COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN"

Transcriptie

1 CRIV 50 COM 706 CRIV 50 COM 706 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES dinsdag mardi :15 uur 14:15 heures

2 AGALEV-ECOLO CD&V FN MR PS PSC SP.A VLAAMS BLOK VLD VU&ID Anders gaan leven / Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Christen-Democratisch en Vlaams Front National Mouvement réformateur Parti socialiste Parti social-chrétien Socialistische Partij Anders Vlaams Blok Vlaamse Liberalen en Democraten Volksunie&ID21 Afkortingen bij de nummering van de publicaties: Abréviations dans la numérotation des publications: DOC /000 Parlementair document van de 50e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer DOC /000 Document parlementaire de la 50e législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA Questions et Réponses écrites CRIV Integraal Verslag,met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (op wit papier, bevat ook de bijlagen) CRIV Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (sur papier blanc, avec les annexes) CRIV Voorlopige versie van het Integraal Verslag (op groen papier) CRIV Version Provisoire du Compte Rendu Intégral (sur papier vert) CRABV Beknopt Verslag (op blauw papier) CRABV Compte Rendu Analytique (sur papier bleu) PLEN Plenum (witte kaft) PLEN Séance plénière (couverture blanche) COM Commissievergadering (beige kaft) COM Réunion de commission (couverture beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes: Place de la Nation Bruxelles Tél.: 02/ Fax: 02/

3 CRIV 50 COM /03/2002 i INHOUD SOMMAIRE Samengevoegde vragen van 1 Questions jointes de 1 - de heer Joos Wauters aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over 1 - M. Joos Wauters à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "la médecine du travail et 1 "de arbeidsgeneeskunde en externe les services externes de prévention" (n 6776) preventiediensten" (nr. 6776) - mevrouw Trees Pieters aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de arbeidsgeneeskunde" (nr. 6855) Sprekers: Joos Wauters, Trees Pieters, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid 1 - Mme Trees Pieters à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "la médecine du travail" (n 6855) Orateurs: Joos Wauters, Trees Pieters, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi 1 Vraag van de heer Yves Leterme aan de viceeerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de plaats van het sociale Europa in de Europese constructie" (nr. 6777) Sprekers: Yves Leterme, voorzitter van de CD&V-fractie, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vraag van de heer Hans Bonte aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de moeilijkheden bij de toepassing van het tijdskrediet" (nr. 6788) Sprekers: Hans Bonte, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vraag van mevrouw Fientje Moerman aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over "het zwangerschapsverlof" (nr. 6792) Sprekers: Fientje Moerman, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vraag van de heer Luc Sevenhans aan de viceeerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de wet-major" (nr. 6838) Sprekers: Luc Sevenhans, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vraag van mevrouw Greta D'hondt aan de viceeerste minister en minister van Werkgelegenheid over "het federaal outplacementfonds" (nr. 6839) Sprekers: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vraag van mevrouw Greta D'hondt aan de viceeerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de gesubsidieerde contractuelen" (nr. 6840) Sprekers: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid 6 Question de M. Yves Leterme à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "la place accordée à l'europe sociale dans la construction européenne" (n 6777) Orateurs: Yves Leterme, président du groupe CD&V, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi 9 Question de M. Hans Bonte à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "les difficultés liées à l'application du crédit-temps" (n 6788) Orateurs: Hans Bonte, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi 12 Question de Mme Fientje Moerman à la vicepremière ministre et ministre de l'emploi sur "le congé de maternité" (n 6792) Orateurs: Fientje Moerman, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi 14 Question de M. Luc Sevenhans à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "la loi Major" (n 6838) Orateurs: Luc Sevenhans, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi 15 Question de Mme Greta D'hondt à la vicepremière ministre et ministre de l'emploi sur "le fonds fédéral d'outplacement" (n 6839) Orateurs: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi 17 Question de Mme Greta D'hondt à la vicepremière ministre et ministre de l'emploi sur "les contractuels subventionnés" (n 6840) Orateurs: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi Vraag van mevrouw Greta D'hondt aan de vice- 19 Question de Mme Greta D'hondt à la vice- 19

4 ii eerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de transmissie van gegevens tussen de regionale bemiddelingsdiensten en de RVA" (nr. 6841) Sprekers: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid 26/03/2002 CRIV 50 COM 706 première ministre et ministre de l'emploi sur "la transmission de données entre les services d'emploi régionaux et l'onem" (n 6841) Orateurs: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi Vraag van mevrouw Greta D'hondt aan de eerste minister over "de activiteitsgraad van oudere werknemers en de pensioenleeftijd" (nr. 6849) Sprekers: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid 24 Question de Mme Greta D'hondt au premier ministre sur "le taux d'activité des travailleurs âgés et l'âge de la pension" (n 6849) Orateurs: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi 24

5 CRIV 50 COM /03/ COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN van DINSDAG 26 MAART :15 uur COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES du MARDI 26 MARS :15 heures La séance est ouverte à heures par M. Jean-Marc Delizée, président. De vergadering wordt geopend om uur door de heer Jean-Marc Delizée, voorzitter. 01 Samengevoegde vragen van - de heer Joos Wauters aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de arbeidsgeneeskunde en externe preventiediensten" (nr. 6776) - mevrouw Trees Pieters aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de arbeidsgeneeskunde" (nr. 6855) 01 Questions jointes de - M. Joos Wauters à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "la médecine du travail et les services externes de prévention" (n 6776) - Mme Trees Pieters à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "la médecine du travail" (n 6855) Joos Wauters (AGALEV-ECOLO): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, bij het wetsontwerp inzake mobbing heb ik u een aantal vragen gesteld over de arbeidsgeneeskunde en de externe preventiediensten. Deze vragen handelden over de gedifferentieerde bijdragebetaling, over de minimale prestaties van de externe preventiediensten en over de uitvoering van de wetgeving inzake de diplomavereisten voor psychosociale begeleiding. Mevrouw de minister, tijdens de plenaire vergadering heb ik u hierover ondervraagd, maar door een bizarre samenloop van omstandigheden heeft de voorzitter van de Kamer u toen niet de gelegenheid gegeven om hierop te reageren. U was hierdoor even verrast als wijzelf en ik verwachtte dus een schriftelijk antwoord. Ondertussen las ik een persbericht van het ACV en enkele dagen later, op 22 maart, een breed uitgesmeerd artikel in De Standaard. Ik was verder gegaan op mijn vragen in de plenaire vergadering maar was tevens gealarmeerd door het persbericht van het ACV. Hierin lees ik zeer duidelijk dat werknemers en werkgevers het eens raakten na heel wat overleg met de externe diensten in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk blijkbaar was het akkoord unaniem over een aantal voorstellen die oplossingen zouden bieden voor de aangekaarte problemen. Hierbij werd onder meer voorzien in een gemoduleerde tariefverhoging volgens de omvang van de onderneming alsook in een wijziging van het veiligheidsrisico en de aanwezigheid van academisch geschoolde preventieadviseurs in de onderneming. Samen met die Joos Wauters (AGALEV- ECOLO): Lors de l'examen du projet de loi sur le harcèlement moral, j'ai posé de nombreuses questions à propos du fonctionnement des services externes de prévention. En raison de certaines circonstances, je n'ai pas obtenu de réponse à la question que j'avais posée en séance plénière. Entre-temps, la CSC a indiqué dans un communiqué de presse que les représentants des patrons et des travailleurs au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail avaient adopté à l'unanimité un certain nombre de propositions permettant de résoudre ces problèmes. Il avait été prévu de procéder à une majoration modulée des tarifs et d'instaurer des contre-prestations mesurables et transparentes des services externes. La ministre n'a pas suivi cet avis.

6 2 26/03/2002 CRIV 50 COM 706 tariefverhoging voorzag men ook in meetbare en transparante tegenprestaties, te leveren door de externe diensten. Hierdoor zouden vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in een onderneming een exact beeld krijgen van de geleverde en nog verschuldigde prestaties van de externe preventiedienst. Het voorstel van de sociale partners bevatte tevens een aantal mechanismen om de belangrijkste euvels in de huidige werking te corrigeren. Dat houdt in een grotere aanwezigheid in de onderneming, een betere beschikbaarheid voor de comitévergaderingen, adviesverlening aan werkgevers en werknemers en interventies rond pesten op het werk. Dat alles zou begrepen zijn in het forfaitair tarief, zodat de kostprijs over alle ondernemingen kon gespreid worden en toezicht kon verleend worden door de revisoren op de besteding van alle diensten. A quels éléments de l'avis unanime la ministre se rallie-t-elle et lesquels rejette-t-elle? Pour quelle raison s'y oppose-t-elle? A quelles exigences en matière de qualité et de diplôme les personnes en charge de la dimension sociale doivent-elles satisfaire? Mevrouw de minister, dat alles sluit naadloos aan bij mijn vragen die tot nu toe onbeantwoord bleven. In uw koninklijk besluit houdt u geen rekening met wat unaniem door de sociale partners werd overeengekomen. Op welke elementen uit dat unaniem advies gaat u in en op welke elementen niet? Waarom gaat u niet in op bepaalde elementen? Welke kwaliteits- en diplomavereisten werden er vooropgesteld voor de personen die instaan voor de psychosociale dimensie bij de externe preventiediensten? Trees Pieters (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijn vraag ligt in dezelfde lijn. Wij vernemen dat u een koninklijk besluit hebt uitgevaardigd dat de werkgeversbijdragen voor externe preventiediensten gevoelig zou verhogen. Werkgevers die geen arbeidsgeneesheer in dienst hebben, moeten zich aansluiten bij een externe preventiedienst. Daarvoor moet de werkgever elk jaar een forfaitair bedrag per werknemer betalen. Dit forfaitair bedrag is afhankelijk van het aantal werknemers die in dienst zijn en van de risico s die het werken op de werkplaats voor de werknemer inhoudt. Er zijn nogal wat bemerkingen omtrent de grote kwaliteitsverschillen die bepaalde arbeidsgeneeskundige diensten leveren en de willekeur waarmee extra kosten door die diensten worden aangerekend. Thans blijkt dat het koninklijk besluit dat u indient niet in overeenstemming is met het unaniem advies van de Hoge Raad voor de Preventie en Bescherming op het Werk. Daarin werd voorgesteld de tarieven te verhogen, maar dan op een gemoduleerde wijze volgens de grootte van de onderneming, de aanwezige veiligheidrisico s en de aanwezigheid van de academisch geschoolde preventieadviseurs; dit teneinde de goedwerkende preventiediensten te belonen en de rechten van bedrijven en werknemers te vrijwaren. Bovendien werd een lijst van meetbare en transparante tegenprestaties opgesteld die tegenover de forfaitaire bijdragen zouden moeten staan. Dit voorstel werd echter van tafel geveegd. Daarom verneem ik graag van u, mevrouw de minister, waarom u het advies van de Hoge Raad niet hebt gevolgd Trees Pieters (CD&V): La ministre a pris un arrêté royal qui prévoit l'augmentation sensible des cotisations patronales dans le cadre des services externes de prévention. Les employeurs ne disposant pas de médecin du travail doivent s'affilier à un service externe de prévention. A cet effet, l'employeur doit payer chaque année un montant forfaitaire par travailleur. Ce montant dépend du nombre de travailleurs et des risques auxquels ils sont exposés. Par ailleurs, la qualité des prestations varie fortement d'un service à l'autre et les tarifs réclamés sont arbitraires. Il s'avère à présent que cet arrêté royal est contraire à un avis unanime émis par le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. Celui-ci a proposé de moduler l'augmentation des tarifs selon la taille de l'entreprise, les risques en matière de sécurité et la présence de conseillers universitaires spécialisés dans le domaine de la

7 CRIV 50 COM /03/2002 Waarom hebt u geen contact opgenomen met de sociale partners en hebt u hen niet op voorhand op de hoogte gebracht van de inhoud van uw koninklijk besluit? Is dit koninklijk besluit ter sprake gekomen op de regeringstafel? Ten derde zou ik willen weten wat de voorziene impact is op de loonkosten voor de ondernemingen. Mevrouw de minister, toen wij het wetsontwerp op de mobbing behandeld hebben, hebt u nog heel duidelijk gezegd dat het aanwerven van een bijkomende preventieadviseur, of het nu een arbeidsgeneesheer of wellicht een psycholoog is, niet zou leiden tot een tariefverhoging. Nu worden wij reeds met tariefverhogingen geconfronteerd. Ik vraag mij af wanneer de volgende tariefverhogingen zullen plaatsvinden. prévention. Le Conseil a également dressé une liste des prestations mesurables et transparentes qui doivent être offertes en contrepartie des cotisations forfaitaires versées par l'employeur. Cette proposition a été rejetée. Pourquoi la ministre n'a-t-elle pas suivi l'avis du Conseil supérieur? A-t-elle informé préalablement les partenaires sociaux de la teneur de l'arrêté royal? Cet arrêté a-t-il été examiné par l'ensemble du gouvernement? Quelle incidence devrait-il avoir sur les coûts salariaux à charge des entreprises? 3 Lors de la discussion du projet de loi sur le harcèlement moral, la ministre a déclaré que le recrutement de conseillers en prévention supplémentaires n'aboutirait pas à des augmentations de tarifs. Or, les tarifs ont déjà été augmentés. Quand le seront-ils à nouveau? Minister Laurette Onkelinx: Mijnheer de voorzitter, het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk voorziet in een nieuwe verplichte minimumtarifering die onontbeerlijk is omwille van de diversifiëring en de uitbreiding van de bevoegdheden van deze diensten ten overstaan van de interbedrijfsgeneeskundige diensten die zij hebben vervangen. Het geneeskundig toezicht op de werknemers en op de arbeidsomstandigheden heeft zo plaats gemaakt voor een multidisciplinaire voorziening voor het beheer van de risico's waarin een rol wordt gespeeld door arbeidsspecialisten op het vlak van veiligheid, ergonomie, hygiëne, geneeskunde en psychosociale facetten. Die nieuwe activiteiten maakten een bijkomende financiering nodig die het voorwerp uitmaakt van onder meer het koninklijk besluit van 20 februari 2002 dat geenszins beperkt is tot de arbeidsgeneeskunde, in tegenstelling met wat zou kunnen worden verstaan door de vragen die mij worden gesteld. Teneinde in te spelen op het multidisciplinaire beheer van de risico's en van de arbeidsvoorwaarden heeft het koninklijk besluit de minimumtijd voor de analyse opgetrokken van 8 naar 10 minuten en heeft het de draagwijdte ervan uitgebreid tot de werknemers die voordien slechts het voorwerp uitmaakten van een geneeskundig toezicht op de gezondheid. De nieuwe medische tarifering is de eenvoudige toepassing van die maatregelen waarvan de eenheidskostprijs, die sedert 1977 in constante franken onveranderd Laurette Onkelinx, ministre: L'arrêté royal du 27 mars 1998 sur les services externes de prévention et de protection au travail prévoit une nouvelle tarification minimum obligatoire qui est indispensable. Le contrôle médical des travailleurs et des conditions de travail cède aujourd'hui la place à une approche multidisciplinaire. Un financement supplémentaire s'imposait. L'arrêté royal du 20 février 2002 n'est pas limité à la médecine d'entreprise. Le délai minimal pour effectuer les analyses est porté à 10 minutes et est étendu à de nouvelles catégories de travailleurs. Nous avons tenu compte des principes généraux de l'avis du Conseil supérieur mais nous n'avons pas suivi sa contre-

8 4 26/03/2002 CRIV 50 COM 706 bleef, niet werd gewijzigd. Vermits het gaat om het advies van de Hoge Raad moet ik preciseren dat die na de algemene beginselen waarmee rekening werd gehouden een tegenvoorstel omvatte van technische aard waarover de sociale partners niet eensgezind waren. Het is precies het tegenvoorstel betreffende de berekening van de bijdragen dat niet werd overgenomen. Ik geef u voorts antwoord op de vragen. Ten eerste, op advies van de Hoge Raad werd ingegaan op een aantal punten waarover een consensus bestaat. De bepaling inzake minimumbijdragen werd veel eenvoudiger gemaakt dan in het tegenvoorstel van de Hoge Raad. De bepalingen gesteund op het begrip uurarbeidsgeneeskunde, dat niet aan de multidisciplinariteit voldeed, worden geschrapt. Dan is er de definitie van de prestaties die worden gedekt door de tarifering, waarvoor het volstaat te verwijzen naar het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, alsook naar het welzijnsbeleid binnen het bedrijf. Vervolgens is er de formalisering van het bestaan en de rol van de assistent-preventieadviseur. Er is de aanpassing van de minimumnormen inzake bedrijfsbezoek en het periodiek geneeskundig onderzoek van de werknemers via beeldschermapparatuur, net als de verlaging van de kosten voor de zeer kleine bedrijven. Wat de tweede vraag betreft, op het advies van de Hoge Raad werd niet ingegaan voor een aantal technische modaliteiten. Ik verwijs naar de definitie van de minimumprestaties die snel het effectief gepresteerde maximum zouden zijn geworden en die in strijd zijn met het opzoeken van een optimale uitvoering van de opdrachten en voorwaarden die gecontroleerd worden door het Comité voor de preventie en de bescherming op het werk binnen het bedrijf en door het adviescomité van de externe dienst. Er werd evenmin ingegaan op de overdreven ingewikkelde methode voor het moduleren van de bijdragen, met vijf verschillende tariefmodulaties en voorzien van een stelsel van urenkrediet. Wegens de complexiteit van de regeling was een degelijke controle door mijn administratie op de correcte toepassing onmogelijk en bleven alle ontsnappingsroutes open. Op de derde vraag kan ik het volgende antwoorden. Momenteel bespreekt de Hoge Raad de opleiding van de preventieadviseurs bevoegd voor de psychosociale facetten van de arbeid. Tot op heden werd geen enkele optie in aanmerking genomen. proposition technique sur le calcul des cotisations. Nous avons pris en considération les points suivants de l'avis: simplification des dispositions sur les cotisations minimales, abandon de la "médecine du travail horaire", définition des prestations couvertes telle que prévue par l'arrêté royal de 1998, institution d'assistants-conseillers en prévention, instauration de la visite d'entreprise, examen par du matériel d'imagerie médicale et abaissement des coûts pour les très petites entreprises. L avis n a pas été suivi sur les points suivants: la définition des prestations minimales et la méthode pour la modulation des cotisations. En ce qui concerne la formation des conseillers en matière de prévention pour les aspects psychosociaux du travail, aucune option n a été adoptée jusqu à présent. L'impact sur le coût pour les entreprises est proportionnel au temps supplémentaire consacré à la gestion des risques et est estimé à plus de 17% par rapport au régime précédent qui est resté inchangé depuis Les entreprises de moins de 20 travailleurs peuvent, sous certaines conditions, obtenir d importantes dérogations. Ten vierde, de sociale partners bij de Hoge Raad voor de preventie en de bescherming op het werk namen kennis van het ontwerp van koninklijk besluit dat hen voor advies werd voorgelegd. Na aanpassingen, zoals hiervoor vermeld, moest de eindtekst niet meer worden ingediend bij de Hoge Raad. Ten vijfde, de weerslag op de kosten van de bedrijven is in verhouding tot de bijkomende tijd die wordt besteed aan het risicobeheer en in constante franken geraamd wordt op +17% ten overstaan van het vorige stelsel dat onveranderd bleef sedert 1976.

9 CRIV 50 COM /03/ Ik benadruk evenwel dat de bedrijven die minder dan twintig werknemers tewerkstellen die niet zijn blootgesteld aan risico's inzake gezondheid of veiligheid, belangrijke afwijkingen van de tariefnormen genieten Joos Wauters (AGALEV-ECOLO): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord en voor de duidelijkheid ervan. Wel stel ik vast dat u keuzes maakt die afwijken van het unanieme advies van de Hoge Raad. Dat valt te betreuren want de tarieven zijn nu verhoogd en ze worden bovendien met terugwerkende kracht ingevoerd. Er is ook geen gedifferentieerdheid bij de aanwezigen wat hun capaciteiten en hun geschooldheid betreft. Tot mijn spijt moet ik ook vaststellen wij, wat de kwaliteits- en diplomavereisten betreft voor de mensen die instaan voor de psychosociale dimensie, veertien dagen geleden een goede wet hebben goedgekeurd daarvan blijf ik overtuigd maar dat wij nog niet uitgemaakt hebben hoewel we daarvoor vier jaar de tijd hebben gehad op welke wijze en onder welke vereisten die mensen zullen moeten werken Joos Wauters (AGALEV- ECOLO): Vos choix s'écartent des avis du Conseil supérieur, en particulier en matière de rétroactivité et de différenciation. La loi a été adoptée, certes, mais les exigences imposées aux personnes concernées restent floues. En ce qui me concerne, ce dossier n'est pas clos, tant s'en faut. Il faudra en discuter avec les partenaires sociaux. Kortom, het verwondert mij dat de zaken zo verlopen. Voor mij is dit dossier nog niet gesloten. Ik heb in de krant insinuaties gelezen als zou er een vermenging mogelijk zijn. Ik spreek me daarover op dit moment nog niet uit. Ik neem terzake geen positie in. Toch wens ik daarover eerst met de sociale partners te discussiëren. Ik hoop dat wij hier beleidsmaatregelen nemen in het belang van de veiligheid en de gezondheid van de mensen in de bedrijven en dat dit op een zo goed mogelijke, objectieve, manier gebeurt. Wanneer er over dergelijke delicate kwesties een akkoord wordt bereikt tussen de sociale partners, over tarifering en zelfs over minimumprestaties, dan begrijp ik niet dat er een andere lijn wordt gevolgd Minister Laurette Onkelinx: Mijnheer Wauters, dat was geen unaniem akkoord Joos Wauters (AGALEV-ECOLO): Het is delicaat, het is belangrijk en ik zou het jammer vinden, mocht er hier sprake zijn van belangenvermenging. Ik spreek me hier niet over uit, maar ik zou het jammer vinden. Daarom wil ik dit dossier verder onderzoeken Trees Pieters (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik vind het ook jammer dat het advies of het nu unaniem of overwegend was door bepaalde mensen niet werd gevolgd. Ik vind het spijtig dat u geen inspanningen hebt gedaan om het gesprek met de sociale partners in die zin te laten evolueren tot er een akkoord was. U loopt dan natuurlijk het risico dat er persberichten komen waarin wordt geïnsinueerd dat er sprake is van belangenvermenging. Dat is dan het resultaat dat u hebt bekomen door het indienen van koninklijke besluiten die niet volgen wat de adviserende instanties hebben gevraagd. Ik heb geen antwoord gekregen op de vraag hoe de regering hierop Laurette Onkelinx, ministre: Leur avis n'était pas unanime Joos Wauters (AGALEV- ECOLO): On suggère ici et là qu'il serait question de confusion d'intérêts dans ce dossier. Je ne me prononcerai pas à ce sujet, mais cela mérite un examen plus approfondi Trees Pieters (CD&V): Il est regrettable que l'on ignore tout simplement un avis et que l'on rompe les discussions qui sont en cours avec les partenaires sociaux. On alimente de la sorte le flot des insinuations. Cet arrêté royal a-t-il fait l'objet d'une concertation au sein du gouvernement? Quelle attitude y a-t-on adopté?

10 6 26/03/2002 CRIV 50 COM 706 heeft gereageerd. Is dit koninklijk besluit op de regeringstafel gekomen? Qu'en est-il de l'avant-projet de loi relatif aux conseillers en prévention? Laurette Onkelinx, ministre: C'est un arrêté sur lequel il n'était pas nécessaire de délibérer Trees Pieters (CD&V): Er was dus geen gesprek met de partners in de regering? Het wordt u toch verweten dat u over zo een belangrijk element geen overleg hebt gehad met de leden van de regering? Ten slotte wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om te vragen hoever het staat met het voorontwerp van wet betreffende de bescherming rond de preventieadviseurs. Dit is een voorontwerp van wet dat op de Ministerraad is voorgelegd op hetzelfde moment dat u het voorontwerp rond de mobbing hebt ingediend Laurette Onkelinx, ministre: Monsieur le président, d'abord, je fais remarquer que ce n'était pas un avis unanime. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ensuite, même s'il avait été unanime, ce n'est pas une raison pour que le ministre le suive; autrement, on n'a plus besoin d'un ministre de l'emploi mais plutôt d'un notaire. Je ne me considère pas comme notaire mais comme ministre, que les choses soient claires. Enfin, l'arrêté ne devait pas être présenté au conseil des ministres. Il ne l'a donc pas été. C'est ma responsabilité et j'ai l'habitude de prendre mes responsabilités quand ce sont bien les miennes, comme l'ont d'ailleurs fait tous mes prédécesseurs Joos Wauters (AGALEV-ECOLO): Mevrouw de minister, ik begrijp uw benadering en kan die ook volgen, op voorwaarde dat u een definitief koninklijk besluit opstelt en de sociale partners de motivering meedeelt waarom u daarvan zult afwijken. Die laatste fase was er niet. Ik begrijp dat u zegt wat uw opvattingen zijn, dat die verder aan bod komen in de besprekingen met de sociale partners en dat u dan op een bepaald moment moet beslissen. Dat lijkt mij normaal. U hebt het recht om beslissingen te nemen, maar uw standpunt verwondert mij des te meer omdat men op het terrein in een dergelijke delicate kwestie eigenlijk ook tot een vrijwel unaniem advies was gekomen Minister Laurette Onkelinx: Een minister is niet verplicht de adviezen te volgen, zelfs niet als ze unaniem zijn. Zoniet wordt zijn rol herleid tot die van een notaris.het besluit moest niet in de ministerraad worden besproken en dat is ook niet gebeurd. Dat behoort tot mijn verantwoordelijkheid en die heb ik op mij genomen Joos Wauters (AGALEV- ECOLO): Je comprends votre point de vue mais je reste sur ma faim en ce qui concerne la phase du dossier au cours de laquelle vous avez justifié votre décision auprès des partenaires sociaux. Het incident is gesloten. L'incident est clos. 02 Vraag van de heer Yves Leterme aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de plaats van het sociale Europa in de Europese constructie" (nr. 6777) 02 Question de M. Yves Leterme à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "la place accordée à l'europe sociale dans la construction européenne" (n 6777) Voorzitter: Joos Wauters. Président: Joos Wauters Yves Leterme (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, mijn vraag was vorige week reeds ingediend, maar kon Yves Leterme (CD&V): La semaine dernière, la ministre a

11 CRIV 50 COM /03/2002 toen, jammer genoeg niet meer aan bod komen, omdat ze net te laat was ingediend. Ze kwam wel aan de orde op het adviescomité voor Europese Aangelegenheden waar de eerste minister mij in duidelijke bewoordingen zijn appreciatie heeft gegeven over de uitspraken van de vice-eerste minister. Ik heb het hier over een aantal uitspraken van de vice-eerste minister in verband met de mobbing die zij blijkbaar ondervindt van de minister van Financiën. Mevrouw de minister, onze fractie deelt voor 100% uw bezorgdheid om de uitbouw van een sociaal Europa. Collega s Pieters en D hondt zouden met veel deskundigheid kunnen illustreren wat dat voor ons betekent, onder andere inzake het Lissabon-proces en de verschillende Europese ministerraden. Mijn aandacht werd vorige week gewekt door een aantal uitspraken waarin u frontaal twijfelde aan de goede trouw van uw collega van Financiën en tot voor kort stadsgenoot, Didier Reynders. Meer nog, zeer uitdrukkelijk, minstens voor de galerij, een beetje à la Ecolo, stelde u dat hij een stap te ver was gegaan, dat hij de regeringssolidariteit had doorbroken en dat we zouden zien wat we zouden zien. U kondigde aan nader uitleg te vragen aan minister Reynders en in ieder geval het probleem bij de regering te zullen kaarten. U zou de heer Verhofstadt en de heer Michel vragen dat de consensus binnen de regenboogcoalitie over het sociaal beleid zou worden gerespecteerd. Welnu, zelfs voor een PS-minister is dat zeer straffe taal. Mevrouw de minister, ik blijf daar even bij stilstaan. Vorige week heb ik de vraag aan de eerste minister kunnen stellen en die heeft op een zeer duidelijke manier laten blijken wat hij dacht over uw woorden en de woorden van de minister van Financiën. Ik zal daar straks uit citeren. Toch kreeg ik graag uit uw mond nog enige toelichting over de grond van de zaak. Waarover gaat het meningsverschil met uw collega Reynders inzake de plaats van het sociale Europa in de Europese constructie en vooral op welke moment en in verband met welke uitspraken stelt u dat minister Reynders de regeringssolidariteit heeft doorbroken? Ik vind die bewoordingen in het Frans terug in Le Soir. déclaré que le ministre Reynders avait trahi la confiance qu'elle lui portait et rompu la solidarité gouvernementale. Elle demandait au premier ministre de faire respecter le consensus sur la politique sociale au sein de l'europe. Quelle est l'origine de cette divergence de vues entre les ministres de l'emploi et des Finances? Dans quelle mesure la solidarité gouvernementale estelle rompue? Pourquoi l'aile sociale du gouvernement ne parvient-elle pas à maintenir son emprise sur le ministre Reynders et à faire valoir les intérêts sociaux au même titre que les intérêts financiers? Les socialistes sont manifestement impuissants à réaliser de progrès sociaux à l'échelle européenne. L'incident est-il clos et quelles conclusions avez-vous tirées? Avez-vous obtenu des garanties qu'une dimension sociale sera conférée au prochain sommet européen? 7 Mevrouw de vice-eerste minister, hoe komt het dat u ondanks uw inspanningen en die van minister Vandenbroucke er niet in slaagt om minister Reynders aan de leiband te houden en de sociale belangen even zwaar te laten doorwegen als de financiële op de Europese bijeenkomsten? Al nemen de socialisten in raden van Sociale Zaken sterk het voortouw, toch slagen zij er niet in om stappen vooruit te zetten op het vlak van de sociale integratie. Hoe komt dat? Dat is een vaststelling die ik maak van toen ikzelf nog werkzaam was bij de Europese instanties. Hoe komt het toch dat socialisten er niet in slagen om de sociale doelstellingen naar voren te schuiven, zoals laatst nog bleek op de Top van Barcelona? Ten slotte, mevrouw de minister, kondigde u aan dat u het probleem op regeringsniveau zou aankaarten. Is dat gebeurd en zo ja, wat zijn de conclusies van het gesprek? Ik durf te veronderstellen dat u meende wat u zei, u bent immers geen Ecolo-minister en wat u voor de galerij verklaart, is ook bestemd voor de ministertafel. Ik wens dus te weten te komen hoe het conflict met uw collega Reynders is uitgepraat en hoe er desgevallend waarborgen werden gecreëerd om sociale accenten te leggen op de toekomstige Europese ontmoetingen, zodat wij de dag na zo'n ontmoeting niet opnieuw

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0393/001 DOC 54 0393/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 VOORSTEL tot

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG CRABV 51 COM 226 CRABV 51 COM 226 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet DOC 51 1326/001 DOC 51 1326/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 septembre 2004 2 september 2004 RÉVISION DE LA CONSTITUTION Proposition de modification

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1520/001 DOC 50 1520/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 23 november 2001 23 novembre 2001 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 199 BV 50 COM 199 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN 16-05 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

19 oktober octobre Voir:

19 oktober octobre Voir: DOC 54 1310/005 DOC 54 1310/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 oktober 2015 19 octobre 2015 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN BV 50 COM 086 BV 50 COM 086 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN 18-01 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM 086 18.01.2000

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0955/001 DOC 54 0955/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 maart 2015 12 mars 2015 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van 23

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3381/003 DOC 53 3381/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 mars 2014 PROJET DE LOI relatif à la publication de divers actes internationaux portant

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 266 BV 50 COM 266 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN 12-07 - 2000 namiddag 2 BV 50

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen. portant des dispositions diverses

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen. portant des dispositions diverses DOC 51 3074/001 DOC 51 3074/001 DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 avril 2007 12 april 2007 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses Dispositions disjointes

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 3568/001 DOC 53 3568/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 22 avril 2014 22 april 2014 PROPOSITION DE LOI modifiant l arrêté royal du 23 mars 1998

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 51 1791/002 DOC 51 1791/002 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 mai 2005 26 mei 2005 PROJET DE LOI portant des dispositions équivalentes aux dispositions

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding voor begrafeniskosten

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding voor begrafeniskosten DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juni 2008 20 juin 2008 WETSVOORSTEL houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen DOC 51 0859/003 DOC 51 0859/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROJET DE LOI adaptant en matière d épargne-pension, le Code

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 54 COM 047 CRABV 54 COM 047 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN VAN BV 50 COM 057 BV 50 COM 057 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN VAN 30-11 - 1999 namiddag 2 BV 50 COM 057 30.11.1999

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 707 CRIV 50 COM 707 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 2175/001 DOC 50 2175/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 5 december 2002 5 décembre 2002 WETSVOORSTEL houdende wijziging van de wet van 8 augustus 1981

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone DOC 50 1354/004 DOC 50 1354/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 december 2001 13 décembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot instelling van advocaten voor minderjarigen. loi instituant les avocats des mineurs DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot instelling van advocaten voor minderjarigen. loi instituant les avocats des mineurs DE BELGIQUE DOC 50 1976/001 DOC 50 1976/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 juli 2002 19 juillet 2002 WETSONTWERP tot instelling van advocaten voor minderjarigen PROJET

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft DOC 54 0477/001 DOC 54 0477/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 2286/001 DOC 54 2286/001 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 1 februari 2017 1 er février 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van economisch

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées DOC 51 1120/001 DOC 51 1120/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 11 mai 2004 11 mei 2004 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 27 février 1987 relative

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2557/001 DOC 54 2557/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 23 juni 2017 23 juin 2017 WETSVOORSTEL tot bevordering van de arbeidsmobiliteit van de

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 1033/003 DOC 51 1033/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 19 mai 2004 19 mei 2004 PROJET DE LOI introduisant l assistance mutuelle dans le domaine

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BIV (2004-2005) Nr. 27 BIQ (2004-2005) N 27 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Bulletin des interpellations

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0173/001 DOC 51 0173/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 18 août 2003 18 augustus 2003 SESSION EXTRAORDINAIRE 2003 BUITENGEWONE ZITTING 2003 PROPOSITION

Nadere informatie

I NR. COMMISSION PARITAIRE DES GRANDS MAGASINS PARITAIR COMITE VOOR DE WARENHUIZEN

I NR. COMMISSION PARITAIRE DES GRANDS MAGASINS PARITAIR COMITE VOOR DE WARENHUIZEN I NR. PARITAIR COMITE VOOR DE WARENHUIZEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDS MAGASINS 312 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 30 2003 BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 JUIN

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0205/001 DOC 54 0205/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 1 september 2014 1 er septembre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 2403/001 DOC 50 2403/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 maart 2003 24 mars 2003 WETSONTWERP betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 1735/001 DOC 53 1735/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 14 septembre 2011 14 september 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des impôts sur

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0889/001 DOC 51 0889/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 10 mars 004 10 maart 004 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code judiciaire en matière de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 28 octobre 2010 28 oktober 2010 Institution d une commission spéciale relative au traitement d abus sexuels et de

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code des droits et taxes divers en ce qui concerne les procurations notariées

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code des droits et taxes divers en ce qui concerne les procurations notariées DOC 53 3329/001 DOC 53 3329/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 30 janvier 2014 30 januari 2014 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des droits et taxes

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 30 april 2008 30 avril 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen DOC 54 1584/008 DOC 54 1584/008 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 15 februari 2016 WETSONTWERP op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1847/001 DOC 50 1847/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 juni 2002 6 juin 2002 WETSVOORSTEL tot wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971 voor een

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft DOC 54 0098/001 DOC 54 0098/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 23 juli 2014 23 juillet 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 54 COM 546 CRABV 54 COM 546 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING COMMISSION

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 1393/001 DOC 51 1393/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 19 octobre 2004 19 oktober 2004 PROPOSITION DE LOI modifiant l article 2 de la loi du 6

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 29 november 2007 29 novembre 2007 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 2355/001 DOC 50 2355/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 maart 2003 12 mars 2003 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005 Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 8 novembre 2005 Paritair Comité voor de bewakingsen/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0359/001 DOC 54 0359/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 2 oktober 2014 2 octobre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Paritair comité 118 van de voedingsnijverheid Commission paritaire 118 de l industrie alimentaire Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Convention

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2248/002 DOC 54 2248/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2017 6 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. sur la discrimination en matière de chômage selon que le cohabitant soit salarié ou indépendant

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. sur la discrimination en matière de chômage selon que le cohabitant soit salarié ou indépendant DOC 53 0753/001 DOC 53 0753/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er décembre 2010 1 december 2010 PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la discrimination en matière

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Neerlegging-Dépôt: 04/12/2012 Regist.-Enregistr.: 20/1212012 N : 112580/C0/331 PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012 inzake

Nadere informatie

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ Comite de Commission pour employes de Industrie chimique Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 Convention collective de travail 4 mai 1999 Formation Toepassingsgebied Champ Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 54 COM 573 CRABV 54 COM 573 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU

Nadere informatie