Bestuursverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag 2014"

Transcriptie

1 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer Bezoekadres Hobbemastraat 1 Postcode 3372 XG Woonplaats Hardinxveld-Giessendam 1

2 Inhoud 1. Algemene informatie Juridische structuur en organisatiestructuur Kernactiviteiten (en organisatiedoelen) Bestuursvergaderingen/activiteiten Algemeen instellingsbeleid Zaken met een behoorlijke personele betekenis Onderwijsprestaties Onderwijskundige en programmatische zaken Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen Interne beheersing en toezicht (governance ontwikkelingen) Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag Afhandeling van klachten Huisvesting en toelatingsbeleid (indien van toepassing) Financieel beleid Analyse van de financiële situatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.2 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3 Vergelijking met de balansposten van het vorig jaar... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.4 Analyse met het in de begroting opgenomen beleid... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.5 Analyse kasstromen (waaronder financieringsstructuur, investeringen en (onttrekkingen van) voorzieningen)... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. Continuïteitsparagraaf

3 1. Algemene informatie Het bestuur hoopt u met dit verslag inzicht te geven in het reilen en zeilen van de school en de bij de school betrokken personen. Het belangrijkste is echter dat het onderwijs aan onze kinderen doorgang mocht vinden en dat Gods Woord de centrale plaats innam. In dit verslag wil het bestuur een indruk geven van de activiteiten die in 2014 rond de school hebben gespeeld. Het was een jaar met wederom veel contacten met de gemeente Hardinxveld- Giessendam. Opnieuw is er veel tijd geïnvesteerd in de toekomst van ons schoolgebouw. Veel gesprekken en discussies die uiteindelijk hebben geleid tot een principebesluit voor nieuwbouw van zowel de gemeente als het bestuur. Hierbij let het bestuur sterk op tegemoetkoming aan de eisen die het heeft gesteld. Op woensdag 29 oktober 2014 is de samenwerkingsovereenkomst door het college en het bestuur getekend. Hierin zijn de afspraken vastgelegd voor de vervangende nieuwbouw van de school. 1.1 Juridische structuur en organisatiestructuur Vereniging De Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld is, zoals in de naam al is weergegeven, een vereniging, statutair gevestigd in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, met als werkterrein de kern Boven-Hardinxveld. De Vereniging is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer De Vereniging is een voortzetting van de vereniging School met de Bijbel, die werd opgericht op 13 augustus Het bestuur van de vereniging is tevens het bevoegd gezag voor de onder de vereniging ressorterende school, cbs De Regenboog. De vereniging werkt samen in een breder regionaal verband, in het Samenwerkingsverband 28-16, kamer Rivierengebied Midden-Nederland. Bestuurssamenstelling De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van 9 leden, volgens de statuten belijdende leden uit de Hervormde en de Gereformeerde Kerk. Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris, penningmeester en een 2 e voorzitter. De voorzitter wordt direct uit en door de leden gekozen, de overige leden met speciale taak worden door het bestuur uit hun midden benoemd. Binnen het bestuur fungeren voorzitter, secretaris en penningmeester als dagelijks bestuur (DB). 3

4 Het bestuur bestaat op de verslagdatum uit de volgende leden: Naam: Functie: Sinds: Mw. G. Klop-Swets Voorzitter 2001, bestuurslid sinds 1993 Mw. C.M. Verschoor-van Houwelingen Secretaris 2012, bestuurslid sinds 2011 Dhr. M.K. Damen Penningmeester 2011 bestuurslid sinds 2001 Dhr. C. Aarnouts 2e Voorzitter 2004 Dhr. T.J. den Breejen Lid 2006 Mw. M.A. Vogel-de Ruijter Lid, Notulist 2009 Dhr. J. van den Bout Lid 2011 Dhr. L.M. Boot Lid 2014 Dhr. P. van Helden Lid 2014 Het ledental van de vereniging bedroeg op Dit aantal is in 2014 iets opgelopen tot 183. Vijf leden beëindigden hun lidmaatschap. Het aantal aanmeldingen bedroeg 9. Van de leden heeft bijna 60% geen kinderen (meer) op school. Van de gezinnen waarvan er kinderen op de Regenboog onderwijs genieten, is ongeveer 40% lid van de vereniging. Medezeggenschap Aan De Regenboog is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden, welke is samengesteld uit 6 leden, 3 leden gekozen uit en door de ouders en 3 leden vanuit de personeelsgeleding. De heer ds. S. Ris heeft zich bij de MR gevoegd als opvolger van mevrouw C.D. Alblas-Klop. Op 31 december 2014 bestaat de MR uit de volgende leden: C.D. Alblas-Klop (oudergeleding) M. van den Heuvel-Kafoe (oudergeleding) A. Kamsteeg-Koppelaar (oudergeleding) De personeelsgeleding bestaat uit de volgende leden: L. Muilwijk I.P. Bron-Groenenboom E. Meerkerk-de Rijke 4

5 Leerlingaantallen Ontwikkeling van de leerlingenaantallen Specificatie leerlingenaantal Aantal leerlingen per Aantal leerlingen per Aantal leerlingen per Aantal leerlingen per Aantal leerlingen per Vanaf 2007 zien we een terugloop van het aantal leerlingen. Hoewel er zich in 2010 en 2011 een stabilisering aftekent, zal er vanaf 2012 sprake zijn van een verdere daling van het leerlingenaantal. Organogram schoolorganisatie 5

6 1.2 Kernactiviteiten (en organisatiedoelen) Doel en grondslag vereniging Het doel en de grondslag van de vereniging staan verwoord in artikel 2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2 van de Statuten 1. Het doel der vereniging is de stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel. 2. De grondslag der vereniging is de Bijbel als Gods Woord, opgevat overeenkomstig de belijdenisgeschriften, zoals die door de Synode van Dordrecht in 1618/1619 zijn erkend. 3. Het beginsel is dat opvoeding en onderwijs in overeenstemming behoren te zijn met de door de Bijbel geopenbaarde wil van God. Identiteit van de school De school heeft als uitgangspunt de Bijbel als het Woord van God. Dit betekent dat bij het overdragen van waarden en normen, kennis en vaardigheden, de Bijbel als richtsnoer wordt gebruikt. In de schoolgids zijn daarover praktische uitspraken gedaan. Van ouders/verzorgers verwachten wij een positieve houding t.o.v. ons christelijk onderwijs. In de praktijk betekent dit, dat de ouders de kinderen stimuleren om mee te doen aan die activiteiten die wezenlijk zijn voor een christelijke school. We denken daarbij aan viering van de christelijke feestdagen, het leren van psalmversjes en Bijbelliederen e.d. Tevens betekent dit het respecteren van, en rekening houden met de christelijke invulling van de opvoeding door school en ouders. Kernactiviteiten Het geven van onderwijs zien we als een van onze eerste opdrachten, maar uiteraard beperkt het onderwijs op onze school zich niet alleen tot het lesgeven. Graag leveren wij waar dit mogelijk is ook een bijdrage aan de opvoeding van onze leerlingen, waarbij de hierboven omschreven uitgangspunten gehanteerd worden. We richten ons op het totale kind. We leren de kinderen samenwerken en leren hen eigen verantwoordelijkheid te dragen in de school en bereiden hen daarmee ook voor op hun plaats in de samenleving. Zij dienen een houding van zelfvertrouwen en positief gedrag te ontwikkelen. Getracht wordt om steeds een veilig klimaat te creëren, waarin de kinderen zich thuis voelen. Hierbij streven we naar vriendelijkheid, openheid, orde en regelmaat. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn er regels nodig. Onderwijs Bij het onderwijs wordt gestreefd naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind, dat wil zeggen op het gebied van hart, hoofd en handen: 6

7 - hart: ontwikkeling van sociaal gedrag, creativiteit en het omgaan met emoties, waarden, normen en het christelijk geloof; - hoofd: het krijgen van steeds meer kennis die nodig is om de wereld te begrijpen en vorm te geven; - handen: vaardigheden. Missie en Visie van het bestuur Het bestuur heeft in de vergadering van 1 september 2003 de Missie en Visie vastgesteld welke als volgt luidt: Missie Het geven van kwalitatief basisonderwijs in Boven-Hardinxveld vanuit de protestantschristelijke grondbeginselen. Visie De Missie wordt gerealiseerd door het geven van kwalitatief onderwijs vanuit de Bijbel door een professionele en financieel gezonde organisatie met moderne leermiddelen en methoden waar het voor het personeel prettig werken is met ruimte voor leerlingen van verschillende niveaus, de betrokkenheid van ouders/verzorgers belangrijk is en waar geborgenheid en een veilige leeromgeving vanzelfsprekend is. Strategie realisatie Missie en Visie Op een 5-tal gebieden (Financiën, Onderwijs en Identiteit, Gebouw en Materieel, Personeel en Organisatie en Communicatie en Kwaliteit) is door het bestuur uitspraak gedaan over het te volgen beleid. Dit is gedaan middels een proces van het beschrijven van een ideale situatie per aandachtsgebied en de vertaling daarvan naar de korte en middellange termijn toekomst op strategisch niveau. Deze uitspraken zijn gedurende 2013 vastgelegd in een strategisch beleidsplan dat het te volgen beleid voor de komende 5-10 jaar vastlegt. In het schoolplan, dat elke 4 jaar wordt samen- en vastgesteld, wordt het beleid voor de korte en middellange termijn vormgegeven. Het strategisch beleidsplan en het schoolplan dienen dezelfde uitgangspunten te hebben. Het schoolplan is in 2011 vastgesteld en is voor deze jaren de leidraad van het beleid. In 2013 is een samenhangend strategisch beleidsplan opgesteld dat het uitgangspunt is voor het schoolplan Bestuursvergaderingen/activiteiten In het verslagjaar 2014 heeft het bestuur 11 maal vergaderd, is er 2 maal een formeel overleg geweest met de MZR, 2 maal met het Intern Toezicht en heeft er een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Tevens zijn bestuursleden actief geweest in diverse interne werkgroepen, overlegvormen met gemeente, de diverse samenwerkingsverbanden en overleg met de directie. Vele overleggen zijn er weer geweest rondom de nieuwbouw van het schoolgebouw. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een principebesluit van zowel het bestuur als de gemeente om in te zetten op nieuwbouw. Voor het bestuur is het belangrijk dat het onderwijs kan plaatsvinden in een geschikt gebouw. Het huidige gebouw laat in toenemende mate zien dat het niet is ingericht op de eisen van het moderne onderwijs. Naast een nieuw 7

8 gebouw zet het bestuur ook in op een adequate speelgelegenheid voor de leerlingen. De in de huisvestingsverordening opgenomen pleingrootte van 600 m 2 vindt het bestuur niet voldoende. Waar mogelijk zal gepoogd worden een groter schoolplein te verkrijgen. In de ledenvergaderingen van april en mei 2011 hebben de leden van de vereniging ingestemd met een statutenwijziging die recht doet aan de veranderende omstandigheden rond de Protestantse Kerk in Nederland en de inrichting van Intern Toezicht in de vereniging mogelijk maakt. Na de ledenvergaderingen is gebleken dat ook artikel 10 van de statuten wijziging behoeft. Het gaat dan met name om het tijdstip van de ALV die nu uiterlijk voor 1 mei gehouden moet worden. In de praktijk betekent dit dat de financiële gegevens nog niet beschikbaar zijn. Controle door het Intern Toezicht op de financiën van de school is een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Hierdoor heeft het bestuur gemeend de ALV te vragen in te stemmen met een wijziging van artikel 10, waardoor de uiterste datum van de ALV wordt gesteld op 1 juli. Hierdoor is het mogelijk om zowel de financiële gegevens te kunnen rapporteren alsmede het Intern Toezicht de gelegenheid te geven verslag te doen van de bevindingen die het in het lopende verslagjaar heeft gedaan. Voor een statutenwijziging moet minimaal 2/3 de van het aantal leden aanwezig zijn. Aangezien dit tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 17 juni 2013 niet het geval was, is op 8 juli 2013 een bijzondere ledenvergadering belegd. De leden hebben mevrouw G. Klop-Swets als voorzitter gemachtigd om de statutenwijziging notarieel te passeren. Bovengenoemde statutenwijzigingen zijn notarieel gepasseerd bij Notaris Van Leussen Van den Broek d.d. 9 mei Het Intern Toezicht is vormgegeven als een door de Algemene Ledenvergadering benoemde commissie die toezicht houdt op het bestuur volgens de code Goed Bestuur, Goed Onderwijs zoals deze is uitgegeven door de PO-Raad. De werkgroep die zich bezighoudt met de cultuuromslag binnen het team heeft aanzet gegeven tot het samenstellen van een managementteam, bestaande uit de directeur en een 3-tal bouwcoördinatoren. In het voorjaar van 2011 is het managementteam van start gegaan. Het MT is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en uitvoering van het beleid. Door het vertrek van de intern-begeleider is een interim-intern-begeleider aangesteld. Inmiddels wordt één van de MT-leden opgeleid tot intern-begeleider. Door terugloop van het aantal leerlingen zal het MT bestaan uit de directeur en twee bouwcoördinatoren. De intern-begeleider zal regelmatig overleg voeren met het MT. In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de beleidskaders. De directie doet verslag van belanghebbende zaken op de school. Overige samenwerkingsverbanden: In het kader van Weer Samen Naar School (WSNS) wordt samengewerkt in het samenwerkingsverband Driegang,en wel de kamer van het voormalig samenwerkingsverband 41-02, bestaande uit PC-scholen in de regio Alblasserwaardoost/Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena. Driegang Rivierengebied 8

9 Midden Nederland.Dit samenwerkingsverband is gericht op het realiseren van een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met SBO, zodat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Sinds kort zijn ook de scholen van Zederik, Zijderveld en Schoonrewoerd aangesloten. De gezamenlijke scholen dragen een deel van de gesubsidieerde zorggelden af aan deze school. Een afvaardiging van het bestuur van De Regenboog participeert in het bestuur van het samenwerkingsverband. Directie en leerkrachten, met name de Intern Begeleider, hebben een rol in het onderwijskundige aspect van het samenwerkingsverband. Een bijzondere vermelding is er voor het project handelingsgericht werken. Dit project wordt geheel vanuit het samenwerkingsverband gestuurd en begeleid, waarbij er voor de leerkrachten en vooral de directie en de Intern Begeleiders (IB ers) veel werk is te doen om dit handen en voeten te geven binnen de school. Handelingsgericht werken richt zich met name op het binnen de school houden van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen die anders naar een SBO- of SO-school zouden worden verwezen. Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. In het bestuurlijk platform zijn zowel de scholen en besturen uit het regulier onderwijs, als de scholen en besturen voor speciaal onderwijs vertegenwoordigd. In dit bestuurlijk platform worden, in aanloop naar de officiële start van het nieuwe samenwerkingsverband per 1 november 2012, alle voorbereidende besluiten genomen aangaande de vormgeving en inrichting van het nieuwe samenwerkingsverband: SWV 28-16, bestaande uit de gemeenten Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Liesveld, Leerdam, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland, Woudrichem, Werkendam en Zederik. Passend onderwijs Met passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met de ouders, leraren en gemeente(n). Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te leggen, kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen en de specifieke kenmerken van het samenwerkingsverband. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen dat kinderen verwezen moeten worden naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het (voortgezet) speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die dat echt nodig hebben. Zorgplicht Met de invoering van de zorgplicht in het primair en voortgezet onderwijs krijgen schoolbesturen de verantwoordelijkheid om voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zo passend mogelijk onderwijs te bieden. Dat kan zijn op de eigen school, maar dat kan ook op een andere reguliere of speciale (basis)school. Ook is in het wettelijk kader een aantal waarborgen ingebouwd, rondom onder andere de medezeggenschap, een geschillenregeling en op overeenstemming gericht overleg met de gemeente(n). Om tot een gedragen uitwerking van passend onderwijs te komen. Vorming samenwerkingsverbanden Er worden samenwerkingsverbanden passend onderwijs gevormd in het primair en het voortgezet onderwijs die ervoor moeten zorgen dat voor alle kinderen een passend onderwijsaanbod kan worden verzorgd. De speciale scholen in cluster 3 en 4, voor kinderen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking, voor langdurig zieke 9

10 kinderen en kinderen met ernstige gedragsstoornissen, sluiten aan bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Het doel van de samenwerkingsverbanden is om een samenhangend geheel van ondersteuning en voorzieningen te bieden binnen en tussen scholen, zodat voor alle leerlingen een passend onderwijsprogramma kan worden geboden. Ons samenwerkingsverband (28.16) bestaat uit alle scholen (en hun besturen) binnen de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Woudrichem, Werkendam en Zederik. Dit betreft zowel de scholen voor regulier onderwijs als de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Tevens zullen de besturen voor speciaal onderwijs van buiten bovenstaande gemeenten, maar met vestigingen binnen deze gemeenten, deelnemen. In samenwerkingsverband betreft dit SPON (cluster 3) en Yulius (cluster 4). De scholen voor regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs zijn allen verbonden aan een van de drie huidige samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS). Dit betreffen: - SWV Rivierengebied Midden-Nederland (WSNS 41.02) - SWV Alblasserwaard West (WSNS 41.04) - SWV De Rotonde (WSNS 41.07) Deze samenwerkingsverbanden zijn per 1 augustus 2014, voor zover zij een rechtspersoon zijn, opgeheven, maar vormen tevens de basis voor drie kamers binnen het nieuwe Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Driegang (PO 28-16). 2. Algemeen instellingsbeleid De speerpunten van het bestuur zijn: - De onderhandelingen over nieuwbouw van de school met de Gemeente Hardinxveld-Giessendam; en - Oriëntatie naar een mogelijke fusie. 2.1 Zaken met een behoorlijke personele betekenis Personeelsbeleid Ziekteverzuim In vrijwel alle gevallen waren mensen één dag, enkele dagen of hooguit een week ziek, waarbij nog opgemerkt kan worden dat een groot aantal collega s helemaal niet met ziekte te maken heeft gehad. Het ziekteverzuimpercentage was in ,19%, dus ver onder het landelijk gemiddelde. We konden in alle gevallen de zieke collega s vervangen. Het vinden van vervangers voor met name de hoogste groepen was ook in 2014 lastig. 10

11 Door langdurige afwezigheid van de intern begeleider, was in 2014 een interim intern begeleider werkzaam en werkt een nieuwe intern begeleider zich in. Personeel In dit jaar waren op de Regenboog werkzaam: - Een directeur - Een intern begeleider - Een remedial teacher/groepsleerkracht - Een ICT er/groepsleerkracht - Drie groepsleerkrachten/mt-leden - 10 groepsleerkrachten - 2 onderwijsassistenten, - 2 interieurverzorgers - 1 conciërge met administratieve taken. 2.2 Onderwijsprestaties Leerlinggegevens Totaalgemiddelden in standaardscores CITO-eindtoets basisonderwijs Jaar Totaal gemiddelde standaardscores , , , , , , , , ,5 Uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs Schooljaar LWOO VMBO VMBO HAVO HAVO / VWO VWO Gymnasium Totaal Gegevens van tabel 2 omgerekend naar afgeronde percentages 11

12 Schooljaar LWOO VMBO VMBO HAVO HAVO / VWO VWO Gymnasium Totaal Evaluatie van het onderwijs In het Zorgplan staat precies aangegeven welke toetsen in welke groepen worden afgenomen. We gebruiken daarvoor de toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem en ook de methodegebonden toetsen. Op deze manier zijn we in staat ons onderwijs te volgen en kunnen we indien nodig op tijd ingrijpen. De CITO eindtoets leverde ons de beoordeling voldoende op wanneer we die uitslag leggen naast de inspectie-eisen. Elke leerling kreeg 70 opgaven voor taal, 60 voor rekenen/wiskunde, 40 voor studievaardigheden en 90 voor wereldoriëntatie. De percentages goed gemaakte opgaven waren: Vakgebied Aantal opgaven Aantal goed Percentage goed Taal 70 48,5 69% Rekenen / wiskunde % Studievaardigheden 40 28,6 71% Wereldoriëntatie 90 57,8 64% 2.3 Onderwijskundige en programmatische zaken Onderwerp Fase resultaat Handelingsgericht Implementatie werken Centraal staat de vraag: wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze groep op onze school de komende periode nodig om tot leren te komen. Of te wel, wat is de onderwijsbehoefte. Hierbij haken we aan bij positieve aspecten en/of nivelleren we belemmeringen. We maken gebruik van de 7 uitgangspunten van HGW. Resultaat : Dit jaar werken we met groepsplannen rekenen, lezen en spelling in de groepen 1 t/m 8. Het nog beter kunnen formuleren van de onderwijsbehoeften (SMART). Hoogbegaafdheid Nieuw Als onderdeel van het werken met groepsplannen bezint de school zich op de inzet van extra middelen voor de meer begaafde leerlingen. Medio

13 is een werkgroep gestart. Tevens is er een talentengroep gestart in augustus Resultaat: In het kader van HGW krijgt de plusgroep rekenen van groep 4 t/m 8 wekelijks extra instructie en formuleren we in 2015 onze aanpak. Organisatiestructuur Afgerond Resultaat: De MT-leden hebben de managementoriëntatietraining afgerond. Communicatie Implementatie Ouders kijken met een andere bril naar de school dan teamleden. We maken meer gebruik van de ervaringen en expertise van ouders om ons onderwijs te ontwikkelen en te verbeteren. We gaan ouders meer bij de inhoud van het onderwijs aan hun kind betrekken. De eerste aanzet is het starten met de methode Leefstijl, waarin contact met ouders een belangrijke plaats inneemt. Resultaat: De kennismaking met de leerkracht aan het begin van het nieuwe schooljaar is laagdrempelig opgezet. (Leerlingen mochten mee om hun klas te bekijken en hun ouders rond te leiden.) In schooljaar was er een informatieve voorlichtingsavond voor nieuwe ouders. Tijdens de vergadering van het schoolondersteuningsteam zijn de ouders van de leerlingen die werden besproken, uitgenodigd. Een ouderavond werd besteed aan identiteit. Opbrengstgericht werken Implementatie Resultaat: Met behulp van de geregistreerde uitslagen van de toetsen rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling zijn de school- en groepsresultaten in kaart gebracht. Op basis van die resultaten zijn voorzichtige groepsstandaarden geformuleerd en wordt er geanalyseerd waar er op school- en groepsniveau verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. In goed overleg spreken leerkrachten met de intern begeleider de juiste interventies af. 13

14 Bij-de-Handboek Borging Resultaat: Ieder jaar zijn gemaakte afspraken beschreven in het Bij-de-handboek. Gedrag Nieuw Resultaat: Het MT heeft afspraken gemaakt over de schoolbrede aanpak van gedrag. Er is gekozen voor de invoering van de methode Leefstijl. Een collega is leefstijl-coördinator. Kwaliteitszorg Borging Resultaat: We monitoren ons kwaliteitsbeleid door evaluatie van de leerstofpakketten en trendanalyses vanuit het leerlingvolgsysteem. Voor het kwaliteitszorgsysteem is gekozen voor zgn. kwaliteitskaarten. Invoering in schooljaar Schoolgebouw Nieuw Resultaat: De gemeente heeft besloten dat onze school een nieuw schoolgebouw krijgt. De samenwerkingsovereenkomst is in oktober 2014 getekend en er is een bouwcommissie gevormd. Aanbod Taalverhaal Implementatie In schooljaar kozen we een nieuwe methode als opvolger van Taalactief, te weten de methode Taalverhaal. In schooljaar hebben we deze methode in groep 4 t/m 8 ingevoerd. Resultaat: In werken de groepen 4, 5 en 6 met de nieuwste versie. Rekenmethode Nieuw In schooljaar is er een nieuwe rekenmethode gekozen: Alles telt. Deze methode is ingevoerd tot en met groep 7. Leefstijl Implementatie Resultaat: In alle groepen is Leefstijl ingevoerd. De Leefstijl-coördinator en een stuurgroep begeleiden de verdere implementatie. Engels Implementatie Resultaat: Er is een nieuwe methode Engels ingevoerd in de groepen 5 t/m 8. Er is gekozen voor The team. Er vindt nu een voorzichtige oriëntatie plaats op de invoering van Engels in de lagere groepen. Diversen 14

15 VVE Implementatie Resultaat: Onze school participeert in het gemeentelijk VVE-beleid. Twee keer per jaar komt men bij elkaar om goede afstemming te bewerkstelligen bij de overgang van peuterspeelzaal naar de basisschool. School op Seef Implementatie Elke Hardinxveldse basisschool streeft ernaar om het zgn. School-op-Seefcertificaat te halen. Praktische verkeerslessen op het schoolplein staan daarbij centraal. Onze school doet daar vanzelfsprekend aan mee. Begeleidingsplan Schoolbegeleidingsdienst (Citadel, Edu-actief en CED) In overleg met CED, Edu-actief en Citadel is er externe begeleiding ingehuurd. Dit betrof de volgende onderdelen: - onderzoek en begeleiding, o.a. psychodiagnostiek (Citadel); - consultatie m.b.t. probleemleerlingen (Citadel); - deelname aan het zorgteam; (Het zorgteam bestaat verder uit intern begeleider, ambulant begeleider en leerkracht van de ingebrachte leerling.) - de begeleiding van de gefaseerde invoering van handelingsgericht werken op weg naar passend onderwijs op onze school (CED); - coaching bij de implementatie van Leefstijl (Edu-actief); - communicatie met kinderen (Citadel); - inwerken van de nieuwe intern begeleider (Citadel). 2.4 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg De samenvattende conclusie: De Regenboog situeert zichzelf als een smalle zorgschool. Ze wil er in principe zijn voor alle kinderen uit het dorp. Zij kan voor veel leerlingen passend onderwijs verzorgen op grond van haar pedagogisch klimaat en de visie op omgaan met elkaar. Kinderen worden op de Regenboog geaccepteerd zoals ze zijn en worden uitgenodigd om hun eigen leerproces ter hand te nemen. Er is veel aandacht voor het individuele kind. Hiervoor is 1 paar handen in de klas beschikbaar. School is een veilige omgeving waar veiligheid en welbevinden centraal staan. Een vertrouwd klimaat met veel structuur. De Regenboog is een school die vooral degelijk onderwijs wil verzorgen binnen de jaargroep, waar betrokken leerkrachten aandacht en zorg hebben voor het welbevinden van het kind en waar we binnen het leerstofjaarklassensysteem werken met HGW als basis. Het team denkt en werkt vanuit de mogelijkheden die zij van de leerlingen begrepen hebben. 15

16 De Regenboog voldoet aan de basiszorg, zoals aangegeven in de criteria van de onderwijsinspectie. Op het gebied van de breedtezorg wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband Rivierengebied Midden Nederland biedt. Versterken van de samenwerking met externe expertise binnen de school is een wens voor de toekomst. Het gaat dan om de inbreng van know-how en ondersteuning op de werkvloer. Het daadwerkelijk handelingsgericht werken en afstemmen van je handelen als leerkracht op onderwijsbehoeften van leerlingen blijft in de praktijk een weerbarstig proces, maar HGW geeft veel inzicht en kansen. HGW blijft voor ons een voortdurend ontwikkelpunt. Er valt voor ons nog veel winst te boeken. Grenzen aan de mogelijkheden in het kader van passend onderwijs ervaart de Regenboog op een aantal omschreven punten in hoofdstuk 5, waarbij zij vooral grenzen benoemt als de relatie met de leerling niet (meer) ontstaat, de leerling zich structureel niet welbevindt of de veiligheid in het geding is. De Regenboog heeft voor de komende jaren de ambitie om zich verder te bekwamen in de realisering van haar visie. Versterken van het (leer)klimaat voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, verbinden aan de ontwikkelingen binnen HGW in relatie met OGW en OPP. Zij zoekt uitdrukkelijk de samenwerking met en de inbreng van ouders hierin. Het MT laat zich d.m.v. School aan Zet inspireren om thema s als opbrengst gericht werken en handelingsgericht werken nog beter te implementeren in het schoolteam. Inmiddels is dit begeleidingstraject afgerond. In november 2014 heeft de inspectie van het onderwijs bepaald dat onze school het basisarrangement heeft. Dit betekent dat de opbrengsten goed zijn en dat de inspectie tevreden is over de onderwijskwaliteit. 2.5 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen Onze school is een zgn. éénpitter. Er zijn in 2012 oriënterende gesprekken geweest inzake een mogelijke fusie. Op 23 juni 2014 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het voorstel van het bestuur om een mogelijke fusie te onderzoeken. 2.6 Interne beheersing en toezicht (governance ontwikkelingen) In het kader van de Code Goed Bestuur wordt het Intern Toezicht bij de Vereniging uitgeoefend door een door de Algemene Ledenvergadering d.d. 17 juni 2013 benoemde commissie, verder het Intern Toezicht genoemd. Het Intern Toezicht bestaat uit drie personen. Tenminste twee van de drie leden van het Intern Toezicht zijn lid van de Vereniging. De Algemene Ledenvergadering is gerechtigd om in het Intern Toezicht één lid te benoemen dat geen lid is van de Vereniging. 16

17 Alle leden van het Intern Toezicht respecteren de uitgangspunten van de school, zoals vastgelegd in artikel 2 van de Statuten. Het Intern Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het schoolbestuur in het bijzonder. Het Intern Toezicht werkt volgens het door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld Reglement Intern Toezicht. Het Intern Toezicht is gerechtigd het bestuur of afzonderlijke bestuursleden voor te dragen voor schorsing dan wel ontslag door de door het Intern Toezicht samen te roepen Ledenvergadering. De zittingsperiode van de leden van het Intern Toezicht is drie jaar. De leden kunnen maximaal één maal herkozen worden. Leden van het Intern Toezicht kunnen tussentijds door de Ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. 2.7 Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact Het stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw van Tienmorgen-Noord, waarvan nieuwbouw van de Regenboogschool deel uitmaakt, is goedgekeurd door de Gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam. Voor aankoop van extra schoolplein onderhandelde het bestuur van de Vereniging met een afvaardiging van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam. 2.8 Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag Sinds eind 2013 was de intern begeleider met langdurig (ziekte-)verlof. Met hem werd naar mogelijkheden gezocht om als groepsleerkracht te kunnen blijven functioneren. Medio 2014 is zijn arbeidsrelatie met onze school beëindigd. 2.9 Afhandeling van klachten Er zijn geen klachtenprocedures gevoerd. Eventuele kleine klachten zijn in goed overleg met bestuur en/of personeel afgehandeld Huisvesting en toelatingsbeleid (indien van toepassing) De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft besloten dat op korte termijn de nieuwbouw voor De Regenboog zal worden gerealiseerd. De door de gemeente gepresenteerde planning geeft aan dat in 2016 de nieuwbouw gereed moet zijn. Aan het eind van 2014 was de samenwerkingsovereenkomst getekend. 17

18 3. Financieel beleid Activa Er is in 2014 voor geïnvesteerd in OLP. Hiervoor is een taalmethode, rekenmethode, kleutermateriaal en een zandwatertafel aangeschaft. Daarnaast is er in 2014 activa afgevoerd bij OLP. De activa was niet volledig afgeschreven. Het verlies betrof 78 en is in de exploitatie verwerkt. Passiva De onderhoudsvoorziening voor het schoolgebouw wordt niet verder opgehoogd. De onderhandelingen met de gemeente over de vervangende nieuwbouw zijn zo concreet dat alleen klein onderhoud aan het huidige gebouw wordt uitgevoerd. Grote uitgaven voor onderhoud aan het gebouw worden niet meer verwacht. In 2014 is er van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam een voorbereidingskrediet ontvangen van Hiervan is maar een klein gedeelte gebruikt in Het nog te besteden bedrag is per 31 december Analyse van de financiële situatie Realisatie 2014 Begroting 2014 Verschil Realisatie 2013 Verschil Baten Rijksbijdragen OCenW Overige baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Nettoresultaat Kengetallen: Gem.landelijk Weerstandvermogen 51,77 50,68 49,93 46,70 30,4 % 18

19 Solvabiliteit 1 0,67 0,75 0,76 0,71 0,69 Solvabiliteit 2 0,77 0,86 0,88 0,84 0,77 Liquiditeit 3,79 6,32 7,03 5,16 3,41 Rentabiliteit -3,93 1,63 3,45 0,32-0,6 Kapitalisatiefactor 92,58 80,43 81,02 84,30 60, Onderbouwing streefwaarden Het bestuur heeft zich uitgesproken m.b.t. de streefwaarden aangaande deze kengetallen. Onderstaand een opsomming: - Weerstandsvermogen: 15% - Solvabiliteit: 30% - Liquiditeit: >1 - Rentabiliteit: > Vergelijking streefwaarden kengetallen per balansdatum Alle streefwaarden zijn ruimschoots gehaald. 3.2 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen De jaarrekening vertoont een negatief resultaat van De voornaamste reden hiervoor zijn hogere personele uitgaven. 3.3 Vergelijking met de balansposten van het vorig jaar De activa daalt t.o.v 2013 omdat er in 2014 meer wordt afgeschreven dan geïnvesteerd. De vorderingen zijn gedaald t.o.v omdat er eind 2014 minder vorderingen zijn opgenomen dan vorig jaar. Het eigen vermogen daalt door het behaalde negatieve resultaat. De overlopende passiva is gestegen t.o.v door het opnemen van de overloop van het bouwkrediet van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam. 3.4 Analyse met het in de begroting opgenomen beleid Analyse financieel resultaat Het beleid is erop gericht om binnen de beschikbare financiële middelen zodanige arbeidsomstandigheden te creëren/te behouden dat zowel de leerkracht als de leerling zich daar wel bij voelen. De organisatie streeft naar voordurende kwaliteitsverbetering van het onderwijs, teneinde de aantrekkingskracht voor ouders/leerlingen zo groot mogelijk te doen zijn. 19

20 De jaarrekening vertoont een negatief resultaat van Er was een positief resultaat begroot van De baten waren ruim hoger dan begroot. De lasten waren ruim hoger dan begroot. Hogere baten werden voornamelijk veroorzaakt door een hogere vergoeding voor PAB van ruim De inkomsten van het Samenwerkingsverband lijken hoger dan begroot maar door het ontstaan van de nieuwe Samenwerkingsverbanden met ingang van 1 augustus 2014 worden de rugzakgelden door het Samenwerkingsverband vergoed waardoor de niet-geoormerkte subsidies lager zijn dan begroot. Hogere lasten werden voornamelijk veroorzaakt door hogere personele lasten. De salariskosten OP waren ruim hoger dan begroot en de salariskosten rugzak-leerling waren ruim dan begroot. Daarnaast waren de overige personeelskosten ruim hoger dan begroot. Dit heeft de maken met de kosten die zijn gemaakt voor het outplacement van een personeelslid. Bij de overige instellingslasten waren er geen lasten voor OCW begroot van ruim Het betreft uitgaven die ten laste van de prestatiebox komen. T.o.v. het boekjaar 2013 is het resultaat van 2014 ruim lager uitgevallen. In 2013 was er een positief resultaat van ruim De baten zijn t.o.v ruim lager. Ten opzichte van 2014 werd er in 2013 ruim ontvangen uit het Herfstakkoord, ruim voor het jubileum, ruim voor een nadeclaratie van het VF en ruim van de Belastingdienst inzake teruggave ZW. De lasten zijn t.o.v ruim lager. Dit bestaat voornamelijk uit hogere personele lasten van ruim De overige personele lasten zijn hoger door de kosten die zijn gemaakt voor het outplacement van een personeelslid. Daarnaast zijn de overige instellingslasten ruim lager dan vorig jaar. In 2013 is er ruim uitegegeven voor het jubileum en is er ook ruim meer uitegeven bij het schoolfonds op het gebied van de besteding van zendingsgelden/fancy fair 3.5 Analyse kasstromen (waaronder financieringsstructuur, investeringen en (onttrekkingen van) voorzieningen) In 2014 is er minder geïnvesteerd dan in De stand van de vorderingen in 2014 is lager dan in in In 2013 zijn er vorderingen opgenomen voor het VF en de Belastingdienst van ruim en De stand van de voorzieningen is gedaald. In 2014 is per saldo onttrokken aan de voorziening jubilea. In 2014 is er geen ontrekking geweest aan de voorziening onderhoud i.v.m. de aankomende nieuwbouw. De liquide middelen zijn ten opzichte van 2013 toegenomen. Dit hangt samen met de het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw wat is ontvangen van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam. 20

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Beleidsvoornemens Vereniging tot Stichting en Instandhouding School met de Bijbel te Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Met elkaar staan wij rondom uw kind Mei 2014 (herzien) Inleiding De Vereniging tot

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken 1 Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken Artikel 1 instelling en doelstelling 11 Het Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken is een zelfstandig onderdeel van de Gereformeerde Kerken in Nederland conform

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Stichting Rijnlandse Molenstichting Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Verklaring van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Algemene toelichting 6 Er is door Horlings Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Stichting "Rijnlandse Molenstichting" Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Verklaring van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen Schooljaarverslag 2015-2016 SBO De Meerpaal Groningen Naam school SBO de Meerpaal Brinnummer 22LH Adres Koperstraat 4 Postcode + plaats 9743 RW Groningen Telefoon 050 575 28 50 E-mail dir.meerpaal@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL School : de Europaschool Plaats : Hengelo (Ov) BRIN-nummer : 23RX Onderzoeksnummer : 89955 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 14 maart

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART School : basisschool Jan Ligthart Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 04QT Onderzoeksnummer : 90162 Datum schoolbezoek : 17 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

UITNODIGING. ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om uur

UITNODIGING. ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om uur UITNODIGING ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om 19.30 uur Alle ouders van kinderen op het Molenven zijn lid van de oudervereniging (OV). Het bestuur van de OV nodigt u daarom van harte uit voor

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

OBS Giessen-Oudekerk

OBS Giessen-Oudekerk School-ondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 EC-Rotonde Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 1 Inhoud. Versie 2015-2016 1. Inleiding. 3 2. Schoolgegevens. 3 3. Visie

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van de Vereniging tot bevordering van. een School met de Bijbel. Benthuizen

Jaarverslag 2014. van de Vereniging tot bevordering van. een School met de Bijbel. Benthuizen van de Vereniging tot bevordering van een School met de Bijbel Benthuizen Juni 2015 Vereniging tot bevordering van een School met de Bijbel te Benthuizen INLEIDING Geachte lezer(es), Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VONKENMORGEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN" School : Basisschool "De Vonkenmorgen" Plaats : Gendt BRIN-nummer : 04YJ Onderzoeksnummer : 81894 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK p.c.b.s. De Burcht School : p.c.b.s. De Burcht Plaats : Spijk BRIN-nummer : 08AS Onderzoeksnummer : 55707 Uitvoerend inspecteur : Mw. dr. G.J. Reezigt Datum schoolbezoek : 11

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER Plaats : Veghel BRIN-nummer : 09IS Onderzoeksnummer : 118627 Datum schoolbezoek : 5 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van het Dagelijks Bestuur van: Stichting tot het Verstrekken van Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Kampen

Jaarverslag 2012 van het Dagelijks Bestuur van: Stichting tot het Verstrekken van Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Kampen Jaarverslag 2012 van het Dagelijks Bestuur van: Stichting tot het Verstrekken van Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Kampen waarvan uitgaat de Ds. J. Schinkelshoekschool A1 Jaarverslag van het Dagelijks

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onder

(financiële) verantwoording passend onder (financiële) verantwoording passend onder 11 maart 2015 Doel Doel - Inzicht in proces van de totstandkoming jaarverslag - Identificatie van knelpunten om het jaarverslag proces goed te laten verlopen -

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

jaarstukken BWI 2016

jaarstukken BWI 2016 Stichting Brede Welzijnsinstelling Papendrecht Seringenstraat 16 3353 VJ PAPENDRECHT Jaarstukken 2016 Papendrecht, 25 april 2017 Telefoon 078-6154741 Fax 078-6150317 E-mail info@bwi-papendrecht.nl www.bwi-papendrecht.nl

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS HET VELDHUIS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS" School : rkbs "Het Veldhuis" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 27CT Onderzoeksnummer : 89402 Datum schoolbezoek : 8 februari 2007 Datum vaststelling : 23 maart

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN D E F I N I T I E F FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij: Stichting Noventa Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41005 Onderzoeksnummer : 279870/ 4499332 Naam: : Stichting Noventa

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen;

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen; Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van obs Het Mozaïek In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD LIQUIDITEITSBEGROTING 2017 T/M 2020 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD LIQUIDITEITSBEGROTING 2017 T/M 2020 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD LIQUIDITEITSBEGROTING 2017 T/M 2020 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Liquiditeitsbegroting 2017 t/m

Nadere informatie