I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT..."

Transcriptie

1 Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN VII. ONZE KERNACTIVITEITEN VIII. ACTIVITEITEN VIII.1 Nieuwe manieren van financieren ❶ Financieren en garantstellingen ❷ Integrale advisering financieren ❸ Creative Financial Engineering ❹ Financiering cultuureducatie Begroting nieuwe manieren van financieren VIII.2. Leren nieuwe waarde te creëren ❶ Advisering rondom marktverbreding ❷ Talentontwikkeling ❸ Product-marktcombinaties en verdienmodellen Begroting leren nieuwe waarde te creëren VIII.3 Beter besturen ❶ Organisatie ❷ Bekwame professionals ❸ Goed bestuur Begroting beter besturen IX. BEGROTING Bijlage 1. Knelpuntenanalyse cultuursector Werkprogramma

2 2 Werkprogramma

3 I. INTRO Cultuur-Ondernemen werkt aan het programma Ondernemerschapsondersteuning in de cultuursector, één van de speerpunten van het beleid van minister Bussemaker van OCW. Dit programma heeft de sector volop in beweging gebracht en toont de urgentie en relevantie van de activiteiten van Cultuur-Ondernemen aan. Voor deze activiteiten heeft OCW een subsidie toegekend aan Cultuur-Ondernemen voor de eerste fase Voor u ligt het werkprogramma voor de tweede fase Cultuur-Ondernemen wil de komende jaren het ondernemerschap in de sector verder versterken. Het werkprogramma sluit aan op ontwikkelingen en vraagstukken in de cultuursector. We hebben een analyse gemaakt van de belangrijkste knelpunten in de sector (zie bijlage 1). We bouwen door op het programma van en we maken daarbij gebruik van onze expertise, ervaringen en netwerken. Meer nog dan voorheen zoeken we naar nieuwe impulsen en waardecreatie voor een ondernemende cultuursector, de markt waarin we opereren. Met de doelstellingen van ons nieuwe werkprogramma geven we invulling aan het ondernemerschapsprogramma van de minister van OCW. Voor de realisering van de ambities van ons programma zijn middelen uit het ondernemerschapsprogramma van OCW onontbeerlijk, maar ook ontoereikend. Daarom richten we ons daarnaast op het verwerven en inzetten van andere publieke middelen (met name sociale fondsen ESF, Asscher-regeling) en private middelen (fondsen en opdrachtgevers). 3 Werkprogramma

4 II. ANDERE TIJDEN Lange tijd was de continuïteit en ontwikkeling van het cultuuraanbod in Nederland verzekerd. Een trendvolgende en stabiele manier van publieke en private financiering zorgde daarvoor. In het huidige maatschappelijke en economische klimaat is dat in de cultuursector net als in andere sectoren niet meer vanzelfsprekend. Voor de meeste culturele instellingen is financieel rendement geen eerste doelstelling, maar om zeker te zijn van hun voortbestaan is een sluitende financiële huishouding van cruciaal belang. Als subsidie geen vanzelfsprekende financieringsbron meer is en of van karakter verandert (van exploitatie- naar projectsubsidie) en steeds meer gekoppeld wordt aan prestaties en effectiviteit, rijst de vraag naar andere bekostigingsmogelijkheden. Dit vraagt modern ondernemerschap met nieuwe kennis en vaardigheden. Daarmee verandert ook de rol van de financiers: overheden, sponsoren en fondsen. Zij blijven zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor cultuur, maar kunnen steeds moeilijker voorzien in de financiële en andere behoeften van de cultuursector. Wat nodig is, is een nieuwe benadering, een andere onderbouwing, een nieuwe aansprekende verhouding tussen culturele waarde en financiële compensatie uit uiteenlopende bronnen. De focus op alleen artistieke of culturele waarden is voor de meeste partijen in de cultuursector niet langer houdbaar. Zij zullen ook op zoek moeten naar hun maatschappelijke en economische waarden, en moeten zorgen dat deze zichtbaar en gekend worden in de samenleving. Nieuwe businessmodellen met een korte levenscyclus en nieuwe vormen van publiek-private samenwerking en financiering spelen een steeds belangrijker rol in het toekomstige succes van culturele instellingen. Zij moeten daarmee vertrouwd raken en er inventief mee kunnen werken om de kracht ervan te benutten. De cultuursector beschikt over kennis, in het bijzonder op het gebied van het organiseren van creatieve processen en het realiseren van artistieke producten van uitzonderlijke kwaliteit. Die voor actoren uit andere sectoren van waarde zijn. Nieuwe verdienmodellen ontwikkelen, nieuwe kennis opbouwen, nieuwe markten aanboren, bestaande kennis verder vermarkten, dat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de cultuursector in de komende jaren. Wij zien het als onze opdracht om daaraan bij te dragen. 4 Werkprogramma

5 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR Om ons werkprogramma goed te kunnen afstemmen op de vraagstukken waarvoor culturele instellingen en kunstenaars en creatieven staan, hebben we een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste knelpunten voor de cultuursector in de komende jaren. We hebben op basis van de meest recente gegevens de maatschappelijke betekenis, de ontwikkeling in het volume van de sector, het publieksbereik en geldstromen, en de omvang en de aard van de werkgelegenheid in kaart gebracht. In bijlage 1 treft u deze inventarisatie aan. Een greep daaruit: De sector kenmerkt zich door een bovengemiddeld aandeel aan zelfstandigen en werknemers binnen kleine organisaties (max 9 pers.). Samen 61% van de betaald werkenden in de cultuursector. De terugloop van bestedingen van de overheid als gevolg van de economische crisis van ongeveer 500 miljoen leidt in de komende jaren tot een werkgelegenheidsverlies voor ongeveer mensen in de cultuursector. Deze ontwikkeling wordt nog versterkt door fors afnemende inkomsten uit fondswerving. De afnemende consumentenbestedingen (met name in de podiumkunsten -15%) hebben geleid tot minder bezoeken aan de sector, een sterke terugloop van het aantal producties en een snel stijgend aantal faillissementen (zie bijlage 1 fig.4) In de afgelopen jaren vindt een voortdurende verschuiving plaats in de cultuursector van loondienst naar zelfstandigen en vrijwilligers. Hiermee gaan duizenden banen verloren, in 2012 alleen al in de cultuureducatie 2000 banen, dat is 20% van het volume). Nieuwe cultuuruitingen (dance, festivals, nieuwe media, gaming) ontwikkelen zich inhoudelijk sterk, maar de verdienmodellen zijn nog zeer kwetsbaar. De uitstroom vanuit het kunstvakonderwijs blijft de komende jaren hoog, de aansluiting op de arbeidsmarkt is matig en voor jonge professionals zijn de vooruitzichten op werk zijn in grote delen van de cultuursector slecht. Juist nu zijn jonge professionals hard nodig in de cultuursector. Zij maken verbinding naar technische ontwikkelingen (digitalisering) die enerzijds een verwoestende invloed hebben op bestaande cultuuruitingen (boeken, muziek), op bestaande distributiekanalen en op bestaande beroepen (lichttechnici, decorbouwers) in de sector, maar anderzijds de bron zijn van nieuwe vormen van cultuur en van participatie en distributie. De financiële situatie van veel culturele instellingen is zeer matig, er is vooral te weinig reserve om tegenslagen op te vangen. De mogelijkheden voor toekomstige financiering zijn onzeker en beperkt. Dat bemoeilijkt succesvol ondernemerschap en vergroot risico s en moet daarom snel verbeterd worden. Deze ontwikkelingen stellen de cultuursector voor de opdracht zichzelf ingrijpend te vernieuwen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wijst in haar opzienbarend rapport Naar een lerende economie de richting waarin we nieuw perspectief moeten zoeken, te weten: leren, leren, leren en innoveren! Het kabinet ondersteunt de analyse uit het WRR-rapport in haar reactie: Een wendbare economie vraagt om een arbeidsmarkt die mensen in staat stelt zich aan te passen aan veranderende 5 Werkprogramma

6 omstandigheden. De vraag naar arbeid, en daarmee de samenstelling van werkgelegenheid( ) is voortdurend in beweging. Dat vraagt om instituties die een groeiende behoefte aan dynamiek op de arbeidsmarkt ondersteunen( ). We moeten naar een arbeidsmarkt waarop de mobiliteit van mensen niet wordt geremd en zij continu gestimuleerd worden om hun vaardigheden op peil te houden. Dit is gelet op de vergrijzing en groeiende arbeidsparticipatie van ouderen van groot belang ( ). (uit de Kabinetsreactie op het WRR-rapport Naar een lerende economie, d.d. 27 februari 2014, pagina 17). Een dergelijke omslag bewerkstelligen in de cultuursector vraagt om een intensieve en doorlopende inspanning om leiding en medewerkers van culturele instellingen en zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven voor te bereiden op een nieuwe periode. Een periode waarin de markt er geheel anders uitziet en marktontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Een nieuwe generatie professionals moet ruimte krijgen om de kansen van de moderne wereld, zoals digitalisering, te verzilveren. We kunnen anders omgaan met onze resources, zoals het revolverend in omloop brengen van delen van de bestaande middelen. Een leeroffensief tot stand brengen om medewerkers te stimuleren en de mogelijkheden bieden om zich permanent en de frontlinie bij te scholen. Nieuwe verdienmodellen en nieuwe marktperspectieven zijn nodig om de cultuursector uit de neerwaartse spiraal van enkel krimp te halen. Er is veel werk aan de winkel. Cultuur-Ondernemen heeft in de afgelopen jaren duizenden jonge kunstenaars en creatieven ondersteund bij het op eigen benen staan en het opzetten van een succesvolle beroepspraktijk. Met training, begeleiding, loopbaanontwikkeling, marktontwikkelings- en werkervaringsprojecten en masterclasses hebben jonge, sterk gemotiveerde kunstenaars en creatieven zich blijvend uit het sociale vangnet weten te ontworstelen. We hebben honderden culturele instellingen geholpen aan experts uit het bedrijfsleven en aan bekwame bestuurders en toezichthouders, vaak ook uit het bedrijfsleven. We hebben alternatieve financieringsmodellen en -instrumenten op poten gezet. In de afgelopen jaren hebben we ruim zeshonderd kunstenaars en creatieven en ruim tweehonderd culturele instellingen geholpen met leningen en/of borgstellingen. We helpen gemeenten en provincies hun eigen cultuurlening op te zetten en zorgen voor goede begeleiding en handling. We hebben in meer dan tweehonderd projecten bijna duizend kunstenaars en creatieven de mogelijkheid geboden om hun artistiek competenties in te zetten bij bedrijven en grote maatschappelijke organisaties. En daarmee gaan we verder de komende jaren. We concentreren onze inspanning in op de volgende drie deelprogramma s die modern ondernemerschap in de cultuursector mogelijk maken, namelijk Nieuwe manieren van financieren, Leren nieuwe waarde te creëren en Beter besturen. Nieuwe manieren van financieren We willen het assortiment (regionale) financieringsinstrumenten uitbreiden en daarmee het verdienvermogen van instellingen en zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven vergroten. Leren nieuwe waarde te creëren We willen de kunsten midden in de samenleving positioneren en daarmee nieuwe verdienmogelijkheden scheppen. 6 Werkprogramma

7 Beter besturen We willen de kwaliteit en performance van de organisatie en het management vergroten en daartoe mede het toezicht op het noodzakelijke veranderingsproces en op de prestaties verbeteren. 7 Werkprogramma

8 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN Cultuur-Ondernemen stimuleert ondernemerschap in de cultuursector. We versterken de cultuursector, maken haar onafhankelijker, zodat de sector kan floreren. We ondersteunen culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer (rendement) willen halen uit hun activiteiten. We werken met andere partijen samen, zoals overheden en fondsen, om het effect van hun cultuurbeleid en -investeringen te vergroten. Onze intentie is om de waarde van cultuur -intrinsiek, maatschappelijk, economisch- voor de samenleving te versterken. We maken zelf deel uit van de cultuursector en zijn daarom vertrouwd met transitie, en ervaren in het omgaan met verschillende financieringsbronnen. Met onze dienstverlening op het gebied van financieren, besturen en vermarkten helpen we de cultuursector in nieuw ondernemerschap. Dat beschouwen we als onze opdracht voor de komende jaren. Nieuwe manieren van financieren Nieuwe manieren van financieren ONDERNEMEN Beter besturen Leren nieuwe waarde te creëren 8 Werkprogramma

9 V. ONZE KRACHT Cultuur-Ondernemen onderscheidt zich door de volgende punten. Kennis van en ervaring in de cultuursector Onze medewerkers kennen de sector van binnen en van buiten. Vaak hebben ze jarenlang in de cultuursector aan de productie- of distributiekant gewerkt en zijn ze gewend in te spelen op veranderingen. Zij weten wat het betekent dat de sector zich kenmerkt door grote diversiteit in omvang, budget, organisatievorm en disciplines. In culturele instellingen werken mensen die evenals kunstenaars en creatieven sterk intrinsiek gemotiveerd zijn. Dat geldt ook voor de medewerkers van Cultuur-Ondernemen. Dat schept een band. Die band is nodig voor geloofwaardigheid en draagvlak als we begeleiding en advies verzorgen bij de noodzakelijke veranderingen. Netwerk Wij beschikken over een groot netwerk van ervaren professionals -organisatieadviseurs, coaches, financieel deskundigen, bestuurders, mentoren en trainers-, die bereid zijn om zich tegen passende honorering in te zetten voor culturele instellingen. Wij kunnen daardoor deskundigen leveren die passen bij (de gevarieerde vraagstukken van) onze opdrachtgevers. In ons netwerk bevinden zich de key players van het maatschappelijk veld, zoals de VNG, brancheorganisaties, cultuurfondsen en vele andere stakeholders in de sector. Vermogen en nieuwe financiering Wij beschikken over een financieel vermogen van ruim 2 miljoen, dat we hebben ondergebracht in de door ons opgerichte stichting Borgstellingsfonds voor de kunsten- en creatieve sector. Vanuit dit vermogen verstrekken wij (laagrentende) leningen aan onze doelgroepen, en verstrekken wij borgstellingen op bancaire financiering. Daarvoor hebben wij met TriodosBank een unieke samenwerkingsovereenkomst gesloten. Wij hebben inmiddels een financierings- en borgstellingsportefeuille opgebouwd waar vele kunstenaars, creatieven, culturele instellingen en ook gemeenten en provincies baat bij hebben gehad en in de toekomst zullen hebben. We hebben ons bovendien bewezen in effectieve begeleiding van leners, wat geresulteerd heeft in een hoog terugbetaalmoraal. Met beperkte budgetten kan zo meer resultaat worden bereikt. Back office Wij hebben een back office en financiële administratie opgezet voor fondsbeheer van derden (Rotterdam, Amsterdam, Brabant, Utrecht en Den Haag). Het gaat hierbij om het uitvoeren en of beheren van leningen, vouchers voor cultuureducatie, project- en cursusadministratie Europese subsidies, en projecten in opdracht van O&O- en Sociale fondsen. Rendabel zonder winstoogmerk Cultuur-Ondernemen heeft een maatschappelijke opdracht en werkt zonder winstoogmerk. Waar mogelijk stellen wij onze diensten beschikbaar op basis van financiering uit publieke middelen. We gaan op zoek naar cofinanciering. En we zijn veerkrachtig. Als de marktomstandigheden dat eisen passen we onze interne organisatie aan. Wanneer individuele organisaties of personen uit eigen 9 Werkprogramma

10 beweging een beroep op ons doen, brengen wij een vergoeding in rekening op kostprijsbasis. Daarover maken we vooraf altijd heldere afspraken. Vanuit deze kracht biedt Cultuur-Ondernemen een inspirerende omgeving voor kunstenaars en creatieven, voor bestuurders en toezichthouders en voor andere professionals van binnen en buiten de cultuursector. 10 Werkprogramma

11 VI. ONZE DOELGROEPEN Wij zetten ons in voor een sterke en zelfstandige cultuursector en de partijen die daaraan bijdragen. Culturele instellingen van uiteenlopende omvang en mate van professionaliteit en zelfstandige kunstenaars en creatieven vormen onze primaire doelgroepen. Hun kracht en mogelijkheden groeien door waarde te creëren voor de samenleving, voor publiek, bedrijven, overheden, fondsen. Deze moeten bereid en in staat zijn om daarvoor een passende (financiële) honorering beschikbaar te stellen. Bedrijven, overheden en fondsen vormen onze secundaire (voorwaardenscheppende) doelgroep en partners. Sommige stakeholders zijn eenvoudig te benoemen, andere na innovatief doelgroepdenken. Zoals de cultuursector nieuwe vormen moet vinden om haar unieke waarde aan te tonen, zo zullen de externe partijen nieuwe vormen moeten vinden en accepteren om in een passende honorering te voorzien. Wij werken voor alle partijen die belang hebben bij een sterke culturele infrastructuur en een sterk cultuuraanbod. Onderstaand schema maakt de samenhang tussen de doelgroepen duidelijk. Doelgroepen en omgeving III Omgeving publiek en financiers, samenleving I Doelgroepen culturele instellingen, kunstenaars en creatieven II Partners fondsen en overheden, branche-organisaties en sociale partners, bedrijfsleven 11 Werkprogramma

12 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN Cultuur-Ondernemen zorgt voor kennisoverdracht waardoor culturele instellingen en kunstenaars en creatieven sterkere ondernemers worden. Deze kennis komt uit de cultuursector zelf, uit het bedrijfsleven en uit andere maatschappelijke sectoren. Wij helpen om de unieke waarde van creatieve processen en producten te vermarkten bij afnemers, bedrijven en publieke organisaties. We gebruiken daarvoor workshops, netwerkbijeenkomsten, advies en begeleiding, evenals digitale vindplaatsen en projectontwikkeling. Daarnaast stimuleren we cultureel-ondernemerschap met alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals (landelijke en regionale fondsen voor) microkredieten, crowdfunding, leen- en borgstellingsfaciliteiten en investeringen. Nieuwe manieren van financieren Cultuur-Ondernemen helpt culturele ondernemers bij het vinden van een goede financieringsmix en biedt hen financieringsmogelijkheden zoals microkredieten, leningen, borgstellingen en investeringsmiddelen. Voor lokale, regionale, nationale en internationale overheden is Cultuur-Ondernemen een partner in het ontwikkelen en beheren van nieuwe financieringsconcepten, zoals crowdfunding en investeringsfondsen. Men beschouwt Cultuur-Ondernemen vaak als de matchmaker tussen de financiële wereld en cultureel ondernemers. Zij spreekt beide talen vloeiend. Leren nieuwe waarde te creëren Culturele instellingen en zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven moeten steeds vaker de maatschappelijke en economische waarde van hun werk aantonen. Hun financiers verwachten dat. Cultuur-Ondernemen helpt hen bij de marketing en positionering van hun werk. In het programma Creativity 2 Business bieden wij honderd kunstenaars en creatieven jaarlijks de mogelijkheid om ervaring op te doen met het inzetten van hun artistieke kwaliteiten in het bedrijfsleven en publieke organisaties. Zo krijgen hun kennis en werk maatschappelijke en economische waarde èn krijgen zij zicht op nieuwe afzetgebieden. Voor culturele instellingen is Cultuur-Ondernemen de adviseur bij strategische en positioneringsvraagstukken en bij de ontwikkeling van business- en financieringsplannen. Cultuur- Ondernemen put daarbij uit haar netwerk van experts uit het bedrijfsleven en strategische partners. Cultuur-Ondernemen adviseert ook overheden en fondsen die met hun beleid en investeringen een ondernemende en bloeiende cultuursector willen bevorderen, en Cultuur-Ondernemen biedt instrumenten daarvoor aan. 12 Werkprogramma

13 Beter besturen Inhoudelijk en zakelijk sterk presteren kan alleen door helder en integer bestuur en zorgvuldig toezicht. Overheden, publiek, sponsoren, vriendenorganisaties en andere stakeholders vragen steeds vaker inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie, omdat zij er zeker van willen zijn dat hun middelen juist worden besteed. Met de Governance Code Cultuur biedt Cultuur-Ondernemen bestuurders en toezichthouders een helder baken voor goed bestuur. Bestuurlijke vraagstukken, zoals belangenverstrengeling, de rol van de stakeholders, risicomanagement, een open en actieve bestuurscultuur en reputatiemanagement, maken we bespreekbaar. En wij adviseren organisaties, groot en klein, daarover. Bekwame bestuurders uit onze bestuurdersbank koppelen wij aan culturele instellingen. Op de website vinden organisaties ter lering en ter inspiratie een toolkit met praktijkvoorbeelden. In samenspraak met de branche (Federatie Cultuur, sociale partners en O&O- en sociale fondsen) zetten wij een taskforce op om een intensieve en langlopende kwaliteitsimpuls te geven aan het innovatief en ondernemend vermogen van professionals in de cultuursector. Dat gebeurt onder andere met loopbaanontwikkeling, marketing-lessen en mentorschap. Als eerste stap doen we daarvoor een aanvraag in het kader van de Asscher-gelden voor de cultuur en creatieve sector samen. 13 Werkprogramma

14 VIII. ACTIVITEITEN Net als in andere sectoren heeft de cultuursector te maken met een economische crisis, bezuinigingen, een terugtredende overheid en afnemende consumentenbestedingen. Culturele instellingen, kunstenaars en creatieven opereren in een omgeving die onzekerder is geworden. Willen instellingen en kunstenaars professioneel actief blijven in de cultuursector, dan zullen ze kennis en vaardigheden in ondernemerschap moeten opdoen. Hun onafhankelijkheid en zelfverdienend vermogen vergroten. Hoe? In ons werkprogramma staan antwoorden, die we hebben vertaald naar activiteiten. We zetten komende jaren extra in op prangende vraagstukken uit de actuele praktijk, zoals: Hoe kunnen culturele instellingen en kunstenaars en creatieven voldoende nieuwe inkomsten en investeringsmiddelen genereren? Hoe kunnen ze de maatschappelijke en economische waarde van hun (artistieke) producten beter zichtbaar maken en benutten? Hoe zetten ze hun prestaties in de markt? En hoe boren ze nieuwe markten aan? Hoe kunnen ze het rendement van hun organisaties verbeteren? Onze kennis, expertise, netwerken, activiteiten en middelen benutten we in drie deelprogramma s. Met medewerkers van culturele instellingen, kunstenaars en creatieven gaan we op zoek naar passende financieringsmogelijkheden, zoals microfinanciering en cultuurleningen. We geven advies over marktverbreding en onderzoeken samen met hen de (on)mogelijkheden. Daarbij gebruiken we bijvoorbeeld technieken als upscalen en (re)framing. Dankzij loopbaanbegeleiding en talentontwikkeling kunnen jonge kunstenaars en creatieven hun positie op de markt verstevigen. We zorgen dat gerenommeerde en ervaren kunstenaars en creatieven hun inhoudelijke en zakelijke expertise overdragen aan een nieuwe generatie. We zorgen ook voor de nodige kennisimpulsen van buiten de cultuursector, in het bijzonder vanuit het bedrijfsleven. Doordat culturele organisaties steeds meer werken met een financieringsmix van publieke en private middelen worden nieuwe eisen gesteld aan het besturen van organisaties. Onder druk van financiers en toezichthouders moeten besturen van organisaties hun keuzes beter inzichtelijk maken en proactief communiceren met de stakeholders. De Governance Code Cultuur geeft aanbevelingen voor normen en werkwijze. Goed bestuur draagt bij aan inhoudelijk, integer en zakelijk presteren. Hieronder volgt de uitwerking van de drie deelprogramma s: VIII.1. Nieuwe manieren van financieren VIII.2. Leren nieuwe waarde te creëren VIII.3. Beter besturen 14 Werkprogramma

15 VIII.1 Nieuwe manieren van financieren Als gevolg van de beschreven ontwikkelingen neemt de vraag naar financiële advisering en begeleiding sterk toe, evenals de vraag naar financieringen en/of garantstellingen. Cultuur- Ondernemen beantwoordt die vragen in het deelprogramma Nieuwe manieren van financieren. Daarin zijn vier speerpunten geformuleerd: financieren en garantstellingen; integrale advisering financieren; Creative Financial Engineering; financiering cultuureducatie. De paragraaf wordt afgesloten met een activiteitenbegroting. ❶ Financieren en garantstellingen Activiteiten We bieden onze doelgroepen hands-on financieringsoplossingen. We sporen alle mogelijke financieringsbronnen op en maken deze, als dat kan, toegankelijk voor culturele instellingen en zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven. Zoals microfinanciering: het voor eigen rekening en risico verstrekken van kleinschalige kredieten tot maximaal voor kleine investeringen in de beroepspraktijk. We doen aan beheer, ontwikkeling en management van regionale fondsen, zodat er een landelijk dekkend netwerk ontstaat voor micro-financiering in de cultuursector. Daarnaast geven we garantstellingen op bancaire leningen af (in samenwerking met TriodosBank). We zoeken daarbij samenwerking met andere (private) partijen en fondsen om zo het bereik en de spankracht van de financiële faciliteiten te vergroten. Door waar mogelijk middelen in de vorm van revolverende financiering in te zetten, kan grotere effectiviteit bereikt worden. Daarbij kunnen middelen meermaals ingezet worden in plaats van eenmalige subsidiëring. Gewenste resultaten per jaar 150 nieuwe uitgiften van microfinanciering aan kunstenaars en creatieven en culturele instellingen; 550 beheer en incasso lopende microfinancieringen; beheer van 4 bestaande regionale fondsen met totale leenproductie ca (ca. 200 relaties); ontwikkeling en operationalisering van 3 à 5 nieuwe regionale fondsen per jaar; per jaar 15 nieuwe garantstellingen à gemiddelde van , is aan totale garantstellingen. Bij een garantiepercentage van 30% betekent dat een leningproductie van 2,5 miljoen; beheer van 250 lopende garantstellingen op jaarbasis. 15 Werkprogramma

16 ❷ Integrale advisering financieren Activiteiten We maken expertise over financieren toegankelijk voor onze doelgroepen. We ontwikkelen een integraal model voor de adviespraktijk waarin onze speerpunten Nieuwe manier van financieren, Leren waarde te creëren en Beter besturen, verankerd zijn. Onderdelen van die integrale aanpak zijn onder meer: ontwikkelen, benutten en doen groeien van (nieuwe) vormen van eigen inkomsten in de totale financieringsmix voor cultuur; balansfinanciering (lenen om te investeren) voor korte, middel- en lange termijn; ontwikkelen van financieringsbeleid, financiële structurering en risicomanagement: - structureren korte, middel- en lange termijn financiering (financieringskalender) - flexibiliseren van de bedrijfsvoering - afstemmen van rechten en verplichtingen - opbouwen buffervermogen - creëren van een remweg indien gehele of gedeeltelijke financiering uitblijft; kosten van bedrijfsvoering en programma verlagen - kwaliteit verhogen door o.a. bartering en outsourcing; financiële monitoring en prestatiemeting bedrijfsvoering; rapporteren en verantwoording afleggen aan geldschieters en stakeholders; inspannen om nieuwe accounts te verwerven en actief relatiemanagement voeren ten behoeve van bestaande accounts; advies en begeleiding bij leenfaciliteiten die bijdragen aan een effectief resultaat voor klant èn investeerder: Geen lening zonder training. Ons advies- en begeleidingsprogramma richt zich op het effectief organiseren, positioneren, formuleren en financieren van projecten of loopbaandoelen. Het programma richt zich op zowel de uitbreiding van kennis, kunde en netwerk, als het stimuleren of bestendigen van een verantwoordelijke en ondernemende attitude ten aanzien van de eigen beroepspraktijk of organisatie. Gewenst resultaat 75 adviesgesprekken over integrale financiering; ontwikkeling tools en implementatie integrale aanpak en analyse (tussen besturen vermarkten besturen); 45 adviestrajecten integrale benadering; 100 deelnemers aan workshops integrale financiering in culturele instellingen; evalueren bij opdrachtgevers van de kwaliteit van ons advies, honorering, aanpak en proces; informatievoorziening en publicatie over financieren in de cultuursector. 16 Werkprogramma

17 ❸ Creative Financial Engineering Activiteiten We initiëren nieuwe financiële product-marktcombinaties, al dan niet met vormen van mecenaat. Creative Financial Engineering geeft richting aan nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in financiering van kunst, cultuur en creatieve industrie. Centraal staat het ontwikkelen van nieuwe financiële faciliteiten, financieringsvormen of -varianten die aansluiten op (nieuwe) vragen en behoeften uit de sector. Voorbeelden van Creative Financial Engineering: EU-garantiefonds Cultural and Creative Industry: proactief bijdragen aan totstandkoming van een garantiefonds in Europees verband. Het leveren van input voor de EU en strategische partners, in overleg met de financiële sector, op een wijze die (op termijn) toegevoegde waarde levert voor de Nederlandse kunst- en cultuursector; Creative Business Fund: privaat seed capital-fonds voor start ups en creatieve bedrijven; Revolving Fund Cofinanciering Cultuur: een nieuwe, landelijk werkende faciliteit die de onrendabele top voor investeringen in kunst en cultuur kan wegnemen. Denk aan een cofinanciering van publiek en privaat van bijvoorbeeld maximaal 75%, waarmee het gat (finance gap) wordt opgevuld door financiering uit de markt en subsidie. Matching van bancaire financiering met een laagrentende lening die financieringslasten verlaagt en exposure van de banken doet afnemen, zonder dat de overheid in de val trapt het ondernemingsrisico weg te nemen. Creative Impact Bonds: haalbaarheid onderzoeken van financieringsvorm waarbij rendement gekoppeld is aan creatief resultaat, naar analogie met Social Impact Bonds; haalbaarheidsonderzoeken crowd-investment platform en andere accelerators in investeringen. Gewenst resultaat 2 nieuwe financieringsinstrumenten voor de cultuursector implementeren; up to date houden van informatievoorziening rondom alternatieve financiering en 2 publicaties over aspecten van Creative Financial Engineering; haalbaarheidsonderzoeken (samen met andere toonaangevende spelers binnen of buiten de sector) m.b.t. creative impact bonds en crowd-investment platform en overige accelerators in investeringen. 17 Werkprogramma

18 ❹ Financiering cultuureducatie Activiteiten Cultuureducatie staat hoog op de politieke agenda. Vooral binnen het primair onderwijs ontwikkelt het beleid zich steeds meer richting vraagsturing. Gestimuleerd door centraal en lokaal overheidsbeleid, ontwikkelen scholen hun eigen educatieprogramma en doelstellingen, en weten zij steeds beter hun eigen vraag te formuleren. In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Cultuur- Ondernemen een instrument ontwikkeld, Voucherbeheer Amsterdam. De scholen krijgen het beheer over hun eigen budget en het instrument biedt tegelijkertijd veel essentiële informatie over de aard van de bestedingen. Daardoor kan de gemeente de scholen gericht adviseren over de invulling van hun programma zonder hen de regie afhandig te maken. Het systeem creëert een zekere mate van concurrentie en vereist flexibiliteit van aanbieders van cultuureducatie. Het financieel-administratief instrument dat Cultuur-Ondernemen heeft ontwikkeld werkt in Amsterdam al zes jaar tot volle tevredenheid van scholen, aanbieders en gemeente. We willen het instrument toepasbaar maken voor andere gemeenten en hen daarmee een lean & mean systeem bieden voor vraagsturing in de cultuureducatie. Gewenst resultaat ontwikkeling en operationalisering van het voucherbeheersysteem in tenminste 4 van de 16 grootste gemeenten (G16). 18 Werkprogramma

19 Begroting nieuwe manieren van financieren kosten p.j. inkomsten p.j. 2015/ /2016 OCW ondern. Overige sch. programma inkomsten Financieren en garantstellingen , , ,- Integrale advisering financieren , , ,- Creative Financial Engineering , ,- 0,- Financiering Cultuureducatie , , ,- TOTAAL PER JAAR nieuwe manieren van financieren , , ,- 19 Werkprogramma

20 VIII.2. Leren nieuwe waarde te creëren Hoe waarborgt de culturele instelling en zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven de continuïteit van de organisatie of beroepspraktijk? Voor cultureel ondernemers die zichzelf die vraag stellen, ontplooit Cultuur-Ondernemen de volgende activiteiten: advisering rondom marktverbreding; talentontwikkeling; product-marktcombinaties en verdienmodellen. De paragraaf wordt afgesloten met een activiteitenbegroting. ❶ Advisering rondom marktverbreding Activiteiten We bieden het expertprogramma aan. Cultuur-Ondernemen beschikt over een groot bestand van experts uit het bedrijfsleven, vanuit verschillende disciplines, zoals strategie en beleid, pricing en marketing, organisatieverandering, financieel management. Zij adviseren op het gebied van kennis en competentieontwikkeling van management en personeel, financieringsbeleid, acquisitiestrategie, formuleren van kernwaarden, missie of visie. We bieden ondersteuning bij het vinden van opdrachten, het uitbreiden van een klantenbestand, het vinden van nieuwe werkgebieden, het schrijven van een subsidieaanvraag, ondernemings- of acquisitieplan, het professionaliseren van hun loopbaan of het in kaart brengen van organisatievragen. We begeleiden de cultureel ondernemers bij het effectief inzetten van hun creativiteit en ondernemend vermogen, op inhoudelijk, zakelijk en organisatorisch gebied. We ontwikkelen projecten in het bedrijfsleven waar kunstenaars en creatieven worden ingezet bij het oplossen van problemen of ontwikkelen van innovaties (anders denken). Gewenste resultaten 50 matches tussen experts uit het bedrijfsleven en culturele instellingen; 10 seminars (o.a. over pricing, marketing, crm) voor 250 deelnemers; 25 adviestrajecten om samen mogelijkheden van marktverbreding te verkennen per jaar; advisering van 50 culturele instellingen per jaar; begeleiding van 100 zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven per jaar; 150 oriëntatiegesprekken gericht op toekomst; 100 kunstenaars en creatieven doen ervaring op in 20 samenwerkingsprojecten met bedrijven. In tenminste 5 projecten worden ook culturele instellingen betrokken. uitvoeren van onderzoek uitvoeren naar de effecten van kunstprojecten binnen de zorg. 20 Werkprogramma

Sectorplan Cultuur. Regeling cofinanciering sectorplannen

Sectorplan Cultuur. Regeling cofinanciering sectorplannen Sectorplan Cultuur Regeling cofinanciering sectorplannen www.jonnaklumpenaar.nl Voor de cultuursector, door de cultuursector Een wendbare economie vraagt om een arbeidsmarkt die mensen in staat stelt zich

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid

De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid Amsterdam, maart 2011 De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie