(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(FINANCIEEL) JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium Postbus AB Sliedrecht Telefoon / fax / algemeen:

2 INHOUDSOPGAVE A TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Bestuursverslag Verslag Raad van Toezicht Financiële positie Resultaat Kengetallen B JAARREKENING B1 Grondslagen B2 Balans per 31 december B3 Staat van baten en lasten B4 Kasstroomoverzicht B5 Toelichting behorende tot de balans B6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen C OVERIGE GEGEVENS C1 Controleverklaring C2 Bestemming van het exploitatieresultaat C3 Gebeurtenissen na balansdatum BIJLAGEN Specificatie per school De Toermalijn (04HS), Cothen De Werkschuit (09DW), Wijk bij Duurstede 't Baken (09ZU), Wijk bij Duurstede OBS Piet de Springer (18FF), Langbroek De Horn (23DF), Wijk bij Duurstede Bovenschools, Wijk bij Duurstede

3 Bestuursverslag

4 INHOUD INHOUD Inleiding Doelstelling, missie en kernwaarden Doelstelling Missie en kernwaarden Iedereen is welkom Voor alle leerlingen het beste onderwijs Onderwijs door professionals Samenwerking in een lerende organisatie Juridische structuur en organisatiestructuur Beleidszaken Leerlingenprognoses De Horn De Werkschuit t Baken De Toermalijn Piet de Springer Totalen Zaken met een behoorlijke personele betekenis Ziekteverzuimcijfers Functiemix Onderwijsprestaties Eindtoets Basisonderwijs Tussentijdse toetsresultaten Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg Onderwijskundige en programmatische zaken Evaluatie doelstellingen Doelstellingen Samenwerkingsverbanden Interne beheersing en toezicht Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag Afhandeling van klachten Huisvesting Toelatingsbeleid Financieel beleid Stichtingsniveau Formatie ten behoeve van de scholen Bestuursverslag 2

5 5.3 Budget schoolexploitatie (zelfbeheer) Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen Toetsingskader Risicoanalyse Financiële reserves Voorzieningen Treasurybeleid Continuïteitsparagraaaf Begroting Financiële positie tot en met Toekomstige ontwikkelingen Gemaakte afspraken Plannen Mobiliteit: Risicodragend deel van de formatie en ontslag: Aanstellen nieuw personeel: Code Goed Bestuur Bestuursverslag 3

6 1 Inleiding Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede bestuurt een vijftal openbare basisscholen, waarvan drie in Wijk bij Duurstede, één in Cothen en één in Langbroek. Iedere school wordt aangestuurd door een directeur. Bijna 80 medewerkers verzorgen het onderwijs aan ongeveer 930 kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De scholen functioneren elk als een zelfstandige gemeenschap voor kinderen en ouders, met een eigen directie en onderwijsteam. De stichting wordt geleid door een College van Bestuur, ondersteund door een stafbureau. Het toezicht vindt plaats door een Raad van Toezicht. In dit jaarverslag willen we verantwoording afleggen van het in gevoerde beleid. Bestuursverslag 4

7 2 Doelstelling, missie en kernwaarden 2.1 Doelstelling Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede heeft ten doel het geven van openbaar onderwijs op de scholen die onder haar gezag vallen, met inachtneming van artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs. Om het doel te verwezenlijken kan de stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn. De stichting kent geen winstoogmerk. Aan de stichting zijn geen andere partijen verbonden. 2.2 Missie en kernwaarden De missie is een korte en bondige beschrijving van waar wij voor staan. De missie geeft aan wie wij zijn en wat we doen en beschrijft de kernactiviteiten. Onze missie bestaat uit een slogan en onze kernwaarden. Onze slogan luidt: Openbaar Onderwijs, waar kinderen belangrijk zijn. Deze slogan hebben wij gebaseerd op de volgende kernwaarden: Iedereen is welkom Onze openbare scholen staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Benoembaarheid op onze scholen staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Op onze scholen is er respect voor eenieder en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren Voor alle leerlingen het beste onderwijs Wij bieden een passende onderwijsplek aan alle leerlingen, eventueel in samenwerking met het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Hierbij hanteren we een handelingsgerichte benadering met een focus op mogelijkheden en onderwijsbehoeften van (zorg)leerlingen in plaats van op tekortkomingen. Hierbij vormt, naast de cognitieve ontwikkeling, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling een belangrijk uitgangspunt. Pedagogische veiligheid en het welzijn van de kinderen zien wij als een voorwaarde om tot leren te komen. Bestuursverslag 5

8 Op onze scholen worden alle kerndoelen van het onderwijs behaald. Bovendien behalen de scholen ambitieus geformuleerde leerdoelen bij de instrumentele vakken (lezen, taal en rekenen) op leerling-, groeps- en schoolniveau. Op alle scholen worden ten minste de door de inspectie aangegeven minimumdoelen behaald Onderwijs door professionals Alle personeelsleden zijn vakbekwaam. De leerkracht zien wij als de belangrijkste schakel voor het geven van effectief onderwijs. De integraal verantwoordelijke directeur van de school creëert de voorwaarden om goed onderwijs mogelijk te maken, stuurt dit proces aan en bewaakt de kwaliteit Samenwerking in een lerende organisatie Onze stichting is een lerende organisatie die, aangestuurd door het College van Bestuur, continu streeft naar verbetering van kwaliteit. Hierbij werken wij samen aan het vormgeven van onze gezamenlijke visie. Daarnaast kunnen scholen individuele keuzes maken. De scholen streven naar een goede samenwerking met de ouders, waarbij betrokkenheid, tevredenheid en inbreng belangrijke pijlers zijn. Bestuursverslag 6

9 3 Juridische structuur en organisatiestructuur De rechtspersoon is een stichting met de naam: Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede. De stichting is opgericht op 14 december 2010, is gevestigd te Wijk bij Duurstede en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder KVK-nummer Aan de stichting zijn geen nadere partijen verbonden. De stichting heeft bestuur en intern toezicht gescheiden conform artikel 17 van de Wet op het Primair Onderwijs. Binnen de stichting is hieraan inhoud gegeven door het instellen van een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Een en ander is verwoord in de reglementen. Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in de reglementen en het managementstatuut. Organogram Raad van Toezicht College van Bestuur Stafbureau Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraden Directeuren School School School School School Het College van Bestuur Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de stichting en heeft hierover de dagelijkse leiding. Het College van Bestuur overlegt met de directeuren van de scholen, met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en met de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur stelt onder andere het strategisch beleidsplan, de begroting, de jaarrekening, het financieel jaarverslag en het algemeen jaarverslag vast. Ook voert het College van Bestuur het beheer over de formatieve en financiële middelen van de organisatie. Daarnaast is het College van Bestuur verantwoordelijk voor het benoemen, schorsen en ontslaan van medewerkers, alsmede voor het nemen van disciplinaire maatregelen. Ook het Bestuursverslag 7

10 schorsen en verwijderen van leerlingen behoort, op grond van het algemeen vastgestelde beleid, tot de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter, tevens enige lid: P.G.E (Philippe) de Kort. De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vormt het toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht heeft als bevoegdheden het goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting, de jaarrekening, het financieel jaarverslag en het algemeen jaarverslag van de stichting. Ook draagt de Raad van Toezicht zorg voor de aanwijzing van de externe accountant en adviseert zij het College van Bestuur inzake het gehele beleid van de stichting en de kwaliteit van het onderwijs. De volgende personen maken deel uit van de Raad van Toezicht: G (Giel) van de Kuil, voorzitter L. (Lea) Verhaar, vicevoorzitter M (Margret) van der Mast, lid T. (Theo) Monfils, lid E. (Elisabeth) van Oostrum, lid. Scholen en directies De onderstaande scholen maken deel uit van het openbaar onderwijs Wijk bij Duurstede. Brinnr. Instelling Kern Directeur 23DF De Horn Wijk bij Duurstede Dhr. J. Heijman 09DW De Werkschuit Wijk bij Duurstede Mw. A. de Leeuw 09ZU t Baken Wijk bij Duurstede Mw. G. Mimpen 04HS De Toermalijn Cothen Mw. J. Buschgens 18FF Piet de Springer Langbroek Dhr. C. Uit den Bogaard Medezeggenschap Om medezeggenschap van ouders en personeel te waarborgen is er een medezeggenschapsraad op elke school. Op stichtingsniveau bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad heeft als bevoegdheden het uitoefenen van het instemmings- en adviesrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten door het College van Bestuur, dan wel de directie van de school, conform de Wet Medezeggenschap op Scholen. Bestuursverslag 8

11 Stafbureau Het College van Bestuur laat zich ondersteunen door een stafbureau op het terrein van personeelsbeleid en uitvoerende personele en financiële zaken. De financiële en de salarisadministratie zijn ondergebracht bij een administratiekantoor. Het stafbureau van de stichting wordt gevormd door: J. (Joke) Eversdijk, bureaumanager A. (Annemarie) Maasse, beleidsmedewerker personeelszaken C. (Cor) Slok, financial controller. Directeurenoverleg De directeuren komen geregeld bijeen in het zogenaamde directeurenoverleg. De Voorzitter College van Bestuur is voorzitter van dit overleg. Het doel van dit overleg is te komen tot afstemming tussen de verschillende scholen, het opstellen van beleid en het leren van elkaar. Voortgangsoverleg Het College van Bestuur komt daarnaast regelmatig naar de afzonderlijke scholen voor een voortgangsoverleg met de directeur van de school. Naast de bespreking van (de uitvoering van) de beleidsvoornemens van de school, wordt onder andere aandacht besteed aan de leeropbrengsten, de financiële en personele ontwikkelingen en diverse actuele ontwikkelingen. Bestuursverslag 9

12 4 Beleidszaken Hieronder beschrijven we de belangrijkste elementen van het gevoerde beleid. 4.1 Leerlingenprognoses Op dit moment heeft het openbaar onderwijs een marktaandeel van 44%. De hieronder gebruikte prognoses wijzen uit dat we in de komende 4 jaren een krimp verwachten van 8,5%, bij een gelijkblijvend marktaandeel. Wij maken, ten behoeve van het meerjarenbestuursformatieplan, jaarlijks een prognose voor de komende schooljaren. Bij het maken van deze prognoses wordt rekening gehouden met de historie van het aantal inschrijvingen van de afgelopen 4 jaren en met de werkelijke inschrijvingen voor het komende jaar. Hiermee houden we dus rekening met (historische) krimp en met het imago van de school in de afgelopen 4 jaren. De directeuren bestuderen de prognoses vervolgens en passen deze eventueel naar werkelijke inschrijvingen aan. Daarmee geven we de directeuren de mogelijkheid om te sturen op de baten voor het komende schooljaar. De afrekening van het voorgaande schooljaar mag worden overgezet naar het daarop volgende schooljaar: niet gebruikte formatie wordt toegevoegd en teveel gebruikte formatie wordt onttrokken. In dit jaarverslag gaan we uit van de prognose zoals deze in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede is opgesteld door Planning Verband Groningen BV. Deze zijn in februari 2014 door een professionele externe instantie gemaakt en kunnen dus afwijken van de door de directeuren opgestelde prognoses. Per school vindt u hieronder het geprognosticeerde aantal leerlingen voor de komende 4 schooljaren. 1 oktober 1 oktober oktober oktober oktober De Horn De Werkschuit t Baken Bestuursverslag 10

13 4.1.4 De Toermalijn Piet de Springer Totalen Zaken met een behoorlijke personele betekenis Ziekteverzuimcijfers Hieronder vindt u een overzicht van het ziekteverzuim binnen de stichting per 31 december. Verzuimpercentage De Toermalijn 1,68 De Werkschuit 0,97 t Baken 16,87 Piet de Springer 3,14 De Horn 7,80 Stafbureau 7,36 Totaal 6,66 Ter vergelijking: in was het gemiddelde verzuimpercentage in het basisonderwijs in Nederland 6,44% Functiemix In de CAO zijn afspraken gemaakt over de invoering van de functiemix binnen het basisonderwijs. Voor een weergave van het beleid met betrekking tot functiemix, verwijzen wij naar de notitie Functiemix van de stichting. Doelstellingen basisonderwijs (op sector- en bestuursniveau): 2011: 16% van de leraren (fte s) in LB, 1% in LC. 2014: 40% van de leraren (fte s) in LB, 2% in LC. De stand van zaken binnen onze stichting per 31 december is als volgt: Bestuursverslag 11

14 4.3 Onderwijsprestaties Ook in heeft de onderwijsinspectie weer haar jaarlijkse toezicht uitgevoerd. Hieruit is voortgekomen dat alle scholen in het regulier toezicht vallen. OBS t Baken heeft een waarschuwing gekregen omdat de eindresultaten voor het tweede opeenvolgende jaar onder de ondergrens van de inspectie lagen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwijsprestaties per individuele school verwijzen we naar de jaarverslagen die per school worden opgesteld Eindtoets Basisonderwijs Op de scholen is in de afgelopen 3 jaren de Eindtoets Basisonderwijs van het Cito afgenomen. Op t Baken is dat vanaf gebeurd. Hieronder vindt u de behaalde gemiddelde (ongecorrigeerde) standaardscores. School De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer t Baken n.v.t. n.v.t In onderstaande grafische weergave ziet u de bovenstaande toetsscores op de eindtoets van de scholen, exclusief obs t Baken. De scores zijn afgezet ten opzichte van het landelijke gemiddelde en de boven- en ondergrens van de inspectie. Conclusie is dat, met uitzondering van OBS t Baken, alle scholen voldoen aan de inspectienormen. Bestuursverslag 12

15 v.l.n.r.: de Horn, de Toermalijn, de Werkschuit, Piet de Springer Tussentijdse toetsresultaten Naast de Eindtoets Basisonderwijs, worden er tijdens de schoolcarrière van de leerlingen verschillende tussentijdse toetsen afgenomen. De inspectie beoordeelt de resultaten tijdens de schoolperiode aan de hand van toetsresultaten op de volgende toetsen: 1. Technisch Lezen (TL) in groep 3 en groep 4; 2. Rekenen en Wiskunde (RW) in groep 4 en groep 6; 3. Begrijpend Lezen (BL) in groep 6. Deze toetsen representeren volgens de inspectie wezenlijke inhouden op cruciale momenten in de basisschoolperiode: In de groepen 3 en 4 dienen leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen deelnemen aan alle overige onderdelen van het onderwijs; In groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal; In groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige principes. Verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken. Als de resultaten op meer dan de helft van deze toetsen voldoende zijn, is het oordeel op de tussenresultaten positief. Bij de laatst afgenomen toetsen in werden de volgende resultaten behaald: Bestuursverslag 13

16 School TL3 TL4 RW4 RW6 BL6 Conclusie De Horn De school voldoet aan de inspectienormen De Werkschuit De school voldoet aan de inspectienormen De Toermalijn De school voldoet aan de inspectienormen Piet de Springer De school voldoet aan de inspectienormen t Baken De school voldoet aan de inspectienormen 4.4 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg In 2012 is een nieuw strategisch beleidsplan (-2015) opgesteld, waarin het kwaliteitsbeleid van de stichting opnieuw is vormgegeven. In het strategisch beleidsplan zijn de missie en visie opnieuw verwoord. Daarnaast is een sterkte- zwakte analyse uitgevoerd en zijn doelen opgesteld. Hierbij zijn ook doelstellingen opgenomen met betrekking tot het bewaken van de onderwijskwaliteit op de verschillende scholen. 4.5 Onderwijskundige en programmatische zaken Evaluatie doelstellingen Vanuit de missie en de visie zijn lange termijn doelen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn opgesteld binnen het strategisch beleidsplan Hieronder vindt u een beschrijving van de doelen die we ons in hebben gesteld, inclusief een evaluatie ervan. Voor een uitgebreide toelichting hierop verwijzen we naar de jaarplannen en Kwaliteitsbeleid schooljaar Stichting/school Verbeteren van de werking van het stafbureau Stichting en het verwerken van administratieve zaken. Taken en rollen binnen het stafbureau zijn helder en inzichtelijk. Administratieve handelingen (o.a. met betrekking tot personele en financiële zaken) worden eenduidig uitgevoerd. Kwaliteitsbeleid schooljaar Stichting/school Eenduidig implementeren van reeds vastgesteld Stichting stichtingbeleid Vastgesteld stichtingbeleid wordt op een eenduidige wijze gearchiveerd. Directeuren en stafmedewerkers passen het reeds vastgestelde stichtingbeleid op eenduidige wijze toe. Eindevaluatie: Gemaakte afspraken worden vastgelegd en op een overzichtelijke wijze bewaard. Het vastgestelde beleid wordt eenduidig uitgevoerd. Taken en rollen binnen het stafbureau zijn helder en inzichtelijk. Bestuursverslag 14

17 Administratieve handelingen (o.a. met betrekking tot personele en financiële zaken) worden eenduidig uitgevoerd. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Implementeren mobiliteitsbeleid Stichting Er is mobiliteitsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd, waarin ten minste is opgenomen beleid m.b.t. vrijwillige mobiliteit beleid m.b.t. verplichte mobiliteit Eindevaluatie: Er is beleid ontwikkeld m.b.t. mobiliteit. Alle personeelsleden zijn goed geïnformeerd. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Implementeren beleid werving en selectie Stichting Er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd met betrekking tot werving en selectie, waarin ten minste is opgenomen wanneer er een vacature ontstaat gang van zaken rond in- en externe werving (incl. aanstellingsprocedure) samenstelling benoemingsadviescommissies (BAC) bijlage: sollicitatiecode Eindevaluatie: Er is een beleid ontwikkeld m.b.t. werving en selectie en deze wordt binnen de organisatie op de juiste wijze toegepast. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Implementeren medezeggenschapsreglement Stichting/school Er is een nieuw medezeggenschapsreglement ontwikkeld en geïmplementeerd. Eindevaluatie: Het vernieuwde medezeggenschapsreglement is ontwikkeld en geïmplementeerd. Iedere MR is goed geïnformeerd. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Implementeren taakbeleid Stichting/school Er is taakbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Het taakbeleid wordt onderverdeeld in twee hoofdgebieden: Taaktoedeling Bestuursverslag 15

18 Taakbelasting Voor alle leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel is een managementcontract opgesteld in het verlengde van het taakbeleid. Eindevaluatie: Er is taakbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Alle personeelsleden zijn goed geïnformeerd. Voor alle leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel is een managementcontract opgesteld in het verlengde van het taakbeleid. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Opstellen protocol bij overlijden Stichting Er is een protocol opgesteld in geval van overlijden van personeelsleden, ouders of kinderen. Eindevaluatie: Het protocol bij overlijden van personeelsleden, ouders of kinderen is opgesteld en wordt als het nodig is toegepast. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 1: Implementeren van het School opbrengstgericht werken Op alle scholen worden ten minste de door de inspectie aangegeven minimumdoelen behaald. Op alle scholen worden ambitieus geformuleerde leerdoelen behaald (op leerling-, groeps- en schoolniveau). Het opbrengstgericht werken maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van het dagelijks handelen van het lesgevend personeel, de intern begeleider en de directeur. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 2: Implementeren van het School handelingsgericht werken Het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Hierbij wordt een handelingsgerichte benadering gehanteerd. Eindevaluatie: Met uitzondering van OBS t Baken, waar de score van de Eindtoets Basisonderwijs onder de ondergrens van de inspectienorm lag, zijn op alle scholen de door de inspectie aangegeven minimum doelen behaald. Op alle scholen zijn ambitieuze streefdoelen op schoolniveau bepaald. Bestuursverslag 16

19 Op alle scholen zijn analyses gemaakt van de tussenopbrengsten en de eindopbrengsten. Op alle scholen heeft de implementatie van het HGW en het OGW een plek gekregen in het jaarplan Financiën schooljaar Stichting/school In kaart brengen van financiële risico s Stichting Er is een realistische en gedetailleerde inschatting van de financiële risico s in meerjarenperspectief. Eindevaluatie: Financiële risico s zijn in kaart gebracht en naar tevredenheid afgedekt. Financiën schooljaar Stichting/school Verbeteren financieel beleid Stichting Er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd m.b.t. het zelfbeheer van de scholen. Er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd m.b.t. de gelden van de ouderraden. Er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd m.b.t. het aanvragen van subsidies. Directeuren hebben inzicht in het financieel beleid, bijvoorbeeld in de verschillende schoolse en bovenschoolse baten en lasten en de consequenties die hieruit kunnen volgen. Er wordt gebruik gemaakt van mogelijke en gewenste synergievoordelen. Eindevaluatie: Aangepast beleid zelfbeheer, dat gedragen wordt door alle gremia in de organisatie en leidt tot heldere procedures, is vastgesteld. De implementatie van dit beleid zal plaatsvinden in schooljaar (zie jaarplan -2014) Doelstellingen 2014 Vanuit de missie en de visie zijn lange termijn doelen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn opgesteld binnen het strategisch beleidsplan Voor het jaar 2014 willen we onderstaande doelen bereiken. Kwaliteitsbeleid schooljaar Stichting/school Doelstelling 1: Verbeteren van de competenties van Stichting de schoolleiding De directeuren zijn in staat om effectief leiding te geven aan de eigen school, in het verlengde van het opgestelde kwaliteitsbeleid, onderwijskundig beleid en personeelsbeleid. De directeuren hebben inzicht in hun eigen competenties. Bestuursverslag 17

20 Zij versterken hun competenties die beheerst worden en ontwikkelen de competenties die (nog) onvoldoende zijn. Kwaliteitsbeleid schooljaar Stichting/school Doelstelling 2: Verbeteren van de samenwerking Stichting tussen directeuren Het directieoverleg verloopt prettig en effectief. Er is sprake van een goede onderlinge samenwerking tussen de directeuren, waarbij ook ruimte is om eventuele problemen met elkaar te bespreken. Gemaakte afspraken worden vastgelegd en op een overzichtelijke wijze bewaard. Er vindt trajectbewaking plaats over het nakomen van eerder gemaakte afspraken. Kwaliteitsbeleid schooljaar Stichting/school Doelstelling 3: Verbeteren van het kwaliteitsbeleid Stichting/school op de scholen Op alle scholen wordt gewerkt volgens een eenduidig kwaliteitssysteem. Kwaliteitsbeleid schooljaar Stichting/school Doelstelling 6: Eenduidig implementeren van reeds Stichting vastgesteld stichtingbeleid Vastgesteld stichtingbeleid wordt op een eenduidige wijze gearchiveerd. Directeuren en stafmedewerkers passen het reeds vastgestelde stichtingbeleid op eenduidige wijze toe. Kwaliteitsbeleid schooljaar Stichting/school Doelstelling 7: Waarborgen van fysieke veiligheid Stichting/school Er is stichtingbreed veiligheidsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. De uitkomsten van de vierjaarlijkse Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) zijn vertaald in een concreet plan van aanpak. Het plan van aanpak dat voortvloeit uit de RI&E is uitgevoerd. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 1: Implementeren van het School opbrengstgericht werken Op alle scholen worden ten minste de door de inspectie aangegeven minimumdoelen behaald. Op alle scholen worden ambitieus geformuleerde leerdoelen behaald (op leerling-, groeps- en schoolniveau). Bestuursverslag 18

21 Het opbrengstgericht werken maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van het dagelijks handelen van het lesgevend personeel, de intern begeleider en de directeur. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 2: Implementeren van het School handelingsgericht werken Het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Hierbij wordt een handelingsgerichte benadering gehanteerd. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 3: Verbeteren van de sociaal School emotionele ontwikkeling Alle scholen hanteren een landelijk genormeerd instrument voor het meten van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De uitkomsten van de metingen vormen het uitgangspunt bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 4: Verbeteren van het pedagogisch School klimaat Op alle scholen is een pestprotocol aanwezig. Hier wordt naar gehandeld. In alle groepen is sprake van rust en orde tijdens de lessen. Er is stichtingbreed beleid ontwikkeld voor het schorsen en verwijderen van leerlingen. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 5: Implementeren Passend Onderwijs School op schoolniveau Alle scholen zijn klaar voor de implementatie van het Passend Onderwijs op schoolniveau, in het verlengde van de afspraken die op regionaal niveau gemaakt zijn. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 6: Meten van de inspectienormen School Op alle scholen is gemeten of de door de inspectie aangegeven minimumdoelen worden behaald. De uitkomst van deze meting vormt het uitgangspunt voor het nieuwe strategisch beleidsplan en de nieuwe schoolplannen. Bestuursverslag 19

22 Personeelszorg schooljaar Stichting/school Doelstelling 1: Verbeteren van de werkbeleving School Op alle scholen is voldoende aandacht voor een goede hygiëne binnen het gebouw. Op alle scholen zijn voldoende ontspanningsmogelijkheden tijdens de pauzes. Op alle scholen wordt de werkdruk als acceptabel ervaren. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Doelstelling 4: Implementeren leeftijdsbewust Stichting personeelsbeleid Er is leeftijdsbewust personeelsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Doelstelling 6: Implementeren Beloningsbeleid Stichting Er is beloningsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Doelstelling 7: Implementeren beleid voor Stichting/school begeleiding startende leerkrachten Er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd voor het begeleiden van startende leerkrachten. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Doelstelling 9: Implementeren ontslagbeleid Stichting Er is ontslagbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Doelstelling 11: Implementeren Integraal Stichting /school Personeelsbeleid Er is integraal personeelsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Alle medewerkers hebben een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld, in het verlengde van de doelstellingen van de organisatie. Alle medewerkers hebben een eigen bekwaamheidsdossier. Marktpositie schooljaar Stichting/school Doelstelling 1: Verbeteren marktpositie Stichting/school De scholen verzorgen uitstekend onderwijs. Het imago van de Stichting wordt als sterk ervaren. Het deelnamepercentage is gestegen. Bestuursverslag 20

23 4.6 Samenwerkingsverbanden Vanaf 1 augustus 2014 zal, met de invoering van het Passend Onderwijs, een nieuw regionaal samenwerkingsverband het huidige samenwerkingsverband Weer Samen Naar School vervangen. De bekostiging wordt vanaf augustus 2014 door dit samenwerkingsverband vorm gegeven. In is vergaande samenwerking gezocht tussen de beoogde partners en is formeel een stichting opgericht conform het door het Rijk aangegeven tijdspad. 4.7 Interne beheersing en toezicht De Raad van Toezicht heeft zich in beziggehouden met een versteviging van het toezicht. Zij beraadt zich op een werkwijze die enerzijds recht doet aan de scheiding van bestuur en toezicht en anderzijds voldoende inzicht geeft en grip biedt op de ontwikkelingen binnen de stichting. De Raad van Toezicht ontmoet eens per jaar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Daarnaast bezoekt zij elke school eens per 2 jaar en wordt elke directeur eens per 2 jaar uitgenodigd voor een ontmoeting. 4.8 Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag Jaarlijks wordt een meerjaren bestuursformatieplan opgesteld en ter instemming aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voorgelegd. Hierin wordt voor de komende drie schooljaren in beeld gebracht hoe de baten van de stichting zich verhouden tot de personele lasten. De aanstellingen van tijdelijk personeel lopen af per 31 juli Bij het aflopen van aanstellingen van tijdelijk personeel volgen we de bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot het aanbieden van outplacement en begeleiding naar nieuwe werk. Op basis daarvan is de conclusie van het meerjaren bestuursformatieplan dat de verwachte inkomsten, aangevuld met 0,54 fte vanuit de reserve voor krimpsituaties, voldoende ruimte bieden om de personele verplichtingen aan personeel in vaste dienst na te komen. Plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (rddf) en ontslag om formatieve redenen is voor schooljaar dan ook niet nodig. Als meer personeel in vaste dienst zou komen dan we ons op basis van het meerjarenbestuursformatieplan kunnen veroorloven, dan worden de lasten hoger dan de baten. Normaliter zouden we personeelsleden dan in het rddf moeten plaatsen. Gezien de Bestuursverslag 21

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Stuknummer: AI12.05534

Stuknummer: AI12.05534 www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 cd@meerwerf.nl ING Bank nr. 682 138 851 Stuknummer: AI12.05534 Aan: Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2014 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0)10

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie