DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

2 VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het bijzonder met betrekking tot de regionalisering van de arbeidsmarkt. Het gaat om een complexe materie, waarvan heel wat aspecten nog niet helemaal duidelijk zijn. Deze nota zal tijdens de volgende maanden dan ook regelmatig aangevuld worden. Is er iets dat vollediger of duidelijker kan? Dan kunt u zoals altijd contact met ons opnemen! unisoc - Kolonel Bourgstraat Brussel T +32 (0) datum uitgave: 10 oktober

3 Inhoudstafel Algemene inleiding... 4 Context... 5 Overheveling van de budgetten... 7 Inwerkingtreding en overgangsperiode... 8 Overgedragen materies over de arbeidsmarkt... 9 Thema 1: Vermindering van de sociale bijdragen Thema 2: Outplacement Thema 3: Betaald educatief verlof Thema 4: Ervaringsfonds Thema 5: Dienstencheques Thema 6: Artikel 60/ Thema 7: Loopbaanonderbreking in de overheidssector Thema 8: Startbaanovereenkomsten globale projecten Thema 9: Andere federale programma s voor sociale economie Thema 10: Stagebonus/startbonus

4 1 Algemene inleiding 4

5 Context Over het institutioneel akkoord betreffende de Zesde Staatshervorming werd in 2011 onderhandeld door de partijen van de (toen) toekomstige "vlindermeerderheid" (dit akkoord werd uiteindelijk geformaliseerd in het regeerakkoord-di Rupo van 1 december 2011). Dit akkoord behelst enerzijds grote institutionele hervormingen (denk maar aan de splitsing van BHV), en anderzijds de overdracht van een aantal tot dusver federale bevoegdheden naar de gewesten en de gemeenschappen. Na een lange parlementaire procedure, zijn deze bevoegdheidsoverdrachten van kracht geworden op 1 juli Eén van de materies dei deel uitmaakt van de bevoegdheidsoverdracht, is de bevoegdheid omtrent de arbeidsmarkt. Omdat dit een materie is die op de voet gevolgd wordt door unisoc, wilden wij op het ogenblik dat deze overdracht van kracht is geworden, een stand van zaken opmaken en zo goed mogelijk de informatie waarover wij beschikken, weergeven. Het doel van dit dossier is een overzicht te geven van de materies in verband met de arbeidsmarkt die tot dus gevolgd werden door unisoc en die overgedragen zullen worden naar de gewesten of gemeenschappen. Ons doel is dus om opheldering te verschaffen over de aspecten die geregionaliseerd zullen worden, en over degene die desgevallend een federale bevoegdheid blijven. Het doel van dit dossier is dus niet om alle overgedragen materies te analyseren, of om in detail de toekomst van deze materies toe te lichten zodra ze geregionaliseerd zijn,. Over hun precieze toekomst zal vaak nog onderhandeld moeten worden door de gewestelijke actoren, een toekomst die dan ook door onze collega's van de gewestelijke vzw's (Verso, BCSPO, UNIPSO) opgevolgd zal worden. We zullen bovendien zien dat een aantal van de desbetreffende materies al gedeeltelijk geregionaliseerd waren. Deze nota zal dus meer duidelijkheid bieden over "wat er al gewestelijke materie was" en over "wat er gewestelijk zal worden". Tot slot zullen in dit dossier twee belangrijke aspecten in verband met de bevoegdheidsoverdracht slechts in beperkte mate aan bod komen. Namelijk enerzijds de overdracht van het personeel dat tot nu toe deze materies op federaal niveau beheerde, en anderzijds de financiering van de overgedragen bevoegdheden. Hoewel deze twee luiken essentieel zijn, hoeven ze niet in detail te worden geanalyseerd om een goed begrip te krijgen van de overdracht als dusdanig. We benadrukken ook dat veel vragen op het ogenblik van de feitelijke overdracht van deze materies nog onbeantwoord zijn. Deze nota zal dus evolueren en zal aangevuld worden naarmate wij meer informatie ontvangen. TERUG 5

6 Wettelijke instrumenten De regionalisering van de materies in verband met de arbeidsmarkt werd geformaliseerd in twee wettelijke instrumenten. Enerzijds de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming, en meer bepaald artikel 22 ervan dat specifiek betrekking heeft op de materies in verband met de arbeidsmarkt. Dit instrument draagt de door de staatshervorming bedoelde materies vrij "bruusk" over. Wij raden dan ook aan om de parlementaire stukken te lezen voor meer informatie en voor alle nodige details. Anderzijds, wat betreft de budgetten met betrekking tot de overgedragen bevoegdheden: de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden. Ook hier raden wij aan de parlementaire werkzaamheden te raadplegen voor meer informatie. Deze twee wetten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 januari Er werden ook verschillende samenwerkingsprotocollen afgesloten tussen federale overheid/deelgebieden en verschillende instellingen (bijvoorbeeld met de FOD WASO inzake Werkgelegenheid) om tijdens de overgangsperiode het beheer van de overgedragen bevoegdheden te handhaven 1. Indien de inhoud van deze protocollen interessant is, dan wordt deze inhoud in het kader van de overgedragen materies geanalyseerd in punt II van dit dossier. TERUG 1 Deze protocollen werden meestal niet gepubliceerd. 6

7 Overheveling van de budgetten De overheveling van de budgetten van de verschillende materies in verband met de arbeidsmarkt, vereist een extra woordje uitleg. Merk allereerst op dat de wet van 6 januari 2014 bepaalt dat deze budgetten pas toegewezen zullen worden vanaf het begrotingsjaar Verder is het belangrijk om het voor de overheveling gebruikte mechanisme te begrijpen: - in het regeerakkoord van 2011 werden de budgetten in verband met de verschillende geregionaliseerde aspecten "afzonderlijk" berekend op basis van de reële uitgaven die toegewezen worden aan de verschillende "tewerkstellingsmaatregelen", - MAAR voor de overheveling zelf zijn deze budgetten in werkelijkheid opgenomen in een globale dotatie die iets meer dan 4 miljard euro bedraagt. Eén enkele enveloppe dus die alle budgetten in verband met de overgedragen materies bevat 2. Deze enveloppe wordt tussen de deelgebieden verdeeld op basis van in de bijzondere financieringswet bepaalde criteria 3. Deze methode vereenvoudigt voor de deelgebieden de mogelijkheid om een beslissing te nemen over de toewijzing van het overgehevelde budget. Zoals wij zullen zien, verstrekt de hervorming een nagenoeg volledige autonomie 4 betreffende de organisatie van de naar de deelgebieden overgedragen materies. Een gewest kan dus zonder probleem beslissen om een overgedragen bevoegdheid als zodanig te behouden, maar ook om ze te wijzigen of zelfs om ze af te schaffen. Het overgehevelde algemene budget kan dus zonder probleem gebruikt worden om een ander tewerkstellingsbeleid binnen dit gewest te bevorderen. TERUG 2 In werkelijkheid zal de enveloppe normaal minder groot zijn dan de vermelde 4 miljard euro. Wij vereenvoudigen hier het financieringsmechanisme om een idee te geven van zijn algemene werking. Ook ingaan op een aantal subtiliteiten die betrekking hebben op de berekening van de tewerkstellingsdotatie, zou ons te ver leiden. Artikel 31 van de financieringswet bepaalt bijvoorbeeld dat slechts 90% van het budget betreffende de materies die betrekking hebben op de werkgelegenheid overgeheveld zal worden naar de gewesten! En dit met een reeks aanpassenscoëfficiënten (indexering en groei van het BBP tot op zekere hoogte), waarvan het bedrag afgetrokken moet worden in verband met de regionalisering van de competentie betreffende verkeersovertredingen en het BIVV (+/- 700 miljoen euro) en anderzijds van de bijdrage van de gewesten voor het jaar 2015 tot de sanering van de overheidsfinanciën (+/- 830 miljoen euro). 3 Verdeling volgens de inkomsten van de in elk gewest gelokaliseerde federale personenbelasting. 4 Er kunnen bijvoorbeeld belemmeringen bestaan wanneer een materie niet volledig wordt overgedragen. Zie punt II van dit dossier voor meer informatie. 7

8 Inwerkingtreding en overgangsperiode De bijzondere wet van 6 januari 2014 is in werking getreden op 1 juli Een overdracht van bevoegdheden is echter een uiterst complexe oefening die een aanpassingsperiode vraagt 5. Voor de meeste van de overgedragen materies in verband met de arbeidsmarkt werd dan ook een overgangsregeling vastgesteld. Deze overgangsperiodes worden geregeld in een reeks protocollen die in 2014 afgesloten werden tussen de federale staat en de deelgebieden. De protocollen regelen de toekomst van de materies, maar ook van het personeel en (het delen) van de "kennis" tussen administraties voor deze periode. Voor andere materies zien we dat de bijzondere wet van 6 januari 2014 expliciet in een overgangsperiode voorziet. In het vervolg van dit document, vermelden we de belangrijkste elementen in verband met deze overgangsperiode, voor iedere overgedragen materie afzonderlijk. TERUG 5 We vermelden nogmaals dat wat de budgetten voor werkgelegenheid betreft, de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden in werking treedt op 1 juli Maar hij voorziet slechts in een overheveling van de relevante budgetten vanaf het begrotingsjaar 2015! 8

9 2 Overgedragen materies over de arbeidsmarkt 9

10 Voorafgaande opmerkingen: - Het regeerakkoord-di Rupo was duidelijk op dit punt: de regels met betrekking tot het arbeidsrecht en de sociale zekerheid blijven federaal, net zoals het sociaal overleg en het loonbeleid. - De controle van de beschikbaarheid van de werklozen is de eerste materie in verband met de arbeidsmarkt die (gedeeltelijk) geregionaliseerd wordt in de bijzondere wet van 6 januari We gaan hier echter in dit Dossier niet verder op in. Het is namelijk de bedoeling om de materies toe te lichten die tot nu toe gevolgd werden door unisoc. - Hetzelfde geldt voor de overdracht naar de gewesten van de bevoegdheid betreffende plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) en de daaraan verbonden middelen. Thema 1: Vermindering van de sociale bijdragen 1. Kort overzicht van de materie: wat was tot nu toe federaal en/of gewestelijk? Wanneer men het heeft over RSZ-lastenverlagingen, moet men eigenlijk het onderscheid maken tussen: - De structurele lastenverlaging; - De doelgroepverminderingen. - De Sociale Maribel - De specifieke RSZ lastenverlagingen (bijvoorbeeld jongerenbonus social profit). Deze materies waren tot 1 juli 2014 materies die uitsluitend in handen waren van het federale regeerniveau. Tot en met 1 juli 2014, hadden de gewesten geen bevoegdheid betreffende de eigenlijke RSZ-lastenverlagingen. Een bevoegdheid die verbonden is met de doelgroepverminderingen, is de activering van de werkloosheidsuitkering (de Activa-werkuitkering). Ook dit was tot 1 juli 2014 enkel een bevoegdheid van de federale regering. 2. Wat verandert er? Na de overdracht De structurele lastenverlaging blijft een federale materie. Ook de Sociale Maribel zal een federale materie blijven. 10

11 De doelgroepverminderingen daarentegen werd geregionaliseerd. Dit betekent dat sinds 1 juli 2014, deze bevoegdheid in handen is gekomen van de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheid. Om deze bevoegdheden te kunnen uitoefenen, zullen de gewesten een budget toebedeeld krijgen (dat vervat zit in het globale budget dat de regio s krijgen in het kader van de regionalisering). Daarnaast wordt ook het banenplan voor jongeren in de non profitsector geregionaliseerd. Een uitzondering daarop is het banenplan voor jongeren in de thuisverpleging. Voor deze categorie werd een budget weerhouden op federaal niveau (4,5 miljoen euro toegevoegd aan budget Fonds Sociale Maribel 330). De gewesten krijgen de vrijheid om dit budget te besteden. Zo kunnen zij de bestaande doelgroepverminderingen wijzigen, afschaffen of kunnen zij nieuwe doelgroepverminderingen creëren. Zolang de gewesten niets ondernemen, blijven de huidige doelgroepverminderingen bestaan. De doelgroepverminderingen die we kennen, op datum van 1 juli 2014, zijn: A. De oudere werknemers B. De werknemers van nieuwe werkgevers (eerste aanwervingen) C. De werknemers van werkgevers die een collectieve arbeidsduurvermindering of een vierdagenweek instellen D. De langdurig werkzoekenden (Activa): de algemene categorie, de categorie van de doorstromingsprogramma s en de categorie van de sociale inschakelingseconomie; E. De jonge werknemers F. De mentors G. Herstructureringen H. Het horecapersoneel I. De bagger- en sleepvaart Opgelet! De doelgroepverminderingen werden geregionaliseerd, maar drie doelgroepverminderingen zijn toch federaal gebleven, nl. de doelgroepverminderingen eerste aanwervingen, de doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek en de doelgroepvermindering vast personeel in de Horeca. Verder zijn er nog vijf categorieën van patronale socialezekerheidsverminderingen, die in het zicht van de zesde staatshervorming omgevormd werden tot doelgroepverminderingen (deze werden omgevormd om de overheveling naar de regio s te vergemakkelijken): A. De GESCO s; B. De onthaalouders; C. De kunstenaars; D. Het huispersoneel E. Werknemers tewerkgesteld op basis van artikel 60 van de OCMW-wet. Naast de doelgroepverminderingen, wordt ook de activa-werkuitkering geregionaliseerd. 11

12 De federale instellingen bevoegd voor de sociale zekerheidsbijdragen en de werkloosheidsuitkeringen, zijn en blijven de enige administratieve en technische operatoren. De RSZ blijft dus de enige administratieve en technische operator inzake doelgroepverminderingen. Dit betekent dat de RSZ belast blijft met de toepassingen van de regels ten voordele van de verschillende doelgroepen. Indien de gewesten zouden opteren om gebruik te maken van bijvoorbeeld premies (in plaats van het instrument doelgroepverminderingen ), dan zal de tussenkomst van de RSZ niet langer meer vereist zijn. De RVA blijft daarentegen de enige administratieve en technische operator inzake werkloosheidsuitkeringen. Overgangsregeling Eigenlijk is er geen overgangsregime voorzien, in de zin dat de RSZ bevoegd blijft als operator van de doelgroepverminderingen. Zelf indien de Gewesten de bestaande doelgroepverminderingen wijzigen in andere doelgroepverminderingen, zal de RSZ bevoegd blijven voor de toepassing van die maatregelen. 3. Relevante documenten, interessante links Voor meer informatie over elk van deze verschillende doelgroepverminderingen op datum van 1 juli 2014, verwijzen wij naar ons DOSIER lastenverlagingen dat binnenkort zal worden uitgebracht. TERUG 12

13 Thema 2: Outplacement Onder outplacement verstaat men een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever aan de werknemer worden verleend om hem in staat te stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien. 1. Kort overzicht van de materie: wat was tot nu toe federaal en/of gewestelijk? De drie regio s hadden al sinds de oprichting van de Gewesten een ruime bevoegdheid inzake arbeidsmarktbeleid. In het kader van die bevoegdheid konden de Gewesten al maatregelen nemen die een invloed hadden op de outplacementbegeleiding (denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties waar de Gewesten meer uren outplacementbegeleiding hebben voorzien dan verplicht was door de federale regelgeving). Ook werden volgende diensten reeds eerder overgedragen naar de Gewesten. - Het Sociaal Interventiefonds en Certo in Vlaanderen; - Les cellules de réconversion in Wallonië. Beide komen tussen in situaties waarin de werkgever geconfronteerd wordt met situaties waarin hij genoodzaakt is om werknemers collectief te ontslaan, of over te gaan tot een herstructurering. 2. Wat verandert er? Na de overdracht Sinds 1 juli 2014 hebben de gewesten er ook bevoegdheden met betrekking tot het outplacement bij gekregen. De overdracht van bevoegdheden inzake outplacement wordt geregeld in artikel 22, 12 van de wet op de zesde staatshervorming. Dit artikel bepaalt dat de gewesten bevoegd worden voor: 1. Het opleggen van sancties aan de werkgever die zijn verplichtingen inzake outplacement niet nakomt; 2. De terugbetaling van de kosten van het outplacement wanneer er sprake is van een herstructurering; 3. Het opleggen van andere vereisten dan deze die het voorwerp uitmaken van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 51 en nr. 82 (het gaat hier hoofdzakelijk om de kwaliteitseisen die terug te vinden zijn in beide CAO s). Opmerking: De eerste twee bevoegdheden die overgedragen worden zijn duidelijk geformuleerd. De overdracht van de bevoegdheid om inhoudelijke vereisten op te leggen is daarentegen al voer voor vele discussies geweest. Over deze bepaling kan men twee interpretaties onderscheiden: A. Met de inhoudelijke vereisten van CAO s 51 en 82 blijven federaal, bedoelt men dat de gewesten niet mogen raken aan de inhoudelijke vereisten die vervat zijn in beide CAO s. De gewesten kunnen wel andere (bijkomende) vereisten opleggen voor de 13

14 OF outplacementbegeleidingen die worden geviseerd door de CAO s 51 en 82. Hieruit vloeit voort dat de kwaliteitscriteria die men terug vindt in de wet op het eenheidsstatuut voor de algemene outplacementregeling, wel gewijzigd zouden kunnen worden door de gewesten, aangezien zij niet direct in de CAO's 51 of 82 vervat zitten. B. De wet op de Zesde Staatshervorming verwijst naar zogenaamde bevoegdheidsdomeinen. De federale overheid blijft volgens deze interpretatie bevoegd voor de inhoudelijke vereisten zoals die vervat zijn in de CAO s 51 en 82. Volgens deze ruime interpretatie zou de federale overheid de criteria die opgesomd worden in de CAO s 51 en 82 daarenboven kunnen toepassen op een ander regime van outplacement dat niet geviseerd wordt door de beide CAO s (bijvoorbeeld het outplacement dat werd ingevoerd in het kader van het eenheidsstatuut). Het is duidelijk dat elke partij (de federale instanties en de gewesten), deze bepaling in hun voordeel zullen proberen te interpreteren, althans zolang er niet meer duidelijkheid wordt verschaft. Welke bevoegdheden inzake outplacement blijven federaal? 1. De arbeidsrechtelijke aspecten die betrekking hebben op het outplacement (bijvoorbeeld de ontslagregels); 2. De inhoudelijke vereisten die vastliggen in de CAO s 51 en 82; 3. De verplichting om outplacement aan te bieden en de procedure die gevolgd moet worden om outplacement aan te bieden (door de werkgever) of te kunnen genieten (door de werknemer); 4. De aangelegenheid van de inschakelingsvergoeding in geval van collectief ontslag; 5. De sanctionering van de werknemer die weigert mee te werken aan de outplacementbegeleiding. Overgangsregeling Zolang de Gewesten geen initiatieven nemen die betrekking hebben op de bevoegdheden die hen werden overgedragen, zal de huidige regelgeving blijven toegepast worden. De federale instanties (RVA en FOD WASO) zullen de materie zolang verder blijven uitvoeren. 3. Relevante documenten, interessante links Voor meer informatie over het outplacement zoals dit geregeld was op datum van 1 juli 2014, verwijzen wij naar de website van de FOD WASO. TERUG 14

15 Thema 3: Betaald educatief verlof 1. Kort overzicht van de materie: wat was tot nu toe federaal en/of gewestelijk? Het systeem van het betaald educatief (BEV) is een recht van de werknemers uit de privésector om, met behoud van loon, op het werk afwezig te zijn om bepaalde opleidingen te volgen. Het gaat dus om een soort specifiek individueel verlof. De werkgever mag de mogelijkheid om BEV op te nemen niet weigeren. Hij moet hiervan echter voorafgaand op de hoogte gebracht worden, en hij moet zijn akkoord geven (bestaan van planningsregels). Hij kan de betaalde maar niet gewerkte uren tot op zekere hoogte laten terugbetalen door het indienen van een aangifte van schuldvordering bij de FOD WASO. Het systeem heeft een aantal essentiële kenmerken. Wij kunnen in het kader van dit dossier hierover echter niet in detail treden en beperken ons hier tot de elementen die de regionalisering van de materie goed in kaart brengen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de rubriek "relevante documenten, interessante links". Essentiële kenmerken van het systeem: - Begunstigden werknemers: het systeem van het BEV beperkt zich tot de privésector en is slechts toegankelijk voor voltijds tewerkgestelde werknemers en voor sommige deeltijds tewerkgestelde werknemers. - Bescherming tegen ontslag: de werknemer die BEV geniet is beschermd tegen ontslag. - Opleidingen die recht geven op BEV: niet alle opleidingen geven recht op BEV. We kunnen de opleidingen die recht geven op BEV onderbrengen in twee groepen: de beroepsopleidingen (sociale promotie, hoger onderwijs, opleidingen georganiseerd door de gewestelijke diensten voor beroepsonderwijs, sectorale opleidingen en opleidingen erkend door de erkenningscommissie) en de algemene opleidingen (voornamelijk syndicale vormingen). - Duur: de opleidingsduur is beperkt tot een aantal uren, afhankelijk van het soort opleiding. - Loon: de werknemer behoudt het recht op zijn loon. Hij krijgt dus een loon voor de opleidingsuren die samenvallen met de werkuren. Het gaat om een begrensd bedrag waarvan het niveau ieder schooljaar bij KB wordt herzien. - Terugbetaling: de werkgever kan jaarlijks een forfaitaire terugbetaling verkrijgen bij de FOD WASO. Het bedrag van deze terugbetaling wordt eveneens ieder schooljaar bij KB bepaald en hangt af van het beschikbare budget. Merk op: de NAR brengt ieder jaar advies uit over het ontwerp van KB dat de voor het volgende schooljaar vastgestelde bedragen bevat (begrensd loon, terugbetaling werkgever en werkgeversbijdrage voor de financiering van het systeem). 15

16 Vervolgens de financiering van het systeem. Het BEV wordt gefinancierd via twee bronnen: enerzijds via een RSZ-werkgeversbijdrage waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld (0,05% vanaf het 4 de kwartaal van 2014), en anderzijds via een deelname van de federale staat waarvan het bedrag normaal gesproken gelijk is aan het resultaat van de werkgeversbijdrage (50/50-deelname) 6. Het systeem van het BEV is een materie die tot 2014 volledig federaal was. Deze vaststelling houdt uiteraard geen rekening met de eigenlijke inhoud van de opleiding en haar organisatie die deel uitmaken van de bevoegdheden die al overgedragen waren. 2. Wat verandert er? Het regeerakkoord-di Rupo uit 2011 bepaalde het volgende: "Betaald educatief verlof en industrieel leerlingwezen: het leerlingwezen gaat naar de gemeenschappen en het betaald educatief verlof gaat naar de gewesten. Met betrekking tot het betaald educatief verlof zullen de gewesten met de gemeenschappen een samenwerkingsakkoord moeten sluiten om de opleidingen te organiseren en te erkennen". Na de overdracht De overdracht van het systeem van het BEV vond plaats op 1 juli Het zal echter pas in werking treden tijdens een overgangsperiode, na overdracht van het personeel en het sluiten van de nodige samenwerkingsakkoorden tussen de gewesten en de gemeenschappen. Zoals bepaald in de memorie van toelichting bij de wet van 6 januari 2014 die de bevoegdheidsoverdracht regelt, worden de gewesten op 1 juli 2014 bevoegd op het vlak van BEV, behalve voor de aspecten van het arbeidsrecht en de voorzieningen voor sociaal overleg. Een deel van de materie blijft dus de verantwoordelijkheid van het federaal niveau (en wordt dus beheerd door de FOD WASO)! De gewesten worden bevoegd voor: - de regelgeving in verband met het systeem, - de controle (en inspectie), - de erkenningen van verloven, - het bepalen van de opleidingen die in aanmerking genomen worden voor het betaald educatief verlof, - het aantal uren (met inbegrip van het aantal uren voor beroepsopleidingen in verband met sectoren die tekorten op de arbeidsmarkt ervaren), - de toelagen 7. 6 De laatste jaren werd het BEV eveneens voor een stuk gefinancierd door de aanvullende bijdragen (sanctie), verschuldigd door de werkgevers van de sectoren die te weinig opleidingsinspanningen leveren. Deze financieringswijze werd echter afgeschaft met het oog op de regionalisering (toewijzing aan specifieke sectorale projecten voor risicogroepen). 7 Zoals momenteel geregeld in de artikelen 108 tot 144 van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en in zijn uitvoeringsbesluiten, namelijk: 16

17 Het federaal niveau blijft echter bevoegd voor alles wat met arbeidsrecht te maken heeft: dus het recht op afwezigheid van de werknemer om een opleiding te volgen met behoud van een loon (en de bescherming tegen ontslag). Elk gewest beschikt dus voortaan over een nagenoeg volledige autonomie betreffende de organisatie van het systeem. Ten slotte bepaalt de memorie van toelichting bij de wet houdende de bevoegdheidsoverdracht, net zoals het regeerakkoord-di Rupo dat al deed, dat de gewesten "met de gemeenschappen een samenwerkingsakkoord zullen moeten afsluiten met het oog op de organisatie en de erkenning van de opleidingen, met dien verstande dat de uitoefening van de bevoegdheid mogelijk is zodra met een entiteit een samenwerkingsakkoord is afgesloten maar dat ieder gewest aan alle entiteiten die op zijn grondgebied bevoegd zijn voor de erkenning van de opleidingen moet voorstellen om een samenwerkingsakkoord af te sluiten". Pas op het ogenblik dat dit samenwerkingsakkoord afgesloten is, zal de bevoegdheidsoverdracht in werking treden. Met betrekking tot het budget van het systeem: Het overgedragen budget wordt op +/- 100 miljoen euro geschat, en is opgenomen in een algemene dotatie aan de gewesten (zie punt 1.3). De gewesten beschikken over de volledige autonomie wat betreft de toewijzing van het toegekende budget. Dit betekent dat zij kunnen beslissen om het systeem van het BEV te behouden in zijn huidige vorm, maar ook om het te wijzigen en zelfs om dit budget voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het BEV. Deze laatste vaststelling moet echter genuanceerd worden aangezien een deel van het systeem van het BEV de bevoegdheid blijft van de federale staat! Zoals gezegd betreft dit behoud het recht op afwezigheid van de werknemer om een opleiding te volgen met behoud van een loon en de bescherming tegen ontslag. Het is onduidelijk hoe, in dergelijke context, een gewest zou kunnen beslissen om eenzijdig het systeem van het BEV af te schaffen. Het is trouwens niet uitgesloten dat deze verdeling van bevoegdheden tussen de federale overheid en de gewesten in de toekomst een aantal organisatorische problemen met zich mee zal brengen. Aangezien het recht op verlof federaal blijft, is het vorige kabinet voor Werkgelegenheid namelijk van mening dat het loon jaarlijks moet blijven bepaald worden bij KB na advies van de NAR. Anderzijds zal het gewest het bedrag van de terugbetaling van de uren BEV aan de werkgever moeten bepalen. Uit vroegere het Koninklijk Besluit van 1 september 2006 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende toekenning van betaald educatief verlof; het Koninklijk Besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, met uitzondering van artikel 16; Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 tot wijziging van de lijst van de opleidingen die in aanmerking komen voor betaald educatief. 17

18 ervaringen in de NAR blijkt echter hoezeer het bepalen van het niveau van deze bedragen verbonden is. Overgangsregeling In een in 2014 tussen de federale staat en de deelgebieden afgesloten protocol werd in een overgangsregeling voorzien. Deze fase heeft betrekking op de periode van 1 juli 2014 tot 31 december 2014 (of zelfs tot datum van de effectieve overdracht van het personeel, met als uiterste datum 31 december 2015). Zij kan ook vroeger eindigen indien de overgedragen bevoegdheid op bevredigende wijze beheerd kan worden vóór 31 december Wat het BEV betreft voorziet het protocol dat tijdens de overgangsfase het criterium voor het bepalen van de bevoegdheden de vestigingseenheid of, bij ontstentenis, het adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming zal zijn (en niet de woning van de werknemer of de plaats van de opleiding). Dit is een fundamenteel element waarmee nagegaan kan worden onder welke regelgeving een werknemer valt. Hetzelfde criterium zou ook na de overgangsperiode gebruikt worden. De terugbetalingsregels die van toepassing zijn voor de schooljaren en blijven degene die werden vastgesteld bij KB 8. Met betrekking tot de verzoeken om terugbetaling: tot op de effectieve datum van de overdracht (dus aan het einde van de overgangsperiode) blijft het contactpunt tussen de werkgevers en de administratie in verband met de verzoeken om terugbetaling van het BEV hetzelfde, of het nu gaat om het adres of om de contactpersonen: in dit verband nodigen wij u uit om de website van de FOD WASO te raadplegen die praktische informatie bevat, eveneens voor de overgangsperiode. 3. Relevante documenten, interessante links Tot nader order blijft de FOD WASO de essentiële informatiebron betreffende het BEV. Wij nodigen u uit om zijn website en de brochure "sleutels voor betaald educatief verlof" te raadplegen voor meer informatie. TERUG 8 KB van 7 november 2013 voor het jaar Bij het opstellen van dit dossier was het KB betreffende het jaar nog niet in het BS gepubliceerd. Het ontwerp maakte het voorwerp uit van het advies van de NAR 1908 van 15 juli

19 Thema 4: Ervaringsfonds 1. Kort overzicht van de materie: wat was tot nu toe federaal en/of gewestelijk? Het ervaringsfonds (EF) is een zuiver federaal instrument, dat al nagenoeg tien jaar bestaat, en binnen de schoot van de FOD WASO functioneert (Algemene Directie Humanisering van de Arbeid) 9. De opdracht van het Fonds kan als volgt omschreven worden: "een bijdrage leveren tot het verhogen van de tewerkstellingsgraad van de oudere werknemers in België, door de actoren uit de arbeidsmarkt aan te zetten tot het aanpassen en verbeteren van de arbeidsmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en de arbeidsorganisatie, via het verlenen van advies en toekennen van toelages volgens de fungerende regelgeving, via het voeren van sensibilisatiescampagnes, via het actief meewerken aan de aanpassingen van de betreffende regelgeving." 10. De doelstelling van het Fonds is dus de maatregelen te bevorderen om ervoor te zorgen dat oudere werknemers (momenteel: 45+) langer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Het EF richt zich zowel tot ondernemingen (steun/subsidies voor de analyse van de situatie in de onderneming - diagnoses - subsidies toegekend voor het uitvoeren van verbeteringsprojecten) als tot sectoren (sensibiliserings-/promotieacties - ontwikkeling van meetinstrumenten samenwerkingsprotocol vergezeld van subsidies). Voorbeeld van initiatieven die deel uitmaken van de door het EF ondersteunde projecten (eventueel te combineren): - Ergonomische verbeteringen (aanpassing van de post of de arbeidssituatie); - Wijziging van de arbeidsorganisatie (wijziging van de arbeidstijd of -plaats); - Functiewijzigingen (volledige of gedeeltelijke overstap naar een lichtere functie); - Vaardigheidsontwikkeling (aanpassing aan een veranderende omgeving). Het aantal interventies van het EF is sinds zijn oprichting voortdurend gestegen. In 2012 ontving het EF 248 verschillende aanvragen voor subsidies in verband met 4427 oudere werknemers. Element dat in het kader van regionalisering van belang kan zijn: merk op dat de aanvragen voor steun van het ervaringsfonds niet gelijkmatig verdeeld zijn tussen de gewesten. In 2012: kwam 70% van de aanvragen uit Vlaanderen, 25% uit Wallonië en 5% uit Brussel. Verder doen bepaalde sectoren meer beroep op het EF dan andere (in 2012 is bijvoorbeeld het PC 330 een belangrijke 'gebruiker' van het EF: 17% van de subsidieaanvragen). Er zijn ook verschillen merkbaar al naargelang de grootte van de 9 Het werd ingevoerd bij de wet tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers van 5 september Het eerste Koninklijk Uitvoeringsbesluit dateert van 30 januari De eerste werknemers van het Fonds werden in dienst genomen in Activiteitenverslag van het EF 2012, p. 3 19

20 ondernemingen. Deze verschillen kunnen verklaard worden door factoren in verband met de specifieke kenmerken van de gewesten of sectoren (voornamelijk de veroudering van het personeel die zich anders doet voelen) maar waarschijnlijk ook door de geringere bekendheid/promotie van de activiteiten van het EF bij bepaalde actoren. Ieder jaar brengt de NAR advies uit over het activiteitenverslag van het EF van het voorgaande jaar. In dit kader formuleert de NAR overwegingen gericht op de verbetering van de werking van het Fonds. 2. Wat verandert er? Na de overdracht Het regeerakkoord-di Rupo van 1 december 2011 is in dit verband tamelijk onvolledig: "3.1. Arbeidsmarkt: Doelgroepenbeleid: Overheveling Ervaringsfonds naar de Gewesten" De bevoegdheidsoverdracht is vastgesteld op 1 juli Het federaal niveau verliest in dit verband zijn volledige bevoegdheid. De effectieve overdracht van het personeel en van het beheer van het Fonds en de verwerking van de aanvragen (... naargelang van wat de gewesten zullen doen) wordt later gepland, a priori op 1 januari Merk op: twee jaar geleden werd aan de vertegenwoordigers van het EF een balansoefening gevraagd door de NAR in het kader van zijn adviesbevoegdheid opdat de ervaring die het EF tijdens zijn tienjarig bestaan heeft opgedaan, bij de bevoegdheidsoverdracht niet verloren zou gaan. Activiteitenverslag van het EF 2012: Bevat een reeks "lessons learned". Het EF oordeelt dat het specifieke eigenschappen heeft die moeten worden benadrukt wanneer men vergelijkt met de andere voorzieningen of maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van de ouderen: - Het benadrukt dat de wetgeving regelmatig aangepast moet worden: het gaat om een evoluerende materie. - Het is van mening dat de interactie met de sociale partners op alle niveaus een factor voor succes is. - Het benadrukt het "aanmoedigend" aspect van de maatregel. De maatregel betreffende het Ervaringsfonds, berust op een principe van aanzetten tot het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Geen enkele onderneming wordt gedwongen om de omstandigheden te verbeteren en een subsidieaanvraag in te dienen. - Het is van mening dat meer geïnvesteerd moet worden in initiatieven voor het bereiken van de werkplaatsen en het optimaliseren van zijn samenwerking met de bestaande instellingen. - Het vindt ook dat het aspect consultancy/ontwikkeling belangrijk is om het systeem te stimuleren. 20

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ Regelgeving inzake betaald educatief verlof Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 Aanleiding Vlaams Regeerakkoord een drastische vereenvoudiging beperken tot drie doelgroepen jongeren,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 27 januari

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 27 januari A D V I E S Nr. 1.922 ----------------------------- Zitting van dinsdag 27 januari 2015 ---------------------------------------------- Jaarverslag 2013 van het Ervaringsfonds x x x 2.733-1 Blijde Inkomstlaan,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016;

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016; Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.410 ------------------------------ Zitting van woensdag 10 juli 2002 ---------------------------------------------- Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques 16 juni 2015 Economische

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de Programmawet (I) van 24 december

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S. 31.12.2002) Gewijzigd bij: (1) programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17.04.2003) (2) programmawet van 22 december 2003 (B.S. 31.12.2003) (3) programmawet van 9

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/216 BERAADSLAGING NR. 16/096 VAN 4 OKTOBER 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

1. Hoe en door wie worden inschakelingsbedrijven erkend na de overdracht van de federale bevoegdheden naar Vlaanderen?

1. Hoe en door wie worden inschakelingsbedrijven erkend na de overdracht van de federale bevoegdheden naar Vlaanderen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROB BEENDERS datum: 3 januari 015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/067 BERAADSLAGING NR. 16/033 VAN 5 APRIL 2016 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

Nr. 211 10 december 2015

Nr. 211 10 december 2015 Nr. 211 10 december 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werkgevers in steunzones: het Waalse Gewest sluit samenwerkingsakkoord Bedrijven die in een steunzone gelegen

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/220 BERAADSLAGING NR. 16/099 VAN 8 NOVEMBER 2016 OVER HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 22 november

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 22 november A D V I E S Nr. 2.005 ------------------------------- Zitting van dinsdag 22 november 2016 --------------------------------------------------- Regelgeving betaald educatief verlof Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/150 BERAADSLAGING NR. 16/069 VAN 5 JULI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER DE TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen De geharmoniseerde bijdrageverminderingen Het nieuwe systeem in een notendop INLEIDING Vanaf het eerste kwartaal van 24 is een nieuw systeem van bijdrageverminderingen in werking getreden 1. Het vereenvoudigt

Nadere informatie

VR DOC.0771/2BIS

VR DOC.0771/2BIS VR 2016 0807 DOC.0771/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Directeur van het Werkloosheidsbureau Adviescommissie erkenningen. Directie Reglementering tijdskrediet en Buurtdiensten Afdeling Buurtdiensten

Directeur van het Werkloosheidsbureau Adviescommissie erkenningen. Directie Reglementering tijdskrediet en Buurtdiensten Afdeling Buurtdiensten Directie Reglementering tijdskrediet en Buurtdiensten Afdeling Buurtdiensten Directeur van het Werkloosheidsbureau Adviescommissie erkenningen Uw nota van Uw kenmerk Ons kenmerk 32030/AMM/130432 Contactpersoon

Nadere informatie

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 20 juli 2007;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 20 juli 2007; SCSZ/07/130 1 BERAADSLAGING NR. 07/043 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING EN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN AAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

VR DOC.1059/2

VR DOC.1059/2 VR 2016 0710 DOC.1059/2 Ontwerp van decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december A D V I E S Nr. 1.455 --------------------------- Zitting van woensdag 17 december 2003 ------------------------------------------------------- Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

VLAAMSE OVERHEID. Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: VLAAMSE OVERHEID 9 DECEMBER 2016. - Decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming (1) Het VLAAMS PARLEMENT heeft

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 A D V I E S Nr. 2.058 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit Vermindering van de persoonlijke

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 24 oktober 2016 IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 Recent heeft het Sociale Maribel Fonds 330 aan de meeste instellingen een uitnodiging gestuurd om een aanvraagdossier MARIBEL in te dienen. Ter herinnering,

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.339 ------------------------------ Zitting van dinsdag 14 februari 2001 Interprofessioneel akkoord: tijdskrediet x x x 1.840-1. Website: http ://www.nar-cnt.be E-mail:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- TEGENWOORDIGERS MET BETREKKING TOT HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit. KONINKLIJK BESLUIT van 24 JUNI 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen,

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE ONDERNEMINGEN, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 BIS VAN 10 NOVEMBER

Nadere informatie

Stuk 1325 (1998-1999) Nr. 1. Zitting 1998-1999. 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1325 (1998-1999) Nr. 1. Zitting 1998-1999. 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1325 (1998-1999) Nr. 1 Zitting 1998-1999 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 20 oktober 1998 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest

Nadere informatie

nr. 709 van MARTINE TAELMAN datum: 13 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstenchequeondernemingen - Opleidingsfonds

nr. 709 van MARTINE TAELMAN datum: 13 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstenchequeondernemingen - Opleidingsfonds SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 709 van MARTINE TAELMAN datum: 13 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheque - Opleidingsfonds Een dienstencheque

Nadere informatie

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen Federale Politie Algemene Directie Personeel Uitgiftenummer DGP/DPS/P-2006/61716 Directie van de juridische dienst, Uitgiftedatum 21/12/2006 het contentieux en de statuten Classificatie PUBLIEK Fritz Toussaintstraat

Nadere informatie

I. Federaal Sociaal Strafrecht

I. Federaal Sociaal Strafrecht I. Federaal Sociaal Strafrecht Deel I. Het Sociaal Strafwetboek........... 3 Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (Uittreksel)... 3 Boek I. De preventie, de vaststelling en de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/110 BERAADSLAGING NR. 17/049 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/096 BERAADSLAGING NR. 15/036 VAN 2 JUNI 2015 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie