Uitgebreide inhoudstafel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgebreide inhoudstafel"

Transcriptie

1 Woord vooraf...v Deel I. Instellingen Hoofdstuk 1 Artikel 195, overgangsbepaling: een tijdelijke versoepeling van de procedure voor de herziening van de Grondwet Jan Velaers...1 I. De ontoereikende verklaring tot herziening van de Grondwet van 7 mei II. Artikel 195, overgangsbepaling...3 III. Raad van State, afdeling Wetgeving en Grondwettelijk Hof niet bevoegd dan naar de Commissie van Venetië...6 IV. Wel ongebruikelijk, niet onbegrijpelijk, niet ongrondwettig...9 A. Artikel 187 van de Grondwet niet geschonden...9 B. Artikel 195 van de Grondwet nageleefd V. Artikel 195 herzien of artikel 195, overgangsbepaling voor herhaling vatbaar? Hoofdstuk 2 De Vlinder Senaat Claire Fornoville I. De totstandkoming van de Vlinder senaat: ontpopt uit een paarse octopus met een BHV staartje A. De voorstellen van 1999 tot 2010: paarse en Octopus voorstellen B en daarna: van herzieningsverklaring tot senaatshervorming De herzieningsverklaring van 7 mei De verkiezingsprogramma s voor de federale verkiezingen van 13 juni 2010: een duidelijke oproep voor een andere senaat Van verkiezingsprogramma s tot politiek akkoord II. De nieuwe samenstelling van de Senaat A. 50 deelstaatsenatoren, 10 gecoöpteerde senatoren De zetelverdeling en aanwijzing van de deelstaatsenatoren De zetelverdeling en aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren. 33 xiii

2 3. Een representatieve vertegenwoordiging van gemeenschappen en gewesten III. De bevoegdheden van de hervormde Senaat A. De verplicht bicamerale, optioneel bicamerale en monocamerale bevoegdheden herschikt De nieuwe verdeling van de aangelegenheden tussen de artikelen 74, 77 en 78 Gw Waarvoor is de Senaat niet (meer) bevoegd? a. Internationale verdragen b. Rechterlijke organisatie c. Samenwerkingsakkoorden/gezamenlijke decreten (ordonnanties) d. De reflectiefunctie van de Senaat is niet meer Mogelijke uitbreiding van de bevoegdheden van de Senaat via bijzondere wet B. De wetgevingsprocedure herbekeken De Cascade -regel De verplicht bicamerale en monocamerale procedures ongewijzigd De nieuwe optioneel bicamerale procedure C. Informatieverslagen IV. Conclusie Hoofdstuk 3 Het kaduke masker van de Senaat: tussen deelstaatfederalisme en multinationaal confederalisme Patricia Popelier I. Inleiding: de hervormde Senaat als zinnebeeld voor het Belgisch federalisme II. De functies van tweede kamers in gelaagde staatsstructuren A. Een dynamische interpretatie van federalisme B. Inspraak van deelstaten in de federale besluitvorming C. Inspraak van deelstaten in internationale verdragen D. Checks and balances E. Conflictmanagement F. Functie van een deelstatenkamer in confederale staten G. Tussenconclusie III. De samenstelling van de nieuwe Senaat A. Overzicht B. Opmerkingen De Senaat wordt een meer volwaardige deelstatenkamer De ontbinding van de Senaat xiv

3 3. De Senaat wordt geen volledige deelstatenkamer De vertegenwoordiging van de deelstaten is ongelijk De vertegenwoordiging van de deelstaten is onvolledig De Senaat als deelstatenkamer of als instrument voor conflictmanagement in het multinationale België? Geen waarborg voor specificiteit Naar een confederale Senaat? Een genderquotum in de Senaat IV. De bevoegdheden van de nieuwe Senaat A. Overzicht B. Opmerkingen De hervorming van de Senaat zorgt voor een vereenvoudiging van procedures Een gedifferentieerd bevoegdheidspakket De rechten van senatoren worden ingeperkt De bevoegdheden worden beperkt tot institutionele materies De Senaat is niet meer bevoegd om internationale verdragen te sluiten V. Conclusie Hoofdstuk 4 Institutionele vernieuwingen: verkiezingen, versterking van het Parlement, politieke deontologie, partijfinanciering en Grondwettelijk Hof en de dotaties aan de leden van de koninklijke familie Jan Velaers I. Verkiezingen A. De stabiliteit van het kiesrecht B. Transparantie van het kiessysteem Het verbod van dubbele kandidaatstelling Het verlies van rechtswege van een mandaat bij verkiezing voor een ander mandaat C. Stemrecht van Belgen in het buitenland De objectieve criteria voor aanhechting aan een kieskring Stemplicht revisited De bestendiging van de inschrijving als kiezer Verbetering van de stem- en stemopnemingswijzen Stemrecht voor de verkiezingen voor de deelstaatparlementen: uitgesteld maar niet afgesteld? D. Nog steeds geen rechtsbescherming bij verkiezingsgeschillen II. De versterking van de rol van het Parlement A. De versterking van de Kamer als wetgever Het inleidend verslag op parlementair initiatief xv

4 2. De tweede lezing B. De versterking van de controle van de regering door de Kamer Hoorzittingen na het aantreden van een regering of een minister Toegang tot de notificaties van de ministerraad en het overlegcomité III. De politieke deontologie A. Een Federale Deontologische Commissie B. Een Federale Deontologische Code C. Deontologische adviezen IV. Partijfinanciering en verkiezings uitgaven A. De financiering van de politieke partijen na de hervorming van het tweekamerstelsel B. Strengere regels over de verkiezings uitgaven C. Regelgeving over politieke communicatie aangepast D. Open boekhouding van politieke partijen E. Controle van de verkiezingsuitgaven F. Rechtsbescherming door de Raad van State en het Grondwettelijk Hof V. Dotaties aan leden van de koninklijke familie A. De voorgeschiedenis B. De wet van 27 november C. De begunstigden van de dotatie D. De aard van de dotatie E. Transparantie en controle F. Gedragsregels VI. Besluit Hoofdstuk 5 De splitsing van de kieskring BHV en de bijzondere regelingen voor de randgemeenten: de bevoegdheid van de Algemene Vergadering van de Raad van State, de benoeming van de burgemeesters en de stand still Jan Velaers I. De splitsing van de kieskring Brussel Halle Vilvoorde en de bijzondere modaliteit in de zes randgemeenten A. De splitsing van de kieskring, met een bijzondere modaliteit in de zes randgemeenten B. De grondwettigheid van de splitsing van de kieskring Brussel Halle Vilvoorde Alleen de belangen van de Franstaligen in de rand gewaarborgd? xvi

5 2. De constitutionalisering van deze bijzondere modaliteit in artikel 63, 4 van de Grondwet C. Toch nog Vlaamse verkozenen in Brussel en Franstalige verkozenen in Vlaams Brabant? D. De wijziging van de bijzondere modaliteit bij bijzondere meerderheidswet II. Bijzondere regelingen voor de rand gemeenten: de bevoegdheid van de Algemene Vergadering van de Raad van State, de benoeming van burgemeesters en de stand still A. De Algemene vergadering van de Raad van State, bevoegd voor administratieve geschillen uit de randgemeenten De uitbreiding van de bevoegdheid van de Algemene Vergadering Aanhangig maken van de zaken Toezicht op de naleving van de regeling Paritaire samenstelling en werking Taalgebruik Consolidering en bestendiging Nederlandstalige versus tweetalige rechtspraak? De administratieve rechtscolleges van de gemeenschappen en gewesten B. De benoeming van de burgemeesters in de randgemeenten Een nieuwe benoemingsprocedure in de Pacificatiewet Consolidering en bestendiging C. De uitbreiding van de standstill regeling uit artikel 16bis BWHI en artikel 5bis BBW III. Besluit Hoofdstuk 6 Het gerechtelijk arrondissement Brussel Werner Vandenbruwaene I. Het nieuwe artikel 157bis Gw II. De ontdubbelde rechtbanken III. De gesplitste parketten IV. De kaders en de werklastmeting V. De taalregeling VI. Kritieken xvii

6 Hoofdstuk 7 De burgerrechtelijke gevolgen van de uitspraken van administratieve rechtscolleges: wanneer het doel niet alle middelen heiligt Sarah Verstraelen I. Aanloop tot herziening artikel 144 Gw II. Burgerrechtelijke gevolgen III. Uitsluitend federale administratieve rechtscolleges IV. Artikel 11bis RvS wet A. Eerste toepassing van artikel 144, tweede lid GW B. Schadevergoeding tot herstel: een autonoom begrip C. Electa una via D. Procedure en waarborgen E. Inwerkingtreding V. Conclusie Deel II. Bevoegdheden Hoofdstuk 8 De gewestelijke volksraadpleging en het Grondwettelijk Hof, de constitutieve autonomie van gemeenschappen en gewesten en de (niet-) samenvallende Europese, federale en deelstatelijke verkiezingen Jan Velaers I. De gewestelijke volksraadpleging A. Directe democratie door volksraad pleging B. over de uitsluitend aan de gewestelijke organen opgedragen aangelegenheden C. Met uitsluiting van de aangelegenheden die betrekking hebben op de financiën of op de begroting of de aangelegenheden die met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen worden geregeld D. Met eerbiediging van de nadere regels bepaald in een organiek bijzondere meerderheidsdecreet of -ordonnantie E. Onder preventief toezicht van het Grondwettelijk Hof: de eerbiediging van de Grondwet, het organieke decreet of de organieke ordonnantie en het internationaal en Europees recht II. Een verruimde constitutieve autonomie, nu ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap III. De gelijktijdigheid van de Europese, de federale en de deelstatelijke verkiezingen: een doodgeboren hervorming? A. Het vraagstuk van de (niet-)samenvallende verkiezingen B. Het compromis van de zesde staatshervorming xviii

7 C. Federale verkiezingen gelijktijdig met de Europese verkiezingen (art. 65, derde lid Gw.), tenzij bij voortijdige ontbinding (art. 46, zesde lid Gw.) D. Deelstatelijke verkiezingen gelijktijdig met Europese en federale verkiezingen (art. 117, tweede lid Gw.) tenzij anders bepaald op grond van de constitutieve autonomie (art. 117, derde lid Gw. en art , vierde lid Gw.) E. Besluit Hoofdstuk 9 Verruiming van de gewestelijke autonomie inzake de onder geschikte besturen: provincies en bovengemeentelijke besturen Jürgen Vanpraet Inleiding I. Achtergrond van de hervorming II. Overzicht van de wijzigingen A. Herzieningsverklaring B. Grondwetsherzieningen C. Wijzigingen BWHI III. De dubbele betekenis van het begrip provincie in de Grondwet IV. De bevoegdheidsneutraliteit van de Grondwet inzake de ondergeschikte besturen V. Het bijzonder meerderheidsdecreet om provincies af te schaffen en om bovenlokale besturen op te richten VI. Federale medebewindstaken bij het afschaffen van de provincies VII. Voorwaarden tot oprichting van bovengemeentelijke besturen A. Ter vervanging van de provincies B. Lokale autonomie C. Dwingende beginselen D. Fiscale bevoegdheden van de boven gemeentelijke besturen Besluit: de provincies zijn dood, lang leve de provincies Hoofdstuk 10 Justitie: strafrechtelijk beleid, jeugdsanctierecht en justitiehuizen Werner Vandenbruwaene Inleiding I. Het herziene artikel 151, 1 Gw. en het nieuwe artikel 11bis BWHI A. Onafhankelijkheid Openbaar Ministerie B. Draagwijdte artikel 11 BWHI C. Participatie deelstaten aan College PG: opsporings- en vervolgingsbeleid xix

8 II. III. D. Het positief injunctierecht: een nieuwe parallelle bevoegdheid? Artikel 5, 1, II, 6 BWHI en de materiële bevoegdheidsoverdrachten: justitiehuizen en jeugdsanctierecht A. Jeugdsanctierecht? B. De justitiehuizen Vooruitblik: rechterlijke organisatie in een bipolair en centrifugaal federalisme Hoofdstuk 11 Beschouwingen inzake de impact van de zesde staatshervorming op de werking van justitie Yves Liégeois Inleiding I. De proactieve visie van het Openbaar Ministerie A. Een levende organisatie B. Kraakbeenfunctie van het Openbaar Ministerie C. Cyclus van het strafrechtelijk beleid D. Een ruimere adviserende bevoegdheid t.a.v. gemeenschappen en gewesten II. Visie over de strafrechtspleging en de procedurewetten als basisinstrument III. Werking van het college van procureurs generaal in het perspectief van het gewijzigde artikel 151, 1 Gw A. Deelname van gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College B. De deelname van de deelstaten aan de totstandkoming van het strafrechtelijk beleid C. De opdracht van de gemeenschappelijke ondersteuningsdienst van het Openbaar Ministerie IV. Onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie versus positieve injunctie V. De hertekening van de gerechtelijke arrondissementen versus de leegpluk van de strafketen Besluit Hoofdstuk 12 De bevoegdheidsverdeling inzake omroep, telecommunicatie en filmkeuring: kinderen niet toegelaten Yannick Peeters Inleiding I. Omroep en telecommunicatie xx

9 A. De oude bevoegdheidsverdeling B. Omroep en telecommunicatie naar EU recht C. Naar een nieuwe bevoegdheidsverdeling? D. Naar een nieuw concept en een nieuwe definitie ervan? II. Verplichte samenwerking op het vlak van omroep en telecommunicatie A. Samenwerkingsverplichting door verweven aard van de bevoegdheden omroep en telecommunicatie B. Samenwerkingsakkoord van 17 november C. Codificatie van de samenwerkings verplichting in de bijzondere wet III. Filmkeuring A. De oude bevoegdheidsverdeling B. De nieuwe bevoegdheidsverdeling Besluit Hoofdstuk 13 Wat betekent de zesde staatshervorming voor de gezondheidszorgsector en de ouderenzorg? Peter Hannes Inleiding I. Overzicht overgehevelde materies in het kader van gezondheidszorg en ouderenzorg A. Gehandicaptenzorg (art. 8 BW 6de SHV) Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) Mobiliteitshulpmiddelen B. Ziekenhuizen (art. 6 BW 6de SHV) Erkenningsnormen Ziekenhuisinfrastructuur: budget voor bouw/renovatie (BFM A1) en investeringskosten NMR, Pet, Radiotherapie (BFM A3). 374 C. Oudereninstellingen (art. 6 BW 6de SHV) Rust- en VerzorgingsTehuizen (RVT), RustOorden voor Bejaarden (ROB), Centra voor DagVerzorging (CDV) en Centra voor KortVerblijf (CKV) Geïsoleerde Geriatrische ziekenhuizen (G diensten) + Geïsoleerde Gespecialiseerde ziekenhuizen (Sp diensten) D. Long term care-revalidatie (art. 6 BW 6de SHV) E. Geestelijke gezondheidszorg (art. 6 BW 6de SHV) Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT) Initiatieven Beschut Wonen (IBW) Overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg F. Preventie (art. 6 BW 6de SHV) xxi

10 1. Vaccinatiecampagnes, screeningscampagnes, voedingsplan, mondhygiëne, tabaksontwenning Verslavingsfonds G. Organisatie van de eerstelijnsgezondheids zorg (art. 6 BW 6de SHV) Impulseofonds Huisartsenkringen Lokaal Multidisciplinaire Netwerken (LMN) Geïntegreerde Diensten voor Thuiszorg (GDT) Palliatieve netwerken en multidisciplinaire palliatieve teams H. Sommige aspecten van de gezondheidszorg beroepen (art. 6 BW 6de SHV) Erkenning van zorgverstrekkers Bepalen van subquota (binnen de specialismen) I. Maximumfactuur (art. 45 BW 6de SHV) J. Diverse samenwerkingsakkoorden Nog op te richten instituut voor overlegde antwoorden op de grote uitdagingen inzake de gezondheidszorg (art. 43, 4 BW 6de SHV) E health Contingenteringsmodaliteiten van de gezondheidszorgberoepen (art. 43, 4 BW 6de SHV) Erkenning van zorgverstrekkers Kenniscentrum voor gezondheidszorg Eén loket - mobiliteitshulpmiddelen Brussel (art. 55, 2 BW 6de SHV) Sociale akkoorden voor de gezondheidszorgberoepen Nalevingsmodaliteiten van internationale verplichtingen i.v.m. het gezondheidsbeleid II. Federaal bevoegdheidsvoorbehoud Inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering Inzake de nationale maatregelen inzake profylaxis Het crisisbeleid wanneer een pandemie dringende maatregelen vereist De reglementering aangaande de uitoefening van de geneeskunde en paramedische beroepen (met uitzondering van de gerelateerde erkenningsnormen) De geneesmiddelen- en levensmiddelenreglementering De medische hulpmiddelen De reglementering van bloed, menselijk lichaamsmateriaal en de medisch begeleide voortplanting xxii

11 8. De dringende geneeskundige hulpverlening III. Naar welke instantie gebeurt de overheveling? IV. Financieringswet: verdeling en evolutie van de middelen A. Algemeen principe en globale budgettaire sanering B. Drie specifieke regelingen Ouderen Andere bevoegdheden BFM A1 en A C. Overgangsregelingen V. Timing van de overdracht Besluit Hoofdstuk 14 De overdracht van de bevoegdheden gezondheidszorg, ouderenzorg en welzijn Peter Degadt Inleiding I. Vlaams zorgbeleid: maatschappelijke uitdagingen en uitgangspunten. 402 II. De Vlaamse administratieve structuur III. Het Vlaamse versus het federale model IV. Een nieuw organisatiemodel: dwarsverbindingen en betrokkenheid middenveld V. Kernactoren VI. Financiering VII. Samenstelling EVA Zorg en Welzijn VIII. Over te dragen materies naar Zorg en Welzijn A. Residentiële woonzorg B. Mobiliteitshulpmiddelen C. Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) D. Revalidatie E. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) F. Onroerende investeringen G. Normering ziekenhuizen H. Preventie en organisatie van de eerste lijn IX. Streven naar synergie met de sociale partners vertegenwoordigd in de SERV X. Financiering en verantwoordelijkheid voor de zorgkassen wat betreft de verzekeringscomponent binnen de algemene middelen voor het Vlaamse zorgbeleid xxiii

12 Hoofdstuk 15 De wijziging van artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de gezinsbijslagen Herwig Verschueren Inleiding I. De wijziging van artikel 23 Gw A. Het recht op gezinsbijslag als een grondrecht B. De betekenis van de standstill verplichting voor de defederalisering van de gezinsbijslagen II. De overheveling van de bevoegdheden inzake gezinsbijslagen door de wijziging van de bijzondere wetten A. Geen grondwetswijziging vereist voor de defederalisering van de gezinsbijslagen B. De wijzigingen aan de bijzondere wetten C. Wat wordt er precies overgeheveld? D. Geen afbreuk aan de bevoegdheden van de gemeenschappen in andere persoonsgebonden aangelegenheden E. De territoriale afbakening van de bevoegdheid F. De financiering van de overdracht van de bevoegdheden inzake gezinsbijslagen III. Toepassing van het Europese Unierecht A. De toepassing van de Europese sociale zekerheidscoördinatie in de verhouding met andere lidstaten Betekenis en inhoud van de Europese socialezekerheidscoördinatie voor de gezinsbijslagen Noodzaak aan interne Belgische afspraken voor de toepassing van de Europese socialezekerheidscoördinatie B. De toepassing van het Unierecht op interne Belgische grensoverschrijdende situaties De relevantie van het vlaamsezorgverzekeringsarrest van het Hof van Justitie De betwiste gevolgen van het vlaamsezorgverzekeringsarrest van het Hof van Justitie De betekenis van de economische en monetaire Unie in België Toepassing van het vlaamsezorgverzekeringsarrest IV. De praktische uitvoering van de overdracht van de bevoegdheid inzake gezinsbijslagen A. De overgangsbepalingen B. Voorafgaande vereenvoudiging van de stelsels Besluit xxiv

13 Hoofdstuk 16 De splitsing van delen van de sociale zekerheid: een historische wending in de logica van de staatshervorming Bea Cantillon I. De ambiguïteit van de traditionele uitgangspunten van de Belgische staatshervormingen A. De sociale zekerheid laat zich moeilijk splitsen B. De keuze voor interpersoonlijke of interregionale solidariteit is niet neutraal C. Homogene bevoegdheidspakketten bestaan niet D. Wat verstaan we onder responsabiliseren? II. De uitgangspunten getoetst aan de zesde staatshervorming A. Van interpersoonlijke naar interregionale solidariteit, met de handrem op B. Responsabilisering door meer autonomie C. Gedeeld beslissings- en uitvoerings federalisme D. Een drieledig sociaal federalisme met twee verschillende werkingsbeginselen Besluit Hoofdstuk 17 De regionalisering van de woninghuur: naar een Vlaams huurrecht? Diederik Vermeir en Bernard Hubeau I. Inleiding en situering A. Wat voorafging B. De antecedenten ten tijde van de zogenaamde borrelnootjes II. De bevoegdheidsoverdracht inzake huisvesting A. De regionalisering van de woninghuur Eerste element: voor bewoning bestemde goederen of delen ervan a. De aangelegenheid woninghuur : een verruiming ten opzichte van de Woninghuurwet b. Interdependenties met federale en gemeenschapsbevoegdheden Tweede element: beperking tot de specifieke regels a. De verhouding met het algemeen verbintenissenrecht b. De totaliteit van de specifieke regels B. De bevoegdheidsoverdracht van aanverwante materies Naar een objectivering van de huurprijzen? De specifieke procedurele regels inzake huurgeschillen De registratie van huurovereenkomsten xxv

14 III. De integratie van de overgedragen bevoegdheid in het Vlaamse huisvestingsbeleid A. Inbedding in de Vlaamse administratie Aanpassing van het administratieve kader Een één-op-éénrelatie of een interne bevoegdheidsproblematiek? B. Een Vlaams woninghuurrecht legistieke en inhoudelijke beleidsopties Een Vlaamse huurcode of een woninghuurdecreet? a. Optie I: integratie in het Burgerlijk Wetboek b. Optie II: integratie in de wooncodes c. Optie III: een Vlaams huurdecreet Naar een volwaardig huurbeleid? Hoofdstuk 18 Landbouw en dierenwelzijn: een bijna homogene bevoegdheid van de gewesten Jan Velaers I. De gewesten in beginsel bevoegd voor landbouw en zeevisserij II. De gewesten bevoegd voor de (landbouw) rampen III. De gewesten bevoegd voor de pacht en de veepacht IV. De gewesten bevoegd voor het dieren welzijn V. De federale bevoegdheid voor de veiligheid van de voedselketen A. De veiligheid van de voedselketen en het voorzorgsbeginsel B. De kwaliteit van de grondstoffen en de plantaardige producten C. De dierengezondheid en de kwaliteit van de dierlijke producten Dierengezondheid versus dierenwelzijn Dierengezondheid versus natuurbehoud Dierengezondheid versus afvalstoffenbeleid VI. De federale bevoegdheid voor de inkomensvervangende maatregelen bij vervroegde uittreding van oudere landbouwers VII. Het coöperatief federalisme inzake landbouw A. De overlegverplichting in artikel 6, 3bis, 5 BWHI B. Samenwerkingsakkoorden VIII. De inpassing van het gewestelijke landbouwbeleid in het Europese landbouwbeleid A. De deelname aan het uitwerken van het Europese landbouwbeleid. 519 B. De implementatie van het Europese landbouwbeleid De regionalisering van het BIRB De verplichte samenwerking bij de implementatie van EU maatregelen die niet voor een gedifferentieerde regeling vatbaar zijn Besluit xxvi

15 Hoofdstuk 19 De economische bevoegdheden: vestiging, prijsbeleid, handelshuur, toerisme en het Participatiefonds Henri Swennen I. Vestiging A. Inleiding B. Wat zijn vestigingsvoorwaarden? Algemene situering Beroepskwalificaties Titelbescherming Voorwaarden van beroepsuitoefening Andere eisen Vestigingsvoorwaarden C. Vestigingsvoorwaarden die geen gewestelijke bevoegdheid worden Toegang tot de gezondheidsberoepen Dienstverlenende intellectuele beroepen D. Vestigingsvoorwaarden die gewestelijk zullen worden gesteld Vestigingsvoorwaarden : wat houdt dat in? Geen vestigingsvoorwaarde? Geen bevoegdheid van de gewesten tot het stellen van vestigingsvoorwaarden in sectoren of domeinen die tot de federale bevoegdheid horen Begrip vestigingsvoorwaarden : geen verwijzing naar de activiteiten die door de dienstenrichtlijn zijn uitgesloten Uitoefening van de bevoegdheid a. Vrijheid van ondernemen b. Vrij verkeer c. Controle d. Een inventaris? e. Vooruitzicht E. Twee bijzondere gevallen: handels vestigingen en toerisme Handelsvestigingen (winkels met grote verkoopoppervlakte) Toerisme II. Het prijsbeleid A. De nieuwe regeling B. Vragen over het federale algemene prijsbeleid? C. Vooruitzicht: het Groenboek III. Handelshuur A. Wat is handelshuur? B. Vooruitzicht IV. Toerisme V. De activiteiten van het Participatie fonds xxvii

16 Hoofdstuk 20 Leefmilieu, klimaat en energie Patricia Popelier en Werner Vandenbruwaene I. Leefmilieu A. De doorvoer van afvalstoffen B. De vergoeding van schade veroorzaakt door natuurrampen C. Het substitutierecht van de federale overheid De interne verdeling van financiële sancties opgelegd door het Hof van Justitie Inbreuken op internationale klimaatverplichtingen D. Het klimaatresponsabiliseringsmechanisme II. Energie Hoofdstuk 21 De bevoegdheidsverdeling in het arbeidsmarktbeleid Jürgen Vanpraet Inleiding I. Een bevoegdheidsverdeling uitgedrukt in termen van aangelegenheden II. Territoriale bevoegdheidsverdeling A. Het bepalen van de territoriale aanknopingspunten B. Indicaties van territoriale aanknopings punten Vermindering van werkgeversbijdragen en activering van werkloosheidsuitkeringen Dienstencheques Outplacement III. Het federale bevoegdheidsvoorbehoud inzake sociale zekerheid en arbeidsrecht na de zesde staatshervorming A. De impliciete wijziging van het federale bevoegdheidsvoorbehoud inzake sociale zekerheid B. Het federale bevoegdheidsvoorbehoud inzake arbeidsrecht Individueel arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht IV. Overzicht van de bevoegdheids verdeling na de zesde staatshervorming A. Beroepsopleiding en stelsels van alternerend leren (art. 4, 16 en 17 BWHI) B. Arbeidsbemiddeling (art. 6, 1, IX, 1 BWHI) C. Programma s voor wedertewerkstelling met inbegrip van de sociale economie (art. 6, 1, IX, 2 BWHI) xxviii

17 1. Bevoegdheidsverdeling inzake tewerkstellingsprogramma s vóór de zesde staatshervorming Tewerkstellingsprogramma s overgedragen met de zesde staatshervorming a. Startbaanovereenkomsten in het kader van globale projecten b. De andere federale programma s inzake sociale economie De afschaffing van de trekkingsrechten voor iedere binnen een wedertewerk stellingsprogramma geplaatste werkzoekende D. Tewerkstelling van leefloners (art. 6, 1, IX, 2 /1 BWHI) E. Economische migratie (art. 6, 1, IX, 3 en 4 BWHI) Inleiding Normerings- en toepassingsbevoegdheid a. De aangelegenheid tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten b. De arbeidskaart die een rechtstreekse afgeleide is van een specifieke verblijfssituatie I. De arbeidskaart C II. De vrijstellingen op de arbeidskaart A en B afgeleverd in het kader van een specifieke verblijfssituatie c. De vrijstelling van beroepskaarten verbonden aan de specifieke verblijfs situatie van de betrokken personen Bevoegdheidsverdeling inzake de handhaving a. Vóór de zesde staatshervorming b. Tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten met uitzondering van de arbeidskaart afgeleverd in het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen c. De arbeidskaart afgeleverd in het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen Exclusieve territoriale bevoegdheid en het beginsel van de wederzijdse erkenning Afstemming tussen de gewestelijke bevoegdheid inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en de federale verblijfsreglementering a. Beleidsafstemming b. Het verplichte samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 92bis, 3, c) BWHI c. Unieke aanvraagprocedure (Richtlijn 2011/98/EU) d. Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers Studentenmigratie xxix

18 F. Controle op de beschikbaarheid en vrijstellingen van beschikbaarheid (art. 6, 1, IX, 5 en 6 BWHI) De gewestelijke bevoegdheid in relatie tot de federale werkloosheidsverzekering De actieve en passieve beschikbaarheid Het federale bevoegdheidsvoorbehoud inzake het normatief kader voor de regelgeving Vrijstellingen van beschikbaarheid in geval van studiehervatting, beroepsopleiding en stages G. Doelgroepenbeleid (art. 6, 1, IX, 7 BWHI) De algemene draagwijdte van de bevoegdheid op het vlak van het doelgroepenbeleid Vermindering van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid (art. 6, 1, IX, 7, a) BWHI) a. Een geconditioneerde parallelle bevoegdheid b. De gewestelijke bevoegdheid om verminderingen toe te kennen c. De federale bevoegdheid om verminderingen toe te kennen Activering van uitkeringen inzake werkloosheid en financieelmaatschappelijke bijstand (art. 6, 1, IX, 7, b) BWHI) Premies aan uitkeringsgerechtigde werklozen die het werk hervatten of die een beroepsopleiding hebben gevolgd (art. 6, 1, IX, 7, c) BWHI) Premies aan de werkgevers en de leerlingen in het kader van stelsels van alternerend leren (art. 6, 1, IX, 7, d) BWHI) H. De bevordering van de buurtdiensten en - banen (art. 6, 1, IX, 8 BWHI) I. Toelagen ter bevordering van de arbeid van oudere werknemers (art. 6, 1, IX, 9 BWHI) J. Stelsels met recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van het loon voor het volgen van opleidingen (art. 6, 1, IX, 10 BWHI) 663 K. Plaatselijke werkgelegenheids agentschappen (PWA) (art. 6, 1, IX, 11 BWHI) L. Bepaalde aspecten van outplacement (art. 6, 1, IX, 12 BWHI) M. Uitzendarbeid in het kader van tewerk stellingstrajecten (art. 6, 1, IX, 13 BWHI) V. Besluit: van bevoegdheidsdebat naar kerntakendebat Hoofdstuk 22 Activerend arbeidsmarktbeleid na de zesde staatshervorming Fons Leroy Inleiding xxx

19 I. Uitdagingen van de Vlaamse arbeidsmarkt II. Uitrol van de nieuwe bevoegdheden A. Actief zoekgedrag van werkzoekenden B. Doelgroepenbeleid C. Opleiding en vorming III. Institutionele kritische succes factoren Hoofdstuk 23 Bevoegdheden, middelen en instellingen inzake mobiliteit en verkeersveiligheid Bart Martel Inleiding I. Bevoegdheden A. Algemeen B. Bevoegdheden m.b.t. (het verkeer over) de weg Algemeen De minimale technische veiligheidsnormen inzake het bouwen en onderhouden van wegen Het vervoer van gevaarlijke goederen en uitzonderlijk vervoer Het bepalen van de snelheidsbeperkingen op de openbare wegen, met uitzondering van de autosnelwegen De regelgeving inzake het plaatsen en de technische eisen, evenals de controle op de verkeerstekens De regelgeving inzake de MTM en massa s over de assen van voertuigen en de ladingzekering, de afmetingen en de signalisatie van de lading Het toezicht op de naleving van de technische eisen voor voertuigen en de technische keuring van voertuigen De homologatie van radars en andere instrumenten die gelinkt zijn met de gewestelijke bevoegdheden De reglementering inzake de rijopleiding, de rijscholen en de examencentra en het toezicht op de rijgeschiktheid Bevordering, sensibilisering en informatie inzake verkeersveiligheid C. Bevoegdheden m.b.t. (het verkeer over) de waterweg De minimale technische veiligheidsnormen inzake het bouwen en onderhouden van waterwegen De regelgeving en de controle op de binnenscheepvaart D. Bevoegdheden m.b.t. de spoorwegen E. Handhaving F. De samenwerkingsvormen II. Middelen en instellingen A. Het toegewezen gedeelte op de federale personenbelasting xxxi

20 B. Ontvangsten uit strafrechtelijke sancties C. De overheveling van het Verkeers veiligheidsfonds D. Correcte financiering van de Brusselse instellingen De mobiliteitsdotatie De pendelaarscorrectie E. Instellingen Het BIVV De NMBS Besluit Hoofdstuk 24 De bevoegdheidsverdeling inzake onteigening en authenticatie Yannick Peeters Inleiding I. Onteigening II. Authenticatie Besluit Hoofdstuk 25 Bevoegdheidswijzigingen in het openbaar ambt: administratief en geldelijk statuut, uitzendarbeid en loopbaanonderbreking Jürgen Vanpraet I. Overzicht van de bevoegdheids overdrachten met betrekking tot het openbaar ambt II. Administratief en geldelijk statuut van het personeel van de gemeenschappen en gewesten A. Opheffing van de bevoegdheidsbeperkingen inzake het APKB B. De impact van de opheffing van het APKB op de federale pensioenbevoegdheid III. Toestaan uitzendarbeid in diensten van de gemeenschappen en gewesten, het onderwijs en de lokale besturen A. Artikel 87, 4 BWHI B. Draagwijdte ratione materiae Probleemstelling: verhouding met de federale bevoegdheid inzake arbeidsrecht De regeling van uitzendarbeid in de openbare sector voor de bevoegdheidsoverdracht De draagwijdte van de bevoegdheidsoverdracht inzake uitzendarbeid C. Draagwijdte ratione personae xxxii

De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen

De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen De reeks Forum Federalisme is een samenwerkingsverband van onderzoekers die verbonden zijn aan de Universiteit Antwerpen. In deze reeks

Nadere informatie

De Zesde Staatshervorming

De Zesde Staatshervorming De Zesde Staatshervorming Grondwetsherzieningen en het provinciale bestuursniveau VVP Colloquium 19/10/2013 Jürgen Vanpraet Kabinet van de Staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der Gebouwen

Nadere informatie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Studiedag Instituut voor de Overheid - 15 maart 2012 Dr. Martin Ruebens, Secretaris-generaal Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

Inhoud Inhoud I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten II. Federale instellingen III. Gemeenschappen en Gewesten 167

Inhoud Inhoud I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten II. Federale instellingen III. Gemeenschappen en Gewesten 167 Inhoud InhoudhoudPagina I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten 13 1. Gecoördineerde grondwet 17 februari 1994 met concordantietabel 15 2. Besl. Voorlopig Bewind 16 oktober 1830 vrijheid van drukpers,

Nadere informatie

1. Grote overdrachten van bevoegdheden en middelen. 2. Een nieuwe Financieringswet die responsabiliseert. 3. De splitsing van BHV

1. Grote overdrachten van bevoegdheden en middelen. 2. Een nieuwe Financieringswet die responsabiliseert. 3. De splitsing van BHV 1. Grote overdrachten van bevoegdheden en middelen 2. Een nieuwe Financieringswet die responsabiliseert 3. De splitsing van BHV 4. Een vereenvoudiging van de Brusselse instellingen 5. Politieke vernieuwing

Nadere informatie

Inhoud. Een gehalveerde sociale zekerheid? De Belgische splitsingsgedachte in historisch perspectief Herman Van Goethem... 19

Inhoud. Een gehalveerde sociale zekerheid? De Belgische splitsingsgedachte in historisch perspectief Herman Van Goethem... 19 Wie is wie?........................................................... xv Bevoegdheidsverdeling en solidariteitskringen in een gelaagde welvaartsstaat. Elementen voor een rationeel debat over de ruimte

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

De bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand

De bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand De bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand Jan Velaers Materiële bevoegdheidsverdeling Federale overheid: residuaire bevoegdheden Gemeenschappen: toegewezen bevoegdheden o.m.

Nadere informatie

Zesde staatshervorming - Mobiliteit en Openbare Werken - Juridische geschillen tussen federale en Vlaamse overheid

Zesde staatshervorming - Mobiliteit en Openbare Werken - Juridische geschillen tussen federale en Vlaamse overheid SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LORIN PARYS datum: 30 oktober 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Zesde staatshervorming - Mobiliteit

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur Patricia Popelier en Dave Sinardet...3

Inhoud. Hoofdstuk 1 Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur Patricia Popelier en Dave Sinardet...3 Inleiding Hoofdstuk 1 Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur Patricia Popelier en Dave Sinardet...3 I. Stabiel of instabiel federalisme: lessen uit de federale theorie en

Nadere informatie

Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015 Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Beleidstraject eerste lijn in Vlaanderen tot 2014 6 e staatshervorming

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE VERSIE

GECONSOLIDEERDE VERSIE 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

DE PARLEMENTEN VAN BELGIË EN HUN INTERNATIONALE BEVOEGDHEDEN

DE PARLEMENTEN VAN BELGIË EN HUN INTERNATIONALE BEVOEGDHEDEN DE PARLEMENTEN VAN BELGIË EN HUN INTERNATIONALE BEVOEGDHEDEN Deze brochure wil in vogelvlucht zonder volledig te willen zijn en in een begrijpelijke taal de lezer een inzicht geven in de bevoegdheidsverdeling

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

I. Federaal Sociaal Strafrecht

I. Federaal Sociaal Strafrecht I. Federaal Sociaal Strafrecht Deel I. Het Sociaal Strafwetboek........... 3 Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (Uittreksel)... 3 Boek I. De preventie, de vaststelling en de

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Gemeentelijk Instituut Brasschaat 24 september 2013

Gemeentelijk Instituut Brasschaat 24 september 2013 Parlement@school Gemeentelijk Instituut Brasschaat 24 september 2013 Wie ben ik? Dirk de Kort 28 juli 1964 Vlaams parlementslid sinds 2007 Democratie Jullie mogen 1 van de 4 projecten kiezen voor de klas

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.003/3 van 20 maart 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning

Nadere informatie

Naar een Vlaamse sociale bescherming?

Naar een Vlaamse sociale bescherming? Naar een Vlaamse sociale bescherming? Jürgen Vanpraet Universiteit Antwerpen Het Vlaamse Regeerakkoord Basisdecreet Vlaamse sociale bescherming - De bestaande zorgverzekering - Uitvoering maximumfactuur

Nadere informatie

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 Aanleiding Vlaams Regeerakkoord een drastische vereenvoudiging beperken tot drie doelgroepen jongeren,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F. Rolnummer 5970 Arrest nr. 157/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ]

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ] Bron: overheid.nl Tekst geldend op: 24-09-2014 Wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Gewesten en gemeenschappen

Gewesten en gemeenschappen Staten en kiesstelsels België België is, anders dan Nederland, een federatie. Juist ook omdat België een land is met verschillende taalgebieden, is de structuur van deze staat veel ingewikkelder dan die

Nadere informatie

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 met fiscale notities Band 1 Algemeen, toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering (werknemers en zelfstandigen) Socialezekerheidsprestaties

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Pharma Codex Deel I vol. 2 vii Voor de bijlagen bij de omzendbrieven en de nota s, raadpleeg de website van het

Nadere informatie

DE REGIONALISERING VAN DE HUURWETGEVING INGEVOLGE DE ZESDE STAATSHERVORMING

DE REGIONALISERING VAN DE HUURWETGEVING INGEVOLGE DE ZESDE STAATSHERVORMING DE REGIONALISERING VAN DE HUURWETGEVING INGEVOLGE DE ZESDE STAATSHERVORMING Prof. DIRK MEULEMANS Mei 2014 1 1. DE ZESDE STAATSHERVORMING - De Zesde Staatshervorming is doorgevoerd. - Een grote en ingrijpende

Nadere informatie

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; SUBSIDIARITEIT Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van

Nadere informatie

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN Plenaire vergadering DONDERDAG 12 JULI 2012 VOORMIDDAG (097), NAMIDDAG (098) WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN 1. Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van d wet van 23 maart

Nadere informatie

Peter Hannes, departement R&D Met dank aan: Naïma Regueras (departement R&D) en Jonathan Bouvy (CM Verviers-Eupen)

Peter Hannes, departement R&D Met dank aan: Naïma Regueras (departement R&D) en Jonathan Bouvy (CM Verviers-Eupen) Staatshervorming Wat betekent de 6 de staatshervorming voor de gezondheidszorgsector? Peter Hannes, departement R&D Met dank aan: Naïma Regueras (departement R&D) en Jonathan Bouvy (CM Verviers-Eupen)

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 192 Wet van 17 april 1997 tot wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging

Nadere informatie

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD)

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) door Philippe Joos Licenciaat in de Rechten ULB Licenciaat in de Politieke wetenschappen ULB Na meer dan 450 dagen van onderhandelen zijn we eindelijk toe aan

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 945 Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet

Nadere informatie

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Bijlage 2 253 Bijlage 2 Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat,

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

De zesde staatshervorming en de

De zesde staatshervorming en de ITINERA INSTITUTE Samenvatting De zesde staatshervorming en de financiering van de deelstaten in België 2012/01 13 11 2012 MENSEN WELVAART BESCHERMING Huidige principes van de financieringswet Op dit moment

Nadere informatie

De Bijzondere Financieringswet

De Bijzondere Financieringswet De Bijzondere Financieringswet Wijzigingen n.a.v. de zesde staatshervorming 12 december 2012 - kick off Groenboek Wim Van den Bossche Kenneth Vyncke De Bijzondere Financieringswet 1. Zesde staatshervorming

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Geldend van t/m heden

Wet werk en zekerheid Geldend van t/m heden Wet werk en zekerheid Geldend van 01-01-2016 t/m heden Wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

ADVIES. 21 september 2017

ADVIES. 21 september 2017 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages 21 september 2017

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

Europese krijtlijnen voor een sociaal federalisme

Europese krijtlijnen voor een sociaal federalisme Europese krijtlijnen voor een sociaal federalisme prof. dr. Herwig VERSCHUEREN Universiteit Antwerpen De Europese context Overzicht De Europese spelers en hun instrumenten De Europese juridische krijtlijnen

Nadere informatie

Constitutioneel recht

Constitutioneel recht Constitutioneel recht Prof. mr. C.A.J.M. Kortmann Bewerkt door Prof. mr. P.P.T. Broeksteeg Prof. mr. B.P. Vermeulen Mr. C.N.J. Kortmann Zevende druk Kluwer a Wotters Kluwer business INHOUD AFKORTINGEN

Nadere informatie

FISCALE STIMULI IN DE PERSONENBELASTING TER BEVORDERING VAN DE GEZINS-GEÏNTEGREERDE OUDERENZORG

FISCALE STIMULI IN DE PERSONENBELASTING TER BEVORDERING VAN DE GEZINS-GEÏNTEGREERDE OUDERENZORG FISCALE STIMULI IN DE PERSONENBELASTING TER BEVORDERING VAN DE GEZINS-GEÏNTEGREERDE OUDERENZORG VERSLAG ONDERZOEKSOVEREENKOMST - STEUNPUNT FISCALITEIT EN BEGROTING ANTWERP TAX ACADEMY Bruno Peeters, Nicole

Nadere informatie

Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings- en winningsvergunningen)

Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings- en winningsvergunningen) Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings- en winningsvergunningen) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins

Nadere informatie

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied.

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied. DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Het Verdrag van Amsterdam in werking. Prof. mr. R. Barents

Het Verdrag van Amsterdam in werking. Prof. mr. R. Barents Het Verdrag van Amsterdam in werking Prof. mr. R. Barents Kluwer - Deventer - 1999 DEEL1. HET VERDRAG VAN AMSTERDAM Hoofdstuk 1. Van Maastricht naar Amsterdam 3 1. Inleiding 3 2. De Europese verdragen

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ Regelgeving inzake betaald educatief verlof Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE INLEIDING De HRJ heeft een drievoudige opdracht die sinds 2 augustus 2000 effectief uitgeoefend wordt: Een bepalende rol spelen in het benoemingsbeleid bij de magistratuur, op

Nadere informatie

Beginselen van het Nederlands Staatsrecht

Beginselen van het Nederlands Staatsrecht Prof.mr. A.D. Belinfante Mr. J.L. de Reede Beginselen van het Nederlands Staatsrecht druk Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1997 VOORWOORD II AFKORTINGEN 13 I INLEIDING 15 1. Benadering van

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Themanummer Beschouwingen bij de hervorming van de Bijzondere Financieringswet

Themanummer Beschouwingen bij de hervorming van de Bijzondere Financieringswet Themanummer Beschouwingen bij de hervorming van de Bijzondere Financieringswet Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 73e jaargang, nr. 2, 2e kwartaal 2013 Inleiding bij het themanummer

Nadere informatie

TOELICHTING. 1. Doel van het protocolakkoord

TOELICHTING. 1. Doel van het protocolakkoord PROTOCOLAKKOORD tussen de federale Wetgevende Kamers en de parlementen van de gewesten betreffende de toepassing van de regelingen inzake de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de

Nadere informatie

Motie betreffende een belangenconflict.

Motie betreffende een belangenconflict. Motie betreffende een belangenconflict. Van de heren Jan Peumans, Geert Bourgeois, Mark Demesmaeker, Gino De Craemer, Piet De Bruyn en mevrouw Helga Stevens DAMES EN HEREN, MEMORIE VAN TOELICHTING De federale

Nadere informatie

Beginselen van de democratische rechtsstaat

Beginselen van de democratische rechtsstaat Beginselen van de democratische rechtsstaat Prof. mr. M.C. Burkens Prof. mr. H.R.B.M. Kummeling Prof. mr. drs. B.P. Vermeulen Prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD III DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK 1 BEATRIX VANLERBERGHE HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE GEWIJZIGDE GERECHTELIJKE ORGANISATIE 5 1. De oprichting van de familie- en jeugdrechtbank

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

de nieuwe 2 0 1 5 SENAAT

de nieuwe 2 0 1 5 SENAAT 2015 de nieuwe SENAAT 2 De Senaat is hervormd. De zesde staatshervorming is een nieuwe stap in de federalisering van België. De gevolgen voor de Senaat zijn ingrijpend. Ontdek in deze folder de nieuwe

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 389 Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten

Nadere informatie

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Algemene opmerking: Hierna volgt een beschrijving van de doelgroepen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de in geel aangeduide

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 36840 BELGISCH STAATSBLAD 27.07.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE TRADUCTION MINISTERE DE LA REGION WALLONNE [C 2006/202257] 7 JULI 2006. Omzendbrief betreffende de verkiezingen van de gemeenteraadsleden en de

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v. VOORWOORD... vii. AFKORTINGEN... xi. LIJST VAN RELEVANTE WETGEVING... xiii DEEL I. EVOLUTIE... 1

INHOUD. WOORD VOORAF... v. VOORWOORD... vii. AFKORTINGEN... xi. LIJST VAN RELEVANTE WETGEVING... xiii DEEL I. EVOLUTIE... 1 INHOUD WOORD VOORAF.................................................... v VOORWOORD...................................................... vii AFKORTINGEN.....................................................

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014

De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 1. Samenstelling van de Senaat De Senaat telt 60 leden: 50 deelstaatsenatoren en 10 gecoöpteerde senatoren. De deelstaatsenatoren

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_991206.doc - 2000-02-07 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 december 1999 houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34049 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000174745

Nadere informatie

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN Wijzigingsbesluit 1 De colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar,

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3 INHOUD Voorwoord................................................................ v Afkortingen............................................................. xix DEEL I. INLEIDING Hoofdstuk 1. Wat is sociaal

Nadere informatie

Non bis in idem bij belasting op verkrotting. tussen het Vlaamse Gewest en de gemeenten

Non bis in idem bij belasting op verkrotting. tussen het Vlaamse Gewest en de gemeenten Non bis in idem bij belasting op verkrotting tussen het Vlaamse Gewest en de gemeenten 1. Het non bis in idem beginsel De invulling van het non bis in idem beginsel is in de loop der jaren geëvolueerd.

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 10 I. INLEIDING... 11 II. HET OBJECTIEVE RECHT...15 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 15 1. Het objectieve

Nadere informatie

}6 [Binnen de grenzen van de Staat hebben de senatoren HOOFDSTUK II DE FEDERALE WETGEVENDE MACHT

}6 [Binnen de grenzen van de Staat hebben de senatoren HOOFDSTUK II DE FEDERALE WETGEVENDE MACHT Senaat en eindigt op de dag van de opening van de eerste zitting van de Kamer van volksvertegenwoordigers na de algehele vernieuwing ervan. en Gewestparlementen in. Tot die datum «De senatoren bedoeld

Nadere informatie