Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008"

Transcriptie

1 Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan initiatieven op het vlak van gezondheid 70 COCOF Santé De COCOF ondersteunt met dit budget eenmalige projecten. De projecten hebben tot doel de impact te verminderen van de gezondheidsproblemen die het evenwicht, de ontwikkeling en de zelfstandigheid verstoren en ondersteunen de mensen bij het opbouwen van een gezondheidspotentieel (met name de kwaliteit van het leven in gemeenschap, het individuele, familiale en maatschappelijke welzijn, de afwezigheid van ziekte en de capaciteit om in de beste omstandigheden beperkingen, trauma's en ziektes te trotseren). bv.: Ulysse (geestelijke gezondheid voor migrantenpubliek), Dunes (spuitenruil en straathoekwerkers met betrekking tot drugsverslaving), onthaalplaatsen voor ouders en kinderen, enz Gezondheid: gezondheidszorg iedereen Type actie begroting Type financiering jaarlijks ,00 Budget-artikel Bedrag ,00 Subsidies aan maisons médicales 73 COCOF Santé De COCOF subsidieert 27 wijkgezondheidscentra 'maisons médicales'. Deze diensten bieden betaalbare basisgezondheidszorg en hebben opdrachten op het vlak van curatieve, preventieve en gemeenschapsgezondheid. Hieronder valt eveneens de erkenning van de 'Fédération des maisons médicales et collectifs de santé francophones' die de activiteiten van de Brusselse 'maisons médicales' coördineert. Een verhoogde subsidie maakt het mogelijk om nieuwe 'maisons médicales' te erkennen (3 in 2008). Gezondheid: gezondheidszorg iedereen mensen met een laag inkomen Type actie begroting Type financiering structureel ,00 De 'maisons médicales' bieden gezondheidszorg (algemene geneeskunde, verpleegkunde en fysiotherapie) aan het tarief dat terugbetaald wordt door het ziekenfonds. Deze structuren vergroten de toegang tot de gezondheidszorg. Budget-artikel Bedrag ,00

2 Bevoegde minister: Pagina 2 Subsidies aan netwerken en samenwerkingsverbanden inzake gezondheid 75 COCOF Santé Deze basistoelage maakt het mogelijk om netwerking te bevorderen, in overeenstemming met de regeringsverklaring van de COCOF. De complexiteit van de situaties, vragen en problemen waarmee de socio-sanitaire actoren worden geconfronteerd, maken een integrale hulpverlening noodzakelijk. Gezondheidswerkers mogen zich niet isoleren in hun specialiteit. Een netwerk tussen de verschillende actoren is een instrument om een dergelijke situatie te vermijden en partners met complementaire competenties te verenigen. De doelstelling van deze basistoelage is de praktijk van netwerking en partnershap te stimuleren als essentiële praktijk voor de erkende diensten, zodat de Brusselaars beter worden geholpen. Er bestaan 10 netwerken: soins de santé primaire/santé mentale, articluation intersecteurs de crise pour éviter des mesures de mise en observation, réseau santé mentale communautaire Berchem-St-Agathe; Canal santé, partenariat 'enfants malades' sur les pratiques et les diagnostics, santé-précarités, réseau dépendances Bruxelles-est, réseau santé diabète, réseau hépatite C, réseau santé mentale Marolles Gezondheid: gezondheidszorg iedereen mensen met een laag inkomen Type actie begroting Type financiering jaarlijks ,00 Rechtstreekse link tussen de thema's gezondheid/armoede vb het diabetesnetwerk (Marollen) biedt vorming aan wijkbewoners met voedingsproblemen, rekening houdend met de financiële draagkracht van de gezinnen Budget-artikel Bedrag ,00 Subsidies aan diensten actief op het gebied van drugsverslaving werken + coördinatie en evaluatie van de activiteiten van de diensten die met drugsverslaafden werken COCOF Santé 217 Met deze subsidies voert de COCOF een coherent en gecoördineerd beleid op het domein van drugsverslaving rekening houdend met de behoeften van de gebruikers van legale en illegale middelen en ondersteunt in dat kader de dienstverlening van een ervaren en pluridisciplinair professioneel netwerk zowel wat het curatieve als de secundaire en tertiaire preventie, de begeleiding, de re-integratie, de samenhang en de vorming betreft. De 15 diensten die met verslaafden werken, werden in januari 2004 opnieuw erkend voor een periode van 5 jaar. De subsidies laten het FEDITO toe als coördinator op te treden en de werking van de diensten die met verslaafden werken te evalueren. De evaluatie omvat de inzameling, de verwerking en de analyse van de geregistreerde gegevens door de administratie en de sector in samenwerking met het Overleg Druggebruik Brussel - Concertation toximanie Bruxelles. De gebruikers van deze diensten zijn veelal uitkeringsgerechtigd en krijgen steeds vaker een bijkomende begeleiding of ondersteuning bij re-integratie. Gezondheid: gezondheidszorg Type actie begroting Type financiering jaarlijks ,00 Budget-artikel Bedrag ,00

3 Bevoegde minister: Pagina 3 Subsidies voor studies en originele initiatieven op gebied van geestelijke gezondheid COCOF Santé mentale Dit budget maakt het mogelijk een reeks actieonderzoeken te subsidiëren, in het bijzonder toegespitst op de problematieken van 'mentale gezondheid' en 'welzijn' meer bepaald op het vlak van uitsluiting. SMES + vorming geestelijke gezondheid door Méridien 69 Gezondheid: gezondheidszorg Kenniscentra, beleidsontwikkeling en - ondersteuning mensen met een laag inkomen thuislozen Type actie begroting Type financiering jaarlijks ,00 Budget-artikel Bedrag ,00 Subsidies voor onderzoek inzake gezondheid 111 COCOF Santé Dit budget dekt de subsidies bestemd voor onderzoek naar gezondheidsdeterminanten, behoeftenonderzoek voor een betere planning van interventies, de rol en bijdrage van het gezin, de naasten en lokale intervenanten, de dienstverlening, de organisatie van het gezondheidsdomein en meer bepaald de evaluatie ervan. Vanuit dit budget worden eveneens subsidies toegekend aan universitaire centra of verenigingen voor onderzoek en publicaties omtrent gezondheidsthema's en van belang zijn voor het Brussels. Dit budget is niet altijd bestemd voor de armoedeproblematiek. In 2008 doet de vzw Straatverplegers-Infirmiers de rue onderzoek naar de redenen waarom mensen met een woning toch een beroep doen op hun dienstverlening en naar de nood aan dergelijke diensten. Gezondheid: gezondheidszorg Kenniscentra, beleidsontwikkeling en - ondersteuning iedereen Type actie begroting Type financiering jaarlijks 0,00 Budget-artikel Bedrag 2008

4 Bevoegde minister: Pagina 4 Subsidies aan diensten voor gezondheidspromotie en -ontwikkeling 74 COCOF Santé Het begrip 'gezondheidsontwikkeling' verwijst naar het proces van diversifiëring en verrijking van de activiteiten inzake gezondheid op een bepaald grondgebied (wijk gemeente gewest) vanuit de mobilisatie en de coördinatie van de middelen en de energie. Gezondheidsontwikkeling geeft de gezondheidsactoren de kans zich te mobiliseren in een afgebakend gebied om actoren van verandering te worden. De socio-sanitaire ontwikkeling streeft een aantal doelstellingen na zoals: strijden tegen het uiteenvallen van het sociale weefsel en de sociale banden, het ontstaan van solidariteit bevorderen, de thema's benaderen in hun totaliteit, de gemeenschappelijke gedachte en de collectieve actie bevorderen, een efficiënt informatie en -evaluatiesysteem ontwikkelen en de affectieve dimensie van het menselijk wezen in rekenschap brengen. Deze basistoelage maakt het mogelijk om een aantal projecten te financieren, namelijk: Solidarités Nouvelles, Question santé, le CIRE, la Fédération des associations de MG. CIRE wordt gefinancierd voor het tolken bij de gezondheidsdiensten, Solidarités nouvelles voor het verzekeren van - rechtstreekse of in de vorm van een publicatie -juridische informatie met betrekking tot gezondheidsproblemen. Gezondheid: gezondheidszorg Participatie en sociale cohesie iedereen Type actie begroting Type financiering jaarlijks ,00 Budget-artikel Bedrag ,00 Subsidies aan diensten geestelijke gezondheidszorg 72 COCOF Santé mentale Dankzij dit budget kunnen de 21 diensten geestelijke gezondheidszorg projecten omtrent geestelijke gezondheid ontwikkelen volgens 4 assen: - een eerste onthaal aanbieden - een diagnose stellen en een behandeling verzekeren - het organiseren van, uitwerken van of meewerken aan preventie-activiteiten - specifieke projecten ontwikkelen Wettelijke basis: decreet van 27 april 1995 Gezondheid: geestelijke gezondheid iedereen mensen met een laag inkomen Type actie begroting Type financiering structureel ,00 De bijdrage voor de raadpleging wordt berekend volgens het inkomen. Bestaansonzekerheid brengt geestelijke gezondheidsproblemen met zich mee en omgekeerd. Budget-artikel Bedrag ,00

5 Bevoegde minister: Pagina 5 Subsidies aan vzw Santé Mentale et Exclusion Sociale SMES 76 COCOF Santé mentale E. Kir Dit project heeft als doelstelling hulpverleningspistes te ontwikkelen die aangepast zijn aan de uitgeslotenen (thuislozen, ) met mentale problemen, in het bijzonder door de drempel tot de meest geschikte zorg te verlagen. Om dit te bereiken tracht men: - een nieuw intersectoraal ziekenhuis op te richten - in overleg tot antwoorden te komen - een integrale en coherente benadering van personen te introduceren - een efficiënte toegang, onthaal en verblijf te vergemakkelijken in het onthaaltehuis, ondanks het voordoen van geestelijke problemen - adequate toegang en behandeling mogelijk te maken voor mensen in sociale moeilijkheden wanneer ziekenhuisopname aangewezen is, rekening houdend met hun levenswijze en specifieke moeilijkheden tijdens de nazorg en de voorzetting verzekerend van de behandeling tussen ziekenhuisopname en verblijf in het onthaaltehuis, - luisterbereidheid en beschikbaarheid in de sociale en medische diensten aan te moedigen. Gezondheid: geestelijke gezondheid thuislozen Type actie ander Type financiering jaarlijks ,00 Budget-artikel Bedrag ,00 Il s'agit d'un co-financement social/santé - Het betreft een cofinanciering welzijn/gezondheid Kir: art Cerexhe: art Participatiefonds voor de bewoners 110 COCOF Santé Fonds bestemd voor lokale microprojecten in het kader van de aansluiting van Brussel bij het netwerk van Gezonde-steden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het fonds bevordert initiatieven van bewonersgroepen door een soepele en snelle financiële steun en het opstarten van individuele en collectieve projecten voor de ontwikkeling van het welzijn en de kwaliteit van het sociale leven. Dit budget heeft geen rechtstreekse link met armoede, maar creëert mogelijkheden om vanuit een gezondheidsthema het isolement te doorbreken, bijvoorbeeld in het kader van een buurtproject. Participatie en sociale cohesie Gezondheid: gezondheidszorg iedereen Type actie begroting Type financiering jaarlijks ,00 Budget-artikel Bedrag ,00

6 Bevoegde minister: Pagina 6 Contract voor Beroepsproject voor jongeren 115 De maatregel van het Contract voor Beroepsproject werd aangepast volgens de leeftijd van de werkzoekende. Voor de min 25-jarigen is de opvolging intensief in de mate dat het om minstens één opvolgingsonderhoud per maand gaat (terwijl het voor de plus 25-jarigen om minstens één onderhoud om de drie maand gaat). In het kader van het tewerkstellingsplan werd de voorstelling van het CBP herzien om die te brengen in het kader van beperkter groepen (maximum 5 personen), laat staan in het kader van individuele formules, om de informatica-interface beter te ontwikkelen via het medium «Mijn ACTIRIS», om de jongeren intensiever te begeleiden via een maandelijkse opvolging, en om de opvangcapaciteiten voor de formules van actief zoeken naar werk bij de partners te vergroten. jongeren Type actie ander Type financiering Ontwikkeling en oprichting van referentiecentra 118 Uitgaande van de vaststelling dat het tekort aan opleiding een belangrijk element is in het geheel van de verklarende factoren voor de werkloosheid, heeft het Brussels een plan gelanceerd voor de ontwikkeling van de referentiecentra. Die centra spelen een impulsrol om het mogelijk te maken de actie van de bestaande opleidingsoperatoren te versterken of om nieuwe opleidingsformules te ontwikkelen die, door toedoen van spitstechnologische uitrustingen, beter beantwoorden aan de noden van de werkgevers. Die referentiecentra voorzien dat een deel van hun actie, ten belope van 25%, voor de leerlingen en de leerkrachten gereserveerd wordt. jongeren Type actie ander Type financiering

7 Bevoegde minister: Pagina 7 Oprichten van een sociaal uitzendkantoor 121 Rekening houdend met omvang van de werkloosheid bij de bijzonder kwetsbare jongeren in ons, heeft de Regering het opportuun geacht een pilootproject voor een sociaal uitzendkantroor te ontwikkelen. De Regering wil vermijden dat deze bijzonder kwetsbare jonge Brusselaars terechtkomen in de spiraal van de inactiviteit, van de verzanding in de werkloosheid en van de sociale uitsluiting. Het doel van dit kantoorbestaat erin die jonge, laaggeschoolde werkzoekenden van 16 tot 30 jaar als uitzendkracht te plaatsen, door hen een specifieke begeleiding te verzekeren. In dit project komt het er dus op neer het commercieel doel (het grootst mogelijk aantal uitzendkrachten plaatsen) te verzoenen met een sociaal doel (een aan die doelgroep aangepaste sociale begeleiding geven). Het einddoel bestaat er vanzelfsprekend in die doelgroep toegang te geven tot een duurzame en kwaliteitsvolle job. De doelstelling bestaat erin jaarlijks 300 jongeren aan het werk te krijgen dankzij dit instrument. jongeren Type actie ander Type financiering , ,00 Ontwikkeling van dienstencheques 125 De dienstencheques zijn een aanzienlijke hefboom voor de tewerkstelling, ook voor die van de jongeren. Inderdaad, een groot aantal onder hen werkt in het kader van die maatregel, die hen in staat stelt een zeker aantal bekwaamheden te verwerven die nuttig kunnen zijn in de privé- of de openbare sector. jongeren Type actie ander Type financiering , ,00

8 Bevoegde minister: Pagina 8 Contract voor beroepsproject 231 Op termijn alle bij ACTIRIS ingeschreven werkzoekenden die in het Brussels Hoofdstedelijk wonen een individuele dienst verlenen die hen helpt bij het vergroten van hun inzetbaarheid en van hun autonomie bij het ondernemen van acties in het nastreven van hun beroepsdoel. Diensten van de jobfocus 232 De dienst Jobfocus biedt de zelfstandige werkzoekende tijdens zijn zoektocht naar werk een logistieke infrastructuur, zodat hij wordt ondersteund bij het in de praktijk zetten van zijn beroepsproject. Het hoofddoel van deze dienst is om de zelfstandigheid van de werkzoekenden te stimuleren en te vergroten door moderne hulpmiddelen ter beschikking te stellen en door ervoor te zorgen dat ze gemakkelijker toegang tot de nieuwe informatietechnologie krijgen. In dit kader probeert de dienst de autonome werkzoekenden te ondersteunen in hun zoektocht naar werk teneinde een optimaal resultaat te bereiken, rekening houdende met hun situatie, hun profiel en de arbeidsmarkt.

9 Bevoegde minister: Pagina 9 Dienst voor de Brusselse werkgevers 233 De BDW is een algemene (eerstelijns-) en commerciële dienst van ACTIRIS, die verantwoordelijk is voor de communicatie naar de werkgevers toe (onder meer de contractualisering), de identificatie van diens behoeften (de verduidelijking), het verstrekken van informatie m.b.t. alle mogelijke vragen inzake werkgelegenheid, en voor de begeleiding en het advies aangaande de door de werkgever binnen ACTIRIS en extra muros ondernomen stappen. De Brusselse Dienst voor Werkgevers (BDW) heeft volgende doelstellingen : - sneller en op een systematische, gecoördineerde wijze inspelen op personeelsbehoeften van werkgevers in het Brussels ; - de kansen op werk van werkzoekenden vergroten en de risico s van discriminatie bij de aanwerving verminderen ; - alle werkgevers contacteren om hun tewerkstellingsplannen te kennen en om in te spelen op hun personeelsbehoeften. Gesubsidieerde contractueel bij bepaalde openbare diensten 234 De gewestelijke en gemeenschappelijke overheden, de onderwijsinstellingen, de verenigingen zonder winstoogmerk en de plaatselijke huisvestingsmaatschappijen kunnen gewestelijke premies ontvangen voor de aanwerving van gesubsidieerde contractuelen (geco s). Niet-werkende werkzoekenden en rechthebbenden op het leefloon of op financiële sociale bijstand kunnen als gesubsidieerde contractuelen worden tewerkgesteld. Het doel van de maatregel is om de publieke dienstverlening te verbeteren en om de tewerkstelling van kwetsbare groepen te bevorderen , ,00

10 Bevoegde minister: Pagina 10 Gesubsidieerde contractueel bij bepaalde openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk 235 Plaatselijke openbare besturen op regionaal of communautair vlak, onderwijsinstellingen, verenigingen zonder winstoogmerk, instellingen van openbaar nut en plaatselijke sociale huisvestigingsmaatschappijen kunnen premies genieten om gesubsidieerde contractuelen (geco s) aan te werven. Niet-werkende werkzoekenden en rechthebbenden op het leefloon of op financiële sociale bijstand kunnen als gesubsidieerde contractuelen worden tewerkgesteld. Het doel van de maatregel is om de publieke dienstverlening te verbeteren en om de tewerkstelling van kwetsbare groepen te bevorderen , ,00 Startbaanovereenkomst in de globale maatschappelijke projecten 240 Deze maatregel is bedoeld om de beroepsoverstap van jonge werkzoekenden te vergemakkelijken en om te beletten dat jonge laaggeschoolden in de werkloosheid belanden. De ministeries en de instellingen van openbaar nut met meer dan 50 werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk moeten jonge werkzoekenden aanwerven die beantwoorden aan de voorwaarden voor toegang tot de startbaanovereenkomst, voor 1,5% van het totale bedrag. Die jongeren worden prioritair ingeschakeld in globale projecten die inspelen op maatschappelijke behoeften. De jongeren worden in volgende maatschappelijke projecten tewerkgesteld: medewerker voor de bewustmaking omtrent leefmilieu en openbare reinheid, stadssteward in de handelskernen, medewerker voor de bewustmaking omtrent de maatschappelijke samenhang in de sociale huisvesting, parkwachter en intercultureel bemiddelaar. jongeren

11 Bevoegde minister: Pagina 11 Startbaanovereenkomst "vormende beroepservaring" bij Brusselse instellingen van openbaar nut 241 Deze pilootmaatregel streeft ernaar om de beroepsomschakeling van 100 jonge laaggeschooolde werkzoekenden te vergemakkelijken om een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren via een vormende beroepservaring in verscheidene gewestelijke instellingen van openbaar nut. Het stimuleert de aanwerving van jonge werkzoekenden in instellingen van openbaar nut via de toekenning van 100 startbaanovereenkomsten. Deze aanwerving, gespreid over een periode van 12 maanden, moet de jonge werknemer in staat stellen: -een vormende beroepservaring op te doen door de functie in kwestie met een opleiding te combineren ; -vaardigheden te verwerven in een functie waar in het Brusselse behoefte naar is en die met een van de jaarlijkse door het Brussels Observatorium van de Arbeidsmarkt en de Kwalificaties geïdentificeerde knelpuntberoepen overeenstemt of met een functie die in de voornaamste sectoren van het worden gepromoot. Het publiek waarvoor deze maatregel bestemd is, bestaat uit jonge werkzoekenden die aan de volgende voorwaarden beantwoorden: -het zijn werkzoekenden die bij ACTIRIS zijn ingeschreven en die inactief zijn op beroepsvlak ; -ze voldoen aan de voorwaarden voor de startbaanovereenkomst (d.w.z. ze zijn jonger dan 26 jaar); -ze hebben hoogstens een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs; -ze hebben een Contract voor Beroepsproject ondertekend (CBP). jongeren , ,00 Toekenning van arbeidskaart aan buitenlandse werknemers 244 Buitenlanders die geen arbeidskaart hebben de mogelijkheid bieden om in het kader van een arbeidsovereenkomst te worden tewerkgesteld. De volgende categorieën van werknemers kunnen een arbeidskaart bekomen : - Personen met een toestemming om tijdelijk in België te verblijven ; - Hooggekwalificeerd personeel ; - Personen wier kwalificaties men niet op de arbeidsmarkt terugvindt. migranten

12 Bevoegde minister: Pagina 12 Hulp voor consultancy 246 De hulp voor consultancy heeft als doel de werking en het concurrentievermogen van de onderneming die er gebruik van maakt te verbeteren ,00 Tussenkomst in de kosten van nieuwe installatie van 251 Het toekennen van een financiële tegemoetkoming in de kosten van een nieuwe installatie van die zich domiciliëren in het Brussels Hoofdstedelijk om er een betrekking in loondienst te vervullen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en voor ten minste 18 werkuren per week. Dienst begeleiding actief zoeken naar werk (BAZW) en de partners van het netwerk actief zoeken naar werk (AZW) 253 De Dienst Begeleiding f Zoeken naar Werk (Begeleiding AZW) begeleidt de werkzoekenden naar een optimaal resultaat van hun zoektocht naar werk, door rekening te houden met hun situatie, hun profiel en met de arbeidsmarkt. De AZW-partners streven dezelfde doelstellingen als de dienst AZW na. Dankzij het netwerk wordt de doorstroming van de kandidaten niet alleen mogelijk, maar ook gestimuleerd. Momenteel zijn de AZWpartners met kunnen als generiek en 6 als specifiek worden beschouwd (onder meer voor werkzoekenden met gerechtelijke problemen, gezondheidsproblemen enz.) , ,00

13 Bevoegde minister: Pagina 13 Dienst sociale consultatie 254 De dienst Sociale consultatie is gespecialiseerd in de begeleiding van "moeilijk te plaatsen" werkzoekenden met beperkte geschiktheid naar een aangepaste betrekking. Onder "aangepaste betrekking" moet worden verstaan: een beroepsactiviteit die het best overeenstemt met de wensen, de lichamelijke geschiktheid, de beroepscapaciteit en de ervaring van de werkzoekende. Het publiek bestaat uit personen die als gevolg van een ziekte, een ongeluk of een trauma te kampen hebben met een verminderde beroepsbekwaamheid. Socioprofessioneel inschakelingsprogramma met de OCMW s 255 De bedoeling van het Programma is de uitwerking van geïndividualiseerde socioprofessionele inschakelingstrajecten voor personen die in hoofdzaak door de OCMW's geholpen worden (leefloners, steuntrekkers met een gelijkaardige uitkering of met een aanvullende uitkering tot het leefloon), met 8 Sinds 2001 werd de GIAStS ontbonden in het elijk Secretariaat voor Stedelijke Ontwikkeling (vzw GSSO) dat op 1 januari 2001 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd opgericht uit de GIAStS. 68 prioriteit voor personen van 18 tot 45 jaar. Omdat het een socioprofessioneel inschakelingsprogramma betreft, moeten de deelnemers het traject op vrijwillige basis aanvatten, eventueel na een voorafgaandelijk en continu proces van remotivering en remobilisering. Het socioprofessionele inschakelingsprogramma heeft tot doel om de situatie van de betrokkene op drie niveaus te verbeteren. - Op psychosociaal niveau: een beter psychologisch welzijn waardoor een stabiele socioprofessionele inschakeling mogelijk wordt ; - Op het niveau van de opleiding: inschakeling via kwalificatie, wat een grotere sociale mobiliteit mogelijk maakt ; - Op het niveau van het werk: een optimale inschakeling volgens een gradatie die gaat van het meest onzekere contract tot een overeenkomst van onbepaalde duur en van het dichtst bij het OCMW tot een volledige integratie in de onderneming of tot een "normale" job , ,00 Budget: zelfde als fiche identique à la fiche 258

14 Bevoegde minister: Pagina 14 Coördinatie en overleg van de plaatselijke inschakelingspartners 257 De coördinatie- en overlegacties dragen als ondersteuningsmaatregelen bij tot: - het mobiliseren van de verschillende plaatselijke tewerkstellings-, opleidings- en socioprofessionele inschakelingspartners en het betrekken van deze partners bij de gecoördineerde uitvoering van de socioprofessionele inschakelingsacties ; - het bepalen van de inschakelingsbehoeften van de plaatselijke bevolking en de beschikbare middelen in de zone ; - het volledig ontplooien van de capaciteiten van de plaatselijke partners door hun tussenkomsten onderling op elkaar af te stemmen teneinde de moeilijk in te schakelen personen de mogelijkheid te bieden hun persoonlijk socioprofessioneel inschakelingstraject af te bakenen ; - het bepalen van de voor verbetering vatbare wettelijke maatregelen en bestaande voorzieningen in de materie, meer bepaald met betrekking tot de afstemming op de behoeften van het publiek, teneinde de adviesinstanties hierover in te lichten. Onrechtstreeks zijn deze acties gericht op de geïntegreerde ontwikkeling van de crisiswijken in het stadscentrum en de afstemming van de socioprofessionele inschakelingsacties op de plaatselijke initiatieven op het vlak van de heropleving van de woonomgeving en de bevordering van de plaatselijke economie. Partnership inzake socioprofessionele inschakeling 258 De doelstelling van de vzw s is om laaggeschoolde of kansarme werkzoekenden begeleiding bieden in het kader van socioprofessionele inschakelingsacties, in de vorm van onthaal, bepaling van het beroepsproject, vooropleiding, kwalificerende opleiding en tewerkstelling. De Centra voor Deeltijds Beroepsonderwijs willen deeltijds leren aanbieden waarbij opleidingsactiviteiten aan werken in een onderneming wordt gekoppeld. De instellingen moeten in het onthaal, de omkadering en de begeleiding van de leerlingen voorzien , ,00 Budget: zelfde als fiche identique à la fiche 255

15 Bevoegde minister: Pagina 15 Partnership in het kader van een inschakelingstraject via economische weg 259 De doelstelling van deze maatregel is om trajecten te ontwikkelen voor werkzoekenden die een microproject van economische activiteit willen creëren waarmee zij zich op de arbeidsmarkt kunnen vestigen (als loontrekkende of zelfstandige). Plaatselijke werkgelegenheidsplatforms 260 Het Netwerk van Plaatselijke Werkgelegenheidsplatforms (NWP) heeft als doel de diensten dichter bij de gebruikers (werkzoekenden en werkgevers) te brengen en een gecoördineerd netwerk uit te bouwen om de dienstverlening van ACTIRIS en van de partners die lid zijn van het netwerk te verbeteren. Deze maatregel beoogt de openstelling van de databanken van ACTIRIS aan zijn partners die lid zijn van het netwerk, de bevordering van de onderlinge afstemming tussen de beschikbare initiatieven en de invoering van een betere communicatie tussen alle socioprofessionele inschakelingsactoren in het Brussels. Het NWP heeft eveneens tot doel om de transparantie van de trajectbegeleiding te verhogen, de toegang tot de werkaanbiedingen en de gespecialiseerde diensten die door de verschillende actoren worden verleend te vergemakkelijken en het administratieve werk dat voortvloeit uit de verschillende verslagen en balansen die de actoren moeten opstellen in het kader van hun financiering te vereenvoudigen en te verlichten.

16 Bevoegde minister: Pagina 16 Nastreven van transversale synergieën ter bevordering van de werkgelegenheid (Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid) Deze maatregel heeft tot doel alle actoren op de arbeidsmarkt te mobiliseren voor een coherente ontwikkeling van het werkgelegenheidsbeleid, een betere communicatie en een grotere complementariteit tussen deze actoren, een grondigere kennis van de Brusselse sociaaleconomische realiteit en een betere informatie-uitwisseling. Deze maatregel omvat de invoering van een dynamische coördinatie tussen de vele partners met het oog op een zo groot mogelijke coherentie en efficiëntie van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid. 263 Strijd tegen discriminatie bij aanwerving 264 De Brusselse bedrijfscultuur m.b.t. diversiteit sensibiliseren en stimuleren en de Brusselse ondernemingen begeleiden om deze politieke wil bij hen over te brengen door verschillende instrumenten uit te werken en tot hun beschikking te stellen, waaronder het kader voor de diversiteitsplannen, de consulenten, de brochures. Alle belangrijke actoren op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk bijeenbrengen en het partnership binnen de transversale groep organiseren als de dragende structuur van deze diversiteitspolitiek: werkgevers, beroepssectoren, vakbonden, overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut en instellingen voor socioprofessionele inschakeling , ,00

17 Bevoegde minister: Pagina 17 Informatieloket voor discriminatie bij aanwerving 265 De strijd tegen discriminatie bij aanwerving is een belangrijk gegeven in het Brussels Hoofdstedelijk. De ondertekenende partijen van het Sociaal Pact voor de werkgelegenheid van de Brusselaars hebben zich voorgenomen om elke handeling getuigend van discriminatie bij aanwerving te verbannen. Daarvoor werden verschillende maatregelen voorzien. De oprichting van een informatieloket is daar één van. Dit loket is specifiek bedoeld om de werkzoekenden in te lichten over alle vormen van discriminatie bij aanwerving , ,00 Brussels outplacement 267 Een werknemer die ontslagen werd of ontslagen dreigt te worden in staat stellen zelf en binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

18 Bevoegde minister: Pagina 18 Steun voor de ontwikkeling van economische activiteiten : bedrijvencentra en lokale economieloketten 269 Deze maatregel wordt ten uitvoer gebracht in het kader van de programmering Doelstelling 2 van het en heeft tot doel de bestaande economische structuur binnen het gebied van Doelstelling 2 te consolideren, en voor de vestiging en ontwikkeling van nieuwe bedrijven te zorgen: - door potentiële oprichters van bedrijven in de zone juridisch, boekhoudkundig, financieel, fiscaal of ander advies aan te bieden om de risico s die aan de opstarting van een onderneming verbonden zijn te beperken ; - door economische bedrijfspolen tot stand te brengen die toegespitst zijn op het scheppen van duurzame lokale arbeidsplaatsen via investeringen in oude, verlaten vastgoedstructuren om binnen het interventiegebied een netwerk van incubatoren te ontwikkelen ; - door het opsporen van lokale projecten te stimuleren om in de zone een kwalitatieve economische structuur te ontwikkelen die eigen is aan het stadsmilieu ; - door in de wijken centra voor artistieke en ambachtelijke beroepen te ontwikkelen, die onder andere een creatieve invloed kunnen hebben op de openbare ruimten. Startersfonds, microkrediet, achtergestelde lening 270 Deze maatregel beoogt de bevordering van het gebruik van andere financiële stimulansen dan de rechtstreekse subsidies en de toegang tot risicokapitaal voor de ontwikkeling van economische projecten. Drie instrumenten worden ingezet voor de begeleiding van zelfstandigen, kleine ondernemingen en projecten voor de sociale economie: het Startersfonds, voor de start of ontwikkeling van kleine bedrijven in de zone van Doelstelling 2, het microkrediet, voor personen in de zone met een laag inkomen die geen toegang hebben tot klassieke kredieten om een ondernemingsproject te starten, en tot slot de achtergestelde lening, die financiële steun biedt aan alle projecten in de sociale of solidaire economie.

19 Bevoegde minister: Pagina 19 Naleving door de gewestelijke sociale inspectie van de wetgeving m.b.t. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers Toezien op de naleving van de wetgeving bij controleopdrachten en onderzoeken uitgevoerd op de werkvloer. 271 Het toezicht op de naleving van de reglementering m.b.t. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, gebeurt via drie vormen van tussenkomsten die overeenstemmen met drie functionele cellen die in de schoot van de gewestelijke werkgelegenheidsinspectie werden gecreëerd : - de cel Onderzoeken voert onderzoeken uit alvorens de aflevering of de vernieuwing van arbeidskaarten B en onderzoeken of de toekenningsvoorwaarden voor deze arbeidskaarten werden nageleefd ; - de cel Controles plant en organiseert niet-aangekondigde controles bij ondernemingen en particulieren, om na te gaan of zij aan de wettelijke voorwaarden m.b.t. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers voldoen. Deze controles hebben tevens als doel de werkgevers (en werknemers) over deze voorwaarden te informeren, de Inbreukcommissie te verwittigen en gepleegde inbreuken te melden ; - de cel Studies en Samenwerkingen voert de apostillen uit van het arbeidsauditoraat naast haar basisopdrachten die bestaan uit het bijhouden van documentatie voor de directie, de uitvoering van sectorale studies en het beheer van de samenwerkingen met externe diensten. Erkenning van de tewerkstellingspartners in het kader van het gemengd beheer van de arbeidsmarkt 272 Het gemengd beheer van de arbeidsmarkt heeft als hoofddoelstelling de regulering van publieke, private en social profit tewerkstellingsactiviteiten en hun gezamenlijk functioneren. Heel belangrijk hierin is de vrijwaring van de werknemersrechten en ook het verbod van discriminatie op grond van geslacht, etnische afkomst, leeftijd en dergelijke. Daarnaast biedt de ordonnantie betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt de mogelijkheid om een minimum aan professionaliteit als standaard in te voeren mits de erkennings- en vergunningsregelingen en het partnerschipsbeleid van ACTIRIS. Tenslotte biedt de erkenningsprocedure van privé-tewerkstellingsagenschappen de mogelijkheid om het goed beheer van de betrokken vennootschappen te controleren en de betrouwbaarheid van de bedrijven voor een minimum te bewaken.

20 Bevoegde minister: Pagina 20 Naleving van de wetgeving betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk door de gewestelijke sociale inspectie 273 Toezien op de naleving van de wetgeving betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt via controle- en onderzoekopdrachten uitgevoerd op de plaats van tewerkstelling. Erkenning en financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen De erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen , ,00 Tegemoetkoming in de bezoldiging van aangeworven voor economische-expansieprojecten Koninklijk Besluit Deze financiële steun is bedoeld om de projecten te ondersteunen die de evolutie van de tewerkstelling gunstig beïnvloeden, met uitsluiting van de normale en dagelijkse activiteiten. In dit kader kunnen volledig uitkeringsgerechtigde en gelijkgestelde personen worden aangeworven. jongeren

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Bevoegde instelling: Gewest

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Bevoegde instelling: Gewest Bevoegde instelling: Pagina 1 Laaggeschoolden aan het werk zetten: Agentschap Net Brussel 34 Propreté publique / Openbare netheid E. Kir Openbare netheid: via het Agentschap Net Brussel wordt een groot

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding Bevoegde minister: E. Kir

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding Bevoegde minister: E. Kir Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan centra voor gezinsplanning 26 Permanente werking van de 26 centra voor gezinsplanning verspreid over het grondgebied van Brussel-Hoofdstad. Het gratis ter beschikking

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Verantwoordelijke uitgever : Grégor Chapelle, Anspachlaan 65-1000 Brussel - 02/2014 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Aanvraagdossier tot erkenning en/of financiering

Aanvraagdossier tot erkenning en/of financiering WERKGELEGENHEIDSBELEID Aanvraagdossier tot erkenning en/of financiering In het kader van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning van de financiering van de plaatselijke initiatieven voor

Nadere informatie

Ontdek het inschakelingscontract

Ontdek het inschakelingscontract Ontdek het inschakelingscontract De nieuwe maatregel van de Brusselse regering om jongeren aan het werk te zetten 29 februari 2016 Inhoudsopgave 1. Context 2. Doelstellingen van de maatregel 3. Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE BIJGEWERKTE COÖRDINATIE 10 JULI 1990 - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten(1)(2) HOOFDSTUK

Nadere informatie

ADVIES. Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 mei 2014

ADVIES. Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 mei 2014 ADVIES Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15 mei 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

VR DOC.1059/2

VR DOC.1059/2 VR 2016 0710 DOC.1059/2 Ontwerp van decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel

Nadere informatie

ADVIES. 21 september 2017

ADVIES. 21 september 2017 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages 21 september 2017

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN EN SUBSIDIES VOOR KMO S

GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN EN SUBSIDIES VOOR KMO S GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN EN SUBSIDIES VOOR KMO S Bent u een KMO die graag een aanvraag tot subsidiëring zou indienen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Kunt u er moeilijk aan uit en weet u niet

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

VLAAMSE OVERHEID. Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: VLAAMSE OVERHEID 9 DECEMBER 2016. - Decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming (1) Het VLAAMS PARLEMENT heeft

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST B.E.W. Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING in het kader van de ordonnantie van 18 maart

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting Hoofdstuk: Pagina 1 De bouw van 5 000 sociale (70 %) en middelgrote (30 %) woningen 86 Investeringstoelage aan de Brusselse elijke smaatschappij (BGHM) voor de bouw van sociale en middelgrote woningen

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

DE BRUSSELSE OCMW'S LEVEREN GOED WERK

DE BRUSSELSE OCMW'S LEVEREN GOED WERK Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section "CPAS" Afdeling "Maatschappelijk

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

De startbaanovereenkomst

De startbaanovereenkomst De startbaanovereenkomst Petra Dombrecht Stafmedewerker Team Lokale Economie en Werkgelegenheid VVSG Inhoud Startbaan Types startbaanovereenkomst Startbaanverplichting voor het lokaal bestuur Voordelen

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Gemeentelijk arbeidsloket: tewerkstellingsmotor voor langdurig werklozen

Gemeentelijk arbeidsloket: tewerkstellingsmotor voor langdurig werklozen Gemeentelijk arbeidsloket: tewerkstellingsmotor voor langdurig werklozen Jean-Luc Vanraes wil in Brussel één loket per gemeente voor werkzoekenden en werkgevers December 2007 Afbeelding cover uit De Liberale

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/348 BERAADSLAGING NR. 12/118 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen.

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Besluit van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

Nadere informatie

2 Doelstelling: tewerkstelling in een onderneming: wat wil dat zeggen?

2 Doelstelling: tewerkstelling in een onderneming: wat wil dat zeggen? K.B. 500 euro Surf ook naar http://trinicom.miis.be/(s(fuqgcyfn0d2va345xuvefvmg))/direct.aspx?t=nl&cl=0 voor de faq van de POD MI over K.B. 500 euro. 1 Cumulmogelijkheden - ESF federaal - Art.60 7 OCMW-wet

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/020 BERAADSLAGING NR. 15/007 VAN 3 MAART 2015 INZAKE DE TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENSBANK E-PV DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

ADVIES. Uitgebracht door de Raad van Bestuur van 7 maart 2016

ADVIES. Uitgebracht door de Raad van Bestuur van 7 maart 2016 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Franse gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van 17 maart 1994 houdende oprichting van het «Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle»

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 Strategie 2025 Bepaalt de sociaaleconomische prioriteiten voor Brussel tegen 2025. Is ondertekend door de bevoegde

Nadere informatie

VLAAMSERAA D VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSERAA D VOORSTEL VAN DECREET Stuk 199 (19881989) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSERAA D ZITTING 1988-1989 20 APRIL 1989 VOORSTEL VAN DECREET - van mevrouw M. De Meyer - houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/110 BERAADSLAGING NR. 17/049 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/101 BERAADSLAGING NR 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/173 BERAADSLAGING NR. 13/049 VAN 7 MEI 2013, GEWIJZIGD OP 3 SEPTEMBER 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Bevoegde instelling: GGC

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Bevoegde instelling: GGC Pagina 1 Detail GGC Subsidiëring van 14 centra voor maatschappelijk werk (privé sector): Service d'action Social Bruxellois, Centre Social Protestant, Service sociaux des quartiers de Schaerbeek, Centre

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/109 BERAADSLAGING NR. 17/048 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 19 MEI 2011.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 19 MEI 2011. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 19 MEI 2011 inzake het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Initiatiefadvies. Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017

Initiatiefadvies. Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017 Initiatiefadvies Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut 18 mei 2017 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel. : 02 205 68 68 Fax

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/174 BERAADSLAGING NR. 15/064 VAN 3 NOVEMBER 2015 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, het koninklijk besluit van 11 maart 2003 tot vaststelling van

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Bruxelles Formation en Actiris voorzien van nieuwe gecoördineerde Beheerscontracten

Bruxelles Formation en Actiris voorzien van nieuwe gecoördineerde Beheerscontracten Persdossier 30 juni 2017 Institutionele grenzen overschrijden ten gunste van werkzoekenden Bruxelles Formation en Actiris voorzien van nieuwe gecoördineerde Beheerscontracten Didier Gosuin Brussels Minister

Nadere informatie

Het PWA van Watermaal- Bosvoorde, oplossingen binnen handbereik!

Het PWA van Watermaal- Bosvoorde, oplossingen binnen handbereik! Het PWA van Watermaal- Bosvoorde, oplossingen binnen handbereik! Binnen de bevolking bestaat een ruime vraag naar buurt- en nabijheiddiensten waar het reguliere arbeidscircuit geen oplossingen voor biedt.

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Jaarlijks uitvoeringsverslag

Jaarlijks uitvoeringsverslag Jaarlijks uitvoeringsverslag 2014-2015 Samenvatting voor het publiek Operationeel Programma Europees Sociaal Fonds 2014-2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) Investeren in groei en werkgelegenheid

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

De autoriteiten van het OCMW hebben beslist over te gaan tot een projectoproep voorbehouden aan de Molenbeekse spelers.

De autoriteiten van het OCMW hebben beslist over te gaan tot een projectoproep voorbehouden aan de Molenbeekse spelers. Projectoproep 2016 betreffende het fonds voor promotie van participatie en sociale activering van gebruikers van het OCMW van Molenbeek, met inbegrip van hun kind(eren) Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

Nadere informatie