De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion"

Transcriptie

1 De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion Oktober 2010 Onderzoek uitgevoerd door: Stichting SROL Onder verantwoording van: Ir. W.J.G. Fincken Bestuurder

2 Inhoudsopgave 1. Doelstelling Omvang personele problemen in kaart brengen (doorrekenen gegevens SPOV)...4 Personele bekostiging...4 Formule toekenning omvang formatie...4 Toekomstige situatie...4 Conclusie...5 Toekomstige financiële bedreigingen...6 RDDF-plaatsing...7 Opheffing Omvang tekort materiële instandhouding in kaart brengen (doorrekenen gegevens SPOV)...8 Huidige situatie...8 Toekomstige situatie...8 Conclusie Standpunt aanpak en overzicht leegstandkosten...10 Probleem...10 Definitie...10 Resultaten...10 Conclusie Kosten leegstand in relatie brengen tot tekort materiële instandhouding...12 Definitie...12 Bekostiging...12 Conclusie Financiële positie SPOVenray in algemene zin: al of niet gezond, standpunt reserves...14 Overzicht financiën op balansdatum...14 Definities kengetallen...14 Benchmarking...15 Conclusie Standpunt t.a.v. voorzieningen getroffen in het kader van krimp (sociaal plan e.d.)...17 Definitie...17 Benchmarking...17 Conclusie Overhead kosten SPOVenray in relatie tot andere stichtingen...19 Definitie...19 Resultaten...20 Conclusie Casus kleine school financieel in stand houden doorrekenen...21 Casus school met 40 leerlingen:...21 Casus school met 78 leerlingen:...22 Casus de Stek van 78 naar 67 leerlingen:...23 Aanleiding...23 Conclusie...24 Bijlage 1 : normatieve vaststelling schoolgrootte basisscholen...25 Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 2 van 25

3 1. Doelstelling Het beantwoorden van een achttal vragen door administratiekantoor SROL die passen binnen het onderzoek toekomst basisonderwijs gemeente Venray. Het in kaart brengen in hoeverre de krimp situatie voor SPOVenray in de toekomst leidt tot economische problemen op personeel en materieel gebied. Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 3 van 25

4 2. Omvang personele problemen in kaart brengen (doorrekenen gegevens SPOV) Personele bekostiging Een schoolbestuur ontvangt één budget in geld voor de gehele exploitatie van de scholen die onder dat bestuur vallen, met daarbij de gegevens van hetgeen per school wordt ontvangen. In de beschikking blijft zichtbaar dat er sprake is van toekenning van het budget voor de materiële exploitatie, de toekenning van het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid en de toekenning van het formatiebudget (de personele bekostiging). De grondslag voor de toekenning van het formatiebudget wordt gevormd door een genormeerde hoeveelheid formatie per leerling. De essentie is een lineaire bekostiging per leerling, die in de volgende formule is uit te drukken: Formatiebudget = vast bedrag + bedrag per leerling x aantal leerlingen Formule toekenning omvang formatie Het formatiebudget in geld onder lumpsum is gebaseerd op de toekenning van een hoeveelheid formatie per categorie leerling waarbij onderscheid wordt gemaakt in de volgende categorieën: - het aantal leerlingen in de onderbouw (4 t/m 7 jaar) - het aantal leerlingen in de bovenbouw (8 jaar en ouder) - het schoolgewicht, ook wel aangeduid met gewichtsleerlingen, dat de uitkomst is van de som van de gewichten van leerlingen met aftrek van een drempelwaarde. Er worden toeslagen gegeven voor: - de extra salariskosten van directieleden - de taakrealisatie van de schoolleiding - het in stand houden van een kleine school De bekostiging vindt plaats op basis van de zogenoemde T-1 systematiek. De formatie voor schooljaar 2010/2011 wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober Als de berekende formatie uitwijst dat personeel (lees: leraren) moeten afvloeien, dan is er niet alleen een opzegtermijn van toepassing, maar ook een RDDF-plaatsingstermijn van een heel schooljaar. RDDF staat voor risicodragend deel van de formatie. Zou de leerlingentelling in schooljaar T bepalend zijn, dan zou het onmogelijk zijn beide genoemde termijnen in acht te nemen, omdat de formatie dan veel te laat bekend zou zijn en zelfs met twee maanden terugwerkende kracht zou moeten ingaan. Als het aantal leerlingen van een school afneemt dan worden de formatieve consequenties pas een schooljaar later gevoeld. De school heeft dan eigenlijk boventallige formatie, omdat zij de benodigde inkrimping om rechtspositionele redenen een jaar moet uitstellen. Concreet betekent dit dat een schoolbestuur boventallig personeel pas na één jaar ontslag mag aanzeggen en daarna nog de opzegtermijn in acht moet nemen. Toekomstige situatie Inzage in de leerlingenprognoses van SPOVenray laat een beeld zien van jaarlijkse afname van het aantal leerlingen met circa 3% per jaar. In 2007 bedroeg het aantal leerlingen en op 1 oktober 2009 werden er leerlingen geteld (incl. SBO Focus 112). In 2024 zullen volgens de prognoses ca leerlingen primair onderwijs volgen bij SPOV. Dat is een afname van 27%. Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 4 van 25

5 Onderstaande grafiek illustreert dat de afname van leerlingen in het basis onderwijs voor SPOVenray direct effect heeft op de toekomstige inkomsten. Hierbij zijn als uitgangspunten genomen; regeling personele bekostiging PO , geldigheidsduur subsidies conform regeling ministerie OC&W, gemeentelijke leerling prognose uit 2009, buiten beschouwing gelaten SBO Focus. Aantal leerlingen BO Schooljaar (werkelijk ) Schooljaar (prognose gemeente) Schooljaar (prognose gemeente) Schooljaar (prognose gemeente) Schooljaar (prognose gemeente) Schooljaar (prognose gemeente) Ontwikkeling personele Rijksvergoeding BO , , , , , , , , / / / / / /2016 Lump sum Pers.& Arbeid LGF formatie Overig (impuls, OOP etc.) Doorrekening onderstreept dat de inkomsten de komende jaren zullen reduceren van bijna 15.0 mln. voor schooljaar naar een niveau van 12.4 mln. voor schooljaar (excl. SBO). Over vijf jaren een daling van ca. 17%. Conclusie Op basis van deze gegevens en de cijfers die administratiekantoor SROL heeft kunnen inzien kan geconcludeerd worden dat SPOVenray op basis van het huidige aantal leerlingen en de huidige personele bezetting circa tekort komt op de ministeriele personele bekostiging over schooljaar Als die lijn wordt doorgetrokken op basis van dezelfde personele samenstelling en het dalende aantal leerlingen dan loopt het tekort aan het einde van schooljaar op naar en zal in 2014 bijna 2 miljoen bedragen. Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 5 van 25

6 Als we deze cijfers uitdrukken in FTE s, is er sprake van een personeelsoverschot. 5,2 FTE in 2010/2011, 12,3 FTE in 2011/2012, 23,3 FTE in 2012/2013, 33,0 FTE in 2013/2014. Het overzicht van de FTE s is cumulatief. Bij het bepalen van het aantal FTE s is uitgegaan van een gemiddelde personeelslast van Naast de leerlingenprognoses is ook belangrijk om zichtbaar te maken binnen welke leeftijdscategorie leerlingen vallen. De bekostiging voor onderbouwleerlingen (t/m 7 jaar) is hoger dan voor leerlingen in de bovenbouw (8 jaar of ouder). Voor een leerling van 4 tot en met 7 jaar ontvangt een bestuur 500 meer aan inkomsten dan voor een leerlingen van 8 jaar en ouder. De toekomstige personele ontwikkeling is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Daarmee wordt bedoeld het aantal medewerkers met een tijdelijk en vast dienstverband, natuurlijk verloop, BAPO-opname en andere (on)betaalde verlofvormen. Deze uitstroom zal het personeelsoverschot verminderen. Als we het aandeel van de personele lasten in een percentage van de ontvangen rijksbijdragen uitdrukken, dan luidt de conclusie dat bij SPOVenray sprake is van een zorgwekkende situatie. Het aandeel is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. SPOVenray Personele lasten / Rijksbijdragen 87,5 % 88,6 % 91,7% 91,6 % Toekomstige financiële bedreigingen Tevens worden vanuit de overheid meer en meer bezuinigingen aangekondigd. De vergoeding voor Bestuur & Management ad is per aanvang van schooljaar komen te vervalen. Daarnaast vormen niet structurele overige (personele) inkomsten een bedreiging (zie grafiek ontwikkeling personele Rijksvergoeding PO pagina 3). SPOVenray ontving over schooljaar 2009/2010 in totaal subsidie voor Compensatie gewichtenregeling, Loonkosten subsidie ondersteunend personeel en subsidie Impulsgebieden (postcode gebieden). Van deze regelingen is bekend dat de Compensatie gewichtenregeling in 2012 eindigt. Ook het subsidie voor Loonkosten ondersteunend personeel zal voor schooljaar voor de laatste keer worden toegekend. Het is zeer de vraag of deze middelen in een andere vorm terugkeren. Daarmee komt er mogelijk nog meer druk op de begroting. Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze opbrengsten ( ) volledig worden gegenereerd door de scholen in Venray centrum. Een deel van deze inkomsten van bijvoorbeeld Compensatie gewichtenregeling komt ook ten goede aan de kerkdorpen. Samengevat, de daling aan leerlingen en inkomsten is een ontwikkeling waar vanuit de stichting op geanticipeerd dient te worden. Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 6 van 25

7 RDDF-plaatsing Ten aanzien van het plaatsen van medewerkers in het RDDF is het noodzakelijk om te constateren dat weliswaar vanuit rechtspositioneel oogpunt na afloop van de RDDF-termijn overgegaan mag worden tot ontslag, maar dat daarmee niet gegarandeerd is dat de instroom in werkloosheidsuitkeringen na ontslag door het Participatiefonds geaccepteerd worden. Het Participatiefonds beoordeelt op basis van de in haar reglement gestelde eisen en inspanningsverplichtingen of het fonds de kosten van de uitkeringen voor eigen rekening zal nemen of dat deze kosten toch ten laste van het schoolbestuur gebracht zullen worden. Bij het toetsen van de instroom door het Participatiefonds op basis van formatieve knelpunten moet een schoolbestuur aantonen dat zij 50% van het totale Personeels- en arbeidsmarktbudget heeft ingezet en haar personele reserves heeft aangesproken. Het bestuur heeft de plicht om de boventallige medewerkers naar ander werk te begeleiden, zowel binnen de stichting als daarbuiten. Opheffing Een school wordt van rechtswege opgeheven als het aantal leerlingen onder de 23 zakt. Dit mag niet verward worden met de door het Ministerie van OC&W vastgestelde opheffingsnorm per gemeente. De opheffingsnorm voor de gemeente Venray is vastgesteld op 76 leerlingen (peildatum ). Op het moment dat een school drie achtereenvolgende jaren onder deze norm zakt, zal deze school niet meer bekostigd worden door het Ministerie. Het is aan het schoolbestuur om te besluiten om deze school in stand te houden op basis van wettelijke ontheffingsmogelijkheden of eigen beleid. Indien de school in stand kan worden gehouden op basis van ontheffing conform WPO dan wordt deze school wel bekostigd door het Ministerie van OC&W. Op grond van de ontheffingsmogelijkheid gemiddelde schoolgrootte houdt SPOVenray thans 4 scholen in stand. Om in Venray een school in stand te kunnen houden op basis van de gemiddelde schoolgrootte dient het bestuur een norm te halen van 127 leerlingen. Deze norm wordt bepaald door de formule: 10/6 X de opheffingsnorm. Voor Venray: 10/6 X 76 = 127. De gemiddelde schoolgrootte van SPOVenray bedraagt 209 leerlingen. Dat is de uitkomst van het totaal aantal leerlingen (inclusief de standaard opslag van 3%) van SPOV gedeeld door het aantal scholen. SPOVenray zit dus ruim boven de norm van 127. Voor de scholen onder het bevoegd gezag van SPOVenray die onder de opheffingsnorm (76) zitten, dat zijn op basis van de teldatum : St. Antonius in Veulen, De Stek in Castenray, De Hei in Heide en Regina Pacis in Vredepeel, heeft SPOVenray ontheffing aangevraagd. Deze scholen worden op basis van de gemiddelde schoolgrootte door het bestuur in stand gehouden en worden bekostigd door het Ministerie. Scholen voor speciaal basisonderwijs vallen buiten de hierboven beschreven systematiek. Overigens ligt er thans een wetsvoorstel om zeer kleine scholen (kleiner dan 23 leerlingen) in stand te houden. Deze wetswijziging kent aan de minister een (discretionaire) bevoegdheid toe om, in afwijking van de hoofdregel, een zeer kleine school in stand te houden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat een kwalitatief goede, kleine school, die uitzicht heeft op toename van het aantal leerlingen binnen afzienbare tijd niet wordt opgeheven. Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 7 van 25

8 3. Omvang tekort materiële instandhouding in kaart brengen (doorrekenen gegevens SPOV) Huidige situatie Inkomsten van Materiële Instandhouding (MI) 2010 worden ontvangen per kalenderjaar per school. Gebaseerd op de leerlingen telling van 1 oktober Voor de totale stichting betreft dit BO en SBO ad mln. Aangezien het bestuursbureau de kosten voor administratie en bestuur voor haar rekening neemt, vloeien deze MI ontvangsten, voor het deel van administratie en bestuur, terug van de scholen naar het bestuursbureau, circa 0.27 mln. Het door te sluizen bedrag is gebaseerd op een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. Deze systematiek is binnen onderwijs gebruikelijk. Daarnaast ontvangt de school een vergoeding voor leerling gebonden financiering. Op jaarbasis bedraagt het materiële deel circa Verder ontvangen de scholen gezamenlijk ongeveer 0.7 mln. aan overige materiële inkomsten. In totaliteit is beschikbaar voor materiële exploitatie op schoolniveau 2.95 mln. Dit komt overeen met de berekeningen die door SPOVenray zijn opgesteld. mln. Totale Materiële inkomsten 2.46 Administratie, beheer/bestuur inkomsten overdracht naar bovenschools Subtotaal 2.19 Aanvullende inkomsten LGF personeel Aanvullende inkomsten Totaal beschikbaar voor materiële exploitatie scholen 2.95 Toekomstige situatie De komende jaren zullen voor de gehele stichting deze inkomsten voor materiële instandhouding, gezien de krimp in leerlingen van ongeveer 3% per jaar, stapsgewijs afnemen met circa per jaar. Opgebouwd uit ca leerling afhankelijk vergoeding en ca groepsafhankelijk vergoeding. De scholen kunnen het leerling afhankelijke deel ad , voor een gedeelte direct beïnvloeden. Denk hierbij aan de kosten voor Onderwijs Leer Pakket (OLP). Bij voldoende sturing zullen in de toekomst deze leerling afhankelijke lasten kunnen dalen. Op basis van ervaringcijfers kan gesteld worden dat het deel dat op korte termijn direct beïnvloedbaar is circa bedraagt, (lees 37,5%). Dit is het deel dat direct aan het aantal leerlingen gekoppeld is (verbruiksmaterialen). Het andere deel van leerling afhankelijke lasten (lees 62,5%) is meer rigide, denk aan afschrijvingskosten. Deze vaste kosten zullen niet evenredig met de daling van de leerlingen, lees inkomsten, verminderen en blijven dus aandachtspunt c.q. probleem. Voor de groepsafhankelijke lasten geldt dit nog sterker. De inkomsten van het ministerie zullen dalen met circa per jaar. Zonder aanvullende actie zullen zeker de gebouw afhankelijke kosten niet stapsgewijs afnemen. De kosten van gebouw onderhoud, maar ook schoonmaak en energie zijn star en zullen niet recht evenredig met de inkomsten dalen. Aanvullende actie is noodzakelijk. Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 8 van 25

9 Conclusie De doorrekening die door SPOVenray is opgesteld is beoordeeld en ligt in lijn met de berekeningen van het administratiekantoor. De materiële inkomsten van OC&W zullen elk jaar dalen met Hiervan kunnen de scholen maar een beperkt deel ca beïnvloeden door leerling gerelateerde bezuinigen. Het overige deel van de lasten ca is vast. Om het probleem van jaarlijks dalende materiële inkomsten te bestrijden zijn aanvullende bezuinigingen door SPOVenray noodzakelijk. Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 9 van 25

10 4. Standpunt aanpak en overzicht leegstandkosten Probleem De leerlingendaling is er de oorzaak van dat de scholen te kampen krijgen met een toenemende mate van leegstand van klaslokalen. Definitie Het Ministerie vergoedt het aantal groepen van een basisschool. Dit wordt jaarlijks bepaald na de leerlingen tellingen van 1 oktober volgens art.14 van het Besluit bekostiging WPO. Waarbij het normatief bepaalde aantal te huisvesten groepen rekenkundig wordt afgerond op een geheel getal. In bijlage 1 is het artikel bijgevoegd. Door SPOVenray is er o.b.v. actuele leerlingen teldatum van 1 oktober 2009 en de gemeentelijke prognoses van 2009 voor de komende jaren een meerjaren berekening opgesteld. In samenwerking tussen gemeente en SPOVenray is er een leegstandoverzicht opgesteld. De gehanteerde definitie door gemeente en SPOVenray luidt: Leegstand = Aantal vergoede lokalen totaal beschikbare lokalen schoolgebouw Los van een krimp situatie is het voor scholen niet ongebruikelijk dat ze in prakrijk meer lokalen inzetten voor het onderwijs dan ze oorspronkelijk vergoed krijgen. De lokalen zijn immers beschikbaar. Ze worden dan bijvoorbeeld ingezet om: een impuls te geven aan het onderwijs of om kinderen te spreiden over leslokalen die leeg staan of omdat deze ruimte gebruikt worden voor andere buitenschoolse activiteiten. Dit kunnen brede school activiteiten zijn, maar ook verhuur aan derden zoals een kinderdagverblijf. Resultaten De capaciteit per school, de bruto beschikbare oppervlakte in m2, is overgenomen uit de bestanden van de gemeente. Dit is voor de basisscholen m2 en is als gegeven aangenomen door administratiekantoor SROL. De leegstand bij SBO Focus van 3 scholen is apart afgestemd met de gemeente. De omrekening van brute beschikbare oppervlakte naar normatief aantal lokalen is getoetst. Het aantal groepen dat een school voor materiële instandhouding vergoed krijgt o.b.v. leerlingen aantallen is door het administratiekantoor SROL eveneens getoetst. Voor beide toetsingen geldt dat er geen afwijking t.o.v. de berekening, die door SPOVenray samen met de Gemeente Venray is opgesteld, is geconstateerd. Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 10 van 25

11 Conclusie Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat SPOVenray te kampen heeft met een gemiddelde leegstand van 20%, terwijl de kerkdorpen een gemiddelde leegstand kennen van 13%. Hoe groter de school, des te eerder de grens van 1 groep minder bekostiging bereikt wordt, bij procentuele leerlingen daling. De kerkdorpen hebben relatief minder last van leerlingen daling in relatie tot de leegstand. Bijvoorbeeld bij BS St. Jan de Doper te Merselo staat 3% minder leerlingen voor 3 kinderen. Voor BS. St. Petrus Banden te Venray staat 3% minder leerlingen voor 13 kinderen. Hier is sneller sprake van leegstand van lokalen. Een aantal van deze niet door ministerie vergoede lokalen binnen de stichting worden ingezet voor activiteiten. Deze activiteiten genereren aanvullende inkomsten of dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Ter referentie, in de jaarrekening over 2009 is aan verhuuropbrengst van verantwoord (peildatum 1 oktober 2009). Dit betreft voor; Huuropbrengst BSO/ Peuterspeelzalen bij een vijftal scholen Inzet noodlokalen van OBS de Landweert t.b.v. BS. de Vlaswei Verhuur gymzaal door SBO Focus Diversen huuropbrengst Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 11 van 25

12 5. Kosten leegstand in relatie brengen tot tekort materiële instandhouding Definitie Het aantal leegstaande lokalen voor SPOV wordt berekend conform de definitie: Leegstand = Aantal vergoede lokalen totaal beschikbare lokalen schoolgebouw De leegstand bedraagt 45 lokalen {zie vorige vraag}. Bekostiging De bekostigingsformule luidt conform artikel 114 van de wet op PO: De bedragen zijn inclusief 19% BTW en worden jaarlijks bijgesteld o.b.v. werkelijke en verwachte prijsontwikkeling. Voor 2010 was er zelfs sprake van een negatieve bijstelling van - 0,17%. Stel dat de krimp en leegstand niet aan de orde waren en de scholen deze lokalen zouden gebruiken, conform de parameters die volgens de berekening van de bekostiging gebruikt worden, dan was de ontvangen rijksvergoeding voor deze 45 lokalen geweest voor SPOVenray. Dit betreft 42 klaslokalen in het basis onderwijs, corresponderend met een bedrag van Onderstaande tabel is samengesteld door de kosten van leegstand per individuele school te berekenen. Teldatum Leegstand Totaal kerkdorpen Totaal Venray-centrum Subtotaal BO SBO Focus Totaal In de praktijk levert dat een derving van inkomsten op van voor de vergoeding van onderhoud aan gebouw, tuin, schoonmaak, energie, waterverbruik en publiek rechtelijke heffingen. Het gemiddelde bedrag voor groepsafhankelijke kosten bedraagt per school. Dit is hoger dan (zie bovenstaande tabel bekostigingsformule), omdat de daling in groepen bij kleine scholen zwaarder weegt. Stel bij de school de Stek vermindert, door de leerlingen daling, het aantal vergoede groepen van 4 naar 3. Dan ontvangt de Stek door deze terugval = minder groepsafhankelijke inkomsten. Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 12 van 25

13 Uiteraard zullen de kosten die SPOVenray voor deze lokalen in werkelijkheid moet maken hier niet volledig synchroon mee lopen, maar het berekende bedrag geeft wel een indicatie van de ernst van de situatie. Buiten beschouwing gelaten dat er eventuele neveninkomsten bestaan door andere activiteiten zoals verhuur. In de jaarrekening over 2009 is aan verhuuropbrengsten circa verantwoord (voor details van de opbrengst, zie ook vorige vraag). Conclusie Onze praktijk leert dat landelijk gezien scholen steeds meer moeite hebben om de materiële exploitatie sluitend te krijgen. Dit geldt ook voor SPOVenray. De leegstand van lokalen genereert geen opbrengst, maar drukt wel zwaar op de gebouw afhankelijke lasten. Naar onze mening kan SPOVenray niet structureel voor deze niet-beïnvloedbare effecten blijven opdraaien. Aangezien het niet voor de hand ligt dat de Rijksoverheid op korte termijn maatregelen neemt, wordt geadviseerd dat SPOVenray en de Gemeente Venray in overleg treden om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 13 van 25

14 6. Financiële positie SPOVenray in algemene zin: al of niet gezond, standpunt reserves Overzicht financiën op balansdatum Onderstaand volgt een historisch overzicht en analyse van de financiële situatie op de balansdatum. Aangezien de financiële situatie op balansdatum een momentopname betreft, wordt de trend in de ontwikkeling van de verhoudingscijfers inzichtelijk gemaakt. Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) / voormalig CFI, gebaseerd op de door accountant goedgekeurde jaarrekeningen. Hierbij worden de financiële gegevens van SPOVenray vergeleken met de landelijke cijfers van vergelijkbare besturen met een grootte > 20 scholen in het basisonderwijs. Definities kengetallen Belangrijkste definities (top 6): Solvabiliteit is graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van een organisatie en geeft aan of de organisatie aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Solvabiliteit 1 = eigen vermogen / totaal vermogen Solvabiliteit 2 = (eigen vermogen + voorzieningen ) / totaal vermogen De liquiditeit geeft aan of een organisatie voldoende geld beschikbaar heeft om aan de direct opeisbare betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een goede liquiditeitsratio illustreert het vermogen van een organisatie om crediteuren tijdig (op korte termijn) te kunnen betalen. Liquiditeit = (kortlopende vordering + liquide middelen) / kortlopende schulden Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 14 van 25

15 Rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering in relatie tot de totale baten. Rentabiliteit = exploitatie resultaat uit gewone bedrijfsvoering / totale baten Weerstandsvermogen geeft inzicht in hoeverre kan het bestuur zich een tekort in de exploitatie permitteren in relatie tot de opgebouwde reserves. Inzicht in de capaciteit om (onvoorziene) tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Weerstandsvermogen VO = eigen vermogen / totale baten De Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen, onder leiding van prof. Dr. F.J.H. Don, hanteert kapitalisatiefactor als relatief nieuw kengetal om te signaleren of onderwijsinstellingen hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Als instellingen meer kapitaal hebben dan past bij de jaarlijkse baten, wordt een deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt benut. Het hanteren van signaleringsgrenzen is een instrument om het beeld bij de veronderstelling verder te vormen. Kapitalisatiefactor = (totaal kapitaal boekwaarde gebouw terrein) / totale baten De commissie adviseert om kapitalisatiefactor te beoordelen in samenhang met rentabiliteit en liquiditeit. Vanuit de theorie kan gesteld worden dat indien de scores voor rentabiliteit en solvabiliteit beide hoog zijn, er sprake kan zijn van overmatig spaargedrag. Mochten beide laag zijn, dan dreigt er een probleem van oplopende financieringslasten en structurele tekorten in de staat van baten en lasten. Een negatieve rentabiliteit in enig jaar hoeft niet problematisch te zijn, indien de solvabiliteit hoog is. De PO-raad adviseert dat de gemiddelde meerjarige rentabiliteit over een periode van 3 tot 5 jaar binnen de signaleringsgrenzen dient te blijven van ondergrens 0% en bovengrens 5%. Benchmarking Onderstaand volgt een overzicht van de financiële positie per 31 dec Tevens zijn ter benchmarking bijgesloten de gemiddelde resultaten over 2009 van enerzijds besturen met vergelijkbare grootte die bij het administratiekantoor SROL zijn aangesloten. Anderzijds de kengetallen van alle besturen in het basisonderwijs die aangesloten zijn bij het administratiekantoor SROL. SPOV 2009 SPOV 2008 Norm SPOV SROL 2009 > 20 scholen SROL 2009 BO Kapitalisatiefactor % < Solvabiliteit 1 % > Solvabiliteit 2 % > Liquiditeit > Rentabiliteit % >-1 < Weerstandsvermogen VO % Personele last / totale last % Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 15 van 25

16 Conclusie Uit bovenstaande cijfers kunnen alleen maar verantwoorde conclusies getrokken worden indien de kengetallen in hun onderlinge samenhang beoordeeld worden. De door SPOVenray gehanteerde interne norm is absoluut in lijn met de richtlijnen van de PO-raad (de werkgeversorganisatie voor scholen in het primair onderwijs). Gebaseerd op de historische cijfers en de benchmarking kan gesteld worden dat de financiële positie van SPOVenray gezond is. Er is tot nu toe sprake van een beheerste financiële situatie. Zowel op korte als op lange termijn is de stichting in staat om zowel lopende verplichtingen evenals mogelijke tegenvallers op te vangen. Echter, er moet ook geconcludeerd worden dat de kengetallen onder druk staan. De kengetallen zijn niet altijd conform de norm en er is sprake van een neerwaartse trend. In vergelijking tot het gemiddelde van de bij SROL aangesloten besturen met meer dan 20 scholen, liggen de financiële kengetallen over 2009 bij SPOVenray vrijwel allemaal lager. Op grond van de kapitalisatiefactor van 33% voor SPOVenray, afgezet tegen de bovengrens van 35%, kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van excessief spaargedrag. Uitgaande van de baten van 2009 ad mln. zouden de reserves van SPOVenray nog met 0.4 mln. mogen groeien op grond van het maximum van de kapitalisatiefactor volgens de PO-raad. Samengevat: het kapitaal van de stichting wordt efficiënt benut voor het vervullen van de onderwijskundige taken. Zeker als dit bezien wordt in samenhang met solvabiliteit en rentabiliteit. De meerjaren terugblik over laat voor SPOVenray een negatieve rentabiliteitscore zien van gemiddeld - 2.1%. Er is sprake van potentieel risico. De situatie kan precair worden als de rentabiliteit scores structureel negatief zijn en tevens naar verwachting negatief blijven in de toekomst. Dan blijft de stichting interen op haar reserves en voorzieningen. De laatste jaren was er nog sprake van een goede score voor solvabiliteit. Hierdoor was de situatie nog niet zorgwekkend. Wordt er verder vooruit gekeken dan wordt het beeld pessimistischer. Het is noodzakelijk om aan deze trend op korte termijn een halt toe te roepen. De broekriem aanhalen wordt noodzakelijk, om de toekomstige levensvatbaarheid van de stichting niet op het spel te zetten. Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 16 van 25

17 7. Standpunt t.a.v. voorzieningen getroffen in het kader van krimp (sociaal plan e.d.) Definitie De bovenstaande vraag beperkt zich tot voorzieningen. Voor onderwijsinstellingen zijn vanaf 2008 de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van toepassing (RJ660). Echter, er zijn gedurende die periode enkele de overgangsregelingen van kracht geweest. Denk bijvoorbeeld aan de richtlijnen voor de vorming van de BAPOvoorziening. Het strikt toepassen van RJ271 in 2008 en 2009 zou voor veel onderwijsinstellingen leiden tot forse verschuivingen van het eigen vermogen naar de post voorzieningen. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de beoordeling van de kengetallen van de jaarrekening. In navolging van de commissie Don is, om deze problematiek deels te omzeilen, in de onderstaande analyse en benchmarking naast voorzieningen ook het saldo van het eigen vermogen beoordeeld. Benchmarking Onderstaand volgt een schema van de ontwikkeling van reserves en voorzieningen in totaal en per leerling. Gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober 2009 en 1 oktober 2008, vergeleken met het gemiddelde voor besturen > 20 scholen die bij het administratiekantoor SROL over deze jaren aangesloten zijn. Reserves/ voorz. per 31 december SPOVenray totaal per leerling SPOVenray totaal per leerling AK / SROL Gemiddeld >20 scholen AK / SROL Gemiddeld >20 scholen Afwijking Afwijking Aantal leerlingen Eigen vermogen % -40% Voorz.Onderhoud Voorz.Personeel Totaal % 1% Generaal Totaal % -32% Worden over 2009 en 2008 de reserves en voorziening per leerling vergeleken tussen SPOVenray en besturen van vergelijkbare grootte, dan blijkt dat het eigen vermogen per leerling in zowel 2009 als 2008 beduidend lager is bij SPOVenray (circa 50%) dan de reservepositie bij andere onderwijsinstellingen in het Basisonderwijs. de voorzieningen per leerling in 2008 bij SPOVenray op een vergelijkbaar niveau sluiten als bij andere besturen > 20 scholen (circa 300 p.leerling). In 2009 verdubbelt het bedrag bij SPOVenray naar 591 per leerling. Daarentegen is bij andere besturen een kleine afname waarneembaar. De stijging in 2009 van 309 naar 591 per leerling is veroorzaakt door; Bedrag per leerling Droom van Venray Sociaal Plan Reorganisatie Overig personeel Onderhoud (bevat onderhoudsdecentralisatie) Totaal Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 17 van 25

18 Conclusie Het op peil brengen van de voorziening onderhoud is gebaseerd op meerjaren onderhoudsplannen. Deze voorziening is correct verwerkt in de boekhouding gezien het feit dat de accountant de jaarrekening goedgekeurd heeft. Het is niet eenvoudig om te beoordelen of de vorming van een personele voorziening in kader van de krimp acceptabel is. De juistheid en rechtmatigheid van het opvoeren van deze voorzieningen in 2009 is door de controlerende accountant getoetst aan de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ252). Volgens de wetgeving dient er sprake te zijn van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting, een uitstroom aan middelen noodzakelijk is en een betrouwbare schatting over de omvang gemaakt kan worden. Voorziening in verband met reorganisatie zijn in de wetgeving beschreven in artikel RJ 252 artikel 412 tot en met 418. De voorziening ten behoeve van het opvangen van de gevolgen van de krimp zijn eveneens gecontroleerd, goedgekeurd en gewaarmerkt door de accountant bij controle van de jaarrekening Geconcludeerd wordt dan ook dat ze acceptabel zijn. De voorzieningen in het kader van de krimp zijn gevormd bijvoorbeeld ter dekking van verhuiskosten en lopende contracten van de scholen. Verder staat in het sociaal plan voor de medewerkers van SPOVenray in paragraaf 4.8 en 5.8 aangegeven dat er tot een maximum van wordt vergoed voor loopbaanadvies en voor een outplacement traject maximaal beschikbaar wordt gesteld. Benchmarking van deze cijfers is moeilijk, aangezien er voor elke onderwijsinstelling sprake is van maatwerk. Daarnaast is, tengevolge van de in het bovenstaande genoemde strikte richtlijnen, het aantal besturen dat deze voorzieningen heeft gevormd beperkt gebleven. Worden deze voorzieningen van SPOVenray op grond van ervaringscijfers vergeleken met de voorzieningen die andere besturen hanteren, dan kan geconcludeerd worden dat de voorzieningen in de pas lopen met die van vergelijkbare onderwijsinstellingen. Het door SPOVenray gehanteerde bedrag van per school voor reorganisatie is gangbaar. Rekening houdend met een bepaalde bandbreedte zijn deze voorzieningen acceptabel. Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 18 van 25

19 8. Overhead kosten SPOVenray in relatie tot andere stichtingen Definitie De definitie van overhead kosten verschilt per sector maar ook per organisatie. Bij het analyseren en vergelijken van onderstaande resultaten is terughoudendheid aan te bevelen. Er zijn soms goede achterliggende verklaringen voor opvallende afwijkingen in kengetallen. Dit wordt ook bevestigd door berichten van DUO eind september Hier blijkt dat DUO, in overleg met de PO-raad, afziet van publicaties van kengetallen over 2008 met betrekking tot de lasten van administratie, huisvesting, meubilair etc. Ondanks het feit dat er sprake was van een uniform te hanteren pakket aan definities, bleken de gepubliceerde waarden zo onwaarschijnlijk veel te spreiden dat ze als niet bruikbaar beschouwd dienen te worden. Ondanks deze in acht te nemen terughoudendheid is er door het administratiekantoor SROL een benchmark onderzoek uitgevoerd naar de overhead kosten van SPOVenray in vergelijking met vier besturen van vergelijkbare grootte. Het gemiddeld aantal scholen in de benchmark is 20. De benchmark is uitgevoerd op basis van de jaarrekening van 2009 van de besturen. In overige baten zijn bij sommige besturen de vergoedingen van het Vervangingsfonds verwerkt. Dit zou de vergelijking minder zuiver maken. Daarom zijn in het onderzoek de lasten van het bovenschools management vergeleken met de rijksbijdragen. Naast 2009 staat het kengetal over 2008 gepresenteerd. Hierbij wordt opgemerkt dat de lasten voor administratie vanaf 2009 belast zijn met 19% BTW. Om de vergelijkbaarheid te bevorderen is het kengetal van SPOVenray berekend inclusief en exclusief de dotatie Droom van Venray van Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 19 van 25

20 Resultaten Conclusie Als we de overhead kosten in relatie brengen tot andere stichtingen van vergelijkbare grootte, dan luidt de conclusie dat deze lasten bij SPOVenray niet bijzonder veel afwijken. Uitgedrukt in een percentage bedraagt het aandeel CVB gedeeld door de rijksbijdragen bij SPOVenray 5,3% tegenover 4,8% bij andere vergelijkbare besturen. In absolute waarde vertegenwoordigt deze afwijking van 0,5% betrokken op de rijksbijdragen van 20,0 mln. een bedrag van Stichting SROL , Ir. W.J.G. Fincken 20 van 25

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2014 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening Raadsvergadering d.d. 24 februari 2005. ----------------------------------------------- Voorstel nr. 25/05. ----------------------------------------------- Onderwerp Voorlopige vaststelling overschrijdingsuitkering

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2015

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2015 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2015 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Voorwoord Toezicht en verantwoording worden voor instellingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Hogeschool Utrecht Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40516 Onderzoeksnummer : 277404 Periode onderzoek : Juli 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR Door financieel adviseur Reinier Goedhart, VOS/ABB Hoe beoordeel ik de vermogenspositie van mijn schoolbestuur? Op deze vraag wordt uitgebreid ingegaan

Nadere informatie

Bijlage 8 Specificaties begroting

Bijlage 8 Specificaties begroting Bijlage 8 Specificaties begroting Specificatie baten 1. Rijksbijdragen: lichte ondersteuning Gebaseerd op aantal leerlingen basisonderwijs x normbedrag 156,-. De ontwikkeling van het leerling basisonderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%).

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). ENQUETE: Groepsgrootte in het basisonderwijs 259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). 1. Hoeveel scholen vallen er onder uw bestuur? Ingevuld

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939 Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 provincie 14ink18939 De Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Zaaknummer: 00386569 Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Inleiding De wettelijke zorgplicht van de gemeente omvat onder andere het gymnastiekonderwijs,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Zaaknummer: 00378506 Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Collegevoorstel Inleiding Bij de begrotingsbehandeling 2014 is unaniem een motie van het CDA aangenomen waarin u wordt verzocht de toepasbaarheid

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN D E F I N I T I E F FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij: Stichting Noventa Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41005 Onderzoeksnummer : 279870/ 4499332 Naam: : Stichting Noventa

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland te Buitenpost H3261740/41492 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 BELEIDSREGELS BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR EEN SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS EN SPECIAAL BASISONDERWIJS Artikel 1 Omvang en

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013.

Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013. Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013. 1. Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en Onderwijsbekostiging 2014/Herfstakkoord. a. NOA b. Onderwijsbekostiging 2. Referentiesystematiek 3.

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Nadere informatie

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Utrecht, 20 april 2012 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

DEEL A: de bepaling van de capaciteit 1 Schoolgebouwen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

DEEL A: de bepaling van de capaciteit 1 Schoolgebouwen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Bijlage III, deel A Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling De criteria voor oppervlakte en indeling vallen uiteen in vier delen: - deel A: de bepaling van de capaciteit; - deel B: wijze van

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 31075 Onderzoeksnummer : 4148024 Datum onderzoek : 2 juli 2013

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

!! "# $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1

!! # $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1 "#$%& ' ()*( +$ %$ 1 Voorwoord '$- %$ - % %% % %$ $ -./ - 0 % % - % 1. /2 %$ $% - - 3-%4152 ' % 2 ' 1$ 6 (7()**3 43#()*)()**% 88*)9%(:()**5' 0# ' &$ * - %3# ' * ()*8 4152' 6 $ 4&5 6$ './ 6 $ $ ' $ 4 5

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Achterhoek December 2012 3 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een doorrekening van het bedrijfsresultaat op basis van het rapport Optimaliseren Verdienvermogen Een financieel toekomstperspectief 2013-2018.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Het college van de gemeente Simpelveld; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. H3261355/40378

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. H3261355/40378 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. H3261355/40378 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Een vermogen om lief te hebben Symposium financieel beleid primair onderwijs, 11 juni 2010 Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Henk Don Vz. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Outline

Nadere informatie

www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek 21 november 2012

www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek 21 november 2012 www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek Achtergrond en aanleiding Mogelijke fusie tussen gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek Kwaliteit

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

De capaciteit van de gebouwen voor het basisonderwijs wordt volgens onderstaande methodiek vastgesteld.

De capaciteit van de gebouwen voor het basisonderwijs wordt volgens onderstaande methodiek vastgesteld. BIJLAGE III CRITERIA VOOR OPPERVLAKTE EN INDELING De criteria voor oppervlakte en indeling vallen uiteen in vier delen: - deel A: de bepaling van de capaciteit; - deel B: wijze van bepalen van de ruimtebehoefte;

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

2. -beaamt u daarmee dat 60% van de bestaande kosten van overhead op korte en middellange termijn niet beïnvloedbaar is?

2. -beaamt u daarmee dat 60% van de bestaande kosten van overhead op korte en middellange termijn niet beïnvloedbaar is? Bij motie: Motie: Niet benodigde middelen voor Overhead die ten laste zijn gebracht van het budget sociaal Domein moeten weer terug naar het sociaal Domein en ingebracht in de Reserve sociaal Domein. 1.

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Algemeen Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening beschreven.

Algemeen Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening beschreven. 1 TOELICHTING BIJLAGE 1 In bijlage I zijn opgenomen de criteria die van belang zijn voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening. De bijlage is onderverdeeld in deel A Lesgebouwen

Nadere informatie

Indicatie of de huidige schuldpositie van de gemeente gezond of risicovol is Cirkeldiagram schuldratio en solvabiliteitsratio

Indicatie of de huidige schuldpositie van de gemeente gezond of risicovol is Cirkeldiagram schuldratio en solvabiliteitsratio Inleiding Gemeenten houden hun financiën bij in baten en lasten. Voor sturing op middellange en lange termijn is het raadzaam inzicht te krijgen of er in de toekomst jaarlijks genoeg geld overblijft om

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Het college van de gemeente Voorst Gemeenteblad 553a gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de

Nadere informatie

Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening

Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Samenvattend overzicht bevindingen Dobbeplas Kosten huidige dienstverlening door GZH: De kosten van de huidige dienstverlening

Nadere informatie

DVE. Rapport. de andere accountant 0. uitgebracht aan. stichting Primair Onderwijs Deurne - Asten - Someren te Asten. Controle jaarrekening 2014

DVE. Rapport. de andere accountant 0. uitgebracht aan. stichting Primair Onderwijs Deurne - Asten - Someren te Asten. Controle jaarrekening 2014 Rapport uitgebracht aan stichting Primair Onderwijs Deurne - Asten - Someren te Asten Controle jaarrekening 2014 de andere accountant 0 DVE Onderwijs Audit Sonsbeekweg 4 6814 BA Arnhem T: 026-3335353 F:

Nadere informatie

Financiële positie van onderwijsinstellingen 2006 2008

Financiële positie van onderwijsinstellingen 2006 2008 Financiële positie van onderwijsinstellingen 2006 2008 109 Marcus Driessen Publicatiedatum CBS-website: 2 juli 2010 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Scholen voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs te Eindhoven H3261582/41248

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Scholen voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs te Eindhoven H3261582/41248 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Scholen voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs te Eindhoven H3261582/41248 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Primair Onderwijs Peelraam H3263055/71749

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Primair Onderwijs Peelraam H3263055/71749 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Primair Onderwijs Peelraam H3263055/71749 Utrecht, mei 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per 31 december

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Oktober 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage...

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SMART Limburg 4513635/41891

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SMART Limburg 4513635/41891 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SMART Limburg 4513635/41891 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31

Nadere informatie

Onderzoek naar besteding lumpsum in VO 2013

Onderzoek naar besteding lumpsum in VO 2013 Onderzoek naar besteding lumpsum in VO 2013 1. Inleiding Eind 2013 werd in de Tweede Kamer een motie ingediend met het verzoek aan de regering om een onderzoek in te stellen naar de feitelijke besteding

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2016... 3 1.3 Toelichting op de begroting

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus te Schagen H3261696/41438

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus te Schagen H3261696/41438 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus te Schagen H3261696/41438 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son ALV 29 maart 2012 Algemeen De analyse van de jaarcijfers 2011 met de begroting 2011 is slechts in beperkte mate mogelijk. De begroting 2011

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

De verhouding tussen meerkosten en baten wordt op een aantal peildata berekend en ook in de structurele situatie (2020 en verder).

De verhouding tussen meerkosten en baten wordt op een aantal peildata berekend en ook in de structurele situatie (2020 en verder). Toelichting op het model Doel van het rekenmodel Het rekenmodel leerkracht is een instrument dat een bestuur kan gebruiken om een indicatie te krijgen van de meerkosten van de functiemix en de inkorting

Nadere informatie