SCHOOLPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLPLAN 2011-2015"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan Schl met de Bijbel NB

2 Inhudspgave 1. Inleiding Del en functie schlplan Ttstandkming schlplan Leeswijzer Missie en visie van de schl Onze missie Onze visie Organisatie Organgram Bestuur en directie Cmmunicatie Omgevings- en schlfactren Identiteit Psitie schl in de samenleving Ontstaansgeschiedenis Leerling- en uderppulatie Onze schl in deze samenleving Onderwijskundig beleid Onderwijscncept Zrg en begeleiding Integraal persneelsbeleid Delen van het persneelsbeleid Huidige situatie De instrm van het persneel De drstrm van het persneel De uitstrm van het persneel Ontwikkeling en uitvering van nderwijskundig beleid m.b.t. persneelsbeleid Beleidsvrnemens Financieel beleid en beheer Begrting Spnsring Onderhud en huisvesting Arb en veiligheid Innvaties Planning en verzicht van activiteiten Schlplan Schl met de Bijbel NB

3 De Schl met de Bijbel gaat uit van de: Vereniging tt stichting en instandhuding van een Schl met de Bijbel te Nieuw-Beijerland Pstbus ZH Nieuw-Beijerland. Directeur: Dhr. J. Lagendijk Marktveld AL Nieuw-Beijerland Tel Dit schlplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van het bestuur van de bvengenemde vereniging d.d....en heeft betrekking p de peride augustus 2011 tt en met juli Handtekening vrzitter: (E.M. Mulder) Handtekening secretaris (D.W. Huisman) 3 Het schlplan is vastgesteld dr het schlteam d.d. Handtekening directeur (J. Lagendijk) De Medezeggenschapsraad heeft instemming verleend met het schlplan d.d... Handtekening vrzitter MR: (J.J. Snijders) Schlplan Schl met de Bijbel NB

4 1. Inleiding 1.1 Del en functie schlplan Del van het schlplan Een schlplan geeft de kers aan vr een peride van vier jaar. Gevraagd wrdt strategische beleidskeuzes te maken en te verantwrden. Als er beleidskeuzes gemaakt meten wrden, kan dat alleen vanuit de grndslag en het del van de schl tt stand kmen. De delen van dit schlplan zijn: als schl (bestuur, directie, team en medezeggenschapsraad) vaststellen wat vr de peride van 1 augustus 2011 t/m 31 juli 2015 vr nze schl het nderwijskundig beleid, persneelsbeleid, financieel- en materieel beleid, relatineel beleid en het beleid ten aanzien van de kwaliteitszrg is en van deze beleidsterreinen een samenhangend geheel maken; dit beleid z vast te stellen dat het gebruikt kan wrden vr planmatige schlntwikkeling met frmulering van eigen beleidsvrnemens; vlden aan de wettelijke verplichting m te beschikken ver een schlplan; het plan te baseren p een gemeenschappelijke visie vanuit een gedragen schlcncept Functies van het plan Dit plan zal fungeren als: Uitgangspunt vr de nderwijskundige beleidsplanning per schljaar; Verantwrdingsdcument in de richting van de landelijke verheid; Basis vr richtinggevende ntwikkeling van nze schl; Prcedure vr het pstellen en vaststellen van het plan Dit schlplan is pgesteld dr de directie van de schl met inbreng van teamleden. Tevens hebben we aan diverse stakehlders m advies gevraagd Verwijzingen In dit schlplan wrdt verwezen naar: - de schlgids van de schl; - het persneelsbeleidsplan van het bevegd gezag van nze schl; - het financieel beleidsplan van het bevegd gezag van nze schl; - het zrgplan van het samenwerkingsverband waarte nze schl behrt Status van het plan Het schlplan is besprken met de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft psitief geadviseerd. Dit schlplan is vastgesteld dr het bestuur. Schlplan Schl met de Bijbel NB

5 1.1.6 Evaluatie van het plan Bij het evalueren van de jaarplanning zal telkens het betreffende jaar uit hfdstuk 9 van het schlplan bijgesteld wrden. Evaluatiegegevens die bij het pstellen van het vlgende plan pas verwerkt zullen wrden, zullen als aantekening bij de betreffende hfdstukken en paragrafen wrden genteerd. 1.2 Ttstandkming schlplan Om te kmen tt de strategische beleidskeuzes wrdt er gebruik gemaakt van de in de schl vrhanden zijnde kengetallen. Aan de hand daarvan wrden analyses gemaakt, die leiden tt bepaalde beleidskeuze ter verbetering van de kwaliteit van het nderwijs. Deze beleidskeuzes wrden gerealiseerd dr middel van het uitveren van actieplannen. Bij de beleidskeuzes wrden uiteraard k de verheidsmaatregelen betrkken. De directie maakt een vrstel, dat in het team wrdt besprken. Daarna gaat het schlplan ter berdeling naar het bestuur, die het schlplan vaststelt. Bestuur en teamleden kunnen aanvullingen en wijzigingen vrstellen De interne en externe analyse Vr beide lcaties hebben we gebruik gemaakt van de kengetallen die we p dit mment tt nze beschikking hebben. Dat zijn de gegevens uit de managementsrapprtage, die 3 maal per schljaar wrdt pgesteld. Daarnaast hebben we k de verslagen van de inspectie gebruikt, de evaluaties van ns vrig schlplan en de visie van het team Verder de Cit-eindtetsen, de gegevens uit het LVS, de nlangs gehuden uderenquêtes, het uderpanel, de evaluatie van het VO Leeswijzer De pzet van ns schlplan is als vlgt: In hfdstuk 1 wrdt het del en de functie van het schlplan beschreven, he het schlplan tt stand is gekmen en waar we de infrmatie vandaan gehaald hebben. In hfdstuk 2 beschrijven we de missie en de visie van nze schl. In hfdstuk 3 leest u de rganisatie van de schl in de diverse geledingen en he de interne cmmunicatie verlpt. In hfdstuk 4 gaat het ver de mgevings- en schlfactren, waarnder de identiteit. In hfdstuk 5 wrdt de psitie van de schl in de samenleving verwrd. In hfdstuk 6 gaat het ver het nderwijskundig beleid; in strategische delstellingen geven we aan welke keuzen we hebben gemaakt, waarbij k meer in detail wrdt aangegeven wat we willen bereiken. Ok met betrekking tt ns zrgbeleid In hfdstuk 7 kmt het persneelsbeleid aan de rde. In hfdstuk 8 beschrijven we het financieel beleid. In hfdstuk 9 hebben we een 4 jarenplanning beschreven, waarbij we willen pmerken dat we dit mzetten in jaarplannen en dit jaarlijks evalueren, waarbij we het 4 jarenplan indien ndzakelijk herzien. Schlplan Schl met de Bijbel NB

6 2. Missie en visie van de schl 2.1 Onze missie De pdracht f missie van nze schl verwrden wij als vlgt: Samen, met de Bijbel pen, staan vr: kwaliteit en veiligheid, betrkkenheid en welbevinden, zelfstandigheid, zrg p maat en uitdaging Hierin kmt vr ns tt uitdrukking dat het nderwijs dat wij willen geven in de eerste plaats vanuit de refrmatrische grndslag vrt met kmen. De grndslag drtrekt ns zijn, nze levensbeschuwing en daarmee wat tt uitdrukking kmt in ns denken, spreken en handelen. Dat het nderwijs gegeven wrdt vanuit deze grndslag geeft aan, dat de waarden en nrmen die wij verdragen in de pveding, aan Gds Wrd ntleend zijn. Het refrmatrisch nderwijs heeft, vanuit Gds Wrd, de pdracht m rekening te huden met verschillen van leerlingen. Onderwijs dat rekening hudt met verschillen hudt vr ns in dat wij steeds zeken naar de mgelijkheden m recht te den aan de verschillende talenten die de kinderen hebben ntvangen en het bieden van nderwijs p maat. 2.2 Onze visie Onderwijsvisie Vanuit nze identiteit willen we de kinderen nderwijs bieden p grnd van Gds Wrd en de belijdenis vervat in de 3 frmulieren van enigheid. Hierbij zien we als ndzakelijke basisvrwaarde: gede samenwerking in de pveding tussen gezin, schl en kerk. We willen nderwijs aanbieden, waarin we elkaar p de identiteit kunnen aanspreken. 6 Verder gaan we uit van 3 basisbeheften bij de kinderen. 1 Basisbehefte: relatie Vr de kinderen willen we werken aan een veilig pedaggisch schlklimaat, waarbij we gede relaties tussen leerkracht en leerling en leerlingen nderling van grt belang vinden.. 2 Basisbehefte: cmpetentie We zien een veilig schlklimaat als een vrwaarde vr een gede ntwikkeling van de nderscheiden talenten van hfd, hart en handen, die de kinderen hebben ntvangen. We willen k zveel mgelijk rekening huden met deze verschillende gaven. Daarm werken we binnen de schl waar mgelijk in differentiatiegrepen. 3 Basisbehefte: autnmie (zelfstandigheid) We veden p tt zelfstandigheid. Hiervr is het ndzakelijk, dat de kinderen leren m zelfstandig te werken. Zelfstandigheid is een basisbehefte van de mensen, maar geeft k de leerkracht de ruimte m verschillende kinderen extra zrg te geven. Schlplan Schl met de Bijbel NB

7 3. Organisatie 3.1 Organgram Vereniging Schl met de Bijbel Raad van Tezicht Bestuur MR Directeur en adjunct-directeur udercmmissie NB udercmmissie HGVL 7 Lcatie Nieuw-Beijerland Lcatie Hgvliet Interne begeleiders Buw crdinatren interne begeleider IRT-er ICT-er greps leerkrachten Greps leerkrachten nderwijs assistent nderwijs assistenten Schlplan Schl met de Bijbel NB

8 3.2 Bestuur en directie In het managementstatuut is de taakverdeling tussen bestuur en directie vastgelegd. We verwijzen hiervr naar H 2, H 3 en H 4 van dit Handbek. 3.3 Cmmunicatie Interne cmmunicatie vinden we zeer belangrijk binnen nze werksituatie. Het is van belang dat vr alle vragen de juiste persnen wrden benaderd. Vr de juiste wijze van cmmuniceren wrden de juiste frmele rutes gevlgd. Het bestuur cmmuniceert met de directeur ver het beleid. Dit vindt plaats p de vergaderingen van dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Het bestuur cmmuniceert verder met de uders, kerken enz. Het bestuur legt verantwrding af aan de verheid, ledenvergadering en de MR. De directeur legt verantwrding af aan het bestuur dr middel van managementrapprtages. Verder cmmuniceert de directeur regelmatig met de leden van het managementteam (cördinatren bven- en nderbuw en de IB-ers) De directeur geeft k leiding aan de teamvergaderingen. Infrmatievrziening vindt plaats tijdens de team- en buwvergaderingen, via het pstvak en via de mail. Degenen die infrmatie ver hun taakactiviteiten willen inbrengen den dit k via de vergaderingen. De IB-ers verleggen met de grepsleerkrachten ver de vrtgang van het nderwijs en de ntwikkeling van de leerlingen. De grepsleerkracht kan vr verleg altijd terecht bij een cllega grepsleerkracht, de buwcördinatr f de directeur. De MR bestaat uit een udergeleding en een werknemersgeleding. Zij vervullen een adviserende functie aan bestuur en directie. 8 Cmmunicatie met uders wrdt dr ns als erg belangrijk ervaren. Leerkrachten zijn hierdr beter in staat de leerlingen te leren kennen en begrijpen. Ouders begrijpen beter waar de leerkrachten en kinderen p schl mee bezig zijn. Verder wrden de uders geïnfrmeerd dr: nieuwsbrieven, website van de schl, cntactavnden, de infavnd, een uderavnd, een uderpanel, een praatje bij het hek f p het plein. Er zijn mgelijkheden vr de uders m te kunnen meedenken, meepraten. Daarnaast kunnen uders de schl helpen bij verschillende activiteiten. Verder is het dagelijks mgelijk binnen te lpen vr een afspraak met grepsleerkrachten f directie. Een keer per schljaar rganiseert de schl een inlpchtend vr uders f grtuders. Eens in de 3 jaar huden we een uderenquête, waarbij we willen weten p welke wijze de schl gewaardeerd wrdt dr de uders. In nze cmmunicatie met externen staat helderheid en delmatigheid vrp. De meeste cntacten verlpen via de directie, k zijn verschillende taken gedelegeerd aan persneelsleden. Schlplan Schl met de Bijbel NB

9 4. Omgevings- en schlfactren 4.1 Identiteit De grndslag van de schl De grndslag van de schl luidt als vlgt: De grndslag, waaraan haar bestuur en het nderwijs in haar schl gebnden zijn, is de Bijbel als Gds Wrd naar de belijdenis van de kerken der Refrmatie hier te lande, ten deze bezien als uitsluitend vastgelegd in de Drie Frmulieren van Enigheid, zals aangenmen ter synde te Drdrecht in de jaren zestienhnderd achttien - zestienhnderd negentien. Haar beginsel is, dat de vlkspveding en het vlksnderwijs geheel in vereenstemming met zijn met de dr de Bijbel gepenbaarde wil van Gd, ten deze uitsluitend pgevat naar de bvengenemde Drie Frmulieren van Enigheid Vanuit een pdracht De pdracht tt het geven van nderwijs vinden wij in de Heilige Schrift. Ps. 78: 1-7 nemt daar in het krt weergegeven de vlgende zaken: a. De pdracht tt lering (= nderwijs); b. De gdsdienstige inkleuring van de nderwijsinhud; c. De nadruk p de cntinuïteit in verdracht ; d. Het del van het nderwijs; e. De waarschuwing vr de gevlgen van ngehrzaamheid. Het gaat in Psalm 78 niet alleen m gdsdienstnderwijs in beperkte zin, d.w.z. het verdragen van de leer der kerk, de reping van uders m.b.t. de dpbelfte f het schlvak Bijbelse geschiedenis - maar hier staat centraal de prep aan het vlk de Leer te verkndigen. Bijbels gefundeerd nderwijs is vral gericht p het drgeven van de Leer, het getuigenis, met het g p: - de geestelijke terusting - het zeken van Gds eer - de ntwikkeling/vrming van de jngeren als leden van de samenleving - de vrmgeving en zingeving van denken en handelen in de samenleving 9 De keuze vr deze benadering heeft ingrijpende gevlgen vr de inhud van het nderwijs: Het maakt duidelijk dat het refrmatrisch nderwijs altijd zal staan in het spanningsveld tussen de Bijbelse invulling en anderzijds de heersende maatschappelijke eisen Een Bijbels fundament De Bijbel is de brn en het fundament vr nze levensbeschuwing, vr pveding en nderwijs. Deze brn heeft Gddelijk gezag. De belijdenisgeschriften, zals de Drie Frmulieren van Enigheid, zijn van grte betekenis vr de refrmatrische levensbeschuwing. Daarin wrdt.a. ingegaan p de Bijbelse antrplgie, welke van belang is vr pveding en nderwijs. Deze levensbeschuwelijke brn heeft een uniek kerkelijk gezag. Het is niet aan de schl een eigen levensbeschuwing te frmuleren. Deze is immers vrhanden in de samenlevingsverbanden, waarin de schl geplaatst is. Het is wel de taak van de schl m vanuit deze levensbeschuwing een visie p nderwijs te ntwikkelen en in de praktijk vrm te geven. Schlplan Schl met de Bijbel NB

10 De Refrmatie heeft de Heilige Schrift herntdekt in haar unieke betekenis vr heel het leven. Hiermee is de gerefrmeerde traditie begnnen, die bestaat en herkenbaar is aan: - het belijden van het gezag van de Bijbel ver heel het leven; - het uitdragen van waarden en nrmen, ntleend aan Schrift en belijdenis. De grndslag van nze refrmatrische schl is niet bedeld als een vlag die de lading met dekken, f als een eerbiedwaardig restant van het verleden, maar penbaart zich in het mens- en kindbeeld en heeft daardr alles te maken met de visie p pveding en nderwijs. Vanzelfsprekend kmt de grndslag naar vren in het telatingsbeleid van leerlingen, benemingsbeleid van leraren, uit zich in het pedaggisch klimaat van de schl en is de brn van waaruit vrm gegeven wrdt aan het primaire prces. 10 Schlplan Schl met de Bijbel NB

11 5. Psitie schl in de samenleving 5.1 Ontstaansgeschiedenis Onze Schl met de Bijbel te Nieuw-Beijerland is ntstaan na een prep van enkele ingezetenen van de gemeente Nieuw-Beijerland m te kmen tt het stichten van en schlvereniging. Er werd een vergadering belegd p 14 februari 1913 m. m te kmen tt het stichten van een schlvereniging. Op deze avnd werd pgericht de: "Vereniging tt Stichting en Instandhuding van een Schl met de Bijbel te Nieuw-Beijerland". De fficiële pening van de schl geschiedde p de avnd van 30 september 1924 in het kerkgebuw van de Gerefrmeerde Gemeente, waar ds. G.H. Kersten sprak ver de tekst: "Niet dr kracht, nch dr geweld, maar dr Mijn Geest zal het geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen". Vanaf 1 ktber 1924 gent Nieuw-Beijerland het vrrecht een schl te bezitten, waar de kinderen naar de eis van Gds Wrd nderwezen werden. Op 1 januari 1973 werd de kleuterschl gepend. Beide schlen stnden nder hetzelfde bestuur. Per 1 augustus 1977 werd een geheel nieuwe geïntegreerde kleuter/lagere schl in de Achterstraat in gebruik genmen. In 1985 werden beide schlen samengevegd tt basisschl. Met ingang van 1 augustus 1995 heeft er een schlruil plaatsgevnden tussen nze schl en de penbare schl Onder de Wieken, zdat ns adres gewijzigd is in: Marktveld 11. De ndzaak tt het prichten van de vereniging en het stichten van een schl ligt in een gevelde ndzaak m de kinderen nderwijs te geven vereenkmstig de refrmatrische levensvertuiging. Sinds augustus 2001 is nze schl gefuseerd met de Ds. Jac. Kelmanschl te Hgvliet Leerling- en uderppulatie Vrijwel alle leerlingen kmen uit Nieuw-Beijerland. Op nze schl kmen de leerlingen uit alle milieus. Onze schl kent mmenteel geen anderstalige kinderen. De landelijke trend dat beide uders geheel dan wel gedeeltelijk aan het arbeidsprces deelnemen, is hier vergeleken met het landelijk gemiddelde relatief laag. We vrzien wel een tename hiervan. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de verblijffaciliteit is gering, maar zal mgelijk in de tekmst tenemen. 5.3 Onze schl in deze samenleving De psitie van nze schl in deze maatschappij kunnen we typeren dr een spanningsvlle verhuding. De Bijbel geeft ns richtlijnen vr nderwijs en pveding en daarnaast stelt de maatschappij bepaalde eisen aan de leerlingen en ns als schl. Onze pdracht is het m de nderwijsntwikkelingen telkens weer te drdenken vanuit de Bijbelse richtlijnen en naar de maatschappij te laten zien waar wij vr staan. Dat is lastig mdat wij niet de mens als nrm vr ns handelen zien, maar de Bijbel. We willen de leerlingen leren m p een psitief, christelijke wijze te participeren in nze plurifrme, multiculturele maatschappij. Het persneel wrdt hierbij als medepveder, gezagsdrager en identificatiefiguur gezien, zwel in als buiten de schl. Schlplan Schl met de Bijbel NB

12 6. Onderwijskundig beleid 6.1 Onderwijscncept In ns nderwijscncept werken we vanuit de vlgende centrale uitgangspunten: 1. Identiteitsgebnden nderwijs 2. Kindgericht nderwijs en pveding 3. Handelingsgerichte zrg 4. Optimale pbrengsten Deze uitgangspunten zijn de leidraad vr ns nderwijskundig beleid, persneelsbeleid en cmmunicatie. Ok bij het vrmgeven van ns financieel/materieel beleid en de kwaliteitszrg speelt nze visie een rl. Ons nderwijscncept verwrden we in strategische delstellingen p de vlgende deelterreinen: 1. Identiteitsgebnden nderwijs Strategische delstelling: Op nze schl wrdt christelijk nderwijs gegeven, dat uitgaat van Gds Wrd en de 3 frmulieren van Enigheid (f Eenheid). Dit uit zich niet alleen in de gdsdienstlessen, maar is in al ns nderwijs en handelen verweven. Levensbeschuwelijke identiteit: we zijn een schl met de Bijbel en willen dit p alle terreinen van het nderwijs en de pveding gestalte geven. Elke dag wrdt begnnen met een Bijbelverhaal, psalmvers f catechismusuitleg. Het hudt verder in dat we met de keuze van nze nderwijsmethden hiermee rekening huden. Ons mgaan met de kinderen, cllega s en uders dient k bepaald te wrden dr nze identiteit. Onze schl wil een schlklimaat creëren, waarin we de kinderen willen pveden tt burgers die handelen vlgens de christelijke beginselen Kindgericht nderwijs en pveding Strategische delstelling: Op schl staan de nderwijsbeheften van elk kind centraal. Leerinhuden: Strategische delstelling: Onze leerinhuden zijn afgestemd p de refrmatrische kerndelen we stimuleren zveel mgelijk de zelfstandigheid en de zelfverantwrdelijkheid van nze leerlingen in een pbuwende lijn binnen de schl; De basisvakken zullen in het bijznder nze aandacht krijgen. we streven naar een evenwichtige verdeling van cgnitieve, emtinele, sciale en affectieve ntwikkeling. Leerkrachten vertalen leerdelen in nderwijsbeheften van kinderen, waarbij we gebruik maken van de sterke kanten van het kind. Schlplan Schl met de Bijbel NB

13 Werkvrmen: Strategische delstelling: Bij het gebruik van de werkvrmen bevrderen we een zelfstandige werkhuding van de leerlingen en bevrderen we het gebruik van plssingsgerichte strategieën. leerlingen meten leren leren. In nze infrmatiemaatschappij verudert kennis snel en meten de leerlingen hun infrmatie weten te vinden (.a. via internet) en zich kunnen bedienen van de mderne media. De gevnden infrmatie meten zij kritisch kunnen verwerken en p de juiste wijze presenteren (afhankelijk van de grep). Belangrijk is hierbij het bevrderen van een tenemende zelfstandigheid van de leerling. In de nderbuw wrdt dit bevrderd dr Ontwikkelingsgericht Onderwijs en in de bvenbuw dr thematisch en/f zelfstandig werken. Opvedings- en nderwijsstijl: Strategische delstelling: We huden rekening met verschillen tussen de leerlingen bij instructie en verwerking van de leerstf. Daarbij maken we gebruik van het mdel van uitgestelde aandacht en bevrderen we het samen leren in een pedaggisch veilige mgeving. Psitieve aspecten binnen de pvedingssituatie zijn het uitgangspunt bij het zeken naar verbeteringen we werken met een directe instructiemdel. Hierbij wrdt bij rekenen, taal e.d. verkrte en verlengde instructie gegeven aan de leerlingen. Ok wrdt vr smmige kinderen de lesstf gecmpact f verrijkt. We hanteren k het stplichtmdel m de kinderen te leren mgaan met uitgestelde aandacht. in alle grepen wrdt rustig en zelfstandig gewerkt, waarbij elkaar helpen en ndersteunen en samenwerken wrdt gestimuleerd. we streven ernaar m leerlingen een veilige en gebrgen mgeving te bieden dr de Svaregels te hanteren en gebruik te maken van het treiterprtcl indien dit ndig blijkt. 13 Greperingsvrmen: Strategische delstelling: We hanteren het leerstf jaarklassensysteem, waarbij wel wrdt gedifferentieerd naar niveau en temp. In enkele gevallen kan er een individuele leerlijn wrden ingezet. we kiezen ervr m leerlingen zveel mgelijk qua leeftijdsgrep bij elkaar te plaatsen en zrgen vr differentiatiemgelijkheden binnen de eigen grep. Wanneer het echt ndzakelijk is, zal een leerling een grep meten dubleren f verslaan. Bij zaakvakken wrden sms alle kinderen van 1 leerjaar bij elkaar geplaatst. Een enkele leerling kan dr de eigen leerlijn deels het nderwijsaanbd in een andere grep vlgen. We hebben k een Zrggrep Plus, die 1 middag per week bijeenkmt. Hiervr kmen kinderen in aanmerking die meer begaafd zijn en een sciaal prbleem hebben. Schlplan Schl met de Bijbel NB

14 Middelen: Strategische delstelling: Methden en allerlei nderwijs ndersteunende middelen zijn vr ns instrumenten m nze nderwijsdelen te bereiken. vr vrijwel alle vak- en vrmingsgebieden maken wij met name in de grepen 3 t/m 8 gebruik van methden; De methden zijn vr de leerkrachten als prfessinal hulpmiddelen m de nderwijsdelen te bereiken. We meten meer in delen gaan denken. de cmputers wrden ingezet als ndersteuning, verwerking en verdieping; we maken vr zelfstandig werken veel gebruik van zelfcrrigerend materiaal. In de bvenbuwgrepen hebben we een drietal smartbrden. De kmende jaren willen we dit aantal uitbreiden. Ouders van de schl: Strategische delstelling: De uders zijn vr ns een belangrijke gesprekspartner en willen we waar mgelijk actief laten participeren bij diverse schlactiviteiten. Op nze schl streven we een structurele inbreng van uders als ervaringsdeskundigen in de begeleiding van de leerlingen na. We huden peridiek een uderenquête, waarin allerlei schlaspecten aan de rde wrden gesteld. We huden m de 2 jaar een uderpanel, waarin we met een grep uders de gang van zaken p schl bespreken m z tt verbeteractiviteiten te kmen. in cmmunicatie en infrmatieverstrekking naar uders investeren we veel tijd en energie; uders verlenen ndersteuning bij veel schlactiviteiten; uders wrden betrkken bij uitveringstaken (uderhulplijst) 14 Omgeving van de schl: Strategische delstelling: We nderhuden functinele cntacten met allerlei instanties binnen het netwerk waar de schl in participeert. we nderhuden functinele cntacten met de peuterspeelzaal en het vrtgezet nderwijs. We zijn aangeslten bij het refrmatrisch samenwerkingsverband WSNS te Barendrecht. we participeren als schl in een netwerk met veel hulpverlenende instanties. Er is met de gemeente regelmatig verleg (OOGO) Er zijn cntacten met het ZAT. Via hen werkt er bij ns een schlmaatschappelijk werkster. 3. Handelingsgerichte zrg Strategische delstelling: Ons systeem van kwaliteitszrg willen we verbeteren naar het mdel van Handelingsgericht werken. Schlplan Schl met de Bijbel NB

15 Zrgbreedte: we vlgen leerlingen nauwlettend in hun ntwikkeling en sluiten daar zveel mgelijk bij aan dr extra hulp vr zwakke leerlingen en extra aandacht vr snellere leerlingen en dr het aanbieden van aangepaste leerwegen indien ndzakelijk; We werken k met handelingsplannen p sciaal-emtineel gebied, wanneer vanuit bservatie f het pedaggisch LVS blijkt dat er ndzaak te is. we kennen nze eigen grenzen en geven die k aan uders aan en zullen verwijzen indien wij de gevraagde hulp niet (meer) kunnen leveren. Ons verwijzingspercentage is heel laag. Kinderen wrden betrkken bij het pstellen van hulpplannen. 4. Optimale pbrengsten Strategische delstelling: We streven ernaar m elke leerling het ptimaal haalbare resultaat te laten behalen Na elk tetsmment bij niet-methdegebnden tetsen wrdt geëvalueerd f de niveauwaarden die we per grep als streefwaarden hebben benemd gehaald zijn en wrden er acties gefrmuleerd als de resultaten achterblijven. Als delstelling vr de te behalen resultaten stellen we de vlgende uitgangspunten: gemiddelde niveauwaarden 3,5 in grep 8, waarbij we er van uitgaan dat er ivm een lichte daling ver de verschillende leerjaren een hgere niveauwaarden dient te wrden behaald in de vrgaande grepen. (zie het dcument nze streefnrmen.) We hebben de vlgende streefwaarden per jaargrep vastgesteld: 15 Vakgebied Nrm Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Technisch lezen Niveauwaarde DE-percentage 8 % 10 % 12 % 12 % 15 % 15 % A/B-percentage 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % Spelling Niveauwaarde DE-percentage 8 % 10 % 12 % 12 % 15 % 15 % A/B-percentage 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % Begrijpend lezen Niveauwaarde DE-percentage 8 % 10 % 12 % 12 % 15 % 15 % A/B-percentage 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % Rekenen Niveauwaarde DE-percentage 8 % 10 % 12 % 12 % 15 % 15 % A/B-percentage 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % bij de eindtets van het basisnderwijs tenminste 2 van 3 aaneengeslten jaren vldende en gemiddeld 535 ver de jaren. Per leerling wrdt k geëvalueerd f de leerling niet nderpresteert. Onze pbrengsten zullen we k tetsen aan de referentieniveaus die wettelijk zijn vastgesteld. Schlplan Schl met de Bijbel NB

16 Evaluatie: Strategische delstelling: Er vinden vrtdurend evaluaties plaats p de diverse dmeinen die met ns nderwijs te maken hebben. we werken met een leerlingvlgsysteem dat zwel het cgnitieve- als het sciaal emtinele gebied bewaakt. We gebruiken als schl Parnassys Integraal waarin pgenmen allerlei vragenlijsten aan uders, bestuur, persneel en leerlingen als zelf-evaluatiemiddel Verder wrdt de kwaliteit regelmatig gemeten dmv WSNS vragenlijsten, ZEK en RI&E. 6.2 Zrg en begeleiding Strategische delstellingen Onderwijs naar talenten Onze schl realiseert een nderwijs-/zrgaanbd dat past bij de pedaggische, didactische en rganisatrische behefte van de leerling, bezien vanuit de ttale cntext van de leerling (leerling, leerkracht, grep, uders, mgeving). Prfessinele cultuur Onze schl streeft ernaar dat p nze schl er z ptimaal mgelijk gewerkt wrdt vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken p het niveau van het kind, de grep, de schl en de regi. De uitgangspunten van Handelingsgericht werken helpen ns m meer leer- en gedragsprblematiek adequater te kunnen hanteren. 16 Samenwerking/afstemming Onze schl stemt het zrgbeleid nauwkeurig af p vrschlse vrzieningen en het vrtgezet nderwijs. We dragen zrg vr sluitende afspraken m de zrg vr leerlingen bij vergang naar een andere vrm van nderwijs sepel te laten verlpen. Leerlingenzrg in ns samenwerkingsverband WSNS Barendrecht Onze schl participeert in het samenwerkingsverband Barendrecht (WSNS) die de beschikking hebben ver specialistische nderwijsvrzieningen, waar kinderen z ndig tijdelijk geplaatst kunnen wrden. De specialistische nderwijsvrzieningen van het samenwerkingsverband ntwikkelen zich naar kenniscentra en dragen hun expertise daadkrachtig uit, waar wij als schl gebruik van zullen maken. Strategische delstellingen van het samenwerkingsverband: 1. De samenwerkende schlen in de regi Randstad realiseren vr alle leerlingen in het samenwerkingsverband een dekkend netwerk van nderwijszrg m leerlingen identiteitsgebnden nderwijs te bieden, dat z thuisnabij mgelijk is. 2. De samenwerkende schlen realiseren een schlklimaat, waarin het uniek schepsel zijn sciaal-emtineel en cgnitief tt ntpliing kmt. 3. De samenwerkende schlen realiseren p het niveau van de grep, de schl en de regi dat gewerkt wrdt vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken. Schlplan Schl met de Bijbel NB

17 4. De samenwerkende schlen richten zich p de structurele prfessinalisering van de medewerkers in het realiseren van (de ntwikkeling van ) het nderwijszrgprfiel. 5. De samenwerkende schlen richten zich in de begeleiding van de leerlingen p het afstemmen van nderwijszrg en niet-nderwijszrg. 6. De samenwerkende schlen realiseren een structurele inbreng van uders in de begeleiding van de leerlingen en de berdeling van de kwaliteit van de verleende zrg. 7. De samenwerkende schlen zrgen vr een snelle tekenning van een nderwijs- /zrgarrangement. 8. De schlen krijgen nderwijsmiddelen tegewezen p basis van een transparante tewijzingssystematiek en verantwrden de inzet van deze middelen. 9. De samenwerkende schlen rganiseren schling en ndersteuning vr leerkrachten en leerlingen bij specialistische (rth)pedaggische, (rth)didactische en psych-sciale prblemen. 10. De samenwerkende schlen bewaken de kwaliteit van de (ntwikkeling van de) nderwijszrgprfielen en ndersteunende diensten van de samenwerkende schlen. We staan achter deze delstellingen van het samenwerkingsverband Barendrecht. 7. Integraal persneelsbeleid 7.1 Delen van het persneelsbeleid 1. Het creëren van gede arbeidsvrwaarden en een duidelijke rechtspsitinele basis die zekerheid biedt en perspectieven geeft. 2. Het bevrderen van een gede werksfeer en een ged werkklimaat waarin het persneel tt zijn recht kmt, zich geaccepteerd en veilig velt en waar samenwerking bevrderd wrdt. 3. Kmen tt verbetering en ptimalisering van de kwaliteit van de arbeid. 4. Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten beheve van de delstelling van de schl: Het verzrgen van kwalitatief ged nderwijs Huidige situatie In ns Handbek Organisatie hebben we verschillende dcumenten, zals: De sllicitatieprcedure; Prfielschetsnieuwe leerkrachten; Functiemschrijvingen; De begeleiding nieuwe leerkrachten; Functineringsgesprekken; Secundaire arbeidsvrwaarden; Afvleiingsregeling; Taakbeleid; We berdelen leerkrachten p grnd van de cmpetentieprfielen; Verder hanteren we de ca-afspraken van het refrmatrisch nderwijs. Vr verdere gegevens verwijzen wij naar het genemde Handbek Organisatie Schlplan Schl met de Bijbel NB

18 7.3 De instrm van het persneel Prcedure vr werving en selectie Vr de prcedure van werving en selectie verwijzen wij naar het Handbek Organisatie van de Schl met de Bijbel. Tijdens de selectie zal rekening wrden gehuden met het kunnen inpassen van het nieuwe teamlid in nze beleidsdelstellingen. De manier van selectiegesprekken veren De selectiegesprekken wrden dr het dagelijks bestuur en de directie geverd. Waar ndig geacht, wrdt een teamlid bij de gesprekken en de prefles betrkken. Beleid t..v. Li. Bij het pstellen van het frmatieplan vr het nieuwe schljaar zal steeds wrden bekeken f er gebruik van LIO-ers kan wrden gemaakt. De vrdelen vr de schl hierbij zijn: Kwaliteitsverbetering, extra zrg vr de leerlingen, meer mgelijkheden bij nderwijsvernieuwingen en ter verlichting van de werkdruk bij de leerkrachten. De Li-ers kunnen dr ns wrden benaderd. Wij willen in de kmende jaren vr de uitstrm van het persneel beleid ntwikkelen. Beginnende leerkrachten Beginnende leerkrachten krijgen een tijdelijke beneming van een jaar, waarin ze dr de directie en mentren wrden begeleid, zals verwrd in het Handbek rganisatie. Aan het eind van de peride wrdt een advies naar het bestuur gefrmuleerd vr een vaste beneming. 7.4 De drstrm van het persneel De ntwikkeling van het persneel wrdt bevrderd dr de naschling van de teamleden. Binnen het team wrdt met de cmpetenties van het team rekening gehuden. In het kader van de functiemix is er een plan van aanpak pgesteld. De kmende jaren willen we de cmpetenties en daarbij de schlingsbeheften van de individuele teamleden bewuster in beeld brengen dr te gaan werken aan POP s De uitstrm van het persneel We hebben vr udere leerkrachten al enkele taakverlichtende regelingen pgenmen in ns Taakbeleid. Er is dr de fusie tussen beide schlen een mgelijkheid gekmen m binnen de beide schlen ingezet te wrden. Wat betreft utplacement en andere zaken p persneelsbeleid winnen we, indien ndzakelijk, advies in bij het VGS. 7.6 Ontwikkeling en uitvering van nderwijskundig beleid m.b.t. persneelsbeleid Inleiding De zrg vr persneel is cruciaal vr de kwaliteit van ns nderwijs. Het persneelsbeleid is beschreven in het integraal persneelsbeleidsplan. In dit plan wrdt p basis van de visie van de schl beschreven p welke manier het persneelsbeleid gekppeld wrdt aan het strategisch beleid. Schlplan Schl met de Bijbel NB

19 Daarnaast is een dcument samengesteld waarin we aangeven p welke manier we de wettelijke eis vrmgeven met betrekking tt evenredige vertegenwrdiging van vruwen in leidinggevende taken. Dit dcument is te vinden in het Handbek Organisatie van de schl. Het bestuur wil haar persneelsbeleid nauw laten samenhangen met de nderwijskundige ntwikkelingen en plannen zals verwrd in de hfdstukken 5, 6 en 7 van het Handbek Organisatie Richtinggevende uitspraken In deze paragraaf nemen we de belangrijkste aandachtspunten van persneelsbeleid vr de kmende vier jaar. Deze beleidsnderdelen hangen nauw samen met de vrnemens p nderwijskundig gebied. Vr ns beleid Vruwen in leidinggevende functies verwijzen we naar ns Handbek Organisatie. In relatie met het nderwijskundig beleid zijn p het gebied van ns persneelsbeleid de vlgende beleidsvrnemens van belang: Nieuwe leerkrachten Bij elke vacature wrdt actie ndernmen, zals verwrd in nze sllicitatieprcedure (Handbek Organisatie ); Elke nieuwe leerkracht f nderwijsassistent(e) wrdt in het eerste jaar begeleid dr de directeur en een mentr vlgens het begeleidingsplan nieuwe leerkrachten(handbek Organiatie) Frmatie Ons beleid is erp gericht dat er maximaal twee grepsleerkrachten vr de grep staan. Daarnaast zijn er nderwijsassistenten benemd, primair ter ndersteuning van het begeleiden van kinderen met leer- en/f gedragsprblemen. Het streven is m het percentage parttimers te verminderen t..v. de ttale frmatie; Taakbeleid Er is een geaccrdeerd taakbeleid, waaruit blijkt, dat alle taken ndergebracht zijn bij het persneel; De taakverdeling van niet-lesgebnden taken wrdt jaarlijks p een van de teamvergaderingen van het nieuwe cursusjaar vastgesteld Prfessinalisering Op grnd van het schlplan/ntwikkelingsplan van de schl wrdt elk jaar een naschlingsplan pgesteld. Dit naschlingsplan wrdt in een teamvergadering besprken en vastgesteld. Hierp kmen de cursussen te staan die we teambreed willen gaan vlgen met daarbij een planning van de naschlingsmmenten. Deze schling die de ntwikkeling van de schl betreft, dient dr de persneelsleden gevlgd te wrden, waarbij rekening wrdt gehuden met de WTF van de cllega s. Uitznderingen kunnen alleen in verleg met de directie wrden gemaakt. Het del van deze schling is te kmen tt verdere prfessinalisering van het persneel, waarbij hun vaardigheden wrden vergrt f aangepast aan de gewijzigde nderwijsvisie. Naast deze teambrede schling staat de mgelijkheid pen vr alle teamleden m een individuele schling aan te vragen. Wel dient deze schling in het belang van de schl te zijn. Het bedrag van een individuele schling wrdt dr de schl betaald. In een cntract wrdt afgesprken, dat bij een spedig vertrek van de leerkracht een deel van het cur- Schlplan Schl met de Bijbel NB

20 susgeld terug betaald dient te wrden. Wanneer iemand tt 3 jaar na de cursus ng p de schl heeft gewerkt, vervalt dit. De afgelpen jaren hebben we ns geprfessinaliseerd p de vlgende gebieden en deze willen we kmende jaren brgen: OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs) in de grepen 1 t/m 4. Rekenen (teambreed) met als del verhging van de nderwijspbrengsten Implementatie Taalfntein. Ped. LVS Zien. Prfessinaliteit Strategische delstelling: Ons nderwijs en nze pveding wrden gegeven vanuit een prfessinele instelling. Wanneer we van kinderen een ptimale inzet verwachten, betekent dit k dat we van de medewerkers een ptimale psitieve berepshuding verwachten. Er wrdt gebruik gemaakt van een gesprekkencyclus van functinerings-, POP- en berdelingsgesprekken. P beleid Wanneer het vr de schlntwikkeling ndig is zullen er zwel teamgerichte als individuele naschlingscursussen wrden gevlgd. De schlntwikkeling bij verschillende vakken zullen we brgen, zals het OGOcncept (thematisch handelen), Engels vanaf grep 1, sva e.d. We willen als leerkrachten een lerende rganisatie vrmen, waarin we elkaar p een pen en eerlijke wijze feedback p het handelen geven met als del er samen van te leren. De schl maakt psitief gebruik van de cmpetenties van de leerkrachten De leerkrachten denken met elkaar mee (intervisie) Invulling wet BIO In de kmende peride zullen we werken aan de pzet en vulling van een bekwaamheidsdssier vr de leerkrachten, waarin.a. de vrtgang van de persnlijke ntwikkeling zichtbaar is Persnlijk ntwikkelingsplan In het kader van integraal persneelsbeleid en vlgens de CAO wrdt dr elke leerkracht een persnlijk ntwikkelingsplan pgesteld. Onze leerkrachten werken met een POP welke gerelateerd is aan de schldelen en waarbij gebruik gemaakt wrdt van een schlspecifiek cmpetentieprfiel. In het kader van de POP (Persnlijke Ontwikkelings Plan) zeken we ruimte vr individuele greimgelijkheden Identiteitstets en kwaliteitstets Identiteitstets Het te benemen persneel dient te passen binnen de eigen identiteit van nze schl; Kwaliteitstets Er kmt een verzicht van aan- en afwezige cmpetenties binnen het team; Greimgelijkheden vr individuele persneelsleden wrden mede getetst aan het schlbelang; Schlplan Schl met de Bijbel NB

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs Zrgplan 1.Passend Onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling nderwijs krijgt dat het beste bij zijn f haar talenten en beperkingen past. Ok de leerlingen met een strnis, ernstige ziekte f

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Voor u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse.

Voor u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse. JAARPLAN 2012-2013 INLEIDING Vr u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging vr Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse. In het jaarplan wrden de delstellingen en activiteiten beschreven, die

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Aanstelling 3. 3. Wat is nu eigenlijk mobiliteit? 4. 4. Uitgangspunten 4. 5. Voordelen Mobiliteit: 5

1. Inleiding 3. 2. Aanstelling 3. 3. Wat is nu eigenlijk mobiliteit? 4. 4. Uitgangspunten 4. 5. Voordelen Mobiliteit: 5 Mbiliteitsbeleid Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. Aanstelling 3 3. Wat is nu eigenlijk mbiliteit? 4 4. Uitgangspunten 4 5. Vrdelen Mbiliteit: 5 6. Wanneer is er sprake van mbiliteit? 5 7. Vrijwillige mbiliteit

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS 1. Missie en visie van de schl vertaald naar ICT 1.1 Missie De Eerste Nederlandse Mntessri Schl wil kwalitatief ged, mdern mntessrinderwijs bieden. De schl gaat uit

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S Tapirstraat 2 6532 AL - NIJMEGEN Tel: 024-35 90 930 WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF IN DE BASISSCHOOL INLEIDING Met de intrede van Passend

Nadere informatie

Jaarprogramma 2016/2017

Jaarprogramma 2016/2017 Jaarprgramma 2016/2017 1. Medezeggenschapsraad (MR)... 2 2. Missie en visie... 2 3. Delen vr 2016/2017... 2 4. Werkwijze en samenstelling MR... 2 5. Planning 2016/2017... 3 6. Faciliteiten... 3 1. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperide 1 Prtcl dubleren De beslissing m een leerling een schljaar extra te laten den wrdt genmen aan de hand van een welverwgen prcedure. In de prcedure wrden

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

J.M. Buitenhuis, adjunct-directeur. Email: directie@10emeidoorn.nl. Website: www.10emeidoorn.nl. Bezoekadres: Baarsjesweg 224; 1058AA Amsterdam

J.M. Buitenhuis, adjunct-directeur. Email: directie@10emeidoorn.nl. Website: www.10emeidoorn.nl. Bezoekadres: Baarsjesweg 224; 1058AA Amsterdam 1 Schlplan 2011-2015 Schlgegevens: Brinnummer: Directie: Openbare basisschl 10 e Mntessrischl De meidrn 20 UV F.P.Renz, directeur J.M. Buitenhuis, adjunct-directeur Adres Hfdvestiging: Chasséstraat 59

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Cbs de Triangel zet de toon voor de toekomst

Cbs de Triangel zet de toon voor de toekomst Cbs de Triangel zet de tn vr de tekmst 1 SCHOOLPLAN 2015-2019 INHOUD Inleiding... 5 Deel I: De schl binnen de huidige maatschappij en binnen Nrdkwartier...6 1. De missie, kernwaarden en identiteit... 6

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2015-2019

SCHOOLPLAN 2015-2019 SCHOOLPLAN 2015-2019 Samen zijn we sterk INHOUDSOPGAVE Hfdstuk 1: Inleiding blz. 4 Del blz. 4 Ttstandkming blz. 4 Hfdstuk 2: Algemene gegevens blz. 5 Algemeen blz. 5 Onze schl is een Mvare-schl blz. 5

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs Ondersteuningsprfiel Passend Onderwijs Basisnderwijs Cncept 14 juni 2013 2 COLOFON Bernadette van Spiegel, nderwijsadviseur Drachten, januari 2012 Cedin Lavendelheide 21 9202 PD DRACHTEN T 088 0200 300

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs Ondersteuningsprfiel Passend Onderwijs Basisnderwijs Greetje Lenting Minna Niclai 2 COLOFON Bernadette van Spiegel, nderwijsadviseur Drachten, januari 2012 Cedin Lavendelheide 21 9202 PD DRACHTEN T 088

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d Intern Tezichtkader Intern Tezichtkader vastgesteld d.d. 21-5-2012 Krte Telichting. Naar aanleiding van afspraak p de vrige bijeenkmst. Als uitgangspunt is gekzen het Intern Tezichtkader dat in het vrjaar

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecmprimeerd Schlndersteuningsprfiel Naam Schl Algemene gegevens Schl Al-Ghazali BRIN 22NT Directeur Najiba Belah Adres Van lenneapstraat 17 Telefn 010-4152167 E-mail nbelah@sipr.nl Bestuur SIPOR Basisndersteuning

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

De leerling centraal. Een generalistische aanpak

De leerling centraal. Een generalistische aanpak De leerling centraal Een generalistische aanpak De leerling centraal lijkt een pen deur. Tch is de valkuil snel gecreëerd dr leerlingen p hun specifieke prblemen te determineren en te begeleiden. Is iedere

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie