Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen"

Transcriptie

1 Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen De staatshervorming ontleed in 12 vragen en antwoorden Vraag 1: Is het kiesarrondissement B-H-V nu gesplitst of niet? Vraag 2: Is het gerechtelijk arrondissement B-H-V nu gesplitst of niet Vraag 3: Is dit de splitsing van B-H-V die Vlaanderen vroeg? Vraag 4: Zal het Vlaanderen nu zelf zijn arbeidsmarktbeleid beheren Vraag 5: Zal Vlaanderen nu zelf zijn kinderbijslagen beheren? Vraag 6: Worden de deelstaten financieel verantwoordelijk? Vraag 7: Is dit een correcte extra financiering voor Brussel? Vraag 8: Is extra geld voor Brussel slecht voor Vlaanderen? Vraag 9: Kan Vlaanderen de belastingdruk verlagen? Vraag 10: Hoe zullen de transfers evolueren? Vraag 11: Wat wordt die Hoofdstedelijke Gemeenschap? Vraag 12: Waarom nog meer grendels in de Grondwet? Voor meer informatie, contacteer Rudi Dierick, politiek secretaris OVV op of 0494/ Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen Passendalestraat 1A 2600 Berchem Telefoon: Fax: E-post: Rekeningnummer: Bezoek onze webstek:

2 Vraag 1: Is het kiesarrondissement B-H-V nu gesplitst of niet? Ja, Volledig /Zuiver? Nee Ja, maar slechts gedeeltelijk/onzuiver? Het juiste antwoord is: Slechts gedeeltelijk en onzuiver. De splitsing geldt slechts voor 29 van de 35 gemeenten van het kiesarrondissement Halle- Vilvoorde De zes Vlaamse gemeenten rond Brussel met faciliteiten voor Franstaligen, dat zijn Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezenbeek-Oppem, worden niet afgesplitst van het kiesarrondissement Brussel, maar worden electoraal en administratief geïsoleerd van de 29 andere gemeenten van Halle-Vilvoorde. Deze gemeenten worden aan hun Vlaamse kieskantons onttrokken en vormen samen een nieuw kieskanton Sint-Genesius-Rode. De voorrechten van de Franstaligen (o.a. kiezen voor Brusselse en Waalse kandidaten) worden er versterkt en verankerd in de Grondwet. Dat betekent dat de faciliteiten een permanent karakter krijgen. Deze gemeenten worden gemakkelijker inlijfbaar bij Brussel. De nieuwe regeling voor de benoeming van burgemeesters in de faciliteitengemeenten holt de bevoegdheid van de Vlaamse regering in hoge mate uit. OVV: Communautaire pacificatie in België en vooral in en rond Brussel is slechts mogelijk als Vlamingen en Franstaligen gelijk behandeld worden op federaal vlak en in de hoofdstad, als de interne grenzen door iedereen aanvaard worden, als elke inmenging in mekaars bevoegdheden stopt en de solidariteit eerlijk verloopt. Franstaligen die zich in Vlaanderen vestig(d)en moeten er alle Vlaamse instellingen erkennen en mogen electoraal niet afgezonderd worden van hun Vlaamse woonplaats. Dit akkoord over de gedeeltelijke splitsing van het kiesarrondissement B-H-V is schadelijk voor Vlaanderen, voor het vreedzaam samenleven in ons land en voor de democratie. Het OVV deelt de euforie in bepaalde media en partijen over deze "vuile" splitsing niet. Wat zegt de propaganda van de Vlaamse federale regeringspartijen daarvan? Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor staatshervorming : In juli 2011 koos CD&V resoluut voor eenonderhandelde oplossing. Morgen is B-H-V wettelijk gesplitst. Proper gesplitst. Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

3 Vraag 2: Is het gerechtelijk arrondissement B-H-V nu gesplitst of niet? Ja, Volledig /Zuiver? Nee Ja, maar slechts gedeeltelijk/onzuiver? Het juiste antwoord is: Nee Het gerechtelijk arrondissement B-H-V wordt niet gesplitst. Enkel het parket wordt gesplitst. De rechtbanken worden ontdubbeld. De Franstalige rechtbanken van Brussel blijven bevoegd voor het arrondissement Halle- Vilvoorde. De splitsing van het parket is onzuiver en onvolledig. Bij het Nederlandstalige parket komen er zelfs Franstalige magistraten in ééntalig Vlaamse gemeenten. Deze Franstalige magistraten staan slechts deels onder het hiërarchisch gezag van de Franstalige procureur-generaal van Brussel. De verdeling van de rechters voor de taalgroepen bevoordeelt in grote mate de Franstaligen. Hierdoor wordt de tweetaligheid in Brussel drastisch teruggeschroefd en mogen Vlamingen en al wie een Nederlandstalige procedure wil snelle rechtspraak vergeten. Franstaligen die voor een rechtbank in het Vlaamse arrondissement Halle- Vilvoorde moeten verschijnen, krijgen extra voorrechten die in geen enkel Waals arrondissement bestaan voor de aldaar wonende Vlamingen. Het detacheren van Franstalige magistraten naar het Vlaamse parket is een belediging voor de Vlaamse magistraten. De wetgeving bevatte voldoende garanties om een rechtvaardige rechtspraak voor anderstaligen te garanderen. De bepaling dat de procureur-generaal in het tweetalig arrondissement Brussel altijd een Franstalige moet zijn is een zware discriminatie en is een belediging voor de goed tweetalige Vlaamse magistraten. OVV: Communautaire pacificatie in België en vooral in en rond Brussel is slechts mogelijk als Vlamingen en Franstaligen gelijk behandeld worden op federaal vlak en in de hoofdstad, als de interne grenzen door iedereen aanvaard worden, als elke inmenging in mekaars bevoegdheden stopt. Franstaligen die zich in Vlaanderen vestig(d)en moeten er dus alle Vlaamse instellingen erkennen, inclusief de taal en (tweetalige) Vlaamse rechters. Wat zegt de propaganda van de Vlaamse federale regeringspartijen daarvan? Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor staatshervorming : Halle-Vilvoorde krijgt een eigen veiligheidsbeleid onder leiding van Vlaamse magistraten Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

4 Vraag 3 : Is dit de splitsing van B-H-V die Vlaanderen vroeg? Ja, maar de prijs is te hoog Neen Het juiste antwoord is: Neen Vlaanderen vroeg een splitsing van het kiesarrondissement B-H-V, waarbij de inwoners van alle 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde enkel zouden kunnen stemmen op lijsten van Vlaams-Brabant, net zoals de inwoners van het arrondissement Nijvel stemmen op lijsten van Waals-Brabant. Vlaanderen vroeg een splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel, waarbij de inwoners van Brussel zouden kunnen beroep doen op Nederlands- of Franstalige rechtspraak te Brussel en de inwoners van Halle-Vilvoorde voor burgerlijke rechtszaken uitsluitend nog zouden kunnen beroep op Nederlandstalige rechtspraak in Halle-Vilvoorde, zoals de inwoners van het arrondissement Nijvel aangewezen zijn op de Franstalige rechtbank van Nijvel. De Vlamingen verwachten van anderstaligen niets meer, maar ook niets minder dan wat overal elders in Europa gebruikelijk is: eenvoudig respect voor de instellingen en alle geldende wetten van het gebied waar men zich vestigt. Volgens deze staatshervorming blijven de inwoners van de 6 faciliteitengemeenten de keuze behouden om te stemmen op lijsten van Brussel; de inwoners van de 29 andere gemeenten van Halle-Vilvoorde kunnen voortaan enkel nog stemmen op lijsten van Vlaams-Brabant. Verder wordt de mogelijkheid voor inwoners van Halle-Vilvoorde om voor burgerlijke zaken beroep te doen op Franstalige rechtspraak nog versoepeld. Er worden ook Brusselse Franstalige parketmagistraten toegevoegd aan het Vlaamse parket van Halle-Vilvoorde. De Franstalige rechtbanken van Brussel blijven bevoegd voor alle gemeenten van Halle-Vilvoorde. Franstaligen in gemeenten van Halle-Vilvoorde mogen het gezag van Vlaamse rechters afwijzen. Volgens dit akkoord zullen zij berecht worden door 'vreemde' rechters, namelijk Franstaligen gedetacheerd vanuit Brussel en die hiërarchisch onder gezag blijven van een Brusselse overste die steeds Franstalige moet zijn. Terug naar koloniale tijden? Dit is niet de zuivere splitsing die Vlaanderen vroeg. Deze nepsplitsing zal niet bijdragen tot méér respect voor Vlaamse instellingen en zal geen pacificatie brengen. In 'de 29' kan men nog enig afremmend effect op de verfransing verwachten, voor de 6 betekent het een achteruitgang en verdere verfransing. Voor de gerechtelijke regelingen is het in gans Halle-Vilvoorde een gigantische stap achteruit. Wat zegt de propaganda van de Vlaamse federale regeringspartijen daarvan? Eric Van Rompuy en Tom Dehaene, Michel Doomst en Sonja Becq, Tom De Saegher in De Standaard 16 juli 2012: Vorige week was het zover. We beleefden het sluitstuk van een van de grootste verzuchtingen van de Vlaamse Beweging. 51 jaar na de indiening van het eerste wetsvoorstel tot splitsing van B-H-V, is de kiezel eindelijk uit de schoen. Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

5 Vraag 4 : Zal het Vlaanderen nu zelf zijn arbeidsmarktbeleid beheren? Ja Nee Ja, maar slechts in zeer beperkte mate Het juiste antwoord is: Ja, maar slechts in beperkte mate. De federale overheid blijft bevoegd voor arbeidsrecht, voor sociaal overleg, voor de RVA en voor de financiering en uitkering van de werkloosheidsvergoedingen. Vlaanderen zou dan, na de voorziene overdracht van bevoegdheden, als gewest bevoegd worden voor arbeidsbemiddeling (wat nu al grotendeels zo is), voor controle en sanctionering, voor de dienstencheques (die wel eerst nog even duurder gemaakt worden), voor het doelgroepenbeleid, met uitgezondering van een groot deel van de RSZverminderingen, en voor nog wat kleinere bevoegdheden (outplacement,...). Het leerlingenwezen zou naar de gemeenschappen gaan, en het betaald educatief verlof naar de Gewesten. Gewesten zouden inspraak krijgen in het beheer van de RVA, die echter federaal blijft. In Brussel wordt beroepsopleiding een zaak van het Gewest én van de beide Gemeenschappen. Het Vlinderakkoord spuit wel veel mist. Het zegt "De Gewesten verwerven volledige beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid om de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen te controleren en de daarbij behorende sancties op te leggen.", maar tegelijk blijft het arbeidsrecht federaal, en moeten er eerst nog samenwerkingsakkoorden gesloten worden, vooraleer de gewesten die extra bevoegdheden effectief zouden krijgen. De extra autonomie voor de gewesten is dus reëel, maar beperkt. Het zwaartepunt blijft overduidelijk het federale niveau. De reeds grote versnippering zal nog toenemen. OVV: We krijgen hier duidelijk drie kapiteins op een schip: de federale overheid, de gewesten én de sociale partners. Hun sociale overleg is bijzonder machtig en nog steeds voor 99% federaal. Dat is een ondermaatse regeling die ver tekort schiet ten opzichte van goed bestuur, de Octopusnota en dus ook van het Vlaamse regeerakkoord. Deze afspraken voorzien geen financiële verantwoordelijkheid voor de gewesten. We zijn zeer ver af van de gewenste volledige overdracht van het arbeidsmarktbeleid. Dit is uitgesproken slecht beleid met slechts een kleine stap vooruit waarvoor Vlaanderen zware toegevingen moet doen.

6 Vraag 5 : Zal Vlaanderen nu zelf zijn kinderbijslagen beheren? Ja? Nee? Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet! Het juiste antwoord is: NEE. Er komen vier gewestelijke regelingen. De Vlaamse Gemeenschap wordt buiten spel gezet voor alle Vlamingen die in de eigen hoofdstad Brussel wonen! Alhoewel dit grondwettelijk een gemeenschapsbevoegdheid is, worden in Brussel de Gemeenschappen buiten spel gezet. Daar zal de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) alles beslissen. Dat is een gewestelijke instelling. De Gemeenschappen kunnen er zelfs geen toeslag geven. Een Vlaams kind in Brussel zal dus een andere kinderbijslag krijgen dan de andere Vlaamse kinderen. Inzake kinderbijslagen is elke solidariteit tussen Vlamingen in en buiten Brussel uitgesloten. De Frans- en Duitstaligen krijgen wel de door hen gewenste autonomie. De Franstaligen aanvaarden verschillende kinderbijslagen voor éénzelfde kind, al naargelang dat in het Waalse of het hoofdstedelijke Gewest woont. Verschillende bijslagen per kind, dat was nochtans hun grote argument tegen echte overdracht aan de Gemeenschappen. Vlamingen krijgen dus geen zulke autonomie. Zij moeten aanvaarden dat ze verdeeld worden en dat solidariteit tussen alle Vlamingen onmogelijk gemaakt wordt. In welke andere democratische, federale staat eist één bevolkingsgroep dat een andere pas autonomie krijgt, als het eerst een deel van de eigen gemeenschap laat vallen? De onderhandelende partijen noemen de overdracht van kinderbijslag een 'communautarisering'. Dat is hoogst bedrieglijk. Het wordt de gemeenschappen immers onmogelijk gemaakt om alle kinderen van de gemeenschap een gelijke kinderbijslag te geven. Overdracht naar de gemeenschappen was beloofd in 1999 en in de latere regeerakkoorden. Tot net voor het het afsluiten van het vlinderakkoord herhaalden CD&V en N-VA dat dit nog steeds hun absolute voorkeur was, en dat dit voor hen een breekpunt was. Hoe zwaar wegen de beloften van politici wegen?

7 Vraag 6 : Worden de gemeenschappen en de gewesten financieel verantwoordelijk? Ja Ja, maar slechts in beperkte mate Neen Het juiste antwoord is: "Neen" voor de Gemeenschappen en "slechts in beperkte mate" voor de Gewesten. Met "financiële verantwoordelijkheid" bedoelt men doorgaans dat een overheid de gevolgen draagt van haar eigen beleidskeuzen. Dit hangt nauw samen met fiscale autonomie, het zelf kunnen heffen van belastingen om daarmee de eigen uitgaven te dekken. Voor de Gemeenschappen voorziet de zesde staatshervorming geen enkele financiële verantwoordelijkheid. Door de bevoegdheid voor onderwijs geven gemeenschappen nochtans meer uit dan de gewesten. Verre van verwaarloosbaar dus. Waarom dan geen financiële verantwoordelijkheid voor de gemeenschappen? Enkel het Vlaams Gewest is de eerstkomende 10 jaar financieel verantwoordelijk. De inkomsten voor de andere Gewesten zijn namelijk gewaarborgd. Daarna zou er een geleidelijke uitbouw van die verantwoordelijkheid komen. Het verleden leerde ons echter hoe de Franstalige partijen omgaan met zo'n overgangsperiode. Na Lambermont was er al eens afgesproken dat de deelstaten meer verantwoordelijkheid zouden krijgen. Wanneer de toen afgesproken periode echter ten einde liep, in 2011 ongeveer dus, eisten ze gewoon een nieuwe regeling met een nieuwe overgangsperiode. OVV: De bewering van de 6 regeringspartijen, als zou de Financieringswet leiden tot meer financiële verantwoordelijkheid voor de deelstaten, is misplaatst en objectief fout voor de Gemeenschappen. Voor de Gewesten komt er voor minstens de eerste 10 jaren evenmin iets van. En voor daarna zijn ze ongeloofwaardig. Wat beloofd is, lijkt ons daarenboven ook redelijk klein en zelfs verwaarloosbaar vergeleken met de omvang van de huidige en toekomstige transfers. Financiële verantwoordelijkheid voor de deelstaten is een van de courante suggesties van experts en internationale/europese overheden. Tevergeefs dus.

8 Vraag 7 : Is dit een correcte extra financiering voor Brussel? Ja / Eerder wel. Neen / Eerder niet. Het juiste antwoord is: Neen! Dit is absoluut geen correcte extra financiering. Vanaf 2012 krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) bovenop zijn bestaande dotaties 134 miljoen euro extra. Dat bedrag zal tegen 2015 oplopen tot 461 miljoen euro. Het wordt vanaf dan geïndexeerd zodat het steeds verder zal toenemen. Met de helft daarvan mag Brussel doen wat het wil. Het nu al bestaande doorsluizen van grote budgetten naar taken van de Franse Gemeenschap zal nog fors toenemen. Dat was in overtreding met de grondwet. Maar die overtredingen worden nu via aanpassingen van die grondwet witgewassen! De hoogte van die extra financiering werd op geen enkele wijze gestaafd door onderzoek naar de werkelijke noden in Brussel. Er is nog geen onafhankelijke analyse van de lasten en lusten van de hoofdstedelijke functie gemaakt. Brussel krijgt nu al merkelijk meer per inwoner dan Vlaanderen en Wallonië (zo'n 35%), en straks nog veel meer. Bovendien wordt de 125 miljoen euro van het Beliris-fonds (voor de financiering van de taken van Brussel als hoofdstad), die tot op heden jaarlijks door de federale regering moest goedgekeurd worden, samen met de (oplopende) 461 miljoen euro definitief verankerd in de wet (BFW). Dat betekent dat de Vlamingen alle zeggenschap daarover uit handen gegeven hebben. Die wet kan immers alleen maar gewijzigd worden met instemming van de Franstaligen. Wat krijgen de Vlamingen in ruil voor deze riante extra's? Bitter weinig, en zelfs eerder achteruitgang. Geen reële besparingen binnen de Brusselse besturen en instellingen, geen enkele garantie op beter bestuur, noch op een betere naleving van de taalwetgeving; voorts geen ernstige structurele hervormingen. Het BHG zal daarbij kunnen genieten van een pendelaarsdotatie, de andere gewesten niet. En dat terwijl heel wat Brusselaars en Walen in het Vlaamse Gewest werken. OVV: Vlaanderen zal significant meer betalen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), maar het heeft er steeds minder te zeggen en Brusselse Vlamingen worden nog meer afgescheiden en ondergeschikt. Brussel en ook de Franstaligen komen als grote overwinnaars uit deze onderhandelingen. Hun allergrootste eis (meer centen) werd ingewilligd, zonder de minste tegenprestatie, noch verantwoording. Slecht financieel beleid dus en daarom schadelijk voor onze kredietwaardigheid. Brussel wordt een supergewest, waarvoor Vlaanderen meer zal betalen en minder inspraak zal hebben. Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

9 Vraag 8 : Is extra geld voor Brussel slecht voor Vlaanderen? Ja / Eerder wel. Neen / Eerder niet. Het juiste antwoord is: Ja, zonder de minste twijfel (tenminste: zoals het nu gebeurt). Velen vragen zich af waarom we extra geld voor Brussel bekritiseren. In Brussel wonen en werken toch ook duizenden Vlamingen. Dat extra geld komt dan toch iedereen ten goede?! Of niet? Met het OVV onderzochten we deze vraag. We bevroegen leiders en studiediensten van de meeste politieke partijen en andere organisaties: Brussel krijgt nu al enorme middelen voor de hoofdstedelijke functie (+/- 600 miljoen euro/jr.). Maar een groot deel van dat geld gaat niet naar de hoofdstedelijke functie, doch naar openbare dienstverlening voor de Brusselse bevolking. Voorts wordt nu al veel gewestgeld doorgesluisd naar taken van de Franse Gemeenschap, met kruimels voor de Vlaamse (0%, 5% à 20% al naargelang het budget). Vlamingen moeten daarbij echter wel zo'n 65% van dat extra geld voor Brussel opbrengen. Dat extra geld wordt ook verantwoord door de grote noden in scholen en kinderopvang, maar dat is geen bevoegdheid van de hoofdstad. Daarvoor zijn de Gemeenschappen bevoegd. Nog meer ééntalig Franstalige rechters in én rond Brussel zullen extra geld kosten. De reële "nog niet voldane" noden van Brussel én de andere beweerde redenen werden nooit ernstig onderzocht. Zowat alle Brussels-Vlaamse toppolitici (Vanackere, Grouwels, Smet, Vanhengel,...) stelden dat de lokale Brusselse instellingen substantieel kunnen besparen. Daar komt niets van in huis. OVV: Geen enkel argument pro meer geld voor Brussel overleeft een kritische analyse. Daarom is extra geld voor Brussel volstrekt onverantwoord, en schadelijk voor Vlaanderen én voor goed bestuur. Vlaanderen zal die extra lasten voor Brussel quasi alleen dragen. Daarenboven wordt de inspraak vanvlaanderen in het beheer van de hoofdstedelijke funcite afgebouwd en worden de Brusselse Vlamingen verder afgescheiden van de andere Vlamingen. Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

10 Vraag 9 : Kan Vlaanderen de belastingdruk verlagen? Ja / Ja, eerder wel / Ja, maar slechts in beperkte mate Nee / Nee, eerder niet Het juiste antwoord is: Ja, maar slechts in beperkte mate. Zelfs als we enkel de belastingdruk in het Vlaamse Gewest beschouwen en de Brusselse Vlamingen terzijde laten, zal Vlaanderen de fiscale en parafiscale druk niet voelbaar kunnen verlagen. Dat geldt zowel voor de theoretische mogelijkheden, voorzien in de nieuwe institutionele regelingen, als voor de reële mogelijkheden. De redenen daarvoor zijn eenvoudig: Het deel van de totale (para)fiscale druk waarover het Vlaams Parlement autonoom kan beslissen bedraagt slechts ongeveer 12% van die totale druk. Gezien de huidige financiële context is een voelbare verlaging van fiscale druk enkel mogelijk wanneer men de openbare uitgaven kan verlagen. Het gedeelte daarvan onder controle van het Vlaams Parlement is slechts een klein deel. De eigen Vlaamse uitgaven zijn vooral lonen van vastbenoemde en andere ambtenaren, leerkrachten e.d.. De fiscale fraude, de gedoogde ontwijking en de sociale fraude vallen buiten bereik van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid blijkt ook onmachtig én onwillig om de uitgaven van gemeenten en andere lagere overheden te verlagen. Dat botst op grote politieke onwil, vooral bij de lokale overheden en bij de klassieke partijen. De Vlaamse overheid blijkt al even onmachtig om zelfs ongrondwettelijke overdrachten aan de federale overheid en aan andere deelstaten te beperken. Ze kon de zgn. 'usurperende' uitgaven nog nooit tegenhouden. OVV: de nieuwe autonomie zal Vlaanderen niet toelaten om de (para-) fiscale druk significant te verlagen. De reële fiscale autonomie en de reële financiële verantwoordelijkheid zijn daartoe onvoldoende. Ideaal ware totale fiscale autonomie voor de Gewesten en Gemeenschappen. Deze laatste kan men eventueel financieren met gewestelijke dotaties. Dan zou het Vlaams Parlement bevoegd zijn voor alle 'Vlaamse' uitgaven. Vlamingen moeten een zuinig beheer eisen van al hun volksvertegenwoordigers, Vlaamse net zo goed als federale.

11 Vraag 10 : Hoe zullen de transfers evolueren? Vandaag bedragen de transfers vanuit Vlaanderen naar Wallonië en Brussel zo'n 12 miljard euro. Gelijk blijven? Dalen? Stijgen? Het juiste antwoord is: De transfers zullen nog STIJGEN! 461 miljoen extra voor Brussel (geïndexeerd en zonder ernstig onderzoek naar de reële extra noden), een hogere én gegarandeerde solidariteitsregeling voor de Franstaligen, extra's voor Franstalig onderwijs en voor tientallen onmiddellijk aan te werven Franstalige rechters in Brussel en in Halle-Vilvoorde. De noodzakelijke saneringen in Brussel worden, op de lange baan geschoven. Vlaamse budgetten dalen door het onmiddellijk stopzetten van de zgn. Lambermont-turbo en de tragere groei van de voor Vlaanderen gunstige dotatie uit de personenbelasting. De evolutie op lange termijn hangt voor Vlaanderen sterk af van de economische groei in deze periode. Beterschap is, volgens vele Vlaamse experten en partijen (Tijd, Vives, N- VA,...) slechts mogelijk bij een zeer hoge en weinig realistische economische groei, én als de Franstaligen tegen dan geen nieuwe aanpassingen eisen. Ondertussen zullen de globale transfers nog aanzienlijk stijgen. OVV: Dit voldoet in de verste verte niet aan de legitieme verwachtingen van de meeste Vlamingen. Het is ook schadelijk omdat regels van goed bestuur geschonden worden en het Vlaanderen de middelen ontneemt die noodzakelijk zijn om onze welvaart op peil te houden. Er is geen duidelijke verantwoording voor de nieuwe transfers, noch voldoende eenvoud in de regelingen opdat ze controleerbaar zouden zijn. Ze voldoen al evenmin aan de democratische, Vlaamse toets: noch reële wederkerigheid, noch het beëindigen van usurperende bevoegdheden door federale en hoofdstedelijke overheid, noch respect voor de gelijke rechten van de Vlamingen (in Brussel en elders).

12 Vraag 11 : Wat wordt die Hoofdstedelijke Gemeenschap? Niets, het is een monster van Loch Ness Groot gevaar, het is een paard van Troje Weet het niet. Het juiste antwoord is : voor goede samenwerking over de gewestgrenzen heen is het overbodig; voor de integriteit van Vlaams-Brabant is het een groot gevaar. Volgens het federale regeerakkoord wordt er een 'Hoofdstedelijke Gemeenschap' opgericht (p. 28 e.v.), maar voorlopig is dat een lege doos en vereist ze samenwerkingsakkoorden tussen de Gewesten. Grensoverschrijdende samenwerking tussen Gewesten en lagere overheden is noodzakelijk, maar velen storen zich al lang over de onwil tot samenwerking van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Ook de Franse Gemeenschap saboteert de nodige samenwerking met haar arrogante onwil om de grenzen van Vlaanderen te erkennen, met haar grootschalige, aanhoudende laster tegenover Vlaanderen. Maar zal zo'n 'Hoofdstedelijke Gemeenschap' echt een betere samenwerking opleveren? Franstalige partijen beschouwen het als een middel om het grondgebied van Vlaanderen te kunnen aantasten. Zij verwachten dat het 'Bruxelles' zeggenschap zal geven over Vlaams-Brabant zonder een evenredige tegenprestatie. De noodzakelijke voorafgaande instemming van het Vlaamse Gewest biedt geen sluitende waarborg tegen sluipende annexatie. De evolutie van de taalfaciliteiten is een verontrustend precedent. Aan de Vlamingen werd verteld dat deze uitdovend en zonder gevaar zouden zijn, maar de Franstaligen beweerden net het tegenovergestelde. De geschiedenis gaf de Franstalige hardliners gelijk. Het lijkt een detail dat deze nieuwe instelling dezelfde naam krijgt als de reeds bestaande drie 'gemeenschappen'. Zo'n naam suggereert dat er een ambitieuzer plan achter schuilt, een plan voor uitholling van Vlaamse bevoegdheden in Vlaams- Brabant en van de bevoegdheden van de Gemeenschappen. OVV: Deze nieuwe instelling een gevaarlijke zaak. Ook de naam ervan is op zich al een probleem. Samenwerking vroeg geen nieuwe instelling. Dat kon men gewoon aan de Gewesten overlaten. Kortom, dit verhaal stinkt naar rookgordijn, paard van Troje en geldverspilling. Wat denken de Franstalige liberalen daarvan? Zie laatste pagina van deze brochure ofwel

13 Vraag 12 : Waarom nog meer grendels in de Grondwet? Grendels zijn nodig om het land te stabiliseren Grendels maken de Franstalige voorrechten onomkeerbaar Grendels beschermen de Brusselse Vlamingen Het juiste antwoord is : Grendels maken de Franstalige voorrechten onomkeerbaar Tengevolge van de nu reeds bestaande grendels in Grondwet kan een meerderheid in elke taalgroep elke hervorming onmogelijk maken, ook als er daarvoor in het ganse land een duidelijke meerderheid zou bestaan. Dit zorgt ervoor dat de meeste conservatieve taalgroep elke vooruitgang kan afblokken. Een wetgeving die belangrijk is voor Vlaanderen, die enkel betrekking heeft op Vlaanderen en die door een grote meerderheid van de Vlaamse kiezers gevraagd wordt, kan op die manier onmogelijk gemaakt door de Franstaligen. Zo werd een correcte splitsing van het arrondissement BHV onmogeliijk gemaakt. Met de zesde staatshervorming worden nog een tiental nieuwe wetten gemaakt waardoor Franstalige voorrechten vergrendeld worden in de Grondwet of door wetten met een speciale meerderheid. Dat betekent wetten die enkel kunnen gewijzigd worden met instemming van een Franstlige meerderheid. Dat zal o.a. het geval zijn de faciliteiten voor Franstaligen in zes gemeenten rond Brussel, voor de bevoegdheid van de Franstalige rechtbank van Brussel in gans het arrondissement BHV, voor het oprichten van een Hoofdstedelijke Gemeenschap, voor het toekennen van extra geld aan Brussel dat ook mag gebruikt worden voor de Franse Gemeenschap. OVV: Deze bestaande en nieuwe grendels zijn ondemocratisch. In een democratie moet de meerderheid kunnen beslissen. Er mogen regelingen bestaan om discriminatie van de minderheid te voorkomen, maar deze mogen er niet toe leiden dat de minderheid een permanent vetorecht krijgt. De Franstalige minderheid in België mag extra bescherming krijgen, maar dit kan enkel indien dezelfde garanties bestaan voor de Vlaamse minderheid in Brussel.

14 Wat denken de Franstalige liberalen van de MR van de zesde staatshervorming? Ref. Actualités MR 31 juli 2012: B-H-V: les Francophones protégés. 13 questions pour comprendre 1 Si vous habitez dans l'une des 6 communes à facilités (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhodes-Saint- Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem): 1. Est-ce que vous pourrez encore voter pour un candidat bruxellois? Oui. Les électeurs des six communes à facilités pourront voter directement pour des listes bruxelloises et les votes émis dans l'ensemble de Hal-Vilvorde seront intégralement pris en compte pour le Sénat. 2. Est-ce que la Flandre peut neutraliser la nomination du Bourgmestre de votre commune pourtant démocratiquement élu? Non. Le Mouvement Réformateur a obtenu une procédure objective de nomination des bourgmestres des six communes à facilités. En cas de recours, c'est l'assemblée générale paritairement bilingue du Conseil d'etat qui tranchera sur base d'une présidence francophone ou néerlandophone en alternance. Il y aura également la garantie d'avoir un auditeur francophone et un auditeur néerlandophone. Les bourgmestres resteront en fonction tout le temps de la procédure. Ceci les soustrait totalement à l'arbitraire du Gouvernement flamand qui jusqu'ici refusait de les nommer. La démocratie est enfin respectée. 3. Est-ce que la Flandre peut continuer à vous imposer en toute impunité des tracasseries administratives notamment via la circulaire Peeters? Non. La consécration légale de la Circulaire Peeters prévue initialement a été empêchée par le MR. C'est donc la loi actuelle et la jurisprudence récente, favorables aux francophones, qui s'imposent. Si des abus du côté néerlandophone persistent, un recours sera possible devant l'assemblée générale du Conseil d'etat. 4. Est-ce que vous pourrez continuer à utiliser le français devant les tribunaux que ce soit au civil ou au pénal? Oui. Pour la première fois, les droits des justiciables de Bruxelles et de toute sa périphérie sont bétonnés dans la Constitution. Chacun aura désormais la garantie de se défendre dans sa langue. 2 Si vous habitez dans l'une des 29 communes de l'arrondissement de B-H-V hors facilités: 5. Est-ce que vous pourrez continuer à voter pour un candidat francophone en Brabant flamand? Oui. Des listes francophones peuvent être déposées en Brabant flamand et contribuer à l'élection d'un francophone parmi les élus issus de la circonscription du Brabant flamand. 6. Que se passe-t-il pour le Sénat? Votre vote sera pris en compte pour la désignation des élus francophones cooptés au Sénat. Un élu de la périphérie pourra par ailleurs être cet élu coopté. 7. Est-ce que vous pourrez continuer à utiliser le français devant les tribunaux? Oui. Tout comme les habitants de Bruxelles et des six communes, vos droits linguistiques sur le plan judiciaire vont être bétonnés dans la Constitution. 3 En outre, que vous habitiez dans l'une des six communes à facilités ou pas: 8. Est-ce que la Flandre peut décider seule de fermer des accès au ring pour embêter les navetteurs et les Bruxellois? Non. Elle ne peut prendre aucune décision sans avoir pris en compte les restrictions éventuelles imposées par les gouvernements bruxellois et wallons. 9. Est-ce que Bruxelles est enfermée dans un carcan? Non. Bruxelles a renforcé son lien avec les six communes à facilités dont le statut est désormais "bétonné" par la Constitution. En outre, l'accord consacre l'existence par une loi spéciale, d'une Communauté métropolitaine qui permet d'élargir Bruxelles sur base du Grand Brabant. 10. C'est quoi cette Communauté métropolitaine? Cette institution a pour but de permettre à Bruxelles de rayonner sur l'ensemble de son ressort géographique naturel. On reconnaît ainsi le lien économique et social existant entre Bruxelles et sa périphérie, lien indispensable pour faciliter son le développement de Bruxelles. 11. Est-ce que les frontières linguistiques peuvent devenir des frontières d'état? Non. La garantie constitutionnelle accordée aux communes à facilités permettra à celles-ci d'être prémunie contre toute exigence flamande d'annexion à un futur Etat flamand. La comptabilisation de l'ensemble des voix francophones exprimées en dans Hal-Vilvorde pour le Sénat renforce cet élément. C'est le droit à l'autodétermination des habitants de la périphérie qui permettra de fixer les frontières linguistiques en cas de scénario de séparation du pays. Si vous habitez Bruxelles: 12. Est-ce que Bruxelles est une sous-région? Non, le MR a obtenu la consécration de Bruxelles comme Région à part entière dans la Constitution. Chose qui lui était refusée depuis sa création à la fin des années 80. Il est enfin mis un terme à l'époque où Bruxelles bénéficiait d'un sousstatut institutionnel. 13. Est-ce que Bruxelles va être refinancée comme il se doit? Oui. Bruxelles va être refinancée ce qui va permettre le développement de projets ambitieux au bénéfice direct des Bruxellois et de l'ensemble des Belges.

Waarom het regeerakkoord Di Rupo zo schadelijk is voor Vlaanderen.

Waarom het regeerakkoord Di Rupo zo schadelijk is voor Vlaanderen. Waarom het regeerakkoord Di Rupo zo schadelijk is voor Vlaanderen. Het federale regeerakkoord ontleed in 10 vragen en antwoorden Voor meer informatie, contacteer Rudi Dierick, politiek secretaris OVV op

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde.

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Basis: CD&V formuleerde duidelijke voorwaarden en hield vol. Nu boeken we resultaat. We hebben altijd gezegd: eerst een oplossing voor BHV. Die eerste,

Nadere informatie

Evaluatie van het gerealiseerde Communautair akkoord

Evaluatie van het gerealiseerde Communautair akkoord Pagina 14 Ledenblad STERREBEEK 2000 vzw Nummer 4, december 2011 Evaluatie van het gerealiseerde Communautair akkoord Op 11 oktober bereikten de 8 onderhandelende partijen (toen dus nog mét de groenen)

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing DOSSIER CD&V (overgenomen van webstek CD&V op 5-2-2005) SPLITSING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE De splitsing van het kiesarrondissement én het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde staat gezien

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Brochure Vlaanderen betaalt de Belgische factuur juni 2013

Veelgestelde vragen Brochure Vlaanderen betaalt de Belgische factuur juni 2013 1. Wat zijn transfers? Er zijn twee soorten transfers: expliciete en impliciete. Een expliciete transfer is een vooraf bepaald bedrag via een wettelijk en gecontroleerd mechanisme. In België is dit bijvoorbeeld

Nadere informatie

De Zesde Staatshervorming

De Zesde Staatshervorming De Zesde Staatshervorming Grondwetsherzieningen en het provinciale bestuursniveau VVP Colloquium 19/10/2013 Jürgen Vanpraet Kabinet van de Staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der Gebouwen

Nadere informatie

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het Hof van Beroep van Leuven Persconferentie,

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

Kieskring BHV: 1.De zes faciliteitengemeenten. November 2011

Kieskring BHV: 1.De zes faciliteitengemeenten. November 2011 Kieskring BHV: - nachtmerrie voor de Vlamingen uit Brussel en de faciliteitengemeenten - nieuwe zweepslag voor verfransing in de rest van Vlaams-Brabant November 2011 De Vlaamse onderhandelaars en de meeste

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen...

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen... DRAFT 1 De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 minder voor Vlaamse partijen... Er is al veel gezegd en geschreven over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde maar weinig gerekend over

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-201) Nr. 70 C.R.I. COM (2014-201) N 70 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Verslag raadscommissie ad hoc: 20 maart 2013

Verslag raadscommissie ad hoc: 20 maart 2013 Verslag raadscommissie ad hoc: 20 maart 2013 Openbare zitting Aanwezige leden: Koen Van Roey, voorzitter, Erwin Cleopater, ondervoorzitter, René De Becker, Julia De Coster, Tom Jespers, Melody Debaetselier,

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van de Kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde 14 sept. 2011

Een oplossing voor de Splitsing van de Kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde 14 sept. 2011 Een oplossing voor de Splitsing van de Kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde 14 sept. 2011 Basis: CD&V formuleerde duidelijke voorwaarden en hield vol. Nu boeken we resultaat. We hebben altijd gezegd: eerst

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

De zesde staatshervorming en de

De zesde staatshervorming en de ITINERA INSTITUTE Samenvatting De zesde staatshervorming en de financiering van de deelstaten in België 2012/01 13 11 2012 MENSEN WELVAART BESCHERMING Huidige principes van de financieringswet Op dit moment

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE A-147/1-96/97 A-147/1-96/97 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 1996-1997 2 DECEMBER 1996 SESSION ORDINAIRE 1996-1997 2 DECEMBRE 1996 ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr, 184

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr, 184 38 (1968) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr, 184 A. TITEL Aanvullend Protocol bij de Benelux-Ov er eenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië België is officieel tweetalig, maar de Vlamingen en Walen gaan niet altijd goed samen. Je kunt spreken van een taalconflict. Hoe kijken Vlaamse

Nadere informatie

Spotlights - september 2012

Spotlights - september 2012 Spotlights - september 2012 De hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel In het Institutioneel Akkoord voor de Zesde Staatshervorming van 11 oktober 2011 werd de hervorming van het gerechtelijk

Nadere informatie

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen?

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? 1. En métro / Met de metro 2. En tramway / Met de tram

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen

houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen stuk ingediend op 1430 (2011-2012) Nr. 1 17 januari 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen verzendcode: FIN 2 Stuk 1430 (2011-2012) Nr. 1 INHOUD

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP - 1173 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 1173 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBRE 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0889/001 DOC 51 0889/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 10 mars 004 10 maart 004 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code judiciaire en matière de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

Gewesten en gemeenschappen

Gewesten en gemeenschappen Staten en kiesstelsels België België is, anders dan Nederland, een federatie. Juist ook omdat België een land is met verschillende taalgebieden, is de structuur van deze staat veel ingewikkelder dan die

Nadere informatie

B-H-V Meer Vlaams geld, meer Franstalige privileges, meer problemen 13 juli 2012. B-H-V Meer Vlaams geld, meer Franstalige privileges, meer problemen

B-H-V Meer Vlaams geld, meer Franstalige privileges, meer problemen 13 juli 2012. B-H-V Meer Vlaams geld, meer Franstalige privileges, meer problemen B-H-V Meer Vlaams geld, meer Franstalige privileges, meer problemen 1 B-H-V: Meer Vlaams geld,meer Franstalige privileges, meer problemen De akkoorden van CD&V, openvld, sp.a en groen zullen meer problemen

Nadere informatie

Dossier BHV Joske #44 02/2012

Dossier BHV Joske #44 02/2012 Dossier Joske #44 02/2012 DOSSIER, trois lettres qui ont fait le tour du monde et qui symbolisent à elles seules le casse-tête institutionnel belge. Quel bazar!, c est une circonscription électorale et

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel.

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel. Auteur: Hugo Vanderstraeten Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010 Op maandag 26 april 2010 bood premier Yves Leterme het ontslag van de federale regering aan aan Koning Albert II. De regering viel over

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s e x p o s a n t s e x p o s a n t e n 2012 Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s pour ingénieurs voor ingenieurs w w w.i b j o b f a i r.b e accès à la base de données des

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, bijgestaan door de griffier F.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, bijgestaan door de griffier F. Rolnummer 5489 Arrest nr. 155/2012 van 20 december 2012 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 15 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement

Nadere informatie

Communiqué de presse

Communiqué de presse Persbericht Interregionale jobmobiliteit versterkt p 2 Communiqué de presse Mobilité interrégional renforcée p 5 1 Interregionale jobmobiliteit versterkt Brussel, 19 maart 2015 De vijf grote publieke spelers

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

Vlaanderen laten werken voor meer werk

Vlaanderen laten werken voor meer werk Vleva werkgeverscommunity 1 Vlaanderen laten werken voor meer werk Jan Van Doren, adjunct-directeur Voka-kenniscentrum Symposium, Aktiekomitee Vlaamse sociale zekerheid 21 maart 2009 We komen van ver Jaren

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Parcours cyclistes au delà des trois frontières ayant pour thème «Des romains à la pomme». 1. Partners / Partenaires

Nadere informatie

Themanummer Beschouwingen bij de hervorming van de Bijzondere Financieringswet

Themanummer Beschouwingen bij de hervorming van de Bijzondere Financieringswet Themanummer Beschouwingen bij de hervorming van de Bijzondere Financieringswet Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 73e jaargang, nr. 2, 2e kwartaal 2013 Inleiding bij het themanummer

Nadere informatie

Mei 2010. Netwerk Vlaanderen vzw

Mei 2010. Netwerk Vlaanderen vzw Achtergrondnota bij de reactie van Minister van Financiën Reynders in het Federaal Parlement op 3 maart 2010 n.a.v. meerdere parlementaire vragen over de «lijst met bedrijven die betrokken zijn bij de

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

De kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde

De kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde 105 De kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde I.A. VAN DEN DRIESSCHE* 1. Inleiding Het is bekend: de Belgische federale verkiezingen die op 13 juni 2010 plaatsvonden hebben geleid tot een ongekend lange periode

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

De zesde staatshervorming. Vlaanderen opgelicht

De zesde staatshervorming. Vlaanderen opgelicht De zesde staatshervorming Vlaanderen opgelicht I. Inleiding Op 11 oktober 2011 werden de krijtlijnen van het communautaire akkoord voorgesteld dat vier Vlaamse en vier Franstalige partijen hebben afgesloten

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires 1 Aansluitmond type PR Indien de PR zich in de kokerwand bevindt en rechtstreeks verbonden is met het betonnen kanaal, vormt de aansluiting en het afvoerkanaal één betonnen geheel,

Nadere informatie

de nieuwe 2 0 1 5 SENAAT

de nieuwe 2 0 1 5 SENAAT 2015 de nieuwe SENAAT 2 De Senaat is hervormd. De zesde staatshervorming is een nieuwe stap in de federalisering van België. De gevolgen voor de Senaat zijn ingrijpend. Ontdek in deze folder de nieuwe

Nadere informatie

Voorstellen Di Rupo voor BHV en Brussel Een kritische analyse

Voorstellen Di Rupo voor BHV en Brussel Een kritische analyse p. 1 / 12 Voorstellen Di Rupo voor BHV en Brussel Een kritische analyse De voorstellen van Elio Di Rupo lijken zwaar nadelig voor Vlaanderen, schadelijk voor de goede werking van onze democratische rechtsstaat

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur Patricia Popelier en Dave Sinardet...3

Inhoud. Hoofdstuk 1 Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur Patricia Popelier en Dave Sinardet...3 Inleiding Hoofdstuk 1 Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur Patricia Popelier en Dave Sinardet...3 I. Stabiel of instabiel federalisme: lessen uit de federale theorie en

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 847 / 1-96 / 97 - 847/1-96/97 WETSVOORSTEL

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 847 / 1-96 / 97 - 847/1-96/97 WETSVOORSTEL - 847/1-96/97 Chambre des Représentants de Belgique - 847 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*) 17 DÉCEMBRE 1996 GEWONE ZITTING 1996-1997 (*) 17 DECEMBER

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT «42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL XV/MA - Serv. dact. 74/Oo A 23/41 - Bruxelles, le 12

Nadere informatie

Novo. onderkast meuble vasque NV-OL-06-60cm

Novo. onderkast meuble vasque NV-OL-06-60cm onderkast meuble vasque NV-OL-06-60cm 481 120 465 300 300 712 742 900 Wanneer het meubel aan de muur wordt gehangen, moet rekening worden gehouden met de draagkracht van de muur. Er wordt ten sterkste

Nadere informatie

WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK. LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50

WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK. LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50 500 WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50 Olijfboomcoalitie De MR dreigt bijkomende zetels te verliezen bij een eventueel B-HV-compromis, en is doodsbang om bij de volgende

Nadere informatie

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig CSG & CRDS Parijs, 9 maart 2013 1 Prélèvements sociaux (eerder cotisations sociales ) Vijf heffingen: Contribution Sociale Généralisée (CSG) Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) Prélèvement

Nadere informatie

7244 QRVA 52 028 28-7 - 2008

7244 QRVA 52 028 28-7 - 2008 7244 QRVA 52 028 28-7 - 2008 Frantalige projecten Projets francophones Buitenschools. Extrascolaire 921 259 8 637 664,71 18,07% 1 778 051,06 Zieke kinderen. Enfants malades 6 558 762 786,79 1,60% 234 830,66

Nadere informatie

Vlaanderen en Wallonië: moedertaal per leeftijd 2005

Vlaanderen en Wallonië: moedertaal per leeftijd 2005 Vlaanderen en Wallonië: moedertaal per leeftijd 2005 (Eurobarometer 2005) Percentage of residents of the various age groups who declare having language L as their native language Source: Database Eurobarometer

Nadere informatie

Consulaat Generaal van het Koninkrijk België in Marseille. Mevrouw, Mijnheer, Betreft: Inschrijving

Consulaat Generaal van het Koninkrijk België in Marseille. Mevrouw, Mijnheer, Betreft: Inschrijving Consulaat Generaal van het Koninkrijk België in Marseille 112, boulevard des Dames 13002 Marseille Telefoon: 00 33 4 96 11 69 55 Fax: 00 33 4 96 11 73 39 Mail: marseille@diplobel.fed.be www.diplomatie.be/marseillenl

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROPOSITION DE LOI WETSVOORSTEL

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROPOSITION DE LOI WETSVOORSTEL DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 27 juni 2008 27 juin 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD SESSION ORDINAIRE 2000-2001 22 NOVEMBRE 2000 GEWONE ZITTING 2000-2001 22 NOVEMBER 2000 PROJET D ORDONNANCE portant assentiment

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

Championnat belge du vol de vélo 2012 Bruxelles remporte la manche!

Championnat belge du vol de vélo 2012 Bruxelles remporte la manche! Championnat belge du vol de vélo 2012 Bruxelles remporte la manche! Trop de Bruxellois ont déjà subi le vol de leur vélo. C'est une des raisons principales pour lesquelles les gens renoncent au vélo. Il

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie