Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten"

Transcriptie

1 Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten relevante algemene wet- en regelgeving. Dit overzicht moet als volgt worden gelezen: In de eerste kolom wordt een algemene omschrijving gegeven die overeenkomt met de indeling van de Programmabegroting In de tweede kolom wordt e.e.a. nader uitgewerkt naar de specifieke activiteiten welke onder zo n programma kunnen vallen. In de kolom wetgeving extern wordt de te toetsen algemene wet- en regelgeving aangegeven die direct een relatie heeft met het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente. De randvoorwaarden waarbinnen uitgaven (lasten) mogen worden gedaan worden onder meer ontleend aan de begroting, de beheersverordening en het delegatie en mandaatbesluit. De meest gebruikelijke verordeningen en besluiten zijn in de laatste kolom opgenomen. Daarnaast worden door de Rijksoverheid dan wel andere instanties op grond van deze algemene wet- en regelgeving specifieke geldstromen geïnitieerd, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en/of specifieke uitkeringen. Deze specifieke (subsidie) regelgeving is niet in dit overzicht opgenomen. Voor het verkrijgen van subsidies en/of specifieke uitkeringen moet veelal worden voldaan aan de in deze wet- en regelgeving geformuleerde (nadere) voorwaarden, het zogenaamde voorwaardencriterium. Wanneer voor het verkrijgen van de geldstromen ook gesteund moet worden op gegevens van derden, dan zal ook inzake de juistheid en volledigheid van deze gegevens rekening moeten worden gehouden met mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik, het zogenaamde M&O-criterium. Programma s Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Programma 1 Algemeen Bestuur Besluitvorming dagelijks bestuur Algemene Wet Bestuursrecht Grondwet Provinciewet Gemeentwet Burgerlijk Wetboek Wet Gemeenschappelijke Regelingen op het correctief raadgevend referendum op de bezwaaren beroepschriften klachtenregeling Delegatie en mandaatregeling fractieondersteuning en ambtelijke bijstand Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeheer Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO Arbeidstijdenwet Arbowet Organisatieverordening Nota Integriteitsbeleid Regeling gedragscode gemeentelijke organisatie Bezoldigingsverordening Spaarloonregeling Uitkeringsverordening functioneel leeftijdsontslag Handboek werving en selectie Regeling outplacement gewezen wethouders Vakantieverlofregeling Archiefverordening Documentatie en archiveringarchiefwet Databankenwet Lokale media Mediawet Algemene subsidieverordenin

2 Programma 2 Burgerzaken en participatie Programma 3 Openbare orde en veiligheid Programma 4 Wegen, verkeer en riolering Programma 5 Economische zaken Programma 6 Onderwijs en kinderopvang Programma 7 Cultuur en vorming Burgerlijke stand en afgifte Burgerlijk Wetboek documenten Wet GBA Besluit burgerlijke stand Vreemdelingenwet en besluit Reglement rijbewijzen Paspoortwet, Besluit paspoortgelden Privacyreglement Wet bescherming persoonsgegevens Kieswet, Kiesbesluit Bouwbesluit, Kadasterwet Wet op de lijkbezorging Wet op Nederlanderschap Nieuw Burgerlijk Wetboek Handhaving Winkeltijdenwet Inrichtingseisen drank- en horecawet Woningwet Wegenverkeerswet Brandweer en rampenbestrijding Brandweerwet Wet rampen en zware ongevallen Wet kwaliteitsverbetering rampenbestrijding Wegenbeheer Wegenverkeerswet 1994 Reglement voor verkeersregels en verkeerstekens Besluit administratieve bepalingen wegverkeer Scheepvaartverkeerswet Wet personenvervoer Rioolbeheer Wet op de waterhuishouding Waterleidingwet Reglement burgerlijke stand GBA, GBA beheersregeling op benoemen openbare ruimten Besluit aanwijzing stemlokalen Besluit verdeling stemdistricten op gebruik en beheer alg. begraafplaats begrafenisrechten Algemene plaatselijke verordening Winkeltijden Marktverordening Bouwbesluit en -verordening GR Brandweer ZHZ brandweerbeveiliging brandveiligheid en hulpverlening Gladheidsbestrijdingsplan Verkeerscirculatieplan Gemeentelijk rioleringsplan reinigingsrechten Havenbeheer Binnenschepenwet havengelden haven Bestemmingsplannen Horeca-detailhandelsnota GR Gevudo op de markt Kinderopvang Wet basisvoorziening kinderopvang kinderopvang Verzorgen basis- en speciaal Wet primair Wet op de basiseducatie Leerplichtwet GOA OALT Beleidsregels welzijn en voorzieningen huisvesting leerlingenvervoer Onderwijsachterstandbeleid Contract Rivas Contract begeleidingsdienst Verzorgen voortgezet Wet educatie en beroeps Cultuur Wet op het specifiek cultuurbeleid Algemene Investerings en exploitatiesubsidies op de culturele raad - 2 -

3 Programma 8 Openbaar groen en reiniging Groenbeheer Boswet Plantenziektwet Groenbeleidsplan Afvalstoffenbeheer op afvalstoffenheffing Milieubeheer Wet milieubeheer Bestrijdingsmiddelenwet Meststoffenwet Programma 9 Sport en Recreatie Programma 10 Sociale voorzieningen Programma 11 Welzijn en volksgezondheid Sportvoorzieningen (beheer) Algemene op de sportraad Investerings- en exploitatiesubsidies Recreatievoorzieningen GR Hollandsche Biesbosch Raadsbesluit aansluiting regionale VVV Algemene Investerings- en Sociale inkomensvoorzieningen Gehandicaptenzorg Werkgelegenheid Wet Werk en Bijstand IOAW en IOAZ Bijstandsbesluit zelfstandigen Sociale en Fiscale wetgeving Wet voorzieningen gehandicapten Protocol Wvg Regelingen (woon, vervoer) Wvg Wet Werk en Bijstand Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars Wet sociale werkvoorziening GR Drechtwerk Bijstandsbesluit zelfstandigen exploitatiesubsidies maatregelen en toeslagen WWB / raadsbesluiten inzake bijzondere bijstand en minimabeleid Werkinstructie langdurigheidstoeslag Beleidsregels terugvordering en verhaal cliëntenparticipatie Wvg verordening en handboek Verstrekkingenboek Wvg Reintegratieverordening WWB Schuldhulpverlening Wet op het kredietbeheer Gemeentelijk beleid schuldhulpverlening Algemeen Welzijn Welzijnswet Algemene Beleidsregels welzijn en op de sportraad Exploitatieovereenkomst SRA Vreemdelingenzaken Vreemdelingenwet Nota relatie Vluchtelingenwerk Taakstelling huisvesting statushouders Integratie Jeugd- en jongerenwerk Maatschappelijke dienstverlening Wet inburgering nieuwkomers Regeling inburgering oudkomers ROA/VVTV Wet op de jeugdzorg Regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg Welzijnswet Tijdelijke stimuleringsregeling algemeen maatschappelijk werk Regionale visie inburgering Diverse budgetsubsidie overeenkomsten Convenant met provincie Nota jong en volwassen worden Budgetcontract Rivas Budgetcontract DMW Algemene - 3 -

4 Programma 12 Milieu Programma 13 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemene gezondheidszorg Wet ambulancevervoer Wet collectieve preventie Volksgezondheid GGD ZHZ Milieubeheer Wet milieubeheer, eisen duurzaam bouwen Wet belastingen op milieugrondslag Wet vervoer gevaarlijke stoffen Natuurschoonwet Bodembescherming Waterschapswet Wet bodembescherming Intensivering stedelijke Wet ISV vernieuwing Wonen en beheer gemeentelijke panden Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet woonruimte Huisvestingswet Huurwet Huursubsidiewet Besluit woninggebonden subsidies Wet bevordering eigen woningbezit Wet op de ruimtelijke ordening Wet voorkeursrecht gemeenten Besluit beheer sociale huurwoningen Wet ketenaansprakelijkheid Onteigeningswet Pachtwet Lokaal gezondheidsbeleid Beleidsplannen Welstandsnota Bouwverordening Dakkapellennota onttrekken van woonruimte Monumentenverordening Exploitatieverordening Regeling stimuleringsreserve voor de woningbouw Ontwerp woonvisie Drechtsteden PALT-prestatieafspraken Huisvestingsverordening onderhoud gemeentelijke monumenten op de monumentencommissie subsidiering woonconsumenten (organisaties) Bestemmingsplannen Programma 14 Belastingen, grondexploitatie en financiën Grondexploitatie Algemeen financieel middelenbeheer Wet ruimtelijke ordening Besluit op de ruimtelijke ordening Grondwet Burgerlijk Wetboek Besluit begroting en verantwoording Algemene wet bestuursrecht BTW compensatiefonds BVV/Verslagleggingsregels Invorderingswet Algemene Termijnenwet Pachtwet Wet WOZ inzake exploitatie van gronden Nota grondbeleid Bouwverordening (leges) financieel beleid en inrichting financiële organisatie en artikel 212, 213 en 213a Organisatieverordening Delegatie- en mandaatbesluit Programmabegroting Nota inkoop- en aanbestedingen Legesverordening Treasurybeheer OZB Grafrechten Wet financiering decentrale overheden Wet waardering onroerende zaken Wet op de lijkbezorging Treasurystatuut OZB verordening op de begraafplaatsen en plaatsrechten Hondenbelasting op de hondenbelasting Baatbelasting op de baatbelasting - 4 -

5 - 5 - Marktgelden Marktgeldverordening Reclame en precariorechten op precariorechten Nota reclamebeleid Bijlage 2: Communicatie en periodiek overleg Onderstaand is de overlegstructuur in een communicatiematrix vastgelegd voor het boekjaar Uit oogpunt van doelmatigheid heeft het de voorkeur zoveel mogelijk gesprekken te combineren. In het kader van het bestuurlijk overleg en de rapportage kunnen de volgende contacten tussen de accountant en het bestuur en management als regel van toepassing zijn. Audit-commissie Aantal per Toelichting jaar Minimaal De gemeenteraad is opdrachtgever van de accountant. De audit-commissie vier is het aanspreekpunt voor de accountant voor de opdrachtformulering. Met de audit-commissie zal voorafgaand aan de controle een overleg plaatsvinden om te komen tot een afstemming inzake de nadere invulling van de controleopdracht. Wellicht kan dit worden gecombineerd met het pre-audit gesprek dat ambtelijk wordt gevoerd. Eventuele tussentijdse belangrijke bijstellingen van de controle zullen tussentijdse worden teruggekoppeld naar de audit-commissie. Daarnaast zullen de bevindingen van de eindejaarscontrole (op basis van het concept en definitief rapport van bevindingen) worden besproken in de audit-commissie. Griffier Periodiek Met de griffier vindt overleg plaats over de opdrachtverstrekking (ook als secretaris van de audit commissie). Informeel voortgangsoverleg naar behoefte. Concerncontroller Periodiek De concerncontroller is voor de accountant een belangrijke gesprekspartner binnen de gemeentelijke organisatie. Met hem dient dan ook nadrukkelijk afstemmingsoverleg plaats te vinden t.a.v. de controle. Financieel manage ment Minimaal vier Het financieel management is voor de accountant het eerste aanspreekpunt. Er zijn drie natuurlijke momenten: het pre-audit gesprek, de bespreking van de interim-controle en van de eindejaarscontrole. Daarnaast kan naar behoefte worden gekozen voor tussentijdse voortgangsgesprekken. Sectoren/ diensten PM Binnen de sectoren/ diensten zal, in het kader van onze controle, nader overleg van toepassing kunnen zijn met de directeuren/ hoofden en verantwoordelijken voor de relevante primaire processen. Portefeuillehouder Financiën College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Vier PM Pre-auditgesprek, bespreking bevindingen interim-controle en eindejaarscontrole. Op verzoek zal de accountant verschijnen in de vergaderingen van college en gemeenteraad

6 - 6 - Bijlage 3: Rapportage De volgende standaard rapportagemomenten worden onderkend: Rapportage Tijdstip Inhoud Gericht aan Managementletter dan wel Verslag van bevindingen interim-controle Na afronding van de interimcontrole. Mogelijke risico s, verbeter- en aandachtspunten betreffende de processen en procedures (beheersingsstructuur), beheersing specifieke subsidiestromen evenals overige van belang zijnde onderwerpen. Voortgang groeiproces invoering rechtmatigheid. Raad (hoofdlijnen) en College Verslag van bevindingen Accountantsverklaring Na afronding van de controle van de jaarrekening. Na afronding van de controle van de jaarrekening. Wettelijk: De vraag of inrichting van het financieel beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken. Daarnaast resterende fouten, onzekerheden of verbeteringen op het gebied van verslaglegging rekening houdend met afgesproken rapporteringstoleranties. Relatie tussen de controletolerantie ingevolge controleverordening en de feitelijke bevindingen. Ons oordeel over de mate waarin de gemeenterekening een getrouw beeld geeft i.o.m. verslaggevingsvoorschriften en voldoet aan de eisen van rechtmatigheid. Raad Raad - 6 -

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014. Werken vanuit de basis. Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17

Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014. Werken vanuit de basis. Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17 Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014 Werken vanuit de basis Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17 Inhoud Inleiding...3 1: Bestuur en organisatie...4 Bestuur...4 Organisatie...4

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Rechtmatigheid: Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O)

Rechtmatigheid: Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O) Rechtmatigheid: Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O) 1. Algemeen Eén van de nieuwe rechtmatigheidcriteria die zijn verankerd in het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG)

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2005/754

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie