(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(FINANCIEEL) JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium Postbus AB Sliedrecht Telefoon / fax / algemeen:

2 INHOUDSOPGAVE A TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Bestuursverslag Verslag Raad van Toezicht Financiële positie Resultaat Kengetallen B JAARREKENING B1 Grondslagen B2 Balans per 31 december B3 Staat van baten en lasten B4 Kasstroomoverzicht B5 Toelichting behorende tot de balans B6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen C OVERIGE GEGEVENS C1 Controleverklaring C2 Bestemming van het exploitatieresultaat C3 Gebeurtenissen na balansdatum BIJLAGEN Specificatie per school De Toermalijn (04HS), Cothen De Werkschuit (09DW), Wijk bij Duurstede 't Baken (09ZU), Wijk bij Duurstede OBS Piet de Springer (18FF), Langbroek De Horn (23DF), Wijk bij Duurstede Bovenschools, Wijk bij Duurstede

3 Bestuursverslag

4 INHOUD INHOUD Inleiding Doelstelling, missie en kernwaarden Doelstelling Missie en kernwaarden Iedereen is welkom Voor alle leerlingen het beste onderwijs Onderwijs door professionals Samenwerking in een lerende organisatie Juridische structuur en organisatiestructuur Beleidszaken Leerlingenprognoses De Horn De Werkschuit t Baken De Toermalijn Piet de Springer Totalen Zaken met een behoorlijke personele betekenis Ziekteverzuimcijfers Functiemix Onderwijsprestaties Eindtoets Basisonderwijs Tussentijdse toetsresultaten Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg Onderwijskundige en programmatische zaken Evaluatie doelstellingen Doelstellingen Samenwerkingsverbanden Interne beheersing en toezicht Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag Afhandeling van klachten Huisvesting Toelatingsbeleid Financieel beleid Stichtingsniveau Formatie ten behoeve van de scholen Bestuursverslag 2

5 5.3 Budget schoolexploitatie (zelfbeheer) Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen Toetsingskader Risicoanalyse Financiële reserves Voorzieningen Treasurybeleid Continuïteitsparagraaaf Begroting Financiële positie tot en met Toekomstige ontwikkelingen Gemaakte afspraken Plannen Mobiliteit: Risicodragend deel van de formatie en ontslag: Aanstellen nieuw personeel: Code Goed Bestuur Bestuursverslag 3

6 1 Inleiding Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede bestuurt een vijftal openbare basisscholen, waarvan drie in Wijk bij Duurstede, één in Cothen en één in Langbroek. Iedere school wordt aangestuurd door een directeur. Bijna 80 medewerkers verzorgen het onderwijs aan ongeveer 930 kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De scholen functioneren elk als een zelfstandige gemeenschap voor kinderen en ouders, met een eigen directie en onderwijsteam. De stichting wordt geleid door een College van Bestuur, ondersteund door een stafbureau. Het toezicht vindt plaats door een Raad van Toezicht. In dit jaarverslag willen we verantwoording afleggen van het in gevoerde beleid. Bestuursverslag 4

7 2 Doelstelling, missie en kernwaarden 2.1 Doelstelling Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede heeft ten doel het geven van openbaar onderwijs op de scholen die onder haar gezag vallen, met inachtneming van artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs. Om het doel te verwezenlijken kan de stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn. De stichting kent geen winstoogmerk. Aan de stichting zijn geen andere partijen verbonden. 2.2 Missie en kernwaarden De missie is een korte en bondige beschrijving van waar wij voor staan. De missie geeft aan wie wij zijn en wat we doen en beschrijft de kernactiviteiten. Onze missie bestaat uit een slogan en onze kernwaarden. Onze slogan luidt: Openbaar Onderwijs, waar kinderen belangrijk zijn. Deze slogan hebben wij gebaseerd op de volgende kernwaarden: Iedereen is welkom Onze openbare scholen staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Benoembaarheid op onze scholen staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Op onze scholen is er respect voor eenieder en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren Voor alle leerlingen het beste onderwijs Wij bieden een passende onderwijsplek aan alle leerlingen, eventueel in samenwerking met het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Hierbij hanteren we een handelingsgerichte benadering met een focus op mogelijkheden en onderwijsbehoeften van (zorg)leerlingen in plaats van op tekortkomingen. Hierbij vormt, naast de cognitieve ontwikkeling, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling een belangrijk uitgangspunt. Pedagogische veiligheid en het welzijn van de kinderen zien wij als een voorwaarde om tot leren te komen. Bestuursverslag 5

8 Op onze scholen worden alle kerndoelen van het onderwijs behaald. Bovendien behalen de scholen ambitieus geformuleerde leerdoelen bij de instrumentele vakken (lezen, taal en rekenen) op leerling-, groeps- en schoolniveau. Op alle scholen worden ten minste de door de inspectie aangegeven minimumdoelen behaald Onderwijs door professionals Alle personeelsleden zijn vakbekwaam. De leerkracht zien wij als de belangrijkste schakel voor het geven van effectief onderwijs. De integraal verantwoordelijke directeur van de school creëert de voorwaarden om goed onderwijs mogelijk te maken, stuurt dit proces aan en bewaakt de kwaliteit Samenwerking in een lerende organisatie Onze stichting is een lerende organisatie die, aangestuurd door het College van Bestuur, continu streeft naar verbetering van kwaliteit. Hierbij werken wij samen aan het vormgeven van onze gezamenlijke visie. Daarnaast kunnen scholen individuele keuzes maken. De scholen streven naar een goede samenwerking met de ouders, waarbij betrokkenheid, tevredenheid en inbreng belangrijke pijlers zijn. Bestuursverslag 6

9 3 Juridische structuur en organisatiestructuur De rechtspersoon is een stichting met de naam: Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede. De stichting is opgericht op 14 december 2010, is gevestigd te Wijk bij Duurstede en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder KVK-nummer Aan de stichting zijn geen nadere partijen verbonden. De stichting heeft bestuur en intern toezicht gescheiden conform artikel 17 van de Wet op het Primair Onderwijs. Binnen de stichting is hieraan inhoud gegeven door het instellen van een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Een en ander is verwoord in de reglementen. Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in de reglementen en het managementstatuut. Organogram Raad van Toezicht College van Bestuur Stafbureau Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraden Directeuren School School School School School Het College van Bestuur Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de stichting en heeft hierover de dagelijkse leiding. Het College van Bestuur overlegt met de directeuren van de scholen, met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en met de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur stelt onder andere het strategisch beleidsplan, de begroting, de jaarrekening, het financieel jaarverslag en het algemeen jaarverslag vast. Ook voert het College van Bestuur het beheer over de formatieve en financiële middelen van de organisatie. Daarnaast is het College van Bestuur verantwoordelijk voor het benoemen, schorsen en ontslaan van medewerkers, alsmede voor het nemen van disciplinaire maatregelen. Ook het Bestuursverslag 7

10 schorsen en verwijderen van leerlingen behoort, op grond van het algemeen vastgestelde beleid, tot de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter, tevens enige lid: P.G.E (Philippe) de Kort. De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vormt het toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht heeft als bevoegdheden het goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting, de jaarrekening, het financieel jaarverslag en het algemeen jaarverslag van de stichting. Ook draagt de Raad van Toezicht zorg voor de aanwijzing van de externe accountant en adviseert zij het College van Bestuur inzake het gehele beleid van de stichting en de kwaliteit van het onderwijs. De volgende personen maken deel uit van de Raad van Toezicht: G (Giel) van de Kuil, voorzitter L. (Lea) Verhaar, vicevoorzitter M (Margret) van der Mast, lid T. (Theo) Monfils, lid E. (Elisabeth) van Oostrum, lid. Scholen en directies De onderstaande scholen maken deel uit van het openbaar onderwijs Wijk bij Duurstede. Brinnr. Instelling Kern Directeur 23DF De Horn Wijk bij Duurstede Dhr. J. Heijman 09DW De Werkschuit Wijk bij Duurstede Mw. A. de Leeuw 09ZU t Baken Wijk bij Duurstede Mw. G. Mimpen 04HS De Toermalijn Cothen Mw. J. Buschgens 18FF Piet de Springer Langbroek Dhr. C. Uit den Bogaard Medezeggenschap Om medezeggenschap van ouders en personeel te waarborgen is er een medezeggenschapsraad op elke school. Op stichtingsniveau bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad heeft als bevoegdheden het uitoefenen van het instemmings- en adviesrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten door het College van Bestuur, dan wel de directie van de school, conform de Wet Medezeggenschap op Scholen. Bestuursverslag 8

11 Stafbureau Het College van Bestuur laat zich ondersteunen door een stafbureau op het terrein van personeelsbeleid en uitvoerende personele en financiële zaken. De financiële en de salarisadministratie zijn ondergebracht bij een administratiekantoor. Het stafbureau van de stichting wordt gevormd door: J. (Joke) Eversdijk, bureaumanager A. (Annemarie) Maasse, beleidsmedewerker personeelszaken C. (Cor) Slok, financial controller. Directeurenoverleg De directeuren komen geregeld bijeen in het zogenaamde directeurenoverleg. De Voorzitter College van Bestuur is voorzitter van dit overleg. Het doel van dit overleg is te komen tot afstemming tussen de verschillende scholen, het opstellen van beleid en het leren van elkaar. Voortgangsoverleg Het College van Bestuur komt daarnaast regelmatig naar de afzonderlijke scholen voor een voortgangsoverleg met de directeur van de school. Naast de bespreking van (de uitvoering van) de beleidsvoornemens van de school, wordt onder andere aandacht besteed aan de leeropbrengsten, de financiële en personele ontwikkelingen en diverse actuele ontwikkelingen. Bestuursverslag 9

12 4 Beleidszaken Hieronder beschrijven we de belangrijkste elementen van het gevoerde beleid. 4.1 Leerlingenprognoses Op dit moment heeft het openbaar onderwijs een marktaandeel van 44%. De hieronder gebruikte prognoses wijzen uit dat we in de komende 4 jaren een krimp verwachten van 8,5%, bij een gelijkblijvend marktaandeel. Wij maken, ten behoeve van het meerjarenbestuursformatieplan, jaarlijks een prognose voor de komende schooljaren. Bij het maken van deze prognoses wordt rekening gehouden met de historie van het aantal inschrijvingen van de afgelopen 4 jaren en met de werkelijke inschrijvingen voor het komende jaar. Hiermee houden we dus rekening met (historische) krimp en met het imago van de school in de afgelopen 4 jaren. De directeuren bestuderen de prognoses vervolgens en passen deze eventueel naar werkelijke inschrijvingen aan. Daarmee geven we de directeuren de mogelijkheid om te sturen op de baten voor het komende schooljaar. De afrekening van het voorgaande schooljaar mag worden overgezet naar het daarop volgende schooljaar: niet gebruikte formatie wordt toegevoegd en teveel gebruikte formatie wordt onttrokken. In dit jaarverslag gaan we uit van de prognose zoals deze in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede is opgesteld door Planning Verband Groningen BV. Deze zijn in februari 2014 door een professionele externe instantie gemaakt en kunnen dus afwijken van de door de directeuren opgestelde prognoses. Per school vindt u hieronder het geprognosticeerde aantal leerlingen voor de komende 4 schooljaren. 1 oktober 1 oktober oktober oktober oktober De Horn De Werkschuit t Baken Bestuursverslag 10

13 4.1.4 De Toermalijn Piet de Springer Totalen Zaken met een behoorlijke personele betekenis Ziekteverzuimcijfers Hieronder vindt u een overzicht van het ziekteverzuim binnen de stichting per 31 december. Verzuimpercentage De Toermalijn 1,68 De Werkschuit 0,97 t Baken 16,87 Piet de Springer 3,14 De Horn 7,80 Stafbureau 7,36 Totaal 6,66 Ter vergelijking: in was het gemiddelde verzuimpercentage in het basisonderwijs in Nederland 6,44% Functiemix In de CAO zijn afspraken gemaakt over de invoering van de functiemix binnen het basisonderwijs. Voor een weergave van het beleid met betrekking tot functiemix, verwijzen wij naar de notitie Functiemix van de stichting. Doelstellingen basisonderwijs (op sector- en bestuursniveau): 2011: 16% van de leraren (fte s) in LB, 1% in LC. 2014: 40% van de leraren (fte s) in LB, 2% in LC. De stand van zaken binnen onze stichting per 31 december is als volgt: Bestuursverslag 11

14 4.3 Onderwijsprestaties Ook in heeft de onderwijsinspectie weer haar jaarlijkse toezicht uitgevoerd. Hieruit is voortgekomen dat alle scholen in het regulier toezicht vallen. OBS t Baken heeft een waarschuwing gekregen omdat de eindresultaten voor het tweede opeenvolgende jaar onder de ondergrens van de inspectie lagen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwijsprestaties per individuele school verwijzen we naar de jaarverslagen die per school worden opgesteld Eindtoets Basisonderwijs Op de scholen is in de afgelopen 3 jaren de Eindtoets Basisonderwijs van het Cito afgenomen. Op t Baken is dat vanaf gebeurd. Hieronder vindt u de behaalde gemiddelde (ongecorrigeerde) standaardscores. School De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer t Baken n.v.t. n.v.t In onderstaande grafische weergave ziet u de bovenstaande toetsscores op de eindtoets van de scholen, exclusief obs t Baken. De scores zijn afgezet ten opzichte van het landelijke gemiddelde en de boven- en ondergrens van de inspectie. Conclusie is dat, met uitzondering van OBS t Baken, alle scholen voldoen aan de inspectienormen. Bestuursverslag 12

15 v.l.n.r.: de Horn, de Toermalijn, de Werkschuit, Piet de Springer Tussentijdse toetsresultaten Naast de Eindtoets Basisonderwijs, worden er tijdens de schoolcarrière van de leerlingen verschillende tussentijdse toetsen afgenomen. De inspectie beoordeelt de resultaten tijdens de schoolperiode aan de hand van toetsresultaten op de volgende toetsen: 1. Technisch Lezen (TL) in groep 3 en groep 4; 2. Rekenen en Wiskunde (RW) in groep 4 en groep 6; 3. Begrijpend Lezen (BL) in groep 6. Deze toetsen representeren volgens de inspectie wezenlijke inhouden op cruciale momenten in de basisschoolperiode: In de groepen 3 en 4 dienen leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen deelnemen aan alle overige onderdelen van het onderwijs; In groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal; In groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige principes. Verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken. Als de resultaten op meer dan de helft van deze toetsen voldoende zijn, is het oordeel op de tussenresultaten positief. Bij de laatst afgenomen toetsen in werden de volgende resultaten behaald: Bestuursverslag 13

16 School TL3 TL4 RW4 RW6 BL6 Conclusie De Horn De school voldoet aan de inspectienormen De Werkschuit De school voldoet aan de inspectienormen De Toermalijn De school voldoet aan de inspectienormen Piet de Springer De school voldoet aan de inspectienormen t Baken De school voldoet aan de inspectienormen 4.4 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg In 2012 is een nieuw strategisch beleidsplan (-2015) opgesteld, waarin het kwaliteitsbeleid van de stichting opnieuw is vormgegeven. In het strategisch beleidsplan zijn de missie en visie opnieuw verwoord. Daarnaast is een sterkte- zwakte analyse uitgevoerd en zijn doelen opgesteld. Hierbij zijn ook doelstellingen opgenomen met betrekking tot het bewaken van de onderwijskwaliteit op de verschillende scholen. 4.5 Onderwijskundige en programmatische zaken Evaluatie doelstellingen Vanuit de missie en de visie zijn lange termijn doelen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn opgesteld binnen het strategisch beleidsplan Hieronder vindt u een beschrijving van de doelen die we ons in hebben gesteld, inclusief een evaluatie ervan. Voor een uitgebreide toelichting hierop verwijzen we naar de jaarplannen en Kwaliteitsbeleid schooljaar Stichting/school Verbeteren van de werking van het stafbureau Stichting en het verwerken van administratieve zaken. Taken en rollen binnen het stafbureau zijn helder en inzichtelijk. Administratieve handelingen (o.a. met betrekking tot personele en financiële zaken) worden eenduidig uitgevoerd. Kwaliteitsbeleid schooljaar Stichting/school Eenduidig implementeren van reeds vastgesteld Stichting stichtingbeleid Vastgesteld stichtingbeleid wordt op een eenduidige wijze gearchiveerd. Directeuren en stafmedewerkers passen het reeds vastgestelde stichtingbeleid op eenduidige wijze toe. Eindevaluatie: Gemaakte afspraken worden vastgelegd en op een overzichtelijke wijze bewaard. Het vastgestelde beleid wordt eenduidig uitgevoerd. Taken en rollen binnen het stafbureau zijn helder en inzichtelijk. Bestuursverslag 14

17 Administratieve handelingen (o.a. met betrekking tot personele en financiële zaken) worden eenduidig uitgevoerd. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Implementeren mobiliteitsbeleid Stichting Er is mobiliteitsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd, waarin ten minste is opgenomen beleid m.b.t. vrijwillige mobiliteit beleid m.b.t. verplichte mobiliteit Eindevaluatie: Er is beleid ontwikkeld m.b.t. mobiliteit. Alle personeelsleden zijn goed geïnformeerd. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Implementeren beleid werving en selectie Stichting Er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd met betrekking tot werving en selectie, waarin ten minste is opgenomen wanneer er een vacature ontstaat gang van zaken rond in- en externe werving (incl. aanstellingsprocedure) samenstelling benoemingsadviescommissies (BAC) bijlage: sollicitatiecode Eindevaluatie: Er is een beleid ontwikkeld m.b.t. werving en selectie en deze wordt binnen de organisatie op de juiste wijze toegepast. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Implementeren medezeggenschapsreglement Stichting/school Er is een nieuw medezeggenschapsreglement ontwikkeld en geïmplementeerd. Eindevaluatie: Het vernieuwde medezeggenschapsreglement is ontwikkeld en geïmplementeerd. Iedere MR is goed geïnformeerd. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Implementeren taakbeleid Stichting/school Er is taakbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Het taakbeleid wordt onderverdeeld in twee hoofdgebieden: Taaktoedeling Bestuursverslag 15

18 Taakbelasting Voor alle leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel is een managementcontract opgesteld in het verlengde van het taakbeleid. Eindevaluatie: Er is taakbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Alle personeelsleden zijn goed geïnformeerd. Voor alle leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel is een managementcontract opgesteld in het verlengde van het taakbeleid. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Opstellen protocol bij overlijden Stichting Er is een protocol opgesteld in geval van overlijden van personeelsleden, ouders of kinderen. Eindevaluatie: Het protocol bij overlijden van personeelsleden, ouders of kinderen is opgesteld en wordt als het nodig is toegepast. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 1: Implementeren van het School opbrengstgericht werken Op alle scholen worden ten minste de door de inspectie aangegeven minimumdoelen behaald. Op alle scholen worden ambitieus geformuleerde leerdoelen behaald (op leerling-, groeps- en schoolniveau). Het opbrengstgericht werken maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van het dagelijks handelen van het lesgevend personeel, de intern begeleider en de directeur. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 2: Implementeren van het School handelingsgericht werken Het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Hierbij wordt een handelingsgerichte benadering gehanteerd. Eindevaluatie: Met uitzondering van OBS t Baken, waar de score van de Eindtoets Basisonderwijs onder de ondergrens van de inspectienorm lag, zijn op alle scholen de door de inspectie aangegeven minimum doelen behaald. Op alle scholen zijn ambitieuze streefdoelen op schoolniveau bepaald. Bestuursverslag 16

19 Op alle scholen zijn analyses gemaakt van de tussenopbrengsten en de eindopbrengsten. Op alle scholen heeft de implementatie van het HGW en het OGW een plek gekregen in het jaarplan Financiën schooljaar Stichting/school In kaart brengen van financiële risico s Stichting Er is een realistische en gedetailleerde inschatting van de financiële risico s in meerjarenperspectief. Eindevaluatie: Financiële risico s zijn in kaart gebracht en naar tevredenheid afgedekt. Financiën schooljaar Stichting/school Verbeteren financieel beleid Stichting Er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd m.b.t. het zelfbeheer van de scholen. Er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd m.b.t. de gelden van de ouderraden. Er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd m.b.t. het aanvragen van subsidies. Directeuren hebben inzicht in het financieel beleid, bijvoorbeeld in de verschillende schoolse en bovenschoolse baten en lasten en de consequenties die hieruit kunnen volgen. Er wordt gebruik gemaakt van mogelijke en gewenste synergievoordelen. Eindevaluatie: Aangepast beleid zelfbeheer, dat gedragen wordt door alle gremia in de organisatie en leidt tot heldere procedures, is vastgesteld. De implementatie van dit beleid zal plaatsvinden in schooljaar (zie jaarplan -2014) Doelstellingen 2014 Vanuit de missie en de visie zijn lange termijn doelen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn opgesteld binnen het strategisch beleidsplan Voor het jaar 2014 willen we onderstaande doelen bereiken. Kwaliteitsbeleid schooljaar Stichting/school Doelstelling 1: Verbeteren van de competenties van Stichting de schoolleiding De directeuren zijn in staat om effectief leiding te geven aan de eigen school, in het verlengde van het opgestelde kwaliteitsbeleid, onderwijskundig beleid en personeelsbeleid. De directeuren hebben inzicht in hun eigen competenties. Bestuursverslag 17

20 Zij versterken hun competenties die beheerst worden en ontwikkelen de competenties die (nog) onvoldoende zijn. Kwaliteitsbeleid schooljaar Stichting/school Doelstelling 2: Verbeteren van de samenwerking Stichting tussen directeuren Het directieoverleg verloopt prettig en effectief. Er is sprake van een goede onderlinge samenwerking tussen de directeuren, waarbij ook ruimte is om eventuele problemen met elkaar te bespreken. Gemaakte afspraken worden vastgelegd en op een overzichtelijke wijze bewaard. Er vindt trajectbewaking plaats over het nakomen van eerder gemaakte afspraken. Kwaliteitsbeleid schooljaar Stichting/school Doelstelling 3: Verbeteren van het kwaliteitsbeleid Stichting/school op de scholen Op alle scholen wordt gewerkt volgens een eenduidig kwaliteitssysteem. Kwaliteitsbeleid schooljaar Stichting/school Doelstelling 6: Eenduidig implementeren van reeds Stichting vastgesteld stichtingbeleid Vastgesteld stichtingbeleid wordt op een eenduidige wijze gearchiveerd. Directeuren en stafmedewerkers passen het reeds vastgestelde stichtingbeleid op eenduidige wijze toe. Kwaliteitsbeleid schooljaar Stichting/school Doelstelling 7: Waarborgen van fysieke veiligheid Stichting/school Er is stichtingbreed veiligheidsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. De uitkomsten van de vierjaarlijkse Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) zijn vertaald in een concreet plan van aanpak. Het plan van aanpak dat voortvloeit uit de RI&E is uitgevoerd. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 1: Implementeren van het School opbrengstgericht werken Op alle scholen worden ten minste de door de inspectie aangegeven minimumdoelen behaald. Op alle scholen worden ambitieus geformuleerde leerdoelen behaald (op leerling-, groeps- en schoolniveau). Bestuursverslag 18

21 Het opbrengstgericht werken maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van het dagelijks handelen van het lesgevend personeel, de intern begeleider en de directeur. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 2: Implementeren van het School handelingsgericht werken Het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Hierbij wordt een handelingsgerichte benadering gehanteerd. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 3: Verbeteren van de sociaal School emotionele ontwikkeling Alle scholen hanteren een landelijk genormeerd instrument voor het meten van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De uitkomsten van de metingen vormen het uitgangspunt bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 4: Verbeteren van het pedagogisch School klimaat Op alle scholen is een pestprotocol aanwezig. Hier wordt naar gehandeld. In alle groepen is sprake van rust en orde tijdens de lessen. Er is stichtingbreed beleid ontwikkeld voor het schorsen en verwijderen van leerlingen. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 5: Implementeren Passend Onderwijs School op schoolniveau Alle scholen zijn klaar voor de implementatie van het Passend Onderwijs op schoolniveau, in het verlengde van de afspraken die op regionaal niveau gemaakt zijn. Onderwijs schooljaar Stichting/school Doelstelling 6: Meten van de inspectienormen School Op alle scholen is gemeten of de door de inspectie aangegeven minimumdoelen worden behaald. De uitkomst van deze meting vormt het uitgangspunt voor het nieuwe strategisch beleidsplan en de nieuwe schoolplannen. Bestuursverslag 19

22 Personeelszorg schooljaar Stichting/school Doelstelling 1: Verbeteren van de werkbeleving School Op alle scholen is voldoende aandacht voor een goede hygiëne binnen het gebouw. Op alle scholen zijn voldoende ontspanningsmogelijkheden tijdens de pauzes. Op alle scholen wordt de werkdruk als acceptabel ervaren. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Doelstelling 4: Implementeren leeftijdsbewust Stichting personeelsbeleid Er is leeftijdsbewust personeelsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Doelstelling 6: Implementeren Beloningsbeleid Stichting Er is beloningsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Doelstelling 7: Implementeren beleid voor Stichting/school begeleiding startende leerkrachten Er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd voor het begeleiden van startende leerkrachten. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Doelstelling 9: Implementeren ontslagbeleid Stichting Er is ontslagbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Personeelszorg schooljaar Stichting/school Doelstelling 11: Implementeren Integraal Stichting /school Personeelsbeleid Er is integraal personeelsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Alle medewerkers hebben een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld, in het verlengde van de doelstellingen van de organisatie. Alle medewerkers hebben een eigen bekwaamheidsdossier. Marktpositie schooljaar Stichting/school Doelstelling 1: Verbeteren marktpositie Stichting/school De scholen verzorgen uitstekend onderwijs. Het imago van de Stichting wordt als sterk ervaren. Het deelnamepercentage is gestegen. Bestuursverslag 20

23 4.6 Samenwerkingsverbanden Vanaf 1 augustus 2014 zal, met de invoering van het Passend Onderwijs, een nieuw regionaal samenwerkingsverband het huidige samenwerkingsverband Weer Samen Naar School vervangen. De bekostiging wordt vanaf augustus 2014 door dit samenwerkingsverband vorm gegeven. In is vergaande samenwerking gezocht tussen de beoogde partners en is formeel een stichting opgericht conform het door het Rijk aangegeven tijdspad. 4.7 Interne beheersing en toezicht De Raad van Toezicht heeft zich in beziggehouden met een versteviging van het toezicht. Zij beraadt zich op een werkwijze die enerzijds recht doet aan de scheiding van bestuur en toezicht en anderzijds voldoende inzicht geeft en grip biedt op de ontwikkelingen binnen de stichting. De Raad van Toezicht ontmoet eens per jaar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Daarnaast bezoekt zij elke school eens per 2 jaar en wordt elke directeur eens per 2 jaar uitgenodigd voor een ontmoeting. 4.8 Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag Jaarlijks wordt een meerjaren bestuursformatieplan opgesteld en ter instemming aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voorgelegd. Hierin wordt voor de komende drie schooljaren in beeld gebracht hoe de baten van de stichting zich verhouden tot de personele lasten. De aanstellingen van tijdelijk personeel lopen af per 31 juli Bij het aflopen van aanstellingen van tijdelijk personeel volgen we de bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot het aanbieden van outplacement en begeleiding naar nieuwe werk. Op basis daarvan is de conclusie van het meerjaren bestuursformatieplan dat de verwachte inkomsten, aangevuld met 0,54 fte vanuit de reserve voor krimpsituaties, voldoende ruimte bieden om de personele verplichtingen aan personeel in vaste dienst na te komen. Plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (rddf) en ontslag om formatieve redenen is voor schooljaar dan ook niet nodig. Als meer personeel in vaste dienst zou komen dan we ons op basis van het meerjarenbestuursformatieplan kunnen veroorloven, dan worden de lasten hoger dan de baten. Normaliter zouden we personeelsleden dan in het rddf moeten plaatsen. Gezien de Bestuursverslag 21

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG 2014 Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Voorzitter College van Bestuur

Voorzitter College van Bestuur Voorzitter College van Bestuur Met dit document geeft Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede u graag meer informatie over de vacature voor een Voorzitter College van Bestuur met ingang van 1 juli

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Oost-Groningen CURSUSJAAR 2010-2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan Plaats : Kedichem BRIN-nummer : 09HC Onderzoeksnummer : 121113 Datum schoolbezoek : 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Comenius'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Comenius' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Comenius' Plaats : Zeist BRIN-nummer : 03KW Onderzoeksnummer : 121055 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Utrecht : 15 februari

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Van Haersma Buma

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Van Haersma Buma RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Van Haersma Buma Plaats : Hommerts BRIN-nummer : 09CH Onderzoeksnummer : 123098 Datum schoolbezoek : 9 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 27JK Onderzoeksnummer : 122724 Datum schoolbezoek : 24 juni 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs KlimOp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs KlimOp RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs KlimOp Plaats : Zwaag BRIN nummer : 16WW C1 Onderzoeksnummer : 195419 Datum onderzoek : 21 mei 2013 Datum vaststelling : 2 juli 2013 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart Plaats : Delfzijl BRIN-nummer : 14BD Onderzoeksnummer : 127263 Datum schoolbezoek : 20 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER Plaats : Maasdam BRIN-nummer : 14MW Onderzoeksnummer : 118451 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00%

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00% Stichting (alle scholen) 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht St. Lucas Onderwijs Postbus 93231 2509 AE 'S-GRAVENHAGE Locatie Utrecht Park Voorn

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 288226 edocs nummer : 4815988 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina Plaats : Enschede BRIN-nummer : 06LX Onderzoeksnummer : 121430 Datum schoolbezoek : 8 februari Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN Inleiding MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN De discussie over wat en hoe je moet meten om de kwaliteit van onderwijs in beeld te krijgen wordt al decennia gevoerd. Voor Stichting Onderwijs

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander Plaats : Heerde BRIN-nummer : 10QT Onderzoeksnummer : 123722 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten Toezichtkader In het toezichtkader zijn diverse kengetallen benoemd, waarover BOOR jaarlijks of elk kwartaal verantwoording aflegt. In onderstaande tabel is de vindplaats opgenomen van de verschillende

Nadere informatie

INHOUD Strategisch beleidsplan 2015-2019

INHOUD Strategisch beleidsplan 2015-2019 Strategisch beleidsplan 2015-2019 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 4 2 Organisatiestructuur... 5 3 Kwaliteitsbeleid... 8 4 Missie en kernwaarden... 11 4.1 Iedereen is welkom... 11 4.2 Voor alle leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool Plaats : Ommen BRIN-nummer : 07NS Onderzoeksnummer : 126674 Datum schoolbezoek : 3 juli 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs St. Radboud

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs St. Radboud RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs St. Radboud Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08ZX Onderzoeksnummer : 124246 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 501 2700 AM Zoetermeer St. Lucas Onderwijs Postbus 93231 2509 AE 'S-GRAVENHAGE Locatie Zoetermeer Europaweg

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TX Onderzoeksnummer : 121096 Datum schoolbezoek : 6 januari

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING Plaats : Delft BRIN-nummer : 08CF Onderzoeksnummer : 117645 Datum schoolbezoek : 16 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival Plaats : Hoorn Nh BRIN-nummer : 06QZ Onderzoeksnummer : 123496 Datum schoolbezoek : 22 september 2011 Rapport

Nadere informatie