Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. 000225657Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010"

Transcriptie

1 Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 Raadsvoorstel Inleiding De accountant toetst, op grond van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten, de arreke op getrouwheid en financiële rechtmatigheid. De raad stelt de kaders waarbinnen de toetsing van de financiële rechtmatigheid plaatsvindt en doet dat in de vorm van vaststelling van het normenkader. In dit voorstel wordt het geactualiseerde normenkader ten behoeve van de arreke 2010 ter vaststelling aangeboden. Feitelijke informatie Voorgeschiedenis Met ingang van de gemeentelijke arreke 2004 is, naast de getrouwheid, de rechtmatigheid onderdeel van de controlerende taak van de accountant. Over de ren 2004 en 2005 heeft de accountant van onze gemeente zich van een oordeel over de rechtmatigheid onthouden omdat er landelijk veel onduidelijkheid bestond over de inhoud van de controle en omdat als gevolg van deze onduidelijkheid geen normenkader in de raad was vastgesteld. Sinds 2006 heeft de raad het normenkader vastgesteld en heeft de accountant de rechtmatigheidtoets uitgevoerd wat tot goedkeurende verklaringen met betrekking tot de rechtmatigheid heeft geleid. Reikwijdte van het begrip rechtmatigheid Het begrip rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole richt zich met name op de financiële rechtmatigheid en is hiermee beperkter dan het juridische begrip rechtmatigheid. Met financiële rechtmatigheid wordt bedoeld de mate waarin de financiële beheershandelingen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zijn uitgevoerd. De accountant toetst dus niet of aan alle in de wet genoemde voorwaarden is voldaan, maar slechts aan die voorwaarden die bij niet-naleving financiële gevolgen voor de gemeente kunnen hebben. Normenkader Het normenkader bestaat uit een overzicht van de geldende externe en gemeentelijke regelgeving met betrekking tot financiële rechtshandelingen. De accountant controleert de rechtmatigheid van de toepassing van externe regelgeving (vastgesteld op bijvoorbeeld europees of landelijk niveau) en van de eigen, gemeentelijke regelgeving. Afweging In het normenkader 2010, dat u als bijlage aantreft, zijn de nieuwe regelingen en de ten opzichte van het normenkader 2009 gewijzigde regelingen opgenomen en als zodanig aangegeven. Tevens is in deze bijlage een overzicht opgenomen van de regelgeving die in 2010 is komen te vervallen of is ingetrokken. In het geactualiseerde normenkader zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het normenkader arreke 2009 als volgt: Nieuw vastgestelde regelgeving: o Verorde antidiscriminatievoorzieen Heusden; o Reglement burgerlijke stand; 1

2 Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 o Algemene inkoopvoorwaarden; o Verorde toeken alleenrecht aan WML; o Beleidskader 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord; o Verorde voorzieen onderwijs; o Beleidsregels leerlingenvervoer ; o Monumentenverorde 2010; o Nota armoedebeleid ; o Verorde regeling HeusdenPas; o Verorde wet inburgering; o Verorde individuele voorzieen maatschappelijke ondersteu; o Uitvoeringsprogramma duurzaamheid ; o Kadernota grondbeleid; o Ontwikkelingsvisie buitengebied; o Beleidsregels subsidiëring integratiebeleid; o Beleidsregels subsidiëring cluster zorg en welzijn; o Beleidsregels subsidiëring cluster milieu; o Beleidsregels subsidiëring educatie; o Beleidsregels subsidiëring cultuur en toerisme. Gewijzigde regelgeving: o Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad o Verorde op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteu; o Archiefverorde; o Treasurystatuut; o Mandaatbesluiten genomen na ; o Beheerregeling voor GBA; o Privacyreglement voor GBA; o Legesverorde + tarieven; o Brandsverorde; o Verorde brandweerrechten; o APV; o APV 1997 uitvoeringsbesluiten; o Standplaatsenbeleid gemeente Heusden; o Exploitatievergun horecabedrijf; o Verorde parkeerbelastingen 2001 en tarieventabel; o Marktgeldverorde; o Monumentenverorde; o Verorde toeristenbelasting; o Verorde watertoeristenbelasting; o 1 e wijziging van de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008; o Verorde op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten; o Verorde afvalstoffenheffing; o Verorde rioolrecht; o Bouwverorde; o Legesverorde; o Leidraad invordering gemeentelijke belastingen; o Verorde op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelasting; o Verorde hondenbelasting. 2

3 Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 Vervallen/ingetrokken regelgeving: o Grondnota; o Nota grondbeleid deel 1; o Nota grondbeleid deel 2; o Algemene inkoopvoorwaarden; o Verorde voorzieen onderwijs; o Verorde wet inburgering; o Beleidsregels subsidiëring cluster cultuur en toerisme; o Verorde individuele voorzieen maatschappelijke ondersteu Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Procedure Sinds nuari 2008 is de Verorde op de auditcommissie in werking. Gelet op de taak van de auditcommissie heeft de auditcommissie -evenals voorgaande ren- de voorbereiding van dit raadsvoorstel ter hand genomen. Dit voorstel wordt u, voorzien van het advies van de auditcommissie, rechtstreeks aangeboden. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems Advies Auditcommissie De Auditcommissie adviseert positief inzake het normenkader rechtmatigheid

4 Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 Besluit De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 8 februari 2011; gezien het voorstel van het college van 4 nuari 2011, doc.nr. KCHH04; gezien het advies van de auditcommissie van 26 nuari 2011; gezien het memorandum van het college van 1 februari 2011; gezien de beraadslagingen; gelet op artikel 213 van de Gemeentewet; b e s l u i t : het normenkader rechtmatigheid 2010 vast te stellen. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 4

5 M E M O Aan: de leden van de gemeenteraad Van: het college van Heusden Datum: 1 februari 2011 Onderwerp: Raadsvoorstel normenkader rechtmatigheid 2010 Op de agenda van de raadsvergadering van 8 februari a.s. staat het raadsvoorstel tot vaststelling van het normenkader rechtmatigheid. Ter voorbereiding is dit raadsvoorstel behandeld in de auditcommissie van 26 nuari jl. Naar aanleiding van een door de commissie gestelde vraag is een kleine wijziging van het raadsvoorstel en het normenkader zelf nodig. Deze wijziging betreft de Grondnota, de Nota grondbeleid deel 1 en deel 2. Deze zijn in het bestaande raadsvoorstel aangemerkt als vervallen/ingetrokken; maar omdat in de onlangs vastgestelde Kadernota grondbeleid aan deze nota s nog een zekere werking wordt toebedeeld, wordt voorgesteld om deze in het normenkader te handhaven. Het voorstel is dan ook om in het raadsvoorstel op pagina 3 in de opsomming van vervallen/ingetrokken regelgeving de genoemde 3 nota s te schrappen en het normenkader zelf (bijlage 1 en 2) dienovereenkomstig aan te passen. * *

6 001 bestuursorganen raad Gemeentewet Gedragscode voor de leden van de raad art bestuursorganen burgerparticipatie AWB Inspraakverorde gemeente Heusden bestuursorganen Gemeentewet Reglement van orde van het college art bestuursorganen raad Gemeentewet art. 16 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 001 bestuursorganen raad Verorde auditcommissie gewijzigd 001 bestuursorganen burgerparticipatie Verorde burgerinitiatief gemeente Heusden bestuursorganen burgerparticipatie Verorde jongereninitiatief gemeente Heusden bestuursorganen raad Gemeentewet Verorde op de ambtelijke bijstand en de gewijzigd art. 33 fractieondersteu bestuursorganen raad Verorde op de Rekenkamer- commissie Heusden bestuursorganen raad Gemeentewet Verorde rechtspositie wethouders en art. 44 en 95 t/m raadsleden inkoopvoorwaarden gemeentewet Algemene inkoopvoorwaarden nieuw inkoopvoorwaarden gemeentewet Verorde toeken alleenrecht aan WML nieuw archief Archiefwet Archiefverorde 2006 gewijzigd organisatie Car art 3:1 Bezoldigingsverorde gemeente Heusden 2001 delegatie Gemeentewet, Delegatiebesluit 2001, WvW 1994 en WRO financieel middelenbeleid gemeentewet Financiële beheers- en controleverorde financieel middelenbeleid financieel middelenbeleid inkoopbeleid gemeentewet art wet fido voor treasurystatuut gemeentewet art wet fido voor treasurystatuut Gemeentewet art. 41c Europese regelgeving Financiële Verorde Treasurystatuut 2010 gewijzigd Gedragscode voor burgemeester en wethouders Inkoopbeleid klachten Arbo wet Klachtenregeling ongewenst gedrag 2009 organisatie Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie en geweld organisatie Klokkenluiderregeling mandaat AWB Mandaatbesluiten genomen na gewijzigd mandaat AWB Mandaatregeling organisatie Gemeentewet Organisatiebesluit gemeente Heusden steunverle verorde 212 Protocol subsidieverstrekking en steunverle ondernemingen financieel middelenbeleid gemeentewet Regeling budgethouderschap bezwaar en beroep AWB Verorde commissie bezwaarschriften financieel middelenbeleid gemeentewet art Verorde controle financieel beheer confom art Verorde functioneringsgesprekken burgemeester klachten AWB Verorde interne klachtenbehandeling financieel middelenbeleid gemeentewet art Verorde onderzoeken doelmatigheid en 213a doeltreffendheid gemeentewet art Verorde outplacement gewezen wethouders burgerzaken GBA wet GBA Beheerregeling voor GBA gewijzigd 003 burgerzaken GBA wet GBA Privacyreglement voor GBA gewijzigd Normenkader 2010, pagina 1

7 003 burgerzaken nummering gebouwen gemeentewet, Regeling op de nummering van gebouwen in de APV gemeente Heusden 003 burgerzaken straatnaamgeving art. 82 Gem.wet Verorde commissie straatnaamgeving 003 burgerzaken burgerlijke stand burgerlijk wetboekreglement Burgelijke Stand nieuw 003 burgerzaken discriminatie Wet Verorde antidiscriminatievoorzieen nieuw gemeentelijke antidiscriminatievoo rzieen Heusden 003 burgerzaken GBA Wet GBA Verorde gemeentelijke basisadministratie persoonsgegeve persoonsgegevens gemeente Heusden ns 004 baten secretarieleges leges gemeentewet + Legesverorde + tarieven gewijzigd belastingwetten 006 bestuursondersteu Griffie Gemeentewet, Regeling inzake het instellen en de organisatie raad en rekenkamer Car-Uwo van de griffie 006 bestuursondersteu onderzoeksrecht Gemeentwet Verorde op het onderzoeksrecht van de raad raad en rekenkamer 120 brandweer en rampenbestrijding brand Brandweerwet Brandsverorde 2010 gewijzigd 120 brandweer en rampenbestrijding brandweer Brandweerwet art. 1, 12 en- art. 149 gemeentewet Organisatie- en beheersverorde brandweer brandweerrechten Gemeentewet Verorde brandweerrechten 2010 tarief art. 229 aanwijzing plaats APV Aanwijzing plaats op grond van art a APV openbare orde en handhaving Gemeentewet APV gewijzigd Wowet, WRO, Wet milieubeheer, Wet op de openlucht recreatie, APV Beleidsplan handhaving bibob wet BIBOB Beleidsregel Wet BIBOB coffeeshopbeleid Gemeentewet, Coffeeshopbeleid APV drankgebruik APV Hinderlijk drankgebruik op de weg honden APV Hinderlijke/gevaarlijke honden marktverorde Gemeentewet Marktverorde gemeente heusden 2003 art. 149, 160 parkeren APV Parkeren caravans parkeren APV Parkeren van grote voertuigen prostitutiebeleid Gemeentewet, APV Prostitutiebeleid markt Marktverordenin Regeling gebruik eigen materiaal (markten) g markt Marktverordenin Reglement van orde voor de marktcommissie g sluitingstijden horeca APV Sluitingstijden horeca 120 brandweer en rampenbestrijding exploitatievergunen winkeltijden APV Uitvoeringsbesluit exploitatievergunen Winkeltijdenwet, Winkeltijdenverorde Gemeentewet APV APV 1997 uitvoeringsbesluiten gewijzigd wet op de sregio' s Beleidskader 2011 Veiligheidsregio Brabant- Noord nieuw standplaatsen APV Standplaatsenbeleid gemeente Heusden 2010 gewijzigd uitstallingen APV Uitstallingenbeleid uitvoeringsbeslui Normenkader 2010, pagina 2

8 openbare orde en Wet Bibob, Gemeentewet, Leerplichtwet, APV, Wowet, WRZO Kadernota integraal sbeleid handhaving Wowet, WRO, Wet milieubeheer, Wet op de openlucht recreatie, APV Beleidsplan integrale handhaving APV Exploitatievergun horecabedrijf gewijzigd 141 openbare orde en exploitatievergun horeca 141 openbare orde en handhaving, Uitvoeringsprogramma integrale handhaving Gemeentewet wegen, straten en pleinen straatmeubilair Gemeentewet Beleids- en beheerplan verkeer- en straatmeubilair wegen, straten en pleinen verlichting Beleidsnota openbare verlichting wegen, straten en pleinen nutsvoorzie Telecommunicat Telecommunicatieverorde iewet art verkeersmaatregelen te verkeer Wegenwet Beleidsplan wegen land 211 verkeersmaatregelen te verkeer Wegenverkeers- Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP) land wet 211 verkeersmaatregelen te verkeer Wegsleepverorde gemeente Heusden land 214 parkeren parkeren Wegenverkeers- Beleidsregels vergun parkeren wet 214 parkeren parkeren WvW Parkeerverorde baten parkeerbelasting parkeerbelasting Verorde Uitvoeringsbesluit betaald parkeren. parkeerbelasting baten parkeerbelasting parkeerbelasting gemeentewet Verorde parkeerbelastingen 2001 en tarief art. 229 Tarieventabel 310 handel en ambacht sociaal economisch Wet werk en Sociaal-economisch plan bijstand, WMO 311 opbrengst marktgelden marktgelden gemeentewet Marktgeldverorde 2010 tarief art openbaar basisonderwijs, onderwijs Integraal Huisvestings Plan openbaar basisonderwijs, 421 openbaar basisonderwijs, vandalisme, art. 4:81, hoofdstuk 3 verorde onderwijs onderwijs Wet primair onderwijs Procedureregels ivm afhandeling van spoedaanvragen voor vergoeding van de kosten van vandalisme Verorde voorzieen onderwijs nieuw 423 bijzonder basisonder-wijs, onderwijs Wet primair Integraal Huisvestings Plan 2009 onderwijs 423 bijzonder basisonder-wijs, onderwijs Wet primair Verorde voorzieen onderwijs nieuw onderwijs 433 bijzonder speciaal onderwijs Wet primair Integraal Huisvestings Plan 2009 onderwijs, onderwijs 433 bijzonder speciaal onderwijs Wet primair Verorde voorzieen onderwijs nieuw onderwijs, onderwijs 443 bijzonder voortgezet onderwijs Integraal Huisvestings Plan 2009 onderwijs, 480 gemeenschappelijke baten leerlingenvervoer Deelverorde subsidie leerlingenvervoer en lasten onderwijs gemeente Heusden 480 gemeenschappelijke baten leerlingenvervoer en lasten onder- 480 gemeenschappelijke baten leerlingenvervoer en lasten onderwijs Verorde cliëntenraad leerlingenvervoer gemeente Heusden Verorde leerlingenvervoer gemeente Heusden gemeensch. baten en lasten onderwijs 481 gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs onderwijs Wet op het Lokale educatieve agenda : partners in onderwijsachters onderwijsbeleid tandenbeleid leerlingenvervoer Beleidsregels leerlingenvervoer nieuw 480 gemeenschappelijke baten lokaal onderwijs-beleid Verorde overleg lokaal onderwijsbeleid en lasten onderwijs Normenkader 2010, pagina 3

9 480 gemeenschappelijke baten lokaal onderwijs-beleid WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden en lasten onderwijs 482 volwassen-educatie volwasseneducatie gemeentewet, Algemene subsidieverorde AWB 510 openbaar bibliotheek-werk bibliotheek Kadernota gemeentelijke eigendommen 510 openbaar bibliotheekwerk bibliotheek subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 510 openbaar bibliotheekwerk bibliotheek gemeentewet, Algemene subsidieverorde 530 sport sport Kadernota gemeentelijke eigendommen 530 sport sport subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 530 sport sport gemeentewet, Algemene subsidieverorde 530 sport sport WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden 530 sport sport Kadernota Sport en bewegen 540 kunst kunst Kadernota gemeentelijke eigendommen 540 kunst kunst subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 540 kunst kunst gemeentewet, Algemene subsidieverorde 540 kunst kunst monumentenwet Kadernota Kunst en Cultuur, wet tot behoud van cultuurbezit, museumwet, wet op archeologische monumentenzor g 540 kunst media mediawet Kadernota Mediabeleid 541 oudheidkunde/ musea oudheidkunde/ musea Kadernota gemeentelijke eigendommen 541 oudheidkunde/ musea monumenten art. 149 Gem. Monumentenverorde 2010 gewijzigd wet, art. 9.2 Bouwverordenin g 1997, art Monumentenwe 541 oudheidkunde/ musea oudheidkunde/ musea subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 541 oudheidkunde/ musea molens Reglement gilde van Heusdense molenaars 541 oudheidkunde/ musea oudheidkunde/ musea gemeentewet, Algemene subsidieverorde 541 oudheidkunde/ musea monumenten art. 149 Subsidieverorde gemeentelijke monumenten Gem.wet Monumentenzorg Monumenten Gemeentewet, Monumentenverorde 2010 gewijzigd monumentenwet, Wabo beheer groen en vesting Vesting Heusden Uitvoeringsplan openbare ruimte Vesting Heusden Heusden 558 openbaar groen en toerisme Gemeentewet Verorde toeristenbelasting 2010 tarief openlucht recreatie art openbaar groen en toerisme Gemeentewet Verorde watertoeristenbelasting 2010 tarief openlucht recreatie art openbaar groen en toerisme Duinverorde gemeente Heusden openlucht-recreatie 560 openbaar groen en groen Gemeentewet Groenbeleidsplan 2004 tm 2013 openlucht-recreatie 560 openbaar groen en openlucht-recreatie toerisme Kadernota gemeentelijke eigendommen 560 openbaar groen en openlucht-recreatie toerisme subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 560 openbaar groen en toerisme gemeentewet, Algemene subsidieverorde openlucht-recreatie 560 Groen en recreatie groen Burgerlijk Groenstructuurplan Heusden wetboek, Boswet 580 openbaar groen en toerisme W.O.R. Beleids- en actieplan Recreatie en Toerisme openlucht-recreatie gemeente Heusden overige recreatieve multifunctionele Kadernota gemeentelijke eigendommen voorzieen accommodaties en speelterreinen Normenkader 2010, pagina 4

10 580 overige recreatieve voorzieen multifunctionele accommodaties en speelterreinen subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 580 overige recreatieve voorzieen multifunctionele accommodaties en speelterreinen gemeentewet, Algemene subsidieverorde 580 overige recreatieve speelruimte Warenwet Nota speelruimtebeleid voorzieen 611 Werkgelegenheid arbeidsmarkt Wet soc. Werkvoorzie Arbeidsmartkbeleid Heusden Werkgelegenheid sociaal-economisch Wet werk en Sociaal-economisch plan bijstand, WMO 614 baten reinigingsrechten en kwijtschelding Gemeentewet, Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen afvalstoffenheffing belastingwetten baten reinigingsrechten en kwijtschelding Gemeentewet, 1e wijziging van de Regeling kwijtschelding afvalstoffenheffing belastingwetten gemeentelijke belastingen gemeentelijk minimabeleid klantenraad Verorde klantenraad gemeente Heusden gewijzigd 614 gemeentelijk minimabeleid Verorde persoonsgebonden budget 614 gemeentelijk minimabeleid minimabeleid WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden 614 gemeentelijk minimabeleid minimabeleid Eerste wijziging Bijdragenregeling welzijnsactiviteiten gemeente Heusden gemeentelijk minimabeleid armoedebeleid WMO, wet werk Nota Armoedebeleid nieuw en bijstand 614 gemeentelijk minimabeleid Verorde Regeling HeusdenPas nieuw 620 maatschappe-lijke begeleiding en advies 620 maatschappe-lijke begeleiding en advies 620 maatschappe-lijke begeleiding en advies 620 maatschappe-lijke begeleiding en advies 620 maatsch. begeleiding en advies maatschappelijk werk Kadernota gemeentelijke eigendommen maatschappelijk werk subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden maatschappelijk werk gemeentewet, Algemene subsidieverorde maatschappelijk werk WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden jeugd 621 vreemdelingen integratiebeleid/ vreemdelingen 621 vreemdelingen integratiebeleid/ vreemdelingen 621 vreemdelingen nieuwkomers Wet inburgering art 8, 19 lid 5, 23 lid 3 en 35 wet op de jeugdzorg, AWBZ, leerplichtweg, Burgerlijkwetboe k, wet werk en bijstand Nota van Wieg tot Werk (integraal jeugdbeleid) subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden gemeentewet, Algemene subsidieverorde Verorde wet inburgering nieuw 621 vreemdelingen integratiebeleid/ WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden vreemdelingen 622 vreemdelingen integratiebeleid/ Beleidsregels subsidiëring integratiebeleid nieuw vreemdelingen 630 sociaal-cultureel werk sociaal cultureel werk/ jeugd en jongeren Kadernota gemeentelijke eigendommen 630 sociaal-cultureel werk sociaal cultureel werk/ jeugd en jongeren 630 sociaal-cultureel werk sociaal cultureel werk/ jeugd en jongeren 630 sociaal-cultureel werk sociaal cultureel werk/ jeugd en jongeren subsidieverorde gemeentewet, Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden Algemene subsidieverorde WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden 641 ouderenbeleid ouderenbeleid Kadernota gemeentelijke eigendommen 641 ouderenbeleid ouderenbeleid subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 641 ouderenbeleid ouderenbeleid gemeentewet, Algemene subsidieverorde 641 ouderenbeleid ouderenbeleid WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden 650 kinderopvang kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 652 WMO maatschappelijke ondersteu Wet Verorde Wet Kinderopvang (Wk) kinderopvang WMO Verorde WMO adviesraad Heusden 2008 Normenkader 2010, pagina 5

11 652 WMO maatschappelijke WMO WMO-besluit maatschappelijke ondersteu ondersteu gemeente Heusden WMO maatschappelijke ondersteu Wet maatschappelijk e ondersteu, art 5 gemeentewet, art 149 Verorde individuele voorzieen maatschappelijke ondersteu nieuw 714 openbare gezondheidszorg 714 openbare gezondheidszorg 714 openbare gezondheidszorg 714 openbare gezondheidszorg 715 jeugdgezond-heidszorg, uniform deel 715 jeugdgezondheidszorg, uniform deel 715 jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 jeugdgezond-heidszorg, maatwerk deel 716 jeugdgezond-heidszorg, maatwerk deel 716 jeugdgezond-heidszorg, maatwerk deel 721 afvalverwijdering en verwerking 721 afvalverwijdering en verwerking 721 afvalverwijdering en verwerking 721 afvalverwijdering en verwerking 721 afvalverwijdering en verwerking gezondheidszorg subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden gezondheidszorg gemeentewet, Algemene subsidieverorde gezondheidszorg WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden wonen, welzijn, zorg WMO Beleid woonservicezones jeugdgezondheids-zorg subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden jeugdgezondheids-zorg gemeentewet, Algemene subsidieverorde jeugdgezondheids-zorg WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden jeugdgezondheids-zorg subsidieverorde Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden jeugdgezondheids-zorg gemeentewet, Algemene subsidieverorde jeugdgezondheids-zorg WMO Beleidsplan WMO Iedereen doet mee in Heusden afval Wet Afvalbeheerplan en uitvoeringsprogramma milieubeheer destructie Destructieverorde gemeente Heusden 1999 zwerfafval APV Plan van aanpak zwerfafval afval afval APV, gemeentewet,afvalstoffenverorde Inzameling huishoudelijk afval, aanvullende regels Wet milieubeheer, art Wet milieubeheer Afvalstoffenverorde gemeente Heusden 721 afvalverwijdering en verwerking diftar Containerbeleid en tarievenstructuur na invoering Diftar 722 riolering en waterzuivering riolering Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 723 milieubeheer lucht Actieplan luchtkwaliteit 723 milieubeheer bodembeleid Wet Bodembeleidsplan milieubeheer 723 milieubeheer geluid Wet Geluidsnota milieubeheer 723 milieubeheer honden APV Nota Hondenbeleid 723 milieubeheer lucht Luchtkwaliteitsplan 723 milieubeheer milieubeleid Wet milieubeheer Milieubeleidsverklaring (GIM) 723 milieubeheer milieubeleid Wet Milieuprogramma milieubeheer 723 milieubeheer stoken APV Stookbeleid 723 milieubeheer geurhinder en art. 6 Wet Verorde geurhinder en veehouderij veehouderij 2008 geurhinder en veehouderij 723 milieubeheer duurzaamheid Wet milieubeheer, wet geluidhinder uitvoeringsprogramma duurzaamheid nieuw 723 milieubeheer duurzaamheid Wet bodembescherm ing, Wet amoniak en veehouderij Duurzaamheidsagenda 723 milieubeheer waterplan Natuurbescherm Waterplan Heusden ingswet, wet milieubeheer, wet gemeentelijke watertaken Normenkader 2010, pagina 6

12 724 lijkbezorging beheer begraafplaatsen 724 lijkbezorging beheer begraafplaatsen Verorde op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften met betrekking tot indeling en onderscheid van graven voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeene Heusden Verorde op Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen het gebruik en gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente het beheer van Heusden 2004 de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden lijkbezorging lijkbezorgings- rechten Verorde op de heffing en invordering van tarief lijkbezorgingsrechten 724 lijkbezorging beheer begraafplaatsen wet op de Verorde op het gebruik en het beheer van de lijkbezorging gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden baten reinigingsrech-ten afvalstoffenheffing gemeentewet Heffing en invordering afvalstoffenheffing en afvalstoffen-heffing art baten reinigingsrech-ten afvalstoffenheffing art Wet Verorde afvalstoffenheffing tarief en afvalstoffen-heffing Milieubeheer 725 baten reinigingsrech-ten reinigingsrechten gemeentewet Verorde heffing en invordering van en afvalstoffen-heffing art. 229 reinigingsrechten baten reinigingsrech-ten rioolheffing gemeentewet Verorde rioolrecht tarief en afvalstoffen-heffing art ruimtelijke orde planschadeprocedures WRO art. 49, 72 Procedureregeling planschadevergoeding gemeente Heusden ruimtelijke orde grond WRO, Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigeswet Kadernota grondbeleid nieuw 810 ruimtelijke orde buitengebied WRO Ontwikkelingsvisie buitengebied nieuw 810 ruimtelijke orde waterplan Natuurbescherm Waterplan Heusden ingswet, wet milieubeheer, wet gemeentelijke watertaken 810 ruimtelijke orde grondgebied WRO Structuurvisie 810 ruimtelijke orde windturbines WRO, Flora en Kadernota plaatsingsmogelijkheden windturbines faunawet, natuurbesch. Wet, wet op waterkeringen 822 overige volkshuis-vesting woen buitengebied art. 19 lid 2 WRO Beleidsregels inzake uitbreiding burgerwo en bijgebouwen bij burgerwoen in het buitengebied 822 overige volkshuis-vesting wosplitsing Wowet, WRO Beleidsregels inzake wosplitsing in relatie tot het nieuwe streekplan 822 overige volkshuis-vesting bouwen Wowet Bouwverorde 1997 gewijzigd 822 overige volkshuis-vesting woonwagenzaken art. 2 Huisvestingsverorde voor standplaatsen van Huisvestingswet, woonwagens art. 149 Gem.wet 822 overige volkshuis-vesting bouwen Standaardregeling maximale oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen 822 overige volkshuis-vesting staangeld Woonwagenwet, Verorde staangeld 1997 Gemeentewet art overige volkshuis-vesting welstand Wowet Welstandsnota 822 overige volkshuis-vesting volks Wowet, Nota Volks 2030 grondwet 823 bouwvergunen leges gemeentewet + Legesverorde gewijzigd belastingwetten 823 bouwvergunen Bouwvergun APV Beleidsregels uitwegvergunen gemeente Heusden 830 bouwgrond-exploitatie grondbeleid Gemeentewet Exploitatieverorde gemeente Heusden bouwgrond-exploitatie grondbeleid Gemeentewet Grondnota bouwgrond-exploitatie grondbeleid Gemeentewet Grondnota bouwgrond-exploitatie grondbeleid Gemeentewet Grondnota 2004 Normenkader 2010, pagina 7

13 830 bouwgrond-exploitatie grondbeleid Gemeentewet Grondnota bouwgrond-exploitatie grondbeleid Nota Grondbeleid deel bouwgrond-exploitatie grondbeleid Nota Grondbeleid deel Overige financiele middelen cultuurgronden Beleidsregels ten aanzien van de verkoop van cultuurgronden Beheer gemeentelijke gemeentelijke Kadernota gemeentelijke eigendommen eigendommen eigendommen 922 algemene baten en lasten subsidie AWB Kadernota subsidiebeleid gemeente Heusden 922 algemene baten en lasten belastingen uitvoeringswet Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd algemene baten en lasten subsidie Beleidsregels subsidiëring cluster Zorg en Welzijn nieuw 922 algemene baten en lasten subsidie Beleidsregels subsidiëring cluster Milieu nieuw 922 algemene baten en lasten subsidie Beleidsregels subsidiëring cluster Educatie nieuw 922 algemene baten en lasten subsidie Beleidsregels subsidiering cluster cultuur en nieuw toerisme 931 Baten OZB gebruikers OZB gemeentewet + Verorde op de heffing en de invordering van tarief belastingwetten onroerende zaakbelasting Forensen- belasting Forensenbelasting Gemeentewet, Verorde forensenbelasting 2008 art baten honden-belasting hondenbelasting gemeentewet Verorde hondenbelasting 2010 tarief art. 229 alg. alg. zorg en welzijn AWB titel 4.2 Algemene subsidieverorde alg. alg. Leefbaarheid Gemeentewet Kadernota kern,wijk- en buurtgericht werken Normenkader 2010, pagina 8

14 BIJLAGE 2: NORMENKADER 2010: vervallen VERORDENINGEN en BELEIDSREGELS toets op vervallen STAND dec 2010 wet- en regelgeving rechtmatigheid Functie Product Activiteit Wettelijke Citeertitel inkoopvoorwaarden gemeentewet Algemene inkoopvoorwaarden vervallen 421 openbaar basisonderwijs, onderwijs Wet primair onderwijs Verorde voorzieen onderwijs vervallen 423 bijzonder basisonder-wijs, onderwijs Wet primair onderwijs Verorde voorzieen vervallen onderwijs 433 bijzonder speciaal onderwijs Wet primair onderwijs Verorde voorzieen vervallen onderwijs, onderwijs 621 vreemdelingen nieuwkomers Wet inburgering art 8, 19 Verorde wet inburgering vervallen lid 5, 23 lid 3 en algemene baten en lasten subsidie Beleidsregels subsidiering vervallen cluster cultuur en toerisme 652 WMO maatschappelijke ondersteu vervallen Wet maatschappelijke ondersteu, art 5 gemeentewet, art 149 Verorde individuele voorzieen maatschappelijke ondersteu 2007

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer KCHH12. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2011

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer KCHH12. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2011 000225657Zaaknummer KCHH12 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2011 Raadsvoorstel Inleiding De accountant toetst, op grond van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten, de arrekening op

Nadere informatie

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734 Aan Gemeenteraad Van College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid 2013-2014 Zaaknummer 90734 Aanleiding Jaarlijks wordt door ons college het

Nadere informatie

Advies: Vaststellen toetsingskader rechtmatigheid 2007 en het normenkader rechtmatigheid 2007 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Advies: Vaststellen toetsingskader rechtmatigheid 2007 en het normenkader rechtmatigheid 2007 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Raad V200701055 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2007 Samenvatting: Inleiding: De accountant controleert jaarlijks de jaarrekening 2007 op getrouwheid en rechtmatigheid. Voor de rechtmatigheid dient

Nadere informatie

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013 Wonen Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening (WRO) Besluit op de ruimtelijke ordening Wet Administratieve Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Wonen Straatnaamgeving Woonwagens Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Zaaknummer - Datum: 4 okt Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële rechtmatigheid 2016

Zaaknummer - Datum: 4 okt Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële rechtmatigheid 2016 Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer - Datum: 4 okt. Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële

Nadere informatie

Citeertitel. ja 0 nee. ja 6.000 nee. ja 6.000 nee. ja 23.000 nee. ja 1.500 nee. Delegatiebesluit 2001 ja totaal nieuw in 2006

Citeertitel. ja 0 nee. ja 6.000 nee. ja 6.000 nee. ja 23.000 nee. ja 1.500 nee. Delegatiebesluit 2001 ja totaal nieuw in 2006 BIJLAGE 2: NORMENKADER VERORDENINGEN en BELEIDSREGELS 001 bestuursorganen 001 bestuursorganen 001 bestuursorganen 001 bestuursorganen 001 bestuursorganen commissie voor onderzoek Gemeentewet art. 155 Verordening

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne, Normenkader 2014 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie)

Gemeente Westvoorne, Normenkader 2014 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie) Gemeente Westvoorne, Normenkader 2014 t.b.v. financiële rechtmatigheid nr Programma s Specifieke activiteit 1. Bestuur, dienstverlening en openbare orde Algemeen financieel middelenbeheer Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne, normenkader 2013 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie)

Gemeente Westvoorne, normenkader 2013 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie) Gemeente Westvoorne, normenkader 2013 t.b.v. financiële rechtmatigheid nr Programma s Specifieke activiteit 1. Bestuur, dienstverlening en openbare orde Algemeen financieel middelenbeheer Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

BIJLAGE 1: NORMENKADER GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM RECHTMATIGHEID 2016

BIJLAGE 1: NORMENKADER GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM RECHTMATIGHEID 2016 BIJLAGE 1: NORMENKADER GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM RECHTMATIGHEID 2016 Programma s / 1. Bestuur (incl. ondersteunende processen) Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet Burgerlijk Wetboek Gemeentewet

Nadere informatie

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING Bevolking en Bestuur (0100) Openbare orde en veiligheid (0200) Burgerlijke stand en afgifte documenten Vreemdelingenzaken Algemeen financieel middelenbeheer Algemeen bestuur Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Nadere informatie

Normenkader wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken. Financieel. n.v.t. >200 laag ) 40 K&O verzekeringswetten

Normenkader wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken. Financieel. n.v.t. >200 laag ) 40 K&O verzekeringswetten Programma s/ producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Algemeen Bestuur Algemeen middelenbeheer Grondwet Verordening ex art 212: beleid, beheer en inrichting financiële organisatie

Nadere informatie

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel.

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel. BIJLAGE 2 BIJ HET CONTROLEPROTOCOL 2013 TOETSINGSKADER RECHTMATIGHEID 2013 Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van financiële beheershandelingen

Nadere informatie

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Wilt u over één van de plannen meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Algemeen Bestuur Financiële verordening 2016 Verordening

Nadere informatie

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren Bijlage; inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole (normenkader 2014) Programma 0. Algemeen bestuur * Verordening op fractieondersteuning Bestuursorganen Bestuurlijke

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

normenkader jaarrekening 2015 gemeente Naarden

normenkader jaarrekening 2015 gemeente Naarden normenkader jaarrekening 2015 gemeente Naarden Programmaonderdelen Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Specifieke activiteit Algemeen financieel middelenbeheer Wetten en andere hogere regelgeving

Nadere informatie

Nr. Externe wetgeving Interne wetgeving Aanwezig/ niet. Decosnummer. overheid.nl? Aanwezig. Verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet

Nr. Externe wetgeving Interne wetgeving Aanwezig/ niet. Decosnummer. overheid.nl? Aanwezig. Verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet Nr. Externe wetgeving Interne wetgeving / niet 1. a. Grondwet b. Burgerlijk Wetboek c. d. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten e. Wet gemeenschappelijke regelingen f. Algemene wet

Nadere informatie

ABZ Datum: 16 november 2006 Raad: Besluit: Datum: 12 december 2006

ABZ Datum: 16 november 2006 Raad: Besluit: Datum: 12 december 2006 Agendanr. : Doc.nr. : B200610665 Team : Kwaliteitscontrol Steller: M.C. van Dinter Datum: 28 augustus 2006 Portefeuille: A.A.G. van Mierlo College: Datum: 3 oktober 2006 Openbaar: Ja Persbericht: Nee Bevoegdheid:

Nadere informatie

bijlage bij raadsbesluit'normenkader 2016'van 1 december 2016

bijlage bij raadsbesluit'normenkader 2016'van 1 december 2016 bijlage bij raadsbesluit'normenkader 2016'van 1 december 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Normenkader 2016 Gemeente Interne regelgeving Verordeningen 1 openbare ruimte De Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Bijlage 1 Wet- en regelgeving tbv rechtmatigheidscontrole (Normenkader) Pagina 1

Bijlage 1 Wet- en regelgeving tbv rechtmatigheidscontrole (Normenkader) Pagina 1 Bijlage 1 Wet- en regelgeving tbv rechtmatigheidscontrole (Normenkader) Pagina 1 Bestuursorganen Gemeentewet Reglement van Orde voor de raad Reglement van Orde voor de raadscommissie Verordening Rekenkamercommissie

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009 GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009 programma/ Algemeen Grondwet Financiële verordening gemeente Leudal (art. 212 Gemeentewet) (Leudal) [01-01-2008] Burgerlijk

Nadere informatie

Normenkader gemeente Zoeterwoude

Normenkader gemeente Zoeterwoude Normenkader gemeente Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Bestuursondersteuning Gedragscode bestuurlijke integriteit wethouders en burgemeester Gedragscode

Nadere informatie

Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel 2013 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole)

Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel 2013 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole) Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel 2013 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole) Verordening behandeling bezwaarschriften 2010 Financiële

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne, Normenkader 2015 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie)

Gemeente Westvoorne, Normenkader 2015 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie) Gemeente Westvoorne, Normenkader 2015 t.b.v. financiële rechtmatigheid nr Programma s Specifieke activiteit 1. Bestuur, dienstverlening en openbare orde Algemeen financieel middelenbeheer Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Bijlage 1 Normenkader externe wetgeving

Bijlage 1 Normenkader externe wetgeving Bijlage 1 Normenkader externe wetgeving Onderstaande inventarisatie van externe wet- en regelgeving biedt het kader voor de reikwijdte van de rechtmatigheidcontrole zoals vastgelegd in artikel 213 van

Nadere informatie

Bijlage 2: Normenkader gemeente Gorinchem rechtmatigheid boekjaar 2015

Bijlage 2: Normenkader gemeente Gorinchem rechtmatigheid boekjaar 2015 Bijlage 2: Normenkader gemeente Gorinchem rechtmatigheid boekjaar Programma s/ Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit

Nadere informatie

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer PRODUCTEN Bestuursorganen 6.001.010 Bestuursorgaan raad 6.001.020 Bestuursorgaan burgemeester en wethouders STAAT H BEGROTING 2015 BATEN Bestuursondersteuning college 6.002.010 Bestuursondersteuning 6.002.011

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Normenkader wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken 2014 e.v. Financieel. n.v.t.

Normenkader wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken 2014 e.v. Financieel. n.v.t. Programma s/ producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Algemeen Bestuur Algemeen middelenbeheer Grondwet Verordening ex art 212: beleid, beheer en inrichting financiële organisatie

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel november 2014 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole) Programma 1 Bestuurszaken Verordening behandeling

Nadere informatie

INVENTARISATIE WET- EN REGELGEVING IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEID bijlage 1

INVENTARISATIE WET- EN REGELGEVING IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEID bijlage 1 INVENTARISATIE WET- EN REGELGEVING IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEID bijlage 1 Specifieke activiteit Wetgeving extern 1 Welzijn en leefbaarheid Verzorgen basis- en speciaal onderwijs Wet priir onderwijs

Nadere informatie

Normenkader rechtmatigheid 2016

Normenkader rechtmatigheid 2016 Normenkader rechtmatigheid 2016 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 816-026484 Normenkader van wet- en, raadsverordeningen en -besluiten voor de gemeente Bergen op Zoom, voor zover

Nadere informatie

BCA/normenkader/wdl

BCA/normenkader/wdl gemeente WW w Oosterhout iiiii11iii min iiiiiiii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2.5^ JAN. 2016 Onderwerp Vaststelling rechtmatigheid normenkader Uw kenmerk Ons kenmerk BCA/normenkader/wdl 1015083424

Nadere informatie

Bijlage 2: Normenkader gemeente Gorinchem rechtmatigheid boekjaar 2014

Bijlage 2: Normenkader gemeente Gorinchem rechtmatigheid boekjaar 2014 Bijlage 2: Normenkader gemeente rechtmatigheid boekjaar 2014 Programma s/ Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit

Nadere informatie

Normenkader gemeente Asten 2015 Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Asten 1 Algemeen financieel middelenbeheer

Normenkader gemeente Asten 2015 Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Asten 1 Algemeen financieel middelenbeheer Normenkader gemeente Asten, geactualiseerd dd. 5 juni 2015 Normenkader gemeente Asten 2015 Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Asten 1 Algemeen financieel middelenbeheer

Nadere informatie

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen Programma Omschrijving Onderdeel Externe wetgeving Interne regelgeving Algemene wetgeving Grondwet Inkoop-en aanbestedingsbeleid 2014 Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011

Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011 wijzigingen Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011 december 2011 concerncontrol Gouda, december 2011 pagina 2 Gemeentebreed Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Verordeningen op

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2016

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2016 Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2016 ter kennis gebracht aan de raad op xx januari 2017 bijgewerkt t/m december 2016 In dit navolgende

Nadere informatie

8.2 Overzicht van subfuncties per programma

8.2 Overzicht van subfuncties per programma 8.2 Overzicht van subfuncties per programma Programma Economie, Werk en Inkomen 221 Binnenhavens en waterwegen 2211 haven -85.058 Binnenhavens en waterwegen Totaal -85.058 310 Handel, ambacht en industrie

Nadere informatie

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2010 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Rechtspositiebesluit raadsen

Nadere informatie

Programma: Taak: Wetgeving extern: Regelgeving intern: Vastgesteld door:

Programma: Taak: Wetgeving extern: Regelgeving intern: Vastgesteld door: Normenkader rechtmatigheidstoets 2015 Programma: Taak: Wetgeving extern: Regelgeving intern: Vastgesteld door: Veiligheid Bouwen Woningwet WRO (deels) Bouwbesluit Veiligheid Milieu Wet milieubeheer en

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

Normenkader 2016 Gooise Meren

Normenkader 2016 Gooise Meren Normenkader externe regelgeving 2016 Wet Sisa code Algemeen Financiën Programma`s in de begroting Programma 1 Inwoners en Bestuur Bestuur Bestuursondersteuning Burgerzaken Raadsondersteuning Programma

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009 Programma s/ producten 1. Burgers en bestuur Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Wet uniforme

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Besluit Commissie én Raad Vaststellen belastingverordeningen en bijbehorende tarieven-verordeningen

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheid

Normenkader voor de rechtmatigheid Normenkader voor de rechtmatigheid Programma s / producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet

Nadere informatie

Programma s / producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Algemeen Bestuur en ondersteunende processen

Programma s / producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel middelenbeheer - Grondwet - Burgerlijk Wetboek - Besluit Begroting en Verantwoording - Wet gemeenschappelijke regelingen - Algemene Wet

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen Nr.: 18 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen d.d. 2 mei 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen M. Buijs A.A.G.

Nadere informatie

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries 1. Salarissen 5.985.675 Luc Nynke, Bertus salarissen jaarlijks fiscale wetgeving bezoldigingsregeling pensioenwetgeving CAR/UWO coördinatiewet sociale verzekeringen wet bescherming persoonsgegevens gemeentewet

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014 Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014 ter kennis aan de raad op 22 september 2014 bijgewerkt t/m augustus 2014 In dit navolgende overzicht

Nadere informatie

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 3e kwartaal 2014 19-aug-14 dinsdag achterbanvergadering Ronde 26-8 26-aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Gedragscode

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Bijlage I NORMENKADER LOPPERSUM 2015

Bijlage I NORMENKADER LOPPERSUM 2015 Bijlage I NORMENKADER LOPPERSUM 2015 Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel beheer Organisatie - Grondwet - Burgerlijk Wetboek - Besluit Begroting en Verantwoording - Wet gemeenschappelijke

Nadere informatie

Programma 1 \Openbare ruimte als visitekaartje

Programma 1 \Openbare ruimte als visitekaartje Programma 1 \Openbare ruimte als visitekaartje Kadaster algemeen Straatnaamgeving en huisnummering naamgeving en nummering (adressen) 2004 d.d. 24-05-2004 Artikel 6 lid 1: termijn bepaling Artikel 8 lid

Nadere informatie

Bijlage 1: Normenkader

Bijlage 1: Normenkader Bijlage 1: Normenkader Definitie normenkader: Het normenkader voor de rechtmatigheidcontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van

Nadere informatie

Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen.

Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen. College Onderwerp: V20100334 Verlengen overeenkomst accountant Collegevoorstel Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen. Feitelijke informatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B9 Onderwerp: Vaststelling verordeningen in het kader van de herindeling Datum B&W-vergadering: 16 december 2014 Datum raadsvergadering: 8 januari 2015 Datum carrousel: nvt

Nadere informatie

Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan

Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan Zaaknummer: BECDGB008 Onderwerp Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan Collegevoorstel Inleiding Sinds 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet van kracht, die deel

Nadere informatie

CONCEPT Raadsvoorstel Zaak : Onderwerp Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten Portefeuillehouder. Mevrouw J.

CONCEPT Raadsvoorstel Zaak : Onderwerp Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten Portefeuillehouder. Mevrouw J. Onderwerp Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten 2016 Portefeuillehouder Mevrouw J. van Aart Datum raadsvergadering 22 december 2015 Samenvatting Dit voorstel over de Legesverordening 2016

Nadere informatie

13 Stiens, 15 november 2016

13 Stiens, 15 november 2016 13 Stiens, 15 november 2016 Raadsvergadering: 8 december 2016 Voorstelnummer: 2016/46 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd.

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd. Aan de raad AGENDAPUNT 7.9 ALDUS BESLOTEN 9 DECEMBER 2010 Belastingverordeningen 2011 Voorstel: de belastingverordeningen 2011 vaststellen. Jaarlijks doen wij u voorstellen om de diverse belastingtarieven

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2008

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2008 GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2008 Taak/Functie Algemeen Grondwet (11-10-2006) Burgerlijk Wetboek (1-9- Gemeentewet (1-9- Besluit Begroting en Verantwoording (17-8-

Nadere informatie

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012 Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 6 december 2011 Nummer : Onderwerp : Wijziging Belastingverordeningen voor 2012 Bijlage(n) : Bijlage 1 t/m 11

Nadere informatie

8. Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO. 9. idem Bezoldigings-besluit Aanwezig Bezoldigingsverordening ± 4.400.

8. Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO. 9. idem Bezoldigings-besluit Aanwezig Bezoldigingsverordening ± 4.400. BIJLAGE 1 fin/2012/310 1.Inleiding In kader van de rechtmatigheidcontrole van de accountant kan het verordeningenbestand van de gemeente worden ingedeeld in twee gedeelte: verordeningen, die van belang

Nadere informatie

Memo. Betreft : Gewijzigde bijlage.

Memo. Betreft : Gewijzigde bijlage. Memo Aan : de gemeenteraad Van : Jaap Naaktgeboren Doorkiesnummer : (0343) 56 56 00 Datum : 28-10-2016 Afschriften : Bijlage(n) : gewijzigde bijlage bij het raadsvoorstel Inventarisatie wet- en regelgeving

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden College V200900553 Samenvatting: Het college stemt in met de kadernotitie "Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden" en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de kadernotitie

Nadere informatie

Argumenten Voor: Formele vastelling door gemeenteraad van gewijzigde belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen is wettelijk verplicht

Argumenten Voor: Formele vastelling door gemeenteraad van gewijzigde belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen is wettelijk verplicht Raadsvoorstel Onderwerp: Behandelvoorstel aangaande Belastingverordeningen en tarieventabellen 2016 Raadsvergadering: 17 december 2015 Raadsnummering: 15-Houben-20 Zaaknummer: 239017 Programma / Kader:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer KCDB04. Onderwerp Vestigen alleenrecht WML

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer KCDB04. Onderwerp Vestigen alleenrecht WML Raadsvoorstel Inleiding Dit voorstel heeft betrekking op het vestigen van een alleenrecht aan de WML. Aanleiding is het voornemen om per 1 januari 2011 een nieuw contract te sluiten voor schoonmaakonderhoud

Nadere informatie

Het Normenkader financiële rechtmatigheidscontrole gemeente Lelystad 2011-2012 vastte stellen.

Het Normenkader financiële rechtmatigheidscontrole gemeente Lelystad 2011-2012 vastte stellen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-19313 gemeente Lelystad * Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2,6.3 Financiën

Nadere informatie

Voorstel DB / AB. Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum:

Voorstel DB / AB. Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum: Voorstel DB / AB Aan: Algemeen Bestuur Van: Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum: 4-12-2015 Inleiding Ten behoeve van de controle van de jaarrekening door de accountant dienen

Nadere informatie

raad of college Programma s Specifieke activiteit Basis wet- en regelgeving Gemeentelijke verordeningen, uitvoeringsregels en beleid

raad of college Programma s Specifieke activiteit Basis wet- en regelgeving Gemeentelijke verordeningen, uitvoeringsregels en beleid Bijlage 2: Inventarisatie wet en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole in de gemeente Moerdijk voor de accountantscontrole jaarrekening 2010. Programma s Specifieke activiteit Basis wet-

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening

Nadere informatie

Programma s Specifieke activiteit Basis wet- en regelgeving Gemeentelijke verordeningen, uitvoeringsregels en beleid.

Programma s Specifieke activiteit Basis wet- en regelgeving Gemeentelijke verordeningen, uitvoeringsregels en beleid. Bijlage 2: Inventarisatie wet en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole in de gemeente Moerdijk voor de accountantscontrole jaarrekening 2010. Programma s Specifieke activiteit Basis wet-

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

Belastingen. Eigendom. Openbare Werken

Belastingen. Eigendom. Openbare Werken Belastingen. Eigendom. Openbare Werken... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bestuur/Administratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Buitenland... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Cultuur (natuur-zeden-onderscheidingen-

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015

Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015 Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015 In het navolgende overzicht wordt een inventarisatie gegeven van de -in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de gemeente relevante algemene

Nadere informatie

Normenkader Rechtmatigheid (overzicht relevante wet- en regelgeving)

Normenkader Rechtmatigheid (overzicht relevante wet- en regelgeving) Bijlage 1 Normenkader Rechtmatigheid (overzicht relevante wet- en regelgeving) Hieronder vindt u de relevante wet- en regelgeving die vallen onder het normenkader Rechtmatigheid. Alle wetten en regels

Nadere informatie

Bijlage 1: Integraal overzicht verordeningen (toetsingskader)

Bijlage 1: Integraal overzicht verordeningen (toetsingskader) Bijlage 1: Integraal overzicht verordeningen (toetsingskader) Inhoudsopgave Toetsingskader Datum vaststelling Vervallen 1. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 26-10-2005 04-11-2009 25-10-2006

Nadere informatie

Nr.: 06-24 Diemen, april 2006 Onderwerp: Aan de raad. De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen.

Nr.: 06-24 Diemen, april 2006 Onderwerp: Aan de raad. De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen. Nr.: 06-24, april 2006 Onderwerp: Controleprotocol Aan de raad. Voorstel De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen. Toelichting In het kader van de de afgelopen jaren ingevoerde

Nadere informatie

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen.

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen. 10 Stiens, 13 oktober 2015 Raadsvergadering: 5 november 2015 Voorstelnummer: 2015/47 Portefeuillehouder: drs J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Bij de redactie van de belastingverordeningen worden de modellen van de VNG gevolgd. In het algemeen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / B. Nijboer GBT Mu. Belastingtarieven Middelen

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / B. Nijboer GBT Mu. Belastingtarieven Middelen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201425 382052 / 382052 ONDERWERP Belastingtarieven 2011 B. Nijboer GBT Mu AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 10

Nadere informatie

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl BI II Ii>»'^ J^QQJ*J][ Zaaknummer ' 10.14697 Behoort bij ODleqqer: 10.14697 nr. : Wethouder Louwman Programmabegroting^g Fi n a n c ën en Alaemene Lasten en Baten Telefoonnummer : 0229-252200 ; Middelen

Nadere informatie

1. Wonen Externe wet- en regelgeving

1. Wonen Externe wet- en regelgeving Legenda Ongewijzigde wetgeving Toegevoegde wetgeving Functie 1. Wonen 120 Brandweer en rampenbestrijding Brandweerwet 1985 Gemeentewet Besluit Brandweerpersoneel Besluit veiligheidsrisico's Wet Ambulancevervoer

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Raad Onderwerp: V20100394 Het uitbreiden van de camping op het perceel Provincialeweg 6 in Doeveren Samenvatting: Inleiding: Op 26 juni 2008 is een verzoek ingediend door de familie Boll uit Doeveren om

Nadere informatie

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 18 Stiens, 19 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 Portefeuillehouder: drs. J. R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: AVGMB05. Aanwijzen trouwlocaties

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: AVGMB05. Aanwijzen trouwlocaties Zaaknummer: AVGMB05 Onderwerp Aanwijzen trouwlocaties Collegevoorstel Inleiding Een aantal ondernemers in de gemeente Heusden heeft in de periode maart 2010 en augustus 2010 een verzoek ingediend om hun

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december 2013

Gemeenteraad 19 december 2013 Gemeenteraad 19 december 2013 Aanvang: 14.00 uur Locatie: Gemeentehuis Raadhuisplein 1 (raadszaal), ingang Vreding 5 te Emmen A stukken Nr. 1 Opening en vaststelling agenda 2 Vragenhalfuur 3a RA13.0104

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake vaststelling Controleprotocol 2008 en aanwijzing accountant

Raadsvoorstel inzake vaststelling Controleprotocol 2008 en aanwijzing accountant Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling Controleprotocol 2008 en aanwijzing accountant Vergaderdatum 5 februari 2009 Gemeenteblad 2009/ Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPOVL02

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPOVL02 Zaaknummer: OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 Collegevoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Onderwerp Belastingverordeningen 2012 Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Onderwerp Belastingverordeningen 2012 Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Belastingverordeningen 2012 Volgnr. 2011-071 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Natascha Baardman Afdeling Middelen Datum voorstel 8 november 2011 Opinierende raad 29 november

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Normenkader accountantscontrole 2014 DATUM 26 maart 2015 BIJLAGE Normenkader 2014 (1523544/12153) REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie