COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN"

Transcriptie

1 CRIV 50 COM 706 CRIV 50 COM 706 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES dinsdag mardi :15 uur 14:15 heures

2 AGALEV-ECOLO CD&V FN MR PS PSC SP.A VLAAMS BLOK VLD VU&ID Anders gaan leven / Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Christen-Democratisch en Vlaams Front National Mouvement réformateur Parti socialiste Parti social-chrétien Socialistische Partij Anders Vlaams Blok Vlaamse Liberalen en Democraten Volksunie&ID21 Afkortingen bij de nummering van de publicaties: Abréviations dans la numérotation des publications: DOC /000 Parlementair document van de 50e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer DOC /000 Document parlementaire de la 50e législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA Questions et Réponses écrites CRIV Integraal Verslag,met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (op wit papier, bevat ook de bijlagen) CRIV Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (sur papier blanc, avec les annexes) CRIV Voorlopige versie van het Integraal Verslag (op groen papier) CRIV Version Provisoire du Compte Rendu Intégral (sur papier vert) CRABV Beknopt Verslag (op blauw papier) CRABV Compte Rendu Analytique (sur papier bleu) PLEN Plenum (witte kaft) PLEN Séance plénière (couverture blanche) COM Commissievergadering (beige kaft) COM Réunion de commission (couverture beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes: Place de la Nation Bruxelles Tél.: 02/ Fax: 02/

3 CRIV 50 COM /03/2002 i INHOUD SOMMAIRE Samengevoegde vragen van 1 Questions jointes de 1 - de heer Joos Wauters aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over 1 - M. Joos Wauters à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "la médecine du travail et 1 "de arbeidsgeneeskunde en externe les services externes de prévention" (n 6776) preventiediensten" (nr. 6776) - mevrouw Trees Pieters aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de arbeidsgeneeskunde" (nr. 6855) Sprekers: Joos Wauters, Trees Pieters, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid 1 - Mme Trees Pieters à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "la médecine du travail" (n 6855) Orateurs: Joos Wauters, Trees Pieters, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi 1 Vraag van de heer Yves Leterme aan de viceeerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de plaats van het sociale Europa in de Europese constructie" (nr. 6777) Sprekers: Yves Leterme, voorzitter van de CD&V-fractie, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vraag van de heer Hans Bonte aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de moeilijkheden bij de toepassing van het tijdskrediet" (nr. 6788) Sprekers: Hans Bonte, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vraag van mevrouw Fientje Moerman aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over "het zwangerschapsverlof" (nr. 6792) Sprekers: Fientje Moerman, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vraag van de heer Luc Sevenhans aan de viceeerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de wet-major" (nr. 6838) Sprekers: Luc Sevenhans, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vraag van mevrouw Greta D'hondt aan de viceeerste minister en minister van Werkgelegenheid over "het federaal outplacementfonds" (nr. 6839) Sprekers: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vraag van mevrouw Greta D'hondt aan de viceeerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de gesubsidieerde contractuelen" (nr. 6840) Sprekers: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid 6 Question de M. Yves Leterme à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "la place accordée à l'europe sociale dans la construction européenne" (n 6777) Orateurs: Yves Leterme, président du groupe CD&V, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi 9 Question de M. Hans Bonte à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "les difficultés liées à l'application du crédit-temps" (n 6788) Orateurs: Hans Bonte, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi 12 Question de Mme Fientje Moerman à la vicepremière ministre et ministre de l'emploi sur "le congé de maternité" (n 6792) Orateurs: Fientje Moerman, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi 14 Question de M. Luc Sevenhans à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "la loi Major" (n 6838) Orateurs: Luc Sevenhans, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi 15 Question de Mme Greta D'hondt à la vicepremière ministre et ministre de l'emploi sur "le fonds fédéral d'outplacement" (n 6839) Orateurs: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi 17 Question de Mme Greta D'hondt à la vicepremière ministre et ministre de l'emploi sur "les contractuels subventionnés" (n 6840) Orateurs: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi Vraag van mevrouw Greta D'hondt aan de vice- 19 Question de Mme Greta D'hondt à la vice- 19

4 ii eerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de transmissie van gegevens tussen de regionale bemiddelingsdiensten en de RVA" (nr. 6841) Sprekers: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid 26/03/2002 CRIV 50 COM 706 première ministre et ministre de l'emploi sur "la transmission de données entre les services d'emploi régionaux et l'onem" (n 6841) Orateurs: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi Vraag van mevrouw Greta D'hondt aan de eerste minister over "de activiteitsgraad van oudere werknemers en de pensioenleeftijd" (nr. 6849) Sprekers: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid 24 Question de Mme Greta D'hondt au premier ministre sur "le taux d'activité des travailleurs âgés et l'âge de la pension" (n 6849) Orateurs: Greta D'hondt, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'emploi 24

5 CRIV 50 COM /03/ COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN van DINSDAG 26 MAART :15 uur COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES du MARDI 26 MARS :15 heures La séance est ouverte à heures par M. Jean-Marc Delizée, président. De vergadering wordt geopend om uur door de heer Jean-Marc Delizée, voorzitter. 01 Samengevoegde vragen van - de heer Joos Wauters aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de arbeidsgeneeskunde en externe preventiediensten" (nr. 6776) - mevrouw Trees Pieters aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de arbeidsgeneeskunde" (nr. 6855) 01 Questions jointes de - M. Joos Wauters à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "la médecine du travail et les services externes de prévention" (n 6776) - Mme Trees Pieters à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "la médecine du travail" (n 6855) Joos Wauters (AGALEV-ECOLO): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, bij het wetsontwerp inzake mobbing heb ik u een aantal vragen gesteld over de arbeidsgeneeskunde en de externe preventiediensten. Deze vragen handelden over de gedifferentieerde bijdragebetaling, over de minimale prestaties van de externe preventiediensten en over de uitvoering van de wetgeving inzake de diplomavereisten voor psychosociale begeleiding. Mevrouw de minister, tijdens de plenaire vergadering heb ik u hierover ondervraagd, maar door een bizarre samenloop van omstandigheden heeft de voorzitter van de Kamer u toen niet de gelegenheid gegeven om hierop te reageren. U was hierdoor even verrast als wijzelf en ik verwachtte dus een schriftelijk antwoord. Ondertussen las ik een persbericht van het ACV en enkele dagen later, op 22 maart, een breed uitgesmeerd artikel in De Standaard. Ik was verder gegaan op mijn vragen in de plenaire vergadering maar was tevens gealarmeerd door het persbericht van het ACV. Hierin lees ik zeer duidelijk dat werknemers en werkgevers het eens raakten na heel wat overleg met de externe diensten in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk blijkbaar was het akkoord unaniem over een aantal voorstellen die oplossingen zouden bieden voor de aangekaarte problemen. Hierbij werd onder meer voorzien in een gemoduleerde tariefverhoging volgens de omvang van de onderneming alsook in een wijziging van het veiligheidsrisico en de aanwezigheid van academisch geschoolde preventieadviseurs in de onderneming. Samen met die Joos Wauters (AGALEV- ECOLO): Lors de l'examen du projet de loi sur le harcèlement moral, j'ai posé de nombreuses questions à propos du fonctionnement des services externes de prévention. En raison de certaines circonstances, je n'ai pas obtenu de réponse à la question que j'avais posée en séance plénière. Entre-temps, la CSC a indiqué dans un communiqué de presse que les représentants des patrons et des travailleurs au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail avaient adopté à l'unanimité un certain nombre de propositions permettant de résoudre ces problèmes. Il avait été prévu de procéder à une majoration modulée des tarifs et d'instaurer des contre-prestations mesurables et transparentes des services externes. La ministre n'a pas suivi cet avis.

6 2 26/03/2002 CRIV 50 COM 706 tariefverhoging voorzag men ook in meetbare en transparante tegenprestaties, te leveren door de externe diensten. Hierdoor zouden vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in een onderneming een exact beeld krijgen van de geleverde en nog verschuldigde prestaties van de externe preventiedienst. Het voorstel van de sociale partners bevatte tevens een aantal mechanismen om de belangrijkste euvels in de huidige werking te corrigeren. Dat houdt in een grotere aanwezigheid in de onderneming, een betere beschikbaarheid voor de comitévergaderingen, adviesverlening aan werkgevers en werknemers en interventies rond pesten op het werk. Dat alles zou begrepen zijn in het forfaitair tarief, zodat de kostprijs over alle ondernemingen kon gespreid worden en toezicht kon verleend worden door de revisoren op de besteding van alle diensten. A quels éléments de l'avis unanime la ministre se rallie-t-elle et lesquels rejette-t-elle? Pour quelle raison s'y oppose-t-elle? A quelles exigences en matière de qualité et de diplôme les personnes en charge de la dimension sociale doivent-elles satisfaire? Mevrouw de minister, dat alles sluit naadloos aan bij mijn vragen die tot nu toe onbeantwoord bleven. In uw koninklijk besluit houdt u geen rekening met wat unaniem door de sociale partners werd overeengekomen. Op welke elementen uit dat unaniem advies gaat u in en op welke elementen niet? Waarom gaat u niet in op bepaalde elementen? Welke kwaliteits- en diplomavereisten werden er vooropgesteld voor de personen die instaan voor de psychosociale dimensie bij de externe preventiediensten? Trees Pieters (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijn vraag ligt in dezelfde lijn. Wij vernemen dat u een koninklijk besluit hebt uitgevaardigd dat de werkgeversbijdragen voor externe preventiediensten gevoelig zou verhogen. Werkgevers die geen arbeidsgeneesheer in dienst hebben, moeten zich aansluiten bij een externe preventiedienst. Daarvoor moet de werkgever elk jaar een forfaitair bedrag per werknemer betalen. Dit forfaitair bedrag is afhankelijk van het aantal werknemers die in dienst zijn en van de risico s die het werken op de werkplaats voor de werknemer inhoudt. Er zijn nogal wat bemerkingen omtrent de grote kwaliteitsverschillen die bepaalde arbeidsgeneeskundige diensten leveren en de willekeur waarmee extra kosten door die diensten worden aangerekend. Thans blijkt dat het koninklijk besluit dat u indient niet in overeenstemming is met het unaniem advies van de Hoge Raad voor de Preventie en Bescherming op het Werk. Daarin werd voorgesteld de tarieven te verhogen, maar dan op een gemoduleerde wijze volgens de grootte van de onderneming, de aanwezige veiligheidrisico s en de aanwezigheid van de academisch geschoolde preventieadviseurs; dit teneinde de goedwerkende preventiediensten te belonen en de rechten van bedrijven en werknemers te vrijwaren. Bovendien werd een lijst van meetbare en transparante tegenprestaties opgesteld die tegenover de forfaitaire bijdragen zouden moeten staan. Dit voorstel werd echter van tafel geveegd. Daarom verneem ik graag van u, mevrouw de minister, waarom u het advies van de Hoge Raad niet hebt gevolgd Trees Pieters (CD&V): La ministre a pris un arrêté royal qui prévoit l'augmentation sensible des cotisations patronales dans le cadre des services externes de prévention. Les employeurs ne disposant pas de médecin du travail doivent s'affilier à un service externe de prévention. A cet effet, l'employeur doit payer chaque année un montant forfaitaire par travailleur. Ce montant dépend du nombre de travailleurs et des risques auxquels ils sont exposés. Par ailleurs, la qualité des prestations varie fortement d'un service à l'autre et les tarifs réclamés sont arbitraires. Il s'avère à présent que cet arrêté royal est contraire à un avis unanime émis par le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. Celui-ci a proposé de moduler l'augmentation des tarifs selon la taille de l'entreprise, les risques en matière de sécurité et la présence de conseillers universitaires spécialisés dans le domaine de la

7 CRIV 50 COM /03/2002 Waarom hebt u geen contact opgenomen met de sociale partners en hebt u hen niet op voorhand op de hoogte gebracht van de inhoud van uw koninklijk besluit? Is dit koninklijk besluit ter sprake gekomen op de regeringstafel? Ten derde zou ik willen weten wat de voorziene impact is op de loonkosten voor de ondernemingen. Mevrouw de minister, toen wij het wetsontwerp op de mobbing behandeld hebben, hebt u nog heel duidelijk gezegd dat het aanwerven van een bijkomende preventieadviseur, of het nu een arbeidsgeneesheer of wellicht een psycholoog is, niet zou leiden tot een tariefverhoging. Nu worden wij reeds met tariefverhogingen geconfronteerd. Ik vraag mij af wanneer de volgende tariefverhogingen zullen plaatsvinden. prévention. Le Conseil a également dressé une liste des prestations mesurables et transparentes qui doivent être offertes en contrepartie des cotisations forfaitaires versées par l'employeur. Cette proposition a été rejetée. Pourquoi la ministre n'a-t-elle pas suivi l'avis du Conseil supérieur? A-t-elle informé préalablement les partenaires sociaux de la teneur de l'arrêté royal? Cet arrêté a-t-il été examiné par l'ensemble du gouvernement? Quelle incidence devrait-il avoir sur les coûts salariaux à charge des entreprises? 3 Lors de la discussion du projet de loi sur le harcèlement moral, la ministre a déclaré que le recrutement de conseillers en prévention supplémentaires n'aboutirait pas à des augmentations de tarifs. Or, les tarifs ont déjà été augmentés. Quand le seront-ils à nouveau? Minister Laurette Onkelinx: Mijnheer de voorzitter, het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk voorziet in een nieuwe verplichte minimumtarifering die onontbeerlijk is omwille van de diversifiëring en de uitbreiding van de bevoegdheden van deze diensten ten overstaan van de interbedrijfsgeneeskundige diensten die zij hebben vervangen. Het geneeskundig toezicht op de werknemers en op de arbeidsomstandigheden heeft zo plaats gemaakt voor een multidisciplinaire voorziening voor het beheer van de risico's waarin een rol wordt gespeeld door arbeidsspecialisten op het vlak van veiligheid, ergonomie, hygiëne, geneeskunde en psychosociale facetten. Die nieuwe activiteiten maakten een bijkomende financiering nodig die het voorwerp uitmaakt van onder meer het koninklijk besluit van 20 februari 2002 dat geenszins beperkt is tot de arbeidsgeneeskunde, in tegenstelling met wat zou kunnen worden verstaan door de vragen die mij worden gesteld. Teneinde in te spelen op het multidisciplinaire beheer van de risico's en van de arbeidsvoorwaarden heeft het koninklijk besluit de minimumtijd voor de analyse opgetrokken van 8 naar 10 minuten en heeft het de draagwijdte ervan uitgebreid tot de werknemers die voordien slechts het voorwerp uitmaakten van een geneeskundig toezicht op de gezondheid. De nieuwe medische tarifering is de eenvoudige toepassing van die maatregelen waarvan de eenheidskostprijs, die sedert 1977 in constante franken onveranderd Laurette Onkelinx, ministre: L'arrêté royal du 27 mars 1998 sur les services externes de prévention et de protection au travail prévoit une nouvelle tarification minimum obligatoire qui est indispensable. Le contrôle médical des travailleurs et des conditions de travail cède aujourd'hui la place à une approche multidisciplinaire. Un financement supplémentaire s'imposait. L'arrêté royal du 20 février 2002 n'est pas limité à la médecine d'entreprise. Le délai minimal pour effectuer les analyses est porté à 10 minutes et est étendu à de nouvelles catégories de travailleurs. Nous avons tenu compte des principes généraux de l'avis du Conseil supérieur mais nous n'avons pas suivi sa contre-

8 4 26/03/2002 CRIV 50 COM 706 bleef, niet werd gewijzigd. Vermits het gaat om het advies van de Hoge Raad moet ik preciseren dat die na de algemene beginselen waarmee rekening werd gehouden een tegenvoorstel omvatte van technische aard waarover de sociale partners niet eensgezind waren. Het is precies het tegenvoorstel betreffende de berekening van de bijdragen dat niet werd overgenomen. Ik geef u voorts antwoord op de vragen. Ten eerste, op advies van de Hoge Raad werd ingegaan op een aantal punten waarover een consensus bestaat. De bepaling inzake minimumbijdragen werd veel eenvoudiger gemaakt dan in het tegenvoorstel van de Hoge Raad. De bepalingen gesteund op het begrip uurarbeidsgeneeskunde, dat niet aan de multidisciplinariteit voldeed, worden geschrapt. Dan is er de definitie van de prestaties die worden gedekt door de tarifering, waarvoor het volstaat te verwijzen naar het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, alsook naar het welzijnsbeleid binnen het bedrijf. Vervolgens is er de formalisering van het bestaan en de rol van de assistent-preventieadviseur. Er is de aanpassing van de minimumnormen inzake bedrijfsbezoek en het periodiek geneeskundig onderzoek van de werknemers via beeldschermapparatuur, net als de verlaging van de kosten voor de zeer kleine bedrijven. Wat de tweede vraag betreft, op het advies van de Hoge Raad werd niet ingegaan voor een aantal technische modaliteiten. Ik verwijs naar de definitie van de minimumprestaties die snel het effectief gepresteerde maximum zouden zijn geworden en die in strijd zijn met het opzoeken van een optimale uitvoering van de opdrachten en voorwaarden die gecontroleerd worden door het Comité voor de preventie en de bescherming op het werk binnen het bedrijf en door het adviescomité van de externe dienst. Er werd evenmin ingegaan op de overdreven ingewikkelde methode voor het moduleren van de bijdragen, met vijf verschillende tariefmodulaties en voorzien van een stelsel van urenkrediet. Wegens de complexiteit van de regeling was een degelijke controle door mijn administratie op de correcte toepassing onmogelijk en bleven alle ontsnappingsroutes open. Op de derde vraag kan ik het volgende antwoorden. Momenteel bespreekt de Hoge Raad de opleiding van de preventieadviseurs bevoegd voor de psychosociale facetten van de arbeid. Tot op heden werd geen enkele optie in aanmerking genomen. proposition technique sur le calcul des cotisations. Nous avons pris en considération les points suivants de l'avis: simplification des dispositions sur les cotisations minimales, abandon de la "médecine du travail horaire", définition des prestations couvertes telle que prévue par l'arrêté royal de 1998, institution d'assistants-conseillers en prévention, instauration de la visite d'entreprise, examen par du matériel d'imagerie médicale et abaissement des coûts pour les très petites entreprises. L avis n a pas été suivi sur les points suivants: la définition des prestations minimales et la méthode pour la modulation des cotisations. En ce qui concerne la formation des conseillers en matière de prévention pour les aspects psychosociaux du travail, aucune option n a été adoptée jusqu à présent. L'impact sur le coût pour les entreprises est proportionnel au temps supplémentaire consacré à la gestion des risques et est estimé à plus de 17% par rapport au régime précédent qui est resté inchangé depuis Les entreprises de moins de 20 travailleurs peuvent, sous certaines conditions, obtenir d importantes dérogations. Ten vierde, de sociale partners bij de Hoge Raad voor de preventie en de bescherming op het werk namen kennis van het ontwerp van koninklijk besluit dat hen voor advies werd voorgelegd. Na aanpassingen, zoals hiervoor vermeld, moest de eindtekst niet meer worden ingediend bij de Hoge Raad. Ten vijfde, de weerslag op de kosten van de bedrijven is in verhouding tot de bijkomende tijd die wordt besteed aan het risicobeheer en in constante franken geraamd wordt op +17% ten overstaan van het vorige stelsel dat onveranderd bleef sedert 1976.

9 CRIV 50 COM /03/ Ik benadruk evenwel dat de bedrijven die minder dan twintig werknemers tewerkstellen die niet zijn blootgesteld aan risico's inzake gezondheid of veiligheid, belangrijke afwijkingen van de tariefnormen genieten Joos Wauters (AGALEV-ECOLO): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord en voor de duidelijkheid ervan. Wel stel ik vast dat u keuzes maakt die afwijken van het unanieme advies van de Hoge Raad. Dat valt te betreuren want de tarieven zijn nu verhoogd en ze worden bovendien met terugwerkende kracht ingevoerd. Er is ook geen gedifferentieerdheid bij de aanwezigen wat hun capaciteiten en hun geschooldheid betreft. Tot mijn spijt moet ik ook vaststellen wij, wat de kwaliteits- en diplomavereisten betreft voor de mensen die instaan voor de psychosociale dimensie, veertien dagen geleden een goede wet hebben goedgekeurd daarvan blijf ik overtuigd maar dat wij nog niet uitgemaakt hebben hoewel we daarvoor vier jaar de tijd hebben gehad op welke wijze en onder welke vereisten die mensen zullen moeten werken Joos Wauters (AGALEV- ECOLO): Vos choix s'écartent des avis du Conseil supérieur, en particulier en matière de rétroactivité et de différenciation. La loi a été adoptée, certes, mais les exigences imposées aux personnes concernées restent floues. En ce qui me concerne, ce dossier n'est pas clos, tant s'en faut. Il faudra en discuter avec les partenaires sociaux. Kortom, het verwondert mij dat de zaken zo verlopen. Voor mij is dit dossier nog niet gesloten. Ik heb in de krant insinuaties gelezen als zou er een vermenging mogelijk zijn. Ik spreek me daarover op dit moment nog niet uit. Ik neem terzake geen positie in. Toch wens ik daarover eerst met de sociale partners te discussiëren. Ik hoop dat wij hier beleidsmaatregelen nemen in het belang van de veiligheid en de gezondheid van de mensen in de bedrijven en dat dit op een zo goed mogelijke, objectieve, manier gebeurt. Wanneer er over dergelijke delicate kwesties een akkoord wordt bereikt tussen de sociale partners, over tarifering en zelfs over minimumprestaties, dan begrijp ik niet dat er een andere lijn wordt gevolgd Minister Laurette Onkelinx: Mijnheer Wauters, dat was geen unaniem akkoord Joos Wauters (AGALEV-ECOLO): Het is delicaat, het is belangrijk en ik zou het jammer vinden, mocht er hier sprake zijn van belangenvermenging. Ik spreek me hier niet over uit, maar ik zou het jammer vinden. Daarom wil ik dit dossier verder onderzoeken Trees Pieters (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik vind het ook jammer dat het advies of het nu unaniem of overwegend was door bepaalde mensen niet werd gevolgd. Ik vind het spijtig dat u geen inspanningen hebt gedaan om het gesprek met de sociale partners in die zin te laten evolueren tot er een akkoord was. U loopt dan natuurlijk het risico dat er persberichten komen waarin wordt geïnsinueerd dat er sprake is van belangenvermenging. Dat is dan het resultaat dat u hebt bekomen door het indienen van koninklijke besluiten die niet volgen wat de adviserende instanties hebben gevraagd. Ik heb geen antwoord gekregen op de vraag hoe de regering hierop Laurette Onkelinx, ministre: Leur avis n'était pas unanime Joos Wauters (AGALEV- ECOLO): On suggère ici et là qu'il serait question de confusion d'intérêts dans ce dossier. Je ne me prononcerai pas à ce sujet, mais cela mérite un examen plus approfondi Trees Pieters (CD&V): Il est regrettable que l'on ignore tout simplement un avis et que l'on rompe les discussions qui sont en cours avec les partenaires sociaux. On alimente de la sorte le flot des insinuations. Cet arrêté royal a-t-il fait l'objet d'une concertation au sein du gouvernement? Quelle attitude y a-t-on adopté?

10 6 26/03/2002 CRIV 50 COM 706 heeft gereageerd. Is dit koninklijk besluit op de regeringstafel gekomen? Qu'en est-il de l'avant-projet de loi relatif aux conseillers en prévention? Laurette Onkelinx, ministre: C'est un arrêté sur lequel il n'était pas nécessaire de délibérer Trees Pieters (CD&V): Er was dus geen gesprek met de partners in de regering? Het wordt u toch verweten dat u over zo een belangrijk element geen overleg hebt gehad met de leden van de regering? Ten slotte wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om te vragen hoever het staat met het voorontwerp van wet betreffende de bescherming rond de preventieadviseurs. Dit is een voorontwerp van wet dat op de Ministerraad is voorgelegd op hetzelfde moment dat u het voorontwerp rond de mobbing hebt ingediend Laurette Onkelinx, ministre: Monsieur le président, d'abord, je fais remarquer que ce n'était pas un avis unanime. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ensuite, même s'il avait été unanime, ce n'est pas une raison pour que le ministre le suive; autrement, on n'a plus besoin d'un ministre de l'emploi mais plutôt d'un notaire. Je ne me considère pas comme notaire mais comme ministre, que les choses soient claires. Enfin, l'arrêté ne devait pas être présenté au conseil des ministres. Il ne l'a donc pas été. C'est ma responsabilité et j'ai l'habitude de prendre mes responsabilités quand ce sont bien les miennes, comme l'ont d'ailleurs fait tous mes prédécesseurs Joos Wauters (AGALEV-ECOLO): Mevrouw de minister, ik begrijp uw benadering en kan die ook volgen, op voorwaarde dat u een definitief koninklijk besluit opstelt en de sociale partners de motivering meedeelt waarom u daarvan zult afwijken. Die laatste fase was er niet. Ik begrijp dat u zegt wat uw opvattingen zijn, dat die verder aan bod komen in de besprekingen met de sociale partners en dat u dan op een bepaald moment moet beslissen. Dat lijkt mij normaal. U hebt het recht om beslissingen te nemen, maar uw standpunt verwondert mij des te meer omdat men op het terrein in een dergelijke delicate kwestie eigenlijk ook tot een vrijwel unaniem advies was gekomen Minister Laurette Onkelinx: Een minister is niet verplicht de adviezen te volgen, zelfs niet als ze unaniem zijn. Zoniet wordt zijn rol herleid tot die van een notaris.het besluit moest niet in de ministerraad worden besproken en dat is ook niet gebeurd. Dat behoort tot mijn verantwoordelijkheid en die heb ik op mij genomen Joos Wauters (AGALEV- ECOLO): Je comprends votre point de vue mais je reste sur ma faim en ce qui concerne la phase du dossier au cours de laquelle vous avez justifié votre décision auprès des partenaires sociaux. Het incident is gesloten. L'incident est clos. 02 Vraag van de heer Yves Leterme aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over "de plaats van het sociale Europa in de Europese constructie" (nr. 6777) 02 Question de M. Yves Leterme à la vice-première ministre et ministre de l'emploi sur "la place accordée à l'europe sociale dans la construction européenne" (n 6777) Voorzitter: Joos Wauters. Président: Joos Wauters Yves Leterme (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, mijn vraag was vorige week reeds ingediend, maar kon Yves Leterme (CD&V): La semaine dernière, la ministre a

11 CRIV 50 COM /03/2002 toen, jammer genoeg niet meer aan bod komen, omdat ze net te laat was ingediend. Ze kwam wel aan de orde op het adviescomité voor Europese Aangelegenheden waar de eerste minister mij in duidelijke bewoordingen zijn appreciatie heeft gegeven over de uitspraken van de vice-eerste minister. Ik heb het hier over een aantal uitspraken van de vice-eerste minister in verband met de mobbing die zij blijkbaar ondervindt van de minister van Financiën. Mevrouw de minister, onze fractie deelt voor 100% uw bezorgdheid om de uitbouw van een sociaal Europa. Collega s Pieters en D hondt zouden met veel deskundigheid kunnen illustreren wat dat voor ons betekent, onder andere inzake het Lissabon-proces en de verschillende Europese ministerraden. Mijn aandacht werd vorige week gewekt door een aantal uitspraken waarin u frontaal twijfelde aan de goede trouw van uw collega van Financiën en tot voor kort stadsgenoot, Didier Reynders. Meer nog, zeer uitdrukkelijk, minstens voor de galerij, een beetje à la Ecolo, stelde u dat hij een stap te ver was gegaan, dat hij de regeringssolidariteit had doorbroken en dat we zouden zien wat we zouden zien. U kondigde aan nader uitleg te vragen aan minister Reynders en in ieder geval het probleem bij de regering te zullen kaarten. U zou de heer Verhofstadt en de heer Michel vragen dat de consensus binnen de regenboogcoalitie over het sociaal beleid zou worden gerespecteerd. Welnu, zelfs voor een PS-minister is dat zeer straffe taal. Mevrouw de minister, ik blijf daar even bij stilstaan. Vorige week heb ik de vraag aan de eerste minister kunnen stellen en die heeft op een zeer duidelijke manier laten blijken wat hij dacht over uw woorden en de woorden van de minister van Financiën. Ik zal daar straks uit citeren. Toch kreeg ik graag uit uw mond nog enige toelichting over de grond van de zaak. Waarover gaat het meningsverschil met uw collega Reynders inzake de plaats van het sociale Europa in de Europese constructie en vooral op welke moment en in verband met welke uitspraken stelt u dat minister Reynders de regeringssolidariteit heeft doorbroken? Ik vind die bewoordingen in het Frans terug in Le Soir. déclaré que le ministre Reynders avait trahi la confiance qu'elle lui portait et rompu la solidarité gouvernementale. Elle demandait au premier ministre de faire respecter le consensus sur la politique sociale au sein de l'europe. Quelle est l'origine de cette divergence de vues entre les ministres de l'emploi et des Finances? Dans quelle mesure la solidarité gouvernementale estelle rompue? Pourquoi l'aile sociale du gouvernement ne parvient-elle pas à maintenir son emprise sur le ministre Reynders et à faire valoir les intérêts sociaux au même titre que les intérêts financiers? Les socialistes sont manifestement impuissants à réaliser de progrès sociaux à l'échelle européenne. L'incident est-il clos et quelles conclusions avez-vous tirées? Avez-vous obtenu des garanties qu'une dimension sociale sera conférée au prochain sommet européen? 7 Mevrouw de vice-eerste minister, hoe komt het dat u ondanks uw inspanningen en die van minister Vandenbroucke er niet in slaagt om minister Reynders aan de leiband te houden en de sociale belangen even zwaar te laten doorwegen als de financiële op de Europese bijeenkomsten? Al nemen de socialisten in raden van Sociale Zaken sterk het voortouw, toch slagen zij er niet in om stappen vooruit te zetten op het vlak van de sociale integratie. Hoe komt dat? Dat is een vaststelling die ik maak van toen ikzelf nog werkzaam was bij de Europese instanties. Hoe komt het toch dat socialisten er niet in slagen om de sociale doelstellingen naar voren te schuiven, zoals laatst nog bleek op de Top van Barcelona? Ten slotte, mevrouw de minister, kondigde u aan dat u het probleem op regeringsniveau zou aankaarten. Is dat gebeurd en zo ja, wat zijn de conclusies van het gesprek? Ik durf te veronderstellen dat u meende wat u zei, u bent immers geen Ecolo-minister en wat u voor de galerij verklaart, is ook bestemd voor de ministertafel. Ik wens dus te weten te komen hoe het conflict met uw collega Reynders is uitgepraat en hoe er desgevallend waarborgen werden gecreëerd om sociale accenten te leggen op de toekomstige Europese ontmoetingen, zodat wij de dag na zo'n ontmoeting niet opnieuw

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 667 CRIV 53 COM 667 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 651 CRIV 51 COM 651 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING CRABV 51 COM 039 CRABV 51 COM 039 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 54 COM 158 CRIV 54 COM 158 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MARDI 19 FÉVRIER 2013 Matin COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van DINSDAG 19 FEBRUARI

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 398 CRIV 53 COM 398 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging DOC 51 2180/004 DOC 51 2180/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 mars 2006 27 maart 2006 PROJET DE LOI sur la protection de la concurrence économique PROPOSITION

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 54 COM 158 CRABV 54 COM 158 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU

Nadere informatie

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef.

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef. COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 3 FEBRUARI 2010 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 3 FÉVRIER 2010 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.30 uur en

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van DINSDAG 9 JUNI 2015 Namiddag COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIETE du

Nadere informatie

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015 PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 Namiddag SÉANCE PLÉNIÈRE du JEUDI 15 JANVIER 2015 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.24 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke. La séance

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2012-2013 Handelingen Plenaire vergaderingen Maandag 26 november 2012 Namiddagvergadering 5-80 5-80 Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Annales

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 )

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 ) DOC 51 1845/001 DOC 51 1845/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 juin 7 juni PROJET DE LOI portant des dispositions diverses ( 1 ) ONTWERP VAN WET houdende

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 52 COM 367 CRABV 52 COM 367 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN COMMISSION

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 29 april 2010 29 avril 2010 VERSLAG RAPPORT NAMENS DE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET

Nadere informatie

WOENSDAG 30 JANUARI 2013

WOENSDAG 30 JANUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MERCREDI 30 JANVIER 2013 Après-midi COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING DOC 54 0020/054 DOC 54 0020/054 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 december 2014 11 décembre 2014 BELEIDSVERKLARING van de minister van Energie, Leefmilieu

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2012-2013) N 48 I.V. COM (2012-2013) Nr. 48 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 033

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 033 QRVA 53 33 QRVA 53 33 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden (Gouvernement chargé des affaires

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012 C.R.I. N 16 Session 2011-2012 I.V. Nr. 16 Zitting 2011-2012 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral Integraal verslag Séance plénière du VENDREDI

Nadere informatie

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière?

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière? COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 18 FEBRUARI 2009 Voormiddag

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT DOC 51 3116/001 (Chambre/Kamer) DOC 51 3116/001 (Chambre) 3-2450/1 (Sénat) 1 DOC 51 3116/001 (Kamer) 3-2450/1 (Senaat) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-101. Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-101. Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2012-2013 Handelingen Plenaire vergaderingen Donderdag 2 mei 2013 Namiddagvergadering 5-101 5-101 Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi Annales Belgische

Nadere informatie

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Commission de la santé

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Commission de la santé C.R.I. COM (2005-2006) N 2 I.V. COM (2005-2006) Nr. 2 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 53 DOC 53. 13 février 2014 13 februari 2014 SOMMAIRE INHOUD

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 53 DOC 53. 13 février 2014 13 februari 2014 SOMMAIRE INHOUD DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 13 février 2014 13 februari 2014 PROJET DE LOI WETSONTWERP relatif aux assurances betreffende de verzekeringen

Nadere informatie

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 1 C.R.I. COM (2014-2015) N 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 41 C.R.I. COM (2014-2015) N 41 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5274 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5274 DE BELGIQUE QRVA 5274 QRVA 5274 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 24-08 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie