Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. 000225657Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010"

Transcriptie

1 Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 Raadsvoorstel Inleiding De accountant toetst, op grond van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten, de arreke op getrouwheid en financiële rechtmatigheid. De raad stelt de kaders waarbinnen de toetsing van de financiële rechtmatigheid plaatsvindt en doet dat in de vorm van vaststelling van het normenkader. In dit voorstel wordt het geactualiseerde normenkader ten behoeve van de arreke 2010 ter vaststelling aangeboden. Feitelijke informatie Voorgeschiedenis Met ingang van de gemeentelijke arreke 2004 is, naast de getrouwheid, de rechtmatigheid onderdeel van de controlerende taak van de accountant. Over de ren 2004 en 2005 heeft de accountant van onze gemeente zich van een oordeel over de rechtmatigheid onthouden omdat er landelijk veel onduidelijkheid bestond over de inhoud van de controle en omdat als gevolg van deze onduidelijkheid geen normenkader in de raad was vastgesteld. Sinds 2006 heeft de raad het normenkader vastgesteld en heeft de accountant de rechtmatigheidtoets uitgevoerd wat tot goedkeurende verklaringen met betrekking tot de rechtmatigheid heeft geleid. Reikwijdte van het begrip rechtmatigheid Het begrip rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole richt zich met name op de financiële rechtmatigheid en is hiermee beperkter dan het juridische begrip rechtmatigheid. Met financiële rechtmatigheid wordt bedoeld de mate waarin de financiële beheershandelingen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zijn uitgevoerd. De accountant toetst dus niet of aan alle in de wet genoemde voorwaarden is voldaan, maar slechts aan die voorwaarden die bij niet-naleving financiële gevolgen voor de gemeente kunnen hebben. Normenkader Het normenkader bestaat uit een overzicht van de geldende externe en gemeentelijke regelgeving met betrekking tot financiële rechtshandelingen. De accountant controleert de rechtmatigheid van de toepassing van externe regelgeving (vastgesteld op bijvoorbeeld europees of landelijk niveau) en van de eigen, gemeentelijke regelgeving. Afweging In het normenkader 2010, dat u als bijlage aantreft, zijn de nieuwe regelingen en de ten opzichte van het normenkader 2009 gewijzigde regelingen opgenomen en als zodanig aangegeven. Tevens is in deze bijlage een overzicht opgenomen van de regelgeving die in 2010 is komen te vervallen of is ingetrokken. In het geactualiseerde normenkader zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het normenkader arreke 2009 als volgt: Nieuw vastgestelde regelgeving: o Verorde antidiscriminatievoorzieen Heusden; o Reglement burgerlijke stand; 1

2 Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 o Algemene inkoopvoorwaarden; o Verorde toeken alleenrecht aan WML; o Beleidskader 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord; o Verorde voorzieen onderwijs; o Beleidsregels leerlingenvervoer ; o Monumentenverorde 2010; o Nota armoedebeleid ; o Verorde regeling HeusdenPas; o Verorde wet inburgering; o Verorde individuele voorzieen maatschappelijke ondersteu; o Uitvoeringsprogramma duurzaamheid ; o Kadernota grondbeleid; o Ontwikkelingsvisie buitengebied; o Beleidsregels subsidiëring integratiebeleid; o Beleidsregels subsidiëring cluster zorg en welzijn; o Beleidsregels subsidiëring cluster milieu; o Beleidsregels subsidiëring educatie; o Beleidsregels subsidiëring cultuur en toerisme. Gewijzigde regelgeving: o Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad o Verorde op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteu; o Archiefverorde; o Treasurystatuut; o Mandaatbesluiten genomen na ; o Beheerregeling voor GBA; o Privacyreglement voor GBA; o Legesverorde + tarieven; o Brandsverorde; o Verorde brandweerrechten; o APV; o APV 1997 uitvoeringsbesluiten; o Standplaatsenbeleid gemeente Heusden; o Exploitatievergun horecabedrijf; o Verorde parkeerbelastingen 2001 en tarieventabel; o Marktgeldverorde; o Monumentenverorde; o Verorde toeristenbelasting; o Verorde watertoeristenbelasting; o 1 e wijziging van de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008; o Verorde op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten; o Verorde afvalstoffenheffing; o Verorde rioolrecht; o Bouwverorde; o Legesverorde; o Leidraad invordering gemeentelijke belastingen; o Verorde op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelasting; o Verorde hondenbelasting. 2

3 Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 Vervallen/ingetrokken regelgeving: o Grondnota; o Nota grondbeleid deel 1; o Nota grondbeleid deel 2; o Algemene inkoopvoorwaarden; o Verorde voorzieen onderwijs; o Verorde wet inburgering; o Beleidsregels subsidiëring cluster cultuur en toerisme; o Verorde individuele voorzieen maatschappelijke ondersteu Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Procedure Sinds nuari 2008 is de Verorde op de auditcommissie in werking. Gelet op de taak van de auditcommissie heeft de auditcommissie -evenals voorgaande ren- de voorbereiding van dit raadsvoorstel ter hand genomen. Dit voorstel wordt u, voorzien van het advies van de auditcommissie, rechtstreeks aangeboden. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems Advies Auditcommissie De Auditcommissie adviseert positief inzake het normenkader rechtmatigheid

4 Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 Besluit De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 8 februari 2011; gezien het voorstel van het college van 4 nuari 2011, doc.nr. KCHH04; gezien het advies van de auditcommissie van 26 nuari 2011; gezien het memorandum van het college van 1 februari 2011; gezien de beraadslagingen; gelet op artikel 213 van de Gemeentewet; b e s l u i t : het normenkader rechtmatigheid 2010 vast te stellen. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 4

5 M E M O Aan: de leden van de gemeenteraad Van: het college van Heusden Datum: 1 februari 2011 Onderwerp: Raadsvoorstel normenkader rechtmatigheid 2010 Op de agenda van de raadsvergadering van 8 februari a.s. staat het raadsvoorstel tot vaststelling van het normenkader rechtmatigheid. Ter voorbereiding is dit raadsvoorstel behandeld in de auditcommissie van 26 nuari jl. Naar aanleiding van een door de commissie gestelde vraag is een kleine wijziging van het raadsvoorstel en het normenkader zelf nodig. Deze wijziging betreft de Grondnota, de Nota grondbeleid deel 1 en deel 2. Deze zijn in het bestaande raadsvoorstel aangemerkt als vervallen/ingetrokken; maar omdat in de onlangs vastgestelde Kadernota grondbeleid aan deze nota s nog een zekere werking wordt toebedeeld, wordt voorgesteld om deze in het normenkader te handhaven. Het voorstel is dan ook om in het raadsvoorstel op pagina 3 in de opsomming van vervallen/ingetrokken regelgeving de genoemde 3 nota s te schrappen en het normenkader zelf (bijlage 1 en 2) dienovereenkomstig aan te passen. * *

6 001 bestuursorganen raad Gemeentewet Gedragscode voor de leden van de raad art bestuursorganen burgerparticipatie AWB Inspraakverorde gemeente Heusden bestuursorganen Gemeentewet Reglement van orde van het college art bestuursorganen raad Gemeentewet art. 16 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 001 bestuursorganen raad Verorde auditcommissie gewijzigd 001 bestuursorganen burgerparticipatie Verorde burgerinitiatief gemeente Heusden bestuursorganen burgerparticipatie Verorde jongereninitiatief gemeente Heusden bestuursorganen raad Gemeentewet Verorde op de ambtelijke bijstand en de gewijzigd art. 33 fractieondersteu bestuursorganen raad Verorde op de Rekenkamer- commissie Heusden bestuursorganen raad Gemeentewet Verorde rechtspositie wethouders en art. 44 en 95 t/m raadsleden inkoopvoorwaarden gemeentewet Algemene inkoopvoorwaarden nieuw inkoopvoorwaarden gemeentewet Verorde toeken alleenrecht aan WML nieuw archief Archiefwet Archiefverorde 2006 gewijzigd organisatie Car art 3:1 Bezoldigingsverorde gemeente Heusden 2001 delegatie Gemeentewet, Delegatiebesluit 2001, WvW 1994 en WRO financieel middelenbeleid gemeentewet Financiële beheers- en controleverorde financieel middelenbeleid financieel middelenbeleid inkoopbeleid gemeentewet art wet fido voor treasurystatuut gemeentewet art wet fido voor treasurystatuut Gemeentewet art. 41c Europese regelgeving Financiële Verorde Treasurystatuut 2010 gewijzigd Gedragscode voor burgemeester en wethouders Inkoopbeleid klachten Arbo wet Klachtenregeling ongewenst gedrag 2009 organisatie Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie en geweld organisatie Klokkenluiderregeling mandaat AWB Mandaatbesluiten genomen na gewijzigd mandaat AWB Mandaatregeling organisatie Gemeentewet Organisatiebesluit gemeente Heusden steunverle verorde 212 Protocol subsidieverstrekking en steunverle ondernemingen financieel middelenbeleid gemeentewet Regeling budgethouderschap bezwaar en beroep AWB Verorde commissie bezwaarschriften financieel middelenbeleid gemeentewet art Verorde controle financieel beheer confom art Verorde functioneringsgesprekken burgemeester klachten AWB Verorde interne klachtenbehandeling financieel middelenbeleid gemeentewet art Verorde onderzoeken doelmatigheid en 213a doeltreffendheid gemeentewet art Verorde outplacement gewezen wethouders burgerzaken GBA wet GBA Beheerregeling voor GBA gewijzigd 003 burgerzaken GBA wet GBA Privacyreglement voor GBA gewijzigd Normenkader 2010, pagina 1

7 003 burgerzaken nummering gebouwen gemeentewet, Regeling op de nummering van gebouwen in de APV gemeente Heusden 003 burgerzaken straatnaamgeving art. 82 Gem.wet Verorde commissie straatnaamgeving 003 burgerzaken burgerlijke stand burgerlijk wetboekreglement Burgelijke Stand nieuw 003 burgerzaken discriminatie Wet Verorde antidiscriminatievoorzieen nieuw gemeentelijke antidiscriminatievoo rzieen Heusden 003 burgerzaken GBA Wet GBA Verorde gemeentelijke basisadministratie persoonsgegeve persoonsgegevens gemeente Heusden ns 004 baten secretarieleges leges gemeentewet + Legesverorde + tarieven gewijzigd belastingwetten 006 bestuursondersteu Griffie Gemeentewet, Regeling inzake het instellen en de organisatie raad en rekenkamer Car-Uwo van de griffie 006 bestuursondersteu onderzoeksrecht Gemeentwet Verorde op het onderzoeksrecht van de raad raad en rekenkamer 120 brandweer en rampenbestrijding brand Brandweerwet Brandsverorde 2010 gewijzigd 120 brandweer en rampenbestrijding brandweer Brandweerwet art. 1, 12 en- art. 149 gemeentewet Organisatie- en beheersverorde brandweer brandweerrechten Gemeentewet Verorde brandweerrechten 2010 tarief art. 229 aanwijzing plaats APV Aanwijzing plaats op grond van art a APV openbare orde en handhaving Gemeentewet APV gewijzigd Wowet, WRO, Wet milieubeheer, Wet op de openlucht recreatie, APV Beleidsplan handhaving bibob wet BIBOB Beleidsregel Wet BIBOB coffeeshopbeleid Gemeentewet, Coffeeshopbeleid APV drankgebruik APV Hinderlijk drankgebruik op de weg honden APV Hinderlijke/gevaarlijke honden marktverorde Gemeentewet Marktverorde gemeente heusden 2003 art. 149, 160 parkeren APV Parkeren caravans parkeren APV Parkeren van grote voertuigen prostitutiebeleid Gemeentewet, APV Prostitutiebeleid markt Marktverordenin Regeling gebruik eigen materiaal (markten) g markt Marktverordenin Reglement van orde voor de marktcommissie g sluitingstijden horeca APV Sluitingstijden horeca 120 brandweer en rampenbestrijding exploitatievergunen winkeltijden APV Uitvoeringsbesluit exploitatievergunen Winkeltijdenwet, Winkeltijdenverorde Gemeentewet APV APV 1997 uitvoeringsbesluiten gewijzigd wet op de sregio' s Beleidskader 2011 Veiligheidsregio Brabant- Noord nieuw standplaatsen APV Standplaatsenbeleid gemeente Heusden 2010 gewijzigd uitstallingen APV Uitstallingenbeleid uitvoeringsbeslui Normenkader 2010, pagina 2

8 openbare orde en Wet Bibob, Gemeentewet, Leerplichtwet, APV, Wowet, WRZO Kadernota integraal sbeleid handhaving Wowet, WRO, Wet milieubeheer, Wet op de openlucht recreatie, APV Beleidsplan integrale handhaving APV Exploitatievergun horecabedrijf gewijzigd 141 openbare orde en exploitatievergun horeca 141 openbare orde en handhaving, Uitvoeringsprogramma integrale handhaving Gemeentewet wegen, straten en pleinen straatmeubilair Gemeentewet Beleids- en beheerplan verkeer- en straatmeubilair wegen, straten en pleinen verlichting Beleidsnota openbare verlichting wegen, straten en pleinen nutsvoorzie Telecommunicat Telecommunicatieverorde iewet art verkeersmaatregelen te verkeer Wegenwet Beleidsplan wegen land 211 verkeersmaatregelen te verkeer Wegenverkeers- Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP) land wet 211 verkeersmaatregelen te verkeer Wegsleepverorde gemeente Heusden land 214 parkeren parkeren Wegenverkeers- Beleidsregels vergun parkeren wet 214 parkeren parkeren WvW Parkeerverorde baten parkeerbelasting parkeerbelasting Verorde Uitvoeringsbesluit betaald parkeren. parkeerbelasting baten parkeerbelasting parkeerbelasting gemeentewet Verorde parkeerbelastingen 2001 en tarief art. 229 Tarieventabel 310 handel en ambacht sociaal economisch Wet werk en Sociaal-economisch plan bijstand, WMO 311 opbrengst marktgelden marktgelden gemeentewet Marktgeldverorde 2010 tarief art openbaar basisonderwijs, onderwijs Integraal Huisvestings Plan openbaar basisonderwijs, 421 openbaar basisonderwijs, vandalisme, art. 4:81, hoofdstuk 3 verorde onderwijs onderwijs Wet primair onderwijs Procedureregels ivm afhandeling van spoedaanvragen voor vergoeding van de kosten van vandalisme Verorde voorzieen onderwijs nieuw 423 bijzonder basisonder-wijs, onderwijs Wet primair Integraal Huisvestings Plan 2009 onderwijs 423 bijzonder basisonder-wijs, onderwijs Wet primair Verorde voorzieen onderwijs nieuw onderwijs 433 bijzonder speciaal onderwijs Wet primair Integraal Huisvestings Plan 2009 onderwijs, onderwijs 433 bijzonder speciaal onderwijs Wet primair Verorde voorzieen onderwijs nieuw onderwijs, onderwijs 443 bijzonder voortgezet onderwijs Integraal Huisvestings Plan 2009 onderwijs, 480 gemeenschappelijke baten leerlingenvervoer Deelverorde subsidie leerlingenvervoer en lasten onderwijs gemeente Heusden 480 gemeenschappelijke baten leerlingenvervoer en lasten onder- 480 gemeenschappelijke baten leerlingenvervoer en lasten onderwijs Verorde cliëntenraad leerlingenvervoer gemeente Heusden Verorde leerlingenvervoer gemeente Heusden gemeensch. baten en lasten onderwijs 481 gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs onderwijs Wet op het Lokale educatieve agenda : partners in onderwijsachters onderwijsbeleid tandenbeleid leerlingenvervoer Beleidsregels leerlingenvervoer nieuw 480 gemeenschappelijke baten lokaal onderwijs-beleid Verorde overleg lokaal onderwijsbeleid en lasten onderwijs Normenkader 2010, pagina 3

9 480 gemeenschappelijke baten lokaal onderwijs-beleid WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden en lasten onderwijs 482 volwassen-educatie volwasseneducatie gemeentewet, Algemene subsidieverorde AWB 510 openbaar bibliotheek-werk bibliotheek Kadernota gemeentelijke eigendommen 510 openbaar bibliotheekwerk bibliotheek subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 510 openbaar bibliotheekwerk bibliotheek gemeentewet, Algemene subsidieverorde 530 sport sport Kadernota gemeentelijke eigendommen 530 sport sport subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 530 sport sport gemeentewet, Algemene subsidieverorde 530 sport sport WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden 530 sport sport Kadernota Sport en bewegen 540 kunst kunst Kadernota gemeentelijke eigendommen 540 kunst kunst subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 540 kunst kunst gemeentewet, Algemene subsidieverorde 540 kunst kunst monumentenwet Kadernota Kunst en Cultuur, wet tot behoud van cultuurbezit, museumwet, wet op archeologische monumentenzor g 540 kunst media mediawet Kadernota Mediabeleid 541 oudheidkunde/ musea oudheidkunde/ musea Kadernota gemeentelijke eigendommen 541 oudheidkunde/ musea monumenten art. 149 Gem. Monumentenverorde 2010 gewijzigd wet, art. 9.2 Bouwverordenin g 1997, art Monumentenwe 541 oudheidkunde/ musea oudheidkunde/ musea subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 541 oudheidkunde/ musea molens Reglement gilde van Heusdense molenaars 541 oudheidkunde/ musea oudheidkunde/ musea gemeentewet, Algemene subsidieverorde 541 oudheidkunde/ musea monumenten art. 149 Subsidieverorde gemeentelijke monumenten Gem.wet Monumentenzorg Monumenten Gemeentewet, Monumentenverorde 2010 gewijzigd monumentenwet, Wabo beheer groen en vesting Vesting Heusden Uitvoeringsplan openbare ruimte Vesting Heusden Heusden 558 openbaar groen en toerisme Gemeentewet Verorde toeristenbelasting 2010 tarief openlucht recreatie art openbaar groen en toerisme Gemeentewet Verorde watertoeristenbelasting 2010 tarief openlucht recreatie art openbaar groen en toerisme Duinverorde gemeente Heusden openlucht-recreatie 560 openbaar groen en groen Gemeentewet Groenbeleidsplan 2004 tm 2013 openlucht-recreatie 560 openbaar groen en openlucht-recreatie toerisme Kadernota gemeentelijke eigendommen 560 openbaar groen en openlucht-recreatie toerisme subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 560 openbaar groen en toerisme gemeentewet, Algemene subsidieverorde openlucht-recreatie 560 Groen en recreatie groen Burgerlijk Groenstructuurplan Heusden wetboek, Boswet 580 openbaar groen en toerisme W.O.R. Beleids- en actieplan Recreatie en Toerisme openlucht-recreatie gemeente Heusden overige recreatieve multifunctionele Kadernota gemeentelijke eigendommen voorzieen accommodaties en speelterreinen Normenkader 2010, pagina 4

10 580 overige recreatieve voorzieen multifunctionele accommodaties en speelterreinen subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 580 overige recreatieve voorzieen multifunctionele accommodaties en speelterreinen gemeentewet, Algemene subsidieverorde 580 overige recreatieve speelruimte Warenwet Nota speelruimtebeleid voorzieen 611 Werkgelegenheid arbeidsmarkt Wet soc. Werkvoorzie Arbeidsmartkbeleid Heusden Werkgelegenheid sociaal-economisch Wet werk en Sociaal-economisch plan bijstand, WMO 614 baten reinigingsrechten en kwijtschelding Gemeentewet, Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen afvalstoffenheffing belastingwetten baten reinigingsrechten en kwijtschelding Gemeentewet, 1e wijziging van de Regeling kwijtschelding afvalstoffenheffing belastingwetten gemeentelijke belastingen gemeentelijk minimabeleid klantenraad Verorde klantenraad gemeente Heusden gewijzigd 614 gemeentelijk minimabeleid Verorde persoonsgebonden budget 614 gemeentelijk minimabeleid minimabeleid WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden 614 gemeentelijk minimabeleid minimabeleid Eerste wijziging Bijdragenregeling welzijnsactiviteiten gemeente Heusden gemeentelijk minimabeleid armoedebeleid WMO, wet werk Nota Armoedebeleid nieuw en bijstand 614 gemeentelijk minimabeleid Verorde Regeling HeusdenPas nieuw 620 maatschappe-lijke begeleiding en advies 620 maatschappe-lijke begeleiding en advies 620 maatschappe-lijke begeleiding en advies 620 maatschappe-lijke begeleiding en advies 620 maatsch. begeleiding en advies maatschappelijk werk Kadernota gemeentelijke eigendommen maatschappelijk werk subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden maatschappelijk werk gemeentewet, Algemene subsidieverorde maatschappelijk werk WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden jeugd 621 vreemdelingen integratiebeleid/ vreemdelingen 621 vreemdelingen integratiebeleid/ vreemdelingen 621 vreemdelingen nieuwkomers Wet inburgering art 8, 19 lid 5, 23 lid 3 en 35 wet op de jeugdzorg, AWBZ, leerplichtweg, Burgerlijkwetboe k, wet werk en bijstand Nota van Wieg tot Werk (integraal jeugdbeleid) subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden gemeentewet, Algemene subsidieverorde Verorde wet inburgering nieuw 621 vreemdelingen integratiebeleid/ WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden vreemdelingen 622 vreemdelingen integratiebeleid/ Beleidsregels subsidiëring integratiebeleid nieuw vreemdelingen 630 sociaal-cultureel werk sociaal cultureel werk/ jeugd en jongeren Kadernota gemeentelijke eigendommen 630 sociaal-cultureel werk sociaal cultureel werk/ jeugd en jongeren 630 sociaal-cultureel werk sociaal cultureel werk/ jeugd en jongeren 630 sociaal-cultureel werk sociaal cultureel werk/ jeugd en jongeren subsidieverorde gemeentewet, Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden Algemene subsidieverorde WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden 641 ouderenbeleid ouderenbeleid Kadernota gemeentelijke eigendommen 641 ouderenbeleid ouderenbeleid subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 641 ouderenbeleid ouderenbeleid gemeentewet, Algemene subsidieverorde 641 ouderenbeleid ouderenbeleid WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden 650 kinderopvang kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 652 WMO maatschappelijke ondersteu Wet Verorde Wet Kinderopvang (Wk) kinderopvang WMO Verorde WMO adviesraad Heusden 2008 Normenkader 2010, pagina 5

11 652 WMO maatschappelijke WMO WMO-besluit maatschappelijke ondersteu ondersteu gemeente Heusden WMO maatschappelijke ondersteu Wet maatschappelijk e ondersteu, art 5 gemeentewet, art 149 Verorde individuele voorzieen maatschappelijke ondersteu nieuw 714 openbare gezondheidszorg 714 openbare gezondheidszorg 714 openbare gezondheidszorg 714 openbare gezondheidszorg 715 jeugdgezond-heidszorg, uniform deel 715 jeugdgezondheidszorg, uniform deel 715 jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 jeugdgezond-heidszorg, maatwerk deel 716 jeugdgezond-heidszorg, maatwerk deel 716 jeugdgezond-heidszorg, maatwerk deel 721 afvalverwijdering en verwerking 721 afvalverwijdering en verwerking 721 afvalverwijdering en verwerking 721 afvalverwijdering en verwerking 721 afvalverwijdering en verwerking gezondheidszorg subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden gezondheidszorg gemeentewet, Algemene subsidieverorde gezondheidszorg WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden wonen, welzijn, zorg WMO Beleid woonservicezones jeugdgezondheids-zorg subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden jeugdgezondheids-zorg gemeentewet, Algemene subsidieverorde jeugdgezondheids-zorg WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden jeugdgezondheids-zorg subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden jeugdgezondheids-zorg gemeentewet, Algemene subsidieverorde jeugdgezondheids-zorg WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden afval Wet Afvalbeheerplan en uitvoeringsprogramma milieubeheer destructie Destructieverorde gemeente Heusden 1999 zwerfafval APV Plan van aanpak zwerfafval afval afval APV, gemeentewet,afvalstoffenverorde Inzameling huishoudelijk afval, aanvullende regels Wet milieubeheer, art Wet milieubeheer Afvalstoffenverorde gemeente Heusden 721 afvalverwijdering en verwerking diftar Containerbeleid en tarievenstructuur na invoering Diftar 722 riolering en waterzuivering riolering Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 723 milieubeheer lucht Actieplan luchtkwaliteit 723 milieubeheer bodembeleid Wet Bodembeleidsplan milieubeheer 723 milieubeheer geluid Wet Geluidsnota milieubeheer 723 milieubeheer honden APV Nota Hondenbeleid 723 milieubeheer lucht Luchtkwaliteitsplan 723 milieubeheer milieubeleid Wet milieubeheer Milieubeleidsverklaring (GIM) 723 milieubeheer milieubeleid Wet Milieuprogramma milieubeheer 723 milieubeheer stoken APV Stookbeleid 723 milieubeheer geurhinder en art. 6 Wet Verorde geurhinder en veehouderij veehouderij 2008 geurhinder en veehouderij 723 milieubeheer duurzaamheid Wet milieubeheer, wet geluidhinder uitvoeringsprogramma duurzaamheid nieuw 723 milieubeheer duurzaamheid Wet bodembescherm ing, Wet amoniak en veehouderij Duurzaamheidsagenda 723 milieubeheer waterplan Natuurbescherm Waterplan Heusden ingswet, wet milieubeheer, wet gemeentelijke watertaken Normenkader 2010, pagina 6

12 724 lijkbezorging beheer begraafplaatsen 724 lijkbezorging beheer begraafplaatsen Verorde op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften met betrekking tot indeling en onderscheid van graven voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeene Heusden Verorde op Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen het gebruik en gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente het beheer van Heusden 2004 de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden lijkbezorging lijkbezorgings- rechten Verorde op de heffing en invordering van tarief lijkbezorgingsrechten 724 lijkbezorging beheer begraafplaatsen wet op de Verorde op het gebruik en het beheer van de lijkbezorging gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden baten reinigingsrech-ten afvalstoffenheffing gemeentewet Heffing en invordering afvalstoffenheffing en afvalstoffen-heffing art baten reinigingsrech-ten afvalstoffenheffing art Wet Verorde afvalstoffenheffing tarief en afvalstoffen-heffing Milieubeheer 725 baten reinigingsrech-ten reinigingsrechten gemeentewet Verorde heffing en invordering van en afvalstoffen-heffing art. 229 reinigingsrechten baten reinigingsrech-ten rioolheffing gemeentewet Verorde rioolrecht tarief en afvalstoffen-heffing art ruimtelijke orde planschadeprocedures WRO art. 49, 72 Procedureregeling planschadevergoeding gemeente Heusden ruimtelijke orde grond WRO, Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigeswet Kadernota grondbeleid nieuw 810 ruimtelijke orde buitengebied WRO Ontwikkelingsvisie buitengebied nieuw 810 ruimtelijke orde waterplan Natuurbescherm Waterplan Heusden ingswet, wet milieubeheer, wet gemeentelijke watertaken 810 ruimtelijke orde grondgebied WRO Structuurvisie 810 ruimtelijke orde windturbines WRO, Flora en Kadernota plaatsingsmogelijkheden windturbines faunawet, natuurbesch. Wet, wet op waterkeringen 822 overige volkshuis-vesting woen buitengebied art. 19 lid 2 WRO Beleidsregels inzake uitbreiding burgerwo en bijgebouwen bij burgerwoen in het buitengebied 822 overige volkshuis-vesting wosplitsing Wowet, WRO Beleidsregels inzake wosplitsing in relatie tot het nieuwe streekplan 822 overige volkshuis-vesting bouwen Wowet Bouwverorde 1997 gewijzigd 822 overige volkshuis-vesting woonwagenzaken art. 2 Huisvestingsverorde voor standplaatsen van Huisvestingswet, woonwagens art. 149 Gem.wet 822 overige volkshuis-vesting bouwen Standaardregeling maximale oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen 822 overige volkshuis-vesting staangeld Woonwagenwet, Verorde staangeld 1997 Gemeentewet art overige volkshuis-vesting welstand Wowet Welstandsnota 822 overige volkshuis-vesting volks Wowet, Nota Volks 2030 grondwet 823 bouwvergunen leges gemeentewet + Legesverorde gewijzigd belastingwetten 823 bouwvergunen Bouwvergun APV Beleidsregels uitwegvergunen gemeente Heusden 830 bouwgrond-exploitatie grondbeleid Gemeentewet Exploitatieverorde gemeente Heusden bouwgrond-exploitatie grondbeleid Gemeentewet Grondnota bouwgrond-exploitatie grondbeleid Gemeentewet Grondnota bouwgrond-exploitatie grondbeleid Gemeentewet Grondnota 2004 Normenkader 2010, pagina 7

13 830 bouwgrond-exploitatie grondbeleid Gemeentewet Grondnota bouwgrond-exploitatie grondbeleid Nota Grondbeleid deel bouwgrond-exploitatie grondbeleid Nota Grondbeleid deel Overige financiele middelen cultuurgronden Beleidsregels ten aanzien van de verkoop van cultuurgronden Beheer gemeentelijke gemeentelijke Kadernota gemeentelijke eigendommen eigendommen eigendommen 922 algemene baten en lasten subsidie AWB Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 922 algemene baten en lasten belastingen uitvoeringswet Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd algemene baten en lasten subsidie Beleidsregels subsidiëring cluster Zorg en Welzijn nieuw 922 algemene baten en lasten subsidie Beleidsregels subsidiëring cluster Milieu nieuw 922 algemene baten en lasten subsidie Beleidsregels subsidiëring cluster Educatie nieuw 922 algemene baten en lasten subsidie Beleidsregels subsidiering cluster cultuur en nieuw toerisme 931 Baten OZB gebruikers OZB gemeentewet + Verorde op de heffing en de invordering van tarief belastingwetten onroerende zaakbelasting Forensen- belasting Forensenbelasting Gemeentewet, Verorde forensenbelasting 2008 art baten honden-belasting hondenbelasting gemeentewet Verorde hondenbelasting 2010 tarief art. 229 alg. alg. zorg en welzijn AWB titel 4.2 Algemene subsidieverorde alg. alg. Leefbaarheid Gemeentewet Kadernota kern,wijk- en buurtgericht werken Normenkader 2010, pagina 8

14 BIJLAGE 2: NORMENKADER 2010: vervallen VERORDENINGEN en BELEIDSREGELS toets op vervallen STAND dec 2010 wet- en regelgeving rechtmatigheid Functie Product Activiteit Wettelijke Citeertitel inkoopvoorwaarden gemeentewet Algemene inkoopvoorwaarden vervallen 421 openbaar basisonderwijs, onderwijs Wet primair onderwijs Verorde voorzieen onderwijs vervallen 423 bijzonder basisonder-wijs, onderwijs Wet primair onderwijs Verorde voorzieen vervallen onderwijs 433 bijzonder speciaal onderwijs Wet primair onderwijs Verorde voorzieen vervallen onderwijs, onderwijs 621 vreemdelingen nieuwkomers Wet inburgering art 8, 19 Verorde wet inburgering vervallen lid 5, 23 lid 3 en algemene baten en lasten subsidie Beleidsregels subsidiering vervallen cluster cultuur en toerisme 652 WMO maatschappelijke ondersteu vervallen Wet maatschappelijke ondersteu, art 5 gemeentewet, art 149 Verorde individuele voorzieen maatschappelijke ondersteu 2007

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen. GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.nl Openingstijden Gemeentehuis Brummen Engelenburgerlaan 31 - maandag

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014. Werken vanuit de basis. Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17

Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014. Werken vanuit de basis. Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17 Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014 Werken vanuit de basis Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17 Inhoud Inleiding...3 1: Bestuur en organisatie...4 Bestuur...4 Organisatie...4

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie