Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. 000225657Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010"

Transcriptie

1 Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 Raadsvoorstel Inleiding De accountant toetst, op grond van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten, de arreke op getrouwheid en financiële rechtmatigheid. De raad stelt de kaders waarbinnen de toetsing van de financiële rechtmatigheid plaatsvindt en doet dat in de vorm van vaststelling van het normenkader. In dit voorstel wordt het geactualiseerde normenkader ten behoeve van de arreke 2010 ter vaststelling aangeboden. Feitelijke informatie Voorgeschiedenis Met ingang van de gemeentelijke arreke 2004 is, naast de getrouwheid, de rechtmatigheid onderdeel van de controlerende taak van de accountant. Over de ren 2004 en 2005 heeft de accountant van onze gemeente zich van een oordeel over de rechtmatigheid onthouden omdat er landelijk veel onduidelijkheid bestond over de inhoud van de controle en omdat als gevolg van deze onduidelijkheid geen normenkader in de raad was vastgesteld. Sinds 2006 heeft de raad het normenkader vastgesteld en heeft de accountant de rechtmatigheidtoets uitgevoerd wat tot goedkeurende verklaringen met betrekking tot de rechtmatigheid heeft geleid. Reikwijdte van het begrip rechtmatigheid Het begrip rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole richt zich met name op de financiële rechtmatigheid en is hiermee beperkter dan het juridische begrip rechtmatigheid. Met financiële rechtmatigheid wordt bedoeld de mate waarin de financiële beheershandelingen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zijn uitgevoerd. De accountant toetst dus niet of aan alle in de wet genoemde voorwaarden is voldaan, maar slechts aan die voorwaarden die bij niet-naleving financiële gevolgen voor de gemeente kunnen hebben. Normenkader Het normenkader bestaat uit een overzicht van de geldende externe en gemeentelijke regelgeving met betrekking tot financiële rechtshandelingen. De accountant controleert de rechtmatigheid van de toepassing van externe regelgeving (vastgesteld op bijvoorbeeld europees of landelijk niveau) en van de eigen, gemeentelijke regelgeving. Afweging In het normenkader 2010, dat u als bijlage aantreft, zijn de nieuwe regelingen en de ten opzichte van het normenkader 2009 gewijzigde regelingen opgenomen en als zodanig aangegeven. Tevens is in deze bijlage een overzicht opgenomen van de regelgeving die in 2010 is komen te vervallen of is ingetrokken. In het geactualiseerde normenkader zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het normenkader arreke 2009 als volgt: Nieuw vastgestelde regelgeving: o Verorde antidiscriminatievoorzieen Heusden; o Reglement burgerlijke stand; 1

2 Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 o Algemene inkoopvoorwaarden; o Verorde toeken alleenrecht aan WML; o Beleidskader 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord; o Verorde voorzieen onderwijs; o Beleidsregels leerlingenvervoer ; o Monumentenverorde 2010; o Nota armoedebeleid ; o Verorde regeling HeusdenPas; o Verorde wet inburgering; o Verorde individuele voorzieen maatschappelijke ondersteu; o Uitvoeringsprogramma duurzaamheid ; o Kadernota grondbeleid; o Ontwikkelingsvisie buitengebied; o Beleidsregels subsidiëring integratiebeleid; o Beleidsregels subsidiëring cluster zorg en welzijn; o Beleidsregels subsidiëring cluster milieu; o Beleidsregels subsidiëring educatie; o Beleidsregels subsidiëring cultuur en toerisme. Gewijzigde regelgeving: o Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad o Verorde op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteu; o Archiefverorde; o Treasurystatuut; o Mandaatbesluiten genomen na ; o Beheerregeling voor GBA; o Privacyreglement voor GBA; o Legesverorde + tarieven; o Brandsverorde; o Verorde brandweerrechten; o APV; o APV 1997 uitvoeringsbesluiten; o Standplaatsenbeleid gemeente Heusden; o Exploitatievergun horecabedrijf; o Verorde parkeerbelastingen 2001 en tarieventabel; o Marktgeldverorde; o Monumentenverorde; o Verorde toeristenbelasting; o Verorde watertoeristenbelasting; o 1 e wijziging van de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008; o Verorde op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten; o Verorde afvalstoffenheffing; o Verorde rioolrecht; o Bouwverorde; o Legesverorde; o Leidraad invordering gemeentelijke belastingen; o Verorde op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelasting; o Verorde hondenbelasting. 2

3 Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 Vervallen/ingetrokken regelgeving: o Grondnota; o Nota grondbeleid deel 1; o Nota grondbeleid deel 2; o Algemene inkoopvoorwaarden; o Verorde voorzieen onderwijs; o Verorde wet inburgering; o Beleidsregels subsidiëring cluster cultuur en toerisme; o Verorde individuele voorzieen maatschappelijke ondersteu Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Procedure Sinds nuari 2008 is de Verorde op de auditcommissie in werking. Gelet op de taak van de auditcommissie heeft de auditcommissie -evenals voorgaande ren- de voorbereiding van dit raadsvoorstel ter hand genomen. Dit voorstel wordt u, voorzien van het advies van de auditcommissie, rechtstreeks aangeboden. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems Advies Auditcommissie De Auditcommissie adviseert positief inzake het normenkader rechtmatigheid

4 Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 Besluit De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 8 februari 2011; gezien het voorstel van het college van 4 nuari 2011, doc.nr. KCHH04; gezien het advies van de auditcommissie van 26 nuari 2011; gezien het memorandum van het college van 1 februari 2011; gezien de beraadslagingen; gelet op artikel 213 van de Gemeentewet; b e s l u i t : het normenkader rechtmatigheid 2010 vast te stellen. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 4

5 M E M O Aan: de leden van de gemeenteraad Van: het college van Heusden Datum: 1 februari 2011 Onderwerp: Raadsvoorstel normenkader rechtmatigheid 2010 Op de agenda van de raadsvergadering van 8 februari a.s. staat het raadsvoorstel tot vaststelling van het normenkader rechtmatigheid. Ter voorbereiding is dit raadsvoorstel behandeld in de auditcommissie van 26 nuari jl. Naar aanleiding van een door de commissie gestelde vraag is een kleine wijziging van het raadsvoorstel en het normenkader zelf nodig. Deze wijziging betreft de Grondnota, de Nota grondbeleid deel 1 en deel 2. Deze zijn in het bestaande raadsvoorstel aangemerkt als vervallen/ingetrokken; maar omdat in de onlangs vastgestelde Kadernota grondbeleid aan deze nota s nog een zekere werking wordt toebedeeld, wordt voorgesteld om deze in het normenkader te handhaven. Het voorstel is dan ook om in het raadsvoorstel op pagina 3 in de opsomming van vervallen/ingetrokken regelgeving de genoemde 3 nota s te schrappen en het normenkader zelf (bijlage 1 en 2) dienovereenkomstig aan te passen. * *

6 001 bestuursorganen raad Gemeentewet Gedragscode voor de leden van de raad art bestuursorganen burgerparticipatie AWB Inspraakverorde gemeente Heusden bestuursorganen Gemeentewet Reglement van orde van het college art bestuursorganen raad Gemeentewet art. 16 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 001 bestuursorganen raad Verorde auditcommissie gewijzigd 001 bestuursorganen burgerparticipatie Verorde burgerinitiatief gemeente Heusden bestuursorganen burgerparticipatie Verorde jongereninitiatief gemeente Heusden bestuursorganen raad Gemeentewet Verorde op de ambtelijke bijstand en de gewijzigd art. 33 fractieondersteu bestuursorganen raad Verorde op de Rekenkamer- commissie Heusden bestuursorganen raad Gemeentewet Verorde rechtspositie wethouders en art. 44 en 95 t/m raadsleden inkoopvoorwaarden gemeentewet Algemene inkoopvoorwaarden nieuw inkoopvoorwaarden gemeentewet Verorde toeken alleenrecht aan WML nieuw archief Archiefwet Archiefverorde 2006 gewijzigd organisatie Car art 3:1 Bezoldigingsverorde gemeente Heusden 2001 delegatie Gemeentewet, Delegatiebesluit 2001, WvW 1994 en WRO financieel middelenbeleid gemeentewet Financiële beheers- en controleverorde financieel middelenbeleid financieel middelenbeleid inkoopbeleid gemeentewet art wet fido voor treasurystatuut gemeentewet art wet fido voor treasurystatuut Gemeentewet art. 41c Europese regelgeving Financiële Verorde Treasurystatuut 2010 gewijzigd Gedragscode voor burgemeester en wethouders Inkoopbeleid klachten Arbo wet Klachtenregeling ongewenst gedrag 2009 organisatie Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie en geweld organisatie Klokkenluiderregeling mandaat AWB Mandaatbesluiten genomen na gewijzigd mandaat AWB Mandaatregeling organisatie Gemeentewet Organisatiebesluit gemeente Heusden steunverle verorde 212 Protocol subsidieverstrekking en steunverle ondernemingen financieel middelenbeleid gemeentewet Regeling budgethouderschap bezwaar en beroep AWB Verorde commissie bezwaarschriften financieel middelenbeleid gemeentewet art Verorde controle financieel beheer confom art Verorde functioneringsgesprekken burgemeester klachten AWB Verorde interne klachtenbehandeling financieel middelenbeleid gemeentewet art Verorde onderzoeken doelmatigheid en 213a doeltreffendheid gemeentewet art Verorde outplacement gewezen wethouders burgerzaken GBA wet GBA Beheerregeling voor GBA gewijzigd 003 burgerzaken GBA wet GBA Privacyreglement voor GBA gewijzigd Normenkader 2010, pagina 1

7 003 burgerzaken nummering gebouwen gemeentewet, Regeling op de nummering van gebouwen in de APV gemeente Heusden 003 burgerzaken straatnaamgeving art. 82 Gem.wet Verorde commissie straatnaamgeving 003 burgerzaken burgerlijke stand burgerlijk wetboekreglement Burgelijke Stand nieuw 003 burgerzaken discriminatie Wet Verorde antidiscriminatievoorzieen nieuw gemeentelijke antidiscriminatievoo rzieen Heusden 003 burgerzaken GBA Wet GBA Verorde gemeentelijke basisadministratie persoonsgegeve persoonsgegevens gemeente Heusden ns 004 baten secretarieleges leges gemeentewet + Legesverorde + tarieven gewijzigd belastingwetten 006 bestuursondersteu Griffie Gemeentewet, Regeling inzake het instellen en de organisatie raad en rekenkamer Car-Uwo van de griffie 006 bestuursondersteu onderzoeksrecht Gemeentwet Verorde op het onderzoeksrecht van de raad raad en rekenkamer 120 brandweer en rampenbestrijding brand Brandweerwet Brandsverorde 2010 gewijzigd 120 brandweer en rampenbestrijding brandweer Brandweerwet art. 1, 12 en- art. 149 gemeentewet Organisatie- en beheersverorde brandweer brandweerrechten Gemeentewet Verorde brandweerrechten 2010 tarief art. 229 aanwijzing plaats APV Aanwijzing plaats op grond van art a APV openbare orde en handhaving Gemeentewet APV gewijzigd Wowet, WRO, Wet milieubeheer, Wet op de openlucht recreatie, APV Beleidsplan handhaving bibob wet BIBOB Beleidsregel Wet BIBOB coffeeshopbeleid Gemeentewet, Coffeeshopbeleid APV drankgebruik APV Hinderlijk drankgebruik op de weg honden APV Hinderlijke/gevaarlijke honden marktverorde Gemeentewet Marktverorde gemeente heusden 2003 art. 149, 160 parkeren APV Parkeren caravans parkeren APV Parkeren van grote voertuigen prostitutiebeleid Gemeentewet, APV Prostitutiebeleid markt Marktverordenin Regeling gebruik eigen materiaal (markten) g markt Marktverordenin Reglement van orde voor de marktcommissie g sluitingstijden horeca APV Sluitingstijden horeca 120 brandweer en rampenbestrijding exploitatievergunen winkeltijden APV Uitvoeringsbesluit exploitatievergunen Winkeltijdenwet, Winkeltijdenverorde Gemeentewet APV APV 1997 uitvoeringsbesluiten gewijzigd wet op de sregio' s Beleidskader 2011 Veiligheidsregio Brabant- Noord nieuw standplaatsen APV Standplaatsenbeleid gemeente Heusden 2010 gewijzigd uitstallingen APV Uitstallingenbeleid uitvoeringsbeslui Normenkader 2010, pagina 2

8 openbare orde en Wet Bibob, Gemeentewet, Leerplichtwet, APV, Wowet, WRZO Kadernota integraal sbeleid handhaving Wowet, WRO, Wet milieubeheer, Wet op de openlucht recreatie, APV Beleidsplan integrale handhaving APV Exploitatievergun horecabedrijf gewijzigd 141 openbare orde en exploitatievergun horeca 141 openbare orde en handhaving, Uitvoeringsprogramma integrale handhaving Gemeentewet wegen, straten en pleinen straatmeubilair Gemeentewet Beleids- en beheerplan verkeer- en straatmeubilair wegen, straten en pleinen verlichting Beleidsnota openbare verlichting wegen, straten en pleinen nutsvoorzie Telecommunicat Telecommunicatieverorde iewet art verkeersmaatregelen te verkeer Wegenwet Beleidsplan wegen land 211 verkeersmaatregelen te verkeer Wegenverkeers- Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP) land wet 211 verkeersmaatregelen te verkeer Wegsleepverorde gemeente Heusden land 214 parkeren parkeren Wegenverkeers- Beleidsregels vergun parkeren wet 214 parkeren parkeren WvW Parkeerverorde baten parkeerbelasting parkeerbelasting Verorde Uitvoeringsbesluit betaald parkeren. parkeerbelasting baten parkeerbelasting parkeerbelasting gemeentewet Verorde parkeerbelastingen 2001 en tarief art. 229 Tarieventabel 310 handel en ambacht sociaal economisch Wet werk en Sociaal-economisch plan bijstand, WMO 311 opbrengst marktgelden marktgelden gemeentewet Marktgeldverorde 2010 tarief art openbaar basisonderwijs, onderwijs Integraal Huisvestings Plan openbaar basisonderwijs, 421 openbaar basisonderwijs, vandalisme, art. 4:81, hoofdstuk 3 verorde onderwijs onderwijs Wet primair onderwijs Procedureregels ivm afhandeling van spoedaanvragen voor vergoeding van de kosten van vandalisme Verorde voorzieen onderwijs nieuw 423 bijzonder basisonder-wijs, onderwijs Wet primair Integraal Huisvestings Plan 2009 onderwijs 423 bijzonder basisonder-wijs, onderwijs Wet primair Verorde voorzieen onderwijs nieuw onderwijs 433 bijzonder speciaal onderwijs Wet primair Integraal Huisvestings Plan 2009 onderwijs, onderwijs 433 bijzonder speciaal onderwijs Wet primair Verorde voorzieen onderwijs nieuw onderwijs, onderwijs 443 bijzonder voortgezet onderwijs Integraal Huisvestings Plan 2009 onderwijs, 480 gemeenschappelijke baten leerlingenvervoer Deelverorde subsidie leerlingenvervoer en lasten onderwijs gemeente Heusden 480 gemeenschappelijke baten leerlingenvervoer en lasten onder- 480 gemeenschappelijke baten leerlingenvervoer en lasten onderwijs Verorde cliëntenraad leerlingenvervoer gemeente Heusden Verorde leerlingenvervoer gemeente Heusden gemeensch. baten en lasten onderwijs 481 gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs onderwijs Wet op het Lokale educatieve agenda : partners in onderwijsachters onderwijsbeleid tandenbeleid leerlingenvervoer Beleidsregels leerlingenvervoer nieuw 480 gemeenschappelijke baten lokaal onderwijs-beleid Verorde overleg lokaal onderwijsbeleid en lasten onderwijs Normenkader 2010, pagina 3

9 480 gemeenschappelijke baten lokaal onderwijs-beleid WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden en lasten onderwijs 482 volwassen-educatie volwasseneducatie gemeentewet, Algemene subsidieverorde AWB 510 openbaar bibliotheek-werk bibliotheek Kadernota gemeentelijke eigendommen 510 openbaar bibliotheekwerk bibliotheek subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 510 openbaar bibliotheekwerk bibliotheek gemeentewet, Algemene subsidieverorde 530 sport sport Kadernota gemeentelijke eigendommen 530 sport sport subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 530 sport sport gemeentewet, Algemene subsidieverorde 530 sport sport WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden 530 sport sport Kadernota Sport en bewegen 540 kunst kunst Kadernota gemeentelijke eigendommen 540 kunst kunst subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 540 kunst kunst gemeentewet, Algemene subsidieverorde 540 kunst kunst monumentenwet Kadernota Kunst en Cultuur, wet tot behoud van cultuurbezit, museumwet, wet op archeologische monumentenzor g 540 kunst media mediawet Kadernota Mediabeleid 541 oudheidkunde/ musea oudheidkunde/ musea Kadernota gemeentelijke eigendommen 541 oudheidkunde/ musea monumenten art. 149 Gem. Monumentenverorde 2010 gewijzigd wet, art. 9.2 Bouwverordenin g 1997, art Monumentenwe 541 oudheidkunde/ musea oudheidkunde/ musea subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 541 oudheidkunde/ musea molens Reglement gilde van Heusdense molenaars 541 oudheidkunde/ musea oudheidkunde/ musea gemeentewet, Algemene subsidieverorde 541 oudheidkunde/ musea monumenten art. 149 Subsidieverorde gemeentelijke monumenten Gem.wet Monumentenzorg Monumenten Gemeentewet, Monumentenverorde 2010 gewijzigd monumentenwet, Wabo beheer groen en vesting Vesting Heusden Uitvoeringsplan openbare ruimte Vesting Heusden Heusden 558 openbaar groen en toerisme Gemeentewet Verorde toeristenbelasting 2010 tarief openlucht recreatie art openbaar groen en toerisme Gemeentewet Verorde watertoeristenbelasting 2010 tarief openlucht recreatie art openbaar groen en toerisme Duinverorde gemeente Heusden openlucht-recreatie 560 openbaar groen en groen Gemeentewet Groenbeleidsplan 2004 tm 2013 openlucht-recreatie 560 openbaar groen en openlucht-recreatie toerisme Kadernota gemeentelijke eigendommen 560 openbaar groen en openlucht-recreatie toerisme subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 560 openbaar groen en toerisme gemeentewet, Algemene subsidieverorde openlucht-recreatie 560 Groen en recreatie groen Burgerlijk Groenstructuurplan Heusden wetboek, Boswet 580 openbaar groen en toerisme W.O.R. Beleids- en actieplan Recreatie en Toerisme openlucht-recreatie gemeente Heusden overige recreatieve multifunctionele Kadernota gemeentelijke eigendommen voorzieen accommodaties en speelterreinen Normenkader 2010, pagina 4

10 580 overige recreatieve voorzieen multifunctionele accommodaties en speelterreinen subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 580 overige recreatieve voorzieen multifunctionele accommodaties en speelterreinen gemeentewet, Algemene subsidieverorde 580 overige recreatieve speelruimte Warenwet Nota speelruimtebeleid voorzieen 611 Werkgelegenheid arbeidsmarkt Wet soc. Werkvoorzie Arbeidsmartkbeleid Heusden Werkgelegenheid sociaal-economisch Wet werk en Sociaal-economisch plan bijstand, WMO 614 baten reinigingsrechten en kwijtschelding Gemeentewet, Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen afvalstoffenheffing belastingwetten baten reinigingsrechten en kwijtschelding Gemeentewet, 1e wijziging van de Regeling kwijtschelding afvalstoffenheffing belastingwetten gemeentelijke belastingen gemeentelijk minimabeleid klantenraad Verorde klantenraad gemeente Heusden gewijzigd 614 gemeentelijk minimabeleid Verorde persoonsgebonden budget 614 gemeentelijk minimabeleid minimabeleid WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden 614 gemeentelijk minimabeleid minimabeleid Eerste wijziging Bijdragenregeling welzijnsactiviteiten gemeente Heusden gemeentelijk minimabeleid armoedebeleid WMO, wet werk Nota Armoedebeleid nieuw en bijstand 614 gemeentelijk minimabeleid Verorde Regeling HeusdenPas nieuw 620 maatschappe-lijke begeleiding en advies 620 maatschappe-lijke begeleiding en advies 620 maatschappe-lijke begeleiding en advies 620 maatschappe-lijke begeleiding en advies 620 maatsch. begeleiding en advies maatschappelijk werk Kadernota gemeentelijke eigendommen maatschappelijk werk subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden maatschappelijk werk gemeentewet, Algemene subsidieverorde maatschappelijk werk WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden jeugd 621 vreemdelingen integratiebeleid/ vreemdelingen 621 vreemdelingen integratiebeleid/ vreemdelingen 621 vreemdelingen nieuwkomers Wet inburgering art 8, 19 lid 5, 23 lid 3 en 35 wet op de jeugdzorg, AWBZ, leerplichtweg, Burgerlijkwetboe k, wet werk en bijstand Nota van Wieg tot Werk (integraal jeugdbeleid) subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden gemeentewet, Algemene subsidieverorde Verorde wet inburgering nieuw 621 vreemdelingen integratiebeleid/ WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden vreemdelingen 622 vreemdelingen integratiebeleid/ Beleidsregels subsidiëring integratiebeleid nieuw vreemdelingen 630 sociaal-cultureel werk sociaal cultureel werk/ jeugd en jongeren Kadernota gemeentelijke eigendommen 630 sociaal-cultureel werk sociaal cultureel werk/ jeugd en jongeren 630 sociaal-cultureel werk sociaal cultureel werk/ jeugd en jongeren 630 sociaal-cultureel werk sociaal cultureel werk/ jeugd en jongeren subsidieverorde gemeentewet, Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden Algemene subsidieverorde WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden 641 ouderenbeleid ouderenbeleid Kadernota gemeentelijke eigendommen 641 ouderenbeleid ouderenbeleid subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 641 ouderenbeleid ouderenbeleid gemeentewet, Algemene subsidieverorde 641 ouderenbeleid ouderenbeleid WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden 650 kinderopvang kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 652 WMO maatschappelijke ondersteu Wet Verorde Wet Kinderopvang (Wk) kinderopvang WMO Verorde WMO adviesraad Heusden 2008 Normenkader 2010, pagina 5

11 652 WMO maatschappelijke WMO WMO-besluit maatschappelijke ondersteu ondersteu gemeente Heusden WMO maatschappelijke ondersteu Wet maatschappelijk e ondersteu, art 5 gemeentewet, art 149 Verorde individuele voorzieen maatschappelijke ondersteu nieuw 714 openbare gezondheidszorg 714 openbare gezondheidszorg 714 openbare gezondheidszorg 714 openbare gezondheidszorg 715 jeugdgezond-heidszorg, uniform deel 715 jeugdgezondheidszorg, uniform deel 715 jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 jeugdgezond-heidszorg, maatwerk deel 716 jeugdgezond-heidszorg, maatwerk deel 716 jeugdgezond-heidszorg, maatwerk deel 721 afvalverwijdering en verwerking 721 afvalverwijdering en verwerking 721 afvalverwijdering en verwerking 721 afvalverwijdering en verwerking 721 afvalverwijdering en verwerking gezondheidszorg subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden gezondheidszorg gemeentewet, Algemene subsidieverorde gezondheidszorg WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden wonen, welzijn, zorg WMO Beleid woonservicezones jeugdgezondheids-zorg subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden jeugdgezondheids-zorg gemeentewet, Algemene subsidieverorde jeugdgezondheids-zorg WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden jeugdgezondheids-zorg subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden jeugdgezondheids-zorg gemeentewet, Algemene subsidieverorde jeugdgezondheids-zorg WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden afval Wet Afvalbeheerplan en uitvoeringsprogramma milieubeheer destructie Destructieverorde gemeente Heusden 1999 zwerfafval APV Plan van aanpak zwerfafval afval afval APV, gemeentewet,afvalstoffenverorde Inzameling huishoudelijk afval, aanvullende regels Wet milieubeheer, art Wet milieubeheer Afvalstoffenverorde gemeente Heusden 721 afvalverwijdering en verwerking diftar Containerbeleid en tarievenstructuur na invoering Diftar 722 riolering en waterzuivering riolering Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 723 milieubeheer lucht Actieplan luchtkwaliteit 723 milieubeheer bodembeleid Wet Bodembeleidsplan milieubeheer 723 milieubeheer geluid Wet Geluidsnota milieubeheer 723 milieubeheer honden APV Nota Hondenbeleid 723 milieubeheer lucht Luchtkwaliteitsplan 723 milieubeheer milieubeleid Wet milieubeheer Milieubeleidsverklaring (GIM) 723 milieubeheer milieubeleid Wet Milieuprogramma milieubeheer 723 milieubeheer stoken APV Stookbeleid 723 milieubeheer geurhinder en art. 6 Wet Verorde geurhinder en veehouderij veehouderij 2008 geurhinder en veehouderij 723 milieubeheer duurzaamheid Wet milieubeheer, wet geluidhinder uitvoeringsprogramma duurzaamheid nieuw 723 milieubeheer duurzaamheid Wet bodembescherm ing, Wet amoniak en veehouderij Duurzaamheidsagenda 723 milieubeheer waterplan Natuurbescherm Waterplan Heusden ingswet, wet milieubeheer, wet gemeentelijke watertaken Normenkader 2010, pagina 6

12 724 lijkbezorging beheer begraafplaatsen 724 lijkbezorging beheer begraafplaatsen Verorde op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften met betrekking tot indeling en onderscheid van graven voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeene Heusden Verorde op Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen het gebruik en gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente het beheer van Heusden 2004 de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden lijkbezorging lijkbezorgings- rechten Verorde op de heffing en invordering van tarief lijkbezorgingsrechten 724 lijkbezorging beheer begraafplaatsen wet op de Verorde op het gebruik en het beheer van de lijkbezorging gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden baten reinigingsrech-ten afvalstoffenheffing gemeentewet Heffing en invordering afvalstoffenheffing en afvalstoffen-heffing art baten reinigingsrech-ten afvalstoffenheffing art Wet Verorde afvalstoffenheffing tarief en afvalstoffen-heffing Milieubeheer 725 baten reinigingsrech-ten reinigingsrechten gemeentewet Verorde heffing en invordering van en afvalstoffen-heffing art. 229 reinigingsrechten baten reinigingsrech-ten rioolheffing gemeentewet Verorde rioolrecht tarief en afvalstoffen-heffing art ruimtelijke orde planschadeprocedures WRO art. 49, 72 Procedureregeling planschadevergoeding gemeente Heusden ruimtelijke orde grond WRO, Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigeswet Kadernota grondbeleid nieuw 810 ruimtelijke orde buitengebied WRO Ontwikkelingsvisie buitengebied nieuw 810 ruimtelijke orde waterplan Natuurbescherm Waterplan Heusden ingswet, wet milieubeheer, wet gemeentelijke watertaken 810 ruimtelijke orde grondgebied WRO Structuurvisie 810 ruimtelijke orde windturbines WRO, Flora en Kadernota plaatsingsmogelijkheden windturbines faunawet, natuurbesch. Wet, wet op waterkeringen 822 overige volkshuis-vesting woen buitengebied art. 19 lid 2 WRO Beleidsregels inzake uitbreiding burgerwo en bijgebouwen bij burgerwoen in het buitengebied 822 overige volkshuis-vesting wosplitsing Wowet, WRO Beleidsregels inzake wosplitsing in relatie tot het nieuwe streekplan 822 overige volkshuis-vesting bouwen Wowet Bouwverorde 1997 gewijzigd 822 overige volkshuis-vesting woonwagenzaken art. 2 Huisvestingsverorde voor standplaatsen van Huisvestingswet, woonwagens art. 149 Gem.wet 822 overige volkshuis-vesting bouwen Standaardregeling maximale oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen 822 overige volkshuis-vesting staangeld Woonwagenwet, Verorde staangeld 1997 Gemeentewet art overige volkshuis-vesting welstand Wowet Welstandsnota 822 overige volkshuis-vesting volks Wowet, Nota Volks 2030 grondwet 823 bouwvergunen leges gemeentewet + Legesverorde gewijzigd belastingwetten 823 bouwvergunen Bouwvergun APV Beleidsregels uitwegvergunen gemeente Heusden 830 bouwgrond-exploitatie grondbeleid Gemeentewet Exploitatieverorde gemeente Heusden bouwgrond-exploitatie grondbeleid Gemeentewet Grondnota bouwgrond-exploitatie grondbeleid Gemeentewet Grondnota bouwgrond-exploitatie grondbeleid Gemeentewet Grondnota 2004 Normenkader 2010, pagina 7

13 830 bouwgrond-exploitatie grondbeleid Gemeentewet Grondnota bouwgrond-exploitatie grondbeleid Nota Grondbeleid deel bouwgrond-exploitatie grondbeleid Nota Grondbeleid deel Overige financiele middelen cultuurgronden Beleidsregels ten aanzien van de verkoop van cultuurgronden Beheer gemeentelijke gemeentelijke Kadernota gemeentelijke eigendommen eigendommen eigendommen 922 algemene baten en lasten subsidie AWB Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 922 algemene baten en lasten belastingen uitvoeringswet Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd algemene baten en lasten subsidie Beleidsregels subsidiëring cluster Zorg en Welzijn nieuw 922 algemene baten en lasten subsidie Beleidsregels subsidiëring cluster Milieu nieuw 922 algemene baten en lasten subsidie Beleidsregels subsidiëring cluster Educatie nieuw 922 algemene baten en lasten subsidie Beleidsregels subsidiering cluster cultuur en nieuw toerisme 931 Baten OZB gebruikers OZB gemeentewet + Verorde op de heffing en de invordering van tarief belastingwetten onroerende zaakbelasting Forensen- belasting Forensenbelasting Gemeentewet, Verorde forensenbelasting 2008 art baten honden-belasting hondenbelasting gemeentewet Verorde hondenbelasting 2010 tarief art. 229 alg. alg. zorg en welzijn AWB titel 4.2 Algemene subsidieverorde alg. alg. Leefbaarheid Gemeentewet Kadernota kern,wijk- en buurtgericht werken Normenkader 2010, pagina 8

14 BIJLAGE 2: NORMENKADER 2010: vervallen VERORDENINGEN en BELEIDSREGELS toets op vervallen STAND dec 2010 wet- en regelgeving rechtmatigheid Functie Product Activiteit Wettelijke Citeertitel inkoopvoorwaarden gemeentewet Algemene inkoopvoorwaarden vervallen 421 openbaar basisonderwijs, onderwijs Wet primair onderwijs Verorde voorzieen onderwijs vervallen 423 bijzonder basisonder-wijs, onderwijs Wet primair onderwijs Verorde voorzieen vervallen onderwijs 433 bijzonder speciaal onderwijs Wet primair onderwijs Verorde voorzieen vervallen onderwijs, onderwijs 621 vreemdelingen nieuwkomers Wet inburgering art 8, 19 Verorde wet inburgering vervallen lid 5, 23 lid 3 en algemene baten en lasten subsidie Beleidsregels subsidiering vervallen cluster cultuur en toerisme 652 WMO maatschappelijke ondersteu vervallen Wet maatschappelijke ondersteu, art 5 gemeentewet, art 149 Verorde individuele voorzieen maatschappelijke ondersteu 2007

Advies: Vaststellen toetsingskader rechtmatigheid 2007 en het normenkader rechtmatigheid 2007 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Advies: Vaststellen toetsingskader rechtmatigheid 2007 en het normenkader rechtmatigheid 2007 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Raad V200701055 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2007 Samenvatting: Inleiding: De accountant controleert jaarlijks de jaarrekening 2007 op getrouwheid en rechtmatigheid. Voor de rechtmatigheid dient

Nadere informatie

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013 Wonen Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening (WRO) Besluit op de ruimtelijke ordening Wet Administratieve Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Wonen Straatnaamgeving Woonwagens Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Citeertitel. ja 0 nee. ja 6.000 nee. ja 6.000 nee. ja 23.000 nee. ja 1.500 nee. Delegatiebesluit 2001 ja totaal nieuw in 2006

Citeertitel. ja 0 nee. ja 6.000 nee. ja 6.000 nee. ja 23.000 nee. ja 1.500 nee. Delegatiebesluit 2001 ja totaal nieuw in 2006 BIJLAGE 2: NORMENKADER VERORDENINGEN en BELEIDSREGELS 001 bestuursorganen 001 bestuursorganen 001 bestuursorganen 001 bestuursorganen 001 bestuursorganen commissie voor onderzoek Gemeentewet art. 155 Verordening

Nadere informatie

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel.

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel. BIJLAGE 2 BIJ HET CONTROLEPROTOCOL 2013 TOETSINGSKADER RECHTMATIGHEID 2013 Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van financiële beheershandelingen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING Bevolking en Bestuur (0100) Openbare orde en veiligheid (0200) Burgerlijke stand en afgifte documenten Vreemdelingenzaken Algemeen financieel middelenbeheer Algemeen bestuur Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Normenkader gemeente Zoeterwoude

Normenkader gemeente Zoeterwoude Normenkader gemeente Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Bestuursondersteuning Gedragscode bestuurlijke integriteit wethouders en burgemeester Gedragscode

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen Programma Omschrijving Onderdeel Externe wetgeving Interne regelgeving Algemene wetgeving Grondwet Inkoop-en aanbestedingsbeleid 2014 Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2010 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Rechtspositiebesluit raadsen

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014 Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014 ter kennis aan de raad op 22 september 2014 bijgewerkt t/m augustus 2014 In dit navolgende overzicht

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009 Programma s/ producten 1. Burgers en bestuur Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Wet uniforme

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen Nr.: 18 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen d.d. 2 mei 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen M. Buijs A.A.G.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 3e kwartaal 2014 19-aug-14 dinsdag achterbanvergadering Ronde 26-8 26-aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Gedragscode

Nadere informatie

8. Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO. 9. idem Bezoldigings-besluit Aanwezig Bezoldigingsverordening ± 4.400.

8. Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO. 9. idem Bezoldigings-besluit Aanwezig Bezoldigingsverordening ± 4.400. BIJLAGE 1 fin/2012/310 1.Inleiding In kader van de rechtmatigheidcontrole van de accountant kan het verordeningenbestand van de gemeente worden ingedeeld in twee gedeelte: verordeningen, die van belang

Nadere informatie

Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen.

Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen. College Onderwerp: V20100334 Verlengen overeenkomst accountant Collegevoorstel Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen. Feitelijke informatie

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Nr.: 06-24 Diemen, april 2006 Onderwerp: Aan de raad. De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen.

Nr.: 06-24 Diemen, april 2006 Onderwerp: Aan de raad. De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen. Nr.: 06-24, april 2006 Onderwerp: Controleprotocol Aan de raad. Voorstel De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen. Toelichting In het kader van de de afgelopen jaren ingevoerde

Nadere informatie

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden College V200900553 Samenvatting: Het college stemt in met de kadernotitie "Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden" en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de kadernotitie

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening

Nadere informatie

Het Normenkader financiële rechtmatigheidscontrole gemeente Lelystad 2011-2012 vastte stellen.

Het Normenkader financiële rechtmatigheidscontrole gemeente Lelystad 2011-2012 vastte stellen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-19313 gemeente Lelystad * Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2,6.3 Financiën

Nadere informatie

Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015

Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015 Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015 In het navolgende overzicht wordt een inventarisatie gegeven van de -in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de gemeente relevante algemene

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december 2013

Gemeenteraad 19 december 2013 Gemeenteraad 19 december 2013 Aanvang: 14.00 uur Locatie: Gemeentehuis Raadhuisplein 1 (raadszaal), ingang Vreding 5 te Emmen A stukken Nr. 1 Opening en vaststelling agenda 2 Vragenhalfuur 3a RA13.0104

Nadere informatie

J. Kes Vaststellen wijzigingen belastingverordeningen. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

J. Kes Vaststellen wijzigingen belastingverordeningen. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; GemeenteWATE RLAN D Nummer: 326-28 Portefeuillehouder: Onderwerp: J. Kes Vaststellen wijzigingen belastingverordeningen De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013

GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013 GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013 Deze inventarisatie is tot stand gebracht op basis van: GRIJS GEARCEERDE BELEIDSVELDEN VALLEN BUITEN DE SCOOP

Nadere informatie

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl BI II Ii>»'^ J^QQJ*J][ Zaaknummer ' 10.14697 Behoort bij ODleqqer: 10.14697 nr. : Wethouder Louwman Programmabegroting^g Fi n a n c ën en Alaemene Lasten en Baten Telefoonnummer : 0229-252200 ; Middelen

Nadere informatie

1. Wonen Externe wet- en regelgeving

1. Wonen Externe wet- en regelgeving Legenda Ongewijzigde wetgeving Toegevoegde wetgeving Functie 1. Wonen 120 Brandweer en rampenbestrijding Brandweerwet 1985 Gemeentewet Besluit Brandweerpersoneel Besluit veiligheidsrisico's Wet Ambulancevervoer

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014

Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014 Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014 30 maart 2015 BIVO/2015/30132 *Z0173C6BD0A* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Doelstelling

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPOVL02

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPOVL02 Zaaknummer: OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 Collegevoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisering

Nadere informatie

Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang

Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang Leeswijzer overzicht De verordeningen die strafbepalingen bevatten zijn in blauw opgenomen. De verordeningen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen College Onderwerp: V200700988 aanvraag van verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten met betrekking tot de vrijstellingsprocedure ten behoeve van de uitbreiding van de woning aan de Inlaagdijk

Nadere informatie

Treasurybeheer Wet financiering decentrale overheden Treasurystatuut (Raad d.d. 09-01-2003) 19. Treasury

Treasurybeheer Wet financiering decentrale overheden Treasurystatuut (Raad d.d. 09-01-2003) 19. Treasury nvt Algemeen financieel (Inkomsten/Uitgaven ) en meerdere programma's plus Bedrijfsvoering Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet Burgerlijk Wetboek 8. Algemene Uitkering Algemene Wet Bestuursrecht

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOTH20. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 6 december 2011.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOTH20. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 6 december 2011. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 6. Collegevoorstel Zaaknummer: ORGOTH20 Feitelijke informatie Vaststellen van de besluitenlijst van 6. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit

Nadere informatie

Pagina 1. Dordrecht. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de gemeente Dordrecht

Pagina 1. Dordrecht. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de gemeente Dordrecht Normenkader 2013, lokale verordeningen Citeertitel Officiële naam regeling / Intitulé 1 Afvalstoffenverordening Verordening, regelende het zich ontdoen van huishoudelijke en andere categorieën van afvalstoffen,

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 4 december 2015 NORMENKADER 2015 Elk jaar stelt het Algemeen Bestuur het normenkader vast dat geldt als leidraad voor een rechtmatige begrotingsuitvoering

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1148631 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017 besloten

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Raad V200901121 versie 1 december 2009

Raad V200901121 versie 1 december 2009 Raadsvoorstel Inleiding: Sinds 2002 worden de vergaderingen van de gemeenteraad door camera geregistreerd en integraal uitgezonden op het televisiekanaal van de Heusdense lokale omroep HTR. Sinds de vaststelling

Nadere informatie

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW Bevoegdhedenoverzicht heffingen Heffingen (belasting): - opleggen en ondertekenen aanslagen/nota s: - OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, hondenbelasting, toeristenbelasting, woonforsenbelasting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Gemeente Bussum Vaststellen 'Kwijtscheldingsregeling 2013' Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013)

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

Woonplaatscodes authentieke registraties adressen en gebouwen

Woonplaatscodes authentieke registraties adressen en gebouwen College Onderwerp Woonplaatscodes authentieke registraties adressen en gebouwen Collegevoorstel Inleiding Het kabinet heeft in 2007 besloten tot het invoeren van een stelsel van basisregistraties. Gemeenten

Nadere informatie

Begrotingswijziging Gemeente Bussum

Begrotingswijziging Gemeente Bussum Wijziging : 2013009 2013-009 Bestrap 2013-2 2013-009 Bestrap 2013-2 Datum wijziging : 8-okt-2013 Soort : Begrotingswijziging Datum besluit : 12-nov-2013 Status : Geregistreerd 5 Lasten 51 Kostenplaatsen

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

Datum vergadering: 10 december 2015

Datum vergadering: 10 december 2015 Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2016 Commissie: Samen Leven 1-12-2015 Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T. BBVKenmerk: 1016267 Datum vergadering: 10

Nadere informatie

(aanvulling op VNG-brief ECFE/U201401059 Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (26 mei 2014)

(aanvulling op VNG-brief ECFE/U201401059 Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (26 mei 2014) Bijlage 2 bij VNG-brief van 10 oktober 2014, kenmerk ECFE/U2014001894 Aanzet voor een niet-limitatieve, dynamische lijst van overheidstaken, publiekrechtelijke bevoegdheden of diensten van algemeen (economisch)

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014

Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014 Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014 18 december 2014 BIVO/2014/30119 *Z016095B9DB* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Doelstelling

Nadere informatie

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Ons kenmerk: 07rb000160 Nr. 13F De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Concept Controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 van de Gemeente Roermond.

Concept Controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 van de Gemeente Roermond. Concept Controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 van de Gemeente. Inleiding Voor u ligt hiet Controleprotocol 2013. Op verzoek van hiet Auditcomité is het opstellen en het vaststellen

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2014 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Delegatie- en mandaatbesluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Normenkader 2011 Pagina 1/8 30 augustus 2011

Normenkader 2011 Pagina 1/8 30 augustus 2011 Normenkader 2011 Van een gemeente wordt verwacht dat aan de accountant een volledig overzicht van de relevante wet- en regelgeving wordt gegeven, het zogenaamde normenkader. Het college is primair verantwoordelijk

Nadere informatie

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Gelet op de Mandaatregeling Sector Samenleving 2013, Gelet op de artikelen 75, tweede

Nadere informatie

financieel Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Wet gemeenschappelijke regelingen

financieel Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Wet gemeenschappelijke regelingen Normenkader 2013 Tabel Normenkader rechtmatigheid 2013 met daarin opgenomen wetgeving extern, regelgeving intern financieel, regelgeving intern niet financieel voor de financiële rechtmatigheidscontrole

Nadere informatie

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014 H Gemeente NOORDWIJK Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht Belastingverordeningen 2014 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006 Nr.: 34 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006 Aanwezig: Afwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouder: de secretaris: B.M. Groen A.A.G. van

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 12 november 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 12 november 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 12 november 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: vaststelling belastingverordeningen 2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk:

Nadere informatie

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Zaaknummer: 253498 Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Collegevoorstel Inleiding Op 23 april 2011 is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het bouwen

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM 1. Inleiding Commissie Middelen 31-10-2013 Bijlage BIJ13.0939 bij casenummer AB13.00635 Behoort bij RV2013.053 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM

Nadere informatie

NORMENKADER 2013 GEMEENTE DIEMEN Algemeen

NORMENKADER 2013 GEMEENTE DIEMEN Algemeen NORMENKADER 2013 GEMEENTE DIEMEN Algemeen Gemeentewet. Verordening ex art 212, financieel beleid, beheer en inrichting financiële organisatie, Verordening ex art 213, controleverordening, Verordening ex

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder enlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 17 februari 2015. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828;

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 9 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Normenkader 2014 en verlengd boekjaar Normenkader 2014 Elk jaar stelt uw Algemeen Bestuur het normenkader vast dat

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00461003. Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland

Collegevoorstel. Zaaknummer 00461003. Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland Zaaknummer 00461003 Onderwerp Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over de ophoging van een achtergestelde lening aan de Kredietbank Nederland. Alle informatie leest

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 10 februari 2009.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 10 februari 2009. College V200900128 Onderwerp: Vaststellen van de besluitenlijst van 10 februari 2009. Collegevoorstel Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 10 februari 2009. Advies: Wij stellen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Collegevoorstel Zaaknummer: 00403913 Feitelijke informatie Bijgaand treft u het raadsvoorstel aan tot vaststelling van de beleidsplannen

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Aanpassen van de ' Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen in de gemeente s-hertogenbosch 2013' Reg.nr. : 144625 B&W verg. : 19 maart 2013

Nadere informatie

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 BELASTINGEN Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 Het college van burgemeester en wethouders, de teamleider

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen.

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Aan de Raad Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002 Agendapunt 13 Onderwerp Tarief rioolrecht 2003 Voorstel 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Financiële

Nadere informatie

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35977_1 3 juni 2016 uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 Gemeenteblad

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. College V200900379 Onderwerp: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. Advies: Wij stellen u voor bijgaand

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Besluit 36e wijziging Regeling Regio Rivierenland

Besluit 36e wijziging Regeling Regio Rivierenland Besluit 36e wijziging Regeling Regio Rivierenland De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITENLIJST collegevergadering d.d. Aanwezig: Burgemeester A.M. Demmers-van der Geest Wethouders J. de Jonge, A. Vader, D. Verboom, S. Stroosnijder 1 e loco-secretaris R.W. Schiettekatte (tot

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet Status Besluitvormend Voorstel 1. de Financiële verordening gemeente Boxtel 2014 vast te stellen en die van 2004 in te trekken;

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Attributie- en mandateringsbesluit gemeentelijke belastingen 2013 Portefeuille C.Mooij Auteur mw. J. Koedooder Telefoon 0235114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl MenS/

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, -

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, - Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, - Nieuwegein 2014-030 Financiën Contactpersoon Geri de Vree Telefoon (030) 607 13 05 E-mail.devree@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Raadsvoorstel Inleiding Het passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Enkele daarmee samenhangende wetswijzigingen hebben een relatie met het leerlingenvervoer. Deze wijzigingen en de afstemming

Nadere informatie

Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte

Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte College Onderwerp: V200701018 Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte Samenvatting: Inleiding: In het programma 2007 voor collegeonderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid staat voor 2007 onder

Nadere informatie

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht Inleiding: Op 27 februari 2007 heeft de gemeenteraad de voorlopige tarieven vastgesteld voor de afvalstoffenheffing 2008 op basis van de inzameling van het huishoudelijk afval via het zogenaamde diftarsysteem.

Nadere informatie

vastgesteld Besluitenlijst

vastgesteld Besluitenlijst No. 31 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK, BURGEMEESTER W. VAN PUTTEN, WETHOUDER W.A. MATEMAN,

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

Gemeenteblad gemeente Oudewater

Gemeenteblad gemeente Oudewater Dit elektronische gemeenteblad is een officiële uitgave van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, Waardsedijk 219, 3421 NE. Vergunningen en ontheffingen APV Aangevraagd Kapellestraat 14

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Onderwerp Voorstel tot aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen Ag nr.: 9 Onderwerp Voorstel tot aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen Status besluitvormend Voorstel De Kwijtscheldingsregeling 2012 vast te stellen. Inleiding Als een belastingplichtige

Nadere informatie