persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd"

Transcriptie

1 persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd Almere, 19 maart United Services Group deelt mede dat zij, de economische tegenwind in aanmerking nemende, de gerealiseerde resultaten van 2002 als solide ervaart. Gelet op de snel oplopende werkloosheid verwacht het bestuur van USG dat ondernemingen op termijn zodanig zullen zijn afgeslankt dat zij daarna een toenemend beroep zullen doen op het inlenen van personeel op flexibele basis. Op korte termijn verwacht USG echter nog geen belangrijke verbetering van de marktomstandigheden en zal bij USG het voortschrijdende proces om de capaciteit in balans te houden met de marktvraag vooralsnog actueel blijven. Kernpunten 2002 Omzet uitzendactiviteiten Benelux (exclusief Start) op peil gehouden in dalende markt Bedrijfsresultaat met 68,6 miljoen euro 6,7% lager ten opzichte van 2001 Bedrijfsresultaat Start bedraagt 23 miljoen euro Resultaten divisie techniek zwaar onder druk door uiterst moeilijke marktomstandigheden De kasstroom uit operationele activiteiten stijgt met 12 miljoen euro tot 50,6 miljoen euro EBITDA verbeterde van 81 miljoen euro in 2001 met 14,7% tot 93 miljoen euro in 2002 Winst per aandeel vóór amortisatie van goodwill bedraagt 1,56 euro* (-31,6% t.o.v. 2001) * op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Kernpunten vierde kwartaal 2002 Tegenvallende omzetontwikkeling door verhevigde afslankingsoperaties in het bedrijfsleven Verliesgevende activiteiten Start afgestoten Positieve effecten maatregelen slecht presterende divisie techniek reeds zichtbaar Kostenverlagende maatregelen door vacaturestop en efficiëntiemaatregelen Verdere verbetering commerciële slagvaardigheid Start door gebruik van USG-systematiek Voortvarende integratie Start Kerncijfers 2002 In miljoenen euro s Q Q Jaar 2002 Jaar 2001 Omzet 353,7 162, ,5 600,4 Bedrijfsresultaat 21,2 22,2 68,6 73,6 Nettowinst vóór amortisatie goodwill Winst per gewoon aandeel vóór amortisatie goodwill in euro* 9,7 14,5 34,0 46,1 0,44 0,72 1,56 2,28 1

2 Gang van zaken United Services Group N.V. (USG) realiseerde over 2002 een omzet van 1.104,5 miljoen euro (2001: 600,4 miljoen euro). Dit betekent een stijging van 84% ten opzichte van 2001, hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan de overname van Start waarvan de resultaten vanaf 1 juni 2002 zijn geconsolideerd. Zonder Start zou er sprake zijn van een gelijkblijvende omzet in vergelijking met Het bedrijfsresultaat kwam uit op 68,6 miljoen euro tegenover 73,6 miljoen euro in 2001, hetgeen een daling van 6,7% betekent. Vóór amortisatie goodwill kwam de nettowinst met 34 miljoen euro 26,2% lager uit dan vorig jaar (2001: 46,1 miljoen euro) De winst per gewoon aandeel, vóór amortisatie van goodwill, komt uit op 1,56 euro ten opzichte van 2,28 euro in 2001, hetgeen een daling betekent van 31,6%. Hierbij in aanmerking genomen dat het gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen in 2002 is gestegen tot stuks (2001: ). Deze daling van de WPA werd door het bestuur van USG voorzien en op 15 augustus 2002 bekend gemaakt. De kasstroom uit operationele activiteiten verbeterde verder met 12 miljoen euro tot 50,6 miljoen euro. De aanhoudend moeilijke marktomstandigheden nopen tot verdergaande maatregelen in de kostensfeer, waaronder een vacaturestop, en het op peil houden van de commerciële slagvaardigheid. USG acht het in dit kader van essentieel belang om haar werkmaatschappijen juist nu in staat te stellen om de markt adequaat te bewerken en om, na voltooiing van de al enige maanden breed zichtbare afslankingsoperaties binnen het bedrijfsleven, optimaal te profiteren van toekomstige toename in de vraag naar flexibel inzetbaar personeel. Start De integratie van drie hoofdkantoren in Spanje is voltooid en de samenvoeging van stafafdelingen op de twee hoofdkantoren in Nederland wordt medio 2003 afgerond. USG is verheugd over de positieve winstontwikkeling van Start Nederland, welke werd gerealiseerd door een stringent budget- en kostenbeleid, alsmede door het goeddeels op peil houden van haar brutomarge niveau. Ontwikkeling per land in hoofdlijnen Nederland In 2002 daalde de uitzendmarktomzet in Nederland als geheel met circa 6%. Hoewel de uitzendmarkt zich in het derde kwartaal leek te stabiliseren op een omzetniveau dat enkele procenten onder 2001 lag, vertoonde het vierde kwartaal een minder positief beeld. Wij schrijven deze trendbreuk toe aan verhevigde afslankingsoperaties in alle geledingen van het bedrijfsleven. Ook in het midden- en kleinbedrijf is er sprake van overcapaciteit en liep het aantal openstaande vacatures aanzienlijk terug. De technische sector van de Nederlandse uitzendmarkt werd geconfronteerd met een forse vraaguitval en daardoor met een oplopend aantal (tijdelijk) onplaatsbare specialisten bij detachering- en projectbureaus. United Office Services Werkmaatschappijen van deze divisie zijn: Ad Rem, Secretary Plus, Short Track, Unique en United Capacity. Het laatcyclische officesegment, waarin deze divisie een belangrijk deel van haar omzet realiseert, werd met negatieve effecten van de verminderde vraag geconfronteerd in met name de laatste maanden van Over geheel 2002 presteerde de divisie United Office Services niettemin beter dan het marktgemiddelde met een omzetstijging van 3%, inclusief consolidatie-effecten. De divisie droeg 34,4 miljoen euro bij aan het bedrijfsresultaat van USG. 2

3 United Temping Services Start, de belangrijkste werkmaatschappij in de divisie United Temping Services, heeft belangrijke marktposities in onder meer de sectoren overheid, techniek, industrie, zorg alsmede transport & logistiek. Naast het bedienen van grote accounts, boekt Start circa 50% van haar omzet in het midden- en kleinbedrijf en ruim 30% in de publieke sector. De onderneming realiseert een relatief groot deel van haar omzet in het vroegcyclische industriële segment. Op het terrein van loopbaaninterventie en reïntegratie zijn binnen Start dagelijks ruim 400 professionals actief op zowel de publieke als private markt. Start is een van de grootste spelers op deze sterk gefragmenteerde markt. Deze activiteiten (outplacement, reïntegratie en begeleid werken) droegen positief bij aan het bedrijfsresultaat en de vooruitzichten zijn eveneens positief. Start is er dankzij haar activiteitenmix, ondanks enige margedruk bij grote accounts, in geslaagd om haar brutomarge in 2002 op een relatief gunstig niveau te handhaven. Door in gebruik name van een nieuw backoffice-systeem zullen arbeidsintensieve werkzaamheden in de komende maanden worden afgebouwd. United Technical Services Binnen deze divisie zijn zowel de technische uitzendactiviteiten (Technicum Uitzendburo) als de detacheringsactiviteiten van hoger opgeleide technici in verschillende disciplines (United Technical Solutions) gebundeld. Met uitzondering van de business-unit energy heeft deze divisie slecht gepresteerd. De resultaten van deze divisie hebben in 2002 zwaar geleden onder de zwakke economie, hetgeen vooral tot uitdrukking kwam in een zeer slecht investeringsklimaat. Dientengevolge werden vanaf medio 2002 een groot aantal lopende projecten voortijdig gestopt, waardoor er aanzienlijke leegloop ontstond die het resultaat ernstig aantastte. Ten opzichte van 2001 bedroeg de omzetdaling 22% en kwam het bedrijfsresultaat 17 miljoen euro lager uit. Door centraal gecoördineerde acties is het leegloopcijfer tot aanvaardbare proporties teruggebracht. United College De divisie opleidingen bestaande uit de werkmaatschappijen Luzac College, InterCollege en het Abel Tasman College (Nederlandse Antillen), boekte 13,5 miljoen euro omzet en droeg positief bij aan het groepsresultaat. Voor 2003 zijn de verwachtingen onverkort positief. United Communications Deze divisie, bestaande uit Telecom Direct en Call-IT, heeft door verlies van een grote opdrachtgever bij Call-IT aan het begin van 2002 een teruggang in bedrijfsresultaat gekend. Bij Call-IT zijn maatregelen om de capaciteit in overeenstemming te brengen met de klantenportefeuille inmiddels afgerond. Telecom Direct heeft ondanks moeilijke marktomstandigheden wederom haar bedrijfsresultaat licht kunnen verbeteren. Voor 2003 zal United Communications naar verwachting haar bedrijfsresultaat kunnen verbeteren. United Independent Services Eind 2001 is door United Independent Solutions een nieuwe activiteit gestart, gericht op het faciliteren van zelfstandige ondernemers zonder personeel (zogenaamde ZZP'ers ). Door de sterke terugval in de vraag naar specialisten en daarmee samenhangende afname van werkende ZZP ers, zijn investeringen om het merk en product verder te ontwikkelen voorlopig uitgesteld. Werkmaatschappij Fa-med liet wederom een uitstekende omzet- en winstontwikkeling zien waardoor de divisie als geheel positief heeft bijgedragen aan het groepsresultaat. 3

4 Spanje Na jaren van ferme groei was er in 2002 sprake van een marktdaling van circa 5%. Maar gezien de nog lage penetratiegraad en de toenemende maatschappelijke acceptatie van het fenomeen flexibele arbeid, is de verwachting gerechtvaardigd dat de vraag naar uitzend- en detacheringskrachten op deze in omvang tweede thuismarkt van United Services Group een beduidende groei zal kunnen doormaken. In 2002 droegen de in totaal 142 vestigingen (inclusief twee Start-vestigingen in Portugal) van Unique en People voor 12,3% bij aan de totale groepsomzet. Sinds de overname van Start is United Services Group doorgedrongen tot de top vijf van grootste Spaanse aanbieders van flexibele arbeid op deze in aanleg zeer veelbelovende groeimarkt. United Office Services Aan het eind van 2002 werden de eerder overgenomen werkmaatschappijen TempÍber en Ecatemp samengevoegd onder de merknaam Unique. Door toepassing van de binnen USG beproefde commerciële werkmethoden, is er ondanks een tegenvallende marktgroei toch een relatief hoge winstgroei gerealiseerd. United Temping Services Startdochter People behoort al langer tot de grotere uitzendondernemingen op de Spaanse uitzendmarkt. Door toepassing van hierboven genoemde werkmethoden en de invoering van verdere efficiencymaatregelen ligt het in de rede dat er in de loop van 2003 belangrijke productiviteitsverbeteringen kunnen worden bereikt. België De ontwikkelingen van de Belgische uitzendmarkt lopen licht voor op die van de Nederlandse markt, zij het dat de penetratie van flexwerk er nog altijd aanzienlijk lager ligt. Opvallend is dat het vroegcyclische industriële segment in de tweede helft van 2002 de eerste voorzichtige tekenen van herstel toonde, dit in tegenstelling tot het officesegment, waar voor onze Belgische werkmaatschappijen de zwaartepunten liggen. België was goed voor een bijdrage van 13,1% aan de groepsomzet en droeg positief bij aan het groepsresultaat. United Office Services Tegen de achtergrond van de moeilijke marktomstandigheden, die net als in Nederland een terugloop van het aantal vacatures veroorzaakten, presteerden de drie in het office-segment actieve werkmaatschappijen goed. Wel kwam het bedrijfsresultaat lager uit ten opzichte van United Technical Services Ook in België stond de markt voor technisch specialisten onder druk. Als gevolg hiervan liep het aantal onderhanden zijnde projecten terug en werd men net als in Nederland geconfronteerd met een hoger leegloopcijfer dan wenselijk. Daardoor werd over het hele jaar een licht negatief resultaat geboekt. Effecten van maatregelen om de leegloop terug te brengen en de kosten te reduceren zijn inmiddels positief zichtbaar. Duitsland Zoals bekend heeft de economische motor van Europa het al enige jaren moeilijk, mede veroorzaakt door een starre arbeidsmarkt en een te rigide regelgeving. De toch al moeizaam tot wasdom komende uitzendmarkt maakte daardoor in 2002 een pas op de plaats. De activiteiten van USG in Duitsland kampten met de gevolgen ervan. Begin van het jaar werd voor de door Start ingebrachte dochter Flexarbeit faillissement aangevraagd. Vooralsnog zijn geen signalen van een op handen zijnd herstel zichtbaar. United Office Services Het bedrijfsresultaat bij United Office Services in Duitsland is met minus 2,7 miljoen euro uiteindelijk lager uitgekomen dan verwacht. De vier nog relatief jonge vestigingen van Secretary Plus wisten hun verlies te beperken en lijken steeds vastere grond onder de voeten te krijgen. De introductie van de in Nederland beproefde commerciële werkmethoden, tijd- en werkplanningsystemen zullen moeten bijdragen aan de verbetering van de resultaten. 4

5 Italië De potentiële groeimarkt Italië kende in 2002 een ernstige terugslag. Net als elders zorgt de economische teruggang ervoor dat met name grote organisaties hun capaciteit terugbrengen en in deze fase minder flexwerkers nodig hebben. Groeikansen doen zich desalniettemin voor in het midden- en kleinbedrijf. United Temping Services Op eigen kracht opgezet in het jaar 2000, telt de organisatie Start in Italië inmiddels 36 vestigingen. De aanloopverliezen bedroegen over ,8 miljoen euro en waren hoger dan verwacht. Reden dat besloten is tot het sluiten van een viertal niet rendabele vestigingen. Tevens werd het aantal hoofdkantoormedewerkers teruggebracht. Verdere maatregelen in de kostensfeer en een verhoging van de productiviteit moeten ervoor zorgen dat het beoogde doel - breakeven in het derde kwartaal van wordt gerealiseerd. Financiële toelichting Goodwill De betaalde goodwill bij de overname van Start is bij de eerste tranche van 51% in 2002 zeer beperkt, doch zal bij de inmiddels in 2003 geëffectueerde koop van de resterende 49% aanmerkelijk groter zijn door de hoogte van de koopsom. De marktwaarde van Start ligt echter ook dan nog aanmerkelijk boven de in de balans verwerkte goodwill. De totale goodwill is evenals voorgaande jaren getoetst op de juistheid van de waardering, de zogenaamde impairment toets. Voor slechts een klein bedrag heeft dit geleid tot een extra afschrijving van 0,7 miljoen euro in verband met gestaakte activiteiten. Dividend Gedurende een lange reeks van jaren keert United Services Group 33,3% van de nettowinst uit als dividend. Dit zou voor het jaar 2002 een uit te keren dividend betekenen van 8,3 miljoen euro. Echter, 2002 is een bijzonder jaar, met aan de ene kant tegenvallende resultaten in de techniek en aan de andere kant de positieve bijdrage als gevolg van de overname van Start, waardoor tevens de kasstroom uit operationele activiteiten fors is gestegen en depotentiële winstcapaciteit van USG is vergroot. Op basis hiervan wordt voorgesteld het uitkeringspercentage eenmalig te verhogen tot circa 46%, waarbij het totaal uit te keren dividend uitkomt op 11,3 miljoen euro. Per gewoon aandeel bedraagt het, aan de op 7 mei a.s. te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders, voorgestelde keuzedividend 0,50 euro (2001: 0,65 euro). Vooruitzichten Tegen de achtergrond van het vooralsnog uitblijven van economisch herstel is de verwachting gewettigd dat verdere afslankingsoperaties binnen het bedrijfsleven zullen leiden tot een verdere toename van de werkloosheid. Op korte termijn staan deze ontwikkelingen een krachtig herstel van de vraag naar flexibele arbeid in de weg, maar leiden ze op termijn ontegenzeggelijk tot een toename van de vraag naar uitzendkrachten en projectmedewerkers, bijvoorbeeld ter vervanging van zieke werknemers en het opvangen van werkpieken, projecten en vakanties. Ook zal men, gezien de onzekere economische situatie, in eerste instantie uitzendkrachten inzetten voor de voorlopige invulling van vaste vacatures. Verwacht mag worden dat een herstel zich het eerste zal voordoen in het zogenaamde vroegcyclische industriële segment. De dienstenportefeuille van de werkmaatschappij Start Nederland geeft ons de overtuiging dat deze werkmaatschappij een kansrijke uitgangspositie heeft om als eerste ten volle hiervan te kunnen profiteren. 5

6 Gezien de zeer onzekere economische situatie achten wij het echter niet realistisch om thans een concrete uitspraak te doen over de omzet- en winstontwikkelingen voor het jaar United Services Group N.V. Voor nadere informatie: De heer Leo W. Houwen Telefoon: +31 (0) De heer Ron Icke Telefoon: +31 (0)

7 Belangrijke data Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 7 mei 2003, 15:00 uur Publicatie cijfers eerste kwartaal mei 2003 Bekendmaking omwisselverhouding stockdividend 8 mei 2003 Notering ex-dividend 9 mei 2003 Betaalbaarstelling dividend 28 mei 2003 Publicatie halfjaarcijfers september 2003 Publicatie cijfers derde kwartaal november 2003 Publicatie jaarcijfers maart 2004 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 6 mei 2004 Bijlagen: Geconsolideerde balans per 31 december 2002 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2002 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2002 Segmentatie-overzicht Kerncijfers Profiel United Services Group Zoeksymbolen USG Reuters UINT.AS Bloomberg UNINA Tevens vermelden wij dat heden: uur een persconferentie en uur een analistenbijeenkomst worden gehouden ten kantore te Almere. Zie ook onze website: 7

8 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2002 VOOR WINSTBESTEMMING Bijlage 1 Bedragen in duizenden euro's Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Eigen vermogen Aandeel derden Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Bankkrediet Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schuld inzake acquisities Vooruitontvangen bedragen Pensioenen Overige schulden Overlopende passiva

9 Toelichting eigen vermogen Vermogen per 31 december Resultaat Opbrengst uit emissies (incl. uitgeoefende opties) Kapitaalkosten (incl. kosten emissies) Dividend lager dan begroot 221 Eigen vermogen per 31 december

10 GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING OVER 2002 Bijlage 2 Bedragen in duizenden euro's 4e kw e kw jaar 2002 jaar 2001 Netto-omzet Salariskosten Afschrijvingen Overige kosten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat verkoop deelneming Rentebaten Rentelasten Uitkomst van de financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Aandeel derden Nettowinst voor amortisatie goodwill Amortisatie goodwill Nettowinst WPA per aandeel op basis van het gemiddelde aantal uitstaande aandelen WPA na amortisatie goodwill, in euro's 0,29 0,54 1,14 1,94 WPA voor amortisatie goodwill, in euro's 0,43 0,72 1,56 2,28 10

11 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2002 Bijlage 3 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedragen in duizenden euro s Bedrijfsresultaat Amortisatie goodwill Afschrijvingen Veranderingen in voorzieningen Veranderingen in werkkapitaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties Resultaat verkoop deelneming Ontvangen interest Betaalde interest Betaalde winstbelasting Aandeel derden in resultaat Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiele vaste activa Acquisitie van groepsmaatschappijen Toename financiële vaste activa 737 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Dividend Financiering door /aflossing van leningen Emissie van aandelen Kosten aandelen, valutawijzigingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Netto kaspositie 1 januari Bankkrediet Start bij overname Netto kaspositie 31 december Mutatie kaspositie inclusief acquisitie Start

12 SEGMENTATIE-OVERZICHT Bijlage 4 Resultaten United Office Services *) aangepast voor vergelijkende doeleinden Bedragen in duizenden euro s 4e kw e kw * jaar 2002 jaar 2001 * Netto-omzet Nederland België Duitsland Spanje Bedrijfsresultaat Nederland België Duitsland Spanje Resultaten United Technical Services Netto-omzet Nederland België Duitsland Groot Britannië Bedrijfsresultaat Nederland België Duitsland Groot Britannië Resultaten United Communications Netto-omzet Nederland België Bedrijfsresultaat Nederland België Resultaten overige activiteiten Netto-omzet Nederland Bedrijfsresultaat Nederland

13 Resultaten hoofdkantoren Bedrijfsresultaat Nederland België Resultaten Start Netto-omzet Nederland België Spanje Italië Midden en Oost Europa Bedrijfsresultaat Nederland België Spanje Italië Midden en Oost Europa Totaal resultaten Netto-omzet Nederland België Groot Britannië Duitsland Spanje Italië Midden en Oost Europa Bedrijfsresultaat Nederland België Groot Britannië Duitsland Spanje Italië Midden en Oost Europa

14 KERNCIJFERS Bedragen in duizenden euro s Bijlage 5 Cashflow Groei in procenten Netto-omzet 84,0% Bedrijfsresultaat -6,7% Nettowinst voor amortisatie goodwill -26,2% Verhoudingsgetallen Bedrijfresultaat/omzet 6,2% 12,3% Nettowinst voor amortisatie goodwill/omzet 3,1% 7,7% Interest Coverage Ratio 8 22 Eigen vermogen/totaal vermogen 30,5% 33,5% Vlottende activa/vlottende passiva 1,35 1,37 Informatie aandelen Aantal uitstaande aandelen (x 1.000) Per aandeel op basis van het gemiddelde aantal uitstaande aandelen Nettowinst voor amortisatie goodwill 1,56 2,28 Nettowinst na amortisatie goodwill 1,14 1,94 Eigen vermogen 8,77 6,09 Cashflow 2,67 2,65 14

15 PROFIEL VAN UNITED SERVICES GROUP Bijlage 6 United Services Group N.V. is als Europese dienstverlener actief met als hoofdactiviteiten flexibele arbeid, opleidingen en customer care-services. Het aandeel United Services Group is genoteerd aan de effectenbeurs Euronext N.V. in Amsterdam en opgenomen in de Midkap index (AMX). Ondernemerschap ligt nadrukkelijk bij het management en de medewerkers van de werkmaatschappijen, waarbij de dienstverlening en de marktbenadering zijn gesegmenteerd naar vakdiscipline en opleidingsniveau. United Services Group richt zich op de volgende segmenten: Uitzending en detachering, onder meer in de markten overheid, onderwijs, horeca, call centers, grafisch, bouw, zorg, techniek, industrie, transport en logistiek, alsmede reïntegratie, opleidingen en loopbaaninterventie. Projectmatige activiteiten, uitzending, detachering, payrolling en werving & selectie in het officesegment, met onder meer de specialisaties medisch, marketing & sales, secretarieel, human resources management (hrm), finance en communicatie. Projectmatige activiteiten, uitzending, detachering en werving & selectie van specialisten in het technische segment, gericht op vakgebieden, zoals ICT, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, (petro)chemie en civiele techniek. Opleidingen in het voortgezet onderwijs en hbo-opleidingen voor management-, marketing- en communicatiefuncties. Hoogwaardige customer contact centers, gericht op kennisintensieve customer care-dienstverlening op het gebied van onder andere verkoop, personeelswerving, informatieverstrekking, klachten- en responsebehandeling. Ondersteuning en facilitering van onder meer medisch specialisten, tandartsen en zelfstandig ondernemers. Bij United Services Group ontwikkelen de in Nederland, België, Duitsland, Italië, Portugal en Spanje gevestigde werkmaatschappijen zelfstandig marketing- en sales-initiatieven, en nemen nadrukkelijk een eigen positie in. Wat betreft de interne organisatie maken zij gebruik van uniforme methodieken en (per land) een krachtige, gezamenlijke backoffice-organisatie met betrekking tot financiën, ICT, managementinformatie en juridische en facilitaire zaken. Hierdoor worden kostenvoordelen, efficiencyverbeteringen en mogelijkheden tot controle continu bevorderd. De rollen van de nationale hoofdkantoren en die van het internationale hoofdkantoor zijn primair faciliterend en initiërend. 15

persbericht Ontwikkelingen per land in hoofdlijnen

persbericht Ontwikkelingen per land in hoofdlijnen persbericht United Services Group: Bevredigend resultaat in eerste kwartaal 2003 - Ruim 11 miljoen euro bedrijfsresultaat - Vrije cashflow gestegen naar 20 miljoen euro Almere, 7 mei 2003. United Services

Nadere informatie

persbericht Resultaten eerste kwartaal 2004 United Services Group N.V.

persbericht Resultaten eerste kwartaal 2004 United Services Group N.V. persbericht Resultaten eerste kwartaal 2004 United Services Group N.V. Kernpunten eerste kwartaal 2004: Bedrijfsresultaat voor amortisatie: 1,2 miljoen euro Omzet: 291,8 miljoen euro Brutomarge staat onder

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2004 United Services Group N.V.

Resultaten derde kwartaal 2004 United Services Group N.V. persbericht Resultaten derde kwartaal United Services Group N.V. in 3 e kwartaal 30% hoger dan in 2 e kwartaal Kernpunten eerste negen maanden : Omzet: 949,4 miljoen euro vóór bijzondere lasten: 23,6 miljoen

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

Prognose heel 2005: bedrijfsresultaat van tenminste 60 miljoen euro

Prognose heel 2005: bedrijfsresultaat van tenminste 60 miljoen euro 1 persbericht Resultaten eerste kwartaal 2005 United Services Group N.V. Zeer sterke resultaatverbetering t.o.v. 1 e kwartaal 2004 Verbetering brutowinstmarge van 27,6% naar 28,2%* Aanhoudende groei in

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Omzetgroei en hogere brutomarge resulteren in sterke winstgroei

Omzetgroei en hogere brutomarge resulteren in sterke winstgroei persbericht Derde kwartaalresultaten 2005 USG People Omzetgroei en hogere brutomarge resulteren in sterke winstgroei Almere, 17 november 2005. Kerncijfers voor het derde kwartaal (gebaseerd op werkelijke

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ Hoofdpunten resultaten 1 e halfjaar (t.o.v. 1 e halfjaar ) Bedrijfsresultaat sterk verbeterd (+46%) Belangrijk eenmalig belastingvoordeel Voortgaande groei van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2007

Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Okura Hotel, Amsterdam 20 juli 2007 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 30 augustus 2007 Resultaten Ctac in lijn met verwachtingen Kerncijfers* EUR mln (tenzij anders vermeld) 1 e helft 1 e helft 2007 2006 %

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Bruto marge steeg van 24,0% naar 25,0%; operationele winst steeg met 28,0%; operationele marge nam toe tot 6,8%

Bruto marge steeg van 24,0% naar 25,0%; operationele winst steeg met 28,0%; operationele marge nam toe tot 6,8% persbericht Tweede kwartaalresultaten 2007 Bruto marge steeg van 24,0% naar 25,0%; operationele winst steeg met 28,0%; operationele marge nam toe tot 6,8% Almere, 27 juli 2007, 7u00 Highlights tweede kwartaal

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations 13% netto winstgroei in eerste kwartaal 2003 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) behaalde in het eerste kwartaal van 2003 een netto winst van

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

KONINKLIJKE REESINK N.V. REALISEERT AANZIENLIJKE STIJGING RESULTAAT

KONINKLIJKE REESINK N.V. REALISEERT AANZIENLIJKE STIJGING RESULTAAT PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V. Datum: 9 september 2011 De handelsondernemingen van de Reesink-groep leveren uit voorraad een breed scala producten. Daarbij gaat het om, walserijproducten (Reesink

Nadere informatie

ONTWIKKELING FINANCIËLE RESULTATEN

ONTWIKKELING FINANCIËLE RESULTATEN JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 27.07.09 08:25 Leeftijd: 2 hrs Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 Categorie: Persberichten 2009 Highlights 1ste halfjaar 2009 Netto omzet steeg met 7,3% naar 1,9 miljoen (eerste helft 2008:

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten Jaarcijfers 2008 Inhoud presentatie Highlights Cijfers Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 1 Highlights 2008 Omzet gestegen met 10,4% tot 97,5 mln Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

- Resultaten halfjaar 2010 -

- Resultaten halfjaar 2010 - HALFJAARVERSLAG 2010 Amsterdam, 27 augustus 2010 Highlights eerste halfjaar 2010 De omzet DPA Group in het eerste halfjaar was 19,8 miljoen zijnde een afname met 29% in vergelijking tot het eerste halfjaar

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007

Halfjaarcijfers 2007 Halfjaarcijfers 2007 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000)

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei Voor publicatie: 9 mei 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2006 Rotterdam, 9 mei 2006 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Operationele kasstroom stijgt met 37% in 2008 tot 277 miljoen; sterke focus op verlaging kosten in moeilijke marktomstandigheden

Operationele kasstroom stijgt met 37% in 2008 tot 277 miljoen; sterke focus op verlaging kosten in moeilijke marktomstandigheden Vierde kwartaal- en jaarresultaten 2008 Operationele kasstroom stijgt met 37% in 2008 tot 277 miljoen; sterke focus op verlaging kosten in moeilijke marktomstandigheden Almere, 4 maart 2009, 07:00 CET

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Aanzienlijke verbetering resultaat; EBITA stijgt met 30%

Aanzienlijke verbetering resultaat; EBITA stijgt met 30% Aanzienlijke verbetering resultaat; EBITA stijgt met 30% Resultaten eerste kwartaal 2012 Almere, 27 april 2012 Kernpunten eerste kwartaal 2012 1 De omzet bedroeg 705,1 miljoen (1 e kwartaal 2011: 775,8

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar 2005 United Services Group N.V.

Resultaten eerste halfjaar 2005 United Services Group N.V. persbericht Resultaten eerste halfjaar 2005 United Services Group N.V. Kernpunten eerste halfjaar 2005: Bedrijfsresultaat vrijwel verdubbeld naar 20,5 miljoen euro (2004: 10,6 miljoen euro) Nettowinst

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V.

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V. Halfjaarbericht 2017 HeadFirst Source Group N.V. 1 Inhoud Geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 1. Toelichting eerste halfjaar 2017 2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Nadere informatie

PERSBERICHT aantal pagina s: 9

PERSBERICHT aantal pagina s: 9 PERSBERICHT aantal pagina s: 9 Dordrecht, 13 maart 2006 BLUE FOX REORGANISEERT EN VERWACHT WINST IN 2006 2005 2004 Netto-omzet 52,4 mln 45,4 mln Resultaat vóór belasting -1,8 mln -13,2 mln Resultaat vóór

Nadere informatie

PERSBERICHT pagina s: 9

PERSBERICHT pagina s: 9 PERSBERICHT pagina s: 9 Barendrecht, 14 maart 2008 ICT JAARCIJFERS 2007 Belangrijkste ontwikkelingen 2007 De omzet steeg in 2007 met 9,4% tot 88,3 miljoen Het bedrijfsresultaat daalde met 3,2% tot 7,8

Nadere informatie

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33%

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Kernpunten tweede kwartaal 2006 Verwaterde winst per gewoon aandeel*

Nadere informatie

Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat

Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat Jaarverslag 2009 datum 25 februari 2010 meer informatie bij e-mail J. Aalberts / J. Eijgendaal info@aalberts.nl telefoon +31 (0)343 565 080 Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

POSITIEVE TREND HOUDT AAN

POSITIEVE TREND HOUDT AAN POSITIEVE TREND HOUDT AAN Almere, 29 april 2016 KERNPUNTEN EERSTE KWARTAAL 2016 Omzet stijgt met 13,2% naar 646,1 miljoen (1 e kwartaal 2015: 570,7 miljoen); omzet per werkdag steeg met 13,4% Groei omzet

Nadere informatie