Bestuursverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag 2014"

Transcriptie

1 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer Bezoekadres Hobbemastraat 1 Postcode 3372 XG Woonplaats Hardinxveld-Giessendam 1

2 Inhoud 1. Algemene informatie Juridische structuur en organisatiestructuur Kernactiviteiten (en organisatiedoelen) Bestuursvergaderingen/activiteiten Algemeen instellingsbeleid Zaken met een behoorlijke personele betekenis Onderwijsprestaties Onderwijskundige en programmatische zaken Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen Interne beheersing en toezicht (governance ontwikkelingen) Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag Afhandeling van klachten Huisvesting en toelatingsbeleid (indien van toepassing) Financieel beleid Analyse van de financiële situatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.2 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3 Vergelijking met de balansposten van het vorig jaar... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.4 Analyse met het in de begroting opgenomen beleid... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.5 Analyse kasstromen (waaronder financieringsstructuur, investeringen en (onttrekkingen van) voorzieningen)... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. Continuïteitsparagraaf

3 1. Algemene informatie Het bestuur hoopt u met dit verslag inzicht te geven in het reilen en zeilen van de school en de bij de school betrokken personen. Het belangrijkste is echter dat het onderwijs aan onze kinderen doorgang mocht vinden en dat Gods Woord de centrale plaats innam. In dit verslag wil het bestuur een indruk geven van de activiteiten die in 2014 rond de school hebben gespeeld. Het was een jaar met wederom veel contacten met de gemeente Hardinxveld- Giessendam. Opnieuw is er veel tijd geïnvesteerd in de toekomst van ons schoolgebouw. Veel gesprekken en discussies die uiteindelijk hebben geleid tot een principebesluit voor nieuwbouw van zowel de gemeente als het bestuur. Hierbij let het bestuur sterk op tegemoetkoming aan de eisen die het heeft gesteld. Op woensdag 29 oktober 2014 is de samenwerkingsovereenkomst door het college en het bestuur getekend. Hierin zijn de afspraken vastgelegd voor de vervangende nieuwbouw van de school. 1.1 Juridische structuur en organisatiestructuur Vereniging De Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld is, zoals in de naam al is weergegeven, een vereniging, statutair gevestigd in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, met als werkterrein de kern Boven-Hardinxveld. De Vereniging is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer De Vereniging is een voortzetting van de vereniging School met de Bijbel, die werd opgericht op 13 augustus Het bestuur van de vereniging is tevens het bevoegd gezag voor de onder de vereniging ressorterende school, cbs De Regenboog. De vereniging werkt samen in een breder regionaal verband, in het Samenwerkingsverband 28-16, kamer Rivierengebied Midden-Nederland. Bestuurssamenstelling De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van 9 leden, volgens de statuten belijdende leden uit de Hervormde en de Gereformeerde Kerk. Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris, penningmeester en een 2 e voorzitter. De voorzitter wordt direct uit en door de leden gekozen, de overige leden met speciale taak worden door het bestuur uit hun midden benoemd. Binnen het bestuur fungeren voorzitter, secretaris en penningmeester als dagelijks bestuur (DB). 3

4 Het bestuur bestaat op de verslagdatum uit de volgende leden: Naam: Functie: Sinds: Mw. G. Klop-Swets Voorzitter 2001, bestuurslid sinds 1993 Mw. C.M. Verschoor-van Houwelingen Secretaris 2012, bestuurslid sinds 2011 Dhr. M.K. Damen Penningmeester 2011 bestuurslid sinds 2001 Dhr. C. Aarnouts 2e Voorzitter 2004 Dhr. T.J. den Breejen Lid 2006 Mw. M.A. Vogel-de Ruijter Lid, Notulist 2009 Dhr. J. van den Bout Lid 2011 Dhr. L.M. Boot Lid 2014 Dhr. P. van Helden Lid 2014 Het ledental van de vereniging bedroeg op Dit aantal is in 2014 iets opgelopen tot 183. Vijf leden beëindigden hun lidmaatschap. Het aantal aanmeldingen bedroeg 9. Van de leden heeft bijna 60% geen kinderen (meer) op school. Van de gezinnen waarvan er kinderen op de Regenboog onderwijs genieten, is ongeveer 40% lid van de vereniging. Medezeggenschap Aan De Regenboog is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden, welke is samengesteld uit 6 leden, 3 leden gekozen uit en door de ouders en 3 leden vanuit de personeelsgeleding. De heer ds. S. Ris heeft zich bij de MR gevoegd als opvolger van mevrouw C.D. Alblas-Klop. Op 31 december 2014 bestaat de MR uit de volgende leden: C.D. Alblas-Klop (oudergeleding) M. van den Heuvel-Kafoe (oudergeleding) A. Kamsteeg-Koppelaar (oudergeleding) De personeelsgeleding bestaat uit de volgende leden: L. Muilwijk I.P. Bron-Groenenboom E. Meerkerk-de Rijke 4

5 Leerlingaantallen Ontwikkeling van de leerlingenaantallen Specificatie leerlingenaantal Aantal leerlingen per Aantal leerlingen per Aantal leerlingen per Aantal leerlingen per Aantal leerlingen per Vanaf 2007 zien we een terugloop van het aantal leerlingen. Hoewel er zich in 2010 en 2011 een stabilisering aftekent, zal er vanaf 2012 sprake zijn van een verdere daling van het leerlingenaantal. Organogram schoolorganisatie 5

6 1.2 Kernactiviteiten (en organisatiedoelen) Doel en grondslag vereniging Het doel en de grondslag van de vereniging staan verwoord in artikel 2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2 van de Statuten 1. Het doel der vereniging is de stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel. 2. De grondslag der vereniging is de Bijbel als Gods Woord, opgevat overeenkomstig de belijdenisgeschriften, zoals die door de Synode van Dordrecht in 1618/1619 zijn erkend. 3. Het beginsel is dat opvoeding en onderwijs in overeenstemming behoren te zijn met de door de Bijbel geopenbaarde wil van God. Identiteit van de school De school heeft als uitgangspunt de Bijbel als het Woord van God. Dit betekent dat bij het overdragen van waarden en normen, kennis en vaardigheden, de Bijbel als richtsnoer wordt gebruikt. In de schoolgids zijn daarover praktische uitspraken gedaan. Van ouders/verzorgers verwachten wij een positieve houding t.o.v. ons christelijk onderwijs. In de praktijk betekent dit, dat de ouders de kinderen stimuleren om mee te doen aan die activiteiten die wezenlijk zijn voor een christelijke school. We denken daarbij aan viering van de christelijke feestdagen, het leren van psalmversjes en Bijbelliederen e.d. Tevens betekent dit het respecteren van, en rekening houden met de christelijke invulling van de opvoeding door school en ouders. Kernactiviteiten Het geven van onderwijs zien we als een van onze eerste opdrachten, maar uiteraard beperkt het onderwijs op onze school zich niet alleen tot het lesgeven. Graag leveren wij waar dit mogelijk is ook een bijdrage aan de opvoeding van onze leerlingen, waarbij de hierboven omschreven uitgangspunten gehanteerd worden. We richten ons op het totale kind. We leren de kinderen samenwerken en leren hen eigen verantwoordelijkheid te dragen in de school en bereiden hen daarmee ook voor op hun plaats in de samenleving. Zij dienen een houding van zelfvertrouwen en positief gedrag te ontwikkelen. Getracht wordt om steeds een veilig klimaat te creëren, waarin de kinderen zich thuis voelen. Hierbij streven we naar vriendelijkheid, openheid, orde en regelmaat. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn er regels nodig. Onderwijs Bij het onderwijs wordt gestreefd naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind, dat wil zeggen op het gebied van hart, hoofd en handen: 6

7 - hart: ontwikkeling van sociaal gedrag, creativiteit en het omgaan met emoties, waarden, normen en het christelijk geloof; - hoofd: het krijgen van steeds meer kennis die nodig is om de wereld te begrijpen en vorm te geven; - handen: vaardigheden. Missie en Visie van het bestuur Het bestuur heeft in de vergadering van 1 september 2003 de Missie en Visie vastgesteld welke als volgt luidt: Missie Het geven van kwalitatief basisonderwijs in Boven-Hardinxveld vanuit de protestantschristelijke grondbeginselen. Visie De Missie wordt gerealiseerd door het geven van kwalitatief onderwijs vanuit de Bijbel door een professionele en financieel gezonde organisatie met moderne leermiddelen en methoden waar het voor het personeel prettig werken is met ruimte voor leerlingen van verschillende niveaus, de betrokkenheid van ouders/verzorgers belangrijk is en waar geborgenheid en een veilige leeromgeving vanzelfsprekend is. Strategie realisatie Missie en Visie Op een 5-tal gebieden (Financiën, Onderwijs en Identiteit, Gebouw en Materieel, Personeel en Organisatie en Communicatie en Kwaliteit) is door het bestuur uitspraak gedaan over het te volgen beleid. Dit is gedaan middels een proces van het beschrijven van een ideale situatie per aandachtsgebied en de vertaling daarvan naar de korte en middellange termijn toekomst op strategisch niveau. Deze uitspraken zijn gedurende 2013 vastgelegd in een strategisch beleidsplan dat het te volgen beleid voor de komende 5-10 jaar vastlegt. In het schoolplan, dat elke 4 jaar wordt samen- en vastgesteld, wordt het beleid voor de korte en middellange termijn vormgegeven. Het strategisch beleidsplan en het schoolplan dienen dezelfde uitgangspunten te hebben. Het schoolplan is in 2011 vastgesteld en is voor deze jaren de leidraad van het beleid. In 2013 is een samenhangend strategisch beleidsplan opgesteld dat het uitgangspunt is voor het schoolplan Bestuursvergaderingen/activiteiten In het verslagjaar 2014 heeft het bestuur 11 maal vergaderd, is er 2 maal een formeel overleg geweest met de MZR, 2 maal met het Intern Toezicht en heeft er een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Tevens zijn bestuursleden actief geweest in diverse interne werkgroepen, overlegvormen met gemeente, de diverse samenwerkingsverbanden en overleg met de directie. Vele overleggen zijn er weer geweest rondom de nieuwbouw van het schoolgebouw. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een principebesluit van zowel het bestuur als de gemeente om in te zetten op nieuwbouw. Voor het bestuur is het belangrijk dat het onderwijs kan plaatsvinden in een geschikt gebouw. Het huidige gebouw laat in toenemende mate zien dat het niet is ingericht op de eisen van het moderne onderwijs. Naast een nieuw 7

8 gebouw zet het bestuur ook in op een adequate speelgelegenheid voor de leerlingen. De in de huisvestingsverordening opgenomen pleingrootte van 600 m 2 vindt het bestuur niet voldoende. Waar mogelijk zal gepoogd worden een groter schoolplein te verkrijgen. In de ledenvergaderingen van april en mei 2011 hebben de leden van de vereniging ingestemd met een statutenwijziging die recht doet aan de veranderende omstandigheden rond de Protestantse Kerk in Nederland en de inrichting van Intern Toezicht in de vereniging mogelijk maakt. Na de ledenvergaderingen is gebleken dat ook artikel 10 van de statuten wijziging behoeft. Het gaat dan met name om het tijdstip van de ALV die nu uiterlijk voor 1 mei gehouden moet worden. In de praktijk betekent dit dat de financiële gegevens nog niet beschikbaar zijn. Controle door het Intern Toezicht op de financiën van de school is een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Hierdoor heeft het bestuur gemeend de ALV te vragen in te stemmen met een wijziging van artikel 10, waardoor de uiterste datum van de ALV wordt gesteld op 1 juli. Hierdoor is het mogelijk om zowel de financiële gegevens te kunnen rapporteren alsmede het Intern Toezicht de gelegenheid te geven verslag te doen van de bevindingen die het in het lopende verslagjaar heeft gedaan. Voor een statutenwijziging moet minimaal 2/3 de van het aantal leden aanwezig zijn. Aangezien dit tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 17 juni 2013 niet het geval was, is op 8 juli 2013 een bijzondere ledenvergadering belegd. De leden hebben mevrouw G. Klop-Swets als voorzitter gemachtigd om de statutenwijziging notarieel te passeren. Bovengenoemde statutenwijzigingen zijn notarieel gepasseerd bij Notaris Van Leussen Van den Broek d.d. 9 mei Het Intern Toezicht is vormgegeven als een door de Algemene Ledenvergadering benoemde commissie die toezicht houdt op het bestuur volgens de code Goed Bestuur, Goed Onderwijs zoals deze is uitgegeven door de PO-Raad. De werkgroep die zich bezighoudt met de cultuuromslag binnen het team heeft aanzet gegeven tot het samenstellen van een managementteam, bestaande uit de directeur en een 3-tal bouwcoördinatoren. In het voorjaar van 2011 is het managementteam van start gegaan. Het MT is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en uitvoering van het beleid. Door het vertrek van de intern-begeleider is een interim-intern-begeleider aangesteld. Inmiddels wordt één van de MT-leden opgeleid tot intern-begeleider. Door terugloop van het aantal leerlingen zal het MT bestaan uit de directeur en twee bouwcoördinatoren. De intern-begeleider zal regelmatig overleg voeren met het MT. In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de beleidskaders. De directie doet verslag van belanghebbende zaken op de school. Overige samenwerkingsverbanden: In het kader van Weer Samen Naar School (WSNS) wordt samengewerkt in het samenwerkingsverband Driegang,en wel de kamer van het voormalig samenwerkingsverband 41-02, bestaande uit PC-scholen in de regio Alblasserwaardoost/Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena. Driegang Rivierengebied 8

9 Midden Nederland.Dit samenwerkingsverband is gericht op het realiseren van een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met SBO, zodat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Sinds kort zijn ook de scholen van Zederik, Zijderveld en Schoonrewoerd aangesloten. De gezamenlijke scholen dragen een deel van de gesubsidieerde zorggelden af aan deze school. Een afvaardiging van het bestuur van De Regenboog participeert in het bestuur van het samenwerkingsverband. Directie en leerkrachten, met name de Intern Begeleider, hebben een rol in het onderwijskundige aspect van het samenwerkingsverband. Een bijzondere vermelding is er voor het project handelingsgericht werken. Dit project wordt geheel vanuit het samenwerkingsverband gestuurd en begeleid, waarbij er voor de leerkrachten en vooral de directie en de Intern Begeleiders (IB ers) veel werk is te doen om dit handen en voeten te geven binnen de school. Handelingsgericht werken richt zich met name op het binnen de school houden van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen die anders naar een SBO- of SO-school zouden worden verwezen. Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. In het bestuurlijk platform zijn zowel de scholen en besturen uit het regulier onderwijs, als de scholen en besturen voor speciaal onderwijs vertegenwoordigd. In dit bestuurlijk platform worden, in aanloop naar de officiële start van het nieuwe samenwerkingsverband per 1 november 2012, alle voorbereidende besluiten genomen aangaande de vormgeving en inrichting van het nieuwe samenwerkingsverband: SWV 28-16, bestaande uit de gemeenten Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Liesveld, Leerdam, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland, Woudrichem, Werkendam en Zederik. Passend onderwijs Met passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met de ouders, leraren en gemeente(n). Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te leggen, kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen en de specifieke kenmerken van het samenwerkingsverband. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen dat kinderen verwezen moeten worden naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het (voortgezet) speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die dat echt nodig hebben. Zorgplicht Met de invoering van de zorgplicht in het primair en voortgezet onderwijs krijgen schoolbesturen de verantwoordelijkheid om voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zo passend mogelijk onderwijs te bieden. Dat kan zijn op de eigen school, maar dat kan ook op een andere reguliere of speciale (basis)school. Ook is in het wettelijk kader een aantal waarborgen ingebouwd, rondom onder andere de medezeggenschap, een geschillenregeling en op overeenstemming gericht overleg met de gemeente(n). Om tot een gedragen uitwerking van passend onderwijs te komen. Vorming samenwerkingsverbanden Er worden samenwerkingsverbanden passend onderwijs gevormd in het primair en het voortgezet onderwijs die ervoor moeten zorgen dat voor alle kinderen een passend onderwijsaanbod kan worden verzorgd. De speciale scholen in cluster 3 en 4, voor kinderen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking, voor langdurig zieke 9

10 kinderen en kinderen met ernstige gedragsstoornissen, sluiten aan bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Het doel van de samenwerkingsverbanden is om een samenhangend geheel van ondersteuning en voorzieningen te bieden binnen en tussen scholen, zodat voor alle leerlingen een passend onderwijsprogramma kan worden geboden. Ons samenwerkingsverband (28.16) bestaat uit alle scholen (en hun besturen) binnen de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Woudrichem, Werkendam en Zederik. Dit betreft zowel de scholen voor regulier onderwijs als de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Tevens zullen de besturen voor speciaal onderwijs van buiten bovenstaande gemeenten, maar met vestigingen binnen deze gemeenten, deelnemen. In samenwerkingsverband betreft dit SPON (cluster 3) en Yulius (cluster 4). De scholen voor regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs zijn allen verbonden aan een van de drie huidige samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS). Dit betreffen: - SWV Rivierengebied Midden-Nederland (WSNS 41.02) - SWV Alblasserwaard West (WSNS 41.04) - SWV De Rotonde (WSNS 41.07) Deze samenwerkingsverbanden zijn per 1 augustus 2014, voor zover zij een rechtspersoon zijn, opgeheven, maar vormen tevens de basis voor drie kamers binnen het nieuwe Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Driegang (PO 28-16). 2. Algemeen instellingsbeleid De speerpunten van het bestuur zijn: - De onderhandelingen over nieuwbouw van de school met de Gemeente Hardinxveld-Giessendam; en - Oriëntatie naar een mogelijke fusie. 2.1 Zaken met een behoorlijke personele betekenis Personeelsbeleid Ziekteverzuim In vrijwel alle gevallen waren mensen één dag, enkele dagen of hooguit een week ziek, waarbij nog opgemerkt kan worden dat een groot aantal collega s helemaal niet met ziekte te maken heeft gehad. Het ziekteverzuimpercentage was in ,19%, dus ver onder het landelijk gemiddelde. We konden in alle gevallen de zieke collega s vervangen. Het vinden van vervangers voor met name de hoogste groepen was ook in 2014 lastig. 10

11 Door langdurige afwezigheid van de intern begeleider, was in 2014 een interim intern begeleider werkzaam en werkt een nieuwe intern begeleider zich in. Personeel In dit jaar waren op de Regenboog werkzaam: - Een directeur - Een intern begeleider - Een remedial teacher/groepsleerkracht - Een ICT er/groepsleerkracht - Drie groepsleerkrachten/mt-leden - 10 groepsleerkrachten - 2 onderwijsassistenten, - 2 interieurverzorgers - 1 conciërge met administratieve taken. 2.2 Onderwijsprestaties Leerlinggegevens Totaalgemiddelden in standaardscores CITO-eindtoets basisonderwijs Jaar Totaal gemiddelde standaardscores , , , , , , , , ,5 Uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs Schooljaar LWOO VMBO VMBO HAVO HAVO / VWO VWO Gymnasium Totaal Gegevens van tabel 2 omgerekend naar afgeronde percentages 11

12 Schooljaar LWOO VMBO VMBO HAVO HAVO / VWO VWO Gymnasium Totaal Evaluatie van het onderwijs In het Zorgplan staat precies aangegeven welke toetsen in welke groepen worden afgenomen. We gebruiken daarvoor de toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem en ook de methodegebonden toetsen. Op deze manier zijn we in staat ons onderwijs te volgen en kunnen we indien nodig op tijd ingrijpen. De CITO eindtoets leverde ons de beoordeling voldoende op wanneer we die uitslag leggen naast de inspectie-eisen. Elke leerling kreeg 70 opgaven voor taal, 60 voor rekenen/wiskunde, 40 voor studievaardigheden en 90 voor wereldoriëntatie. De percentages goed gemaakte opgaven waren: Vakgebied Aantal opgaven Aantal goed Percentage goed Taal 70 48,5 69% Rekenen / wiskunde % Studievaardigheden 40 28,6 71% Wereldoriëntatie 90 57,8 64% 2.3 Onderwijskundige en programmatische zaken Onderwerp Fase resultaat Handelingsgericht Implementatie werken Centraal staat de vraag: wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze groep op onze school de komende periode nodig om tot leren te komen. Of te wel, wat is de onderwijsbehoefte. Hierbij haken we aan bij positieve aspecten en/of nivelleren we belemmeringen. We maken gebruik van de 7 uitgangspunten van HGW. Resultaat : Dit jaar werken we met groepsplannen rekenen, lezen en spelling in de groepen 1 t/m 8. Het nog beter kunnen formuleren van de onderwijsbehoeften (SMART). Hoogbegaafdheid Nieuw Als onderdeel van het werken met groepsplannen bezint de school zich op de inzet van extra middelen voor de meer begaafde leerlingen. Medio

13 is een werkgroep gestart. Tevens is er een talentengroep gestart in augustus Resultaat: In het kader van HGW krijgt de plusgroep rekenen van groep 4 t/m 8 wekelijks extra instructie en formuleren we in 2015 onze aanpak. Organisatiestructuur Afgerond Resultaat: De MT-leden hebben de managementoriëntatietraining afgerond. Communicatie Implementatie Ouders kijken met een andere bril naar de school dan teamleden. We maken meer gebruik van de ervaringen en expertise van ouders om ons onderwijs te ontwikkelen en te verbeteren. We gaan ouders meer bij de inhoud van het onderwijs aan hun kind betrekken. De eerste aanzet is het starten met de methode Leefstijl, waarin contact met ouders een belangrijke plaats inneemt. Resultaat: De kennismaking met de leerkracht aan het begin van het nieuwe schooljaar is laagdrempelig opgezet. (Leerlingen mochten mee om hun klas te bekijken en hun ouders rond te leiden.) In schooljaar was er een informatieve voorlichtingsavond voor nieuwe ouders. Tijdens de vergadering van het schoolondersteuningsteam zijn de ouders van de leerlingen die werden besproken, uitgenodigd. Een ouderavond werd besteed aan identiteit. Opbrengstgericht werken Implementatie Resultaat: Met behulp van de geregistreerde uitslagen van de toetsen rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling zijn de school- en groepsresultaten in kaart gebracht. Op basis van die resultaten zijn voorzichtige groepsstandaarden geformuleerd en wordt er geanalyseerd waar er op school- en groepsniveau verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. In goed overleg spreken leerkrachten met de intern begeleider de juiste interventies af. 13

14 Bij-de-Handboek Borging Resultaat: Ieder jaar zijn gemaakte afspraken beschreven in het Bij-de-handboek. Gedrag Nieuw Resultaat: Het MT heeft afspraken gemaakt over de schoolbrede aanpak van gedrag. Er is gekozen voor de invoering van de methode Leefstijl. Een collega is leefstijl-coördinator. Kwaliteitszorg Borging Resultaat: We monitoren ons kwaliteitsbeleid door evaluatie van de leerstofpakketten en trendanalyses vanuit het leerlingvolgsysteem. Voor het kwaliteitszorgsysteem is gekozen voor zgn. kwaliteitskaarten. Invoering in schooljaar Schoolgebouw Nieuw Resultaat: De gemeente heeft besloten dat onze school een nieuw schoolgebouw krijgt. De samenwerkingsovereenkomst is in oktober 2014 getekend en er is een bouwcommissie gevormd. Aanbod Taalverhaal Implementatie In schooljaar kozen we een nieuwe methode als opvolger van Taalactief, te weten de methode Taalverhaal. In schooljaar hebben we deze methode in groep 4 t/m 8 ingevoerd. Resultaat: In werken de groepen 4, 5 en 6 met de nieuwste versie. Rekenmethode Nieuw In schooljaar is er een nieuwe rekenmethode gekozen: Alles telt. Deze methode is ingevoerd tot en met groep 7. Leefstijl Implementatie Resultaat: In alle groepen is Leefstijl ingevoerd. De Leefstijl-coördinator en een stuurgroep begeleiden de verdere implementatie. Engels Implementatie Resultaat: Er is een nieuwe methode Engels ingevoerd in de groepen 5 t/m 8. Er is gekozen voor The team. Er vindt nu een voorzichtige oriëntatie plaats op de invoering van Engels in de lagere groepen. Diversen 14

15 VVE Implementatie Resultaat: Onze school participeert in het gemeentelijk VVE-beleid. Twee keer per jaar komt men bij elkaar om goede afstemming te bewerkstelligen bij de overgang van peuterspeelzaal naar de basisschool. School op Seef Implementatie Elke Hardinxveldse basisschool streeft ernaar om het zgn. School-op-Seefcertificaat te halen. Praktische verkeerslessen op het schoolplein staan daarbij centraal. Onze school doet daar vanzelfsprekend aan mee. Begeleidingsplan Schoolbegeleidingsdienst (Citadel, Edu-actief en CED) In overleg met CED, Edu-actief en Citadel is er externe begeleiding ingehuurd. Dit betrof de volgende onderdelen: - onderzoek en begeleiding, o.a. psychodiagnostiek (Citadel); - consultatie m.b.t. probleemleerlingen (Citadel); - deelname aan het zorgteam; (Het zorgteam bestaat verder uit intern begeleider, ambulant begeleider en leerkracht van de ingebrachte leerling.) - de begeleiding van de gefaseerde invoering van handelingsgericht werken op weg naar passend onderwijs op onze school (CED); - coaching bij de implementatie van Leefstijl (Edu-actief); - communicatie met kinderen (Citadel); - inwerken van de nieuwe intern begeleider (Citadel). 2.4 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg De samenvattende conclusie: De Regenboog situeert zichzelf als een smalle zorgschool. Ze wil er in principe zijn voor alle kinderen uit het dorp. Zij kan voor veel leerlingen passend onderwijs verzorgen op grond van haar pedagogisch klimaat en de visie op omgaan met elkaar. Kinderen worden op de Regenboog geaccepteerd zoals ze zijn en worden uitgenodigd om hun eigen leerproces ter hand te nemen. Er is veel aandacht voor het individuele kind. Hiervoor is 1 paar handen in de klas beschikbaar. School is een veilige omgeving waar veiligheid en welbevinden centraal staan. Een vertrouwd klimaat met veel structuur. De Regenboog is een school die vooral degelijk onderwijs wil verzorgen binnen de jaargroep, waar betrokken leerkrachten aandacht en zorg hebben voor het welbevinden van het kind en waar we binnen het leerstofjaarklassensysteem werken met HGW als basis. Het team denkt en werkt vanuit de mogelijkheden die zij van de leerlingen begrepen hebben. 15

16 De Regenboog voldoet aan de basiszorg, zoals aangegeven in de criteria van de onderwijsinspectie. Op het gebied van de breedtezorg wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband Rivierengebied Midden Nederland biedt. Versterken van de samenwerking met externe expertise binnen de school is een wens voor de toekomst. Het gaat dan om de inbreng van know-how en ondersteuning op de werkvloer. Het daadwerkelijk handelingsgericht werken en afstemmen van je handelen als leerkracht op onderwijsbehoeften van leerlingen blijft in de praktijk een weerbarstig proces, maar HGW geeft veel inzicht en kansen. HGW blijft voor ons een voortdurend ontwikkelpunt. Er valt voor ons nog veel winst te boeken. Grenzen aan de mogelijkheden in het kader van passend onderwijs ervaart de Regenboog op een aantal omschreven punten in hoofdstuk 5, waarbij zij vooral grenzen benoemt als de relatie met de leerling niet (meer) ontstaat, de leerling zich structureel niet welbevindt of de veiligheid in het geding is. De Regenboog heeft voor de komende jaren de ambitie om zich verder te bekwamen in de realisering van haar visie. Versterken van het (leer)klimaat voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, verbinden aan de ontwikkelingen binnen HGW in relatie met OGW en OPP. Zij zoekt uitdrukkelijk de samenwerking met en de inbreng van ouders hierin. Het MT laat zich d.m.v. School aan Zet inspireren om thema s als opbrengst gericht werken en handelingsgericht werken nog beter te implementeren in het schoolteam. Inmiddels is dit begeleidingstraject afgerond. In november 2014 heeft de inspectie van het onderwijs bepaald dat onze school het basisarrangement heeft. Dit betekent dat de opbrengsten goed zijn en dat de inspectie tevreden is over de onderwijskwaliteit. 2.5 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen Onze school is een zgn. éénpitter. Er zijn in 2012 oriënterende gesprekken geweest inzake een mogelijke fusie. Op 23 juni 2014 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het voorstel van het bestuur om een mogelijke fusie te onderzoeken. 2.6 Interne beheersing en toezicht (governance ontwikkelingen) In het kader van de Code Goed Bestuur wordt het Intern Toezicht bij de Vereniging uitgeoefend door een door de Algemene Ledenvergadering d.d. 17 juni 2013 benoemde commissie, verder het Intern Toezicht genoemd. Het Intern Toezicht bestaat uit drie personen. Tenminste twee van de drie leden van het Intern Toezicht zijn lid van de Vereniging. De Algemene Ledenvergadering is gerechtigd om in het Intern Toezicht één lid te benoemen dat geen lid is van de Vereniging. 16

17 Alle leden van het Intern Toezicht respecteren de uitgangspunten van de school, zoals vastgelegd in artikel 2 van de Statuten. Het Intern Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het schoolbestuur in het bijzonder. Het Intern Toezicht werkt volgens het door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld Reglement Intern Toezicht. Het Intern Toezicht is gerechtigd het bestuur of afzonderlijke bestuursleden voor te dragen voor schorsing dan wel ontslag door de door het Intern Toezicht samen te roepen Ledenvergadering. De zittingsperiode van de leden van het Intern Toezicht is drie jaar. De leden kunnen maximaal één maal herkozen worden. Leden van het Intern Toezicht kunnen tussentijds door de Ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. 2.7 Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact Het stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw van Tienmorgen-Noord, waarvan nieuwbouw van de Regenboogschool deel uitmaakt, is goedgekeurd door de Gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam. Voor aankoop van extra schoolplein onderhandelde het bestuur van de Vereniging met een afvaardiging van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam. 2.8 Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag Sinds eind 2013 was de intern begeleider met langdurig (ziekte-)verlof. Met hem werd naar mogelijkheden gezocht om als groepsleerkracht te kunnen blijven functioneren. Medio 2014 is zijn arbeidsrelatie met onze school beëindigd. 2.9 Afhandeling van klachten Er zijn geen klachtenprocedures gevoerd. Eventuele kleine klachten zijn in goed overleg met bestuur en/of personeel afgehandeld Huisvesting en toelatingsbeleid (indien van toepassing) De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft besloten dat op korte termijn de nieuwbouw voor De Regenboog zal worden gerealiseerd. De door de gemeente gepresenteerde planning geeft aan dat in 2016 de nieuwbouw gereed moet zijn. Aan het eind van 2014 was de samenwerkingsovereenkomst getekend. 17

18 3. Financieel beleid Activa Er is in 2014 voor geïnvesteerd in OLP. Hiervoor is een taalmethode, rekenmethode, kleutermateriaal en een zandwatertafel aangeschaft. Daarnaast is er in 2014 activa afgevoerd bij OLP. De activa was niet volledig afgeschreven. Het verlies betrof 78 en is in de exploitatie verwerkt. Passiva De onderhoudsvoorziening voor het schoolgebouw wordt niet verder opgehoogd. De onderhandelingen met de gemeente over de vervangende nieuwbouw zijn zo concreet dat alleen klein onderhoud aan het huidige gebouw wordt uitgevoerd. Grote uitgaven voor onderhoud aan het gebouw worden niet meer verwacht. In 2014 is er van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam een voorbereidingskrediet ontvangen van Hiervan is maar een klein gedeelte gebruikt in Het nog te besteden bedrag is per 31 december Analyse van de financiële situatie Realisatie 2014 Begroting 2014 Verschil Realisatie 2013 Verschil Baten Rijksbijdragen OCenW Overige baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Nettoresultaat Kengetallen: Gem.landelijk Weerstandvermogen 51,77 50,68 49,93 46,70 30,4 % 18

19 Solvabiliteit 1 0,67 0,75 0,76 0,71 0,69 Solvabiliteit 2 0,77 0,86 0,88 0,84 0,77 Liquiditeit 3,79 6,32 7,03 5,16 3,41 Rentabiliteit -3,93 1,63 3,45 0,32-0,6 Kapitalisatiefactor 92,58 80,43 81,02 84,30 60, Onderbouwing streefwaarden Het bestuur heeft zich uitgesproken m.b.t. de streefwaarden aangaande deze kengetallen. Onderstaand een opsomming: - Weerstandsvermogen: 15% - Solvabiliteit: 30% - Liquiditeit: >1 - Rentabiliteit: > Vergelijking streefwaarden kengetallen per balansdatum Alle streefwaarden zijn ruimschoots gehaald. 3.2 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen De jaarrekening vertoont een negatief resultaat van De voornaamste reden hiervoor zijn hogere personele uitgaven. 3.3 Vergelijking met de balansposten van het vorig jaar De activa daalt t.o.v 2013 omdat er in 2014 meer wordt afgeschreven dan geïnvesteerd. De vorderingen zijn gedaald t.o.v omdat er eind 2014 minder vorderingen zijn opgenomen dan vorig jaar. Het eigen vermogen daalt door het behaalde negatieve resultaat. De overlopende passiva is gestegen t.o.v door het opnemen van de overloop van het bouwkrediet van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam. 3.4 Analyse met het in de begroting opgenomen beleid Analyse financieel resultaat Het beleid is erop gericht om binnen de beschikbare financiële middelen zodanige arbeidsomstandigheden te creëren/te behouden dat zowel de leerkracht als de leerling zich daar wel bij voelen. De organisatie streeft naar voordurende kwaliteitsverbetering van het onderwijs, teneinde de aantrekkingskracht voor ouders/leerlingen zo groot mogelijk te doen zijn. 19

20 De jaarrekening vertoont een negatief resultaat van Er was een positief resultaat begroot van De baten waren ruim hoger dan begroot. De lasten waren ruim hoger dan begroot. Hogere baten werden voornamelijk veroorzaakt door een hogere vergoeding voor PAB van ruim De inkomsten van het Samenwerkingsverband lijken hoger dan begroot maar door het ontstaan van de nieuwe Samenwerkingsverbanden met ingang van 1 augustus 2014 worden de rugzakgelden door het Samenwerkingsverband vergoed waardoor de niet-geoormerkte subsidies lager zijn dan begroot. Hogere lasten werden voornamelijk veroorzaakt door hogere personele lasten. De salariskosten OP waren ruim hoger dan begroot en de salariskosten rugzak-leerling waren ruim dan begroot. Daarnaast waren de overige personeelskosten ruim hoger dan begroot. Dit heeft de maken met de kosten die zijn gemaakt voor het outplacement van een personeelslid. Bij de overige instellingslasten waren er geen lasten voor OCW begroot van ruim Het betreft uitgaven die ten laste van de prestatiebox komen. T.o.v. het boekjaar 2013 is het resultaat van 2014 ruim lager uitgevallen. In 2013 was er een positief resultaat van ruim De baten zijn t.o.v ruim lager. Ten opzichte van 2014 werd er in 2013 ruim ontvangen uit het Herfstakkoord, ruim voor het jubileum, ruim voor een nadeclaratie van het VF en ruim van de Belastingdienst inzake teruggave ZW. De lasten zijn t.o.v ruim lager. Dit bestaat voornamelijk uit hogere personele lasten van ruim De overige personele lasten zijn hoger door de kosten die zijn gemaakt voor het outplacement van een personeelslid. Daarnaast zijn de overige instellingslasten ruim lager dan vorig jaar. In 2013 is er ruim uitegegeven voor het jubileum en is er ook ruim meer uitegeven bij het schoolfonds op het gebied van de besteding van zendingsgelden/fancy fair 3.5 Analyse kasstromen (waaronder financieringsstructuur, investeringen en (onttrekkingen van) voorzieningen) In 2014 is er minder geïnvesteerd dan in De stand van de vorderingen in 2014 is lager dan in in In 2013 zijn er vorderingen opgenomen voor het VF en de Belastingdienst van ruim en De stand van de voorzieningen is gedaald. In 2014 is per saldo onttrokken aan de voorziening jubilea. In 2014 is er geen ontrekking geweest aan de voorziening onderhoud i.v.m. de aankomende nieuwbouw. De liquide middelen zijn ten opzichte van 2013 toegenomen. Dit hangt samen met de het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw wat is ontvangen van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam. 20

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2014 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0)10

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Stuknummer: AI12.05534

Stuknummer: AI12.05534 www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 cd@meerwerf.nl ING Bank nr. 682 138 851 Stuknummer: AI12.05534 Aan: Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie