Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008"

Transcriptie

1 Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan initiatieven op het vlak van gezondheid 70 COCOF Santé De COCOF ondersteunt met dit budget eenmalige projecten. De projecten hebben tot doel de impact te verminderen van de gezondheidsproblemen die het evenwicht, de ontwikkeling en de zelfstandigheid verstoren en ondersteunen de mensen bij het opbouwen van een gezondheidspotentieel (met name de kwaliteit van het leven in gemeenschap, het individuele, familiale en maatschappelijke welzijn, de afwezigheid van ziekte en de capaciteit om in de beste omstandigheden beperkingen, trauma's en ziektes te trotseren). bv.: Ulysse (geestelijke gezondheid voor migrantenpubliek), Dunes (spuitenruil en straathoekwerkers met betrekking tot drugsverslaving), onthaalplaatsen voor ouders en kinderen, enz Gezondheid: gezondheidszorg iedereen Type actie begroting Type financiering jaarlijks ,00 Budget-artikel Bedrag ,00 Subsidies aan maisons médicales 73 COCOF Santé De COCOF subsidieert 27 wijkgezondheidscentra 'maisons médicales'. Deze diensten bieden betaalbare basisgezondheidszorg en hebben opdrachten op het vlak van curatieve, preventieve en gemeenschapsgezondheid. Hieronder valt eveneens de erkenning van de 'Fédération des maisons médicales et collectifs de santé francophones' die de activiteiten van de Brusselse 'maisons médicales' coördineert. Een verhoogde subsidie maakt het mogelijk om nieuwe 'maisons médicales' te erkennen (3 in 2008). Gezondheid: gezondheidszorg iedereen mensen met een laag inkomen Type actie begroting Type financiering structureel ,00 De 'maisons médicales' bieden gezondheidszorg (algemene geneeskunde, verpleegkunde en fysiotherapie) aan het tarief dat terugbetaald wordt door het ziekenfonds. Deze structuren vergroten de toegang tot de gezondheidszorg. Budget-artikel Bedrag ,00

2 Bevoegde minister: Pagina 2 Subsidies aan netwerken en samenwerkingsverbanden inzake gezondheid 75 COCOF Santé Deze basistoelage maakt het mogelijk om netwerking te bevorderen, in overeenstemming met de regeringsverklaring van de COCOF. De complexiteit van de situaties, vragen en problemen waarmee de socio-sanitaire actoren worden geconfronteerd, maken een integrale hulpverlening noodzakelijk. Gezondheidswerkers mogen zich niet isoleren in hun specialiteit. Een netwerk tussen de verschillende actoren is een instrument om een dergelijke situatie te vermijden en partners met complementaire competenties te verenigen. De doelstelling van deze basistoelage is de praktijk van netwerking en partnershap te stimuleren als essentiële praktijk voor de erkende diensten, zodat de Brusselaars beter worden geholpen. Er bestaan 10 netwerken: soins de santé primaire/santé mentale, articluation intersecteurs de crise pour éviter des mesures de mise en observation, réseau santé mentale communautaire Berchem-St-Agathe; Canal santé, partenariat 'enfants malades' sur les pratiques et les diagnostics, santé-précarités, réseau dépendances Bruxelles-est, réseau santé diabète, réseau hépatite C, réseau santé mentale Marolles Gezondheid: gezondheidszorg iedereen mensen met een laag inkomen Type actie begroting Type financiering jaarlijks ,00 Rechtstreekse link tussen de thema's gezondheid/armoede vb het diabetesnetwerk (Marollen) biedt vorming aan wijkbewoners met voedingsproblemen, rekening houdend met de financiële draagkracht van de gezinnen Budget-artikel Bedrag ,00 Subsidies aan diensten actief op het gebied van drugsverslaving werken + coördinatie en evaluatie van de activiteiten van de diensten die met drugsverslaafden werken COCOF Santé 217 Met deze subsidies voert de COCOF een coherent en gecoördineerd beleid op het domein van drugsverslaving rekening houdend met de behoeften van de gebruikers van legale en illegale middelen en ondersteunt in dat kader de dienstverlening van een ervaren en pluridisciplinair professioneel netwerk zowel wat het curatieve als de secundaire en tertiaire preventie, de begeleiding, de re-integratie, de samenhang en de vorming betreft. De 15 diensten die met verslaafden werken, werden in januari 2004 opnieuw erkend voor een periode van 5 jaar. De subsidies laten het FEDITO toe als coördinator op te treden en de werking van de diensten die met verslaafden werken te evalueren. De evaluatie omvat de inzameling, de verwerking en de analyse van de geregistreerde gegevens door de administratie en de sector in samenwerking met het Overleg Druggebruik Brussel - Concertation toximanie Bruxelles. De gebruikers van deze diensten zijn veelal uitkeringsgerechtigd en krijgen steeds vaker een bijkomende begeleiding of ondersteuning bij re-integratie. Gezondheid: gezondheidszorg Type actie begroting Type financiering jaarlijks ,00 Budget-artikel Bedrag ,00

3 Bevoegde minister: Pagina 3 Subsidies voor studies en originele initiatieven op gebied van geestelijke gezondheid COCOF Santé mentale Dit budget maakt het mogelijk een reeks actieonderzoeken te subsidiëren, in het bijzonder toegespitst op de problematieken van 'mentale gezondheid' en 'welzijn' meer bepaald op het vlak van uitsluiting. SMES + vorming geestelijke gezondheid door Méridien 69 Gezondheid: gezondheidszorg Kenniscentra, beleidsontwikkeling en - ondersteuning mensen met een laag inkomen thuislozen Type actie begroting Type financiering jaarlijks ,00 Budget-artikel Bedrag ,00 Subsidies voor onderzoek inzake gezondheid 111 COCOF Santé Dit budget dekt de subsidies bestemd voor onderzoek naar gezondheidsdeterminanten, behoeftenonderzoek voor een betere planning van interventies, de rol en bijdrage van het gezin, de naasten en lokale intervenanten, de dienstverlening, de organisatie van het gezondheidsdomein en meer bepaald de evaluatie ervan. Vanuit dit budget worden eveneens subsidies toegekend aan universitaire centra of verenigingen voor onderzoek en publicaties omtrent gezondheidsthema's en van belang zijn voor het Brussels. Dit budget is niet altijd bestemd voor de armoedeproblematiek. In 2008 doet de vzw Straatverplegers-Infirmiers de rue onderzoek naar de redenen waarom mensen met een woning toch een beroep doen op hun dienstverlening en naar de nood aan dergelijke diensten. Gezondheid: gezondheidszorg Kenniscentra, beleidsontwikkeling en - ondersteuning iedereen Type actie begroting Type financiering jaarlijks 0,00 Budget-artikel Bedrag 2008

4 Bevoegde minister: Pagina 4 Subsidies aan diensten voor gezondheidspromotie en -ontwikkeling 74 COCOF Santé Het begrip 'gezondheidsontwikkeling' verwijst naar het proces van diversifiëring en verrijking van de activiteiten inzake gezondheid op een bepaald grondgebied (wijk gemeente gewest) vanuit de mobilisatie en de coördinatie van de middelen en de energie. Gezondheidsontwikkeling geeft de gezondheidsactoren de kans zich te mobiliseren in een afgebakend gebied om actoren van verandering te worden. De socio-sanitaire ontwikkeling streeft een aantal doelstellingen na zoals: strijden tegen het uiteenvallen van het sociale weefsel en de sociale banden, het ontstaan van solidariteit bevorderen, de thema's benaderen in hun totaliteit, de gemeenschappelijke gedachte en de collectieve actie bevorderen, een efficiënt informatie en -evaluatiesysteem ontwikkelen en de affectieve dimensie van het menselijk wezen in rekenschap brengen. Deze basistoelage maakt het mogelijk om een aantal projecten te financieren, namelijk: Solidarités Nouvelles, Question santé, le CIRE, la Fédération des associations de MG. CIRE wordt gefinancierd voor het tolken bij de gezondheidsdiensten, Solidarités nouvelles voor het verzekeren van - rechtstreekse of in de vorm van een publicatie -juridische informatie met betrekking tot gezondheidsproblemen. Gezondheid: gezondheidszorg Participatie en sociale cohesie iedereen Type actie begroting Type financiering jaarlijks ,00 Budget-artikel Bedrag ,00 Subsidies aan diensten geestelijke gezondheidszorg 72 COCOF Santé mentale Dankzij dit budget kunnen de 21 diensten geestelijke gezondheidszorg projecten omtrent geestelijke gezondheid ontwikkelen volgens 4 assen: - een eerste onthaal aanbieden - een diagnose stellen en een behandeling verzekeren - het organiseren van, uitwerken van of meewerken aan preventie-activiteiten - specifieke projecten ontwikkelen Wettelijke basis: decreet van 27 april 1995 Gezondheid: geestelijke gezondheid iedereen mensen met een laag inkomen Type actie begroting Type financiering structureel ,00 De bijdrage voor de raadpleging wordt berekend volgens het inkomen. Bestaansonzekerheid brengt geestelijke gezondheidsproblemen met zich mee en omgekeerd. Budget-artikel Bedrag ,00

5 Bevoegde minister: Pagina 5 Subsidies aan vzw Santé Mentale et Exclusion Sociale SMES 76 COCOF Santé mentale E. Kir Dit project heeft als doelstelling hulpverleningspistes te ontwikkelen die aangepast zijn aan de uitgeslotenen (thuislozen, ) met mentale problemen, in het bijzonder door de drempel tot de meest geschikte zorg te verlagen. Om dit te bereiken tracht men: - een nieuw intersectoraal ziekenhuis op te richten - in overleg tot antwoorden te komen - een integrale en coherente benadering van personen te introduceren - een efficiënte toegang, onthaal en verblijf te vergemakkelijken in het onthaaltehuis, ondanks het voordoen van geestelijke problemen - adequate toegang en behandeling mogelijk te maken voor mensen in sociale moeilijkheden wanneer ziekenhuisopname aangewezen is, rekening houdend met hun levenswijze en specifieke moeilijkheden tijdens de nazorg en de voorzetting verzekerend van de behandeling tussen ziekenhuisopname en verblijf in het onthaaltehuis, - luisterbereidheid en beschikbaarheid in de sociale en medische diensten aan te moedigen. Gezondheid: geestelijke gezondheid thuislozen Type actie ander Type financiering jaarlijks ,00 Budget-artikel Bedrag ,00 Il s'agit d'un co-financement social/santé - Het betreft een cofinanciering welzijn/gezondheid Kir: art Cerexhe: art Participatiefonds voor de bewoners 110 COCOF Santé Fonds bestemd voor lokale microprojecten in het kader van de aansluiting van Brussel bij het netwerk van Gezonde-steden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het fonds bevordert initiatieven van bewonersgroepen door een soepele en snelle financiële steun en het opstarten van individuele en collectieve projecten voor de ontwikkeling van het welzijn en de kwaliteit van het sociale leven. Dit budget heeft geen rechtstreekse link met armoede, maar creëert mogelijkheden om vanuit een gezondheidsthema het isolement te doorbreken, bijvoorbeeld in het kader van een buurtproject. Participatie en sociale cohesie Gezondheid: gezondheidszorg iedereen Type actie begroting Type financiering jaarlijks ,00 Budget-artikel Bedrag ,00

6 Bevoegde minister: Pagina 6 Contract voor Beroepsproject voor jongeren 115 De maatregel van het Contract voor Beroepsproject werd aangepast volgens de leeftijd van de werkzoekende. Voor de min 25-jarigen is de opvolging intensief in de mate dat het om minstens één opvolgingsonderhoud per maand gaat (terwijl het voor de plus 25-jarigen om minstens één onderhoud om de drie maand gaat). In het kader van het tewerkstellingsplan werd de voorstelling van het CBP herzien om die te brengen in het kader van beperkter groepen (maximum 5 personen), laat staan in het kader van individuele formules, om de informatica-interface beter te ontwikkelen via het medium «Mijn ACTIRIS», om de jongeren intensiever te begeleiden via een maandelijkse opvolging, en om de opvangcapaciteiten voor de formules van actief zoeken naar werk bij de partners te vergroten. jongeren Type actie ander Type financiering Ontwikkeling en oprichting van referentiecentra 118 Uitgaande van de vaststelling dat het tekort aan opleiding een belangrijk element is in het geheel van de verklarende factoren voor de werkloosheid, heeft het Brussels een plan gelanceerd voor de ontwikkeling van de referentiecentra. Die centra spelen een impulsrol om het mogelijk te maken de actie van de bestaande opleidingsoperatoren te versterken of om nieuwe opleidingsformules te ontwikkelen die, door toedoen van spitstechnologische uitrustingen, beter beantwoorden aan de noden van de werkgevers. Die referentiecentra voorzien dat een deel van hun actie, ten belope van 25%, voor de leerlingen en de leerkrachten gereserveerd wordt. jongeren Type actie ander Type financiering

7 Bevoegde minister: Pagina 7 Oprichten van een sociaal uitzendkantoor 121 Rekening houdend met omvang van de werkloosheid bij de bijzonder kwetsbare jongeren in ons, heeft de Regering het opportuun geacht een pilootproject voor een sociaal uitzendkantroor te ontwikkelen. De Regering wil vermijden dat deze bijzonder kwetsbare jonge Brusselaars terechtkomen in de spiraal van de inactiviteit, van de verzanding in de werkloosheid en van de sociale uitsluiting. Het doel van dit kantoorbestaat erin die jonge, laaggeschoolde werkzoekenden van 16 tot 30 jaar als uitzendkracht te plaatsen, door hen een specifieke begeleiding te verzekeren. In dit project komt het er dus op neer het commercieel doel (het grootst mogelijk aantal uitzendkrachten plaatsen) te verzoenen met een sociaal doel (een aan die doelgroep aangepaste sociale begeleiding geven). Het einddoel bestaat er vanzelfsprekend in die doelgroep toegang te geven tot een duurzame en kwaliteitsvolle job. De doelstelling bestaat erin jaarlijks 300 jongeren aan het werk te krijgen dankzij dit instrument. jongeren Type actie ander Type financiering , ,00 Ontwikkeling van dienstencheques 125 De dienstencheques zijn een aanzienlijke hefboom voor de tewerkstelling, ook voor die van de jongeren. Inderdaad, een groot aantal onder hen werkt in het kader van die maatregel, die hen in staat stelt een zeker aantal bekwaamheden te verwerven die nuttig kunnen zijn in de privé- of de openbare sector. jongeren Type actie ander Type financiering , ,00

8 Bevoegde minister: Pagina 8 Contract voor beroepsproject 231 Op termijn alle bij ACTIRIS ingeschreven werkzoekenden die in het Brussels Hoofdstedelijk wonen een individuele dienst verlenen die hen helpt bij het vergroten van hun inzetbaarheid en van hun autonomie bij het ondernemen van acties in het nastreven van hun beroepsdoel. Diensten van de jobfocus 232 De dienst Jobfocus biedt de zelfstandige werkzoekende tijdens zijn zoektocht naar werk een logistieke infrastructuur, zodat hij wordt ondersteund bij het in de praktijk zetten van zijn beroepsproject. Het hoofddoel van deze dienst is om de zelfstandigheid van de werkzoekenden te stimuleren en te vergroten door moderne hulpmiddelen ter beschikking te stellen en door ervoor te zorgen dat ze gemakkelijker toegang tot de nieuwe informatietechnologie krijgen. In dit kader probeert de dienst de autonome werkzoekenden te ondersteunen in hun zoektocht naar werk teneinde een optimaal resultaat te bereiken, rekening houdende met hun situatie, hun profiel en de arbeidsmarkt.

9 Bevoegde minister: Pagina 9 Dienst voor de Brusselse werkgevers 233 De BDW is een algemene (eerstelijns-) en commerciële dienst van ACTIRIS, die verantwoordelijk is voor de communicatie naar de werkgevers toe (onder meer de contractualisering), de identificatie van diens behoeften (de verduidelijking), het verstrekken van informatie m.b.t. alle mogelijke vragen inzake werkgelegenheid, en voor de begeleiding en het advies aangaande de door de werkgever binnen ACTIRIS en extra muros ondernomen stappen. De Brusselse Dienst voor Werkgevers (BDW) heeft volgende doelstellingen : - sneller en op een systematische, gecoördineerde wijze inspelen op personeelsbehoeften van werkgevers in het Brussels ; - de kansen op werk van werkzoekenden vergroten en de risico s van discriminatie bij de aanwerving verminderen ; - alle werkgevers contacteren om hun tewerkstellingsplannen te kennen en om in te spelen op hun personeelsbehoeften. Gesubsidieerde contractueel bij bepaalde openbare diensten 234 De gewestelijke en gemeenschappelijke overheden, de onderwijsinstellingen, de verenigingen zonder winstoogmerk en de plaatselijke huisvestingsmaatschappijen kunnen gewestelijke premies ontvangen voor de aanwerving van gesubsidieerde contractuelen (geco s). Niet-werkende werkzoekenden en rechthebbenden op het leefloon of op financiële sociale bijstand kunnen als gesubsidieerde contractuelen worden tewerkgesteld. Het doel van de maatregel is om de publieke dienstverlening te verbeteren en om de tewerkstelling van kwetsbare groepen te bevorderen , ,00

10 Bevoegde minister: Pagina 10 Gesubsidieerde contractueel bij bepaalde openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk 235 Plaatselijke openbare besturen op regionaal of communautair vlak, onderwijsinstellingen, verenigingen zonder winstoogmerk, instellingen van openbaar nut en plaatselijke sociale huisvestigingsmaatschappijen kunnen premies genieten om gesubsidieerde contractuelen (geco s) aan te werven. Niet-werkende werkzoekenden en rechthebbenden op het leefloon of op financiële sociale bijstand kunnen als gesubsidieerde contractuelen worden tewerkgesteld. Het doel van de maatregel is om de publieke dienstverlening te verbeteren en om de tewerkstelling van kwetsbare groepen te bevorderen , ,00 Startbaanovereenkomst in de globale maatschappelijke projecten 240 Deze maatregel is bedoeld om de beroepsoverstap van jonge werkzoekenden te vergemakkelijken en om te beletten dat jonge laaggeschoolden in de werkloosheid belanden. De ministeries en de instellingen van openbaar nut met meer dan 50 werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk moeten jonge werkzoekenden aanwerven die beantwoorden aan de voorwaarden voor toegang tot de startbaanovereenkomst, voor 1,5% van het totale bedrag. Die jongeren worden prioritair ingeschakeld in globale projecten die inspelen op maatschappelijke behoeften. De jongeren worden in volgende maatschappelijke projecten tewerkgesteld: medewerker voor de bewustmaking omtrent leefmilieu en openbare reinheid, stadssteward in de handelskernen, medewerker voor de bewustmaking omtrent de maatschappelijke samenhang in de sociale huisvesting, parkwachter en intercultureel bemiddelaar. jongeren

11 Bevoegde minister: Pagina 11 Startbaanovereenkomst "vormende beroepservaring" bij Brusselse instellingen van openbaar nut 241 Deze pilootmaatregel streeft ernaar om de beroepsomschakeling van 100 jonge laaggeschooolde werkzoekenden te vergemakkelijken om een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren via een vormende beroepservaring in verscheidene gewestelijke instellingen van openbaar nut. Het stimuleert de aanwerving van jonge werkzoekenden in instellingen van openbaar nut via de toekenning van 100 startbaanovereenkomsten. Deze aanwerving, gespreid over een periode van 12 maanden, moet de jonge werknemer in staat stellen: -een vormende beroepservaring op te doen door de functie in kwestie met een opleiding te combineren ; -vaardigheden te verwerven in een functie waar in het Brusselse behoefte naar is en die met een van de jaarlijkse door het Brussels Observatorium van de Arbeidsmarkt en de Kwalificaties geïdentificeerde knelpuntberoepen overeenstemt of met een functie die in de voornaamste sectoren van het worden gepromoot. Het publiek waarvoor deze maatregel bestemd is, bestaat uit jonge werkzoekenden die aan de volgende voorwaarden beantwoorden: -het zijn werkzoekenden die bij ACTIRIS zijn ingeschreven en die inactief zijn op beroepsvlak ; -ze voldoen aan de voorwaarden voor de startbaanovereenkomst (d.w.z. ze zijn jonger dan 26 jaar); -ze hebben hoogstens een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs; -ze hebben een Contract voor Beroepsproject ondertekend (CBP). jongeren , ,00 Toekenning van arbeidskaart aan buitenlandse werknemers 244 Buitenlanders die geen arbeidskaart hebben de mogelijkheid bieden om in het kader van een arbeidsovereenkomst te worden tewerkgesteld. De volgende categorieën van werknemers kunnen een arbeidskaart bekomen : - Personen met een toestemming om tijdelijk in België te verblijven ; - Hooggekwalificeerd personeel ; - Personen wier kwalificaties men niet op de arbeidsmarkt terugvindt. migranten

12 Bevoegde minister: Pagina 12 Hulp voor consultancy 246 De hulp voor consultancy heeft als doel de werking en het concurrentievermogen van de onderneming die er gebruik van maakt te verbeteren ,00 Tussenkomst in de kosten van nieuwe installatie van 251 Het toekennen van een financiële tegemoetkoming in de kosten van een nieuwe installatie van die zich domiciliëren in het Brussels Hoofdstedelijk om er een betrekking in loondienst te vervullen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en voor ten minste 18 werkuren per week. Dienst begeleiding actief zoeken naar werk (BAZW) en de partners van het netwerk actief zoeken naar werk (AZW) 253 De Dienst Begeleiding f Zoeken naar Werk (Begeleiding AZW) begeleidt de werkzoekenden naar een optimaal resultaat van hun zoektocht naar werk, door rekening te houden met hun situatie, hun profiel en met de arbeidsmarkt. De AZW-partners streven dezelfde doelstellingen als de dienst AZW na. Dankzij het netwerk wordt de doorstroming van de kandidaten niet alleen mogelijk, maar ook gestimuleerd. Momenteel zijn de AZWpartners met kunnen als generiek en 6 als specifiek worden beschouwd (onder meer voor werkzoekenden met gerechtelijke problemen, gezondheidsproblemen enz.) , ,00

13 Bevoegde minister: Pagina 13 Dienst sociale consultatie 254 De dienst Sociale consultatie is gespecialiseerd in de begeleiding van "moeilijk te plaatsen" werkzoekenden met beperkte geschiktheid naar een aangepaste betrekking. Onder "aangepaste betrekking" moet worden verstaan: een beroepsactiviteit die het best overeenstemt met de wensen, de lichamelijke geschiktheid, de beroepscapaciteit en de ervaring van de werkzoekende. Het publiek bestaat uit personen die als gevolg van een ziekte, een ongeluk of een trauma te kampen hebben met een verminderde beroepsbekwaamheid. Socioprofessioneel inschakelingsprogramma met de OCMW s 255 De bedoeling van het Programma is de uitwerking van geïndividualiseerde socioprofessionele inschakelingstrajecten voor personen die in hoofdzaak door de OCMW's geholpen worden (leefloners, steuntrekkers met een gelijkaardige uitkering of met een aanvullende uitkering tot het leefloon), met 8 Sinds 2001 werd de GIAStS ontbonden in het elijk Secretariaat voor Stedelijke Ontwikkeling (vzw GSSO) dat op 1 januari 2001 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd opgericht uit de GIAStS. 68 prioriteit voor personen van 18 tot 45 jaar. Omdat het een socioprofessioneel inschakelingsprogramma betreft, moeten de deelnemers het traject op vrijwillige basis aanvatten, eventueel na een voorafgaandelijk en continu proces van remotivering en remobilisering. Het socioprofessionele inschakelingsprogramma heeft tot doel om de situatie van de betrokkene op drie niveaus te verbeteren. - Op psychosociaal niveau: een beter psychologisch welzijn waardoor een stabiele socioprofessionele inschakeling mogelijk wordt ; - Op het niveau van de opleiding: inschakeling via kwalificatie, wat een grotere sociale mobiliteit mogelijk maakt ; - Op het niveau van het werk: een optimale inschakeling volgens een gradatie die gaat van het meest onzekere contract tot een overeenkomst van onbepaalde duur en van het dichtst bij het OCMW tot een volledige integratie in de onderneming of tot een "normale" job , ,00 Budget: zelfde als fiche identique à la fiche 258

14 Bevoegde minister: Pagina 14 Coördinatie en overleg van de plaatselijke inschakelingspartners 257 De coördinatie- en overlegacties dragen als ondersteuningsmaatregelen bij tot: - het mobiliseren van de verschillende plaatselijke tewerkstellings-, opleidings- en socioprofessionele inschakelingspartners en het betrekken van deze partners bij de gecoördineerde uitvoering van de socioprofessionele inschakelingsacties ; - het bepalen van de inschakelingsbehoeften van de plaatselijke bevolking en de beschikbare middelen in de zone ; - het volledig ontplooien van de capaciteiten van de plaatselijke partners door hun tussenkomsten onderling op elkaar af te stemmen teneinde de moeilijk in te schakelen personen de mogelijkheid te bieden hun persoonlijk socioprofessioneel inschakelingstraject af te bakenen ; - het bepalen van de voor verbetering vatbare wettelijke maatregelen en bestaande voorzieningen in de materie, meer bepaald met betrekking tot de afstemming op de behoeften van het publiek, teneinde de adviesinstanties hierover in te lichten. Onrechtstreeks zijn deze acties gericht op de geïntegreerde ontwikkeling van de crisiswijken in het stadscentrum en de afstemming van de socioprofessionele inschakelingsacties op de plaatselijke initiatieven op het vlak van de heropleving van de woonomgeving en de bevordering van de plaatselijke economie. Partnership inzake socioprofessionele inschakeling 258 De doelstelling van de vzw s is om laaggeschoolde of kansarme werkzoekenden begeleiding bieden in het kader van socioprofessionele inschakelingsacties, in de vorm van onthaal, bepaling van het beroepsproject, vooropleiding, kwalificerende opleiding en tewerkstelling. De Centra voor Deeltijds Beroepsonderwijs willen deeltijds leren aanbieden waarbij opleidingsactiviteiten aan werken in een onderneming wordt gekoppeld. De instellingen moeten in het onthaal, de omkadering en de begeleiding van de leerlingen voorzien , ,00 Budget: zelfde als fiche identique à la fiche 255

15 Bevoegde minister: Pagina 15 Partnership in het kader van een inschakelingstraject via economische weg 259 De doelstelling van deze maatregel is om trajecten te ontwikkelen voor werkzoekenden die een microproject van economische activiteit willen creëren waarmee zij zich op de arbeidsmarkt kunnen vestigen (als loontrekkende of zelfstandige). Plaatselijke werkgelegenheidsplatforms 260 Het Netwerk van Plaatselijke Werkgelegenheidsplatforms (NWP) heeft als doel de diensten dichter bij de gebruikers (werkzoekenden en werkgevers) te brengen en een gecoördineerd netwerk uit te bouwen om de dienstverlening van ACTIRIS en van de partners die lid zijn van het netwerk te verbeteren. Deze maatregel beoogt de openstelling van de databanken van ACTIRIS aan zijn partners die lid zijn van het netwerk, de bevordering van de onderlinge afstemming tussen de beschikbare initiatieven en de invoering van een betere communicatie tussen alle socioprofessionele inschakelingsactoren in het Brussels. Het NWP heeft eveneens tot doel om de transparantie van de trajectbegeleiding te verhogen, de toegang tot de werkaanbiedingen en de gespecialiseerde diensten die door de verschillende actoren worden verleend te vergemakkelijken en het administratieve werk dat voortvloeit uit de verschillende verslagen en balansen die de actoren moeten opstellen in het kader van hun financiering te vereenvoudigen en te verlichten.

16 Bevoegde minister: Pagina 16 Nastreven van transversale synergieën ter bevordering van de werkgelegenheid (Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid) Deze maatregel heeft tot doel alle actoren op de arbeidsmarkt te mobiliseren voor een coherente ontwikkeling van het werkgelegenheidsbeleid, een betere communicatie en een grotere complementariteit tussen deze actoren, een grondigere kennis van de Brusselse sociaaleconomische realiteit en een betere informatie-uitwisseling. Deze maatregel omvat de invoering van een dynamische coördinatie tussen de vele partners met het oog op een zo groot mogelijke coherentie en efficiëntie van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid. 263 Strijd tegen discriminatie bij aanwerving 264 De Brusselse bedrijfscultuur m.b.t. diversiteit sensibiliseren en stimuleren en de Brusselse ondernemingen begeleiden om deze politieke wil bij hen over te brengen door verschillende instrumenten uit te werken en tot hun beschikking te stellen, waaronder het kader voor de diversiteitsplannen, de consulenten, de brochures. Alle belangrijke actoren op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk bijeenbrengen en het partnership binnen de transversale groep organiseren als de dragende structuur van deze diversiteitspolitiek: werkgevers, beroepssectoren, vakbonden, overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut en instellingen voor socioprofessionele inschakeling , ,00

17 Bevoegde minister: Pagina 17 Informatieloket voor discriminatie bij aanwerving 265 De strijd tegen discriminatie bij aanwerving is een belangrijk gegeven in het Brussels Hoofdstedelijk. De ondertekenende partijen van het Sociaal Pact voor de werkgelegenheid van de Brusselaars hebben zich voorgenomen om elke handeling getuigend van discriminatie bij aanwerving te verbannen. Daarvoor werden verschillende maatregelen voorzien. De oprichting van een informatieloket is daar één van. Dit loket is specifiek bedoeld om de werkzoekenden in te lichten over alle vormen van discriminatie bij aanwerving , ,00 Brussels outplacement 267 Een werknemer die ontslagen werd of ontslagen dreigt te worden in staat stellen zelf en binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

18 Bevoegde minister: Pagina 18 Steun voor de ontwikkeling van economische activiteiten : bedrijvencentra en lokale economieloketten 269 Deze maatregel wordt ten uitvoer gebracht in het kader van de programmering Doelstelling 2 van het en heeft tot doel de bestaande economische structuur binnen het gebied van Doelstelling 2 te consolideren, en voor de vestiging en ontwikkeling van nieuwe bedrijven te zorgen: - door potentiële oprichters van bedrijven in de zone juridisch, boekhoudkundig, financieel, fiscaal of ander advies aan te bieden om de risico s die aan de opstarting van een onderneming verbonden zijn te beperken ; - door economische bedrijfspolen tot stand te brengen die toegespitst zijn op het scheppen van duurzame lokale arbeidsplaatsen via investeringen in oude, verlaten vastgoedstructuren om binnen het interventiegebied een netwerk van incubatoren te ontwikkelen ; - door het opsporen van lokale projecten te stimuleren om in de zone een kwalitatieve economische structuur te ontwikkelen die eigen is aan het stadsmilieu ; - door in de wijken centra voor artistieke en ambachtelijke beroepen te ontwikkelen, die onder andere een creatieve invloed kunnen hebben op de openbare ruimten. Startersfonds, microkrediet, achtergestelde lening 270 Deze maatregel beoogt de bevordering van het gebruik van andere financiële stimulansen dan de rechtstreekse subsidies en de toegang tot risicokapitaal voor de ontwikkeling van economische projecten. Drie instrumenten worden ingezet voor de begeleiding van zelfstandigen, kleine ondernemingen en projecten voor de sociale economie: het Startersfonds, voor de start of ontwikkeling van kleine bedrijven in de zone van Doelstelling 2, het microkrediet, voor personen in de zone met een laag inkomen die geen toegang hebben tot klassieke kredieten om een ondernemingsproject te starten, en tot slot de achtergestelde lening, die financiële steun biedt aan alle projecten in de sociale of solidaire economie.

19 Bevoegde minister: Pagina 19 Naleving door de gewestelijke sociale inspectie van de wetgeving m.b.t. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers Toezien op de naleving van de wetgeving bij controleopdrachten en onderzoeken uitgevoerd op de werkvloer. 271 Het toezicht op de naleving van de reglementering m.b.t. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, gebeurt via drie vormen van tussenkomsten die overeenstemmen met drie functionele cellen die in de schoot van de gewestelijke werkgelegenheidsinspectie werden gecreëerd : - de cel Onderzoeken voert onderzoeken uit alvorens de aflevering of de vernieuwing van arbeidskaarten B en onderzoeken of de toekenningsvoorwaarden voor deze arbeidskaarten werden nageleefd ; - de cel Controles plant en organiseert niet-aangekondigde controles bij ondernemingen en particulieren, om na te gaan of zij aan de wettelijke voorwaarden m.b.t. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers voldoen. Deze controles hebben tevens als doel de werkgevers (en werknemers) over deze voorwaarden te informeren, de Inbreukcommissie te verwittigen en gepleegde inbreuken te melden ; - de cel Studies en Samenwerkingen voert de apostillen uit van het arbeidsauditoraat naast haar basisopdrachten die bestaan uit het bijhouden van documentatie voor de directie, de uitvoering van sectorale studies en het beheer van de samenwerkingen met externe diensten. Erkenning van de tewerkstellingspartners in het kader van het gemengd beheer van de arbeidsmarkt 272 Het gemengd beheer van de arbeidsmarkt heeft als hoofddoelstelling de regulering van publieke, private en social profit tewerkstellingsactiviteiten en hun gezamenlijk functioneren. Heel belangrijk hierin is de vrijwaring van de werknemersrechten en ook het verbod van discriminatie op grond van geslacht, etnische afkomst, leeftijd en dergelijke. Daarnaast biedt de ordonnantie betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt de mogelijkheid om een minimum aan professionaliteit als standaard in te voeren mits de erkennings- en vergunningsregelingen en het partnerschipsbeleid van ACTIRIS. Tenslotte biedt de erkenningsprocedure van privé-tewerkstellingsagenschappen de mogelijkheid om het goed beheer van de betrokken vennootschappen te controleren en de betrouwbaarheid van de bedrijven voor een minimum te bewaken.

20 Bevoegde minister: Pagina 20 Naleving van de wetgeving betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk door de gewestelijke sociale inspectie 273 Toezien op de naleving van de wetgeving betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt via controle- en onderzoekopdrachten uitgevoerd op de plaats van tewerkstelling. Erkenning en financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen De erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen , ,00 Tegemoetkoming in de bezoldiging van aangeworven voor economische-expansieprojecten Koninklijk Besluit Deze financiële steun is bedoeld om de projecten te ondersteunen die de evolutie van de tewerkstelling gunstig beïnvloeden, met uitsluiting van de normale en dagelijkse activiteiten. In dit kader kunnen volledig uitkeringsgerechtigde en gelijkgestelde personen worden aangeworven. jongeren

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE MAP EIF België 2007-2013 p.1 / 34 Verbeterde versie 20 nov 2008 MEERJARENPROGRAMMA BELGIE LIDSTAAT: BELGIE FONDS: EUROPEES INTEGRATIEFONDS VOOR DE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT:

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Erasmus+ Programmagids

Erasmus+ Programmagids Erasmus+ Programmagids Als verschillende taalversies elkaar tegenspreken, heeft de Engelse versie voorrang. Versie 3 (2015): 14/01/2015 1 2 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 7 DEEL A - ALGEMENE INFORMATIE OVER

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

Aanontwikkelingssamenwerking doen

Aanontwikkelingssamenwerking doen Aanontwikkelingssamenwerking doen Inhoudsopgave Inleiding I. Wat is ontwikkelingssamenwerking? 1. Definities en doelstellingen 2. De Belgische wetgeving II. Institutionele ontwikkelingssamenwerking 1.

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 23160 BELGISCH STAATSBLAD 20.04.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Xavier Brenez: Welk gezondheidsbeleid voor het Brussel van morgen? Dossier

Xavier Brenez: Welk gezondheidsbeleid voor het Brussel van morgen? Dossier Juni 2014 N 18 Het magazine van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - driemaandelijks Verantw. uitg.: Xavier Brenez - Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - Sint-Huibrechtsstraat

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Europees Sociaal Handvest. (herzien)

Europees Sociaal Handvest. (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Straatsburg, 3 mei 1996 Preambule De ondertekenende Regeringen, Leden van de Raad van Europa, Overwegende dat het doel van de Raad

Nadere informatie

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede In tegenstelling tot het beeld dat sommigen van de armen hebben, zijn de armen niet onproductief, maar zij hebben soms geen inkomen, geen werk,

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie