6Financieel Jaarverslag 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6Financieel Jaarverslag 2008"

Transcriptie

1 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113

2 Verslag van de Raad van Bestuur Inleiding Voor u ligt de jaarrekening 2008 van Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking ICCO. De cijfers uit deze jaarrekening zijn opgenomen in de totale verantwoording van de ICCO-alliantie, zoals deze als bijlage is opgenomen bij deze Jaarstukken. Deze jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650, de jaarrekeningrichtlijn voor fondsenwervende instellingen. Ontwikkelingen 2008 Het jaar 2008 heeft in bedrijfsmatige zin voor ICCO in het teken gestaan van verder ontwerp en inrichting van de organisatie volgens het ProCoDe proces (fase 2). Het was het tweede jaar van het bedrijfsplan voor de ICCO alliantie. De alliantie bestaat uit Prisma, Edukans, Share People, Oikocredit, Kerk in Actie en ICCO. Een jaar waarin vele veranderingen verder zijn uitgewerkt, zowel in de organisatie als in het werk in het Zuiden. Het jaar 2008 stond in het licht van verdere optimalisatie en uitwerking van het in 2007 nieuw ingevoerde monitoringsprotocol. Het in 2007 geïntroduceerde systeem MS Dynamics AX (ERP systeem) is verder ingericht. Ook in 2009 zal nog aandacht nodig zijn voor verdere optimalisatie van inrichting en werking van processen, administraties en rapportage. ICCO heeft een goede en functionele applicatie, waarmee we zijn voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen: - decentralisatie betekent dat de informatie, veel meer dan voorheen, via internet anytime, anywhere beschikbaar en te bewerken moet zijn; - werken in allianties betekent dat de informatie makkelijker en sneller met andere organisaties kan worden gedeeld én andersom; - de toename van het werken in programma s houdt in dat steeds meer processen dwars door de hele organisatie lopen. In april 2008 is Fair & Sustainable Holding B.V opgericht. Deze B.V., die 100% eigendom is van ICCO, heeft als doel nieuwe financieringsbronnen aan te boren. Het resultaat bedroeg negatief. Dit resultaat werd voornamelijk veroorzaakt door opstartkosten. Het doel is te komen tot een break-even resultaat in

3 Resultaat Resultaat BATEN Realisatie Begroting Begroting !!! Subsidies overheden Medefinancieringsprogramma Nederlandse Overheid EU, overige overheden Eigen fondsenwerving Aandeel in gezamenlijke acties (SHO, SAN) Aandeel in acties derden (PCL, bedrijfsleven) Beleggingen Beleggingsresultaat Rente liquide middelen (Eigen vermogen& PG) Rente liquide middelen MFS Overige baten Vrijgekomen voor herbesteding Doorbelastingen LASTEN Programma's DREO D&V TTB Draagvlak Capaciteitsontwikkeling Noodhulp Vernieuwing Overig Werving baten Kosten fondsenwerving Kosten gezamenlijke actie Kosten beleggingen Uitvoeringskosten Programma afdelingen Wervingskosten baten Beheer en administratie Resultaat dochterondernemingen Resultaat Indicator: uitvoeringskosten interne organisatie Realisatie Begroting Begroting Totaal kosten exclusief projectuitgaven af: Vermogensopbrengsten en doorbelastingen Kosten interne organisatie (A) Totaal projectbetalingen (B) Uitvoeringskosten% eigen organisatie 12,8% 11,8% 12,1% = A/(A+B) 115

4 Blijkend uit bovenstaande opstelling komt het percentage voor kosten van de interne organisatie uit op 12,8%. ICCO hanteert een gemiddeld normpercentage van 12,5%. De berekening van dit percentage is de resultante van de uitgaven voor kosten van de interne organisatie, verminderd met de opbrengsten uit eigen beleggingen, gedeeld door de som van de projectbetalingen voor projecten en de kosten van de interne organisatie, verminderd met de opbrengsten uit eigen beleggingen. Een aantal bijzondere posten zijn van invloed op het gerealiseerde percentage: Positieve invloed ten opzichte van de begroting: - Meevallende inkomsten uit beleggingen (Verkoop aandelenbelang in Raptim Intercontinental B.V. ad ). Negatieve invloed ten opzichte van de begroting: - Hogere personeelskosten door collectieve salarisverhogingen, stijging van de eindejaarsuitkeringen, hogere pensioenlasten en sociale lasten. - Meer inhuur van externen door vacatures op sleutelfuncties. - Hogere uitgaven voor telewerken. - Meer reiskosten ondermeer verband houdende met de inrichting van de Regionale werkorganisaties. - Fors hogere accountants- en advieskosten. Investeringen In 2008 is voor een bedrag van 0,14 miljoen geïnvesteerd. Na de grote investeringen in 2006 en 2007 in vernieuwing van software (MS Dynamics) is er in 2008 sprake geweest van normale vervangingsinvesteringen. Personeel Ultimo 2008 bedraagt het aantal FTE s 229 (2007: 233). De verdeling vast/tijdelijk bedroeg in 2008: 77%-23% (2007: 67%-33%). Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2008:3,4% (2007: 3,5%). Beleggingsbeleid ICCO belegt duurzaam. In opdracht van ICCO past ING bank voor de beoordeling van opname van ondernemingen in de beleggingsportefeuille duurzaamheidscriteria toe op onderwerpen als mensenrechten, bio-industrie, wapenhandel, kernenergie, corruptie, milieudelicten, bont en tabak. ING bank geeft aan dat het screenen van beleggingen voor de ING bank een continu proces is. Wanneer wijzigingen in de markt gevolgen hebben voor het duurzaam oordeel over een onderneming kan het zijn dat een onderneming alsnog opgenomen in- of verwijderd uit de beleggingsportefeuille gaat worden. Het jaar 2008 stond in het teken van de kredietcrisis met ondermeer als gevolg fors gedaalde beurskoersen. Deze nadelige effecten zijn voor ICCO, als gevolg van het evenwichtig gekozen beleggingsbeleid en bovengenoemde verkoop van het aandelenbelang in Raptim Intercontinental B.V. beperkt gebleven. Fondsenwerving 2008 en 2009 Gezamenlijk fondsenwerving ICCO werkt nauw samen met Kerk in Actie. Het buitenlandwerk van beide organisaties is sinds 1 januari 2007 geïntegreerd in één afdeling. Op basis hiervan ondersteunen beiden elkaar in de particuliere fondswerving: 1. Onder regie van Kerk in Actie en met inhoudelijke en financiële ondersteuning van ICCO werden ook in 2008 fondsen in het kader van de jaarlijkse 40dagentijd-campagne en de campagne 15 cent geworven onder leden van PKN voor het gezamenlijke buitenlandwerk. 2. ICCO coördineert de werving voor het nieuwe donateurprogramma FairClimate. Kerk in Actie ondersteunt deze campagne inhoudelijk en financieel en brengt het onderwerp onder de aandacht van haar achterban. 3. Wanneer noodhulp nodig is na een ramp vragen Kerk in Actie en ICCO gezamenlijk om extra fondsen bij hun achterban of als onderdeel van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). 116

5 Eigen fondsenwerving en bedrijven ICCO komt in contact met een breed scala van Nederlandse bedrijven. Deze bedrijven willen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de programma s van ICCO. Vaak gaat het om een combinatie van expertise en financiën. In 2008 heeft ICCO uitgangspunten voor Fondswerving Bedrijfsleven opgesteld. Doel is om bij het ontwikkelen van partnerschappen met bedrijven fondsen te generen voor het werk van ICCO. Daarbij wordt bij elk bedrijvencontact bekeken welke kansen er liggen voor business-to-business-to-consumers (B2B2C). Het beleid wordt uitgewerkt in de volgende proposities: 1. Bedrijven bieden financiën aan. 2. Bedrijven bieden grote bedragen aan en vragen om maatwerk. 3. Bedrijven willen maatschappelijk verantwoord ondernemen. 4. Bedrijven willen samenwerking op ketenopbouw en/of thematisch. De bovengenoemde proposities beginnen tot hoopgevende resultaten te leiden. In 2008 heeft ICCO een overeenkomst afgesloten met MvO Nederland inzake Initiatief Duurzame Handel (IDH). Met deze overeenkomst is een totaalbedrag gemoeid ter grootte van 6,6 miljoen. De looptijd is van In 2008 werd een eerste termijn ontvangen ter grootte van Begin 2009 heeft ICCO een jaarlijkse toezegging over de periode van de Nationale Postcode Loterij ontvangen. Begin 2009 is over 2008 een bedrag van 1 miljoen ontvangen. Verwachtingen 2009 Ook 2009 zal op alle terreinen een grote inspanning van de organisatie vragen. - De wijze en vorm van samenwerking binnen de alliantie zal in het licht van de beleidsnotitie van Minister Koenders op weg naar indiening van het Bedrijfsplan veel aandacht vragen. - De evaluatie van de regionale pilots in West-Afrika, Zuid-Azië, Midden-Amerika en Centraal-Azië krijgt zijn beslag in de loop van Tegelijkertijd wordt begonnen met de opstart van de volgende vier regio s. In september 2009 zal er een bijeenkomst zijn met alle Regionale raden, management en directie Noord om gezamenlijk voorbereidingen te treffen tot formulering van het nieuwe Bedrijfsplan. - De inrichting en transformatie van de organisatie in Nederland wordt in nauw overleg met de Ondernemingsraad verder vorm gegeven. Hierbij wordt input van alle geledingen uit de organisatie zoveel als mogelijk betrokken. Het jaar 2009 staat naast al onze reguliere activiteiten volledig in het teken van de verdere invulling van het ProCoDe proces: De organisatie en verdere inrichting van de Regionale Werkorganisaties, maar ook het veranderproces van de organisatie in Nederland zal veel energie vragen van Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en medewerkers. Daarnaast is gestart met de voorbereiding van de indiening van het Bedrijfsplan Hierbij vindt intensief overleg plaats met de alliantieleden, maar ook met de inmiddels actieve Regionale Werkorganisaties en Regionale Raden. Hiermee krijgt ProCoDe een steeds concretere invulling. Bestuurlijke Organisatie De wijziging van de bestuurlijke inrichting van ICCO is met de aanpassing van de statuten per 31 maart 2009 voltooid. De aanpassingen zijn uitgebreid besproken met Directie en toezichthoudend Bestuur. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd op de voorgenomen statutenwijzigingen. Dit betekent ondermeer dat thans sprake is van een Raad van Bestuur (voorheen Directie) en een Raad van Toezicht (voorheen toezichthoudend Bestuur). In 2009 bestaat de Raad van Bestuur uit twee leden, de voorzitter en een nieuw benoemd lid. Utrecht, 29 mei 2009 Raad van Bestuur J.H. van Ham, voorzitter W.D. Hart RA 117

6 Verslag Raad van Toezicht Zoals in het verslag van de Raad van Bestuur reeds is aangegeven zijn, in het kader van de Bestuurlijke vernieuwing die ICCO doormaakt, alle leden van het Bestuur per 31 maart 2009 toegetreden tot de Raad van Toezicht. Hiermee wordt verder invulling gegeven aan de Governance Code van transparant bestuur en toezicht. Het Bestuur heeft in 2008 acht maal, gezamenlijk met de ICCO directie vergaderd. Daarbij is intensief aandacht besteed aan het ProCoDe proces, dat bij ICCO gaande is. Ook zijn de bestuurlijke veranderingen uitgebreid aan de orde gekomen. In 2009 zullen drie nieuwe kandidaten voor de Raad van Toezicht worden benaderd. Hierbij is sprake van één regulier aftredend lid, één vertrekkend lid en één uitbreiding. Voor één van de nieuw te benoemen leden zal een voordracht van de Ondernemingsraad worden gevraagd. De Raad van Toezicht heeft uit haar midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissies zijn met ingang van april 2009 ingesteld. De Raad van Toezicht heeft de door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekening 2008, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, beoordeeld en goedgekeurd in haar vergadering. Utrecht, 29 mei 2009 Raad van Toezicht, D. Terpstra, voorzitter R. Veenstra Drs. M. Verweij Prof. Dr. E. de Jong H. van Boggelen 118

7 Jaarrekening Balans per 31 december 2008 Balans per 31 december 2008 (na resultaatbestemming) (na resultaatbestemming) Toelichting 31 december december 2007 ACTIVA!!!! Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen PASSIVA Reserves en fondsen Reserves 6 Stichtingskapitaal Continuïteitsreserve Fondsen 7 Bestemmingsfonds projecten Bestemmingsfonds overigen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

8 Staat van baten en lasten over 2008 Staat Staat van baten van en lasten baten over en 2008 lasten over 2008 Toelichting Realisatie 2008 Begroting 2008 Realisatie 2007!!!!!! Baten 20 Subsidies van overheden Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden Baten uit beleggingen Overige baten Totaal baten Lasten Besteed aan de doelstellingen Wervingskosten Beheer en administratie Totaal lasten Resultaat dochterondernemingen Resultaat Resultaatbestemming Toevoeging / onttrekking aan: Bestemmingsfonds projecten Bestemmingsfonds overigen Continuiteitsreserve Resultaat

9 Kasstroomoverzicht over 2008 Kasstroomoverzicht over !!!! Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Ongerealiseerd koersresultaat effecten Mutatie overige voorzieningen Afschrijvingen Mutatie vorderingen subsidies Mutatie overige vorderingen Mutatie projectverplichtingen Mutatie overige schulden Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiele vaste activa Investeringen in financiele vaste activa Investeringen in effecten per saldo Kasstroom uit investeringsactiviteiten Totaal Mutatie liquide middelen Liquide middelen einde boekjaar Liquide middelen begin boekjaar Mutatie liquide middelen

10 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2008 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De cijfers over 2007 zijn, daar waar noodzakelijk, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2008 mogelijk te maken. Transacties in vreemde valuta Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en passiva worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden naar euro s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Raad van Bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerke lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzie ningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de h erziening gevolgen heeft. Consolidatie ICCO heeft gedurende het boekjaar een aantal vennootschappen opgericht. Dit betreft de volgende vennootschappen: - Fair & Sustainable Holding B.V. - Fair & Sustainable Participations B.V. - Fair & Sustainable Advisory Services B.V. ICCO is 100% aandeelhouder van deze vennootschappen. Gegeven de in relatie tot ICCO te verwaarlozen omvang van de met deze vennootschappen samenhangende baten, lasten en activa en passiva is er voor gekozen om de financiële gegevens van deze vennootschappen over 2008 niet te consolideren. Er is derhalve geen geconsolideerde jaarrekening over 2008 opgesteld. De jaarrekening 2008 van ICCO betreft dan ook de financiële gegevens van ICCO exclusief haar dochterondernemingen. Het resultaat van de dochterondernemingen is als aparte post tot uitdrukking gebracht in de staat van baten en lasten over

11 Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, liquide middelen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt voor marktwaarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden worden gewaardeerd op marktwaarde en wijzigingen in die marktwaarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten. In de eerste periode van verwerking worden toerekenbare transactiekosten als last in de staat van baten en lasten verwerkt. Effecten Leningen en obligaties worden, voor zover deze aan een beurs genoteerd zijn, gewaardeerd op marktwaarde. Wijzigingen in die marktwaarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderings-verliezen. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur, rekening houdend met eventuele restwaarde. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: Inventaris en installaties 10% of 20% Hard- en software algemeen 33% Hard- en software ERP systeem 20% Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de stichting gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd, en voor het aandeel van ICCO in het negatieve eigen vermogen van de deelnemingen wordt door ICCO een voorziening gevormd. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of duurzaam lagere bedrijfswaarde. De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte waardeverminderingen. De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten. 123

12 Reserves Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende baten. Fondsen Bestemmingsfondsen Bestemmingsfondsen betreffen de middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming. Voorzieningen Voorziening garantieverplichtingen ICCO verstrekt garanties aan (bank)instellingen die daarmee leningen verstrekken. Voor de door ICCO verstrekte garanties wordt een voorziening gevormd, die gebaseerd is op de risico s in een bepaald continent of land. Bij de berekening van de voorziening wordt tevens rekening gehouden met het betaalgedrag van de betreffende partner. Personeelsbeloningen/pensioenen (toegezegde bijdrageregeling) Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bijdragen worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd. Baten Subsidies van overheden Subsidies komen ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen. Baten uit eigen fondswerving/baten uit gezamenlijke acties/baten uit acties van derden Deze baten komen ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar waarin de bate is ontvangen dan wel is toegezegd. Baten uit beleggingen Deze baten komen ten gunste van de staat van baten en lasten in overeenstemming met de eerder beschreven waarderingsgrondslagen van financiële instrumenten. Rentebaten uit hoofde van liquide middelen komen ten gunste van de staat van baten en lasten in het jaar waarop deze betrekking hebben. Een uitzondering wordt gevormd door de rente op de bankrekening die specifiek wordt gebruikt voor ontvangsten en betalingen in verband met het MFS programma: de rentebaten op deze bankrekening worden in mindering gebracht op de MFS-vordering en worden niet verantwoord als baten uit beleggingen. Lasten Toerekening kosten eigen activiteiten De kosten van de eigen activiteiten van ICCO zijn in de staat van baten en lasten onderverdeeld in: besteed aan doelstellingen, wervingskosten en kosten beheer en administratie. De door ICCO gehanteerde toerekeningsgrondslagen en de toerekeningsmethodiek ter bepaling van de onderverdeling zijn in de toelichting op de jaarrekening uiteen gezet. Besteed aan de doelstellingen Deze lasten bestaan uit aan derden verstrekte subsidies en bijdragen, alsmede uitvoeringskosten. De lasten vanwege aan derden verstrekte subsidies en bijdragen komen ten laste van de staat van baten en lasten in het jaar waarin ICCO de toezegging tot het verstrekken van subsidies en/of bijdragen doet. Vrijvallende (niet tot 124

13 uitkering gekomen) subsidieverplichtingen worden hierop in mindering gebracht in het jaar waarin de subsidieverplichting vrijvalt. Specifiek voor door ICCO afgegeven garanties geldt dat een bedrag dat samenhangt met het risico op het daadwerkelijk tot uitgaven leiden van de betreffende garantie, door ICCO wordt aangemerkt als subsidieverstrekking in het kader van het MFS-programma en derhalve wordt verantwoord in het jaar waarin de garantie wordt afgegeven. In de balans van ICCO zijn de mogelijke verplichtingen die voortvloeien uit de verstrekte garanties weergegeven in de voorziening voor garantieverplichtingen. Het financiële effect van wijzigingen in de met de verstrekte garanties samenhangende risico s en/of het met het bedrag aan verstrekte garanties leiden tot een aanpassing van de voorziening in het jaar waarin de wijziging zich voordoet. Toevoegingen en/of onttrekkingen aan de voorziening voor garantieverplichtingen worden verwerkt via de post Besteed aan doelstellingen in de staat van baten en lasten. Specifiek voor door ICCO verrichte betalingen inzake leningen en deelnemingen geldt dat een bedrag dat samenhangt met het risico op waardevermindering van het betreffende actief, door ICCO wordt aangemerkt als subsidieverstrekking in het kader van het MFS-programma en derhalve wordt verantwoord in het jaar waarin de waardevermindering ontstaat. In de balans van ICCO zijn de mogelijke waardeverminderingen weergegeven in de voorziening voor leningen en deelnemingen (deze voorziening is gesaldeerd met de stand van de leningen en deelnemingen). Het financiële effect van wijzigingen in risico s en/of met het bedrag van uitstaande leningen en deelnemingen leidt tot een aanpassing van de voorziening in het jaar waarin de wijziging zich voordoet. Toevoegingen en/of onttrekkingen aan de voorziening voor leningen en deelnemingen worden verwerkt via de post Besteed aan doelstellingen in de staat van baten en lasten. De uitvoeringskosten komen ten laste van de staat van baten en lasten in het jaar waarop deze betrekking hebben. Wervingskosten Deze kosten komen ten laste van de staat van baten en lasten in het jaar waarop deze betrekking hebben. Kosten beheer en administratie Deze kosten komen ten laste van de staat van baten en lasten in het jaar waarop deze betrekking hebben. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta zijn herleid naar euro s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes. 125

14 Toelichting op de posten van de balans Toelichting op de posten van de balans Toelichting op de posten van de balans 1 MATERIËLE VASTE ACTIVA 1 MATERIËLE VASTE ACTIVA 1 MATERIËLE VASTE ACTIVA Het verloop van deze post is als volgt: Het verloop van deze post is als volgt: Het verloop van deze post is als volgt: inventaris en inventaris installaties en hard- en software hard- en algemeen software hard- en software hard- en ERP software systeem ERP bedrijfsauto's totaal installaties algemeen systeem bedrijfsauto's totaal!!!!!!!!!! Boekwaarde per Aanschaffingen Boekwaarde per Aanschaffingen Desinvesteringen/overboekingen Desinvesteringen/overboekingen Afschrijvingen Afschrijvingen Boekwaarde per Boekwaarde per Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve aanschafwaarde afschrijvingen en Cumulatieve overige waardeverminderingen afschrijvingen en overige waardeverminderingen Boekwaarde per Boekwaarde per FINANCIËLE VASTE ACTIVA 22 FINANCIËLE VASTE VASTE ACTIVA ACTIVA Leningen en deelnemingen Leningen en deelnemingen Leningen en deelnemingen Het verloop van deze post is als volgt: Het verloop van deze post is als volgt: Het verloop van deze post is als volgt: !!!! Stand per 1 januari Verstrekkingen Stand per 1 januari Verstrekkingen Aflossingen Afwaardering Aflossingen Afwaardering Stand per 31 december Stand per 31 december

15 Het verloop van van de de voorziening van van de financiële de financiële vaste activa vaste is activa als volgt: is als volgt: !! Stand per 1 januari Mutaties voorziening Stand per 31 december Netto saldo leningen en deelnemingen per 31 december Een bedrag van heeft een kortlopend karakter. Een bedrag van heeft een kortlopend karakter. De voorziening wordt bepaald op op basis basis van van een risico-inschatting een risico-inschatting op het op niet het terugbetalen niet terugbetalen van de lening van de en/of de lening waardevermindering en/of waardevermindering van deelnemingen, van aan de deelnemingen, hand van ervaringscijfers. aan de hand In van deze ervaringscijfers. wordt rekening In deze gehouden met wordt het risico rekening per land, gehouden eventueel met verhoogd het risico met per de land, risico s eventueel per partner. verhoogd met de risico s per partner. cijfers 3 VORDERINGEN 3 EN EN OVERLOPENDE OVERLOPENDE ACTIVA ACTIVA De specificatie van deze post is als volgt: De specificatie van deze post is als volgt: 31 december december 2007!! Donoren Vooruitbetaalde projectlasten Opbrengsten effecten en rente algemeen Vorderingen personeel Overige vorderingen en overlopende activa Donoren Dit Donoren betreft de vorderingen op basis van de afgegeven goedkeuringen voor speciale projecten van de EU, Dit betreft DGIS de en vorderingen derden, inclusief op basis de van in de afgegeven contracten goedkeuringen afgesproken voor apparaatskostenvergoedingen. speciale projecten van de EU, DGIS en Daarnaast derden, inclusief is een de vordering contracten op het Ministerie afgesproken van apparaatskostenvergoedingen. Buitenlandse Zaken opgenomen Daarnaast voor is een de vordering op het verplichtingen Ministerie van Buitenlandse die gefinancierd Zaken zullen opgenomen worden voor met de MFS verplichtingen gelden die die na gefinancierd 2008 worden zullen ontvangen worden met MFS gelden die na 2008 worden ontvangen Een bedrag van heeft een looptijd lager dan 1 jaar. Een bedrag van heeft een looptijd lager dan 1 jaar. 127

16 4 EFFECTEN 4 EFFECTEN De samenstelling van deze post is als volgt: De samenstelling van deze post is als volgt: 4 EFFECTEN De EFFECTEN samenstelling van deze post is als volgt: 2008! 2008 % 2007! 2007 De samenstelling van deze post is als volgt: % Aandelen ING depot ! 12,6% % ! 18,9% % Obligaties ING depot ! 84,0% % ! 78,1% % Participatie Aandelen ING Oikocredit depot ,6% 1,1% ,9% 1,1% Obligaties Raptim ING depot Intercontinental B.V ,0% 0,0% pm 78,1% Aandelen ING depot ,6% ,9% 0,0% Saldi Participatie beleggingsrekeningen Oikocredit ,3% 1,1% ,8% 1,1% Obligaties ING depot ,0% ,1% Participatie Aandelen Raptim Oikocredit Intercontinental B.V ,0% 1,1% pm 0,0% 1,1% stand Saldi beleggingsrekeningen per 31 december % 2,3% % 1,8% Aandelen Raptim Intercontinental B.V. - 0,0% pm 0,0% Saldi beleggingsrekeningen ,3% ,8% stand per 31 december % % De stand effecten per 31 december staan ter vrije beschikking van de stichting % % De effecten staan ter vrije beschikking van de stichting. De effecten staan ter vrije beschikking van de stichting. Het De effecten verloop staan van van deze deze ter vrije post post beschikking is als is als volgt: volgt: van de stichting. aandelen obligaties participatie beleggings- totaal Het verloop van deze post is als volgt: en achter- Oikocredit rekeningen aandelen obligaties gestelde participatie beleggings- totaal Het verloop van deze post is als volgt: en leningen achter- Oikocredit rekeningen aandelen obligaties participatie beleggings- totaal gestelde! en achter-! Oikocredit! rekeningen leningen!! gestelde boekwaarde per 1 januari leningen!! ! ! ! Aankopen Dividendbetaling boekwaarde per in 1 participaties januari ! ! ! ! ! Aankopen boekwaarde per 1 januari Dividendbetaling in participaties Aankopen Verkopen Dividendbetaling en aflossingen in participaties Verkopen en aflossingen Waardeveranderingen Verkopen en aflossingen boekwaarde Waardeveranderingen per 31 december Waardeveranderingen boekwaarde per 31 december boekwaarde per 31 december Het rendement bestaat uit de volgende componenten: ongereali- gerealidividend en seerd koers- seerd koers- totaal Het rendement bestaat uit de volgende componenten: interest resultaten ongereali- resultaat gerealidividend en seerd Het rendement bestaat uit de volgende componenten: ongerealikoers- seerd gerealidividend en seerd koers- seerd koers-! totaal! koers- totaal interest! resultaten! resultaat interest resultaten resultaat verkoop deelneming Raptim Intercontinental B.V. -! -! ! ! aandelen ING depot ! ! ! ! obligaties verkoop deelneming ING depot Raptim Intercontinental B.V participatie verkoop aandelen deelneming ING Oikocredit depot Raptim Intercontinental B.V obligaties ING depot aandelen ING depot participatie Oikocredit obligaties ING depot participatie Oikocredit Aandelen Raptim Intercontinental B.V. In 2008 is het aandelenbelang in Raptim Intercontinental B.V. van 14,9% verkocht. Ultimo 2007 was Aandelen Raptim Intercontinental B.V. dit belang pro memorie opgenomen, omdat deze aandelen om niet zijn verkregen en beperkt verhandelbaar In Aandelen 2008 is het Raptim aandelenbelang zijn. Intercontinental Raptim B.V. Intercontinental B.V. van 14,9% verkocht. Ultimo 2007 was dit In 2008 belang is pro het aandelenbelang memorie opgenomen, in Raptim omdat Intercontinental deze aandelen B.V. om niet van zijn 14,9% verkregen verkocht. en Ultimo beperkt 2007 was verhandelbaar dit belang pro memorie zijn. opgenomen, omdat deze aandelen om niet zijn verkregen en beperkt verhandelbaar zijn

17 Aandelen Raptim Intercontinental B.V. In 2008 is het aandelenbelang in Raptim Intercontinental B.V. van 14,9% verkocht. Ultimo 2007 was dit belang pro memorie opgenomen, omdat deze aandelen om niet zijn verkregen en beperkt verhandelbaar zijn. De netto-opbrengst van deze verkoop bedraagt Conform de akte van verdeling is 55% van dit bedrag De netto-opbrengst doorbetaald aan de van PKN. deze Het verkoop ICCO deel bedraagt van , is verantwoord Conform onder de de akte baten van uit verdeling beleggingen. is 55% van dit bedrag doorbetaald aan de PKN. Het ICCO deel van , is verantwoord onder de baten uit beleggingen. Aandelen, obligaties en achtergestelde leningen Aandelen, De aandelen, obligaties obligaties en achtergestelde en leningen zijn gewaardeerd op de actuele beurskoers ultimo verslagjaar. De aandelen, De waardeverandering obligaties en wordt achtergestelde verantwoord leningen onder de baten zijn gewaardeerd uit beleggingen. op de actuele beurskoers ultimo verslagjaar. De waardeverandering wordt verantwoord onder de baten uit beleggingen. De nominale waarde van de obligaties bedraagt ultimo De nominale waarde van de obligaties bedraagt ultimo Participaties Oikocredit Participaties De participatie Oikocredit Oikocredit is opgenomen tegen historische kosten. De participatie Oikocredit is opgenomen tegen historische kosten. 5 LIQUIDE 5 LIQUIDE MIDDELEN De specificatie van deze post is als volgt: De specificatie van deze post is als volgt: 31 december december 2007!!!! Banken t.b.v. projecten Banken t.b.v. garanties Banken Alliantie MFS ( ) Projecttegoeden Bank Kas Tegoeden ICCO algemeen

18 6 RESERVES 6 De RESERVES mutatie in de continuïteitsreserve in het boekjaar is als volgt: De mutatie in de continuïteitsreserve in het boekjaar is als volgt: !! Stand per 1 januari Bij/af: uit resultaatbestemming Stand per 31 december Continuïteitsreserve De De continuïteitsreserve wordt wordt gevormd gevormd voor de voor dekking dekking van risico s van op risico s korte termijn op korte en om termijn zeker en te stellen om zeker dat te ICCO ook stellen in de toekomst dat ICCO aan ook haar in verplichtingen de toekomst aan kan haar voldoen. verplichtingen kan voldoen. Het bestuur van ICCO heeft in haar vergadering van 10 april 2007 een herziene notitie over de hoogte Het bestuur van ICCO heeft in haar vergadering van 10 april 2007 een herziene notitie over de hoogte van de reserves van de reserves vastgesteld. vastgesteld. Jaarlijks worden de kaders van de gewenste reserves geactualiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden Jaarlijks met de worden inflatie. de kaders van de gewenste reserves geactualiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de inflatie. Voor Voor de gewenste de gewenste omvang omvang de van reserves de reserves worden voor worden het boekjaar voor het de boekjaar volgende de kaders volgende gehanteerd: kaders gehanteerd: Continuïteitsreserve/ korte termijn korte termijn risico s risico s Deze Deze reserve reserve is bestemd is bestemd als 1e buffer als 1 e voor buffer onvoorziene onvoorziene uitgaven ten uitgaven behoeve ten van behoeve de bedrijfsvoering. van de Continuïteitsreserve/ bedrijfsvoering. toekomstige verplichtingen Deze Continuïteitsreserve/ is bestemd voor toekomstige reservering van verplichtingen personeelskosten, in het geval ICCO geen toekenning krijgt van haar subsidieaanvraag Deze reserve bij is de bestemd Nederlandse voor Overheid. reservering Hierbij van is personeelskosten, rekening gehouden in met het de geval bij beschikking ICCO geen vastgestelde remweg toekenning van twee krijgt jaar na van afloop haar van subsidieaanvraag de subsidieperiode. bij de Nederlandse Overheid. Hierbij is rekening De kaders gehouden van deze met reserve de bij beschikking zijn gebaseerd vastgestelde op volgende remweg uitgangspunten: van twee jaar na afloop van de Minimum: subsidieperiode. 75% van de medewerkers x 3 maanden werkgeverslasten (schaal 10/10) +10% = Maximum: De kaders 75% van deze medewerkers reserve zijn x 6 gebaseerd maanden werkgeverslasten op de volgende (schaal uitgangspunten: 10/10) +10% = Financiering Minimum: van 75% activa van de medewerkers x 3 maanden werkgeverslasten (schaal 10/10) +10% = Deze reserve is bestemd voor werkkapitaalbehoefte, alsmede toekomstige aanschaf van activa voor de bedrijfsvoering. Maximum: 75% van de medewerkers x 6 maanden werkgeverslasten (schaal 10/10) +10% = De 2. totaal Financiering gewenste omvang activa van de vrij beschikbare reserves, komt hiermee op een bedrag van Deze reserve is bestemd voor werkkapitaalbehoefte, alsmede toekomstige aanschaf van activa voor de bedrijfsvoering. De hierboven genoemde categorieën zijn vastgesteld conform de Uitgangspunten Reserves en Beleggingsbeleid van het De VFI. totaal gewenste omvang van de vrij beschikbare reserves, komt hiermee op een bedrag van De hierboven genoemde categorieën zijn vastgesteld conform de Uitgangspunten Reserves en Beleggingsbeleid van het CBF. 130

19 7 7 FONDSEN Bestemmingsfondsen betreffen middelen die die zijn zijn verkregen verkregen met een met door een derden door derden aangegeven aangegeven specifieke bestem specifieke ming. bestemming. Bestemmingsfonds projecten Het verloop van van deze deze post post is als is als volgt: volgt: !! Stand per 1 januari Ontvangen van donoren Projectbestedingen Stand per 31 december Bestemmingsfonds overigen In Bestemmingsfonds 2006 is een bestemmingsfonds overigen gevormd voor de aanschaf en de implementatie van het ERP systeem In 2006 is dat een in bestemmingsfonds 2007 gebruik gevormd is genomen. voor de Met aanschaf ingang en van de 1 implementatie oktober 2007 van vindt het ERP gedurende systeem dat een in 2007 in periode gebruik is van genomen. 5 jaar een Met onttrekking ingang van 1 plaats. oktober 2007 vindt gedurende een periode van 5 jaar een onttrekking plaats. Het verloop van deze post is als volgt: Het verloop van deze post is als volgt: !! Stand per 1 januari Besteding via resultaatbestemming Stand per 31 december

20 8 VOORZIENINGEN 8 VOORZIENINGEN De specificatie van de voorzieningen is als volgt: De specificatie van de voorzieningen is als volgt: 31 december december 2007!! Garantieverplichtingen Jubileumuitkeringen Voorziening op deelnemingen Voorziening voor garantieverplichtingen Deze Voorziening voorziening garantieverplichtingen wordt bepaald op basis van een risico-inschatting op het afroepen van de garantie, aan Deze de voorziening hand van wordt ervaringscijfers. bepaald op basis In deze van cijfers een risico-inschatting wordt rekening op gehouden het afroepen met van het de risico garantie, per aan land, de hand eventueel van ervaringscijfers. verhoogd In met deze de cijfers risico s wordt per rekening partner, gehouden aan de hand met van het risico het betalingsgedrag. per land, eventueel verhoogd met de Op 31 december 2008 staat ICCO garant voor een bedrag van (2007: ). De risico s per partner, aan de hand van het betalingsgedrag. Op 31 december 2008 staat ICCO garant voor een bedrag risico-inschatting bedraagt 9,62% (2007: 12,40%). Mutaties in de voorziening lopen via de staat van van (2007: ). De risico-inschatting bedraagt 9,62% (2007: 12,40%). Mutaties in de voorziening baten en lasten. lopen via de staat van baten en lasten. De voorziening heeft een langlopend karakter. De voorziening heeft een langlopend karakter. Voorziening voor jubileumuitkeringen Voorziening Onder de voorzieningen jubileumuitkeringen is een verplichting opgenomen voor in de toekomst uit te betalen jubileumuitkeringen. Onder Bij het de vaststellen voorzieningen van de verplichting is een verplichting is rekening opgenomen gehouden met voor de in inflatiecorrectie de toekomst uit en te de betalen blijfkans van de betrokken medewerkers. De verplichting is opgenomen voor contante waarde. Op 31 december 2008 bedraagt de omvang jubileumuitkeringen. Bij het vaststellen en geldt voor van uitkeringen de verplichting uit hoofde is rekening van de Arbeidsvoorwaarden gehouden met de inflatiecorrectie Regeling (AVR) bij en een de dienstverband blijfkans van van de betrokken medewerkers. De verplichting is opgenomen voor contante waarde. Op 31 december 12,5, 25 en 40 jaar. De voorziening heeft een langlopend karakter bedraagt de omvang en geldt voor uitkeringen uit hoofde van de Arbeidsvoorwaarden Regeling (AVR) bij een dienstverband van 12½, 25 en 40 jaar. De Voorziening voorziening op deelnemingen heeft een langlopend karakter. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd, en voor het aandeel van Voorziening ICCO in het negatieve op deelnemingen eigen vermogen van de deelnemingen wordt door ICCO een voorziening gevormd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd, en voor het aandeel van ICCO in het negatieve eigen vermogen van de deelnemingen wordt door ICCO een voorziening gevormd. 132

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Financieel verslag 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Statutaire vestigingsplaats: Heerenveen Adres: Abe Lenstra boulevard 2 E-mail: dichtbij@unive.nl

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland Jaarrekening 2007 Rabobank Nederland Deze publicatie, de jaarrekening en de afzonderlijke uitgave Rabobank Groep Jaarverslag 2007 vormen het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie