dit voor hen een breekpunt was. Hoe zwaar wegen de beloften van politici wegen?

7 Vraag 6 : Worden de gemeenschappen en de gewesten financieel verantwoordelijk? Ja Ja, maar slechts in beperkte mate Neen Het juiste antwoord is: "Neen" voor de Gemeenschappen en "slechts in beperkte mate" voor de Gewesten. Met "financiële verantwoordelijkheid" bedoelt men doorgaans dat een overheid de gevolgen draagt van haar eigen beleidskeuzen. Dit hangt nauw samen met fiscale autonomie, het zelf kunnen heffen van belastingen om daarmee de eigen uitgaven te dekken. Voor de Gemeenschappen voorziet de zesde staatshervorming geen enkele financiële verantwoordelijkheid. Door de bevoegdheid voor onderwijs geven gemeenschappen nochtans meer uit dan de gewesten. Verre van verwaarloosbaar dus. Waarom dan geen financiële verantwoordelijkheid voor de gemeenschappen? Enkel het Vlaams Gewest is de eerstkomende 10 jaar financieel verantwoordelijk. De inkomsten voor de andere Gewesten zijn namelijk gewaarborgd. Daarna zou er een geleidelijke uitbouw van die verantwoordelijkheid komen. Het verleden leerde ons echter hoe de Franstalige partijen omgaan met zo'n overgangsperiode. Na Lambermont was er al eens afgesproken dat de deelstaten meer verantwoordelijkheid zouden krijgen. Wanneer de toen afgesproken periode echter ten einde liep, in 2011 ongeveer dus, eisten ze gewoon een nieuwe regeling met een nieuwe overgangsperiode. OVV: De bewering van de 6 regeringspartijen, als zou de Financieringswet leiden tot meer financiële verantwoordelijkheid voor de deelstaten, is misplaatst en objectief fout voor de Gemeenschappen. Voor de Gewesten komt er voor minstens de eerste 10 jaren evenmin iets van. En voor daarna zijn ze ongeloofwaardig. Wat beloofd is, lijkt ons daarenboven ook redelijk klein en zelfs verwaarloosbaar vergeleken met de omvang van de huidige en toekomstige transfers. Financiële verantwoordelijkheid voor de deelstaten is een van de courante suggesties van experts en internationale/europese overheden. Tevergeefs dus.

8 Vraag 7 : Is dit een correcte extra financiering voor Brussel? Ja / Eerder wel. Neen / Eerder niet. Het juiste antwoord is: Neen! Dit is absoluut geen correcte extra financiering. Vanaf 2012 krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) bovenop zijn bestaande dotaties 134 miljoen euro extra. Dat bedrag zal tegen 2015 oplopen tot 461 miljoen euro. Het wordt vanaf dan geïndexeerd zodat het steeds verder zal toenemen. Met de helft daarvan mag Brussel doen wat het wil. Het nu al bestaande doorsluizen van grote budgetten naar taken van de Franse Gemeenschap zal nog fors toenemen. Dat was in overtreding met de grondwet. Maar die overtredingen worden nu via aanpassingen van die grondwet witgewassen! De hoogte van die extra financiering werd op geen enkele wijze gestaafd door onderzoek naar de werkelijke noden in Brussel. Er is nog geen onafhankelijke analyse van de lasten en lusten van de hoofdstedelijke functie gemaakt. Brussel krijgt nu al merkelijk meer per inwoner dan Vlaanderen en Wallonië (zo'n 35%), en straks nog veel meer. Bovendien wordt de 125 miljoen euro van het Beliris-fonds (voor de financiering van de taken van Brussel als hoofdstad), die tot op heden jaarlijks door de federale regering moest goedgekeurd worden, samen met de (oplopende) 461 miljoen euro definitief verankerd in de wet (BFW). Dat betekent dat de Vlamingen alle zeggenschap daarover uit handen gegeven hebben. Die wet kan immers alleen maar gewijzigd worden met instemming van de Franstaligen. Wat krijgen de Vlamingen in ruil voor deze riante extra's? Bitter weinig, en zelfs eerder achteruitgang. Geen reële besparingen binnen de Brusselse besturen en instellingen, geen enkele garantie op beter bestuur, noch op een betere naleving van de taalwetgeving; voorts geen ernstige structurele hervormingen. Het BHG zal daarbij kunnen genieten van een pendelaarsdotatie, de andere gewesten niet. En dat terwijl heel wat Brusselaars en Walen in het Vlaamse Gewest werken. OVV: Vlaanderen zal significant meer betalen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), maar het heeft er steeds minder te zeggen en Brusselse Vlamingen worden nog meer afgescheiden en ondergeschikt. Brussel en ook de Franstaligen komen als grote overwinnaars uit deze onderhandelingen. Hun allergrootste eis (meer centen) werd ingewilligd, zonder de minste tegenprestatie, noch verantwoording. Slecht financieel beleid dus en daarom schadelijk voor onze kredietwaardigheid. Brussel wordt een supergewest, waarvoor Vlaanderen meer zal betalen en minder inspraak zal hebben. Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

9 Vraag 8 : Is extra geld voor Brussel slecht voor Vlaanderen? Ja / Eerder wel. Neen / Eerder niet. Het juiste antwoord is: Ja, zonder de minste twijfel (tenminste: zoals het nu gebeurt). Velen vragen zich af waarom we extra geld voor Brussel bekritiseren. In Brussel wonen en werken toch ook duizenden Vlamingen. Dat extra geld komt dan toch iedereen ten goede?! Of niet? Met het OVV onderzochten we deze vraag. We bevroegen leiders en studiediensten van de meeste politieke partijen en andere organisaties: Brussel krijgt nu al enorme middelen voor de hoofdstedelijke functie (+/- 600 miljoen euro/jr.). Maar een groot deel van dat geld gaat niet naar de hoofdstedelijke functie, doch naar openbare dienstverlening voor de Brusselse bevolking. Voorts wordt nu al veel gewestgeld doorgesluisd naar taken van de Franse Gemeenschap, met kruimels voor de Vlaamse (0%, 5% à 20% al naargelang het budget). Vlamingen moeten daarbij echter wel zo'n 65% van dat extra geld voor Brussel opbrengen. Dat extra geld wordt ook verantwoord door de grote noden in scholen en kinderopvang, maar dat is geen bevoegdheid van de hoofdstad. Daarvoor zijn de Gemeenschappen bevoegd. Nog meer ééntalig Franstalige rechters in én rond Brussel zullen extra geld kosten. De reële "nog niet voldane" noden van Brussel én de andere beweerde redenen werden nooit ernstig onderzocht. Zowat alle Brussels-Vlaamse toppolitici (Vanackere, Grouwels, Smet, Vanhengel,...) stelden dat de lokale Brusselse instellingen substantieel kunnen besparen. Daar komt niets van in huis. OVV: Geen enkel argument pro meer geld voor Brussel overleeft een kritische analyse. Daarom is extra geld voor Brussel volstrekt onverantwoord, en schadelijk voor Vlaanderen én voor goed bestuur. Vlaanderen zal die extra lasten voor Brussel quasi alleen dragen. Daarenboven wordt de inspraak vanvlaanderen in het beheer van de hoofdstedelijke funcite afgebouwd en worden de Brusselse Vlamingen verder afgescheiden van de andere Vlamingen. Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

10 Vraag 9 : Kan Vlaanderen de belastingdruk verlagen? Ja / Ja, eerder wel / Ja, maar slechts in beperkte mate Nee / Nee, eerder niet Het juiste antwoord is: Ja, maar slechts in beperkte mate. Zelfs als we enkel de belastingdruk in het Vlaamse Gewest beschouwen en de Brusselse Vlamingen terzijde laten, zal Vlaanderen de fiscale en parafiscale druk niet voelbaar kunnen verlagen. Dat geldt zowel voor de theoretische mogelijkheden, voorzien in de nieuwe institutionele regelingen, als voor de reële mogelijkheden. De redenen daarvoor zijn eenvoudig: Het deel van de totale (para)fiscale druk waarover het Vlaams Parlement autonoom kan beslissen bedraagt slechts ongeveer 12% van die totale druk. Gezien de huidige financiële context is een voelbare verlaging van fiscale druk enkel mogelijk wanneer men de openbare uitgaven kan verlagen. Het gedeelte daarvan onder controle van het Vlaams Parlement is slechts een klein deel. De eigen Vlaamse uitgaven zijn vooral lonen van vastbenoemde en andere ambtenaren, leerkrachten e.d.. De fiscale fraude, de gedoogde ontwijking en de sociale fraude vallen buiten bereik van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid blijkt ook onmachtig én onwillig om de uitgaven van gemeenten en andere lagere overheden te verlagen. Dat botst op grote politieke onwil, vooral bij de lokale overheden en bij de klassieke partijen. De Vlaamse overheid blijkt al even onmachtig om zelfs ongrondwettelijke overdrachten aan de federale overheid en aan andere deelstaten te beperken. Ze kon de zgn. 'usurperende' uitgaven nog nooit tegenhouden. OVV: de nieuwe autonomie zal Vlaanderen niet toelaten om de (para-) fiscale druk significant te verlagen. De reële fiscale autonomie en de reële financiële verantwoordelijkheid zijn daartoe onvoldoende. Ideaal ware totale fiscale autonomie voor de Gewesten en Gemeenschappen. Deze laatste kan men eventueel financieren met gewestelijke dotaties. Dan zou het Vlaams Parlement bevoegd zijn voor alle 'Vlaamse' uitgaven. Vlamingen moeten een zuinig beheer eisen van al hun volksvertegenwoordigers, Vlaamse net zo goed als federale.

11 Vraag 10 : Hoe zullen de transfers evolueren? Vandaag bedragen de transfers vanuit Vlaanderen naar Wallonië en Brussel zo'n 12 miljard euro. Gelijk blijven? Dalen? Stijgen? Het juiste antwoord is: De transfers zullen nog STIJGEN! 461 miljoen extra voor Brussel (geïndexeerd en zonder ernstig onderzoek naar de reële extra noden), een hogere én gegarandeerde solidariteitsregeling voor de Franstaligen, extra's voor Franstalig onderwijs en voor tientallen onmiddellijk aan te werven Franstalige rechters in Brussel en in Halle-Vilvoorde. De noodzakelijke saneringen in Brussel worden, op de lange baan geschoven. Vlaamse budgetten dalen door het onmiddellijk stopzetten van de zgn. Lambermont-turbo en de tragere groei van de voor Vlaanderen gunstige dotatie uit de personenbelasting. De evolutie op lange termijn hangt voor Vlaanderen sterk af van de economische groei in deze periode. Beterschap is, volgens vele Vlaamse experten en partijen (Tijd, Vives, N- VA,...) slechts mogelijk bij een zeer hoge en weinig realistische economische groei, én als de Franstaligen tegen dan geen nieuwe aanpassingen eisen. Ondertussen zullen de globale transfers nog aanzienlijk stijgen. OVV: Dit voldoet in de verste verte niet aan de legitieme verwachtingen van de meeste Vlamingen. Het is ook schadelijk omdat regels van goed bestuur geschonden worden en het Vlaanderen de middelen ontneemt die noodzakelijk zijn om onze welvaart op peil te houden. Er is geen duidelijke verantwoording voor de nieuwe transfers, noch voldoende eenvoud in de regelingen opdat ze controleerbaar zouden zijn. Ze voldoen al evenmin aan de democratische, Vlaamse toets: noch reële wederkerigheid, noch het beëindigen van usurperende bevoegdheden door federale en hoofdstedelijke overheid, noch respect voor de gelijke rechten van de Vlamingen (in Brussel en elders).

12 Vraag 11 : Wat wordt die Hoofdstedelijke Gemeenschap? Niets, het is een monster van Loch Ness Groot gevaar, het is een paard van Troje Weet het niet. Het juiste antwoord is : voor goede samenwerking over de gewestgrenzen heen is het overbodig; voor de integriteit van Vlaams-Brabant is het een groot gevaar. Volgens het federale regeerakkoord wordt er een 'Hoofdstedelijke Gemeenschap' opgericht (p. 28 e.v.), maar voorlopig is dat een lege doos en vereist ze samenwerkingsakkoorden tussen de Gewesten. Grensoverschrijdende samenwerking tussen Gewesten en lagere overheden is noodzakelijk, maar velen storen zich al lang over de onwil tot samenwerking van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Ook de Franse Gemeenschap saboteert de nodige samenwerking met haar arrogante onwil om de grenzen van Vlaanderen te erkennen, met haar grootschalige, aanhoudende laster tegenover Vlaanderen. Maar zal zo'n 'Hoofdstedelijke Gemeenschap' echt een betere samenwerking opleveren? Franstalige partijen beschouwen het als een middel om het grondgebied van Vlaanderen te kunnen aantasten. Zij verwachten dat het 'Bruxelles' zeggenschap zal geven over Vlaams-Brabant zonder een evenredige tegenprestatie. De noodzakelijke voorafgaande instemming van het Vlaamse Gewest biedt geen sluitende waarborg tegen sluipende annexatie. De evolutie van de taalfaciliteiten is een verontrustend precedent. Aan de Vlamingen werd verteld dat deze uitdovend en zonder gevaar zouden zijn, maar de Franstaligen beweerden net het tegenovergestelde. De geschiedenis gaf de Franstalige hardliners gelijk. Het lijkt een detail dat deze nieuwe instelling dezelfde naam krijgt als de reeds bestaande drie 'gemeenschappen'. Zo'n naam suggereert dat er een ambitieuzer plan achter schuilt, een plan voor uitholling van Vlaamse bevoegdheden in Vlaams- Brabant en van de bevoegdheden van de Gemeenschappen. OVV: Deze nieuwe instelling een gevaarlijke zaak. Ook de naam ervan is op zich al een probleem. Samenwerking vroeg geen nieuwe instelling. Dat kon men gewoon aan de Gewesten overlaten. Kortom, dit verhaal stinkt naar rookgordijn, paard van Troje en geldverspilling. Wat denken de Franstalige liberalen daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

13 Vraag 12 : Waarom nog meer grendels in de Grondwet? Grendels zijn nodig om het land te stabiliseren Grendels maken de Franstalige voorrechten onomkeerbaar Grendels beschermen de Brusselse Vlamingen Het juiste antwoord is : Grendels maken de Franstalige voorrechten onomkeerbaar Tengevolge van de nu reeds bestaande grendels in Grondwet kan een meerderheid in elke taalgroep elke hervorming onmogelijk maken, ook als er daarvoor in het ganse land een duidelijke meerderheid zou bestaan. Dit zorgt ervoor dat de meeste conservatieve taalgroep elke vooruitgang kan afblokken. Een wetgeving die belangrijk is voor Vlaanderen, die enkel betrekking heeft op Vlaanderen en die door een grote meerderheid van de Vlaamse kiezers gevraagd wordt, kan op die manier onmogelijk gemaakt door de Franstaligen. Zo werd een correcte splitsing van het arrondissement BHV onmogeliijk gemaakt. Met de zesde staatshervorming worden nog een tiental nieuwe wetten gemaakt waardoor Franstalige voorrechten vergrendeld worden in de Grondwet of door wetten met een speciale meerderheid. Dat betekent wetten die enkel kunnen gewijzigd worden met instemming van een Franstlige meerderheid. Dat zal o.a. het geval zijn de faciliteiten voor Franstaligen in zes gemeenten rond Brussel, voor de bevoegdheid van de Franstalige rechtbank van Brussel in gans het arrondissement BHV, voor het oprichten van een Hoofdstedelijke Gemeenschap, voor het toekennen van extra geld aan Brussel dat ook mag gebruikt worden voor de Franse Gemeenschap. OVV: Deze bestaande en nieuwe grendels zijn ondemocratisch. In een democratie moet de meerderheid kunnen beslissen. Er mogen regelingen bestaan om discriminatie van de minderheid te voorkomen, maar deze mogen er niet toe leiden dat de minderheid een permanent vetorecht krijgt. De Franstalige minderheid in België mag extra bescherming krijgen, maar dit kan enkel indien dezelfde garanties bestaan voor de Vlaamse minderheid in Brussel.

14 Wat denken de Franstalige liberalen van de MR van de zesde staatshervorming? Ref. Actualités MR 31 juli 2012: B-H-V: les Francophones protégés. 13 questions pour comprendre 1 Si vous habitez dans l'une des 6 communes à facilités (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhodes-Saint- Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem): 1. Est-ce que vous pourrez encore voter pour un candidat bruxellois? Oui. Les électeurs des six communes à facilités pourront voter directement pour des listes bruxelloises et les votes émis dans l'ensemble de Hal-Vilvorde seront intégralement pris en compte pour le Sénat. 2. Est-ce que la Flandre peut neutraliser la nomination du Bourgmestre de votre commune pourtant démocratiquement élu? Non. Le Mouvement Réformateur a obtenu une procédure objective de nomination des bourgmestres des six communes à facilités. En cas de recours, c'est l'assemblée générale paritairement bilingue du Conseil d'etat qui tranchera sur base d'une présidence francophone ou néerlandophone en alternance. Il y aura également la garantie d'avoir un auditeur francophone et un auditeur néerlandophone. Les bourgmestres resteront en fonction tout le temps de la procédure. Ceci les soustrait totalement à l'arbitraire du Gouvernement flamand qui jusqu'ici refusait de les nommer. La démocratie est enfin respectée. 3. Est-ce que la Flandre peut continuer à vous imposer en toute impunité des tracasseries administratives notamment via la circulaire Peeters? Non. La consécration légale de la Circulaire Peeters prévue initialement a été empêchée par le MR. C'est donc la loi actuelle et la jurisprudence récente, favorables aux francophones, qui s'imposent. Si des abus du côté néerlandophone persistent, un recours sera possible devant l'assemblée générale du Conseil d'etat. 4. Est-ce que vous pourrez continuer à utiliser le français devant les tribunaux que ce soit au civil ou au pénal? Oui. Pour la première fois, les droits des justiciables de Bruxelles et de toute sa périphérie sont bétonnés dans la Constitution. Chacun aura désormais la garantie de se défendre dans sa langue. 2 Si vous habitez dans l'une des 29 communes de l'arrondissement de B-H-V hors facilités: 5. Est-ce que vous pourrez continuer à voter pour un candidat francophone en Brabant flamand? Oui. Des listes francophones peuvent être déposées en Brabant flamand et contribuer à l'élection d'un francophone parmi les élus issus de la circonscription du Brabant flamand. 6. Que se passe-t-il pour le Sénat? Votre vote sera pris en compte pour la désignation des élus francophones cooptés au Sénat. Un élu de la périphérie pourra par ailleurs être cet élu coopté. 7. Est-ce que vous pourrez continuer à utiliser le français devant les tribunaux? Oui. Tout comme les habitants de Bruxelles et des six communes, vos droits linguistiques sur le plan judiciaire vont être bétonnés dans la Constitution. 3 En outre, que vous habitiez dans l'une des six communes à facilités ou pas: 8. Est-ce que la Flandre peut décider seule de fermer des accès au ring pour embêter les navetteurs et les Bruxellois? Non. Elle ne peut prendre aucune décision sans avoir pris en compte les restrictions éventuelles imposées par les gouvernements bruxellois et wallons. 9. Est-ce que Bruxelles est enfermée dans un carcan? Non. Bruxelles a renforcé son lien avec les six communes à facilités dont le statut est désormais "bétonné" par la Constitution. En outre, l'accord consacre l'existence par une loi spéciale, d'une Communauté métropolitaine qui permet d'élargir Bruxelles sur base du Grand Brabant. 10. C'est quoi cette Communauté métropolitaine? Cette institution a pour but de permettre à Bruxelles de rayonner sur l'ensemble de son ressort géographique naturel. On reconnaît ainsi le lien économique et social existant entre Bruxelles et sa périphérie, lien indispensable pour faciliter son le développement de Bruxelles. 11. Est-ce que les frontières linguistiques peuvent devenir des frontières d'état? Non. La garantie constitutionnelle accordée aux communes à facilités permettra à celles-ci d'être prémunie contre toute exigence flamande d'annexion à un futur Etat flamand. La comptabilisation de l'ensemble des voix francophones exprimées en dans Hal-Vilvorde pour le Sénat renforce cet élément. C'est le droit à l'autodétermination des habitants de la périphérie qui permettra de fixer les frontières linguistiques en cas de scénario de séparation du pays. Si vous habitez Bruxelles: 12. Est-ce que Bruxelles est une sous-région? Non, le MR a obtenu la consécration de Bruxelles comme Région à part entière dans la Constitution. Chose qui lui était refusée depuis sa création à la fin des années 80. Il est enfin mis un terme à l'époque où Bruxelles bénéficiait d'un sousstatut institutionnel. 13. Est-ce que Bruxelles va être refinancée comme il se doit? Oui. Bruxelles va être refinancée ce qui va permettre le développement de projets ambitieux au bénéfice direct des Bruxellois et de l'ensemble des Belges.

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering voor Vooruitgang We betalen torenhoge federale belastingen, maar krijgen daarvoor geen efficiënte

Nadere informatie

UW STOK ACHTER DE DEUR

UW STOK ACHTER DE DEUR VERKIEZINGSPROGRAMMA UW STOK ACHTER DE DEUR Vu: Gerolf Annemans, Madouplein 8/9, 1210 Brussel VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 Een verkenningstocht door het programma van het Vlaams Belang Inhoudstafel Voorwoord...3

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013 MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Avec ce projet de loi, notre pays entame la réforme de la justice. Après vingt ans d'études, de débats et de conseils, le temps est venu de

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE DIENST VAN DE ADJUNCT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 2010 2011 Inhoudstafel 03 01 Voorwoord 04 02 Opdracht 05 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06 04

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 14.03 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering is geopend.

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2012-2013 Handelingen Plenaire vergaderingen Maandag 26 november 2012 Namiddagvergadering 5-80 5-80 Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Annales

Nadere informatie

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MARDI 19 FÉVRIER 2013 Matin COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van DINSDAG 19 FEBRUARI

Nadere informatie

Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV

Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV 1 2 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider, ) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

De besparingen niet langer incasseren

De besparingen niet langer incasseren België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 333 April 2014 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, Hovenierstraat

Nadere informatie

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Commission de la santé

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Commission de la santé C.R.I. COM (2005-2006) N 2 I.V. COM (2005-2006) Nr. 2 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig

Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Inhoud Wat is de regering Michel-De Wever van plan met onze pensioenen?... 7 Werken tot 67... 7 Afbouw wettelijke pensioenen...13 Invoering

Nadere informatie

WOENSDAG 30 JANUARI 2013

WOENSDAG 30 JANUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MERCREDI 30 JANVIER 2013 Après-midi COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015 PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 Namiddag SÉANCE PLÉNIÈRE du JEUDI 15 JANVIER 2015 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.24 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke. La séance

Nadere informatie

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef.

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef. COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 3 FEBRUARI 2010 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 3 FÉVRIER 2010 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.30 uur en

Nadere informatie

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1)

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Hoofdstuk 7 De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Guy Vanthemsche 1. Bibliografie Om evidente redenen bestaan er slechts weinig historische werken over de recente staatshervorming. De meeste

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur P309941 ORDE VAN DEN PRINCE vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur 2 WOORD VOORAF 3 IK HOU VAN ALLE ZES 5 VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OVER DE BRUSSELSE RAND 9 WELK BELEID IS NODIG IN DE VLAAMSE

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 651 CRIV 51 COM 651 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie