SCHOOLPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLPLAN 2011-2015"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan Schl met de Bijbel NB

2 Inhudspgave 1. Inleiding Del en functie schlplan Ttstandkming schlplan Leeswijzer Missie en visie van de schl Onze missie Onze visie Organisatie Organgram Bestuur en directie Cmmunicatie Omgevings- en schlfactren Identiteit Psitie schl in de samenleving Ontstaansgeschiedenis Leerling- en uderppulatie Onze schl in deze samenleving Onderwijskundig beleid Onderwijscncept Zrg en begeleiding Integraal persneelsbeleid Delen van het persneelsbeleid Huidige situatie De instrm van het persneel De drstrm van het persneel De uitstrm van het persneel Ontwikkeling en uitvering van nderwijskundig beleid m.b.t. persneelsbeleid Beleidsvrnemens Financieel beleid en beheer Begrting Spnsring Onderhud en huisvesting Arb en veiligheid Innvaties Planning en verzicht van activiteiten Schlplan Schl met de Bijbel NB

3 De Schl met de Bijbel gaat uit van de: Vereniging tt stichting en instandhuding van een Schl met de Bijbel te Nieuw-Beijerland Pstbus ZH Nieuw-Beijerland. Directeur: Dhr. J. Lagendijk Marktveld AL Nieuw-Beijerland Tel Dit schlplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van het bestuur van de bvengenemde vereniging d.d....en heeft betrekking p de peride augustus 2011 tt en met juli Handtekening vrzitter: (E.M. Mulder) Handtekening secretaris (D.W. Huisman) 3 Het schlplan is vastgesteld dr het schlteam d.d. Handtekening directeur (J. Lagendijk) De Medezeggenschapsraad heeft instemming verleend met het schlplan d.d... Handtekening vrzitter MR: (J.J. Snijders) Schlplan Schl met de Bijbel NB

4 1. Inleiding 1.1 Del en functie schlplan Del van het schlplan Een schlplan geeft de kers aan vr een peride van vier jaar. Gevraagd wrdt strategische beleidskeuzes te maken en te verantwrden. Als er beleidskeuzes gemaakt meten wrden, kan dat alleen vanuit de grndslag en het del van de schl tt stand kmen. De delen van dit schlplan zijn: als schl (bestuur, directie, team en medezeggenschapsraad) vaststellen wat vr de peride van 1 augustus 2011 t/m 31 juli 2015 vr nze schl het nderwijskundig beleid, persneelsbeleid, financieel- en materieel beleid, relatineel beleid en het beleid ten aanzien van de kwaliteitszrg is en van deze beleidsterreinen een samenhangend geheel maken; dit beleid z vast te stellen dat het gebruikt kan wrden vr planmatige schlntwikkeling met frmulering van eigen beleidsvrnemens; vlden aan de wettelijke verplichting m te beschikken ver een schlplan; het plan te baseren p een gemeenschappelijke visie vanuit een gedragen schlcncept Functies van het plan Dit plan zal fungeren als: Uitgangspunt vr de nderwijskundige beleidsplanning per schljaar; Verantwrdingsdcument in de richting van de landelijke verheid; Basis vr richtinggevende ntwikkeling van nze schl; Prcedure vr het pstellen en vaststellen van het plan Dit schlplan is pgesteld dr de directie van de schl met inbreng van teamleden. Tevens hebben we aan diverse stakehlders m advies gevraagd Verwijzingen In dit schlplan wrdt verwezen naar: - de schlgids van de schl; - het persneelsbeleidsplan van het bevegd gezag van nze schl; - het financieel beleidsplan van het bevegd gezag van nze schl; - het zrgplan van het samenwerkingsverband waarte nze schl behrt Status van het plan Het schlplan is besprken met de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft psitief geadviseerd. Dit schlplan is vastgesteld dr het bestuur. Schlplan Schl met de Bijbel NB

5 1.1.6 Evaluatie van het plan Bij het evalueren van de jaarplanning zal telkens het betreffende jaar uit hfdstuk 9 van het schlplan bijgesteld wrden. Evaluatiegegevens die bij het pstellen van het vlgende plan pas verwerkt zullen wrden, zullen als aantekening bij de betreffende hfdstukken en paragrafen wrden genteerd. 1.2 Ttstandkming schlplan Om te kmen tt de strategische beleidskeuzes wrdt er gebruik gemaakt van de in de schl vrhanden zijnde kengetallen. Aan de hand daarvan wrden analyses gemaakt, die leiden tt bepaalde beleidskeuze ter verbetering van de kwaliteit van het nderwijs. Deze beleidskeuzes wrden gerealiseerd dr middel van het uitveren van actieplannen. Bij de beleidskeuzes wrden uiteraard k de verheidsmaatregelen betrkken. De directie maakt een vrstel, dat in het team wrdt besprken. Daarna gaat het schlplan ter berdeling naar het bestuur, die het schlplan vaststelt. Bestuur en teamleden kunnen aanvullingen en wijzigingen vrstellen De interne en externe analyse Vr beide lcaties hebben we gebruik gemaakt van de kengetallen die we p dit mment tt nze beschikking hebben. Dat zijn de gegevens uit de managementsrapprtage, die 3 maal per schljaar wrdt pgesteld. Daarnaast hebben we k de verslagen van de inspectie gebruikt, de evaluaties van ns vrig schlplan en de visie van het team Verder de Cit-eindtetsen, de gegevens uit het LVS, de nlangs gehuden uderenquêtes, het uderpanel, de evaluatie van het VO Leeswijzer De pzet van ns schlplan is als vlgt: In hfdstuk 1 wrdt het del en de functie van het schlplan beschreven, he het schlplan tt stand is gekmen en waar we de infrmatie vandaan gehaald hebben. In hfdstuk 2 beschrijven we de missie en de visie van nze schl. In hfdstuk 3 leest u de rganisatie van de schl in de diverse geledingen en he de interne cmmunicatie verlpt. In hfdstuk 4 gaat het ver de mgevings- en schlfactren, waarnder de identiteit. In hfdstuk 5 wrdt de psitie van de schl in de samenleving verwrd. In hfdstuk 6 gaat het ver het nderwijskundig beleid; in strategische delstellingen geven we aan welke keuzen we hebben gemaakt, waarbij k meer in detail wrdt aangegeven wat we willen bereiken. Ok met betrekking tt ns zrgbeleid In hfdstuk 7 kmt het persneelsbeleid aan de rde. In hfdstuk 8 beschrijven we het financieel beleid. In hfdstuk 9 hebben we een 4 jarenplanning beschreven, waarbij we willen pmerken dat we dit mzetten in jaarplannen en dit jaarlijks evalueren, waarbij we het 4 jarenplan indien ndzakelijk herzien. Schlplan Schl met de Bijbel NB

6 2. Missie en visie van de schl 2.1 Onze missie De pdracht f missie van nze schl verwrden wij als vlgt: Samen, met de Bijbel pen, staan vr: kwaliteit en veiligheid, betrkkenheid en welbevinden, zelfstandigheid, zrg p maat en uitdaging Hierin kmt vr ns tt uitdrukking dat het nderwijs dat wij willen geven in de eerste plaats vanuit de refrmatrische grndslag vrt met kmen. De grndslag drtrekt ns zijn, nze levensbeschuwing en daarmee wat tt uitdrukking kmt in ns denken, spreken en handelen. Dat het nderwijs gegeven wrdt vanuit deze grndslag geeft aan, dat de waarden en nrmen die wij verdragen in de pveding, aan Gds Wrd ntleend zijn. Het refrmatrisch nderwijs heeft, vanuit Gds Wrd, de pdracht m rekening te huden met verschillen van leerlingen. Onderwijs dat rekening hudt met verschillen hudt vr ns in dat wij steeds zeken naar de mgelijkheden m recht te den aan de verschillende talenten die de kinderen hebben ntvangen en het bieden van nderwijs p maat. 2.2 Onze visie Onderwijsvisie Vanuit nze identiteit willen we de kinderen nderwijs bieden p grnd van Gds Wrd en de belijdenis vervat in de 3 frmulieren van enigheid. Hierbij zien we als ndzakelijke basisvrwaarde: gede samenwerking in de pveding tussen gezin, schl en kerk. We willen nderwijs aanbieden, waarin we elkaar p de identiteit kunnen aanspreken. 6 Verder gaan we uit van 3 basisbeheften bij de kinderen. 1 Basisbehefte: relatie Vr de kinderen willen we werken aan een veilig pedaggisch schlklimaat, waarbij we gede relaties tussen leerkracht en leerling en leerlingen nderling van grt belang vinden.. 2 Basisbehefte: cmpetentie We zien een veilig schlklimaat als een vrwaarde vr een gede ntwikkeling van de nderscheiden talenten van hfd, hart en handen, die de kinderen hebben ntvangen. We willen k zveel mgelijk rekening huden met deze verschillende gaven. Daarm werken we binnen de schl waar mgelijk in differentiatiegrepen. 3 Basisbehefte: autnmie (zelfstandigheid) We veden p tt zelfstandigheid. Hiervr is het ndzakelijk, dat de kinderen leren m zelfstandig te werken. Zelfstandigheid is een basisbehefte van de mensen, maar geeft k de leerkracht de ruimte m verschillende kinderen extra zrg te geven. Schlplan Schl met de Bijbel NB

7 3. Organisatie 3.1 Organgram Vereniging Schl met de Bijbel Raad van Tezicht Bestuur MR Directeur en adjunct-directeur udercmmissie NB udercmmissie HGVL 7 Lcatie Nieuw-Beijerland Lcatie Hgvliet Interne begeleiders Buw crdinatren interne begeleider IRT-er ICT-er greps leerkrachten Greps leerkrachten nderwijs assistent nderwijs assistenten Schlplan Schl met de Bijbel NB

8 3.2 Bestuur en directie In het managementstatuut is de taakverdeling tussen bestuur en directie vastgelegd. We verwijzen hiervr naar H 2, H 3 en H 4 van dit Handbek. 3.3 Cmmunicatie Interne cmmunicatie vinden we zeer belangrijk binnen nze werksituatie. Het is van belang dat vr alle vragen de juiste persnen wrden benaderd. Vr de juiste wijze van cmmuniceren wrden de juiste frmele rutes gevlgd. Het bestuur cmmuniceert met de directeur ver het beleid. Dit vindt plaats p de vergaderingen van dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Het bestuur cmmuniceert verder met de uders, kerken enz. Het bestuur legt verantwrding af aan de verheid, ledenvergadering en de MR. De directeur legt verantwrding af aan het bestuur dr middel van managementrapprtages. Verder cmmuniceert de directeur regelmatig met de leden van het managementteam (cördinatren bven- en nderbuw en de IB-ers) De directeur geeft k leiding aan de teamvergaderingen. Infrmatievrziening vindt plaats tijdens de team- en buwvergaderingen, via het pstvak en via de mail. Degenen die infrmatie ver hun taakactiviteiten willen inbrengen den dit k via de vergaderingen. De IB-ers verleggen met de grepsleerkrachten ver de vrtgang van het nderwijs en de ntwikkeling van de leerlingen. De grepsleerkracht kan vr verleg altijd terecht bij een cllega grepsleerkracht, de buwcördinatr f de directeur. De MR bestaat uit een udergeleding en een werknemersgeleding. Zij vervullen een adviserende functie aan bestuur en directie. 8 Cmmunicatie met uders wrdt dr ns als erg belangrijk ervaren. Leerkrachten zijn hierdr beter in staat de leerlingen te leren kennen en begrijpen. Ouders begrijpen beter waar de leerkrachten en kinderen p schl mee bezig zijn. Verder wrden de uders geïnfrmeerd dr: nieuwsbrieven, website van de schl, cntactavnden, de infavnd, een uderavnd, een uderpanel, een praatje bij het hek f p het plein. Er zijn mgelijkheden vr de uders m te kunnen meedenken, meepraten. Daarnaast kunnen uders de schl helpen bij verschillende activiteiten. Verder is het dagelijks mgelijk binnen te lpen vr een afspraak met grepsleerkrachten f directie. Een keer per schljaar rganiseert de schl een inlpchtend vr uders f grtuders. Eens in de 3 jaar huden we een uderenquête, waarbij we willen weten p welke wijze de schl gewaardeerd wrdt dr de uders. In nze cmmunicatie met externen staat helderheid en delmatigheid vrp. De meeste cntacten verlpen via de directie, k zijn verschillende taken gedelegeerd aan persneelsleden. Schlplan Schl met de Bijbel NB

9 4. Omgevings- en schlfactren 4.1 Identiteit De grndslag van de schl De grndslag van de schl luidt als vlgt: De grndslag, waaraan haar bestuur en het nderwijs in haar schl gebnden zijn, is de Bijbel als Gds Wrd naar de belijdenis van de kerken der Refrmatie hier te lande, ten deze bezien als uitsluitend vastgelegd in de Drie Frmulieren van Enigheid, zals aangenmen ter synde te Drdrecht in de jaren zestienhnderd achttien - zestienhnderd negentien. Haar beginsel is, dat de vlkspveding en het vlksnderwijs geheel in vereenstemming met zijn met de dr de Bijbel gepenbaarde wil van Gd, ten deze uitsluitend pgevat naar de bvengenemde Drie Frmulieren van Enigheid Vanuit een pdracht De pdracht tt het geven van nderwijs vinden wij in de Heilige Schrift. Ps. 78: 1-7 nemt daar in het krt weergegeven de vlgende zaken: a. De pdracht tt lering (= nderwijs); b. De gdsdienstige inkleuring van de nderwijsinhud; c. De nadruk p de cntinuïteit in verdracht ; d. Het del van het nderwijs; e. De waarschuwing vr de gevlgen van ngehrzaamheid. Het gaat in Psalm 78 niet alleen m gdsdienstnderwijs in beperkte zin, d.w.z. het verdragen van de leer der kerk, de reping van uders m.b.t. de dpbelfte f het schlvak Bijbelse geschiedenis - maar hier staat centraal de prep aan het vlk de Leer te verkndigen. Bijbels gefundeerd nderwijs is vral gericht p het drgeven van de Leer, het getuigenis, met het g p: - de geestelijke terusting - het zeken van Gds eer - de ntwikkeling/vrming van de jngeren als leden van de samenleving - de vrmgeving en zingeving van denken en handelen in de samenleving 9 De keuze vr deze benadering heeft ingrijpende gevlgen vr de inhud van het nderwijs: Het maakt duidelijk dat het refrmatrisch nderwijs altijd zal staan in het spanningsveld tussen de Bijbelse invulling en anderzijds de heersende maatschappelijke eisen Een Bijbels fundament De Bijbel is de brn en het fundament vr nze levensbeschuwing, vr pveding en nderwijs. Deze brn heeft Gddelijk gezag. De belijdenisgeschriften, zals de Drie Frmulieren van Enigheid, zijn van grte betekenis vr de refrmatrische levensbeschuwing. Daarin wrdt.a. ingegaan p de Bijbelse antrplgie, welke van belang is vr pveding en nderwijs. Deze levensbeschuwelijke brn heeft een uniek kerkelijk gezag. Het is niet aan de schl een eigen levensbeschuwing te frmuleren. Deze is immers vrhanden in de samenlevingsverbanden, waarin de schl geplaatst is. Het is wel de taak van de schl m vanuit deze levensbeschuwing een visie p nderwijs te ntwikkelen en in de praktijk vrm te geven. Schlplan Schl met de Bijbel NB

10 De Refrmatie heeft de Heilige Schrift herntdekt in haar unieke betekenis vr heel het leven. Hiermee is de gerefrmeerde traditie begnnen, die bestaat en herkenbaar is aan: - het belijden van het gezag van de Bijbel ver heel het leven; - het uitdragen van waarden en nrmen, ntleend aan Schrift en belijdenis. De grndslag van nze refrmatrische schl is niet bedeld als een vlag die de lading met dekken, f als een eerbiedwaardig restant van het verleden, maar penbaart zich in het mens- en kindbeeld en heeft daardr alles te maken met de visie p pveding en nderwijs. Vanzelfsprekend kmt de grndslag naar vren in het telatingsbeleid van leerlingen, benemingsbeleid van leraren, uit zich in het pedaggisch klimaat van de schl en is de brn van waaruit vrm gegeven wrdt aan het primaire prces. 10 Schlplan Schl met de Bijbel NB

11 5. Psitie schl in de samenleving 5.1 Ontstaansgeschiedenis Onze Schl met de Bijbel te Nieuw-Beijerland is ntstaan na een prep van enkele ingezetenen van de gemeente Nieuw-Beijerland m te kmen tt het stichten van en schlvereniging. Er werd een vergadering belegd p 14 februari 1913 m. m te kmen tt het stichten van een schlvereniging. Op deze avnd werd pgericht de: "Vereniging tt Stichting en Instandhuding van een Schl met de Bijbel te Nieuw-Beijerland". De fficiële pening van de schl geschiedde p de avnd van 30 september 1924 in het kerkgebuw van de Gerefrmeerde Gemeente, waar ds. G.H. Kersten sprak ver de tekst: "Niet dr kracht, nch dr geweld, maar dr Mijn Geest zal het geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen". Vanaf 1 ktber 1924 gent Nieuw-Beijerland het vrrecht een schl te bezitten, waar de kinderen naar de eis van Gds Wrd nderwezen werden. Op 1 januari 1973 werd de kleuterschl gepend. Beide schlen stnden nder hetzelfde bestuur. Per 1 augustus 1977 werd een geheel nieuwe geïntegreerde kleuter/lagere schl in de Achterstraat in gebruik genmen. In 1985 werden beide schlen samengevegd tt basisschl. Met ingang van 1 augustus 1995 heeft er een schlruil plaatsgevnden tussen nze schl en de penbare schl Onder de Wieken, zdat ns adres gewijzigd is in: Marktveld 11. De ndzaak tt het prichten van de vereniging en het stichten van een schl ligt in een gevelde ndzaak m de kinderen nderwijs te geven vereenkmstig de refrmatrische levensvertuiging. Sinds augustus 2001 is nze schl gefuseerd met de Ds. Jac. Kelmanschl te Hgvliet Leerling- en uderppulatie Vrijwel alle leerlingen kmen uit Nieuw-Beijerland. Op nze schl kmen de leerlingen uit alle milieus. Onze schl kent mmenteel geen anderstalige kinderen. De landelijke trend dat beide uders geheel dan wel gedeeltelijk aan het arbeidsprces deelnemen, is hier vergeleken met het landelijk gemiddelde relatief laag. We vrzien wel een tename hiervan. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de verblijffaciliteit is gering, maar zal mgelijk in de tekmst tenemen. 5.3 Onze schl in deze samenleving De psitie van nze schl in deze maatschappij kunnen we typeren dr een spanningsvlle verhuding. De Bijbel geeft ns richtlijnen vr nderwijs en pveding en daarnaast stelt de maatschappij bepaalde eisen aan de leerlingen en ns als schl. Onze pdracht is het m de nderwijsntwikkelingen telkens weer te drdenken vanuit de Bijbelse richtlijnen en naar de maatschappij te laten zien waar wij vr staan. Dat is lastig mdat wij niet de mens als nrm vr ns handelen zien, maar de Bijbel. We willen de leerlingen leren m p een psitief, christelijke wijze te participeren in nze plurifrme, multiculturele maatschappij. Het persneel wrdt hierbij als medepveder, gezagsdrager en identificatiefiguur gezien, zwel in als buiten de schl. Schlplan Schl met de Bijbel NB

12 6. Onderwijskundig beleid 6.1 Onderwijscncept In ns nderwijscncept werken we vanuit de vlgende centrale uitgangspunten: 1. Identiteitsgebnden nderwijs 2. Kindgericht nderwijs en pveding 3. Handelingsgerichte zrg 4. Optimale pbrengsten Deze uitgangspunten zijn de leidraad vr ns nderwijskundig beleid, persneelsbeleid en cmmunicatie. Ok bij het vrmgeven van ns financieel/materieel beleid en de kwaliteitszrg speelt nze visie een rl. Ons nderwijscncept verwrden we in strategische delstellingen p de vlgende deelterreinen: 1. Identiteitsgebnden nderwijs Strategische delstelling: Op nze schl wrdt christelijk nderwijs gegeven, dat uitgaat van Gds Wrd en de 3 frmulieren van Enigheid (f Eenheid). Dit uit zich niet alleen in de gdsdienstlessen, maar is in al ns nderwijs en handelen verweven. Levensbeschuwelijke identiteit: we zijn een schl met de Bijbel en willen dit p alle terreinen van het nderwijs en de pveding gestalte geven. Elke dag wrdt begnnen met een Bijbelverhaal, psalmvers f catechismusuitleg. Het hudt verder in dat we met de keuze van nze nderwijsmethden hiermee rekening huden. Ons mgaan met de kinderen, cllega s en uders dient k bepaald te wrden dr nze identiteit. Onze schl wil een schlklimaat creëren, waarin we de kinderen willen pveden tt burgers die handelen vlgens de christelijke beginselen Kindgericht nderwijs en pveding Strategische delstelling: Op schl staan de nderwijsbeheften van elk kind centraal. Leerinhuden: Strategische delstelling: Onze leerinhuden zijn afgestemd p de refrmatrische kerndelen we stimuleren zveel mgelijk de zelfstandigheid en de zelfverantwrdelijkheid van nze leerlingen in een pbuwende lijn binnen de schl; De basisvakken zullen in het bijznder nze aandacht krijgen. we streven naar een evenwichtige verdeling van cgnitieve, emtinele, sciale en affectieve ntwikkeling. Leerkrachten vertalen leerdelen in nderwijsbeheften van kinderen, waarbij we gebruik maken van de sterke kanten van het kind. Schlplan Schl met de Bijbel NB

13 Werkvrmen: Strategische delstelling: Bij het gebruik van de werkvrmen bevrderen we een zelfstandige werkhuding van de leerlingen en bevrderen we het gebruik van plssingsgerichte strategieën. leerlingen meten leren leren. In nze infrmatiemaatschappij verudert kennis snel en meten de leerlingen hun infrmatie weten te vinden (.a. via internet) en zich kunnen bedienen van de mderne media. De gevnden infrmatie meten zij kritisch kunnen verwerken en p de juiste wijze presenteren (afhankelijk van de grep). Belangrijk is hierbij het bevrderen van een tenemende zelfstandigheid van de leerling. In de nderbuw wrdt dit bevrderd dr Ontwikkelingsgericht Onderwijs en in de bvenbuw dr thematisch en/f zelfstandig werken. Opvedings- en nderwijsstijl: Strategische delstelling: We huden rekening met verschillen tussen de leerlingen bij instructie en verwerking van de leerstf. Daarbij maken we gebruik van het mdel van uitgestelde aandacht en bevrderen we het samen leren in een pedaggisch veilige mgeving. Psitieve aspecten binnen de pvedingssituatie zijn het uitgangspunt bij het zeken naar verbeteringen we werken met een directe instructiemdel. Hierbij wrdt bij rekenen, taal e.d. verkrte en verlengde instructie gegeven aan de leerlingen. Ok wrdt vr smmige kinderen de lesstf gecmpact f verrijkt. We hanteren k het stplichtmdel m de kinderen te leren mgaan met uitgestelde aandacht. in alle grepen wrdt rustig en zelfstandig gewerkt, waarbij elkaar helpen en ndersteunen en samenwerken wrdt gestimuleerd. we streven ernaar m leerlingen een veilige en gebrgen mgeving te bieden dr de Svaregels te hanteren en gebruik te maken van het treiterprtcl indien dit ndig blijkt. 13 Greperingsvrmen: Strategische delstelling: We hanteren het leerstf jaarklassensysteem, waarbij wel wrdt gedifferentieerd naar niveau en temp. In enkele gevallen kan er een individuele leerlijn wrden ingezet. we kiezen ervr m leerlingen zveel mgelijk qua leeftijdsgrep bij elkaar te plaatsen en zrgen vr differentiatiemgelijkheden binnen de eigen grep. Wanneer het echt ndzakelijk is, zal een leerling een grep meten dubleren f verslaan. Bij zaakvakken wrden sms alle kinderen van 1 leerjaar bij elkaar geplaatst. Een enkele leerling kan dr de eigen leerlijn deels het nderwijsaanbd in een andere grep vlgen. We hebben k een Zrggrep Plus, die 1 middag per week bijeenkmt. Hiervr kmen kinderen in aanmerking die meer begaafd zijn en een sciaal prbleem hebben. Schlplan Schl met de Bijbel NB

14 Middelen: Strategische delstelling: Methden en allerlei nderwijs ndersteunende middelen zijn vr ns instrumenten m nze nderwijsdelen te bereiken. vr vrijwel alle vak- en vrmingsgebieden maken wij met name in de grepen 3 t/m 8 gebruik van methden; De methden zijn vr de leerkrachten als prfessinal hulpmiddelen m de nderwijsdelen te bereiken. We meten meer in delen gaan denken. de cmputers wrden ingezet als ndersteuning, verwerking en verdieping; we maken vr zelfstandig werken veel gebruik van zelfcrrigerend materiaal. In de bvenbuwgrepen hebben we een drietal smartbrden. De kmende jaren willen we dit aantal uitbreiden. Ouders van de schl: Strategische delstelling: De uders zijn vr ns een belangrijke gesprekspartner en willen we waar mgelijk actief laten participeren bij diverse schlactiviteiten. Op nze schl streven we een structurele inbreng van uders als ervaringsdeskundigen in de begeleiding van de leerlingen na. We huden peridiek een uderenquête, waarin allerlei schlaspecten aan de rde wrden gesteld. We huden m de 2 jaar een uderpanel, waarin we met een grep uders de gang van zaken p schl bespreken m z tt verbeteractiviteiten te kmen. in cmmunicatie en infrmatieverstrekking naar uders investeren we veel tijd en energie; uders verlenen ndersteuning bij veel schlactiviteiten; uders wrden betrkken bij uitveringstaken (uderhulplijst) 14 Omgeving van de schl: Strategische delstelling: We nderhuden functinele cntacten met allerlei instanties binnen het netwerk waar de schl in participeert. we nderhuden functinele cntacten met de peuterspeelzaal en het vrtgezet nderwijs. We zijn aangeslten bij het refrmatrisch samenwerkingsverband WSNS te Barendrecht. we participeren als schl in een netwerk met veel hulpverlenende instanties. Er is met de gemeente regelmatig verleg (OOGO) Er zijn cntacten met het ZAT. Via hen werkt er bij ns een schlmaatschappelijk werkster. 3. Handelingsgerichte zrg Strategische delstelling: Ons systeem van kwaliteitszrg willen we verbeteren naar het mdel van Handelingsgericht werken. Schlplan Schl met de Bijbel NB

15 Zrgbreedte: we vlgen leerlingen nauwlettend in hun ntwikkeling en sluiten daar zveel mgelijk bij aan dr extra hulp vr zwakke leerlingen en extra aandacht vr snellere leerlingen en dr het aanbieden van aangepaste leerwegen indien ndzakelijk; We werken k met handelingsplannen p sciaal-emtineel gebied, wanneer vanuit bservatie f het pedaggisch LVS blijkt dat er ndzaak te is. we kennen nze eigen grenzen en geven die k aan uders aan en zullen verwijzen indien wij de gevraagde hulp niet (meer) kunnen leveren. Ons verwijzingspercentage is heel laag. Kinderen wrden betrkken bij het pstellen van hulpplannen. 4. Optimale pbrengsten Strategische delstelling: We streven ernaar m elke leerling het ptimaal haalbare resultaat te laten behalen Na elk tetsmment bij niet-methdegebnden tetsen wrdt geëvalueerd f de niveauwaarden die we per grep als streefwaarden hebben benemd gehaald zijn en wrden er acties gefrmuleerd als de resultaten achterblijven. Als delstelling vr de te behalen resultaten stellen we de vlgende uitgangspunten: gemiddelde niveauwaarden 3,5 in grep 8, waarbij we er van uitgaan dat er ivm een lichte daling ver de verschillende leerjaren een hgere niveauwaarden dient te wrden behaald in de vrgaande grepen. (zie het dcument nze streefnrmen.) We hebben de vlgende streefwaarden per jaargrep vastgesteld: 15 Vakgebied Nrm Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Technisch lezen Niveauwaarde DE-percentage 8 % 10 % 12 % 12 % 15 % 15 % A/B-percentage 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % Spelling Niveauwaarde DE-percentage 8 % 10 % 12 % 12 % 15 % 15 % A/B-percentage 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % Begrijpend lezen Niveauwaarde DE-percentage 8 % 10 % 12 % 12 % 15 % 15 % A/B-percentage 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % Rekenen Niveauwaarde DE-percentage 8 % 10 % 12 % 12 % 15 % 15 % A/B-percentage 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % bij de eindtets van het basisnderwijs tenminste 2 van 3 aaneengeslten jaren vldende en gemiddeld 535 ver de jaren. Per leerling wrdt k geëvalueerd f de leerling niet nderpresteert. Onze pbrengsten zullen we k tetsen aan de referentieniveaus die wettelijk zijn vastgesteld. Schlplan Schl met de Bijbel NB

16 Evaluatie: Strategische delstelling: Er vinden vrtdurend evaluaties plaats p de diverse dmeinen die met ns nderwijs te maken hebben. we werken met een leerlingvlgsysteem dat zwel het cgnitieve- als het sciaal emtinele gebied bewaakt. We gebruiken als schl Parnassys Integraal waarin pgenmen allerlei vragenlijsten aan uders, bestuur, persneel en leerlingen als zelf-evaluatiemiddel Verder wrdt de kwaliteit regelmatig gemeten dmv WSNS vragenlijsten, ZEK en RI&E. 6.2 Zrg en begeleiding Strategische delstellingen Onderwijs naar talenten Onze schl realiseert een nderwijs-/zrgaanbd dat past bij de pedaggische, didactische en rganisatrische behefte van de leerling, bezien vanuit de ttale cntext van de leerling (leerling, leerkracht, grep, uders, mgeving). Prfessinele cultuur Onze schl streeft ernaar dat p nze schl er z ptimaal mgelijk gewerkt wrdt vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken p het niveau van het kind, de grep, de schl en de regi. De uitgangspunten van Handelingsgericht werken helpen ns m meer leer- en gedragsprblematiek adequater te kunnen hanteren. 16 Samenwerking/afstemming Onze schl stemt het zrgbeleid nauwkeurig af p vrschlse vrzieningen en het vrtgezet nderwijs. We dragen zrg vr sluitende afspraken m de zrg vr leerlingen bij vergang naar een andere vrm van nderwijs sepel te laten verlpen. Leerlingenzrg in ns samenwerkingsverband WSNS Barendrecht Onze schl participeert in het samenwerkingsverband Barendrecht (WSNS) die de beschikking hebben ver specialistische nderwijsvrzieningen, waar kinderen z ndig tijdelijk geplaatst kunnen wrden. De specialistische nderwijsvrzieningen van het samenwerkingsverband ntwikkelen zich naar kenniscentra en dragen hun expertise daadkrachtig uit, waar wij als schl gebruik van zullen maken. Strategische delstellingen van het samenwerkingsverband: 1. De samenwerkende schlen in de regi Randstad realiseren vr alle leerlingen in het samenwerkingsverband een dekkend netwerk van nderwijszrg m leerlingen identiteitsgebnden nderwijs te bieden, dat z thuisnabij mgelijk is. 2. De samenwerkende schlen realiseren een schlklimaat, waarin het uniek schepsel zijn sciaal-emtineel en cgnitief tt ntpliing kmt. 3. De samenwerkende schlen realiseren p het niveau van de grep, de schl en de regi dat gewerkt wrdt vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken. Schlplan Schl met de Bijbel NB

17 4. De samenwerkende schlen richten zich p de structurele prfessinalisering van de medewerkers in het realiseren van (de ntwikkeling van ) het nderwijszrgprfiel. 5. De samenwerkende schlen richten zich in de begeleiding van de leerlingen p het afstemmen van nderwijszrg en niet-nderwijszrg. 6. De samenwerkende schlen realiseren een structurele inbreng van uders in de begeleiding van de leerlingen en de berdeling van de kwaliteit van de verleende zrg. 7. De samenwerkende schlen zrgen vr een snelle tekenning van een nderwijs- /zrgarrangement. 8. De schlen krijgen nderwijsmiddelen tegewezen p basis van een transparante tewijzingssystematiek en verantwrden de inzet van deze middelen. 9. De samenwerkende schlen rganiseren schling en ndersteuning vr leerkrachten en leerlingen bij specialistische (rth)pedaggische, (rth)didactische en psych-sciale prblemen. 10. De samenwerkende schlen bewaken de kwaliteit van de (ntwikkeling van de) nderwijszrgprfielen en ndersteunende diensten van de samenwerkende schlen. We staan achter deze delstellingen van het samenwerkingsverband Barendrecht. 7. Integraal persneelsbeleid 7.1 Delen van het persneelsbeleid 1. Het creëren van gede arbeidsvrwaarden en een duidelijke rechtspsitinele basis die zekerheid biedt en perspectieven geeft. 2. Het bevrderen van een gede werksfeer en een ged werkklimaat waarin het persneel tt zijn recht kmt, zich geaccepteerd en veilig velt en waar samenwerking bevrderd wrdt. 3. Kmen tt verbetering en ptimalisering van de kwaliteit van de arbeid. 4. Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten beheve van de delstelling van de schl: Het verzrgen van kwalitatief ged nderwijs Huidige situatie In ns Handbek Organisatie hebben we verschillende dcumenten, zals: De sllicitatieprcedure; Prfielschetsnieuwe leerkrachten; Functiemschrijvingen; De begeleiding nieuwe leerkrachten; Functineringsgesprekken; Secundaire arbeidsvrwaarden; Afvleiingsregeling; Taakbeleid; We berdelen leerkrachten p grnd van de cmpetentieprfielen; Verder hanteren we de ca-afspraken van het refrmatrisch nderwijs. Vr verdere gegevens verwijzen wij naar het genemde Handbek Organisatie Schlplan Schl met de Bijbel NB

18 7.3 De instrm van het persneel Prcedure vr werving en selectie Vr de prcedure van werving en selectie verwijzen wij naar het Handbek Organisatie van de Schl met de Bijbel. Tijdens de selectie zal rekening wrden gehuden met het kunnen inpassen van het nieuwe teamlid in nze beleidsdelstellingen. De manier van selectiegesprekken veren De selectiegesprekken wrden dr het dagelijks bestuur en de directie geverd. Waar ndig geacht, wrdt een teamlid bij de gesprekken en de prefles betrkken. Beleid t..v. Li. Bij het pstellen van het frmatieplan vr het nieuwe schljaar zal steeds wrden bekeken f er gebruik van LIO-ers kan wrden gemaakt. De vrdelen vr de schl hierbij zijn: Kwaliteitsverbetering, extra zrg vr de leerlingen, meer mgelijkheden bij nderwijsvernieuwingen en ter verlichting van de werkdruk bij de leerkrachten. De Li-ers kunnen dr ns wrden benaderd. Wij willen in de kmende jaren vr de uitstrm van het persneel beleid ntwikkelen. Beginnende leerkrachten Beginnende leerkrachten krijgen een tijdelijke beneming van een jaar, waarin ze dr de directie en mentren wrden begeleid, zals verwrd in het Handbek rganisatie. Aan het eind van de peride wrdt een advies naar het bestuur gefrmuleerd vr een vaste beneming. 7.4 De drstrm van het persneel De ntwikkeling van het persneel wrdt bevrderd dr de naschling van de teamleden. Binnen het team wrdt met de cmpetenties van het team rekening gehuden. In het kader van de functiemix is er een plan van aanpak pgesteld. De kmende jaren willen we de cmpetenties en daarbij de schlingsbeheften van de individuele teamleden bewuster in beeld brengen dr te gaan werken aan POP s De uitstrm van het persneel We hebben vr udere leerkrachten al enkele taakverlichtende regelingen pgenmen in ns Taakbeleid. Er is dr de fusie tussen beide schlen een mgelijkheid gekmen m binnen de beide schlen ingezet te wrden. Wat betreft utplacement en andere zaken p persneelsbeleid winnen we, indien ndzakelijk, advies in bij het VGS. 7.6 Ontwikkeling en uitvering van nderwijskundig beleid m.b.t. persneelsbeleid Inleiding De zrg vr persneel is cruciaal vr de kwaliteit van ns nderwijs. Het persneelsbeleid is beschreven in het integraal persneelsbeleidsplan. In dit plan wrdt p basis van de visie van de schl beschreven p welke manier het persneelsbeleid gekppeld wrdt aan het strategisch beleid. Schlplan Schl met de Bijbel NB

19 Daarnaast is een dcument samengesteld waarin we aangeven p welke manier we de wettelijke eis vrmgeven met betrekking tt evenredige vertegenwrdiging van vruwen in leidinggevende taken. Dit dcument is te vinden in het Handbek Organisatie van de schl. Het bestuur wil haar persneelsbeleid nauw laten samenhangen met de nderwijskundige ntwikkelingen en plannen zals verwrd in de hfdstukken 5, 6 en 7 van het Handbek Organisatie Richtinggevende uitspraken In deze paragraaf nemen we de belangrijkste aandachtspunten van persneelsbeleid vr de kmende vier jaar. Deze beleidsnderdelen hangen nauw samen met de vrnemens p nderwijskundig gebied. Vr ns beleid Vruwen in leidinggevende functies verwijzen we naar ns Handbek Organisatie. In relatie met het nderwijskundig beleid zijn p het gebied van ns persneelsbeleid de vlgende beleidsvrnemens van belang: Nieuwe leerkrachten Bij elke vacature wrdt actie ndernmen, zals verwrd in nze sllicitatieprcedure (Handbek Organisatie ); Elke nieuwe leerkracht f nderwijsassistent(e) wrdt in het eerste jaar begeleid dr de directeur en een mentr vlgens het begeleidingsplan nieuwe leerkrachten(handbek Organiatie) Frmatie Ons beleid is erp gericht dat er maximaal twee grepsleerkrachten vr de grep staan. Daarnaast zijn er nderwijsassistenten benemd, primair ter ndersteuning van het begeleiden van kinderen met leer- en/f gedragsprblemen. Het streven is m het percentage parttimers te verminderen t..v. de ttale frmatie; Taakbeleid Er is een geaccrdeerd taakbeleid, waaruit blijkt, dat alle taken ndergebracht zijn bij het persneel; De taakverdeling van niet-lesgebnden taken wrdt jaarlijks p een van de teamvergaderingen van het nieuwe cursusjaar vastgesteld Prfessinalisering Op grnd van het schlplan/ntwikkelingsplan van de schl wrdt elk jaar een naschlingsplan pgesteld. Dit naschlingsplan wrdt in een teamvergadering besprken en vastgesteld. Hierp kmen de cursussen te staan die we teambreed willen gaan vlgen met daarbij een planning van de naschlingsmmenten. Deze schling die de ntwikkeling van de schl betreft, dient dr de persneelsleden gevlgd te wrden, waarbij rekening wrdt gehuden met de WTF van de cllega s. Uitznderingen kunnen alleen in verleg met de directie wrden gemaakt. Het del van deze schling is te kmen tt verdere prfessinalisering van het persneel, waarbij hun vaardigheden wrden vergrt f aangepast aan de gewijzigde nderwijsvisie. Naast deze teambrede schling staat de mgelijkheid pen vr alle teamleden m een individuele schling aan te vragen. Wel dient deze schling in het belang van de schl te zijn. Het bedrag van een individuele schling wrdt dr de schl betaald. In een cntract wrdt afgesprken, dat bij een spedig vertrek van de leerkracht een deel van het cur- Schlplan Schl met de Bijbel NB

20 susgeld terug betaald dient te wrden. Wanneer iemand tt 3 jaar na de cursus ng p de schl heeft gewerkt, vervalt dit. De afgelpen jaren hebben we ns geprfessinaliseerd p de vlgende gebieden en deze willen we kmende jaren brgen: OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs) in de grepen 1 t/m 4. Rekenen (teambreed) met als del verhging van de nderwijspbrengsten Implementatie Taalfntein. Ped. LVS Zien. Prfessinaliteit Strategische delstelling: Ons nderwijs en nze pveding wrden gegeven vanuit een prfessinele instelling. Wanneer we van kinderen een ptimale inzet verwachten, betekent dit k dat we van de medewerkers een ptimale psitieve berepshuding verwachten. Er wrdt gebruik gemaakt van een gesprekkencyclus van functinerings-, POP- en berdelingsgesprekken. P beleid Wanneer het vr de schlntwikkeling ndig is zullen er zwel teamgerichte als individuele naschlingscursussen wrden gevlgd. De schlntwikkeling bij verschillende vakken zullen we brgen, zals het OGOcncept (thematisch handelen), Engels vanaf grep 1, sva e.d. We willen als leerkrachten een lerende rganisatie vrmen, waarin we elkaar p een pen en eerlijke wijze feedback p het handelen geven met als del er samen van te leren. De schl maakt psitief gebruik van de cmpetenties van de leerkrachten De leerkrachten denken met elkaar mee (intervisie) Invulling wet BIO In de kmende peride zullen we werken aan de pzet en vulling van een bekwaamheidsdssier vr de leerkrachten, waarin.a. de vrtgang van de persnlijke ntwikkeling zichtbaar is Persnlijk ntwikkelingsplan In het kader van integraal persneelsbeleid en vlgens de CAO wrdt dr elke leerkracht een persnlijk ntwikkelingsplan pgesteld. Onze leerkrachten werken met een POP welke gerelateerd is aan de schldelen en waarbij gebruik gemaakt wrdt van een schlspecifiek cmpetentieprfiel. In het kader van de POP (Persnlijke Ontwikkelings Plan) zeken we ruimte vr individuele greimgelijkheden Identiteitstets en kwaliteitstets Identiteitstets Het te benemen persneel dient te passen binnen de eigen identiteit van nze schl; Kwaliteitstets Er kmt een verzicht van aan- en afwezige cmpetenties binnen het team; Greimgelijkheden vr individuele persneelsleden wrden mede getetst aan het schlbelang; Schlplan Schl met de Bijbel NB

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie