Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen"

Transcriptie

1 Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen De staatshervorming ontleed in 12 vragen en antwoorden Vraag 1: Is het kiesarrondissement B-H-V nu gesplitst of niet? Vraag 2: Is het gerechtelijk arrondissement B-H-V nu gesplitst of niet Vraag 3: Is dit de splitsing van B-H-V die Vlaanderen vroeg? Vraag 4: Zal het Vlaanderen nu zelf zijn arbeidsmarktbeleid beheren Vraag 5: Zal Vlaanderen nu zelf zijn kinderbijslagen beheren? Vraag 6: Worden de deelstaten financieel verantwoordelijk? Vraag 7: Is dit een correcte extra financiering voor Brussel? Vraag 8: Is extra geld voor Brussel slecht voor Vlaanderen? Vraag 9: Kan Vlaanderen de belastingdruk verlagen? Vraag 10: Hoe zullen de transfers evolueren? Vraag 11: Wat wordt die Hoofdstedelijke Gemeenschap? Vraag 12: Waarom nog meer grendels in de Grondwet? Voor meer informatie, contacteer Rudi Dierick, politiek secretaris OVV op of 0494/ Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen Passendalestraat 1A 2600 Berchem Telefoon: Fax: E-post: Rekeningnummer: Bezoek onze webstek:

2 Vraag 1: Is het kiesarrondissement B-H-V nu gesplitst of niet? Ja, Volledig /Zuiver? Nee Ja, maar slechts gedeeltelijk/onzuiver? Het juiste antwoord is: Slechts gedeeltelijk en onzuiver. De splitsing geldt slechts voor 29 van de 35 gemeenten van het kiesarrondissement Halle- Vilvoorde De zes Vlaamse gemeenten rond Brussel met faciliteiten voor Franstaligen, dat zijn Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezenbeek-Oppem, worden niet afgesplitst van het kiesarrondissement Brussel, maar worden electoraal en administratief geïsoleerd van de 29 andere gemeenten van Halle-Vilvoorde. Deze gemeenten worden aan hun Vlaamse kieskantons onttrokken en vormen samen een nieuw kieskanton Sint-Genesius-Rode. De voorrechten van de Franstaligen (o.a. kiezen voor Brusselse en Waalse kandidaten) worden er versterkt en verankerd in de Grondwet. Dat betekent dat de faciliteiten een permanent karakter krijgen. Deze gemeenten worden gemakkelijker inlijfbaar bij Brussel. De nieuwe regeling voor de benoeming van burgemeesters in de faciliteitengemeenten holt de bevoegdheid van de Vlaamse regering in hoge mate uit. OVV: Communautaire pacificatie in België en vooral in en rond Brussel is slechts mogelijk als Vlamingen en Franstaligen gelijk behandeld worden op federaal vlak en in de hoofdstad, als de interne grenzen door iedereen aanvaard worden, als elke inmenging in mekaars bevoegdheden stopt en de solidariteit eerlijk verloopt. Franstaligen die zich in Vlaanderen vestig(d)en moeten er alle Vlaamse instellingen erkennen en mogen electoraal niet afgezonderd worden van hun Vlaamse woonplaats. Dit akkoord over de gedeeltelijke splitsing van het kiesarrondissement B-H-V is schadelijk voor Vlaanderen, voor het vreedzaam samenleven in ons land en voor de democratie. Het OVV deelt de euforie in bepaalde media en partijen over deze "vuile" splitsing niet. Wat zegt de propaganda van de Vlaamse federale regeringspartijen daarvan? Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor staatshervorming : In juli 2011 koos CD&V resoluut voor eenonderhandelde oplossing. Morgen is B-H-V wettelijk gesplitst. Proper gesplitst. Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

3 Vraag 2: Is het gerechtelijk arrondissement B-H-V nu gesplitst of niet? Ja, Volledig /Zuiver? Nee Ja, maar slechts gedeeltelijk/onzuiver? Het juiste antwoord is: Nee Het gerechtelijk arrondissement B-H-V wordt niet gesplitst. Enkel het parket wordt gesplitst. De rechtbanken worden ontdubbeld. De Franstalige rechtbanken van Brussel blijven bevoegd voor het arrondissement Halle- Vilvoorde. De splitsing van het parket is onzuiver en onvolledig. Bij het Nederlandstalige parket komen er zelfs Franstalige magistraten in ééntalig Vlaamse gemeenten. Deze Franstalige magistraten staan slechts deels onder het hiërarchisch gezag van de Franstalige procureur-generaal van Brussel. De verdeling van de rechters voor de taalgroepen bevoordeelt in grote mate de Franstaligen. Hierdoor wordt de tweetaligheid in Brussel drastisch teruggeschroefd en mogen Vlamingen en al wie een Nederlandstalige procedure wil snelle rechtspraak vergeten. Franstaligen die voor een rechtbank in het Vlaamse arrondissement Halle- Vilvoorde moeten verschijnen, krijgen extra voorrechten die in geen enkel Waals arrondissement bestaan voor de aldaar wonende Vlamingen. Het detacheren van Franstalige magistraten naar het Vlaamse parket is een belediging voor de Vlaamse magistraten. De wetgeving bevatte voldoende garanties om een rechtvaardige rechtspraak voor anderstaligen te garanderen. De bepaling dat de procureur-generaal in het tweetalig arrondissement Brussel altijd een Franstalige moet zijn is een zware discriminatie en is een belediging voor de goed tweetalige Vlaamse magistraten. OVV: Communautaire pacificatie in België en vooral in en rond Brussel is slechts mogelijk als Vlamingen en Franstaligen gelijk behandeld worden op federaal vlak en in de hoofdstad, als de interne grenzen door iedereen aanvaard worden, als elke inmenging in mekaars bevoegdheden stopt. Franstaligen die zich in Vlaanderen vestig(d)en moeten er dus alle Vlaamse instellingen erkennen, inclusief de taal en (tweetalige) Vlaamse rechters. Wat zegt de propaganda van de Vlaamse federale regeringspartijen daarvan? Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor staatshervorming : Halle-Vilvoorde krijgt een eigen veiligheidsbeleid onder leiding van Vlaamse magistraten Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

4 Vraag 3 : Is dit de splitsing van B-H-V die Vlaanderen vroeg? Ja, maar de prijs is te hoog Neen Het juiste antwoord is: Neen Vlaanderen vroeg een splitsing van het kiesarrondissement B-H-V, waarbij de inwoners van alle 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde enkel zouden kunnen stemmen op lijsten van Vlaams-Brabant, net zoals de inwoners van het arrondissement Nijvel stemmen op lijsten van Waals-Brabant. Vlaanderen vroeg een splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel, waarbij de inwoners van Brussel zouden kunnen beroep doen op Nederlands- of Franstalige rechtspraak te Brussel en de inwoners van Halle-Vilvoorde voor burgerlijke rechtszaken uitsluitend nog zouden kunnen beroep op Nederlandstalige rechtspraak in Halle-Vilvoorde, zoals de inwoners van het arrondissement Nijvel aangewezen zijn op de Franstalige rechtbank van Nijvel. De Vlamingen verwachten van anderstaligen niets meer, maar ook niets minder dan wat overal elders in Europa gebruikelijk is: eenvoudig respect voor de instellingen en alle geldende wetten van het gebied waar men zich vestigt. Volgens deze staatshervorming blijven de inwoners van de 6 faciliteitengemeenten de keuze behouden om te stemmen op lijsten van Brussel; de inwoners van de 29 andere gemeenten van Halle-Vilvoorde kunnen voortaan enkel nog stemmen op lijsten van Vlaams-Brabant. Verder wordt de mogelijkheid voor inwoners van Halle-Vilvoorde om voor burgerlijke zaken beroep te doen op Franstalige rechtspraak nog versoepeld. Er worden ook Brusselse Franstalige parketmagistraten toegevoegd aan het Vlaamse parket van Halle-Vilvoorde. De Franstalige rechtbanken van Brussel blijven bevoegd voor alle gemeenten van Halle-Vilvoorde. Franstaligen in gemeenten van Halle-Vilvoorde mogen het gezag van Vlaamse rechters afwijzen. Volgens dit akkoord zullen zij berecht worden door 'vreemde' rechters, namelijk Franstaligen gedetacheerd vanuit Brussel en die hiërarchisch onder gezag blijven van een Brusselse overste die steeds Franstalige moet zijn. Terug naar koloniale tijden? Dit is niet de zuivere splitsing die Vlaanderen vroeg. Deze nepsplitsing zal niet bijdragen tot méér respect voor Vlaamse instellingen en zal geen pacificatie brengen. In 'de 29' kan men nog enig afremmend effect op de verfransing verwachten, voor de 6 betekent het een achteruitgang en verdere verfransing. Voor de gerechtelijke regelingen is het in gans Halle-Vilvoorde een gigantische stap achteruit. Wat zegt de propaganda van de Vlaamse federale regeringspartijen daarvan? Eric Van Rompuy en Tom Dehaene, Michel Doomst en Sonja Becq, Tom De Saegher in De Standaard 16 juli 2012: Vorige week was het zover. We beleefden het sluitstuk van een van de grootste verzuchtingen van de Vlaamse Beweging. 51 jaar na de indiening van het eerste wetsvoorstel tot splitsing van B-H-V, is de kiezel eindelijk uit de schoen. Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

5 Vraag 4 : Zal het Vlaanderen nu zelf zijn arbeidsmarktbeleid beheren? Ja Nee Ja, maar slechts in zeer beperkte mate Het juiste antwoord is: Ja, maar slechts in beperkte mate. De federale overheid blijft bevoegd voor arbeidsrecht, voor sociaal overleg, voor de RVA en voor de financiering en uitkering van de werkloosheidsvergoedingen. Vlaanderen zou dan, na de voorziene overdracht van bevoegdheden, als gewest bevoegd worden voor arbeidsbemiddeling (wat nu al grotendeels zo is), voor controle en sanctionering, voor de dienstencheques (die wel eerst nog even duurder gemaakt worden), voor het doelgroepenbeleid, met uitgezondering van een groot deel van de RSZverminderingen, en voor nog wat kleinere bevoegdheden (outplacement,...). Het leerlingenwezen zou naar de gemeenschappen gaan, en het betaald educatief verlof naar de Gewesten. Gewesten zouden inspraak krijgen in het beheer van de RVA, die echter federaal blijft. In Brussel wordt beroepsopleiding een zaak van het Gewest én van de beide Gemeenschappen. Het Vlinderakkoord spuit wel veel mist. Het zegt "De Gewesten verwerven volledige beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid om de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen te controleren en de daarbij behorende sancties op te leggen.", maar tegelijk blijft het arbeidsrecht federaal, en moeten er eerst nog samenwerkingsakkoorden gesloten worden, vooraleer de gewesten die extra bevoegdheden effectief zouden krijgen. De extra autonomie voor de gewesten is dus reëel, maar beperkt. Het zwaartepunt blijft overduidelijk het federale niveau. De reeds grote versnippering zal nog toenemen. OVV: We krijgen hier duidelijk drie kapiteins op een schip: de federale overheid, de gewesten én de sociale partners. Hun sociale overleg is bijzonder machtig en nog steeds voor 99% federaal. Dat is een ondermaatse regeling die ver tekort schiet ten opzichte van goed bestuur, de Octopusnota en dus ook van het Vlaamse regeerakkoord. Deze afspraken voorzien geen financiële verantwoordelijkheid voor de gewesten. We zijn zeer ver af van de gewenste volledige overdracht van het arbeidsmarktbeleid. Dit is uitgesproken slecht beleid met slechts een kleine stap vooruit waarvoor Vlaanderen zware toegevingen moet doen.

6 Vraag 5 : Zal Vlaanderen nu zelf zijn kinderbijslagen beheren? Ja? Nee? Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet! Het juiste antwoord is: NEE. Er komen vier gewestelijke regelingen. De Vlaamse Gemeenschap wordt buiten spel gezet voor alle Vlamingen die in de eigen hoofdstad Brussel wonen! Alhoewel dit grondwettelijk een gemeenschapsbevoegdheid is, worden in Brussel de Gemeenschappen buiten spel gezet. Daar zal de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) alles beslissen. Dat is een gewestelijke instelling. De Gemeenschappen kunnen er zelfs geen toeslag geven. Een Vlaams kind in Brussel zal dus een andere kinderbijslag krijgen dan de andere Vlaamse kinderen. Inzake kinderbijslagen is elke solidariteit tussen Vlamingen in en buiten Brussel uitgesloten. De Frans- en Duitstaligen krijgen wel de door hen gewenste autonomie. De Franstaligen aanvaarden verschillende kinderbijslagen voor éénzelfde kind, al naargelang dat in het Waalse of het hoofdstedelijke Gewest woont. Verschillende bijslagen per kind, dat was nochtans hun grote argument tegen echte overdracht aan de Gemeenschappen. Vlamingen krijgen dus geen zulke autonomie. Zij moeten aanvaarden dat ze verdeeld worden en dat solidariteit tussen alle Vlamingen onmogelijk gemaakt wordt. In welke andere democratische, federale staat eist één bevolkingsgroep dat een andere pas autonomie krijgt, als het eerst een deel van de eigen gemeenschap laat vallen? De onderhandelende partijen noemen de overdracht van kinderbijslag een 'communautarisering'. Dat is hoogst bedrieglijk. Het wordt de gemeenschappen immers onmogelijk gemaakt om alle kinderen van de gemeenschap een gelijke kinderbijslag te geven. Overdracht naar de gemeenschappen was beloofd in 1999 en in de latere regeerakkoorden. Tot net voor het het afsluiten van het vlinderakkoord herhaalden CD&V en N-VA dat dit nog steeds hun absolute voorkeur was, en dat dit voor hen een breekpunt was. Hoe zwaar wegen de beloften van politici wegen?

7 Vraag 6 : Worden de gemeenschappen en de gewesten financieel verantwoordelijk? Ja Ja, maar slechts in beperkte mate Neen Het juiste antwoord is: "Neen" voor de Gemeenschappen en "slechts in beperkte mate" voor de Gewesten. Met "financiële verantwoordelijkheid" bedoelt men doorgaans dat een overheid de gevolgen draagt van haar eigen beleidskeuzen. Dit hangt nauw samen met fiscale autonomie, het zelf kunnen heffen van belastingen om daarmee de eigen uitgaven te dekken. Voor de Gemeenschappen voorziet de zesde staatshervorming geen enkele financiële verantwoordelijkheid. Door de bevoegdheid voor onderwijs geven gemeenschappen nochtans meer uit dan de gewesten. Verre van verwaarloosbaar dus. Waarom dan geen financiële verantwoordelijkheid voor de gemeenschappen? Enkel het Vlaams Gewest is de eerstkomende 10 jaar financieel verantwoordelijk. De inkomsten voor de andere Gewesten zijn namelijk gewaarborgd. Daarna zou er een geleidelijke uitbouw van die verantwoordelijkheid komen. Het verleden leerde ons echter hoe de Franstalige partijen omgaan met zo'n overgangsperiode. Na Lambermont was er al eens afgesproken dat de deelstaten meer verantwoordelijkheid zouden krijgen. Wanneer de toen afgesproken periode echter ten einde liep, in 2011 ongeveer dus, eisten ze gewoon een nieuwe regeling met een nieuwe overgangsperiode. OVV: De bewering van de 6 regeringspartijen, als zou de Financieringswet leiden tot meer financiële verantwoordelijkheid voor de deelstaten, is misplaatst en objectief fout voor de Gemeenschappen. Voor de Gewesten komt er voor minstens de eerste 10 jaren evenmin iets van. En voor daarna zijn ze ongeloofwaardig. Wat beloofd is, lijkt ons daarenboven ook redelijk klein en zelfs verwaarloosbaar vergeleken met de omvang van de huidige en toekomstige transfers. Financiële verantwoordelijkheid voor de deelstaten is een van de courante suggesties van experts en internationale/europese overheden. Tevergeefs dus.

8 Vraag 7 : Is dit een correcte extra financiering voor Brussel? Ja / Eerder wel. Neen / Eerder niet. Het juiste antwoord is: Neen! Dit is absoluut geen correcte extra financiering. Vanaf 2012 krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) bovenop zijn bestaande dotaties 134 miljoen euro extra. Dat bedrag zal tegen 2015 oplopen tot 461 miljoen euro. Het wordt vanaf dan geïndexeerd zodat het steeds verder zal toenemen. Met de helft daarvan mag Brussel doen wat het wil. Het nu al bestaande doorsluizen van grote budgetten naar taken van de Franse Gemeenschap zal nog fors toenemen. Dat was in overtreding met de grondwet. Maar die overtredingen worden nu via aanpassingen van die grondwet witgewassen! De hoogte van die extra financiering werd op geen enkele wijze gestaafd door onderzoek naar de werkelijke noden in Brussel. Er is nog geen onafhankelijke analyse van de lasten en lusten van de hoofdstedelijke functie gemaakt. Brussel krijgt nu al merkelijk meer per inwoner dan Vlaanderen en Wallonië (zo'n 35%), en straks nog veel meer. Bovendien wordt de 125 miljoen euro van het Beliris-fonds (voor de financiering van de taken van Brussel als hoofdstad), die tot op heden jaarlijks door de federale regering moest goedgekeurd worden, samen met de (oplopende) 461 miljoen euro definitief verankerd in de wet (BFW). Dat betekent dat de Vlamingen alle zeggenschap daarover uit handen gegeven hebben. Die wet kan immers alleen maar gewijzigd worden met instemming van de Franstaligen. Wat krijgen de Vlamingen in ruil voor deze riante extra's? Bitter weinig, en zelfs eerder achteruitgang. Geen reële besparingen binnen de Brusselse besturen en instellingen, geen enkele garantie op beter bestuur, noch op een betere naleving van de taalwetgeving; voorts geen ernstige structurele hervormingen. Het BHG zal daarbij kunnen genieten van een pendelaarsdotatie, de andere gewesten niet. En dat terwijl heel wat Brusselaars en Walen in het Vlaamse Gewest werken. OVV: Vlaanderen zal significant meer betalen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), maar het heeft er steeds minder te zeggen en Brusselse Vlamingen worden nog meer afgescheiden en ondergeschikt. Brussel en ook de Franstaligen komen als grote overwinnaars uit deze onderhandelingen. Hun allergrootste eis (meer centen) werd ingewilligd, zonder de minste tegenprestatie, noch verantwoording. Slecht financieel beleid dus en daarom schadelijk voor onze kredietwaardigheid. Brussel wordt een supergewest, waarvoor Vlaanderen meer zal betalen en minder inspraak zal hebben. Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

9 Vraag 8 : Is extra geld voor Brussel slecht voor Vlaanderen? Ja / Eerder wel. Neen / Eerder niet. Het juiste antwoord is: Ja, zonder de minste twijfel (tenminste: zoals het nu gebeurt). Velen vragen zich af waarom we extra geld voor Brussel bekritiseren. In Brussel wonen en werken toch ook duizenden Vlamingen. Dat extra geld komt dan toch iedereen ten goede?! Of niet? Met het OVV onderzochten we deze vraag. We bevroegen leiders en studiediensten van de meeste politieke partijen en andere organisaties: Brussel krijgt nu al enorme middelen voor de hoofdstedelijke functie (+/- 600 miljoen euro/jr.). Maar een groot deel van dat geld gaat niet naar de hoofdstedelijke functie, doch naar openbare dienstverlening voor de Brusselse bevolking. Voorts wordt nu al veel gewestgeld doorgesluisd naar taken van de Franse Gemeenschap, met kruimels voor de Vlaamse (0%, 5% à 20% al naargelang het budget). Vlamingen moeten daarbij echter wel zo'n 65% van dat extra geld voor Brussel opbrengen. Dat extra geld wordt ook verantwoord door de grote noden in scholen en kinderopvang, maar dat is geen bevoegdheid van de hoofdstad. Daarvoor zijn de Gemeenschappen bevoegd. Nog meer ééntalig Franstalige rechters in én rond Brussel zullen extra geld kosten. De reële "nog niet voldane" noden van Brussel én de andere beweerde redenen werden nooit ernstig onderzocht. Zowat alle Brussels-Vlaamse toppolitici (Vanackere, Grouwels, Smet, Vanhengel,...) stelden dat de lokale Brusselse instellingen substantieel kunnen besparen. Daar komt niets van in huis. OVV: Geen enkel argument pro meer geld voor Brussel overleeft een kritische analyse. Daarom is extra geld voor Brussel volstrekt onverantwoord, en schadelijk voor Vlaanderen én voor goed bestuur. Vlaanderen zal die extra lasten voor Brussel quasi alleen dragen. Daarenboven wordt de inspraak vanvlaanderen in het beheer van de hoofdstedelijke funcite afgebouwd en worden de Brusselse Vlamingen verder afgescheiden van de andere Vlamingen. Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

10 Vraag 9 : Kan Vlaanderen de belastingdruk verlagen? Ja / Ja, eerder wel / Ja, maar slechts in beperkte mate Nee / Nee, eerder niet Het juiste antwoord is: Ja, maar slechts in beperkte mate. Zelfs als we enkel de belastingdruk in het Vlaamse Gewest beschouwen en de Brusselse Vlamingen terzijde laten, zal Vlaanderen de fiscale en parafiscale druk niet voelbaar kunnen verlagen. Dat geldt zowel voor de theoretische mogelijkheden, voorzien in de nieuwe institutionele regelingen, als voor de reële mogelijkheden. De redenen daarvoor zijn eenvoudig: Het deel van de totale (para)fiscale druk waarover het Vlaams Parlement autonoom kan beslissen bedraagt slechts ongeveer 12% van die totale druk. Gezien de huidige financiële context is een voelbare verlaging van fiscale druk enkel mogelijk wanneer men de openbare uitgaven kan verlagen. Het gedeelte daarvan onder controle van het Vlaams Parlement is slechts een klein deel. De eigen Vlaamse uitgaven zijn vooral lonen van vastbenoemde en andere ambtenaren, leerkrachten e.d.. De fiscale fraude, de gedoogde ontwijking en de sociale fraude vallen buiten bereik van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid blijkt ook onmachtig én onwillig om de uitgaven van gemeenten en andere lagere overheden te verlagen. Dat botst op grote politieke onwil, vooral bij de lokale overheden en bij de klassieke partijen. De Vlaamse overheid blijkt al even onmachtig om zelfs ongrondwettelijke overdrachten aan de federale overheid en aan andere deelstaten te beperken. Ze kon de zgn. 'usurperende' uitgaven nog nooit tegenhouden. OVV: de nieuwe autonomie zal Vlaanderen niet toelaten om de (para-) fiscale druk significant te verlagen. De reële fiscale autonomie en de reële financiële verantwoordelijkheid zijn daartoe onvoldoende. Ideaal ware totale fiscale autonomie voor de Gewesten en Gemeenschappen. Deze laatste kan men eventueel financieren met gewestelijke dotaties. Dan zou het Vlaams Parlement bevoegd zijn voor alle 'Vlaamse' uitgaven. Vlamingen moeten een zuinig beheer eisen van al hun volksvertegenwoordigers, Vlaamse net zo goed als federale.

11 Vraag 10 : Hoe zullen de transfers evolueren? Vandaag bedragen de transfers vanuit Vlaanderen naar Wallonië en Brussel zo'n 12 miljard euro. Gelijk blijven? Dalen? Stijgen? Het juiste antwoord is: De transfers zullen nog STIJGEN! 461 miljoen extra voor Brussel (geïndexeerd en zonder ernstig onderzoek naar de reële extra noden), een hogere én gegarandeerde solidariteitsregeling voor de Franstaligen, extra's voor Franstalig onderwijs en voor tientallen onmiddellijk aan te werven Franstalige rechters in Brussel en in Halle-Vilvoorde. De noodzakelijke saneringen in Brussel worden, op de lange baan geschoven. Vlaamse budgetten dalen door het onmiddellijk stopzetten van de zgn. Lambermont-turbo en de tragere groei van de voor Vlaanderen gunstige dotatie uit de personenbelasting. De evolutie op lange termijn hangt voor Vlaanderen sterk af van de economische groei in deze periode. Beterschap is, volgens vele Vlaamse experten en partijen (Tijd, Vives, N- VA,...) slechts mogelijk bij een zeer hoge en weinig realistische economische groei, én als de Franstaligen tegen dan geen nieuwe aanpassingen eisen. Ondertussen zullen de globale transfers nog aanzienlijk stijgen. OVV: Dit voldoet in de verste verte niet aan de legitieme verwachtingen van de meeste Vlamingen. Het is ook schadelijk omdat regels van goed bestuur geschonden worden en het Vlaanderen de middelen ontneemt die noodzakelijk zijn om onze welvaart op peil te houden. Er is geen duidelijke verantwoording voor de nieuwe transfers, noch voldoende eenvoud in de regelingen opdat ze controleerbaar zouden zijn. Ze voldoen al evenmin aan de democratische, Vlaamse toets: noch reële wederkerigheid, noch het beëindigen van usurperende bevoegdheden door federale en hoofdstedelijke overheid, noch respect voor de gelijke rechten van de Vlamingen (in Brussel en elders).

12 Vraag 11 : Wat wordt die Hoofdstedelijke Gemeenschap? Niets, het is een monster van Loch Ness Groot gevaar, het is een paard van Troje Weet het niet. Het juiste antwoord is : voor goede samenwerking over de gewestgrenzen heen is het overbodig; voor de integriteit van Vlaams-Brabant is het een groot gevaar. Volgens het federale regeerakkoord wordt er een 'Hoofdstedelijke Gemeenschap' opgericht (p. 28 e.v.), maar voorlopig is dat een lege doos en vereist ze samenwerkingsakkoorden tussen de Gewesten. Grensoverschrijdende samenwerking tussen Gewesten en lagere overheden is noodzakelijk, maar velen storen zich al lang over de onwil tot samenwerking van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Ook de Franse Gemeenschap saboteert de nodige samenwerking met haar arrogante onwil om de grenzen van Vlaanderen te erkennen, met haar grootschalige, aanhoudende laster tegenover Vlaanderen. Maar zal zo'n 'Hoofdstedelijke Gemeenschap' echt een betere samenwerking opleveren? Franstalige partijen beschouwen het als een middel om het grondgebied van Vlaanderen te kunnen aantasten. Zij verwachten dat het 'Bruxelles' zeggenschap zal geven over Vlaams-Brabant zonder een evenredige tegenprestatie. De noodzakelijke voorafgaande instemming van het Vlaamse Gewest biedt geen sluitende waarborg tegen sluipende annexatie. De evolutie van de taalfaciliteiten is een verontrustend precedent. Aan de Vlamingen werd verteld dat deze uitdovend en zonder gevaar zouden zijn, maar de Franstaligen beweerden net het tegenovergestelde. De geschiedenis gaf de Franstalige hardliners gelijk. Het lijkt een detail dat deze nieuwe instelling dezelfde naam krijgt als de reeds bestaande drie 'gemeenschappen'. Zo'n naam suggereert dat er een ambitieuzer plan achter schuilt, een plan voor uitholling van Vlaamse bevoegdheden in Vlaams- Brabant en van de bevoegdheden van de Gemeenschappen. OVV: Deze nieuwe instelling een gevaarlijke zaak. Ook de naam ervan is op zich al een probleem. Samenwerking vroeg geen nieuwe instelling. Dat kon men gewoon aan de Gewesten overlaten. Kortom, dit verhaal stinkt naar rookgordijn, paard van Troje en geldverspilling. Wat denken de Franstalige liberalen daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

13 Vraag 12 : Waarom nog meer grendels in de Grondwet? Grendels zijn nodig om het land te stabiliseren Grendels maken de Franstalige voorrechten onomkeerbaar Grendels beschermen de Brusselse Vlamingen Het juiste antwoord is : Grendels maken de Franstalige voorrechten onomkeerbaar Tengevolge van de nu reeds bestaande grendels in Grondwet kan een meerderheid in elke taalgroep elke hervorming onmogelijk maken, ook als er daarvoor in het ganse land een duidelijke meerderheid zou bestaan. Dit zorgt ervoor dat de meeste conservatieve taalgroep elke vooruitgang kan afblokken. Een wetgeving die belangrijk is voor Vlaanderen, die enkel betrekking heeft op Vlaanderen en die door een grote meerderheid van de Vlaamse kiezers gevraagd wordt, kan op die manier onmogelijk gemaakt door de Franstaligen. Zo werd een correcte splitsing van het arrondissement BHV onmogeliijk gemaakt. Met de zesde staatshervorming worden nog een tiental nieuwe wetten gemaakt waardoor Franstalige voorrechten vergrendeld worden in de Grondwet of door wetten met een speciale meerderheid. Dat betekent wetten die enkel kunnen gewijzigd worden met instemming van een Franstlige meerderheid. Dat zal o.a. het geval zijn de faciliteiten voor Franstaligen in zes gemeenten rond Brussel, voor de bevoegdheid van de Franstalige rechtbank van Brussel in gans het arrondissement BHV, voor het oprichten van een Hoofdstedelijke Gemeenschap, voor het toekennen van extra geld aan Brussel dat ook mag gebruikt worden voor de Franse Gemeenschap. OVV: Deze bestaande en nieuwe grendels zijn ondemocratisch. In een democratie moet de meerderheid kunnen beslissen. Er mogen regelingen bestaan om discriminatie van de minderheid te voorkomen, maar deze mogen er niet toe leiden dat de minderheid een permanent vetorecht krijgt. De Franstalige minderheid in België mag extra bescherming krijgen, maar dit kan enkel indien dezelfde garanties bestaan voor de Vlaamse minderheid in Brussel.

14 Wat denken de Franstalige liberalen van de MR van de zesde staatshervorming? Ref. Actualités MR 31 juli 2012: B-H-V: les Francophones protégés. 13 questions pour comprendre 1 Si vous habitez dans l'une des 6 communes à facilités (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhodes-Saint- Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem): 1. Est-ce que vous pourrez encore voter pour un candidat bruxellois? Oui. Les électeurs des six communes à facilités pourront voter directement pour des listes bruxelloises et les votes émis dans l'ensemble de Hal-Vilvorde seront intégralement pris en compte pour le Sénat. 2. Est-ce que la Flandre peut neutraliser la nomination du Bourgmestre de votre commune pourtant démocratiquement élu? Non. Le Mouvement Réformateur a obtenu une procédure objective de nomination des bourgmestres des six communes à facilités. En cas de recours, c'est l'assemblée générale paritairement bilingue du Conseil d'etat qui tranchera sur base d'une présidence francophone ou néerlandophone en alternance. Il y aura également la garantie d'avoir un auditeur francophone et un auditeur néerlandophone. Les bourgmestres resteront en fonction tout le temps de la procédure. Ceci les soustrait totalement à l'arbitraire du Gouvernement flamand qui jusqu'ici refusait de les nommer. La démocratie est enfin respectée. 3. Est-ce que la Flandre peut continuer à vous imposer en toute impunité des tracasseries administratives notamment via la circulaire Peeters? Non. La consécration légale de la Circulaire Peeters prévue initialement a été empêchée par le MR. C'est donc la loi actuelle et la jurisprudence récente, favorables aux francophones, qui s'imposent. Si des abus du côté néerlandophone persistent, un recours sera possible devant l'assemblée générale du Conseil d'etat. 4. Est-ce que vous pourrez continuer à utiliser le français devant les tribunaux que ce soit au civil ou au pénal? Oui. Pour la première fois, les droits des justiciables de Bruxelles et de toute sa périphérie sont bétonnés dans la Constitution. Chacun aura désormais la garantie de se défendre dans sa langue. 2 Si vous habitez dans l'une des 29 communes de l'arrondissement de B-H-V hors facilités: 5. Est-ce que vous pourrez continuer à voter pour un candidat francophone en Brabant flamand? Oui. Des listes francophones peuvent être déposées en Brabant flamand et contribuer à l'élection d'un francophone parmi les élus issus de la circonscription du Brabant flamand. 6. Que se passe-t-il pour le Sénat? Votre vote sera pris en compte pour la désignation des élus francophones cooptés au Sénat. Un élu de la périphérie pourra par ailleurs être cet élu coopté. 7. Est-ce que vous pourrez continuer à utiliser le français devant les tribunaux? Oui. Tout comme les habitants de Bruxelles et des six communes, vos droits linguistiques sur le plan judiciaire vont être bétonnés dans la Constitution. 3 En outre, que vous habitiez dans l'une des six communes à facilités ou pas: 8. Est-ce que la Flandre peut décider seule de fermer des accès au ring pour embêter les navetteurs et les Bruxellois? Non. Elle ne peut prendre aucune décision sans avoir pris en compte les restrictions éventuelles imposées par les gouvernements bruxellois et wallons. 9. Est-ce que Bruxelles est enfermée dans un carcan? Non. Bruxelles a renforcé son lien avec les six communes à facilités dont le statut est désormais "bétonné" par la Constitution. En outre, l'accord consacre l'existence par une loi spéciale, d'une Communauté métropolitaine qui permet d'élargir Bruxelles sur base du Grand Brabant. 10. C'est quoi cette Communauté métropolitaine? Cette institution a pour but de permettre à Bruxelles de rayonner sur l'ensemble de son ressort géographique naturel. On reconnaît ainsi le lien économique et social existant entre Bruxelles et sa périphérie, lien indispensable pour faciliter son le développement de Bruxelles. 11. Est-ce que les frontières linguistiques peuvent devenir des frontières d'état? Non. La garantie constitutionnelle accordée aux communes à facilités permettra à celles-ci d'être prémunie contre toute exigence flamande d'annexion à un futur Etat flamand. La comptabilisation de l'ensemble des voix francophones exprimées en dans Hal-Vilvorde pour le Sénat renforce cet élément. C'est le droit à l'autodétermination des habitants de la périphérie qui permettra de fixer les frontières linguistiques en cas de scénario de séparation du pays. Si vous habitez Bruxelles: 12. Est-ce que Bruxelles est une sous-région? Non, le MR a obtenu la consécration de Bruxelles comme Région à part entière dans la Constitution. Chose qui lui était refusée depuis sa création à la fin des années 80. Il est enfin mis un terme à l'époque où Bruxelles bénéficiait d'un sousstatut institutionnel. 13. Est-ce que Bruxelles va être refinancée comme il se doit? Oui. Bruxelles va être refinancée ce qui va permettre le développement de projets ambitieux au bénéfice direct des Bruxellois et de l'ensemble des Belges.

Waarom het regeerakkoord Di Rupo zo schadelijk is voor Vlaanderen.

Waarom het regeerakkoord Di Rupo zo schadelijk is voor Vlaanderen. Waarom het regeerakkoord Di Rupo zo schadelijk is voor Vlaanderen. Het federale regeerakkoord ontleed in 10 vragen en antwoorden Voor meer informatie, contacteer Rudi Dierick, politiek secretaris OVV op

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

betreffende een belangenconflict

betreffende een belangenconflict stuk ingediend op 1704 (2011-2012) Nr. 1 5 juli 2012 (2011-2012) Motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict verzendcode: IED 2 Stuk 1704 (2011-2012) Nr. 1 TOELICHTING

Nadere informatie

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde.

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Basis: CD&V formuleerde duidelijke voorwaarden en hield vol. Nu boeken we resultaat. We hebben altijd gezegd: eerst een oplossing voor BHV. Die eerste,

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Standpunt Halle-Vilvoorde Komitee

Standpunt Halle-Vilvoorde Komitee Standpunt Halle-Vilvoorde Komitee Het H-V Komitee verwerpt het voorstel van verduidelijker Bart De Wever om 70.000 Vlamingen electoraal aan Brussel te koppelen November 2010 Het Halle-Vilvoorde Komitee

Nadere informatie

Evaluatie van het gerealiseerde Communautair akkoord

Evaluatie van het gerealiseerde Communautair akkoord Pagina 14 Ledenblad STERREBEEK 2000 vzw Nummer 4, december 2011 Evaluatie van het gerealiseerde Communautair akkoord Op 11 oktober bereikten de 8 onderhandelende partijen (toen dus nog mét de groenen)

Nadere informatie

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing DOSSIER CD&V (overgenomen van webstek CD&V op 5-2-2005) SPLITSING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE De splitsing van het kiesarrondissement én het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde staat gezien

Nadere informatie

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen.

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Vrijdag 6 juni 2003. Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Sire, Ondergetekenden, burgemeesters uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de voorzitter en een gedeputeerde van de provincie

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag

Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 21 11 Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag Op 3 juli 2017 werden de volgende decreten

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017 Bruxelles, jeudi 27 juillet 2017 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017 POINT 1 Sanction par le Gouvernement de la

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het Hof van Beroep van Leuven Persconferentie,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Brochure Vlaanderen betaalt de Belgische factuur juni 2013

Veelgestelde vragen Brochure Vlaanderen betaalt de Belgische factuur juni 2013 1. Wat zijn transfers? Er zijn twee soorten transfers: expliciete en impliciete. Een expliciete transfer is een vooraf bepaald bedrag via een wettelijk en gecontroleerd mechanisme. In België is dit bijvoorbeeld

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR --- BERICHT --- COMMUNIQUE ---

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR --- BERICHT --- COMMUNIQUE --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN COMMUNIQUE BERICHT avril 00. - Dépenses électorales. Elections des Conseils de Région et de Communauté du juin 00. (Moniteur

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad

Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad Inleiding Op 25 mei 2014 kon het Brusselse kiezerskorps mee de nieuwe samenstelling bepalen van het Brusselse, het federale en het Europese parlement en desgewenst

Nadere informatie

Openbare zitting van 09 februari 2010

Openbare zitting van 09 februari 2010 GEMEENTE AFFLIGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting van 09 februari 2010 Aanwezig : mevrouw Karen D haeseleer, voorzitter, de heer Yvan T Kint, burgemeester, de mevrouwen en

Nadere informatie

De Zesde Staatshervorming

De Zesde Staatshervorming De Zesde Staatshervorming Grondwetsherzieningen en het provinciale bestuursniveau VVP Colloquium 19/10/2013 Jürgen Vanpraet Kabinet van de Staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der Gebouwen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Kieskring BHV: 1.De zes faciliteitengemeenten. November 2011

Kieskring BHV: 1.De zes faciliteitengemeenten. November 2011 Kieskring BHV: - nachtmerrie voor de Vlamingen uit Brussel en de faciliteitengemeenten - nieuwe zweepslag voor verfransing in de rest van Vlaams-Brabant November 2011 De Vlaamse onderhandelaars en de meeste

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 49523 N. 2012 2493 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2012/31640] 19 JULI 2012. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-201) Nr. 70 C.R.I. COM (2014-201) N 70 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2015-2016) N 7 I.V. COM (2015-2016) Nr. 7 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Studiedag Instituut voor de Overheid - 15 maart 2012 Dr. Martin Ruebens, Secretaris-generaal Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen...

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen... DRAFT 1 De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 minder voor Vlaamse partijen... Er is al veel gezegd en geschreven over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde maar weinig gerekend over

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

BASISBEGRIPPEN Julie Kerckaert Inleiding tot het Belgisch publiekrecht Academiejaar

BASISBEGRIPPEN Julie Kerckaert Inleiding tot het Belgisch publiekrecht Academiejaar BASISBEGRIPPEN Julie Kerckaert Inleiding tot het Belgisch publiekrecht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Administratieve rechtshandeling... 4 1. Definitie... 4 2. Toelichting... 4 Algemeen rechtsbeginsel...

Nadere informatie

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BIV (2004-2005) Nr. 27 BIQ (2004-2005) N 27 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Bulletin des interpellations

Nadere informatie

Joseph STIGLITZ, Nobelprijs economie 2001 DEMOCRATIE Democratie is een staatsvorm waarbij de bevolking soeverein is en zichzelf regeert en niet toelaat dat aan de meerderheid van de bevolking ongewenste

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane?

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane? Parlementaire vraag nr. 1036 van 09/06/2016, gesteld door de heer Luk VAN BIESEN, Volksvertegenwoordiger, aan de Minister van Financiën de heer Johan VAN OVERTVELDT VRAAG Illegale sigaretten en tabak.

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van de Kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde 14 sept. 2011

Een oplossing voor de Splitsing van de Kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde 14 sept. 2011 Een oplossing voor de Splitsing van de Kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde 14 sept. 2011 Basis: CD&V formuleerde duidelijke voorwaarden en hield vol. Nu boeken we resultaat. We hebben altijd gezegd: eerst

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN Onze uitgangspunten Democratie, dwz het besturen van de staat door zijn burgers, behoort tot het wezen van de Nederlandse identiteit. Het is de

Nadere informatie

Verslag raadscommissie ad hoc: 20 maart 2013

Verslag raadscommissie ad hoc: 20 maart 2013 Verslag raadscommissie ad hoc: 20 maart 2013 Openbare zitting Aanwezige leden: Koen Van Roey, voorzitter, Erwin Cleopater, ondervoorzitter, René De Becker, Julia De Coster, Tom Jespers, Melody Debaetselier,

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. 10 maart 2014

INITIATIEFADVIES. 10 maart 2014 INITIATIEFADVIES Ontwerp van kadersamenwerkingsakkoord betreffende het intra-franstalig overleg op het vlak van gezondheidszorg en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke beginselen hieromtrent

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE A-147/1-96/97 A-147/1-96/97 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 1996-1997 2 DECEMBER 1996 SESSION ORDINAIRE 1996-1997 2 DECEMBRE 1996 ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Nadere informatie

1. Grote overdrachten van bevoegdheden en middelen. 2. Een nieuwe Financieringswet die responsabiliseert. 3. De splitsing van BHV

1. Grote overdrachten van bevoegdheden en middelen. 2. Een nieuwe Financieringswet die responsabiliseert. 3. De splitsing van BHV 1. Grote overdrachten van bevoegdheden en middelen 2. Een nieuwe Financieringswet die responsabiliseert 3. De splitsing van BHV 4. Een vereenvoudiging van de Brusselse instellingen 5. Politieke vernieuwing

Nadere informatie

Spotlights - september 2012

Spotlights - september 2012 Spotlights - september 2012 De hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel In het Institutioneel Akkoord voor de Zesde Staatshervorming van 11 oktober 2011 werd de hervorming van het gerechtelijk

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië België is officieel tweetalig, maar de Vlamingen en Walen gaan niet altijd goed samen. Je kunt spreken van een taalconflict. Hoe kijken Vlaamse

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

De zesde staatshervorming en de

De zesde staatshervorming en de ITINERA INSTITUTE Samenvatting De zesde staatshervorming en de financiering van de deelstaten in België 2012/01 13 11 2012 MENSEN WELVAART BESCHERMING Huidige principes van de financieringswet Op dit moment

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

Raad van State beperkt toepassing faciliteiten in randgemeenten

Raad van State beperkt toepassing faciliteiten in randgemeenten Raad van State beperkt toepassing faciliteiten in randgemeenten Publicatie: 29 december 2004 Inwoners uit de Vlaamse randgemeenten van Brussel die het Frans willen gebruiken, moeten daar telkens opnieuw

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

100% Belgische wijn. wijn die uitsluitend gemaakt is met druiven die de wijnbouwer zelf teelt in België.

100% Belgische wijn. wijn die uitsluitend gemaakt is met druiven die de wijnbouwer zelf teelt in België. 100% Belgische wijn wijn die uitsluitend gemaakt is met druiven die de wijnbouwer zelf teelt in België. waarvan de vinificatie, verwerking en afwerking volledig en uitsluitend in België plaats vindt. die

Nadere informatie

De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling

De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling Het onderwijs is in ons land sinds de staatshervorming van 1988-89 een bevoegdheid van de pen. De pen krijgen hun middelen

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen?

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? 1. En métro / Met de metro 2. En tramway / Met de tram

Nadere informatie

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers A. Kiezers 1. Aantal kiezers (die in België verblijven) op de kiezerslijsten op 7 mei 2010 Belgische kiezers die in België verblijven: 7.726.632

Nadere informatie

houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen

houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen stuk ingediend op 1430 (2011-2012) Nr. 1 17 januari 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen verzendcode: FIN 2 Stuk 1430 (2011-2012) Nr. 1 INHOUD

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE A-26/3 2014/2015 A-26/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 9 JANUARI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 9 JANVIER 2015 ONTWERP

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Historiek van de initiatieven voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde

Historiek van de initiatieven voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde Historiek van de initiatieven voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde Vóór de regering Dehaene Plechtige oproep in 1959 van Stijn Streuvels en Herman Teirlinck tot het wetgevend

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

B-H-V Meer Vlaams geld, meer Franstalige privileges, meer problemen 13 juli 2012. B-H-V Meer Vlaams geld, meer Franstalige privileges, meer problemen

B-H-V Meer Vlaams geld, meer Franstalige privileges, meer problemen 13 juli 2012. B-H-V Meer Vlaams geld, meer Franstalige privileges, meer problemen B-H-V Meer Vlaams geld, meer Franstalige privileges, meer problemen 1 B-H-V: Meer Vlaams geld,meer Franstalige privileges, meer problemen De akkoorden van CD&V, openvld, sp.a en groen zullen meer problemen

Nadere informatie

La présence étrangère à Bruxelles : une démographie très dynamique. De buitenlandse aanwezigheid in Brussel: een heel dynamische demografie

La présence étrangère à Bruxelles : une démographie très dynamique. De buitenlandse aanwezigheid in Brussel: een heel dynamische demografie La présence étrangère à Bruxelles : une démographie très dynamique Jean-Pierre Hermia De buitenlandse aanwezigheid in Brussel: een heel dynamische demografie 26 Novembre novembre 2014 2015 www.ibsa.irisnet.be

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Langue Bedrukte envelop EA4 Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster*

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2569/005 DOC 54 2569/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 juli 2017 14 juillet 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek der registratie-,

Nadere informatie

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN.

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. 1. Algemene procedure. a. Inleiding. De stemprocedure wordt op gedetailleerde wijze beschreven in artikel 7 van de wet van 11 april 1994 houdende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr, 184

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr, 184 38 (1968) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr, 184 A. TITEL Aanvullend Protocol bij de Benelux-Ov er eenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Dossier BHV Joske #44 02/2012

Dossier BHV Joske #44 02/2012 Dossier Joske #44 02/2012 DOSSIER, trois lettres qui ont fait le tour du monde et qui symbolisent à elles seules le casse-tête institutionnel belge. Quel bazar!, c est une circonscription électorale et

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE

DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 1 INHOUDSTAFEL INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

Gewesten en gemeenschappen

Gewesten en gemeenschappen Staten en kiesstelsels België België is, anders dan Nederland, een federatie. Juist ook omdat België een land is met verschillende taalgebieden, is de structuur van deze staat veel ingewikkelder dan die

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0889/001 DOC 51 0889/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 10 mars 004 10 maart 004 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code judiciaire en matière de

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Wetsvoorstel betreffende de samenvoeging van randgemeenten. Toelichting

Wetsvoorstel betreffende de samenvoeging van randgemeenten. Toelichting Dames en heren, Wetsvoorstel betreffende de samenvoeging van randgemeenten 1. De bestuurskracht van de gemeenten Toelichting De bestuurskracht van de lokale besturen is de afgelopen jaren een relevant

Nadere informatie

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP - 1173 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 1173 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBRE 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBER

Nadere informatie